EXAMENSARBETE. Revisorn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Revisorn"

Transkript

1 EXAMENSARBETE 2005:163 SHU Revisorn Hur professionen förändrats med betoning på kvinnors inflytande och oberoendet de senaste 30 åren Karolina Hettinger Cecilia Tranborg Luleå tekniska universitet Samhällsvetenskapliga utbildningar Ekonomprogrammet C-nivå Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Ekonomistyrning 2005:163 SHU - ISSN: ISRN: LTU-SHU-EX--05/163--SE

2 FÖRORD FÖRORD Vi vill ta tillfället i akt att tacka vår handledare Mats Westerberg och våra opponenter som varit ett stort stöd för oss under vårt uppsatsskrivande. De har hjälpt oss genom att ge konstruktiv kritik, goda råd, vägledning, konstruktiv kritik och goda råd. Slutligen skulle vi vilja rikta ett stort tack till våra aktörer, som tagit sig tid att bli intervjuade och gjort det möjligt för oss att skriva denna uppsats. Luleå tekniska universitet, juni 2005 Karolina Hettinger Cecilia Tranborg

3 SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING Denna uppsats behandlar hur revisorsyrket utvecklats som profession med speciell betoning på hur antalet kvinnor inom revisorsyrket och hur kraven på revisorns oberoende har ändrats under de senaste 30 åren. Vi kommer att beskriva detta utifrån olika författare, men även med utgångspunkt i vad våra aktörer anser. Förr var det en ovanlighet att ha en akademisk utbildning. Numera är det fler som utbildar sig, vilket har resulterat i att revisorn inte har samma status som förut. Skandaler runtom i världen under senare år har gjort att kritiska blickar har riktats mot revisorskåren och inte minst dess oberoende. De formella kraven för att erhålla och behålla auktorisation och godkännande har successivt ökat under de senaste decennierna. Den tredje auktoriserade revisorn i Sverige var en kvinna fastän andelen revisorer dominerats av män under många år. Arbetet går ut på att beskriva hur revisorsyrket förändrats över tiden och detta genom intervjuer på revisorer. Vi fokuserade på tre olika revisionsbolag, KPMG och Deloitte i Skellefteå samt Öhrlings PwC AB 1 i Stockholm. Innan företagen kontaktades hade vi bestämt att använda oss av två revisorsassistenter, en kvinna och en man, samt två auktoriserade revisorer, även här en kvinna och en man. En nackdel med intervjuerna var att vi bara hade möjlighet att intervjua en av våra fyra aktörer på plats. Slutsatser vi kunde dra av detta arbete är att professionen som begrepp inte längre är lika mycket värd nu som för 30 år sedan, eftersom fler nuförtiden utbildar sig. Även alla företagsskandaler har gjort att revisorsyrket sjunkit i status. Vi har även dragit slutsatsen utifrån hur antalet kvinnor och män sett ut tidigare, att kvinnorna nu börjar närma sig männen. Detta kan bero på att professionen blivit svagare så att fler kvinnor nu släpps in, men fortfarande är dock merparten av revisionsbyråernas ledande befattningshavare och mest framträdande revisorer män. Riskerna för revisorerna har ökat nu på senare tid, i och med att klienter blivit mer stämningsbenägna och detta kan bero på att revisorns förtroende genom skandalerna har sjunkit vilket leder till att det lättare går att skylla felaktigheter på revisorn. Detta har lett till att oberoendet hos revisorn hamnat i fokus och att revisorn nuförtiden måste använda sig av en analysmodell för att bekräfta oberoendet mot klienten. 1 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

4 ABSTRACT ABSTRACT This essay threats the development of auditor profession, with an emphasis on the number of women, and how the demands on the auditor s independence have changed over the past 30 years. This is described by comparing the existing theories and interviews made with audit firms. The auditor has lost its former status as a result of increased academic education among the public. There have been scandals in the auditory core the last few years which resulted in criticism towards the core and its independence. The formal requirements for obtaining and withholding authorization and approval have gradually increased over the decades. Although men have dominated the auditor profession for many years, Sweden s third authorized auditor was a woman. The purpose with the thesis is to describe how the auditor profession has changed over time. In order to achieve this, we will perform interviews with different auditors. The thesis will focus on three auditory firms, KPMG, Deloitte and Öhrling PwC AB. KPMG and Deloitte are located in Skellefteå and Öhrling PwC AB is located in Stockholm. We decided to interview two auditory assistants, one male and one female and two authorized auditors, one male and one female. We could only interview one of the four main respondents personally and this can damage the validity of the thesis. Conclusions that can be drawn from the study is that the profession do not have the same value today, compared to 30 years ago. This is because the education rate is higher among people today. The recent corporate scandals are also a contributing factor to why the auditors status is lower today. The weakening of the profession has provided women with an opportunity to enter the business and when comparing the male and female auditors, this study shows that the number of female auditors increases, but men is still in majority in the leading positions in the audit firms. Because of the low trust towards the auditors due to scandals, the auditors are exposed to increased risk since clients become more and more willing to file lawsuits against them. This has put the auditor s independence into focus and forced them to use an analysis- model to confirm their independence towards the client.

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING Bakgrund Problemdiskussion Syfte TEORI Professionen Revisorsyrket som profession Normer & God revisorssed Kraven för att bli godkänd eller auktoriserad revisor Revisorsprovet Godkända revisorer Auktoriserade revisorer Ökade krav på revisorsrollen Kvalitetskontroll Oberoende inom revisorsprofessionen Analysmodellen METOD Forskningsansats Undersökningsansats Val av aktörer Datainsamlingsmetod Litteraturstudie Analysmetod Metodproblem EMPIRI Linda Forssell, Deloitte Martin Höglund, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Birgitta Gustafsson, KPMG Åke Danielsson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ANALYS & SLUTSATS Slutsatser Avslutande diskussion Förslag på vidare forskning REFERENSLISTA...27 Bilaga 1 - Intervjuguide A (auktoriserad revisor) Bilaga Kompletterande frågor Bilaga 2 - Intervjuguide B (revisorsassistent) Bilaga 3 - God revisorssed Bilaga 4 - Analysmodellens flödesschema

6 INLEDNING 1. INLEDNING I detta kapitel ges en bakgrund till ämnet samt intressanta problem. Problemdiskussionen mynnar sedan ut till vårt syfte med detta arbete. 1.1 Bakgrund I FAR 2 (2002a) står det att revision är en profession med gamla anor. I Kina fanns revision redan 2000 år före Kristus och revisorn var en högt uppsatt och oberoende ämbetsman. Björkman (1978) berättar att det i Sverige på och talen fanns revisorer av bruksräkenskaper, som var anställda av bruksägarna och att revisionsväsendet som yrke startade senare. Revisionen kom till Sverige under 1700-talet då handelskompanierna kom. I och med detta uppstod ett behov av särskilda revisorer för att granska redovisningen och förvaltningen. Det står skrivet i Nationalencyklopedin att SRS 3, som är landets äldsta organisation för kvalificerade revisorer, bildades Björkman förklarar att tillväxten av det moderna svenska revisionsväsendet inte började förrän år 1912, då Stockholms Handelskammare började auktorisera revisorer. Enligt FAR:s 75 årsbok (1998) fick Sverige den första kvinnliga auktoriserade revisorn år I Sjöströms licentiatavhandling (1994) går det att utläsa att det år 1921 fanns ett krav på att vara mellan 30 och 60 år för att kunna bli auktoriserad revisor. Vidare skriver Sjöström att det för att bli godkänd granskningsman år 1930 krävdes ett svenskt medborgarskap, en ålder på minst 25 år och att kunna rå om sig själv och sitt gods samt ha gott anseende och goda kunskaper i bokföring och vara lämplig för revisionsarbete. FAR (2002a) skriver att det endast fanns 27 auktoriserade revisorer i Sverige år 1923 när FAR bildades, men att siffran i början på 1960-talet steg till 300, som utgjorde cirka fyra stycken revisorer per invånare. Brink (1999) skriver att innehållet i revisionen har ändrats under de senaste 60 åren. Under slutet av 1930-talet var det mest siffergranskning, medan revisionen senare under 1970-talet skulle undersöka om organisationen var ändamålsenlig och effektiv. Brink berättar vidare att det inte bara handlade om att göra saker rätt, utan att även göra rätt saker. (ibid) I FAR (2004a) står det att målet med granskningen, som revisorn gör, är att uttala sig om årsredovisningen och räkenskaperna samt förvaltningen i en revisionsberättelse. 1.2 Problemdiskussion Tidigare forskning har med utgångspunkt i karaktären hos den individuelle professionelle yrkesutövaren och yrkesgruppen, definierat professionerna som kompetens, färdighet, karismatisk läggning, osjälvisk och egennyttig inställning hos individen. För yrkesutövningen är professionen definierad som den tekniska rationaliteten och rättvisa vetenskapsföreningen samt moraliska regler för och kamratanda inom yrkesgruppen. Revirbevakning, monopolisering, och egenintressen har den tidigare forskningen fört in som drivfjäder bakom tillväxten av professionalisering. Detta har dock den modernare forskningen anmärkt på. (Hellberg, 1991) Nationalencyklopedin (2005) definierar profession som...yrke vars auktoritet och status bygger på hög formell utbildning, ofta universitetsbaserad. Nyckelord 2 Föreningen auktoriserade revisorer 3 Svenska Revisorssamfundet 1

7 INLEDNING inom professionen är lärdom, vetenskap, tillämpningsteknik, etik, kärlek till nästa och professionella sällskap. I olika definitioner som ges av olika professionsforskare, uppkommer dessa nyckelord i olika mönster och med olika nyanser (Hellberg, 1991). Professionen inom revisorsyrket innebär att skydda sin höga standard på yrket genom att alla revisorer arbetar åt samma håll och mot samma mål genom att vara välutbildad och att kontinuerligt vidareutbilda sig. Revisorn skall i sitt utövande av yrket handla enligt god revisorssed och god revisionssed, vilka är utsatta normer inom revisorsyrket. Detta gör att alla revisorer arbetar på liknande sätt utan klart utsatta regler. (Hellberg, 1991) I en artikel i Balans (1997) skriver Seth att 150 kvinnor blev intervjuade angående deras syn på revisorsyrket. Kvinnorna berättade om fördelar och nackdelar med att vara kvinna i revisorsyrket. Det framkom att kvinnorna anser sig vara mer lyhörda än män samt har lättare att få kontakt med klienterna. Vissa av kvinnorna tyckte att revisorsyrket är en mansdominerad värld, men att kvinnor har lättare att synas och få mer positiv uppmärksamhet på grund av detta. En av nackdelarna som framkom i intervjuerna var att revisorsyrket är en manlig profession, vilket samtidigt kan göra att kvinnor kan känna att de undervärderas eller missgynnas (ibid). FAR (2004a) skriver om riktlinjer för revisorn när han ska utforma revisionen, att det skall utföras enligt normerna god revisorssed och god revisionssed. Nationalencyklopedin (2005) definierar normer som...handlingsregel, påbud om hur man bör handla eller om hur något bör vara beskaffat eller organiserat. Enligt FAR (2000) infördes begreppet god revisionssed till 1975 års aktiebolagslag och medförde att revisorns rapportering utökades till att gälla hela årsredovisningen. God revisorssed är, enligt FAR (2005a) etiska normer för hur revisorn skall uppföra sig i rollen som revisor. Hit hör bestämmelser om bland annat oberoende och tystnadsplikt. FAR säger vidare att grundkraven för revisorsprofessionen bland annat är förtroende, kompetens, oberoende och tystnadsplikt för att omvärlden ska kunna ha tillit till revisorn. En revisor skall alltid vid granskning handla oberoende. (ibid) Revision innebär enligt FAR (2004a) att en oberoende person i efterhand granskar redovisningen och förvaltningen. I RevL 4 kan utläsas ur 20 att En revisor skall i revisionsverksamheten utföra sina uppdrag med opartiskhet och självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden.. FAR (2002b) skriver att det finns två olika typer av oberoende där den ena är faktiskt oberoende som betyder att revisorn finner sig i en situation där han upplever att han utan hinder kan utföra sitt uppdrag objektivt. Det andra sättet är synligt oberoende som innebär att revisorn uppträder på ett sådant sätt att omvärlden uppfattar eller upplever att revisorn är oförhindrad att utföra sitt uppdrag objektivt (ibid). Denna opartiskhet prövar revisorerna själva genom att använda sig av analysmodellen. Det är en nyhet i RevL som kom att gälla från 1 januari, 2002, att revisorns opartiskhet och självständighet nu skall prövas i analysmodellen (se bilaga 4). I RevL 21 står det att En revisor ska för varje uppdrag i revisionsverksamheten pröva om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet eller självständighet. Vidare skriver FAR att en revisor ska avstå från ett uppdrag, om det finns förhållanden som kan störa förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet. Exempel på sådana omständigheter kan vara hot av egenintresse, självgranskning, partsställning, vänskap, förtroende eller plötslig rädsla. (FAR, 2005a) 4 Revisorslagen (2001:883) 2

8 INLEDNING I och med att vi ser att revisorsyrket som profession har ändrats så mycket bara under de senaste åren, skulle det vara mycket intressant att undersöka hur yrket som profession har förändrats under de senaste 30 åren. Vi vill också se hur antalet kvinnor har varit inom yrket och vad dessa kvinnor har haft för inflytande inom revisorsyrket. Till sist vill vi även undersöka hur kraven på oberoendet för revisorn har ändrats under de senaste 30 åren. 1.3 Syfte Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur revisorsyrket som profession har ändrats under de senaste 30 åren, med betoning på o hur kvinnors inflytande ändrats under de senaste 30 åren. o hur kraven på revisorns oberoende ändrats under de senaste 30 åren. 3

9 TEORI 2. TEORI I detta kapitel kommer vi att behandla den teoretiska delen av vårt undersökningsområde. Vi kommer att framställa vad de olika författarna skriver om hur revisorsyrket som profession med betoning på antalet kvinnliga och mannliga revisorer samt revisorns oberoende ändrats under de senaste 30 åren. Detta kommer sedan att ligga till grund för vårt fortsatta arbete. 2.1 Professionen Hellberg (1991, s 16) definierar professionen som yrkesgrupper som monopoliserar viss kunskap; en kunskap som (a) värderas som nyttig eller värdefull och som (b) utgör grunden för yrkesgruppens monopolisering av viss eller vissa yrkespositioner. Professioner är de yrkesgrupper, som genom ett organiserat strävande tillåts institutionalisera ett kunskaps- och yrkesmonopol. Det framgår av definitionen att professionsbegreppet är ett begrepp som behandlar förhållanden kring professionen. För att yrkesgrupper ska erhålla sin professionella status krävs att omgivningen räknas in i professionen, men också att yrkesgrupperna själv strävar efter att nå och bibehålla denna ställning. Förutom kompetens hos den professionella, måste det även finnas ett beroende mellan det professionella och omgivningen för att den professionella ska kunna inneha sin status. Professionsstrategin innebär ett effektivt uppträdande från professionernas sida, både som drivande kraft men också som opponerande mot andra gruppers och organiserade intressens handlingar. Detta genom att bevaka sin kompetens, så att ingen annan tar på sig arbetsuppgifter som personen inte har kunskaper för. (Hellberg, 1991) Både Abbott (1988) och Hellberg (1991) menar att professionen går ut på att inrätta ett beroendesystem, vilket leder till att grupper söker skydd för att utöka deras auktoritet, där auktoriteten är länken mellan professionalismen och arbetet. I teorin beskriver Abbott professionella beteenden och hur de professionella mellan arbetsområden värnar om professionen. Professionen består av själva revisorsyrket och hur standarden på yrket bevaras. Hellberg menar att det inte räcker att ha kunskapen, för att erhålla en professionell position, utan att den även måste tillägnas på det sätt som professionen har bestämt. Zetterberg (1990) säger att det krävs expertkunskaper från en speciell universitetsutbildning för att ett yrke skall bli en profession, som exempelvis advokat, läkare, tandläkare eller revisor. Skälet till varför yrkesgrupper försöker monopolisera sina kunskaper och positioner på arbetsmarknaden, menar professionsforskare, kan bero på exempelvis status, prestige, makt och materiella belöningar (Hellberg, 1991). Professionsforskare har diskuterat och ställt upp olika krav på kunskap som kan utgöra en bas för yrkesgruppers professionssträvanden. Diskussionen som förts, gällande vilken typ av kunskap som utgör basen för professionaliseringssträvanden och som effektivt kan användas för stängning av positioner, är exempelvis tyst och hemlig kunskap, kunskapens grad av abstraktion samt dess tekniska komplexitet. (Hellberg, 1991) Hellberg (1991) har en inställning att vilken kunskap som helst hävdas symboliskt och att den oftast saknar innehåll och relevans för den professionella yrkesutövningen. Hellberg menar vidare att den kunskapen som behövs i arbetet lärs in när professionspositionerna intagits. Genom en ökad kompetens växer förtroendet för revisorn, skriver Eklund och Jonsson (2004) 4

10 TEORI i sin magisteruppsats. Revisorerna får ett övertag gentemot sina klienter, genom att använda suddiga begrepp. Detta för att begreppen ger stort utrymme för anpassning vid olika förhållanden och att det kan vara till förmån för revisorerna, eftersom det innebär en underförstådd professionalism inom yrket. (ibid) 2.2 Revisorsyrket som profession Enligt FAR (2004a) är revisorn en person som är vald i ett bolag, förening eller annan sammanslutning och som yrkesmässigt sysslar med revisions- och redovisningsfrågor samt närliggande uppgifter. Revisorsyrket har fem steg, där det första steget är revisorsassistent, för att sedan bli godkänd revisor, som övergår till auktoriserad revisor, sedan till chef, för att slutligen bli delägare. (Lång klättring, 2005) Levander citerar Bäckström (ibid, s 10.) att Många studenter tänker på en revisor som en grå liten farbror som tycker om att räkna. Det är en nidbild som inte stämmer. Dagens revisor måste vara social och ha en mycket god förståelse för affärer. Revisorns arbete gör att alla intressenter till företaget, exempelvis ägare, kreditgivare, leverantörer, kunder, anställda samt stat och kommun, vågar lita på den finansiella information som ges ut (ibid). SRS (2005) menar att revisorns huvudsakliga arbetsuppgifter är att garantera att årsredovisningen ger en rättvisande bild av företagets finansiella ställning samt att kontrollera och yttra sig om styrelsens och VDn:s förvaltning. En positiv följd av revisionsarbetet är att fel och misstag kan upptäckas och förebyggas i tid (ibid). Utan revisorn skulle intressenterna behöva anlita egna kontrollanter för att skapa trovärdighet till företaget. (FAR, 2002a) Björkman (1978) skriver att revisorns uppgift förut i första hand var att övervaka aktieägarnas och föreningsmedlemmarnas intressen. Björkman påpekar att revisorns ansvarsområde dock fick sträcka sig längre. FAR (1991) menar att en revisor är en oberoende person som i efterhand ska kontrollera hur ett företag hanterat sin bokföring och administration. Revisorn ska enligt FAR (1991) i första hand undersöka om verksamheten har blivit rätt redovisad och om olika ekonomiuppgifter ger en korrekt bild av verksamheten. Själva målet med revisionen är oförändrad, skriver Gustafsson (Deloitte, 2005). Vidare skriver han att Revisorn skall med sin revisionsberättelse verifiera att han genom sin granskning kan bekräfta för aktieägare, långivare och andra intressenter att årsredovisningen ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. Genom åren har revisorns sätt att arbeta ändrats, anser Eriksson och Vikström (2005). De menar att verksamheter tidigare använde sig av revisorer för att ansvara för företagets redovisningar till att numera endast omfatta granskning av utvalda poster och transaktioner. Detta för att den ekonomiska informationen ska säkerställa tillförlitlighet för företagets intressenter (ibid). Revisorn ska även titta på hur ledningen ansvarar för företaget, skriver Karlsson och Lindbäck (2003). En sak som Björkman väljer att framhålla är att det är synnerligen önskvärt att revisorn och styrelsen har god kontakt med varandra. Det som Björkman här diskuterar är ifall ett deltagande vid styrelsesammanträden kan göra att revisorn påverkas av de beslut som tas. Det är viktigt, att en revisor intar en fri och oberoende ställning och iakttar med den strängaste objektivitet (ibid). Karlsson och Lindbäck menar att den ideala revisorn har motivation och drivkraft att utföra sina uppdrag väl utan att känna sig påverkad av yttre faktorer. Den ideala revisorn ser det som sin skyldighet att tjäna omgivningen. 5

11 TEORI Normer & God revisorssed Karlsson och Lindbäck (2003) skriver i sin uppsats att normer kännetecknas av att förpliktelser samt ett önskat beteende preciseras, utan att vara tvingande. Vidare går det att utläsa att även normativa regler kan uppfattas som restriktiv på det sociala uppförandet, samtidigt som de överlåter och möjliggör handlingar. Normer för med sig förmåner såväl som förpliktelser, rättigheter såväl som skyldigheter. Att aktörer agerar på ett visst sätt i en given situation beror inte bara på deras eget intresse utan av vad de förväntas göra. (ibid) Karlsson och Lindbäck beskriver FAR som starkt normativ med deras cirka auktoriserade revisorer i Sverige. FAR:s normer blir ofta kärnvärderingar inom revisorsyrket. Det går att utläsa från FAR (2005a) att reglerna för god revisorssed antogs år 1976 av årsstämman. Enligt FAR (2004a) har den nya RevL, som kom år 2002, inneburit nya sätt att se på revisorns opartiskhet och självständighet i ett revisorsuppdrag. I RevL går det att utläsa av 19 En revisor skall iaktta god revisorssed. Om arbete som hänför sig till ett uppdrag i revisionsverksamheten utförs av ett biträde till revisorn, är revisorn skyldig att se till att även biträdet iakttar god revisorssed. I bilaga tre där vi jämför god revisorssed från 1977 och 2003 går det att utläsa hur god revisorssed förändrats över åren. De punkter som stämmer till fullo är punkterna om arvodesdebitering, tystnadsplikt, yrkesutövning samt punkten om förhållandet till kollegor. Vissa punkter är dock i närhet med varandra fortfarande som Yrkesmässigt uppträdande och Professionellt uppträdande samt Publicitet och ackvisition samt Publicitet och marknadsföring. I Publicitet och ackvisition är det borttaget att revisorn tidigare inte fick försöka värva uppdrag genom andra än i stadgarna medgivna reklamåtgärder eller genom direkt ackvisition. De punkter som fallit bort och ersatts med nya punkter är Oberoende som 1977 hade en egen rubrik, medan den från 2003 ingår under Professionellt uppträdande och Oförenlig verksamhet som har ersatts med God yrkessed, Organisation av verksamheten samt Vidareutbildning. Punkten som heter Vidareutbildning lyder, En ledamot skall upprätthålla och utveckla sina yrkeskunskaper genom vidareutbildning. Denna punkt kan antas ha tillkommit, i syftet att revisorer skall skydda professionen samt den kunskap de besitter. Det vi vill visa med jämförelsen är att många punkter fortfarande är behållna precis som de skrevs 1977, vilket vi anser borde betyda att de var väl genomförda då. Att sedan välja att döpa om några punkter samt ändra innehållet lite på vissa punkter för att göra de lite mer moderna anser vi bara är positivt. Oförenlig verksamhet från 1977 års god revisorssed, säger att revisorn inte får ägna sig åt annan verksamhet som är oförenlig med hans yrkesplikter som fristående revisor. I Empirin berättar Danielsson att revisorer tidigare sålde försäkringar vid sidan om själva revisorsyrket och fick då provision för det han sålde. Detta menar han är en oförenlig verksamhet, eftersom dessa arbetsuppgifter inte ansågs vara i enlighet med vad yrket innebär. Punkten har sedan blivit borttagen helt från 2003 års goda revisorssed men följs mer nuförtiden än vad den gjorde då den hade en egen rubrik. 2.3 Kraven för att bli godkänd eller auktoriserad revisor Kommerskollegium (2005) är Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik och arbetar för att nå en öppen handel med klara spelregler, både inom och utanför EU. År 1973, då Kommerskollegium övertog auktorisationsförfarandet från Stockholms handelskammare, påpekar Björkman (1978) att kraven från Kommerskollegium för att erhålla auktorisation som revisor var att revisorn yrkesmässigt skulle arbeta med revision. Revisorn skulle även vara bosatt i Sverige, vara myndig och inte vara i konkurs. För att kalla sig auktoriserad, var revisorn också tvungen att ha avlagt en ekonomexamen eller likvärdig examen vid svenskt 6

12 TEORI universitet eller högskola. Det var även obligatoriskt att bedriva praktisk verksamhet på tillfredsställande sätt i minst fem år. Revisorn skulle förutom detta också vara pålitlig och lämplig för revisionsyrket. I FAR (1992) förordning (1973:221) om auktorisation och godkännande av revisorer kan utläsas att kraven för att få auktorisation nästan är desamma som de som kommerskollegium gav ut år Avvikelserna är bland annat att revisorn nu inte skulle ha förvaltare, eller vara förbjuden att utöva rådgivning i verksamheten, enligt lagen (1985:354) om förbud mot yrkesmässig rådgivning. Senare, år 1992 var det även tillåtet att ha avlagt motsvarande examen i Danmark, Finland, Island eller Norge i enlighet med vad kommerskollegium bestämt. Enligt dessa regler skulle minst tre av de fem praktikåren utförts i Sverige. RN 5 s föreskrifter (RNFS 2001:3) om godkännande, auktorisation och registrering skriver i 1 att det krävs ett utövande av revisionsverksamhet på minst timmar på de senaste fem åren, för att bli godkänd eller auktoriserad revisor eller för att erhålla fortsatt godkännande eller auktorisation. Det står även skrivet att mer än hälften av dessa timmar skall ha avsett juridiska personer som enligt lag skall ha godkänd eller auktoriserad revisor. Uppgifterna skall ha innefattat revisionsklienter inom olika branscher. I RevL kan utläsas i 4 punkt 5 att det krävs en revisorsexamen hos Revisorsnämnden, för att bli en godkänd revisor. I 5 står det att en auktorisation kräver en högre revisorsexamen Revisorsprovet RN (2005) som bildades den 1 juli 1995, skriver att antalet provdeltagare för revisorsprovet har varierat kraftigt från år 1998, då de första proven anordnades, från ett fåtal till drygt 200 per provomgång. RN beräknar att antalet provdeltagare hädanefter kommer att uppgå till per år. Detta med hjälp av genomsnittet av antalet årliga ansökningar om godkännande/auktorisation och med antagandet att en del personer behöver göra mer än ett försök för att få ett godkänt provresultat. (ibid) I en artikel i Balans (4/2004) ifrågasätter Flöstrand och Gröjer om revisorsprovet är könsneutralt. De grundar detta på statistik på antalet godkända provdeltagare från år 2002 till På de prov som de undersökte visade det sig att godkända revisorsprov under perioden totalt låg på 44 % (115 personer) kvinnor, men 51 % (161 personer) för männen (ibid). Det har varit färre kvinnor än män som skrivit provet för revisorsexamen under åren och procentuellt har färre kvinnor än män blivit godkända. Hettinger (muntlig kommunikation, 2005) var med i konstruktörspoolen, som både gjorde och rättade proven mellan åren Hans bedömning är att proven inriktades mer på att testa redovisningskunskaper än just det professionella omdömet. Hettinger berättar att hans kollegor på Deloitte, anser att proven nu även innefattar komplexa omdömestester. Flöstrand och Gröjer skriver att det är...viktigare för examensrådet att undersöka om proven verkligen mäter det de är tänkta att mäta: det professionella omdömet. De menar vidare att det skilde sig mycket mellan män och kvinnor på godkännandefrekvensen av revisorsproven. Vid varje provtillfälle varierade det i antalet godkända provdeltagare kraftigt, både för män och för kvinnor. Detta skulle kunna bero på om revisorn har sin verksamhet i en stor eller liten stad. Det sker tidigt specialisering i de större städerna, vilket leder till att de revisorerna inte har lika bred kunskap som de revisorer, som har sin verksamhet i en mindre stad (ibid). Hettinger håller med om detta och menar att storstadsrevisorerna blir mer storbolagsinriktade och kan 5 Revisorsnämnden 7

13 TEORI därför normalt mycket mindre om småbolagsbeskattning. Vidare blir storstadsrevisorerna i sin yrkesutövning mer kontrollerande och mindre affärsinriktade än revisorer på mindre orter med större del av sin verksamhet inom ägarledda företag (ibid). Flöstrand och Gröjer menar att skillnaderna även skulle kunna bero på att rättningen inte är rättvis eller att proven är olika svåra Godkända revisorer Antalet godkända revisorer har haft en långsam ökning fram till slutet av 1990-talet, då siffran började sjunka en aning fram till början på 2000-talet när trenden vände. År 1985 var andelen kvinnor 13 %. Den siffran hade år 1995 ökat till 27 %, för att stiga ytterligare till 32 % år (RN, 2005) Av figur 2:1 framgår att antalet godkända kvinnor hade en stor ökning mellan åren 1985 och 1995, för att sedan minska till en lägre siffra år Samma gäller för männen, men att antalet män i stället ständigt har legat på en betydligt högre nivå än kvinnorna. Däremot har de godkända männen sjunkit mellan åren 1995 och Auktoriserade revisorer Statistik från RN (2005) visar att antalet auktoriserade revisorer stadigt har ökat från 1985 fram till i dag, men att det under 1990-talet var lägre ökning årsvis. Av det totala antalet auktoriserade revisorerna i Sverige år 1985 var det endast cirka 8 % kvinnor, medan det år 1995 hade stigit till 21 %. År 2005 ligger siffran i stället på 27 % (RN, 2005). I FAR (2000) står det att det arbetar cirka tre medarbetare, exempelvis blivande revisorer, specialister och sekreterare på varje auktoriserad revisor. Enligt Seth (1997) reflekterades det över att många auktoriserade kvinnors målsättningar är lägre än männens. Hon menar att målsättningens nivå påverkar synen på möjligheterna att uppnå dessa. Fig. 2:1. Förändringar i andelen godkända revisorer mot auktoriserade revisorer (RN, 2005) Godk. Kvinnor Aukt. Kvinnor Godk.Män Aukt. Män Antal Personer Årtal Staplarna sträcker sig bara från år 1985 på grund av att RN inte har tidigare information om antalet godkända och auktoriserade kvinnor och män skilda åt, utan bara det totala antalet auktoriserade och godkända. Dessa tre år valdes för att ge en överblick över svängningar inom revisorsyrket. Det kan utläsas av figuren att antalet auktoriserade revisorer stadigt har 8