Återkallande av rätten till bidrag för den fristående gymnasieskolan Sjölins skola i Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Återkallande av rätten till bidrag för den fristående gymnasieskolan Sjölins skola i Göteborg"

Transkript

1 1 (14) Styrelsen för Törnskogens Utbildning AB Box STOCKHOLM Återkallande av rätten till bidrag för den fristående gymnasieskolan Sjölins skola i Göteborg Beslut Skolverket återkallar med stöd av 9 kap. 14 skollagen förklaringen om rätt till bidrag för den fristående gymnasieskolan Sjölins skola i Göteborg. Detta beslut gäller från den dag det vinner laga kraft. Bakgrund Sjölins skola, allmänt och i denna rapport benämnd Sjölins gymnasium, är en fristående gymnasieskola med utbildning motsvarande gymnasieskolans nationella program. Skolverket förklarade skolan berättigad till bidrag den 6 december 2000 (dnr 2000:1298). Skolan startades läsåret 2001/02. Utbildningarna hänförs i bidragshänseende till Naturvetenskaps- respektive det Samhällsvetenskapsprogrammet. Av beslutet om rätt till bidrag framgår att skolan skall följa 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, programmålet för Samhällsvetenskapsprogrammet respektive Naturvetenskapsprogrammet med tillhörande kurs-, tim- och poängplaner. Huvudman för skolan är Törnskogens Utbildning AB med organisationsnummer Bolaget är ett helägt dotterbolag till Vittra Utbildning AB, som ingår i en koncern där Bure Equity AB är moderbolag. Enligt kopia på registreringsbeviset är Törnskogens Utbildning AB ett privat aktiebolag med tre ordinarie styrelseledamöter. Bolaget bedriver även liknande utbildningar i Stockholm. Postadress Ekelundsgatan 9, Göteborg, Sverige Besöksadress Ekeleundsgatan 9 Telefon +46 (0) vx Telefax +46 (0) Epost

2 2 Verksamheten på Sjölins gymnasium är till stora delar uppbyggt kring det man kallar casemetodik. Casemetodiken är ett problemorienterat, och oftast ämnesintegrerat, arbetssätt utgående från en verklig händelse. Ett case innehåller vanligtvis tre till fyra ämnen. Den totala poängen i ett ämne är sällan fördelad på fler än tre case. Se vidare under punkt 3.4 i tillsynsbeslutet från den 27 juni Kurserna i vissa ämnen, till exempel Moderna språk, Matematik och Programmering, läses dock ämnesvis, nedan kallat ämnesspecifikt. I de dokument som finns avseende metodiken och pedagogiken på Sjölins gymnasium används i stort sett konsekvent begreppet ämne och mycket sällan begreppet kurs. Beslut efter tillsyn med bilagd rapport, nedan kallat tillsynsbeslutet, vid den fristående gymnasieskolan Sjölins skola fattades den 27 juni 2003, I tillsynsbeslutet konstaterade Skolverket att skolan ej uppfyllde kraven för att vara berättigad till bidrag enligt 9 kap. 8 skollagen. Huvudmannen informerades i beslutet om att det i 9 kap. 14 stadgas att, för det fall en fristående skola som har rätt till bidrag enligt 8 inte längre uppfyller kraven för godkännande och bristerna inte avhjälpts efter påpekande för huvudmannen, skall förklaringen om rätt till bidrag återkallas. Innan beslutet fattades den 27 juni 2003, har huvudmannen också fått möjligheten att granska sakinnehållet i rapporten. I några fall hänvisar såväl huvudmannen som Skolverket nedan till detta s.k. remissvar från huvudmannen. De brister som påpekades i tillsynsbeslutet var: 1. Sjölins gymnasium tar in en alltför stor andel elever på fri kvot, särskilda omständigheter. Av skolans remissvar framgår också att tester och diagnoser är en förutsättning för att ta in elever på fri kvot. Detta innebär sammantaget uppenbara risker att skolan inte är öppen för alla. 2. Rektorn har inte pedagogisk insikt som förvärvats genom utbildning och erfarenhet. 3. Eleverna tvingas på grund av studiernas uppläggning att läsa utökat program. 4. Projektarbetet följer inte de mål och syften som bestämmelserna föreskriver. 5. Skolverkets tillsyn visar, vid stickprov på så kallade case som innehåller ämnena Psykologi och Fysik, att eleverna inte ges möjligheter att uppnå de mål som ingår i respektive nationellt fastställd kurs.

3 3 6. Sjölins gymnasiums sätt att tolka mål och betygskriterier strider mot grundförutsättningen att kriterierna är direkt kopplade till ämnets syfte, dess uppbyggnad och karaktär samt för betygskriterierna till målen för kursen. 7. Kurser som läses ämnesvis, samläses så att det är svårt att urskilja när undervisningen avslutas, vilket försvårar korrekt betygssättning. 8. Sjölins gymnasium sätter inte betyg vid kursslut utan vid slutet av årskurs 3 trots att det är uppenbart att många kurser är avslutade långt tidigare. Då punkter anges i detta beslut är det ovanstående punkter som avses. Huvudmannen gavs möjlighet att senast den 1 oktober 2003 redovisa till Skolverket vilka åtgärder som genomförts eller planeras för att rätta till de påpekade bristerna. Svaret, nedan kallat redovisningen, inkom till Skolverket den 1 oktober Huvudmannens redovisning Huvudmannens redovisning omfattar en längre inledande del angående Vittras studiemodell och därefter redovisas punkt för punkt huvudmannens kommentarer samt vidtagna eller planerade åtgärder för att rätta till de brister Skolverket pekar på i föreläggandet. 1. Intagning på fri kvot I redovisningen tar skolan tillbaka sitt tidigare påstående att den använder tester, diagnoser och intervjuer. Samtidigt hävdar den sin rätt att ta in på fri kvot, men efterlyser att Skolverket skall ge en anvisning om vilken procentsats som kan vara acceptabel. 2. Rektorn saknar pedagogisk insikt förvärvad genom utbildning och erfarenhet Huvudmannen skriver att den skolchef/rektor som nu arbetar på skolan förvisso saknar lärarutbildning, men istället har 20 års erfarenhet från ledande befattningar i näringslivet vari han har hanterat många frågor och områden av pedagogisk art. Huvudmannen framför också att Skolverkets representant aldrig träffat den nye skolchefen eller på annat sätt undersökt dennes formella och reella kompetens. 3. Elever tvingas genom studiernas uppläggning att läsa utökat program Huvudmannen redovisar en ny studieordning, som enligt redovisningen slutar på 2500 poäng i de båda programmens olika inriktningar.

4 4 Redovisningen är gjord per ämne och ej per kurs, men med hjälp av poängtalet sluter sig Skolverket enligt underlaget till vilka kurser som avses. Redovisningen omfattar 1650 poäng som är gemensamma för båda programmen. Dessa för alla gemensamma kurser innefattar förutom kärnoch karaktärsämnen också projektarbete samt övriga ämnen och förstärkningar ur det valbara utrymmet som stödjer vår utbildningsfilosofi. Därtill kommer 400 poäng programgemensamma kurser och slutligen 450 poäng per inriktning (varav 150 poäng valbara kurser). 4. Projektarbetet följer inte de mål och syften som bestämmelserna föreskriver Huvudmannen har lyft ut projektarbetet ur casen och lagt det som särskilda studier. Eleverna skall fortsättningsvis utföra ett arbete, enskilt eller i grupp, som ligger inom programmålets ram. Eleven formulerar själv sitt arbetsområde och tar ansvar för hela processen från idé till färdig produkt. 5. Eleverna ges inte möjlighet att uppnå målen på kurser Huvudmannen hävdar att eleverna som började studera vid Sjölins gymnasium läsåret 2001/2002 och 2002/2003 har studerat samtliga mål för Psykologi A och Psykologi B i caset Människor vi möter i version A och A1. Huvudmannen skriver också i redovisningen att Caset Människor vi möter i version A och A1 är trots det identiska namnet inte är detsamma som caset i version B. Huvudmannen avser också att införa ett nytt case för de elever som endast skall studera Psykologi A. Eleverna som hösten 2003 börjar årskurs 1 vid Sjölins gymnasium kommer enligt svaret att studera Psykologi enligt version B i ett reviderat case Människor vi möter. Huvudmannen redovisar vidare att man avser att göra en total revidering av samtliga naturvetenskapliga case, att inga kurser i Fysik kommer att förekomma under läsåret för elever som börjar årskurs 1 hösten 2003 och att eleverna i årskurs 2 och 3 kommer att studera ett specialkonstruerat case samt genomföra ämnesspecifika studier. 6. Sjölins gymnasiums sätt att tolka mål och betygskriterium strider mot grundförutsättningarna att målen och kriterierna är direkt kopplade till ämnets syfte, dess uppbyggnad och karaktär samt för betygskriterierna till målen för kurserna Under denna punkt redovisas inget som belyser den kritik som finns i föreläggandet. Däremot finns en längre redogörelse för att visa att huvudmannens pedagogiska modell överensstämmer med formuleringar i de nationella styrdokumenten. I huvudmannens inledande allmänna del av redovisningen finns däremot några ställningstaganden som visar att huvudmannen avser att revidera

5 5 vissa formuleringar. I redovisningen tar huvudmannen upp formuleringen i Vittras studiekarta om att integreringen av ämnen i case bidrar till en effektivisering på ca 30 %. Huvudmannen skriver vidare i redovisningen att Om formuleringen om effektivitetsvinsten i studiekartan ändå kommit att bli olycklig genom att den kan misstolkas kommer Vittra givetvis att se över den. 7. Kurser som läses ämnesvis samläses så att det är svårt att urskilja när undervisningen avslutas vilket försvårar korrekt betygssättning Huvudmannen hänvisar under denna punkt till redovisningens inledning och till vad som framförs under punkterna 6 och 8. Under punkt 8 som handlar om betygssättning skriver huvudmannen när det gäller betygssättning i Moderna språk och Programmering, som på Sjölins gymnasium bedrivs ämnesspecifikt att När det gäller Moderna språk sätts betyg när eleven väljer att avsluta studierna i respektive språk. För elev som studerar 200p i Programmering (kurs A, B och C), vilket sker ämnesspecifikt, sätts betyg när eleven enligt pedagogs bedömning studerat samtliga erforderliga mål. 8. Sjölins gymnasium sätter inte betyg vid kursslut utan vid slutet av årskurs 3, trots att det är uppenbart att många kurser är avslutade långt tidigare I inledningen till redovisningen skriver huvudmannen att I fortsättningen sätts betyg för de elever vid Sjölins gymnasieskola som studerar utifrån version A och A1 så snart eleven studerat erforderliga mål för betygssättningen. Prognosbetyg sätts ej längre utan slutbetyg sätts när respektive kurs avslutats. Huvudmannen uppger i svaret att det tidigare på Sjölins gymnasium funnits exempel på att betyg ej satts när erforderliga mål uppnåtts och medger att detta är en felaktig tillämpning av såväl bestämmelserna i regelverket som av huvudmannens studiemodell. Vidare uppges att man gjort vissa anpassningar av sin modell och skriver att Modellen bygger dock alltjämt på att betyg sätts när eleven, utifrån sin valda studieinriktning och individuella studieplan har fullföljt studierna i ämnet, såväl i case som ämnesspecifikt, och pedagogen bedömer att erforderliga mål har studerats. Härefter följer i redovisningen en beskrivning ämne för ämne, som, för varje ämne, visar att betyg på kurser sätts när samtliga case som innehåller ämnet studerats samt när eleven enligt pedagogs bedömning studerat erforderliga mål.

6 6 För ämnet Biologi ser det ut som följer: För elev som studerar 100 p Biologi (kurs A) sätts betyg när eleven enligt pedagogs bedömning studerat erforderliga mål och fullgjort studierna i case 5 och 17. För elev som studerar 150 p Biologi (kurs A och B) sätts betyg när eleven enligt pedagogs bedömning studerat erforderliga mål och fullgjort studierna i case 5, 17 och 2. Bedömning Enligt 9 kap. 8 skollagen skall Skolverket förklara en fristående gymnasieskola berättigad till bidrag om skolan lämnar utbildning som ger kunskaper som till art och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och färdigheter som gymnasieskolan skall förmedla på nationella eller specialutformade program. Förklaring får dock lämnas endast om, bland annat: skolan även i övrigt svarar mot allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, huvudmannen för skolan har förutsättningar att bedriva verksamheten i enlighet med ovan angivna villkor, skolan är öppen för alla ungdomar som har rätt till motsvarande utbildning i gymnasieskolan enligt lag, och skolan uppfyller de ytterligare villkor som regeringen förskriver i fråga om utbildningen vid fristående skolor och om antagningen till och ledningen av sådana skolor. Av 9 kap. 14 skollagen framgår att en fristående skola som fått beslut om förklaring om rätt till bidrag enligt 8 inte längre uppfyller kraven för att få bidrag och bristerna inte avhjälpts efter påpekande för huvudmannen, skall förklaringen om rätt till bidrag återkallas enligt 9 kap. 14 skollagen. Vad avser att projektarbetet inte följer de mål och syften som bestämmelserna föreskriver (punkten 4 ovan) finner Skolverket att huvudmannens redovisning visar att Sjölins gymnasium fortsättningsvis kommer att följa bestämmelserna om projektarbetet. Nedan följer Skolverkets bedömning av resterande punkter sorterade under rubriker som återger de krav som återfinns i 9 kap, 8 skollagen och mot vilka bedömningarna görs. Skolverket vill dock betona, att verket inte har något att invända mot en pedagogik baserad på ämnesintegrerade studier i projekt eller case. Detta framgår även av det tidigare tillsynsbeslutet. Kravet på att skolan skall ge kunskaper och färdigheter som till art och nivå väsentligen svarar mot gymnasieskolans Fråga om elevs möjlighet att uppnå målen på kurser (punkten 5) samt sättet att tolka mål och betygskriterier (punkten 6)

7 7 I 2 kap. 5 förordningen (1996:1206) om fristående skolor anges att det för undervisningen skall finnas kurs- och timplaner. Enligt Skolverkets beslut den 6 december 2000 förklarades Sjölins gymnasium berättigad till bidrag enligt 9 kap. 8 skollagen. Underlaget till beslutet utgörs bl.a. av uppgifter från huvudmannens ansökan och följande framgår såvitt avser skolans kursplaner: Sjölins skola kommer att följa nationella kursplaner för kärnämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska, samhällskunskap, religionskunskap, matematik, naturkunskap, idrott och hälsa samt estetisk verksamhet. Skolan kommer också att följa gemensamma kurser inom Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Skolan kommer att följa ämnen och kurser inom de två programmen med de inriktningar som eleverna väljer utifrån sin individuella studieplan. Följande valbara kurser inom programmet kommer att erbjudas: valbara kurser kommer att erbjudas utifrån de två programmens område. Följande valbara kurser från annat/andra program finns med i kursorganisationen: kurser från Teknikprogrammet. Enligt 2 kap. 9 förordningen om fristående skolor skall eleverna få betyg enligt bestämmelserna i 7 kap gymnasieförordningen. För kurser som inte motsvarar kurser inom det offentliga skolväsendet skall skolorna utforma egna betygskriterier. Av 7 kap. 4 gymnasieförordningen (1992:394) framgår att läraren vid betygssättningen som stöd skall använda de betygskriterier som fastställts. Skolverket fastställer betygskriterier för alla kurser utom lokala kurser. Betygskriterierna skall precisera vilka kunskaper enligt kursplanen som krävs för att eleven skall få något av betygen Godkänd, Väl godkänd respektive Mycket väl godkänd. I propositionen Fristående skolor mm. (prop. 1995/96:200) anges att utbildningen för alla barn och ungdomar syftar till att ge en gemensam kunskapsbas och ska bygga på en gemensam värdegrund samt ha gemensamma mål. Därför måste de fristående skolorna i praktiken följa nationella läroplaner och kursplaner. Fråga om elevs möjlighet att uppnå målen på kurserna (punkten 5) Skolverket har gjort stickprov på så kallade case som innehåller ämnena psykologi och fysik och på fyra kurser i dessa ämnen, nämligen Psykologi A och B samt Fysik A och B. Skolverket fann att eleverna inte ges möjlighet att uppnå samtliga de mål som ingår i respektive nationellt fastställd kurs. Skolverket erhöll i samband med remisssvaret också en version A1 av caset Människor vi möter och konstaterade då att enda skillnaden var att det till version A1 hade bifogats kopior från Skolverkets hemsida med uppnåendemål och kriterier för B-kursen. I övrigt var materialen exakt identiska.

8 8 De elever som börjar hösten 2003 och skall läsa Psykologi A och B skall enligt huvudmannens redovisning läsa caset enligt en reviderad version B. De elever som endast skall läsa Psykologi A skall läsa ett nytt case. Varken det nya eller det reviderade caset i Psykologi har redovisats till Skolverket. Huvudmannen har inte på något sätt redovisat hur casen som innehåller kurser i Fysik skall utformas eller hur de naturvetenskapliga casen i framtiden skall se ut. Skolverkets finner att huvudmannen inte redovisat åtgärder för att rätta till bristerna avseende elevers möjlighet att uppnå de mål som ingår i fastställd nationell kurs. Fråga om sättet att tolka mål och betygskriterier (punkten 6) I redovisningen tar huvudmannen upp formuleringen i Vittras studiekarta (den skrift där Vittras modell beskrivs) om att integreringen av ämnen i case bidrar till en effektivisering på ca 30 %. Skolverket har redan i tillsynsbeslutet konstaterat att formuleringen är direkt missvisande och ett exempel på hur huvudmannen tolkar mål och betygskriterier på ett felaktigt sätt. Detta är ett av flera i citat Vittras studiekarta, som visar på effektiviseringsidén som finns i huvudmannens modell. I redovisningen skriver huvudmannen att om formuleringen kan misstolkas kommer man att se över den, vilket dock alltså ännu inte gjorts. Skolverkets krav i tillsynsbeslutet var att huvudmannen skulle visa vidtagna och planerade åtgärder. Mot bakgrund av de bestämmelser som gäller fristående skolor och då huvudmannen vid ansökan om rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn uppgett att skolan ska följa de nationella kursplanerna, anser Skolverket att utbildningen vid skolan inte uppfyller kravet i 9 kap. 8 skollagen att ge kunskaper och färdigheter som till art och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och färdigheter som gymnasieskolan skall förmedla på nationella eller specialutformade program. Kravet på att skolan är öppen för alla ungdomar som har rätt till motsvarande utbildning i gymnasieskolan Fråga om skolans intagning av elever på s.k. fri kvot (punkten 1) Av 2 kap. 3 förordningen om fristående skolor framgår att vid de fristående gymnasieskolorna skall bestämmelserna om urval i 6 kap. gymnasieförordningen tillämpas. I 6 kap. 3 gymnasieförordningen finns bestämmelserna om s.k. fri kvot. Där anges att ett begränsat antal platser (fri kvot) skall avsättas för dem som 1. på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför de övriga sökande, eller

9 9 2. kommer från skolor vilkas betyg inte utan vidare kan jämföras med betygen från grundskolan Av tillsynsbeslutet framgår att Skolverket funnit att Sjölins gymnasium tar in en alltför stor andel elever på fri kvot, särskilda omständigheter, och att tester och diagnoser är en förutsättning för att ta in elever på fri kvot. Det senare har framkommit i huvudmannens tidigare remissvar. I redovisningen med anledning av tillsynsbeslutet anger huvudmannen att skolan inte använder tester, diagnoser och intervjuer. Samtidigt hävdar man sin rätt att ta in på fri kvot, men efterlyser att Skolverket ger en anvisning om vilken procentsats som kan vara acceptabel. Någon procentsats för vad som är tillåtet att ta in på fri kvot finns inte möjlighet att ange, men den andel som Sjölins gymnasium tar in, gånger större än den som förekommer i Göteborgsregionens intagningsområde, bedömer Skolverket som orimligt stor. Vad avser frågan om tester vid intagning på fri kvot utgår Skolverket från att dessa inte längre förekommer. Skolverket gör således bedömningen att huvudmannens beskrivna sätt att anta elever till skolan strider mot bestämmelserna om fri kvot i 6 kap. 3 gymnasieförordningen och kravet i 9 kap. 8 första stycket punkt 3 skollagen, om att skolan skall stå öppen för alla. Kravet på att skolan i övrigt uppfyller de ytterligare villkor som regeringen föreskriver i fråga om utbildningen vid fristående skolor och ledningen av sådana skolor Fråga om rektorns pedagogiska insikt (punkten 2) I 2 kap. 4 förordningen om fristående skolor anges att för ledningen av utbildningen skall det finnas en rektor. Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har förvärvat pedagogisk insikt. Skolverket skrev redan i remissversionen av rapporten, som tillsändes huvudmannen, att rektorn saknade pedagogisk insikt förvärvad genom utbildning och erfarenhet. I remissvaret lämnade huvudmannen ingen kommentar till detta. I redovisningen uppger huvudmannen att rektorn visserligen inte har lärarutbildning men har 20 års erfarenhet från ledande befattningar i näringslivet vari han har hanterat många frågor och områden av pedagogisk art. Skolverket finner att huvudmannen fortfarande inte visat att rektorn genom utbildning och erfarenhet har förvärvat pedagogisk insikt, som avses i 2 kap. 4 förordningen om fristående skolor. Fråga om skolans uppläggning av studierna som innebär att eleverna automatiskt måste läsa utökat program (punkten 3) Av underlaget till Skolverkets beslut att förklara Sjölins gymnasium berättigad till bidrag enligt 9 kap. 8 skollagen, som utgörs bl.a. av uppgif-

10 10 ter från huvudmannens ansökan, framgår att utbildningen skall motsvara fullständigt program. Antal poäng och timmar: poäng med timmar. Skolans verksamhet kommer att pågå under närmare timmar, vilket kommer att ge eleverna möjlighet att läsa fler kurser och fler poäng, men också möjlighet till fördjupning i olika ämnen. I redovisningen lämnas en lista på vilka case som läses på Sjölins gymnasium. Däremot framgår inte omfattningen av casen i gymnasiepoäng och inte heller vilka kurser som ingår. Huvudmannen har således inte lämnat uppgifter som på ett klargörande sätt visar att casens konstruktion inte leder till att eleven tvingas läsa kurser utöver fullständigt program (det som gymnasieförordningen benämner utökat program). Skolverkets bedömer således, att Sjölins gymnasium inte uppfyller sitt åtagande enligt beslutet om förklaring om rätt till bidrag. Fråga om kursslut vid ämnesspecifika studier (punkten 7) samt fråga om betygssättning vid kursslut (punkten 8) Principerna för betygssättning är lika i offentliga och fristående gymnasieskolor. Betygssättningen skall oavsett huvudman för utbildningen vara likvärdig och rättvis. Det nuvarande betygssystemet för gymnasieskolan som infördes hösten 1994 innebar att terminsbetygen avskaffades. Numera får eleverna besked på sina studieresultat i anslutning till att en kurs avslutats, dvs. betyg ges fortlöpande. I 2 kap. 9 förordningen om fristående skolor anges att eleverna vid fristående gymnasieskolor skall få betyg enligt bestämmelserna i 7 kap gymnasieförordningen. I 7 kap. 1 gymnasieförordningen anges att betyg skall sättas i enlighet med bestämmelserna i 7 kapitlet, på varje avslutad kurs och på projektarbete. Av läroplanspropositionen (prop 1992/93:250) framgår bland annat att kursplanerna skall vara utformade så att eleverna skall kunna börja studierna på sin kunskapsnivå och avsluta dem när de nått sitt kunskapsmål. Vidare anges att det nya betygssystemet för gymnasial utbildning skall ge besked om i vilken utsträckning en elev tillägnat sig den kunskap som studierna av de enskilda kurserna syftat till. Av propositionen Fristående skolor m.m.(1995/96:2000) framgår att ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med de nationella målen vilar på skolhuvudmännen samt att de har ansvar för att de fastställda kunskapsmålen i läro- och kursplaner uppnås. I 9 kap. 8 punkten 2 anges att huvudmannen för skolan skall ha förutsättningar att bedriva verksamheten. Sjölins gymnasium har i sin ansökan om rätt till bidrag uppgivit att skolan skall följa de nationella kursplanerna (se ovan under punkterna 5 och

11 11 6). Vidare har man åtagit sig att följa läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94). Kursslut vid ämnesspecifika studier Skolverket kan inte finna att huvudmannen i sin redovisning angett några vidtagna eller planerade åtgärder för att underlätta att definiera när en kurs, som studeras ämnesspecifikt, skall anses avslutad. Av huvudmannens redovisning när det gäller betygssättning i till exempel Moderna språk och Programmering, som på Sjölins gymnasium bedrivs ämnesspecifikt framgår att: När det gäller Moderna språk sätts betyg när eleven väljer att avsluta studierna i respektive språk. För elev som studerar 200 p i Programmering (kurs A, B och C), vilket sker ämnesspecifikt, sätts betyg när eleven enligt pedagogs bedömning studerat samtliga erforderliga mål. Skolverkets finner av ovanstående att kurser som läses ämnesspecifikt fortfarande samläses. Det gör det svårt att urskilja när en kurs är avslutad, vilket försvårar korrekt betygssättning, varför Skolverkets bedömning kvarstår. Betygssättning vid kursslut Huvudmannen har vidtagit vissa åtgärder för att sätta betyg på kurs för de elever som läsåret 2003/2004 går i årskurs 2 och 3. Denne har däremot inte definierat när en kurs är avslutad utan hänvisar till att betyg sätts så snart eleven studerat erforderliga mål för betygssättning. Skolverket bedömer att huvudmannen inte klargjort att man avser att sätta kursbetyg enligt gällande bestämmelser för dessa elever. Vidare finner Skolverket av huvudmannens redovisning att huvudmannen tydligt uttalar att man fortsättningsvis avser att sätta betyg när eleven slutfört studierna i ämnet och inte i kursen. I sin redovisning av hur skolan fortsättningsvis avser att sätta betyg skriver skolan: Modellen bygger dock alltjämt på att betyg sätts när eleven, utifrån sin valda studieinriktning och individuella studieplan har fullföljt studierna i ämnet, såväl i case som ämnesspecifikt, och pedagogen bedömer att erforderliga mål har studerats. För ämnet Biologi ser det ut som följer: För elev som studerar 100 p Biologi (kurs A) sätts betyg när eleven enligt pedagogs bedömning studerat erforderliga mål och fullgjort studierna i case 5 och 17. För elev som studerar 150 p Biologi (kurs A och B) sätts betyg när eleven enligt pedagogs bedömning studerat erforderliga mål och fullgjort studierna i case 5, 17 och 2. Det första exemplet ovan visar att skolan generellt avser att sätta betyg när samtliga kurser i ämnet studerats.

12 12 Det andra exempel visar på den praktiska tillämpningen vid kurser som läses i case. Skolverket kan inte tolka detta på annat sätt än att för den elev som väljer att också läsa Biologi B, sätts betyget i Biologi A först efter att även Biologi B studerats. Tillägget när eleven enligt pedagogs bedömning studerat erforderliga mål, som finns i beskrivningen för varje ämne uppfattar Skolverket som irrelevant då studieplaneringen av casen garanterar att just dessa mål studerats. Tillägget möjliggör att bryta ut enstaka mål ur kursen och på så vis kringgå det faktiska kursslutet. Skolverket finner att huvudmannen inte vidtagit, och heller inte planerar att vidta, några åtgärder för att sätta betyg på kurser vid kurssluten. Det innebär, enligt Skolverkets bedömning, att huvudmannen ämnar fortsätta att sätta betyg i strid med gymnasieförordningen. Sammanfattande bedömning En förutsättning för att få driva fristående skolor är att verksamheten uppfyller gällande bestämmelser. Alla elevers rätt till en likvärdig utbildning är en grundläggande princip i svenskt skolväsende, vilket framgår av såväl skollag som läroplan. Med likvärdighet avses inte att utbildningen skall se likadan ut överallt. Inom ramarna för vad som anges i kursplaner och läroplan finns utrymme för olika lösningar. Dessa nationella dokument är statens instrument för att säkerställa elevernas rättssäkerhet vad avser likvärdig utbildning. Huvudmannen har förelagts att visa hur påtalade brister avhjälpts. Huvudmannens uppgifter till Skolverket har över tid ändrats ett antal gånger och skiftande besked har lämnats om sakförhållanden. Skolverket finner att huvudmannens redovisning inte visat på att bristerna avhjälpts, varför Skolverket bedömer att bristerna inom utbildningen kvarstår utom på en punkt, nämligen projektarbetet. Sammantaget finner Skolverket att utbildningen vid den fristående gymnasieskolan Sjölins skola inte ger de kunskaper och färdigheter som till art och nivå väsentligen skall svara mot de kunskaper och färdigheter som gymnasieskolan skall förmedla. Skolan kan även i övrigt inte anses svara mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet och uppfyller inte heller likvärdighetskravet. Vidare bedömer Skolverket att skolan inte står öppen för alla ungdomar som har rätt till motsvarande utbildning i gymnasieskolan. Utbildningen uppfyller inte heller några av de övriga villkor som regeringen föreskriver om till exempel betygssättning, kursslut och rektorns pedagogiska insikt. Huvudmannen har under tillsynsutredningen ständigt ändrat uppgifter om hur verksamheten på Sjölins skola bedrivits och också uttryckt sig motsägelsefullt. Genom detta och genom de brister inom utbildningen som ovan beskrivits, och som huvudmannen varit obenägen att avhjälpa, fin-

13 13 ner Skolverket att huvudmannen, Törnskogens Utbildning AB, saknar förutsättningar att bedriva verksamheten i enlighet med i 9 kap. 8 skollagen angivna villkor. Skolverket har i beslut samma dag (dnr :3543) funnit att huvudmannen även saknar förutsättningar att bedriva verksamhet i den fristående gymnasieskolan l Estradska skolan. Sammantaget finner Skolverket att bristerna är så väsentliga att rätten till bidrag för den fristående gymnasieskolan Sjölins skola skall återkallas med stöd av 9 kap 14 skollagen. På Skolverkets vägnar Leif Davidsson Överdirektör Mats Löwing Undervisningsråd I ärendets slutgiltiga handläggning har även chefsjuristen Ingegärd Hilborn, enhetschefen Maria Mindhammar och undervisningsrådet Tomas Erlandsson deltagit. Bilaga Överklagandehänvisning Kopia till Göteborgs kommun Övriga enligt fastställd sändlista

14 14 Bilaga 1 ÖVERKLAGANDEHÄNVISNING Detta beslut kan överklagas till Länsrätten i Stockholm, av den som beslutet angår, om beslutet har gått honom emot. Överklagandet skall vara skriftligt och skickas in till Skolverket, Stockholm. Skrivelsen skall ha kommit in till Skolverket inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av det aktuella beslutet. Skrivelsen skall innehålla uppgift om vilket beslut som överklagas, vilken ändring som klaganden önskar samt vilka skäl som klaganden önskar åberopa för att beslutet skall ändras.

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Thoren Innovation School AB Rektorn vid Thoren Innovation School i Lidköpings kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Thoren Innovation School i Lidköpings kommun (f.d.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Lernia College AB Rektorn vid Portalens Gymnasium i Borås kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Portalens Gymnasium i Borås kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt.

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Helene Norberg Konsult & Analys April 2008 KATEDRALSKOLAN I VÄXJÖ VÅREN 2008. FOTO: MATS SAMUELSSON. 2 Handelskammarens rapport nr 1.2008

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun Falköpings kommun S:t Sigfridsgatan 9 521 81 Falköping 1 (22) Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun Inledning Skolinspektionen har genomfört regelbunden tillsyn i Falköpings kommun av förskoleverksamheten,

Läs mer

Lika betyg, lika kunskap?

Lika betyg, lika kunskap? En uppföljning av statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan RiR 2011:23 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk Beslut Kunskapsskolan Bagaregatan 6 611 31 Nyköping 2010-05-12 1 (14) Dnr: 40-2009:1853 Kunskapsskolan i Sverige AB Box 19246 120 08 Stockholm Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna

Läs mer

Utbildningsinspektion i Knivsta kommun

Utbildningsinspektion i Knivsta kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2004:9 Utbildningsinspektion i Knivsta kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-11 1 (3) Knivsta kommun 741 75 Knivsta Genomförd utbildningsinspektion

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

2014-09-02 U2014/5176/S

2014-09-02 U2014/5176/S Promemoria 2014-09-02 U2014/5176/S Utbildningsdepartementet Vissa skollagsfrågor Del 2 2 Förord Skollagen (2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010 och har tillämpats på utbildning och annan pedagogisk

Läs mer

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet Kvalitetsgranskning Rapport 2009:5 Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:5 Diarienummer 2008:553 Stockholm 2009 Foto:

Läs mer

Utbildningsinspektion i Ånge kommun

Utbildningsinspektion i Ånge kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2004:20 Utbildningsinspektion i Ånge kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-19 1 (3) Ånge kommun 841 81 ÅNGE Genomförd utbildningsinspektion i Ånge

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Kvalitetsgranskning Rapport 2010:2 Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Elever får inte den undervisning de har rätt till Skolinspektionens rapport 2010:2 Diarienummer 40-2009:1790 Stockholm

Läs mer

Utbildningsinspektion

Utbildningsinspektion Inspektionsrapport från Skolverket 2004:13 Utbildningsinspektion i Sjöbo kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-16 1 (3) Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo Genomförd utbildningsinspektion i

Läs mer

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund Beslut 2011-10-06 Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund Dnr 43-2010:2243 Beslut efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund 2(16) Innehållsförteckning Helhetsbedömning... 3 Allmänt om tillsynen...

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag

Redovisning av regeringsuppdrag Redovisning av regeringsuppdrag Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 2013-09-18 1 (9) Dnr 69-2013:00527 Redovisning av uppdrag enligt förordning (2011:355) avseende omfattning och utvärdering av försöksverksamhet

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Björn Bylund 2014-03-13 UAN-2014-0090 Eva Hellstrand Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gymnasieutbildning för ungdomar utan

Läs mer

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning Rapport 2012 Dnr 403-2011:5237 Grundläggande vuxenutbildning En granskning av uppföljning och anpassning av utbildningen Innehåll 1. Sammanfattande slutsatser... 2 2. Inledning... 6 2.1 Frågor... 6 2.1.1.

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Dragonskolan i Umeå kommun

Kvalitetsgranskning av Dragonskolan i Umeå kommun Dragonskolan Dragongatan 1 903 22 UMEÅ 2010-06-18 1 (12) Umeå kommun 901 84 UMEÅ Kvalitetsgranskning av Dragonskolan i Umeå kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen har genomfört en granskning

Läs mer

SKOLVERKET 1999-09-15 Dnr. 99:01

SKOLVERKET 1999-09-15 Dnr. 99:01 SKOLVERKET 19 Dnr. 99:01 SKOLVERKET 2,11(+c// 1 Bakgrund 1.1 Uppdrag 22 april 1999 1.2 Skolverket redovisning den 25 november 1998 samt synpunkter på förslaget 1.3 Uppdraget genomförande 1.4 Generella

Läs mer

HANDBOK för styrelsen. i en svensk utlandsskola

HANDBOK för styrelsen. i en svensk utlandsskola HANDBOK för styrelsen i en svensk utlandsskola Handbok för utlandsskolorna, 4e upplagan (april 2009): Alla fakta och länkar har uppdaterats. Det är nu möjligt att hitta i boken både via bokmärken och via

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer