KURS KOD KURSBESKRIVNING Bild och Form grundkurs Kontaktperson: Caroline Ring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KURS KOD KURSBESKRIVNING Bild och Form grundkurs Kontaktperson: Caroline Ring"

Transkript

1

2 Estetik och skapande Bild och Form grundkurs Caroline Ring BF 1202 Du får lära dig grunderna i att skapa tvådimensionella och tredimensionella bilder. Du får chans att prova många olika material och tekniker. Du lär dig också att analysera, tolka och samtala om bilder. Fotografisk bild Madelene Schreiner Fackteckning och Design A Caroline Ring Textil färg och form Caroline Ring Ensemble A Jeff Höglund Sång steg 1 grundkurs Susanne Bertlin- Lundqvist Ljudteknik A Tomas Östman Gitarr steg 1 grundkurs Tomas Östman Fysisk teater Linda Lindström FBL 1201 FOG 1202 FOG 1205 MU 1201 SNG 1405 MUPR 1203 GITR 1405 TEA1201 Du får lära dig att hantera olika kameror och behärska mörkrumsarbete. Du får lära dig ta bilder både i befintligt ljus och i studio samt arbeta med digitala bilder. Bilduppbyggnad och bildanalys ingår. Du får arbeta med figur-, produkt- och modeteckning. Du får lära dig hur man bygger upp en kollektion och använda metoder för teckning och kreativt skapande. Grundläggande dräkthistoria ingår i kursen. Du får arbeta med att formge mönster till textil produktion av olika slag men med tyngdpunkt på screentryck. Du får prova att själv screentrycka tyg och produkter. Rapportritning, färglära och digital bildhantering ingår. Ensemble A-kursen ger grundläggande kunskaper i sång och spel i grupp. Du får lära dig instrumentens olika roller i en ensemble, utveckla din samspels- och samarbetsförmåga, samt spela/sjunga musik ur olika genrer och stilar. Denna kurs skall ge grundläggande kunskaper om hur sångrösten kan användas till skapande. Du får grundläggande övning i memoreringsförmåga och enkel not- och gehörsång.. du får också lära dig röstens fysiologi. Dessutom ska kursen ge kunskaper om grundläggande principer för interpretation. I denna kurs får du lära dig att spela in ljud och musik med digital utrustning i vår studio. Du får också lära dig att koppla upp en PA-anläggning samt styra ljud vid offentliga framföranden. Du får även grundläggande kunskaper i akustik och ljudlära. Här får du lära dig att spela gitarr på en grundläggande nivå. Du får prova på olika kompstilar och förstå hur du kan arbeta utifrån ackordsanalys. Du får även kunskap om hur du själv kan ta ut låtar på gehör och förståelse för grundprinciper i improvisationsspel. Kursen ger kunskap om några teaterformer som betonar de kroppsliga uttrycken. Du får kunskap om teorier bakom dessa teaterformer och möjlighet att pröva enklare fysiska övningar. Vi kommunicerar med kroppsliga uttryck och analyserar dessa.

3 Kommunikation och språk Information och layout Elin Fagerström Retorik A (lokal kurs) Laila Engman Ellen Metall ADM 1205 SV 1501 Kursen ger grundläggande kunskap i muntlig och skriftlig affärskommunikation och utvecklar förmågan att utforma intern och extern information på ett språkligt korrekt sätt, såväl muntligt som skriftligt. Kursen utvecklar förmågan att utforma dokument och framställa informationsmaterial med hjälp av modern teknik samt ge erfarenhet av att arbeta effektivt och ergonomiskt riktigt. Kursen ger övning i muntlig framställning, samt röst- och talteknik. Kursen ger kunskaper om det talade ordets, kroppsspråkets och röstens roll vid kommunikation. Kursen berör de faktorer som påverkar deltagarna i en talsituation. Kursen tränar förmågan att se hur olika tal byggs upp, samt färdighet i att planera och genomföra olika talövningar. Kreativt skrivande A (lokal kurs) Greta Wiklund Svenska C Ellen Metall Laila Engman Engelska C Sara Bylin Moderna språk steg 1 Moderna språk steg 2 SV 1504 SV 1205 EN 1203 MSPR 1201 MSPR 1202 Kreativt skrivande är en kurs där du ges möjlighet att utveckla ditt eget skönlitterära skrivande och där du medvetandegörs om den process som litterärt skapande innebär. Vi arbetar med de tre genrerna epik, lyrik och dramatik. Du får läsa litterära texter för att bli medveten om och känna till de vanligaste stilistiska och berättartekniska grundbegreppen, samt kunna experimentera med dem i ditt eget skrivande. SvC är en kurs där du får utveckla din förmåga att strukturera texter och muntliga presentationer. Du får analysera språk och texter på olika stilnivåer, granska källor och göra sammanställningar. Kursen är inriktad på sakprosa. Kursen behandlar både skönlitteratur och facktext. Kursen ger träning i att informera muntligt och skriftligt på ett strukturerat sätt. Vid läsning av text diskuteras även kultur- och samhällsfrågor i målspråksländerna. Detta är en nybörjarkurs. Du lär känna språket och de kulturer där språket talas, börjar lära dig förstå och börjar använda språket för kommunikation. Kursen ger dig möjlighet att utveckla dina kunskaper, din kommunikationsförmåga och din kännedom om kulturer i länder där språket talas. Din medvetenhet om din egen inlärning ökar liksom förmågan att använda hjälpmedel som t.ex. lexikon

4 Moderna språk steg 3 Moderna språk steg 4 Moderna språk steg 5 Moderna språk steg 6 MSPR 1203 MSPR 1204 MSPR 1205 MSPR 1206 Här använder du språket på ett alltmer varierat sätt. Du lyssnar och läser, samtalar och skriver för olika syften och i olika situationer. Kursen breddar språkförmågan och innehåller olika varianter av språket. Du läser och tillgodogör sig enkel skönlitteratur och utvecklar din förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt. Detta är en bred kurs som fortsätter att bygga upp din förmåga att kommunicera på språket i olika situationer. Tillfälle ges till att fördjupa dig inom något område efter egna intressen eller studieinriktning, liksom till läsning för lust och glädje samt för information och kulturkännedom. I denna kurs får du en större säkerhet och bredd i dina språkkunskaper. Kursen har en mer analytisk inriktning och perspektiven vidgas ytterligare mot språkanvändning i varierande och komplicerade situationer. Samhällsvetenskap och humaniora Företagsekonomi A Lars Löfgren Småföretagande A Lars Löfgren FE 1202 FE 1207 Kursen ger dig förståelse för affärsidéns betydelse för en verksamhet. Du ska få kunskap om: olika företagsformer, grundläggande villkor inom inköp och försäljning, företagsekonomiska kalkyler och lönsamhetsbedömningar. Slutligen behandlas marknadsföring och dess möjligheter till att skapa ett konkurrenskraftigt företag. Kursen behandlar de mindre företagens roll och funktion.kursen utvecklar förmågan att använda enklare företagsekonomiska begrepp och metoder inom marknadsföring, redovisning och kalkylering. Kursen har fokus på små företag och rekommenderas till elever som tänker bedriva Ung Företagsamhet som projektarbete.

5 Internationell ekonomi Lars Löfgren Rättskunskap Lars Löfgren Filosofi A Erik Johansson Filosofi B Erik Johansson Historia B Roger Svalberg Historia C Erik Johansson Roger Svalberg Samhällskunskap B Magnus Gezelius FE 1210 RK 1203 FS 1201 FS 1202 HI 1202 HI 1203 SH 1202 Kursen tar upp internationella ekonomiska relationer och behandlar orsaker till och konsekvenser av den ökade globaliseringen. Kursen ger bland annat inblick i ekonomiska teorier, ekonomiska samarbeten samt affärsrelationer mellan företag från olika länder. Kursen ska ge dig kunskap om rättsväsendets struktur, organisation och arbete. Du får kunskap om grundläggande juridiska begrepp som gäller individen, arbetslivet och företagandet. Kursen ger färdigheter i att tolka juridiska dokument och att lösa enklare juridiska problem med hjälp av lagtext. Filosofi är ett ämne som värdesätter diskussion och ifrågasättande. Frågor som vi tar upp i A-kursen är: vad är rätt och fel, vad kan vi veta överhuvudtaget om världen runtomkring oss och vad är sanning? Detta är bara ett axplock av vad vi kommer att ta upp i Filosofi A De olika momenten som ingår i filosofi A är; moral och etik, existentialism, verklighetsuppfattning, kunskap och vetenskapsteori. Filosofi är ett ämne som värdesätter diskussion och ifrågasättande, frågor som vi tar upp i B-kursen är; hur ser det goda samhället ut, hur är språket uppbyggt och har du en själ eller är du bara ett förnuftigt djur? De olika momenten som ingår i filosofi B är: Samhällsfilosofi, satslogik och argumentationsanalys, kropp-medvetande-problemet samt en valfri fördjupning. Fördjupningskurs i historia med fokus på modernare (från 1500) internationell historia. Historisk teori och metod studeras, t. ex. källkritik, olika perspektiv på historia och makthavares manipulation av historia Teorierna och metoderna tillämpas på valda arbetsområden. Kursen fokuserar på äldre, lokal historia. I kursen ingår deltagande i arkeologiska undersökningar, föreläsningar av yrkesverksamma arkeologer och studiebesök. Historisk och arkeologisk metod och teoribildning studeras och tillämpas. Kursen är en utveckling på samhällskunskap A och fokuserar i stor utsträckning på en fördjupad kunskap av såväl det nationella som det internationella samhället. För att underlätta förståelse av samtiden används samhällsvetenskapliga modeller och metoder. Kursen strävar efter att ge en djup förståelse hur orsaker, konsekvenser och åtgärder hänger ihop inom politiken. Kursen tar bland annat upp frågor som exempelvis hur övergången från diktatur till demokrati går till, förståelsen av konflikter i världen samt teoretiska lösningar på dessa, hur globalisering och frihandel påverkar världen samt den nya terrorismens påverkan på det internationella systemet.

6 Miljöpolitik Magnus Gezelius Mediekunskap Elin Fagerström Filmkunskap Josefin Sebring Psykologi A Pernilla Bonér Psykologi B Pernilla Bonér Psykosocialt arbete Britta Edström MKU 1204 MDK 1204 KUHI 1201 PS 1201 PS 1202 IOS 1204 Kursen behandlar miljöfrågorna utifrån naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt och ekonomiskt perspektiv. Olika metoder för att genomföra miljövärderingar beskrivs. Inom kursen behandlas också intressekonflikter på miljöområdet ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I kursen får du fördjupa dig i olika typer medier och den roll de spelar i dagens samhälle. Hur påverkas vi av medier? Hur påverkas barn? Vi tittar närmare på kommunikationsprocessen och den påverkan som medierna utövar på samhället i den demokratiska processen. I kursen behandlas både tv, tidningar, film, radio, datorbaserade medier och butiks och mässmedier samt yrkesroller inom de olika mediebranscherna. En viktig del är också och de lagar och etiska regler i som reglerar mediebranschen. Kursen ger färdigheter i att undersöka och tolka olika filmiska uttryck. Kursen tydliggör också olikheter mellan dokumentäroch fiktionsfilm. Centrala drag i filmens utveckling samt betydande tolkningsteorier diskuteras. Kursen ska också tydliggöra filmmediets koppling till olika marknadskrafter och hur detta påverkas av olika samhällsförändringar och händelser. Psykologi betyder läran om själen. I kursen försöker man förstå människans beteende utifrån olika infallsvinklar; varför man är den man är, hur man påverkas av sin uppväxt och av andra människor m.m. Man blir förstås varken terapeut eller psykolog av att läsa kursen, men att försöka se sig själv utifrån gör att man nog blir lite klokare på både sig själv och andra. Psykologi B bygger på Psykologi A men med betoning på att man jämför, reflekterar och ser samband. Kursen innebär både en fördjupning inom valfritt område och en teoretisk fördjupning där man ser på människans beteende utifrån olika förklaringsmodeller och teorier. Kursen innebär också en konkretisering där eleverna utför psykologiska experiment och träffar människor verksamma inom området. Kursen syftar till att öka förståelsen för hur samhället och vårt sociala liv påverkar människan som person. Kursen bygger dels på teoretiska resonemang och dels på reflektioner utifrån gruppdiskussioner och studiebesök. Stor tyngd läggs på lagstiftning och organiserade stödinsatser, barn och ungdomar i riskzonen och insikt om sina egna värderingar och attityder för att kunna utveckla ett professionellt förhållningssätt gentemot människor som är socialt utsatta.

7 Hälsopedagogik Kristina Blombäck Britta Edström LPL 1203 Kursen behandlar hälsa utifrån olika perspektiv, t ex social och psykisk hälsa. Du utvecklar förståelse för hur levnadssätt, föreställningar och sociala mönster påverkar vår hälsa. Möjligheten ges att se över din egen hälsa samt hur du kan påverka andra människors hälsa.vi diskuterar kring hälsan utifrån tre olika nivåer: individ-, grupp- och samhällsnivå. Bok- och filmanalyser, studiebesök, praktiska övningar, diskussioner, intervjuer samt seminarier kan vara några av arbetsformerna under kursen gång. Naturvetenskap och data Biologi A Katarina Rönngren Katarina Nordström Biologi breddning Anatomi och fysiologi Katarina Rönngren Katarina Nordström BI 1201 BI 1203 Naturvetenskapliga förklaringar om livets uppkomst och utveckling, grundläggande ekologi och organismernas beteende utifrån ett evolutionärt perspektiv tas upp i kursen. Vidare får du studera arvets och miljöns betydelse för individens egenskaper samt diskutera gen-etiska frågor. Laborationer, fältundersökningar och studiebesök ingår i kursen. Kursen bygger på tre laborationer där vi teoretiskt och praktiskt undersöker hur andning, muskelstyrka och cirkulation påverkas vid träning. Förkunskapskrav är Biologi B. Naturkunskap B Bertil Mattfolk Fysik breddning Modern fysik Lennart Sund Peter Schultz Kemi breddning Kriminalteknik Katarina Nordström Katarina Rönngren Kemi breddning Syntes och analys Katarina Nordström Katarina Rönngren NK 1202 FY 1203 KE 1203 KE 1203-A Kursen handlar om människokroppen, genetik, cellen, kemi (mest kroppens kemi), fysik (mest kroppens fysik) och livets uppkomst och utveckling. Vi arbetar med bl a experiment, värderingsövningar och använder oss av olika vägar för att få information om aktuell forskning. Kursen är en fördjupningskurs i fysik. Elevgruppen är med och planerar vilket område inom den moderna fysiken vi fördjupar oss i. Tänkbara områden är partikelfysik, relativitetsteori, kärnfysik och astrofysik. Förkunskapskrav är Fysik B. Vi löser ett figurerat fall med hjälp olika naturvetenskapliga analysmetoder t.ex skelettstudier, blod-, hår- och DNAanalyser. Förkunskapskrav är Kemi A eller motsvarande kunskaper. Vi tillverkar två läkemedel och analyserar dem med smältpunkt, tunnskiktskromatografi, spektroskopi, MS, IR och NMR. Förkunskapskrav är Kemi B.

8 Kemi breddning Nutrition: Födans biomolekyler Katarina Nordström Katarina Rönngren Miljökunskap Bertil Mattfolk Matematik B Lennart Sund Bertil Mattfolk Matematik C Lennart Sund Bertil Mattfolk Matematik D Lennart Sund Matematik diskret KE 1203-B MKU 1202 MA 1202 MA 1203 MA 1204 MA 1207 Vilken betydelse har födans sammansättning för hur vi mår? Studier av kolhydrater, fetter, proteiner och antioxidanter och dess inverkan på människokroppen. Förkunskapskrav är Kemi B eller Biologi B, Aktuella miljöproblem, deras bakgrund och olika typer av miljöpåverkan i mark, vatten och luft tas upp i kursen. Du får göra jämförelser mellan naturliga och störda ekosystem. Laborationer, fältundersökningar och studiebesök ingår i kursen Exempel på några viktiga moment som ingår i kursen: Statistik - Du lär dig hur en statistisk undersökning ska utföras och om olika spridningsmått. Funktionslära - Hur matematiska formler kan beskriva verkligheten. Man får t.ex. veta vad som menas med linjära funktioner och andragradsfunktioner och hur man löser en andragradsekvation. Klassisk geometri - Några formler som t.ex. Pythagoras sats. MaC bygger vidare på MaB och kräver alltså att man har läst denna kurs. Viktiga moment: Algebra - Du får lära dig mer om att hantera bokstavsuttryck och lösa ekvationer. Du lär dig en del om logaritmer, som behövs för att kunna lösa vissa typer av ekvationer, samt lite grann om det märkliga talet e. Funktionslära - Hur matematiska funktioner kan beskriva verkliga samband och hur man beskriver funktioner som kurvor i ett koordinatsystem. Ett viktigt begrepp i MaC är derivatan av en funktion, med vars hjälp man kan beräkna förändringshastigheten hos en funktion. MaD bygger vidare på MaC och kräver alltså att man har läst denna kurs. Viktiga moment: Trigonometri Du får lära dig hantera de trigonometriska begreppen sinus, cosinus och tangens. Funktionslära Mer om derivator, samt hur man använder integraler för att bl.a. beräkna arean under en funktionskurva. Kursen behandlar områden som ligger lite vid sidan av den klassiska gymnasiematematiken, såsom kombinatorik, logik, talteori (heltal och delbarhet), mängdlära, grafteori, mm. Till största delen mjuk, men lite klurig matematik som är allmänbildande, men också speciellt intressant för den som tänker sig en fortsättning inom dataområdet.

9 Matematik E Matematik breddning - Matematik F Programmering A Anders Lindgren Programmering B Anders Lindgren Webdesign Roger Svalberg MA 1205 MA 1206 DTR 1207 DTR 1208 DTR 1210 MaE bygger på MaD och kräver att man har läst denna kurs. En kurs för dig som kommer att välja en naturvetenskaplig/teknisk utbildning på högskola/universitet Viktiga moment: Komplexa tal. Du lär dig att räkna med kvadratrötter ur negativa tal. Differentialekvationer. Du lär dig att lösa ekvationer som består av en okänd funktion och dess derivator. Kursen bygger vidare på kurserna MaA-D och går delvis in på högskolematematikens inledande grundkurser i Algebra/Geometri/Linjär algebra/analys. MaF ger en bra grund för att få en behaglig start på högskolestudier där matematik förekommer. Kursen lär ut grunderna i programmering och syftar till att ge en introduktion i ämnet. Momenten som ingår är de grundläggande block som behövs för att över huvud taget kunna skriva någon form av program och täcker bl.a. variabler, stränghantering, metoder/funktioner, att välja (if-satser) och att iterera (upprepa) kod. B-kursen är en uppföljning av A-kursen och går in på mer abstrakta begrepp såsom datastrukturer typ listor, stackar, trädstrukturer etc samt algoritmer för att jobba med dessa som sök- och sorteringsfunktioner, saker man behöver behärska för att göra någonting vettigt med sina program. Kursen ska ge grundläggande kunskaper om webbsidors uppbyggnad samt multimediala programvaror och färdigheter i att använda dessa. Kursen ska även ge kunskap om hur en webbsida skapas och läggs upp. Ledarskap, fritid och idrott Natur och friluftsliv A. Inglis Grahm Boel Westman LPL 1206 Efter förberedande lektionspass på skolan genomförs kursen som ett 3-dagars-äventyr i världsarvet Höga Kusten. Då ingår bland annat: Klättring på Skuleberget Fotvandring i Skuleskogens nationalpark Båt- och cykeltur via sevärdheter i Nordingrå. Vi bor i tält vid havet. Du ska klara din utrustning för matlagning, sovande och förflyttningar, träna ledarskap och lära dig om den natur och miljö som vi vistas i.

10 Natur och friluftsliv B Nina Holgersson Britta Edström Kursen erbjuds vartannat år (vt 2010, vt 2012, etc.) Specialidrott A Inglis Grahm Styrketräning Lokal kurs Inglis Grahm Nina Holgersson Ledarskap inom lek och idrott Nina Holgersson Inglis Grahm LPL 1207 SC p IDH 1515 LPL 1205 Efter förberedande lektionspass på skolan genomförs kursen som en 3-dagars vintertur. Kursinnehållet fokuserar på kunskap om vinterfriluftsliv och organisation, miljöfrågor, skidkunskap, vanliga växter och djur och på ledarövningar. Eftersom deltagarna ska leda olika aktiviteter kan kursinnehållet variera mycket. Kursen ger dig, som är seriöst satsande i din specialidrott, en möjlighet att komplettera din ordinarie träning med teori och praktik i konditionsträning, styrka, kost, idrottsskador, idrottspsykologi, funktionärs- och ledarskap. Kursen är utlagd på två år (år 2 och år 3) och genomförs både individuellet och i grupp, men läses koncentrerat under en period år 2 (p3) och en period år 3 (p2). Övriga perioder hålls kursen i gång med träffar under lunchtid och redovisning genom träningsdagbok. Kursen genomförs av idrottslärare på skolan i samråd med din tränare. Den här kursen ger dig grunderna i styrketräning. Kursens syfte är att du ska utveckla en förståelse för begreppet styrka i allmän bemärkelse samt att den ska ge dig kunskap om styrketräningens betydelse ur en hälsopedagogisk synvinkel. Innehållet i kursen är både teoretiskt och praktiskt arbete. Vi går bl.a. igenom styrketräningens grunder, grundläggande anatomi, näringslära, rörlighetsträning samt att vi lägger upp styrketräningspass tillsammans. Du får möjlighet till att förbättra din egen träningsstatus samt en grundläggande färdighet i handhavande av styrketräningsutrustning. Här får du chans att pröva på vad ledarskap innebär. Kursen ska bl.a. ge dig kunskaper om ledarskap inom lek- och idrottsverksamhet för olika åldrar samt hur ledarskap kan stödja individuell utveckling samt en grupps utveckling. Lek och idrott bearbetas ur ett idéhistoriskt, kulturellt och ett pedagogiskt perspektiv. Efter avslutad kurs ska du ha haft möjlighet att få pröva på hur det är att leda olika grupper inom lek och idrott. Praktiska övningar, diskussioner, observationer, studiebesök samt gruppuppgifter kan vara några olika arbetsformer under kursens gång.

11 Skvaderns musikteaterproduktion Skolans musikteaterproduktion samverkar med inriktnings- och valbara kurser för Es3 och nedanstående kurs är öppen för skolans alla elever. Sceniskt musikprojekt Gunilla Jakobsson MU 1211 Denna kurs är stommen i vår skolas musikteaterproduktion. Kursen ger dig en helhetsbild av vad det innebär att jobba fram en scenisk produktion från idé till färdig föreställning. Du får prova på ett professionellt ensemblearbete och arbeta med olika typer av arbetsuppgifter som ingår i en produktion Kan kombineras med Projektarbete i år 3 Exempel på frågeställningar: Hur arbetar en maskör från idé till föreställning? Hur arbetar en koreograf från idé till föreställning? Hur arbetar en scenograf från idé till föreställning? Hur arbetar en kostymör från idétill föreställning? Hur går ljussättning till i en musikteaterproduktion? osv.

KURS KOD KURSBESKRIVNING Bild och Form grundkurs Kontaktperson: Ylva Bomark

KURS KOD KURSBESKRIVNING Bild och Form grundkurs Kontaktperson: Ylva Bomark Estetik och skapande KURS KOD KURSBESKRIVNING Bild och Form grundkurs Ylva Bomark BF 1202 Du får lära dig grunderna i att skapa tvådimensionella och tredimensionella bilder. Du får chans att prova många

Läs mer

Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520

Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520 1 Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520 Kurs Innehåll Poäng Period/åk 450 p Läsåret År 2 och 3 Musikprofilen, omfattar totalt 450 poäng, dvs hela utrymmet för det individuella

Läs mer

Kurskalender Carlforsska Gymnasiet årskurs 2. 2011-2012

Kurskalender Carlforsska Gymnasiet årskurs 2. 2011-2012 Innehåll val till årskurs 2. Läsåret 2011-12 Anvisningar... 1 Kurskalender... 2 Bild och form, grundkurs: 50 poäng... 3 Engelska B: 100 poäng... 3 Etik och livsfrågor: 100 poäng... 3 Fackteckning och design

Läs mer

Kurser på Hermods. Kursutbud

Kurser på Hermods. Kursutbud Kurser på Hermods Hermods erbjuder individuellt lärande med flexibilitet i tid, tempo och rum. Du kan välja enstaka kurser eller kombinera flera till ett kurspaket. Kombinera dina studier med arbete, föräldraledighet

Läs mer

Välkommen till distansstudier med Infokomp!

Välkommen till distansstudier med Infokomp! Välkommen till distansstudier med Infokomp! Först av allt: Lycka till med dina studier och vi hoppas kunna hjälpa dig på bästa sätt! InfoKomp erbjuder en mängd kurser som du kan studera på distans. Våra

Läs mer

Katalog över individuella val Läsåret 07/08 Till dig som går NV 2 och skall välja till åk 3

Katalog över individuella val Läsåret 07/08 Till dig som går NV 2 och skall välja till åk 3 Katalog över individuella val Läsåret 07/08 Till dig som går NV 2 och skall välja till åk 3 Du ska totalt ha 300 poäng individuellt val. Till år 2 väljer du 100 poäng och under år 3 läser du de återstående

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2012/2013

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2012/2013 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2012/2013 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Ullvigymnasiet Timplan för: SP00 Timplan: 0910 Samhällsvetenskapsprogrammet Kärnämneskurser 45 EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 85 ESV1201 Estetisk verksamhet ( p) KÄ T K 16 32 16 16 IDH1201 Idrott och

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2011/2012

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2011/2012 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2011/2012 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

Programutbud för årskurs 3 läsåret 2012/2013

Programutbud för årskurs 3 läsåret 2012/2013 Programutbud för årskurs 3 läsåret 2012/2013 Period 1 (aug-nov) Alla kurser omfattar 50 poäng ESTETISKA KURSER INSTRUMENT/SÅNG, Nivå 1 (SLAGVERK) Max 16, Min 16 SLIN1405 Kursen ger grundläggande kunskaper

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2015/2016

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2015/2016 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Film- och tv-kunskap:

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL - Lokalt val VID RUDBECKSSKOLAN

INDIVIDUELLT VAL - Lokalt val VID RUDBECKSSKOLAN INDIVIDUELLT VAL - Lokalt val VID RUDBECKSSKOLAN Kurskatalog årskurs 3 för val till läsåret 2012/2013 Individuellt val läsåret 2012/13 RUDBECKS årskurs 3 Detta behöver Du veta för att kunna välja kurser

Läs mer

Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen

Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen Engelska (A) 100p Estetisk verksamhet 50p Idrott och hälsa (A) 100p Matematik (A) 100p Naturkunskap (A) 50p Religionskunskap (A) 50p Samhällskunskap (A)

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898

www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898 www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898 Katalog Vuxenutbildning 2009 Välkommen till Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Hermods hjälpt fler än fyra miljoner svenskar att nå sina

Läs mer

Antal elever som ingår: N = 331

Antal elever som ingår: N = 331 Diagram A: Kursbetyg för barn- och fritidsprogrammet (BF) Elever som avslutat sina gymnasiestudier i årskurs 3 läsåret 26/7 med 1 5 2 249 godkända kurs ( 2 - < 3 års gymnasiestudier). Redovisning av elever

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 10/11 och 11/12 Kursutbud Det individuella valet omfattar 300 1 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3. Det utbud som finns med i denna sammanställning är ett

Läs mer

Ämne Matematik (före 2011) Ämnets syfte Gymnasieskolans utbildning i matematik bygger vidare på kunskaper motsvarande de eleverna uppnår i

Ämne Matematik (före 2011) Ämnets syfte Gymnasieskolans utbildning i matematik bygger vidare på kunskaper motsvarande de eleverna uppnår i Ämne Matematik (före 2011) Ämnets syfte Gymnasieskolans utbildning i matematik bygger vidare på kunskaper motsvarande de eleverna uppnår i grundskolan och innebär breddning och fördjupning av ämnet. Utbildningen

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2013/14 1 Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Etik och människans livsvillkor:

Läs mer

KATALOG FÖR DET INDIVIDUELLA VALET

KATALOG FÖR DET INDIVIDUELLA VALET Påhlmans gymnasium vill erbjuda många intressanta kurser till sina elever. För att du bättre ska kunna välja har vi utformat en kurskatalog med kortfattade kursbeskrivningar. Obs! Alla kan inte välja alla

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

Engelska A. Engelska B. Engelska C. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen

Engelska A. Engelska B. Engelska C. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen Engelska A Engelska A är en vidareutveckling på grundskolans utbildning. Eleven vidareutvecklar alla delmoment; läsa, skriva, lyssna och tala. Varianter av talad engelska ingår i kursen. Kursen ökar tilltron

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

BEHÖRIGHET. Slutbetyg med minst 90% godkända kurser + godkänt i Svenska, Engelska, Matematik (fr.o.m. HT2010) desbehörighet.

BEHÖRIGHET. Slutbetyg med minst 90% godkända kurser + godkänt i Svenska, Engelska, Matematik (fr.o.m. HT2010) desbehörighet. BEHÖRIGHET Grundläggande behörighet Slutbetyg med minst 90% godkända kurser + godkänt i Svenska, Engelska, Matematik (fr.o.m. HT2010) Områdesbeh desbehörighet De kurser som krävs för f r olika utbildningar

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, NO

Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, NO Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, NO För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 6 ingår 30 hp i vart och ett av ämnena svenska, matematik, engelska.

Läs mer

En grön tråd från förskolan till årskurs 9 i Hagby, Ånestad, Brokind/Sätra samt fsk-åk 6 i Tornhagen/T1 7-9

En grön tråd från förskolan till årskurs 9 i Hagby, Ånestad, Brokind/Sätra samt fsk-åk 6 i Tornhagen/T1 7-9 En grön tråd från förskolan till årskurs 9 i Hagby, Ånestad, Brokind/Sätra samt fsk-åk 6 i Tornhagen/T1 7-9 Innehåll En grön tråd från förskolan till årskurs 9 i Hagby, Ånestad, Brokind/Sätra samt fsk-åk

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

Matematik: Det centrala innehållet i kurserna i Gy 2011 i relation till kurserna i Gy 2000

Matematik: Det centrala innehållet i kurserna i Gy 2011 i relation till kurserna i Gy 2000 2011-12-21 Matematik: Det centrala innehållet i kurserna i Gy 2011 i relation till kurserna i Gy 2000 Kurs 1a och 2a i Gy 2011 jämfört med kurs A och B i Gy 2000 Poängomfattningen har ökat från 150 poäng

Läs mer

Namn Personnummer Klass. Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd

Namn Personnummer Klass. Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd RUDBECKIANSKA GYMNASIET KURSVAL 2010/11 Barn- och fritidsprogrammet Åk 2 Val av estetisk verksamhet Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd Val av profilering: Inför årskurs 2 skall

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2014/2015 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Filosofi 1:

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2016/2017

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2016/2017 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2016/2017 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Film- och tv-kunskap:

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Valkatalog. inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02

Valkatalog. inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02 Valkatalog inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02 Nacka gymnasium Läsåret 2012/2013 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. År 2-elever skall till år

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL. Katalog för lå 2011/2012

INDIVIDUELLA VAL. Katalog för lå 2011/2012 Katalog för lå 2011/2012 INDIVIDUELLA VAL * Som individuellt val erbjuds kurserna i denna katalog. OBS! Kursen startar om det finns tillräckligt många sökande. * Individuellt val skall vara 300 poäng under

Läs mer

Mål - Naturbruksprogrammet GY-2000 3 årig utbildning

Mål - Naturbruksprogrammet GY-2000 3 årig utbildning Mål - Naturbruksprogrammet GY-2000 3 årig utbildning (hämtat från Skolverkets hemsida) Programmet är inriktat mot djur, växter, natur och miljö. Man lär sig också om turism, miljö- och landskapsvård, bioenergi

Läs mer

Ämne - Engelska. Ämnets syfte

Ämne - Engelska. Ämnets syfte Ämne - Engelska Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

HEM KURSER SKRIV UT HEM ÄMNE SKRIV UT

HEM KURSER SKRIV UT HEM ÄMNE SKRIV UT Matematik HEM KURSER SKRIV UT MA200 - Matematik A 110 poäng inrättad 1994-07 SKOLFS: 1994:9 et för kursen är att ge de matematiska kunskaper som krävs för att ta ställning i vardagliga situationer i privatliv

Läs mer

Kurskatalog Östra Gymnasiet Kull 10

Kurskatalog Östra Gymnasiet Kull 10 2010-11-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 2 Valinformation Sid 3-4 Ämne Kurs Sida Data Webbdesign 5 Estetiska ämnen Bild och form grundkurs 5 Sceniskt musikprojekt 5 Idrott Avspänning och stresshantering 5 Bollspel

Läs mer

Kurskatalog Östra Gymnasiet Kull 09

Kurskatalog Östra Gymnasiet Kull 09 2009-11-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 2 Valinformation Sid 3 Ämne Kurs Sida Idrott Idrott och hälsa B 4 Företagsekonomi Starta eget 4 Konditori Choklad konfektyr 4 Konditori restaurang 4 Naturorienterande

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet Mål för programmet

Naturvetenskapsprogrammet Mål för programmet Naturvetenskapsprogrammet Mål för programmet Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier inom naturvetenskap, matematik

Läs mer

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Insikt med utsikt

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Insikt med utsikt NATURKUNSKAP Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som

Läs mer

INDIVIDUELLA VALET 2015-2016 2015-01-15

INDIVIDUELLA VALET 2015-2016 2015-01-15 INDIVIDUELLA VALET 2015-2016 2015-01-15 Kurs Kod poäng år 2 år 3 Kommentar Förkunskapskrav Bild 1a1 BILBIL1a1 50 x x Vi arbetar i två- och tredimensionella tekniker t ex måleri, lera eller photoshop både

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL. Katalog för lå 2010/2011

INDIVIDUELLA VAL. Katalog för lå 2010/2011 Katalog för lå 2010/2011 INDIVIDUELLA VAL * Som individuellt val erbjuds kurserna i denna katalog. OBS! Kursen startar om det finns tillräckligt många sökande. * Individuellt val skall vara 300 poäng under

Läs mer

Kurskatalog Lärling12. Individuellt val LÅ12-13

Kurskatalog Lärling12. Individuellt val LÅ12-13 Kurskatalog Lärling12 Individuellt val LÅ12-13 2013 01 08 Individuellt val Det individuella valet omfattar 200 poäng på samtliga program. Det är huvudmannen som beslutar vilka kurser som ska erbjudas som

Läs mer

Valkatalog. inför läsåret 11/12 2011-02-02

Valkatalog. inför läsåret 11/12 2011-02-02 Valkatalog inför läsåret 11/12 2011-02-02 Nacka gymnasium Läsåret 2011/2012 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. År 2-elever skall till år 3 söka

Läs mer

På Barn- och fritidsprogrammet får du som. För dig som vill arbeta med människor. och. Mjölby Gymnasium

På Barn- och fritidsprogrammet får du som. För dig som vill arbeta med människor. och. Mjölby Gymnasium För dig som vill arbeta med människor På Barn- och fritidsprogrammet får du som elev vara ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande) under minst 15 veckor, fördelat på tre år. Din första APL börjar redan

Läs mer

Särskild Utbildning För Vuxna

Särskild Utbildning För Vuxna Engelska 1, 100 p (ENSENG51) Genom undervisningen i kursen engelska ska eleven ges förutsättningar att utveckla följande: Förståelse av talad och skriven engelska samt förmåga att tolka innehållet. Förmåga

Läs mer

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet NATURKUNSKAP Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Innehåll val till årskurs 3. Läsåret 2008-09

Innehåll val till årskurs 3. Läsåret 2008-09 Innehåll val till årskurs 3. Läsåret 2008-09 Anvisningar...2 Kurskalender årskurs 3 2008/09...3 Aktiekunskap: 50 poäng...4 Bild och form, grundkurs: 50 poäng...4 Bild och form, fortsättning: 50 poäng...4

Läs mer

Läroplanens mål. Målen för eleverna i grundskolan är i läroplanen uppdelad i mål att sträva mot och mål att uppnå.

Läroplanens mål. Målen för eleverna i grundskolan är i läroplanen uppdelad i mål att sträva mot och mål att uppnå. Läroplanens mål Målen för eleverna i grundskolan är i läroplanen uppdelad i mål att sträva mot och mål att uppnå. Mål att sträva mot är det som styr planeringen av undervisningen och gäller för alla årskurser.

Läs mer

Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015

Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015 Frimanskas vuxenutbildning LÄRVUX 2014-2015 1 Kontakt LärVux Ring eller skicka e-post om det är något du undrar över. Gå gärna in på vår hemsida:www1.vasteras.se/frimanska/ Besöksadress LÄRVUX Växhuset

Läs mer

Profilval NA. Inför år 2 (Väljes under år 1) Inför år 3 (Väljes under år 2)

Profilval NA. Inför år 2 (Väljes under år 1) Inför år 3 (Väljes under år 2) Profilval NA Inför år 2 (Väljes under år 1) Inför år 3 (Väljes under år 2) Profil Idrott 300p Hela läsåret Träningslära 1 100p Åk2, Hela läsåret Bioteknik 100p Träningslära 2 100p H Mat. Spec. Linjär algebra

Läs mer

Kurskatalog Lärling11. Individuellt val VT 2012

Kurskatalog Lärling11. Individuellt val VT 2012 Kurskatalog Lärling11 Individuellt val VT 2012 2012 03 06 Individuellt val Det individuella valet omfattar 200 poäng på samtliga program. Det är huvudmannen som beslutar vilka kurser som ska erbjudas som

Läs mer

Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, SO

Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, SO Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, SO För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 6 ingår 30 hp i vart och ett av ämnena svenska, matematik, engelska.

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) 246 gymnasieskola 2011 (NA) Examensmål för naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Följande är exempel på underliggande mål som ligger till grund för det övergripande målet:

Följande är exempel på underliggande mål som ligger till grund för det övergripande målet: Katrinebergs folkhögskola Kursmål Linje: Friskvård & Hälsa Kursen syftar övergripande till att utbilda ledare som med en bred teoretisk kunskap och med goda praktiska färdigheter kan ta initiativ till

Läs mer

Kurskatalog Östra Gymnasiet Kull 09

Kurskatalog Östra Gymnasiet Kull 09 2009-11-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 2-3 Valinformation Sid 4-5 Ämne Kurs Sida Data Webbdesign 6 Estetiska ämnen Bild och form grundkurs 6 Skapande teater 6 Sång och spel A 6 Ung scen 6 Idrott Avspänning

Läs mer

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: PSYKOLOGI Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta

Läs mer

Kurskatalog Östra Gymnasiet Kull 10

Kurskatalog Östra Gymnasiet Kull 10 2010-11-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 2 Valinformation Sid 3 Ämne Kurs Sida Idrott Idrott och hälsa B 4 Företagsekonomi Starta eget 4 Handelsämne Personlig försäljning 6 Konditori Choklad konfektyr 4 Konditori

Läs mer

Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan. Läsåret 2015/2016 och 2016/2017

Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan. Läsåret 2015/2016 och 2016/2017 Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan Läsåret 2015/2016 och 2016/2017 Språk och kommunikation en i ämnesområdet språk och kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

LÄSÅRSPLANERING I NO ÄMNET BIOLOGI Lpo 94

LÄSÅRSPLANERING I NO ÄMNET BIOLOGI Lpo 94 LÄSÅRSPLANERING I NO ÄMNET BIOLOGI Lpo 94 2010/2011 Arbetsområde: Livsformer Utvecklar kunskap om olika livsformer och deras betingelser utvecklar kunnande i de olika arbetssätten inom biologin, som fältobservationer

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) ska utveckla elevernas kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt

Läs mer

EntrEprEnörsk apande och läroplanen skolår: tidsåtgång: antal: ämne: kurser:

EntrEprEnörsk apande och läroplanen skolår: tidsåtgång: antal: ämne: kurser: Entreprenörskapande och läroplanen Skolår: Gymnasiet Tidsåtgång: Filmvisning ca 2 x 10 min, workshop på museet 90 minuter, efterarbete av varierande tidsåtgång Antal: Max 32 elever Ämne: Historia, Samhällskunskap,

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010 1 MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010 Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget godkänt

Läs mer

Kursutbud 'Individuellt val' läsåret 2012-2013 för åk 3

Kursutbud 'Individuellt val' läsåret 2012-2013 för åk 3 Kursutbud 'Individuellt val' läsåret 2012-2013 för åk 3 ALB1402, Modersmål A (Albanska), 100 poäng Anmärkning särskild uttagning ALB1403, Modersmål B (Albanska), 100 poäng Anmärkning särskild uttagning

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

Individuellt val Tullängsskolan läsåret 2014/2015

Individuellt val Tullängsskolan läsåret 2014/2015 Individuellt val Tullängsskolan läsåret 2014/2015 Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Teknikprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet Kan väljas

Läs mer

MODERSMÅLET MODERSMÅLSINRIKTAD FINSKA MOFI FINSKA A. obligatoriska kurser:

MODERSMÅLET MODERSMÅLSINRIKTAD FINSKA MOFI FINSKA A. obligatoriska kurser: MODERSMÅLET MO 1 En värld av texter MO 2 Epik och medietexter MO 3 Texter, kultur och identitet MO 4 Texter i norden MO 5 Moderna texter MO 6 Textens makt MO 7 Muntlig kommunikation MO 8 Fördjupad skriv-

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF)

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF) BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF) Ämne: BARN-, KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET Badverksamhet BKF200 Eleven planerar och leder badverksamhet och simundervisning i grupp så att deltagare stimuleras till aktivitet

Läs mer

Katrinelundsgymnasiet KATRINELUNDSGYMNASIET KURSKATALOG 11/12

Katrinelundsgymnasiet KATRINELUNDSGYMNASIET KURSKATALOG 11/12 KATRINELUNDSGYMNASIET KURSKATALOG 11/12 Innehållsförteckning Språkkurser 1 Svenska 3 Idrottskurser 4 Estetiska kurser 6 Ekonomiska kurser 7 Övriga kurser 8 Språkkurser Moderna språk Franska steg 1-5 Italienska

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte ENGELSKA FÖR DÖVA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Reviderade upplagan 1.0

Reviderade upplagan 1.0 NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA KURSER TILL INDIVIDUELLA VALET I denna katalog hittar du de kurser som erbjuds i Individuella valet. Syftet med det individuella valet är att du skall kunna fördjupa dig inom ett

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

Individuella val Årskurs 3. Läsåret 2017/2018

Individuella val Årskurs 3. Läsåret 2017/2018 Individuella val Årskurs 3 Läsåret 2017/2018 1 Innehållsförteckning Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Engelska 7: 100 poäng... 4 Fotografisk bild 1: 100 poäng...

Läs mer

ÄNDRINGAR SOM GÄLLER GYMNASIEKURSERNA I DE GEMENSAMMA EXAMENSDELARNA

ÄNDRINGAR SOM GÄLLER GYMNASIEKURSERNA I DE GEMENSAMMA EXAMENSDELARNA BILAGA 16.6.2016 ÄNDRINGAR SOM GÄLLER GYMNASIEKURSERNA I DE GEMENSAMMA EXAMENSDELARNA 3.1.1.1 Modersmålet, svenska Nuvarande text obligatoriska målen för kunnandet i delområdet Modersmålet, svenska: En

Läs mer

KÄRNÄMNES- OCH PROGRAMÖVERSKRIDANDE KURSER

KÄRNÄMNES- OCH PROGRAMÖVERSKRIDANDE KURSER KÄRNÄMNES- OCH PROGRAMÖVERSKRIDANDE KURSER Ämne: ARBETSMILJÖKUNSKAP Arbetsmiljö - yrkesliv ARB201 Eleven förstår samband mellan arbetsorganisation, fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Eleven formulerar

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

Individuellt val 2011/2012

Individuellt val 2011/2012 1 Individuellt val 2011/2012 Du ska välja 100 poäng: I block A väljer Du en kurs på 100 poäng. I block B och C väljer Du en 50 poängskurs i vardera. Du ska även göra val i 2:a och 3:e hand som reservalternativ.

Läs mer

Kursplan Samhällskunskap

Kursplan Samhällskunskap Kursplan Samhällskunskap Undervisning motsvarande Samhällskunskap 1b respektive Samhällskunskap A Kursen syftar till att ge deltagarna ökad förståelse och insyn i hur samhället fungerar och i förlängningen

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet NA Vill du få en gedigen naturvetenskaplig utbildning? Vill du till detta lägga studier i språk som ökar möjligheterna till studier eller jobb utomlands? Alla dessa möjligheter

Läs mer

GY2011 Blir klar GY2000 Ämne Kurs Kurskod Poäng Kurs Kurskod Poäng Administration Administration ADMADM00S 100 Ingår f n ej i kursutbudet -- Klar Klar

GY2011 Blir klar GY2000 Ämne Kurs Kurskod Poäng Kurs Kurskod Poäng Administration Administration ADMADM00S 100 Ingår f n ej i kursutbudet -- Klar Klar NYA KURSER GAMLA KURSER GY2011 Blir klar GY0 Ämne Kurs Kurskod Poäng Kurs Kurskod Poäng Administration Administration ADMADM00S Ingår f n ej i kursutbudet -- specialisering Administration 1 Administration

Läs mer

Poängplan TE. Åk 1 ht 2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Kurs Kod poäng åk1 åk2 åk3

Poängplan TE. Åk 1 ht 2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Kurs Kod poäng åk1 åk2 åk3 Åk 1 ht 2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Kurs Kod poäng åk1 åk2 åk3 Kärnämnen 750 Svenska A SV1201 100 67 33 Svenska B SV1202 100 33 67 Engelska A EN1201 100 100 Samhällskunskap A SH1201 100 40 60 Religion

Läs mer