KURS KOD KURSBESKRIVNING Bild och Form grundkurs Kontaktperson: Caroline Ring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KURS KOD KURSBESKRIVNING Bild och Form grundkurs Kontaktperson: Caroline Ring"

Transkript

1

2 Estetik och skapande Bild och Form grundkurs Caroline Ring BF 1202 Du får lära dig grunderna i att skapa tvådimensionella och tredimensionella bilder. Du får chans att prova många olika material och tekniker. Du lär dig också att analysera, tolka och samtala om bilder. Fotografisk bild Madelene Schreiner Fackteckning och Design A Caroline Ring Textil färg och form Caroline Ring Ensemble A Jeff Höglund Sång steg 1 grundkurs Susanne Bertlin- Lundqvist Ljudteknik A Tomas Östman Gitarr steg 1 grundkurs Tomas Östman Fysisk teater Linda Lindström FBL 1201 FOG 1202 FOG 1205 MU 1201 SNG 1405 MUPR 1203 GITR 1405 TEA1201 Du får lära dig att hantera olika kameror och behärska mörkrumsarbete. Du får lära dig ta bilder både i befintligt ljus och i studio samt arbeta med digitala bilder. Bilduppbyggnad och bildanalys ingår. Du får arbeta med figur-, produkt- och modeteckning. Du får lära dig hur man bygger upp en kollektion och använda metoder för teckning och kreativt skapande. Grundläggande dräkthistoria ingår i kursen. Du får arbeta med att formge mönster till textil produktion av olika slag men med tyngdpunkt på screentryck. Du får prova att själv screentrycka tyg och produkter. Rapportritning, färglära och digital bildhantering ingår. Ensemble A-kursen ger grundläggande kunskaper i sång och spel i grupp. Du får lära dig instrumentens olika roller i en ensemble, utveckla din samspels- och samarbetsförmåga, samt spela/sjunga musik ur olika genrer och stilar. Denna kurs skall ge grundläggande kunskaper om hur sångrösten kan användas till skapande. Du får grundläggande övning i memoreringsförmåga och enkel not- och gehörsång.. du får också lära dig röstens fysiologi. Dessutom ska kursen ge kunskaper om grundläggande principer för interpretation. I denna kurs får du lära dig att spela in ljud och musik med digital utrustning i vår studio. Du får också lära dig att koppla upp en PA-anläggning samt styra ljud vid offentliga framföranden. Du får även grundläggande kunskaper i akustik och ljudlära. Här får du lära dig att spela gitarr på en grundläggande nivå. Du får prova på olika kompstilar och förstå hur du kan arbeta utifrån ackordsanalys. Du får även kunskap om hur du själv kan ta ut låtar på gehör och förståelse för grundprinciper i improvisationsspel. Kursen ger kunskap om några teaterformer som betonar de kroppsliga uttrycken. Du får kunskap om teorier bakom dessa teaterformer och möjlighet att pröva enklare fysiska övningar. Vi kommunicerar med kroppsliga uttryck och analyserar dessa.

3 Kommunikation och språk Information och layout Elin Fagerström Retorik A (lokal kurs) Laila Engman Ellen Metall ADM 1205 SV 1501 Kursen ger grundläggande kunskap i muntlig och skriftlig affärskommunikation och utvecklar förmågan att utforma intern och extern information på ett språkligt korrekt sätt, såväl muntligt som skriftligt. Kursen utvecklar förmågan att utforma dokument och framställa informationsmaterial med hjälp av modern teknik samt ge erfarenhet av att arbeta effektivt och ergonomiskt riktigt. Kursen ger övning i muntlig framställning, samt röst- och talteknik. Kursen ger kunskaper om det talade ordets, kroppsspråkets och röstens roll vid kommunikation. Kursen berör de faktorer som påverkar deltagarna i en talsituation. Kursen tränar förmågan att se hur olika tal byggs upp, samt färdighet i att planera och genomföra olika talövningar. Kreativt skrivande A (lokal kurs) Greta Wiklund Svenska C Ellen Metall Laila Engman Engelska C Sara Bylin Moderna språk steg 1 Moderna språk steg 2 SV 1504 SV 1205 EN 1203 MSPR 1201 MSPR 1202 Kreativt skrivande är en kurs där du ges möjlighet att utveckla ditt eget skönlitterära skrivande och där du medvetandegörs om den process som litterärt skapande innebär. Vi arbetar med de tre genrerna epik, lyrik och dramatik. Du får läsa litterära texter för att bli medveten om och känna till de vanligaste stilistiska och berättartekniska grundbegreppen, samt kunna experimentera med dem i ditt eget skrivande. SvC är en kurs där du får utveckla din förmåga att strukturera texter och muntliga presentationer. Du får analysera språk och texter på olika stilnivåer, granska källor och göra sammanställningar. Kursen är inriktad på sakprosa. Kursen behandlar både skönlitteratur och facktext. Kursen ger träning i att informera muntligt och skriftligt på ett strukturerat sätt. Vid läsning av text diskuteras även kultur- och samhällsfrågor i målspråksländerna. Detta är en nybörjarkurs. Du lär känna språket och de kulturer där språket talas, börjar lära dig förstå och börjar använda språket för kommunikation. Kursen ger dig möjlighet att utveckla dina kunskaper, din kommunikationsförmåga och din kännedom om kulturer i länder där språket talas. Din medvetenhet om din egen inlärning ökar liksom förmågan att använda hjälpmedel som t.ex. lexikon

4 Moderna språk steg 3 Moderna språk steg 4 Moderna språk steg 5 Moderna språk steg 6 MSPR 1203 MSPR 1204 MSPR 1205 MSPR 1206 Här använder du språket på ett alltmer varierat sätt. Du lyssnar och läser, samtalar och skriver för olika syften och i olika situationer. Kursen breddar språkförmågan och innehåller olika varianter av språket. Du läser och tillgodogör sig enkel skönlitteratur och utvecklar din förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt. Detta är en bred kurs som fortsätter att bygga upp din förmåga att kommunicera på språket i olika situationer. Tillfälle ges till att fördjupa dig inom något område efter egna intressen eller studieinriktning, liksom till läsning för lust och glädje samt för information och kulturkännedom. I denna kurs får du en större säkerhet och bredd i dina språkkunskaper. Kursen har en mer analytisk inriktning och perspektiven vidgas ytterligare mot språkanvändning i varierande och komplicerade situationer. Samhällsvetenskap och humaniora Företagsekonomi A Lars Löfgren Småföretagande A Lars Löfgren FE 1202 FE 1207 Kursen ger dig förståelse för affärsidéns betydelse för en verksamhet. Du ska få kunskap om: olika företagsformer, grundläggande villkor inom inköp och försäljning, företagsekonomiska kalkyler och lönsamhetsbedömningar. Slutligen behandlas marknadsföring och dess möjligheter till att skapa ett konkurrenskraftigt företag. Kursen behandlar de mindre företagens roll och funktion.kursen utvecklar förmågan att använda enklare företagsekonomiska begrepp och metoder inom marknadsföring, redovisning och kalkylering. Kursen har fokus på små företag och rekommenderas till elever som tänker bedriva Ung Företagsamhet som projektarbete.

5 Internationell ekonomi Lars Löfgren Rättskunskap Lars Löfgren Filosofi A Erik Johansson Filosofi B Erik Johansson Historia B Roger Svalberg Historia C Erik Johansson Roger Svalberg Samhällskunskap B Magnus Gezelius FE 1210 RK 1203 FS 1201 FS 1202 HI 1202 HI 1203 SH 1202 Kursen tar upp internationella ekonomiska relationer och behandlar orsaker till och konsekvenser av den ökade globaliseringen. Kursen ger bland annat inblick i ekonomiska teorier, ekonomiska samarbeten samt affärsrelationer mellan företag från olika länder. Kursen ska ge dig kunskap om rättsväsendets struktur, organisation och arbete. Du får kunskap om grundläggande juridiska begrepp som gäller individen, arbetslivet och företagandet. Kursen ger färdigheter i att tolka juridiska dokument och att lösa enklare juridiska problem med hjälp av lagtext. Filosofi är ett ämne som värdesätter diskussion och ifrågasättande. Frågor som vi tar upp i A-kursen är: vad är rätt och fel, vad kan vi veta överhuvudtaget om världen runtomkring oss och vad är sanning? Detta är bara ett axplock av vad vi kommer att ta upp i Filosofi A De olika momenten som ingår i filosofi A är; moral och etik, existentialism, verklighetsuppfattning, kunskap och vetenskapsteori. Filosofi är ett ämne som värdesätter diskussion och ifrågasättande, frågor som vi tar upp i B-kursen är; hur ser det goda samhället ut, hur är språket uppbyggt och har du en själ eller är du bara ett förnuftigt djur? De olika momenten som ingår i filosofi B är: Samhällsfilosofi, satslogik och argumentationsanalys, kropp-medvetande-problemet samt en valfri fördjupning. Fördjupningskurs i historia med fokus på modernare (från 1500) internationell historia. Historisk teori och metod studeras, t. ex. källkritik, olika perspektiv på historia och makthavares manipulation av historia Teorierna och metoderna tillämpas på valda arbetsområden. Kursen fokuserar på äldre, lokal historia. I kursen ingår deltagande i arkeologiska undersökningar, föreläsningar av yrkesverksamma arkeologer och studiebesök. Historisk och arkeologisk metod och teoribildning studeras och tillämpas. Kursen är en utveckling på samhällskunskap A och fokuserar i stor utsträckning på en fördjupad kunskap av såväl det nationella som det internationella samhället. För att underlätta förståelse av samtiden används samhällsvetenskapliga modeller och metoder. Kursen strävar efter att ge en djup förståelse hur orsaker, konsekvenser och åtgärder hänger ihop inom politiken. Kursen tar bland annat upp frågor som exempelvis hur övergången från diktatur till demokrati går till, förståelsen av konflikter i världen samt teoretiska lösningar på dessa, hur globalisering och frihandel påverkar världen samt den nya terrorismens påverkan på det internationella systemet.

6 Miljöpolitik Magnus Gezelius Mediekunskap Elin Fagerström Filmkunskap Josefin Sebring Psykologi A Pernilla Bonér Psykologi B Pernilla Bonér Psykosocialt arbete Britta Edström MKU 1204 MDK 1204 KUHI 1201 PS 1201 PS 1202 IOS 1204 Kursen behandlar miljöfrågorna utifrån naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt och ekonomiskt perspektiv. Olika metoder för att genomföra miljövärderingar beskrivs. Inom kursen behandlas också intressekonflikter på miljöområdet ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I kursen får du fördjupa dig i olika typer medier och den roll de spelar i dagens samhälle. Hur påverkas vi av medier? Hur påverkas barn? Vi tittar närmare på kommunikationsprocessen och den påverkan som medierna utövar på samhället i den demokratiska processen. I kursen behandlas både tv, tidningar, film, radio, datorbaserade medier och butiks och mässmedier samt yrkesroller inom de olika mediebranscherna. En viktig del är också och de lagar och etiska regler i som reglerar mediebranschen. Kursen ger färdigheter i att undersöka och tolka olika filmiska uttryck. Kursen tydliggör också olikheter mellan dokumentäroch fiktionsfilm. Centrala drag i filmens utveckling samt betydande tolkningsteorier diskuteras. Kursen ska också tydliggöra filmmediets koppling till olika marknadskrafter och hur detta påverkas av olika samhällsförändringar och händelser. Psykologi betyder läran om själen. I kursen försöker man förstå människans beteende utifrån olika infallsvinklar; varför man är den man är, hur man påverkas av sin uppväxt och av andra människor m.m. Man blir förstås varken terapeut eller psykolog av att läsa kursen, men att försöka se sig själv utifrån gör att man nog blir lite klokare på både sig själv och andra. Psykologi B bygger på Psykologi A men med betoning på att man jämför, reflekterar och ser samband. Kursen innebär både en fördjupning inom valfritt område och en teoretisk fördjupning där man ser på människans beteende utifrån olika förklaringsmodeller och teorier. Kursen innebär också en konkretisering där eleverna utför psykologiska experiment och träffar människor verksamma inom området. Kursen syftar till att öka förståelsen för hur samhället och vårt sociala liv påverkar människan som person. Kursen bygger dels på teoretiska resonemang och dels på reflektioner utifrån gruppdiskussioner och studiebesök. Stor tyngd läggs på lagstiftning och organiserade stödinsatser, barn och ungdomar i riskzonen och insikt om sina egna värderingar och attityder för att kunna utveckla ett professionellt förhållningssätt gentemot människor som är socialt utsatta.

7 Hälsopedagogik Kristina Blombäck Britta Edström LPL 1203 Kursen behandlar hälsa utifrån olika perspektiv, t ex social och psykisk hälsa. Du utvecklar förståelse för hur levnadssätt, föreställningar och sociala mönster påverkar vår hälsa. Möjligheten ges att se över din egen hälsa samt hur du kan påverka andra människors hälsa.vi diskuterar kring hälsan utifrån tre olika nivåer: individ-, grupp- och samhällsnivå. Bok- och filmanalyser, studiebesök, praktiska övningar, diskussioner, intervjuer samt seminarier kan vara några av arbetsformerna under kursen gång. Naturvetenskap och data Biologi A Katarina Rönngren Katarina Nordström Biologi breddning Anatomi och fysiologi Katarina Rönngren Katarina Nordström BI 1201 BI 1203 Naturvetenskapliga förklaringar om livets uppkomst och utveckling, grundläggande ekologi och organismernas beteende utifrån ett evolutionärt perspektiv tas upp i kursen. Vidare får du studera arvets och miljöns betydelse för individens egenskaper samt diskutera gen-etiska frågor. Laborationer, fältundersökningar och studiebesök ingår i kursen. Kursen bygger på tre laborationer där vi teoretiskt och praktiskt undersöker hur andning, muskelstyrka och cirkulation påverkas vid träning. Förkunskapskrav är Biologi B. Naturkunskap B Bertil Mattfolk Fysik breddning Modern fysik Lennart Sund Peter Schultz Kemi breddning Kriminalteknik Katarina Nordström Katarina Rönngren Kemi breddning Syntes och analys Katarina Nordström Katarina Rönngren NK 1202 FY 1203 KE 1203 KE 1203-A Kursen handlar om människokroppen, genetik, cellen, kemi (mest kroppens kemi), fysik (mest kroppens fysik) och livets uppkomst och utveckling. Vi arbetar med bl a experiment, värderingsövningar och använder oss av olika vägar för att få information om aktuell forskning. Kursen är en fördjupningskurs i fysik. Elevgruppen är med och planerar vilket område inom den moderna fysiken vi fördjupar oss i. Tänkbara områden är partikelfysik, relativitetsteori, kärnfysik och astrofysik. Förkunskapskrav är Fysik B. Vi löser ett figurerat fall med hjälp olika naturvetenskapliga analysmetoder t.ex skelettstudier, blod-, hår- och DNAanalyser. Förkunskapskrav är Kemi A eller motsvarande kunskaper. Vi tillverkar två läkemedel och analyserar dem med smältpunkt, tunnskiktskromatografi, spektroskopi, MS, IR och NMR. Förkunskapskrav är Kemi B.

8 Kemi breddning Nutrition: Födans biomolekyler Katarina Nordström Katarina Rönngren Miljökunskap Bertil Mattfolk Matematik B Lennart Sund Bertil Mattfolk Matematik C Lennart Sund Bertil Mattfolk Matematik D Lennart Sund Matematik diskret KE 1203-B MKU 1202 MA 1202 MA 1203 MA 1204 MA 1207 Vilken betydelse har födans sammansättning för hur vi mår? Studier av kolhydrater, fetter, proteiner och antioxidanter och dess inverkan på människokroppen. Förkunskapskrav är Kemi B eller Biologi B, Aktuella miljöproblem, deras bakgrund och olika typer av miljöpåverkan i mark, vatten och luft tas upp i kursen. Du får göra jämförelser mellan naturliga och störda ekosystem. Laborationer, fältundersökningar och studiebesök ingår i kursen Exempel på några viktiga moment som ingår i kursen: Statistik - Du lär dig hur en statistisk undersökning ska utföras och om olika spridningsmått. Funktionslära - Hur matematiska formler kan beskriva verkligheten. Man får t.ex. veta vad som menas med linjära funktioner och andragradsfunktioner och hur man löser en andragradsekvation. Klassisk geometri - Några formler som t.ex. Pythagoras sats. MaC bygger vidare på MaB och kräver alltså att man har läst denna kurs. Viktiga moment: Algebra - Du får lära dig mer om att hantera bokstavsuttryck och lösa ekvationer. Du lär dig en del om logaritmer, som behövs för att kunna lösa vissa typer av ekvationer, samt lite grann om det märkliga talet e. Funktionslära - Hur matematiska funktioner kan beskriva verkliga samband och hur man beskriver funktioner som kurvor i ett koordinatsystem. Ett viktigt begrepp i MaC är derivatan av en funktion, med vars hjälp man kan beräkna förändringshastigheten hos en funktion. MaD bygger vidare på MaC och kräver alltså att man har läst denna kurs. Viktiga moment: Trigonometri Du får lära dig hantera de trigonometriska begreppen sinus, cosinus och tangens. Funktionslära Mer om derivator, samt hur man använder integraler för att bl.a. beräkna arean under en funktionskurva. Kursen behandlar områden som ligger lite vid sidan av den klassiska gymnasiematematiken, såsom kombinatorik, logik, talteori (heltal och delbarhet), mängdlära, grafteori, mm. Till största delen mjuk, men lite klurig matematik som är allmänbildande, men också speciellt intressant för den som tänker sig en fortsättning inom dataområdet.

9 Matematik E Matematik breddning - Matematik F Programmering A Anders Lindgren Programmering B Anders Lindgren Webdesign Roger Svalberg MA 1205 MA 1206 DTR 1207 DTR 1208 DTR 1210 MaE bygger på MaD och kräver att man har läst denna kurs. En kurs för dig som kommer att välja en naturvetenskaplig/teknisk utbildning på högskola/universitet Viktiga moment: Komplexa tal. Du lär dig att räkna med kvadratrötter ur negativa tal. Differentialekvationer. Du lär dig att lösa ekvationer som består av en okänd funktion och dess derivator. Kursen bygger vidare på kurserna MaA-D och går delvis in på högskolematematikens inledande grundkurser i Algebra/Geometri/Linjär algebra/analys. MaF ger en bra grund för att få en behaglig start på högskolestudier där matematik förekommer. Kursen lär ut grunderna i programmering och syftar till att ge en introduktion i ämnet. Momenten som ingår är de grundläggande block som behövs för att över huvud taget kunna skriva någon form av program och täcker bl.a. variabler, stränghantering, metoder/funktioner, att välja (if-satser) och att iterera (upprepa) kod. B-kursen är en uppföljning av A-kursen och går in på mer abstrakta begrepp såsom datastrukturer typ listor, stackar, trädstrukturer etc samt algoritmer för att jobba med dessa som sök- och sorteringsfunktioner, saker man behöver behärska för att göra någonting vettigt med sina program. Kursen ska ge grundläggande kunskaper om webbsidors uppbyggnad samt multimediala programvaror och färdigheter i att använda dessa. Kursen ska även ge kunskap om hur en webbsida skapas och läggs upp. Ledarskap, fritid och idrott Natur och friluftsliv A. Inglis Grahm Boel Westman LPL 1206 Efter förberedande lektionspass på skolan genomförs kursen som ett 3-dagars-äventyr i världsarvet Höga Kusten. Då ingår bland annat: Klättring på Skuleberget Fotvandring i Skuleskogens nationalpark Båt- och cykeltur via sevärdheter i Nordingrå. Vi bor i tält vid havet. Du ska klara din utrustning för matlagning, sovande och förflyttningar, träna ledarskap och lära dig om den natur och miljö som vi vistas i.

10 Natur och friluftsliv B Nina Holgersson Britta Edström Kursen erbjuds vartannat år (vt 2010, vt 2012, etc.) Specialidrott A Inglis Grahm Styrketräning Lokal kurs Inglis Grahm Nina Holgersson Ledarskap inom lek och idrott Nina Holgersson Inglis Grahm LPL 1207 SC p IDH 1515 LPL 1205 Efter förberedande lektionspass på skolan genomförs kursen som en 3-dagars vintertur. Kursinnehållet fokuserar på kunskap om vinterfriluftsliv och organisation, miljöfrågor, skidkunskap, vanliga växter och djur och på ledarövningar. Eftersom deltagarna ska leda olika aktiviteter kan kursinnehållet variera mycket. Kursen ger dig, som är seriöst satsande i din specialidrott, en möjlighet att komplettera din ordinarie träning med teori och praktik i konditionsträning, styrka, kost, idrottsskador, idrottspsykologi, funktionärs- och ledarskap. Kursen är utlagd på två år (år 2 och år 3) och genomförs både individuellet och i grupp, men läses koncentrerat under en period år 2 (p3) och en period år 3 (p2). Övriga perioder hålls kursen i gång med träffar under lunchtid och redovisning genom träningsdagbok. Kursen genomförs av idrottslärare på skolan i samråd med din tränare. Den här kursen ger dig grunderna i styrketräning. Kursens syfte är att du ska utveckla en förståelse för begreppet styrka i allmän bemärkelse samt att den ska ge dig kunskap om styrketräningens betydelse ur en hälsopedagogisk synvinkel. Innehållet i kursen är både teoretiskt och praktiskt arbete. Vi går bl.a. igenom styrketräningens grunder, grundläggande anatomi, näringslära, rörlighetsträning samt att vi lägger upp styrketräningspass tillsammans. Du får möjlighet till att förbättra din egen träningsstatus samt en grundläggande färdighet i handhavande av styrketräningsutrustning. Här får du chans att pröva på vad ledarskap innebär. Kursen ska bl.a. ge dig kunskaper om ledarskap inom lek- och idrottsverksamhet för olika åldrar samt hur ledarskap kan stödja individuell utveckling samt en grupps utveckling. Lek och idrott bearbetas ur ett idéhistoriskt, kulturellt och ett pedagogiskt perspektiv. Efter avslutad kurs ska du ha haft möjlighet att få pröva på hur det är att leda olika grupper inom lek och idrott. Praktiska övningar, diskussioner, observationer, studiebesök samt gruppuppgifter kan vara några olika arbetsformer under kursens gång.

11 Skvaderns musikteaterproduktion Skolans musikteaterproduktion samverkar med inriktnings- och valbara kurser för Es3 och nedanstående kurs är öppen för skolans alla elever. Sceniskt musikprojekt Gunilla Jakobsson MU 1211 Denna kurs är stommen i vår skolas musikteaterproduktion. Kursen ger dig en helhetsbild av vad det innebär att jobba fram en scenisk produktion från idé till färdig föreställning. Du får prova på ett professionellt ensemblearbete och arbeta med olika typer av arbetsuppgifter som ingår i en produktion Kan kombineras med Projektarbete i år 3 Exempel på frågeställningar: Hur arbetar en maskör från idé till föreställning? Hur arbetar en koreograf från idé till föreställning? Hur arbetar en scenograf från idé till föreställning? Hur arbetar en kostymör från idétill föreställning? Hur går ljussättning till i en musikteaterproduktion? osv.