INTERNREVISIONENS ÅRSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTERNREVISIONENS ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 0 INTERNREVISIONENS ÅRSRAPPORT Revisionsår 2012 Internrevisionen Expedierad den 29 januari 2013 Dnr. STY

2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING UTFÖRT ARBETE ENLIGT REVISIONSPLANEN Granskningar Övrigt revisionsarbete Rådgivningsaktiviteter Övrigt Nedlagda resurser/tid RAPPORTER Förändringsprogrammet Övergången till TEXI-lösningen Tullager Intern styrning och kontroll på Brottsbekämpningsstaben Tullverkets arbete mot ekonomisk brottslighet Godsklarering vid Norgegränsen Behörigheter Tullverkets hantering av löneförmåner Tullverkets kontroll av värdefull egendom Representation 2011 och Sammanställning och analys av lämnade rekommendationer UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRANDE AV BESLUTADE ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV INTERNREVISIONENS REKOMMENDATIONER Revisionsåren Revisionsåret Revisionsåret RESULTAT AV INTERNREVISIONENS ARBETE Riskområde 2012 för internrevisionens egna arbete Övriga resultat INTERNREVISIONENS KVALITETSARBETE Intern kvalitetsbedömning Extern kvalitetsbedömning... 20

3 2 1 Inledning Ekonomistyrningsverket (ESV) föreskriver att internrevisionen minst en gång per år ska avge en revisionsrapport över revisionsårets iakttagelser och rekommendationer. I rapporteringen ska även ingå vilka åtgärder som har vidtagits av verksamheten avseende internrevisionens iakttagelser och rekommendationer som har gjorts tidigare år. I denna årsrapport redovisas sammanfattande iakttagelser och rekommendationer för granskningar genomförda för revisionsåret 2012 och uppföljning görs av beslutade åtgärder för rekommendationer lämnade för granskningar genomförda under revisionsåren samt första halvåret En beskrivning lämnas också av internrevisionens resultat för 2012 samt det kvalitetsarbete som internrevisionen har bedrivit under året. 2 Utfört arbete enligt revisionsplanen Granskningar Internrevisionen har under 2012 genomfört 7 revisioner (10 f.g. år) och 5 rådgivningsgranskningar. En av revisionerna är ännu inte helt slutförd. En rådgivningsgranskning har utgått från den ursprungliga revisionsplanen daterad och ett nytt beslut om revisionsplan har fattats års revisionsplan Expedieringsdatum GD beslut om åtgärder har fattats Revisioner Förändringsprogrammet - Ett integrerat och effektivt Tullverk, dnr 29 juni 2012 X STY Granskning av övergången till TEXI-lösningen, dnr STY november 2012 X Tullager, dnr STY juli 2012 X Intern styrning och kontroll på Brottsbekämpningsstaben, dnr STY- 15 juni 2012 X Kontroll av gods i legala flödet Ej klar Tullverkets arbete mot ekonomisk brottslighet, dnr STY december 2012 Godsklarering vid Norgegränsen, STY november 2012 X Rådgivning Behörigheter, STY december 2012 Tullverkets hantering av löneförmåner, STY oktober 2012 X Tullverkets kontroll av värdefull egendom, STY mars 2012 X Granskning av representation 2011, STY maj 2012 X Granskning av representation 2012, STY januari 2013

4 3 2.2 Övrigt revisionsarbete Under året har en riskanalys tagits fram som underlag för revisionsplanen Löpande uppdateringar av riskanalysen har genomförts under året. Uppföljning av tidigare års iakttagelser har genomförts i samband med upprättande av denna årsrapport. Se avsnitt 4 nedan. Internrevisionen deltog i Europeiska kommissionens besök den 8-12 oktober Rådgivningsaktiviteter Förutom de rådgivningsgranskningar som angetts ovan har internrevisionen under året genomfört planerade och oplanerade rådgivningsaktiviteter bl.a. inom områdena intern styrning och kontroll, riskhantering, redovisningsfrågor samt kontroll av exportberättigade jordbruksvaror. Internrevisionen har även granskat Tullverkets årsredovisning för 2011 (revisionspromemoria dnr STY ) samt delårsrapporten för 2012 (revisionspromemoria STY ). Årsredovisningen för 2012 kommer att granskas och avrapporteras i februari Övrigt Enligt föreskrifterna till 7 Internrevisionsförordningen ska en extern kvalitetsbedömning av internrevisionens arbete genomföras minst vart femte år. En sådan bedömning har genomförts under Se mer om resultatet i avsnitt 6 nedan. Enligt nämnda förordning ska internrevisorerna förbättra sina kunskaper och färdigheter genom fortlöpande yrkesmässig utveckling. Internrevisorerna har därför under året deltagit i ett antal kompetensutvecklingsaktiviteter och utbildningar. Vilka utbildningar som respektive revisor har behov av planeras i samband med det årliga utvecklingssamtalet. Under året har internrevisionen besökt kollegor vid HM Revenue & Customs i London för att utbyta yrkesmässiga erfarenheter kring granskning av tullmyndigheter. Ett erfarenhetsutbyte/bench-marking aktivitet har även genomförts kring uppföljning av internrevisionens rekommendationer med kollegorna vid Arbetsförmedlingen och Skatteverket. Revisionschefen har för ESV:s räkning varit involverad i ett EU-uppdrag i Moldavien.

5 4 2.5 Nedlagda resurser/tid Under 2012 har internrevisionen bestått av tre revisorer och en chef, som har arbetat timmar (f g år timmar) i enlighet med tabellen nedan. Under året har en revisor slutat sin anställning och en ny har rekryterats. Under en tid var tjänsten vakant, vilket i stort sett förklarar minskningen av antalet arbetade timmar. Som jämförelse lämnas uppgifter om föregående års fördelning och budgeterad tid. Aktivitet Timmar 2011 Timmar 2012 Budget 2012 Revisioner Planering och uppföljning Rådgivning Kompetensutveckling Övrigt Av tabellen framgår att en förskjutning av antalet nedlagda timmar 2012 jämfört med 2011 har skett från revisioner till rådgivning. Detta förklaras av att mer fokus har lagts på rådgivning men också för att vissa granskningar har omklassificerats till rådgivning från revisioner (d.v.s. vad som anses utgöra revision och vad som är rådgivningsarbete). Fler timmar har lagts på planering och uppföljning samt kompetensutveckling, vilket delvis kan förklaras av den externa kvalitetssäkring som internrevisionen genomförde under året samt att två revisorer har lagt tid på internationella certifieringar. Tid för rådgivning underskrider budget vilket beror på att en planerad rådgivningsinsats inte genomfördes, en genomfördes men i betydligt mindre omfattning samt att en rådgivningsaktivitet ännu inte är klar. 3 Rapporter 2012 I det följande görs en kort sammanfattning av internrevisionens iakttagelser i de granskningar som genomfördes för revisionsåret Endast de rekommendationer som bedömts ha hög risk framgår nedan. För en fullständig bild med komplett bakgrundsbeskrivning hänvisas till de enskilda rapporterna. 3.1 Förändringsprogrammet Tullverket har tagit fram en beskrivning av ett önskat läge för hur Tullverket ska fungera år 2015 för att klara av att bedriva verksamheten inom erhållna budgetmedel. Det önskade läget kallas för Målbild Under 2010 startades ett förändringsprogram med målet att minska ledtiderna med 50 procent och öka kvaliteten med 50 procent på Tullverksnivå. För att kunna arbeta mot detta mål har förändringsprogrammet delats in i fyra områden/initiativ som ska prioriteras.

6 5 Syftet med granskningen har varit att belysa det arbete som har bedrivits inom förändringsprogrammet och med Målbild Frågorna som granskningen ger svar på är: Hur har förändringsarbetet beskrivits, kommunicerats och förankrats inom Tullverket? Är det tydligt inom Tullverket varför förändringsprogrammet genomförs? Följs beslutad styrmodell för förändringsarbetet i organisationen? Hur fungerar beredning av projekt samt kommunikation mellan den operativa och strategiska nivån? Till vad har resurserna i förändringsprogrammet använts? Hur ser den långsiktiga resursplaneringen ut för förändringsprogrammet? Leder förändringsarbetet till att helhetsperspektivet (ett Tullverk) tillvaratas? I granskningen har intervjuer genomförts med personer inom Tullverket, som är eller har varit involverade i förändringsarbetet. Dessutom har enkät skickats ut till alla chefer i Tullverket (utom ledningsgruppen). Enligt de personer som har intervjuats är en positiv effekt av förändringsarbetet att verksamhetsfrågor har förts upp på en strategisk nivå i Tullverket. Av den enkät som har genomförts framgår att det är relativt känt vilka projekt som pågår inom Tullverket och att cheferna anser att det är rätt projekt som genomförs i initiativen. Bland Tullverkets chefer är förståelsen stor för varför förändringsarbetet genomförs och vad målbild 2015 och 50/50 innebär. Däremot vet inte cheferna vad dessa mål betyder för deras egen verksamhet på grund av att målbilden inte har brutits ned på verksamhetsnivå. Internrevisionen anser att en mer detaljerad plan för förändringsarbetet behöver utarbetas. Enligt enkäten anser de flesta cheferna att de har tillräckligt med information om förändringsarbetet. Däremot anser inte cheferna att förändringsprogrammet har blivit tillräckligt förankrat i organisationen och dessutom vill över 40 % av cheferna vara mer delaktiga i arbetet. Styrmodellen för förändringsarbetet har medfört att förändring-/projektverksamheten bedrivs mer strukturerat och systematiskt idag än tidigare. Styrmodellen anses dock vara onödigt administrativt tung och den är därför i behov av att förenklas och vidareutvecklas. I granskningen har framkommit att arbetsformerna för ledningen och rollerna i styrmodellen kan behöva utvärderas. Likaså behöver formerna för beredning av projekt vidareutvecklas. Internrevisionen anser att det kan finnas en effektiviseringspotential i att göra en översyn av användningen av projektledare och verksamhetsutvecklare och hur de ska organiseras. I rapporten lämnades en rekommendation, som bedömdes ha hög risk. Internrevisionen rekommenderar att Tullverket fortsätter arbetet med att förankra förändringsprogrammet hos chefer och medarbetare. Dessutom bör Tullverket vidta

7 6 åtgärder för att i större utsträckning involvera chefer och medarbetare i förändringsarbetet. 3.2 Övergången till TEXI-lösningen Under flera år har införandet av en ny integrationslösning, TEXI, pågått för externt informationsutbyte, vilket är en mycket kritisk funktion för hela deklarations- och klareringsförfarandet på Effektiv handel (EH). Systemlösningen har dessutom möjliggjort att Tullverkets mottagningsfunktion har kunnat flyttas från en extern leverantör till Tullverkets interna IT-miljö på IT-avdelningen. Syftet med granskningen har varit att granska Tullverkets övergång till den nya integrationslösningen. Frågorna som revisionen ger svar på är: Finns det risker med TEXI-lösningen och för Effektiv handels verksamhet när mottagningsfunktion har flyttats från en extern leverantör till Tullverkets interna IT-miljö? Finns det brister eller risker i lösningar, tjänster och rutiner kopplade till TEXI-lösningen? Har IT-avdelningen resurser och kompetens för att utveckla och förvalta TEXI-lösningen? Enligt internrevisionens bedömning är risken liten för att Tullverkets verksamhet ska drabbas av nya och oväntade driftsstörningar p.g.a. TEXI:s systemarkitektur eftersom TEXI inte kräver någon ny hårdvara utan helt kan köras i Tullverkets standardsystemmiljö. Enligt internrevisionens bedömning utgör inte heller överföringen av kommunikationsplattformen från den externa leverantören till Tullverkets interna IT-miljö någon ökad risk för Tullverkets verksamhet. Däremot kan framtida trafikökningar i TEXI, som uppkommer när nya system som t.ex. AvImEx tas i drift, orsaka störningar i EH:s verksamhet. Eftersom TEXI är ett centralt system som utgör en väsentlig del i Tullverkets IT-plattform har internrevisionen även granskat IT-miljön ur ett generellt perspektiv. Enligt internrevisionens bedömning är Tullverkets IT-miljö stabil och risken för att tekniska problem i miljön ska orsaka allvarliga störningar i Tullverkets verksamhet är klart begränsad. Risken för att Tullverkets verksamhet ska drabbas av allvarliga störningar p g a att en allvarlig katastrof inträffar, bedömer internrevisionen som liten. Vad gäller det personella planet på IT-avdelningen, anser internrevisionen däremot att det finns betydande risker som kan drabba hela Tullverkets verksamhet. I rapporten lämnades en rekommendation, som bedömdes ha hög risk. Internrevisionen rekommenderar att IT-avdelningen gör en riskanalys och identifierar alla kritiska funktioner och arbetsmoment som har ett starkt personberoende i den egna verksamheten. Om analysen kommer fram till att IT-avdelningen har kritiska

8 7 funktioner som lider av resursbrist och som utgör en risk för hela Tullverkets verksamhet rekommenderar internrevisionen att frågan lyfts till Tullverkets högsta ledning. 3.3 Tullager Tullager är en godkänd plats där tullagerinnehavaren kan lagra egna eller andras oförtullade varor. Tullförfarandet innebär att tull, andra skatter och avgifter inte behöver erläggas förrän varan tas ut från tullagret. Granskningens syfte har varit att klargöra om de brister i hanteringen av tullager, som bl.a. konstaterats av Europeiska kommissionen och av Europeiska revisionsrätten, har rättats till. Granskning har därför inriktats på tillståndsgivningen, samt hur tullager övervakas och följs upp. Följande granskningsfrågor har formulerats: Kontrolleras att alla villkor är uppfyllda vid tillståndsgivning? Är tillräckligt med resurser avsatta för att genomföra övervakning och kontroll? Utförs tillräckliga kontroller på tullager så att en tillfredställande kontrollnivå uppnås? Uppläggning av varor på tullager är ett tullförfarande med ekonomisk verkan för vilket tillstånd krävs. Internrevisionen konstaterar att det i tillståndshandläggningen säkerställs att de viktigaste villkoren för tullagertillstånd är uppfyllda men att riskbedömningar och avvägningar behöver dokumenteras bättre. Internrevisionen anser att det i större utsträckning behöver genomföras besök i samband med att tullagertillstånd beviljas, annars finns risk för att de viktigaste kriterierna för tullager inte säkerställs. Vid omorganisationen 2004 samlades tullagerhanteringen till dåvarande KC Ombud i Malmö och den s.k. tullagergruppen. Internrevisionens bedömning är att tullagerhanteringen är systematisk och överskådlig. Internrevisionen konstaterar att det saknas möjligheter att genomföra en riskanalys, och därmed kontroll, av gods som läggs upp på tullager. Den huvudsakliga anledningen till detta är att det inte finns något systemstöd för riskanalys. Internrevisionen anser att det är en allvarlig brist som påverkar Tullverkets möjligheter att säkerställa en korrekt uppbörd. Från och med 2012 ligger uppföljningen av tullager som en del i KC Uppföljnings aktivitetsplan. Internrevisionen anser att inriktningen på arbetet med uppföljningen går åt rätt håll. Målet att alla tullager ska följas upp inom en femårperiod bör enligt internrevisionen vara en utgångspunkt vid planering av antal kontroller och hur resurserna prioriteras. Internrevisionen anser att det är viktigt att tullagerhanteringen riskbedöms ur ett samlat kontrollperspektiv. Avsaknad av initialkontroll bör kompenseras med andra kontroller. Internrevisionen gör därför bedömningen att, så länge bristerna i möjligheterna att genomföra riskanalys och initialkontroll kvarstår, bör övriga kontrollmoment ytterligare förstärkas, dvs. övervakning och uppföljning.

9 8 I rapporten lämnades en rekommendation, som bedömdes ha hög risk. Internrevisionen rekommenderar att fler kontroller/uppföljningar genomförs på tullager. Internrevisionen ser det också som mycket viktigt att möjligheten att genomföra riskanalys och initialkontroll för gods som läggs upp på tullager prioriteras i projektet lagerhantering. 3.4 Intern styrning och kontroll på Brottsbekämpningsstaben Den 1 januari 2008 infördes förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll, förkortas med FISK, som är en process som syftar till att verksamheten ska bedrivas enligt myndighetens instruktion och regleringsbrev så att verksamhetskraven enligt myndighetsförordningen uppfylls. I FISK ingår: riskanalys kontrollåtgärder uppföljning. Ett ramverk som beskriver intern styrning och kontroll är COSO som består av de fem komponenterna: kontrollmiljö, riskhantering, kontrollåtgärder, information och kommunikation samt uppföljning och utvärdering. Detta ramverk har använts som utgångspunkt i denna granskning, men beteckningarna på komponenterna kontrollmiljö har ändrats till styrsignal och kontrollåtgärd till åtgärd. I granskningen har internrevisionen kartlagt den interna styrningen och kontrollen inom Brottsbekämpningens (BB) stab som därefter har dokumenterats i en ISK-karta för BB-stab. Kartan, som har ritats upp i samarbete mellan internrevisionen och BB-stab, utgörs av 41 identifierade områden inom BB-stab som har fördelats till COSO:s fem komponenter. Riskoch hanteringsförmågan har graderats i fyra nivåer där röd är den allvarligaste. I kartan framgår att sex områden har bedömts ha hög risk och internrevisionen lämnade följande rekommendationer att: BB-stab utifrån sitt delade ansvar intensifierar sina ansträngningar att tydliggöra ramarna för styrningen av Nationella enheten. en process för riskhantering införs. en kontinuitetsplan tas fram för verksamheten. förbättrande och säkerställande kontroller införs. Förbättrande kontroller görs för de områden som har bedömts vara röda i kartläggningen. Säkerställande kontroller genomförs för orange och gula områdena. En kontrollplan ska upprättas för de säkerställande kontrollerna. En förbättrande kontroll som behöver införas är att processledningen fattar beslut om eventuella åtgärder med anledning av lämnade rekommendationer i interna utredningar, analyser och utvärderingar.

10 9 processens ansvarsområden gås igenom och att det fastställs vilka områden som behöver dokumenteras. Den gemensamma mappstrukturen på P: behöver gås igenom för att ta bort material som inte längre är aktuellt. en systematisk uppföljning införs av beslutade åtgärder med anledning av granskningar. När beslut om åtgärder fattas för utredningar, analyser, utvärderingar och medarbetarenkäter bör även beslutas om när uppföljning ska genomföras. 3.5 Tullverkets arbete mot ekonomisk brottslighet Syftet med granskningen har varit att bedöma om Tullverkets arbete mot ekonomisk brottslighet bedrivs i enlighet med regeringens intentioner och övriga myndigheters arbete mot ekonomisk brottslighet. Granskningen har inriktats på att klargöra hur Tullverkets arbete mot ekonomisk brottslighet definieras och hur detta arbete redovisas gentemot regeringen och i den interna uppföljningen. Internrevisionen lyfter i granskningen fram behovet av en väl definierad definition av begreppet ekonomisk brottslighet och att den definition som Tullverket använder bör harmonisera med övriga myndigheter i EKO-rådet. 1 Internrevisionen gör i granskningen bedömningen att den tolkning som gjorts av mål 7 i VP 2012 inte är att betrakta som en tolkning utan att den är en ren avgränsning och prioritering gentemot övriga mål i regleringsbrevet. Internrevisionen anser att det är viktigt att Tullverkets tolkning av mål 7 är i samklang med hur Tullverket vill styra mot målet och att Tullverkets tolkning av ekonomisk brottslighet harmoniserar med övriga myndigheter, t.ex. avseende miljöbrott. Internrevisionen gör i granskningen en jämförelse av regleringsbreven för myndigheter inom utgiftsområde 3. Enligt internrevisionens uppfattning kan det finnas fördelar med att myndigheternas mål och återrapportering ensas och får en enhetlig utformning. Internrevisionen konstaterar att den beskrivning som Tullverket lämnar i årsredovisningen är relativt kortfattad och framstår enligt internrevisionens uppfattning som tunn. Den innehåller dock de uppgifter/återrapportering som regeringen begär. Enligt internrevisionens bedömning saknar Tullverkets beskrivning vissa väsentliga förhållanden som en ej insatt läsare skulle kunna behöva för att förstå de uppgifter som redovisas. Internrevisionen rekommenderar därför att Tullverket bör överväga att förtydliga återrapporteringen av Tullverkets resultat av arbetet mot ekonomisk brottslighet. Om Tullverket 2013 kommer att fortsätta växla spår i arbetet mot ekonomisk brottslighet anser internrevisionen att styrningen skulle kunna förtydligas genom att indikatorer på angreppssätt formulerades för punkterna kartläggning och riskanalys samt styrningen av underrättelseresurser till underrättelsearbetet. 1 Myndigheter som är angivna i förordning (1997:899) om myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet

11 10 Enligt internrevisionens bedömning har det tagit tid att komma igång med arbetet att vidta åtgärder med den försämrade resultatutvecklingen. Trots att Tullverket gjorde bedömningen i årsredovisningen 2011 att resultatutvecklingen för mål 7 inte var tillfredsställande har målet inte riktigt prioriterats under 2012 förrän vid andra tertialuppföljningen. Det pågår ett arbete inom Tullverket för att utveckla och förtydliga styrningen av arbetet mot ekonomisk brottslighet som grund för verksamhetsplanering Internrevisionen ser positivt på det arbete som pågår. Internrevisionen lämnar i rapporten förslag på förändringar av Tullverkets redovisning av mål 7. Ingen hög risk bedömdes finnas av de rekommendationer som lämnades i rapporten. 3.6 Godsklarering vid Norgegränsen Granskningens syfte har varit att klargöra om genomförda aktiviteter inom Norgegränsuppdraget lett till avsedd effekt. Följande revisionsfrågor har formulerats: Har orsakerna till problemen för oklarerat gods vid Norgegränsen identifierats? Har ändamålsenliga åtgärder genomförts utifrån identifierade problem? Har genomförda åtgärder lett till att felaktigheterna minskat till en acceptabel nivå för Tullverket? Finns det kvarvarande problem med oklarerat gods på Norgegränsen? I Norgegränsuppdraget ingick uppgiften att kartlägga problematiken i godsflödet vid import till Sverige. Internrevisionen gör bedömningen att orsakerna till problemen med oklarerat gods vid Norgegränsen i stort är klarlagda. Däremot har inte omfattningen och konsekvensen avseende uppbörd och in- och utförselrestriktioner kunnat klarläggas inom ramen för uppdraget. Uppbördsbortfallet på Norgegränsen är svårt att bedöma och det behöver därför analyseras djupare för att fastställa konsekvenserna på uppbörd och in- och utförselrestriktioner. Som ett led i att rätta till felaktiga beteenden och ge företagen förutsättningar att göra rätt från början genomfördes bl.a. informationsinsatser och en ny rutin för olaglig införsel började tilllämpas. Internrevisionens uppfattning är att informationsinsatsen inte var tillräckligt tydlig och kom för sent. Tullverket borde också internt tydligare ha klargjort hur regelverket skulle ha tolkats och vilka konsekvenser skärpningen av tillämpningen skulle få, både för operatörer och för Tullverket. Utredningarna är ofta komplexa och resurskrävande och de resulterar ofta i överklagande vilket tar mycket resurser. Det finns också stora balanser på överklaganden. Internrevisionen anser att identifierade fel inte utretts tillräckligt för att ändamålsenliga åtgärder ska kunna vidtas och att de genomförda åtgärderna inte har lett till att felaktigheterna minskat till en acceptabel nivå för Tullverket.

12 11 Antalet självrättelser har de senaste åren legat på en ganska konstant nivå och internrevisionen gör bedömningen att företeelsen inte helt går att informera och kontrollera bort. Tullverket kommer därför att få acceptera en viss andel klarering i efterhand. Även om olaga införsel måste stävjas är den centrala frågan, enligt internrevisionens uppfattning, hur verksamheten ska hantera de felaktiga beteenden och feltyper som identifierades i uppdraget. För att upprätthålla kontrollnivån och förbättra beteendet är det viktigt att insatser genomförs kontinuerligt. Internrevisionen anger i rapporten att Tullverket behöver bli bättre på att ta vara på resultat från uppdrag som lagts ut i verksamheten. Framförallt behöver Effektiv handel tydliggöra vilka åtgärder som vidtas, respektive inte vidtas, och informera om detta. Internrevisionen anser att det därför är viktigt att uppdragsgivaren inte bara avsätter resurser för att genomföra ett uppdrag utan också avsätter resurser för att hantera resultatet av ett uppdrag. Internrevisionen ser det som viktigt att resultatet av kontrollinsatser och andra uppdrag systematiskt tas tillvara. Ingen hög risk bedömdes finnas för någon av de rekommendationer som lämnades i rapporten. 3.7 Behörigheter Granskningen är ett rådgivningsuppdrag och syftet har varit att bedöma om behörighetsrutinerna fungerar tillfredställande för de tre administrativa systemen Palasso (lönesystem), Agresso (ekonomisystem) och EFH (elektroniskt fakturahanteringssystem). Enligt internrevisionens bedömning är tilldelningen av de högsta behörigheterna för de tre systemen väl anpassade och begränsade till rollernas olika arbetsuppgifter. Dessutom är indelningen av de övriga behörighetsprofilerna ändamålsenlig och rimlig i förhållande till personernas arbetsuppgifter och behov. Även rutinerna för registrering av nya behörigheter till Tullverkets personal samt för borttagning/inaktivering av personal som är tjänstlediga eller som avslutar sin anställning fungerar bra enligt internrevisionens bedömning. Alla de tre administrativa systemen har en systemsäkerhetsplan framtagen men dokumenten är bristfälliga och saknar hot- och riskanalys för systemen. Alla tre systemsäkerhetsplanerna behöver därför kompletteras. Enligt internrevisionen är den interna styrningen och kontrollen i alla de tre de administrativa systemen tillfredställande eftersom administrationsavdelningen har beaktat och förebyggt riskerna i systemen med olika rutiner och kontroller. Det finns dock risk för att ett bedrägeri kan inträffa p g a att de anställda själva kan skicka in blanketter till Nordea för anmälan/ ändring av bankkonto för löneinbetalning.. I alla de tre administrativa systemen Agresso, EFH och Palasso finns det några enstaka personer med höga behörigheter som ger stora befogenheter i systemen. Trots att systemen hanterar

13 12 ekonomiska medel saknar Tullverket kontroller av de aktiviteterna som dessa personerna utför i systemen. I rapporten lämnades en rekommendation, som bedömdes ha hög risk. Internrevisionen rekommenderar att en central kontrollfunktion utför kontroller med viss periodicitet på aktiviteterna som personerna med de högsta behörigheterna i de administrativa systemen Agresso, EFH och Palasso utför i systemen. 3.8 Tullverkets hantering av löneförmåner Syftet med granskningen har varit att klargöra vilka förmåner till personalen inom Tullverket som förekommer samt hur Tullverket fullgör sina redovisningsskyldigheter till Skatteverket. Den övergripande frågan som granskningen ska ge svar på är: Är Tullverkets interna styrning och kontroll av löneförmåner tillräcklig? Tullverkets rutiner för bokföring och redovisning av löneförmåner har granskats och bedömts. Genomgång har gjorts av Tullverkets kontoplan och ett 20- tal konton valdes ut för ytterligare stickprov av verifikationer i ekonomisystemet Agresso. Stickproven har tagits i syfte att bedöma: om det finns löneförmåner som inte redovisas som skattepliktiga om det finns förmåner som har redovisats på ett felaktigt sätt (fel belopp). För dessa stickprov har underlag och styrkande handlingar begärts in och granskats av internrevisionen. Intervjuer har genomförts med personal inom Administrationsavdelningen. Uppföljning har även genomförts av rekommendationer som internrevisionen lämnade 2004 i revisionsrapporten Granskning av förmåner och representation. Enligt internrevisionens bedömning fungerar de rutiner och kontroller som finns för redovisning av löneförmåner tillfredsställande. Internrevisionens sammantagna bedömning är att den interna styrningen och kontrollen överlag är tillräcklig. I granskningen har dock vissa brister konstaterats i Tullverkets hantering av löneförmåner. För de rekommendationer som lämnades i rapporten bedömdes inga ha hög risk. 3.9 Tullverkets kontroll av värdefull egendom Internrevisionen har granskat Tullverkets kontroll av värdefull egendom. Granskning har klassats som ett rådgivningsuppdrag. Syftet med granskningen har varit att bidra till att säkerställa att Tullverkets kontroller av värdefull egendom är ändamålsenliga samt att dessa kontroller följer befintliga externa krav.

14 13 Granskningen har omfattat den egendom som inte återfinns i Tullverkets anläggningsregister, dvs. Tullmuseets föremål och Tullverkets konst. Tullmuseum har förteckning över utlånade, deponerade och inlånade föremål till och från andra museum i en särskild pärm. Museets samtliga skrifter finns förtecknade i en accessionskatalog, som uppdateras löpande. Konst förtecknas i en särskild accessionskatalog. Det finns även en förteckning över vapen, men det är oklart om den är komplett då det inte har genomförts några regelbundna inventeringar. Tullmuseum saknar dock en aktuell förteckning/register över resterande föremål såsom t ex möblemanget i gamla generaltulldirektörsrummet. Museet har inte genomfört någon värdering av föremålen, men stöldbegärlig egendom förvaras i låsta montrar i museets lokaler respektive i ett låst och larmat förråd i källaren. Det finns inga rutiner eller krav på att det måste vara två personer närvarande i samband med att förrådet öppnas. Någon genomgång har inte gjorts av föremålen i syfte att klargöra vilka föremål som har ett kulturhistoriskt värde och därmed behöver löpande underhåll. Det saknas fastställda rutiner för eventuell försäljning och utrangering av museiföremål. Enligt internrevisionens bedömning innebär, avsaknaden av en aktuell förteckning och regelbundna inventeringar, att Tullverket saknar betryggande intern styrning och kontroll över museets föremål. Enligt förordning (1990:195) om vård av statens konst ska myndigheterna upprätta en förteckning över sitt innehav av konst som tillhör staten, årligen inventera det och lämna uppgift om innehavet till Statens konstråd. Internrevisionen har tagit del av Tullverkets uppgifter som finns i konstdatabasen. Enligt internrevisionens bedömning uppfyller Tullverket de krav som ställs i förordningen Representation 2011 och 2012 Internrevisionen har under året genomförts två granskningar av Tullverkets rutiner, riktlinjer och kontroller av representation. Den ena granskningen avsåg kostnader for 2011 och den andra var en uppföljning av den tidigare granskningen samt kostnaderna Granskningarna har klassificerats som rådgivningsuppdrag. Syftet med granskningarna har varit att bidra till att säkerställa att Tullverkets rutiner, riktlinjer och kontroller av representation är ändamålsenliga samt att dessa efterlevs. Internrevisionen har tagit del av gällande föreskrifter, allmänna råd och konteringsanvisningar på Tullverket. I samband med genomförda stickprov har följande frågor beaktats: deltagarförteckning

15 14 konferensprogram vid interna konferenser syfte vid intern respektive extern representation att kvitton finns bifogade korrekt momsberäkning redovisning på rätt konto efterlevnad av fastställda riktlinjer avseende representation. Enligt internrevisionens bedömning förekommer det ingen vidlyftig representation inom Tullverket och de rutiner och kontroller som finns för redovisning av representation fungerar tillfredsställande. Internrevisionens sammantagna bedömning är att den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig. I granskningen har dock vissa brister konstaterats i Tullverkets hantering av representation. För dessa områden har internrevisionen lämnat rekommendationer. Ingen hög risk bedömdes finnas för någon av de rekommendationer som lämnades i rapporterna Sammanställning och analys av lämnade rekommendationer Sammanlagt har 46 (53 f.g. år) rekommendationer lämnats i ovanstående rapporter. Internrevisionen har en systematik för att bedöma den sammanvägda risken med varje rekommendation som lämnas i revisionsrapporten. Hög risk anges med rött, medel risk som orange och låg risk anges med gult. I internrevisionens riskbedömningen vägs in sannolikhet, konsekvens och hanteringsförmåga vid tidpunkten för granskningen. De 46 rekommendationerna fördelar sig enligt följande: Risker för lämnade rekommendationer 16st (fg år 4) 10 st (fg år 21) hög risk 20 st (fg år 28) medel risk låg risk Utvecklingen går mot att internrevisionen lämnar allt färre rekommendationer och fördelningen av riskerna sker jämnare mellan de tre risknivåerna, vilket är en medveten strategi från internrevisionens sida. Under året har färre röda och fler gula rekommendationer lämnats. Internrevisionen har strävat efter att minska antalet rekommendationer men också att kalibrera riskbedömningarna för att åstadkomma en större spridning av lämnade rekommendationerna mellan den olika risknivåerna.

16 15 Om riskerna med rekommendationerna klassificeras i enlighet med Coso-ramverket fås följande fördelning: Fördelning enligt COSO Hög Medel Låg Kontrollmiljö Riskhantering Kontrollåtgärder Information & Kommunikation Uppföljning & Utvärdering Internrevisionen har under revisionsåret 2012 lämnat flest rekommendationer för risker som avser området kontrollaktiviteter och därefter kontrollmiljön. Flest höga risker föreligger även för dessa komponenter. Andelen risker kopplade till komponenten kontrollåtgärder har ökat jämfört med föregående år medan antalet risker kopplade till kontrollmiljön har minskat. 4 Uppföljning av genomförande av beslutade åtgärder med anledning av internrevisionens rekommendationer 4.1 Revisionsåren Internrevisionen har följt upp genomförandet av beslutade åtgärder med anledning av de rekommendationer som internrevisionen lämnat i granskningar enligt års revisionsplaner. Internrevisionen har gått igenom status för samliga rapporter för denna period. För vissa granskningar skulle en ny granskning behöva göras eftersom förutsättningarna i organisationen, ansvarsförhållanden etc. har förändrats avsevärt sedan granskningen utfördes. Detta kan medföra att de lämnade rekommendationerna inte längre är relevanta. Sådana granskningar har internrevisionen beslutat att inte fortsätta följa upp. Bedöms risken för området som hög vid internrevisionens riskanalys så kommer en ny granskning att genomföras fram-

17 16 över. Internrevisionens sammanfattande bedömning av genomförandet av de åtgärder som beslutats av generaltulldirektören framgår nedan. Revisioner Internrevisionens bedömning Tullverkets krishanteringsförmåga, dnr En del rekommendationer har åtgärdats men vissa återstår. TV Uppföljning av internrevisionens granskning av kompetensförsörjningen inom tull- hänt på området sedan granskningen genomfördes och Samtliga åtgärder har ännu inte genomförts. En del har verket inkl kompetensförsörjning i samband rekommendationerna förefaller inte helt aktuella. Området förs över till riskanalysen för bevakning. Internre- med pensionsavgångar m.m., dnr TV visionen avslutar uppföljningen av rapporten. Granskning av arbetsplatsträffar, dnr TV0- Samtliga åtgärder har ännu inte genomförts. En del har hänt på området sedan granskningen genomfördes och rekommendationerna förefaller inte helt aktuella. Området förs över till riskanalysen för bevakning. Internrevisionen avslutar uppföljningen av rapporten. Lag och regeltolkning inom myndighetsutövningen, dnr TV Samtliga åtgärder har vidtagits. Hantering av information, dnr TV Beslut om åtgärder har fattats Arbete med 150. åtgärderna pågår. Granskning av finansiell styrning, dnr TV0- Samtliga beslutade åtgärder har genomförts Granskning av förändringar inom ramen för Flera åtgärder har genomförts men visst arbete återstår. ominriktningen analys och underrättelseresultat till den operativa verksamheten, dnr TV Administrativa misstag avseende uppbörden, dnr TV Samtliga beslutade åtgärder har genomförts. Granskning av intern styrning och kontroll Arbete med beslutade åtgärder pågår. Flera rekommendationer har åtgärdats men visst arbete återstår. inom Effektiv handel, dnr TV Granskning av åtgärd i Effektiv handels Beslutade åtgärder har genomförts. handlingsplan efter Europeiska revisionsrättense granskning av förenklat förfarande för övergång till fri omsättning maj 2009, dnr TV System och transaktionsgranskningar i utbetalningar TDS, dnr TV fortfarande för en Flertalet åtgärder har genomförts men åtgärder pågår rekommendation. 4.2 Revisionsåret 2011 För granskningar enligt 2011 års revisionsplan gör internrevisionen följande bedömning av de aktiviteter som pågår/har pågått med att genomföra de åtgärder som har beslutats av generaltulldirektören i enlighet med nedanstående.

18 17 Revisioner Tullverkets hantering av interna oegentligheter, dnr STY Rutiner för självutvärdering av tillämpningen av förordningen om tullfrihet vid import av krigsmateriel, dnr STY Kvalitet i Q-flödet, dnr STY Prioritering av kontrollåtgärder inom EH processen för en samordnad uppföljning, dnr STY Beslagshantering, dnr STY Granskning av klagomål och skadeståndsärenden, dnr STY Brottsbekämpningens arbetssätt informationshantering i förundersökningar, dnr STY Granskning av slumpkontroller, dnr STY Tullverkets medverkan i GOB-arbetet, dnr STY Granskning av intern styrning och kontroll på IT-avdelningen, dnr STY Internrevisionens bedömning Arbete pågår med beslutade åtgärder. Arbete pågår med beslutade åtgärder. Vissa åtgärder har genomförts och några återstår. Några åtgärder har slutförts men vissa har inte ännu slutförts. De flesta av de beslutade åtgärderna har genomförts. Två rekommendation kommer internrevisionen ha som en särskilt bevakningsområde under Samtliga beslutade åtgärder har genomförts. Några av de beslutade åtgärderna är genomförda medan åtgärder pågår för ett flertal av rekommendationerna som lämnades i rapporten. Den beslutade åtgärden har genomförts. En beslutad åtgärd återstår att genomföra. De flesta av rekommendationerna är åtgärdade. 4.3 Revisionsåret 2012 Internrevisionen har även genomfört uppföljning av beslutade åtgärder för de granskningar där beslut fattades av generaltulldirektören under första halvåret Granskningar Intern styrning och kontroll på Brottsbekämpningsstaben, dnr STY Tullverkets kontroll av värdefull egendom, dnr STY Granskning av representation 2011, dnr STY Internrevisionens bedömning Arbete med att genomföra beslutade åtgärder pågår. Några åtgärder har slutförts men vissa har inte ännu slutförts. Tidpunkten för genomförande av en åtgärd har försenats i förhållande till beslutet. Åtgärderna har i stort sett genomförts.

19 18 5 Resultat av internrevisionens arbete 5.1 Riskområde 2012 för internrevisionens egna arbete Internrevisionen har genomfört en riskanlys av internrevisionens egen verksamhet. I denna riskanalys har ett område framkommit som bedömdes ha hög (6) sammanvägd risk: Risk att vi inte når ut till verksamheten på grund av hur vi skriver (otydliga rekommendation, för många rekommendationer, otydligt språk osv.). Denna risk bedömde internrevisionen som hög även förra året och under 2011 genomfördes ett antal aktiviteter för att hantera risken. Förbättringar har, enligt internrevisionen, åstadkommits men internrevisionen bedömer att detta är ett arbete som måste bedrivas långsiktigt och att det tar tid att åstadkomma varaktiga förbättringar. Internrevisionen har därför fortsatt att genomföra ett antal aktiviteter inom detta riskområde under Här kan bl.a. nämnas: Mall och struktur för revisionsrapporterna har utvärderats och omarbetats Fler i verksamheten har fått lämna kommentarer på rekommendationerna i rapporterna Workshop har genomförts med BB om våra rekommendationer Vid sakgranskning av revisionsrapporterna har synpunkter på rekommendationerna inhämtats Vi följer upp de granskades synpunkter på hur vi skriver genom en fråga i den enkät som skickar ut i efter genomförd granskning. 5.2 Övriga resultat 2012 Mått Resultat Antal genomförda revisioner i förhållande till 92 % (f g år 91 %). revisionsplan. Antal revisioner som genomförs inom den tid 75 % (f g år 70 %). som fastställts i granskningsplanen. ESV:s årliga internrevisionsenkät. 1,0 i relativ poäng (max är 1,0). Revisorns checklista ifylld i samtliga granskningar. klassificerats som riskbaserade revisioner. Har ifyllts för samtliga granskningar som har För vissa av rådgivningsuppdragen har det också upprättats men inte för samtliga. Revisionschefens checklista är genomgången Har genomförts en gång för varje revisor och en gång per revisor och revisionsår. GD ska besluta revisionsplanen innan revisionsåret påbörjas. även för revisionschefen. Beslut fattades 5 december 2012.

20 19 75 % ska ha svarat instämmer helt/delvis på frågan Jag anser att revisionen tar upp väsentliga frågor och har förutsättningar att bidra till att verksamheten förbättras i internrevisionens enkät. 75 % ska ha svarat instämmer helt/delvis på frågan Jag anser att revisionsrapporten är sakligt riktigt och tydlig i internrevisionens enkät. 75 % ska ha svarat instämmer helt/delvis på fråga 6 (Jag anser att revisionsrapporten lämnar relevanta, genomförbara och tydliga rekommendationer) i internrevisionens enkät. 95 % svarade instämmer helt/delvis på fråga i genomförd enkät efter granskning (f.g. år 96 %). 90 % svarade instämmer helt/delvis på fråga i enkät efter genomförd granskning (f g år 96 %) samt 100 % av ledningsgruppen. 92 % svarade instämmer helt/delvis i enkät efter genomförd granskning (f.g. år 84 %) och 100 % av ledningsgruppen. 6 Internrevisionens kvalitetsarbete 6.1 Intern kvalitetsbedömning Arbetet med att utveckla internrevisionens metoder och arbetssätt har fortsatt under Enligt internrevisionens revisionshandbok ska ett antal granskningar varje år väljas ut där de granskade ombeds att besvara en enkät kring internrevisionens arbete. Under 2012 har internrevisionen genomfört enkäter för 5 granskningar (50 % av de granskningar i revisionsplanen som var klara vid årsskiftet 2012/13). 21 (26 f g år) personer har besvarat enkäten och svarsfrekvensen har varit 100 %. Av de erhållna svaren på enkäten kan det konstateras att de flesta svarande är mycket positiva till internrevisionens arbete. Mest nöjd är de svarande med internrevisionens information om revisionens syfte, omfattning och arbetssätt samt att revisorerna har haft ett konstruktivt, positivt och professionellt uppträdande. Internrevisionen har emellertid sammantaget fått något sämre omdömen 2012 jämfört med 2011, dock är nivån sammantaget mycket bra. Den fråga som har fått sämst omdöme i enkäterna är om revisionsrapporten lämnar relevanta, genomföra och tydliga rekommendationer. 52 % av de svarande instämmer helt i påståendet och ytterligare 38 % instämmer delvis. Trots att detta är den fråga med det sämsta relativa omdömet får resultatet ändå anses som positivt. Vartannat år genomför internrevision även enkät till ledningsgruppen. Ledningsgruppen är enligt enkäten mest nöjd med dialogen med internrevisionen (100 % instämmer helt). Man anser också att internrevisionens arbete inriktas mot relevanta och väsentliga områden, att diskussionerna kring vad som ska ingå i revisionsplanen fungerar bra samt att internrevisionens rapporter är tydliga med en bra struktur. Det område som har fått sämst omdöme i enkäten är dialogen inför beslut om åtgärder på lämnade rekommendationer.

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Sekretariatet för utvärdering och intern revision Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Beslutade av Sidas styrelse 2007-06-01. Sekretariatet för utvärdering

Läs mer

INTERNREVISIONENS ÅRSRAPPORT. Revisionsår 2013. Internrevisionen Expedierad den 30 januari 2014 Dnr STY 2014-95

INTERNREVISIONENS ÅRSRAPPORT. Revisionsår 2013. Internrevisionen Expedierad den 30 januari 2014 Dnr STY 2014-95 0 INTERNREVISIONENS ÅRSRAPPORT Revisionsår 2013 Internrevisionen Expedierad den 30 januari 2014 Dnr STY 2014-95 STY 2014-95 2014-01-30 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 2 UTFÖRT ARBETE ENLIGT REVISIONSPLANEN

Läs mer

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet BESLUT 1(7) Avdelning Ledningskansliet Handläggare Agnes Ers 08-563 086 63 agnes.ers@uka.se Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet Bakgrund Syftet med

Läs mer

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjer Dnr: 1795/2009-010 2009-06-01 Sid: 1 / 9 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjerna är fastställda av konsistoriet

Läs mer

Instruktion för internrevisionen vid Malmö högskola

Instruktion för internrevisionen vid Malmö högskola (Dnr. LED 1.4-2016/334) 1 (av 5) Malmö högskola, Internrevisionen Staffan Ivarsson, Internrevisionschef Beslutsförslag styrelse Instruktion för internrevisionen vid Malmö högskola Internrevisionsförordningen

Läs mer

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015 Ärende 11 Universitetsstyrelsen Datum: 2015-02-19 Dnr: 2015/32-1.2 Föredragande: Carina Rydstedt Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015 1. Inledning Internrevisionen vid Linnéuniversitetet bedrivs enligt

Läs mer

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1(6) Styrelsen för konsult- och service Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1. Syftet med den interna kontrollen Intern kontroll

Läs mer

REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012

REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012 Internrevisionen Till styrelsen vid Göteborgs universitet Jan Sandvall 2012-02-20 Dnr V 2012/89 REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012 Styrelsesammanträde 2012-02-20, punkt 8 1 Inledning Internrevisionen vid Göteborgs

Läs mer

Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice

Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice 1 Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen i Kronobergs län granskat den av länsstyrelsen

Läs mer

Revisionsplan 2016 Internrevisionens riskanalys och revisionsplan

Revisionsplan 2016 Internrevisionens riskanalys och revisionsplan Revisionsplan 2016 Internrevisionens riskanalys och revisionsplan 0 Sammanfattning Förslaget till revisionsplan baseras på en risk- och väsentlighetsanalys som internrevisionen genomfört. Analysen bygger

Läs mer

Revisionsrapport. Uppföljande granskning av internkontrollen i samlingarna. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Uppföljande granskning av internkontrollen i samlingarna. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Moderna museet Box 16382 103 27 Stockholm Datum Dnr 2010-05-20 32-2009-0704 Uppföljande granskning av internkontrollen i samlingarna Riksrevisionen har, som ett led i den årliga revisionen,

Läs mer

Göteborg Energi AB. Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte. 18 december 2012

Göteborg Energi AB. Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte. 18 december 2012 Göteborg Energi AB Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte 18 december 2012 1 Sammanfattning Med start hösten 2010 har Deloitte, Ernst & Young och PwC på uppdrag av Göteborgs

Läs mer

Granskning av Försvarshögskolan 2010

Granskning av Försvarshögskolan 2010 Revisionsrapport Försvarshögskolan Box 27 805 115 93 STOCKHOLM Datum Dnr 2011-04-19 32-2010-0703 Granskning av Försvarshögskolan 2010 Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Försvarshögskolan

Läs mer

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0760 Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Sveriges Lantbruksuniversitets

Läs mer

Revisionsrapport Självdeklaration Intern Kontroll

Revisionsrapport Självdeklaration Intern Kontroll Revisionsrapport Självdeklaration Intern Kontroll Mattias Johansson Philip Maazon Emelie Lönnblad Mattias Haraldsson Mats Malmberg Kristianstads kommun Januari 2013 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1

Läs mer

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008.

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1(6) Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1. Inledning (IR) vid Linköpings universitet bedrivs enligt Internrevisionsförordningen (2006:1228) samt internrevisionens instruktion, Dnr LiU 220/07-10,

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011. Sammanfattning 2012-05-22 32-2011-0688

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011. Sammanfattning 2012-05-22 32-2011-0688 Revisionsrapport Malmö Högskola 205 06 Malmö Datum Dnr 2012-05-22 32-2011-0688 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011 Riksrevisionen har som ett led

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Gymnastik- och idrottshögskolan 2010.

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Gymnastik- och idrottshögskolan 2010. Revisionsrapport Gymnastik- och idrottshögskolan Box 5626 114 86 Stockholm Datum Dnr 2011-03-08 32-2010-0728 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Intern styrning & kontroll samt internrevision i staten

Intern styrning & kontroll samt internrevision i staten Intern styrning & kontroll samt internrevision i staten Thomas Küchen Per Johansson 2008-04-03 Ramverk för intern styrning och kontroll Myndighetsförordningen (MF) [I] Förordning om intern styrning och

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm.

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm. Revisionsrapport Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm Datum Dnr 2008-06-11 32-2008-0580 Genomförande av Kvalitetsmätning Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Tullverket (TV) granskat

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Intern styrning och kontroll i Riksbanken 2013

Intern styrning och kontroll i Riksbanken 2013 Rapport ISK 2013 DATUM: 201-01-21 AVDELNING: STA/RIE HANDLÄGGARE: Urban Örtberg HANTERINGSKLASS B E G R Ä N S A D SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +6 8 787 00 00 Fax +6 8

Läs mer

Intern styrning och kontroll. Verksamhetsåret 2009

Intern styrning och kontroll. Verksamhetsåret 2009 Intern styrning och kontroll Verksamhetsåret 2009 ISK-projektet: En oberoende övergripande utvärdering av intern styrning och kontroll (ISK) på Riksbanken, utfördes av Ernst & Young i maj 2009. Utgångspunkt

Läs mer

Revisionsrapport. Linköpings Universitets årsredovisning Sammanfattning

Revisionsrapport. Linköpings Universitets årsredovisning Sammanfattning Revisionsrapport Linköpings universitet 581 83 Linköping Datum Dnr 2009-04-03 32-2008-0698 Linköpings Universitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Linköpings Universitets (LiU:s) årsredovisning,

Läs mer

Ensamrevisorer i statliga myndigheter 2007

Ensamrevisorer i statliga myndigheter 2007 1/5 Datum Handläggare 2008-04-04 Annika Alexandersson ESV-dnr Hamdi Ercan 49-241/2008 Catrin Lind Ebert Anne-Marie Ögren Ensamrevisorer i statliga myndigheter 2007 Inledning ESV har under 2007 besökt de

Läs mer

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll Revisionsrapport Örebro universitet Fakultetsgatan 1 701 82 Örebro Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0701 Örebro universitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Örebro universitets årsredovisning,

Läs mer

Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens internkontrollplan för 2012

Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens internkontrollplan för 2012 2012-01-16 1 (5) Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Kompetens- och arbetsmarknadsnämndens internkontrollplan för 2012 Beslutsunderlag Kompetens- och s skrivelse den 16 januari 2012 Sammanfattning I Sundbybergs

Läs mer

Uppföljningsrapport IT-revision 2013

Uppföljningsrapport IT-revision 2013 Revisionsrapport Uppföljningsrapport IT-revision 2013 Solna Stad Raindance Fredrik Dreimanis November 2013 1 av 10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Granskningens omfattning... 4 Sammanfattning... 5

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Verket för högskoleservice 2010.

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Verket för högskoleservice 2010. Revisionsrapport Verket för högskoleservice Box 24070 104 50 Stockholm Datum Dnr 2011-03-08 32-2010-0738 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Verket för högskoleservice

Läs mer

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Pandium Capital AB vid styrelsemöte den 30 september 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 2 ORGANISATION

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009 Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009 Fastställd av Sidas

Läs mer

Uppföljning av granskningsplan 2012 för administrativa processer

Uppföljning av granskningsplan 2012 för administrativa processer 1(5) Landstingsstyrelsen Uppföljning av granskningsplan 2012 för administrativa processer Inledning De förtroendevalda har ett övergripande ansvar att följa upp att det är en god internkontroll i landstinget.

Läs mer

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Revisionsrapport Folke Bernadotteakademin 872 64 SANDÖVERKEN Datum 2004-02-09 Dnr 32-2003-0783 Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Riksrevisionen har granskat verksamheten

Läs mer

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Uppgifter till redovisningen över internrevisionen

Uppgifter till redovisningen över internrevisionen 1/19 Datum Handläggare 2015-06-29 Tomas Kjerf ESV-dnr 3.2-412/2015 Uppgifter till redovisningen över internrevisionen Myndighetens tillämpning av bestämmelser om internrevision?... 3 1. Organisering av

Läs mer

Frågor om internrevision

Frågor om internrevision 1/16 Datum Handläggare 2015-12-03 Tomas Kjerf ESV-dnr 3.2-412/2015 Frågor om internrevision Frågor om internrevision... 1 Frågor om internrevision... 3 Varför hämtar vi in information?... 3 Vad hämtar

Läs mer

Revisionsplan för 2015

Revisionsplan för 2015 Dnr SLU ua 2014.1.1.2-4530 2014-Exp: 2014-12- Styrelsen BESLUT Internrevisionen 2014-12-16 Rektor Revisionsplan för 2015 Beslut Styrelsen för SLU beslutar: att fastställa internrevisionens revisionsplan

Läs mer

Extern validering av intern kvalitetsutvärdering av internrevisionsfunktionen. Linköpings universitet

Extern validering av intern kvalitetsutvärdering av internrevisionsfunktionen. Linköpings universitet Extern validering av intern kvalitetsutvärdering av internrevisionsfunktionen Linköpings universitet 20 november 2014 Sammanfattning I enlighet med 7 Internrevisionsförordningen (2006:1228) skall internrevisionen

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2005 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Revisionsplan för internrevisionen

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Mälardalens högskola 2010.

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Mälardalens högskola 2010. Revisionsrapport Mälardalens högskola Box 883 721 23 Västerås Datum Dnr 2011-03-08 32-2010-0735 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Mälardalens högskola 2010 Riksrevisionen

Läs mer

Revisionsrapport. Skatteverkets årsredovisning 2010

Revisionsrapport. Skatteverkets årsredovisning 2010 Revisionsrapport Skatteverket 171 94 Solna Datum Dnr 2011-05-04 32-2010-0578 Skatteverkets årsredovisning 2010 Riksrevisionen har granskat Skatteverkets (SKV:s) årsredovisning, daterad 2011-02-21. Syftet

Läs mer

Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Organisation av och uppföljning av intern kontroll Dnr VON-2015-91 Dpl 00 sid 1 (7) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontoret Tjänsteyttrande 2015-03-05 Mikael Lind, 0545405452 mikael.lind@karlstad.se Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Läs mer

Revisionsrapport. Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige årsredovisning 2008. Sammanfattning

Revisionsrapport. Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige årsredovisning 2008. Sammanfattning Revisionsrapport Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige Box 47141 100 74 Stockholm Datum Dnr 2009-04-22 32-2008-0693 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige årsredovisning 2008 Riksrevisionen

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Granskning av generella IT-kontroller för PLSsystemet

Granskning av generella IT-kontroller för PLSsystemet F Ö R S V A R E T S M A T E R I E LV E R K (F M V ) 115 88 S T O C K HO LM Försvarets materielverk (FMV) Granskning av generella IT-kontroller för PLSsystemet vid Försvarets materielverk (FMV) Som ett

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Nya regler för AP-fonderna (Ds 2015:34)

Nya regler för AP-fonderna (Ds 2015:34) REMISSVAR DNR: 5.1.1-2015- 1004 ERT DATUM:2015-06- 26 ER REFERENS: FI2015/3429 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Nya regler för AP-fonderna (Ds 2015:34) Riksrevisionen har beretts möjlighet att yttra

Läs mer

Konferens om risk-och sårbarhetsanalyser 2015 Stockholm -World TradeCenter -4 maj 2015

Konferens om risk-och sårbarhetsanalyser 2015 Stockholm -World TradeCenter -4 maj 2015 Konferens om risk-och sårbarhetsanalyser 2015 Stockholm -World TradeCenter -4 maj 2015 Att integrera RSA i arbetet med intern styrning och kontroll samt i myndighetens styrprocess Michael Lindstedt Myndigheten

Läs mer

Internrevisionsavdelningens årsrapport 2013

Internrevisionsavdelningens årsrapport 2013 Protokollsbilaga E Direktionens protokoll 140318, 8b RAPPORT DATUM: 2014-03-03 AVDELNING: Internrevisionsavdelningen HANDLÄGGARE: Patrick Bailey SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av ITgranskning från år 2013 Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 Innehåll Sammanfattning och revisionell bedömning...2 1.1. Bedömningar mot kontrollmål...2 2. Inledning...4

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Beslut om ändring i arbetsordningen (STY 2012-603) för Tullverket

Beslut om ändring i arbetsordningen (STY 2012-603) för Tullverket Rättsavdelningen Datum Dnr Lena van Aarem 2014-11-19 STY 2014-811 Tel. 08-405 03 49 Ert datum Er referens lena.van.aarem@tullverket.se Beslut om ändring i arbetsordningen (STY 2012-603) för Tullverket

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Tillväxtverkets riktlinjer för intern styrning och kontroll

Tillväxtverkets riktlinjer för intern styrning och kontroll Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Tillväxtverkets riktlinjer för intern styrning och kontroll 2016-02-02 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version 1.3.6-Ä 2015-1717 Kjell Wenna/Håkan Karlsson/ Gunilla

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner och intern styrning och kontroll 2016

Revisionsrapport Rutiner och intern styrning och kontroll 2016 T R A N S P O R T S T Y R E LSEN 601 73 N O R R K Ö P I N G B E S LUT: 20 1 7-04- 12 Transportstyrelsen Revisionsrapport Rutiner och intern styrning och kontroll 2016 Som ett led i granskningen av årsredovisningen

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Revisionsrapport. Årsredovisning för Linköpings universitet 2006. Sammanfattning. Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING 2007-04-20 32-2006-0596

Revisionsrapport. Årsredovisning för Linköpings universitet 2006. Sammanfattning. Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING 2007-04-20 32-2006-0596 Revisionsrapport Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING Datum Dnr 2007-04-20 32-2006-0596 Årsredovisning för Linköpings universitet 2006 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Linköpings universitet

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Ramavtalsupphandlingar inom IT-området

Ramavtalsupphandlingar inom IT-området Revisionsrapport Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Datum Dnr 2010-01-27 32-2009-0520 Ramavtalsupphandlingar inom IT-området Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Kammarkollegiet

Läs mer

Revisionsplan 2017 för Tillväxtverkets Internrevision

Revisionsplan 2017 för Tillväxtverkets Internrevision Revisionsplan 2017 för Tillväxtverkets Internrevision 1. Internrevisionens uppdrag Internrevisionens primära uppgift är att, i nära samarbete med styrelse och ansvariga på myndigheten, granska och bedöma

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av Försvarsmakten 2011. 1 Sammanfattning. Försvarsmakten 107 85 Stockholm 2012-02-08 32-2011-0599.

Revisionsrapport. Löpande granskning av Försvarsmakten 2011. 1 Sammanfattning. Försvarsmakten 107 85 Stockholm 2012-02-08 32-2011-0599. Revisionsrapport Försvarsmakten 107 85 Stockholm Datum Dnr 2012-02-08 32-2011-0599 Löpande granskning av Försvarsmakten 2011 Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Försvarsmakten bl.a.

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Revisionsplan för 2013

Revisionsplan för 2013 Dnr SLU.ua.Fe.2012.2.3.0-3921 Exp. den 2012-12-19 Styrelsen BESLUT Internrevisionen 2012-12-18 Rektor Revisionsplan för 2013 Beslut Styrelsen för SLU beslutar: att fastställa internrevisionens revisionsplan

Läs mer

Bygga intern styrning och kontroll Från kaos till kontroll på ett år. Katrin Westling Palm Stephan Sandelin

Bygga intern styrning och kontroll Från kaos till kontroll på ett år. Katrin Westling Palm Stephan Sandelin Bygga intern styrning och kontroll Från kaos till kontroll på ett år Katrin Westling Palm Stephan Sandelin Pensionsmyndighetens uppdrag Rätt pension i rätt tid till alla pensionärer Möjlighet för pensionssparare

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Granskning av stadens arbete med åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll

Granskning av stadens arbete med åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Tilda Lindell Margareta Irenaeus Granskning av stadens arbete med åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll Solna stad Åtgärder och uppföljning avseende

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Revisionsrapport. Skogsstyrelsens delårsrapport 2007

Revisionsrapport. Skogsstyrelsens delårsrapport 2007 Revisionsrapport Skogsstyrelsen 551 83 Jönköping Datum Dnr 2007-09-14 32-2007-0666 Skogsstyrelsens delårsrapport 2007 Riksrevisionen har översiktligt granskat Skogsstyrelsens (SKS:s) delårsrapport, daterad

Läs mer

Revisionsplan för 2016

Revisionsplan för 2016 1 (1) BESLUT 2015-12-01 Dnr SU FV-1.1.6-3218-15 Handläggare: Mikael Lundén Internrevisionschef Revisionsplan för 2016 vid Stockholms universitet har efter en riskanalys av universitetets verksamhet utarbetat

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Landstinget i Östergötland Kerem Kocaer Magnus Olson-Sjölander Björn Johrén IT-specialister Eva Andlert

Läs mer

Internkontrollen i Statens försvarshistoriska museers samlingar

Internkontrollen i Statens försvarshistoriska museers samlingar 1 Internkontrollen i Statens försvarshistoriska museers samlingar Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens försvarshistoriska museer (SFHM) granskat den interna kontrollen i samlingen

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport december 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Landstinget Kronoberg Implementering och efterlevnad av reglemente för intern kontroll Innehållsförteckning Sammanfattande diskussion

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2015 10 13 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Kommunens investeringsverksamhet

Kommunens investeringsverksamhet www.pwc.se Revisionsrapport Clas-Bertil Söderlund Cert. kommunal revisor Maj 2013 Kommunens investeringsverksamhet Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport. Uppföljande granskning av internkontrollen i samlingarna

Revisionsrapport. Uppföljande granskning av internkontrollen i samlingarna Revisionsrapport Statens historiska museer Box 5428 114 84 STOCKHOLM Datum Dnr 2010-05-26 32-2009-0710 Uppföljande granskning av internkontrollen i samlingarna Riksrevisionen har, som ett led i den årliga

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors 2016 Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2017 04 28 17REV37 2(7) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte och övergripande revisionsfrågor... 3 3 Revisionskriterier...

Läs mer