Granskning av intern kontroll avseende hjälpmedels hantering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av intern kontroll avseende hjälpmedels hantering"

Transkript

1 Revisionsrapport Rebecca Lindström Granskning av intern kontroll avseende hjälpmedels hantering Region Halland

2 Granskning av hjälpmedelshantering Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Revisionsfråga och revisionskriterier Metod och avgränsning Granskningsresultat Styrande dokument Reglemente Hjälpmedelsanvisningar Debiteringsrutiner Ekonomihandbok Intern kontroll Arbetsrutiner Registrering av hjälpmedel Värdering, redovisning och inventering av lager Revisionell bedömning Det finns tillämpade riktlinjer/anvisningar för hantering av hjälpmedel (uthyrning, lager, anläggningstillgång etc.) Redovisning av hjälpmedel görs enligt gällande lagstiftning och god redovisningssed Registrering av utlånade och återlämnade hjälpmedel görs Värdering och inventering av lagret sker enligt gällande riktlinjer...11 Region Halland

3 1. Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland har genomfört en granskning av rutiner och system för redovisning av hjälpmedel. Syftet med granskningen har varit att bedöma om det finns ändamålsenliga rutiner för hjälpmedelshantering som säkerställer en tillräcklig intern kontroll. Granskningen innefattar även att bedöma om redovisningen uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och god redovisningssed. Efter genomförd granskning ger vi följande sammanfattande slutsatser och bedömningar utifrån revisionsfrågorna: Vår bedömning är att det delvis finns ändamålsenliga rutiner för hjälpmedelshantering som säkerställer en tillräcklig intern kontroll. Vår bedömning grundar vi på att det finns beslutade anvisningar för hjälpmedel, prisrutiner, debitering och anläggningstillgångar. Dock finns inga dokumenterade riktlinjer avseende lagerhantering, lagervärdering eller redovisning av hjälpmedel. Vidare grundar sig vår bedömning i att intern kontrollplan 2014 inte föranletts av någon risk och väsentlighetsanalys. Det finns vidare inget kontrollmoment i planen som har bäring på redovisningen av hjälpmedel. Registrering av utlånade och återlämnade hjälpmedel görs i verksamhetssystemet SESAM. Vi bedömer att de arbetssätt och rutiner som utförs vid utlåning och återlämning av hjälpmedel stödjer registrering av hjälpmedel. Vi bedömer att det inte finns riktlinjer för värdering av lagret som fullt ut säkerställer en tillräcklig intern kontroll. Dock genomförs det årliga inventeringar av samtliga lager och löpande under året tas listor ur systemet ut på inventarier som inte har flyttats från lagret. Vi rekommenderar att anvisningar för prövning av lagervärdet, arbetssätt/rutiner som finns avseende lagerhantering och anvisningar som beskriver kriterier för kategorisering av artiklar dokumenteras samt att värderingsregler för de olika artikeltyperna fastställs. Vår bedömning är att redovisningen delvis uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och god redovisningssed. Vår bedömning grundar vi på att de hjälpmedel som enligt regionens riktlinjer, lagstiftning och rekommendationer ska klassas som en anläggningstillgång inte följs. Detta då samtliga hjälpmedel redovisas som omsättningstillgångar (förråd) trots att de är föremål för avskrivningar. Vidare nettoredovisas ackumulerade avskrivningar för hjälpmedlen på samma konto som tillgången. Vi grundar även vår bedömning på att redovisningen av underhållskostnader i samband med rekonditionering av hjälpmedel görs enligt god redovisningssed. Region Halland 1 av 12

4 Vi rekommenderar att Region Hallands ekonomihandbok kompletteras med exempel på hur olika kategorier av hjälpmedel ska klassificeras och värderas samt att ackumulerade avskrivningar redovisas på eget konto i balansräkningen. Vidare rekommenderar vi att avskrivningskostnaderna bokförs på ett avskrivningskonto i resultaträkningen istället för på kontot för varukostnader. Region Halland 2 av 12

5 2. Inledning 2.1. Bakgrund Region Halland ansvarar för hjälpmedelsförsörjningen i Halland via Hjälpmedelsnämnden som är en beställarnämnd. Driftnämnden för öppen specialiserad vård är ansvarig utförarnämnd vars uppdrag bl.a. är att tillhandahålla ett hjälpmedelssortiment för att erbjuda möjlighet till ett aktivt liv utifrån brukarens egna förutsättningar. Utlåning av hjälpmedel sker i stor omfattning i hälso- och sjukvården. Från ett redovisningsperspektiv har hanteringen väsentlig påverkan på resultat- och balansräkning. En god intern kontroll med väl fungerande organisation, system och rutiner avseende redovisning av hjälpmedel är en förutsättning för att säkerställa en rättvisande redovisning. Revisorerna avser därmed att granska rutiner och system för redovisning av hjälpmedel som lager eller inventarier inklusive registrering av utlånande och återlämnande. Ansvarig nämnd är Driftnämnd Öppen specialiserad vård Revisionsfråga och revisionskriterier Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: Finns ändamålsenliga rutiner för hjälpmedelshantering som säkerställer en tillräcklig intern kontroll? Uppfyller redovisningen kraven på rättvisande räkenskaper och god redovisningssed? Revisionskriterierna för denna granskning har hämtats ur följande: Den kommunala redovisningslagens regler för bokföring och värdering God redovisningssed Regionens riktlinjer och anvisningar för hjälpmedel Vedertagna principer för vad som kännetecknar god intern kontroll Med utgångspunkt från dessa har följande kontrollområden formulerats: Det finns tillämpade riktlinjer/anvisningar för hantering av hjälpmedel (uthyrning, lager, anläggningstillgång etc.) Redovisning av hjälpmedel görs enligt gällande lagstiftning och god redovisningssed Registrering av utlånade och återlämnade hjälpmedel görs Värdering och inventering av lagret sker enligt gällande riktlinjer Region Halland 3 av 12

6 2.3. Metod och avgränsning Granskningen avgränsas till Driftnämnd Öppen specialiserad vård och omfattar: Genomgång av styrande dokument inom området Genomgång av lagerlistor och räkenskapsmaterial Intervjuer med controller, avdelningschef och lagerutvecklare inom Hjälpmedelscentrum Rapporten har varit föremål för sakavstämning av berörda tjänstemän. Region Halland 4 av 12

7 3. Granskningsresultat 3.1. Styrande dokument Reglemente Hjälpmedelsnämnden ansvarar för hjälpmedelsförsörjningen i Halland och är en beställarnämnd medan Driftnämnd Öppen specialiserad vård är ansvarig utförarnämnd. I reglementet för Hjälpmedelsnämnden beslutat i Regionfullmäktige ( , 27, senast ändrat ) framgår vad som gäller för hjälpmedelsverksamhetens utförande. Hjälpmedelsnämnden ska säkerställa att regionens invånare erbjuds en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor. Hjälpmedlen ska följa patienten. Hjälpmedelsnämnden beslutar om vad som ska finnas i utbud av produkter/tjänster, resurser och leveranstider. Driftnämnd Öppen specialiserad vård styr över hur uppdraget skall genomföras. Detta genom verksamheten Hjälpmedelscentrum (HMC) inom förvaltningen Hälsa- och funktionsstöd Hjälpmedelsanvisningar Hjälpmedelsnämnden beslutar om hjälpmedelsanvisningar ( ) för Region Halland. Hjälpmedelsanvisningarna ger allmän information om hjälpmedelsförsörjning och om vilka riktlinjer och regler som gäller i Halland. Hjälpmedelsanvisningarna ska ge vägledning åt i första hand förskrivare och övrig personal som deltar i hjälpmedelsförskrivning. Anvisningarna behandlar bl.a. följande områden: Mål Definitioner Avvikelser CE-märkning, anpassning, underhåll, rekonditionering och reparation Förskrivare och förskrivarens ansvar Brukarens ansvar Lagar, föreskrifter och förordningar Information kring hjälpmedelshanteringen finns också tillgänglig via Region Hallands hemsida Debiteringsrutiner Riktlinjer för debitering finns i dokumentet Prisrutiner Hjälpmedelscentrum Halland. Enligt rutinen säljer eller hyr HMC ut hjälpmedel till privata och offentliga vårdgivare inom Hjälpmedelsnämndens ansvarsområde. Debiteringen till kunder sker månatligen efter avdrag på 1/12 av anslaget per huvudman. Vidare anges att utgångspunkten för försäljningshjälpmedel är att de inte återanvänds. Prissättningen utgår från inköpspriset och ett procentpåslag för att täcka hjälpmedelscentrums insatser. Region Halland 5 av 12

8 Utgångspunkten vid hyra av huvudhjälpmedel ska vara om det går att återanvända produkten. Hyrespriset baseras på att det är en funktion som hyrs. Grundprincipen är att hyreshjälpmedel prissätts efter normalt inköpspris fördelat på beräknad livslängd samt ett påslag för verksamhetskostnader. Minimihyra är 30 dagar. Ett fåtal hyreshjälpmedel med speciella utföranden finns och där finns ett individuellt bestämt hyrespris. Återköp görs om produkten går att återanvändas. I Hjälpmedelsnämnden ( ) har beslut fattats om debitering vid utebliven återlämning av hjälpmedel. Beslut innebär att HMC har rätt att debitera brukare för utebliven återlämning av korttidslån med 500 kronor för varje överskriden vecka Ekonomihandbok I Region Hallands ekonomihandbok, avsnitt Anläggningsregister (senast uppdaterad ), finns bl.a. beskrivning om klassificering, gränsdragning samt avskrivning för tillgångar. I avsnittet finns angivet att en materiell anläggningstillgång är en fysisk tillgång som är avsedd att stadigvarande utnyttjas i verksamheten, inklusive användas för uthyrning. Vidare att två kriterier skall vara uppfyllda för att händelsen skall betraktas som en investering, beloppet skall uppgå till minst ett halvt prisbasbelopp och utrustningen skall ha en nyttjandeperiod på minst tre år. Enligt anvisningarna ska Region Halland följa Kommunal redovisningslag (KLR) och RKR:s rekommendationer gällande materiella anläggningstillgångar (inventarier) och omsättningstillgångar (lager/förråd) Intern kontroll Intern kontrollplan 2014 för Driftnämnd Öppen specialiserad vård ( ) har enligt intervju inte föranletts av någon risk och väsentlighetsanalys, arbete med detta skall påbörjas 2015 inför planen Det finns inget kontrollmoment i nuvarande plan som har bäring på redovisningen av hjälpmedel Arbetsrutiner HMC använder sig av verksamhetssystemet SESAM som innefattar funktioner för anläggningsregister, lagerregister, inköp, hyresdebitering, fakturering av tjänster, arbetsorder mm. I SESAM läggs samtliga hjälpmedel upp med en rad olika uppgifter om artikeln som artikelnummer, artikelbenämning, ISO-kod, artikeltyp (hjälpmedel, tillbehör, reservdel), individnummer (för vissa artiklar), konteringsgrupp, anskaffningspris, standardkostnad, debiteringsform (hyra, försäljning) mm. HMC debiterar funktionshyror till sina kunder baserade på kundavtal. I dessa anges vilken kategori av hjälpmedel som ska vara köp- respektive hyresartiklar och vilka s.k. ISO-koder som dessa tillhör. Basen för funktionshyran utgörs av respektive hyresartikels standardkostnad multiplicerad med en kalkylprocent. I systemet SESAM läggs olika prisgrupper upp, som sedan respektive artikel kopplas till. Systemet gör en automatisk beräkning av hyra och/eller försäljningspris för Region Halland 6 av 12

9 avtalskunderna. Standardkostnaden i SESAM utgörs av senaste inköpspris för aktuell artikel och ändras därmed vid varje inköpstillfälle medan kalkylprocenten följer avtalet. Vid inleverans av hjälpmedel granskas underlagen i SESAM (beställningsblankett) mot leverantörsfakturan. Belopp och antal stäms av på lagerplatsen. Den ekonomiska redovisningen av hjälpmedelsverksamheten kontrolleras genom månatliga avstämningar. Ekonom stämmer av samtliga konton i balansräkningen. Efter manuell avstämning av uppgifter från SESAM görs en filöverföring från SESAM till Agresso. Rimlighetskontroll av uppgifter genomförs. Efter inläsningen stäms systemen av, om det uppstår differenser är det uppgifterna i SESAM som styr och en bokföringsorder skapas i Agresso. Lathundar finns som beskriver processen. Hjälpmedelscentrum äger hjälpmedlet och löpande avskrivning sker oavsett nyttjande av brukare eller ej. Alla inventarier läggs upp som omsättningstillgång (lager/förråd) på konto 14301/ Inga tillgångar klassificeras som materiella anläggningstillgångar. Endast artiklar som i SESAM klassas som inventarier är föremål för avskrivning. Icke-inventarier kostnadsförs då de blir utplockade från lagret. Enligt intervju styrs avskrivningen på den artikelnivå som hjälpmedelet är klassat, mellan 3-8 år, och årligen görs en avstämning av avskrivningstiderna så att de speglar dess förväntade livslängd. Avskrivningskostnader redovisas på konto 14301/14302 i balansräkningen och konto (varukostnad hjälpmedel) i resultaträkningen. Kostnader för rekonditionering bokförs som en kostnad i resultaträkningen på konto Registrering av hjälpmedel I SESAM sker registrering av inköp, godsmottagning, utleveranser till mottagare, returer från mottagare, returer från okänd, lagerflytt mellan lagerställen/hjälpmedelscentraler, försäljning och utrangering/skrotning. I systemet skapas också transaktioner för fakturering och avskrivning mm. HMC använder en rad olika begrepp avseende hjälpmedel som beskriver hur artiklarna kategoriseras och värderas samt hur artikelinformationen i SESAM är upplagd. Som exempel kan nämnas följande begrepp: Inventarier huvudhjälpmedel föremål för avskrivning inventarier hos mottagare inventarier på lager inventarier med individnummer Icke-inventarier huvudhjälpmedel, tillbehör och reservdelar icke-inventarier med individnummer icke-inventarier utan individnummer komponenter på lager På grund av systemet SESAM samt individmärkning har HMC, enligt intervju, kontroll över inventarieklassade hjälpmedel, varifrån det är inköpt och vem det är utlånat till. Icke inventarieklassade hjälpmedel är inte individmärkta, dock kan de Region Halland 7 av 12

10 spåras genom den individ som tillbehören är monterade på. Vid utlåning skriver låntagaren på en ansvarsförbindelse som registreras i SESAM. Systemet bevakar utlånade hjälpmedel och avbokning sker när hjälpmedlen återlämnas. Hjälpmedlen ägs av Region Halland och skall därmed betraktas som ett lån. Förskrivaren ansvarar för att informera brukaren om detta. Ett hjälpmedel (ej tillbehör) är alltid uppmärkta med brukarens personnummer. Vid retur skall särskilda returlappar användas. Använda hjälpmedel skickas i retur till hjälpmedelscentrum, där tas de emot av rekondavdelningens personal som avregistrerar produkten från brukarens hjälpmedelslista. En bedömning görs om hjälpmedlet går att återanvända, om kostnaden för återställande överstiger anskaffningsvärdet görs en kassation. De hjälpmedel som bedöms vara föremål för rekonditionering gås igenom och återställs till dess ursprungliga skick, för att sedan kunna gå ut till en ny brukare. Med rekonditionering menas att produkten återställs till fullgott skick inom ramen för det av tillverkaren avsedda ändamålet. SESAM stödjer återanvändningen av hjälpmedel då det först kontrolleras om det finns hjälpmedel att rekonditionera innan nytt beställs från leverantör. Med rekonditioneringsplanering skapar systemet automatiskt aktiviteter för hjälpmedel som ska levereras ut Värdering, redovisning och inventering av lager I SESAM kategoriseras hjälpmedlen i tre olika typer av tillgångar. De två första typerna av tillgångar är klassificerade som inventarier (på lager eller hos mottagare). Den tredje kategorin av hjälpmedel, är klassificerad som s.k. ickeinventarier. Icke inventarier (tillbehör och reservdelar) kostnadsförs vid utleverans från lager och med en snittkostnad baserat på antal nya/begagnade på lager. Vidare finns en redovisning av varulager som baseras på inköpspriset och månatliga avstämningar på artikelnivå. HMC har löpande förråd-/lagerredovisning vilket innebär redovisning där materialförbrukningen löpande redovisas vid uttag av material från förråd/lager eller i samband med fakturering. Bokföring av inventarier (lager) görs på lagerkonto 14xx innan utleverans enligt nedan: Retur om skrotning debiteras restvärdet på konto (kassation/retur från okänd), kredit 14X (lager). Inköp debiteras 14XX (lager), kredit 2590 (avräkning inleverans, kortfristiga skulder). Lagerbokföring av icke inventarier (tillbehör, reservdelar osv.) görs på lagerkonto 14xx innan utleverans enligt nedan: Retur begagnat värde på 50 % (inkuransavdrag) debet 14301, kredit Inköp fakturaavstämning debet (lagervärde på lager/hos mottagare), kredit 2590 (avräkning leverans). Region Halland 8 av 12

11 Nedan redovisas en tabell över lagervärdet per 2013 och Tkr (förråd/lager) Individer på lager Icke individer på lager Individer hos mottagare Totalt Hjälpmedelscentrum har buffertförråd på olika vårdenheter i länet, totalt cirka 50 st. Hjälpmedel på förråden tillhör hjälpmedelscentrum och det uppstår ingen kostnad i form av hyra eller försäljningspris förrän det förskrivs till brukare. Då det förekommer att hjälpmedel tas ur buffertförrådet utan att det först registreras på en brukare, uppstår inventeringsdifferenser. Rutinen som hjälpmedelscentrum tillämpar vid debitering av dessa differenser är: För individmärkta hjälpmedel debiteras inköpspriset. Återfinns hjälpmedlet och returneras till HMC sker ingen återbetalning. Försäljningshjälpmedel debiteras med 100 % av försäljningspriset. Tillbehör och inte individmärkta hjälpmedel debiteras med inköpspris. Endast det sammanlagda värdet av negativa inventeringsdifferenser hanteras. Årligen utförs inventering vid samtliga förråd och av antalet begagnade och antalet nya artiklar. I samband med den fysiska inventeringen stäms utgående balanser från SESAM av. Differenser utreds och dokumenteras på inventeringslistor och i verksamhetssystemet SESAM. Rutin över inventering för HMC och buffertförråden finns dokumenterad. Beskrivningen över buffertförråden behandlar när de olika lagren skall inventeras, vart rutinen för inventering finns, vart bokning av inventering görs mm. Lagerutvecklare flyttar individer till lager 999 (förvunnet lager) på de individer som inte har återfunnits vid inventeringen. Lagerutvecklare skickar resultatet av inventeringen till respektive kund och eventuell debitering sker i slutet av året. HMC:s lager inventeras årligen och inför varje inventeringstillfälle så har lagerutvecklare genomgång med personalen. Informationen syftar bl.a. till att beskriva hur investeringsunderlaget fylls i, hur man skiljer på nytt och begagnat, att underlaget skall signeras etc. Enligt intervju görs ingen separat värdering av lagret vid inventering. Hjälpmedel är inte föremål för inkuransavdrag när de ligger på lager, dock har returer värderats till 50 % av inköpspriset. Enligt intervju tar dock lagerutvecklare under året ut listor över s.k. none-movers och slow-movers ur SESAM. Listorna visar de produkter som inte har rört sig/ rör sig långsamt i lagret, listorna visar endast inventarier (individer). De artiklar som ej omsätts skrotas och en spärr sätts upp i SESAM som gör att artikeln skrotas när den kommer på retur. Även de reservdelar som tillhör individen skrotas. Det görs enligt intervju ingen värdering på reservdelar/komponenter genom exempelvis en inkuranstrappa. Region Halland 9 av 12

12 4. Revisionell bedömning I denna granskning har revisionsfrågor formulerats enligt följande: Säkerställer Driftnämnd Öppen specialiserad vård en tillräcklig intern kontroll genom rutiner för hjälpmedelshanteringen och uppfyller redovisningen kraven på rättvisande räkenskaper? Vår samlade bedömning är att det delvis finns ändamålsenliga rutiner för hjälpmedelshantering som säkerställer en tillräcklig intern kontroll. Vår samlande bedömning är att redovisningen delvis uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och god redovisningssed. Vi vill lämna följande kommentarer kring granskningens kontrollområden Det finns tillämpade riktlinjer/anvisningar för hantering av hjälpmedel (uthyrning, lager, anläggningstillgång etc.) Vi bedömer att det delvis finns tillämpade riktlinjer/anvisningar för hantering av hjälpmedel. Vi grundar vår bedömning på att Hjälpmedelsnämnden beslutat om anvisningar för hjälpmedel, prisrutiner och debiteringsformer. Vidare finns riktlinjer för anläggningstillgångar i ekonomihandboken. Dock finns inga dokumenterade riktlinjer avseende lagerhantering, lagervärdering eller redovisning av hjälpmedel. Vidare rekommenderar vi att beslutad riktlinje avseende debitering vid utebliven återlämning av hjälpmedel följs. Enligt intervju debiteras sällan kunden trots att det förekommer att hjälpmedel inte återlämnas. Intern kontrollplan 2014 har enligt intervju inte föranletts av någon risk och väsentlighetsanalys. Det finns vidare inget kontrollmoment i planen som har bäring på redovisningen av hjälpmedel. Vi rekommenderar nämnden att se över detta i den analys som skall genomföras under Redovisning av hjälpmedel görs enligt gällande lagstiftning och god redovisningssed Vi bedömer att redovisningen av hjälpmedel inte fullt ut görs enligt gällande lagstiftning och god redovisningssed. Vi grundar vår bedömning på att de hjälpmedel som enligt regionens riktlinjer, lagstiftning och rekommendationer ska klassas som en anläggningstillgång inte följs. Detta då samtliga hjälpmedel redovisas som omsättningstillgångar (förråd) trots att de är föremål för Region Halland 10 av 12

13 avskrivningar enligt vedertagna redovisningsprinciper för anläggningstillgångar. Hyresartiklar är per definition tillgångar som hyrs ut och därmed att anse som anläggningstillgångar. Det som är avgörande för kategoriseringen av en tillgång är karaktären på tillgången. Vidare nettoredovisas ackumulerade avskrivningar för hjälpmedel på samma konto som inventarier (hjälpmedlet), d v s konto för lager/förråd. Vi rekommenderar att ackumulerade avskrivningar redovisas på eget konto i balansräkningen, bruttoredovisas. I resultaträkningen redovisas avskrivningskostnader på kontot varukostnader för hjälpmedel (kontoklass 5). Vi rekommenderar att kostnader för avskrivningar redovisas på ett avskrivningskonto (kontoklass 7) i resultaträkningen. Vidare bedömer vi att redovisningen av rekonditioneringskostnader, kassation eller andra kostnader i samband med hjälpmedel görs enligt god redovisningssed. Då rekonditioneringen syftar till att återställa hjälpmedlet till dess ursprung skall kostnaden inte läggas på tillgången utan belasta resultatet då de uppkommer, vilket Hjälpmedelscentrum gör. Vi rekommenderar att Region Hallands ekonomihandbok kompletteras med exempel på hur olika kategorier av hjälpmedel ska klassificeras samt värderas Registrering av utlånade och återlämnade hjälpmedel görs Vi anser att registrering av utlånade och återlämnade hjälpmedel görs. Vi grundar vår bedömning på att hjälpmedel individmärks och kan spåras genom systemet SESAM. Det finns en individ som styr, genom individmärkning, och alla komponenter/tillbehör som läggs till individen finns registrerade i systemet med artikelnummer och kan på så vis spåras. Vidare anser vi att det finns arbetssätt/rutiner som stödjer registrering av hjälpmedel. Exempelvis skriver låntagaren på en ansvarsförbindelse vid utlåning som registreras i SESAM. Använda hjälpmedel som skickas i retur tas emot av rekondavdelningens personal som avregistrerar produkten från brukarens hjälpmedelslista Värdering och inventering av lagret sker enligt gällande riktlinjer Vi bedömer att värdering och inventering av lagret delvis sker enlig gällande riktlinjer. Vi grundar vår bedömning på att hjälpmedelscentrum inte gör en separat prövning av artiklarnas bokförda värde vid exempelvis inventering. Det avser hjälpmedel som tillhör icke-inventarier och som är försäljningsvaror/köpeartiklar respektive reservdelar (omsättningstillgång). Lagervärdet behöver inte vara felaktigt, men en prövning behöver göras varje år för att bedöma om bokfört värde följer lägsta värdes princip. Vidare grundar vi vår bedömning på att det månatligen sker avstämningar av lagret och justering för värdering görs baserat på vilka produkter som finns i lagret Region Halland 11 av 12

14 (nya/begagnade). Ett inkuransvärde om 50 % av inköpspriset tas upp vid retur på samtliga varor som inte är föremål för avskrivning, vilka finns angivet i lathundar. Det genomförs även årliga inventeringar av samtliga lager och löpande under året tas listor ur systemet ut på inventarier som inte har flyttats från lagret. Vid dessa tillfällen genomförs kassationer om behov uppstår. Vi rekommenderar att anvisningar för prövning av lagervärdet, de arbetssätt/rutiner som finns avseende lagerhantering och anvisningar som beskriver kriterier för kategorisering av artiklar dokumenteras samt att värderingsregler för de olika artikeltyperna fastställs Rebecca Lindström Projektledare Kerstin Sikander Uppdragsledare Region Halland 12 av 12

Redovisning av hjälpmedel i SESAM

Redovisning av hjälpmedel i SESAM Redovisning av hjälpmedel i SESAM Dnr: Rev 31-2012 Genomförd av: PwC Behandlad av Revisorskollegiet den 23 januari 2013 Västra Götalandsregionen Servicenämnden (Hjälpmedelscentralen, HMC) utredning kring

Läs mer

Rutiner för kundlager

Rutiner för kundlager Rutiner för kundlager 05-04 Innehållsförteckning Syfte och målgrupp... Ägande av hjälpmedel på kundlager... Kriterier för ett nytt kundlager... Ansvar för kundlager... Verksamhetssystem... Beställning

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

Granskning av anläggningsregistret, Region Halland

Granskning av anläggningsregistret, Region Halland Granskning av anläggningsregistret, Region Halland Revisionsrapport September 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Den ekonomiska redovisningen av investeringsverksamheten Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Gränsdragning drift/investering

Gränsdragning drift/investering Revisionsrapport* Gränsdragning drift/investering Hylte kommun 9 september 2008 Inger Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...3

Läs mer

Hantering av kostnadsbokföring t.o.m version 3.40A 2 Prioriteringsordning i 3.40A för hämtning av konto 2

Hantering av kostnadsbokföring t.o.m version 3.40A 2 Prioriteringsordning i 3.40A för hämtning av konto 2 Kostnadsbokföring Pyramid Business Studio (2011-01-03) Kostnadsbokföringen i Pyramid har förändrats från och med version 3.40B. I detta dokument beskrivs dessa förändringar. Samtidigt presenteras hur kostnadsbokföringen

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll i system och rutiner för materiella anläggningstillgångar

Revisionsrapport Intern kontroll i system och rutiner för materiella anläggningstillgångar www.pwc.se Revisionsrapport Intern kontroll i system och rutiner för materiella anläggningstillgångar Rebecca Lindström Cert. Kommunal revisor Örkelljunga kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden Halland

Hjälpmedelsnämnden Halland Föredragningslista Sammanträdesdatum Hjälpmedelsnämnden Halland Tid: Torsdag den 29 november 2012 kl 9.00 12.00 Plats: Skårs gård, Fjärås mellan Varberg och Kungsbacka Se nedanstående länk, karta bifogas,

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Timrå kommun. Kommunens konstinnehav Revisionsrapport. KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav

Timrå kommun. Kommunens konstinnehav Revisionsrapport. KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav Revisionsrapport KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier 6. Ansvarig nämnd 7. Metod

Läs mer

FÖRSLAG. 33 Prismodell för hjälpmedel

FÖRSLAG. 33 Prismodell för hjälpmedel Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-11-04 GNVO11-031 33 Prismodell för hjälpmedel Gemensamma nämndens vård, omsorg och

Läs mer

VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING

VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING Omsättningstillgångar är tillgångar som är avsedda att överlåtas som sådana eller i förädlad form eller att förbrukas. Vad som räknas som en omsättningstillgång varierar från

Läs mer

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av anläggningsredovisning Kiruna kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Hjälpmedelsuppdrag till driftnämnden ambulans diagnostik och hälsa 2018

Hjälpmedelsuppdrag till driftnämnden ambulans diagnostik och hälsa 2018 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2017-11-02 HNH170005 Hälsa och funktionsstöd Rose-Marie Persson Områdeschef Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel Hjälpmedelsuppdrag till driftnämnden ambulans

Läs mer

Sammanträdesrum Åbrinken, Närsjukvården Falkenberg, Urmakaregatan 2 (ingång D).

Sammanträdesrum Åbrinken, Närsjukvården Falkenberg, Urmakaregatan 2 (ingång D). Föredragningslista Sammanträdesdatum 2013-11-28 Hjälpmedelsnämnden Halland Tid Torsdagen den 28 november 2013, kl. 09:00 12:00 Plats Sammanträdesrum Åbrinken, Närsjukvården Falkenberg, Urmakaregatan 2

Läs mer

Region Skåne. Hjälpmedelshantering. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-03-18 Antal sidor: 10

Region Skåne. Hjälpmedelshantering. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-03-18 Antal sidor: 10 Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 10 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Syftet med granskningen 2 3. Metod 2 4. en inom 2 4.1 Vad är hjälpmedelshantering? 2 4.2 Hjälpmedelshandbok 3 4.3 Hur

Läs mer

Intern kontroll: Gränsdragning mellan drift/underhåll och investeringar

Intern kontroll: Gränsdragning mellan drift/underhåll och investeringar www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll: Gränsdragning mellan drift/underhåll och investeringar Pajala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport 4/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni-oktober 2014

www.pwc.se Revisionsrapport 4/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni-oktober 2014 www.pwc.se Revisionsrapport 4/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni-oktober 2014 Revisionsrapport Sofia Nylund Sandra Feiff Hanna Holmberg Granskning av intern kontroll i system och rutiner för

Läs mer

Granskning av hantering av leasing

Granskning av hantering av leasing www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Nyholm Carin Hultgren Certifierad kommunal revisor Granskning av hantering av leasing Tyresö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare.

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. 2012-01-20 1 (5) BILAGA 4 DEFINITIONER TJÄNSTER Utprovning Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. Anpassning

Läs mer

LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING...

LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING... INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING... 5 LAGERRÖRELSER OCH KONTERINGAR...6 ATT

Läs mer

Revisions-PM Mjölby Kommun

Revisions-PM Mjölby Kommun Revisions-PM Rutiner för hantering och kontroll av anläggningstillgångar Mjölby Kommun Matti Leskelä Stefan Knutsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Redovisning, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret

Redovisning, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret Redovisning, Produkt, Lager Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5 Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret INNEHÅLL 1 INLEDNING...

Läs mer

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader Granskning av aktiverade utvecklingskostnader inom ITT Genomförd på uppdrag av revisorerna i Region Skåne Oktober 2008 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte och metod...2 2 FÖREKOMSTEN

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

NYHETER I websesam 2

NYHETER I websesam 2 NYHETER I websesam 2 Påloggningsinformation websesam 2 Av sekretesskäl måste Du logga in i gamla websesam 1 för att få information om hur Du loggar in i websesam 2. WebSESAM 1 och informationen når Du

Läs mer

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Hantering av kontantkassor Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering av kontantkassor Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av Landstinget Dalarnas anläggningsregister och avskrivningar

Granskning av Landstinget Dalarnas anläggningsregister och avskrivningar www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av Landstinget Dalarnas anläggningsregister och avskrivningar Emil Forsling Malin Liljeblad Fredrik Winter Innehåll 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Revisions-PM Motala Kommun

Revisions-PM Motala Kommun Revisions-PM Rutiner för hantering och kontroll av anläggningstillgångar Motala Kommun Matti Leskelä Stefan Knutsson 3 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2

Läs mer

Meddelande. Klicka på datumet för att gå vidare

Meddelande. Klicka på datumet för att gå vidare Websesam End Detta är första sidan i websesam här visas eventuella meddelanden från scentralen och meddelanden om avslutade arbetsorder, avvikelser eller förändrade leveransdatum. Klicka på datumet för

Läs mer

Marks kommun. Granskning av intern kontroll i förråds- och lagerhantering. Göteborg 19 november 2013. Carina Johnson Mira Christensson

Marks kommun. Granskning av intern kontroll i förråds- och lagerhantering. Göteborg 19 november 2013. Carina Johnson Mira Christensson Marks kommun Granskning av intern kontroll i förråds- och lagerhantering Göteborg 19 november 2013 Carina Johnson Mira Christensson Innehåll 1 Sammanfattning...3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...3 1.2

Läs mer

Buffertlager hjälpmedel

Buffertlager hjälpmedel Buffertlager hjälpmedel Buffertlager hjälpmedel Presentation buffertlager Genomgång inventering, flytt mm Genomgång ekonomi och betalning Gruppuppgift: kontroll förskrivare, lager mm Buffertlager hjälpmedel

Läs mer

Att förskriva hjälpmedel i websesam

Att förskriva hjälpmedel i websesam 2014 08 22 Att förskriva hjälpmedel i websesam Sköterskor Starta Explorer och skriv i adressfältet: https://websesam.lthalland.se/ (För att lägga websesamikonen på ditt skrivbord högerklicka i bilden och

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av ekonomihandbok Kustbostäder och Oxelö Energi. December 2009 Karin Sundelius

Revisionsrapport. Granskning av ekonomihandbok Kustbostäder och Oxelö Energi. December 2009 Karin Sundelius Revisionsrapport Granskning av ekonomihandbok Kustbostäder och Oxelö Energi December 2009 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...1 2. Bakgrund och revisionsfråga...3

Läs mer

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Revisionsrapport Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Hallsbergs kommun 2010-04-08 Oscar Hjelte 2010-04-08 Lars Wigström Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga...1

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden Halland

Hjälpmedelsnämnden Halland Föredragningslista Sammanträdesdatum Hjälpmedelsnämnden Halland Tid: Torsdag den 18 april 2013 kl 9:00 12:00, mötet avslutas med gemensam lunch. Under eftermiddagen kommer nämndens ledamöter ges möjlighet

Läs mer

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning

Läs mer

Rutiner och rekommendationer för hjälpmedelslager hos kund

Rutiner och rekommendationer för hjälpmedelslager hos kund Rutiner och rekommendationer för hjälpmedelslager hos kund Hjälpmedelscentralen Landstinget Sörmland 2010-12 Innehållsförteckning Syfte och målgrupp... 1 Ansvar för kundlager... 2 Utbildning för lageransvarig...

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR FÖRSKRIVARE I WEBSESAM

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR FÖRSKRIVARE I WEBSESAM UTBILDNINGSMATERIAL FÖR FÖRSKRIVARE I WEBSESAM Uppdaterad: 140113 websesam Utbildningsmaterial för förskrivare Har du frågor vänd dig i första hand till användarstödet på din arbetsplats. I andra hand

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Interna kontrollen. Primärvårdsnämnden i Falkenberg. Anita Andersson Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Interna kontrollen. Primärvårdsnämnden i Falkenberg. Anita Andersson Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Falkenberg Anita Andersson Leif Johansson 2005-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

Rapport avseende Investeringar. December 2004

Rapport avseende Investeringar. December 2004 Rapport avseende Investeringar. December 2004 Innehåll Inledning...1 Risker i redovisning av investeringar...2 Granskningsansats...3 Utfört arbete...4 Iakttagelser...5 Slutsats...7 Inledning Enligt den

Läs mer

PIA-kontering i Tillverkning

PIA-kontering i Tillverkning PIA-kontering i Tillverkning Tillägg till versionsbladet för 3.40B (2009-10-27) Produkter i arbete för Tillverkning Detta är ett tillägg till informationen om PIA-kontering i Tillverkning som finns i versionsbladet

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Namn: Personnummer: Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut

Läs mer

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Revisionsrapport Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Nyköpings kommun Januari 2009 Annika Hansson Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och åtgärdsförslag...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5

Läs mer

Materiella anläggningstillgångar December 2013

Materiella anläggningstillgångar December 2013 Rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar December 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisningen av materiella anläggningstillgångar. I rekommendationen regleras - definitionen

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio 2 december 2004 Memo för årsskifte Pyramid Business Studio Denna sammanställning innehåller de vanligast förekommande frågorna inför och efter årsskiftet och redovisar

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Datum Skapad av Dokument ID Sida Thomas Moström WH (13) Företag Titel Version. Polgate Manual & rutinbeskrivning 1.

Datum Skapad av Dokument ID Sida Thomas Moström WH (13) Företag Titel Version. Polgate Manual & rutinbeskrivning 1. 2014-09-01 Thomas Moström WH-101 1 (13) Inventeringsrutiner 2014-09-01 Thomas Moström WH-101 2 (13) 1 Introduktion 1.1 Scope Detta dokument är beskrivning av inpris förändringar vid inköp i lagerbok samt

Läs mer

Rekommendation 11.2. Materiella anläggningstillgångar September 2011

Rekommendation 11.2. Materiella anläggningstillgångar September 2011 Rekommendation 11.2 Materiella anläggningstillgångar September 2011 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisningen av materiella anläggningstillgångar. I rekommendationen regleras - definitionen

Läs mer

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Revisionsrapport Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Vara kommun Charlotte Karlsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och förslag... 1 2. Inledning... 2 2.1

Läs mer

VÄLKOMNA till kurs i anläggningsredovisning! Katarina Danielsson Therese Allansson

VÄLKOMNA till kurs i anläggningsredovisning! Katarina Danielsson Therese Allansson VÄLKOMNA till kurs i anläggningsredovisning! Katarina Danielsson Therese Allansson 2017-11-14 Dagens disposition: Teori Vad är en anläggningstillgång? Två konton för anläggningstillgångar Inventarier stöldbegärliga

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Anvisningar för redovisning av investeringar

Anvisningar för redovisning av investeringar Anvisningar för redovisning av investeringar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Anvisningar för redovisning av investeringar Anvisning, instruktion 2016-06-01 Kommunchef Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid 2007-01-29 Momshantering i Pyramid (29 januari 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering av projekt, order,

Läs mer

websesam-dokumentation

websesam-dokumentation 2014-10-22 Hjälpmedelsservice websesam-dokumentation INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA WEBSESAM... 1 ADRESS TILL WEBSESAM... 1 LOGGA IN... 1 BEHÖRIGHET... 1 DOKUMENTATION... 1 WEBSESAM-SUPPORT... 1 STARTSIDAN...

Läs mer

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius Revisionsrapport VA-redovisning Hallsbergs kommun Februari 2010 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund och revisionsfråga...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Revisionsfråga...4 3.

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll redovisning av anläggningstillgångar Danderyds kommun Sandra Feiff Hanna Holmberg

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll redovisning av anläggningstillgångar Danderyds kommun Sandra Feiff Hanna Holmberg www.pwc.se Revisionsrapport Sandra Feiff Hanna Holmberg Granskning av intern kontroll redovisning av anläggningstillgångar Danderyds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet

Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet Granskning av årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet i Sundsvall Avrapportering av granskning per 31 december 2016 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och avgränsning...2

Läs mer

Revisionsrapport Avtalstrohet

Revisionsrapport Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Helena Carlson Avtalstrohet Ljusdal Energi AB Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Syfte och revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning...2 1.2.1. Kommunala bolag...2

Läs mer

Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner

Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner www.pwc.se Revisionsrapport Simon Lindskog Dennis Hedberg Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner

Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson Thomas Lidgren Landstingsstyrelsens förvaltningar April 2014

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Redovisning av Exploateringsverksamheten MEX-dagarna 2007 i Uppsala. Viveca Karlsson

Redovisning av Exploateringsverksamheten MEX-dagarna 2007 i Uppsala. Viveca Karlsson Redovisning av Exploateringsverksamheten MEX-dagarna 2007 i Uppsala Viveca Karlsson Bakgrund Från budgetmodell till redovisningsmodell Referensgrupp i redovisning - förslag till uttalande 1992 - Idéskrift

Läs mer

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering. På detta sätt kan du påverka hur Inventeringsunderlaget kommer att se ut. Om du behåller markeringen Ingen skrivs bara artikelns Artikelnummer ut på listan, alltså ingen Benämning. Om du inte vill ha ut

Läs mer

Granskning av förrådsverksamheten. Teknik- och fritidsnämnden

Granskning av förrådsverksamheten. Teknik- och fritidsnämnden Revisionsrapport Granskning av förrådsverksamheten. Teknik- och fritidsnämnden Halmstads kommun 2009-09-29 Leif Johansson Carl-Magnus Stensson 2009-09-29 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskningar www.pwc.se Revisionsrapport Sandra Volter Richard Vahul Uppföljning av tidigare granskningar Nynäshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...

Läs mer

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06

Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg 2004-10-06 REVISIONSRAPPORT Interna kontrollen Primärvårdsnämnden i Varberg Anita Andersson Leif Johansson 2004-10-06 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Uppdraget...3 1.2 Bakgrund...3 1.3 Syfte och metod...3

Läs mer

Granskning av utrangering av inventarier vid Skaraborgs Sjukhus 2007

Granskning av utrangering av inventarier vid Skaraborgs Sjukhus 2007 Granskning av utrangering av inventarier vid Skaraborgs Sjukhus 2007 På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Öhrlings PricewaterhouseCoopers granskat rutinerna avseende utrangering av inventarier

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll Härjedalens Kommun 30 augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Memo vid årsskifte. Pyramid Business Studio, 3.39A - 3.41A (29 november 2012)

Memo vid årsskifte. Pyramid Business Studio, 3.39A - 3.41A (29 november 2012) Memo vid årsskifte Pyramid Business Studio, 3.39A - 3.41A (29 november 2012) Memo vid årsskifte ger dig en sammanställning över de delar av arbetet i Pyramid som inför och efter årsskiftet kräver särskild

Läs mer

Region Halland. Internkontroll i system och rutiner, materiella anläggningstillgångar. Revisionsrapport. www.pwc.se

Region Halland. Internkontroll i system och rutiner, materiella anläggningstillgångar. Revisionsrapport. www.pwc.se www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Andersson Revisionskonsult Carl-Magnus Stensson Cert. kommunal revisor Internkontroll i system och rutiner, materiella anläggningstillgångar Region Halland Innehållsförteckning

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut ger 6 poäng.

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

Granskning av förrådsverksamheten.

Granskning av förrådsverksamheten. Revisionsrapport Granskning av förrådsverksamheten. Härryda kommun 2010-09-13 Leif Johansson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Bakgrund...2 3. Syfte, metod och revisionsfrågor...2

Läs mer

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr. MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd November 2014 UPPDRAG FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN Produktion Sammanfattning och analys Produktionen ligger, totalt sett,

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1989-12-17 Ersätter: Gäller fr o m: Redovisningsreglemente Inledande bestämmelser 1 Kommunens redovisning skall

Läs mer

Lagervärdering och Lagerbokföring

Lagervärdering och Lagerbokföring Lagervärdering och Lagerbokföring Gäller Pyramid Business Studio från version 3.41A Version 1.3 - (131121) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Tillförlitlighet i rutiner avseende hjälpmedelsverksamheten. Juni 2004

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Tillförlitlighet i rutiner avseende hjälpmedelsverksamheten. Juni 2004 Revisionsrapport Juni 2004 Granskning av Tillförlitlighet i rutiner avseende hjälpmedelsverksamheten Hans Rinander Ellinor Nybom Norrbottens läns landsting Innehållsförteckning 1. Bakgrund, uppdrag och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Årsbokslut. SV Blekinge

Årsbokslut. SV Blekinge Årsbokslut för SV Blekinge 802462-9647 Räkenskapsåret 2014 01 01 2014 12 31 2 (10) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 2 037 122 1 590

Läs mer

Granskning av exploateringstillgångar - redovisning av inkomster och utgifter inom exploateringsverksamheten. Nynäshamns kommun

Granskning av exploateringstillgångar - redovisning av inkomster och utgifter inom exploateringsverksamheten. Nynäshamns kommun www.pwc.com/se Revisionsrapport Granskning av exploateringstillgångar - redovisning av inkomster och utgifter inom exploateringsverksamheten Nynäshamns kommun Bakgrund I samband med granskning av årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Granskning av leasingavtal

Granskning av leasingavtal www.pwc.se Revisionsrapport Sonja Moré Granskning av leasingavtal Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum 2013-03-23 Material Omtentamen Kursexaminator Betygsgränser G = 42-55,5 ; VG = 56- Tentamenspoäng 73

Läs mer

BETALNING FÖR HJÄLPMEDEL SOM MEDTAGES VID FLYTT IN / UT UR LÄNET

BETALNING FÖR HJÄLPMEDEL SOM MEDTAGES VID FLYTT IN / UT UR LÄNET 2005-01-10 BETALNING FÖR HJÄLPMEDEL SOM MEDTAGES VID FLYTT IN / UT UR LÄNET 1. Syfte Denna rutin styr regler om övertagande och betalning för hjälpmedel som medtages vid flytt inom Sverige. Det landsting

Läs mer

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB Supportdokument från Visma Spcs Tips för användare av lagermodulen Copyright 2009 Visma SPCS AB Visma Compact version 5.1.3 april 2009 Innehåll Inledning... 3 Förberedande inställningar... 3 Lagerrörelser...

Läs mer

Företagets bokslut med periodiseringar. Daniel Nordström

Företagets bokslut med periodiseringar. Daniel Nordström Företagets bokslut med periodiseringar Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Bokslut med periodiseringar Värdering av anläggningstillgångar Bokföring av anläggningstillgångar Bokföring av avskrivning

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUNS 3.21 FÖRFATTNINGSSAMLING. REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 2001-11-01

FALKENBERGS KOMMUNS 3.21 FÖRFATTNINGSSAMLING. REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 2001-11-01 REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 Gäller fr o m 2001-11-01 Landstinget Halland samt Kungsbacka, Varbergs, Falkenbergs, Halmstads, La- Dnr 2001:238

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2015 2 (9) Resultaträkning Not 2015-01-01-2015-12-31 2014-01-01-2014-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 375 150 3 119 370 Bidrag 1

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer