Mistraprogrammet Urban Water. Systemanalys Vasastaden Göteborg Avloppsvattensystemet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mistraprogrammet Urban Water. Systemanalys Vasastaden Göteborg Avloppsvattensystemet"

Transkript

1 Systemanalys Vasastaden Göteborg Avloppsvattensystemet STEFAN AHLMAN HENRIK KANT PASCAL KARLSSON ANNIKA MALM GILBERT SVENSSON Forskningsprogrammet Urban Water CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, 2004 Rapport 2004:5 Mistraprogrammet Urban Water

2

3 Systemanalys Vasastaden i Göteborg Avloppsvattensystemet Stefan Ahlman Henrik Kant Pascal Karlsson Annika Malm Gilbert Svensson Urban Water Rapport 2004:5 Rapport 2004:5 ISSN Urban Water Chalmers tekniska högskola Göteborg Telefon Urban Water, Chalmers tekniska högskola, 2004

4 Sammanfattning Denna rapport beskriver en metod för systemanalys av avloppshanteringen i Vasastaden, Göteborg. Metoden ger ett beslutsunderlag för vilket system eller vilken kombination av system som ger bäst resultat utifrån miljöaspekter, återföring av näringsämnen, ekonomi och risker. I denna rapport har inte organisations- och brukaraspekter behandlats men det är fullt möjligt att inkludera dessa aspekter i metoden. Metoden kan fånga upp eventuella flaskhalsar i systemen, samtidigt som den belyser risken av att göra fel antaganden så att ett nytt system inte ger den utveckling som vi vill. Analysen för Vasastaden omfattar det nuvarande avloppssystemet som i huvudsak är ett kombinerat system, ett konventionell duplikatsystem och ett duplikatsystem med sorterat dagvatten samt ett svartvattensystem med antingen rörtransport till central behandlingsanläggning eller lokalt omhändertagande med lastbiltransport till central behandlingsanläggning. Med hjälp av en modell för substansflödesanalys har emissionerna av näringsämnen, metaller och organiska föroreningar till mark, vatten och slam beräknats. Resultatet av substansflödesanalysen har använts som indata till bedömning av miljöeffekter för vatten, sediment och avloppsslam. Kostnader för att anlägga, driva och underhålla systemen har beräknats med en framtagen Excel-modell. Risker och robusthet för systemen har analyserats utifrån tekniska och hygieniska aspekter. I riskanalysen har hänsyn tagits till de boende, fastighetsägarna och de kommunala förvaltningarna. I en scenariostudie konstateras att vi måste spänna bågen hårdare för att nå våra uppsatta mål kring recipientskydd och näringsåterföring. Det kan innebära både teknisk utveckling, lagstiftning eller påverkan på tillverkare och brukargrupper. Scenariostudien visar också på var vi får störst resultat när vi påverkar källorna. I en känslighetsanalys visas vad som händer i systemen när vi börjar vrida på källparametrarna och hur långt man teoretiskt kan komma med rimliga bedömningar av framtida förändringar i samhället. Vidare belyses vad brukarna kan påverka och vilka åtgärder som generellt ger snabbast resultat. Det handlar också om att påverka människor och deras beteende. Brukarna måste vara mer insatta om hur va-systemen fungerar och de problem som finns samt ha förtroende för systemen. Fastighetsägarna måste sköta sina tak och eventuella lokala anläggningar. Metoden utgår i mycket hög grad från de verkliga lokala förutsättningarna, och kräver mycket indata men kan ge pålitliga svar. Läkemedelsrester är inte med i analysen eftersom utgångspunkten är de ämnen för vilka gränsvärden har satts i Naturvårdsverkets Aktionsplan. Att metallgränsvärdena underskrids är ingen garanti för att lantbrukarna accepterar återföring av slammet till jordbruket. Den oro för läkemedelsrester mm vilken ligger till grund för dagens slamstopp, fångas alltså inte upp i denna analys, eftersom läkemedelsrester mm. inte är med. Systemförändringar av det slag som studerats för Vasastaden kräver i verkligheten att beslut tas om en samlad strategi för hela Göteborg. Metoden bedöms lämplig att skala upp till hela Göteborg, som underlag för framtida strategibeslut. IV

5 Innehållsförteckning 1 Inledning Urban Waters modellstäder Systemanalys i modellstäderna Systemanalys dricksvatten Systemanalys avloppsvatten Systemanalys Vasastaden Bakgrund Syfte Avgränsningar Göteborgs avloppssystem Varför har vi det avloppssystem vi har i centrala Göteborg? Dimensionering av avloppssystemet Risken för felkopplingar Dagvattnet är inte rent Kostnader Mål för Göteborgs avloppssystem Avloppssystem för hälsoskydd och dränering av staden Avloppssystemen för skydd av vattenmiljön Avloppssystemet för näringsåterföring Aktuella mål och måluppfyllelse Systemtyper - avlopp Avloppsvatten från bostadsfastigheter Kombinerat system Duplikatsystem Ej verksamma duplikatsystem Duplikatsystem med sorterat dagvatten Svartvattensystem Ledningsgrav för de analyserade systemen Hur fungerar nuvarande avloppssystem i Göteborg? Vid förhållanden utan nederbörd Vid förhållanden med nederbörd Konsekvenser av överbelastning Metod Teknisk funktion Substansflödesanalys V

6 4.2.1 SEWSYS Miljöeffekter Metod miljöeffekter vatten Metod avloppsslammets miljöeffekter Metod miljöeffekter sediment Metod bedömning miljöeffekter Risker Robusthet Ekonomi Kostnadsmodell Faktorer i kostnadsberäkning för ledningsnät Ingångsvärden för ledningsnät Kostnader för separering och svartvattenkomplettering Kostnader för fastighetsägarna Kostnader för dagvattendamm Kostnader för svartvattenkomplettering N, P, K-kostnad Jämförelse med kostnadsmodell Urban Water Beskrivning av Vasastaden i Göteborg med dess recipienter Inledning Beskrivning av Vallgraven Vattenkvalitet i Vallgraven Dagvatten från Vasastaden kvalitetsmätningar Potentiella miljöeffekter dagvatten Vasastaden Sedimentkvalitet i Vallgraven och miljöeffekter Ryaverkets slamkvalitet och krav, nuvarande och förslag i Aktionsplanen Krav på slamkvalitet Ökat smittskydd Potentiella miljöeffekter av slam Kadmium Koppar Bly Ryaverkets utsläpp av renat och bräddat avlopp till havet Analys av avloppssystemen Inledning Teknisk funktion Teknisk funktion, kombinerat system VI 6

7 6.2.2 Teknisk funktion, duplikatsystem Teknisk funktion, duplikatsystem med sorterat dagvatten Teknisk funktion, svartvattensystem med vidaretransport till Ryaverket Teknisk funktion, svartvattensystem med lokalt omhändertagande av svartvatten Substansflöden Indata till SEWSYS Källor Dagens avloppssystem kombinerat system Konventionellt duplikatsystem Duplikatsystem med sorterat dagvatten Svartvattensystem med distribution av svartvatten till Ryaverket Svartvattensystem med lokalt omhändertagande av svartvatten Miljöeffekter Allmänna förutsättningar Dagens avloppssystem kombinerat system Konventionellt duplikatsystem Duplikatsystem med sorterat dagvatten Svartvattensystem med avledning av svartvatten till Ryaverket Svartvattensystem med lokalt omhändertagande av svartvatten Risker Inledning Risker systemjämförelse Beskrivning av händelser och risker Robusthet Robusthet systemjämförelse Beskrivning av robusthet systemjämförelse Ekonomi Inledning Dagens avloppssystem kombinerat system Konventionellt duplikatsystem Duplikatsystem med sorterat dagvatten Svartvattensystem med distribution av svartvatten till Ryaverket Ekonomi sammanställning Kostnader för återföring av näringsämnen Sammanfattning Hygien Sociokultur VII 7

8 6.8.3 Miljö Teknisk funktion Ekonomi Scenarier för avloppssystemen Utgångspunkter Målstyrning - slam Nödvändiga åtgärder med kombinerat system Nödvändiga åtgärder med separerade system Nödvändiga åtgärder med svartvattensystem Målstyrning recipientskydd Nödvändiga åtgärder med kombinerat system Nödvändiga åtgärder med separerade system Nödvändiga åtgärder med svartvattensystem Scenario 1 källkontroll dagvatten Bedömning om rimliga förändringar till år Kostnader Resultat Känslighetsanalys Scenario 2 källkontroll spillvatten Bedömning om rimliga förändringar till år Kostnader Resultat Scenario 3 källkontroll dag och spillvatten Diskussion, slutsatser och rekommendationer Diskussion Kan slammet återföras till jordbruk? Metodens möjligheter och begränsingar Slutsatser Metoden för Vasastaden Rekommendationer Metoden för Göteborg Metoden som beslutsunderlag Ordlista Referenser Bilaga 1. Verifiering av SEWSYS VIII 8

9 Tabellförteckning Tabell 3.1 Tabell 4.1 Tabell 4.2. Nedanstående tabell är en sammanställning av mål som gäller för avloppshantering i allmänhet...25 Vektorn i SEWSYS...33 Avskiljningsgrader i SEWSYS reningsverksmodell...34 Tabell 4.3 Indelning av tillstånd för förorenat ytvatten (NV, 2002)...34 Tabell 4.4 Gränsvärden för metallhalter i avloppsfraktioner, för tillförd mängd metaller till åkermark respektive för metaller i åkermark. Gränsvärde för tillförsel av metaller till åkermark avser genomsnitt räknat för en sjuårsperiod (NV 2002)...36 Tabell 4.5 Indelning av tillstånd för förorenad mark (NV, 1996, 2002)...38 Tabell 4.6 Riskkoncentrationen över effektgräns ER-L NOAA (NV, 1996, 2002)...39 Tabell 4.7 Tabell 4.8 Kostnadsfaktorns ökning med ledningsdimensionen...39 Ingångsvärden i kr/m...46 Tabell 4.9 Kostnader för svartvattenkomplettering...47 Tabell 4.10 Substansflöden per system och år som når reningsverket...49 Tabell 4.11 Tabell 4.12 Tabell 4.13 Tabell 4.14 Andel som avskiljs i reningsverk av respektive ämne...49 Systemstruktur 1. De feta siffrorna markerar ändring som genomförts för att få en kostnad som bättre överensstämmer med denna rapports kalkylmodell. (Från Ramirez 2001)...49 Systemstruktur 2. De feta siffrorna markerar ändring som genomförts för att få en kostnad som bättre överensstämmer med denna rapports kalkylmodell. (Från Ramirez 2001)...50 Systemstruktur 2. De feta siffrorna markerar ändring som genomförts för att få en kostnad som bättre överensstämmer med denna rapports kalkylmodell. (Från Ramirez 2001)...50 Tabell 5.1 Sammanställning av områdesdata (delområden 1-6)...52 Tabell 5.2 Volymer spill- och dagvatten till recipient respektive Ryaverket (Va-verket, 2004) Tabell 5.3 Vattenbalans för de inre vattenvägarna...54 Tabell 5.4 Halter från mätningar...56 Tabell 5.5 Tabell 5.6 Tabell 5.7 Tabell 5.8 Tabell 5.9 Halter i dagvatten Vasastaden jämfört med kriterier för risk för miljöeffekter...57 Vallgravssediment i förhållande till NVs bedömningsgrunder. (NV 1999)...57 Halter i Ryaverkets slam 2002 och NV krav. Skuggade värden överskrider krav...58 Mängd fosfor som måste tillsättas för att full fosforgiva skall kunna uppnås för Ryaverkets slam...59 Avser Som jämförelse visas siffror från Henriksdals reningsverk (Gryaab 2003, Sörme 2003)...61 Tabell 5.10 Mängd kadmium enligt Gryaabs miljöredovisning...61 Tabell 5.11 Koppar enligt Gryaabs miljöredovisning...63 IX 9

10 Tabell 5.12 Årlig tillförsel av koppar 1999 (Balmer 1999, Sörme 2003)...63 Tabell 5.13 Årlig tillförsel av koppar på Ryaverket...64 Tabell 5.14 Bly enligt Gryaabs miljöredovisning...64 Tabell 5.15 Årlig tillförsel 1999 (Balmer 1999, Sörme 2003)...65 Tabell 6.1 Framtagen indata till SEWSYS för de sex delområdena...76 Tabell 6.2 Specifika värden för de sex delområdena, relaterade till hårdgjord yta...76 Tabell 6.3 Total substansmängd för område 1-6 (kg/år)...77 Tabell 6.4 Fördelning av substansflöden för spillvatten i delområde 1-6 (kg/år)...77 Tabell 6.5 Fördelning av substansflöden för dagvatten (delområde 1-6)...78 Tabell 6.6 Substansflöden för det nuvarande kombinerade systemet (kg/år) Tabell 6.7 Tabell 6.8 Substansflöden för duplikatsystemet (kg/år)...82 Substansflöden för det sorterade duplikatsystemet (kg/år)...84 Tabell 6.9 Föroreningsreduktion för det sorterade duplikatsystemet (kg/år)...84 Tabell 6.10 Tabell 6.11 Tabell 6.12 Tabell 6.13 Tabell 6.14 Substansflöden för svartvattensystemet (kg/år)...85 Där miljöeffekter uppkommer med de olika systemen. S=Spillvatten D=Dagvatten SV=Svartvatten...86 Volymer spill- och dagvatten till recipient respektive Ryaverket med dagens system...87 Metallhalter i Vallgraven dels efter 100 mm regn på 4 dagar dels ett normalår...88 Metallhalter i Vallgraven dels efter 100 mm regn på 4 dagar dels ett normalår...89 Tabell 6.15 Områden med lokal infiltration...90 Tabell 6.16 Områden med områdescentralt omhändertagande...91 Tabell 6.17 Tabell 6.18 Tabell 6.19 Mängd och halt i lokalt slam jämfört med NV bedömningsgrunder. Tabellens halter av metall per kg torrsubstans grundar sig på medianvärde TSS 162 mg/l och 78 % avskiljning av TSS i dammen...92 Volymer BDT- och dagvatten till recipient respektive Ryaverket med svartvattensystem...93 Metallhalter i Vallgraven dels efter 100 mm regn på 4 dagar dels ett normalår...94 Tabell 6.20 Sannolikheter och konsekvenser för olika riskhändelser...97 Tabell 6.21 Tabell 6.22 Tabell 6.23 Tabell 6.24 Robusthet beskrivet som motståndskraft, återhämtningsförmåga och beredskap för samma händelser som är riskhändelser Drift-, underhåll och förnyelsekostnader i befintligt system varje år under en 50-årsperiod med kalkylräntan 4% Drift-, underhåll och förnyelsekostnader i befintligt system totalt under en 50-årsperiod med kalkylräntan 4% Drift-, underhåll och förnyelsekostnader om systemet byggdes om till duplikatsystem varje år under en 50-årsperiod med kalkylräntan 4% X 10

11 Tabell 6.25 Tabell 6.26 Tabell 6.27 Tabell 6.28 Tabell 6.29 Tabell 6.30 Tabell 6.31 Tabell 6.32 Tabell 6.33 Tabell 6.34 Tabell 7.1 Drift-, underhåll och förnyelsekostnader om systemet byggdes om till duplikatsystem varje år under en 50-årsperiod med kalkylräntan 4% Drift-, underhåll och förnyelsekostnader om systemet byggdes om till duplikatsystem med sorterat dagvatten varje år under en 50-årsperiod med kalkylräntan 4% Drift-, underhåll och förnyelsekostnader om systemet byggdes om till duplikatsystem med sorterat dagvatten varje år under en 50-årsperiod med kalkylräntan 4% Drift- underhåll och förnyelsekostnader om systemet byggdes om med svartvattensystem varje år under en 50-årsperiod med kalkylräntan 4% Drift-, underhåll och förnyelsekostnader om systemet byggdes om med svartvattensystem varje år under en 50-årsperiod med kalkylräntan 4% Driftkostnader under en 50-årsperiod och som årlig driftkostnad under en 50-årsperiod om kalkylräntan är 4 % Investeringskostnader under en 50-årsperiod och som årlig investeringskostnad under en 50-årsperiod Investeringskostnader och driftkostnader under en 50-årsperiod och som årlig investerings och driftkostnad under en 50-årsperiod Kostnader per person och total, privata och allmänna kostnader Miljöeffekter med de olika systemen (0=klarar inte kraven, 1=klarar kraven) Minskning av dagvattenförorening från Vasastan genom olika typer av åtgärder som påverkar källan Tabell 7.2. Nödvändig reduktion av vissa metaller för att klara uppställda krav Tabell 7.3 Fördelning av substansflöden för dagvatten (kg/år) Tabell 7.4 Simuleringsresultat av källkontrollåtgärder för dagvatten [kg/år] Tabell 7.5 Simuleringsresultat av källkontrollåtgärder för spillvatten [kg/år] Tabell 7.6 Simuleringsresultat av källkontrollåtgärder för dag- och spillvatten XI 11

12 Figurförteckning Figur 1.1 Urban Waters konceptuella ramverk...14 Figur 2.1 Systemavgränsning...17 Figur 3.1 Faktaruta. J. Gust. Richert...19 Figur 3.2 Figur 3.3 Avloppsvatten från bostadsfastigheter...26 Principskiss kombinerat system...27 Figur 3.4 Principskiss duplikatsystem...27 Figur 3.5 Kombinerat system t.v. som byggs om till duplikatsystem. Om inte den nya spillvattenledningen lägges tillräckligt djupt, se mitten, så blir det problem att få ut dräneringsvattnet. Ett utförande t.h. är att föredra men ger ofta stora schaktdjup...28 Figur 3.6 Principskiss duplikatsystem med sorterat dagvatten...29 Figur 3.7 Principskiss svartvattensystem med svartvattenreningsanläggning...29 Figur 3.8 Figur 3.9 Principskiss svartvattensystem där ledning för svartvatten kompletterar befintligt kombinerat system Tvärsnitt för de olika systemlösningarna...30 Figur 4.1 Förhållande mellan Naturvårdsverkets klassningar...36 Figur 4.2 Återkomsttid för antal mm per 4 dygn. Återkomsttiden är framräknad med hjälp av Weibulls formel Figur 4.3 Riskmatris...41 Figur 4.4 Figur 4.5 Figur 5.1 Kostnad för olika ledningsdimensioner beroende på läggningsdjup...46 Exempel på underlag till värden för drift- och underhållskostnad för spillvattenförande ledningar Åldersfördelning för befolkningen i (a) Vasastaden, Landala och Lorensberg samt (b) hela Göteborg...51 Figur 5.2 Det analyserade området med indelning i delområden Figur 5.3 Kategorier av fastighetsägare i Vasastaden...53 Figur 5.4 Figur 6.1 Figur 6.2 Figur 6.3 Figur 6.4 Figur 6.5 Kadmiumhalt i Ryaverksslam vid full fosforgiva och gränsvärde för tillförsel till åkermark Systembeskrivning av nuvarande avloppssystem i Vasastaden, Göteborg Systembeskrivning om avloppssystemet i Vasastaden, Göteborg, byggdes om till duplikatsystem Systembeskrivning om Vasastaden skulle varit utbyggt med ett duplikatsystem med sorterat dagvatten Systembeskrivning av avloppssystem i Vasastaden, Göteborg med nuvarande system kompletterat med svartvattenledningar med distribution till reningsanläggning i närheten av Ryaverket...73 Systembeskrivning av avloppssystem i Vasastaden, Göteborg med nuvarande avloppssystem kompletterat med svartvattensystem med lokalt omhändertagande av svartvatten...75 Figur 6.6 Fördelning av spillvatten med avseende på olika källor (delområde 1-6)...77 XII 12

13 Figur 6.7 Fördelning av substansflöden för dagvatten (delområde 1-6)...78 Figur 6.8 Fördelning av substansflöden för Trafikytor (delområde 1-6)...79 Figur 6.9 Figur 6.10 Totala substansflödena fördelade på källor för hushållsspillvatten och dagvatten...79 MATLAB/Simulink modell för det nuvarande avloppssystemet...80 Figur 6.11 Fördelning på olika recipienter för det nuvarande kombinerade systemet..81 Figur 6.12 MATLAB/Simulink modell för det duplikata avloppssystemet...81 Figur 6.13 Figur 6.14 Figur 6.15 Figur 6.16 Fördelning på olika recipienter för duplikatsystemet...82 MATLAB/Simulink modell för ett dagvattensorterat duplikatsystem...82 SMC för dagvatten i respektive delområde, relaterat till gränsvärden för miljöeffekter i Vallgraven (utspädd effekt)...83 Fördelning på olika recipienter för ett sorterat duplikatsystem...85 Figur 6.17 MATLAB/Simulink modell för svartvattensystem...85 Figur 6.18 Fördelning på olika recipienter för ett svartvattensystem...86 Figur 6.19 Risk för hälsa, hygien och vattenmiljö, slam (normerat)...98 Figur 6.20 Robusthet för de olika systemen Figur 6.21 Driftkostnader under en 50-årsperiod med kalkylräntan mellan 1-10% Figur 6.22 Figur 6.23 Figur 6.24 Figur 6.25 Figur 6.26 Figur 6.27 Figur 6.28 Investeringskostnader under en 50-årsperiod med kalkylränta mellan 1-10% Allmänna och enskilda investeringar samt drift och underhåll under en 50-årsperiod med kalkylränta mellan 1-10% Kostnad för hur återvinning av 1 kg kväve varierar med systemtyp och kalkylränta Kostnad för hur återvinning av 1 kg fosfor varierar med systemtyp och kalkylränta Kostnad för hur återvinning av 1 kg kalium varierar med systemtyp och kalkylränta Kostnad för hur återvinning av 1 kg kalium varierar med systemtyp och kalkylränta (jmf nuvarande system och svartvattensystem) Andel av kostnaderna som privata fastighetsägare måste stå för i samband med ombyggnad av systemet. För kombinerat system har kostnaden satts till 0. Förnyelsen som privata fastighetsägare normalt räknar med har inte räknats med för något system Figur 7.1 Reduktion för Scenario 1 av föroreningsbelastning från dagvatten Figur 7.2 Fördelning av den totala reduktionen för Scenario 1 (dagvatten) Figur 7.3 Resultat av känslighetsanalys för Scenario Figur 7.4 Reduktion för Scenario 2 av föroreningsbelastning från spillvatten Figur 7.5 Reduktion av total föroreningsbelastning (Scenario 1 och 2) Figur 8.1 Sammanfattning av de ingående delarna i systemanalysen XIII 13

14 1 Inledning 1.1 Urban Waters modellstäder FoU-programmet Sustainable Urban Water Management (i fortsättningen kallat Urban Water) har valt ut Vasastaden i Göteborg som så kallad modellstad. Detta innebär att Urban Water tillsammans med Göteborgs Stad kommer att studera olika vatten- och avloppssystem och värdera dessa med hänsyn till ett ramverk som är gemensamt för hela Urban Water programmet. Urban Water arbetar i huvudsak med följande modellstäder: Hammarby Sjöstad, en nybyggd stadsdel i Stockholm. Gebers, en urban enklav i Stockholm. Ringdansen, ett miljonprogramsområde i Norrköping. Vasastaden, en stenstadsdel i Göteborg. Surahammar, en stad på landet. 1.2 Systemanalys i modellstäderna I Urban Waters systemanalys studeras de tekniska systemen, organisationen kring systemen (planerare, beslutsfattare, förvaltare, driftspersonal och aktörer av olika slag) samt brukarna som använder systemet. Följande aspekter studeras: Hygien Miljö Sociokulturella aspekter Ekonomi Teknisk funktionalitet Det konceptuella ramverket för systemanalysen åskådliggörs i figur 1. Figur 1.1 Urban Waters konceptuella ramverk. 1.3 Systemanalys dricksvatten Analysen för Vasastaden avseende dricksvattensystemet handlar i första hand om att jämföra dagens dricksvattendistribution med ett decentraliserat system med membran- 14

15 filtrering med avseende på långsiktig uthållighet. Denna studie innefattas inte av denna rapport utan finns beskriven i en särskild VA-Forsk rapport, (Kärrman, et al, 2004). De olika system som studerats är: Konventionellt system med ytvatten som råvatten Lokalt system med ytvatten som distribueras och ultrafiltreras lokalt Lokalt system med ytvatten som distribueras och mikrofiltreras lokalt. 1.4 Systemanalys avloppsvatten Analysen för Vasastaden omfattar det nuvarande avloppssystemet som i huvudsak är ett kombinerat system, ett duplikatsystem med konventionell lösning och med sorterat dagvatten 1 samt ett svartvattensystem med antingen rörtransport till central behandlingsanläggning eller lokalt omhändertagande med biltransport till central behandlingsanläggning. De aspekter som har analyserats är: Teknisk funktion för installationer och anläggningar. Kostnader för att anlägga och driva systemen med kostnad/nytta analys. Substansflödesanalyser för näringsämnen, metaller och organiska föroreningar för att klarlägga emissionerna till mark, vatten och slam Risker - tekniska och hygieniska med hänsyn till de boende, fastighetsägarna och de kommunala förvaltningarna. Under denna rubrik faller t. ex. systemens avledningssäkerhet och hygieniska risker vid användning av dagvatten för olika ändamål. Miljöeffekter främst recipientpåverkan. Systemen jämförs också i en scenariostudie med karakteristiska framtida förändringar av både belastning på systemen och innehåll i modellerade flöden. 1 Sorterat dagvatten innebär att dagvatten med olika föroreningsgrad hålls isär och renare dagvatten infiltreras vid källan medan mer förorenat dagvatten antingen behandlas lokalt eller förs till central dagvattenrening. 15

16 2 Systemanalys Vasastaden 2.1 Bakgrund Göteborgs avloppssystem har växt fram under mer än 100 år. Mycket stora förändringar av staden har skett i bebyggelse, trafiksystem, verksamheter, användning av produkter i hushållen etc. Baserat på de förutsättningar som fanns under respektive period har vi därför byggt upp såväl kombinerade som duplikata system. Under dessa perioder har också synen förändrats på naturen, på miljö- och hälsofrågor, resursutnyttjande, kretsloppsaspekter mm. Förväntningarna på vilka funktioner som avloppssystemen ska uppfylla har därför också ändras med tiden. I samhället i stort finns det idag en strävan (Miljömål) att på ett säkert sätt öka återföringen av de näringsämnen som förs in till staden via livsmedel, även från avloppssystemen. En stor källa till vissa av de föroreningar som når reningsverket och som därmed minskar möjligheterna att återföra näringsämnen från reningsverket, är föroreningarna i dagvatten från de kombinerade systemen. Dagvattnet står för ca 10 % av inkommande årsmedelflöde till Ryaverket ett normalår, baserat på 120 Mm 3 totalt inkommande (Gryaabs miljöprövning). Det finns ett annat skäl till att minska dagvattenflödet till reningsverket, nämligen att dagvattnet bidrar till stora momentana flöden till reningsverket, vilket försvårar reningsprocessen. Att koppla bort dagvattnet från de kombinerade ytorna är dock en omfattande åtgärd, som kräver ett mycket välgrundat beslutsunderlag. Som ett led i att ta fram beslutsunderlag genomförs denna systemanalys kring avloppssystemet i stadsdelen Vasastaden. I denna presenteras och analyseras det befintliga systemet samt olika alternativa system. Bakgrunden är som nämnts dels en önskan om att kunna återföra mer näringsämnen och dels att minska recipientpåverkan, men vid utvärderingen tas hänsyn till en rad andra mål, i syfte att undvika risker för suboptimering. Koppling till målen i kap Syfte Urban Water har som syfte att utveckla verktyg för att värdera urbana vasystems uthållighet. 16

17 Syftet med studien i Vasastaden är att tillämpa Urban Waters verktyg och att vidareutveckla dem. Syftet är också att värdera om Vasastadsstudien kan utvidgas eller generaliseras till större delar av Göteborgs stad och även Göteborgsregionen. Syftet är dessutom att ge ett underlag för beslutsstöd för politiker och tjänstemän för långsiktiga beslut om avloppssystemen. 2.3 Avgränsningar Figur 2.1 Systemavgränsning Vi studerar fånga näring vid källan och fånga föroreningar vid källan men inte fånga näring vid reningsverk. En jämförelse mellan olika avloppssystem i Vasastaden bedöms inte göra någon större skillnad för näringstillförseln till Göta älv. I denna systemanalys bortses från eventuella effekter av olika system på utsläpp från Ryaverket till Göta älvs mynningsområde. Allt avloppsvatten ingår inte i studien. Studien omfattar hushållsspillvatten och dagvatten, men inte industriellt avloppsvatten och dränvatten. 17

18 Systemanalysen för Vasastaden omfattar inte alla aspekter i ramverket för Urban Water. De socio-kulturella aspekterna behandlas inte alls och de hygieniska endast översiktligt. Det är främst de systemval som innebär återanvändning av vatten eller lokala lösningar som innebär risk för kontakt med avloppsvatten som inte kunnat analyseras fullt ut eftersom de socio-kulturella respektive hygieniska aspekterna inte beaktats. Läkemedelsrester är inte med i metoden eftersom utgångspunkten är de ämnen för vilka gränsvärden har satts i Naturvårdsverkets Aktionsplan för återföring av fosfor ur avlopp (2004). Att metallgränsvärdena underskrids är ingen garanti för att lantbrukarna accepterar återföring av slammet till jordbruket. Den oro för läkemedelsrester mm vilken ligger till grund för dagens slamstopp, fångas alltså inte upp i denna analys, eftersom läkemedelsrester mm. inte är med. De jämförda alternativen medför effekter och kostnader utanför systemgränserna, vilka därför inte tas med. Om exempelvis slammet kan återföras till jordbruk, så uppkommer ökad kostnad för lagring och spridning av slam. Samtidigt minskar kostnad och miljöbelastning av handelsgödselproduktion. 18

19 3 Göteborgs avloppssystem 3.1 Varför har vi det avloppssystem vi har i centrala Göteborg? Göteborgs inre vattenvägar projekterades och anlades under 1600-talets första hälft omedelbart efter att Gustav II Adolf år 1621 utpekat den blivande stadens läge. Kanalerna användes på den här tiden som avloppsdike, till att kasta avfall i, för dricksvattenförsörjning samt till att tvätta och diska i. Detta innebar naturligtvis att föroreningsbelastningen var stor och kanalerna förvandlades till stinkande avloppsdiken. I slutet av 1800-talet började avloppssystemet byggas upp, främst för att göra staden mer hygienisk och dränera staden. Vid denna tidpunkt var frågan om systemet skulle byggas som duplikat- eller kombinerat system avgörande och det var inte fråga om att rena avloppsvattnet. I slutet av 1800-talet var inte heller vattenklosetten tillåten. J. Gust. Richert var dock inte främmande för tanken att rena vattnet (se Figur 3.1). Hans första förslag var att samla ihop allt avloppsvatten till en reningsreservoar i Gullbergsvass för att tillvarataga gödningsämnena för att inte kasta bort för jordbruket högst värdefulla ämnen. Tiden var dock inte mogen för att genomföra alla delar i hans omfattande förslag. Richert skrev 1894 i Förslag till vattenaflopp för Göteborgs lågt belägna stadsdelar, som berör de centrala delarna av Göteborg inklusive Vasastaden, att Vid första påseendet förefaller det onekligen som det ur Johan Gustaf (J. Gust.) Richert J. Gust. Richert tillhörde Tekniska högskolans (nuvarande KTH) första utexaminerade kull civilingenjörer 1880 (endast inriktningen väg- och vatten fanns). Efter examen fick han anställning vid Stockholms byggnadskontor och arbetade med Värtahamnens utbyggnad. Han återvände senare till födelsestaden Göteborg och arbetade ihop med sin far som biträdande ingenjör. Fadern, Josef Gabriel (J.G. Richert), var teknisk överingenjör. Fadern utnämndes 1888 till överste och chef för väg- och vattenbyggnadskåren i Stockholm vilket gjorde att J. Gust Richert befordrades till avdelningschef i Göteborg. De avloppsplaner som framtogs av Richert och genomfördes i slutet av 1800-talet är fortfarande grunden för avloppssystemet i Göteborgs innerstad (Bjur, 1988). 19 Figur 3.1 Faktaruta. J. Gust. Richert

20 såväl teknisk som ekonomisk synpunkt vore lämpligast att bibehålla de nuvarande ledningarna för regnvattnets afledande till vallgraven och kanalerna samt att anordna det nya systemet endast för spillvattnets utpumpning i elfven.. Dock uppmärksammade Richert att dagvattnet inte var rent och konstaterade att Det är visserligen fördelaktigare, om kloakledningarna äfven upptaga regnvattnet, som under afrinnandet öfver smutsiga gator och gårdar ofta starkt förorenas. Richert syftade hela tiden på staden Göteborg i sin argumentation men framförde ändå att För en mindre stad, hvars trafikförhållanden och betydenhet i öfvrigt ej nödvändigt påfordra regnvattnets underjordiska afledande, kan derföre separatsystemet vara väl värdt att tagas i beaktande. Det duplikata avloppssystemet aktualiserades under 1950-talet som den självklara systemlösningen. Sedan 1955 genomförs all utbyggnad av avloppssystem med duplikatsystem i Göteborg Dimensionering av avloppssystemet Richert konstaterade att en anläggning med ett separerat system skulle erhålla betydligt reducerade dimensioner dock skulle huvudledningar i ett duplikatsystem ligga djupt och det ansågs som en risk att gifva djupt liggande ledningar så små dimensioner, att ej vid behof arbetare kunna gå eller åtminstone krypa igenom dem, hvarföre åtminstone de viktigaste hufvudledningarna fortfarande måste utföras som kulvertar. Duplikatsystemet skulle alltså inte ge några extra ledningar i mindre dimensioner enligt Richerts resonemang Risken för felkopplingar Två ledningar ställer större krav på entreprenörer och kommun att koppla rätt. En felkoppling från spillvatten till dagvatten gör att spillvatten förs orenat ut i recipient och en felkoppling från dagvatten till spillvatten tillför oönskat tillskottsvatten som tidvis kan överbelasta spillvattensystemet vilket också Richert påpekade. På privat tomtmark var Richert orolig för felkopplingar..inom enskilda tomter, där det kan räknas till sällsyntheterna om en husvärd eller entreprenör verkligen har reda på de kors och tvärs löpande ledningsrören Dagvattnet är inte rent Under 1990-talet har dagvattnet som föroreningsbärare börjat diskuteras allt mer. Fokus på 1880-talet var på hästspillning och skräp på gårdarna och nu på 2000-talet på tungmetaller. Att man på slutet av 1800-talet föredrog att avleda avloppsvattnet i ett kombinerat system var inte så konstigt ur den aspekten att dagvatten och spillvatten innehåll samma typer av föroreningar, dock med lägre koncentrationer i dagvattnet. Tungmetaller från koppartak och zinkdetaljer hade då inte uppmärksammats. Vattenklosetter 20

Systemstudie Avlopp. En studie av framtida hållbara system för hantering av avlopp och bioavfall i Göteborgsregionen. Ale. Kungälv.

Systemstudie Avlopp. En studie av framtida hållbara system för hantering av avlopp och bioavfall i Göteborgsregionen. Ale. Kungälv. Systemstudie Avlopp En studie av framtida hållbara system för hantering av avlopp och bioavfall i Göteborgsregionen Kungälv Ale Lerum Göteborg Partille RYAVERKET Härryda Mölndal SYSTEMSTUDIE AVLOPP Första

Läs mer

Alternativ hantering av dagoch dräneringsvatten

Alternativ hantering av dagoch dräneringsvatten UPTEC W07 019 Examensarbete 20 p Oktober 2007 Alternativ hantering av dagoch dräneringsvatten Carl Hellblom Referat Alternativ omhändertagning av dag- och dräneringsvatten Carl Hellblom Traditionellt

Läs mer

Vatten- och avloppspolicy Antagen av Trosa kommunfullmäktige den 11 mars 2009

Vatten- och avloppspolicy Antagen av Trosa kommunfullmäktige den 11 mars 2009 Vatten- och avloppspolicy Antagen av Trosa kommunfullmäktige den 11 mars 2009 Inledning... 2 Nulägesbeskrivning... 3 Trosa kommuns arbete hittills med vatten- och avloppsplanering... 3 Gemensamma avloppsanläggningar

Läs mer

Trycksatt avloppssystem och självfallssystem i Fredrikstad kommun. En jämförande fallstudie.

Trycksatt avloppssystem och självfallssystem i Fredrikstad kommun. En jämförande fallstudie. UPTEC W 14 022 Examensarbete 30 hp Juni 2014 Trycksatt avloppssystem och självfallssystem i Fredrikstad kommun. En jämförande fallstudie. Pressure sewer and gravity system in Fredrikstad municipality.

Läs mer

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller?

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? En rapport om de rättsliga förutsättningarna enligt LAV för va-huvudmannen att välja tekniken med sluten tank, samt vissa rättsliga följdfrågor.

Läs mer

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 38 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Utvärdering av urinsortering och torrtoaletter i Tanums kommun

Utvärdering av urinsortering och torrtoaletter i Tanums kommun Utvärdering av urinsortering och torrtoaletter i Tanums kommun Stockholm Västra Götaland Skåne Utvärdering av urinsortering och torrtoaletter i Tanums kommun För mer information kontakta: Länsstyrelsen

Läs mer

Kostnader för VA. bebyggelse

Kostnader för VA. bebyggelse Nr 6 Oktober 2006 Kostnader för VA i omvandlingsområden och gles bebyggelse Kostnader för VA i omvandlingsområden och gles bebyggelse 1 Konsulter och författare: Erik Kärrman, Ecoloop, Bo Olin, Naturekonomihuset,

Läs mer

OM KÖKSAVFALLSKVARNAR TILLÅTS I GÖTEBORG

OM KÖKSAVFALLSKVARNAR TILLÅTS I GÖTEBORG OM KÖKSAVFALLSKVARNAR TILLÅTS I GÖTEBORG - Tekniska och ekonomiska konsekvenser Rapport 2011-07-06 1 CIT Urban Water Management AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...3 FÖRORD...5 1. INLEDNING...6 2.

Läs mer

VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12)

VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12) VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12) Stefan Andersson, Fastighetsaktiebolaget Färgärdsviken Rapport nr 2012-0510-A Ebba af Petersens, WRS Uppsala

Läs mer

Vattenskador orsakade av baktryck i avloppssystemet - erfarenheter, regler, hantering och tekniska lösningar

Vattenskador orsakade av baktryck i avloppssystemet - erfarenheter, regler, hantering och tekniska lösningar Vattenskador orsakade av baktryck i avloppssystemet - erfarenheter, regler, hantering och tekniska lösningar Mikael Olshammar och Christian Baresel Rapport: B2029, mars 2012 IVL Svenska Miljöinstitutet

Läs mer

Kretslopp Göteborg 2050

Kretslopp Göteborg 2050 Kretslopp Göteborg 2050 Hållbara system för avfall, vatten och avlopp med: Kraftigt minskade avfallsmängder Kretsloppsanpassade långlivade produkter Produktåteranvändning och materialåtervinning Ren och

Läs mer

VA-utredning inför avstyckning och planering av 30 fastigheter inom Mårtensboda 1:1, Gräsö

VA-utredning inför avstyckning och planering av 30 fastigheter inom Mårtensboda 1:1, Gräsö VA-utredning inför avstyckning och planering av 30 fastigheter inom Mårtensboda 1:1, Gräsö Tina och Samar Basu Rapport nr 2012-0516-A Författare Ebba af Petersens och Sophie Owenius 2012-11-13 Sammanfattning

Läs mer

Enskilda avlopp i kretslopp

Enskilda avlopp i kretslopp Magisteruppsats, 15 HP Stockholms Universitet Miljö- och hälsoskydd 60 HP, VT 2011 Enskilda avlopp i kretslopp Utvärdering av vakuumtoaletter Funktion och långsiktiga kostnader Björn Pinner Handledare:

Läs mer

Enskilda avlopp i väntan på kommunal anslutning

Enskilda avlopp i väntan på kommunal anslutning UPTEC W11023 Examensarbete 30 hp September 2011 Enskilda avlopp i väntan på kommunal anslutning On-site sewage systems while waiting for municipal wastewater Anders Håkansson REFERAT Enskilda avlopp i

Läs mer

Dagvattenstrategi för Malmö

Dagvattenstrategi för Malmö Dagvattenstrategi för Malmö Malmö Stad April 2008 Förord Malmö har under en lång följd av år arbetat med att på olika sätt försöka begränsa de negativa effekterna av avledningen av dagvatten. Under år

Läs mer

Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN

Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG

Läs mer

Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021

Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021 2015-03-20 Vattenmyndigheten Södra Östersjön Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021 Generella synpunkter Segeåns

Läs mer

VA-översikt 2013-03-05 Ljungby kommun VA-PLANERING. i Ljungby kommun. Del 1 VA-översikt. Godkänd av kommunstyrelsen 2013-03-05, 36

VA-översikt 2013-03-05 Ljungby kommun VA-PLANERING. i Ljungby kommun. Del 1 VA-översikt. Godkänd av kommunstyrelsen 2013-03-05, 36 Del 1 Del 2 Del 3 VA-översikt VA-policy VA-plan VA-PLANERING i Ljungby kommun Del 1 VA-översikt Godkänd av kommunstyrelsen 2013-03-05, 36 1 Styrgrupp Kommunstyrelsens presidium är styrgrupp för framtagandet

Läs mer

Bad-, disk- och tvättvatten hur farligt är det?

Bad-, disk- och tvättvatten hur farligt är det? Rapport 2013:1 2013-10-03 Bad-, disk- och tvättvatten hur farligt är det? Risker, skyddsbehov och reningstekniker 1. SAMMANHANGET, INNEHÅLLET OCH PRESENTATIONER Denna skrift är ett redigerat sammandrag

Läs mer

Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam

Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam Vad är REVAQ? REVAQ är ett certifieringssystem för hållbar återföring av växtnäring, minskat flöde av farliga ämnen till reningsverk och hantering

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

MEDDELANDE M137 Slamanvändning och strategier för slamanvändning

MEDDELANDE M137 Slamanvändning och strategier för slamanvändning MEDDELANDE M137 Slamanvändning och strategier för slamanvändning Mars 2013 Slamanvändning och strategier för slamanvändning Svenskt Vatten påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter, tryckfel

Läs mer

Till Åtgärdsprogrammet

Till Åtgärdsprogrammet Till Åtgärdsprogrammet Tillfällig innehållsförteckning till delegation Till Åtgärdsprogrammet... 1 SAMHÄLLSEKONOMISK KONSEKVENSANALYS PER MILJÖPROBLEM... 3 Samhällsekonomisk konsekvensanalys övergödning...

Läs mer

EN KONFERENS KRING MODERN VATTENPLANERING

EN KONFERENS KRING MODERN VATTENPLANERING DAGVATTEN OCH DRÄNERINGSVATTEN 19 20 oktober 2011 konferens på SLU Alnarp EN KONFERENS KRING MODERN VATTENPLANERING SAMVERKAN MELLAN STAD OCH LANDSBYGD FÖRORD I samhället pågår i dag en intensiv diskussion

Läs mer

Utredning av olika alternativ för spillvattenhantering i Eftra by i Falkenbergs kommun

Utredning av olika alternativ för spillvattenhantering i Eftra by i Falkenbergs kommun CIT Urban Water Management AB Utredning av olika alternativ för spillvattenhantering i Eftra by i Falkenbergs kommun Åsa Erlandsson Frida Pettersson Erik Kärrman Uppdragsnr: 290026 Rapportserienr: 2010:2

Läs mer

Enskilda avlopp problem och möjligheter

Enskilda avlopp problem och möjligheter Enskilda avlopp problem och möjligheter Miljö- och hälsoproblem förknippade med enskilda avlopp Enskilda avlopp orsakar idag miljö- och hälsoproblem på många håll i landet. Platsens geologiska och hydrologiska

Läs mer

agvattenpolicy för Motala kommun

agvattenpolicy för Motala kommun D agvattenpolicy för Motala kommun Antagen av kommunfullmäktige 26 februari 2007 Innehållsförteckning Förord 2 Inledning 3 Nationella mål 3 Policy / lokala mål 4 Prioritetsordning 4 Strategier 4 Tekniska

Läs mer

Institutionen för Markvetenskap Uppsala

Institutionen för Markvetenskap Uppsala Institutionen för Markvetenskap Uppsala F E p E E SVARJvtrrEN LAGRINGS-g, SPRIOniU

Läs mer

Rapport 5406. Avlopp i kretslopp. en utvärdering av LIP-finansierade enskilda avlopp, vassbäddar och bevattningssystem med avloppsvatten

Rapport 5406. Avlopp i kretslopp. en utvärdering av LIP-finansierade enskilda avlopp, vassbäddar och bevattningssystem med avloppsvatten Rapport 5406 en utvärdering av LIP-finansierade enskilda avlopp, vassbäddar och bevattningssystem med avloppsvatten - en utvärdering av LIP-finansierade enskilda avlopp, vassbäddar och bevattningssystem

Läs mer