Motion nr 14 till JAK Medlemsbanks föreningsstämma 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion nr 14 till JAK Medlemsbanks föreningsstämma 2012"

Transkript

1 Motion nr 14 till JAK Medlemsbanks föreningsstämma 2012 JAK Medlemsbanks budskap 1. Värdegrund/vision 2. JAK som förening och bank 3. Måldokument 4. Strategier för medlemsvärvning och kommunikation 5. Utbildning Motionen tar upp områdena Värdegrund/vision 1), JAK som förening och bank 2) och Måldokument 3) samt Strategier för Medlemsvärvning och kommunikation 4) och Utbildning 5). Syftet med motionen är att medlemmar/intressenter bättre ska förstå JAK genom att knyta samman och kommunicera delområdena ovan till ett tydligt JAK-budskap. Ett budskap där bl a frågor om vad JAK är, tycker och vill finns besvarade. Utifrån ett 30 årigt medlemsperspektiv upplever jag alltjämt JAK: s mål och visioner som otydliga. JAK: s strategier, styrdokument och reglemente med föresatsen att klargöra dessa förhållanden gör inte saken bättre. Det är, som jag ser det, inte bristen på genomtänkta beskrivningar som är problemet tvärtom! Däremot är själva omfattningen av beskrivningarna ett problem. Hur var det nu igen? Tio Guds ord skrevs med 100 ord, den amerikanska självständighetsförklaringen med 400 ord, EU: s regler för ägghantering med ord... JAK: s budskap behöver med andra ord bli mer begripligt, både i mening att förenklas (kommunicerbar) och förklaras (teoretiska och praktiska exempel). Men det förutsätter att gällande medlems- och kommunikationsstrategi revideras. Vad som varit okänt för mig är att nämnda strategier (i första hand) är skrivna för redan befintliga medlemmar den intresserade allmänhet som på eget bevåg surfar in på hemsidan har inte varit måltavlan för JAK. Vilket är helt i enlighet med beslutad styrelsestrategi. Medlem värvar medlem är huvudstrategin, torgföring i andra former än inom allenarådande ramar finns inte på kartan. Då antalet medlemmar i föreningen onekligen påverkar JAK: s utveckling inom alla verksamhetsområden måste man ställa sig frågan om medlemmarna har ett stoiskt tålamod eller, vilket undertecknad anar, är ovetande om strategiernas konsekvenser. I nuvarande medlemsstrategi står uttryckligen att resultatet ska ses på lång sikt, att strategin tar tid. Vad innebär då lång sikt i praktiken? Utifrån en matematisk beräkning kommer medlemsantalet i JAK vara (idag ) år 2020, förutsatt att ökningstakten statiskt följer : års medlemsutveckling. Vår de medlem firar vi 2053! Om 41 år! Det är risk att undertecknad då inte tillhör jubileumskaran, om det beror på ålder eller av tidigare apokalyps ska vara osagt. EN VIDAREUTVECKLING AV JAK ÄR OBEVEKLIGEN AVHÄNGIG HUR MEDLEMSANTALET UTVECKLAS JU FLER MEDLEMMAR DESTO STÖRRE RESURSER TILL UTVECKLING! DET ÄR MED DESSA GLASÖGON OCH I DEN KONTEXT SOM VÄRDEGRUND, MEDLEMS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI OCH ANDRA FÖRSLAG I MIN MOTION SKA LÄSAS OCH FÖRSTÅS. Nedan följer en kortfattad beskrivning av respektive delområde. Nederst på sidan uttrycks sedan förslag till beslut för samtliga delområden, åtföljd av en eller flera att-satser. 1) JAK:S VÄRDEGRUND/VISION

2 JAK: s värdegrund ingår i JAK Reglemente och består i nuläget av sex etiska huvudkriterier med sammanlagt 18 beskrivande underrubriker. Genom att omsluta allt och alla blir värdegrunden väl pretentiös (296 ord...) och av en omfattning som omöjliggör varje form av kommunicerbarhet. JAK: S VÄRDEGRUND är demokrati, rättvisa och jämlikhet. Tre etiska grundvalar som i förening med JAK: s folkbildningstradition formar visionen om ekonomisk frigörelse. Mitt förslag på värdegrund förenar tre etiska grundvalar demokrati, rättvisa och jämlikhet med JAK: s folkbildningstradition och vision om ekonomisk frigörelse. Demokrati och rättvisa nämns i nuvarande värdegrund och ekonomisk frigörelse är ett av sex huvudkriterier, jämlikhet är mitt förslag. Huruvida JAK i nuläget har någon vision är jag osäker på. 2) JAK SOM FÖRENING OCH BANK Från tidigare nämnda Reglemente har jag också hämtar det mesta av underlaget till mina omskrivningar av vad JAK är, tycker och vill. Jag tror att JAK tjänar på att kommunicera föreningens agenda både i form av en kortversion och i en fullversion. Den senare versionen bör också kompletteras med förklarande text. JAK ÄR en medlemsägd, partipolitisk och religöst obunden förening för ekonomisk frigörelse. En kommentar till beskrivningen ovan är att JAK, enligt mig, alltför ensidigt blivit synonym med räntefri bank. Sanningen är att JAK inte är en bank, utan en idéburen förening som äger en räntefri bank. Vad som händer när man förväxlar medel med mål finns det tyvärr många dåliga exempel på (COOP, OKQ8). JAK TYCKER att naturens lagar och samhällsnyttan ska bestämma de ekonomiska villkoren. JAK VILL föra samtal, bedriva utbildning och omsätta kunskapen i en rättvis och räntefri bank. JAK MEDLEMSBANK ska erbjuda vanliga banktjänster till ovanligt bra medlemsvillkor. JAK ÄR... JAK SOM FÖRENING OCH BANK Jord Arbete Kapital tre klassiska faktorer inom nationalekonomin vars begynnelsebokstäver bildar föreningens namn. Demokrati, rättvisa och jämlikhet är gemensamma förtecken för J, A, K. en idéburen förening som bygger på etiska värderingar och naturvetenskapliga insikter. en rikstäckande, partipolitisk och religöst obunden ekonomisk förening som ägs av medlemmarna och leds av en medlemsvald styrelse som arbetar enligt föreningsstämmans beslut.

3 JAK TYCKER... att företeelser som ränteekonomi, penningspekulation och ekonomisk ojämlikhet står i vägen för en rättvis, demokratisk och ekologisk hållbar samhällsekonomi. att ekonomiska idéer och projekt bäst utvecklas i möten med fria, jämlika och jämställda människor och att lokala ekonomier är grunden för en hållbar resursanvändning. att ekonomin ska vara underordnad de ekologiska förutsättningarna och att ständig ekonomisk tillväxt därför är en utopi som saknar stöd i vedertagna naturlagar. att endast samhällsstyrda institutioner ska få skapa pengar medan distribution/hantering av pengar kan ombesörjas av privata bankaktörer. JAK VILL... öka insikten om de negativa effekterna på samhälle, miljö och människors hälsa som följer av en ojämlik ränteekonomi, penningspekulation och en ständig tillväxtekonomi. visa att samhälle och privatekonomin gynnas av en jämlik, rättvis och ekologisk hållbar ekonomi och hur en sådan ekonomisk omställning kan genomföras steg för steg. utveckla vår egen bankverksamhet i enlighet med medlemmarnas önskemål. är ett verktyg för att visa på en konkret bankmetod som är rättvis, räntefri och hållbar. Om banken är verktyget är visionen ekonomisk frigörelse och medlet folkbildning i enlighet med JAK:s idéburna värdegrund. Banken är i det perspektivet en viktig pusselbit för vårt långsiktliga förändringsarbete. JAK MEDLEMSBANK... JAK är en medlemsbank där låneprincipen bygger på samarbete och rättvisa. Utlåning sker via Internet, telefonbank eller personlig telefonservice. JAK:s bankverksamhet har insättningsgaranti och står under Finansinspektionens kontroll. JAK erbjuder banktjänster för in- och utlåning, girobetalningar och viss juridisk rådgivning. JAK erbjuder också föreningar möjligheter att stödspara i olika lokala projekt. 3) MÅLDOKUMENT I Reglementet står också att styrelsen ska ta fram en egen arbetsordning och göra denna tillgänglig för medlemmarna. Därtill ska styrelsen, enligt samma dokument, fastställa mål och strategier för föreningens verksamhet och utvecklingsarbete. Huruvida detta uppfylls har undertecknade inte lyckats kontrollera, då dokumenten inte hittades på hemsidan eller på JAK- Forum (vilket nödvändigtvis inte behöver betyda att de saknas, bara att jag inte hittade dem). Men händelsen sätter ändå fingret på mitt förslag om att öka tillgängligheten av mål, strategier, riktlinjer, instruktioner och andra handlingar som utgör styrelsen arbetsdokument. Samtliga dokument bör redovisas på hemsidan (också på JAK-Forum) under en egen styrelseikon. Vad det gäller dokument om mål och strategier vill jag att styrelsen redogör för sina egna ambitioner uttryckta i mål under mandatperioden. Styrelsen bör efter tillträdet tillkännage dessa mål på hemsidan, hur de avser att prioritera målen och vilken ledamot som är ansvarig. Dokumentet om styrelsemål ska vara ett levande dokument där mål kan komma att omarbetas, utökas med nya eller utgå under mandatperioden.

4 4) STRATEGI MEDLEMSVÄRVNING OCH KOMMUNIKATION Grundkonceptet i JAK:s medlemsvärvning är att medlemmar värvar nya medlemmar. Ett medlemskap som backas upp av lokalavdelningar (i den mån sådana finns i området) och inspireras av medlemstidning (Grus & Guld) och JAK: s folkbildning. En strategi som i princip varit densamma sedan JAK: s tillblivelse. Kommunikationsstrategin stödjer medlemsstrategin genom att i första hand inrikta sig mot de egna medlemmarna men ska också nå nya medlemmar/grupper. Av de senare kategorierna ryms inte kreti och pleti utan målgrupperna är tydligt definierade som ungdomar, skolungdom och organisationer med liknande inriktningar och värderingar samt samhällsintresserade inom olika fora. JAK: s medlems- och kommunikationsstrategier påstår att denna taktik är... bästa sätt att skapa en effektiv idéspridning, medlemsvärvning och marknadsföring. Ett tvivelaktigt påstående. Effektiv i jämförelse med vadå? Vilka strategier har JAK tidigare provat och utvärderat beträffande idéspridning, medlemsvärvning och marknadsföring? Dagens strategier bygger i allt väsentligt på initiativ från lokalavdelningar vilket bl a försvårar för nationella värvningsuppdrag, torgföringskampanjer eller att med kort varsel fånga allmänhetens uppmärksamhet på någon aktuell händelse. Enligt mig behöver JAK bryta ny mark och bredda strategierna både vad gäller medlemsvärvning, kommunikation och resursfördelning. Mitt förslag är att JAK behåller grundkonceptet vad gäller medlemsvärvning (medlem värvar medlem) men komplettera strategierna med nya metoder och prioriterar fler målgrupper. För det är, som nuvarande strategier uttrycker saken: Ju fler som är medlemmar i JAK och ju större in- och utlåning (banken har), desto större blir genomslagskraften. Låt därför inte val av metod bli det bästas fiende. Struktur nedan kan tjäna som underlag för vidare diskussioner. MEDVERKANDEN Vilka ska utforma värvningsstrategin, förutom ledamot/ledamöter i styrelsen och berörd JAK-personal? Bör kompetens sökas externt, ska vi t ex annonsera efter kreativa JAK: are och/eller utlysa en medlemstävling om förslag på slogans, affischtexter och inslag för reklamradio, You Tube? ORGANISATION Har JAK personalresurser för att välkomna nya medlemmar? Kan lokalavdelningarna bistå/avlasta Skövdekontoret i vissa frågor? Finns tillräckligt med JAKlokalombud, är de fortfarande aktiva och i så fall uppdaterade/pålästa och är deras kontaktuppgifter aktuella? EKONOMI Vilka ekonomiska resurser har JAK för torgföring? Behöver vi t ex (tillfälligt?) omfördela torgföringspengar från lokalavdelningar till nya värvningsstrategier? IT/DATA/HEMSIDA Finns IT-teknik för att möta en medlemstillströmning? Är hemsidan informativ, överskådlig, interaktiv, länkad till sociala medier och i övrigt lockande för nyfikna intressenter? UTVÄRDERING Värvningsinsatser ska kopplas till kriterier som är möjliga att utvärdera. Förutom lämpliga nyckeltal ska vidtagna aktiviteter begränsas i tid. Före en (eventuell) större kampanj kan t ex ett geografiskt testområde, alternativ stad ( invånare), tjäna som försöksobjekt.

5 JAK: s ojämnförligt viktigaste, kommunikativa kanal mot omvärld och allmänhet liksom medlemmarna är hemsidan. En kanal som därför borde vara föremål för största möjliga omsorg vad gäller struktur, layout och användarvänlighet. Efter att själv gått i clinch med hemsidan och tagit räkning utsatte jag några vänner för ett (ovetenskapligt) test i syfte att, utan handledning, söka svar på tre frågor: 1) Vad är JAK, 2) Hur lånar och sparar man i JAK och 3) Hur blir man medlem i JAK? Resultatet oroade! De generella omdömena kan summeras med: trist layout, otydlig/spretig, mycket text, mästrande och omständig/invecklad ( varför kan man t ex inte bli medlem direkt på hemsidan? ). I det perspektivet är det kanske inte underligt att JAK-personalen ägnar mycket arbetstid till att besvara frågor om JAK i telefon. Mitt förslag är att JAK prioriterar en genomgripande uppdatering av hemsidan. 5) STRATEGI - UTBILDNING Finns det nationella lokalombud för JAK att hänvisa till när journalister eller reportrar vill få en enhetlig, rättvisande och utförlig beskrivning om JAK? Förutom kompetensen på skövdekontoret är jag osäker. Att lokalombuden ska axlat ett större informationsansvar än de gör idag är varken rimligt eller önskvärt. För att råda bot på denna brist (?) och rusta JAK med spetskompetens föreslår jag att JAK tar initiativ och startar en JAK-akademi för talespersoner för JAK (om jag inte missminner mig har denna motion tidigare följeslagare?). Dessa personer bör bl a skolas inom hållbar, ekologisk och räntefri ekonomi samt mediehantering. En talesperson skulle t ex vara en regional informationsresurs för medlemmarna och nationell talesperson vid större medieuppvaktningar. Kursinnehåll utarbetas lämpligen i samarbete med någon högskola/universitet. Då en professionell utbildning av denna karaktär förmodligen är kostsam skulle platserna vara begränsade. Obs att utbildning av lokalombud inte ska upphöra om JAK-akademin blir verklighet. FÖRSLAG TILL BESLUT 1) JAK:S VÄRDEGRUND/VISION. JAG YRKAR... - att stämman i första hand ersätter nuvarande värdegrund enligt min lydelse, i andra hand att stämman uppdrar åt styrelsen att ta fram en ny värdegrund med krav på att denna ska vara kortfattat, tydlig och kommunicerbar. 2) JAK SOM FÖRENING OCH BANK. JAG YRKAR... - att stämman bifaller mina grundidéer till berättelse om av vad JAK är, tycker och vill, såväl i kort- som i långversion, samt att stämman uppdrar åt styrelsen att slutligt fastställa berättelsens lydelse. 3) MÅLDOKUMENT. JAG YRKAR... - att stämman beslutar att alla styrelsedokument ska samlas under en egen styrelseikon på hemsidan. - att stämman beslutar att styrelsen ska redovisa vilka mål som de avser att driva under mandatperioden. 4) STRATEGI MEDLEMSVÄRVNING OCH KOMMUNIKATION. JAG YRKAR...

6 - att stämman bifaller mitt förslag att bredda medlems- och kommunikationsstrategierna, genom att bl a revidera medlemsstrategin, torgföringsmetoder, resursfördelning och att prioritera fler målgrupper. - att stämman uppdrar åt styrelsen att skyndsamt uppdatera föreningens hemsida. 5) STRATEGI UTBILDNING. JAG YRKAR... - att stämman uppdrar åt styrelsen att i samarbete med någon högskola/universitet undersöka förutsättningarna för att starta en JAK-akademi i syfte att utbilda regionala/nationella talespersoner för JAK. Säter, januari 2012 Ulf Ljusteräng medlem 2941

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med hållbarhetsredovisning 3 Introduktion till GRI:s ramverk 3 Översikt över GRI:s riktlinjer

Läs mer

Styrelsens rapporter till stämman

Styrelsens rapporter till stämman Styrelsens rapporter till stämman ÅM 2014 14B: DEMOKRATIUPPDRAGET Stämmans beslut: - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, samt - att godkänna de föreslagna

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Årsredovisning 2013 jak medlemsbank Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Det här är JAK Medlemsbank JAK är en räntefri medlemsbank, partipolitiskt och religiöst obunden, med 37 425

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Styrelsereferat 17-18 oktober 2013

Styrelsereferat 17-18 oktober 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI ORGANISATIONSANALYS PROJEKTLEDNING HT 2008 Författare: Anna Magnusson Projektledning, JTH Anna Kärner Projektledning, JTH Examinator: Claes Ottne Utskriftsdatum: 2008-12-17 1

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Styrelsereferat 23 november 2013

Styrelsereferat 23 november 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Varför räntefri bank? - En studie om räntefritt system ur ett kundperspektiv

Varför räntefri bank? - En studie om räntefritt system ur ett kundperspektiv Linn Henriksson Sofia Johansson Varför räntefri bank? - En studie om räntefritt system ur ett kundperspektiv Business Administration Master s Thesis 15 HP Term: Spring 2011 Supervisor: Dan Nordin Förord

Läs mer

Gör. Leader. skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL. Forskning & Utveckling. unga i regional utveckling

Gör. Leader. skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL. Forskning & Utveckling. unga i regional utveckling Gör Leader skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL Forskning & Utveckling unga i regional utveckling DOING RURAL Forskning & Utveckling unga i regional utveckling Text: Jacob Käll

Läs mer

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner.

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner. Innehåll Inledning... 2! Proposition: Verksamhetsplan 2014... 3! Proposition: Likabehandlingsplan 2014... 11! Proposition: Budget 2014... 26! Proposition: Vision för Ung Media Sverige... 31! Proposition:

Läs mer

mikom miljö kommunikation

mikom miljö kommunikation mikom miljö kommunikation lonngren@mikom.se www.mikom.se 0142-58145 Mats Lönngren 060424 Reflektioner om Hållbar utveckling Väst Denna pm är reflektioner kring Hållbar Utveckling Väst (HUT Väst), efter

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Kooperation. en del av

Kooperation. en del av Kooperation en del av Januari 2015 innehåll 02 05 05 Svensk Kooperation har initierats och drivs av Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att skapa Kooperation inom välfärden. Varför inte? Vad är speciellt

Läs mer

11 tankar om medborgardialog i styrning

11 tankar om medborgardialog i styrning 2 11 tankar om medborgardialog i styrning Delaktighet Systematik Tydliggör roller Medborgardialog Meningsfull dialog Vinster Viktiga delar Lyssna på alla Frågor för dialog Skilj på perspektiv Risker 11

Läs mer

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår: Att Att förbundsmötet beslutar om att anta stadgeändring som syftar till att öppna verksamheten och locka

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Reflektioner om strategisk internationalisering

Reflektioner om strategisk internationalisering Reflektioner om strategisk internationalisering Forum för internationalisering anordnar i samarbete med Universitets- och högskolerådet ett seminarium den 19:e augusti om strategisk internationalisering.

Läs mer

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014 03 19 14REV30 2(27) Sammanfattning I landstingets personalpolitiska plattform 2007 2015 framhålls vikten

Läs mer

Motion nr 1/2012 från Aktiespararna i Lund genom Anders Persson

Motion nr 1/2012 från Aktiespararna i Lund genom Anders Persson Motion nr 1/2012 från Aktiespararna i Lund genom Anders Persson Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels

Läs mer

JAK Medlemsbank Årsredovisning 2010

JAK Medlemsbank Årsredovisning 2010 JAK Medlemsbank Årsredovisning 2010 En droppe droppad i livets älv Har ingen kraft att flyta själv Det ställs ett krav på varenda droppe Hjälp till att hålla de andra oppe Tage Danielsson Foto: Omslag,

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer