Minnesanteckningar från samråd med särskilt berörda och allmänhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från samråd med särskilt berörda och allmänhet"

Transkript

1 Minnesanteckningar från samråd med särskilt berörda och allmänhet angående vindkraftetablering på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10, 1:12, 1:14, 2:9, 3:2, 6:1 Datum: Tid: Plats: Aulan Sätila Skola, Sätila Närvarande: Närvarande för sökande: Sökande: Göteborgs Energi Anne Kodeda ( A.K.) Jonas Cognell (J.C.) Jan Ahlgren (J.A) Konsult:WSP Acoustics Johan Scheuer (J.S) Konsult: Triventus Consulting AB Johanna Ottosson (J.O.) Eva-Maria Arvidsson (E.A.) Övriga deltagare enligt bifogad deltagarlista. Presentationerna Jonas Cognell (J.C) är ansvarig för segmentet med förnyelsebar energi på Göteborgs Energi AB. J.C presenterade företaget, dess ambitioner och syften vilket bland annat är att ta sitt ansvar gällande energiomställning i Sverige. J.C svarade under kvällen på frågor angående företaget och den affärsmässiga delen av vindkraftsetablering. Anne Kodeda (A.K.) från Göteborgs Energi AB är projektansvarig och redogjorde under kvällen för projektets gång från början, inklusive de informationsmöten som hållits och vilka reaktioner och synpunkter som kommit in i projektet därifrån. Anne berättade också om projektets nuläge och hur det utvecklats med avseende på involverade fastigheter och utformning. A.K redogjorde för att bygglov inte kommer att lämnas in utan tillståndsansökan enligt nya regler kring vindkraft i Miljöbalken (MB) skall följas. Detta innebär att kommunen involveras map tillstyrkan av projektet.

2 Jan Ahlgren (J.A) från Göteborg Energi ansvarar för projektering och byggnation av den planerade parken och presenterade hur en vindkraftsetablering går till i allmänhet och med hänsyn till vissa förhållanden i Sätila. J.A. redogjorde för behovet av transporter av material för vägkonstruktion och fundamentbygge, behov av transporter för vindkraftverken samt vad som behövs map anslutningar till elnätet. Johanna Ottosson (J.O) från Triventus Consulting AB presenterade konsultbolaget och projektets gång map MB, var i processen projektet befinner sig just nu och vilka möjligheter sakägare har att påverka och ha insyn i projektet. J.O presenterade också det förslag till utformning av projektet som ligger för utredning och bedömning, den alternativa utformning som utarbetats samt den alternativa lokalisering som finns i projektet. J.O redovisade de beräkningar som gjorts, de hänsyn som tagits map befintlig kulturvärdes-, natursvärdes- och naturskyddsinformation. J.O informerade också om vilka utredningar som skall göras och öppnade för information från allmänhet och sakägare som skulle kunna ligga till grund för ytterligare hänsyn och/eller utredningar. Johan Scheurer presenterade vad ljud är och hur det uppfattas och till viss del upplevs av det mänskliga hörselorganen i allmänhet. Därefter presenterade J.O den beräknade ljudpåverkan för aktuell vindkraftpark samt de framtagna alternativen. I kaffepausen demonstrerade J.S en ljudsimulering med inspelat ljud från en park med fem verk på 500 m avstånd. Ljudstyrkan från simuleringen mättes upp så att man kunde se på en befintlig ljudmätningsutrustning vilka nivåer som nåddes av örat på den mätta platsen. Den utställning som varit uppställd på ortens bibliotek fanns på plats. Fotomontage som redovisade vindkraftverkens synlighet från olika utsiktspunkter fanns uppsatt på lokalens väggar. Dessutom presenterades en rörlig simulering av synligheten av vindkraftverken under J.Os presentation. Nedan presenteras frågor, svar och kommentarer som kom upp under presentationerna. Sist i dokumentet presenteras kommentarer som kom in efter presentationen. Frågor och svar samt kommentarer under presentationen 1. Fråga från åhörare; har man tagit hänsyn till dem som bor i området Svar A.K. Vi har bla beräkningar av ljudbilden där vi ser hur närboende kan påverkas och att ljudkraven efterlevs 2. Fråga; Vad händer efter 25 år. Återställer man då? Svar J.O. Tillståndet ges vanligtvis på år. Därefter måste man ta ställning till att söka nytt tillstånd om man vill fortsätta producera eller om man skall ta ner verket. 3. Fråga; Hur ser måtten egentligen ut (på vkv). Det står olika uppgifter i olika delar av informationen som gått ut. Svar J.O. Ansökan gäller verk på 2-3 MW med en totalhöjd på max 180 m. Beräkningar och beskrivningar presenterar två fall där 2 MW verk med en total höjd av 150 respektive 180 m redovisas. 4. Fråga åhörare; Varför har vi inte fått information om 180 m verken? Svar J.O. Den informationen finns i samrådsunderlaget och i dagens presentation.

3 5. Fråga åhörare; Hur ser hinderbelysningen ut på vintern när det är mörkt? Har ni några animeringar på det? Det skulle vi vilja se. J.O. Idag har vi bara animeringar som visar rotorbladen i rörelse. Vi tar i beaktande era önskemål om animeringar som visar verken markerade med hinderbelysning. 6. Fråga åhörare; Hur mycket tjänar Marks kommun på detta? Svar; Det finns ingen ersättning som går direkt till Marks kommun. 7. Fråga åhörare; Finns det någon möjlighet att avsätta del av vinsten från vindkraften till någon form av bygdefond (har hört något om sådan lösning i Norrland)? Svar J.C. Inte direkt bygdefond men GbE har öppnat för möjlighet att titta på delägarskap. Vill ha samhällsengagemang. 8. Fråga allmänhet; Finns det inte en risk/möjlighet att delägarskap nu kommer att bli beskattat efter det förslag som ligger? Svar J.C. Skulle bli förvånad om ett sådant förslag går igenom. 9. Fråga åhörare; Finns det risk att GbE bygger och sedan säljer anläggningen på samma sätt som man gjorde med en fritidsby för några år sedan? Svar J.C. Känner inte till det fallet. Planen är ett långsiktigt ägande. 10. Fråga åhörare; Finns det beräkningar på vindkraftverkens utbyte, effektivitet osv? Svar J.C. Detta kan J.O. redovisa. 11. Fråga åhörare; Var står vindmätmasten och hur hög är den? Svar A.K. Visar på OH-skärmen mastens placering. Den är ca 100 m (99 m). 12. Kommentar åhörare; Detta (alternativ lokalisering) är närmare till att ansluta till ledningsnätet 13. Fråga åhörare; Är det maxeffekt som redovisas i produktionsberäkningen? Svar J.O. Nej det är baserat på verklig vindstatistik. Ännu bättre underlag får man när mätmasten lämnar resultat.

4 14. Kommentar åhörare; Optimering för vem? Man skrämmer ju bara bort folk! Svar J.A. I parkoptimering tas allt från produktion till alla typer av störningar med i bedömningen och tas hänsyn till. 15. Fråga åhörare; Vilka är säkerhetsriskerna med vindkraft och hur stora är dessa risker? Svar J.O. Riskerna är väldigt små. Det finns en riskanalys som är gjord för ett verk i Malmö som man kan titta på. Att något verk får påfrysning med is som sedan lossnar (så kallade iskast) är inte särskilt vanligt i södra Sverige. Om påfrysning ändå skulle ske så är rotorblanden inbördes balans så viktig att verket automatiskt skulle stoppas. När det senare skall startas upp igen kan detta ske manuellt. På så sätt finns det folk på plats som kan varna. 16. Fråga åhörare; Vilken spänningsnivå är det från vkv? Svar J.A. 24 eller 36 kv. Ansluts till högre spänning via transformator. 17. Fråga åhörare; Blir det mer ledningsgator? Svar J.A. Vet ej. Det är upp till Fortum som är ansvarig för detta. Inom och mellan verken kommer det att vara markledningar som kan läggas i anslutning till vägar eller rätt igenom skogen. 18. Fråga åhörare; Varifrån kommer vindkraftverken? Följdfråga; kan all denna energi till transporter verkligen betala av sig på några månader? Svar J.A. verken kommer troligt från Danmark eller Tyskland. Ja! Återbetalningen av energi går så fort. 19. Kommentar åhörare; Observera att det inte bara är att säga att man inte har vindkraftverken inom ett riksintresse. Även om man är utanför kan riksintresset påverkas genom att man ser och hör vindkraften. 20. Kommentar åhörare; om man är ute och springer i ett friluftsområde så kommer man ju ganska långt på en tur och kommer kunna bli mycket störd. 21. Fråga åhörare; har kommunen tillstyrkt vindkraftsparken? Svar J.O. Detta gör man först i tillståndsärendet då remiss kommer från Länsstyrelsen (LSt)

5 22. Fråga åhörare; Hur blev just detta området aktuellt? Svar J.C. Det finns mark att tillgå, intresserade markägare, och det finns kartering som säger att det blåser bra. Därför är det intressant för vindkraft. 23. Fråga åhörare; Varför måste man bygga så nära hus när det nu kommit så många klagomål. Svar J.C. Det som presenteras i dag och i samrådsunderlaget är bara ett förslag. Åsikter om vissa verk som ligger nära och som riskerar att störas mer har kommit in nu och tidigare och kommer att tas in i bedömningen av utformningens lämplighet och val av slutlig layout till ansökan. 24. Fråga åhörare; Vem gör bedömningen och beskrivningen om vad som är en störning? Svar J.O. Det finns väl dokumenterat vilka värden som finns i området (naturvärden osv). All denna information ställs samman i ansökan. 25. Fråga åhörare; Vi som allmänhet har ingen möjlighet att se och tycka till om de motiveringar om störningar som kommer in i ansökan/mkb. Svar J.O. I samrådsunderlaget finns delar av detta beskrivet. På detta underlag, samt på det som redovisas idag, kan man ha synpunkter. 26. Fråga åhörare; Finns det ingen mark i Göteborgs kommun som man kan använda till vindkraft istället? Svar J.C. Man vill bygga i hamnen och på någon lokal till. Möjliga plaster är få på grund av den täta bebyggelsen i kommunen. 27. Fråga; Hur många fastighetsägare/boende är berörda av vindkraftsparken? Svar A.K. Det gick ut 330 brev. Flera av dessa brev gick till samma person eftersom man kan äga flera fastigheter osv. 28. Kommentar åhörare; Kommunen fattade beslut i går (1/6 2009) om att se över om vindkraftens intresse och samhällsnyttan är förenliga. Man har tidigare bestämt att ta fram riktlinjer för vindkraft i kommunen. 29. Fråga åhörare; Göteborgs Energi skall byggas på 20 platser fram till Varför är inget av dessa alternativa platser presenterade i dagens presentation? Svar J.C. Dessa platser ställer vi inte emot varandra. 30. Kommentar åhörare; enligt MB skall man redogöra för alternativa platser, inte bara en som presenteras här.

6 Svar J.O. Det är i MKBn som detta skall presenteras. Om Länsstyrelsen kräver detta så följs det kravet. Erfarenhetsmässigt så har det räckt med en alternativ lokalisering för de vindkraftsärenden som Triventus Consulting AB drivit. 31. Fråga åhörare; Det område som planeras för att bli naturreservat hur påverkar detta vindkraften. Svar J.O. För ett område som är naturreservat så måste man följa de punkter, speciella hänsyn och bestämmelser, som är uppsatta för just detta område. Det gäller även här. 32. Fråga åhörare; Vad har du för erfarenhet av att mäta infraljud, kunskap kring skadligheten av infraljud från vindkraft, kunskap om vad det står i Naturvårdsverkets Upplevelse av ljud från Vindkraft och följer du försiktighetsprincipen? Svar J.S. Vi mäter inte infraljud eftersom uppdragen inte anger detta utan följer ISO normen för mätningen av hörbart ljud. Det finns i dag inga studier som visar på att lågfrekventa ljud från vindkraftverk påverkar människor och djur på ett negativt sätt. Det återstår att visa vad/om skador som kan uppstå. För övrigt genomförs de mätningar som respekive uppdrag anger och i de uppdragen ingår inte att t ex göra bedömning enligt försiktighetsprincipen. Jag levererar ett mätresultat. 33. Fråga åhörare; nyligen kom en rapport om en flock getter som hade dött i samband med vindkraftsetablering. Känner du till den? Svar J.S. Nej, har inte hört talas om den, men generellt så har djur ofta förmåga att bara använda ljud som de har nytta av. Är vindkraften inget hot så kan de i så fall sortera bort det ljudet. Gäller framför allt tamboskap. 34. Fråga åhörare; Var går gränsen för att man skall kunna få buller plank, t ex då man bor vid väg? Svar J.S. Bygger man bredvid befintlig väg får man stå för det själv. Ny väg eller förändring av väg 55 db(a) utomhus, max 45 db(a) inomhus och ekvivalent inne 30 db(a). Vindkraften har således mycket högre krav, 35. Fråga åhörare; Vilka är bullerkrav vindkraft Svar: 40 db(a) fastboende, 35 db(a) detaljplanelagt fritidsbebyggelse. 36. Fråga åhörare; Hur långt från Vinkraftverk kommer denna nivån? Svar J.S. Ca 500 från verket.

7 37. Fråga åhörare; Om medelvärdet är 40 db(a), kan det då vara toppar på 60 db(a)? Svar J.S; Nej det är medelvärdet över så korta tider så det är inte möjligt. Vindkraftverk ger väldigt jämna ljudintensitetsnivåer. Det man hör som skillnader är inte i första hand ljudstyrkeskillnad utan variation i frekvensen som uppstår så rotorbladet passerar tornet. 38. Fråga åhörare; kan vindkraftverk i form av sin höjd inte påverka klimatet? Kan den elektriska laddningen i molnen påverkas? Svar J.O. Eftersom man räknar med att turbulensen som uppstår efter att vinden passerat ett verk har klingat ut på 3-5 rotordiametrar så borde klimatpåverkan vara försumbar. Har inte hört något om att molnen skulle kunna påverkas. 39. Kommentar åhörare; Detta är en stor miljöstörning och vi kommer att slåss! 40. Fråga åhörare; Hur stor kan störningen bli från vindkraftverk gentemot från en etablering av väg? Svar; Det finns större frihetsgrader vad gäller att få bygga väg. 41. Fråga åhörare; Vi bor nära verk vid sjön och riskerar att bli störda. Vad gör ni om t ex bullergränserna överskrids? Löser ni in fastigheten då? Svar ; I ett tillstånd så följer det med att man måste följa bullerkraven. Gör man inte detta får man åta skyddsåtgärder. Det kan t ex vara att reglera ner ett eller flera verk. 42. Fråga åhörare; Vad händer med de beräknade värdena vid en sjö? Svar; Beräkningsmodellen är gjord för hårda plana ytor och stämmer väl med en sjö, egentligen bättre än för en skog där vinden bromsas mer. 43. Fråga åhörare; När upplever man en fördubbling av ljudstyrkan; Svar J.S. När man mäter så är fördubblingen 3 db, upplevt 10 db 44. Fråga; Har vindkraftverkens höjd någon betydelse för ljudutbredningen? Svar; Det är avståndet mellan källan och mätpunkten som bestämmer ljudnivån. 45. Fråga; Vad händer om de boende upplever en störning? Vem betalar undersökningarna? Svar; Det är upp till myndigheterna (tillsyns- och tillståndsmyndigheterna) att kontrollera (eg upp till den som driver verken) att sätta krav på utövaren.

8 46. Fråga åhörare; Är det samma ljud från alla typer av verk? Vet man från början vad verken ger? Svar J.O. Nej, olika fabrikat har olika ljudbild dock så är skillnaden mellan verk i samma storleksklass inte speciellt stor. Uppgifter om verken källjud levereras från tillverkarna. 47. Fråga åhörare; varför väljer man verk som bullrar mer? Bättre återbetalning? Svar; Man väljer den verkstyp som är mest lämpad och som klarar bullerkrav. 48. Kommentar; Hökåsverket borde varit stängt för länge sedan. Det går inte att bo där! Huset ligger lugnt men det blåser där verket står. Svar från åhörare från kommunen; Kan redogöra för vad som görs och har gjorts i detta fall. Svar J.O. Detta är ingen önskvärd situation. I de flesta fall är det dock så att där riktlinjerna följs så är det ofta heller inte några klagomål. 49. Fråga åhörare; i mitt område var det från början planerat för fritidsbebyggelse men övergår mer och mer till fastboende. Vad gäller då? Svar J.O. Kommunen är tillfrågad och det lutar åt att i alla fall söka tillståndet för 40 db(a) (fastboendenivå). 50. Fråga åhörare; I figuren uppfylls 40 db(a). Med vilket verk är detta? Hur ska vi kunna ta ställning om man inte bestämt storlek och fabrikat? Svar J.O. I beräkningen så används Vestas V90 2MW som är representativt verk med bra data. Det är sedan oavsett val av verk eller andra förhållanden riktvärdet på 40 db(a) som gäller vid bostäder. 51. Fråga åhörare; uppenbarligen är det lågfrekvent ljud som stör sömn? Kommer ni ha med det som ett driftvillkor i ansökan. Svar J.O. I den ansökningar som vi har skrivit samt för de vindkraftparker vi har fått tillstånd för så har detta ej funnits med som villkor. Vi kommer heller inte förorda för ett sådant villkor. Vi kommer dock, då det verkar finna en viss oro för detta, skriva om det i den miljökonsekvensbeskrivning som ska upprättas. 52. Fråga åhörare; Hur används råhetsbegreppet i beräkningarna? Svar J.O. och J.S. Beräkningsmodellen är utformad för äldre verk. Vindkraftverk av äldre modell avger ofta ett ljud som ökar med hastigheten. Nyare vindkraftverk är reglerade på ett vis som gör att det ljud som avges ökar upp till en viss hastighet, för att sedan stanna på en fast nivå. För att få beräkningen att mer överrensstämma med verkligt utfall för dagens moderna vindkraftverk sätts råheten till 1,5 samt det högsta/maximala källjudet för vindkraftverket används som indata, även om det först infaller vidhastigheter över 8 m/s. Genom att göra på detta vis elimineras effekten av k-

9 faktorn i beräkningen. K-faktorn anger hur många db per m/s som adderas vid avvikelser från vindprofilen. Denna faktor har antagits till 1 db(a)/m/s i WindPro2 men är felaktigt för moderna verk. 53. Kritik; Varför har inte vi sakägare kunnat kallas till ett särskilt möte. Då hade vi kunnat få bättre diskussioner och svar. 54. Kommentar från åhörare; det har kommit fram mycket kritik på informationsmötena. Bilden som gavs i början av presentationen ger en allt för positiv syn! 55. Fråga åhörare; Har beräkningarna som gjorts och redovisas använt värden från nedställda verk? Svar J.O. Ja, detta görs när man måste anpassa för att inte överskrida vissa värden. Förutom att ställa ner verk så kan skyddsåtgärder vara att ställa ner eller stänga av verk för att minska tid för rörlig skugga eller vidta åtgärder för att skydda vissa biotoper. 56. Kommentar åhörare; Ynkligt att man inte gjort större åtgärder för att hitta alternativa plateser för vindkraft när det är så stora protester! 57. Fråga åhörare; Tycker Göteborgs Energi att man gör ett bra jobb när man får så stora protester? Svar J.C. ja, vi tycker att vi gör ett bra jobb och tar in åsikter och strävar efter att få en så positiv omgivning som möjligt. Tycker att vi gör en bra sak! 58. Fråga åhörare; varför har det bara presenterats klagomål som kommit från boende på södra delarna. Vi i andra delar har också klagat och blir utsatta för störning. Alla klagomål måste beaktas! Svar J.O. Det är viktigt att alla delar kommer in så att man får en så tydlig helhet som möjligt! Detta gäller både för hela etableringen och för var och en av enskilda inblandade. 59. Fråga åhörare; Så man kan vara utsatt för skugga i 8 h på sommaren? Svar J.O. Det är totaltiden över ett år som räknas. För varje bostad inom närområdet finns en skuggkalender som visar den förmodade skuggtiden fördelat på årets månader och tid på dygnet. 60. Fråga åhörare; Hur stort område undersöks? Svar J.O. Så pass stort som behövs för att kunna avgöra om det finns risk för störning. Kan t ex vara fåglar som häckar utanför området men som använder det för födosök. Sådant måste tas hänsyn till.

10 61. Fråga; Varför finns det inga fotomontage från Svansjön? Svar J.O. Vi har tagit foto från Svansjökulle. Därifrån var det dock svårt att se verken därför kompletterade vi med foton från stora Svansjön. Vi har inte tagit foton från Lilla Svansjön. 62. Önskemål åhörare; Att fotomontage och simuleringar av hinderbelysning kommer med på hemsidan. Svar A.K. Skall lägga vad som finns på hemsidan, se vad vi kan göra åt resten av önskemålet. 63. Fråga åhörare; Finns det risk att man väljer ett högre verk när tillståndet väl är givet? Svar A.K. maxhöjd ges av tillståndet. Vill man ha högre höjd får man begära ändring av tillstånd eller söka nytt tillstånd. Göteborgs Energi kommer i vilket fall inte att bygga verk som är så höga att högintensivt vitt ljus behöver användas. 64. Fråga åhörare; Kommer tillståndsansökan att ha mer mer än en alternativ lokalisering? Svar J.O. Ansökan kommer att innehålla de delar som lagen kräver. Vi kommer ha en dialog med Lst om vad de kräver i detta fall. 65. Fråga åhörare, Finns det någon möjlighet att få se ansökan innan den är behandlad av Lst så att man kan bedöma och bemöta? Kan vi sakägare få info om när? Svar A.K. ja, vi kan lägga ut den på hemsidan då den är klar att skicka till Lst. Meddelande skickas då till sakägare. 66. Fråga åhörare; När får kommunen remissen. Svar J.O. Förmodligen efter att Lst gjort sitt (ev kompletteringar osv) så skickar de ut till kommunen på remiss. Inte helt klart. 67. Fråga åhörare; Finns det risk att satellitmottagning TV kommer att störas? Svar J.C. vi kollar detta. 68. Fråga åhörare; varför tas utställningen redan ner från biblioteket? Svar A.K. Skall kolla om den kan stå kvar. Ställer i så fall tillbaks den. 69. Fråga åhörare; Angående vindkraftsandelar hur stora möjligheter finns det att bli delägare? Svar J.C. Håller på och tittar på modeller för att kunna erbjuda delägarskap.

11 70. Fråga åhörare; Hur villiga är Göteborgs Energi att gå in i ett avtal för att skapa typ av bygdefond? Svar J.C. Sådana modeller har vi inte tittat på hittills. 71. Kommentar åhörare; Vi har själva satt oss i situationen att behöva så mycket energi. Nu är det ett miljöproblem. Vindkraft är ett bra alternativ och det är viktigt att ta med denna nytta. Kommunen kan bli en föregångare! Positivt! 72. Kommentar åhörare; bidrar Göteborg Energi till att uppfylla Kyotoprotokollet? Svar J.C. Ja 73. Kommentaråhörare; Marks kommun har gjort en naturinventering som kan användas i detta arbete. Svar J.O. Vi kommer att titta på denna utredning. 74. Kommentar åhörare; Bekymmersamt att använda en konsult som säger sig bara följa lagen. Svar J.C. vi kommer även titta på infraljud. Frågor och önskemål som inkommit efter presentationen; 1. Fam Kaltenbrunner, Flohult 5:2. Vill inte ha bullerstörning. Tycker att 37,5 db är för högt. 2. Lena Björck, bor vid Stora Öresjön där det finns fiskgjuse och lom. Vill att Göteborg Energi tar hänsyn till dessa vid etablering. 3. Marie-Louise, Ebba, Elin, Anton Odbro, Smälteryd 2:41. Oro för hög ljudnivå. Bor öster om parken. Bor med ganska lite vind, med risk för att höra ljuden och uppleva dem som höga. Protesterar mot verken 4 och 8. Förda minnesanteckningar av Eva-Maria Arvidsson Triventus Consulting

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa.

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa. Mötesanteckningar informationsmöte Vindkraftprojekt Örserum Smålandsgården, Örserum 2011 12 06 Klockan 18:00 22:00 Innan mötet inleds har deltagarna möjlighet att lyssna på en ljuddemonstration av Johan

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Göteborg Energi 2007 Ägare Antal kunder Antal anställda Rörelsens intäkter Investeringar Göteborg Stad Ca 300 000

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Smultronet 4, Nyköping

Smultronet 4, Nyköping RAPPORT 14109 C 1 (5) Kund EUU Jens Albrektsson Box 545 611 10 Nyköping Datum Uppdragsnummer 14109 Bilagor C01 2015-02-26 Rapport C Smultronet 4, Nyköping Buller- och vibrationsutredning för detaljplan

Läs mer

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25 2009-05-25 SÄTILA VINDKRAFT Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken för uppförande av en vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5,

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Göteborg Energi. Sökande. - Ett framsynt energibolag med omtanke. Göteborg Energi 2008

Göteborg Energi. Sökande. - Ett framsynt energibolag med omtanke. Göteborg Energi 2008 Samråd 17 april 2009 enligt MB med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:30 2, 1:30 3, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10, 2:9,

Läs mer

1. Nybyggnadskarta och situationsritning

1. Nybyggnadskarta och situationsritning Tidaholms kommun Miljö- och byggkontoret 522 83 Tidaholm Dnr 2011-0336-4 Datum: 2011-11-04 KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggkontoret har den 24 oktober

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB Bror Norberg, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommunn (BN) Ida Dahl, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommun (ID) Cecilia Danebäck, Triventus Consulting AB (CD) (För anteckningar) Sven Levin,

Läs mer

Bilaga: Sammanställning av frågor och synpunkter under möten med Bänkerträsk/Bänkerudden samt Manjärvträsk 4-5 dec 2013

Bilaga: Sammanställning av frågor och synpunkter under möten med Bänkerträsk/Bänkerudden samt Manjärvträsk 4-5 dec 2013 Upprättad: 20131220 Projekt: Markbygden etapp 2 Reviderad: Ärende: Byggnader Bilaga: Sammanställning av frågor och synpunkter under möten med Bänkerträsk/Bänkerudden samt Manjärvträsk 4-5 dec 2013 1. Vad

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-02-15 FALKENBERG 50 Yttrande över ansökan från Eolus Vind AB avseende miljöfarlig KS verksamhet gällande vindkraftverk

Läs mer

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009.

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Vindkraftverket i Stenninge fungerar och producerar bra. Därför har vi som äger verket Helianthemum Vind AB (se faktaruta) sedan drygt

Läs mer

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Uppförande av vindkraftverk vid Blädingeås 2:3, Äspetuna 1:7, Äspetuna 1:2, Ryamon 1:3, Spånhult 1:11 och Fallen 1:27 1 i Alvesta kommun

Läs mer

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 ÅF - Division Infrastructure Skandinaviens ledande aktörer inom samhällsbyggnad AO Ljud och Vibrationer

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från Gustavstorp vindkraftpark. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

Utredning av lågfrekvent ljud från Gustavstorp vindkraftpark. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft Handläggare Peter Arbinge Tel +46105051442 Mobil +46725626467 peter.arbinge@afconsult.com PM01 1 (6) Datum 2012-12-18 Green Extreme Claes Lund Östra Larmgatan 13 411 07 Göteborg Uppdragsnr 577269 Gustavstorp

Läs mer

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan.

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan. Vindkraftprojekt Fjällbohög Samrådsmöte med allmänheten Tid och plats: Edsele bygdegård, måndag den 8 juni 2015, kl. 18.00. Deltagare: Markus Nordén, projektledare, Kraftö AB Johan Granlöf, vice projektledare,

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 Vindpark Össjöhult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 2 (16) Förprojektering av vindkraftverk söder om Vrå, Vrå församling, Ljungby kommun

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling 1 Naturvårdsverkets författningssamling ISSN xxxxx Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från vindkraftverk [till 2 kap. miljöbalken]; NFS 2006: Utkom från trycket den beslutade den xxx 2006. Dessa

Läs mer

God Livsmiljö Halmstad

God Livsmiljö Halmstad Informationsstatus 2012-01-30 God Livsmiljö Halmstad Vi verkar för en god livsmiljö inom Halmstad kommun för alla VINDKRAFTROJEKTET SKEDALA - ENSLÖV Korta fakta om anläggningen Vindkraftverket Navhöjd

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO VINDKRAFT GLEMMINGEBRO OM VINDKRAFT Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning

Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning Projektrapport Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning Projekt: 12-03443 Rapport 12-03443-09021900 Antal sidor: 17 inklusive bilagor Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Martin Almgren Göteborg 2009-02-20

Läs mer

Minnesanteckningar från Brännö Folkets park 2011-02-02

Minnesanteckningar från Brännö Folkets park 2011-02-02 Från Dokumentnamn Sida Minnesanteckningar 1(7) Datum E.ON Vind Sverige AB 2011-02-09 Författare Anna Svensson, Norconsult Informationsmöte angående vindkraftspark i Jonsbo Minnesanteckningar från Brännö

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

Vindkraft Lygnersvider - sammanställning av synpunkter under samråd i oktober 2009. 1(11)

Vindkraft Lygnersvider - sammanställning av synpunkter under samråd i oktober 2009. 1(11) Vindkraft Lygnersvider - sammanställning av synpunkter under samråd i oktober 2009. 1(11) Vindkraft Lygnersvider - Sammanställning av synpunkter under samråd i oktober 2009. Yttrande från närboende Synpunkter

Läs mer

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14 Vindkraftprojekt Högklippen Samrådsunderlag 2009-10-14 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT HÖGKLIPPEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge Handläggare Martin Almgren Telefon +46 10 505 84 54 SMS +46 701 84 74 74 martin.almgren@afconsult.com Datum 2015-04-02 Projekt nur 700926 Kund Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun Vindkraftpark

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-02-17 Varför bygga ut vindkraft? Ca 80 procent av världens produktion är fossil. Klimatproblemet är globalt.

Läs mer

Vattenfalls vindkraftprojekt

Vattenfalls vindkraftprojekt Vattenfalls vindkraftprojekt Kort om Vattenfall Vattenfall är en av Europas största elproducenter och den största producenten av fjärrvärme. Netto försäljning 2011: 181,040 miljarder kronor 7.7 miljoner

Läs mer

RÅDMANSÖ VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-03-19. för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna

RÅDMANSÖ VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-03-19. för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna 2009-03-19 RÅDMANSÖ VINDKRAFT Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna Rådmansö-Gillberga 1:12, 1:19, 3:7, 1:25, 1:4, 3:3, 2:4 och Rådmansö 1:1 samt Riddersholm

Läs mer

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar Vindkraft Solberg Om Vindkraft Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

Vindkraftens affärshemligheter

Vindkraftens affärshemligheter Vindkraftens affärshemligheter Omställningen till ett förnybart energisystem och fokus på klimatsituationen har bidragit till en snabb utveckling av vindkraft i landet. Efterfrågan på förnybar energi ökar

Läs mer

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-05-29 Diarienummer N138-0344/12 Utvecklingsavdelningen Nina Wolf Telefon 031-3665000, Fax 031-3666001 E-post: fornamn.efternamn@vastrahisingen.goteborg.se Yttrande över samråd

Läs mer

Vindpark Äskås-Harshult

Vindpark Äskås-Harshult Vindpark Äskås-Harshult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar Klavreström: 2009-01-22 Observera att tiden för inlämnande av synpunkter är förbi. 2 (18)

Läs mer

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5)

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5) Sida 1 (5) AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter Bullerberäkningar, Kviström planområde Underlag för detaljplan för bostadsområde, på fastigheten Kviström 1:17 m.fl. tas fram av arkitekterna

Läs mer

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2 Bild 1 Vindkraft Bäcken Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 Bild 2 AGENDA Kort om Eolus Vind AB Behov av förnybar energi Samrådsprocessen Projektet Delägarskap Frågor Bild 3 EOLUS VIND AB Bildat 1990 Har

Läs mer

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan Handläggare Hässel Johan Tel +46105058427 Mobil +46701847427 Fax +46 31 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (11) Datum Västfastigheter Sandra Torvfelt Uppdragsnr 564576 Rapport nr 564576-r-A rev

Läs mer

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden.

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Vid samrådet medverkade följande personer. Ola Fängmark

Läs mer

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 1 Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 Svar sammanställda av arbetsgruppen för vindbruksplanen 2011-05-03. 1. I Ale kommun

Läs mer

Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet

Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet Innehåll Riktvärden Utredningar Mätningar Kommande riktvärden 2014-11-28 www.tyrens.se 2 Trafikbuller

Läs mer

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk Samrådsunderlag - allmänheten Hössna Vindkraftverk December 2010 2 Greenextreme AB planerar att bygga ett vindkraftverk vid Hössna i Ulricehamns kommun. Greenextreme AB kommer i den här informationsbroschyren

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Bilaga till inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-05-31 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT MIDSOMMARBERGET

Läs mer

Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009

Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009 Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009 Mötesanteckningar Tegneby församlingshem 2014-05-05 Närvarande från kommunen Bertil Olsson (s), vice ordförande utskottet för samhällsutveckling

Läs mer

SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ

SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ Angelica Widing Gunilla Britse Tore Wizelius Förord Denna studie har genomförts vid, Högskolan på Gotland under år 2003-2005

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning C:\Users\Claes\Documents\Ramböll\Ribby ängar\rapporter\ribby ängar 1-478, Trafikbullerutredning.docx AKUSTIK HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Claes Pagoldh 2012-07-13 61291253042:1 Beställare:

Läs mer

Buller. Har du frågor om vad som gäller för egenkontroll av ljudnivåer? Information till verksamhetsutövare om egenkontroll av ljudnivåer

Buller. Har du frågor om vad som gäller för egenkontroll av ljudnivåer? Information till verksamhetsutövare om egenkontroll av ljudnivåer Har du frågor om vad som gäller för egenkontroll av ljudnivåer? Kontakta gärna oss på Miljö och Stadsbyggnad! Telefon växel: 0522-69 60 00 E-post: miljostadsbyggnad@uddevalla.se Buller Information till

Läs mer

Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10

Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10 Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10 Vi beklagar att vi inte lyckades ordna ett informationsmöte innan start av anläggningsarbetena. Presentation Kallade (genom inbjudan) Vardar

Läs mer

Samrådsunderlag inför utökat samråd

Samrådsunderlag inför utökat samråd Falkenberg den 4 januari 2005 Samrådsunderlag inför utökat samråd Vindkraftetablering i Kattegatt utanför Falkenberg Favonius AB lämnar som ett steg i ansökningsförfarandet enligt miljöbalken uppgifter

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN Raftsjö Vind AB 2013-10-17 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Frågor och svar från informationsmöte

Frågor och svar från informationsmöte Frågor och svar från informationsmöte Nedan listas de frågor som har dokumenterats från informationsmötet den 12 juni. Svaren har i vissa fall utvecklats med mer information än vad som gavs muntligt på

Läs mer

Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås

Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås Vattenfall har fört en fördjupad dialog med föregående ägare sedan efter sommaren Genom att slå ihop projekten kan flera synergier uppnås - Synergier i upphandling

Läs mer

Planerad station, Misterhult.

Planerad station, Misterhult. RAPPORT 1 (11) Handläggare Inger Wangson Nyquist Tel +46 (0)10 505 84 40 Mobil +46 (0)70 184 74 40 Fax +46 10 505 30 09 inger.wangson.nyquist@afconsult.com Datum 2012-10-12 Svenska Kraftnät Anna-Karin

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

Vindkraftseminarium Örebro 7 februari 2012

Vindkraftseminarium Örebro 7 februari 2012 Vindkraftseminarium Örebro 7 februari 2012 Ebbe Adolfsson, Naturvårdsverket 2012-02-10 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 1 Innehåll Ljud (riktlinjer, villkor, beräkning) Lågfrekvent

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN Munkflohögen AB 2013-10-10 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 3 3 TILLSTÅND

Läs mer

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus 1 (6) Kv Willan 7, Ängelholm vid planerat bostadshus Uppdragsgivare Ängelholms kommun Ref: Ralph Blomqvist Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat bostadshus på kv Willan 7 i Ängelholm..

Läs mer

Underlag för myndighetssamråd, vindkraftspark Gaimald i Gotlands kommun

Underlag för myndighetssamråd, vindkraftspark Gaimald i Gotlands kommun 2 Innehåll 1 Bakgrund och Syfte... 4 1.1 Om Gaimald AB.... 4 2 Lokalisering... 5 2.1 Utformning... 6 2.2 Vindförhållande... 8 2.3 Elproduktion från vindkraft... 8 3 Vindkraftverk... 9 4 Byggnation... 10

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse

Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse Enligt 6 kap 4 miljöbalken ska den som avser söka ett miljötillstånd samråda med allmänhet, särskilt berörda och myndigheter. Här följer

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft.

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft. Malmö den 12 februari 2015 Furuby Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet, sakägare och andra

Läs mer

VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12

VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12 VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12 VINDAR OCH VINDENERGI VINDKRAFTVERK JBA VIND VINDKRAFTEN I VÄRLDEN VINDAR OCH VINDENERGI VAR KOMMER VINDEN FRÅN? HUR MYCKET BLÅSER DET? VINDEN VARIERAR

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag 2010-11-23 Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 3 1.1 Sökande... 3 1.2 Kontaktuppgifter... 3 1.3 Konsult...3 1.4 Verksamhetsuppgifter...

Läs mer

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03 Vindpark Boge Projektbeskrivning- 2012-01-03 Boge Vindbruk AB bildades sommaren 2010 och bolaget är baserat på Gotland. Företaget avserattsökatillståndtillattbyggaenvindkraftsparkinomdetområdeibogesockenpå

Läs mer

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 Agenda Vindkraft som energikälla Statkraft SCA Vind

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN

BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN BYGGNASNÄMNN MILJÖNÄMNN Antagen i resp. nämnd i maj 2004 Vindkraftsverkens utveckling: 1995 2000 2005 ffekt (kw) 150-225 900 1,5-2 MW Navhöjd (m) 30 70 90 100 150 Rotordiam (m) 30 50 60 70-90 1) Buller

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

Vindkraft i kallt klimat Påverkande faktorer på ljud. 2 Ljudpåverkan i kallt klimat

Vindkraft i kallt klimat Påverkande faktorer på ljud. 2 Ljudpåverkan i kallt klimat PM 1 (6) Handläggare Paul Appelqvist Tel +46 (0)10 505 60 24 Mobil +46 (0)70 184 57 24 Fax +46 10 505 00 10 paul.appelqvist@afconsult.com Datum NV Nordisk Vindkraft AB Johan Roger Lilla Bommen 1 411 04

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Halmstad 10 november 2010 Till: Miljökontoret Värnamo kommun Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Härmed anmäles att Eolus Vind AB har för avsikt att etablera

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE 2 FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 12 oktober 2009

MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE 2 FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 12 oktober 2009 MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE 2 FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 12 oktober 2009 Gällande detaljplan för Vindkraftverk på Nöteberg 2:1 m.fl. Lysekils Kommun Närvarande: ca 40 berörda sakägare Roland Karlsson,

Läs mer

Bygglovsansökan. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro

Bygglovsansökan. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro Bygglovsansökan enligt Plan- och Bygglagen för uppförande och driften och avveckling av två vindkraftverk på fastigheten Skedom 3:10 i Härnösands kommun. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala VÄGBULLERUTREDNING för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala Riktvärden Regeringen har i infrastrukturproposition 1996/97:53 angivit riktvärden och åtgärdsprogram för trafikbuller. De

Läs mer

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Sammanfattning fördelar med att inte koordinatsätta Energiutbytet blir så högt som möjligt i förhållande till omgivningspåverkan - Rätt vindkraftverk

Läs mer

DOM 2014-03-07 meddelad i Växjö

DOM 2014-03-07 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2014-03-07 meddelad i Växjö Mål nr M 4224-13 KLAGANDE Niklas Josefsson Göstorp 8 571 94 Nässjö MOTPART 1. Bixia ProWin AB Box 1510 581 15 Linköping Ombud:

Läs mer

VINDKRAFT I LUNDS KOMMUN PLANERINGSUNDERLAG FÖR ÖVERSIKTSPLAN 2010 STADSBYGGNADSKONTORET I LUND 2009

VINDKRAFT I LUNDS KOMMUN PLANERINGSUNDERLAG FÖR ÖVERSIKTSPLAN 2010 STADSBYGGNADSKONTORET I LUND 2009 VINDKRAFT I LUNDS KOMMUN PLANERINGSUNDERLAG FÖR ÖVERSIKTSPLAN 2010 STADSBYGGNADSKONTORET I LUND 2009 VINDKRAFT I LUNDS KOMMUN PLANERINGSUNDERLAG FÖR ÖVERSIKTSPLAN 2010 Stadsbyggnadskontoret i Lund september

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller 1(5) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Anna-Karin Ekström 010-452 22 14 2(5) 1 Förutsättningar

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer