Medicintekniska produkter - vad bör jag tänka på? Göteborg den 27 maj, 2013 Helena Dzojic Enhetschef Medicinteknik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medicintekniska produkter - vad bör jag tänka på? Göteborg den 27 maj, 2013 Helena Dzojic Enhetschef Medicinteknik"

Transkript

1 Medicintekniska produkter - vad bör jag tänka på? Göteborg den 27 maj, 2013 Helena Dzojic Enhetschef Medicinteknik 1

2 Följande kommer tas upp Hur regleras medicintekniska produkter idag? Vägledning: Är min produkt medicinteknik? Ett kvalificeringsexempel Kombinationsprodukter Klinisk utvärdering och klinisk prövning Mjukvara som medicinteknik Hur regleras medicintekniska produkter i framtiden? 2

3 Hur regleras medicintekniska produkter idag? Vägledning: Är min produkt medicinteknik? Ett kvalificeringsexempel Kombinationsprodukter Klinisk utvärdering och klinisk prövning Mjukvara som medicinteknik Hur regleras medicintekniska produkter i framtiden? 3

4 Medicintekniska produkter har utvecklats sedan mycket länge Sedan flera tusen år finns kryckor, spjälor Sedan 1896 finns röntgen, in-vitro tester och patientjournaler Idag finns datorisering inom många områden

5 Europeiska regelverket för Medicintekniska produkter Medicintekniska produkter (MTP) MTP 90/385/EEC Aktiva implantat MTP 93/42/EEC Generella MTP 98/79/EC In vitro diagnostik cochlea implantat, pacemaker datortomograf,röntgen, linser, rullstol,tandfyllnadsmaterial Blodsockertester, HIV-test, PSA-test

6 Hur regleras medicintekniska produkter idag? Vägledning: Är min produkt medicinteknik? Ett kvalificeringsexempel Kombinationsprodukter Klinisk utvärdering och klinisk prövning Mjukvara som medicinteknik Hur regleras medicintekniska produkter i framtiden? 6

7 Är min produkt en medicinteknisk produkt? Följande dokument som finns på EU kommissionens hemsida kan användas som stöd: MEDDEV 2.4/1 rev.9 Classification of medical devices MEDDEV 2.1/3 rev.3 Borderline products, drugdelivery products and medical devices incorporating, as integral part, an ancillary medicinal substance or an ancillary human blood derivative Manual on borderline and classification in the Community Regulatory framework for medical devices 7

8 Lag (1993:584) om medicintekniska produkter 2 Med en medicinteknisk produkt avses i lagen en produkt som enligt tillverkarens uppgift ska användas, separat eller i kombination med annat, för att hos människor 1. påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom, 2. påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller en funktionsnedsättning, 3. undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process, eller 4. kontrollera befruktning. Om produkten uppnår sin huvudsakligen avsedda verkan med hjälp av farmakologiska, immunologiska eller metaboliska medel är den dock inte en medicinteknisk produkt enligt denna lag. 8

9 Exempel i vägledningsdokument 9

10 Hur regleras medicintekniska produkter idag? Vägledning: Är min produkt medicinteknik? Ett kvalificeringsexempel Kombinationsprodukter Klinisk utvärdering och klinisk prövning Mjukvara som medicinteknik Hur regleras medicintekniska produkter i framtiden? 10

11 Ett exempel på klassificiering: Mousse for rapid relief from irritation, itching, burning and sensitivity associated with chickenpox - Background A product, available as a mousse (foam), designed to relieve the symptoms of chickenpox on large surfaces of the skin and used for rapid relief from irritation, itching, burning and sensitivity associated with chickenpox, was placed on the market as a class I medical device, according to rule 4 of Annex IX of the Directive 93/42/EEC. According to information provided by the manufacturer, the product is based on a patented complex (that results from the filtration process of the Aloe barbadensis gel) which helps to protect and soothe the irritated skin, this ingredient supports the skin s own natural immune system. Its polysaccharide chains have the unique characteristic of binding to harmful Mikrob bacteria. This blocks the bacteria, thus protecting the skin cells from being attacked. This patented complex creates a barrier for pathogenic bacteria avoiding the invasion of the hosts tissue. Cell 11

12 Outcome On the basis of the consideration bellow, it is concluded that this product does not meet the definition of a medical device. Considering that: According to expert opinion, this complex acts in a manner similar to that of the body s immunological response; There are several receptors for the recognition of pathogenic organisms, some of them are present in the bloodstream, and in tissue fluids as soluble blood serum proteins, and others can be found in cell membranes of macrophages, neutrophils and dendritic cells. An example of soluble forms that bind to the microbial surface and promote their opsonization is mannose binding lectin and C-reactive protein. These receptors, when connected to the microbial surface, also have the ability of triggering the complement system, turning the invader into a sort of target for the complement-mediated lysis. There is an antimicrobial action through the blockage of pathogenic bacteria s receptors; There is insufficient data to demonstrate a mere physical action; In case of doubt where taking into account all product characteristics, and provided that the concerned product meets both definitions of a medicinal product and of a medical device, Article 2(2) of Directive 2001/83/EC could apply. 12

13 Hur regleras medicintekniska produkter idag? Vägledning: Är min produkt medicinteknik? Ett kvalificeringsexempel Kombinationsprodukter Klinisk utvärdering och klinisk prövning Mjukvara som medicinteknik Hur regleras medicintekniska produkter i framtiden? 13

14 Hur regleras kombinationsprodukter Kombinationsprodukter regleras antigen som medicintekniska produkter eller som läkemedel Qualification of integral product as device combination or drug combination is critical - intended purpose and presentation - method achieving principal intended action - physical action primary or pharmacological, metabolic or immunological action primary? 27/05/2013 Slide 14

15 Exempel på kombinationsprodukter Device combination (regleras som medicinteknik) Drug eluting coronary stent Drug combination (regleras som läkemedel) Transdermal patch for drug delivary Heparin coated catheters Implanted beads/matrix for drugdelivery Bone cements with antibiotics Pre-filled syringes/nebulisers Pacemaker/ICD leads with steroid coated tip Wound treatment products 27/05/2013 Slide 15

16 Kombinationsprodukt klassade som medicinteknisk produkt Huvudsakliga verkningsmekanism avgör Klass III produkt enligt regel 13 i bilaga 9 i LVFS 2003:11 alt LVFS 2001:5 Anmält organ ska enligt det medicintekniska regelverket konsultera en CA (Läkemedelsverk) för läkemedel innan anmält organ utfärdar ett certifikat för tillverkaren Courtesy Medtronic, Inc. Pacemakerelektrod med steroidbeläggning

17 Hur regleras medicintekniska produkter idag? Vägledning: Är min produkt medicinteknik? Ett kvalificeringsexempel Kombinationsprodukter Klinisk utvärdering och klinisk prövning Mjukvara som medicinteknik Hur regleras medicintekniska produkter i framtiden? 17

18 Klinisk utvärdering av medicintekniska produkter Kliniska data (Clinical data / evidence), 2 2.q) LVFS 2003:11 Klinisk utvärdering (Clinical evaluation), bilaga 10 LVFS 2003:11 Klinisk prövning (Clinical investigation /trial / study), bilaga 10 punkt 2.1 LVFS 2003:11 Övervakning av produkter som släppts ut på marknaden KLINISK DATA Vetenskaplig litteratur Klinisk prövning och tillsammans Klinisk utvärdering: säkerhet, prestanda, konstruktionsegenskaper, avsett ändamål och avsett syfte Klinisk data saknas Klinisk prövning

19 Vägledningar för klinisk utvärdering och klinisk prövning MEDDEV Clinical evaluation: a guide for manufacturers and notified bodies MEDDEV 2.7/3 Clinical investigations: serious adverse event reporting under directives 90/385/EEC and 93/42/EEC MEDDEV 2.7/4 Guidelines on Clinical investigation: a guide for manufacturers and notified bodies

20 Hur regleras medicintekniska produkter idag? Vägledning: Är min produkt medicinteknik? Ett kvalificeringsexempel Kombinationsprodukter Klinisk utvärdering och klinisk prövning Mjukvara som medicinteknik Hur regleras medicintekniska produkter i framtiden? 20

21 Idag finns datorisering inom många områden Inte alla datorer och inte alla program är medicinteknik Lagstiftningen för fristående medicintekniska programvaror kom mars 2010 (2007/47/EC) Osäkerhet om vad som skulle anses som medicinteknik och riskklass Foretag/Medicinteknik/Rapporter/

22 Hur regleras medicintekniska produkter idag? Vägledning: Är min produkt medicinteknik? Ett kvalificeringsexempel Kombinationsprodukter Klinisk utvärdering och klinisk prövning Mjukvara som medicinteknik Hur regleras medicintekniska produkter i framtiden? 22

23 Ny lagstiftning inom medicinteknik på gång (klart ca 2018) 23

24 Yttrande över remissen Förslag till EU-rättsakter avseende medicintekniska produkter och medicintekniska produkter för in-vitrodiagnostik Läkemedelsverket välkomnar de förtydliganden som gjorts beträffande: gränsdragningar mot andra regelverk, försäljning och användning av medicintekniska produkter via internet, innehåll i teknisk dokumentation, försäkran om överensstämmelse och certifikat, krav på de anmälda organen och på förfarandet för att utse och övervaka anmälda organ. Läkemedelsverket välkomnar också att de föreslagna förordningarna tillför: krav på distributörer, auktoriserade representanter och importörer av medicintekniska produkter, ett nytt klassificeringssystem för IVD produkter, begreppet sponsor inom kliniska prövningar, en samordningsgrupp för medicintekniska produkter där beslut för harmoniserad tillämpning av regelverket ska kunna tas av medlemsländerna. 24

25 Forts. remissvar Förslagen är mycket omfattande (ca 190 respektide 150 sidor) och innehåller legal text som kan vara svår att tolka för personer som saknar juridisk utbildning. Till detta kommer att företagen i flertalet fall även kommer att behöva sätta sig in i flera existerande standarder för att kunna tillämpa de legala regelverken på avsett sätt. Förslagens omfattning och komplexitet kan innebära att, främst små företag, kommer att få svårt att tolka och tillämpa regelverket. Dessa företag saknar dessutom ofta ekonomiska möjligheter att anställa särskild juridisk kompetens med inriktning på det medicintekniska området. Förslagets administrativa effekter och dess tillgänglighet bör bevakas under de fortsatta förhandlingarna. 25

26 Forts. remissvar Genom de förslagna förordningarna införs nya krav på de ekonomiska aktörer som hanterar medicintekniska produkter. Kraven syftar främst till att säkerställa att produkterna hanteras på ett korrekt sätt under distributionsfasen och att spårbarheten förbättras. I båda fallen är kraven viktiga för att öka säkerheten för den slutliga användaren. Kraven innebär dock ökade legala krav på de aktiva aktörerna och att de administrativa kostnaderna kan komma att öka. Till ovanstående kommer att företagen kan komma att avkrävas omfattande information på ett språk som de inte kunnat förutse i förväg. Krav på oförutsedda översättningar kan medföra kostnader som framför allt små företag inte kommer att kunna bära. 26

27 Många frågor dyker upp och vi brukar ge regulatorisk vägledning till följande aktörer: Tillverkare Forskare (produktutveckling) Distributör Vården Upphandlare Konsument/patient Konsulter medicinteknik (Nätverk har bildats med första möte på Läkemedelsverket den 25 mars, vid intresse att ingå i konsultnärverk kontakta Susanne Stål Avdelningschef Life Science, ÅF, nästa träff i höst i södra Sverige och Läkemedelsverket deltar) 27

28 Enheten för medicinteknik = många olika kompetenser Läkare Läkare Läkare Tandläkare Apotekare Naturvetare Naturvetare Naturvetare Naturvetare Arbetsterapeut Sjukgymnast Jurist Jurist Sjuksköterska Sjuksköterska Sjuksköterska Sjuksköterska Sjuksköterska Handläggare Assistent Assistent

29 Kontakta oss Uppge gärna att du har en fråga om medicinteknik oavsett hur du kontaktar oss. 29

Medicinska informationssystem. vägledning för kvalificering och klassificering av programvararor med medicinskt syfte

Medicinska informationssystem. vägledning för kvalificering och klassificering av programvararor med medicinskt syfte approvals authorisation clinical trials communication competence cosmetics dialogue directives efficacy environment evaluation guidelines harmonisation health economics herbals homeopathics information

Läs mer

Marknadskontrollplan 2015

Marknadskontrollplan 2015 Marknadskontrollplan 2015 Medicintekniska produkter Läkemedelsverket 2014-12-08 Dnr. 6.6.3-2014-065378 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag

Läs mer

Marknadskontrollprogram 2014 - Läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika och hygienprodukter inom Läkemedelsverkets ansvarsområde

Marknadskontrollprogram 2014 - Läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika och hygienprodukter inom Läkemedelsverkets ansvarsområde Marknadskontrollprogram 2014 - Läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika och hygienprodukter inom Läkemedelsverkets ansvarsområde Läkemedelsverket 2013-11-04 Dnr. 6.6.3-2013-084516 Postadress/Postal

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om klinisk prövning av läkemedel för humant bruk Utkom

Läs mer

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN KEMI Rapport 6/04 Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen KEMIKALIEINSPEKTIONEN Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen ISSN: 0284-1185 Best.nr. 360 804 Sundbyberg i mars

Läs mer

Säker användning av nanomaterial

Säker användning av nanomaterial Rapport Nr 1/10 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Säker användning av nanomaterial Behov av reglering och andra åtgärder rapport från ett regeringsuppdrag

Läs mer

Remissvar angående EU konsultation avseende europeiska åtgärder inom området sällsynta sjukdomar (Dnr S2007/10815/HS)

Remissvar angående EU konsultation avseende europeiska åtgärder inom området sällsynta sjukdomar (Dnr S2007/10815/HS) Stockholm 21 januari 2008 Remissvar angående EU konsultation avseende europeiska åtgärder inom området sällsynta sjukdomar (Dnr S2007/10815/HS) Karolinska Institutet (KI) ser mycket positivt på detta initiativ.

Läs mer

NEJ. Helt fel. NO. Completely wrong. NEJ, Helt fel! NO, Totally wrong!

NEJ. Helt fel. NO. Completely wrong. NEJ, Helt fel! NO, Totally wrong! Till EU-kommissionen Med anledning av skrivelse från EU-kommissionen 21.1.2014 ENTR/AMR/alm 3757768 anför jag följande: To EU Commission In response to letter from the European Commission 01/21/2014 ENTR

Läs mer

Bisfenol A Rapport från ett regeringsuppdrag

Bisfenol A Rapport från ett regeringsuppdrag Rapport Nr 2/11 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Bisfenol A Rapport från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N ISSN: 0284-1185 Best.nr.

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska

Läs mer

Uppföljning av marknadskontroll 2014 - Läkemedel, medicintekniska produkter samt kosmetika inom Läkemedelsverkets ansvarsområde

Uppföljning av marknadskontroll 2014 - Läkemedel, medicintekniska produkter samt kosmetika inom Läkemedelsverkets ansvarsområde Uppföljning av marknadskontroll 2014 - Läkemedel, medicintekniska produkter samt kosmetika inom Läkemedelsverkets ansvarsområde Läkemedelsverket 2015-02-19 Dnr. 6.6.3-2014-065378 Postadress/Postal address:

Läs mer

Klinisk utvärdering av medicinska informationssystem

Klinisk utvärdering av medicinska informationssystem Rapport till Läkemedelsverket Klinisk utvärdering av medicinska informationssystem Fokus på elektroniska patientjournalsystem Lisa Ericson Nils Schönström Göran Petersson ehälsoinstitutet, Linnéuniversitetet

Läs mer

Effektivare miljöledningssystem

Effektivare miljöledningssystem Effektivare miljöledningssystem en studie om brister, behov och möjligheter till förbättring Rapport 5304 September 2003 Ett samarbetsprojekt mellan: Naturvårdsverket Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Läs mer

Förstudierapport GamIT 2015+

Förstudierapport GamIT 2015+ GamIT Sida: 1 (65) Förstudierapport GamIT 2015+ skapad för: Vävnadsrådet skapad av: Oskar Thunman Elisabeth Tjälldén Mawell GamIT Sida: 2 (65) Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Aktiviteter under

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag gällande möjligheten att skärpa miljökrav vid tillverkning av läkemedel och aktiv substans

Redovisning av regeringsuppdrag gällande möjligheten att skärpa miljökrav vid tillverkning av läkemedel och aktiv substans Redovisning av regeringsuppdrag gällande möjligheten att skärpa miljökrav vid tillverkning av läkemedel och aktiv substans Rapport från Läkemedelsverket 16 december 2009 Postadress/Postal address: P.O.

Läs mer

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial KEMIKALIEINSPEKTIONEN Rapport Nr 2/07 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial redovisning från ett regeringsuppdrag Bättre information om farliga

Läs mer

Läkemedel för särskilda behov

Läkemedel för särskilda behov Läkemedel för särskilda behov Delbetänkande av Läkemedels- och apoteksutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:20 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Rapport 2012:13. Tvåårsomprövningar av assistansersättning

Rapport 2012:13. Tvåårsomprövningar av assistansersättning Rapport 2012:13 Tvåårsomprövningar av assistansersättning Rapport 2012:13 Tvåårsomprövningar av assistansersättning En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen Stockholm 2012 Rapporten kan beställas

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Examensarbete i ämnet företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Interna kontroller. Vad har internrevisor för roll och arbetsuppgifter på företagen? Författare: Susanna Darmanian Thörner Magda Yohannes Kurspoäng: Kursnivå: 15 poäng

Läs mer

Överlåtelse av viss kemikalietillsyn

Överlåtelse av viss kemikalietillsyn Rapport Nr 7/12 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Överlåtelse av viss kemikalietillsyn rapport från ett regeringsuppdrag KEMIKALIEINSPEKTIONEN Överlåtelse av viss kemikalietillsyn rapport

Läs mer

Information från. Läkemedelsverket. Handläggning av faryngotonsilliter i öppen vård ny rekommendation. Nya läkemedel.

Information från. Läkemedelsverket. Handläggning av faryngotonsilliter i öppen vård ny rekommendation. Nya läkemedel. Information från Läkemedelsverket Årgång 23 nummer 6 december 2012 sid 18 Handläggning av faryngotonsilliter i öppen vård ny rekommendation Faryngotonsillit är en av de vanligaste infektionsdiagnoserna

Läs mer

Datalagring och integritet

Datalagring och integritet Datalagring och integritet Betänkande av Datalagringsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

Läs mer

Delfinansiering av efterbehandlingsobjekt genom avtal/överenskommelse. Delrapport inom projektet Tillsyn efterbehandling av förorenade områden

Delfinansiering av efterbehandlingsobjekt genom avtal/överenskommelse. Delrapport inom projektet Tillsyn efterbehandling av förorenade områden Delfinansiering av efterbehandlingsobjekt genom avtal/överenskommelse Delrapport inom projektet Tillsyn efterbehandling av förorenade områden RAPPORT 5490 APRIL 2006 Delfinansiering av efterbehandlingsobjekt

Läs mer

Prövningen. Ordförande har ordet. Informationsblad från Apotekarsocietetens sektion för klinisk prövning April 2009 APOTEKARSOCIETETEN

Prövningen. Ordförande har ordet. Informationsblad från Apotekarsocietetens sektion för klinisk prövning April 2009 APOTEKARSOCIETETEN Prövningen Informationsblad från Apotekarsocietetens sektion för klinisk prövning April 2009 Ordförande har ordet VI HAR VÄNT BLAD, åtminstone i Göteborg, för våren är här och vi har lagt vintern bakom

Läs mer

Förhandsprövning av nättariffer m.m.

Förhandsprövning av nättariffer m.m. Förhandsprövning av nättariffer m.m. Delbetänkande av Energinätsutredningen Stockholm 2007 SOU 2007:99 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Hur kan en kemikalieskatt på konsumentvaror se ut?

Hur kan en kemikalieskatt på konsumentvaror se ut? PM 7/13 Hur kan en kemikalieskatt på konsumentvaror se ut? Med exemplet kläder och skor Kemikalieinspektionen www.kemikalieinspektionen.se Hur kan en kemikalieskatt på konsumentvaror se ut? Med exemplet

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av Utrikesdepartementet SÖ 2008: 26 Nr 26 Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och fakultativt protokoll till

Läs mer