Återkallande av rätten till bidrag för den fristående gymnasieskolan Sjölins skola i Göteborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Återkallande av rätten till bidrag för den fristående gymnasieskolan Sjölins skola i Göteborg"

Transkript

1 1 (14) Styrelsen för Törnskogens Utbildning AB Box STOCKHOLM Återkallande av rätten till bidrag för den fristående gymnasieskolan Sjölins skola i Göteborg Beslut Skolverket återkallar med stöd av 9 kap. 14 skollagen förklaringen om rätt till bidrag för den fristående gymnasieskolan Sjölins skola i Göteborg. Detta beslut gäller från den dag det vinner laga kraft. Bakgrund Sjölins skola, allmänt och i denna rapport benämnd Sjölins gymnasium, är en fristående gymnasieskola med utbildning motsvarande gymnasieskolans nationella program. Skolverket förklarade skolan berättigad till bidrag den 6 december 2000 (dnr 2000:1298). Skolan startades läsåret 2001/02. Utbildningarna hänförs i bidragshänseende till Naturvetenskaps- respektive det Samhällsvetenskapsprogrammet. Av beslutet om rätt till bidrag framgår att skolan skall följa 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, programmålet för Samhällsvetenskapsprogrammet respektive Naturvetenskapsprogrammet med tillhörande kurs-, tim- och poängplaner. Huvudman för skolan är Törnskogens Utbildning AB med organisationsnummer Bolaget är ett helägt dotterbolag till Vittra Utbildning AB, som ingår i en koncern där Bure Equity AB är moderbolag. Enligt kopia på registreringsbeviset är Törnskogens Utbildning AB ett privat aktiebolag med tre ordinarie styrelseledamöter. Bolaget bedriver även liknande utbildningar i Stockholm. Postadress Ekelundsgatan 9, Göteborg, Sverige Besöksadress Ekeleundsgatan 9 Telefon +46 (0) vx Telefax +46 (0) Epost

2 2 Verksamheten på Sjölins gymnasium är till stora delar uppbyggt kring det man kallar casemetodik. Casemetodiken är ett problemorienterat, och oftast ämnesintegrerat, arbetssätt utgående från en verklig händelse. Ett case innehåller vanligtvis tre till fyra ämnen. Den totala poängen i ett ämne är sällan fördelad på fler än tre case. Se vidare under punkt 3.4 i tillsynsbeslutet från den 27 juni Kurserna i vissa ämnen, till exempel Moderna språk, Matematik och Programmering, läses dock ämnesvis, nedan kallat ämnesspecifikt. I de dokument som finns avseende metodiken och pedagogiken på Sjölins gymnasium används i stort sett konsekvent begreppet ämne och mycket sällan begreppet kurs. Beslut efter tillsyn med bilagd rapport, nedan kallat tillsynsbeslutet, vid den fristående gymnasieskolan Sjölins skola fattades den 27 juni 2003, I tillsynsbeslutet konstaterade Skolverket att skolan ej uppfyllde kraven för att vara berättigad till bidrag enligt 9 kap. 8 skollagen. Huvudmannen informerades i beslutet om att det i 9 kap. 14 stadgas att, för det fall en fristående skola som har rätt till bidrag enligt 8 inte längre uppfyller kraven för godkännande och bristerna inte avhjälpts efter påpekande för huvudmannen, skall förklaringen om rätt till bidrag återkallas. Innan beslutet fattades den 27 juni 2003, har huvudmannen också fått möjligheten att granska sakinnehållet i rapporten. I några fall hänvisar såväl huvudmannen som Skolverket nedan till detta s.k. remissvar från huvudmannen. De brister som påpekades i tillsynsbeslutet var: 1. Sjölins gymnasium tar in en alltför stor andel elever på fri kvot, särskilda omständigheter. Av skolans remissvar framgår också att tester och diagnoser är en förutsättning för att ta in elever på fri kvot. Detta innebär sammantaget uppenbara risker att skolan inte är öppen för alla. 2. Rektorn har inte pedagogisk insikt som förvärvats genom utbildning och erfarenhet. 3. Eleverna tvingas på grund av studiernas uppläggning att läsa utökat program. 4. Projektarbetet följer inte de mål och syften som bestämmelserna föreskriver. 5. Skolverkets tillsyn visar, vid stickprov på så kallade case som innehåller ämnena Psykologi och Fysik, att eleverna inte ges möjligheter att uppnå de mål som ingår i respektive nationellt fastställd kurs.

3 3 6. Sjölins gymnasiums sätt att tolka mål och betygskriterier strider mot grundförutsättningen att kriterierna är direkt kopplade till ämnets syfte, dess uppbyggnad och karaktär samt för betygskriterierna till målen för kursen. 7. Kurser som läses ämnesvis, samläses så att det är svårt att urskilja när undervisningen avslutas, vilket försvårar korrekt betygssättning. 8. Sjölins gymnasium sätter inte betyg vid kursslut utan vid slutet av årskurs 3 trots att det är uppenbart att många kurser är avslutade långt tidigare. Då punkter anges i detta beslut är det ovanstående punkter som avses. Huvudmannen gavs möjlighet att senast den 1 oktober 2003 redovisa till Skolverket vilka åtgärder som genomförts eller planeras för att rätta till de påpekade bristerna. Svaret, nedan kallat redovisningen, inkom till Skolverket den 1 oktober Huvudmannens redovisning Huvudmannens redovisning omfattar en längre inledande del angående Vittras studiemodell och därefter redovisas punkt för punkt huvudmannens kommentarer samt vidtagna eller planerade åtgärder för att rätta till de brister Skolverket pekar på i föreläggandet. 1. Intagning på fri kvot I redovisningen tar skolan tillbaka sitt tidigare påstående att den använder tester, diagnoser och intervjuer. Samtidigt hävdar den sin rätt att ta in på fri kvot, men efterlyser att Skolverket skall ge en anvisning om vilken procentsats som kan vara acceptabel. 2. Rektorn saknar pedagogisk insikt förvärvad genom utbildning och erfarenhet Huvudmannen skriver att den skolchef/rektor som nu arbetar på skolan förvisso saknar lärarutbildning, men istället har 20 års erfarenhet från ledande befattningar i näringslivet vari han har hanterat många frågor och områden av pedagogisk art. Huvudmannen framför också att Skolverkets representant aldrig träffat den nye skolchefen eller på annat sätt undersökt dennes formella och reella kompetens. 3. Elever tvingas genom studiernas uppläggning att läsa utökat program Huvudmannen redovisar en ny studieordning, som enligt redovisningen slutar på 2500 poäng i de båda programmens olika inriktningar.

4 4 Redovisningen är gjord per ämne och ej per kurs, men med hjälp av poängtalet sluter sig Skolverket enligt underlaget till vilka kurser som avses. Redovisningen omfattar 1650 poäng som är gemensamma för båda programmen. Dessa för alla gemensamma kurser innefattar förutom kärnoch karaktärsämnen också projektarbete samt övriga ämnen och förstärkningar ur det valbara utrymmet som stödjer vår utbildningsfilosofi. Därtill kommer 400 poäng programgemensamma kurser och slutligen 450 poäng per inriktning (varav 150 poäng valbara kurser). 4. Projektarbetet följer inte de mål och syften som bestämmelserna föreskriver Huvudmannen har lyft ut projektarbetet ur casen och lagt det som särskilda studier. Eleverna skall fortsättningsvis utföra ett arbete, enskilt eller i grupp, som ligger inom programmålets ram. Eleven formulerar själv sitt arbetsområde och tar ansvar för hela processen från idé till färdig produkt. 5. Eleverna ges inte möjlighet att uppnå målen på kurser Huvudmannen hävdar att eleverna som började studera vid Sjölins gymnasium läsåret 2001/2002 och 2002/2003 har studerat samtliga mål för Psykologi A och Psykologi B i caset Människor vi möter i version A och A1. Huvudmannen skriver också i redovisningen att Caset Människor vi möter i version A och A1 är trots det identiska namnet inte är detsamma som caset i version B. Huvudmannen avser också att införa ett nytt case för de elever som endast skall studera Psykologi A. Eleverna som hösten 2003 börjar årskurs 1 vid Sjölins gymnasium kommer enligt svaret att studera Psykologi enligt version B i ett reviderat case Människor vi möter. Huvudmannen redovisar vidare att man avser att göra en total revidering av samtliga naturvetenskapliga case, att inga kurser i Fysik kommer att förekomma under läsåret för elever som börjar årskurs 1 hösten 2003 och att eleverna i årskurs 2 och 3 kommer att studera ett specialkonstruerat case samt genomföra ämnesspecifika studier. 6. Sjölins gymnasiums sätt att tolka mål och betygskriterium strider mot grundförutsättningarna att målen och kriterierna är direkt kopplade till ämnets syfte, dess uppbyggnad och karaktär samt för betygskriterierna till målen för kurserna Under denna punkt redovisas inget som belyser den kritik som finns i föreläggandet. Däremot finns en längre redogörelse för att visa att huvudmannens pedagogiska modell överensstämmer med formuleringar i de nationella styrdokumenten. I huvudmannens inledande allmänna del av redovisningen finns däremot några ställningstaganden som visar att huvudmannen avser att revidera

5 5 vissa formuleringar. I redovisningen tar huvudmannen upp formuleringen i Vittras studiekarta om att integreringen av ämnen i case bidrar till en effektivisering på ca 30 %. Huvudmannen skriver vidare i redovisningen att Om formuleringen om effektivitetsvinsten i studiekartan ändå kommit att bli olycklig genom att den kan misstolkas kommer Vittra givetvis att se över den. 7. Kurser som läses ämnesvis samläses så att det är svårt att urskilja när undervisningen avslutas vilket försvårar korrekt betygssättning Huvudmannen hänvisar under denna punkt till redovisningens inledning och till vad som framförs under punkterna 6 och 8. Under punkt 8 som handlar om betygssättning skriver huvudmannen när det gäller betygssättning i Moderna språk och Programmering, som på Sjölins gymnasium bedrivs ämnesspecifikt att När det gäller Moderna språk sätts betyg när eleven väljer att avsluta studierna i respektive språk. För elev som studerar 200p i Programmering (kurs A, B och C), vilket sker ämnesspecifikt, sätts betyg när eleven enligt pedagogs bedömning studerat samtliga erforderliga mål. 8. Sjölins gymnasium sätter inte betyg vid kursslut utan vid slutet av årskurs 3, trots att det är uppenbart att många kurser är avslutade långt tidigare I inledningen till redovisningen skriver huvudmannen att I fortsättningen sätts betyg för de elever vid Sjölins gymnasieskola som studerar utifrån version A och A1 så snart eleven studerat erforderliga mål för betygssättningen. Prognosbetyg sätts ej längre utan slutbetyg sätts när respektive kurs avslutats. Huvudmannen uppger i svaret att det tidigare på Sjölins gymnasium funnits exempel på att betyg ej satts när erforderliga mål uppnåtts och medger att detta är en felaktig tillämpning av såväl bestämmelserna i regelverket som av huvudmannens studiemodell. Vidare uppges att man gjort vissa anpassningar av sin modell och skriver att Modellen bygger dock alltjämt på att betyg sätts när eleven, utifrån sin valda studieinriktning och individuella studieplan har fullföljt studierna i ämnet, såväl i case som ämnesspecifikt, och pedagogen bedömer att erforderliga mål har studerats. Härefter följer i redovisningen en beskrivning ämne för ämne, som, för varje ämne, visar att betyg på kurser sätts när samtliga case som innehåller ämnet studerats samt när eleven enligt pedagogs bedömning studerat erforderliga mål.

6 6 För ämnet Biologi ser det ut som följer: För elev som studerar 100 p Biologi (kurs A) sätts betyg när eleven enligt pedagogs bedömning studerat erforderliga mål och fullgjort studierna i case 5 och 17. För elev som studerar 150 p Biologi (kurs A och B) sätts betyg när eleven enligt pedagogs bedömning studerat erforderliga mål och fullgjort studierna i case 5, 17 och 2. Bedömning Enligt 9 kap. 8 skollagen skall Skolverket förklara en fristående gymnasieskola berättigad till bidrag om skolan lämnar utbildning som ger kunskaper som till art och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och färdigheter som gymnasieskolan skall förmedla på nationella eller specialutformade program. Förklaring får dock lämnas endast om, bland annat: skolan även i övrigt svarar mot allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, huvudmannen för skolan har förutsättningar att bedriva verksamheten i enlighet med ovan angivna villkor, skolan är öppen för alla ungdomar som har rätt till motsvarande utbildning i gymnasieskolan enligt lag, och skolan uppfyller de ytterligare villkor som regeringen förskriver i fråga om utbildningen vid fristående skolor och om antagningen till och ledningen av sådana skolor. Av 9 kap. 14 skollagen framgår att en fristående skola som fått beslut om förklaring om rätt till bidrag enligt 8 inte längre uppfyller kraven för att få bidrag och bristerna inte avhjälpts efter påpekande för huvudmannen, skall förklaringen om rätt till bidrag återkallas enligt 9 kap. 14 skollagen. Vad avser att projektarbetet inte följer de mål och syften som bestämmelserna föreskriver (punkten 4 ovan) finner Skolverket att huvudmannens redovisning visar att Sjölins gymnasium fortsättningsvis kommer att följa bestämmelserna om projektarbetet. Nedan följer Skolverkets bedömning av resterande punkter sorterade under rubriker som återger de krav som återfinns i 9 kap, 8 skollagen och mot vilka bedömningarna görs. Skolverket vill dock betona, att verket inte har något att invända mot en pedagogik baserad på ämnesintegrerade studier i projekt eller case. Detta framgår även av det tidigare tillsynsbeslutet. Kravet på att skolan skall ge kunskaper och färdigheter som till art och nivå väsentligen svarar mot gymnasieskolans Fråga om elevs möjlighet att uppnå målen på kurser (punkten 5) samt sättet att tolka mål och betygskriterier (punkten 6)

7 7 I 2 kap. 5 förordningen (1996:1206) om fristående skolor anges att det för undervisningen skall finnas kurs- och timplaner. Enligt Skolverkets beslut den 6 december 2000 förklarades Sjölins gymnasium berättigad till bidrag enligt 9 kap. 8 skollagen. Underlaget till beslutet utgörs bl.a. av uppgifter från huvudmannens ansökan och följande framgår såvitt avser skolans kursplaner: Sjölins skola kommer att följa nationella kursplaner för kärnämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska, samhällskunskap, religionskunskap, matematik, naturkunskap, idrott och hälsa samt estetisk verksamhet. Skolan kommer också att följa gemensamma kurser inom Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Skolan kommer att följa ämnen och kurser inom de två programmen med de inriktningar som eleverna väljer utifrån sin individuella studieplan. Följande valbara kurser inom programmet kommer att erbjudas: valbara kurser kommer att erbjudas utifrån de två programmens område. Följande valbara kurser från annat/andra program finns med i kursorganisationen: kurser från Teknikprogrammet. Enligt 2 kap. 9 förordningen om fristående skolor skall eleverna få betyg enligt bestämmelserna i 7 kap gymnasieförordningen. För kurser som inte motsvarar kurser inom det offentliga skolväsendet skall skolorna utforma egna betygskriterier. Av 7 kap. 4 gymnasieförordningen (1992:394) framgår att läraren vid betygssättningen som stöd skall använda de betygskriterier som fastställts. Skolverket fastställer betygskriterier för alla kurser utom lokala kurser. Betygskriterierna skall precisera vilka kunskaper enligt kursplanen som krävs för att eleven skall få något av betygen Godkänd, Väl godkänd respektive Mycket väl godkänd. I propositionen Fristående skolor mm. (prop. 1995/96:200) anges att utbildningen för alla barn och ungdomar syftar till att ge en gemensam kunskapsbas och ska bygga på en gemensam värdegrund samt ha gemensamma mål. Därför måste de fristående skolorna i praktiken följa nationella läroplaner och kursplaner. Fråga om elevs möjlighet att uppnå målen på kurserna (punkten 5) Skolverket har gjort stickprov på så kallade case som innehåller ämnena psykologi och fysik och på fyra kurser i dessa ämnen, nämligen Psykologi A och B samt Fysik A och B. Skolverket fann att eleverna inte ges möjlighet att uppnå samtliga de mål som ingår i respektive nationellt fastställd kurs. Skolverket erhöll i samband med remisssvaret också en version A1 av caset Människor vi möter och konstaterade då att enda skillnaden var att det till version A1 hade bifogats kopior från Skolverkets hemsida med uppnåendemål och kriterier för B-kursen. I övrigt var materialen exakt identiska.

8 8 De elever som börjar hösten 2003 och skall läsa Psykologi A och B skall enligt huvudmannens redovisning läsa caset enligt en reviderad version B. De elever som endast skall läsa Psykologi A skall läsa ett nytt case. Varken det nya eller det reviderade caset i Psykologi har redovisats till Skolverket. Huvudmannen har inte på något sätt redovisat hur casen som innehåller kurser i Fysik skall utformas eller hur de naturvetenskapliga casen i framtiden skall se ut. Skolverkets finner att huvudmannen inte redovisat åtgärder för att rätta till bristerna avseende elevers möjlighet att uppnå de mål som ingår i fastställd nationell kurs. Fråga om sättet att tolka mål och betygskriterier (punkten 6) I redovisningen tar huvudmannen upp formuleringen i Vittras studiekarta (den skrift där Vittras modell beskrivs) om att integreringen av ämnen i case bidrar till en effektivisering på ca 30 %. Skolverket har redan i tillsynsbeslutet konstaterat att formuleringen är direkt missvisande och ett exempel på hur huvudmannen tolkar mål och betygskriterier på ett felaktigt sätt. Detta är ett av flera i citat Vittras studiekarta, som visar på effektiviseringsidén som finns i huvudmannens modell. I redovisningen skriver huvudmannen att om formuleringen kan misstolkas kommer man att se över den, vilket dock alltså ännu inte gjorts. Skolverkets krav i tillsynsbeslutet var att huvudmannen skulle visa vidtagna och planerade åtgärder. Mot bakgrund av de bestämmelser som gäller fristående skolor och då huvudmannen vid ansökan om rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn uppgett att skolan ska följa de nationella kursplanerna, anser Skolverket att utbildningen vid skolan inte uppfyller kravet i 9 kap. 8 skollagen att ge kunskaper och färdigheter som till art och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och färdigheter som gymnasieskolan skall förmedla på nationella eller specialutformade program. Kravet på att skolan är öppen för alla ungdomar som har rätt till motsvarande utbildning i gymnasieskolan Fråga om skolans intagning av elever på s.k. fri kvot (punkten 1) Av 2 kap. 3 förordningen om fristående skolor framgår att vid de fristående gymnasieskolorna skall bestämmelserna om urval i 6 kap. gymnasieförordningen tillämpas. I 6 kap. 3 gymnasieförordningen finns bestämmelserna om s.k. fri kvot. Där anges att ett begränsat antal platser (fri kvot) skall avsättas för dem som 1. på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför de övriga sökande, eller

9 9 2. kommer från skolor vilkas betyg inte utan vidare kan jämföras med betygen från grundskolan Av tillsynsbeslutet framgår att Skolverket funnit att Sjölins gymnasium tar in en alltför stor andel elever på fri kvot, särskilda omständigheter, och att tester och diagnoser är en förutsättning för att ta in elever på fri kvot. Det senare har framkommit i huvudmannens tidigare remissvar. I redovisningen med anledning av tillsynsbeslutet anger huvudmannen att skolan inte använder tester, diagnoser och intervjuer. Samtidigt hävdar man sin rätt att ta in på fri kvot, men efterlyser att Skolverket ger en anvisning om vilken procentsats som kan vara acceptabel. Någon procentsats för vad som är tillåtet att ta in på fri kvot finns inte möjlighet att ange, men den andel som Sjölins gymnasium tar in, gånger större än den som förekommer i Göteborgsregionens intagningsområde, bedömer Skolverket som orimligt stor. Vad avser frågan om tester vid intagning på fri kvot utgår Skolverket från att dessa inte längre förekommer. Skolverket gör således bedömningen att huvudmannens beskrivna sätt att anta elever till skolan strider mot bestämmelserna om fri kvot i 6 kap. 3 gymnasieförordningen och kravet i 9 kap. 8 första stycket punkt 3 skollagen, om att skolan skall stå öppen för alla. Kravet på att skolan i övrigt uppfyller de ytterligare villkor som regeringen föreskriver i fråga om utbildningen vid fristående skolor och ledningen av sådana skolor Fråga om rektorns pedagogiska insikt (punkten 2) I 2 kap. 4 förordningen om fristående skolor anges att för ledningen av utbildningen skall det finnas en rektor. Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har förvärvat pedagogisk insikt. Skolverket skrev redan i remissversionen av rapporten, som tillsändes huvudmannen, att rektorn saknade pedagogisk insikt förvärvad genom utbildning och erfarenhet. I remissvaret lämnade huvudmannen ingen kommentar till detta. I redovisningen uppger huvudmannen att rektorn visserligen inte har lärarutbildning men har 20 års erfarenhet från ledande befattningar i näringslivet vari han har hanterat många frågor och områden av pedagogisk art. Skolverket finner att huvudmannen fortfarande inte visat att rektorn genom utbildning och erfarenhet har förvärvat pedagogisk insikt, som avses i 2 kap. 4 förordningen om fristående skolor. Fråga om skolans uppläggning av studierna som innebär att eleverna automatiskt måste läsa utökat program (punkten 3) Av underlaget till Skolverkets beslut att förklara Sjölins gymnasium berättigad till bidrag enligt 9 kap. 8 skollagen, som utgörs bl.a. av uppgif-

10 10 ter från huvudmannens ansökan, framgår att utbildningen skall motsvara fullständigt program. Antal poäng och timmar: poäng med timmar. Skolans verksamhet kommer att pågå under närmare timmar, vilket kommer att ge eleverna möjlighet att läsa fler kurser och fler poäng, men också möjlighet till fördjupning i olika ämnen. I redovisningen lämnas en lista på vilka case som läses på Sjölins gymnasium. Däremot framgår inte omfattningen av casen i gymnasiepoäng och inte heller vilka kurser som ingår. Huvudmannen har således inte lämnat uppgifter som på ett klargörande sätt visar att casens konstruktion inte leder till att eleven tvingas läsa kurser utöver fullständigt program (det som gymnasieförordningen benämner utökat program). Skolverkets bedömer således, att Sjölins gymnasium inte uppfyller sitt åtagande enligt beslutet om förklaring om rätt till bidrag. Fråga om kursslut vid ämnesspecifika studier (punkten 7) samt fråga om betygssättning vid kursslut (punkten 8) Principerna för betygssättning är lika i offentliga och fristående gymnasieskolor. Betygssättningen skall oavsett huvudman för utbildningen vara likvärdig och rättvis. Det nuvarande betygssystemet för gymnasieskolan som infördes hösten 1994 innebar att terminsbetygen avskaffades. Numera får eleverna besked på sina studieresultat i anslutning till att en kurs avslutats, dvs. betyg ges fortlöpande. I 2 kap. 9 förordningen om fristående skolor anges att eleverna vid fristående gymnasieskolor skall få betyg enligt bestämmelserna i 7 kap gymnasieförordningen. I 7 kap. 1 gymnasieförordningen anges att betyg skall sättas i enlighet med bestämmelserna i 7 kapitlet, på varje avslutad kurs och på projektarbete. Av läroplanspropositionen (prop 1992/93:250) framgår bland annat att kursplanerna skall vara utformade så att eleverna skall kunna börja studierna på sin kunskapsnivå och avsluta dem när de nått sitt kunskapsmål. Vidare anges att det nya betygssystemet för gymnasial utbildning skall ge besked om i vilken utsträckning en elev tillägnat sig den kunskap som studierna av de enskilda kurserna syftat till. Av propositionen Fristående skolor m.m.(1995/96:2000) framgår att ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med de nationella målen vilar på skolhuvudmännen samt att de har ansvar för att de fastställda kunskapsmålen i läro- och kursplaner uppnås. I 9 kap. 8 punkten 2 anges att huvudmannen för skolan skall ha förutsättningar att bedriva verksamheten. Sjölins gymnasium har i sin ansökan om rätt till bidrag uppgivit att skolan skall följa de nationella kursplanerna (se ovan under punkterna 5 och

11 11 6). Vidare har man åtagit sig att följa läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94). Kursslut vid ämnesspecifika studier Skolverket kan inte finna att huvudmannen i sin redovisning angett några vidtagna eller planerade åtgärder för att underlätta att definiera när en kurs, som studeras ämnesspecifikt, skall anses avslutad. Av huvudmannens redovisning när det gäller betygssättning i till exempel Moderna språk och Programmering, som på Sjölins gymnasium bedrivs ämnesspecifikt framgår att: När det gäller Moderna språk sätts betyg när eleven väljer att avsluta studierna i respektive språk. För elev som studerar 200 p i Programmering (kurs A, B och C), vilket sker ämnesspecifikt, sätts betyg när eleven enligt pedagogs bedömning studerat samtliga erforderliga mål. Skolverkets finner av ovanstående att kurser som läses ämnesspecifikt fortfarande samläses. Det gör det svårt att urskilja när en kurs är avslutad, vilket försvårar korrekt betygssättning, varför Skolverkets bedömning kvarstår. Betygssättning vid kursslut Huvudmannen har vidtagit vissa åtgärder för att sätta betyg på kurs för de elever som läsåret 2003/2004 går i årskurs 2 och 3. Denne har däremot inte definierat när en kurs är avslutad utan hänvisar till att betyg sätts så snart eleven studerat erforderliga mål för betygssättning. Skolverket bedömer att huvudmannen inte klargjort att man avser att sätta kursbetyg enligt gällande bestämmelser för dessa elever. Vidare finner Skolverket av huvudmannens redovisning att huvudmannen tydligt uttalar att man fortsättningsvis avser att sätta betyg när eleven slutfört studierna i ämnet och inte i kursen. I sin redovisning av hur skolan fortsättningsvis avser att sätta betyg skriver skolan: Modellen bygger dock alltjämt på att betyg sätts när eleven, utifrån sin valda studieinriktning och individuella studieplan har fullföljt studierna i ämnet, såväl i case som ämnesspecifikt, och pedagogen bedömer att erforderliga mål har studerats. För ämnet Biologi ser det ut som följer: För elev som studerar 100 p Biologi (kurs A) sätts betyg när eleven enligt pedagogs bedömning studerat erforderliga mål och fullgjort studierna i case 5 och 17. För elev som studerar 150 p Biologi (kurs A och B) sätts betyg när eleven enligt pedagogs bedömning studerat erforderliga mål och fullgjort studierna i case 5, 17 och 2. Det första exemplet ovan visar att skolan generellt avser att sätta betyg när samtliga kurser i ämnet studerats.

12 12 Det andra exempel visar på den praktiska tillämpningen vid kurser som läses i case. Skolverket kan inte tolka detta på annat sätt än att för den elev som väljer att också läsa Biologi B, sätts betyget i Biologi A först efter att även Biologi B studerats. Tillägget när eleven enligt pedagogs bedömning studerat erforderliga mål, som finns i beskrivningen för varje ämne uppfattar Skolverket som irrelevant då studieplaneringen av casen garanterar att just dessa mål studerats. Tillägget möjliggör att bryta ut enstaka mål ur kursen och på så vis kringgå det faktiska kursslutet. Skolverket finner att huvudmannen inte vidtagit, och heller inte planerar att vidta, några åtgärder för att sätta betyg på kurser vid kurssluten. Det innebär, enligt Skolverkets bedömning, att huvudmannen ämnar fortsätta att sätta betyg i strid med gymnasieförordningen. Sammanfattande bedömning En förutsättning för att få driva fristående skolor är att verksamheten uppfyller gällande bestämmelser. Alla elevers rätt till en likvärdig utbildning är en grundläggande princip i svenskt skolväsende, vilket framgår av såväl skollag som läroplan. Med likvärdighet avses inte att utbildningen skall se likadan ut överallt. Inom ramarna för vad som anges i kursplaner och läroplan finns utrymme för olika lösningar. Dessa nationella dokument är statens instrument för att säkerställa elevernas rättssäkerhet vad avser likvärdig utbildning. Huvudmannen har förelagts att visa hur påtalade brister avhjälpts. Huvudmannens uppgifter till Skolverket har över tid ändrats ett antal gånger och skiftande besked har lämnats om sakförhållanden. Skolverket finner att huvudmannens redovisning inte visat på att bristerna avhjälpts, varför Skolverket bedömer att bristerna inom utbildningen kvarstår utom på en punkt, nämligen projektarbetet. Sammantaget finner Skolverket att utbildningen vid den fristående gymnasieskolan Sjölins skola inte ger de kunskaper och färdigheter som till art och nivå väsentligen skall svara mot de kunskaper och färdigheter som gymnasieskolan skall förmedla. Skolan kan även i övrigt inte anses svara mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet och uppfyller inte heller likvärdighetskravet. Vidare bedömer Skolverket att skolan inte står öppen för alla ungdomar som har rätt till motsvarande utbildning i gymnasieskolan. Utbildningen uppfyller inte heller några av de övriga villkor som regeringen föreskriver om till exempel betygssättning, kursslut och rektorns pedagogiska insikt. Huvudmannen har under tillsynsutredningen ständigt ändrat uppgifter om hur verksamheten på Sjölins skola bedrivits och också uttryckt sig motsägelsefullt. Genom detta och genom de brister inom utbildningen som ovan beskrivits, och som huvudmannen varit obenägen att avhjälpa, fin-

13 13 ner Skolverket att huvudmannen, Törnskogens Utbildning AB, saknar förutsättningar att bedriva verksamheten i enlighet med i 9 kap. 8 skollagen angivna villkor. Skolverket har i beslut samma dag (dnr :3543) funnit att huvudmannen även saknar förutsättningar att bedriva verksamhet i den fristående gymnasieskolan l Estradska skolan. Sammantaget finner Skolverket att bristerna är så väsentliga att rätten till bidrag för den fristående gymnasieskolan Sjölins skola skall återkallas med stöd av 9 kap 14 skollagen. På Skolverkets vägnar Leif Davidsson Överdirektör Mats Löwing Undervisningsråd I ärendets slutgiltiga handläggning har även chefsjuristen Ingegärd Hilborn, enhetschefen Maria Mindhammar och undervisningsrådet Tomas Erlandsson deltagit. Bilaga Överklagandehänvisning Kopia till Göteborgs kommun Övriga enligt fastställd sändlista

14 14 Bilaga 1 ÖVERKLAGANDEHÄNVISNING Detta beslut kan överklagas till Länsrätten i Stockholm, av den som beslutet angår, om beslutet har gått honom emot. Överklagandet skall vara skriftligt och skickas in till Skolverket, Stockholm. Skrivelsen skall ha kommit in till Skolverket inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av det aktuella beslutet. Skrivelsen skall innehålla uppgift om vilket beslut som överklagas, vilken ändring som klaganden önskar samt vilka skäl som klaganden önskar åberopa för att beslutet skall ändras.

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vittragymnasiet Sickla i Nacka kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vittragymnasiet Sickla i Nacka kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vittragymnasiet Sickla i Nacka kommun Beslut Vittra utbildning AB Box 12267 102 26 Stockholm 1 (3) Tillsyn i den fristående gymnasieskolan Vittragymnasiet

Läs mer

Uppföljning av regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Framnäs skola i Danderyds kommun

Uppföljning av regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Framnäs skola i Danderyds kommun Framnäsgruppen AB Danderydsvägen 6 182 68 Danderyd 1 (5) Uppföljning av regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Framnäs skola i Danderyds kommun Bakgrund Skolinspektionen har genomfört regelbunden

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14 Beslut Jensen College Education AB jakob.ladenstedt@jenseneducation.se lars.salbratt@jensengymnasium.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg Tillsyn av den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1992:403) om kommunal vuxenutbildning; SFS 2001:159 Utkom från trycket den 19 april 2001 utfärdad den 1 mars 2001. Regeringen föreskriver

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1206) om fristående skolor; SFS 2002:395 Utkom från trycket den 7 juni 2002 Omtryck utfärdad den 23 maj 2002. Regeringen föreskriver

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Täby Enskilda Gymnasium i Täby kommun Täby Enskilda Gymnasium AB e-post: erik.drakenberg@tabyenskilda.se Rektorn vid Täby Enskilda

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Beslut JENSEN education college AB Box 111 24 100 61 Stockholm 17 augusti 2009 1 (3) Dnr 44-2008:703 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen 2013-06-12 Hermods AB Tomas.abrahamsson@hermods.se Rektorn vid Hermods Gymnasium Stockholm Mari.isacson@hermods.se Beslut för gymnasieskola efter förstagångstillsyn i den fristående skolan

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun. Skolinspektionen. Dnr :5384 Rytmus

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun. Skolinspektionen. Dnr :5384 Rytmus Dnr 44-2010:5384 Rytmus 2011-06-15 Theres Svenssons gata 8 417 55 Göteborg info.goteborg@rytmus.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun Beslut 2011-06-15 1(9)

Läs mer

Beslut Dnr :2426. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Karlskrona kommun

Beslut Dnr :2426. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Karlskrona kommun Beslut 2010-12-13 Dnr 44-2010:2426 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Karlskrona kommun Beslut Tillsyn i NTI-gymnasiet 2010-12-13 1 (3) 44-2010:2426 Tillsyn i den fristående

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan I Ur och Skur Robinson Husberg i Enköpings kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan I Ur och Skur Robinson Husberg i Enköpings kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan I Ur och Skur Robinson Husberg i Enköpings kommun Beslut Kooperativet Fredag ekonomisk förening Vitriskagatan 67 749 45 Enköping 1 (3) Tillsyn i den fristående

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vegeriets mat- och hälsogymnasium i Helsingborgs kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vegeriets mat- och hälsogymnasium i Helsingborgs kommun Dnr 44-2010:6019 2011-02-09 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vegeriets mat- och hälsogymnasium i Helsingborgs kommun Beslut Dnr 44-2010:6019 1 (3) 2011-02-09 Huvudman för och Rektorn

Läs mer

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 1 (7) Författningsbilaga Skollagen Fristående skolor Nedanstående paragraf har ny lydelse från och med den 1 mars 2010. Denna nya lydelse ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2013-01-18 Mikael Elias Gymnasium AB carina.hall@academedia.se Rektorn vid Mikael Elias Teoretiska Gymnasium i Stockholm helen.forsberg@teoretiska.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den

Läs mer

Dnr :4166. Beslut. efter tillsyn i den fristående gymnasieskolan Thoren Business School i Örebro

Dnr :4166. Beslut. efter tillsyn i den fristående gymnasieskolan Thoren Business School i Örebro 2011-06-08 Dnr 44-2010:4166 Beslut efter tillsyn i den fristående gymnasieskolan Thoren Business School i Örebro ä Beslut 2011-06-08 2 (8) Dnr 44-2010:4166 ThorenGruppen AB info@thorengruppen.se Tillsyn

Läs mer

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut 2011-03-17 Dnr 44-2010:4175 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut Tillsyn i Hannaskolan 2011-03-17 2 (7) Dnr 44-2010:4175 Stiftelsen Hannaskolan Tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola IT-Gymnasiet Sundbyberg Christine.johnson@academedia.se Rektorn vid IT-Gymnasiet Sundbyberg Fredrik.karlsson@it-gymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av IT-Gymnasiet Sundbyberg i Sundbybergs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (1985:1100); SFS 1999:180 Utkom från trycket den 20 april 1999 utfärdad den 31 mars 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Nordens Teknikerinstitut AB christine.johnson@academedia.se Rektorn vid NTI-gymnasiet michael.ericsson@nti.se Sollentuna kommun uan@sollentuna.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av NTI-gymnasiet

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Friluftsgymnasiet

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Friluftsgymnasiet 1 (7) Energy Outdoor Sweden AB tomas.ronqvist@friluftsutbildning.se Rektorn för Friluftsgymnasiet goran.lundqvist@energigymnasiet.se Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Friluftsgymnasiet

Läs mer

Beslut Dnr :2510. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun

Beslut Dnr :2510. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun Beslut 2011-03-04 Dnr 44-2010:2510 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun Beslut Tillsyn i Europaportens grundskola 2011-03-04 1 (2) Dnr 44-2010:2510

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Tibble Fristående Gymnasium i Täby kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Tibble Fristående Gymnasium i Täby kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Tibble Fristående Gymnasium i Täby kommun Beslut Tibble Fristående Gymnasium TFG AB maj.dellstrom@tibble.nu 1 (3) Tillsyn i den fristående gymnasieskolan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2833 Beslut Baggium AB Ängbackevägen 15 428 34 Kållered

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Glada Hudikskolan i Hudiksvall

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Glada Hudikskolan i Hudiksvall Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Glada Hudikskolan i Hudiksvall Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Beslut Hudik Friskoleutbildning AB Box 1190 824 14 Hudiksvall 2008-12-08

Läs mer

Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå VUX 2012 September 2014 Sammanställning av frekventa frågeställningar om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå Områden Studie- och yrkesvägledning Individuell studieplan Validering Prövning enligt

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola JENSEN gymnasium norra mikael.carstensen@jenseneducation.se Rektorn vid JENSEN gymnasium norra martin.widholm@jenseneducation.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-23 Dnr 400-2011:6483 Huvudmannen för Jensen Uppsala Rektorn vid Jensen Uppsala Beslut för gymnasieskola efter riktad tillsyn av Jensen Uppsala i Uppsala kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Webinarium den 11 mars 2014 för studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Webinarium den 11 mars 2014 för studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Webinarium den 11 mars 2014 för studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Skolans styrdokument Riksdagen Regeringen - nationella program - programmens struktur - programmens omfattning

Läs mer

Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan

Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan Beslut Lunds fordonstekniska gymnasium AB Fältspatsvägen 2 224 78 Lund 2005-11-17 1 (1) Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan Lunds fordonstekniska gymnasium i Skolverket

Läs mer

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2290 Beslut Active

Läs mer

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Beslut Gymnasieskolan Vipan Vipeholmsvägen 224 66 Lund 2010-03-09 1 (7) Utbildningsförvaltningen Box 138 221 00 Lund Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Skolinspektionens beslut

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Södertälje kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Södertälje kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Södertälje kommun Beslut NTI AB Box 15003 167 15 BROMMA 1 (3) Tillsyn i den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Södertälje kommun

Läs mer

Beslut. Beslut efter tillsyn hos utbildningsanordnaren Didaktus AB av betygsrätt i utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning.

Beslut. Beslut efter tillsyn hos utbildningsanordnaren Didaktus AB av betygsrätt i utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning. 2012-11-22 1 (5) Didaktus utbildningar AB 403 17 Göteborg susanne.christenson@eductus.se lena.asplund@didaktus.se efter tillsyn hos utbildningsanordnaren Didaktus AB av betygsrätt i utbildning motsvarande

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ionen 2013-06-12 VTU AB Lars.tmmerg@aprendereskolor.se Rektorn vid Odenplansgymnasiet Jonas.ericson@odenplansgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter förstagångstillsyn i den fristående skolan Odenplansgymnasiet

Läs mer

Skolbeslut för fristående gymnasieskola

Skolbeslut för fristående gymnasieskola Beslut 2010-05-04 Dnr 44-2010:170 Skolbeslut för fristående gymnasieskola efter tillsyn i Elajo Technical gymnasuim i Oskarshamns kommun Skolbeslut 2010-05-04 1 (3) Dnr 44-2010:170 Elajo Technical Education

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Uppföljning av utbildningsinspektion, dnr :1600, Göteborgs kommun, delbeslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola

Uppföljning av utbildningsinspektion, dnr :1600, Göteborgs kommun, delbeslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola Göteborgs kommun 404 82 GÖTEBORG 2006-09-29 1 (6) Uppföljning av utbildningsinspektion, dnr 53-2004:1600, Göteborgs kommun, delbeslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola Bakgrund Skolverket har i beslut

Läs mer

Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola

Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola Version 090224/EO Innehåll 1.0 Kurser på gymnasiet 1.1 Olika typer av kurser 1.2 Betyg 1.3 Slutbetyg 1.3.1 Jämförelsetal 1.3.2 Meritpoäng 1.4 Samlat betygsdokument

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-09-19 Dnr 43-2011:5456 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Globala gymnasiet pernilla.ericols@stockholm.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Globala gymnasiet

Läs mer

Beslut Dnr :6103. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Johannes Hedberggymnasiet i Helsingborgs kommun

Beslut Dnr :6103. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Johannes Hedberggymnasiet i Helsingborgs kommun Beslut 2011-03-07 Dnr 44-2010:6103 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Johannes Hedberggymnasiet i Helsingborgs kommun Beslut Tillsyn i Johannes Hedberggymnasiet 2011-03-07 1 (3) Dnr

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:11218 STEG för framtiden Aktiebolag Org.nr. 556753-8383 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av STEG för framtiden Aktiebolag Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

Dnr :4011. Skolbeslut för fristående grundskola. efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun

Dnr :4011. Skolbeslut för fristående grundskola. efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun 2010-04-20 Dnr 44-2009:4011 Skolbeslut för fristående grundskola efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun Skolbeslut Tillsyn i Potentia Education 2010-04-20 1 (2) Dnr 44-2009:4011 Potentia Education

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram Dnr 44-2016:11153 Jensen education college AB Org.nr. 556635-8759 anna.wigerjensen@jenseneducation.se mats.rosen@jenseneducation.se Rektorn vid JENSEN gymnasium Jönköping peter.sandin@jenseneducation.se

Läs mer

Beslut Dnr :5076. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas Gymnasieskola i Halmstads kommun

Beslut Dnr :5076. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas Gymnasieskola i Halmstads kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas Gymnasieskola i Halmstads kommun 1 (4) Huvudmannen för Drottning Blankas Gymnasieskola AB i Varberg david.axklev@dbgy.se Rektorn

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola v Beslut Skolinspektionen 2014-04-25 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB info@engelska.se Rektorn vid IES i Skärholmen s te ven.b a tty e. skar holmen@en gel ska. se Beslut för grundskola efter

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Wilhelm Haglunds Gymnasium i Östhammars kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Wilhelm Haglunds Gymnasium i Östhammars kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Wilhelm Haglunds Gymnasium i Östhammars kommun Beslut Gimo Utbildnings AB Gymnasievägen 2 747 40 ÖSTHAMMAR 1 (3) Tillsyn i den fristående gymnasieskolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Emmaboda kommun kommunen@emmaboda.se Rektorerna vid Vilhelm Mobergsgymnasiet bo.oscarsson@emmaboda.se thomas.claesson@emmaboda.se för gymnasieskola efter tillsyn i Vilhelm Mobergsgymnasiet i Emmaboda Skolinspektionen,

Läs mer

Undantag från krav på behörighet i engelska till gymnasieskolan

Undantag från krav på behörighet i engelska till gymnasieskolan UR NYA SKOLLAGEN Gäller för utbildning som påbörjas efter den 1/7 2011 Mer om Undantag från krav på behörighet i engelska till gymnasieskolan Nyheter Från och med hösten 2011 har en elev som på grund av

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun. Beslut. Nya skolan i Trollhättan AB.

Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun. Beslut. Nya skolan i Trollhättan AB. Nya skolan i Trollhättan AB Lasarettsvägen 17 461 52 Trollhättan Beslut 2010-05-25 Dnr 44-2009:4143 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Beslut 2013-06-05 Stiftelsen Livets Ord robert.ekh@loks.se Rektorn vid Livets Ords Kristna Gymnasium mats.hansen@lokg.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående Livets

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2014-06-25 Jensen Education College AB asa.blom@jenseneducation.se Rektorn vid Jensen Gymnasium Uppsala lisa.lindgren@jenseneducation.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i den fristående gymnasieskolan

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Regelbunden tillsyn i Ekerö kommun Individuella gymnasiet Dnr 43-2009:675 Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Gymnasieskola Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ekerö kommun

Läs mer

Beslut för fristående gymnasiesärskola

Beslut för fristående gymnasiesärskola Beslut 2013-02-20 Utvecklingspedagogik Sverige AB kontakt@up.se Rektorn vid Häggviks Gymnasium viveka.rosqvist@up.se Beslut för fristående gymnasiesärskola efter tillsyn av Häggviks Gymnasium i Sollentuna

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2011-12-14 Realgymnasiet Gävle Rektorn vid Realgymnasiet Gävle Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Realgymnasiet Gävle i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om nationella prov läsåret 2014/2015

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om nationella prov läsåret 2014/2015 1 (6) Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om nationella prov läsåret 2014/2015 Bakgrund Enligt skolförordningen (2011:185) ska nationella ämnesprov genomföras i de årskurser och ämnen

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Klara Gymnasium i Karlstads kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Klara Gymnasium i Karlstads kommun Information och Kompetens i Sverige AB Box 5066 121 16 JOHANNESHOV 1 (5) Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan Klara Gymnasium i Karlstads kommun Beslut Skolinspektionen bedömer att Information

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Dnr 43-2015:9126 Kävlinge kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Rinnebäcksskolan belägen i Kävlinge kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Nyheter Pedagogiska institutionen, Umeå universitet 1. Gunilla Näsström Pedagogiska institutionen

Nyheter Pedagogiska institutionen, Umeå universitet 1. Gunilla Näsström Pedagogiska institutionen Nyheter 2011 Pedagogiska institutionen 2010-11-04 Alla gör olika Likvärdig utbildning: 1994 Alla elever ska få möjlighet 2010 Alla elevers möjlighet att uppnå alla målen Resultatkontroll Pedagogisk frihet

Läs mer

Skolbeslut för gymnasiesärskola och särvux

Skolbeslut för gymnasiesärskola och särvux Beslut 2011-08-16 Dnr 43-2010:5177 Skolbeslut för gymnasiesärskola och särvux efter tillsyn av Täby gymnasiesärskola och Täby Lärvux i Täby kommun Skolbeslut Datum: 2011-08-16 1 (3) Dnr 43-2010:5177 Täby

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-27 Stockholms idrottsgymnasium AB johan@idrottsgymnasiet.se Rektorn vid Stockholms Idrottsgymnasium klas@idrottsgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan

Läs mer

Utvecklingssamtal och skriftlig information KOMMENTARER

Utvecklingssamtal och skriftlig information KOMMENTARER Utvecklingssamtal och skriftlig information KOMMENTARER Förord Under 2000-talets första år fick debatten om skolans bedömningssystem ny fart. I några kommuner försökte man återinföra betygssättning för

Läs mer

Om betygssättning i grundskolan och motsvarande skolformer

Om betygssättning i grundskolan och motsvarande skolformer Om betygssättning i grundskolan och motsvarande skolformer Från och med läsåret 2011/2012 ska, med något undantag, de nya skolförfattningarna tillämpas på utbildningen i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola en% Skolinspektionen Energy Outdoor Sweden AB tomas.ronqvist@friluftsutbildning.se Rektorn vid Friluftsgymnasiet tomas.ronqvist@friluftsutbildning.se för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan

Läs mer

Omprövning av beslut för Internationella Engelska Skolan i Halmstad

Omprövning av beslut för Internationella Engelska Skolan i Halmstad w Skolinspektionen Beslut Internationella Engelska Skolan i Sverige 2014-05-28 AB 10) info@engelska.se 44-2014:81 Rektorn vid Internationella Engelska skolan i Halmstad tomas.andreasson.halmstad@engelska.se

Läs mer

Föreläggande vid vite

Föreläggande vid vite Beslut Tierps kommun Dnr 43-2013:4718 Föreläggande vid vite efter tillsyn av Tierps kommun 1 (5) Tillsyn i Tierps kommun Beslut Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 och 27 skollagen (2010:800)

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-06-19 Stiftelsen Uppsala Musikklasser thorsson@edwardlynx.com Rektorn vid Uppsala Musikklasser annie.aberg@uppsalamusikklasser.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Uppsala

Läs mer

Betyg och bedömning. Lokala kursplaner. Konsten att synliggöra kurskriterier för elever och för oss själva

Betyg och bedömning. Lokala kursplaner. Konsten att synliggöra kurskriterier för elever och för oss själva Betyg och bedömning Lokala kursplaner Konsten att synliggöra kurskriterier för elever och för oss själva Johan Dahlberg 2010 Att arbeta med bedömning och betygssättning så att en rättssäker och likvärdig

Läs mer

Ansökan om dispens från behörighetskravet i engelska Riktlinjer för bedömning inom Fyrkantens gymnasiesamverkan

Ansökan om dispens från behörighetskravet i engelska Riktlinjer för bedömning inom Fyrkantens gymnasiesamverkan Ansökan om dispens från behörighetskravet i engelska Riktlinjer för bedömning inom Fyrkantens gymnasiesamverkan Dispens bör beviljas när Eleven har under en betydande del av sin grundskoletid ej haft möjlighet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola. efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun

Beslut för gymnasieskola. efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun fin Skolinspektionen Beslut Aspero Friskolor AB Org.nr. 556636-3973 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-02-22 Montessoriskolan i Linköping AB trilobiten@trilobiten.se Rektorn vid Montessoriskolan Trilobiten karin.jansson-bredin@trilobiten.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Järfälla kommun Rektorn vid NT-gymnasiet Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av NT-gymnasiet i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Iljansbodaskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Iljansbodaskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-18 Yggdrasil resursskola Rektorn vid Yggdrasil resursskola malin.ahlkvist@skolgrunden.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Yggdrasil resursskola i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola ein B Skolinspektionen Dnr 44-2016:11369 Stiftelsen Umeå Waldorfskola R Karlsson M.fl. Org.nr. 894001-2076 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Umeå Waldorfskola, grundskola i Umeå kommun Skolinspektionen

Läs mer

GYMNASIEVAL. Intagning

GYMNASIEVAL. Intagning GYMNASIEVAL Ansökan Hur söker jag till gymnasiet? Du är behörig att söka ett nationellt eller specialutformat program som startar senast första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år, om du: Har slutfört

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2010:5078 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Ljud & Bildskolan i Halmstad i Halmstads kommun 1 (5) Dnr 44-2010:5078 Ljud & Bildskolan LBS AB Jimmy.Kjellstrom@lbs.se

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-10-20 Dnr 43-2011:3143 Hörby kommun kommunen@horby.se Beslut för grundskola efter tillsyn av De la Gardieskolan i Hörby kommun Skolinspektionen, Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (1985:1100); SFS 2006:1447 Utkom från trycket den 22 december 2006 utfärdad den 14 december 2006. Genom riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 20 november 2009 KLAGANDE Statens skolinspektion Box 23069 104 35 Stockholm MOTPART PPS Power Planning System AB, 556504-2255 Mjölnarvägen 4 131 31 Nacka

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Inspira Förskolor och skolor AB Marita.Andersson@inspira-fos.se Rektorn vid Silverbäckens skola Ingela.Landen@inspira-fos.se Beslut för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Silverbäckens

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående skolan Futuraskolan Bergtorp (f d Bergtorpsskolan) i Täby kommun Futuraskolan AB marie.burman@futuraskolan.se Rektorn vid Futuraskolan Bergtorp monica.akerberg@bergtorpsskolan.se

Läs mer

Beslut grundskola. efter riktad tillsyn av den internationella skolan International School of the Gothenburg Region i Göteborg kommun

Beslut grundskola. efter riktad tillsyn av den internationella skolan International School of the Gothenburg Region i Göteborg kommun Beslut 2013-06-19 Göteborgsregionens internationella skola AB birgitta.sandstrom.barac@isgr.se Rektor vid Göteborgsregionens internationella skola jayson.williams@isgr.se Beslut grundskola efter riktad

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning Nordmalings kommun Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning efter tillsyn i Nordmalings kommun 2(14) Uppföljning av tillsyn i Nordmalings kommun genomförde tillsyn av Nordmalings kommun under våren

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Ösbyskolan Rektorn vid Ösbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående grundskolan Ösbyskolan i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Skolbeslut för Vuxenutbildning

Skolbeslut för Vuxenutbildning Beslut 2011-06-22 Dnr 43-2010:5071 Skolbeslut för Vuxenutbildning efter tillsyn av Vuxenutbildningen i Halmstads kommun Beslut 2011-06-21 1 (3) Dnr 43-2010:5071 Halmstads kommun Rektorerna vid Vuxenutbildningen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Huddinge kommun barn-utbildning@huddinge.se Rektorn vid Sjödalsgymnasiet bo.milton@huddinge.se för gymnasieskola efter tillsyn av Sjödalsgymnasiet i Huddinge kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rin Skolinspektionen Dnr 44-2016:11081 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Org.nr. 556462-4368 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Växjö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Barbro Nässén Undervisningsråd

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Barbro Nässén Undervisningsråd Beslut Eslövs folkhögskolas garantiförening, ideell förening Sturegatan 12 241 31 ESLÖV 2005-02-25 1 (1) Dnr 54-2004:3221 Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan Grundtvig

Läs mer

Beslut för Grundskola och Gymnasieskola

Beslut för Grundskola och Gymnasieskola en Beslut Tyska Skolföreningen Org.nr. 802005-6530 Beslut för Grundskola och Gymnasieskola efter tillsyn i Tyska skolan belägen i Stockholms kommun Beslut 2 (7) Dnr 44-2015:4028 Tillsyn i Tyska skolan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Skälbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Skälbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-7608/2016 Sida 1 (10) 2016-10-07 Handläggare Elisabeth Forsberg-Uvemo Telefon: 08-50833010 Annika Risel Telefon: 08-50833607 Till

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ; ' Skolinspektionen Beslut 2014-09-24 Lunds Fordonstekniska Gymnasium Rektorn vid Lunds Fordonstekniska Gymnasium Beslut för gymnasieskola eftertillsyn i Lunds Fordonstekniska Gymnasium i Lunds kommun

Läs mer

Dnr 44-2011:2115 2011-06-23. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun

Dnr 44-2011:2115 2011-06-23. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun Beslut Thorengruppen AB Att. Anders Marklund V. Norrlandsgatan 29 903 29 UMEÅ 1 (3) Tillsyn i den fristående

Läs mer