MISSIV. Energimyndighetens föreskrifter om elcertifikat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MISSIV. Energimyndighetens föreskrifter om elcertifikat"

Transkript

1 Energimyndigheten MISSIV (1) Analysavdelningen Jenny Johansson Enligt sändlista # * v Energimyndighetens föreskrifter om elcertifikat Regeringen har den 20 juni 2011 överlämnat proposition 2010/11:155 En ny lag om elcertifikat - enklare regler och en gemensam elcertifikatsmarknad till riksdagen. I propositionen föreslås en ny lag om elcertifikat. Elcertifikatssystemets nuvarande mål och funktionssätt behålls oförändrade. De regler som föreslås är i huvudsak att regler införs som möjliggör en elcertifikatsmarknad som är gemensam med andra länder, att kraven skärps för att el som produceras med vattenkraft ska kunna tilldelas elcertifkat och att mindre producenter som själva använder den el de producerat får undantas från kvotplikt. Förslaget innebär redaktionella och språkliga ändringar i syfte att göra lagen mer överskådlig och tydlig. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari Vidare finns förslag på en ny förordning om elcertifikat som en följd av de föreslagna lagändringarna. Förordningen har skickats på remiss med svar senast den 1 november Som en följd av de nya reglerna om elcertifikat finns behov av att ändra i Energimyndighetens föreskrifter och allmänna råd om elcertifkat. Syftet är att föreskrifterna ska använda samma begrepp som i lagen och förordningen samt att reglerna i den mån det är möjligt ska förenklas för att minska den administrativa bördan för berörda företag. Föreskrifterna kommer att beslutas under förutsättning att erforderliga beslut fattas avseende lag och förordning om elcertifikat. Ni ges härmed tillfälle att yttra er över bifogat förslag om nya föreskrifter och allmänna råd om elcertifikat. Svar ska ha kommit in till Energimyndigheten senast den 14 november Skicka gärna ett svar med e-post till 1. Sändlista 2. Konsekvensutredning 3. Förslag på föreskrifter och allmänna råd 4. Jämförelsetabell nuvarande och föreslagen lydelse Box Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon Telefax Org.nr

2

3 Bilaga 1 Sändlista 7 Remissinstanser 1 Regelrådet 2 Svenskt Näringsliv 3 Konkurrensverket 4 Konsumentverket 5 Näringslivets Regelnämnd 6 Konsumenternas elrådgivningsbyrå 7 Affärsverket svenska kraftnät 8 Förvaltningsrätten i Linköping 9 Kammarrätten i Jönköping 10 Svensk Energi 11 Svensk Vindenergi 12 Oberoende elhandlare 13 Svensk Fjärrvärme 14 Skogsindustrierna 15SERO 16 AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad 17 Stora Enso Kvarnsveden 18 Dalakraft 19 E.ON Sverige AB 20 Vattenfall AB 21 Södra Skogsägarnas ekonomiska förening

4

5 Bilaga 2 Energimyndigheten 20U Konsekvensutredning till föreskrifter: Statens energimyndighets förslag till nya föreskrifter om elcertifikat, Dnr $ Box Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan Telefax I B Org.nr

6 Energimyndigheten 2(13) Datum Dnr Sammanfattning Statens energimyndighet (Energimyndigheten) är tillsynsmyndighet för frågor enligt lagen (2003:113) om elcertifikat, 1 Lagen om elcertifikat är i de delar som gäller godkännande av anläggningar en främjandelagstiftning, dvs. att ansökan sker på initiativ av anläggningsinnehavarna. Energimyndigheten får besluta om föreskrifter i frågor gällande bl.a. ansökan om godkännande av anläggning för tilldelning av elcertifikat, förhandsbesked och frågor för verkställigheten av lagen om elcertifikat. 2 Det finns även en tvingande kvotpliktssida - dvs. en köparsida med skyldighet för elleverantörer och vissa elanvändare att deklarera sin kvotplikt samt att inneha och annullera elcertifikat i förhållande till sin försäljning eller användning av el (kvotplikt). Lagen (2003:113) om elcertifikat trädde i kraft den 1 maj Syftet med lagen är att främja en ökad elproduktion från förnybara energikällor. Sedan lagens ikraftträdande har den ändrats vid flera tillfällen. Vissa omfattande förändringar i lagen har medfört att den grundstruktur som från början fanns i 2003 års lag till stor del försvunnit. Den 2 juli 2009 beslutade regeringen att ge Energimyndigheten uppdrag att lämna förlag på ändringar i det samlade regelverket kring elcertifikatsystemet för att regelverket skulle bli mer överskådligt, enhetligt och lättillgängligt och för att minska de administrativa kostnaderna för berörda aktörer. Uppdraget redovisades till regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 15 september 2010 i rapporten Regelförenkling (dnr N2010/2438/E). Den 4 februari 2010 fick Energimyndigheten ett tilläggsuppdrag (dnr N2010/773/E) att utreda utformningen och analysera konsekvenserna av en utvidgad elcertifikatmarknad. Uppdraget delredovisades den 15 maj 2010 i rapporten Samarbetsmekanismer enligt EU:s förnybartdirektiv och den 15 september 2010 i rapporten Gemensamt elcertifikatsystem med Norge. I promemorian En ny lag om elcertifikat - regelförenkling och en gemensam marlmad med Norge har Näringsdepartementet vidareutvecklat förslagen till lagtext i de remissbehandlade rapporterna. En helt ny lag om elcertifikat har arbetats fram för att uppnå överskådlighet och lättillgänglighet. Den nya lagen om elcertifikat föreslås träda i kraft den 1 januari Samma datum föreslås även en ny förordning av elcertifikat träda i kraft. I den nya lagen har paragraferna omdisponerats och indelats i nya kapitel i förhållande till 2003 års lag. Vissa bestämmelser har ändrats redaktionellt, andra har flyttats över oförändrade till den nya lagen. 4 Den nya lagen om elcertifikat innebär således till stora delar språkliga och redaktionella förändringar. 1 1 förordning (2003:120) om elcertifikat 2 16 och 18 förordning (2003:120) om elcertifikat 3 Prop 2010/2011:155 4 Prop 2010/11:155 s 30

7 ,. 3(13) " Y *"»»«*» ' 2^ ^ I vissa delar innebär den nya lagen ävenförändringi sak. Dessa förändringar är följande: Elcertifikat från produktion av förnybar el i annan stat kan användas för uppfyllande av kvotplikt enligt den svenska lagen om elcertifikat om systemet genom en internationell överenskommelse har samordnats med elcertifikatsystemet i den andra staten. Anläggningsbegreppet definieras i lagen. Tilldelningsperioden räknas från den tidpunkt då Energimyndigheten godkänner en anläggning. -. Tilldelningsperioden fastställs vid beslutet om godkännande.. Vattenkraftanläggning med en installerad effekt som är större än kilowatt som tagits i drift efter år 2002 och ersätter tidigare produktion kan endast få tilldelning av elcertifikat för produktionsökningen. Möjlighet att fa förhandsbesked om godkännande av anläggning för tilldelning av elcertifikat införs för vattenkraftanläggningar som återupptagits i drift och för vattenkraftanläggningar som inte omfattas av 2 kap 5 lagen om elcertifikat men som utan elcertifikat inte kan bedriva en långsiktig lönsam produktion. Krav ställs på att vattenkraftanläggningar som återupptas i drift kan godkännas under förutsättning att de utför omfattande ombyggnader eller andra investeringar. Mindre producenter som använder el som de själva producerat far i vissa fall undantas från kvotplikt. Alla elintensiva industrier ska få samma möjlighet att undanta el som används utanför tillverkningsprocessen från kvotplikt.. Bestämmelser i lagen gällande befrielse från deklarationsfrihet flyttas från lag till föreskrifter. Energimyndigheten kommer att besluta om antalet elcertifikat som ska annulleras.. Möjlighet till nedsättning av kvotpliktsavgift införs. Energimyndigheten kan besluta om nedsättning av tilldelning av elcertifikat, Vissa beslut kommer att gälla omedelbart. Ett förslag till ny förordning om elcertifikat är på remiss och svar ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 1 november De förändringar som föreslås i förordningen är en anpassning till de begrepp som används i den lag om elcertifikat som beräknas träda i kraft den 1 januari Vidare innehåller förordningen en ny bestämmelse som anger avgränsning för vad som ska avses med biobränsle. Den reglering som tidigare fanns i lagen om elcertifikat gällande registreringsperioden för elintensiva industrier och möjlighet till befrielse från deklarationsskyldighet har flyttats till förordningsnivå och i viss mån omarbetats. Den nya lagen ochförordningenom elcertifikat får till följd att Energimyndighetens föreskrifter om elcertifikat i vissa delar behöver ändras. Flertalet av de föreslagna förändringarna är språkliga för att anpassas efter den nya lagen. Även formulären som är en del avföreskriftenbehöver ändras med anledning av nya begrepp, förändring gällande vilka som är kvotpliktiga samt ökade möjligheter att ansöka om förhandsbesked. De språkliga ändringar som gjorts i föreskriften som helhet innebär inte någon ändring i sak.

8 Energimyndigheten 4(13) Datum Dnr Vid utarbetande av föreslagna ändringar har även det pågående arbetet med regelförenkling för företaget beaktats 5. Detta har skett framför allt genom att man har säkerställt att antalet formulär och de uppgifter som ska lämnas till Energimyndigheten har begränsats till det som bedöms vara nödvändiga uppgifter. Vidare har 1 formulären inklusive anvisningstexten till dessa samt texten i föreskrift och allmänna råd så långt möjligt formulerats på sådant sätt att det ska vara lätt att läsa och förstå. En genomgång av språket har också skett för att ersätta ord eller fraser som finns i "Svarta listan". 6. =.. Enligt 4 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning ska myndigheten innan den beslutar om föreskrifter eller allmänna råd utreda kostnadsmässiga och andra konsekvenser, i den omfattning som behövs i det enskilda fallet, samt dokumentera nämnda utredning i en konsekvensutredning. Närmare bestämmelser om konsekvensutredningens innehåll finns i förordningens 6och Föreslagna ändringar av föreskrifter Inledning Förändringarna i föreskriften är föranledda framförallt av de språkliga och redaktionella förändringarna i den lag om elcertifikat som föreslås träda i kraft den 1 januari Samma begrepp som används i lagen och förordningen ska också användas i föreskrifterna. Eftersom föreskriften förändrades i juli 2009 som en följd av lagändringar som trädde i kraft 1 juli 2009 har de nu föreslagna förändringarna huvudsakligen begränsats till vad som är en nödvändig följd av förslag på förändringar i lag och förordning. Vissa förändringar föreslås i de delar där det finns ett behov av förtydliganden men innebär ingen ändring i sak En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Syftet med de nu föreslagna föreskrifterna är dels att fa ett enhetligt språk och användning av begrepp, dels en reglering i de delar där lagen innehåller förändringar i sak gällande fråga där behov av föreskrifter bedöms föreligga. Vidare är syftet att föreskrifterna ska överensstämma med den nya föreslagna lagen vad gäller hänvisningar och i sak i de delar det är relevant. 5 En märkbar förändring i företagens vardag, Regeringens handlingsplan för regelförenklingsarbetet - en första redovisning av det första steget, s 5 f 6 Svarta listan, Ord och fraser som kan ersättas i författningsspråk SB PM 2011:1

9 Ene^dgA.kn ^ ^ ^ Dnr460-ll (13).,1.3 Vilka alternativa lösningar som finns för det man vill uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd? Energimyndigheten bedömer att en utebliven reglering skulle få till följd att språk och användande av begrepp i lag, förordning och föreskrift inte skulle vara konsekvent. Det skulle påverka förståelsen avföreskriftenför aktörerna. Syftet med föreskriften generellt är att ge vägledning till aktörerna i sådana frågor där Energimyndigheten har bemyndigande att meddelaföreskrifteroch där ett behov av föreskrifter finns. Det har t.ex. särskild betydelse när det gäller frågor angående ny tilldelning av elcertifikat efter omfattande ombyggnader. Föreskriften innehåller bestämmelser som anger vilka ombyggnader eller andra investeringar som ska ha gjorts i anläggningen för att ett positivt beslut gällande godkännande för ny tilldelning ska kunna fattas. För innehavaren av anläggningen gerföreskrifternavägledning vid beslut om investering. Sådan vägledning ges också vad gäller de delar som avser produktionsökning och verifiering av produktionsökning och omfattande ombyggnad. De nu föreslagna föreskrifterna innebär dock inte någon ändring i sak i denna del. Även de delar som gäller kvotplikt innebär en vägledning för aktörerna hur de ska beräkna sin kvotplikt varje år. Inte heller i denna del innebär de föreslagna föreskrifterna någon ändring i sak Vilka berörs av regleringen? De ändringar som föreslås i föreskrifterna berör samtliga aktörer i elcertifikatsystemet. Det innebär att såväl innehavare av anläggning som är godkänd för tilldelning av elcertifikat eller kommer att ansöka om sådant godkännande som kvotpliktiga berörs. Antalet företag som tilldelades elcertifikat under år 2010 var st, antalet företag av dessa som endast ägde en anläggning var st. Antal godkända anläggningar totalt är st. Antal kvotpliktiga är 789 st, varav 183 st elleverantörer varav två tillkommit under 2011 och 11 st under år 2010, 180 st producent/importör varav två st har tillkommit under år 2011 och åtta st under år 2010,415 st elintensiva industrier har registrerats varav 42 st har tillkommit år 2011 och 33 st under år Det bör noteras att det till viss del kan vara samma aktör som är såväl innehavare av anläggning som kvotpliktig. Det totala antalet aktörer som berörs är alltså inte summan av antalet innehavare och kvotpliktiga De föreslagna föreskrifternas innehåll Energimyndigheten anser att det föreligger ett behov av att ändra de nu gällande föreskrifterna om elcertifikat enligt vad som anges nedan. I den mån endast

10 Energimyndigheten 6(13) Datum Dnr språkliga justeringar gjorts anges inte särskilt på vilket sätt detta skett eftersom föreskriften inte innebär någon ändring i sak. Inte heller anges särskilt om en bestämmelse fatt ny numrering tillföljd av att nya föreskrifter införts. Till remissutskicket bifogas en tabell vari anges nuvarande lydelse av föreskriften och föreslagen lydelse. Särskild reglering gällande elektronisk hantering har utgått ur föreskriften. Detta eftersom sådan reglering utgått ur lagen och det får anses vara vedertaget att elektronisk hantering av ärenden sker utan att det nämns särskilt Ändrade bestämmelser 2 kap 1 som anger hur en ansökan om godkännande av anläggning ska göras har kompletterats med ett nytt andra stycke. Det andra stycket reglerar vilka ytterligare uppgifter som ska lämnas i samband med ansökan för en anläggning som inte omfattas av 2 kap 5 lagen om elcertiflkat. Det är sådana anläggningar som normalt inte godkänns för tilldelning men som i vissa fall kan åberopa att långsiktig lönsamproduktion inte kan ske om innehavaren inte tilldelas elcertiflkat. En förändring har införts i 3 kap 4 som innebär art de innehavare som är skyldiga att särskilt beräkna och rapportera elproduktion räknas upp i punkterna 1, 2 och 3. En nyhet är att innehavare av anläggning där el produceras med användande av olika energikällor också månadsvis i efterskott ska rapportera producerad el från respektive energikälla. Det far till följd att kapitel 3 far ytterligare en bestämmelse gällande särskild beräkning och rapportering och att det även blir ny numrering av bestämmelserna 3 kap kap 1 har ändrats avseende vattenkraften. Nu anges att / turbinen ska alla ledskenor, löphjul eller löpskovlar ersättas med nya delar. För att undvika missuppfattning av vilka krav som ställs har ett "och" infogats mellan ledskenor och löphjul. Det innebär en ökad tydlighet av vilka krav som ställs. Tillämpningen av bestämmelsen är dock den samma Bestämmelser som justerats språkligt 1 kap 1 anger vad föreskriften innehåller reglering om. Bestämmelsen har j ändrats språkligt samt anpassats efter användning av begrepp i den nya lagen om elcertiflkat Bestämmelserna i 2 kap 1 och 2 som innehåller reglering om ansökan om godkännande av anläggning och ansökan om förhandsbesked har anpassats språkligt efter användning av begrepp i den nya lagen. 2 kap 3 som reglerar anmälan om kvotplikt har ändrats genom att förändrad hänvisning till lagrum. Vidare har 2 kap 4-6 också anpassats språkligt och i erforderlig omfattning fatt justerade hänvisningar till lagen om elcertiflkat. 2 kap 9 har ändrats språkligt. 6

11 Energimyndigheten JÖTl Dnr (13) Under rubriken Mätning och rapportering av producerad el har 3 kap 1, 3 kap 3 ändrats språkligt. Bestämmelserna som gällerförutsättningarförtilldelning av elcertifikat för produktionshöjande åtgärder i kap 4 kap. 1-9 har justerats språkligt för att anpassas efter användningen av begrepp i den nya lagen om elcertifikat. 5 kap 1 och 2 som reglerar möjligheterna till ny tilldelning av elcertifikat har justerats språkligt för att anpassas till den nya lagen om elcertifikat. - - Bestämmelser som gäller underrättelser vid upphörande eller förändring av produktion godkänd för tilldelning av elcertifikat i 6 kap 1 och 2 har justerats språkligt. Vidare har bestämmelserna i 7 kap 1 och 2 gällande underrättelse eller förändring av kvotplikt ändrats språkligt Borttagna bestämmelser 2 kap 7 och 8 som reglerar sättet för lämnande av uppgifter samt den elektroniska hanteringen via Statens energimyndighets internettjänst har utgått. Bestämmelsen saknar betydelse då elektronisk hantering vid ansökan m.m. nu far, anses vara regel vid myndighetskontakter. Bestämmelser om elektronisk hantering har också utgått ur den nya lagen om elcertifikat. i Nya eller ändrade allmänna råd Som ett generellt allmänt råd har infogats information om att ansökan, anmälan och deklaration kan göras i Statens energimyndighets IT stöd och att det kräver att den behöriga företrädaren har elektronisk identitet. Ett nytt allmänt råd finns till avsnittet 2 kap 6 deklaration. Ett allmänt råd som förtydligar att det är mängden fakturerad el som ska deklareras oavsett vilket år elen använts. Det är en fråga som genom åren medfört ett relativt stort antal frågor från elleverantörer. Vidare har förtydligats att det inte är möjligt att göra korrigeringar i deklarationen för fel i deklaration avseende tidigare års kvotplikt. Ytterligare ett nytt allmänt råd har införts gällande avdrag för hjälpkraft. Det allmänna rådet förtydligar hur hjälpkraften kan beräknas för det fall! schablonavdraget i deklarationen frångås i ett kraftvärmeverk eller en industriell mottrycksanläggning. Det har också införts ett nytt allmänt råd till 5 kap 1 som ger vägledning av vad som krävs för att få ny tilldelning efter ombyggnad av en anläggning. Det anges att det för att tilldelats elcertifikat efter omfattande ombyggnader eller andra investeringar bör anläggningens behov av underhåll efter investeringen vara det samma som om den vore ny. Till samma bestämmelse har specifik för anläggningar där el produceras med användande av vattenkraft gjort tillägg som förtydligar kraven. Bristerna avseende vissa delar ska åtgärdas så att anläggningen får en livslängd som motsvarar en ny anläggnings livslängd. Vidare förtydligas att i de fall där generatorn inte kan i I

12 Energimyndigheten 8(1% Datum Dnr lindas om i både rötor och stator, innebär kravet på omlindning att generator ska ersattas med ny samt att det krav som finns gällande åtgärder i turbinen innebär att för francisturbiner krävs att i vart fall alla ledskenor och löphjul byts till nya delar och för kaplanturbiner krävs att i vart fall alla ledskenor och löpskovlar byts till nya delar. Dessa allmänna råd överensstämmer med den tillämpning Energimyndigheten haft Förändring av formulär Till föreskrifterna hör även de formulär som anger vilka uppgifter som behöver lämnas till Energimyndigheten i samband med olika ansökningar m.m. Dessa formulär är bilagor till föreskriften. Antalet formulär har minskat med två varför antalet bilagor till föreskriften nu är nio. Samtliga formulär har vid behov anpassats efter den nya lagen och förordningen om elcertifikat samt justerats utseendemässigt i vissa fall för att förenkla för aktörerna. Även anvisningstexterna till formulären har gåtts igenom och anpassats till ändringar i formulären och justerats språkligt för att öka tydligheten Ansökan om godkännande av anläggning Formulär Al för ansökan om godkännande av anläggning för tilldelning av elcertifikat har ändrats med anledning av förändringar i lagen avseende vad som är möjligt att ansöka om förhandsbesked för samt ny begreppsanvändning. Formulär A2, där uppgifter för fler innehavare skulle lämnas har utgått ur föreskriften. Detta med anledning av att formuläret inte angav att några andra uppgifter skulle lämnas än vad som nu framgår av formulär Al. Anvisningstexten till Al har justerats så att det tydligt framgår att uppgifter ska lämnas för samtliga innehavare. Namnen på formulären har ändrats då de begrepp som förkortningarna bygger på inte längre är aktuella med den nya förordningen. Formulären ska bli mer enhetliga genom att det nu är tydligare att det är bilagor till Al och benämns Bl, B2 och B3. I fältet för grunduppgifter i formulär Al begärs in en ny uppgift om anläggningens drifttagningsdatum ("Datum då anläggningen var ny och producerade el för första gången"). Tillägget är tänkt som en kontrollfråga för att förenkla bedömningen av tilldelningsperiod för anläggningen. Meningen med tillägget är att fånga upp om anläggningen producerat el tidigare och underlätta en bedömning om anläggningen ska få tilldelning i 15 år eller inte. En tabell som summerar vilka bilagor som är aktuella för de olika typerna av ansökan har lagts till i anvisningstexten till vad ansökan avser. Med en sammanfattande tabell ska det bli enklare för aktören att avgöra vilken eller vilka

13 Ene*fmyndgA.kw ^ ^ ^ Dnr (13) bilagor som ska skickas med vid ansökan. Om fler fullständig ansökningar skickas in och kan antalet kompletteringar kunna komma att minska. Det påverkar aktörernas kostnader i samband med ansökan. Den bilaga benämnd KONTO ska inte längre skickas med vid ansökan eftersom rutinerna avseende öppnande av konto för kontoföringen av elcertifikat ändrats så att Svenska kraftnät hanterar detta självständigt. Formulären PE1 och PE2 som innehåller information om anläggningens produktionsenheter har sammanfogats till ett formulär och benämns Bl. Detta gör att det blir mer överskådligt då produktionsenheter för alla energikällor markeras i samma formulär. Innehållsmässigt har de uppdaterats efter den nya lagen. De tidigare bilagorna NT (ny tilldelningsperiod) och PK (ökning av produktionskapaciteten) har reviderats och bytt namn till B2 och B3. Formulären har också anpassats till de ändringar som skett i lagen och förordningen. I formuläret Bl har sökande av långsiktig lönsam produktion och produktionsökning for vattenkraft tagits bort då dessa sökande istället kommer att fylla i formulär B2. Förändringen innebär att det blir ett formulär mindre att administrera för både Energimyndigheten och innehavarna. Under avsnitt 4 och 5 i formulär B2 begärs en ny uppgift in. Innehavaren ska fylla i förnybar normalårsproduktion före och efter ombyggnad av anläggningen. Meningen är att fånga upp om det skett någon ökning av elproduktion efter ombyggnad samt uppdatera statistik med aktuell elproduktion Kvotplikt Formulär KV1 har anpassats efter formuleringar i den nya lagen samt till den omständigheten att vissa mindre producenter inte längre är kvotpliktiga. Formulär KV2 som avser elintensiva industrier som ska ansöka om registrering av kvotplikt har anpassats till de nya formuleringarna i lagen. Innehållsmässigt har formuläret förändrats på så sätt att frågor förtydligats och vissa fält flyttats Deklaration I deklarationsformulären (Dl, D2 och D3) har fältet för avdrag för produktion av förnybar el för egen användning tagits bort. Fältet avsåg avdrag vid beräkning av kvotplikten för produktion av el i anläggning som inte kunnat godkännas för tilldelning av elcertifikat på grund av avsaknad av timvis mätning (kvittningsrätt). Avdraget hade sin grund i bestämmelsen 4 kap 5 lagen om elcertifikat som nu utgått i den lag som föreslås träda i kraft den 1 januari Som en följd av detta tas även ruta C bort i samtliga deklarationsformulär i det fält där uträkning av kvotplikten sker. 9

14 Energimyndigheten 10(13) Datum Dnr I fältet for avdrag för viss el vid beräkning av kvotplikten har i samtliga deklarationsformulär infogats fält för avdrag för använd egenproducerad el som producerats i anläggningen med en installerad effekt om högst 50 kw och använd egenproducerad el om mängden använd el uppgår till högst 60 MWh för beräkningsåret. Denna ändring är en följd av förändringar i den nya lagen om elcertifikat Kostnadsmässiga och andra konsekvenser av föreslagna föreskrifter Sammantaget innebär de föreslagna förändringarna av föreskrifterna ändringar som är en följd av den nya lagen och förordningen om elcertifikat som träder i kraft den 1 januari Den nya lagen innebär en omdisponering av bestämmelser och språkliga förenklingar. För att få en överensstämmelse avseende bestämmelser i föreskriften och den nya lagen och förordningen krävs språkliga förändringar. Enligt Tillväxtverkets databas för mätning av företagens administrativa kostnader (Malin) uppgår den totala administrativa kostnaden för elcertifikatsystemet till kr för år Kostnaden för ett företag att ansöka om godkännande av anläggning för tilldelning av elcertifikat till (130 kkr/80 st) kr 7.1 kostnaden för företaget ingår tid för insamling av uppgifter, sammanställning av uppgifter, sätta sig in i regelverk och interna möten. Energimyndighetens bedömning är att företagets kostnad för motsvarande tid vid upprättande av ansökan om godkännande av ny tilldelningsperiod eller ökad förnybar elproduktionskapacitet blir högre jämfört med ansökan om godkännande för första gången. För dessa ansökningar innehåller föreskriften bl.a. en skyldighet för företaget att komma in med utförliga beskrivningar av vissa angivna uppgifter och att verifiera utförda ombyggnader eller andra investeringar på specifika sätt. Dessutom tillkommer interna och eventuellt externa kostnader för verifiering och dokumentering. Beroende på anläggningens storlek och ombyggnadens omfattning uppskattas kostnaden för verifiering och dokumentering att uppgå till mellan och kronor. Dessa regler är inte nya utan infördes med ikraftträdande den 1 januari Men med anledning av nu föreslagna regeländringarna kommer de aktörer som kan ansöka om godkännande för ny tilldelning efter omfattande ombyggnad att utökas med de innehavare som har vattenkraftsanläggningar som återupptagits i drift 8. Med denna regeländring har denna grupp av aktörer belagts med nya och ökade krav som kommer att innebära nya och ökade kostnader. Denna grupp kan uppskattas till ett 50 tal anläggningar vilket kan komma att öka den totala administrativa kostnaden för elcertifikatsystemet som helhet. Föreskriften är i 7 Avser år 'Prop 2010/11:155 s 34 10

15 EnwgfmyncféAehn ogm ^ Dnr (13) denna del inte ändrad utan berör till följd av regeländringarna istället ett större antal aktörer. Möjligheten som införs i lagen om elcertifikat att få förhandsbesked har också utökats till gruppen innehavare som har ett vattenkraftverk som återupptagits i drift eller som inte uppnår en långsiktig lönsam produktion om innehavaren inte tilldelas elcertifikat. Det innebär att ett större antal aktörer berörs av föreskriften i den del som avser vilka uppgifter som ska lämnas i samband med ansökan om förhandsbesked. Även detta innebär en administrativ börda för företaget men bedöms vara nödvändig för att kunna pröva ansökan om förhandsbesked. Samtidigt innebär detta en positivförändringförföretagen eftersom de kan fatta investeringsbeslut på ett säkrare underlag. Till viss del är det dessutom samma uppgifter som sedan ska användas vid ansökan om godkännande av anläggningen för tilldelning. Vid ansökan om förhandsbesked finns inga kostnader för verifiering. För gruppen av mindre producenter som använder el som de själva producerar kommer antalet aktörer som omfattas av Energimyndighetens föreskrifter att minska. Ett antal, uppskattningsvis 60 st mindre producenter kommer att avregistreras som kvotpliktiga. Det medför att de inte har någon skyldighet att lämna den årliga kvotpliktsdeklarationen, meddela förändringar eller anmäla sin kvotplikt. Det minskar således de administrativa kostnaderna för elcertifikåtsystemet som helhet. Vid den uppföljning som skett vid deklarationerna för 2010 års kvotplikt kan konstateras att det är uppskattningsvis ca 60 st mindre producenter som kommer att avregistreras vid ikraftträdandet av den nya lagen om elcertifikat. Vid en simulering i databasen Malin där 60 st kvotpliktiga räknats bort kan noteras att den administrativa bördan för elcertifikåtsystemet minskar med 3,28 procent ( kr). I samband med att den nya lagen och förordningen om elcertifikat träder i kraft beräknas att Energimyndighetens nya IT-stöd för elcertifikat kommer att tas i drift. Det nya IT-stödet har som målsättning att vara utformat för att vara så enkelt och lättillgängligt för aktörerna att använda att den administrativa hanteringen och därmed kostnaden minskar för dem. Vad gäller ändringarna i övrigt, som främst är av redaktionell karaktär, bedöms dessa inte medföra andra konsekvenser för företagen än attföreskriftenblir lättare att tillgodogöra sig. Formulären har förändrats och förtydligats. De största förändringarna i formulären avser ansökan om godkännande Al och dess bilagor Bl, B2 och B3. Målsättningen är att det ska vara enklare för innehavarna skicka med de uppgifter som behövs för att pröva deras ansökan Tillvägagångssätt De nu aktuella förslaget tillföreskrifterhar utarbetats av Energimyndighetens handläggare. Information om de föreslagna föreskrifterna har lämnats i samband med träff den 12 oktober 2011 med elcertifikatssystemets användarråd 11

16 Energimyndigheten 12(13) Datum Dm (branschföreträdare). Förslaget har remitterats på sedvanligt sätt med en remisstid om tre veckor Ikraftträdande och informationsinsatser Den föreslagna nya lagen och förordningen om elcertifikat ska enligt förslagen träda ikraft den 1 januari Efter det datumet kommer Energimyndigheten att kunna fatta beslut enligt det nya regelverket. Det finns inga praktiska eller ekonomiska skäl för berörda aktörer att anpassa sig efter de nya föreskrifterna eftersom dessa inte innebär någon ändring i sak. För innehavaren av anläggning av anläggning där el produceras med vattenkraft och som återupptagits i drift finns ett större krav på att lämna uppgifter för att de ska få ny tilldelning efter ombyggnad. Någon särskild anpassning för dessa aktören bedöms inte föreligga eftersom kravet redan framgår av lagen. Energimyndigheten bedömer därför att föreskrifterna bör träda i kraft samma dag som lagen och förordningen om elcertifikat träder i kraft. I samband med ikraftträdande ska STEMFS 2009:3 upphöra att gälla. Energimyndigheten kommer att informera berörda aktörer om de nya föreskrifterna genom det Nyhetsbrev som utkommer gällande elcertifikat samt på myndighetens webbplats. Under sista kvartalet av år 2011 kommer Energimyndigheten att på fyra olika orter i Sverige informera om det nya ITstödet, kommande lagändringar samt vid behov förändringar i dessa föreskrifter. Något ytterligare behov av informationsinsatser bedöms inte föreligga Uppgifters offentlighet Alla uppgifter som lämnas in till en myndighet är som huvudregel offentliga allmänna handlingar. Enligt denna huvudregel har således envar rätt att fa ta del av de uppgifter som lämnas till Energimyndigheten. Bestämmelser om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). De uppgifter som lämnas enligt förslaget till nya föreskrifter hanteras i enlighet med vid var tid gällande sekretesslagstiftning Kontaktpersoner Vid frågor angående konsekvensutredningen hänvisas till följande personer: Jenny Johansson, handläggare, tel e-post: Roger Östberg, handläggare, tel e-post: 1.2 Referenser Lag (2003:113) om elcertifikat 12

17 13(13) Förordning (2003:120) om elcertifikat Förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning En märkbar förändring i företagens vardag, Regeringens handlingsplan för regelförenklingsarbetet - en första redovisning av det första steget Prop 2010/11:155 En ny lag om elcertifikat - enklare regler och en gemensam elcertifikatsmarknad 13

18

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

Här ska du ange den el som. du levererat till en slutanvändare

Här ska du ange den el som. du levererat till en slutanvändare D1 1 (2) Dnr (if y lls av myndigheten) Bilaga 7 Kvotplikten regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

D3 1 (2) Organisations-/personnummer

D3 1 (2) Organisations-/personnummer D3 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 9 Kvotplikten regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Ny lag om elcertifikat

Ny lag om elcertifikat Informationsturné: Umeå 23 nov Stockholm 28 nov Göteborg 6 dec Malmö 7 dec Ny lag om elcertifikat Roger Östberg Analysavdelningen Energimyndigheten Prop. 2010/11:155 En ny lag om elcertifikat enklare regler

Läs mer

2 Sökande Namn/företag Organisations-/personnummer Innehav (%) Postnummer Ort Land

2 Sökande Namn/företag Organisations-/personnummer Innehav (%) Postnummer Ort Land A1 Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

KV2 1 (3) 1 Företags-/personuppgifter för den som omfattas av ansökan Organisations-/personnummer. Postnummer Ort Land

KV2 1 (3) 1 Företags-/personuppgifter för den som omfattas av ansökan Organisations-/personnummer. Postnummer Ort Land KV2 1 (3) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 6 Kvotplikten regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat; SFS 2008:1332 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

Underlag för fastställande av kvoter för beräkning av kvotplikt

Underlag för fastställande av kvoter för beräkning av kvotplikt 1 (9) Analysavdelningen Enheten för styrmedel och tillsyn Roger Östberg Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se Underlag för fastställande av kvoter för beräkning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat; SFS 2009:269 Utkom från trycket den 16 april 2009 utfärdad den 2 april 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

KV2 1 (3) Postnummer Ort Land. 1a Kontaktperson (den person som Energimyndigheten ska kontakta vid frågor om denna ansökan) Namn

KV2 1 (3) Postnummer Ort Land. 1a Kontaktperson (den person som Energimyndigheten ska kontakta vid frågor om denna ansökan) Namn KV2 1 (3) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 6 Kvotplikten regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Detaljerade uppgifter om elcertifikatsystemet avseende kvotplikt och tilldelning av elcertifikat i Sverige

Detaljerade uppgifter om elcertifikatsystemet avseende kvotplikt och tilldelning av elcertifikat i Sverige STEM061 ver.w-3.2, 2007-05-15 1 (5) Analysavdelningen Enheten för operativa styrmedel Detaljerade uppgifter om elcertifikatsystemet 2003-2013 avseende kvotplikt och tilldelning av elcertifikat i Sverige

Läs mer

B2 1 (4) Typ av åtgärd på respektive del. Helt ny Renoverad. Planerat Utfört. Planerat Utfört

B2 1 (4) Typ av åtgärd på respektive del. Helt ny Renoverad. Planerat Utfört. Planerat Utfört B2 1 (4) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 3 Bilaga till A1 Beskrivning av ombyggnad 1 Kraftvärmeverk eller industriell mottrycksanläggning Årtal då delen installerades Helt ny Renoverad Panna Eldningssystem

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde En ny lag om elcertifikat regelförenkling och en gemensam elcertifikatmarknad med andra länder

Utdrag ur protokoll vid sammanträde En ny lag om elcertifikat regelförenkling och en gemensam elcertifikatmarknad med andra länder LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-11 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. En ny lag om elcertifikat

Läs mer

Detaljerade uppgifter om elcertifikatsystemet avseende kvotplikt och tilldelning av elcertifikat i Sverige

Detaljerade uppgifter om elcertifikatsystemet avseende kvotplikt och tilldelning av elcertifikat i Sverige STEM061 ver.w-3.2, 07-0- 1 () Analysavdelningen Enheten för förnybar el Detaljerade uppgifter om elcertifikatsystemet 03- avseende kvotplikt och tilldelning av elcertifikat i Sverige Uppgifterna som redovisas

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

LAGÄNDRINGAR 1 JANUARI 2007

LAGÄNDRINGAR 1 JANUARI 2007 Energimyndigheten informerar om elcertifikatsystemet Lagändringar OM ELCERTIFIKAT Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som syftar till att öka den förnybara elproduktionen med 17 TWh

Läs mer

Jenny Hedström. Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel

Jenny Hedström. Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel Elcertifikatsystemet - Nya möjligheter för elproducenterna Jenny Hedström Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel ÅF värme och kraftkonferensen 11 november 2009 Agenda Ny tilldelningsperiod för

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om elcertifikat; beslutade den 10 december 2004.

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

Regelförenkling. Delredovisning i Uppdrag att föreslå nya kvoter mm i elcertifikatsystemet ER 2010:30

Regelförenkling. Delredovisning i Uppdrag att föreslå nya kvoter mm i elcertifikatsystemet ER 2010:30 Regelförenkling Delredovisning i Uppdrag att föreslå nya kvoter mm i elcertifikatsystemet ER 2010:30 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax:

Läs mer

Kammarrätten har anmodats att yttra sig över rubricerade rapport och vill med anledning härav anföra följande.

Kammarrätten har anmodats att yttra sig över rubricerade rapport och vill med anledning härav anföra följande. REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Dnr 2009-12-03 AdmD-414-2009 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Statens energimyndighets rapport (ER 2009:28) om ursprungsgarantier för förnybar energi (Ert dnr N2009/7486/E)

Läs mer

Frågor och svar om ursprungsgarantier som kan överföras till andra EU-medlemsstater, så kallade EECSursprungsgarantier

Frågor och svar om ursprungsgarantier som kan överföras till andra EU-medlemsstater, så kallade EECSursprungsgarantier INFORMATION 1 (7) Datum 2017-03-23 Analysavdelningen Enheten för styrmedel och tillsyn Sektionen för förnybar el Frågor och svar om ursprungsgarantier som kan överföras till andra EU-medlemsstater, så

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-06-04. Ändringar i lagen om elcertifikat. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-06-04. Ändringar i lagen om elcertifikat. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-06-04 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Ändringar i lagen om elcertifikat Enligt

Läs mer

Uppgraderat elcertifikatsystem Åtgärder som resulterat i positiva förhandsbesked. Martin Johansson. Enheten för operativa styrmedel

Uppgraderat elcertifikatsystem Åtgärder som resulterat i positiva förhandsbesked. Martin Johansson. Enheten för operativa styrmedel Uppgraderat elcertifikatsystem Åtgärder som resulterat i positiva förhandsbesked Martin Johansson Handläggare Enheten för operativa styrmedel Bakgrund om elcertifikatsystemet Elcertifikat infördes den

Läs mer

UG 1 (2) Postnummer Ort Land. 1a Kontaktperson (den person som Energimyndigheten ska kontakta vid frågor om denna ansökan) Namn

UG 1 (2) Postnummer Ort Land. 1a Kontaktperson (den person som Energimyndigheten ska kontakta vid frågor om denna ansökan) Namn UG 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att få ursprungsgarantier regleras i lag (2010:601) och förordning (2010:853) om ursprungsgarantier för el och i Statens energimyndighets

Läs mer

Elcertifikatsmarknaden i Sverige

Elcertifikatsmarknaden i Sverige Elcertifikatsmarknaden i Sverige Roger Östberg Analysavdelningen Energimyndigheten Norges Energidager 2011 14 oktober Agenda Om ambitionsnivån Det svenska regelverket Erhållen utbyggnad i Sverige Handel

Läs mer

Promemoria. En ny lag om elcertifikat regelförenkling och en gemensam elcertifikatmarknad med Norge

Promemoria. En ny lag om elcertifikat regelförenkling och en gemensam elcertifikatmarknad med Norge Promemoria En ny lag om elcertifikat regelförenkling och en gemensam elcertifikatmarknad med Norge 1 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 2 Förslag till lag om elcertifikat...4 3 Ändringar i sak i förhållande

Läs mer

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Roger Östberg Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel ZERO10 23 nov. 2010 Energiutblick Den 15-17 mars 2011 håller Energimyndigheten en nordisk energikonferens

Läs mer

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Förnybar el med Gröna certifikat André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Agenda Allmänt om elcertifikatsystemet - hur det fungerar Statistik,

Läs mer

UG 1 (2) Postnummer Ort Land. 1a Kontaktperson (den person som Energimyndigheten ska kontakta vid frågor om denna ansökan) Namn

UG 1 (2) Postnummer Ort Land. 1a Kontaktperson (den person som Energimyndigheten ska kontakta vid frågor om denna ansökan) Namn UG 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att få ursprungsgarantier regleras i lag (2010:601) och förordning (2010:853) om ursprungsgarantier för el och i Statens energimyndighets

Läs mer

En ny lag om elcertifikat regelförenkling och en gemensam elcertifikatsmarknad med andra länder. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

En ny lag om elcertifikat regelförenkling och en gemensam elcertifikatsmarknad med andra länder. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss En ny lag om elcertifikat regelförenkling och en gemensam elcertifikatsmarknad med andra länder Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 april 2011 Maud Olofsson

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om elcertifikat; SFS 2011:1200 Utkom från trycket den 9 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Pressmeddelande 2007-01-17 Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Åtskilliga elbolag bryter mot lagen. Den 1 januari 2007 trädde Förändringar i lagen om elcertifikat i kraft, vilket ska underlätta

Läs mer

Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter

Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter KONSEKVENS- Dnr 2.3.16-5762/13 UTREDNING 2016-09-08 EU-fondsenheten Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter A Allmänt Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Statens

Läs mer

Regeringens proposition 2016/17:187

Regeringens proposition 2016/17:187 Regeringens proposition 2016/17:187 Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad Prop. 2016/17:187 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om ursprungsgarantier för el; beslutade den 22 november 2010.

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Jenny Johansson (verksjurist) ISSN 1650-7703 Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd (STEMFS 2011:4) om elcertifikat;

Läs mer

~+1.1 1(1) Konsekvensutredning och förslag till nya föreskrifter om un derrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare. Remiss 20 12-12-18

~+1.1 1(1) Konsekvensutredning och förslag till nya föreskrifter om un derrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare. Remiss 20 12-12-18 M FastlOhetsmäklarinspektionen Remiss 20 12-12-18 Dm ~+1.1 1(1) Enligt sändlista Konsekvensutredning och förslag till nya föreskrifter om un derrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare Fastighetsmäklarinspektionen

Läs mer

Gemensam elcertifikatmarknaden med Norge

Gemensam elcertifikatmarknaden med Norge Gemensam elcertifikatmarknaden med Norge Roger Östberg Analysavdelningen Energimyndigheten NORWEA, Oslo 2011-03-30 Gemensam elcertifikatmarknad med Norge - historik och pågående process Elcertifikatsystemet

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning

Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning EM2012 W-4.0, 2010-11-22 1 (8) Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning 1. En beskrivning av problemet och

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-14. Enligt en lagrådsremiss den 23 februari 2006 (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-14. Enligt en lagrådsremiss den 23 februari 2006 (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet) 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-14 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Leif Thorsson och f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist. Elcertifikat Enligt

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:154

Regeringens proposition 2005/06:154 Regeringens proposition 2005/06:154 Förnybar el med gröna certifikat Prop. 2005/06:154 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Mona Sahlin (Miljö-

Läs mer

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Yttrande över Energimyndighetens uppdragsredovisning Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

Yttrande över Energimyndighetens uppdragsredovisning Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 2014-05-08 Er ref: Eva Centeno López Diarienr: N2014/734/E Lina Palm Lina.Palm@skogsindustrierna.org +46 8 762 7949 +46 70 397 1449 Yttrande över Energimyndighetens uppdragsredovisning Kontrollstation

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket maj 2015 Titel: Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer

Läs mer

Konsekvensutredning av Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare

Konsekvensutredning av Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare Dnr Konsekvensutredning av Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om underrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare 1. Beskrivning av problemet och syftet 1.1 Överordnade bestämmelser

Läs mer

Konsekvensutredning SUS 2. Ändring i Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler

Konsekvensutredning SUS 2. Ändring i Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning SUS 2 Ändring i s föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning SUS 2 Ändring i s föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Titel: Konsekvensutredning

Läs mer

1 Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 1(5) /111. Pia Blank Thörnroos

1 Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 1(5) /111. Pia Blank Thörnroos KONSEKVENSUTREDNING 1(5) Konsekvensutredning av att Skatteverket meddelar nya föreskrifter om begäran om utbetalning för hushållsarbete enligt lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion Skatteverkets

Läs mer

H 2 1 (7) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA. Ansökan om hållbarhetsbesked enligt hållbarhetslagen. 1 Rapporteringsskyldig aktör

H 2 1 (7) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA. Ansökan om hållbarhetsbesked enligt hållbarhetslagen. 1 Rapporteringsskyldig aktör H 2 1 (7) Dnr (ifylls av myndigheten) B Rapporteringsskyldighet och ansökan om hållbarhetsbesked regleras i lagen 2010:598 om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Energimyndigheten

Läs mer

Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked. Martin Johansson

Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked. Martin Johansson Problemstillinger knyttet til et norsk/svensk elsertifikatmarked Martin Johansson Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel Energidagarna i Oslo den 14 oktober Historik Elcertifikat infördes den

Läs mer

Yttrande över promemorian Effektfrågan

Yttrande över promemorian Effektfrågan Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

SMÅSKALIG VATTENKRAFT

SMÅSKALIG VATTENKRAFT SMÅSKALIG VATTENKRAFT STÖD MED GRÖNA CERTIFIKAT I SVERIGE CHRISTER SÖDERBERG SMÅKRAFTVERKENS RIKSFÖRENING OSLO 9 MARS 2009 Korsnäs kraftverk utanför Falun. Elcertifikat Sverige 2009-03-09 1 STÖD TILL FÖRNYBARA

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Föreskrifter och allmänna råd om elcertifikat; beslutade den 12 december 2011. STEMFS Utkom från trycket

Läs mer

Utredning av vissa frågor som rör skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el och elcertifikat

Utredning av vissa frågor som rör skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el och elcertifikat Promemoria 2017-08-31 M2017/02099/Ee Miljö- och energidepartementet Energienheten Ämnesråd Jan-Olof Lundgren 08-405 34 12 076-780 66 85 jan-olof.lundgren@regeringskansliet.se Utredning av vissa frågor

Läs mer

Fortsatt gränsöverskridande handel med ursprungsgarantier för el. Promemorians huvudsakliga innehåll

Fortsatt gränsöverskridande handel med ursprungsgarantier för el. Promemorians huvudsakliga innehåll Promemoria Fortsatt gränsöverskridande handel med ursprungsgarantier för el Promemorians huvudsakliga innehåll Promemorian innehåller förslag till ändringar i lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för

Läs mer

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900)

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900) Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900) Titel: Konsekvensutredning - Boverkets föreskrifter om stöd till

Läs mer

Regeringens proposition 2016/17:124

Regeringens proposition 2016/17:124 Regeringens proposition 2016/17:124 Fortsatt gränsöverskridande handel med ursprungsgarantier för el Prop. 2016/17:124 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 februari

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter och allmänna råd om elcertifikat (2011:4)

Energimyndighetens föreskrifter och allmänna råd om elcertifikat (2011:4) Energimyndighetens föreskrifter och allmänna råd om elcertifikat (2011:4) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version

Läs mer

Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker

Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker KONSEKVENS- Dnr 3.5.16-11350/14 UTREDNING 2014-11-10 Stödkommunikationsenheten Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt

Läs mer

Ansökan & anmälan om kvotplikt. En lathund om hur du ansöker och anmäler kvotplikt via Eugén

Ansökan & anmälan om kvotplikt. En lathund om hur du ansöker och anmäler kvotplikt via Eugén Ansökan & anmälan om kvotplikt En lathund om hur du ansöker och anmäler kvotplikt via Eugén . Inloggning För att göra en ansökan om elintensiv industri (se avsnitt. Ansökan elintensiv industri) eller anmäla

Läs mer

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter 2016-05-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 16-3734 Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Statistikområde: Tillförsel och användning av energi.

Statistikområde: Tillförsel och användning av energi. Bilaga 2 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och tillförlitlighet samt hur den

Läs mer

A Allmänt / Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt / Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Datum Dnr 2014-01-21 131 257081-12/111 Konsekvensutredning av att Skatteverket meddelar nya föreskrifter om säkerhet enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen

Läs mer

Om en gemensam svensk-norsk elertifikatmarknad

Om en gemensam svensk-norsk elertifikatmarknad Bilaga Stockholm, 8. december 2010 Om en gemensam svensk-norsk elertifikatmarknad Protokoll från arbetet mellan september 2009 till december 2010 1 Bakgrund Med hänvisning till avsiktsförklaringen om utvecklingen

Läs mer

Ansökan ursprungsgaranti. En lathund om hur du ansöker om ursprungsgaranti via Eugén

Ansökan ursprungsgaranti. En lathund om hur du ansöker om ursprungsgaranti via Eugén Ansökan ursprungsgaranti En lathund om hur du ansöker om ursprungsgaranti via Eugén . Inloggning För att ansöka om ursprungsgaranti behöver du logga in i Eugén, elcertifikatsystemets IT-stöd. Öppna en

Läs mer

Dnr Förslaget innebär att det endast kommer att finnas ett regelverk om årsbokslut.

Dnr Förslaget innebär att det endast kommer att finnas ett regelverk om årsbokslut. Bilaga 2 Dnr 14-28 Konsekvensutredning - Förslag till nya bestämmelser om att årsbokslutet får upprättas med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

1 Bakgrund. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum

1 Bakgrund. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Josefine Gullö +46 10 240 5224 josefine.gullo@msb.se Konsekvensutredning

Läs mer

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49)

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49) 2016-05-04 Dnr 4.4.16-1619/16 Miljöregelenheten Magnus Sandström Tfn: 036-15 89 34 E-post: magnus.sandstrom@jordbruksverket.se Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks

Läs mer

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden.

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden. Konsekvensutredning Datum Vår referens Sida 2015-01-26 Dnr: 14-13006 1(14) Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Konsekvensutredning avseende upphävande av Post- och telestyrelsens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-11-20. Ändringar i lagen (2003:113) om elcertifikat tilldelningsprinciper

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-11-20. Ändringar i lagen (2003:113) om elcertifikat tilldelningsprinciper 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-11-20 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist och regeringsrådet Nils Dexe. Ändringar i lagen (2003:113)

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets promemoria om ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen

Yttrande över Finansdepartementets promemoria om ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Sammanfattning av Energimyndighetens och NVEs rapporter Syftet med denna publikation är att sammanfatta innehållet i de rapporter som NVE och Energimyndigheten

Läs mer

Remiss av förslag till föreskrift

Remiss av förslag till föreskrift 2013-05-15 Dnr 15279/2013 1(1) Avdelningen för regler och tillstånd monica.jacobson@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss av förslag till föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och

Läs mer

Historik information om ändringar i vägledningen 2009:2 Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning vid arbetsmarknadspolitiska program

Historik information om ändringar i vägledningen 2009:2 Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning vid arbetsmarknadspolitiska program VÄGLEDNING 2009:2 1 (7) Historik information om ändringar i vägledningen 2009:2 Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning vid arbetsmarknadspolitiska program Vägledningen uppdateras fortlöpande. Omtryck

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare

Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare Rättssekretariatet Elin Brunell Konsekvensutredning Dnr: 2013:903. 1 (8) Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare

Läs mer

Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor. Egon Abresparr (Miljödepartementet)

Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor. Egon Abresparr (Miljödepartementet) Lagrådsremiss Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 maj 2011. Andreas Carlgren Egon Abresparr (Miljödepartementet)

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ansökan om deltagande i försöksverksamhet

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ansökan om deltagande i försöksverksamhet Arbetsutskotttet Bilaga 2017-04-10 Ärende 8 2017-03-14 1 (4) Dnr 2017:00205 Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ansökan om deltagande i försöksverksamhet Betyg från årskurs 4 i grundskolan,

Läs mer

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Överklagande av vitesföreläggande i fastighetstaxeringen Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 16 februari 2012 Anders Borg Christina Eng (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Sammanställning av remissvar angående förslag till nya föreskrifter angående EU:s system för handel med utsläppsrätter

Sammanställning av remissvar angående förslag till nya föreskrifter angående EU:s system för handel med utsläppsrätter 1 (8) EvaLinda Sederholm Tel: 010-698 1264 EvaLinda Sederholm. @naturvardsverket.se PM 2012-11-07 Dnr NV-04455-12 Sammanställning av remissvar angående förslag till nya föreskrifter angående EU:s system

Läs mer

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Boverket Titel: Konsekvensutredning

Läs mer

Konsekvensutredning av förslag till föreskrift om insamling av elproduktionsuppgifter för solcellsanläggningar från elnätsbolag

Konsekvensutredning av förslag till föreskrift om insamling av elproduktionsuppgifter för solcellsanläggningar från elnätsbolag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (6) Analysavdelningen Johan Harrysson +46 (0)16-542 06 32 jonan.harrysson@energimyndigheten.se Konsekvensutredning av förslag till föreskrift om insamling av elproduktionsuppgifter

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad Swedac vill uppnå 1 (6)

1. Beskrivning av problemet och vad Swedac vill uppnå 1 (6) Datum 1 Beteckning Förvaltningsavdelningen Sofia Tiberg Direktnr: 08-406 83 05 E-post: sofia.tiberg@swedac.se Enligt sändlista Konsekvensutredning: Förslag till Swedacs nya föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan

Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan 1 (8) Version 2 Ändringar på s.7 Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan Regeringen har fattat beslut om ändringar i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (YHF), förordningen (2009:131) om utbildning

Läs mer

Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning

Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning Naturvårdsverket Diarienummer NV-03359-14 Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning A Allmänt Beskrivning av problemet och vad

Läs mer

E-tjänster. Ansök om behörighet 2 (8)

E-tjänster. Ansök om behörighet 2 (8) 1 (8) Manual E-tjänster STEM138 ver.w-3.1, 2007-02-14 Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00 Telefax 016-544 20 99 registrator@energimyndigheten.se www.energimyndigheten.se

Läs mer

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter Boverket december 2013 Titel: Konsekvensutredning - Boverkets föreskrifter

Läs mer

Yttrande över Lantmäteriets föreskrifter om spridningstillstånd för sammanställningar av landgeografisk information

Yttrande över Lantmäteriets föreskrifter om spridningstillstånd för sammanställningar av landgeografisk information Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Socialdepartementets remiss om nya regler om upphandling (Ds 2014:25 respektive SOU 2014:51)

Yttrande över Socialdepartementets remiss om nya regler om upphandling (Ds 2014:25 respektive SOU 2014:51) Regelrådet är ett av regeringen utsett oberoende organ vars huvuduppgifter är att: 1. Ta ställning till om nya eller ändrade regler är utformade så att de uppnår regelgivarens syfte på ett enkelt sätt

Läs mer

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2)

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Bilaga 2 Dnr 17-63 Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Inledning Enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid

Läs mer

Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet

Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet En delredovisning ER 2016:09 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post:

Läs mer

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar undantag från tillståndsplikt. Finansinspektionen föreslår därför en ändring som innebär att en registrerad betaltjänstleverantör ska lämna motsvarande information vid en ändring av ägarföretaget och dess

Läs mer