Återkallande av rätten till bidrag för den fristående gymnasieskolan Sjölins skola i Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Återkallande av rätten till bidrag för den fristående gymnasieskolan Sjölins skola i Göteborg"

Transkript

1 1 (14) Styrelsen för Törnskogens Utbildning AB Box STOCKHOLM Återkallande av rätten till bidrag för den fristående gymnasieskolan Sjölins skola i Göteborg Beslut Skolverket återkallar med stöd av 9 kap. 14 skollagen förklaringen om rätt till bidrag för den fristående gymnasieskolan Sjölins skola i Göteborg. Detta beslut gäller från den dag det vinner laga kraft. Bakgrund Sjölins skola, allmänt och i denna rapport benämnd Sjölins gymnasium, är en fristående gymnasieskola med utbildning motsvarande gymnasieskolans nationella program. Skolverket förklarade skolan berättigad till bidrag den 6 december 2000 (dnr 2000:1298). Skolan startades läsåret 2001/02. Utbildningarna hänförs i bidragshänseende till Naturvetenskaps- respektive det Samhällsvetenskapsprogrammet. Av beslutet om rätt till bidrag framgår att skolan skall följa 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, programmålet för Samhällsvetenskapsprogrammet respektive Naturvetenskapsprogrammet med tillhörande kurs-, tim- och poängplaner. Huvudman för skolan är Törnskogens Utbildning AB med organisationsnummer Bolaget är ett helägt dotterbolag till Vittra Utbildning AB, som ingår i en koncern där Bure Equity AB är moderbolag. Enligt kopia på registreringsbeviset är Törnskogens Utbildning AB ett privat aktiebolag med tre ordinarie styrelseledamöter. Bolaget bedriver även liknande utbildningar i Stockholm. Postadress Ekelundsgatan 9, Göteborg, Sverige Besöksadress Ekeleundsgatan 9 Telefon +46 (0) vx Telefax +46 (0) Epost

2 2 Verksamheten på Sjölins gymnasium är till stora delar uppbyggt kring det man kallar casemetodik. Casemetodiken är ett problemorienterat, och oftast ämnesintegrerat, arbetssätt utgående från en verklig händelse. Ett case innehåller vanligtvis tre till fyra ämnen. Den totala poängen i ett ämne är sällan fördelad på fler än tre case. Se vidare under punkt 3.4 i tillsynsbeslutet från den 27 juni Kurserna i vissa ämnen, till exempel Moderna språk, Matematik och Programmering, läses dock ämnesvis, nedan kallat ämnesspecifikt. I de dokument som finns avseende metodiken och pedagogiken på Sjölins gymnasium används i stort sett konsekvent begreppet ämne och mycket sällan begreppet kurs. Beslut efter tillsyn med bilagd rapport, nedan kallat tillsynsbeslutet, vid den fristående gymnasieskolan Sjölins skola fattades den 27 juni 2003, I tillsynsbeslutet konstaterade Skolverket att skolan ej uppfyllde kraven för att vara berättigad till bidrag enligt 9 kap. 8 skollagen. Huvudmannen informerades i beslutet om att det i 9 kap. 14 stadgas att, för det fall en fristående skola som har rätt till bidrag enligt 8 inte längre uppfyller kraven för godkännande och bristerna inte avhjälpts efter påpekande för huvudmannen, skall förklaringen om rätt till bidrag återkallas. Innan beslutet fattades den 27 juni 2003, har huvudmannen också fått möjligheten att granska sakinnehållet i rapporten. I några fall hänvisar såväl huvudmannen som Skolverket nedan till detta s.k. remissvar från huvudmannen. De brister som påpekades i tillsynsbeslutet var: 1. Sjölins gymnasium tar in en alltför stor andel elever på fri kvot, särskilda omständigheter. Av skolans remissvar framgår också att tester och diagnoser är en förutsättning för att ta in elever på fri kvot. Detta innebär sammantaget uppenbara risker att skolan inte är öppen för alla. 2. Rektorn har inte pedagogisk insikt som förvärvats genom utbildning och erfarenhet. 3. Eleverna tvingas på grund av studiernas uppläggning att läsa utökat program. 4. Projektarbetet följer inte de mål och syften som bestämmelserna föreskriver. 5. Skolverkets tillsyn visar, vid stickprov på så kallade case som innehåller ämnena Psykologi och Fysik, att eleverna inte ges möjligheter att uppnå de mål som ingår i respektive nationellt fastställd kurs.

3 3 6. Sjölins gymnasiums sätt att tolka mål och betygskriterier strider mot grundförutsättningen att kriterierna är direkt kopplade till ämnets syfte, dess uppbyggnad och karaktär samt för betygskriterierna till målen för kursen. 7. Kurser som läses ämnesvis, samläses så att det är svårt att urskilja när undervisningen avslutas, vilket försvårar korrekt betygssättning. 8. Sjölins gymnasium sätter inte betyg vid kursslut utan vid slutet av årskurs 3 trots att det är uppenbart att många kurser är avslutade långt tidigare. Då punkter anges i detta beslut är det ovanstående punkter som avses. Huvudmannen gavs möjlighet att senast den 1 oktober 2003 redovisa till Skolverket vilka åtgärder som genomförts eller planeras för att rätta till de påpekade bristerna. Svaret, nedan kallat redovisningen, inkom till Skolverket den 1 oktober Huvudmannens redovisning Huvudmannens redovisning omfattar en längre inledande del angående Vittras studiemodell och därefter redovisas punkt för punkt huvudmannens kommentarer samt vidtagna eller planerade åtgärder för att rätta till de brister Skolverket pekar på i föreläggandet. 1. Intagning på fri kvot I redovisningen tar skolan tillbaka sitt tidigare påstående att den använder tester, diagnoser och intervjuer. Samtidigt hävdar den sin rätt att ta in på fri kvot, men efterlyser att Skolverket skall ge en anvisning om vilken procentsats som kan vara acceptabel. 2. Rektorn saknar pedagogisk insikt förvärvad genom utbildning och erfarenhet Huvudmannen skriver att den skolchef/rektor som nu arbetar på skolan förvisso saknar lärarutbildning, men istället har 20 års erfarenhet från ledande befattningar i näringslivet vari han har hanterat många frågor och områden av pedagogisk art. Huvudmannen framför också att Skolverkets representant aldrig träffat den nye skolchefen eller på annat sätt undersökt dennes formella och reella kompetens. 3. Elever tvingas genom studiernas uppläggning att läsa utökat program Huvudmannen redovisar en ny studieordning, som enligt redovisningen slutar på 2500 poäng i de båda programmens olika inriktningar.

4 4 Redovisningen är gjord per ämne och ej per kurs, men med hjälp av poängtalet sluter sig Skolverket enligt underlaget till vilka kurser som avses. Redovisningen omfattar 1650 poäng som är gemensamma för båda programmen. Dessa för alla gemensamma kurser innefattar förutom kärnoch karaktärsämnen också projektarbete samt övriga ämnen och förstärkningar ur det valbara utrymmet som stödjer vår utbildningsfilosofi. Därtill kommer 400 poäng programgemensamma kurser och slutligen 450 poäng per inriktning (varav 150 poäng valbara kurser). 4. Projektarbetet följer inte de mål och syften som bestämmelserna föreskriver Huvudmannen har lyft ut projektarbetet ur casen och lagt det som särskilda studier. Eleverna skall fortsättningsvis utföra ett arbete, enskilt eller i grupp, som ligger inom programmålets ram. Eleven formulerar själv sitt arbetsområde och tar ansvar för hela processen från idé till färdig produkt. 5. Eleverna ges inte möjlighet att uppnå målen på kurser Huvudmannen hävdar att eleverna som började studera vid Sjölins gymnasium läsåret 2001/2002 och 2002/2003 har studerat samtliga mål för Psykologi A och Psykologi B i caset Människor vi möter i version A och A1. Huvudmannen skriver också i redovisningen att Caset Människor vi möter i version A och A1 är trots det identiska namnet inte är detsamma som caset i version B. Huvudmannen avser också att införa ett nytt case för de elever som endast skall studera Psykologi A. Eleverna som hösten 2003 börjar årskurs 1 vid Sjölins gymnasium kommer enligt svaret att studera Psykologi enligt version B i ett reviderat case Människor vi möter. Huvudmannen redovisar vidare att man avser att göra en total revidering av samtliga naturvetenskapliga case, att inga kurser i Fysik kommer att förekomma under läsåret för elever som börjar årskurs 1 hösten 2003 och att eleverna i årskurs 2 och 3 kommer att studera ett specialkonstruerat case samt genomföra ämnesspecifika studier. 6. Sjölins gymnasiums sätt att tolka mål och betygskriterium strider mot grundförutsättningarna att målen och kriterierna är direkt kopplade till ämnets syfte, dess uppbyggnad och karaktär samt för betygskriterierna till målen för kurserna Under denna punkt redovisas inget som belyser den kritik som finns i föreläggandet. Däremot finns en längre redogörelse för att visa att huvudmannens pedagogiska modell överensstämmer med formuleringar i de nationella styrdokumenten. I huvudmannens inledande allmänna del av redovisningen finns däremot några ställningstaganden som visar att huvudmannen avser att revidera

5 5 vissa formuleringar. I redovisningen tar huvudmannen upp formuleringen i Vittras studiekarta om att integreringen av ämnen i case bidrar till en effektivisering på ca 30 %. Huvudmannen skriver vidare i redovisningen att Om formuleringen om effektivitetsvinsten i studiekartan ändå kommit att bli olycklig genom att den kan misstolkas kommer Vittra givetvis att se över den. 7. Kurser som läses ämnesvis samläses så att det är svårt att urskilja när undervisningen avslutas vilket försvårar korrekt betygssättning Huvudmannen hänvisar under denna punkt till redovisningens inledning och till vad som framförs under punkterna 6 och 8. Under punkt 8 som handlar om betygssättning skriver huvudmannen när det gäller betygssättning i Moderna språk och Programmering, som på Sjölins gymnasium bedrivs ämnesspecifikt att När det gäller Moderna språk sätts betyg när eleven väljer att avsluta studierna i respektive språk. För elev som studerar 200p i Programmering (kurs A, B och C), vilket sker ämnesspecifikt, sätts betyg när eleven enligt pedagogs bedömning studerat samtliga erforderliga mål. 8. Sjölins gymnasium sätter inte betyg vid kursslut utan vid slutet av årskurs 3, trots att det är uppenbart att många kurser är avslutade långt tidigare I inledningen till redovisningen skriver huvudmannen att I fortsättningen sätts betyg för de elever vid Sjölins gymnasieskola som studerar utifrån version A och A1 så snart eleven studerat erforderliga mål för betygssättningen. Prognosbetyg sätts ej längre utan slutbetyg sätts när respektive kurs avslutats. Huvudmannen uppger i svaret att det tidigare på Sjölins gymnasium funnits exempel på att betyg ej satts när erforderliga mål uppnåtts och medger att detta är en felaktig tillämpning av såväl bestämmelserna i regelverket som av huvudmannens studiemodell. Vidare uppges att man gjort vissa anpassningar av sin modell och skriver att Modellen bygger dock alltjämt på att betyg sätts när eleven, utifrån sin valda studieinriktning och individuella studieplan har fullföljt studierna i ämnet, såväl i case som ämnesspecifikt, och pedagogen bedömer att erforderliga mål har studerats. Härefter följer i redovisningen en beskrivning ämne för ämne, som, för varje ämne, visar att betyg på kurser sätts när samtliga case som innehåller ämnet studerats samt när eleven enligt pedagogs bedömning studerat erforderliga mål.

6 6 För ämnet Biologi ser det ut som följer: För elev som studerar 100 p Biologi (kurs A) sätts betyg när eleven enligt pedagogs bedömning studerat erforderliga mål och fullgjort studierna i case 5 och 17. För elev som studerar 150 p Biologi (kurs A och B) sätts betyg när eleven enligt pedagogs bedömning studerat erforderliga mål och fullgjort studierna i case 5, 17 och 2. Bedömning Enligt 9 kap. 8 skollagen skall Skolverket förklara en fristående gymnasieskola berättigad till bidrag om skolan lämnar utbildning som ger kunskaper som till art och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och färdigheter som gymnasieskolan skall förmedla på nationella eller specialutformade program. Förklaring får dock lämnas endast om, bland annat: skolan även i övrigt svarar mot allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, huvudmannen för skolan har förutsättningar att bedriva verksamheten i enlighet med ovan angivna villkor, skolan är öppen för alla ungdomar som har rätt till motsvarande utbildning i gymnasieskolan enligt lag, och skolan uppfyller de ytterligare villkor som regeringen förskriver i fråga om utbildningen vid fristående skolor och om antagningen till och ledningen av sådana skolor. Av 9 kap. 14 skollagen framgår att en fristående skola som fått beslut om förklaring om rätt till bidrag enligt 8 inte längre uppfyller kraven för att få bidrag och bristerna inte avhjälpts efter påpekande för huvudmannen, skall förklaringen om rätt till bidrag återkallas enligt 9 kap. 14 skollagen. Vad avser att projektarbetet inte följer de mål och syften som bestämmelserna föreskriver (punkten 4 ovan) finner Skolverket att huvudmannens redovisning visar att Sjölins gymnasium fortsättningsvis kommer att följa bestämmelserna om projektarbetet. Nedan följer Skolverkets bedömning av resterande punkter sorterade under rubriker som återger de krav som återfinns i 9 kap, 8 skollagen och mot vilka bedömningarna görs. Skolverket vill dock betona, att verket inte har något att invända mot en pedagogik baserad på ämnesintegrerade studier i projekt eller case. Detta framgår även av det tidigare tillsynsbeslutet. Kravet på att skolan skall ge kunskaper och färdigheter som till art och nivå väsentligen svarar mot gymnasieskolans Fråga om elevs möjlighet att uppnå målen på kurser (punkten 5) samt sättet att tolka mål och betygskriterier (punkten 6)

7 7 I 2 kap. 5 förordningen (1996:1206) om fristående skolor anges att det för undervisningen skall finnas kurs- och timplaner. Enligt Skolverkets beslut den 6 december 2000 förklarades Sjölins gymnasium berättigad till bidrag enligt 9 kap. 8 skollagen. Underlaget till beslutet utgörs bl.a. av uppgifter från huvudmannens ansökan och följande framgår såvitt avser skolans kursplaner: Sjölins skola kommer att följa nationella kursplaner för kärnämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska, samhällskunskap, religionskunskap, matematik, naturkunskap, idrott och hälsa samt estetisk verksamhet. Skolan kommer också att följa gemensamma kurser inom Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Skolan kommer att följa ämnen och kurser inom de två programmen med de inriktningar som eleverna väljer utifrån sin individuella studieplan. Följande valbara kurser inom programmet kommer att erbjudas: valbara kurser kommer att erbjudas utifrån de två programmens område. Följande valbara kurser från annat/andra program finns med i kursorganisationen: kurser från Teknikprogrammet. Enligt 2 kap. 9 förordningen om fristående skolor skall eleverna få betyg enligt bestämmelserna i 7 kap gymnasieförordningen. För kurser som inte motsvarar kurser inom det offentliga skolväsendet skall skolorna utforma egna betygskriterier. Av 7 kap. 4 gymnasieförordningen (1992:394) framgår att läraren vid betygssättningen som stöd skall använda de betygskriterier som fastställts. Skolverket fastställer betygskriterier för alla kurser utom lokala kurser. Betygskriterierna skall precisera vilka kunskaper enligt kursplanen som krävs för att eleven skall få något av betygen Godkänd, Väl godkänd respektive Mycket väl godkänd. I propositionen Fristående skolor mm. (prop. 1995/96:200) anges att utbildningen för alla barn och ungdomar syftar till att ge en gemensam kunskapsbas och ska bygga på en gemensam värdegrund samt ha gemensamma mål. Därför måste de fristående skolorna i praktiken följa nationella läroplaner och kursplaner. Fråga om elevs möjlighet att uppnå målen på kurserna (punkten 5) Skolverket har gjort stickprov på så kallade case som innehåller ämnena psykologi och fysik och på fyra kurser i dessa ämnen, nämligen Psykologi A och B samt Fysik A och B. Skolverket fann att eleverna inte ges möjlighet att uppnå samtliga de mål som ingår i respektive nationellt fastställd kurs. Skolverket erhöll i samband med remisssvaret också en version A1 av caset Människor vi möter och konstaterade då att enda skillnaden var att det till version A1 hade bifogats kopior från Skolverkets hemsida med uppnåendemål och kriterier för B-kursen. I övrigt var materialen exakt identiska.

8 8 De elever som börjar hösten 2003 och skall läsa Psykologi A och B skall enligt huvudmannens redovisning läsa caset enligt en reviderad version B. De elever som endast skall läsa Psykologi A skall läsa ett nytt case. Varken det nya eller det reviderade caset i Psykologi har redovisats till Skolverket. Huvudmannen har inte på något sätt redovisat hur casen som innehåller kurser i Fysik skall utformas eller hur de naturvetenskapliga casen i framtiden skall se ut. Skolverkets finner att huvudmannen inte redovisat åtgärder för att rätta till bristerna avseende elevers möjlighet att uppnå de mål som ingår i fastställd nationell kurs. Fråga om sättet att tolka mål och betygskriterier (punkten 6) I redovisningen tar huvudmannen upp formuleringen i Vittras studiekarta (den skrift där Vittras modell beskrivs) om att integreringen av ämnen i case bidrar till en effektivisering på ca 30 %. Skolverket har redan i tillsynsbeslutet konstaterat att formuleringen är direkt missvisande och ett exempel på hur huvudmannen tolkar mål och betygskriterier på ett felaktigt sätt. Detta är ett av flera i citat Vittras studiekarta, som visar på effektiviseringsidén som finns i huvudmannens modell. I redovisningen skriver huvudmannen att om formuleringen kan misstolkas kommer man att se över den, vilket dock alltså ännu inte gjorts. Skolverkets krav i tillsynsbeslutet var att huvudmannen skulle visa vidtagna och planerade åtgärder. Mot bakgrund av de bestämmelser som gäller fristående skolor och då huvudmannen vid ansökan om rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn uppgett att skolan ska följa de nationella kursplanerna, anser Skolverket att utbildningen vid skolan inte uppfyller kravet i 9 kap. 8 skollagen att ge kunskaper och färdigheter som till art och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och färdigheter som gymnasieskolan skall förmedla på nationella eller specialutformade program. Kravet på att skolan är öppen för alla ungdomar som har rätt till motsvarande utbildning i gymnasieskolan Fråga om skolans intagning av elever på s.k. fri kvot (punkten 1) Av 2 kap. 3 förordningen om fristående skolor framgår att vid de fristående gymnasieskolorna skall bestämmelserna om urval i 6 kap. gymnasieförordningen tillämpas. I 6 kap. 3 gymnasieförordningen finns bestämmelserna om s.k. fri kvot. Där anges att ett begränsat antal platser (fri kvot) skall avsättas för dem som 1. på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför de övriga sökande, eller

9 9 2. kommer från skolor vilkas betyg inte utan vidare kan jämföras med betygen från grundskolan Av tillsynsbeslutet framgår att Skolverket funnit att Sjölins gymnasium tar in en alltför stor andel elever på fri kvot, särskilda omständigheter, och att tester och diagnoser är en förutsättning för att ta in elever på fri kvot. Det senare har framkommit i huvudmannens tidigare remissvar. I redovisningen med anledning av tillsynsbeslutet anger huvudmannen att skolan inte använder tester, diagnoser och intervjuer. Samtidigt hävdar man sin rätt att ta in på fri kvot, men efterlyser att Skolverket ger en anvisning om vilken procentsats som kan vara acceptabel. Någon procentsats för vad som är tillåtet att ta in på fri kvot finns inte möjlighet att ange, men den andel som Sjölins gymnasium tar in, gånger större än den som förekommer i Göteborgsregionens intagningsområde, bedömer Skolverket som orimligt stor. Vad avser frågan om tester vid intagning på fri kvot utgår Skolverket från att dessa inte längre förekommer. Skolverket gör således bedömningen att huvudmannens beskrivna sätt att anta elever till skolan strider mot bestämmelserna om fri kvot i 6 kap. 3 gymnasieförordningen och kravet i 9 kap. 8 första stycket punkt 3 skollagen, om att skolan skall stå öppen för alla. Kravet på att skolan i övrigt uppfyller de ytterligare villkor som regeringen föreskriver i fråga om utbildningen vid fristående skolor och ledningen av sådana skolor Fråga om rektorns pedagogiska insikt (punkten 2) I 2 kap. 4 förordningen om fristående skolor anges att för ledningen av utbildningen skall det finnas en rektor. Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har förvärvat pedagogisk insikt. Skolverket skrev redan i remissversionen av rapporten, som tillsändes huvudmannen, att rektorn saknade pedagogisk insikt förvärvad genom utbildning och erfarenhet. I remissvaret lämnade huvudmannen ingen kommentar till detta. I redovisningen uppger huvudmannen att rektorn visserligen inte har lärarutbildning men har 20 års erfarenhet från ledande befattningar i näringslivet vari han har hanterat många frågor och områden av pedagogisk art. Skolverket finner att huvudmannen fortfarande inte visat att rektorn genom utbildning och erfarenhet har förvärvat pedagogisk insikt, som avses i 2 kap. 4 förordningen om fristående skolor. Fråga om skolans uppläggning av studierna som innebär att eleverna automatiskt måste läsa utökat program (punkten 3) Av underlaget till Skolverkets beslut att förklara Sjölins gymnasium berättigad till bidrag enligt 9 kap. 8 skollagen, som utgörs bl.a. av uppgif-

10 10 ter från huvudmannens ansökan, framgår att utbildningen skall motsvara fullständigt program. Antal poäng och timmar: poäng med timmar. Skolans verksamhet kommer att pågå under närmare timmar, vilket kommer att ge eleverna möjlighet att läsa fler kurser och fler poäng, men också möjlighet till fördjupning i olika ämnen. I redovisningen lämnas en lista på vilka case som läses på Sjölins gymnasium. Däremot framgår inte omfattningen av casen i gymnasiepoäng och inte heller vilka kurser som ingår. Huvudmannen har således inte lämnat uppgifter som på ett klargörande sätt visar att casens konstruktion inte leder till att eleven tvingas läsa kurser utöver fullständigt program (det som gymnasieförordningen benämner utökat program). Skolverkets bedömer således, att Sjölins gymnasium inte uppfyller sitt åtagande enligt beslutet om förklaring om rätt till bidrag. Fråga om kursslut vid ämnesspecifika studier (punkten 7) samt fråga om betygssättning vid kursslut (punkten 8) Principerna för betygssättning är lika i offentliga och fristående gymnasieskolor. Betygssättningen skall oavsett huvudman för utbildningen vara likvärdig och rättvis. Det nuvarande betygssystemet för gymnasieskolan som infördes hösten 1994 innebar att terminsbetygen avskaffades. Numera får eleverna besked på sina studieresultat i anslutning till att en kurs avslutats, dvs. betyg ges fortlöpande. I 2 kap. 9 förordningen om fristående skolor anges att eleverna vid fristående gymnasieskolor skall få betyg enligt bestämmelserna i 7 kap gymnasieförordningen. I 7 kap. 1 gymnasieförordningen anges att betyg skall sättas i enlighet med bestämmelserna i 7 kapitlet, på varje avslutad kurs och på projektarbete. Av läroplanspropositionen (prop 1992/93:250) framgår bland annat att kursplanerna skall vara utformade så att eleverna skall kunna börja studierna på sin kunskapsnivå och avsluta dem när de nått sitt kunskapsmål. Vidare anges att det nya betygssystemet för gymnasial utbildning skall ge besked om i vilken utsträckning en elev tillägnat sig den kunskap som studierna av de enskilda kurserna syftat till. Av propositionen Fristående skolor m.m.(1995/96:2000) framgår att ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med de nationella målen vilar på skolhuvudmännen samt att de har ansvar för att de fastställda kunskapsmålen i läro- och kursplaner uppnås. I 9 kap. 8 punkten 2 anges att huvudmannen för skolan skall ha förutsättningar att bedriva verksamheten. Sjölins gymnasium har i sin ansökan om rätt till bidrag uppgivit att skolan skall följa de nationella kursplanerna (se ovan under punkterna 5 och

11 11 6). Vidare har man åtagit sig att följa läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94). Kursslut vid ämnesspecifika studier Skolverket kan inte finna att huvudmannen i sin redovisning angett några vidtagna eller planerade åtgärder för att underlätta att definiera när en kurs, som studeras ämnesspecifikt, skall anses avslutad. Av huvudmannens redovisning när det gäller betygssättning i till exempel Moderna språk och Programmering, som på Sjölins gymnasium bedrivs ämnesspecifikt framgår att: När det gäller Moderna språk sätts betyg när eleven väljer att avsluta studierna i respektive språk. För elev som studerar 200 p i Programmering (kurs A, B och C), vilket sker ämnesspecifikt, sätts betyg när eleven enligt pedagogs bedömning studerat samtliga erforderliga mål. Skolverkets finner av ovanstående att kurser som läses ämnesspecifikt fortfarande samläses. Det gör det svårt att urskilja när en kurs är avslutad, vilket försvårar korrekt betygssättning, varför Skolverkets bedömning kvarstår. Betygssättning vid kursslut Huvudmannen har vidtagit vissa åtgärder för att sätta betyg på kurs för de elever som läsåret 2003/2004 går i årskurs 2 och 3. Denne har däremot inte definierat när en kurs är avslutad utan hänvisar till att betyg sätts så snart eleven studerat erforderliga mål för betygssättning. Skolverket bedömer att huvudmannen inte klargjort att man avser att sätta kursbetyg enligt gällande bestämmelser för dessa elever. Vidare finner Skolverket av huvudmannens redovisning att huvudmannen tydligt uttalar att man fortsättningsvis avser att sätta betyg när eleven slutfört studierna i ämnet och inte i kursen. I sin redovisning av hur skolan fortsättningsvis avser att sätta betyg skriver skolan: Modellen bygger dock alltjämt på att betyg sätts när eleven, utifrån sin valda studieinriktning och individuella studieplan har fullföljt studierna i ämnet, såväl i case som ämnesspecifikt, och pedagogen bedömer att erforderliga mål har studerats. För ämnet Biologi ser det ut som följer: För elev som studerar 100 p Biologi (kurs A) sätts betyg när eleven enligt pedagogs bedömning studerat erforderliga mål och fullgjort studierna i case 5 och 17. För elev som studerar 150 p Biologi (kurs A och B) sätts betyg när eleven enligt pedagogs bedömning studerat erforderliga mål och fullgjort studierna i case 5, 17 och 2. Det första exemplet ovan visar att skolan generellt avser att sätta betyg när samtliga kurser i ämnet studerats.

12 12 Det andra exempel visar på den praktiska tillämpningen vid kurser som läses i case. Skolverket kan inte tolka detta på annat sätt än att för den elev som väljer att också läsa Biologi B, sätts betyget i Biologi A först efter att även Biologi B studerats. Tillägget när eleven enligt pedagogs bedömning studerat erforderliga mål, som finns i beskrivningen för varje ämne uppfattar Skolverket som irrelevant då studieplaneringen av casen garanterar att just dessa mål studerats. Tillägget möjliggör att bryta ut enstaka mål ur kursen och på så vis kringgå det faktiska kursslutet. Skolverket finner att huvudmannen inte vidtagit, och heller inte planerar att vidta, några åtgärder för att sätta betyg på kurser vid kurssluten. Det innebär, enligt Skolverkets bedömning, att huvudmannen ämnar fortsätta att sätta betyg i strid med gymnasieförordningen. Sammanfattande bedömning En förutsättning för att få driva fristående skolor är att verksamheten uppfyller gällande bestämmelser. Alla elevers rätt till en likvärdig utbildning är en grundläggande princip i svenskt skolväsende, vilket framgår av såväl skollag som läroplan. Med likvärdighet avses inte att utbildningen skall se likadan ut överallt. Inom ramarna för vad som anges i kursplaner och läroplan finns utrymme för olika lösningar. Dessa nationella dokument är statens instrument för att säkerställa elevernas rättssäkerhet vad avser likvärdig utbildning. Huvudmannen har förelagts att visa hur påtalade brister avhjälpts. Huvudmannens uppgifter till Skolverket har över tid ändrats ett antal gånger och skiftande besked har lämnats om sakförhållanden. Skolverket finner att huvudmannens redovisning inte visat på att bristerna avhjälpts, varför Skolverket bedömer att bristerna inom utbildningen kvarstår utom på en punkt, nämligen projektarbetet. Sammantaget finner Skolverket att utbildningen vid den fristående gymnasieskolan Sjölins skola inte ger de kunskaper och färdigheter som till art och nivå väsentligen skall svara mot de kunskaper och färdigheter som gymnasieskolan skall förmedla. Skolan kan även i övrigt inte anses svara mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet och uppfyller inte heller likvärdighetskravet. Vidare bedömer Skolverket att skolan inte står öppen för alla ungdomar som har rätt till motsvarande utbildning i gymnasieskolan. Utbildningen uppfyller inte heller några av de övriga villkor som regeringen föreskriver om till exempel betygssättning, kursslut och rektorns pedagogiska insikt. Huvudmannen har under tillsynsutredningen ständigt ändrat uppgifter om hur verksamheten på Sjölins skola bedrivits och också uttryckt sig motsägelsefullt. Genom detta och genom de brister inom utbildningen som ovan beskrivits, och som huvudmannen varit obenägen att avhjälpa, fin-

13 13 ner Skolverket att huvudmannen, Törnskogens Utbildning AB, saknar förutsättningar att bedriva verksamheten i enlighet med i 9 kap. 8 skollagen angivna villkor. Skolverket har i beslut samma dag (dnr :3543) funnit att huvudmannen även saknar förutsättningar att bedriva verksamhet i den fristående gymnasieskolan l Estradska skolan. Sammantaget finner Skolverket att bristerna är så väsentliga att rätten till bidrag för den fristående gymnasieskolan Sjölins skola skall återkallas med stöd av 9 kap 14 skollagen. På Skolverkets vägnar Leif Davidsson Överdirektör Mats Löwing Undervisningsråd I ärendets slutgiltiga handläggning har även chefsjuristen Ingegärd Hilborn, enhetschefen Maria Mindhammar och undervisningsrådet Tomas Erlandsson deltagit. Bilaga Överklagandehänvisning Kopia till Göteborgs kommun Övriga enligt fastställd sändlista

14 14 Bilaga 1 ÖVERKLAGANDEHÄNVISNING Detta beslut kan överklagas till Länsrätten i Stockholm, av den som beslutet angår, om beslutet har gått honom emot. Överklagandet skall vara skriftligt och skickas in till Skolverket, Stockholm. Skrivelsen skall ha kommit in till Skolverket inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av det aktuella beslutet. Skrivelsen skall innehålla uppgift om vilket beslut som överklagas, vilken ändring som klaganden önskar samt vilka skäl som klaganden önskar åberopa för att beslutet skall ändras.

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Järfälla kommun Rektorn vid NT-gymnasiet Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av NT-gymnasiet i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Beslut Gymnasieskolan Vipan Vipeholmsvägen 224 66 Lund 2010-03-09 1 (7) Utbildningsförvaltningen Box 138 221 00 Lund Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Skolinspektionens beslut

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om nationella prov läsåret 2014/2015

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om nationella prov läsåret 2014/2015 1 (6) Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om nationella prov läsåret 2014/2015 Bakgrund Enligt skolförordningen (2011:185) ska nationella ämnesprov genomföras i de årskurser och ämnen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 20 november 2009 KLAGANDE Statens skolinspektion Box 23069 104 35 Stockholm MOTPART PPS Power Planning System AB, 556504-2255 Mjölnarvägen 4 131 31 Nacka

Läs mer

Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola

Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola Version 090224/EO Innehåll 1.0 Kurser på gymnasiet 1.1 Olika typer av kurser 1.2 Betyg 1.3 Slutbetyg 1.3.1 Jämförelsetal 1.3.2 Meritpoäng 1.4 Samlat betygsdokument

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-SV2008:357 Beslut Baggium Utbildning AB Ängbackevägen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Thoren Innovation School AB Rektorn vid Thoren Innovation School i Lidköpings kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Thoren Innovation School i Lidköpings kommun (f.d.

Läs mer

Lönar det sig att plugga? Problem med den nya betygsskalan

Lönar det sig att plugga? Problem med den nya betygsskalan Lönar det sig att plugga? Problem med den nya betygsskalan Den nya betygsskalan lanserades av Jan Björklund under parollen Det ska löna sig att plugga och betygen ska vara rättvisa. Men har det verkligen

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning PM Utbildningsavdelningen 1 (6) Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Faktaruta Syftet med gymnasial spetsutbildning är att elever i ökad studietakt ska fördjupa

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394); SFS 2000:219 Utkom från trycket den 3 maj 2000 utfärdad den 30 mars 2000. Regeringen föreskriver i fråga om gymnasieförordningen

Läs mer

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng OH-mallen Regeringsuppdrag Översyn av kursplaner och kunskapskrav Nya betygsskalan: A, C och E Verksamhetspoäng Kommunal vuxenutbildning, grundläggande nivå Kurser Engelska Biologi Fysik Kemi Samhällskunskap

Läs mer

Synpunkter på förslag till nya ämnesplaner m.m. inom ramen för Gy 2011

Synpunkter på förslag till nya ämnesplaner m.m. inom ramen för Gy 2011 Skolverket 106 20 Stockholm 1 (5) Synpunkter på förslag till nya ämnesplaner m.m. inom ramen för Gy 2011 Sammanfattning Skolinspektionen har gått igenom Skolverkets förslag till ämnesplaner för Svenska

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Thoren Innovation School AB Rektorn vid Thoren Innovation School i Lunds kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Thoren Innovation School i Lunds kommun (f.d. Lunds Tekniska

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Stockholms Internationella Restaurangskola i Stockholms kommun Theducation AB Box 5066 121 16 JOHANNESHOV 1 (11) Tillsyn vid Stockholms

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Thoren Innovation School AB Rektorn vid Thoren Innovation School i Stockholms kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Thoren Innovation School i Stockholms kommun (f.d.

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Juridisk vägledning Granskad september 2014 Mer om Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Ett legitimationssystem för lärare och förskollärare infördes år 2011. Legitimationssystemet

Läs mer

Internationella skolor

Internationella skolor Promemoria 2014-09-02 U2014/5177/S Utbildningsdepartementet Internationella skolor 2 Förord Den 3 juli 2012 uppdrog Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) åt Ingegärd Hilborn, då rättssakkunnig vid

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 PM Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-18 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 Allt fler får slutbetyg i gymnasieskolan. Stora elevkullar och något bättre studieresultat

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Föreläggande. 2011-05-12 Dnr 44-2011:1366. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan MoveITgymnasiet Västerås i Västerås kommun

Föreläggande. 2011-05-12 Dnr 44-2011:1366. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan MoveITgymnasiet Västerås i Västerås kommun Föreläggande 2011-05-12 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan MoveITgymnasiet Västerås i Västerås kommun ä Föreläggande MoveITskolan AB Rullaregatan 4 415 26 GÖTEBORG 2011-05-12 1 (3) Föreläggande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning PM Utbildningsavdelningen 1 (5) Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Faktaruta Syftet med gymnasial spetsutbildning är att elever i ökad studietakt ska fördjupa

Läs mer

Välkommen till Gymnasieinformation!

Välkommen till Gymnasieinformation! Välkommen till Gymnasieinformation! Gymnasieskolan enligt GY2011 18 Nationella program 60 inriktningar 12 Yrkesprogram 6 Högskoleförberedande program Alla program omfattar 2 500 poäng Yrkesprogram Gymnasiegemensamma

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares behörighet och användning efter utbildning

Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares behörighet och användning efter utbildning Styrelsen för Prolympia skola i Norrköping Ultra Education Kaserngatan 12 553 05 JÖNKÖPING 1 (8) Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares

Läs mer

FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE

FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE 2013-10-08 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE Innehåll: 1) Behörighet till högskolan (fr o m våren 2013, motsvarande Gy2011) 2) Behörighet till yrkeshögskolan (fr o

Läs mer

Dnr 48, 2014, 03 2014-02-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE

Dnr 48, 2014, 03 2014-02-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE Dnr 48, 2014, 03 2014-02-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE 2/13 Innehåll: 1) Behörighet till högskolan (fr o m våren 2013, motsvarande Gy2011) 2) Behörighet till

Läs mer

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program.

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program. Gymnasieinformation Gymnasieskolan GY11: Programmen är uppdelade på 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. På yrkesprogrammen utbildar man sig mot ett yrke eller yrkesområde. På de högskoleförberedande

Läs mer

En gymnasiesärskola med hög kvalitet. 27 september 2012 Peter Gröndahl

En gymnasiesärskola med hög kvalitet. 27 september 2012 Peter Gröndahl En gymnasiesärskola med hög kvalitet 27 september 2012 Peter Gröndahl Syfte med reformen Hög kvalitet Flexibilitet Samverkan Harmonisering Tydlig struktur Bättre förberedelse Gymnasiesärskolans syfte Anpassad

Läs mer

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv Om ämnet Engelska Bakgrund och motiv Ämnet engelska har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen är strukturerade i ett system av språkfärdighetsnivåer,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Tibble Fristående Gymnasium i Täby kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Tibble Fristående Gymnasium i Täby kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Tibble Fristående Gymnasium i Täby kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2008:535 Beslut Tibble Fristående Gymnasium TFG AB Attundavägen

Läs mer

Rudbeck. Skolan erbjuder

Rudbeck. Skolan erbjuder Rudbeck Skolan erbjuder På Rudbeck, Valfrihetens gymnasium, skräddarsyr du din utbildning och gör din egen personliga studieplan. Du väljer. Vi ser till att du lyckas. Vi är en kursutformad skola som erbjuder

Läs mer

Läget för lärarlegitimationer 2014

Läget för lärarlegitimationer 2014 Läget för lärarlegitimationer 2014 SKL genomförde våren 2014 en enkätundersökning ställd till skolans huvudmän. Den syftar till att följa upp genomförandet av lärarlegitimationsreformen och bland annat

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET 1 ANSÖKAN OCH ANTAGNING Få koden till webben och genomgång - 8 Januari Sista dag att göra ansökan på webben Skriv ut ansökan, skriv under till SYV -

Läs mer

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015.

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. 1 (7) Instruktion Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 september 2015 och kan endast lämnas via Internet på webbplatsen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Utbildning Leder Till Rätt Arbete Education i Norden AB Rektorn för John Bauergymnasiet i Västerås kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan John Bauergymnasiet i Västerås

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Älghults Friskola Rektorn vid Älghults Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Älghults Friskola i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till ändring av

Konsekvensutredning avseende förslag till ändring av 1 (6) Dnr 6.1.2-2014:296 6.1.2-2014:297 6.1.2-2014:298 Konsekvensutredning avseende förslag till ändring av Bakgrund 1. Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:123) om betygskatalog, 2. Skolverkets föreskrifter

Läs mer

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Beslut 2009-06-10 Dnr: 2008:376 1 (8) Laholms kommun Humlegången 6 312 80 Laholm Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet Högre krav i nya gymnasieskolan Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka

Läs mer

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Malmö högskola Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Anmälan N N har anmält Malmö högskola till Högskoleverket eftersom

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Utbildningsnämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2015:31 Infördes i författningssamlingen den10 juni 2015 Riktlinjer för godkännande av och bidrag till fristående förskolor Utbildningsnämnden

Läs mer

Yttrande över betänkandet En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) U2008/7973/UH

Yttrande över betänkandet En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) U2008/7973/UH 2009-03-30 Yttrande 1(6) Dnr 02-2009:41 Utbildningsdepartementet 102 33 Stockholm Yttrande över betänkandet En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) U2008/7973/UH Inledning Skolinspektionen delar utredarens

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Lernia College AB Rektorn vid Portalens Gymnasium i Borås kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Portalens Gymnasium i Borås kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

Jag kastar bolen i lu8en Ser var den hamnar Låter den studsa Ler när den stannar Jason»Timbuktu«Diakité

Jag kastar bolen i lu8en Ser var den hamnar Låter den studsa Ler när den stannar Jason»Timbuktu«Diakité Fridagymnasiet Fridagymnasiet 2006 Jag kastar bolen i lu8en Ser var den hamnar Låter den studsa Ler när den stannar Jason»Timbuktu«Diakité 4 fridagymnasiet Bra! Nu förstår du vad vi menar. Vi vill att

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Uppgifter om Stockholms stads bestämmelser för ansökan om plats inom den kommunala barnomsorgen

Uppgifter om Stockholms stads bestämmelser för ansökan om plats inom den kommunala barnomsorgen BESLUT I TILLSYNSÄRENDE Stockholms stad Utbildningsnämnden Box 22049 104 22 Stockholm Uppgifter om Stockholms stads bestämmelser för ansökan om plats inom den kommunala barnomsorgen Bakgrund Till Skolverket

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne 2015

Vuxenutbildningen Sunne 2015 Vuxenutbildningen Sunne 2015 www.larcenter.sunne.se Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare SFI.. 7 Grundläggande

Läs mer

Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014 2016

Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014 2016 Promemoria 2013-04-10 U2013/2343/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014 2016 Sammanfattning av förslaget Sökande med gymnasieexamen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING 2015-05-07 Välkommen till Birgittaskolans vuxenutbildning GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Närkurs eller distanskurs Biologi Biologi, två terminer 75/termin Närkurs Data Data, orienteringskurs

Läs mer

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation Programmet för fastighet, anläggning och byggnation Programmet för fastighet, anläggning och byggnation är till för dig som är intresserad av att arbeta med reparationer och underhåll av fastigheter och

Läs mer

Nackademins gymn Norra, NY ENHET SOS84. Skolan erbjuder. Fem studieförberedande, teoretiska program.

Nackademins gymn Norra, NY ENHET SOS84. Skolan erbjuder. Fem studieförberedande, teoretiska program. ENHET SOS84 Skolan erbjuder Fem studieförberedande, teoretiska program. Ekonomiska programmet, med inriktning ekonomi. Fördjupning entreprenörsskap och internationell ekonomi Programmet på skolan samarbetar

Läs mer

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar Vägledningscentrum Gymnasieinformation till elever och föräldrar De viktigaste förändringarna Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten stramas upp Nya program och förändrad programstruktur

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100), med senare ändringar,

Läs mer

Högskoleverkets författningssamling

Högskoleverkets författningssamling Högskoleverkets författningssamling ISSN 1401 3509 Innehållsförteckning HSVFS 2011 Nr 1 3 Utkom från trycket den 14 januari 2011 Författningar, allmänna råd 1 Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets

Läs mer

Programmet för administration, handel och varuhantering

Programmet för administration, handel och varuhantering Programmet för administration, handel och varuhantering Programmet för administration, handel och varuhantering är till för dig som vill arbeta inom handel, administration eller kommunikation. Du kan också

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Tranås kommun

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Tranås kommun 1 (8) Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Tranås kommun Ansökan inkom den 20 januari 2004. Kompletteringar har inkommit den 13 april, den 25 maj,

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun Beslut Svenljunga kommun Beslut efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund Beslut 2011-10-06 Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund Dnr 43-2010:2243 Beslut efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund 2(16) Innehållsförteckning Helhetsbedömning... 3 Allmänt om tillsynen...

Läs mer

Programmet för skog, mark och djur

Programmet för skog, mark och djur Programmet för skog, mark och djur Programmet för skog, mark och djur är till för dig som vill arbeta med olika arbetsuppgifter inom naturbruk. Det kan handla om arbete med lantbruk, park eller trädgård.

Läs mer

Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner)

Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner) Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner) Du får söka till gymnasieskolan till och med det år du fyller 19 år. Om du har slutfört

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Sociala resursnämnden i Göteborgs stad Tillståndsenheten Box 5282 402 25 Göteborg MOTPART Fortress Restaurang AB,

Läs mer

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation och värdegrund ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation Frivillig förskola 1-3 4-5 år F- 9 Gymnasiet Arbete, yrkesutbildning, universitet

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Förslag till riktlinjer för avgifter inom utbildningsverksamheterna grundskola och gymnasieskola

Förslag till riktlinjer för avgifter inom utbildningsverksamheterna grundskola och gymnasieskola Tjänsteskrivelse 2013-01-28 Dnr: 2013.26-629 (153) Utbildningsförvaltningen Inger Hjort E-post: inger.hjort@ronneby.se Utbildningsnämndens beslut 2013-02-14 12 Förslag till riktlinjer för avgifter inom

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en fristående gymnasieskola i Stockholm. Verksamheten startade höstterminen 2005, huvudman för gymnasieskolan är JENSEN education, ett utbildningsföretag som har bedrivit vuxenutbildningar

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Riktlinjer för övergång från grund- till gymnasieskola

Riktlinjer för övergång från grund- till gymnasieskola Riktlinjer för övergång från grund- till gymnasieskola Inför läsåret 2014/15 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Barn- och utbildningsenheten http://kompassen.jonkoping.se/sbf/ UTBILDNINGS FÖRVALTNINGEN PM Bun/2011:181

Läs mer

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm

Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Rektor Uppsala universitet Box 256 751 05 Uppsala Juridiska avdelningen Pontus Kyrk Anmälan mot Uppsala universitet vad gäller antagningen till D- kursen i företagsekonomi inom ekonomprogrammet mm Anmälan

Läs mer

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-08-13 DNR BUN 2013.183 JONAS BERKOW SID 1/1 JONAS.BERKOW@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan Förslag

Läs mer

Tillsynsbesöket hos Blekinge tekniska högskola 2006 uppföljning

Tillsynsbesöket hos Blekinge tekniska högskola 2006 uppföljning Blekinge tekniska högskola Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Christian Sjöstrand 08-563 087 31 christian.sjostrand@hsv.se

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer