MER INFORMATION PÅ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MER INFORMATION PÅ WWW.GOTEBORGSLOKALER.SE"

Transkript

1 t g To I N F O R M AT I O N F R Å N G ÖT E B O R G S LO K A L E R D 10 mj v olig D våft t ft å v t H lög t. g to io l å R Di ty O tog! o o vå ö A b o vi Bt tt ltog om l om. y fifi gom i oä Olo om ol, i b iljg fm, gjo t fö ify lo t m t g to å tog o ju b fi mäg to mt, ti u b g. E mä fö tivitt bytt äg o å,, f om m it ål tt m o fö å lt v iio ö m i t S. Nä om m bl.. itu, t lo ll vl i ol ff t o b t tu. m Fö tj åt i g Botb olgt, Po o, Hy igätföig o Fötgfö ig lo i fö bo ut D Fi Hu bo Tog. v bo. Sol o utbut å loi lo må bö u g g. oå möjlig Hä f t tt å ät o v Ell få g bllogfigu v low Hou. Hy gätfö ig om gill o v t tigt, ät ov m tt g ill i ll bö v mätt. B Dg blv t vlig ä Kybytogt iv v gl måttig om lt ut ot o ig m llt få oyiig o fim m till ullå o itmålig. Togt v li fullt om it v v å g ä Kyby ygt utä m i tigt ututig få S ä i! Dt v föt gåg B Dg g å Kybytog t m gtt it it. Togt ät tivitt äg um lö g 6 tmb Miljöf t!

2 A ll få vå fijobb tt tiv A Hfvtöm lugg föt åt å Ftigtmi o om två å ä fäigutbil ftigtigjö. I omm ll btl GötbogLol fibt. I omm g Götbog- Lol åt ig fy gymiugom få Götbog möjligt till föm v btlivt. U fy vo ll bt å vå tog m tt åll t o yggt, åt i btt mt jäl till ä t böv. D fy fibt ä täll v P- o Ntufövltig o bt omm tt l v A Hfvtöm, 22-åig tut om u mj må gjo i ti o Gö- tbog- Lol. A tiig jälv vit Ett itigt Ax-lo 14 jui! N SOMMARLUCIOR ommjobb o botbolgt Poio o t v ä fi u ögo fö ftigtb. H tiv å b tt btäm ig fö tt lä till ftigtigjö å Ftigtmi. U omm t lltå u få tui o bli itällt täll om btl fö Götbog- Lol fy fibt, tt jobb fm mot. Mi fämt ugift bli tt till tt fijobb ll tiv å i btlt, äg A. Fö flt v m ä t föt ott m btlivt o jg vill g m oitiv ulvl. D to föl m ä ty v ommjobb ä möjligt tt få v ut i olt u btti, A Hfvtöm. Bå o övig fibt föoigvi ä m jäl olbä ä få åböj itt ommlov å itigt, i böj v juli. u böj ogmmt ätt ig fö Axl 60-ål 14 jui. Evmgt böj o lut ä lt läg; vi tt m tt Götbog Dum Co vä ll bo ut togt m tt äligt tumom! Tolv timm vlut vi tämigfullt i Axlut bibliot, å omm Götbog luio - fö föt gåg ågoi omlä i ommu m i åt fö tt jug ommvio om vlutig å fto. Dämll bli t ft o flät: Jo Abmo omm fö tt gå å li å togt, Pl ö Btlvl mitt å g, vi bju å t-u omy, iuol o it mit toig low å togt o i buti. Vå ä bgu få Axlut it o Axllot o Axltlg åtomm ålt. Fö om lägtt ft fi ll ä Fguo, tt itigt 50-tlb ö Robilly få to l Ett ti: åll uti mot, t yt tt Klo å tt omm fö tt fi m o. Ljuitlltio togt vgum Og 23 il tä ly mötlt u å Slm Lglöf Tog. L Joo (S), of Fövltig AB Fmti o A Joo, ommulå (S) tä åttio lmo i t ui tt m jäl v. På y ittbä u bubbltt uöll El Sitm o Kul-ö mtiigt om Fmiljbotä bjö å fi. D t ä ä tt föt tg till tt y mötlt å togt. E ui itlltio m ittbä o ly bubblt om ll fö Slm y vgum. Föoig om tt måg möt omm tt ä u l åt fi o till öt itll m väm i bä. Som vi ivit tiig å tå t öv 40 å gml Slm Lglöf Tog ifö ftlägt moiig. Omåt ä utt om tt ftmligomå i Götbog, vilt ibä tt m äilt ioit tt utvl o bygg botä ä t fi go vi o utbygg olltivtfi. Dt bli tt tttivt o lv tog m ll vi m böv fö tt gott vgliv. M fl om ö ig ut o å togt tö tyggt. Mötlt böv bå u ti m bygg o ä t ä fäigbyggt, ä m umgå o t m v ll b itt. Slm y vgum ä fmtgt v Tygg v t, Fmti Slm o SDF No Hiig tillmm o fomgivit v 02l. E flgg fö tol Fö tt umämm HBTQ-ftivl Wt Pi flgg tog ä vi HBTQ-tivitt m gbågflgg mll 19 mj o 1 jui. S tt 2007 Götbog St tivt ltgit i Wt Pi. Dltgt ä tt l i btt fö mälig ättigt o tt ätt tt yliggö HBTQ-o ft o villo. Lä m om Wt Pi å offiill mi 2 3

3 Dt väg å Hmmulltogt FÖREVIGAT. Jo Lubg fotogf Cf Hu i Hg fö Googl äig. D 29 il v t åt ig g fö D Dg, ögtig om fi öv l väl. Fö fmt åt i umämm D Dg å Hmmulltogt, ä utl b ml i olt fö tt Co L Ho-. Stämig v å to o ft väl gomfö bjö ll b å gl. Bl åå f bo ut togt o ioä få t itilligg älbot, om äv bjö å vl igl. D ittioll g tbl 1982 v Ittiol D Commit- Ny ygät KORTEDALA TORG Vi välom HumHgbg till Kotl Tog. Hum Hgbg, v lt l ftigtmäl tgit öv BoRig Mälbyå å Kotl Tog. Ti Bgoltz fi v om mäl i vmt. DET SVÄNGER JU! Evli, 1,5 å lo u D Dg å Hmmulltogt. t, ITI-UNESCO. Dtumt, 29 il, ä f ö o blttmät J-Gog Nov fölg. Nov v föy v blttot. I Svig fi Ittioll Dg öv l lt i tioll D Dg, ålig åtomm mifttio fö tt g äil umämt i ll täb mmg. D g i Hmmulltogt g v El Sitm, Hmmull föolo & Ag ultuol, Fötgföig Hmmulltogt o GötbogLol. VÅRVÄDERSTORGET I böj v jui ö Götbog St Vät Hiig itt y mbogoto å Våvätogt. Hit llmät vä ig m fågo om fämt ö ommu, xmlvi bomog o mtjät, m äv u m omm i ott m oli myigt. Mbogotot omm tt åll öt å vg o t ä tt vi ifomtio o uttällig jäl fol tt itt ätt i mällt. Gö tt igitlt bö i Hg buti Vi ä måg om vitullt vt ut å väl gto i Googl tjät Stt Viw. V it li måg ä till ä tt t å fl lt ä möjligt tt tig i i buti o gå igitl utu. Nu omm Bui Viw till Götbog o Hg. J o Lubg jobbt om Googl-fotogf i ygt tt å. H ä v 20 fotogf i Svig om ä goä v Googl fö tt gö jut ä ty v fotogfig. Googl l Bui Viw i USA o fö två å blv föt buti i Svig fotogf m y ti. Bui Viw gå lt lt ut å tt m vi i to gö tt vitullt bö i buti om vä tjät. M jäl v mäg ombil ätt fotogf io igitl utu ä bö gå ut i buti o zoom i å itt tlj. I Hg tt tiotl ffäiv låtit Jo Lubg fövig buti igitlt fö ttio å Googl M. Hg ä tt ft omå tt fotogf m ä ti. Hl tåt lo måg tuit o buti lit olu otimt, o Jo Lubg. Jo fotogf buti og m i m om ä utut m å ll fiy-li o tt omuvu. Nä fotogfig ä vlut gå t fot tt få ut i vitull buti å Googl M. Rt totit buti ligg ut mm g jg vit ä o fott, bätt Jo. Hl Clo om iv El Bto ä v ffäiv om låtit i buti fotogf v Jo Lubg. El Bto älj myt å ätt o u ä uti öv l Svig. Hl Bui Viw om ui möjligt tt g ll i u utu i buti, tot tt m lig bö Hg å itigt. M Bui Viw få lltå ot ätl lt y btyl. OM GOOGLE MAPS Googl M ä mt å gti tbil- o tllitfototjät få Googl. Kto o tllitfoto tä ät l jolott o zoom ut o i. M jäl v tjät Googl Stt Viw m fä läg m flt väg i väl tö tä, iluiv Götbog. i 4 5

4 V gö vi å jobbt? E tumutvl mågiig vg Abtbivig fö tumutvl ä b o iftt llt ifå ttgi lig till otivt utfö. Dt l om å vitt il om tt btäll julo till tt mv i gu om lutvlig. A -Ki Gmo btt tio å om tumutvl o Götbog- Lol o ti gått väligt fot. Jut ä g böj m tt möt i Hg ä fötgföig tyl mlt. A-Ki Gmo itt m om tt fö GötbogLol. Ho fug oå om ojtl fö tivitt tyl blut ll gomfö. Jut ig iut om m ll t lit xt å vmg i Hg omm lög, om föm v öt to bgivt Bo M. Stämig ä ulu o tt mll vägg å ut ft ut i v å goig. Bugt iut flitigt o u böj m fu å u åt juloig omm tt ut. Möt ä l v vg fö A-Ki o fy ollgo om bt om tumutvl å GötbogLol. Jut tt täff mäio ä v jobbt öjut, A-Ki. Dt v tt itivt bt mllåt, m jg tött lig, äg A-Ki. Dt g om gii tt täff ll iv l vj g. D llti t o fuig ig i llt o givtvi ligg t i it tt jg gö tt b jobb, fotätt o. Äv om btt ä mågiigt o ii å möt m äå glig v utmig o oblm om måt lö. E v jobbt to utmig ä tt lä ä i llt möjligt o bov, m A-Ki. All tog ä oli o t gå äll tt oi tt ot t v. Dt om fug b å tt täll ä lt fl å tt t. PÅ SPRÅNG. A-Ki Gmo t till o Momm Ell å Hjällbo Pizzi fö tt iut uläggt ifö ät tylmöt. E v vitigt ugift ig ä tt u möt ou få tö ötum om vuxit u i t. E tumutvl fämt jobb ä föt o fämt tt till tt u fotätt Ly Mtllgimä i Högbo l å vå v tog. Så ovtt om t l om oig, gtltig v blommo o o ll tt togl å u ä m tt A-Ki ll ågo v vå tumutvl vit ltig. I tål ol o Pijo Elu fö åt i Mtllgimä å Axl Dltöm Tog, tt myt lyt vt åg bå bö o uttäll. Pijo Elu äg o iv x å tillb t Glutfi Bgit å Axl Dltöm Tog. Dt ä tiig mo o låg btg, m blöig ä tt glig täff ll öj u om bö lill buti o jut v bv. I å o Pijo, m tö få togt fötgföig o Götbog- Lol, fö åt i Mtllgimä å Axl Dltöm Tog. Ett fmtotl uttäll få l Svig om fö tt lt i mä om gi v tl lög 3 mj. Togt v välfyllt o bö u l o vjut mov u uttäll otimt om bto v glut- o ltofi out. Bö u äv ö ov ll mbug om gill å togt, givtvi m glutfitt bö bt v Pijo jälv. Föutom älig gilloft fyll togt äv v mui fmfö v Toy Hglu, ä få bl t gu Fi. Pijo Elu ä öj m åt ly Mtllgimä o o lov tt gmgt omm tt åtomm ät å. Jg ty tt fl bo ov glutfi mt, äv om m gtlig it ä övälig. Måg ty tt mg må myt bätt v mi glut, vlut Pijo Elu. 6 7

5 Togytt i ott RANNEBERGEN CENTRUM. Hä fi vi 40-ål m bl t luftbllog. LÄNSMANSTORGET. 4 jui ä t titioligt g fö åt to gillft. HAMMARKULLETORGET. Alx Zzzi ä åt ig om i gillmätt. BRUNNSBOTORGET. Bo å togt fött m y boivo. KORTEDALA TORG. L ä ommål o o fö l. TUVE TORG. På togt t mott u jättt, tt jälml om ö till övlv vi tt jätto mt. BRUNNSBOTORGET Ny boivo mott å togt. HAMMARKULLETORGET 30 mj till 1 jui gi åt to bgivt Hmmullvl v tl. 26 jui gå åt gillmät v tl. Alx Zzzi ä å lt o vgö vm om bli vi. Vi bju oå å tivitt om åg, o obog. KORTEDALA TORG Sommuållig omm till Kotl Tog 4 jui mll l Föutom muiuållig fyll togt m olig tivitt, ull, lotti o myt m. Nymålt! Nu ä fi l i tä å Kotl Tog o fö ll lug, to om må. LANDALA TORG Amu Gwfgt ligg i fou o mtlig li u buit, tt bt om P & Ntufövltig gomföt fö tt bl t m lju i gågtåt. Vi öt i y blomtuo om omm u lgom till miomm. Dtt omm tt bi io Amu Gwfgt m togyt å tt tylig ätt. D 18 tmb bju vi å utomubio å togt å vi vi Huåig om lv ut gom fött o föv. LÄNSMANSTORGET Titioligt gå Gillft v tl 4 jui. Då gå m u u fö tt umgå öv bit gillt o fö tt ly o umgå till ö mui u väll. OLSKROKEN Lög 10 mj g Poio tillmm m Fötgföig loi å Olotogt. Sälj bto v bo ut Olotogt o måg å tt fy bl bo. Nä oig v vl bjö mäg tivitt fö l fmilj. E om ut omåt fi om gi tiom o tt gäg lylig o v fi i få togt buti. RANNEBERGEN CENTRUM Rbg fi 40 ål m åg o bllog. Klt äg um 14 jui. Då bju GötbogLol o Botbolgt å tåt, åg, o mui. Kigtivitt fö ll ål. E luftbllog få Clm Bllog Co omm tt v å lt. SELMA LAGERLÖFS TORG Bg äg um 24 mj. Bö bjö å bl t åg o utä. TUVE TORG Hl togt målt om iväigt. Nu fi t jättt i å togt. M jättt ä till ö fö övlv vi tt jätto mt. D 11 tmb bju vi å utomubio å togt. Film om vi ä omi Cyl m Moliè. VÅRVÄDERSTORGET D 10 tmb bju vi å utomubio å togt å vi vi Huåig om lv ut gom fött o föv. 8 9

6 ö t ä Hyg T o t ll j, m u ä ftit ä, omm! Vi ll lägtt ft lju åti tt b tg u o ig t väl j till lit väm o låg g? M vi ä om bt ll oli o jut äfö vi å tt fåg åg v vå ygät v fm mot mt jut omm. Jmi Ut Pilli Dig Lié Jg myt fm mot mi till Mllo i omm. S ll t bli ä tt vå ombygg i buti om bli l till omm. Då omm vi föutom ologi jui utö våt otimt yttlig. Vlbog fi i å Bubotogt På Vlbogmäofto välom vå till Bubotogt m öåg v Bubool muil. Smtiigt vi å tt ivig yov togbygg. Dg till ä v Bubotogt utmyt m utl fäggl bllog o I Sumt tät gill. Eft yg må ombyggtio i togbygg äm m ig u tt fäigtäll. All golv ä omlg o tt lt ytt vtiltioytm ä itllt. Nu åttå t bl t tt fö té m y öull, tt jobb om l v lt i böj v jui. Äv om t fi l bt v tt gö å vi å Vlbogmäofto å tt ivig t ombygg togt. Kt å ICA Sumt fi ä tt li bt m jäl v L få Bubo Blommo. Ci 90 lv få Bubool muil i åu 4 till 9 äl vå välomm m li vååg. Bö u oå å tt ö gill ov o lott m fi vit. Mj Lt Joo So Ol o Wy out Wt ä om m bolut öjut. Då jg tgit mt. Jg tät oå jä l tt bygg y lt till ommtug å Tjö. Utomubio å tog Mi Jo MJ Gul Slm Lglöf Tog Sol o väm å lt! Jg gill v omm, m omm it väm å lut t og åt tt t bli till Gl. Sut Gögülü Royl Gill Våvätogt I omm o jg tt utvig bli full v gl mäio. Dt ä llti ul m ommgl u. S i omm l jg till Tuit m mi fmilj. 10 I tmb bju GötbogLol i togbö å g ui ulvl. Då mot vi ämlig u om biou å åg v vå tog o vi utomubio, lt gti. På Våvätogt o L- l Tog vi vi v tofilm Huåig om lv ut gom fött o föv, m bö å Tuv Tog få f, itio omi Cyl m Moliè. S Togl fö tum. 11

7 BSVERIGE PORTO BETALT PORT PAYÉ TORGKALENDERN Hä lit vi g gmg o äl å vå tog u ämt ti: Dg Agmg Plt Avig 4 jui Gillväll Lämtogt Å 4 jui Sommuållig Kotl Tog H 6 jui Sommuållig Hmmulltogt Smi 11 jui Sommuållig Olotogt H 14 jui 40-ål Rbg Ctum Smi 14 jui 60-ål Axl Dltöm Tog Li-Lott 26 jui Gillmät Hmmulltogt Smi 6 t Bluloi Slm Lglöf Tog Smi 6 t Miljöft Kybytogt Li-Lott 6 t Kultuuftivl Bgjö Ctum H 10 t Utomubio Tuv Tog Å 11 t Utomubio Våvätogt Å 13 t Hio-ftivl Hmmulltogt Smi 18 t 40-åjubilum Ll Tog Å mt utomubio 20 t Livt go & Loi Riotogt Li-Lott 20 t Bubog Bubotogt Å 27 t Hötft Axl Dltöm Tog Li-Lott 28 t Loi Hg/Lié H Aug-ot Bo m Hg H M vtio fö vtull äig. FÖR MER INFORMATION: Ctumutvl: A-Ki Gmo, tl: Å Jm, tl: H Gtöm, tl: Smi Ajovi, tl: Li-Lott Cl, tl: GÖTEBORGSLOKALER Box Götbog Tl: Fx: Rtö: Jo Htig Iåll: GötbogLol Avig utgiv: Pi Joo Gfi fom/igig: Jo Htig Ty: Sjuäbyg tyi, 2014 Togt g ut fm gåg å o i till GötbogLol ygät å llt om vi bt m. Togt i äv till mbtt till GötbogLol mt bö bolg iom Fmtio.

Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~

Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~ ollgid, ollgid, koymkik ~ 2015 ~ i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of - Plo, 360 f.k. p y z y g, c o yp ip p x ip l i g l di i. l ḷ i o c m o l i, i å l l f ö äck i g m b i o i ṣ d m o c q l

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1 PROGRAMTIDNING Spingpid 23 26 mj spingpids Spingpid 2013 1 EN AV SVERIGES BÄSTA KROGAR GÖR COMEBACK! Händ und sommn: NATTKLUBB onsdg, fdg o lödg Hjätligt välkommn in och pov VÅR NYA MENY fån och md på

Läs mer

Säker mat i din butik! Dagligvaruhandelns branschriktlinjer för egenkontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852/2004

Säker mat i din butik! Dagligvaruhandelns branschriktlinjer för egenkontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852/2004 Sä at i di buti! Dagligauhadl bachitlij fö gtllpga baat på HACCP ligt EG 852/2004 S Dagligauhadl jauai 2007 Ihållt i bachägldig ha tagit fa i abtgupp d ptat få dlaa i S Dagligauhadl: Pä Bygd Aica Ha-Bg

Läs mer

f ö r e n a d e sig h o s h e n n e till en f ö r n i m m e l s e, a t t d i k t a r mödan var någonting lätt,

f ö r e n a d e sig h o s h e n n e till en f ö r n i m m e l s e, a t t d i k t a r mödan var någonting lätt, N:R 1 8 (957) TORDAGN HUFVUDRDAKTÖR D N 4 M A J 1905 OCH A N V. U T G I F V A R : FRITHIOF f ö h o h tll f ö m m l, t t k t mö v åot lätt, lftt l y, lk o m f l b p å ö ämk m m bjök omk. H o h j f ö m å

Läs mer

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne Föl ill i fö D fli ilj S Suubil fö S Föl ill i fö D fli ilj S. Suubil fö S Pjvi: T A, Avli fö il uvli, Ri S. Tx: T A, M Åb, I Sll, J Hll, Vi Sövi, Ti Uz-F, Avli fö il uvli, Ri S Lyu: Di Rlby AB Illui:

Läs mer

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke Norisk Nr 5 2013 oric cr rcyclig Pi vt hur m byggr sitt prsolig vrumärk Bggt - tt vi kocpt för hl brsch Kommur positiv till SBR Här blir skrotbilr till y råvr Åls hr årts bäst TV-rklm Svrigs Bilåtrvirs

Läs mer

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11)

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11) 4/16/12 Pojektledig och mgemet (1FH009) VT11 Ekätesultt Ekät: Sttus: Kusutvädeig öppe Dtum: 2012-04-16 21:39:31 Gupp: Besvd v: 16(22) (72%) Aktivede deltge (Pojektledig och mgem et (1FH009) VT11) 1. Hu

Läs mer

MOTORBRANSCHEN FYLLD AV MÖJLIGHETER NR 1:2015 YRKES-VM KARRIÄR I KINA GOTT OM JOBB ENTREPRENÖR PÅ SKOLTID

MOTORBRANSCHEN FYLLD AV MÖJLIGHETER NR 1:2015 YRKES-VM KARRIÄR I KINA GOTT OM JOBB ENTREPRENÖR PÅ SKOLTID MOTOBNSCHEN FYLLD V MÖJLIGHETE N 1:2015 YKES-VM KIÄ I KIN GOTT OM JOBB Bp ENTEPENÖ PÅ SKOLTID 3.485 kr xkl. mom 2.788 kr Eplrlyft, flyttbr o l-tyrd rt.r 493723 NYHET! 30.0 kr xkl. mom 24.720 kr 15.5 kr

Läs mer

Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar Aktulla utbildiga jamaj 007 Dataföig Kompts ä tt av Svigs ldad utbildigsbolag fö komptsutvcklig iom I Kus misutbildiga Kofs Itutbildiga Fukostmöt tifiiga Wokshops Nytt å, ya satsiga sid Nya, stö och fäscha

Läs mer

nya boendeformer väcker intresse drömläge för leif och marianne godisbutiken för vuxna Carl strömstadsbyggens nestor

nya boendeformer väcker intresse drömläge för leif och marianne godisbutiken för vuxna Carl strömstadsbyggens nestor ny bnfm väck in ömläg fö lif ch minn gibuikn fö vuxn BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/10 Cl ömbyggn n AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2010 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömbyggn ch ukmm vå gång p å. Anvig ugiv: Svn-Eik

Läs mer

Inkl 2 skruvar. Fästvinkel - Rostfritt stål - 35 x 25 mm 5063038. Balksko. - Varmförzinkad - 45 x 96 mm - Tjocklek: 2 mm 5119897

Inkl 2 skruvar. Fästvinkel - Rostfritt stål - 35 x 25 mm 5063038. Balksko. - Varmförzinkad - 45 x 96 mm - Tjocklek: 2 mm 5119897 Stot sotimt och komptt ådgivig fö ditt pojkt. Öv 130 bygg- & tädgådsmkd i Euop. Nu i Stockholm. Stot uvl v båd kuk- och pltskolväxt v hög kvlité. ÄNTLIGEN 3/5 NÄRA DIG. HORNBACH 50 lit/säck Föstäkt md

Läs mer

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 hd hm på ydo ö boy och v ä mpo p g BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 öpp hu y bobu AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2009 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och uomm vå gåg p å. Avg ugv: Sv-E Adofo Rdö, x: H Uu

Läs mer

vecka 2 onsdag 8 januari 2014 Alla Hushåll och Företag i Boden Årgång 5 www.norrbotten.com annons@norrbotten.com FRI FRAKT! *

vecka 2 onsdag 8 januari 2014 Alla Hushåll och Företag i Boden Årgång 5 www.norrbotten.com annons@norrbotten.com FRI FRAKT! * norrbotten annonsblad vecka 2 onsdag 8 januari 2014 Vill du synas här? kontakta annons@norrbotten.com Vi söker dig! Vill du blogga, skriva betraktelser, reseberättelser... och dig!... och dig! Vi söker

Läs mer

Innehållsförteckning. Vilda pelargoner i kruka

Innehållsförteckning. Vilda pelargoner i kruka d Vid o i kuk Ihåfötcki 1 Säktt Poiu7 2 Botik7 21 Vätty7 211 Buk8 212 Hvbuk8 213 Suckut8 214 Gofyt8 215 Öt9 216 Kävät9 22 Bd9 23 Doft10 231 Po i fyiduti11 3 At och å hybid12 31 At12 311 Udt och vitt12

Läs mer

Framtidens boende. nyheter 2:2012 för dig som bor hos familjebostäder. frida boisen Glamour gör oss mer kreativa

Framtidens boende. nyheter 2:2012 för dig som bor hos familjebostäder. frida boisen Glamour gör oss mer kreativa Värd yheter 2:2012 för dig om bor ho familjebotäder frida boie Glamour gör o mer kreativa ett öje att tvätta Ega tillval ökade trivel i Ket och Marie ya lägehet Framtide boede Tre röter om framtide Göteborg

Läs mer

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE kg & kf IFOMIO FÅ ÄLVDLS OCH SÄ-ID BSPIGSSKOG vå 15 8 MSIDO SKOG.. BY G Jk? SÅ KOMM DU IGÅG! Skgägkl LÄ DIG M OM GLLIG BIDG 2015 Älvl, Sä & I UFLYKSGUID ävl Bpgkg! FOOÄVLIG! på 25! SKJK! bk! LD SKOG &

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

Facit Praktisk Ordkunskap 3

Facit Praktisk Ordkunskap 3 Fci Pkisk Odkuskp 3 Föf Aik Byd och Ki Sjöbck Nm bä om dig s. 4 V du Nods Vdig = Sockholm Th Big Appl = Nw Yok Ägl = IFK Göbog s.5 3. gällpll, gällmås slvmj suskpll åkmås gipll, gioll dullpll vikigp dummjös

Läs mer

FRI HEMLEVERANS OCH LINAS MATKASSE INGÅR.

FRI HEMLEVERANS OCH LINAS MATKASSE INGÅR. Pi gäll.o. 13/4-2014. Kj gäll å o l vivo ä Li Mk och fi hlv igå. Fi hlv io 50 k, io Svig f lföbil. Mx 1 Li Mk o. Vi v o fö vull yckfl. FRI HEMLEVERNS OCH LINS MTKSSE INGÅR. B 6 4 å å v i Låg lju Sbbog

Läs mer

Tips for perfekt vitgröe

Tips for perfekt vitgröe Tips fo pefekt vitgöe av MeilU Fank, CGCS "1 l: l : :iit Poa annua-g':iset kan v:a obeäkneligt, filen gc]nclln att lyssna till ef:enhetens l ist q:lan teas n:istan ett!{ott esultat Fi', lin,qt' :('(lu

Läs mer

Tillsynsrapport 2014:12 Tillsyn över långa handläggningstider för vapentillstånd. Rikspolisstyrelsen

Tillsynsrapport 2014:12 Tillsyn över långa handläggningstider för vapentillstånd. Rikspolisstyrelsen Tillsysappo 214:12 Tillsy öv låga haläggigsi fö vapillså Rikspolissyls Sammafaig 1 Sammafaig Polis ha so aal föfaigsgla uppgif. Dssa uppgif komm alli a kokua m vaaa och pioias mo uppsälla mål. Såls vigas.x.

Läs mer

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden D n n a t m a t i d n i n g p o d u c a s a v M d i a V a l u Vå/somma 2010 Hälsoinsats som funga Konstn att välja ätt mdabta sofia bax n h-chf i tidn Goda xmpl Famgångsika & fiska fötag Lönsam komptnsutvckling

Läs mer

599:- SPÖKLIGAN FESTIVAL. maj 2011. Dans och hiphop. med ny musikshow. bekväma skor. sid.6. sid.12. hallå. Kär trio återvänder till Flunsan

599:- SPÖKLIGAN FESTIVAL. maj 2011. Dans och hiphop. med ny musikshow. bekväma skor. sid.6. sid.12. hallå. Kär trio återvänder till Flunsan mj 2011 hllå HISINGEN PRESENTERAR EN TIDNING OM SÄSONGEN I FLUNSÅSPARKEN UPPLAGA 80 000 FLUNSÅSPARKENS VÄNNER ÖNSKAR ALLA VÄLKOMNA TILL ÅRETS SÄSONG SPÖKLIGAN med y musikshow sid.12 Ds och hiphop FESTIVAL

Läs mer

30 x 3o. och. Lars. och. och. och. och. Lars. och. Lars. och. och. Lars. och. i Lars Vilks tolkning. i Lars Vilks tolkning

30 x 3o. och. Lars. och. och. och. och. Lars. och. Lars. och. och. Lars. och. i Lars Vilks tolkning. i Lars Vilks tolkning , bl b spktu olk tkk. bl spä Lvk vk 0 L tt bl kvlt v lt. 3c Rco vll p o. S 00 0äll L fsk- st. 00 vlk 3o bl övsk l. ll vk lo? spä t vk ål, fk, vo. S ått s sy? ot spä. ll bj to ö. bo ått s.? pstt lä s å

Läs mer

Markna n. Annons- Oklart styre i Bollebygd. Aktuell med ny bok. annonsmarknan.se. AnnonsMarkna n

Markna n. Annons- Oklart styre i Bollebygd. Aktuell med ny bok. annonsmarknan.se. AnnonsMarkna n Årg. 40 Osag 17 sptmr 2014 Vcka 38 Erja frå Kl AosMarka Si 14 Oklart styr i Bollyg Valrsltatt öppar ya samart Si 10-11 Aktll m y ok Si 12 AosMarka las t till hshåll i: Bollyg Hltafors Olsfors Töllsjö Hiås

Läs mer

FOTO: DAVID HALL (DPG.SE)

FOTO: DAVID HALL (DPG.SE) FOTO: DAVID HALL (DPG.SE) L Bl S Fu b iui M ii V b bl ii i. M ö i y fö i b b uxi c y b. D i fu u j, i fö 19-29 il. I b bö x u u filj fi c y b i li! Ti bb c föbi. Vi i b bi i i i c i fu. Bl fu b fö fu l

Läs mer

Regionmagasinet ATT INTE TÅLA MATEN. många orsaker till överkänslighet. Följ med på filminspelning i konserthuset. Många missuppfattningar

Regionmagasinet ATT INTE TÅLA MATEN. många orsaker till överkänslighet. Följ med på filminspelning i konserthuset. Många missuppfattningar Regionmgsinet en tidning fån Väst Götlndsegionen www. vgegion. se n 3. 2010 ATT INTE TÅLA MATEN mång oske till övekänslighet Mång missuppfttning om mjölk Sid 14 Följ med på filminspelning i konsethuset

Läs mer

NORRTEUE TIDNING 2J NOVEMBER 2012 Skolan är en knepig fråga Funderar lite liver skolsituationen i kommunen, en knepig grej tyckerjag. Jag tycker det är jätteroligt att Norrtälje har klättrat 28 platser

Läs mer

Vi firar 50 år EN VD MED FILTERFEBER NY SERIE FILTERSKOLAN DE VANLIGA BOVARNA I LUFTEN. CAMFIL Clean Air Solutions NR 1, 2013

Vi firar 50 år EN VD MED FILTERFEBER NY SERIE FILTERSKOLAN DE VANLIGA BOVARNA I LUFTEN. CAMFIL Clean Air Solutions NR 1, 2013 NR 1, 2013 V f 50 å EN VD MED FILTERFEBER NY SERIE FILTERSKOLAN DE VANLIGA BOVARNA I LUFTEN Cmfs gud, Göst Ls. CAMFIL C A Suts Ld A Béd UTSTÄLLNINGAR 2013 Ju 3 7 ASME Tub Exp, S At, TX, USA 4 6 PwG Eup,

Läs mer

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm.

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm. Ccg på Kgg CAROLA TRÄFFAR ARTISTERNA Vly ö VIVA ANTON & SOFIA THE SEAN MAGPIE Jul Blg ÅRETS LÅTAR Ikväll äll d! V få lyf pkl fö fö gåg? 3 2013 Vly pduc v jullv på Kggl flkögkl. V bvk kl ålg ldfvl. Vly

Läs mer