Minnesanteckningar från samråd med särskilt berörda och allmänhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från samråd med särskilt berörda och allmänhet"

Transkript

1 Minnesanteckningar från samråd med särskilt berörda och allmänhet angående vindkraftetablering på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10, 1:12, 1:14, 2:9, 3:2, 6:1 Datum: Tid: Plats: Aulan Sätila Skola, Sätila Närvarande: Närvarande för sökande: Sökande: Göteborgs Energi Anne Kodeda ( A.K.) Jonas Cognell (J.C.) Jan Ahlgren (J.A) Konsult:WSP Acoustics Johan Scheuer (J.S) Konsult: Triventus Consulting AB Johanna Ottosson (J.O.) Eva-Maria Arvidsson (E.A.) Övriga deltagare enligt bifogad deltagarlista. Presentationerna Jonas Cognell (J.C) är ansvarig för segmentet med förnyelsebar energi på Göteborgs Energi AB. J.C presenterade företaget, dess ambitioner och syften vilket bland annat är att ta sitt ansvar gällande energiomställning i Sverige. J.C svarade under kvällen på frågor angående företaget och den affärsmässiga delen av vindkraftsetablering. Anne Kodeda (A.K.) från Göteborgs Energi AB är projektansvarig och redogjorde under kvällen för projektets gång från början, inklusive de informationsmöten som hållits och vilka reaktioner och synpunkter som kommit in i projektet därifrån. Anne berättade också om projektets nuläge och hur det utvecklats med avseende på involverade fastigheter och utformning. A.K redogjorde för att bygglov inte kommer att lämnas in utan tillståndsansökan enligt nya regler kring vindkraft i Miljöbalken (MB) skall följas. Detta innebär att kommunen involveras map tillstyrkan av projektet.

2 Jan Ahlgren (J.A) från Göteborg Energi ansvarar för projektering och byggnation av den planerade parken och presenterade hur en vindkraftsetablering går till i allmänhet och med hänsyn till vissa förhållanden i Sätila. J.A. redogjorde för behovet av transporter av material för vägkonstruktion och fundamentbygge, behov av transporter för vindkraftverken samt vad som behövs map anslutningar till elnätet. Johanna Ottosson (J.O) från Triventus Consulting AB presenterade konsultbolaget och projektets gång map MB, var i processen projektet befinner sig just nu och vilka möjligheter sakägare har att påverka och ha insyn i projektet. J.O presenterade också det förslag till utformning av projektet som ligger för utredning och bedömning, den alternativa utformning som utarbetats samt den alternativa lokalisering som finns i projektet. J.O redovisade de beräkningar som gjorts, de hänsyn som tagits map befintlig kulturvärdes-, natursvärdes- och naturskyddsinformation. J.O informerade också om vilka utredningar som skall göras och öppnade för information från allmänhet och sakägare som skulle kunna ligga till grund för ytterligare hänsyn och/eller utredningar. Johan Scheurer presenterade vad ljud är och hur det uppfattas och till viss del upplevs av det mänskliga hörselorganen i allmänhet. Därefter presenterade J.O den beräknade ljudpåverkan för aktuell vindkraftpark samt de framtagna alternativen. I kaffepausen demonstrerade J.S en ljudsimulering med inspelat ljud från en park med fem verk på 500 m avstånd. Ljudstyrkan från simuleringen mättes upp så att man kunde se på en befintlig ljudmätningsutrustning vilka nivåer som nåddes av örat på den mätta platsen. Den utställning som varit uppställd på ortens bibliotek fanns på plats. Fotomontage som redovisade vindkraftverkens synlighet från olika utsiktspunkter fanns uppsatt på lokalens väggar. Dessutom presenterades en rörlig simulering av synligheten av vindkraftverken under J.Os presentation. Nedan presenteras frågor, svar och kommentarer som kom upp under presentationerna. Sist i dokumentet presenteras kommentarer som kom in efter presentationen. Frågor och svar samt kommentarer under presentationen 1. Fråga från åhörare; har man tagit hänsyn till dem som bor i området Svar A.K. Vi har bla beräkningar av ljudbilden där vi ser hur närboende kan påverkas och att ljudkraven efterlevs 2. Fråga; Vad händer efter 25 år. Återställer man då? Svar J.O. Tillståndet ges vanligtvis på år. Därefter måste man ta ställning till att söka nytt tillstånd om man vill fortsätta producera eller om man skall ta ner verket. 3. Fråga; Hur ser måtten egentligen ut (på vkv). Det står olika uppgifter i olika delar av informationen som gått ut. Svar J.O. Ansökan gäller verk på 2-3 MW med en totalhöjd på max 180 m. Beräkningar och beskrivningar presenterar två fall där 2 MW verk med en total höjd av 150 respektive 180 m redovisas. 4. Fråga åhörare; Varför har vi inte fått information om 180 m verken? Svar J.O. Den informationen finns i samrådsunderlaget och i dagens presentation.

3 5. Fråga åhörare; Hur ser hinderbelysningen ut på vintern när det är mörkt? Har ni några animeringar på det? Det skulle vi vilja se. J.O. Idag har vi bara animeringar som visar rotorbladen i rörelse. Vi tar i beaktande era önskemål om animeringar som visar verken markerade med hinderbelysning. 6. Fråga åhörare; Hur mycket tjänar Marks kommun på detta? Svar; Det finns ingen ersättning som går direkt till Marks kommun. 7. Fråga åhörare; Finns det någon möjlighet att avsätta del av vinsten från vindkraften till någon form av bygdefond (har hört något om sådan lösning i Norrland)? Svar J.C. Inte direkt bygdefond men GbE har öppnat för möjlighet att titta på delägarskap. Vill ha samhällsengagemang. 8. Fråga allmänhet; Finns det inte en risk/möjlighet att delägarskap nu kommer att bli beskattat efter det förslag som ligger? Svar J.C. Skulle bli förvånad om ett sådant förslag går igenom. 9. Fråga åhörare; Finns det risk att GbE bygger och sedan säljer anläggningen på samma sätt som man gjorde med en fritidsby för några år sedan? Svar J.C. Känner inte till det fallet. Planen är ett långsiktigt ägande. 10. Fråga åhörare; Finns det beräkningar på vindkraftverkens utbyte, effektivitet osv? Svar J.C. Detta kan J.O. redovisa. 11. Fråga åhörare; Var står vindmätmasten och hur hög är den? Svar A.K. Visar på OH-skärmen mastens placering. Den är ca 100 m (99 m). 12. Kommentar åhörare; Detta (alternativ lokalisering) är närmare till att ansluta till ledningsnätet 13. Fråga åhörare; Är det maxeffekt som redovisas i produktionsberäkningen? Svar J.O. Nej det är baserat på verklig vindstatistik. Ännu bättre underlag får man när mätmasten lämnar resultat.

4 14. Kommentar åhörare; Optimering för vem? Man skrämmer ju bara bort folk! Svar J.A. I parkoptimering tas allt från produktion till alla typer av störningar med i bedömningen och tas hänsyn till. 15. Fråga åhörare; Vilka är säkerhetsriskerna med vindkraft och hur stora är dessa risker? Svar J.O. Riskerna är väldigt små. Det finns en riskanalys som är gjord för ett verk i Malmö som man kan titta på. Att något verk får påfrysning med is som sedan lossnar (så kallade iskast) är inte särskilt vanligt i södra Sverige. Om påfrysning ändå skulle ske så är rotorblanden inbördes balans så viktig att verket automatiskt skulle stoppas. När det senare skall startas upp igen kan detta ske manuellt. På så sätt finns det folk på plats som kan varna. 16. Fråga åhörare; Vilken spänningsnivå är det från vkv? Svar J.A. 24 eller 36 kv. Ansluts till högre spänning via transformator. 17. Fråga åhörare; Blir det mer ledningsgator? Svar J.A. Vet ej. Det är upp till Fortum som är ansvarig för detta. Inom och mellan verken kommer det att vara markledningar som kan läggas i anslutning till vägar eller rätt igenom skogen. 18. Fråga åhörare; Varifrån kommer vindkraftverken? Följdfråga; kan all denna energi till transporter verkligen betala av sig på några månader? Svar J.A. verken kommer troligt från Danmark eller Tyskland. Ja! Återbetalningen av energi går så fort. 19. Kommentar åhörare; Observera att det inte bara är att säga att man inte har vindkraftverken inom ett riksintresse. Även om man är utanför kan riksintresset påverkas genom att man ser och hör vindkraften. 20. Kommentar åhörare; om man är ute och springer i ett friluftsområde så kommer man ju ganska långt på en tur och kommer kunna bli mycket störd. 21. Fråga åhörare; har kommunen tillstyrkt vindkraftsparken? Svar J.O. Detta gör man först i tillståndsärendet då remiss kommer från Länsstyrelsen (LSt)

5 22. Fråga åhörare; Hur blev just detta området aktuellt? Svar J.C. Det finns mark att tillgå, intresserade markägare, och det finns kartering som säger att det blåser bra. Därför är det intressant för vindkraft. 23. Fråga åhörare; Varför måste man bygga så nära hus när det nu kommit så många klagomål. Svar J.C. Det som presenteras i dag och i samrådsunderlaget är bara ett förslag. Åsikter om vissa verk som ligger nära och som riskerar att störas mer har kommit in nu och tidigare och kommer att tas in i bedömningen av utformningens lämplighet och val av slutlig layout till ansökan. 24. Fråga åhörare; Vem gör bedömningen och beskrivningen om vad som är en störning? Svar J.O. Det finns väl dokumenterat vilka värden som finns i området (naturvärden osv). All denna information ställs samman i ansökan. 25. Fråga åhörare; Vi som allmänhet har ingen möjlighet att se och tycka till om de motiveringar om störningar som kommer in i ansökan/mkb. Svar J.O. I samrådsunderlaget finns delar av detta beskrivet. På detta underlag, samt på det som redovisas idag, kan man ha synpunkter. 26. Fråga åhörare; Finns det ingen mark i Göteborgs kommun som man kan använda till vindkraft istället? Svar J.C. Man vill bygga i hamnen och på någon lokal till. Möjliga plaster är få på grund av den täta bebyggelsen i kommunen. 27. Fråga; Hur många fastighetsägare/boende är berörda av vindkraftsparken? Svar A.K. Det gick ut 330 brev. Flera av dessa brev gick till samma person eftersom man kan äga flera fastigheter osv. 28. Kommentar åhörare; Kommunen fattade beslut i går (1/6 2009) om att se över om vindkraftens intresse och samhällsnyttan är förenliga. Man har tidigare bestämt att ta fram riktlinjer för vindkraft i kommunen. 29. Fråga åhörare; Göteborgs Energi skall byggas på 20 platser fram till Varför är inget av dessa alternativa platser presenterade i dagens presentation? Svar J.C. Dessa platser ställer vi inte emot varandra. 30. Kommentar åhörare; enligt MB skall man redogöra för alternativa platser, inte bara en som presenteras här.

6 Svar J.O. Det är i MKBn som detta skall presenteras. Om Länsstyrelsen kräver detta så följs det kravet. Erfarenhetsmässigt så har det räckt med en alternativ lokalisering för de vindkraftsärenden som Triventus Consulting AB drivit. 31. Fråga åhörare; Det område som planeras för att bli naturreservat hur påverkar detta vindkraften. Svar J.O. För ett område som är naturreservat så måste man följa de punkter, speciella hänsyn och bestämmelser, som är uppsatta för just detta område. Det gäller även här. 32. Fråga åhörare; Vad har du för erfarenhet av att mäta infraljud, kunskap kring skadligheten av infraljud från vindkraft, kunskap om vad det står i Naturvårdsverkets Upplevelse av ljud från Vindkraft och följer du försiktighetsprincipen? Svar J.S. Vi mäter inte infraljud eftersom uppdragen inte anger detta utan följer ISO normen för mätningen av hörbart ljud. Det finns i dag inga studier som visar på att lågfrekventa ljud från vindkraftverk påverkar människor och djur på ett negativt sätt. Det återstår att visa vad/om skador som kan uppstå. För övrigt genomförs de mätningar som respekive uppdrag anger och i de uppdragen ingår inte att t ex göra bedömning enligt försiktighetsprincipen. Jag levererar ett mätresultat. 33. Fråga åhörare; nyligen kom en rapport om en flock getter som hade dött i samband med vindkraftsetablering. Känner du till den? Svar J.S. Nej, har inte hört talas om den, men generellt så har djur ofta förmåga att bara använda ljud som de har nytta av. Är vindkraften inget hot så kan de i så fall sortera bort det ljudet. Gäller framför allt tamboskap. 34. Fråga åhörare; Var går gränsen för att man skall kunna få buller plank, t ex då man bor vid väg? Svar J.S. Bygger man bredvid befintlig väg får man stå för det själv. Ny väg eller förändring av väg 55 db(a) utomhus, max 45 db(a) inomhus och ekvivalent inne 30 db(a). Vindkraften har således mycket högre krav, 35. Fråga åhörare; Vilka är bullerkrav vindkraft Svar: 40 db(a) fastboende, 35 db(a) detaljplanelagt fritidsbebyggelse. 36. Fråga åhörare; Hur långt från Vinkraftverk kommer denna nivån? Svar J.S. Ca 500 från verket.

7 37. Fråga åhörare; Om medelvärdet är 40 db(a), kan det då vara toppar på 60 db(a)? Svar J.S; Nej det är medelvärdet över så korta tider så det är inte möjligt. Vindkraftverk ger väldigt jämna ljudintensitetsnivåer. Det man hör som skillnader är inte i första hand ljudstyrkeskillnad utan variation i frekvensen som uppstår så rotorbladet passerar tornet. 38. Fråga åhörare; kan vindkraftverk i form av sin höjd inte påverka klimatet? Kan den elektriska laddningen i molnen påverkas? Svar J.O. Eftersom man räknar med att turbulensen som uppstår efter att vinden passerat ett verk har klingat ut på 3-5 rotordiametrar så borde klimatpåverkan vara försumbar. Har inte hört något om att molnen skulle kunna påverkas. 39. Kommentar åhörare; Detta är en stor miljöstörning och vi kommer att slåss! 40. Fråga åhörare; Hur stor kan störningen bli från vindkraftverk gentemot från en etablering av väg? Svar; Det finns större frihetsgrader vad gäller att få bygga väg. 41. Fråga åhörare; Vi bor nära verk vid sjön och riskerar att bli störda. Vad gör ni om t ex bullergränserna överskrids? Löser ni in fastigheten då? Svar ; I ett tillstånd så följer det med att man måste följa bullerkraven. Gör man inte detta får man åta skyddsåtgärder. Det kan t ex vara att reglera ner ett eller flera verk. 42. Fråga åhörare; Vad händer med de beräknade värdena vid en sjö? Svar; Beräkningsmodellen är gjord för hårda plana ytor och stämmer väl med en sjö, egentligen bättre än för en skog där vinden bromsas mer. 43. Fråga åhörare; När upplever man en fördubbling av ljudstyrkan; Svar J.S. När man mäter så är fördubblingen 3 db, upplevt 10 db 44. Fråga; Har vindkraftverkens höjd någon betydelse för ljudutbredningen? Svar; Det är avståndet mellan källan och mätpunkten som bestämmer ljudnivån. 45. Fråga; Vad händer om de boende upplever en störning? Vem betalar undersökningarna? Svar; Det är upp till myndigheterna (tillsyns- och tillståndsmyndigheterna) att kontrollera (eg upp till den som driver verken) att sätta krav på utövaren.

8 46. Fråga åhörare; Är det samma ljud från alla typer av verk? Vet man från början vad verken ger? Svar J.O. Nej, olika fabrikat har olika ljudbild dock så är skillnaden mellan verk i samma storleksklass inte speciellt stor. Uppgifter om verken källjud levereras från tillverkarna. 47. Fråga åhörare; varför väljer man verk som bullrar mer? Bättre återbetalning? Svar; Man väljer den verkstyp som är mest lämpad och som klarar bullerkrav. 48. Kommentar; Hökåsverket borde varit stängt för länge sedan. Det går inte att bo där! Huset ligger lugnt men det blåser där verket står. Svar från åhörare från kommunen; Kan redogöra för vad som görs och har gjorts i detta fall. Svar J.O. Detta är ingen önskvärd situation. I de flesta fall är det dock så att där riktlinjerna följs så är det ofta heller inte några klagomål. 49. Fråga åhörare; i mitt område var det från början planerat för fritidsbebyggelse men övergår mer och mer till fastboende. Vad gäller då? Svar J.O. Kommunen är tillfrågad och det lutar åt att i alla fall söka tillståndet för 40 db(a) (fastboendenivå). 50. Fråga åhörare; I figuren uppfylls 40 db(a). Med vilket verk är detta? Hur ska vi kunna ta ställning om man inte bestämt storlek och fabrikat? Svar J.O. I beräkningen så används Vestas V90 2MW som är representativt verk med bra data. Det är sedan oavsett val av verk eller andra förhållanden riktvärdet på 40 db(a) som gäller vid bostäder. 51. Fråga åhörare; uppenbarligen är det lågfrekvent ljud som stör sömn? Kommer ni ha med det som ett driftvillkor i ansökan. Svar J.O. I den ansökningar som vi har skrivit samt för de vindkraftparker vi har fått tillstånd för så har detta ej funnits med som villkor. Vi kommer heller inte förorda för ett sådant villkor. Vi kommer dock, då det verkar finna en viss oro för detta, skriva om det i den miljökonsekvensbeskrivning som ska upprättas. 52. Fråga åhörare; Hur används råhetsbegreppet i beräkningarna? Svar J.O. och J.S. Beräkningsmodellen är utformad för äldre verk. Vindkraftverk av äldre modell avger ofta ett ljud som ökar med hastigheten. Nyare vindkraftverk är reglerade på ett vis som gör att det ljud som avges ökar upp till en viss hastighet, för att sedan stanna på en fast nivå. För att få beräkningen att mer överrensstämma med verkligt utfall för dagens moderna vindkraftverk sätts råheten till 1,5 samt det högsta/maximala källjudet för vindkraftverket används som indata, även om det först infaller vidhastigheter över 8 m/s. Genom att göra på detta vis elimineras effekten av k-

9 faktorn i beräkningen. K-faktorn anger hur många db per m/s som adderas vid avvikelser från vindprofilen. Denna faktor har antagits till 1 db(a)/m/s i WindPro2 men är felaktigt för moderna verk. 53. Kritik; Varför har inte vi sakägare kunnat kallas till ett särskilt möte. Då hade vi kunnat få bättre diskussioner och svar. 54. Kommentar från åhörare; det har kommit fram mycket kritik på informationsmötena. Bilden som gavs i början av presentationen ger en allt för positiv syn! 55. Fråga åhörare; Har beräkningarna som gjorts och redovisas använt värden från nedställda verk? Svar J.O. Ja, detta görs när man måste anpassa för att inte överskrida vissa värden. Förutom att ställa ner verk så kan skyddsåtgärder vara att ställa ner eller stänga av verk för att minska tid för rörlig skugga eller vidta åtgärder för att skydda vissa biotoper. 56. Kommentar åhörare; Ynkligt att man inte gjort större åtgärder för att hitta alternativa plateser för vindkraft när det är så stora protester! 57. Fråga åhörare; Tycker Göteborgs Energi att man gör ett bra jobb när man får så stora protester? Svar J.C. ja, vi tycker att vi gör ett bra jobb och tar in åsikter och strävar efter att få en så positiv omgivning som möjligt. Tycker att vi gör en bra sak! 58. Fråga åhörare; varför har det bara presenterats klagomål som kommit från boende på södra delarna. Vi i andra delar har också klagat och blir utsatta för störning. Alla klagomål måste beaktas! Svar J.O. Det är viktigt att alla delar kommer in så att man får en så tydlig helhet som möjligt! Detta gäller både för hela etableringen och för var och en av enskilda inblandade. 59. Fråga åhörare; Så man kan vara utsatt för skugga i 8 h på sommaren? Svar J.O. Det är totaltiden över ett år som räknas. För varje bostad inom närområdet finns en skuggkalender som visar den förmodade skuggtiden fördelat på årets månader och tid på dygnet. 60. Fråga åhörare; Hur stort område undersöks? Svar J.O. Så pass stort som behövs för att kunna avgöra om det finns risk för störning. Kan t ex vara fåglar som häckar utanför området men som använder det för födosök. Sådant måste tas hänsyn till.

10 61. Fråga; Varför finns det inga fotomontage från Svansjön? Svar J.O. Vi har tagit foto från Svansjökulle. Därifrån var det dock svårt att se verken därför kompletterade vi med foton från stora Svansjön. Vi har inte tagit foton från Lilla Svansjön. 62. Önskemål åhörare; Att fotomontage och simuleringar av hinderbelysning kommer med på hemsidan. Svar A.K. Skall lägga vad som finns på hemsidan, se vad vi kan göra åt resten av önskemålet. 63. Fråga åhörare; Finns det risk att man väljer ett högre verk när tillståndet väl är givet? Svar A.K. maxhöjd ges av tillståndet. Vill man ha högre höjd får man begära ändring av tillstånd eller söka nytt tillstånd. Göteborgs Energi kommer i vilket fall inte att bygga verk som är så höga att högintensivt vitt ljus behöver användas. 64. Fråga åhörare; Kommer tillståndsansökan att ha mer mer än en alternativ lokalisering? Svar J.O. Ansökan kommer att innehålla de delar som lagen kräver. Vi kommer ha en dialog med Lst om vad de kräver i detta fall. 65. Fråga åhörare, Finns det någon möjlighet att få se ansökan innan den är behandlad av Lst så att man kan bedöma och bemöta? Kan vi sakägare få info om när? Svar A.K. ja, vi kan lägga ut den på hemsidan då den är klar att skicka till Lst. Meddelande skickas då till sakägare. 66. Fråga åhörare; När får kommunen remissen. Svar J.O. Förmodligen efter att Lst gjort sitt (ev kompletteringar osv) så skickar de ut till kommunen på remiss. Inte helt klart. 67. Fråga åhörare; Finns det risk att satellitmottagning TV kommer att störas? Svar J.C. vi kollar detta. 68. Fråga åhörare; varför tas utställningen redan ner från biblioteket? Svar A.K. Skall kolla om den kan stå kvar. Ställer i så fall tillbaks den. 69. Fråga åhörare; Angående vindkraftsandelar hur stora möjligheter finns det att bli delägare? Svar J.C. Håller på och tittar på modeller för att kunna erbjuda delägarskap.

11 70. Fråga åhörare; Hur villiga är Göteborgs Energi att gå in i ett avtal för att skapa typ av bygdefond? Svar J.C. Sådana modeller har vi inte tittat på hittills. 71. Kommentar åhörare; Vi har själva satt oss i situationen att behöva så mycket energi. Nu är det ett miljöproblem. Vindkraft är ett bra alternativ och det är viktigt att ta med denna nytta. Kommunen kan bli en föregångare! Positivt! 72. Kommentar åhörare; bidrar Göteborg Energi till att uppfylla Kyotoprotokollet? Svar J.C. Ja 73. Kommentaråhörare; Marks kommun har gjort en naturinventering som kan användas i detta arbete. Svar J.O. Vi kommer att titta på denna utredning. 74. Kommentar åhörare; Bekymmersamt att använda en konsult som säger sig bara följa lagen. Svar J.C. vi kommer även titta på infraljud. Frågor och önskemål som inkommit efter presentationen; 1. Fam Kaltenbrunner, Flohult 5:2. Vill inte ha bullerstörning. Tycker att 37,5 db är för högt. 2. Lena Björck, bor vid Stora Öresjön där det finns fiskgjuse och lom. Vill att Göteborg Energi tar hänsyn till dessa vid etablering. 3. Marie-Louise, Ebba, Elin, Anton Odbro, Smälteryd 2:41. Oro för hög ljudnivå. Bor öster om parken. Bor med ganska lite vind, med risk för att höra ljuden och uppleva dem som höga. Protesterar mot verken 4 och 8. Förda minnesanteckningar av Eva-Maria Arvidsson Triventus Consulting

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Göran Fagerström, handläggare 010-224 13 55, 076-800 23 17, goran.fagerstrom@lansstyrelsen.se

Läs mer

Beräkning av lågfrekvent ljud

Beräkning av lågfrekvent ljud Rabbalshede Kraft AB (publ) Beräkning av lågfrekvent ljud Projekt: Kommun: Sköllunga Stenungsund Datum: 14-7-18 Beräkning av lågfrekvent ljud Sammanfattning: Beräkningar avseende lågfrekvent ljud i ljudkänsliga

Läs mer

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB Ted Kransby 2010-05-10 Kompletterande samråd Till berörda fastighetsägare och boende i närområdet till Skäftesfall vindbruksanläggning

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Sjönevad vindkraftpark Anteckningar från samrådsmöte med närboende och allmänhet

Sjönevad vindkraftpark Anteckningar från samrådsmöte med närboende och allmänhet Sjönevad vindkraftpark Anteckningar från samrådsmöte med närboende och allmänhet Tid: 22 september 2015, kl. 18.00-21.00 Plats: Abilds bygdegård, Falkenberg Från Vattenfall: Staffan Snis Projektledare

Läs mer

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Göteborg Energi 2007 Ägare Antal kunder Antal anställda Rörelsens intäkter Investeringar Göteborg Stad Ca 300 000

Läs mer

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa.

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa. Mötesanteckningar informationsmöte Vindkraftprojekt Örserum Smålandsgården, Örserum 2011 12 06 Klockan 18:00 22:00 Innan mötet inleds har deltagarna möjlighet att lyssna på en ljuddemonstration av Johan

Läs mer

Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun

Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun Göteborg den 23 november 2012 Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun GreenExtreme AB avser att bygga fem vindkraftverk i Kalmar kommun i området Gunnarsbo, och vill med detta brev informera er närboende eller

Läs mer

Lokalisering. figuren till höger syns förväntade vindförhållanden i de olika områdena.

Lokalisering. figuren till höger syns förväntade vindförhållanden i de olika områdena. Lokalisering Bergvik Skog AB avser att ansökan om tillstånd att uppföra vindkraftverk i södra delen av Vansbro kommun. Projektet går under namnet Kajsberget och består av flera möjliga vindkraftsområden

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Smultronet 4, Nyköping

Smultronet 4, Nyköping RAPPORT 14109 C 1 (5) Kund EUU Jens Albrektsson Box 545 611 10 Nyköping Datum Uppdragsnummer 14109 Bilagor C01 2015-02-26 Rapport C Smultronet 4, Nyköping Buller- och vibrationsutredning för detaljplan

Läs mer

Välkomna till informationsmöte Norra Gotland 2017

Välkomna till informationsmöte Norra Gotland 2017 Välkomna till informationsmöte Norra Gotland 2017 18.00 Dörrarna öppnar 18.30 Välkommen önskar Siral med bakgrund till satsningen och visionen med projektet. Triventus Consulting beskriver sedan processen

Läs mer

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25 2009-05-25 SÄTILA VINDKRAFT Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken för uppförande av en vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5,

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Till: Länsstyrelsen i Västerbottens län Miljöprövningsdelegationen Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Sökande: Kontaktperson: Saken: Fred. Olsen Renewables AB Västra Norrlandsgatan 29 903

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Mätning av vindkraftljud

Mätning av vindkraftljud Mätning av vindkraftljud Emission och immissionsmätning Jens Fredriksson, ÅF Fredriksson, 2011 11 24 1 Innehåll Hur, vad och varför? Varför mäta? Vad påverkar en mätning? Hur mäter man? Erfarenhet från

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Sätila vindkraftpark, Marks kommun Lågfrekvent ljud

Sätila vindkraftpark, Marks kommun Lågfrekvent ljud Handläggare Grönlund Josefin Tel +4610-5058458 Mobil +4670-1847458 Fax +4631-7747474 josefin.gronlund@afconsult.com RAPPORT B 1 (6) Datum Johanna Ottosson Triventus Consulting AB Box 33 311 21 Falkenberg

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

1. Nybyggnadskarta och situationsritning

1. Nybyggnadskarta och situationsritning Tidaholms kommun Miljö- och byggkontoret 522 83 Tidaholm Dnr 2011-0336-4 Datum: 2011-11-04 KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggkontoret har den 24 oktober

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Velinga vindkraftpark

Velinga vindkraftpark Velinga vindkraftpark Samråd med allmänheten 2011.04.07 Områdesbeskrivning Området domineras av ett kuperat skogslandskap, starkt påverkat av skogsbruk. Skogen består till större delen av barrskog med

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

2 Diskussion om kontrollmätning av ljud

2 Diskussion om kontrollmätning av ljud PM 1 (5) Handläggare Tel +46 10 505 84 54 Mobil +46 (0)70 184 74 54 Fax +46 10 505 44 38 martin.almgren@afconsult.com Datum 2014-09-10 Rabbalshede Kraft AB Karolina Tisell Marknadsvägen 1 457 55 Rabbalshede

Läs mer

Göteborg Energi. Sökande. - Ett framsynt energibolag med omtanke. Göteborg Energi 2008

Göteborg Energi. Sökande. - Ett framsynt energibolag med omtanke. Göteborg Energi 2008 Samråd 17 april 2009 enligt MB med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:30 2, 1:30 3, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10, 2:9,

Läs mer

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda Samrådsredogörelse 2011-12-19 Vindpark Östra Frölunda Innehåll INNEHÅLL... 1 1. INLEDNING... 2 1.1. SAMMANFATTNING AV SAMRÅDSPROCESSEN... 2 2. TIDIGA REMISSFÖRFRÅGNINGAR... 3 3. SAMRÅD MED SVENLJUNGA KOMMUN

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 ÅF - Division Infrastructure Skandinaviens ledande aktörer inom samhällsbyggnad AO Ljud och Vibrationer

Läs mer

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009.

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Vindkraftverket i Stenninge fungerar och producerar bra. Därför har vi som äger verket Helianthemum Vind AB (se faktaruta) sedan drygt

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK

SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK 2013-09-05 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Kullboarp Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg 5 anställda

Läs mer

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan.

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan. Vindkraftprojekt Fjällbohög Samrådsmöte med allmänheten Tid och plats: Edsele bygdegård, måndag den 8 juni 2015, kl. 18.00. Deltagare: Markus Nordén, projektledare, Kraftö AB Johan Granlöf, vice projektledare,

Läs mer

Ljud från vindkraftverk

Ljud från vindkraftverk Ljud från vindkraftverk Naturvårdsverkets arbete Forskning om miljöeffekter 2012-10-17 Miljöbalken 1 Värdefulla natur- och kulturmiljöer ska skyddas Mark, vatten och fysisk miljö ska användas så att en

Läs mer

Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget

Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget wpdonshorebroborgetabochwpdonshore LannabergetABplanerarföruppförandetavtvånära liggandevindkraftsparkerirättviksochovanåkers

Läs mer

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB Bror Norberg, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommunn (BN) Ida Dahl, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommun (ID) Cecilia Danebäck, Triventus Consulting AB (CD) (För anteckningar) Sven Levin,

Läs mer

Välkomna till samråd angående Hån vindpark

Välkomna till samråd angående Hån vindpark Välkomna till samråd angående Hån vindpark Syftet med samrådsmötet är att delge aktuell information om det planerade projektet samt att samla in information och synpunkter. Skriv gärna upp er på deltagarförteckningen.

Läs mer

02322-000754 NV Nordisk Vindkraft AB Lilla Bommen 1 SE- 411 04 Göteborg T +46 (0)313 395 960 F +46 (0)313 395 969 E info@nordiskvindkraft.se www.nordiskvindkraft.se Anders Bjerkhoel (för fastighetsägare

Läs mer

SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM

SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM Bilaga D har översatts från engelska till svenska. För det fall att versionerna avviker från varandra

Läs mer

!"##$%&#'$()#"#*&+,-+.#,"#-/+0$11',%&0+.2,/0,3"#2)+&-',4., 562%'&7682$#,,! "#$%$!&'(%!)*+!,!-.//%0$%1!2.++*34!2.++*35*46!$,4(7'%3!(%3!8!0%9)*7),!

!##$%&#'$()##*&+,-+.#,#-/+0$11',%&0+.2,/0,3#2)+&-',4., 562%'&7682$#,,! #$%$!&'(%!)*+!,!-.//%0$%1!2.++*34!2.++*35*46!$,4(7'%3!(%3!8!0%9)*7),! "##$%&#'$()#"#*&+,-+.#,"#-/+0$11',%&0+.2,/0,3"#2)+&-',4., 562%'&7682$#,, "#$%$&'(%)*+,-.//%0$%12.++*342.++*35*46$,4(7'%3(%380%9)*7), +%//732/.:273;>?;@=A B%/$7'7)%= -7+5&//49C''37(42.3$.)%$D3%(7327//7(2.++*3%3E

Läs mer

Inkomna synpunkter om vindkraftsprojektet Lygnersvider samråd juni 2009 1(9)

Inkomna synpunkter om vindkraftsprojektet Lygnersvider samråd juni 2009 1(9) 1(9) Yttrande från närboende Synpunkter under samrådsmöte del 1 i juni 2009 Mailförfrågningar Yttrande från närboende Skrivelse 2009-05-27: Under hösten och vintern har det kommit till vår kännedom att

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Johan Blomberg (M) Anders Sundberg (S) Lennart Nygren (S)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Johan Blomberg (M) Anders Sundberg (S) Lennart Nygren (S) 2014-02-13 1 (6) Plats och sammanträdestid Sessionssalen, Hultsfred, torsdagen den 13 februari 2014, kl. 10.00-10.30 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Johan Blomberg (M) Anders

Läs mer

Gråtanliden vindkraftsprojekt. Samrådsmöte enligt 6 kap 4 miljöbalken , Järjagården

Gråtanliden vindkraftsprojekt. Samrådsmöte enligt 6 kap 4 miljöbalken , Järjagården Gråtanliden vindkraftsprojekt Samrådsmöte enligt 6 kap 4 miljöbalken 2016-04-21, Järjagården 1 Välkomna! till GHGs samråd för vindkraftsprojektet Gråtanliden! Viktigt: Samrådet ikväll är en del av den

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling 1 Naturvårdsverkets författningssamling ISSN xxxxx Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från vindkraftverk [till 2 kap. miljöbalken]; NFS 2006: Utkom från trycket den beslutade den xxx 2006. Dessa

Läs mer

Västra Derome vindkraftpark i Varbergs kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk

Västra Derome vindkraftpark i Varbergs kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk RAPPORT 1 (7) Handläggare Elis Johansson Tel +46 10 505 84 22 Mobil +46 70 184 74 22 Fax +46 10 505 30 09 elis.johansson@afconsult.com Datum 2014-12-05 Varberg Energi AB Håkan Svensson Box 1043 432 13

Läs mer

Väsman. Saxberget. Boberget. Gropberget. Fjällberget. Storstensberget. Norra Hörken

Väsman. Saxberget. Boberget. Gropberget. Fjällberget. Storstensberget. Norra Hörken Väsman Boberget Storstensberget Fjällberget Saxberget Gropberget Norra Hörken Boberget 440 möh Saxberget 439 möh Ljungåsens parkering Storstensberget Gropberget 455 möh 425 möh Fjällberget 466 möh Gravitationsfundament

Läs mer

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet Välkomna Utformning Lokalisering och placering Vindförutsättningar Vindkraftverk Fundament, väg och elnät Områdesbeskrivning Naturområden Djur och växter Inventeringar Kultur Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage

Läs mer

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk Samrådsunderlag - allmänheten Hössna Vindkraftverk December 2010 2 Greenextreme AB planerar att bygga ett vindkraftverk vid Hössna i Ulricehamns kommun. Greenextreme AB kommer i den här informationsbroschyren

Läs mer

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Vindkraftspolicy Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har det under de senaste åren uppstått ett stort intresse för att bygga vindkraftverk.

Läs mer

RAPPORT Markbygden vindkraftpark Bullerutredning Etapp 1

RAPPORT Markbygden vindkraftpark Bullerutredning Etapp 1 Bilaga 2 Bullerutredning RAPPORT Bullerutredning Etapp 1 2010-07-06 Upprättad av: Johanna Thorén Granskad av: Bengt Simonsson Uppdragsnr: 10137843 Vindkraftpark Markbygden Daterad: 2010-07-06 Bullerutredning

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från vindkraftpark Lyckås, Jönköping kommun 1 Bakgrund. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

Utredning av lågfrekvent ljud från vindkraftpark Lyckås, Jönköping kommun 1 Bakgrund. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft Handläggare Manne Friman Tel +46105056072 Mobil +46701845772 manne.friman@afconsult.com PM03 1 (9) Datum Statkraft Södra Vindkraft AB Att: Jonas Nordanstig Box 233 202 09 Malmö Uppdragsnr 575593 Vindkraftpark

Läs mer

Rättspraxis avseende vindkraft. Peter Ardö Miljöbalksdagarna 2013 Stockholm 21 mars

Rättspraxis avseende vindkraft. Peter Ardö Miljöbalksdagarna 2013 Stockholm 21 mars Rättspraxis avseende vindkraft Peter Ardö Miljöbalksdagarna 2013 Stockholm 21 mars 1 Rättsfall om vindkraft Rättsfall i allmänhet Tillåtlighet Talerätt jämfört med samrådskretsen? Vindkraft och ÖP Vindkraft

Läs mer

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta Sveriges målsättning 50 % av Sveriges totala energianvändning ska komma från förnybara energikällor till år 2020. Produktionen från förnyelsebara energikällor ska år 2020 vara 25 TWh. Det ska finnas planeringsförutsättningar

Läs mer

Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning

Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning Projektrapport Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning Projekt: 12-03443 Rapport 12-03443-09021900 Antal sidor: 17 inklusive bilagor Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Martin Almgren Göteborg 2009-02-20

Läs mer

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna 2012-01-23 Bild 1. Projektområdet Samrådsunderlag Vindpark Kånna 1 Administrativa uppgifter Sökande: Scanergy South AB Vita gavelns väg 10 426 71 Frölunda organisationsnummer

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-02-17 Varför bygga ut vindkraft? Ca 80 procent av världens produktion är fossil. Klimatproblemet är globalt.

Läs mer

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-02-15 FALKENBERG 50 Yttrande över ansökan från Eolus Vind AB avseende miljöfarlig KS verksamhet gällande vindkraftverk

Läs mer

Minnesanteckningar från Brännö Folkets park 2011-02-02

Minnesanteckningar från Brännö Folkets park 2011-02-02 Från Dokumentnamn Sida Minnesanteckningar 1(7) Datum E.ON Vind Sverige AB 2011-02-09 Författare Anna Svensson, Norconsult Informationsmöte angående vindkraftspark i Jonsbo Minnesanteckningar från Brännö

Läs mer

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl.

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Eva-Lena Larsdotter 2014-02-25 KS 2013/0985 Kommunstyrelsen Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.55-15.30 Ajournering 14.45-15.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Leif Hägg (M), ordförande

Läs mer

Framställan om omprövning av tillståndsvillkor

Framställan om omprövning av tillståndsvillkor SKRIVELSE 2014-01-31 Karsholm 1:4 Dnr. 2014-000096 Miljö- och hälsoskyddskontoret Miljöinspektör Cecilia Hammarberg Tfn: 044 / 13 55 50 E-post: cecilia.hammarberg@kristianstad.se Länsstyrelsen i Skåne

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun SAMRÅDSHANDLING Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i MÖRTELEK med omnejd i Uppvidinge kommun ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Sökande: Billyvind AB Adress: Pistolvägen 10 226 49 LUND Telefon: 046-188 432

Läs mer

Ljud från vindkraftverk

Ljud från vindkraftverk Liselotte Aldén Ljud från vindkraftverk Av Annika Melin Det sista öppna seminariet kring vindkraft under 2012 hölls måndagen den 15 oktober i en hörsal på Högskolan på Gotland. Temat var ljud från vindkraft

Läs mer

Frågor och synpunkter under presentationen

Frågor och synpunkter under presentationen Samrådsmöte 23 september 2010 Frågor och synpunkter under presentationen Kommer vindkraften och vattenkraften att samordnas? Svar: Vind- och vattenkraft kommer inte att samordnas av sökanden. Det är Svenska

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04 Vindkraft Sara Fogelström 2011-05-04 Historik Vindkraft i världen (MW) 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 MW 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 I slutet på 2010

Läs mer

Om Vindkraft. Sverige & EU

Om Vindkraft. Sverige & EU Vindkraft Om Vindkraft Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion var

Läs mer

Vindpark Lyrestad. Komplettering av tillståndsansökan enligt MB. Kompletteringsdatum 2012-04-27. Prövningskod 40.90. D.

Vindpark Lyrestad. Komplettering av tillståndsansökan enligt MB. Kompletteringsdatum 2012-04-27. Prövningskod 40.90. D. D.nr: 551-34334-2011 Vindpark Lyrestad Komplettering av tillståndsansökan enligt MB Kompletteringsdatum 2012-04-27 Prövningskod 40.90 Rabbalshede Kraft AB (publ) Telefon Telefax Reg.nummer Sida 1 av 9

Läs mer

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Uppförande av vindkraftverk vid Blädingeås 2:3, Äspetuna 1:7, Äspetuna 1:2, Ryamon 1:3, Spånhult 1:11 och Fallen 1:27 1 i Alvesta kommun

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från Gustavstorp vindkraftpark. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

Utredning av lågfrekvent ljud från Gustavstorp vindkraftpark. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft Handläggare Peter Arbinge Tel +46105051442 Mobil +46725626467 peter.arbinge@afconsult.com PM01 1 (6) Datum 2012-12-18 Green Extreme Claes Lund Östra Larmgatan 13 411 07 Göteborg Uppdragsnr 577269 Gustavstorp

Läs mer

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 Vindpark Össjöhult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 2 (16) Förprojektering av vindkraftverk söder om Vrå, Vrå församling, Ljungby kommun

Läs mer

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00 Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun Den 14/6 kl 18.00 Agenda för mötet: Agenda 1. Presentation av sökande 2. Presentation av Triventus Consulting

Läs mer

Miljömedicinsk bedömning gällande trafikbuller samt etablering av återvinningscentral i Svenljunga

Miljömedicinsk bedömning gällande trafikbuller samt etablering av återvinningscentral i Svenljunga Miljömedicinsk bedömning gällande trafikbuller samt etablering av återvinningscentral i Svenljunga Peter Molnár Miljöfysiker Mikael Ögren Akustiker Göteborg den 28 maj 2014 Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Bilaga: Sammanställning av frågor och synpunkter under möten med Bänkerträsk/Bänkerudden samt Manjärvträsk 4-5 dec 2013

Bilaga: Sammanställning av frågor och synpunkter under möten med Bänkerträsk/Bänkerudden samt Manjärvträsk 4-5 dec 2013 Upprättad: 20131220 Projekt: Markbygden etapp 2 Reviderad: Ärende: Byggnader Bilaga: Sammanställning av frågor och synpunkter under möten med Bänkerträsk/Bänkerudden samt Manjärvträsk 4-5 dec 2013 1. Vad

Läs mer

FJÄLLBERGET SAXBERGET

FJÄLLBERGET SAXBERGET Antagen av Kf 2007-10-25 214 Laga kraft 2007-11-19 tillhörande fördjupad översiktsplan för Upprättad i juni 2007 Vindkraftverk på Fjällberget Foto: Jan Larspers, Länsstyrelsen Dalarnas län Postadress Besöksadress

Läs mer

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat:

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat: 2013-01-25 Mi 2010-816 Kenneth Kallin 0413-62085 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över tillståndsansökan om att uppföra två eller tre vindkraftverk norr om Högseröd, inom fastigheterna Högseröd

Läs mer

God Livsmiljö Halmstad

God Livsmiljö Halmstad Informationsstatus 2012-01-30 God Livsmiljö Halmstad Vi verkar för en god livsmiljö inom Halmstad kommun för alla VINDKRAFTROJEKTET SKEDALA - ENSLÖV Korta fakta om anläggningen Vindkraftverket Navhöjd

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy. Vindpark Marviken Vindpark Marviken Projektbeskrivning ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.se Vindpark Marviken Projektet drivs av ett konsortium som består av: Kolmårdsvind

Läs mer

Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark!

Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark! Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark! 2106-02-29 Syfte med informationsmötet Informera om: - Hur tillståndsansökan har tagits fram - Innehållet i tillståndsansökan

Läs mer

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Sida 1 av 5 Handläggare: E-post: Jonny Berg jonny.berg@bracke.se Bygg- och miljönämnden Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 Jämtvind AB har

Läs mer

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

Bilaga E. Vindpark Östra Frölunda

Bilaga E. Vindpark Östra Frölunda Bilaga E Miljötillståndsansökan Detaljstudie Huvudlayout och alternativa layouter i förhållande till detaljplanelagda områden Vindpark Östra Frölunda Detaljstudie huvudlayout och alternativa layouter i

Läs mer

Vindpark Gottenvik. Vindpark Gottenvik

Vindpark Gottenvik. Vindpark Gottenvik Vindpark Gottenvik Vindpark Gottenvik Projektbeskrivning för samråd med Norrköpings kommun 2013-04-11 ReWind Energy AB, Lantvärnsgatan 8, 652 21 Karlstad info@rewindenergy.se Vindpark Gottenvik Projektet

Läs mer

Brandholmens reningsverk. Mätning av industribuller. Rapport nummer: 2012-069 r01 Datum: 2012-06-26. Att: Erik Timander Box 1146 221 05 LUND

Brandholmens reningsverk. Mätning av industribuller. Rapport nummer: 2012-069 r01 Datum: 2012-06-26. Att: Erik Timander Box 1146 221 05 LUND Rapport nummer: 2012-069 r01 Datum: 2012-06-26 Brandholmens reningsverk Mätning av industribuller L:\2012\2012-069 LH Brandholmen, Läckeby water AB PURAC\Rapporter\2012-069 r01.docx Beställare: Läckeby

Läs mer

40 70 m. 110 m 160 m Vinglängd. 25 m. 45 65 m Effekt. 3 7 MW Årsproduktion 0,8 MW. 1,5 GWh. 8 20 GWh El-villa 25 000 kwh. 60 st

40 70 m. 110 m 160 m Vinglängd. 25 m. 45 65 m Effekt. 3 7 MW Årsproduktion 0,8 MW. 1,5 GWh. 8 20 GWh El-villa 25 000 kwh. 60 st Prövning av vindkraft Lena Niklasson Miljöskyddsenheten Tornhöjd 40 50 m 40 70 m 80 105 m 110 m 160 m Vinglängd 15 m 25 m 45 50 m 45 65 m Effekt 0,3 MW 0,8 MW 2-3 MW 3 7 MW Årsproduktion 0,3 GWh 1,5 GWh

Läs mer

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge Handläggare Martin Almgren Telefon +46 10 505 84 54 SMS +46 701 84 74 74 martin.almgren@afconsult.com Datum 2015-04-02 Projekt nur 700926 Kund Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun Vindkraftpark

Läs mer

Information till dig som bedriver verksamhet med HÖG MUSIK Vad är en hörselskada? Om örat utsätts för hög ljudnivå under lång tid, eller mycket hög ljudnivå under kort tid, kan hörseln försämras. Många

Läs mer