Bolagsstyrning, det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna. Sundsvalls kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bolagsstyrning, det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna. Sundsvalls kommun"

Transkript

1 Revisionsrapport Pär Månsson Projektledare Robert Bergman Projektmedarbetare Bolagsstyrning, det kommunala ändamålet och de kommunala Sundsvalls kommun December 2015

2 Innehåll Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte och Revisionsfrågor Revisionskriterier Kontrollmål Metod och avgränsning Iakttagelser och bedömningar Det kommunala ändamålet har formulerats i dialog med bolaget Iakttagelser Bedömning Det kommunala ändamålet har beskrivits i bolagsordningen Iakttagelser Bedömning De kommunala har beskrivits i bolagsordningen Iakttagelser Bedömning Det finns en tydlig koppling mellan bolagsordning, ägardirektiv och MRP/affärsplan Iakttagelser Bedömning Anpassning har skett av de kommunala till respektive bolags verksamhet (dvs särlagstiftning inom allmännyttan, VA-lagstiftning mm) Iakttagelser Bedömning Rapporteringsrutiner Iakttagelser Rapportering Iakttagelser - Kommunstyrelsens förstärka uppsiktsplikt Bedömning Kommunfullmäktiges ställningstagande Iakttagelser Bedömning Revisionell bedömning Rekommendationer December av 15

3 Sammanfattning Revisionsfrågor Har kommunen genomfört anpassningar av gällande styrdokument i form av policies, ägardirektiv och bolagsordningar till de förändrade reglerna i kommunallagen? Har kommunstyrelsen infört ändamålsenliga rapporteringsrutiner beträffande bolagens verksamhet kopplat till det kommunala ändamålet och de kommunala? Revisionell bedömning Vi bedömer att Sundsvalls kommun i allt väsentligt genomfört anpassningar av gällande styrdokument till de förändrade reglerna i kommunallagen och att kommunstyrelsen infört ändamålsenliga rapporteringsrutiner beträffande bolagen verksamhet kopplat till det kommunala ändamålet och de kommunala. Utifrån genomförd granskning gör vi bedömningen att kommunstyrelsen under 2015 ej formellt fattat ett årligt beslut i enlighet med kommunallagen 6 kap 1 beträffande 2014 års verksamhet för bolagen. Kontrollmål Kontrollmål 1 Det kommunala ändamålet har formulerats i dialog med bolaget. Bedömning Vår bedömning är att det kommunala ändamålet formulerats i dialog med bolaget. Formuleringen av bolagens ändamål har föregåtts av en process där dialogen har skett genom bl.a. hearings och vd-träffar. Kontrollmål 2 Det kommunala ändamålet har beskrivits i bolagsordningen. Bedömning Vår bedömning är att det kommunala ändamålet till övervägande del har beskrivits i bolagsordningarna. Bedömningen baseras på att i 8 av 10 bolagsordningar finns en beskrivning av respektive bolags ändamål. För det helägda Näringslivsbolaget i Sundsvall AB bör bolagsordningen kompletteras med en beskrivning av det kommunala ändamålet. För det delägda bolaget Sundsvalls Hamn AB bör kommunstyrelsen verka för att bolagsordningen kompletteras med en beskrivning av det kommunala ändamålet. Kontrollmål 3 De kommunala har beskrivits i bolagsordningen. Bedömning De kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten anges inte specifikt i respektive bolagsordning. En allmän beskrivning sker dock för samtliga bolag förutom Sundsvalls Näringslivsutveckling AB och Sundsvall Hamn AB. Vi har inte heller kunnat se att övriga styrdokument ger en tydlig bild vilka kommunala befogenheter som utgör ram för respektive bolag. Vi har utifrån genomförda intervjuer noterat att det sker en löpande December av 15

4 avstämning med bolagen beträffande detta. Vi bedömer att en mer specifik formulering av de kommunala i bolagsordning alternativt ägardirektiv skulle underlätta kommunstyrelsens uppsiktsplikt inom området. Kontrollmål 4 Det finns en tydlig koppling mellan bolagsordning, ägardirektiv och MRP/affärsplan. Bedömning Vår bedömning är att det finns en tydlig koppling mellan bolagsordningar, ägardirektiv och MRP. Vi bedömer att bolagsordningarnas beskrivning av bolagens ändamål kan spåras i ägardirektiv och MRP/affärsplaner. När det gäller de kommunala, som tidigare nämnts, finns dessa inte specificerade eller tydliggjorda i respektive bolagsordning. Respektive bolags befogenheter finns heller inte samlat beskrivet i ägardirektiv eller MRP/affärsplaner. Kontrollmål 5 Anpassning har skett av de kommunala till respektive bolags verksamhet (dvs. särlagstiftning inom allmännyttan, VA-lagstiftning mm). Bedömning Bolagen i Sundsvalls kommun bedriver verksamhet inom flera olika områden som på olika sätt påverkas av speciallagstiftning gällande de kommunala. En generell beskrivning återfinns i bolagsordningarna för alla granskade bolag utom två. Vid vår genomgång av ägardirektiven kan noteras att en mer specifik beskrivning återfinns för vissa av bolagen. Vi bedömer dock att det finns behov av en tydligare beskrivning för respektive bolag när det gäller de kommunala. Kontrollmål 6 Rapporteringsrutiner finns beträffande bolagens verksamhet vad gäller uppfyllelse av det kommunala ändamålet och de kommunala. Rapporteringsrutinerna är ändamålsenliga och väl fungerande. Bedömning Ändamålsenliga och fungerande rapporteringsrutiner finns beträffande bolagens verksamhet. Innehållet i rapporteringen bör ses över för att säkerställa ett komplett beslutsunderlag för kommunstyrelsens årliga beslut beträffande bolagens verksamhet kopplat till ändamål och befogenheter. Vi vill peka på att beslutet även ska omfatta kommunens delägda bolag samt eventuella kommunalförbund. Utifrån genomförd granskning gör vi bedömningen att kommunstyrelsen under 2015 ej formellt fattat ett årligt beslut i enlighet med kommunallagen 6 kap 1 beträffande 2014 års verksamhet. Rekommendationer Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer: Tydliggör specifika formuleringar av de kommunala i bolagsordning alternativt ägardirektiv för respektive bolag. Se över rapporteringen till kommunstyrelsen för att säkerställa ett komplett beslutsunderlag för kommunstyrelsens årliga beslut beträffande bolagens verksamhet kopplat till ändamål och befogenheter. Rapportering och beslut ska även omfatta kommunens delägda bolag samt eventuella kommunalförbund. December av 15

5 1. Inledning 1.1. Bakgrund Sundsvall kommunkoncern har ett stort antal bolag. Verksamheten i bolagen ingår i den kommunala verksamheten och styrning och uppföljning av bolagens verksamhet är lika viktig som verksamheten i nämnderna. De kommunala bolagens särart kräver att styrprocessen är genomtänkt och följer ägardirektiv och riktlinjer på ett beslutat och strukturerat sätt som bottnar i kommunfullmäktiges mål. Från 2013 infördes nya regler i kommunallagen (KL 3kap 17 ). Reglerna innebär att de helägda kommunala bolagens bolagordningar ska omfatta förutom det kommunala ändamålet även de kommunala befogenheter som gäller för respektive bolag (kommunala befogenheter = lokaliseringsprincipen, självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen). Vidare infördes en utökad/förstärkt uppsiktsplikt för kommunstyrelsen (KL 6 kap 1a-b). Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen årligen ska fatta ett aktivt beslut om bolagen utfört verksamheten inom de ramar som lagts fast i bolagsordningarna. Om så inte är fallet ska kommunstyrelsen föreslå åtgärder till kommunfullmäktige Syfte och Revisionsfrågor Syftet med denna granskning är att besvara följande revisionsfrågor: Har kommunen genomfört anpassningar av gällande styrdokument i form av policies, ägardirektiv och bolagsordningar till de förändrade reglerna i kommunallagen? Har kommunstyrelsen infört ändamålsenliga rapporteringsrutiner beträffande bolagens verksamhet kopplat till det kommunala ändamålet och de kommunala? 1.3. Revisionskriterier Kommunallagen kap 3:16, 3:17 samt 6:1 samt styrdokument antagna av kommunfullmäktige och bolagstämmor som berör granskningsområdet. De styrdokument som berör granskningsområdet utgörs av: Bolagsordningar Ägarpolicy för Sundsvalls kommuns bolag Generella ägardirektiv och bolagsspecifika ägardirektiv Fastställd MRP/affärsplan för SBAB-koncernen 1.4. Kontrollmål För att kunna besvara revisionsfrågorna har följande kontrollmål formulerats: Det kommunala ändamålet har formulerats i dialog med bolaget. Det kommunala ändamålet har beskrivits i bolagsordningen. Det finns en tydlig koppling mellan bolagsordning, ägardirektiv och MRP/affärsplan. De kommunala har beskrivits i bolagsordningen. December av 15

6 Anpassning har skett av de kommunala till respektive bolags verksamhet (dvs. särlagstiftning inom allmännyttan, VA-lagstiftning mm). Rapporteringsrutiner finns beträffande bolagens verksamhet vad gäller uppfyllelse av det kommunala ändamålet och de kommunala. Rapporteringsrutinerna är ändamålsenliga och väl fungerande Metod och avgränsning Granskningen har genomförts genom dokumentgranskning av för granskningen relevanta dokument däribland ägarpolicy, bolagsordningar, ägardirektiv, rapportering samt protokoll. Vidare har kommundirektör/vd för Stadsbacken, bolagscontroller och kommunstyrelsens ordförande intervjuats. Granskningen har avgränsats till kommunens helägda bolag och i tid till i huvudsak kalenderåret December av 15

7 2. Iakttagelser och bedömningar 2.1. Det kommunala ändamålet har formulerats i dialog med bolaget. Ägarens styrning av de kommunala bolagen kommer främst till uttryck genom bolagsordning, ägardirektiv och MRP. Av dessa dokument ska bl.a. bolagens ändamål framgå, exempelvis genom att främja bostadsförsörjningen eller tillhandahålla VA-tjänster. Enligt KL 3 kap 17 ska de helägda kommunala bolagens bolagsordningar omfatta det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som gäller för respektive bolag Iakttagelser De helägda bolagens bolagsordningar har ändrats med utgångspunkt från de förändringar i kommunallagen som gäller från Av intervju framgår att ändringarna har föregåtts av dialog med bolagen innan ändringarna genomfördes. Enligt kommundirektör/stadsbacken AB:s vd initierade stadsjuristen frågan om att bolagsordningarna behövde revideras till följd av ny lagstiftning. Stadsbacken AB har sedan genomfört hearings med bolagen där uppgift och roller har stämts av och diskuterats samt diskuterat förslag på nya bolagsordningar på VD-möten Bedömning Vår bedömning är att det kommunala ändamålet formulerats i dialog med bolaget. Formuleringen av bolagens ändamål har föregåtts av en process där dialogen har skett genom bl.a. hearings och vd-träffar Det kommunala ändamålet har beskrivits i bolagsordningen. För vår granskning har bolagsordningar för kommunens helägda bolag inhämtats från bolagsverket och är således de bolagsordningar som aktiebolagsrättsligt gäller för respektive bolags verksamhet. För att registrering ska ske krävs att respektive bolagsordning beslutats av kommunfullmäktige och respektive bolagsstämma Iakttagelser Granskningen visar att Stadsbacken AB:s bolagsordning beskriver bolagets verksamhetsändamål. I denna beskrivning framgår att bolaget ska hålla samman den kommunala bolagskoncernen samt, efter ägarens direktiv, ansvara för koncernens övergripande utveckling och strategisk styrning av de ekonomiska och finansiella resurserna på ett för ägarna optimalt sätt. Granskning av bolagsordningarna i övriga helägda dotterbolag till Stadsbacken AB visar följande beskrivningar av respektive bolags kommunala ändamål. December av 15

8 Stadsbackens helägda bolag Mitthem AB Sundsvall Energi AB Sundsvall Elnät AB Sundsvall Oljehamn AB SKIFU AB Sundsvall Logistikpark AB Sundsvall Vatten AB Näringslivsbolaget i Sundsvall AB Ändamål enligt bolagsordning Främja bostadsförsörjningen och utveckla bostadsmarknaden i Sundsvall genom att utgöra ett gott exempel och föredöme genom att erbjuda trygga, säkra och prisvärda bostäder. Medverka till att energiverksamhet i Sundsvall byggs ut och utvecklas för att uppnå goda energilösningar inom kommunen samt för att uppnå en miljövänlig och långsiktigt hållbar utveckling. Sundsvalls kommuns syfte med bolaget är att genom detta främja utvecklingen av infrastrukturen i Sundsvall med avseende på nätanläggningar. Stärka infrastrukturen i Sundsvallsregionen Sundsvalls kommuns syfte med SKIFU AB är att främja utveckling och nyetablering i Sundsvall genom att bygga, förvärva, äga och förvalta fastigheter som är strategiskt viktiga för kommunen. Stärka infrastrukturen i Sundsvallsregionen genom att verka för en lokalisering av kombiterminal med kringliggande infrastruktur inom Tunadal-Korsta-Ortviken hamn och industriområde, så att Sundsvalls kommun ytterligare stärks som nationellt och internationellt logistikcenter samt att Tundalshamnen bevaras som allmän hamn. Bolaget ska drivas utan vinstsyfte enligt KL 2 Kap 7 Tillhandahålla anläggningar för produktion av allmänna vattentjänster Ändamålet med bolaget framgår ej av bolagsordningen För Stadsbacken AB:s delägda bolag har följande ändamål formulerats; Stadsbackens delägda bolag Sundsvalls Hamn AB (85 % ) Ändamål enligt bolagsordning Ändamålet med bolaget framgår ej av bolagsordningen Midlanda Fastigheter AB (84 %) Skapa förutsättningar för en långsiktig och hållbar satsning på Sundsvall Timrå Airport och dess verksamheter. Flygplatsens verksamhet är viktigt för att regionen ska kunna fortsätta att utvecklas som en viktig exportregion ( ) samt att säkra transportinfrastruktur i regionen med avseende på såväl personbefordran som godstrafik Ovan sammanställning visar att för två av bolagen (Sundsvalls Hamn AB och Näringslivsbolaget i Sundsvall AB) framgår inte vilket ändamål som föreligger. Vi noterar att Näringslivsbolagets bolagsordning inte har varit föremål för revidering sedan år Även Sundvalls hamns bolagsordning saknar beskrivning av vilket kommunalt ändamål som bolaget ska verka utifrån. Vidare konstateras att bolagsordningen reviderades senast år December av 15

9 Bedömning Vår bedömning är att det kommunala ändamålet till övervägande del har beskrivits i bolagsordningarna. Bedömningen baseras på att i 8 av 10 bolagsordningar finns en beskrivning av respektive bolags ändamål. För det helägda Näringslivsbolaget i Sundsvall AB bör bolagsordningen kompletteras med en beskrivning av det kommunala ändamålet. För det delägda bolaget Sundsvalls Hamn AB bör kommunstyrelsen verka för att bolagsordningen kompletteras med en beskrivning av det kommunala ändamålet De kommunala har beskrivits i bolagsordningen. Från 2013 infördes nya regler i kommunallagen (KL 3 kap 17 ) som innebär att de helägda bolagens bolagsordningar ska omfatta vilken/vilka kommunala befogenheter som gäller för respektive bolag. Med kommunal befogenhet avses bl.a. lokaliseringsprincipen, självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen. De kommunala gäller dock inte för samtliga bolag utan det finns speciallagstiftning för vissa av bolagens verksamheter. Exempelvis ska Mitthems verksamhet enligt Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag bedrivas enligt affärsmässiga principer Iakttagelser Granskningen av bolagsordningarna för de granskade bolagen visar att bolagens befogenheter har reglerats enligt följande allmänna formulering för alla bolag utom två: Bolaget ska i sin verksamhet agera med iakttagande av samma begränsande villkor som skulle ha gällt för det fall bolagets verksamhet istället utförts i kommunal regi. Detta innebär att bolaget kontinuerligt ska säkerställa att det agerar väl inom ramen för det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet (den kommunala kompetensen) samt med efterlevnad av de befogenhetsbegränsande principer som reglerar den kommunala förvaltningen Bolaget äger endast göra avsteg från nämnda principer i den utsträckning författningsreglerade undantag så medger För Sundsvalls hamn AB och Sundsvalls Näringsutvecklingsbolag AB saknas paragraf som reglerar bolagets befogenheter, varken specifik formulering eller generell formulering i likhet med övriga bolag Bedömning De kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten anges inte specifikt i respektive bolagsordning. En allmän beskrivning sker dock för samtliga bolag förutom Sundsvalls Näringslivsutveckling AB och Sundsvall Hamn AB. Vi har inte heller kunnat se att övriga styrdokument ger en tydlig bild vilka kommunala befogenheter som utgör ram för respektive bolag. Vi har utifrån genomförda intervjuer noterat att det sker en löpande avstämning med bolagen beträffande detta. Vi bedömer att en mer specifik formulering av de kommunala i bolagsordning alternativt ägardirektiv skulle underlätta kommunstyrelsens uppsiktsplikt inom området. December av 15

10 2.4. Det finns en tydlig koppling mellan bolagsordning, ägardirektiv och MRP/affärsplan. En viktig del i bolagsstyrningen generellt är att det finns en tydlig koppling mellan bolagsordning, ägardirektiv och MRP/affärsplan. Detta gäller såväl det kommunala ändamålet med bolaget som den ram vad gäller befogenheter som bolagets verksamhet ska bedrivas inom Iakttagelser Sundsvalls kommuns formella styrning av bolagen utgår från följande styrdokument: Ägarpolicy för Sundsvalls kommuns bolag (KF ) Generella och bolagsspecifika ägardirektiv MRP/Affärsplan (SBAB ) Ägarpolicy för Sundsvalls kommuns bolag innehåller information om övergripande ledning och styrning av kommunens bolag samt vilket ansvar som åligger kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och koncernstyrelsen Policyn reglerar även hur information och återrapporering ska ske till Stadsbacken och kommunstyrelsen. MRP/Affärsplanen är ett samlat dokument för hela bolagskoncernen. MRP/Affärsplan avseende år har fastställts av styrelsen i Stadsbacken AB och innehåller beskrivning av bolagens ändamål och syfte samt nedbrutna mål/aktiviteter utifrån fullmäktiges övergripande målsättningar samt bolagets ägardirektiv. Vid våra intervjuer framkom att tilläggsdirektiv till bolagen fastställs vid behov exempelvis inom bostadsförsörjningsområdet Bedömning Vår bedömning är att det finns en tydlig koppling mellan bolagsordningar, ägardirektiv och MRP. Vi bedömer att bolagsordningarnas beskrivning av bolagens ändamål kan spåras i ägardirektiv och MRP/affärsplaner. När det gäller de kommunala, som tidigare nämnts, finns dessa inte specificerade eller tydliggjorda i respektive bolagsordning. Respektive bolags befogenheter finns heller inte samlat beskrivet i ägardirektiv eller MRP/affärsplaner, se även avsnitt 2.6 nedan Anpassning har skett av de kommunala till respektive bolags verksamhet (dvs särlagstiftning inom allmännyttan, VAlagstiftning mm). Vissa former av verksamhet som bedrivs i kommunala bolag är undantagen vissa bestämmelser enligt kommunalagen. Mot denna bakgrund krävs att särskilda anpassningar genomförs av dessa bolags kommunala befogenheter så att de är i enlighet med tillämpliga lagar för respektive verksamhetsområde. December av 15

11 Iakttagelser Som framgår av avsnitt har befogenhetsbegränsningar allmänt beskrivits i bolagens bolagsordningar. Därmed blir det väsentligt att i andra dokument närmare beskriva och tydliggöra vilka anpassningar som finns i bolagens kommunala befogenheter mot gällande särlagstiftning. Nedanstående tabell åskådliggör tillämplig särlagstiftning för respektive bolag. Bolag Mitthem AB SKIFU AB Sundsvalls Energi ab Sundsvall Elnät AB Sundsvalls Vatten AB Tillämplig särlagstiftning som har påverkan på kommunala befogenheter Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag) 1 Kap 3 Lag om vissa kommunala befogenheter Ellagen Fjärrvärmelagen Ellagen Lag om allmänna vattentjänster Sundsvalls Hamn AB - Sundsvall Oljehamn AB - Sundsvalls Logistikpark AB Näringslivsbolaget i Sundsvall AB Midlanda Fastigheter AB Lagen om vissa kommunala befogenheter Lagen om vissa kommunala befogenheter Lagen om vissa kommunala befogenheter Befogenheterna för bolagen har till viss del beskrivits i ägardirektiv till bolagen. Som tidigare påpekats saknas dock en tydlig och samlad beskrivning för respektive bolag. Utifrån vår genomgång av ägardirektiven gör vi följande iakttagelser: - Av Mitthem AB:s ägardirektiv framgår att verksamheten ska bedrivas på affärsmässiga principer med utgångspunkt från lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. - I SKIFU:s ägardirektiv finns ingen hänvisning som kan styrka att bolagets befogenhet har anpassats efter särlagstiftningen, vilket i bolagets fall är Lag om vissa kommunala befogenheter som är tillämplig för bolagets verksamhet. - Av Sundsvall Elnät AB:s ägardirektiv framgår att bolagets verksamhet ska bedrivas på affärsmässig grund. - I Sundsvalls Vatten AB: ägardirektiv framgår, under ekonomiska direktiv, att bolaget ska finansiera sin VA-verksamhet som huvudman med intäkter från de avgifter som tas ut. I enlighet med lag (2006:412) om allmänna vattentjänster får inte December av 15

12 avgifterna överstiga det som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva Va-anläggningen. Vi vidare att ägardirektivet fastslår att verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund. - I sammanhanget noteras att i Sundsvall Energis ägardirektiv finns uppdraget att arbeta för att öka mängden insamlat matavfall. Detta uppdrag genomförs av dotterbolaget REKO som fr.o.m kommer att bli ett dotterbolag underställt Stadsbacken AB. Detta medför att ägardirektivet för Sundsvall Energi behöver revideras samt att ägardirektiv för REKO bör upprättas Bedömning Bolagen i Sundsvalls kommun bedriver verksamhet inom flera olika områden som på olika sätt påverkas av speciallagstiftning gällande de kommunala. En generell beskrivning återfinns i bolagsordningarna för alla granskade bolag utom två. Vid vår genomgång av ägardirektiven kan noteras att en mer specifik beskrivning återfinns för vissa av bolagen. Vi bedömer dock att det finns behov av en tydligare beskrivning för respektive bolag när det gäller de kommunala Rapporteringsrutiner Vår granskning visar att bolagens rapportering av verksamhet och ekonomi till ägaren har reglerats genom följande styrande dokument: Styrning Ägarpolicy: Ägardirektiv: Uppföljning och rapportering Bolagen ska överlämna följande handlingar till kommunstyrelsen: - Protokoll från bolagsstämma - Protokoll från styrelsemöten - Bolagets årsredovisning - Revisionsberättelse Underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen, tertial- eller månadsvisa redovisningar av bolagets verksamhet, utveckling och ekonomiska förhållanden lämnas till Stadsbacken som sammanställer och, med egna analyser och kommentarer, lämnar en redovisning till kommunstyrelsen Stadsbacken AB lägger fast vilken rapportering som ska ske inom Stadsbackenkoncernen. Att bolagen ska redovisa ekonomiska nyckeltal i ekonomiska rapporter såsom budget, delårsrapporter och årsredovisning. Stadsbacken ska till kommunstyrelsen redovisa Stadsbackenkoncernens läge utifrån de uppdrag som lämnats till bolagen genom ägardirektiv samt ekonomiska direktiv. Muntlig och skriftlig redovisning ska ske till kommunstyrelsens sammanträden i juni, oktober och februari varje år. December av 15

13 Iakttagelser Rapportering Syftet med kommunal verksamhet är att generera nytta åt medborgarna. Vilken nytta som respektive bolag ska leverera kommer bl.a. till uttryck i bolagens ändamål. Det är därför viktigt att ägaren kan följa upp att så sker, vilket förutsätter att det finns en rutinmässig uppföljning och rapportering kring bolagens ändamål. Av intervjuer med kommunstyrelsens ordförande, Stadsbacken AB:s VD samt bolagscontroller kan vi konstatera att rapportering till ägaren sker i huvudsak genom följande dokument: - Tertialrapport per april och augusti innehåller information om utfall för verksamhet och budget - Bolagskoncernens årsredovisning - innehåller respektive bolags bedömning om de uppfyllt ägardirektivet/ändamål/befogenheter. Vidare framgår av intervjuerna att det finns tre olika forum där bolagens utveckling och ställning diskuteras; - Strategiska chefsgruppen Består av kommunens förvaltningschefer och bolagens vd:ar. Gruppen behandlar frågor som rör kommande utmaningar och hur koncernen ska jobba för att verkställa fullmäktiges beslut. - VD träffar - Diskuterar frågor som är kopplade till stadsbackens verksamheter. Träffas fyra till sex gånger per år. - Enskilda möten mellan Stadsbackens VD och bolagens VD:ar. Utöver dessa träffar/forum håller Stadsbacken hearings med dotterbolagen samt att ordföranden och VD:ar vid ett antal tillfällen och konstellationer träffas under året. Av intervju med Stadsbackens VD/kommundirektör framgår att han har ett uppdrag att få de kommunala bolagen och kommunens förvaltningar att närma sig varandra, vilket dessa träffar är ett sätt att göra detta på. Granskningen av Stadsbacken AB:s protokoll visar att Stadsbacken AB har upprättat årsredovisning för år 2014 som bolagets styrelse har behandlat Till grund för beslutet låg följande underlag; - PM-Beslut Årsredovisning 2014 Stadsbacken AB - Granskningsredogörelse 2014 från lekmannarevisorn - Lekmannarevision 2014 Investeringsprocessen i Stadsbacken AB Vi har vid vår granskning tagit del av bolagskoncernens årsredovisning 2014 som, på ett mer utförligt sätt än i kommunens årsredovisning, beskriver bolagens verksamhet år Av redovisningen konstateras att för vissa bolag har bedömningen gjorts att ändamål och befogenheter har uppfyllts, följt av en beskrivning av händelser under året. Av kommunstyrelsens protokoll framgår att kommunstyrelsen har behandlat delårsrapporter per april och augusti 2015 samt årsredovisning för år 2014 i enlighet med det intervall som läggs fast i styrdokumenten. Vi konstaterar att delårsrapporterna och årsredovis- December av 15

14 ningen har tyngdpunkten på bolagens ekonomiska utveckling och ger ingen närmare information om hur bolagens ägardirektiv har uppfyllts. Kommunstyrelsen har i mars 2015 behandlat bolagens årsredovisningar. Grund för beslut/förslag till fullmäktige har utgjorts av följande underlag; - finans- och näringslivsutskottets protokoll - koncernstabens skrivning - årsredovisning för respektive bolag samt - lekmannarevisorns granskningsrapport för år 2014 för respektive bolag. I övrigt noteras av intervju med kommunstyrelsens ordförande att rapporteringen bedöms fungera bra från bolagen när det gäller budgetplanering och tertialrapportering och löpande. Vidare framgår att dialogen mellan kommunstyrelsen och bolagen styrelser sker mellan kommunstyrelsens ordförande och Stadsbackens ordförande. Stadsbackens styrelse har sedan ansvaret att handha dialogen gentemot dotterbolagen. När det gäller bolag som är direkt underställda kommunstyrelsen och således ligger utanför Stadsbacken AB sker rapportering och dialog på olika sätt. Av intervju med kommunstyrelsens ordförande framgår att rapporteringen i vissa fall sker via av kommunstyrelsens utsedda ombud/representanter eller genom den information som lämnas i samband med Stadsbackens rapportering Iakttagelser - Kommunstyrelsens förstärka uppsiktsplikt Som en del i den förstärka uppsiktsplikten över de kommunala bolagen som åligger kommunstyrelsen, enligt KL 6 kap 1, ska kommunstyrelsen fatta ett årligt beslut där styrelsen tar ställning/prövar om bolagen har bedrivit verksamheten i enlighet med fastställda kommunala ändamål och inom ramen för de kommunala. Kommunstyrelsen bör i det sammanhanget ta ställning i följande frågor: Har den verksamhet som respektive bolag bedrivit under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala? Hur beskrivs det kommunala ändamålet och uppfyllandet av de kommunala i bolagens styrdokument? Hur beskrivs årets viktiga händelser i bolagens delårsrapport och årsredovisning? Har annan rapportering skett till kommunstyrelsen under året från bolagen? Behöver kommunstyrelsen vidta några åtgärder med anledning av detta? Har kommunfullmäktige tagit ställning till beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt som avser bolagens verksamhet under året? December av 15

15 Om kommunstyrelsen finner att bolag inte har bedrivit verksamheten enligt det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala ska man lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. Granskningen av kommunstyrelsens protokoll kan inte visa att kommunstyrelsen har beslutat om bolagen har uppfyllt de kommunala ändamålen och de kommunala, enligt bestämmelserna i kommunallagen 6 kap 1. Av intervjuer med kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör/stadsbackens VD framgår att inget formellt beslut har fattats av kommunstyrelsen i frågan hur bolagens ändamål har uppfyllts. Däremot bedömer de intervjuade att de underlag som lämnas till kommunstyrelsen är tillräckliga för att skapa förutsättningar att fatta beslut enligt kommunallagens 6 kap Bedömning Ändamålsenliga och fungerande rapporteringsrutiner finns beträffande bolagens verksamhet. Innehållet i rapporteringen bör ses över för att säkerställa ett komplett beslutsunderlag för kommunstyrelsens årliga beslut beträffande bolagens verksamhet kopplat till ändamål och befogenheter. Vi vill peka på att beslutet även ska omfatta kommunens delägda bolag samt eventuella kommunalförbund. Utifrån genomförd granskning gör vi bedömningen att kommunstyrelsen under 2015 ej formellt fattat ett årligt beslut i enlighet med kommunallagen 6 kap 1 beträffande 2014 års verksamhet Kommunfullmäktiges ställningstagande Enligt kommunallagen 3 kap 17 ska bolagsordningarna i de helägda bolagen innehålla en skrivning att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet, eller annars av större vikt, fattas Iakttagelser Skrivning beträffande fullmäktiges ställningstagande återfinns i samtliga granskade helägda bolag. Av intervju med kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör/stadsbackens VD framgår att seminarier har genomförts med bolagen där området har diskuterats. Vidare framgår att bolagen har ett bra stöd från bolagscontroller och bolagsjurist när det gäller att bedöma om ett ärende är av principiell art. Av intervjuerna är framgår också att bolagsstyrelserna är proaktiva och söker stöd beträffande om en fråga kan anses principiell eller av större vikt Bedömning Vi bedömer att området hanteras på ett tillfredställande sätt. December av 15

16 3. Revisionell bedömning Vi bedömer att Sundsvalls kommun i allt väsentligt genomfört anpassningar av gällande styrdokument till de förändrade reglerna i kommunallagen och att kommunstyrelsen infört ändamålsenliga rapporteringsrutiner beträffande bolagen verksamhet kopplat till det kommunala ändamålet och de kommunala. Utifrån genomförd granskning gör vi bedömningen att kommunstyrelsen under 2015 ej formellt fattat ett årligt beslut i enlighet med kommunallagen 6 kap 1 beträffande 2014 års verksamhet för bolagen Rekommendationer Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer: Tydliggör specifika formuleringar av de kommunala i bolagsordning alternativt ägardirektiv för respektive bolag. Se över rapporteringen till kommunstyrelsen för att säkerställa ett komplett beslutsunderlag för kommunstyrelsens årliga beslut beträffande bolagens verksamhet kopplat till ändamål och befogenheter. Rapportering och beslut ska även omfatta kommunens delägda bolag samt eventuella kommunalförbund Per-Åke Brunström Uppdragsledare Pär Månsson Projektledare December av 15

Ägarstyrning och uppsikt. Skellefteå Stadshus AB

Ägarstyrning och uppsikt. Skellefteå Stadshus AB www.pwc.se Granskningsredogörelse Ägarstyrning och uppsikt Martin Gandal Skellefteå Stadshus AB Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte och revisionsfrågor...3

Läs mer

Lekmannarevision Mitthem AB

Lekmannarevision Mitthem AB www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lekmannarevision Mitthem AB Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga... 3 2.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Lekmannarevision Midlanda Fastigheter AB

Lekmannarevision Midlanda Fastigheter AB www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lekmannarevision Midlanda Fastigheter AB Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Lekmannarevision MittSverige Vatten AB & Sundsvall Vatten AB

Lekmannarevision MittSverige Vatten AB & Sundsvall Vatten AB www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lekmannarevision MittSverige Vatten AB & Sundsvall Vatten AB Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Skellefteå Kraft Energihandel

Skellefteå Kraft Energihandel Granskningsredogörelse Skellefteå Kraft Energihandel Skellefteå Kraft AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Beställningstrafiken

Beställningstrafiken www.pwc.se Granskningsredogörelse Beställningstrafiken Skelleftebuss Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Lekmannarevisio n i Sundsvall Elnät AB & ServaNet AB

Lekmannarevisio n i Sundsvall Elnät AB & ServaNet AB www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lekmannarevisio n i Sundsvall Elnät AB & ServaNet AB Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt avseende kommunala bolagen. KS 2015-281

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt avseende kommunala bolagen. KS 2015-281 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-22 251 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt avseende kommunala bolagen. KS 2015-281 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Uppsikt Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet

Uppsikt Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet www.pwc.se Revisionsrapport Martin Gandal Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Uppsikt Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB PRINCIPER FÖR STYRNING AV BOLAGEN

GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB PRINCIPER FÖR STYRNING AV BOLAGEN 2016-12-01 1 (6) GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB Detta ägardirektiv fastställdes av kommunfullmäktige i Vellinge kommun den 28 september 2016 131. Bolagen

Läs mer

Granskningsredogörelse Strategisk styrning

Granskningsredogörelse Strategisk styrning www.pwc.se Granskningsredogörelse Strategisk styrning Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte och revisionsfrågor...3 2.3.

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt www.pwc.se Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2016-05-04 Revisionsfråga Granskningens ska bedöma hur Kommunstyrelsen Utövar sin uppsikt över nämnder och bolag Har tolkat sitt uppsiktsuppdrag

Läs mer

Lekmannarevision 2015

Lekmannarevision 2015 www.pwc.se Lekmannarevision 2015 Robert Bergman Revisionskonsult Mars 2016 Granskning av Vilhelminabostäder AB och Vilhelmina Fastighetsförvaltning AB 1 Inledning Kommunens bolag: Lekmannarevision 2 Inledning

Läs mer

Styrning och kontroll av SEKAB samt återrappor- tering till ägarna

Styrning och kontroll av SEKAB samt återrappor- tering till ägarna Granskningsredogörelse Styrning och kontroll av SEKAB samt återrappor- tering till ägarna Norrlands Etanolkraft AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.12) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-12-15,

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

Eksjö kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Granskningsrapport. Audit KPMG AB 2014-11-18 Antal sidor: 12 Antal bilagor: 0

Eksjö kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Granskningsrapport. Audit KPMG AB 2014-11-18 Antal sidor: 12 Antal bilagor: 0 ABCD Eksjö kommun Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Granskningsrapport Audit KPMG AB 2014-11-18 Antal sidor: 12 Antal bilagor: 0 ABCD Eksjö kommun Kommunstyrelsens uppsikt 2014-11-18 Innehåll

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 206 2 (6) Beslutshistorik Antagen av ordinarie bolagsstämman

Läs mer

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande, för vilket gäller sekretess enligt lag.

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande, för vilket gäller sekretess enligt lag. Sida 1 av 5 Ägardirektiv För verksamheten i Invest in Landskrona AB nedan kallad bolaget, antaget av kommunfullmäktige i Landskrona stad 2014-03-31 50 fastställda av bolagsstämma den 2014-04-24. Bolaget

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

SUNDSVALL HÄRNÖSAND AIRPORT

SUNDSVALL HÄRNÖSAND AIRPORT SUNDSVALL HÄRNÖSAND AIRPORT 2013-04-04 Sammanställning av Sofia Holmqvist/Ålunds Slutrapport Förslag till Avtal om överlåtelse Förslag Aktieägaravtal Förslag Bolagsordning Midlanda Fastigheter AB Förslag

Läs mer

Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011

Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011 2012-03-29 Richard Vahul Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011 1. Sammanfattande bedömning Inom ramen för lekmannarevisorernas årliga revision genomförs viss fördjupad granskning som ett kompletterande

Läs mer

Arbetsrapport Strömsunds kommun

Arbetsrapport Strömsunds kommun Arbetsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen Strömsunds kommun Anneth Nyqvist 2012-10-25 Anneth Nyqvis, projektledare Maj-Britt Åkerström, sakgranskning Strömsunds kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun www.pwc.se Revisionsrapport Ägarstyrning i kommunens bolag Carl-Åke Elmersjö Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning och metod... 1 2. Ägarstyrning

Läs mer

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.20) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 142 Beslutshistorik 2 (7) Utfärdade och fastställda

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag

Ägarpolicy för kommunägda bolag Datum 2014-09-18 Ägarpolicy för kommunägda bolag Kommunfullmäktige 2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-11-24, 196 Dokumentnamn: Ägarpolicy för kommunägda bolag Ärendebeteckning: Kst/2014:452, Ägarpolicy

Läs mer

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB 2(4) Ägardirektiv för verksamheten i Hällefors Bostads AB (nedan kallat bolaget) antagna av kommunfullmäktige i Hällefors kommun 2016-02-16 och fastställda av bolagsstämma

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/ ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-12-08 Blad 3 Ksau 204 Dnr 418/2015-107 Bolagspolicy för Arboga kommuns bolag Kommunstyrelseförvaltningen har i

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

Bedömning av uppfyllelse av ändamål och kommunal kompetens, SEVAB Strängnäs Energi AB (SEVAB)

Bedömning av uppfyllelse av ändamål och kommunal kompetens, SEVAB Strängnäs Energi AB (SEVAB) TJÄNSTEUTLÅTANDE Ekonomiavdelningen Dnr KS/2017:178-107 Finansenheten 2017-04-18 1/2 Handläggare Ulrika Kalfholm 0152-292 32 Kommunstyrelsen Bedömning av uppfyllelse av ändamål och kommunal kompetens,

Läs mer

Tjörns kommun. Granskning av styrdokument för de kommunala. kommunala aktiebolagen

Tjörns kommun. Granskning av styrdokument för de kommunala. kommunala aktiebolagen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2014 Tjörns kommun Granskning av styrdokument för de kommunala bolagen samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala aktiebolagen

Läs mer

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens. www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson

Läs mer

Fullgörande av verksamhetsuppdrag

Fullgörande av verksamhetsuppdrag Granskningsredogörelse Fullgörande av verksamhetsuppdrag Blaikenvind AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Extern kommunikation

Extern kommunikation Granskningsredogörelse Extern kommunikation Skelleftebostäder AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2 2.3 Metod och avgränsning

Läs mer

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 261 Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. (AU 302) KS 2014-283 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer:

Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer: Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer: 556069-9539 Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer:

Läs mer

Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB

Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB Bilaga G Styrelsen 2016-12-19 1 Diarienummer: 0106/16 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige 1998-12-14 23/98:2 Justerad av kommunfullmäktige 2002-12-16 23/02:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-10-20 54 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB Bilaga I Styrelsen 2016-03-21 1 Diarenummer: 0035/16 Handläggare: Hans Olsson Tel: 031-368 02 06 E-post: hans.olsson@stadshuset.goteborg.se Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad

Läs mer

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Innehållsförteckning 1. Bolagen som en del av den kommunala organisationen...

Läs mer

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 För den verksamhet som bedrivs i Next Skövde Destinationsutveckling AB, nedan kallat Bolaget, gäller dessa

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

Bolagsordning för Flens Bostads AB

Bolagsordning för Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1981:4-902 Bolagsordning för Flens Bostads AB Antagen av årsstämman 1981-06-09 Reviderad av årsstämman 1987-01-14 5 Reviderad av årsstämman 1987-10-13 11 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Industrilokaler AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. KS

Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 302 Ändring av bolagsordningar och ägardirektiv. KS 2014-283 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Hamnar AB. 2 Styrelsens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-04-02 Ärendelista Sid nr Justering...2 50 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation...3 51 Information om jämställdhet i Stadsbackenkoncernen...4

Läs mer

Ägardirektiv för Årjängs nät AB

Ägardirektiv för Årjängs nät AB Ägardirektiv för Årjängs nät AB Antaget av Årjängs kommunfullmäktige 2015-09-28 112. Fastställt på bolagsstämma 2016-01-13. 1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen Bolaget ägs av Årjängs

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR BOLAGEN I SPINNERSKANKONCERNEN Kf 2012-04-26, 33 Blad 1(5) Marks kommun har fyra helägda bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme

Läs mer

Bolagsordning för Kungälv Energi AB

Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ:

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 71 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara

Läs mer

Förändring av den politiska organisationen

Förändring av den politiska organisationen www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund & Robert Bergman Förändring av den politiska organisationen Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Energi och Teknik AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Värmdö kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Offentlig sektor KPMG AB 2011-09-15 Antal sidor: 8

Värmdö kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Offentlig sektor KPMG AB 2011-09-15 Antal sidor: 8 över de kommunala bolagen Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 8 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsfråga 1 1.2 Avgränsning 1 1.3 Metod 1 2. Utgångspunkter för granskningen 2 2.1 Uppsikt enlig Kommunallagen

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Måltids AB

Bolagsordning för Tjörns Måltids AB Bolagsordning för Tjörns Måltids AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2016-02-25 (KF 27) Bolagsstämma 2016-04-14 (TMÅAB 9) Tjörn Möjligheternas ö 1 Bolagets firma Bolagets firma är Tjörns Måltids AB

Läs mer

Revisionsrapport. Marknadsföring. Skellefteå City Airport AB. Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman

Revisionsrapport. Marknadsföring. Skellefteå City Airport AB. Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionsrapport Marknadsföring Skellefteå City Airport AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 2.1. Bakgrund 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Ägardirektiv för AB Västerås lokaltrafik (under namnändring till Sveatrafiken AB)

Ägardirektiv för AB Västerås lokaltrafik (under namnändring till Sveatrafiken AB) Ägardirektiv för AB Västerås lokaltrafik (under namnändring till Sveatrafiken AB) Organisationsnummer 556555-3350 fastställt på bolagsstämma den, efter beslut hos respektive ägare den XX och XX. 1. Bolagets

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI OCH VATTEN AKTIEBOLAG

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI OCH VATTEN AKTIEBOLAG U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 3.7 Sid 1 (7) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 306/2006/107 2007-01-01 Kf 2006-10-30 127 2016/49 2016-03-21 Kf 2016-03-21 26 ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI

Läs mer

Ägarstyrning i kommunens bolag

Ägarstyrning i kommunens bolag Revisionsrapport Ägarstyrning i kommunens bolag November 2012 Smedjebackens kommun Annika Smedman Smedjebackens kommun, granskning av ägarstyrningen av kommunens bolag 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (35) 2014-12-01 Ks 15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun

Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun Rapport avseende granskning av koncernstyrningen. Habo Kommun november 2012 Innehåll Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.2 Revisionsfråga... 2 1.2.1 Avgränsning... 2 1.3 Metod... 2 2. Utgångspunkter

Läs mer

Ägardirektiv för Teater Halland AB

Ägardirektiv för Teater Halland AB 1(5) Datum Diarienummer 2013-02-06 RS130030 Ägardirektiv för Teater Halland AB Detta ägardirektiv ska antas av bolagsstämman i Teater Halland. Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

Ägardirektiv Flens Bostads AB

Ägardirektiv Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2017:9-902 Ägardirektiv Flens Bostads AB Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-15 89 1 Detta ägardirektiv avser Flens Bostadsaktiebolag. (556154-4866), (nedan kallat bolaget)

Läs mer

Revisionsrapport Kalix kommun

Revisionsrapport Kalix kommun Revisionsrapport Uppföljning avseende ägarstyrning av de kommunala företagen - Styrning och uppsikt avseende KB Kalix Nya Centrum Kalix kommun Andreas Jönsson Cert. kommunal revisor Februari 2013 2013-02-27

Läs mer

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Ägardirektiv för Kumla Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2001, 84 Antagen av kommunfullmäktige den 11 april 2011, 43

Ägardirektiv för Kumla Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2001, 84 Antagen av kommunfullmäktige den 11 april 2011, 43 Ägardirektiv för Kumla Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2001, 84 Antagen av kommunfullmäktige den 11 april 2011, 43 Ägardirektiv för verksamheten i Kumla Bostäder AB, nedan kallat

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt gentemot de kommunala bolagen

Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt gentemot de kommunala bolagen www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt gentemot de kommunala bolagen Pär Sturesson Certifierad kommunal revisor Elin Petersson Februari 2017 Innehåll 1. Inledning... 2

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME AKTIEBOLAG

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME AKTIEBOLAG U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 3.7.2 Sid 1 (6) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 481/2006/107 2006-12-28 Kf 2006-12-18 182 2016/49 2016-03-21 Kf 2016-03-21 ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. AB Stora Tunabyggen Bolagsordning. Beslutad av kommunfullmäktige , 245

Författningssamling i Borlänge kommun. AB Stora Tunabyggen Bolagsordning. Beslutad av kommunfullmäktige , 245 Författningssamling i AB Stora Tunabyggen Bolagsordning Beslutad av kommunfullmäktige 2013-12-10, 245 Metadata om dokumentet Dokumentnamn AB Stora Tunabyggen - bolagsordning Dokumenttyp Bolagsordning Omfattar

Läs mer

Skellefteå City Airport AB

Skellefteå City Airport AB www.pwc.se Granskningsredogörelse Personalfrågor Robert Bergman Mars 2016 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte och revisionsfrågor...3 1.3. Revisionskriterier...3 1.4.

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman 2015-03-11 13 Bolagsordning Vara Bostäder AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte... 1 3 Verksamhetsföremål...

Läs mer

Granskningsredogörelse Skellefteå Museum AB

Granskningsredogörelse Skellefteå Museum AB www.pwc.se Granskningsredogörelse 2014 Skellefteå Museum AB Robert Bergman Feb 2015 1. Bakgrund Lekmannarevisorerna har med hänsyn till väsentlighet och risk bedömt det angeläget att 2014 års revision

Läs mer

Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Kommunfastigheter AB Kommunstyrelsen 2016-02-16 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:13 Ann-Sofi Salomon 016-710 50 26 1 (3) Kommunstyrelsen Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Kommunfastigheter AB Förslag

Läs mer

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB FÖRFATTNING 2.5.1 Antagen av kf 90/11 och av bolagsstämman 2011-05-04 Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för verksamheten i Staffanstorps Centrum

Läs mer

Generella ägardirektiv till Telge AB och dess dotterbolag

Generella ägardirektiv till Telge AB och dess dotterbolag Generella ägardirektiv till Telge AB och dess dotterbolag Bolagskoncernen som del av den kommunala organisationen Kommunen äger bolaget Södertälje Kommuns Förvaltnings AB (SKF) som i sin tur äger Telge

Läs mer

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB 2015-03-09 Rev KF 2015-03-24 Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB Ägardirektivet är fastställt av Linköpings kommun i kommunfullmäktige 2015-03-24, 141

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning 2013-01-30 Ärendeförteckning 1 Sammanträdets öppnande...2 2 Val av protokollsjusterare...2 3 Godkännande av dagordning...2 4 Godkännande av föregående protokoll...2 5 Ombyggnad av K1, återkallande av ärende...3

Läs mer

Ägardirektiv Smålands Turism AB

Ägardirektiv Smålands Turism AB 1(3) 2016-12-14 RJL 2016/3955 Regionledningskontoret Stefan Schoultz Regionstyrelsen Ägardirektiv Smålands Turism AB Förslag till beslut Regionstyrelsen godkänner ägardirektiv för Smålands Turism AB Sammanfattning

Läs mer

Ägardirektiv för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB)

Ägardirektiv för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) 1 Ägardirektiv för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Näringsliv Ulricehamn AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 17

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag

Ägarpolicy för kommunägda bolag Datum Ägarpolicy för kommunägda bolag Kommunfullmäktige 2016-12-19 Antagen av: Kommunfullmäktige 258 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: 24 november 2014 196 Relaterade dokument Ägardirektiv

Läs mer

Ägardirektiv för Älmhultsbostäder AB

Ägardirektiv för Älmhultsbostäder AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (6) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 90, Dnr 2013/161 003 Bolagsstämman 2013-10-24 Ägardirektiv för Älmhultsbostäder AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB Organisationsnummer 556509-7663 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Näringslivs AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att allmänt främja

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer