Vem kan söka? när du. Av och/eller män. och forskning om. (2015) öppnas. första sidan av. motsvarande. genomförande.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vem kan söka? när du. Av och/eller män. och forskning om. (2015) öppnas. första sidan av. motsvarande. genomförande."

Transkript

1 Regler och anvisningar för ansökan om projektbidrag gällande år 2015 Vänligen läs igenom detta dokument innan du påbörjar en ansökan. Var ute i god tid när du ska lämna in en ansökan, ha marginaler för eventuella problem. ALLMÄNNA VILLKOR Vi välkomnar ansökningar till projekt som är tvärvetenskapligaa liksom projekt som har fokus på samverkan nationellt och internationellt. CIF vill främja jämställdheten inom sittt område bland annat genom att sträva efter samma beviljningsgrad mellan män och kvinnor som söker projektbidrag och lönemedel. Av ansökan ska framgå vilka motiv ochh överväganden projektet har för att studera kvinnor och/eller män. Särskilda satsningar En särskild satsning kommer att göras på projekt inom elitidrottsforskning och forskning om barn och ungdomsidrott och vi välkomnar projekt som sker i direkt d dialog g med idrottsrörelsen. Barn och ungdomsidrott omfattar här barn och ungdomarr upp till 20 år. Ansökningsperiod Ansökan om forskningsbidrag från CIF sker vid ett tillfälle per år. å För kommande budgetår (2015) öppnas CIF:s ansökningssystem 19 juni och stänger måndagen den 15 september 2014 kl (svensk tid). Observera att vi enbart tar emot ansökningarna digitalt. Dessutom ska första sidan av ansökan skrivas ut, undertecknas och skickas inn till CIF:s kansli per post och den ska vara oss tillhanda senast fredagenn den 19 september. Vem kan söka? Varje ansökann ska ha en huvudsökande som också är projektledare och vetenskapligt ansvarig för projektet. Din aktivitetsgrad i projektet ska motsvara minstt 20 procent av en heltidstjänst. Huvudsökanden ska ha svensk doktorsexamen eller motsvarande utländskk examen eller annan motsvarande kompetens och vara knuten till ett lärosäte i Sverige. Det examensdatumm som vi utgår från är det datum då du har uppfyllt alla krav för fullgjordd examen, exempelvis obligatoriska kurser, disputation och godkänd doktorsavhandling. Projektledaren för bidrag som finansieras av CIF ska vara anställd av det förvaltande organet när bidragsperioden börjar. behöver inte vara anställd vid ansökningstillfället. Medsökande är de forskare som är mest relevantaa för den föreslagna forskningens genomförande. Centrum för idrottsforskning Box 5626, Stockholm Tel

2 Förvaltning Forskningsbidrag för projekt och tjänster kan endast förvaltas av svenskt lärosäte. Vad kan man söka? CIF har fem olika typer av ansökningarr och i det digitala ansökningssystemet har de olika ansökningarnaa olika prefix. Var noga med att välja rätt ansökningstyp när du går in i systemet: Projektbidrag Anges med prefixet P2015. Fortsättningsprojekt Gäller enbart de projekt som 2014 harr fått en preliminär tilldelning för 2 årr enligt beslutsbrev från december Anges med prefixet FO2015. För hur lång tid kan bidrag sökas? Bidrag kan avse ett eller två år, förutsatt att medel tilldelas CIFF i minst nuvarande omfattning. väljer om du vill söka medel för ettt eller två år när du skapar en ny ansökan i ansökningssystemet. Hur stora bidrag kan sökas/erhållas? Högsta beloppp som kan beviljas en ochh samma huvudsökande är kronor per år. Hur många ansökningarr kan skickas in och beviljas? En enskild forskare kan bara söka en doktorandtjänst, en nydisputeradtjänst samt två projektbidrag. En enskild forskare kan maximalt beviljas två projektbidrag med det sammanlagda maxbeloppet kronor, en doktorandtjänst samt en nydisputeradtjänst. Språk Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska. 2

3 HUR SÖKER JAG BIDRAG? Forskningsbidrag kan enbart sökas via CIF:s digitalaa ansökningssystem. Länken finns på CIF:s webbplats alternativt via följande direktlänk /start/ci.asp. Tidigare användare Har du skapat ett konto under en tidigare ansökningsomgång använder a duu samma konto även i år. Har du glömt ditt lösenord klicka påå länken "Glömt lösenord?" Ny användare skapa konto Ange för och efternamn samtt e postadress för dig själv som projektledare. Ett e postmeddelande skickas till angiven e postadresss med ditt lösenord. När du loggat in i systemet s med ditt nya lösenord kan du klicka på länken Redigera personuppgifter för f att fylla i dina persondata och kontaktuppgifter. Det är viktigt för oss att du fyller i dina uppgifter eftersom de sedan följer med din ansökan när du skickar in den. Observera att det är du som projektledaree som ska skapa ett kontoo och det är dina kontaktuppgifter som s ska fyllas i, det är särskilt noga att a det är projektledarenss e postadress som ska anges. Hur fungerarr systemet? behöver inte klicka på någon spara knapp eftersom systemet sparar all text direkt när du fyller i fälten. kan gå in i ansökan hur många gånger som helst fram till att systemett stänger för att lägga till, justera eller ta bort text. Det är viktigt att du inte använder datorns backsteg. Använd enbart de knappar som finns högst upp i det digitala ansökningssystemet när du ska gå fram eller tillbaka i systemet. Annars loggas du ut ur systemet. Hjälp I varje steg har du en Hjälp knapp, vilken är markerad med (?) Anvisningar. När du trycker på denna hjälpknapp öppnas ett nytt fönster med anvisningar. Läs också Vanliga frågor och svar som finns längst ner på startsidan när du har loggat in i systemet. Arbeta off line Systemet är inte utformat för att användas off line. Funktionerna i det digitala systemet fungerar enbart när man är inloggad i det webbaserade systemet. Utrymme Under varje flik finns ett formulärfält för textinmatning. Textfälten har olika utrymme beroende på vilket område som avses. Under varje textfält anges det antall tecken som man har till sitt förfogande. Antal tecken ärr inklusive blanksteg. du som sökande arbetar med ansökan lokalt på egen dator kan du sedan klistra in texterna i systemets formulärfält. Formatering (till exempel fetstil, kursivering, upphöjning av tecken) försvinner vid inklistring av text. Olika program, system och webbläsare använder olika teckenkodningar vilket kan ge annorlunda teckenantal. Antal inklistrade i tecken från till 3

