Innehållsförteckning. Proact i korthet. Årsstämma 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Proact i korthet. Årsstämma 2014"

Transkript

1 årsredovisning 2014

2 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Vision, affärsidé och mål 4 Strategi 5 Erbjudande 6 Medarbetare 10 Hålbarhet, miljö och affärsetik 11 Aktien 12 Bolagsstyrningsrapport 13 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning, koncernen 21 Balansräkning, koncernen 22 Förändring i eget kapital, koncernen 23 Kassaflödesanalys, koncernen 24 Resultaträkning, moderbolaget 25 Balansräkning, moderbolaget 26 Förändring i eget kapital, moderbolaget 27 Kassaflödesanalys, moderbolaget 28 Noter till räkenskaperna 29 Femårsöversikt 49 Intygande 50 Revisionsberättelse 51 Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten 52 Proact i korthet Proact är Europas ledande fristående integratör inom integrerade system (datalagring, servrar och nätverk) och privata molntjänster. Proact levererar verksamhetsnytta genom att hjälpa företag och myndigheter över hela världen att minska risken, sänka kostnaderna samt framförallt leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster. Proacts lösningar täcker alla delar av ett datacenter såsom lagring, servrar, säkerhet och nätverksfunktioner. Därutöver hanterar Proact 70 petabyte information via molntjänsteverksamhet. Hittills har Proact genomfört fler än framgångsrika projekt över hela världen. Proact-koncernen har fler än 660 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Årsstämma 2014 Årsstämman äger rum tisdag den 5 maj 2015 kl. 18:00 på Scandic Victoria Tower, Arne Beurlings Torg 3 i Kista. Rätt att deltaga i stämman har aktieägare som finns införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken tisdag 28 april 2015 och som har anmält sig enligt nedan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste således tillfälligt registrera sig under eget namn i aktieboken för att ha rätt att själv eller genom ombud deltaga i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdag 28 april Anmälan om deltagande i årsstämman ska ha kommit bolaget tillhanda senast torsdagen 30 april 2015 kl. 16:00. Anmälan kan göras via post, telefon eller e-post. Adress: Proact IT Group AB Att: Årsstämma Box 1205, KISTA Tel: E-post: Kommande informationstillfällen 23 april 2015 Delårsrapport kvartal 1 5 maj 2015 Årsstämma 10 juli 2015 Halvårsrapport 21 oktober 2015 Delårsrapport kvartal 3 11 februari 2016 Bokslutskommuniké 2015

3 Året som gått För helåret redovisade Proact det bästa rörelseresultatet i företagets historia. Kvartal 1 Det strategiska valet att tidigt satsa på nya teknikområden såsom integrerade system, började ge positiv effekt både avseende intäkter och resultat. Under perioden tecknades ett antal nya avtal med bland annat Skatteförvaltningen i Norge samt Get avseende integrerade system. Kvartal 2 En kundundersökning visar på en mycket hög kundnöjdhet. Exempelvis värdesätter kunderna den kompetens och erfarenhet som finns inom Proact och anser att vi bidrar till att kundernas verksamhet blir mer effektiv och att risker minimeras. Detta är givetvis mycket glädjande då det är vår avsikt att upprätthålla en unikt hög kompetens hos våra medarbetare. Kvartal 3 I enlighet med Proacts tillväxtstrategi att växa geografiskt startades under perioden en verksamhet i Tyskland. Uppstart av verksamheten gjordes som en så kallad green-field, ett antal personer med gedigen sälj- och teknikkompetens anställdes i Düsseldorf och Frankfurt. Tyskland är den största IT-marknaden i Europa, vilket innebär en god tillväxtpotential. Kvartal 4 De totala tjänsteintäkterna utvecklades på ett positivt sätt, vilket är väldigt stimulerande då en del av bolagets strategi är att öka andelen kontrakterade intäkter i syfte att bland annat förbättra lönsamheten. Under perioden tecknades nya tjänsteavtal med bland annat SMÅA, IAC Group och Attendo. Intäkter och marginal MSEK % Systemintäkter, MSEK Tjänsteintäkter, MSEK Nettomarginal, % Nyckeltal Totala intäkter, MSEK 2 325, , , ,8 EBITDA, MSEK 144,2 128,1 144,5 121,5 EBITDA marginal, % 6,2 5,6 5,9 5,4 Resultat före skatt. MSEK 85,2 43,7 61,0 41,9 Nettomarginal, % 3,7 1,9 2,5 1,9 Resultat per aktie (utestående aktier), kr 1) 6,16 2,36 3,96 2,69 Utdelning per aktie, kr 2) 1,70 1,20 1,10 1,00 1) Proact har inga utställda teckningoptioner, konverteringslån eller andra instrument som kan ge upphov till utspädningseffekt. Bolaget har dock återköpt egna aktier som finns i eget förvar vilket påverkar nycketal ovan. 2) Styrelsen och verkställande direktören kommer att föreslå årsstämman en utdelning om 1,70 kr per aktie för verksamhetsåret Året som gått Proact Årsredovisning

4 VD har ordet Detta innebär att vi för verksamhetsåret 2014 uppvisat det bästa resultatet i företagets 20-åriga historia. Det är med nöje jag kan konstatera att Proact under verksamhetsåret 2014 uppvisat en betydligt förbättrad lönsamhet jämfört med föregående år. Även för varje enskilt kvartal under året redovisar vi förbättrad lönsamhet, jämfört med motsvarande kvartal året innan. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 144,2 (128,1) MSEK och resultat före skatt uppgick till 85,2 (43,7) MSEK. Detta innebär att vi för verk samhetsåret 2014 uppvisar det bästa resultatet i företagets 20-åriga historia. Intäkterna under året uppgick till MSEK vilket är en ökning med 1 procent jämfört med Proacts målsättning är att vara den ledande integratören på den europeiska marknaden avseende integrerade system med tillhörande konsult- och supporttjänster samt inom området privata molntjänster. Den ekonomiska målsättningen är att växa dubbelt så snabbt som marknaden och generera ett resultat före skatt på 5 procent av intäkterna. Även om vi under året uppvisat det bästa resultatet någonsin, har de ekonomiska målsättningarna inte fullt ut uppnåtts. Vi ser dock att genom de strategiska aktiviteter som beskrivs nedan har vi goda möjligheter att uppnå bolagets fastställda finansiella mål. Fortsatt stort behov av komplexa IT-tjänster Våra kunder utgörs främst av stora och medelstora företag och organisationer inom ett brett spektrum av branscher. Hos dessa kunder blir IT-verksamheten alltmer strategisk och inom vissa företag och organisationer utgör IT kärnan i verksamheten. Dessutom fortsätter de verksamhets kritiska informationsmängderna att öka vilket gör att IT-infrastrukturen blir alltmer komplex. För Proact, som specialist och fristående integratör, är detta självklart goda nyheter då allt fler företag och organisationer i allt högre utsträckning behöver säkerställa en konkurrenskraftig IT-verksamhet. Dessa utmaningar ska hanteras samtidigt som företagsledningar också vill ha en mer flexibel och snabbrörlig IT-verksamhet. Den totala lagringsmarknaden i Europa har en ekonomisk tillväxt på 0-2 procent per år, enligt undersökningsföretaget IDC. Samtidigt finns det nya områden såsom privata molntjänster och integrerade system som växer i snabb takt, det senare området har en ekonomisk tillväxttakt om mer än 40 procent per år. Vässade strategier för tillväxt För att säkerställa att vi på bästa sätt kan möta de krav och behov som finns på marknaden samt för att nå målen genomfördes ett större strategiarbete under året. Bland annat har vi tagit ett strategiskt beslut att fokusera på att utveckla erbjudandet inom datalagring med tillhörande konsult- och supporttjänster, parallellt med en ökad fokusering på områdena integrerade system och privata molntjänster. Genom att även arbeta för att öka andelen kontrakterade tjänsteintäkter anser jag att vi har goda möjligheter att växa under lönsamhet. Proacts strategi är att alltid ha ett marknadsledande erbjudande inom respektive fokusområde. Vi har även beslutat att ytterligare fokusera på aktiviteter avseende exempelvis innovation och försäljning. Innovation har varit centralt i Proacts verksamhet sedan starten Hittills har processen bestått i att verksamheten i respektive land utvecklat nya tjänster och utvärderat nya produkter som lanserats lokalt. När ett land nått framgång har respektive erbjudande därefter lanserats även i andra länder. Denna metod har fungerat väl, men lansering av nya tjänster och produkter kan ske med högre hastighet. Därför har en förbättrad innovationsprocess och organisation skapats som ska effektivisera utveckling av nya tjänster och lansering av nya produkter. Den nya innovationsprocessen baseras på fyra innovationsområden: produkter, konsulttjänster, supporttjänster samt privata molntjänster. Inom respektive område värderas olika idéer mot fastställd strategi. För de idéer som vi beslutar att vidareutveckla skapas ett innovationsprojekt. Respektive projekt bemannas med rätt specialistkompetens som ansvarar för att ta fram ett marknads anpassat tjänste- samt 2 Proact Årsredovisning 2014 VD har ordet

5 produkterbjudande, vilket därefter lanseras i flertalet länder sam tidigt. På detta sätt kommer vi att kunna ta fram och lansera nya tjänster och produkter på ett mer tids- och kostnadseffektivt sätt och vår konkurrenskraft stärks ytterligare. Geografisk expansion Under året flyttade vi fram våra positioner i Europa genom att etablera verksamhet i Tyskland. Vi har ett bra team på plats, som supporteras av teamet i Nederländerna, vilka har erfarenhet av framgångsrik uppstart av en liknande verksamhet för ett par år sedan. Därmed kan vi uppnå interna synergier avseende exempelvis resursutnyttjande, ekonomi- och marknadsföringsfunktion. Genom etableringen kan vi på ett än bättre sätt stödja befintliga och nya kunder i ytterligare ett stort europeiskt land. Ambitionen är att verksamheten från och med år 2015 ska bidra positivt till både koncernens intäkter och resultat. I början av år 2015 startade Proact även verksamhet i USA. Den främsta anledningen till etableringen är att tillgodose befintliga europeiska kunders önskemål av att ha Proact som partner även på nya marknader. Redan efter två månader har ett par affärer avslutats till ett värde av 25 MSEK. På sikt finns även mycket goda möjligheter att bearbeta nya potentiella kunder på denna marknad från en stabil bas. Goda framtidsutsikter Trots svag ekonomisk marknadsutveckling under 2014 ser jag att områden såsom privata molntjänster och konceptet integrerade system har god tillväxtpotential. Vårt strategiska val att satsa på dessa områden i kombination med vår förmåga att hjälpa våra kunder att minimera risker, sänka kostnader samt leverera flexibla IT-tjänster gör att vi har en fortsatt stark marknadsposition på den europeiska marknaden och därmed goda möjligheter till fortsatt positiv utveckling. Jag vill avsluta med att tacka våra kunder som ger oss förtroendet att vara deras samarbetspartner. Jag vill också tacka alla medarbetare som engagerat och professionellt bidrar till att ständigt utveckla verksamheten. Martin Ödman VD, Proact IT Group AB (publ) VD har ordet Proact Årsredovisning

6 Vision, affärsidé och mål 0 Vision Att vara Europas ledande företag inom integrerade system (datalagring, servrar och nätverk) och privata molntjänster. Finansiella mål Utfall 2 000Historisk 3 måluppfyllelse Försäljningstillväxt Växa dubbelt så snabbt som marknaden. Marginal Resultatet före skatt ska uppgå till 5 procent av intäkterna. Soliditet Uppnå en soliditet om procent. Avkastning på eget kapital Uppnå en avkastning på eget kapital om 20 procent. Utdelning Bolaget avser långsiktigt att lämna utdelning om procent av vinsten efter skatt. Den ekonomiska marknadstillväxten har under senare år varit mellan 1-5 procent. För helåret ökade bolaget intäkterna med 1 procent. Under året har resultat före skatt kontinuerligt förbättrats. Fem kvartal i rad uppvisar bolaget ett förbättrat resultat före skatt i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. För helåret genererade bolaget ett resultat föreskatt om 3,7 procent av intäkterna. Bolaget har under året fortsatt att förbättra soliditeten, vid utgången av året uppgick den till 17,5 procent. För år 2014 uppgick avkastningen på eget kapital till 23 procent. För år 2014 föreslås en utdelning om 1,70 kr per aktie, vilket motsvarar 26 procent av vinsten efter skatt. Affärsidé Genom att erbjuda marknadsledande produkter och tjänster förser Proact företag och myndigheter med en stabil och säker IT-infrastruktur för att hantera verksamhetskritisk information. MSEK % MSEK % 2 500% Mål MSEK % MSEK % MSEK Tjänsteintäkter, MSEK Tillväxt marknad, 2 % Systemintäkter, MSEK Tjänsteintäkter, MSEK Tillväxt marknad, 6 4% 500 Systemintäkter, MSEK % % 25Tjänsteintäkter, MSEK2013Tillväxt 2014 marknad, % 5 Systemintäkter, MSEK Mål 20Tjänsteintäkter, MSEK Tillväxt marknad, % Mål % 4 Systemintäkter, MSEK Mål % % Mål 1 54 Mål 0 43 % % Mål Mål % Mål % % Mål % 0 Mål % Mål % Mål % Mål % Mål % Mål 15 % % Proact Årsredovisning 2014 Vision, affärsidé, mål och strategier % Tjänsteintäkter, MSEK Systemintäkter, MSEK Tillväxt marknad, % Mål Mål Mål Mål

7 Strategi Strategi För att uppnå målen arbetar bolaget enligt följande strategier: Marknad Proact eftersträvar god organisk tillväxt på befintliga marknader. På nya marknader i Europa sker etablering genom förvärv eller via så kallad green-fields. Dessutom tillgodoser bolaget befintliga kunders önskemål om att ha Proact som partner på nya marknader även utanför Europa. One Proact Genom väl definierade processer och rutiner skapas en kostnadseffektiv och enhetlig organisation, som säkerställer att vi har ett tydligt och kvalitativt erbjudande till marknaden. Fokus på innovation Innovation är centralt för att säkerställa att bolaget har ett marknadsledande erbjudande. Genom en tydlig innovationsprocess uppnås effektiv utveckling av nya tjänster och utvärdering av nya produkter. Detta möjliggör att lansering av nya tjänster och produkter sker på ett tidsoch kostnadseffektivt sätt inom hela bolaget. Marknadsledande och leverantörsoberoende erbjudande Inom Proacts fokusområden datalagring med tillhörande konsult- och supporttjänster, integrerade system och privata molntjänster ska bolaget ha ett marknadsledande erbjudande. Samarbetspartners Proact samarbetar med ett antal strategiskt utvalda leverantörer, både marknadsledande och nya nischade aktörer. Proact kan på så sätt säkerställa tillgång till den senaste tekniken samtidigt som vi kan erbjuda den mest lämpade tjänsten och/eller lösningen utifrån varje enskild kunds behov. Ökad andel kontrakterade tjänsteintäkter Proact har ett tjänsteerbjudande som är branschoberoende och som riktas till såväl privat som offentlig sektor. I syfte att förbättra lönsamheten eftersträvas en ökad andel kontrakterade tjänsteintäkter. Detta ska uppnås genom att ytterligare stärka bolagets erbjudande inom supportoch molntjänster. Vision, affärsidé, mål och strategier Proact Årsredovisning

8 Erbjudande Högre effektivitet och minimerade risker Alla företag och myndigheter är beroende av tillgång till information av olika slag för att verksamheten ska fungera, speciellt för verksamhetskritisk information är tillgänglighet och säkerhet viktigt. Brister i säkerhetsrutiner och tillgänglighet kan leda till avbrott i verksamheten, vilket kan få ödesdigra konsekvenser. En instabil IT-infrastruktur kan bli kostsam och medföra stora risker hos kunden. För att hantera ovanstående utmaningar erbjuder Proact olika typer av tjänster och produkter och kan därigenom hjälpa företag och myndigheter att minska risker, sänka kostnader samt framförallt leverera flexibla och säkra IT-tjänster. Proact analyserar kundernas behov utifrån givna förutsättningar och erbjuder kundanpassade och kostnadseffektiva tjänster och IT-infrastrukturlösningar. Leverantörsoberoende tjänster och produkter av högsta kvalitet Olika företag och organisationer har olika behov. Därför behöver också IT-infrastrukturen hos var och en anpassas efter behoven. Som fristående specialist kan Proact erbjuda sina kunder en oberoende och genomgripande analys utifrån just deras behov och krav. 6 Proact Årsredovisning 2014 Erbjudande

9 Proact analyserar kundernas behov utifrån givna förutsättningar och erbjuder kundanpassade och kostnadseffektiva tjänster och IT-infrastrukturlösningar. Analys och Design Analysen tar sin utgångspunkt i en nulägesbeskrivning av risksituationen, det vill säga rutiner för lagring, säkerhetskopiering och katastrofplanering. En nulägesanalys görs även av kostnadssituationen och hur denna kan minimeras med hjälp av exempelvis automatiserade rutiner, effektiviseringar och konsolidering av olika system. Utifrån nulägesanalysen görs en problembeskrivning som ligger till grund för ett behovsanpassat lösningsförslag, vilket baseras på kundens affärsmässiga krav. Med detta som bas definieras kraven på IT-infrastrukturen. Proact hjälper på detta sätt sina kunder att koppla samman kraven från affärsverksamheten med kraven på IT-stöd. IT-strategin definieras tillsammans med kundens företagsledning medan den tekniska lösningen definieras tillsammans med kundens IT-ledning. Implementering Proact är fristående i teknikvalet. Oavsett om kunden väljer Proact eller någon annan som systemleverantör kan bolaget vara ett stöd i implementeringen av valt system. Vid implementering bistår Proact exempelvis med installation, projektledning, dokumentation samt kundanpassad utbildning. Innan implementeringen är slutförd säkerställs att implementerat system uppfyller de krav och behov som på förhand var uppsatta. Kontrakterade tjänsteintäkter För att långsiktigt öka Proacts lönsamhet är målsättningen att öka andelen kontrakterade tjänster. Detta ska göras genom att kontinuerligt utveckla support och privata molntjänster samt genom att fokusera sälj- och marknadsaktiviteter för att öka Proacts marknadsandel. Support Proact erbjuder support både på system som vi själva installerat och på system som levererats och installerats av andra. Kunden behöver endast en kontaktyta för hela sin IT-miljö vilket underlättar hanteringen av supportfrågor avsevärt. Supportavtal tecknas över en längre tidsperiod. Den vanligaste löptiden på avtalen är mellan ett och tre år. Då kundlojaliteten är hög förlängs supportavtalen i regel under systemets hela livslängd. Privata molntjänster Genom Proacts molntjänster kan företag och myndigheter fokusera sina resurser på den egna kärnverksamheten. Proact erbjuder en unik portfölj av säkra privata molntjänster. Det innebär att kunder inte använder det publika molnet, utan väljer att implementera motsvarande koncept inom ramen för sitt eget datacenter, Proacts datacenter eller en kombination av de båda. Detta för att säkerställa god kontroll av den information som lagras och därigenom tillgodose både interna krav och lagkrav. Samtliga molntjänster levereras enligt tydligt definierade servicenivåer och kunden betalar endast för den kapacitet som utnyttjas. Den vanligaste löptiden på de avtal som tecknas är mellan ett och tre år. Innovativa finansieringslösningar för att maximera affärsvärde För att på bästa sätt tillmötesgå de behov som finns på marknaden avseende finansieringslösningar, bedriver Proact sedan år 2009 en finansieringsverksamhet i egen regi. Genom denna verksamhet har Proact möjlighet att erbjuda finansiering av tjänster och produkter. Fördelen för kunden är att samtliga ingående delar såsom konsult- och supporttjänster såväl som produkter kan inkluderas. Därutöver får kunden god kostnadskontroll samtidigt som påverkan på kundens kassaflöde och balansräkning minimeras. IT-infrastruktur Våra lösningar inom IT-infrastruktur handlar i huvudsak om fem områden som är starkt integrerade med varandra: Server (skapar och bearbetar information), Lagring (lagra och återskapa information), Säkerhet (skyddande av information), Nätverk (flytta information) och Presentation (förenklad administration). Server: Proact är fristående i teknikvalet och hanterar olika typer av serverplattformar för skapande och bearbetning av information. Genom tekniker såsom virtualisering har serverplattformen blivit en integrerad del av den totala IT-infrastrukturen. Datalagring: Inom området lagring arbetar Proact med lösningar kring lagring av information utifrån dess värde för verksamheten och hur väl skyddad och tillgänglig den ska vara. Området innefattar även system för återskapande av information vid händelse av en katastrof samt informationshantering (Data Management). Säkerhet: Att säkra den verksamhetskritiska informationen är av yttersta vikt. Vare sig det handlar om att följa olika regelverk, lagkrav eller om att skydda sig mot misstag, sabotage eller skadlig programkod så är säkerhetshoten reella och måste beaktas. Informationssäkerhet är således en mycket viktig del i Proacts lösningar. Nätverk: Ett viktigt krav på IT-infrastrukturen är att informationsflödet fungerar smidigt. Trender såsom virtualisering av servrar och lagring gör att nätverket utsätts för allt större belastning. Nätverksstrukturen måste klara ökad informationshantering samtidigt som tillgängligheten måste säkerställas och bandbredden nyttjas optimalt så att prestandan blir maximal. Presentation: Proact tillhandahåller olika former av lösningar som gör det möjligt att automatisera och presentera de olika underliggande delarna i en integrerad IT-infrastruktur för att stödja affärsprocesserna. Detta skapar möjligheter att underlätta administration och därigenom minska komplexitet och risker. Erbjudande Proact Årsredovisning

10 Kunder Proacts kunder är informationsintensiva företag och myndigheter med stora datamängder. En väl fungerande IT-leverans är helt avgörande för våra kunders verksamhet. Behovet av en väl fungerande IT-miljö finns i alla branscher och Proact har därför kunder som verkar inom många olika områden. Proacts kunder är framförallt stora och medelstora företag och myndigheter och Proact har idag en god intäktsfördelning mellan olika branschsegment. De fyra största branschsegmenten är Handel & tjänster, Offentlig sektor, Telekom samt Tillverkande industri. De tio största kunderna under 2014 svarade för 19 procent av intäkten och ingen kund stod för mer än 7 procent. De största kunderna har verksamhet i flera av de länder där Proact verkar. Intäkter per bransch Handel & Tjänster 24% (21) Offentlig Sektor 21% (22) Telekom 16% (13) Tillverkande Industri 13% (14) Olja, energi 6% (8) Bank, finans 10% (11) Media 4% (3) Övrigt 6% (8) Samarbetspartners Proact har långa och nära relationer med ett fåtal noga utvalda leverantörer. Proact har en väl definierad innovationsprocess för att på ett strukturerat sätt utvärdera nya produkter från befintliga leverantörer, likväl som att söka och ta in produkter från nya leverantörer. Genom denna process säkerställs att Proact alltid är i framkant avseende teknikutveckling och därigenom kan nyttja den senaste tekniken vid design av nya tjänster och ny IT-infrastruktur för kunderna. Bland de största leverantörerna återfinns exempelvis EMC, Hitachi Datasystems, NetApp, Symantec och Cisco. Proact samarbetar i det flesta fall med två olika leverantörer inom varje teknikområde. Det möjliggör för Proact att hålla mycket hög specialistkompetens och kännedom om varje produkt, samtidigt som det minskar risken för störningar i verksamheten i det fall relationen med en leverantör av någon orsak skulle förändras. Marknadsöversikt Mängden digital affärskritisk information fortsätter att växa i snabb takt, cirka 50 procent per år enligt oberoende undersökningsföretag såsom IDC. Trots den höga tillväxttakten, bedömer IDC att det ekonomiska värdet av den europeiska lagringsmarknaden kommer att vara oförändrad under det kommande året. Skillnaden mellan tillväxt i volym respektive värde förklaras främst av den snabba tekniska utvecklingen vilket exempelvis innebär större lagringskapacitet per lagringsenhet samt nya mer effektiva lagringstekniker. Även om den ekonomiska tillväxten stagnerat finns det nya områden som växer i snabb takt. Ett exempel är konceptet integrerade system (även kallat converged infrastructure), med en årlig tillväxt på mer än 40 procent i Europa. Genom den snabba tillväxttakten utgör detta koncept cirka 15 procent av den totala lagringsmarknaden. Tidigare har olika delar av IT-infrastrukturen såsom servrar, nätverk och lagring hanterats som separata delar. En tydlig marknadstrend är att dessa delar kommer att hanteras i ett integrerat koncept. Tack vare att de olika delkomponenterna är integrerade och testade med varandra ger konceptet företag och myndigheter möjlighet till kortare implementeringstider, förenklad administration samt mindre risk för produktionsstörningar, vilket i sin tur innebär kostnadsfördelar. Ytterligare ett område med hög tillväxttakt är privata molntjänster vilket innebär att kunder inte använder det publika molnet, utan väljer att implementera motsvarande koncept inom ramen för sitt eget datacenter, en leverantörs datacenter eller en kombination av de båda. Detta för att säkerställa god kontroll av den information som lagras och därigenom tillgodose både interna krav och lagkrav. Ovanstående är exempel på områden där Proact som fristående integratör, med specialistkompetens inom datalagring, integrerade system samt privata molntjänster, är väl positionerat att bistå kunderna för att säkerställa att deras verksamheter blir mer effektiva samtidigt som risker minimeras. Konkurrenssituation Proact erbjuder en unik specialistkompetens. Med en bas på över genomförda projekt har bolaget dessutom en mängd goda referenser från nöjda och återkommande kunder. Konkurrensen kommer från små specialiserade bolag, integratörer med en generell IT-verksamhetsinriktning samt från större bolag med egna produkter och tjänster såsom till exempel Hewlett-Packard och IBM. Proacts konkurrensfördelar återfinns framförallt i att vara en fristående integratör med specialistkompetens och lång erfarenhet inom områdena datalagring med tillhörande konsult- och supporttjänster, integrerade system samt inom området privata molntjänster. Tjänster utgör numera cirka 40 procent av Proacts totala intäkter. Som fristående specialist har Proact bättre möjligheter än andra integratörer och produkttillverkare att erbjuda de mest kostnadseffektiva tjänsterna samt lösningarna för varje kund vid varje enskilt tillfälle, vilket ger våra erbjudanden hög trovärdighet. 8 Proact Årsredovisning 2014 Erbjudande

11 Exempel på genomförda kundprojekt Norska Skattedirektoratet - Proact levererar konceptet Integrerade system till Norges skatteförvaltning Skatteförvaltningen har bland annat till uppgift att kontinuerligt uppdatera befolkningsregistret samt säkerställa att skatter och olika avgifter betalas på ett korrekt sätt. För att möta de krav och behov som finns avseende växande datamängder samt för att hantera det stora antalet transaktioner, vilka överstiger 120 miljoner per år, pågår ett intensivt arbete med att modernisera hela IT-infrastrukturen. Skatteverket har valt Proact som samarbetspartner avseende lagring då bolaget har en god specialistkompetens inom sitt fokusområde. Baserat på utfallet av en genomförd nulägesanalys presenterades ett behovsanpassat lösningsförslag, som på bästa sätt motsvarade de ekonomiska och tekniska krav som fanns från verksamhet. Förutom konceptet Integrerade system omfattar avtalet även implementering samt Proact Premium Support, vilket över tid innebär en positiv effekt på Proacts kontrakterade intäkter. Proact levererar konceptet Integrerade system till IST International Software Technology AB (IST) är en marknadsledande leverantör av IT-lösningar till utbildningssektorn. Målet är att på ett positivt sätt bidra till en utbildningsverksamhet som är effektiv och interaktiv. Verksamheten bedrivs främst i Skandinavien, USA och Kina. I dagsläget samarbetar IST med fler än 400 kommuner samt högskolor och universitet. IST har valt Proact som samarbetspartner tack vare hög kompetens i kombination med förmågan att kunna stötta genom hela affärsprocessen, från nulägesanalys till design och implementering. Genom den nya lösningen erhåller IST goda förutsättningar att skapa interna molntjänster vilka erbjuds kunderna på ett säkert och flexibelt sätt. Förutom konceptet Integrerade system omfattar avtalet även Proact Premium Support, vilket över tid innebär en positiv effekt på Proacts kontrakterade intäkter. Digby Brown tar ställning mot driftstopp och flyttar till Proacts privata moln Med kontor i Glasgow, Edinburgh, Kirkcaldy och Inverness är Digby Brown ett av Skottlands ledande personskadeföretag. Digby Brown tillhandahåller förstklassiga juridiska tjänster till sina kunder, de är i framkant när det gäller att se till att skadade vid olyckor får ersättning och kompensation med miljontals brittiska pund varje år. Digby Browns befintliga infrastruktur började visa ålderstecken och orsakade problem då det skulle integreras med företagets datahanteringsverktyg. Det resulterade i att det blev allt svårare att integrera och anpassa nya applikationer avsedda att stödja kärnverksamheten. Dessutom höll inte företagets failover-verktyg måttet och kraven på den interna IT-avdelningen att hantera återkommande driftstörningar ökade stadigt. Proact arbetade nära Digby Browns IT-avdelning för att implementera en mix av tjänsterna onsite Storage as a Service (STaaS) och 24x7 Service Management. Det innebar att Digby Browns frigjorde tid för IT-avdelningen och därigenom kunde mer fokus läggas på utveckling av verksamheten. Dessutom minskade kostnaderna och en budgeterbar kostnadsmodell infördes. Huisman väljer Proact för ny IT-infrastruktur Huisman Equipment är verksamt över hela världen inom områdena utveckling och tillverkning av tunga anläggningsmaskiner för onshore och offshore företag. Huisman var i behov av att kunna styra och övervaka hela IT-infrastrukturen från en central plats. Företaget var också i behov av förbättrad prestanda samt tillgänglighet avseende databaser och applikationer. Tack vare gedigen specialistkompetens valdes Proact som leverantör av en ny server- samt lagringsinfrastruktur. Genom den nya IT-infrastrukturen uppnås kraven avseende informationstillgänglighet, prestanda samt tillförlitlighet. Avtalet innefattar även implementeringen av den nya infrastrukturen samt ett femårigt avtal avseende Proact Premium Support, vilket över tid har en positiv effekt på Proacts kontrakterade intäkter. Erbjudande Proact Årsredovisning

12 Medarbetarna centrala för framgång Kompetens Nyckeln till Proacts kultur ligger i namnet; att vara proaktiva är en del av kärnan i kulturen och utgör därmed en viktig del av strategin att uppnå One Proact. Medarbetarnas kompetens ställs till kundernas förfogande genom till exempel konsult-, support- och molntjänster. Även under säljprocessen får kunderna tillgång till olika former av expertkunskap och erfarenhet vid diskussioner rörande förslag på problemlösningar inom Proacts fokusområden firade Proact 20-årsjubileum och per den sista december 2014 var antalet medarbetare 665 personer. I Europa finns bolaget representerat i 14 länder med 33 kontor. I början av 2015 startades verksamhet även i USA. Proact har ett nära samarbete med kunderna lokalt men nyttjar samtidigt styrkan av att vara ett internationellt företag. Som fristående integratör är målsättningen att alltid förstå kundernas krav och behov, både utifrån ett affärsmässigt och tekniskt perspektiv. För att uppnå visionen att vara Europas ledande företag inom integrerade system samt privata molntjänster är det viktigt att vara innovativ och kontinuerligt utveckla medarbetarnas kompetens. Proact har sedan ett antal år tillbaka drivit kompetensutveckling inom ramen för Proact Academy. Detta för att säkerställa att de individuella karriärs- och utvecklingsplanerna för varje medarbetare styr mot de kompetensmål som är definierade inom Proact. Proact Academy Genom Proact Academy erbjuds medarbetarna olika former av utbildningar, exempelvis inom områdena ledarskap, försäljning och teknik. Syftet är att främja vidareutbildning för alla medarbetare. Kartläggning, styrning och utveckling av kompetens är viktiga ledord i denna process. Genom att vara framgångsrika i detta interna arbete kan Proact som ledande aktör både attrahera och behålla de bästa medarbetarna. Proact Academy Leadership (PAL): MBAutbildning för ledare som genomförs i samarbete med Uppsala Universitet. Proact Academy Sales (PAS): Utveckla de medarbetare som arbetar med försäljning. Proact Academy Contracted Services (PACS): Utveckla specialistkompetensen hos de medarbetare som arbetar med konsult-, support- och molntjänsteverksamheten. Medarbetarundersökning Varje år genomförs medarbetarundersökningen Proact Motivation Index Survey. Genom undersökningen erhålls information avseende medarbetarnas motivation, engagemang och inställning till bolaget. Resultatet av undersökningen gör det möjligt att se trender inom bolaget när det gäller attityder och värderingar. Det ger såväl chefer som övriga medarbetare värdefull information om vilka områden som fungerar bra inom verksamheten samt vilka områden som behöver utvecklas. Att ta tillvara medarbetarnas synpunkter är en självklarhet för att därigenom säkerställa god kompetens och personlig utveckling av respektive medarbetare och därigenom god utveckling av bolaget. Incitamentsprogram Ett uttalat mål är att alla medarbetare i hela organisationen ska ha en del av lönen kopplad till företagets framgång, en så kallad rörlig lönedel. Detta sker i form av olika incitamentsprogram beroende på vilken typ av tjänst medarbetaren har. Antal år i branschen Åldersstruktur Fördelning per funktion < 5 år 5% 5-9 år 25% år 45% >15 år 25% -29 år 5% år 30% år 40% år 22% 60- år 3% Administration 13% Försäljning och Marknad 38% Tjänsteverksamhet 49% 10 Proact Årsredovisning 2014 Medarbetare

13 Hållbarhet, miljö och affärsetik Proacts uppförandekod är utgångspunkten för koncernens hållbarhetsarbete. Uppförandekoden är den gemensamma plattformen för Proacts sätt att göra affärer och ska vägleda alla anställda inom Proactkoncernen i deras dagliga arbete. God affärsetik och tydliga värderingar är avgörande för att vidmakthålla kunders, medarbetares, leverantörers och andras förtroende. Proacts verksamhet utgörs i sin helhet av tjänster, vilket innebär att bolaget inte har någon egen tillverkning och således inte heller några fabriker. Bolagets påverkan på miljön är därför begränsad och sker främst i samband med tjänsteresor och återvinning av emballage samt utrangerad IT-utrustning. För att i möjligaste mån minska negativ miljöpåverkan använder Proact digitala mötesplattformar såsom Microsoft Lync, istället för att hålla fysiska möten till vilka resor med bil, flyg eller tåg hade krävts. Proact strävar efter att driva affärsverksamheten på ett etiskt riktigt sätt och bidra till hållbar utveckling genom att uppfylla socialt och miljömässigt ansvar. Detta betyder att hållbarhet och affärsetik är integrerade delar av affärsplanen och beslutsprocesserna. Under året har företaget på lokal nivå dessutom genomfört en mängd olika sociala initiativ: Insamlingar till lokala välgörande ändamål via lokala aktiviteter såsom idrottstävlingar och motionslopp, välgörenhetsmiddagar och lotterier Donationer till lokala, nationella och internationella forskningsfonder med inriktning på att bekämpa allvarliga sjukdomar eller till stöd för utsatta barn Volontärarbete utfört av medarbetarna Lärlingsutbildning och praktikplatser Mascot Gold Cup 2014, Storbritannien För tredje året i rad medverkade Proact i världens största löpartävling med maskotar för välgörande ändamål: The Sue Ryder Mascot Gold Cup, på Wetherby Racecourse norr om Leeds. Sue Ryder är en brittisk vårdgivare inom hospis och neurologiska center. I samband med den årliga konferensen Proact Storage Vision i Tjeckien anordnade Proact ett lotteri för medarbetare, kunder och partner gick vinsten till organisationen Zdravotní klaun, en ideell organisation som använde humor i vården både på sjukhus och på äldreboenden. Zdravotní klaun ingår i den europeiska federationen för Red Noses Clowndoctors International, Hållbarhet, miljö och affärsetik Proact Årsredovisning

14 Aktien Aktien Proact-aktien är sedan juli 1999 noterad på Nasdaq Stockholm under symbolen PACT. Aktiekapitalet uppgår till kr fördelat på aktier med kvotvärde 1,14 kr. Samtliga aktier äger lika andel i bolagets tillgångar och vinst samt ger rätt till en röst vid bolagsstämma. Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier utan begränsningar i rösträtten. Börshandel Under 2014 omsattes 2,5 miljoner Proact-aktier till ett värde av 207,5 MSEK och en genomsnittskurs på 85,10 kr. Aktiekursen vid årets början var 80,00 kr och vid årets slut 78,50 kr. Ägarstruktur Proact hade aktieägare per 31 december 2014, varav de flesta var privatpersoner med ett mindre innehav. Antalet aktieägare med ett innehav som överstiger aktier uppgick till 42 stycken, där de största enskilda ägarna var Lannebo Fonder med ett innehav som uppgick till aktier och Livförsäkrings AB Skandia (publ) med aktier. Årsstämman den 6 maj 2014 bemyndigade styrelsen att förvärva upp till 10 procent av bolagets aktier fram till nästa årsstämma. Fram till och med 31 december 2014 har aktier återköpts inom detta bemyndigande. Sedan tidigare innehar bolaget aktier i eget förvar, därmed uppgår totalt antal aktier i eget förvar till stycken. Enligt vad styrelsen känner till finns inga avtal mellan aktieägare som kräver särskilda upplysningar enligt ÅRL. Aktieägarvärde Aktieägarvärde uppstår när bolaget är rätt positionerat och har en långsiktig lönsamhet. Proact värnar om att skapa långsiktig lönsamhet för aktieägarna genom att kontinuerligt fokusera på god verksamhetsutveckling med dels förbättrad lönsamhet i bolaget och dels förstärkning av bolagets marknadsledande ställning som specialist och fristående integratör i Europa. Information till aktieägare Den fullständiga årsredovisningen för 2014 kommer att hållas tillgänglig för allmänheten från mitten av april 2015, dels på bolagets kontor dels på bolagets hemsida. Kvartalsrapporter finns tillgängliga på bolagets hemsida För ytterligare information om bolaget vänligen kontakta Proact IT Group AB, telefon , e-post: Antal aktier per aktieägare Innehav Antal aktieägare Andel av aktieägare Antal aktier Andel av aktiekapital ,2% ,5% ,3% ,2% ,8% ,1% ,0% ,8% ,3% ,6% ,2% ,5% ,2% ,4% Summa ,0% ,0% Aktieägare Andel av kapital Antal aktier och röster Livförsäkrings AB Skandia (publ) ,9% Lannebo Micro Cap ,7% Svolder Aktiebolag ,6% IGC Industrial Growth Company AB ,9% Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige ,4% Fjärde AP-fonden ,9% Lannebo Microcap II ,6% AFA Sjukförsäkrings AB ,3% Länsförsäkringar Småbolag Sverige ,7% Unionen ,7% Övriga ,3% Totalt ,0% Aktiekapitalets utveckling År Antal aktier Kontant Nyemission ksek Apportemission ksek Fondemission ksek Split Återköp egna aktier Antal aktier Aktiekapital per aktie Nominellt värde ksek 1994 Proact bildas Nyemission, personal Apportemission, Norge Nyemission, allmänheten Apportemissioner Fondemission och split : Nyemission vid O-listenotering (48 kr) Apportemission (41 kr) Apportemission (43 kr) Apportemission (41 kr) Apportemission (73 kr) Apportemission (79 kr) Nyemission, Optionsprogram Nyemission (120 kr) Nyemission, Optionsprogram Företrädesemission (55 kr) Apportemission (32 kr) Apportemission (24,90 kr) Indragning av återköpta aktier Fondemission och indragning av återköpta aktier , Fondemission och indragning av återköpta aktier , Fondemission och indragning av återköpta aktier , Proact Årsredovisning 2014 Aktien

15 Bolagsstyrningsrapport Proact IT Group AB (publ) är moderbolag i Proact-koncernen som består av ett flertal dotterbolag enligt vad som framgår av årsredovisningen, not 17. Styrning av moderbolaget och koncernen sker via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med Aktiebolagslagen, Årsredovisningslagen, bolagsordningen, noteringsavtalet med Nasdaq Stockholm och Svensk kod för bolagsstyrning. Eventuella avvikelser från koden förklaras i samband med respektive avsnitt. Årsstämma Proacts högsta beslutande organ är årsstämman. Årsstämman i Proact IT Group AB hålls årligen i april eller maj i anslutning till bolagets huvudkontor i Kista. Tidpunkten för stämman offentliggörs senast i samband med kvartalsrapporten för tredje kvartalet och publiceras samtidigt på bolagets hemsida. Årsstämman väljer bolagets styrelse och dess ordförande. Till årsstämmans andra uppgifter hör också att fastställa bolagets resultat- och balansräkningar besluta om disposition av bolagets resultat besluta om förändringar i bolagsordningen välja revisorer besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD besluta om ersättning till styrelse och revisorer godkänna tillsättandet av valberedning De aktieägare som inte har möjlighet att personligen delta på stämman kan i stället delta genom ombud. I förvaltningsberättelsen under stycket Ägarförhållanden framgår det direkta eller indirekta aktieinnehavet i bolaget som representerar minst en tiondel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Vidare framgår av stycket Aktien begränsningarna i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma. Årsstämman 2014 Vid Proacts årsstämma den 6 maj 2014 i Kista deltog 14 aktieägare, representerande 56,3 procent av såväl antalet aktier som totala antalet röster i bolaget. Proacts styrelse, ledning och bolagets revisorer var närvarande vid stämman. Bland annat fattades följande beslut: Styrelsens ordförande Anders Hultmark utsågs till ordförande för stämman Resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning fastställdes Fastställande av föreslagen utdelning med 1,20 kr per aktie Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013 Styrelsearvodet fastställdes till totalt kr Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning Som styrelseledamot omvaldes Anders Hultmark, vilken även valdes som styrelsens ordförande. Som övriga styrelseledamöter omvaldes: Christer Holmén Eva Elmstedt Roger Bergqvist Christer Hellström Fastställande av principer för ersättning till ledande befattningshavare Fastställande av principer för utseende av valberedning till årsstämma 2015 Bemyndigande för styrelsen att, längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna, av sammanlagt högst aktier mot apportegendom eller genom kvittning Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att före nästa årsstämma förvärva upp till 10 procent av antalet utestående aktier i bolaget Valberedning Vid Proacts årsstämma den 6 maj 2014 beslutades att valberedningen ska bestå av representanter för de fyra största aktieägarna jämte styrelsens ordförande, och att styrelsens ordförande ska kontakta de största aktieägarna enligt Euroclear Swedens aktieägarförteckning per den 30 september Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts. Om någon av de största ägarna avstår från att utse representant i valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse sådan representant. Till ordförande i valberedningen utses en aktieägarrepresentant. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att valberedningen konstituerats ska valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Valberedningen ska i förekommande fall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till: val av stämmoordförande val av styrelseordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete val av och arvodering till revisorer (i förekommande fall) beslut om principer för utseende av valberedning Valberedningens arbete Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 9 oktober 2014 och består av styrelsens ordförande Anders Hultmark (IGC), Erik Sjöström (Skandia Liv) ordförande i valberedningen samt Johan Lannebo (Lannebo Fonder) och Ulf Hedlundh (Svolder). Valberedningen representerar tillsammans cirka 41 procent av rösterna i Proact per den 30 september Alla aktieägare har möjlighet att vända sig till valberedningen med förslag på styrelseledamöter. Valberedningen har haft två protokollförda möten. Bland annat har valberedningen bedömt styrelsens sammantagna lämplighet utifrån en bedömning av Proacts framtida utveckling och utmaningar. En redogörelse för valberedningens arbete publiceras på Proacts hemsida - i anslutning till offentliggörandet av dess förslag till årsstämman 2015 avseende val av styrelse. Styrelse Proacts styrelse fattar beslut i frågor som rör Proacts strategiska inriktning, investeringar, finansiering, organisationsfrågor, förvärv och avyttringar samt viktigare policies. Styrelsen ska också säkerställa en korrekt informationsgivning till Proacts intressenter enligt ovan nämnda styrande regelverk. Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av tre till åtta ledamöter med högst fem suppleanter. Ledamöterna, och i förekommande fall Bolagsstyrningsrapport Proact Årsredovisning

16 suppleanterna, väljs årligen på årsstämman för tiden till nästa årsstämma. På årsstämman den 6 maj 2014 beslutades att styrelsen under tiden till nästa årsstämma ska bestå av fem ledamöter och inga suppleanter. Styrelsen bedöms uppfylla börsreglerna från Nasdaq Stockholm samt Svensk kod för bolagsstyrning vad gäller krav på oberoende styrelseledamöter. En gång per verksamhetsår tar styrelsen inom sig eller med hjälp av externa parter upp: Utvärdering av styrelsens arbete Utvärdering av VDs arbete VDs syn på styrelsens arbete Genomgången ligger till grund för styrelsens framtida arbetssätt. Styrelsens ersättning Årsstämman den 6 maj 2014 fastställde styrelsens totala arvode till kr. Till styrelsens ordförande utgår arvode kr, till övriga ledamöter kr vardera samt för utskottsarbete kr att fördelas med kr till revisionsutskottet och kr till ersättningsutskottet. Inga ytterligare ersättningar till styrelsen har utgått under året. Styrelseledamöterna omfattas inte av några aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbete styrs av en årligen fastställd arbetsordning som reglerar ledamöternas inbördes arbetsfördelning, beslutsordning, firmateckning, styrelsens mötesordning samt ordförandens uppgifter. Styrelsens arbete följer en fastlagd föredragningsplan ägnad att säkerställa styrelsens behov av information och en lämplig arbetsfördelning mellan styrelsen och VD. Under 2014 hade styrelsen elva sammanträden jämfört med nio föregående år. De på styrelsen ankommande kontrollfrågorna handhas av styrelsen i förekommande fall efter beredning i ersättnings- respektive revisionsutskotten. Därutöver rapporterar bolagets revisorer minst en gång per år direkt till styrelsen sina iakttagelser från granskningen och sina bedömningar av bolagets interna kontroll. Utöver den löpande uppföljningen och kontrollen av verksamheten, har styrelsen under året bland annat behandlat strategier, expansion till nya länder, kapitalstruktur, samt organisationsfrågor. Styrelsens sammansättning samt närvaro på styrelsemöten 2014 Styrelseledamot Ersättningsutskott Revisionsutskott Närvaro på styrelsemöten Anders Hultmark 100 % Christer Hellström 100 % Christer Holmén 100 % Eva Elmstedt 91 % Roger Bergqvist 100 % Styrelseledamöternas oberoende gentemot Proact, Proacts ledning samt större ägare Styrelseledamot Funktion Född Nationalitet Invald Oberoende Aktieinnehav Anders Hultmark Ordförande 1954 Svensk 2005 Ja Roger Bergqvist Ledamot 1948 Svensk 2009 Ja Eva Elmstedt Ledamot 1960 Svensk 2009 Ja Christer Hellström Ledamot 1964 Svensk 2013 Ja Christer Holmén Ledamot 1960 Svensk 2009 Ja Övriga uppgifter om styrelseledamöterna Anders Hultmark (Engagerad ägare av företag) Styrelseordförande i Proact IT Group AB, Industrial Growth Company AB, HMark Holding AB och Provexa Holding AB. Ledamot i styrelsen, IGC Finance & Trading AB, Tidamek AB, Orrakullen AB, Elmagstaden AB, Provexa AB och IGC Growth Consulting AB. Chister Hellström (Styrelsearbete och investeringar) Styrelseordförande i Krauthammer Investments Holding Priority Foundation och Third Tier AB. Ledamot i styrelsen Curamando AB, Premune AB och Krauthammer Investments Holding Supervisory Board. Christer Holmén (Ek. Dr.) Styrelseordförande i Förvaltnings AB Gullbergsvass och Saltsteinen AB. Ledamot i styrelsen AB Gullringsbo Egendomar, Hemfrid AB och Wangeskog Hyrcenter AB. Eva Elmstedt (Styrelsearbete och investeringar, tidigare ledande befattningar inom Nokia, Ericsson och IBM). Ledamot i styrelsen Addtech AB och Syntavia AB. Roger Bergqvist (Egen konsultverksamhet) Ledamot i styrelsen BE Group AB, Lagercrantz Group AB, B&B Tools AB, Ventilationsgrossisten Nordic AB, Corroventa AB. Ersättningsutskottet Ersättningsutskottet har till uppgift att granska och ge styrelsen rekommendationer angående principerna för ersättning, inklusive prestationsbaserade ersättningar och pensionsvillkor till bolagets ledande befattningshavare. Frågor som rör VDs anställningsvillkor, ersättningar och förmåner bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. I utskottet diskuteras även de generella utgångspunkterna för lönesättningen i koncernen. Styrelsen ska till årsstämman den 5 maj 2015 presentera förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för företagsledningen för godkännande av stämman. Mer information om ersättning till VD samt övriga personer i företagsledningen finns i årsredovisningen, not 9. Ersättningsutskottet har under året haft två protokollförda möten jämte löpande kontakter via telefon och e-post. Revisionsutskottet Revisionsutskottets uppgift är att bereda styrelsens arbete med att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering. Utskottet har en löpande kontakt med bolagets externa revisorer för att informera sig om revisio- 14 Proact Årsredovisning 2014 Bolagsstyrningsrapport

17 nens inriktning och omfattning samt diskutera synen på bolagets risker. För andra tjänster än revision överstigande 10 procent av budgeterat revisionsarvode krävs beslut i styrelsen. Utskottet har även till uppgift att ge sin utvärdering av revisionsarbetet till valberedningen samt att biträda valberedningen vid framtagandet av valberedningens förslag till årsstämman till val av revisorer samt storleken på revisionsarvodet. Revisionsutskottet består av två styrelseledamöter, vilket är en avvikelse från rekommendationen i Svensk kod för bolagsstyrning om tre styrelseledamöter. Proacts styrelse har med hänsyn till bolagets storlek och komplexitet bedömt att två ledamöter är tillfyllest för uppgiften. Revisionsutskottets ordförande är beredande och sammankallande till revisionsutskottets möten. Revisionsutskottet har under året haft fyra möten jämte löpande kontakter via telefon och e-post. Externa revisorer Årsstämman den 6 maj 2014 valde revisionsbolaget Ernst & Young AB (EY) med Rickard Andersson som huvudansvarig revisor för tiden fram till årsstämman Revisorerna granskar styrelsens och VDs förvaltning av bolaget och kvaliteten i bolagets redovisningshandlingar. Revisorerna rapporterar resultatet av sin granskning till aktieägarna genom revisionsberättelsen, vilken framläggs på årsstämman. Därutöver lämnar revisorerna detaljerade redogörelser vid revisionsutskottets möten samt till styrelsen minst en gång per år. Bolagets halvårs- eller niomånadersrapport har inte granskats av revisorerna. Detta är en avvikelse från rekommendationen i Svensk kod för bolagsstyrning. Styrelsen har bedömt att en sådan granskning utifrån ett kostnadsperspektiv inte är nödvändig med tanke på bolagets grad av komplexitet och affärsrisker. Utöver revisionen utför EY vissa tjänster för Proact. När EY anlitas för att tillhandahålla andra tjänster än revision, sker det i enlighet med de av revisionsutskottet beslutade reglerna för godkännande av tjänsternas art och omfattning samt ersättning av dessa. Proact bedömer att utförandet av dessa tjänster är inom riktlinjerna och inte har inverkat på EYs oberoende. Närmare upplysning om ersättning till revisorerna finns i årsredovisningen, not 8. VD och koncernledning Martin Ödman, född 1957, är VD och koncernchef för Proact IT Group AB sedan den 13 november Han anställdes 1997 och var senast ansvarig för Business Unit West, vilken innefattade bolagets verksamheter i södra Sverige, Danmark och Storbritannien. Martin Ödman ägde aktier i bolaget per den 31 december Martin Ödman har inga väsentliga aktieinnehav eller delägarskap i företag som Proact har betydande affärsrelationer med. VD leder verksamheten i enlighet med styrelsens instruktioner och den antagna arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. VD ansvarar för att hålla styrelsen informerad samt tillse att styrelsen ges erforderliga beslutsunderlag. VD är föredragande i styrelsen men inte styrelseledamot. Detta i enlighet med gällande policy där vare sig VD eller annan ledande befattningshavare ska vara styrelseledamot i moderbolaget. I löpande kontakter håller VD ordföranden informerad om bolagets och koncernens utveckling och finansiella ställning utöver den periodiska rapporteringen. VD och övriga i företagsledningen har regelbundna möten för att gå igenom resultatutveckling, uppdatera prognoser och planer samt fatta beslut i olika frågor. Proacts koncernledning består per 31 december 2014 av VD och nio andra ledande befattningshavare. Av andra ledande befattningshavare är fem personer anställda i moderbolaget och fyra i dotterbolag. De verksamhetsdrivande dotterbolagen rapporterar till respektive Business Unit Director som i sin tur rapporterar direkt till VD. Rapporteringen sker månadsvis, med fördjupad kvartalsvis genomgång av respektive verksamhet. Dotterbolagens styrelser består företrädesvis av medlemmar ur Proacts koncernledning. Ordförandeposterna i dotterbolagen innehas antingen av VD i Proact IT Group AB eller av respektive Business Unit Director. Ersättning till ledande befattningshavare Årsstämman den 6 maj 2014 antog principer angående ersättning till ledande befattningshavare vilka innebär att ersättning ska utgöras av fast lön, rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen till befattningshavaren ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar och betydande prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen. Fast och rörlig ersättning ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den sammanlagda rörliga ersättningen för samtliga ledande befattningshavare ska vara maximerad (till i genomsnitt motsvarande åtta månadslöner) och baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål samt ska sammanfalla med aktieägarnas intressen. Informationsgivning Proact eftersträvar en kommunikation med aktieägarna och övriga intressenter som är korrekt, tydlig, saklig, trovärdig och snabb. Den ska också präglas av öppenhet. Proact publicerar löpande delårsrapporter och årsredovisningar på svenska och engelska. Händelser som bedöms som kurspåverkande offentliggörs som pressmeddelanden. På Proacts hemsida finns också en stor mängd information som uppdateras kontinuerligt. Proact kommunicerar därutöver med kapitalmarknaden och media genom träffar med analytiker och journalister i samband med publiceringen av del- och helårsrapporterna. Representanter från Proact deltar också löpande på olika aktieägar- och analytikerträffar. Bolagsstyrningsrapport Proact Årsredovisning

18 Styrelsens rapport om intern kontroll Kontrollmiljö Den interna kontrollen inom Proact baseras på en kontrollmiljö som omfattar organisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar. Detta dokumenteras och kommuniceras i styrande dokument såsom interna policies, riktlinjer och instruktioner. Exempelvis gäller detta arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD och mellan de olika enheterna inom organisationen. Vidare genom instruktioner för attesträtt, redovisning och rapportering mm. Styrelsen följer upp att fastlagda principer för den finansiella rapporteringen och interna kontrollen efterlevs samt upprätthåller ändamålsenliga relationer med bolagets revisorer. Bolagsledningen rapporterar till styrelsen efter fastställda rutiner. Bolagsledningen ansvarar för det system av interna kontroller som krävs för att hantera väsentliga risker i den löpande verksamheten. Exempelvis upprättas riktlinjer och instruktioner för olika befattningshavare för att stärka förståelse och betydelsen av sina respektive roller och därmed också bidra till en god intern kontroll. Information och kommunikation Väsentliga riktlinjer, manualer m.m. som påverkar den finansiella rapporteringen uppdateras och kommuniceras löpande till berörd personal inom koncernen. Det finns såväl formella som informella informationskanaler till bolagsledningen och styrelsen för väsentlig information från medarbetarna. För extern kommunikation följer bolaget de styrande regelverk som tidigare berörts. Uppföljning Styrelsen erhåller månatligen ekonomiska rapporter. Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Styrelsens arbete innefattar också att säkerställa att åtgärder vidtas rörande eventuella brister och förslag till åtgärder som framkommit vid extern revision. Proact bedriver egen internrevision. Riskbedömning och kontrollaktiviteter Styrelsen har det yttersta ansvaret för riskhanteringen. En tydlig organisation och beslutsordning syftar till att skapa en god medvetenhet om risker hos medarbetarna och ett väl avvägt risktagande. Riskbedömningen omfattar såväl identifiering som kartläggning och bedömning av risker på alla nivåer i koncernen. Aktiviteter och rapportering sker löpande för att vidmakthålla god intern kontroll och därmed förebygga och upptäcka risker 16 Proact Årsredovisning 2014 Bolagsstyrningsrapport

19 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Proact IT Group AB (publ), org.nr , lämnar härmed årsredovisning samt koncernredovisning för räkenskapsåret 2014, bolagets tjugonde verksamhetsår. Balans- och resultaträkningar för koncern- och moderbolag ska fastställas på årsstämma den 5 maj Generell information Bolagets firma är Proact IT Group AB (publ) med säte i Stockholms kommun. Huvudkontorets adress är Kistagången 2, Kista. Bolaget är sedan 1999 noterat på Nasdaq Stockholm under symbolen PACT. Verksamhetsinriktning Proact är Europas ledande fristående integratör inom datalagring och molnlösningar. Proacts lösningar täcker alla delar av datalagring såsom virtualisering, nätverksfunktioner och säkerhet. Proact levererar verksamhetsnytta genom att hjälpa företag och myndigheter över hela världen att minska risken, sänka kostnaderna samt, framförallt, leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster. Proact består av hel- och delägda dotterbolag i Europa. Per sista december 2014 uppgick antalet medarbetare i Proact till 665, verksamma i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien och Tyskland. Alla bolag i koncernen erbjuder samma utbud av tjänster på respektive marknad med undantagen Proact Finance AB, Proact Managed Cloud Services B.V. samt moderbolaget, vilkas verksamhet beskrivs nedan. Proact Finance AB är ett helägt dotterbolag som via koncernens dotterbolag erbjuder kunderna finansieringstjänster. Proact Managed Cloud Services B.V. är ett helägt dotterbolag som via koncernens dotterbolag erbjuder kunderna molntjänster. Moderbolaget, Proact IT Group AB (publ), är ansvarigt för koncerngemensamma frågor. Året som gick Bolaget har under 2014 haft en fortsatt stabil utveckling gällande lönsamhet, kassaflöde och nettoskuld. Sammantaget innebär detta att bolaget för helåret 2014 uppvisar det bästa resultatet någonsin i bolagets historia. Detta har åstadkommits trots att det under året varit en svag ekonomisk marknadsutveckling. Systemintäkterna har under året minskat med 3 procent. Åtgärder har vidtagits för att återfå såväl tillväxt som bättre lönsamhet. Glädjande är att marknaden i allt högre grad efter frågar de typer av tjänster som bolaget erbjuder, de totala tjänsteintäkterna ökade med 8 procent under året. Intäkterna uppgick till (2 305) MSEK vilket är en ökning med 1 procent. Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, för helåret 2014 uppgick till 144 (128) MSEK vilket är en ökning med 13 procent jämfört med föregående år. EBITDA justerat för poster av engångskaraktär uppgick till 146 (144) MSEK. Resultatet före skatt uppgick till 85 (44) MSEK. Resultat före skatt justerat för poster av engångskaraktär uppgick till 87 (65) MSEK. Koncernens intäkter och resultat Under helåret 2014 uppgick bolagets intäkter till (2 305) MSEK, en ökning med 1 procent. Intäkter per Business Unit Jan-dec 2014 Jan-dec 2013 Jan-dec 2012 Nordics UK West East Proact Finance Koncerngemensamt Totala intäkter Samtliga Business Unit s förutom UK uppvisar tillväxt för helåret I Nordics har intäkterna ökat vilket är positivt då marknaden i vissa länder varit avvaktande. I UK har de totala tjänsteintäkterna utvecklats väl, framför allt avseende support- och molntjänster. Samtidigt har systemintäkterna haft en svag utveckling. Främst beroende på att de förväntade effekterna, av de i början av 2014 genomförda förändringarna i säljorganisationen, har tagit längre tid än beräknat att realisera. I West och East har såväl systemintäkter som tjänsteintäkter utvecklats positivt under Proact Finance fortsätter att utvecklas väl och framtida kontrakterade kassaflöden uppgår till 113 (104) MSEK per 31 december Proact har en god intäktsfördelning avseende olika branschsegment. De fyra största branschsegmenten är Handel & Tjänster, Offentlig sektor, Telekom samt Tillverkande industri. Intäkter per bransch Handel & Tjänster 24% (21) Offentlig Sektor 21% (22) Telekom 16% (13) Tillverkande Industri 13% (14) Olja, energi 6% (8) Bank, finans 10% (11) Media 4% (3) Övrigt 6% (8) Systemintäkterna minskade under räkenskapsåret med 3 procent i jämförelse med samma period föregående år. Justerat för valutaeffekter minskade systemintäkterna med 6 procent. Den negativa utvecklingen kan framför allt hänföras till den negativa utvecklingen av systemintäkter i UK. Tjänsteverksamhetens intäkter avseende konsulttjänster, avtalad kundsupport, drifts- och molntjänster ökade med 8 procent jämfört med föregående år, justerat för valutaeffekter var ökningen 3 procent. Nya avtal avseende molntjänster har tecknats till ett värde om 127 (155) MSEK. Intäkterna från molntjänster periodiseras över kontraktets löptid, som är mellan 3-5 år. Såväl kundsupport som molntjänster bidrar till en positiv utveckling av bolagets totala kontrakterade intäkter, vilket är viktigt för bolagets framtida intjäning. Förvaltningsberättelse Proact Årsredovisning

20 Med valutaeffekter avses skillnaderna mellan årets resultat omräknat till årets respektive föregående års valutakurser. Intäkter per rörelsegren Jan-dec 2014 Jan-dec 2013 Jan-dec 2012 Systemförsäljning Tjänsteverksamhet Övriga intäkter Totala intäkter Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, för helåret 2014 uppgick till 144 (128) MSEK vilket är en ökning med 13 procent jämfört med föregående år. EBITDA justerat för poster av engångskaraktär uppgick till 146 MSEK. Under samma period uppgick resultatet före skatt till 85 (44) MSEK, vilket är en ökning med 95 procent. Resultat före skatt justerat för poster av engångskaraktär uppgick till 87 (65) MSEK. Resultat före skatt per BU Jan-dec 2014 Jan-dec 2013 Jan-dec 2012 Nordics 59,2 63,3 70,3 UK 3,3 12,7 4,8 West 17,0 7,4 1,8 East 7,5 5,2 7,7 Proact Finance 5,1 1,2 0,2 Koncerngemensamt 4,9 25,0 19,8 Resultat före skatt och engångsposter 87,2 64,8 61,0 Engångskostnader/ avyttring av verksamhet 2,0 21,1 Resultat före skatt 85,2 43,7 61,0 Resultatet i Nordics har påverkats negativt beroende på lägre marginal och volym i Norge i jämförelse med föregående år. I UK har resultatet utvecklats negativt främst beroende på en mycket svag utveckling av systemaffären, dock har de kontrakterade tjänsterna utvecklats väl. West uppvisar ett betydligt bättre resultat jämfört med föregående år, tack vare en positiv utveckling avseende såväl system- samt tjänsteverksamheten. East har utvecklats väl under året, avseende samtliga rörelsegrenar. Proact Finance utvecklas väl och genererar ett bättre resultat än föregående år. De koncerngemensamma kostnaderna har under året minskats, vilket främst är hänförligt till bättre resultat inom molntjänstverksamheten. En engångskostnad hänförlig till tidigare år har påverkat rörelseresultatet negativt med 2 MSEK. Den redovisade skattekostnaden under räkenskapsåret uppgick till 25 (17) MSEK, vilket motsvarar en skattesats om 30 procent. Den höga skattesatsen beror bland annat på att förlusterna inom molntjänstverksamheten ännu inte uppfyller kraven för aktivering som tillgång. Resultat per aktie uppgick till 6,16 (2,36) kr. Finansiell ställning och kassaflöden Koncernens likvida medel uppgick till 143 (44) MSEK per den 31 december Därutöver har koncernen en outnyttjad checkkredit om 141 (102) MSEK. Soliditeten uppgick till 17,5 (16,9) procent per den 31 december Nettoskulden har minskat med 113 MSEK. Kassaflödet var 90 ( 56) MSEK för helåret, varav 248 (41) MSEK från den löpande verksamheten. 69 (55) MSEK har investerats i anläggningstillgångar och 36 (12) MSEK har utbetalats avseende tilläggsköpeskillingar samt förvärv av ytterligare aktier i dotterbolag. Förändring av banklån, nyttjande av checkräkningskrediter samt kontraktsbelåning har sammantaget belastat kassaflödet med 30 (27) MSEK. Utdelning till moderbolagets aktieägare har gjorts med 11 (10) MSEK samtidigt som återköp av egna aktier har uppgått till 10 ( ) MSEK. Av total checkräkningskredit om 145 (115) MSEK har 4 (13) MSEK utnyttjats. Banklån uppgår till 120 (133) MSEK varav 32 (38) MSEK förfaller inom 12 månader. 102 MSEK avser förvärvet av B2Net (numer Proact IT UK Ltd.) i Storbritannien. Lånet är förknippat med sedvanliga lånevillkor, se vidare not 2, och ska amorteras kvartalsvis till och med juli 2016, då en omförhandling gällande kvarvarande skuld ska genomföras. Kontraktsbelåning används för att finansiera Proacts finansbolag, Proact Finance. Bolaget använder även fakturabelåning i Sverige och Finland. Koncernens totala goodwill uppgår till 281 (258) MSEK och är främst hänförlig till verksamheterna i Storbritannien, Nederländerna, Sverige och Norge. Övriga immateriella tillgångar uppgår till 121 (127) MSEK och skrivs av över en nyttjandeperiod på 5-10 år. Koncernens samlade förlustavdrag uppgår till 112 (94) MSEK. Av dessa har 24 (46) MSEK bedömts kunna nyttjas mot framtida skattepliktiga vinster och skatteeffekten av det bedömda framtida avdraget har upptagits som uppskjuten skattefordran. Per den 31 december 2014 har totalt 14 (18) MSEK upptagits som uppskjuten skattefordran hänförlig till outnyttjade förlustavdrag och temporära skillnader. Årets skattekostnad uppgår till 25 (17) MSEK varav 16 (17) MSEK har utbetalats. Medarbetare Medelantalet anställda under året uppgick till 646 (649) personer. Den 31 december 2014 uppgick antalet anställda personer till 665 (644). Moderbolaget Moderbolagets intäkter uppgick under året till 55 (55) MSEK. Resultat före skatt för året uppgick till 53 (29) MSEK. Resultatet avser till stor del utdelningar från dotterbolag. Moderbolagets skuld i gemensamt koncernvalutakonto uppgick per den 31 december 2014 till 239 (230) MSEK. Antalet anställda i moderbolaget uppgick vid periodens slut till 13 (11) personer. Moderbolagets verksamhet har varit oförändrad under perioden och består av koncerngemensamma funktioner samt arbete rörande investor relations. Inga väsentliga transaktioner med närstående har skett. Miljö Bolaget bedriver inte någon verksamhet som omfattas av miljöbalkens tillstånds- eller anmälningsplikt. Forskning och utveckling Bolagets forsknings- och utvecklingsverksamhet bedrivs genom en inom bolaget fastställd innovationsprocess. Processen säkerställer att bolaget på bästa sätt möter de krav och behov som finns på marknaden, samt att nya produkter lanseras och tjänster utvecklas på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. I tillägg har bolaget nära kontakter med de ledande och viktigaste leverantörerna av system inom datalagring och molntjänster. Bolaget tar även del av den tekniska utvecklingen inom bolagets fokusområden genom deltagande på branschmässor och seminarier. Risker och osäkerhetsfaktorer Koncernens hantering av finansiella risker bedrivs utifrån en av styrelsen fastställd finanspolicy. Koncernens operativa risker bedöms och hanteras 18 Proact Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan 16.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm ANMÄLAN M M Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Proact IT Group AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Proact IT Group AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Proact IT Group AB (publ) Tisdagen den 5 maj 2015 Dagordning Dagordning för årsstämma med aktieägarna i Proact IT Group AB (publ) tisdagen den 5 maj 2015 kl. 18:00, Victoria

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Aktieägarna i Bufab Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 kl 14.00 i Gamla Gummifabrikens lokaler, Jönköpingsvägen 15/Magasingatan,

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011 Malmö 29 mars, 2011 Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i

Handlingar inför Årsstämma i 2014-04-03 Handlingar inför Årsstämma i 7 maj 2014 Årsstämma i Årsstämma i den 7 maj 2014 kl 17.00 i bolagets lokaler på Berga Backe 4 i Danderyd. Registrering från 16.30. Aktieägare som önskar deltaga

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning av om stämman

Läs mer

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla: Styrelsens för Starbreeze AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och om överlåtelse av egna aktier enligt punkt 12 i förslaget till dagordning vid årsstämma

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 10 april 2013 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014 Malmö 31 mars, 2014 Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014 Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB måndagen den 30 juni 2014 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4.

Läs mer

KALLELSE OCH DAGORDNING

KALLELSE OCH DAGORDNING 1(5) KALLELSE OCH DAGORDNING ÅRSSTÄMMA I AVONOVA SVERIGE AB (PUBL) Aktieägarna i Avonova Sverige AB kallas till årsstämma tisdagen den 5 april 2011 kl 18:00 hos Kungsholmens konferens och matsal, Fleminggatan

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 8 april 2014 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ)

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ) Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ) 5 maj 2011 Årsstämma i 5 maj 2011 kl 16.00 i Duroc Machine Tools lokaler på Reprovägen 15 i Täby. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman.

Läs mer

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2012 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2012 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2012 klockan 16.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm ANMÄLAN M M Aktieägare som vill delta i årsstämman

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EUROCINE VACCINES AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EUROCINE VACCINES AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EUROCINE VACCINES AB (PUBL) Aktieägarna i, 556566-4298, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17 december 2015 klockan 16.00 på Karolinska Institutet Science Park, Tomtebodavägen

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015 KALLELSE Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) TISDAGEN DEN 27 MAJ 2014 1. Bolagsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 19 april 2013,

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 19 april 2013, Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ) Aktieägare i Knowit AB (publ), 556391-0354 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2013 klockan 15.00, i Bolagets lokaler på

Läs mer

Fullständiga förslag till årsstämma den 25 maj 2016 i Enzymatica AB (publ)

Fullständiga förslag till årsstämma den 25 maj 2016 i Enzymatica AB (publ) Fullständiga förslag till årsstämma den 25 maj 2016 i Enzymatica AB (publ) Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 9) Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Torsdagen den 14 maj 2014 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) torsdagen den 15 maj 2014 Dagordning

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015,

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015, Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ) Aktieägare i Knowit AB (publ), 556391-0354 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 klockan 16.00, i Bolagets lokaler på Klarabergsgatan

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm

Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm STUDSVIK AB (publ) PROTOKOLL 1 (5) Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm Deltagande aktieägare Enligt förteckning i Bilaga 1. Övriga deltagande Enligt

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, 556793-3089.

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, 556793-3089. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Infranord AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 16 724 600.

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 16 724 600. Aktieägarna i ework Scandinavia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 14.00 på Rica Hotel Stockholm, Slöjdgatan 7 i Stockholm. Rätt att delta i stämman och instruktioner

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015 Handlingar inför årsstämman 2015 i, 556515-2310 onsdagen den 20 maj 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 30 mars 2011 kl 16.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL) Wallenstam AB (publ) hälsar aktieägarna välkomna till årsstämma onsdagen den 27 april 2011 kl. 16.00 på Wallenstams huvudkontor på Kungsportsavenyen 2 i Göteborg.

Läs mer

1 Stämman öppnades av Anders Börjesson som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna.

1 Stämman öppnades av Anders Börjesson som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna. Org.nr 556034-8590 Protokoll fört vid årsstämman med aktieägarna i Bergman & Beving AB (publ) i IVA:s Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm, den 24 augusti 2017 1 Stämman öppnades av Anders Börjesson

Läs mer

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår att Andreas Säfstrand utses till ordförande vid årsstämman.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2016

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2016 Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2016 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Fredagen den 29 april 2016, kl. 10.00. Registrering från kl. 09.30. Plats: Styrelserummet,

Läs mer

ANMÄLAN M M FÖRSLAG TILL DAGORDNING

ANMÄLAN M M FÖRSLAG TILL DAGORDNING Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 april 2011 klockan 16.00 i bolagets lokaler på Warfvinges väg 20, plan 5, i Stockholm ANMÄLAN M M Aktieägare som vill delta i

Läs mer

Malmö 2 april, 2009. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2009

Malmö 2 april, 2009. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2009 Malmö 2 april, 2009 Kallelse till årsstämma den 6 maj 2009 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Nordiska Börs meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr , kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 april 2016 kl i Folkets Hus i Åseda.

Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr , kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 april 2016 kl i Folkets Hus i Åseda. Pressmeddelande Åseda den 9 mars 2016 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PROFILGRUPPEN AB Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 april 2016 kl 16.00

Läs mer

Aktieägarna i OEM International AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i OEM International AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA Aktieägarna i OEM International AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA Torsdagen den 23 april 2015 kl. 16.00 på Badhotellets Konferenscentrum, Ågatan 16, Tranås Anmälan Aktieägare som önskar deltaga på

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Episurf Medical AB

Kallelse till årsstämma i Episurf Medical AB 29 april 2014 Kallelse till årsstämma i Episurf Medical AB Aktieägarna i Episurf Medical AB, org.nr 556767-0541, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 3 juni 2014 kl 18.00 på Hotel Birger Jarl, konferenslokal

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2015 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2015 Härmed

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015 Härmed kallas

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Polygiene AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Polygiene AB (publ) Kallelse till årsstämma i Polygiene AB (publ) Aktieägarna i Polygiene AB (publ), 556692-4287, kallas härmed till årsstämma på Malmö Börshus, Skeppsbron 2, i Malmö onsdagen den 11 maj 2016 kl. 16.00. Rätt

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016

Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016 Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016 myfc Holding AB Aktieägarna i myfc Holding AB (publ), org. nr 556942-1612, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 maj

Läs mer

Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ)

Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ) Sida 1 av 6 Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ) Välkommen till Precise Biometrics AB:s årsstämma tisdagen den 27 april 2015, kl. 16.00 på Precise Biometrics huvudkontor, Scheelevägen

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB,

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB, Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2017 Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB, 556758-1805 Tid: Plats: Torsdagen den 27 april 2017, kl.11.30 7A Centralen,

Läs mer

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman.

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman. Bilaga 2 Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman; fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer och revisorssuppleanter; fastställande av arvoden

Läs mer

OPTIONSPROGRAM Ett optionsprogram för medarbetare i Orc Software lanserades under fjärde kvartalet 2006 och en nyemission av 400 000 optioner genomfördes i december 2006. Optionsprogrammet är uppdelat

Läs mer

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10. fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.00 i Solna Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Staten genom Elin Lewold 175

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL) Aktieägarna i CTT Systems AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2017 kl. 16.00 i bolagets lokaler, Brukslagarevägen 5 i Nyköping. ANMÄLAN

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ)

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ) Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ) 4 maj 2010 Årsstämma i MSC Konsult AB (publ) den 4 maj 2010 klockan 16:00 Bolagets lokaler, Vasagatan 52, Stockholm Förslag till dagordning 1. Val

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

FÖRSLAG TILL DAGORDNING Aktieägarna i Dedicare AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2015 klockan 16.00 på bolagets huvudkontor, Sankt Eriksgatan 44, 5 tr i Stockholm ANMÄLAN M M Aktieägare som vill delta

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2017

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2017 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2017 Härmed

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm, 5 mars 2014

Pressmeddelande Stockholm, 5 mars 2014 Pressmeddelande Stockholm, 5 mars 2014 Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA kallas till årsstämma torsdagen den 10 april 2014, kl 15.00 i Stockholm Waterfront Congress

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2015 kl. 13:00 i lokaler på

Läs mer

Kallelse FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Kallelse FÖRSLAG TILL DAGORDNING Kallelse Aktieägarna i Uniflex AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 18 april 2011 klockan 16.00 på Hotell Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm. Aktieägare som vill

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Lund, 3 november - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 november 2016 kl. 13.00 i bolagets

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Boliden AB (publ)

Välkommen till årsstämma i Boliden AB (publ) Välkommen till årsstämma i Boliden AB (publ) Aktieägarna i Boliden AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 3 maj 2013 kl. 15.00. Årsstämman kommer att äga rum i Stockholm på Stockholm Waterfront Congress

Läs mer

Årsstämma i Haldex AB (publ)

Årsstämma i Haldex AB (publ) Årsstämma i Haldex AB (publ) Aktieägarna i Haldex AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 april 2009, kl 16.00 i IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Läs mer

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning 1. Bolagsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid bolagsstämman. 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ) Kallelse till årsstämma i Aktieägarna i, org. nr. 556576-6655, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2016 klockan 14.00 i Erik Penser Banks lokaler på Apelbergsgatan 27 i Stockholm. Registrering

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Swedol AB (publ) den 29 mars 2017

Välkommen till årsstämma i Swedol AB (publ) den 29 mars 2017 Välkommen till årsstämma i Swedol AB (publ) den 29 mars 2017 Aktieägarna i Swedol AB (publ), 556127-6188, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 mars 2017 kl. 15:00 i Näringslivets hus (lokal Wallenbergaren),

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Aktieägarna i Addnode Group Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2013 klockan 18.00 i Bonnier konferenscenter, Torsgatan 21, Stockholm. Insläpp sker

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB (publ), org nr 556475-4793, torsdagen den 24 april 2014 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm Närvarande: Aktieägare

Läs mer

Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida (www.ework.se).

Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida (www.ework.se). Aktieägarna i ework Scandinavia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdag den 22 april 2015 klockan 14.00 i bolagets lokaler på Klarabergsgatan 60, 3 trappor, i Stockholm. Rätt att delta i stämman

Läs mer

Valberedningen för Alfa Laval AB (publ) föreslår att årsstämman den 26 april 2010 fattar följande beslut om val av ordförande vid stämman.

Valberedningen för Alfa Laval AB (publ) föreslår att årsstämman den 26 april 2010 fattar följande beslut om val av ordförande vid stämman. Punkt 2 Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman Valberedningen för Alfa Laval AB (publ) föreslår att årsstämman den 26 april 2010 fattar följande beslut om val av ordförande vid stämman.

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Pressrelease 2014-04-09 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Aktieägarna i, org. nr 556556-8325, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Torsdagen den 8 maj 2014, klockan 13:00 Plats:

Läs mer

Valberedningen i Bilia kommer att framlägga följande förslag vid bolagets årsstämma:

Valberedningen i Bilia kommer att framlägga följande förslag vid bolagets årsstämma: Redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2016 Bakgrund I enlighet med den instruktion Bilia ABs ( Bilia ) årsstämma utfärdade 2014 utsågs hösten 2015 en valberedning bestående av representanter

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G

B O L A G S O R D N I N G Org.nr 556184-8564 1(5) Underbilaga A till bilaga 14:1 B O L A G S O R D N I N G antagen vid årsstämma den 3 maj 2007 1 Bolagets firma är Scania Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Föremålet för bolagets

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Tid: Onsdagen den 24 april 2013, kl. 15.30 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70 Lokal: Washington

Tid: Onsdagen den 24 april 2013, kl. 15.30 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70 Lokal: Washington Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB (publ) 2013 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL) Aktieägarna i Cell Impact AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 april 2013 klockan 14.00, Lundqvist & Lindqvist, Tändstickspalatset, Västra

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Metria AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Metria AB 2016 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB Aktieägarna i Amago Capital AB, org. nr 556476-0782, kallas till årsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Arsenalsgatan 6 i Stockholm, onsdagen den 28 maj 2008 kl. 09.30.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2013

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2013 Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2013 Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB, organisationsnummer 556758-1805 Tid: Den 24 april 2013, kl. 11.00

Läs mer

Aktieägare som vill delta på årsstämman ska:

Aktieägare som vill delta på årsstämman ska: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ODD MOLLY INTERNATIONAL AB (PUBL) Aktieägarna i Odd Molly International AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2017 kl. 14.00 i Bolagets showroom

Läs mer

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2014

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Stockholm 2014 03 27 Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700.

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för bolagsanalys och ägarstyrning Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I A GROUP OF RETAIL ASSETS SWEDEN AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I A GROUP OF RETAIL ASSETS SWEDEN AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I A GROUP OF RETAIL ASSETS SWEDEN AB (PUBL) A Group Of Retail Assets Sweden AB (publ), org.nr 559004-3641, håller årsstämma den 19 maj 2016, kl. 14.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler,

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma 2015 i Green Cargo AB Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut och motivering av förslaget till styrelse inför årsstämman 2016

Valberedningens förslag till beslut och motivering av förslaget till styrelse inför årsstämman 2016 Valberedningens förslag till beslut och motivering av förslaget till styrelse inför årsstämman 2016 Årsstämman i Nordax Group AB (publ) ( bolaget ) har tidigare beslutat om principer för utseende av valberedningen.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2017

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2017 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2017 Härmed kallas till

Läs mer

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL) Aktieägarna i Net Entertainment NE AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 24 april 2014 kl. 15.00 i Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan

Läs mer

Innovative Vehicle Solutions

Innovative Vehicle Solutions Innovative Vehicle Solutions PRESSMEDDELANDE Årsstämma i Haldex Aktiebolag (publ) Landskrona den 14 Mars, 2012 Aktieägarna i Haldex AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 april 2012 kl. 16:00

Läs mer

Punkterna 1 och 10-13: Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämma den 17 maj 2017 i LeoVegas AB (publ)

Punkterna 1 och 10-13: Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämma den 17 maj 2017 i LeoVegas AB (publ) Punkterna 1 och 10-13: Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämma den 17 maj 2017 i LeoVegas AB (publ) I enlighet med beslut vid årsstämman 2016 sammankallades i november 2016 en valberedning

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Green Cargo AB 2016 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB 2012

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB 2012 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Stockholm 2012-03-27 Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden

Läs mer

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70.

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Tid: Onsdagen den 27 april 2016, kl Plats: Näringsdepartementets lokaler, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm

Tid: Onsdagen den 27 april 2016, kl Plats: Näringsdepartementets lokaler, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Byggindustrier Box 5054 102 42 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Swedavia AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRADEDOUBLER AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRADEDOUBLER AB (publ) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRADEDOUBLER AB (publ) Aktieägarna i TradeDoubler AB (publ) org. nr. 556575-7423 kallas härmed till årsstämma tisdagen den 3 maj 2016 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan

Läs mer

Valberedningens i Nobia AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2015

Valberedningens i Nobia AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2015 Valberedningens i Nobia AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2015 Bakgrund Årsstämman i Nobia AB (publ) ( Nobia ) har vid årsstämman 2011

Läs mer

Valdes Mats Qviberg att som ordförande leda stämman. Protokollet fördes på styrelsens uppdrag av advokat Erik Borgblad.

Valdes Mats Qviberg att som ordförande leda stämman. Protokollet fördes på styrelsens uppdrag av advokat Erik Borgblad. Protokoll fört vid årsstämma i Investment AB Öresund (publ), org.nr 556063-9147, onsdagen den 20 mars 2013, kl. 14.00, i Citykonferensen Ingenjörshuset på Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm 1 Stämmans öppnande

Läs mer