Rapp. port Konce. ernrapportering i staten ESV 2011:37

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapp. port Konce. ernrapportering i staten ESV 2011:37"

Transkript

1 Rapp port Konce ernrapportering i staten ESV 2011:37

2 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF. Datum: Dnr: /2011 ESV-nr: 2011:37 Copyright: ESV Rapportansvarig: Statlig redovisning och finansiering

3 FÖRORD Förord Rapporten Koncernrapportering i staten ersätter den av Ekonomistyrningsverket tidigare årligen publicerade skriften Koncerninstruktion med bilagor och tillägg. Den sammanfattar den viktigaste informationen som statliga myndigheter behöver för att tillgodose behoven för det av ESV upprättade Underlag till årsredovisning för staten. Rapporten är i denna utformning avsedd att inte innehålla sådan information som ändras ofta, som exempelvis datum och olika förteckningar, utan i stället hänvisa till de olika regelverk eller särskilda förteckningar som innehåller de olika uppgifterna. Dessa finns på ESV:s webbplats och den information som behövs för rapportering vid årsskifte finns i huvudsak under ämnesområde Redovisning och underrubriken Inför bokslut. 3

4 INNEHÅLL Innehåll Förord Sammanfattning Inledning Begreppen avstämning och rapportering av inomstatliga mellanhavanden samt förklaring av avvikelse Tidplan för brytdag, koncernavstämningar och rapportering Koncernmellanhavanden inom staten Myndighets- och affärsverkskoncerner Ansvaret för att avstämning sker Genomförande och dokumentation av avstämningar Rapportering av kvarstående avvikelser Rapportering och motpartsredovisning för poster i balans- och resultaträkning Rapportering av balansräkningen Avsnitt i Hermes och kommentarer till vissa kontogrupper Beloppsgränser m.m. för motpartsredovisning av balansposter Särskilt beträffande periodavgränsningsposter Fakturering och bidrag till/från andra myndigheter Undantag för skatteskulder och pensionspremier Avsättningar Innehav av statsobligationer och andra statspapper Utlåning från andra myndigheter än Riksgälden Försäkringspremier från Kammarkollegiet Rapportering av resultaträkningen Beloppsgränser m.m. för motpartsredovisning av resultatposter Avsnitt i Hermes och kommentarer till vissa kontogrupper Särskilt om kostnader för arbetsgivaravgifter på semesterlöneskuld Särskilt om pensionspremier Särskilt om lönebidrag och anställningsstöd Särskilt om fonder förvaltade av Kammarkollegiet Rapportering av anslag och inkomsttitlar Bokslutsrapportering Rapportering av särskild information Alla myndigheter Ansvarsförbindelser, Garantiåtaganden Alla myndigheter Årsarbetskrafter och Medelantalet anställda Alla myndigheter med fler än 10 anställda Sjukfrånvaro Alla myndigheter Bemyndiganden (kod Be) Extra information från vissa myndigheter Kontroller vid rapportering av balans- och resultaträkning Tillämpning av vissa regler Brytdag

5 INNEHÅLL 7.2 Bidrag mellan myndigheter Bidrag eller avgift? Oförbrukade bidrag, förskott eller skuld Särskild dokumentation

6 SAMMANFATTNING 1 Sammanfattning Ekonomistyrningsverket upprättar årligen ett underlag till årsredovisningen för staten som lämnas till regeringen. Det innefattar en konsolidering av de statliga myndigheternas resultat- och balansräkningar, med eliminering av alla mellanhavanden mellan myndigheterna. För detta ändamål finns en mängd regler och rutiner, där en väsentlig del är avstämning av mellanhavanden mellan myndigheter. En gemensam brytdag finns för att myndigheterna ska avgränsa de transaktioner som ska stämmas av på samma sätt. Det finns även detaljerade regler för kraven på inrapportering av information vid olika tidpunkter till statens informationssystem Hermes. Avstämning görs mellan alla statliga myndigheter. De affärsdrivande verken är myndigheter. För vissa specifika verksamheter som utgör delar av verksamheter och för bolag som ägs av myndigheter finns information som är till nytta i rapporteringen och avstämningen. Ansvaret för att stämma av mellanhavanden ligger på båda de berörda myndigheterna och den ena har alltså inte tolkningsföreträde. Avstämningen stöds i statsredovisningssystemet i Hermes. De berörda posterna och rapporteringskoderna delas in i tre avsnitt och dessa är i sin tur underindelade för att strukturera avstämningen. Huvudregeln är att alla mellanhavanden för berörda koder och över angivna beloppsgränser ska stämmas av så att ingen differens markeras i systemet. I vissa fall kan det vara omöjligt att nå överensstämmelse och då kan myndigheterna lämna kommentarer till differenserna i systemet. För koder i balansräkningen gäller som huvudregel en beloppsgräns på kronor. För resultaträkningen gäller som huvudregel en beloppsgräns på kronor. Begränsningar av kraven gäller för periodavgränsningsposter och koder för periodiseringar. För vissa koder som anges särskilt behöver avstämning inte göras eller kommentar inte lämnas alls. Alla myndigheter som disponerar anslag för utgifter eller redovisar inkomster på inkomsttitel på statens budget, ska även rapportera utfall för detta i Hermes. I samband med bokslutsrapporteringen ska myndigheten även lämna annan s.k. särskild information. Det omfattar information om bemyndiganden och om ansvarsförbindelser och garantiåtaganden för de myndigheter som berörs av detta. Alla myndigheter ska även rapportera uppgifter om antal årsarbetskrafter och medelantalet anställda samt med vissa begränsningar för små myndigheter uppgifter om sjukfrånvaro. Det finns även myndigheter som ska lämna specifikationer eller tilläggsinformation särskilt, utöver de generella krav som gäller. 6

7 INLEDNING 2 Inledning Ekonomistyrningsverket (ESV) upprättar årligen ett underlag till årsredovisning för staten som lämnas till regeringen. Regeringen lämnar därefter en Årsredovisning för staten till riksdagen i samband med vårpropositionen i mitten av april månad. ESV:s underlag och myndigheternas årsredovisning måste färdigställas i god tid innan avlämnandet till riksdagen. Denna rapport ska ses som ett verktyg för att underlätta myndigheternas bokslutsrapportering till statsredovisningen som grund för upprättandet av en konsoliderad årsredovisning för staten. Rapporten innehåller inte nya regler, utan reglerna utgörs av förordningar, föreskrifter och allmänna råd. Däremot kan den fungera som en kommenterad sammanfattning av de regler som hör ihop med rapporteringen i samband med bokslut, samtidigt som den kan vara mer lättillgänglig än reglerna. Rapporten publiceras på ESV:s webbplats Underlaget till årsredovisning för staten innefattar en konsolidering (sammanslagning) av alla statliga myndigheters balans- och resultaträkningar, där koncerninterna (inomstatliga) mellanhavanden elimineras. Det som konsolideras är staten med den avgränsning som framgår av särskild förordning, vilket innefattar statliga myndigheter, inklusive affärsverk. Denna avgränsning överensstämmer med de myndigheter som finns förtecknade under Myndigheter i den statliga redovisningsorganisationen på ESV:s webbplats. De regler och anvisningar för koncernrapportering m.m. som framgår i de första kapitlen i denna rapport gäller generellt för samtliga myndigheter inklusive affärsverk. I några fall tas även upp krav på kompletterande information från vissa myndigheter för att tillgodose sådana krav på rapportering som dessa myndigheters specifika verksamhet motiverar. När det gäller t.ex. rapportering och avstämning av koncerninterna mellanhavanden anges de åtgärder som minst måste vidtas. Ingenting hindrar naturligtvis att myndigheterna därutöver vidtar ytterligare avstämnings- och kontrollåtgärder med exempelvis de myndigheter som man har särskilt omfattande eller komplicerade mellanhavanden med, eller att, utöver de minimikrav som ställs på rapportering, lämnar ytterligare information. 2.1 Begreppen avstämning och rapportering av inomstatliga mellanhavanden samt förklaring av avvikelse En stor del av denna rapport behandlar i olika avseenden hur koncerninterna (inomstatliga) transaktioner ska hanteras och rapporteras vid bokslutet. 7

8 INLEDNING Instruktionerna avser i huvudsak regler och rutiner för avstämning av dessa transaktioner. All inrapportering och avstämning görs i statsredovisningssystemet som är en del av statens informationssystem Hermes. Hur rapporteringen till statsredovisningen går till beskrivs i beskrivs i Hjälp-funktionen som symboliseras av ett frågetecken (?) i systemet. De belopp där motpart rapporteras på en viss S-kod eller grupp av koder, stäms automatiskt av med hjälp av systemet, och eventuell differens framgår av systemets rapporter. I de flesta fall är beloppsgränserna för krav på rapportering och avstämning desamma. Rapportering görs för fordringar och skulder mellan myndigheter, bidrag mellan myndigheter, finansiella intäkter och kostnader från/till myndigheter samt avgiftsintäkter från myndigheter som stäms av mot inomstatliga lokalkostnader, köp av varor och tjänster, utbildning och övriga personalkostnader samt offentligrättsliga avgifter. I några fall finns dock inget krav på avstämning. Det innebär att myndigheten endast rapporterar in specifikation av motpart, och att den differens som uppkommer eller kan uppkomma lämnas utan kommentarer. Detta gäller t.ex. för periodavgränsningsposter. Resultatet av den automatiska avstämningen kan vara att överensstämmelse nås. Systemet bekräftar då denna överensstämmelse mellan de respektive motparternas balans- eller resultaträkning. I de fall avvikelser konstateras, ska dessa normalt rättas efter kontakt mellan de berörda myndigheterna, så att överensstämmelse uppnås. Avstämningen kan i undantagsfall resultera i att överensstämmelse inte kan nås. Då ska myndigheterna vid rapportering i samband med årsredovisningen lämna kommentar/förklaring till avvikelsen i en särskild inrapporteringsfunktion i systemet. 8

9 TIDPLAN FÖR BRYTDAG, KONCERNAVSTÄMNINGAR OCH RAPPORTERING 3 Tidplan för brytdag, koncernavstämningar och rapportering Regler om brytdagen finns i 10 förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring med ESV:s föreskrifter och allmänna råd. Regler om rapportering till statsredovisningssystemet i Hermes och om motpartsredovisning och avstämning i samband årsredovisning och delårsrapport finns i ESV:s föreskrifter och allmänna råd till 21 samma förordning. Dessa förordningar med föreskrifter och allmänna råd finns intagna i EA-boken som trycks årligen och som publiceras på ESV:s webbplats. ESV ger årligen ut en s.k. Lathund för bokslutet som innehåller de olika rapporteringsdagarna vid årsskifte med hänsyn till lördagar och söndagar. Den publiceras årligen på ESV:s webbplats under ämnesområde Redovisning/Inför bokslut. De tidpunkter som framgår av reglerna är (sista dag för respektive åtgärd): - Brytdag vid årsskifte: 5 januari (eller närmast föregående dag om den 5 januari är en lördag eller söndag) - Rapportering av decemberutfall inklusive motpartsinformation: 17 januari - Motpartsavstämningen (eller eventuella kommentarer) klar: 24 januari - Preliminärt årsutfall (anslag, inkomsttitlar och realekonomisk information som utgör grund för pris- och löneomräkning, fr.o.m. räkenskapsår 2012 även periodiseringar och balansräkningsinformation): 31 januari - Slutlig inrapportering (de flesta fall): 15 februari - Årsredovisning lämnas till regeringen: 22 februari - Eventuell korrigering av inrapporteringen i enlighet med årsredovisningen: 23 februari - Avstämningar av betalningar: 1 mars Senast den 22 mars ska Riksrevisionen göra avrapportering av sin granskning av myndigheterna. Vid halvårsskifte gäller brytdag andra vardagen i juli. Inrapportering av juni månads utfall ska göras senast den 17 juli. Därefter kan ändringar av första halvårets utfall göras fram till den dag då juli månads utfall ska rapporteras. Vilken dag detta är framgår av årligt Hermesmeddelande (vanligen 8-10 augusti). Delårsrapport ska lämnas till regeringen senast den 15 augusti för ett 60-tal myndigheter och fram till den dagen kan dessa myndigheter i undantagsfall och efter särskild kontakt med Hermessupporten vid ESV göra justeringar av inrapporteringen. 9

10 KONCERNMELLANHAVANDEN INOM STATEN 4 Koncernmellanhavanden inom staten Koncernen staten omfattar i detta sammanhang staten med den avgränsning regeringen särskilt beslutat. I denna ingår myndigheter under riksdag och regering inklusive affärsverk. Dessa myndigheter ingår i den statliga redovisningsorganisationen och finns förtecknade av ESV i registret Myndigheter i den statliga redovisningsorganisationen (se Där finns också förteckning över de myndighetsidentiteter och motpartskoder som används i statsredovisningen, med uppgifter om kontaktpersoner på respektive myndighet. Inom koncernen staten, dvs. mellan myndigheterna förekommer en stor mängd mellanhavanden. Dessa benämns i denna rapport koncerninterna (inomstatliga) mellanhavanden. Detta begrepp omfattar därmed inte i detta sammanhang mellanhavanden inom s.k. myndighetskoncerner (se nedan). De föreskrivna S-koderna fungerar i konsolideringsarbetet som gemen-samma koncernkonton, och bildar tillsammans årsredovisningsdokumenten resultat- och balansräkning. För alla former av koncerninterna mellanhavanden mellan myndigheter, både i balans- och resultaträkningen, finns separata S-koder som måste användas. Dessa-koder ska dessutom i de flesta fall specificeras på vilka specifika motparter som ett mellanhavande avser. För detta används systemet Hermes. 4.1 Myndighets- och affärsverkskoncerner De myndigheter som betecknas som s.k. myndighetskoncerner ska rapportera och eliminera konsoliderade värden till statsredovisningen och i sin årsredovisning. Ur perspektivet staten som koncern betraktas myndighetskoncernerna som underkoncerner. De interna mellanhavanden som finns inom en sådan underkoncern ska vara eliminerade före slutrapporteringen till statsredovisningen vid såväl delårsrapport som årsredovisning. De ska också vara eliminerade i myndighetskoncernens årsredovisning. I vissa fall kan det vara svårt att bedöma vilken myndighet eller koncern som är motpart. Beroende på det stora antalet regionala och lokala organ, är det inte möjligt att förteckna alla sådana på ett meningsfullt sätt. ESV är medvetet om att detta kan försvåra möjligheten till en fullständigt korrekt motpartsrapportering. Det är dock viktigt att fullständig rapportering görs så långt det är möjligt, så att alla väsentliga belopp täcks in. Nedan följer några exempel på hur motpartsrapportering ska göras för de största underkoncernerna. Mellanhavanden med förband och skolor som tillhör Försvarsmakten, rapporteras med Försvarsmakten (FM) som motpart. Observera att 10

11 KONCERNMELLANHAVANDEN INOM STATEN Försvarshögskolan är en egen myndighet. Mellanhavanden med Arbetsförmedlingen och arbetsförmedlingar rapporteras med Arbetsförmedlingen (AF) som motpart. Mellanhavanden med lokala och regionala polismyndigheter rapporteras med Rikspolisstyrelsen (RPS) som motpart. Observera att Säkerhetspolisen är en egen myndighet vid rapportering i Hermes, trots att de har samma organisationsnummer som Rikspolisstyrelsen. Mellanhavanden med Utrikesdepartementet rapporteras med Regeringskansliet (RK) som motpart. Mellanhavanden med de allmänna domstolarna, förvaltningsdomstolarna, Domstolsverket, Rättshjälpsmyndigheten och Hyres- och arrendenämnderna rapporteras med Domstolsverket (DOM) som motpart. Metria som tidigare utgjorde en del av Lantmäteriet (LMV) har bolagiserats den 1 maj Mellanhavanden med Metria AB rapporteras därmed som utomstatlig motpart. Sedan den 1 april 2010 är Banverket och Vägverket en myndighet som heter Trafikverket. Trafikverkets (tidigare Vägverkets) affärsenhet Färjerederiet rapporteras med Trafikverket (TRV) som motpart. Sedan den 1 januari 2009 är Vägverket Produktion ett fristående statligt bolag och bytte namn till Svevia AB som rapporteras som utomstatlig motpart. Även SweRoad AB är ett statligt bolag som förvaltas av Trafikverket, och ska rapporteras som utomstatlig motpart. Vectura Consulting AB startades den 1 januari 2009 och är en sammanslagning av Vägverket konsult och Banverket projektering. Vectura Consulting AB är ett helägt statligt bolag och rapporteras som utomstatlig motpart. Mellanhavanden med Bergsstaten rapporteras med Sveriges geologiska undersökning (SGU) som motpart. Sedan 2009 ligger Trafikregistret under Transportstyrelsens avdelning Trafikregistret. Observera att fordonsskatter som betalas till Transportstyrelsen 11

12 KONCERNMELLANHAVANDEN INOM STATEN ska redovisas som skatt på S-kod S5321 Skatter, utgifter alternativt S5329 Skatter, periodiseringsposter. Fordonsskatten är visserligen inomstatlig, men behöver inte motpartsrapporteras. Vägtrafikskatt, Fastighetsskatt och Tullavgifter bokförs också på S-koderna S5321 alternativt S5329. Om en myndighet har ett större mellanhavande med en enhet där oklarhet föreligger, bör myndigheten ta kontakt med enheten i fråga för att klargöra vilken centralmyndighet som motpartsrapporteringen ska göras för. Det underlättar bedömningen av vilken myndighetskoncern en lokal eller regional enhet tillhör, om de lokala och regionala enheterna på fakturor och motsvarande anger vilken central myndighet eller myndighetskoncern de är en del av (ange gärna myndighets-id på fakturorna). Om en myndighet har större mellanhavande med en under året nedlagd myndighet kommer motpartsrapporten att uppvisa differens per den 31 december, medan inget belopp kommer att visas för den nedlagda myndigheten även om denna har rapporterat mellanhavandet tidigare under året (vid delåret) eftersom endast informationen som rapporterats i december visas i rapporterna. I kommentarsfältet i motpartsrutinen i Hermes rekommenderas att kommentaren Nedlagd myndighet anges. Myndigheter som har upphört eller tillkommit finns angivna i registret Myndigheter i den statliga redovisningsorganisationen (se Affärsverken ska inte rapportera affärsverkskoncernen utan endast själva affärsverket. Det innebär att mellanhavanden med affärsverkens dotterbolag rapporteras som utomstatliga. Riksbanken och statliga stiftelser ingår inte i Årsredovisningen för staten. Bl.a. ägs Sveriges Radio, SVT och UR av Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio. Andra exempel på stiftelser är Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping. Dessa behandlas därför som utomstatliga motparter. 4.2 Ansvaret för att avstämning sker Beloppsgränser för krav på motpartsrapportering och avstämning avser såväl inomstatliga fordringar och skulder som kostnader och intäkter. Rapporteringen i Hermes ska göras av båda de berörda parterna, oberoende av varandra, och motpartens rapportering kontrolleras därefter av båda parter var för sig. Båda parter har därför fullt ansvar för att uppfylla sin rapporteringsskyldighet och att utreda och i samband med årsredovisning även vid behov förklara avvikelser. Det är inte heller möjligt att vid oenighet kring en viss transaktion ange att den ena parten har någon form av 12

13 KONCERNMELLANHAVANDEN INOM STATEN "tolkningsföreträde", eftersom varje myndighet ansvarar för sin redovisning och inte kan ges skyldighet att redovisa en transaktion på ett sätt som strider mot dess bedömning av regler och faktiska omständigheter. 4.3 Genomförande och dokumentation av avstämningar Rapporteringen av motparter görs i systemet Hermes. Vid inrapportering av motparter är de berörda transaktionerna indelade i tre avsnitt, som i sin tur är indelade enligt balans- och resultaträkningens rubriker och poster: A B D Fordringar och skulder Intäkter av avgifter och andra ersättningar, köp av varor och tjänster samt lämnade och erhållna bidrag Finansiella intäkter och kostnader Inom varje avsnitt särskiljs de S-koder som avser periodavgränsningsposter i balansräkningen respektive periodiseringsposter i resultaträkningen. De olika beloppsgränser som framgår av de följande beskrivningarna, tillämpas för respektive avsnitt var för sig. I vissa fall blir de således per S-kod och i vissa fall för grupper av S-koder. I normalfallet ska de avvikelser som upptäcks vid den maskinella avstämningen i Hermes åtgärdas, så att inrapporteringen rättas innan bokslutet färdigställs, vid behov efter kontakt mellan parterna. Därmed nås överensstämmelse mellan de inomstatliga posterna i de båda parternas balansräkningar och resultaträkningar. Den maskinella rutinen med avstämning i Hermessystemet innebär att vanligen behöver inga avstämningsbrev skickas mellan myndigheterna. För att kunna göra utredningar av avvikelser, kan det dock bli nödvändigt med telefonkontakter, avstämningsbrev eller översändande av reskontrautdrag m.m. till varandra. I de fall avvikelserna understiger angivna beloppsgränser behöver förklaringar inte lämnas till ESV, och det är då vanligen onödigt att göra detaljerad utredning. Samtidigt kan det dock finnas situationer där en fordran eller skuld behöver bekräftas för att verifiera myndighetens balansräkning, oberoende av kravet på motpartsrapportering för koncernändamål. Även affärsverken rapporterar in motpartsinformation till systemet. Det möjliggör fullständig avstämning av koncerninterna mellanhavanden på samma sätt som i förhållande till andra myndigheter. 13

14 KONCERNMELLANHAVANDEN INOM STATEN 4.4 Rapportering av kvarstående avvikelser I undantagsfall kan det förekomma t.ex. vid skilda bedömningar av innebörden av en transaktion, att en avvikelse inte blir korrigerad. Avvikelser kommer sannolikt inte heller att kunna undvikas för vissa koncernmyndigheter där de regionala myndigheterna har många små transaktioner med andra myndigheter, och där eget systemstöd inte byggts upp. Det är således inte meningen med motpartsredovisningen, att rutinerna ska föranleda att centrala myndigheter under bokslutsarbetet lägger ned orimligt omfattande arbete på att i detalj utreda avvikelser på kanske hundratals små delbelopp som hanterats av regionala eller lokala organ. Därför har avstämningskravet begränsats till att gälla endast mellanhavanden överstigande de beloppsgränser som specificeras i kapitel 5 nedan. Den ansvarige för avstämningen ska vid årsredovisning som komplement till övrig rapportering lämna en särskild förklaring av kvarstående avvikelser till ESV. Detta ska ske i samband med övrig rapportering (senast 24 januari) genom att en kommentar ges i för ändamålet särskilda fält i Hermes i anslutning till aktuellt avsnitt. För att underlätta den rapporteringen behöver förklaring inte lämnas till ESV när det gäller avvikelser som för en viss motpart understiger de respektive beloppsgränserna. Det innebär t.ex. att om den sammanlagda avvikelsen för fordringar understiger kronor, eller om den sammanlagda avvikelsen för avgiftsintäkter och erhållna bidrag understiger kronor, behöver förklaring inte lämnas. Om kommentarer måste lämnas på detta sätt, tyder det emellertid på brister i berörda myndigheters rutiner. ESV vill betona vikten av att differensen utreds och rättas så långt det är möjligt. Innebörden av en viss transaktion bör om det ändå visar sig omöjligt denna gång, till nästa rapporteringstillfälle kunna klargöras av de båda berörda myndigheterna (vid behov i samarbete med ESV), så att enhetliga principer uppnås. Beror avvikelserna på att många små transaktioner hanteras lokalt eller regionalt och inte kan överblickas, bör rutinerna i de båda myndigheterna övervägas. Metoder för att skapa överensstämmelse kan här t.ex. vara samlingsfakturor på central nivå, gemensamma faktureringsdagar och i övrigt tydliga interna anvisningar inom koncernmyndigheter eller andra myndigheter med komplex organisation. Mellanhavanden med affärsverk stäms av på samma sätt som mellanhavanden med andra myndigheter. 14

15 RAPPORTERING OCH MOTPARTSREDOVISNING FÖR POSTER I BALANS- OCH RESULTATRÄKNING 5 Rapportering och motpartsredovisning för poster i balans- och resultaträkning Med koncerninterna mellanhavanden avses samtliga fordrings- och/eller skuldposter oavsett karaktär, intäkts- och kostnadsposter, transfereringar (bidrag) och finansiella intäkter och kostnader där en annan enhet inom staten enligt avsnitt 3 ovan är motpart. 5.1 Rapportering av balansräkningen Balansräkningens poster rapporteras med användande av föreskrivna S-koder. Det är ett absolut krav att överensstämmelse finns mellan inrapporteringen på S-koder och den balansräkning som myndigheten redovisar i sin årsredovisning. I samband med att övriga bokslutsuppgifter rapporteras ska samtliga fordringar och skulder i balansräkningen som avser andra myndigheter rapporteras specificerade per motpart om de uppgår till minst kronor per motpart. Rapportering av motparter görs i Hermes, per aktuell S-kod. All specificering av motparter per S-kod ska göras med användande av respektive myndighetsbeteckning i form av löpnummer som framgår av förteckningen Myndigheter i den statliga redovisningsorganisationen. Konverteringstabeller kan skapas i Hermes för översättning av myndighetens egen beteckning till Hermes myndighetsbeteckning vid filöverföringar. Med koncerninterna mellanhavanden avses alla S-koder med beteckningen inomstatliga. De koder som berörs finns markerade med en asterisk i ESV:s föreskrifter om statliga inrapporteringskoder (S-koder), som finns tillgängliga på ESV:s webbplats under ämnesområde Redovisning. Dessutom finns en del myndighetsspecifika utökade S-koder, vilka vanligen behandlas som huvudkoderna i avstämningsarbetet. Alla interna mellanhavanden ska rapporteras brutto, dvs. fordringar på andra myndigheter får inte kvittas mot skulder till samma myndigheter. Däremot ska alla fordringar och skulder elimineras när de avser myndigheter som ingår i samma rapporterande enhet Avsnitt i Hermes och kommentarer till vissa kontogrupper Motpartsrapporteringen i Hermes är indelad i olika avsnitt. För balansräkningen gäller följande (de angivna rubrikerna stämmer med uppställningsformen för balansräkning): 15

16 RAPPORTERING OCH MOTPARTSREDOVISNING FÖR POSTER I BALANS- OCH RESULTATRÄKNING - Avsnitt A1: S-koder för Anläggningstillgångar, Utlåning, Varulager m.m., Fordringar, Kortfristiga placeringar samt Kassa och bank med beteckningen inomstatlig. - Avsnitt A2: S-koder för Skulder m.m. med beteckningen inomstatlig - Avsnitt A3: S-koder för Periodavgränsningsposter på tillgångssidan med beteckningen inomstatlig - Avsnitt A4: S-koder för Periodavgränsningsposter på skuldsidan med beteckningen inomstatlig. Berörda S-koder framgår av aktuell version av Statliga inrapporteringskoder, ESV:s föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen, för aktuellt år, som publiceras på ESV:s webbplats. I förteckningen längst bak är de markerade med asterisk. Det finns dock anledning att kommentera vissa koder. Koder för inomstatliga värdepapper som statsobligationer m.m., kan inte stämmas av i systemet, eftersom Riksgälden inte har uppgift om innehavare. Koder för momsfordran S1541-S1550 och koden S1533, Avräkning skatter och avgifter, ska inte motpartsrapporteras eftersom motparten framgår av kodens benämning. Avstämning av tillgodohavanden hos Riksgäldskontoret görs i Hermes och uppgifterna där ska stämma med de engagemangsbesked per 31 december som myndigheten kan hämta på Riksgäldens webbplats. Skulle uppgifterna i Hermes inte överensstämma, får myndigheten kommentera skillnaden med hänvisning till engagemangsbeskedet. Anvisningar om upplupna räntor på tillgodohavanden och krediter finns nedan under avsnitt Upplupna räntekostnader och ränteintäkter med Riksgälden som motpart. Saldon på S-koderna S2562-S2565 för skatter och avgifter till SPV ska inte motpartsrapporteras eftersom motparten framgår av kodernas benämning Beloppsgränser m.m. för motpartsredovisning av balansposter Följande beloppsgränser gäller för motpartsredovisning av poster i balansräkningen: Rapportering och avstämning av specificerade motparter genom Hermes ska i samband med årsredovisning göras för alla koncerninterna fordringar och skulder som för varje motpart uppgår till minst kronor. Kravet gäller även när en myndighet har flera mindre mellanhavanden gentemot en annan myndighet som sammanlagt uppgår till minst kronor. Eftersom avstämningen normalt görs i systemet gäller samma beloppsgräns för avstämning och rapportering. Mellanhavanden understigande kronor behöver alltså inte rapporteras specificerade på statlig motpart när det gäller balansräkningen. Om avstämningsdifferensen sammanlagt uppgår till minst kronor måste dock även lägre belopp rapporteras. Detta innebär i 16

17 RAPPORTERING OCH MOTPARTSREDOVISNING FÖR POSTER I BALANS- OCH RESULTATRÄKNING praktiken att vissa myndigheter, för vissa grupper av S-koder, endast kommer att rapportera mellanhavanden med övriga myndigheter. Mellanhavanden med Riksgälden ska också rapporteras och stämmas av för alla fordringar och skulder som uppgår till minst kronor. Avstämning med Riksgälden ska ske mot de belopp som Riksgälden har rapporterat i Hermes, vilket i normalfallet ska stämma med Riksgäldens engagemangsbesked per bokslutsdagen, eller beträffande vissa obligationer m.m., från Euroclear Sweden AB (tidigare Värdepapperscentralen, VPC). Det är viktigt att myndigheten i sin bokföring har bokfört samma belopp som Riksgälden uppger i sin rapportering i Hermes. Lånemellanhavanden med Riksgälden ska rapporteras specificerade med avseende på vilken typ av fordran eller skuld som avses. Förutom för periodavgränsningsposterna finns separata koder för detta ändamål. För periodavgränsningsposter gäller generellt att rapportering av specificerade motparter ska göras enligt samma beloppsgränser som fordringar och skulder i allmänhet, men att avstämning inte krävs och att avvikelser i förhållande till motparten därför inte behöver redas ut av myndigheten. Periodavgränsningsposter som avser finansiella fordringar och skulder behöver endast rapporteras specificerade per motpart om de uppgår till minst kronor, dvs. i enlighet med de generella reglerna. Detta gäller även mellanhavanden med Riksgälden (se stycket ovan). Beloppsgränserna tillämpas för fordringar och skulder var för sig, och för periodavgränsningsposter på tillgångs- respektive skuldsidan var för sig. Ingående S- koder är grupperade i motsvarande avsnitt A1, A2, A3 respektive A4 i Hermes. För poster där avstämning krävs ska förklaring lämnas, om överensstämmelse med motparten inte kan uppnås. För eventuella avvikelser som understiger beloppsgränsen kronor, behöver dock förklaring inte lämnas till ESV. Motpartsavstämningen av koncerninterna mellanhavanden i balansräkningen innefattar både bekräftelse av belopp och klassificering, t.ex. om en fordran bokförts som kundfordran eller som en upplupen intäkt. Observera därför att avstämningen med motparter även ska avse att denna klassificering är riktig, på den grupperingsnivå som rutinen i Hermes anger Särskilt beträffande periodavgränsningsposter I normalfallet bör alla koncerninterna mellanhavanden mellan myndigheter hanteras enligt de rutiner som normalt gäller löpande i verksamheten, dvs. oftast genom fakturering före brytdagen för den löpande bokföringen. ESV har föreskrivit att om 17

18 RAPPORTERING OCH MOTPARTSREDOVISNING FÖR POSTER I BALANS- OCH RESULTATRÄKNING en myndighet fakturerar en annan och tar upp beloppet som fordran hos andra myndigheter, ska fakturan vara motparten tillhanda senast på brytdagen. Om faktura inte har översänts senast till brytdagen, kan periodisering bli nödvändig. Den kan grundas på faktura som sänts efter brytdagen, eller på interna beräkningar. Dessa är i praktiken ofta inte möjliga att stämma av. I de fall mellanhavanden med statlig motpart avser periodavgränsningsposter, finns därför inget krav på avstämning. Kravet består endast i att specificerat rapportera vilken statlig motpart mellanhavandet avser om beloppet per motpart uppgår till minst kronor Oförbrukade bidrag m.m. En särskild form av periodavgränsningsposter är de som gäller bidrag mellan myndigheter. Ett vanligt fall är när en myndighet erhållit bidragsmedel för att täcka vissa kostnader men där medlen inte är förbrukade vid bokslutstidpunkten. Sådana resterande medel skuldbokförs som periodavgränsningspost (oförbrukade bidrag). Det förekommer även på motsvarande sätt bokföring av en fordran på bidrag för kostnader man haft men där bidragen ännu inte erhållits (upplupna bidragsintäkter). Eftersom den bidragsgivande myndigheten i normalfallet kostnadsredovisar bidraget i sin helhet vid utbetalningstillfället finns i dessa fall ingen motsvarighet till motpartens skuld eller fordran i balansräkningen. Rapportering av motparter krävs, liksom för övriga periodavgränsningsposter, som underlag för ESV:s analys av avvikelser. Däremot krävs ingen avstämning med motparten, och den avvikelse som framkommer i Hermes avstämningsrutin behöver inte förklaras Upplupna ränteintäkter och räntekostnader med Riksgälden som motpart Upplupna ränteintäkter och räntekostnader som myndigheterna har gentemot Riksgälden kan stämmas av mot de belopp som Riksgälden har rapporterat i Hermes, vilket i normalfallet ska stämma med Riksgäldens engagemangsbesked per bokslutsdagen och rapporteras som ett mellanhavande med dem, om de överstiger beloppsgränsen kronor. Vid oklarheter beträffande upplupna räntor tar berörd myndighet kontakt med Riksgälden för att bekräfta mellanhavandet. Undantaget för kravet på rapportering av periodavgränsningsposter gäller således om beloppen understiger beloppsgränsen kronor. Myndigheterna måste klassificera posten på motsvarande sätt som Riksgälden gör i rapporteringen i Hermes. T.ex. ska, enligt engagemangsbeskedet per 31 december, räntekostnader på avistalån (och som avser ränta för perioden oktober t.o.m. december) som aviseras av Riksgälden strax efter årsskifte, tas upp som skuld till Riksgälden (S2561) och inte periodavgränsningspost. För avistalån innebär det att belopp under rubrikerna upplupna räntor och kostnader, enligt engagemangsbesked för dessa lån, rapporteras som skuld och utgift i bokslutet. Detta innebär att 18

19 RAPPORTERING OCH MOTPARTSREDOVISNING FÖR POSTER I BALANS- OCH RESULTATRÄKNING motsvarande ränteinkomster på avistaplacerade medel enligt samma kriterier som ovan, ska redovisas som en fordran på Riksgälden (S1530) samt som inkomst i resultaträkningen i bokslutet. För de myndigheter som är anslutna till internt autogiro hos Riksgälden är räntan för fjärde kvartalet (1 oktober till 31 december) kapitaliserad på kontot per bokslutsdagen och då finns ingen skuld/fordran per bokslutsdagen. Många myndigheter gick över till avistalån i samband med den nya lånemodellens införande. Även övriga räntor som aviserats senast brytdagen för betalning i anslutning till årsskiftet ska rapporteras som fordran (S1530) respektive skuld (S2561) i den mån de inte gottskrivits eller belastats myndighetens konto hos Riksgälden per balansdagen. Belopp enligt upplysningar om upplupen ränta t.ex. på engagemangsbeskedet och aviseringar efter brytdagen där betalning inte ska ske i anslutning till årsskiftet ska rapporteras som periodavgränsningsposter Upplupna arbetsgivaravgifter och upplupna arbetsgivaravgifter på semesterlöneskuld Bokförda upplupna arbetsgivaravgifter i myndigheternas balansräkning avser normalt sådana avgifter som ska betalas under nästföljande period. De bokförs som inomstatlig skuld och rapporteras på S-koden S2562, Lagstadgade arbetsgivaravgifter. Dessutom redovisar myndigheterna beräknade upplupna arbetsgivaravgifter avseende upplupen semesterlöneskuld och andra upplupna löneskulder. Dessa redovisas separat på S-kod i kodgrupp 27. Anledningen till separata koder för dessa upplupna kostnader är att båda dessa poster lätt måste kunna identifieras då de ska elimineras Skuld för premier avseende avtalsförsäkringar Alla myndigheter har skulder för tjänstepensioner till i första hand SPV, men även till Kåpan pensioner AB. Information om hanteringen av dessa med uppgift om vilka konton (S-koder) som berörs, betalningstidpunkter och motpartsavstämning finns i dokumentet Mellanhavanden med SPV, bokslut som finns på ESV:s webbplats (www.esv.se) under Ämnesområden, Redovisning, Inför bokslutet. Eventuell upplupen skuld som avser premier på semesterlöneskuld och andra upplupna löner rapporteras på särskild S-kod (se aktuell S-kodsförteckning) Fakturering och bidrag till/från andra myndigheter För att minska antalet motpartsmellanhavanden vid årsskifte, har ESV rekommenderat i allmänna råd att myndigheter som fakturerar eller rekvirerar bidrag från andra myndigheter, bör göra det senast den 15 december. På det sättet kan 19

20 RAPPORTERING OCH MOTPARTSREDOVISNING FÖR POSTER I BALANS- OCH RESULTATRÄKNING oklarheter om när fakturan eller rekvisitionen kom in, undvikas och man kan lättare hinna hantera ärendet före årsskiftet. Det är inget regelbrott att fakturera senare det kan t.ex. vara olämpligt om det innebär att stora belopp inte kan tas med, och senare fakturering kan förstås också bli nödvändig om man inte hunnit tidigare. I en återkommande rutin med fakturering en eller två gånger per år, är det däremot ofta lämpligt att fakturera tidigt på detta sätt. För bidrag finns ofta oklarhet om det är fråga om ett bidrag eller en uppdragsersättning. Det är ofta fråga om en gränsdragning utan tydliga rätt eller fel och gör myndigheterna olika, kan det leda till en motpartsdifferens där den som ser det som uppdrag redovisar som fordran/skuld medan motparten redovisar mer eller mindre kassamässigt. Därför kan det vara lämpligt att reglera planerade bidragsbetalningar mellan myndigheter före årsskiftet, vilket leder till att fordran/skulden i bokslutet försvinner. Inom staten finns inte heller någon ränteeffekt totalt sett och för myndigheten är den vanligen liten. ESV har därför rekommenderat det i allmänna råd. Det ska dock inte göras om det leder till att krav på god styrning och kontroll åsidosätts, utan sedvanliga kontroll- och attestrutiner ska alltid upprätthållas Undantag för skatteskulder och pensionspremier De särskilda inomstatliga S-koder som avser mellanhavanden med Skatteverket (SKV) för mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter m.m. behöver som nämnts varken motpartsrapporteras eller stämmas av. Anledningen är att dessa koders benämning innehåller den information som krävs. Däremot ska saldot på skattekontot rapporteras som fordran eller skuld med SKV som motpart, dvs. på S-koderna S1530 respektive S2561 med kommentaren att skattekontot avses. Fordringar på skattekontot samt eventuella andra fordringar på Skatteverket som avser skatter ska rapporteras på S-koden S1533, Avräkning skatter och avgifter. För saldo på S-kod S2563 finns information i dokumentet om Mellanhavanden med SPV (se ovan). Skuld avseende särskild löneskatt på pensionskostnader som aviseras av, och betalas till, Försäkringskassan ska rapporteras som skuld till Försäkringskassan på S Avsättningar De myndigheter och affärsverk, som gör egna avsättningar för framtida pensionsåtaganden i balansräkningen ska endast rapportera själva avsättningen på S-kod S2210. Avsättningen ska även inkludera delpensioner enligt PA03. Beräknad särskild löneskatt på avsättningen ska i förekommande fall särredovisas och rapporteras på S- kod S

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring ESV Beslutade den 25

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Baskontoplanens uppbyggnad

Baskontoplanens uppbyggnad 1/6 Datum 2009-06-26 ESV-dnr 49-146/2009 Handläggare Baskontoplanens uppbyggnad Baskontoplanen är avsedd för externredovisning hos myndigheter, dvs. registrering av transaktioner mellan myndigheten och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd 1 Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd ESV Cirkulär Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 25

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 28

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till Förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring ESV beslutade den 10

Läs mer

Statliga inrapporteringskoder 2015. (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen

Statliga inrapporteringskoder 2015. (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen Statliga inrapporteringskoder 2015 (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen ESV 2015:16 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

STATLIGA INRAPPORTERINGS- KODER 2001 (S-KODER)

STATLIGA INRAPPORTERINGS- KODER 2001 (S-KODER) STATLIGA INRAPPORTERINGS- KODER 2001 (S-KODER) EKONOMISTYRNINGS- VERKETS FÖRESKRIFTER FÖR RAPPORTERING AV EKONOMISK INFORMATION TILL STATS- REDOVISNINGEN EKONOMISTYRNINGSVERKETS FÖRESKRIFTER FÖR RAPPORTERING

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Lånefordringar och andra fordringar som bör nuvärdesberäknas enligt ESV:s bestämmelser i 5 kap. 14 FÅB

Lånefordringar och andra fordringar som bör nuvärdesberäknas enligt ESV:s bestämmelser i 5 kap. 14 FÅB 1/6 Datum 2015-06-18 ESV Dnr Ert datum Er beteckning Handläggare Curt Johansson Lånefordringar och andra fordringar som bör nuvärdesberäknas enligt ESV:s bestämmelser i 5 kap. 14 FÅB Vilken diskonteringsränta

Läs mer

Redovisning av utlåningsverksamhet ESV 2007:17

Redovisning av utlåningsverksamhet ESV 2007:17 Redovisning av utlåningsverksamhet ESV 2007:17 ISBN: 978-91-7249-246-5 FÖRFATTARE: Curt Johansson LAYOUT: Lena Rebeling, ESV EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX 45316 104 30 STOCKHOLM DROTTNINGGATAN 89 TELEFON:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om myndigheters bokföring; SFS 2000:606 Utkom från trycket den 4 juli 2000 utfärdad den 31 maj 2000. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser Förordningens

Läs mer

Handledning Redovisning av fonder vid statliga myndigheter 2014:60

Handledning Redovisning av fonder vid statliga myndigheter 2014:60 Handledning Redovisning av fonder vid statliga myndigheter 2014:60 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd inom områden där ESV är normerande. Publikationen

Läs mer

Innehållsförteckning 1

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 20 Bokslutsinformation Delår/År 2 20.1 Delårsrapport (delårsbokslut) per den 30 juni 2015.. 2 20.1.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.1.2 Periodiseringar 2 - Förutbetalda

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ 2007.05.01-2008.04.30 HSB:BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 DELTAGARANMÄLAN Till Bostadsrättsföreningen Annebergs ordinarie föreningsstämma onsdagen 22 oktober 2008 kl. 19.00.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen; SFS 2006:999 Utkom från trycket den 4 juli 2006 utfärdad den

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ESV Cirkulär

Läs mer

Vägledning för beräkningsunderlag 2005 2007

Vägledning för beräkningsunderlag 2005 2007 ESV 2004:6 Vägledning för beräkningsunderlag 2005 2007 1 (24) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Nyheter samt frågor som bör uppmärksammas...4 2. Principer för beräkningsunderlag...4 2.1 Intäkter

Läs mer

Rapport Tidsserier för Årsredovisning för staten

Rapport Tidsserier för Årsredovisning för staten Rapport Tidsserier för sredovisning för staten ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som

Läs mer

Revisionsrapport. Årsredovisningen för Statens museer för världskultur 2011

Revisionsrapport. Årsredovisningen för Statens museer för världskultur 2011 Revisionsrapport Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 GÖTEBORG Datum Dnr 2012-06-19 32-2011-0743 Årsredovisningen för Statens museer för världskultur 2011 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen

Läs mer

Förslag till myndighetsfrågor i EA-värderingen 2015

Förslag till myndighetsfrågor i EA-värderingen 2015 1/11 Datum Handläggare 2015-06-17 Anne-Marie Ögren ESV-dnr 3.2-540/2014 Förslag till myndighetsfrågor i EA-värderingen 2015 1 Finansiella befogenheter Fråga M1 Hantering av inomstatliga bidrag Myndigheter

Läs mer

ESV 2000:5. Att läsa och tolka finansieringsanalysen

ESV 2000:5. Att läsa och tolka finansieringsanalysen ESV 2000:5 Att läsa och tolka finansieringsanalysen ESV 2000:5 Att läsa och tolka finansieringsanalysen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30

Läs mer

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 Stockholm Fax: 08-690 41 01 E-post:

Läs mer

Erhållna bidrag och donationer

Erhållna bidrag och donationer ESV 2005:14 Erhållna bidrag och donationer I handledningen beskrivs hur erhållna bidrag och donationer kan redovisas Innehåll FÖRORD... 3 1. DEFINITION AV BIDRAG... 4 1.1 DONATIONSFÖRORDNINGEN... 5 1.2

Läs mer

Utfallet av statsbudgeten, tidsserier 2005

Utfallet av statsbudgeten, tidsserier 2005 Utfallet av statsbudgeten, tidsserier 2005 OE0801 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Statsbudgetens utfall A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 1 Viktiga händelser 1 Finansiell redovisning 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Anslagsredovisning 6 Kommentarer till finansiell redovisning 8 uppdrag Riksgäldens från

Läs mer

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Delårsrapport 2015 Dnr. 2015/04521 Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret 2015... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Budgetlag; utfärdad den 10 mars 2011. SFS 2011:203 Utkom från trycket den 22 mars 2011 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens tillämpningsområde

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015. Dnr MD 2015/272

DELÅRSRAPPORT 2015. Dnr MD 2015/272 DELÅRSRAPPORT 2015 Dnr MD 2015/272 Sida 2 (19) Innehållsförteckning Sida 3 (19) Delårsrapport för Statens tjänstepensionsverk (SPV)... 4 Statliga avtalsförsäkringar, en kort beskrivning... 4 Resultatredovisning

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Förändringar di i regelverket Periodiseringar Bokföringsexempel. 13-månaden Påverkan på budget/ uppföljning Semesterlöneskulden Differens på kapital

Förändringar di i regelverket Periodiseringar Bokföringsexempel. 13-månaden Påverkan på budget/ uppföljning Semesterlöneskulden Differens på kapital Kostnadsbaserad anslagsavräkning Mt Mats Tolander Tl och hanna Loréhn Seminarium i 10 juni 2009 Innehåll Förändringar di i regelverket Periodiseringar Bokföringsexempel Positiv respektive negativ övergångseffekt

Läs mer

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008-100 2008-08-13 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2 Sid 1 (9) Innehållsförteckning.. 1 20 Bokslutsinformation.. 2 20.2 Årsredovisning (årsbokslut) per den 31 december 2014 2 20.2.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.2.2 Periodiseringar. 2 - Förutbetalda

Läs mer

Konsekvensutredning med remiss

Konsekvensutredning med remiss 1/1 Datum 2009-10-01 ESV Dnr 49-924/2009 Handläggare Emma Holstad Ert datum Er beteckning Konsekvensutredning med remiss Ekonomistyrningsverket (ESV) har tagit fram förslag till ändrade föreskrifter och

Läs mer

Tidsserier, statens budget 2014

Tidsserier, statens budget 2014 Tidsserier, statens budget 2014 OE0801 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Utfall på statens budget A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2 2 (2) Patentombudsnämndens årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 2 2.1 Intäkter och kostnader

Läs mer

Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2014-12-31

Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2014-12-31 Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2014-12-31 * Med fakultet avses här även övriga enheter Datum Arbetsmoment Ansvar November/ december Bokslutsanvisningar skickas ut från ekonomiavdelningen.

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

RiR 2006:6. Redovisning av myndigheters betalningsflöden

RiR 2006:6. Redovisning av myndigheters betalningsflöden RiR 2006:6 Redovisning av myndigheters betalningsflöden ISBN 91 7086 072 6 RiR 2006:6 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Finansdepartementet Datum 2006-03-20 Dnr 39-2005-0217 Redovisning

Läs mer

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282 Revisionsrapport Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 HALMSTAD Datum Dnr 2004-04-02 32-2003-0282 Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003 Riksrevisionen har granskat Högskolans i Halmstad (högskolan) årsredovisning,

Läs mer

Skrivet av Bokföringsnämnden

Skrivet av Bokföringsnämnden Skrivet av Bokföringsnämnden Rekommendera 0 0 Share Tweeta 1 Balansräkningen visar alla tillgångar, eget kapital, avsätningar och skulder en viss dag, balansdagen. Hur balansräkningen ska se ut är lagreglerat.

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 1 Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Statens museer för världskultur (SMVK), daterad 2014-02-21. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

Läkemedelsverkets delårsrapport 2010. Dnr: 5829:2010/516027

Läkemedelsverkets delårsrapport 2010. Dnr: 5829:2010/516027 Läkemedelsverkets delårsrapport 2010 Dnr: 5829:2010/516027 Innehåll KOMMENTARER 2 Redovisnings- och värderingsprinciper 2 Allmänt 2 Återrapportering 2 Avgiftsbelagd och bidragsfinansierad verksamhet 2

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Visma Eget Aktiebolag

Visma Eget Aktiebolag Visma Eget Aktiebolag Lathund för att du ska kunna se vad de olika transaktionerna som du registrerar i programmet påverkar i din deklaration. På sidan INK2R i programmet kan du också högerklicka i rutan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Ekonomihandboken Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-11-01

Läs mer

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit Uppgift #23, sid 1 [10] 14 152 000 1221 152 000 BR BR 15 200 1228 15 200 30 1510 IB 128 125 128 125 1 2 80 000 12 000 10 5 60 000 80 000 18 17 200 000 48 000 21 19 890 000 70 000 31 20 70 000 25 720 27

Läs mer

Instruktion med tidplan för Malmö högskolas årsbokslut 2014-12-31

Instruktion med tidplan för Malmö högskolas årsbokslut 2014-12-31 Instruktion med tidplan för Malmö högskolas årsbokslut 2014-12-31 Nedan följer instruktioner och information om områdenas arbetsuppgifter i samband med Malmö högskolas årsbokslut för 2014. Tidplan samt

Läs mer

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport 2014-01-01 -- 2014-08-31 Delårsrapport Innehåll 1 Inledning 5 2 Resultaträkning med prognos för 2014 6 3 Kommentarer till resultaträkning 7 4 Balansräkning 8 5 Kommentarer till balansräkning 10 6 Anslagsredovisning

Läs mer

EKONOMIHANDLINGAR 2013

EKONOMIHANDLINGAR 2013 LILLA ÅRSMÖTET 2014 EKONOMIHANDLINGAR 2013 INNEHÅLL FÖRKLARINGAR TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS ÅRSREDOVISNING 2013 (och på sista sidan en jämförelse mellan bokslutet 2013 och den rambudget som Stora

Läs mer

Periodiseringar under året

Periodiseringar under året ESV 2004:12 Periodiseringar under året - ett förslag baserat på departementskrivelsen om en statsbudget enligt nya principer Innehåll 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...4 3 Avgränsning...4 4 När ska periodisering

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Instruktion med tidplan för Malmö högskolas årsredovisning 2010-12-31

Instruktion med tidplan för Malmö högskolas årsredovisning 2010-12-31 Instruktion med tidplan för Malmö högskolas årsredovisning 2010-12-31 Nedan följer instruktioner och information om områdenas arbetsuppgifter i samband med Malmö högskolas årsbokslut för 2010. 1. Tidplan

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Revisionsrapport. Konsumentverkets årsredovisning 2006. Sammanfattning. Avyttring av tidningen Råd & Rön. Konsumentverket Box 48 651 02 KARLSTAD

Revisionsrapport. Konsumentverkets årsredovisning 2006. Sammanfattning. Avyttring av tidningen Råd & Rön. Konsumentverket Box 48 651 02 KARLSTAD Revisionsrapport Konsumentverket Box 48 651 02 KARLSTAD Datum Dnr 2007-03-22 32-2006-0714 Konsumentverkets årsredovisning 2006 Riksrevisionen har granskat Konsumentverkets årsredovisning, beslutad 2007-02-21.

Läs mer

Stockholms Universitets årsredovisning 2014

Stockholms Universitets årsredovisning 2014 1 Stockholms Universitets årsredovisning 2014 Riksrevisionen har granskat Stockholms Universitets årsredovisning, daterad 2015-02-17. Syftet har varit att bedöma: årsredovisningen i allt väsentligt är

Läs mer

Bemyndigande: Ekonomistyrningsverket (ESV) föreskriver följande med stöd av 21 donationsförordningen (1998:140, ändrad 1998:446).

Bemyndigande: Ekonomistyrningsverket (ESV) föreskriver följande med stöd av 21 donationsförordningen (1998:140, ändrad 1998:446). l EKONOM ISTYRNINGSVERKET EKONOMISTYRNINGSVERKETS CIRKULÄRSERIE ESV 1998:1 OCH ALLMÄNNA Beslutsdatum: ESV Bemyndigande: Ekonomistyrningsverket (ESV) föreskriver följande med stöd av 21 donationsförordningen

Läs mer

Handledning Beställningsbemyndiganden och åtaganden i den löpande verksamheten 2013:52

Handledning Beställningsbemyndiganden och åtaganden i den löpande verksamheten 2013:52 Handledning Beställningsbemyndiganden och åtaganden i den löpande verksamheten 2013:52 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd inom områden där ESV är normerande.

Läs mer

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning.

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning. Nytillkomna inlämningsuppgifter 2015 Från och med 2015 finns sju nya inlämningsuppgifter tillgängliga. Tidigare uppgifter var oftast rena räkneuppgifter. De nytillkomna inlämningsuppgifterna har en annan

Läs mer

Försvarsunderrättelsedomstolen. Årsredovisning avseende år 2014

Försvarsunderrättelsedomstolen. Årsredovisning avseende år 2014 Årsredovisning avseende år 2014 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING 2 RESULTATRÄKNING 5 BALANSRÄKNING 6 ANSLAGSREDOVISNING 8 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER 8 SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar KTS Test 4:e kvartalet 2014 Testmyndighet nr 1 TEST Landstingens finansiella tillgångar och skulder Påbörjad, skicka in senast 2014-12-31 Myndighet 1a Sida 1 av 11 Innan du börjar Sidor och frågor i blanketten

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Bokslut på institution avstämning av balansräkning och resultaträkning vid årsbokslut (flik 1-11)

Bokslut på institution avstämning av balansräkning och resultaträkning vid årsbokslut (flik 1-11) Bokslut på institution avstämning av balansräkning och resultaträkning vid årsbokslut (flik 1-11) 1 Ekonomisektionen 20101117 Inledning... 3 1. Balansräkning och resultaträkning: ekonomirapport INST BR

Läs mer

Företag: Org nr: - Räkenskapsår: - - -- - -

Företag: Org nr: - Räkenskapsår: - - -- - - Företag: Org nr: - Räkenskapsår: - - -- - - Åtgärder som kan påbörjas före bokslutsdagen (För att spara tid kan flera åtgärder påbörjas före balansdagen för att sedan slutföras i anslutningen till bokslutsdagen.)

Läs mer

Revisionsrapport. Harpsundsnämndens årsredovisning 2006. 1 Inledning. Harpsundsnämnden 640 31 Mellösa 2007-05-23 32-2006-0471.

Revisionsrapport. Harpsundsnämndens årsredovisning 2006. 1 Inledning. Harpsundsnämnden 640 31 Mellösa 2007-05-23 32-2006-0471. Revisionsrapport Harpsundsnämnden 640 31 Mellösa Datum Dnr 2007-05-23 32-2006-0471 Harpsundsnämndens årsredovisning 2006 Riksrevisionen har granskat Harpsundsnämndens (nämndens) årsredovisning samt den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078); SFS 2006:874 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om bokföringslagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 35 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1317/KO, Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM Bokföringsnämndens allmänna råd om tillämpning av Redovisningsrådets rekommendation

Läs mer

Revisionsrapport. Skogsstyrelsens delårsrapport 2007

Revisionsrapport. Skogsstyrelsens delårsrapport 2007 Revisionsrapport Skogsstyrelsen 551 83 Jönköping Datum Dnr 2007-09-14 32-2007-0666 Skogsstyrelsens delårsrapport 2007 Riksrevisionen har översiktligt granskat Skogsstyrelsens (SKS:s) delårsrapport, daterad

Läs mer

Redovisning av fonder och avsättningar

Redovisning av fonder och avsättningar ESV 1998:7 Redovisning av fonder och avsättningar En handledning om redovisning av fonder och avsättningar vid statliga myndigheter Redovisning av fonder och avsättningar En handledning om redovisning

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR

Läs mer

Hand Basko. ontoplan för statliga myndigheter 2011:32

Hand Basko. ontoplan för statliga myndigheter 2011:32 Hand dledning Basko ontoplan för statliga myndigheter 2011:32 ESV:s handledningar är till stöd för hur föreskrifter och allmänna råd ska tolkas och användas inom områden där ESV är normerande. Publikationen

Läs mer

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank Regel BESLUTSDATUM: 2011-12-07 BESLUT AV: BEFATTNING: - ANSVARIG AVDELNING: Direktionen ADM FÖRVALTNINGSANSVARIG: Henrik Gardholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787

Läs mer

Lön. Semester. Pension. Avtal. Handledning Personalkostnader. Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1

Lön. Semester. Pension. Avtal. Handledning Personalkostnader. Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1 Semester Lön Pension s g Avtal Handledning Personalkostnader Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Så här tolkar du Årsredovisningen Förvaltningsberättelsen Avsnittet ger en förklaring till verksamheten, t.ex. en beskrivning av fastigheten, utfört och planerat underhåll

Läs mer