4 exempel Word beräknas annorlunda av systemet. Det är systemets teckenbegränsningg som gäller. du skriverr in för många tecken syns detta i teckenräknarenn under varjee formulärfält, men systemet säger inte ifrån förrän f du försöker skicka in ansökan. får då ett felmeddelande med instruktion om vilken del av ansökan som är för lång eller om något saknas. Det är viktigt att du redan från början noterar hur många tecken du har använt så att duu inte behöver justera texten i sista stund innan systemet stänger. När du har skickat in din ansökan kan du återta din ansökan ända fram till dess att ansökningssystemet stänger den 15 september kl Efter att systemett är stängt går det inte att justera ansökan. FORSKNINGSPROGRAM Forskningsprogrammet ska ge en så fullständig beskrivning av projektet som möjligt. Nedanståendee rubriker motsvaras av en flik i det digitala ansökningssystemet. Projekt (2 500 tecken inkl blanksteg) Här fyller du i projekttitel, väljer ämnesområde samt gör en sammanfattande projektbeskrivning. Välj ämnesområde När du ska välja ämnesområde finns det tre angivna ämnesområden vilka är vanligast förekommande. Utöver dessa tre går det att välja Annat ämnesområde, om så är fallet ange vilket. Välj något av de tre huvudområdena även om ditt ämnesområde är idrottsvetenskap. CIF har valt attt inte ha en egen grupp för detta. du väljer annat ämnesområde anlitar vi extra sakkunniga med den kompetenss som behövs för att bedöma forskningsansökan. ansökan berörr flera ämnesområden kan vi låta flera grupper göra en bedömning. Den slutliga placeringen av ansökan görs av CIF. Idrottsrelevans och betydelse (1 500 tecken inkl blanksteg) Förklara vilken relevans och betydelsee detta projekt har för idrott. För samtliga ansökningar gäller att det ska finnas en tydlig idrottsrelevans och vi välkomnar projekt som sker i direkt dialog med idrottsrörelsen. CIF:s definition av idrottsrelevans Idrott kan brett definieras som alla dee fysiska aktiviteter individen medvetet utför i syfte att behålla och förbättra hälsa och prestationsförmåga, nå tävlingsresultat ochh rekreation. CIF stödjer forskning om idrott. I rådande läge med de mycket begränsade ekonomiska resurser som CIF förfogar över, harr styrelsen formulerat nedanstående definitionerr av idrottsrelevans för den forskning som stöds av CIF. Därigenom kan i nuläget forskning somm omfattar behandling av de stora folksjukdomarna och degenerativa sjukdomar i rörelseorganen inte finansieras. 4

5 Idrottsrelevans inom fysiologi/medicin/biomekanik Forskningen ska ta sin utgångspunkt i fysisk aktivitet eller träning, som ska vara centrala komponenter i projekten. Forskningenn ska handla om de kroppsliga funktioner som har betydelse för fysisk prestation och/eller hälsa samt effekter avv och mekanismer vid fysisk aktivitet eller träning. Studier som adresserar problem vid för mycket eller för lite fysisk aktivitet eller träning kan bedömas ha idrottsrelevans, men inte generellt forskning som syftar till behandling av sjukdom med hjälp av eller med visst inslag av idrott och fysisk aktivitet. Idrottsrelevans inom humaniora/samhällsvetenskap Idrottsrelevans har humanistiska och samhällsvetenskapliga studier av verksamheter som s benämns som idrott och som i samhället och av utövarna uppfattas som idrott. I vissa fall kan det vara relevant att tänja på denna definition, till exempel då studieobjektet utgörs av någon form av rörelsekultur som normalt sett inte benämns som idrott, men somm kan rymmas under definitionen av idrott ovan. Med idrottsrelevans avsess vidare att kunskapsbildningen ska syfta till att problematisera och utveckla idrottsverksamheter, exempelvis avseende prestation, tillgänglighet och mångfald. Idrottsrelevans inom traumatologi/rehabilitering/ortopedi Forskningen ska ta sin utgångspunkt i prevention och behandling av idrottsrelaterade skador. s Forskningen kan handla om mekanismer vid skador samt metoder inom prevention, diagnostik och behandling. Specifik målsättning och syfte medd projektet (2 500 tecken inkl blanksteg) Ge en kort redogörelse förr syftet med projektet. Bakgrund och tidigare publicerade e resultat (3 500 teckenn inkl blanksteg) Redogör för tidigare relevant forskning, övergripande idéer, samt teori och hypotesbildning som lett fram till nu aktuella frågeställningar. Litteraturhänvisningar ges påå sedvanligt sätt. Referenserna listas under fliken Litteraturlista (Litt.lista). Motiv och överväganden för att studera kvinnor och/eller män (1 500 tecken inkl blanksteg) Sökande ska, för de frågeställningar som projektett ska belysa, redogöra för: aktuell kunskap, baserad på forskning, om kvinnor ochh män om tillräcklig forskning saknass om kvinnor och/eller män motiv om det finns särskild anledning att enbart studera kvinnor eller män 5

6 Metodik och arbetsplan (7 000 tecken inkl blanksteg) Ge en fullständig beskrivning av den metodik och teoribildning g som ska användas. Ange den utrustning som står till buds och den som behöver nyanskaffass (specificeras under fliken Ekonomi). Arbetsplanen ska omfatta en beskrivning av hur arbetet ska läggas upp, eventuella delstudier, eventuella powerberäkningar samt en tidsplan. Preliminära resultat (2 500 tecken inkl blanksteg) Beskriv eventuella egna preliminära resultat som erhållits inomm eller i anslutning till aktuellt projekt. Det går inte att lägga in figurer, tabeller och diagram i textfälten. Under textfältet i preliminära resultat finns en länk för att ladda uppp en pdf med enbart figurer, tabeller eller diagram tillsammans med kort beskrivande text. Litteraturlista (3 500 tecken inkl blanksteg) Refererad litteratur anges på sedvanligt sätt (författare, titel, källa) k på svenska eller engelska. Ekonomisk plan Projektbidrag kan sökas för att täcka kostnader för personal (inkl LKP), drift och apparatur. Viktigt är att ange möjligheter till samfinansiering av projektet. Specifikation av kostnader Under denna flik ska de kostnader som tas upp under personal, apparatur och drift specificeras och motiveras. Det är endast de kostnader som söks från CIF som ska specificeras. Tjänster/Lönekostnader Personalkostnader kan vara lönemedel för projektledaren samt lönemedell för medarbetare i projektet. Specificera dem var för sig om du har flera personers lönekostnader i projektet. Ersättning för försökspersoner specificeras för sig. Resor Resekostnader kan vara kostnader för resor kopplade till projektet samt kostnader för internationelltt forskarutbyte, det vill säga resor och uppehälle. Publiceringskostnader Kostnader för publicering och översättning. Förvaltningskostnader påslag för universitets /högskolegemensammaa ska göras måste m dessa kostnader anges. Övriga finansiärer Här ska du ange vilka finansiärer du har sökt eller planerar att söka medel ifrån. Ange finansiär, f sökt belopp samt eventuellt erhållet belopp. Dessa kostnader behöver intee specificeras mer än så. 6

7 Rapportering av tidigare erhållna medel ( tecken inkl blanksteg) Pågående projekt som har fått projektbidrag under de två senaste åren och där d projektett ännu inte är avslutat ska lämna in en lägesrapport. du har fått pengar för ett projekt 2013 eller 2014 ska rapport fyllas i för det senast beviljade projektet. du har fått pengar för två olika projekt under ett och samma år (2013 eller 2014) ska du rapportera båda. Det finns tillräckligt utrymme i systemet för att skriva två rapporter på samma ställe. Rapport ska fyllas i även om den nu aktuella ansökan inte avser en fortsättning på tidigare projekt. Rapporten ska utgöras av en kortfattad sammanfattning av hittills utförd forskning samt en sammanställning av vetenskaplig produktion inom projektets ram r (artiklar, r, manuskript, sammanfattningar, föredrag etc.). Rapporten utgör en viktig del i totalbedömningen av ansökan. Avslutat projekt som har ett avslutat projekt som ska redovisas i septemberr 2014 gör det på annat ställe s (se särskilda anvisningar om det), men du måste även fylla i rapportering av dee medel du fått f under 2013 och/eller 2014 eftersom dessa inte är avslutade. Fortsättningsprojekt som har fått beviljat ett tvåårigt forskningsbidrag för 2014 och 2015 skaa göra en sammanfattning av hittills utförd forskning men detta görs i enn fortsättningsansökan (FO2015). Rapportering av avslutade projektt en forskare som tidigare erhållit projektbidrag från CIF från 2008 och framåt inte har skickat in sin slutrapport för de medel där dispositionsrätten har gått ut, såå är den inte berättigad till att söka nya medel under De projekt som inte är berättigade till nya bidrag på grund av detta plockas bort och kommer inte att bedömas. För att redovisa ett avslutat projekt ska projektledaren lämna in en vetenskaplig rapport och en ekonomisk slutredovisning. Detta görs i det digitala ansökningssystemet senast måndagen den 15 september Läs L mer om detta i dokumentet Regler och anvisningar om slutredovisning av forskningsbidrag. De projekt som ska slutredovisas i det digitala ansökningssystemet i september 2014 är P2012 FO2012, tjänster samt de projekt som har förlängda dispositionsrätter till och med De projekt från 2008 och 2009 som tidigare inte har slutredovisats kann inte skickass in via det digitala ansökningssystemet utan rapporterna ska skickas in i till CIF:s kansli som pdf filer. Observera att denna slutredovisning inte ersätter Rapportering av tidigaree erhållna medel (se ovan). 7

8 Curriculum vitae (9 500 tecken inkl blanksteg) En kortfattad beskrivning av den sökandes meriterr ska fyllas i. De punkter som eventuellt inte är aktuella för dig hoppar du över. Dett är enbart huvudsökande som ska lämna in sitt CV. Specificera: Högskoleexamen (år,( ämnesområde) Doktorsexamen (år, disciplin/ämnesområde, avhandlingens titel) Postdoktorsvistelser (år och placering) Docentkompetenss (år) Professor (år) Nuvarande anställning, avtalstid, andel forskning i anställningen Tidigare anställningar och avtalstider (ange typ av anställning) Särskilda skäl till avräknad tid från den aktiva forskningstiden. Giltiga skäl är föräldraledighet, sjukdom, s förtroendeuppdrag, tjänstgöring inom totalförsvaret, AT samt specialistutbildning. Ange datum och antal månader. Personer som avlagt doktorsexamen under din handledning (namn, disputationsår) Doktorander som för närvarande handleds av dig (namn, beräknatt disputationsår) Övrig information av betydelsee för ansökan Publikationer ( tecken inkl blanksteg) En lista över de senaste fem årens egna vetenskapliga publikationer. Blandd dessa ska de fem publikationer som är mestt centrala förr det nu aktuella projektet markeras.. Medsökandee Ange namn, titel, e postadress, lärosäte och institution. Etikprövning Notera att visss forskning bara får genomföras om den har godkänts vid en etikprövning. Syftet med etikprövningslagen är att skydda människor som är föremål för forskning, såväl fysiskt, psykiskt som integritetsmässigt. På liknande sätt kräver till exempel djurskyddslagen att användning av djur i djurförsök ska godkännas från etisk synpunkt av en djurförsöksetisk nämnd innan forskningen påbörjas. Godkännande från etikprövning ska vara klart innan forskningen påbörjas men behöver inte skickas till CIF. Vi förutsätter att godkännande finns innan forskningsarbetet inleds. Skicka in ansökan När du fyllt i alla fält och du anser att ansökan är klar går du tillbaka till förstasidan och klickar på den ansökan som ska skickas in. Klicka sedan på rubriken Skicka in. När ansökan kommit fram får du ett e postmeddelande med en bekräftelse på att din d ansökan har registrerats hos oss. Ända fram till dess att systemet stänger kl den 15 september kan duu återta din ansökan, göra justeringar och skicka in den igen. Klicka då på rubriken Återta. 8

9 Förutom den digitala ansökan som skickas in senast den 15 september kl ska första sidan av ansökan skrivas ut, signeras med underskrifter och skickas per p post till CIF:s kansli. Ansökan utan underskrift behandlas inte. Senast fredagen den 19 september ska underskriftssidan vara oss tillhanda. Underskrift av prefekt (motsvarande) är obligatorisk. Genomm att signera första sidan bekräftar företrädaren för det förvaltande organet sitt åtagande. Observera att på ansökanss förstasida genereras automatiskt det ansökta belopp som söks s för år 1 ("Sökt belopp från CIF: xx kronor" ). Beloppet för år 2 kommer inte att synas på förstasidan. Förstasidan med underskrifter skickas till adress: Centrum för idrottsforskning Box Stockholm Den sökande ansvarar för att ansökan är fullständig. Annat material som bifogas kommer inte att bedömas. Vi godkänner inte kompletteringar efter sista ansökningsdatum, bortsett från sådana som s vi uttryckligen ber om. Spara din ansökan du önskar kan du spara ansökan som en pdf fil på din dator enligt följande: Tryck på Visa/skriv ut. Högst upp i webbläsarens (Internet Explorer, Google Chrome, C Safari, Mozilla eller Opera) meny hittar du en pdf ikodetta installerat. Annars kontakta dinn IT avdelning. Spara på valfri plats. En ruta kommer fram med texten "Konvertering till pdf förlopp". Vänta till det står Klart. som du klickar på. Kontrollera K att den webbläsare du använder har Bedömning Ett vetenskapligt råd för varje ämnesområde biträder CIF:s styrelse vid bedömningen av ansökningarna. du vill se vilka forskare som ingår i CIF:s vetenskapliga råd kan du besöka CIF:s webbplats extra sakkunniga anlitas. Bedömningen sker i två steg: först bedöms idrottslig relevans i en tregradigg skala (0 2),, där (0) vetenskapliga rad/. ansökan anses ligga utanför rådets kompetens kann innebär att ansökan inte har någon idrottsrelevans. Detta innebär att ansökan inte bedöms vidare. För projekt med idrottsrelevans (1) och (2) sker en bedömning i en åttagradig skala (0 7) under tre huvudrubriker: (a) vetenskaplighet och originalitet (b) metodikk och teoribildning 9

10 samt (c) sökandes kompetens och möjlighet att genomföra projektet. Styrelsen beslutar om anslagsfördelningen. Beslut Beslut om tilldelning sker den 2 december 2014 och den 3 december publiceras beslutt om tilldelning på CIF:s webbplats Beslutsbrev och eventuellt kontrakt skickas ut i december. Anslagsmottagaren undertecknar det av CIF utsända kontraktet och medlen utbetalas till respektive r anslagsförvaltande institution i januari respektive september 2015 i två lika delar. Dispositionstid Dispositionstiden för ettåriga projekt är och för tvååriga projekt Ytterligare frågor För mer information kontakta CIF:s kansli: Marie Broholmer, tel , Christine Dartsch, tel , 10

Tema: Sveriges mest attraktiva bransch besöksnäringen som arbetsplats

Tema: Sveriges mest attraktiva bransch besöksnäringen som arbetsplats 2013 utlysning av forskningsmedel till nytta för besöksnäringen Tema: Sveriges mest attraktiva bransch besöksnäringen som arbetsplats Besöksnäringens FoU fond BFUF - är besöksnäringens eget verktyg för

Läs mer

Hälsa, Medicin och Teknik, HMT 2016

Hälsa, Medicin och Teknik, HMT 2016 1 Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Dnr K0926-2015 Stockholms läns landsting, SLL Denna ansökningsomgång är avslutad. Utlysning av projektmedel för: Hälsa, Medicin och Teknik, HMT 2016 Anvisningar för ansökan

Läs mer

Västerbottens läns landsting och medicinska fakulteten Umeå universitet utlyser härmed TUA medel till forskningsprojekt

Västerbottens läns landsting och medicinska fakulteten Umeå universitet utlyser härmed TUA medel till forskningsprojekt Dnr: VLL 1417-2015 Datum: 2015-06-17 Västerbottens läns landsting och medicinska fakulteten Umeå universitet utlyser härmed TUA medel till forskningsprojekt Användningsområde Forskningsresurser ur TUA-medlen

Läs mer

Projektstöd till forskning om alkohol, narkotika och tobak

Projektstöd till forskning om alkohol, narkotika och tobak Projektstöd till forskning om alkohol, narkotika och tobak I den under hösten 2008 avlämnade forskningspolitiska propositionen 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation föreslås för FAS vidkommande

Läs mer

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola EXAMENSARBETET... 4 EXAMINA OMFATTNING OCH PLACERING... 5 Tandhygienistutbildningen... 5 Grundnivå - Tandhygienistprogrammet... 5 Grundnivå

Läs mer

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet 2015-06-22 Dnr 9.1 11438/2015 1(10) Regler och behörighet Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet Läs gärna dessa anvisningar samt dokumentet Förutsättningar

Läs mer

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt Senaste revisionsdatum: 2014-06-30 evry.com Användarhandledning Webbtjänsten Schakt Innehållsförteckning 1 Inledning 4 1.1 Webbtjänsten Schakt 4 1.2 Detta material 4 1.3 Definitioner 4 1.3.1 Roller 4 1.3.2

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN

REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Version 2 Beslutad i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden, FFN 2011-09-22 Regler och rutiner för utbildning på

Läs mer

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar ansökan om stöd endast i form av tillsyn, inom förordning om stöd

Läs mer

Om Fortes resebidrag 2013-06-27

Om Fortes resebidrag 2013-06-27 2013-06-27 Om Fortes resebidrag Medel för utrikes resor bör i första hand sökas inom ramen för en projektansökan. Forskare kan dock söka separata resebidrag för utrikes resor i följande fall: För att presentera

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Företagsforskarskolor 14

Företagsforskarskolor 14 Sida 1 (12) UTLYSNING Företagsforskarskolor 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av företagsforskarskolor. Syftet med programmet är att stärka de nya lärosätenas

Läs mer

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Resestipendiet Kontaktresor Informationsarrangemang Innehåll 1 Vad är Minor Field Studies (MFS)... 3 2 Syftet med MFS-programmet... 3 3 Organisation och administration...

Läs mer

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning 2015 Innehåll YH kvalificerad kompetens... 4 Vad är yrkeshögskola?... 4 Kvalificerad kompetens... 4 Att fundera på innan du ansöker... 5 Ansök

Läs mer

Hur man fyller i ansökan och budget

Hur man fyller i ansökan och budget 1(13) Datum 2015-04-30 Dnr Hur man fyller i ansökan och budget Innehåll Bakgrund... 2 Fead:s förväntade resultat och effekter... 2 Fead:s urvalskriterier... 3 Obligatoriska underlag för ansökan... 4 Ansökningsmallen...

Läs mer

Caspeco Business Control

Caspeco Business Control Caspeco Business Control Introduktionsmanual för att komma igång med arbetet i Caspeco Business Control. Caspeco Business Control har du åtkomst till från vilken dator som helst i hela världen, förutsatt

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Användarmanual. Visma TendSign Pro. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.

Användarmanual. Visma TendSign Pro. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign. Användarmanual Visma TendSign Pro Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning Visma TendSign Pro 1. Visma TendSign Upphandling...

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS)

FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS) 2012-10-12 FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS) Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) har nyligen genomfört en internationell utvärdering

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU Instruktion för Examensarbete på avancerad nivå 30 hp inom jägmästarprogrammet eller magisterexamen Fakulteten för skogsvetenskap SLU Version 10 2009-07-01 Instruktion för Examensarbete Anders Alanärä

Läs mer

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2015-05-05 Dnr: 15-4542 1(16) PTS Innovationstävling - Smartare e-handel 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker vi? 2 2.1. Projektförslag 3 3. Vem får söka?

Läs mer

Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A

Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A Innehållsförteckning INLEDNING... 3 Hur man använder manualen... 3 Rekommenderade systemkrav och inställningar... 3 ALLMÄNT

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer