Innehållsförteckning. Proact i korthet. Årsstämma 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Proact i korthet. Årsstämma 2014"

Transkript

1 årsredovisning 2014

2 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Vision, affärsidé och mål 4 Strategi 5 Erbjudande 6 Medarbetare 10 Hålbarhet, miljö och affärsetik 11 Aktien 12 Bolagsstyrningsrapport 13 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning, koncernen 21 Balansräkning, koncernen 22 Förändring i eget kapital, koncernen 23 Kassaflödesanalys, koncernen 24 Resultaträkning, moderbolaget 25 Balansräkning, moderbolaget 26 Förändring i eget kapital, moderbolaget 27 Kassaflödesanalys, moderbolaget 28 Noter till räkenskaperna 29 Femårsöversikt 49 Intygande 50 Revisionsberättelse 51 Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten 52 Proact i korthet Proact är Europas ledande fristående integratör inom integrerade system (datalagring, servrar och nätverk) och privata molntjänster. Proact levererar verksamhetsnytta genom att hjälpa företag och myndigheter över hela världen att minska risken, sänka kostnaderna samt framförallt leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster. Proacts lösningar täcker alla delar av ett datacenter såsom lagring, servrar, säkerhet och nätverksfunktioner. Därutöver hanterar Proact 70 petabyte information via molntjänsteverksamhet. Hittills har Proact genomfört fler än framgångsrika projekt över hela världen. Proact-koncernen har fler än 660 anställda och finns i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Årsstämma 2014 Årsstämman äger rum tisdag den 5 maj 2015 kl. 18:00 på Scandic Victoria Tower, Arne Beurlings Torg 3 i Kista. Rätt att deltaga i stämman har aktieägare som finns införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken tisdag 28 april 2015 och som har anmält sig enligt nedan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste således tillfälligt registrera sig under eget namn i aktieboken för att ha rätt att själv eller genom ombud deltaga i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdag 28 april Anmälan om deltagande i årsstämman ska ha kommit bolaget tillhanda senast torsdagen 30 april 2015 kl. 16:00. Anmälan kan göras via post, telefon eller e-post. Adress: Proact IT Group AB Att: Årsstämma Box 1205, KISTA Tel: E-post: Kommande informationstillfällen 23 april 2015 Delårsrapport kvartal 1 5 maj 2015 Årsstämma 10 juli 2015 Halvårsrapport 21 oktober 2015 Delårsrapport kvartal 3 11 februari 2016 Bokslutskommuniké 2015

3 Året som gått För helåret redovisade Proact det bästa rörelseresultatet i företagets historia. Kvartal 1 Det strategiska valet att tidigt satsa på nya teknikområden såsom integrerade system, började ge positiv effekt både avseende intäkter och resultat. Under perioden tecknades ett antal nya avtal med bland annat Skatteförvaltningen i Norge samt Get avseende integrerade system. Kvartal 2 En kundundersökning visar på en mycket hög kundnöjdhet. Exempelvis värdesätter kunderna den kompetens och erfarenhet som finns inom Proact och anser att vi bidrar till att kundernas verksamhet blir mer effektiv och att risker minimeras. Detta är givetvis mycket glädjande då det är vår avsikt att upprätthålla en unikt hög kompetens hos våra medarbetare. Kvartal 3 I enlighet med Proacts tillväxtstrategi att växa geografiskt startades under perioden en verksamhet i Tyskland. Uppstart av verksamheten gjordes som en så kallad green-field, ett antal personer med gedigen sälj- och teknikkompetens anställdes i Düsseldorf och Frankfurt. Tyskland är den största IT-marknaden i Europa, vilket innebär en god tillväxtpotential. Kvartal 4 De totala tjänsteintäkterna utvecklades på ett positivt sätt, vilket är väldigt stimulerande då en del av bolagets strategi är att öka andelen kontrakterade intäkter i syfte att bland annat förbättra lönsamheten. Under perioden tecknades nya tjänsteavtal med bland annat SMÅA, IAC Group och Attendo. Intäkter och marginal MSEK % Systemintäkter, MSEK Tjänsteintäkter, MSEK Nettomarginal, % Nyckeltal Totala intäkter, MSEK 2 325, , , ,8 EBITDA, MSEK 144,2 128,1 144,5 121,5 EBITDA marginal, % 6,2 5,6 5,9 5,4 Resultat före skatt. MSEK 85,2 43,7 61,0 41,9 Nettomarginal, % 3,7 1,9 2,5 1,9 Resultat per aktie (utestående aktier), kr 1) 6,16 2,36 3,96 2,69 Utdelning per aktie, kr 2) 1,70 1,20 1,10 1,00 1) Proact har inga utställda teckningoptioner, konverteringslån eller andra instrument som kan ge upphov till utspädningseffekt. Bolaget har dock återköpt egna aktier som finns i eget förvar vilket påverkar nycketal ovan. 2) Styrelsen och verkställande direktören kommer att föreslå årsstämman en utdelning om 1,70 kr per aktie för verksamhetsåret Året som gått Proact Årsredovisning

4 VD har ordet Detta innebär att vi för verksamhetsåret 2014 uppvisat det bästa resultatet i företagets 20-åriga historia. Det är med nöje jag kan konstatera att Proact under verksamhetsåret 2014 uppvisat en betydligt förbättrad lönsamhet jämfört med föregående år. Även för varje enskilt kvartal under året redovisar vi förbättrad lönsamhet, jämfört med motsvarande kvartal året innan. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 144,2 (128,1) MSEK och resultat före skatt uppgick till 85,2 (43,7) MSEK. Detta innebär att vi för verk samhetsåret 2014 uppvisar det bästa resultatet i företagets 20-åriga historia. Intäkterna under året uppgick till MSEK vilket är en ökning med 1 procent jämfört med Proacts målsättning är att vara den ledande integratören på den europeiska marknaden avseende integrerade system med tillhörande konsult- och supporttjänster samt inom området privata molntjänster. Den ekonomiska målsättningen är att växa dubbelt så snabbt som marknaden och generera ett resultat före skatt på 5 procent av intäkterna. Även om vi under året uppvisat det bästa resultatet någonsin, har de ekonomiska målsättningarna inte fullt ut uppnåtts. Vi ser dock att genom de strategiska aktiviteter som beskrivs nedan har vi goda möjligheter att uppnå bolagets fastställda finansiella mål. Fortsatt stort behov av komplexa IT-tjänster Våra kunder utgörs främst av stora och medelstora företag och organisationer inom ett brett spektrum av branscher. Hos dessa kunder blir IT-verksamheten alltmer strategisk och inom vissa företag och organisationer utgör IT kärnan i verksamheten. Dessutom fortsätter de verksamhets kritiska informationsmängderna att öka vilket gör att IT-infrastrukturen blir alltmer komplex. För Proact, som specialist och fristående integratör, är detta självklart goda nyheter då allt fler företag och organisationer i allt högre utsträckning behöver säkerställa en konkurrenskraftig IT-verksamhet. Dessa utmaningar ska hanteras samtidigt som företagsledningar också vill ha en mer flexibel och snabbrörlig IT-verksamhet. Den totala lagringsmarknaden i Europa har en ekonomisk tillväxt på 0-2 procent per år, enligt undersökningsföretaget IDC. Samtidigt finns det nya områden såsom privata molntjänster och integrerade system som växer i snabb takt, det senare området har en ekonomisk tillväxttakt om mer än 40 procent per år. Vässade strategier för tillväxt För att säkerställa att vi på bästa sätt kan möta de krav och behov som finns på marknaden samt för att nå målen genomfördes ett större strategiarbete under året. Bland annat har vi tagit ett strategiskt beslut att fokusera på att utveckla erbjudandet inom datalagring med tillhörande konsult- och supporttjänster, parallellt med en ökad fokusering på områdena integrerade system och privata molntjänster. Genom att även arbeta för att öka andelen kontrakterade tjänsteintäkter anser jag att vi har goda möjligheter att växa under lönsamhet. Proacts strategi är att alltid ha ett marknadsledande erbjudande inom respektive fokusområde. Vi har även beslutat att ytterligare fokusera på aktiviteter avseende exempelvis innovation och försäljning. Innovation har varit centralt i Proacts verksamhet sedan starten Hittills har processen bestått i att verksamheten i respektive land utvecklat nya tjänster och utvärderat nya produkter som lanserats lokalt. När ett land nått framgång har respektive erbjudande därefter lanserats även i andra länder. Denna metod har fungerat väl, men lansering av nya tjänster och produkter kan ske med högre hastighet. Därför har en förbättrad innovationsprocess och organisation skapats som ska effektivisera utveckling av nya tjänster och lansering av nya produkter. Den nya innovationsprocessen baseras på fyra innovationsområden: produkter, konsulttjänster, supporttjänster samt privata molntjänster. Inom respektive område värderas olika idéer mot fastställd strategi. För de idéer som vi beslutar att vidareutveckla skapas ett innovationsprojekt. Respektive projekt bemannas med rätt specialistkompetens som ansvarar för att ta fram ett marknads anpassat tjänste- samt 2 Proact Årsredovisning 2014 VD har ordet

5 produkterbjudande, vilket därefter lanseras i flertalet länder sam tidigt. På detta sätt kommer vi att kunna ta fram och lansera nya tjänster och produkter på ett mer tids- och kostnadseffektivt sätt och vår konkurrenskraft stärks ytterligare. Geografisk expansion Under året flyttade vi fram våra positioner i Europa genom att etablera verksamhet i Tyskland. Vi har ett bra team på plats, som supporteras av teamet i Nederländerna, vilka har erfarenhet av framgångsrik uppstart av en liknande verksamhet för ett par år sedan. Därmed kan vi uppnå interna synergier avseende exempelvis resursutnyttjande, ekonomi- och marknadsföringsfunktion. Genom etableringen kan vi på ett än bättre sätt stödja befintliga och nya kunder i ytterligare ett stort europeiskt land. Ambitionen är att verksamheten från och med år 2015 ska bidra positivt till både koncernens intäkter och resultat. I början av år 2015 startade Proact även verksamhet i USA. Den främsta anledningen till etableringen är att tillgodose befintliga europeiska kunders önskemål av att ha Proact som partner även på nya marknader. Redan efter två månader har ett par affärer avslutats till ett värde av 25 MSEK. På sikt finns även mycket goda möjligheter att bearbeta nya potentiella kunder på denna marknad från en stabil bas. Goda framtidsutsikter Trots svag ekonomisk marknadsutveckling under 2014 ser jag att områden såsom privata molntjänster och konceptet integrerade system har god tillväxtpotential. Vårt strategiska val att satsa på dessa områden i kombination med vår förmåga att hjälpa våra kunder att minimera risker, sänka kostnader samt leverera flexibla IT-tjänster gör att vi har en fortsatt stark marknadsposition på den europeiska marknaden och därmed goda möjligheter till fortsatt positiv utveckling. Jag vill avsluta med att tacka våra kunder som ger oss förtroendet att vara deras samarbetspartner. Jag vill också tacka alla medarbetare som engagerat och professionellt bidrar till att ständigt utveckla verksamheten. Martin Ödman VD, Proact IT Group AB (publ) VD har ordet Proact Årsredovisning

6 Vision, affärsidé och mål 0 Vision Att vara Europas ledande företag inom integrerade system (datalagring, servrar och nätverk) och privata molntjänster. Finansiella mål Utfall 2 000Historisk 3 måluppfyllelse Försäljningstillväxt Växa dubbelt så snabbt som marknaden. Marginal Resultatet före skatt ska uppgå till 5 procent av intäkterna. Soliditet Uppnå en soliditet om procent. Avkastning på eget kapital Uppnå en avkastning på eget kapital om 20 procent. Utdelning Bolaget avser långsiktigt att lämna utdelning om procent av vinsten efter skatt. Den ekonomiska marknadstillväxten har under senare år varit mellan 1-5 procent. För helåret ökade bolaget intäkterna med 1 procent. Under året har resultat före skatt kontinuerligt förbättrats. Fem kvartal i rad uppvisar bolaget ett förbättrat resultat före skatt i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. För helåret genererade bolaget ett resultat föreskatt om 3,7 procent av intäkterna. Bolaget har under året fortsatt att förbättra soliditeten, vid utgången av året uppgick den till 17,5 procent. För år 2014 uppgick avkastningen på eget kapital till 23 procent. För år 2014 föreslås en utdelning om 1,70 kr per aktie, vilket motsvarar 26 procent av vinsten efter skatt. Affärsidé Genom att erbjuda marknadsledande produkter och tjänster förser Proact företag och myndigheter med en stabil och säker IT-infrastruktur för att hantera verksamhetskritisk information. MSEK % MSEK % 2 500% Mål MSEK % MSEK % MSEK Tjänsteintäkter, MSEK Tillväxt marknad, 2 % Systemintäkter, MSEK Tjänsteintäkter, MSEK Tillväxt marknad, 6 4% 500 Systemintäkter, MSEK % % 25Tjänsteintäkter, MSEK2013Tillväxt 2014 marknad, % 5 Systemintäkter, MSEK Mål 20Tjänsteintäkter, MSEK Tillväxt marknad, % Mål % 4 Systemintäkter, MSEK Mål % % Mål 1 54 Mål 0 43 % % Mål Mål % Mål % % Mål % 0 Mål % Mål % Mål % Mål % Mål % Mål 15 % % Proact Årsredovisning 2014 Vision, affärsidé, mål och strategier % Tjänsteintäkter, MSEK Systemintäkter, MSEK Tillväxt marknad, % Mål Mål Mål Mål

7 Strategi Strategi För att uppnå målen arbetar bolaget enligt följande strategier: Marknad Proact eftersträvar god organisk tillväxt på befintliga marknader. På nya marknader i Europa sker etablering genom förvärv eller via så kallad green-fields. Dessutom tillgodoser bolaget befintliga kunders önskemål om att ha Proact som partner på nya marknader även utanför Europa. One Proact Genom väl definierade processer och rutiner skapas en kostnadseffektiv och enhetlig organisation, som säkerställer att vi har ett tydligt och kvalitativt erbjudande till marknaden. Fokus på innovation Innovation är centralt för att säkerställa att bolaget har ett marknadsledande erbjudande. Genom en tydlig innovationsprocess uppnås effektiv utveckling av nya tjänster och utvärdering av nya produkter. Detta möjliggör att lansering av nya tjänster och produkter sker på ett tidsoch kostnadseffektivt sätt inom hela bolaget. Marknadsledande och leverantörsoberoende erbjudande Inom Proacts fokusområden datalagring med tillhörande konsult- och supporttjänster, integrerade system och privata molntjänster ska bolaget ha ett marknadsledande erbjudande. Samarbetspartners Proact samarbetar med ett antal strategiskt utvalda leverantörer, både marknadsledande och nya nischade aktörer. Proact kan på så sätt säkerställa tillgång till den senaste tekniken samtidigt som vi kan erbjuda den mest lämpade tjänsten och/eller lösningen utifrån varje enskild kunds behov. Ökad andel kontrakterade tjänsteintäkter Proact har ett tjänsteerbjudande som är branschoberoende och som riktas till såväl privat som offentlig sektor. I syfte att förbättra lönsamheten eftersträvas en ökad andel kontrakterade tjänsteintäkter. Detta ska uppnås genom att ytterligare stärka bolagets erbjudande inom supportoch molntjänster. Vision, affärsidé, mål och strategier Proact Årsredovisning

8 Erbjudande Högre effektivitet och minimerade risker Alla företag och myndigheter är beroende av tillgång till information av olika slag för att verksamheten ska fungera, speciellt för verksamhetskritisk information är tillgänglighet och säkerhet viktigt. Brister i säkerhetsrutiner och tillgänglighet kan leda till avbrott i verksamheten, vilket kan få ödesdigra konsekvenser. En instabil IT-infrastruktur kan bli kostsam och medföra stora risker hos kunden. För att hantera ovanstående utmaningar erbjuder Proact olika typer av tjänster och produkter och kan därigenom hjälpa företag och myndigheter att minska risker, sänka kostnader samt framförallt leverera flexibla och säkra IT-tjänster. Proact analyserar kundernas behov utifrån givna förutsättningar och erbjuder kundanpassade och kostnadseffektiva tjänster och IT-infrastrukturlösningar. Leverantörsoberoende tjänster och produkter av högsta kvalitet Olika företag och organisationer har olika behov. Därför behöver också IT-infrastrukturen hos var och en anpassas efter behoven. Som fristående specialist kan Proact erbjuda sina kunder en oberoende och genomgripande analys utifrån just deras behov och krav. 6 Proact Årsredovisning 2014 Erbjudande

9 Proact analyserar kundernas behov utifrån givna förutsättningar och erbjuder kundanpassade och kostnadseffektiva tjänster och IT-infrastrukturlösningar. Analys och Design Analysen tar sin utgångspunkt i en nulägesbeskrivning av risksituationen, det vill säga rutiner för lagring, säkerhetskopiering och katastrofplanering. En nulägesanalys görs även av kostnadssituationen och hur denna kan minimeras med hjälp av exempelvis automatiserade rutiner, effektiviseringar och konsolidering av olika system. Utifrån nulägesanalysen görs en problembeskrivning som ligger till grund för ett behovsanpassat lösningsförslag, vilket baseras på kundens affärsmässiga krav. Med detta som bas definieras kraven på IT-infrastrukturen. Proact hjälper på detta sätt sina kunder att koppla samman kraven från affärsverksamheten med kraven på IT-stöd. IT-strategin definieras tillsammans med kundens företagsledning medan den tekniska lösningen definieras tillsammans med kundens IT-ledning. Implementering Proact är fristående i teknikvalet. Oavsett om kunden väljer Proact eller någon annan som systemleverantör kan bolaget vara ett stöd i implementeringen av valt system. Vid implementering bistår Proact exempelvis med installation, projektledning, dokumentation samt kundanpassad utbildning. Innan implementeringen är slutförd säkerställs att implementerat system uppfyller de krav och behov som på förhand var uppsatta. Kontrakterade tjänsteintäkter För att långsiktigt öka Proacts lönsamhet är målsättningen att öka andelen kontrakterade tjänster. Detta ska göras genom att kontinuerligt utveckla support och privata molntjänster samt genom att fokusera sälj- och marknadsaktiviteter för att öka Proacts marknadsandel. Support Proact erbjuder support både på system som vi själva installerat och på system som levererats och installerats av andra. Kunden behöver endast en kontaktyta för hela sin IT-miljö vilket underlättar hanteringen av supportfrågor avsevärt. Supportavtal tecknas över en längre tidsperiod. Den vanligaste löptiden på avtalen är mellan ett och tre år. Då kundlojaliteten är hög förlängs supportavtalen i regel under systemets hela livslängd. Privata molntjänster Genom Proacts molntjänster kan företag och myndigheter fokusera sina resurser på den egna kärnverksamheten. Proact erbjuder en unik portfölj av säkra privata molntjänster. Det innebär att kunder inte använder det publika molnet, utan väljer att implementera motsvarande koncept inom ramen för sitt eget datacenter, Proacts datacenter eller en kombination av de båda. Detta för att säkerställa god kontroll av den information som lagras och därigenom tillgodose både interna krav och lagkrav. Samtliga molntjänster levereras enligt tydligt definierade servicenivåer och kunden betalar endast för den kapacitet som utnyttjas. Den vanligaste löptiden på de avtal som tecknas är mellan ett och tre år. Innovativa finansieringslösningar för att maximera affärsvärde För att på bästa sätt tillmötesgå de behov som finns på marknaden avseende finansieringslösningar, bedriver Proact sedan år 2009 en finansieringsverksamhet i egen regi. Genom denna verksamhet har Proact möjlighet att erbjuda finansiering av tjänster och produkter. Fördelen för kunden är att samtliga ingående delar såsom konsult- och supporttjänster såväl som produkter kan inkluderas. Därutöver får kunden god kostnadskontroll samtidigt som påverkan på kundens kassaflöde och balansräkning minimeras. IT-infrastruktur Våra lösningar inom IT-infrastruktur handlar i huvudsak om fem områden som är starkt integrerade med varandra: Server (skapar och bearbetar information), Lagring (lagra och återskapa information), Säkerhet (skyddande av information), Nätverk (flytta information) och Presentation (förenklad administration). Server: Proact är fristående i teknikvalet och hanterar olika typer av serverplattformar för skapande och bearbetning av information. Genom tekniker såsom virtualisering har serverplattformen blivit en integrerad del av den totala IT-infrastrukturen. Datalagring: Inom området lagring arbetar Proact med lösningar kring lagring av information utifrån dess värde för verksamheten och hur väl skyddad och tillgänglig den ska vara. Området innefattar även system för återskapande av information vid händelse av en katastrof samt informationshantering (Data Management). Säkerhet: Att säkra den verksamhetskritiska informationen är av yttersta vikt. Vare sig det handlar om att följa olika regelverk, lagkrav eller om att skydda sig mot misstag, sabotage eller skadlig programkod så är säkerhetshoten reella och måste beaktas. Informationssäkerhet är således en mycket viktig del i Proacts lösningar. Nätverk: Ett viktigt krav på IT-infrastrukturen är att informationsflödet fungerar smidigt. Trender såsom virtualisering av servrar och lagring gör att nätverket utsätts för allt större belastning. Nätverksstrukturen måste klara ökad informationshantering samtidigt som tillgängligheten måste säkerställas och bandbredden nyttjas optimalt så att prestandan blir maximal. Presentation: Proact tillhandahåller olika former av lösningar som gör det möjligt att automatisera och presentera de olika underliggande delarna i en integrerad IT-infrastruktur för att stödja affärsprocesserna. Detta skapar möjligheter att underlätta administration och därigenom minska komplexitet och risker. Erbjudande Proact Årsredovisning

10 Kunder Proacts kunder är informationsintensiva företag och myndigheter med stora datamängder. En väl fungerande IT-leverans är helt avgörande för våra kunders verksamhet. Behovet av en väl fungerande IT-miljö finns i alla branscher och Proact har därför kunder som verkar inom många olika områden. Proacts kunder är framförallt stora och medelstora företag och myndigheter och Proact har idag en god intäktsfördelning mellan olika branschsegment. De fyra största branschsegmenten är Handel & tjänster, Offentlig sektor, Telekom samt Tillverkande industri. De tio största kunderna under 2014 svarade för 19 procent av intäkten och ingen kund stod för mer än 7 procent. De största kunderna har verksamhet i flera av de länder där Proact verkar. Intäkter per bransch Handel & Tjänster 24% (21) Offentlig Sektor 21% (22) Telekom 16% (13) Tillverkande Industri 13% (14) Olja, energi 6% (8) Bank, finans 10% (11) Media 4% (3) Övrigt 6% (8) Samarbetspartners Proact har långa och nära relationer med ett fåtal noga utvalda leverantörer. Proact har en väl definierad innovationsprocess för att på ett strukturerat sätt utvärdera nya produkter från befintliga leverantörer, likväl som att söka och ta in produkter från nya leverantörer. Genom denna process säkerställs att Proact alltid är i framkant avseende teknikutveckling och därigenom kan nyttja den senaste tekniken vid design av nya tjänster och ny IT-infrastruktur för kunderna. Bland de största leverantörerna återfinns exempelvis EMC, Hitachi Datasystems, NetApp, Symantec och Cisco. Proact samarbetar i det flesta fall med två olika leverantörer inom varje teknikområde. Det möjliggör för Proact att hålla mycket hög specialistkompetens och kännedom om varje produkt, samtidigt som det minskar risken för störningar i verksamheten i det fall relationen med en leverantör av någon orsak skulle förändras. Marknadsöversikt Mängden digital affärskritisk information fortsätter att växa i snabb takt, cirka 50 procent per år enligt oberoende undersökningsföretag såsom IDC. Trots den höga tillväxttakten, bedömer IDC att det ekonomiska värdet av den europeiska lagringsmarknaden kommer att vara oförändrad under det kommande året. Skillnaden mellan tillväxt i volym respektive värde förklaras främst av den snabba tekniska utvecklingen vilket exempelvis innebär större lagringskapacitet per lagringsenhet samt nya mer effektiva lagringstekniker. Även om den ekonomiska tillväxten stagnerat finns det nya områden som växer i snabb takt. Ett exempel är konceptet integrerade system (även kallat converged infrastructure), med en årlig tillväxt på mer än 40 procent i Europa. Genom den snabba tillväxttakten utgör detta koncept cirka 15 procent av den totala lagringsmarknaden. Tidigare har olika delar av IT-infrastrukturen såsom servrar, nätverk och lagring hanterats som separata delar. En tydlig marknadstrend är att dessa delar kommer att hanteras i ett integrerat koncept. Tack vare att de olika delkomponenterna är integrerade och testade med varandra ger konceptet företag och myndigheter möjlighet till kortare implementeringstider, förenklad administration samt mindre risk för produktionsstörningar, vilket i sin tur innebär kostnadsfördelar. Ytterligare ett område med hög tillväxttakt är privata molntjänster vilket innebär att kunder inte använder det publika molnet, utan väljer att implementera motsvarande koncept inom ramen för sitt eget datacenter, en leverantörs datacenter eller en kombination av de båda. Detta för att säkerställa god kontroll av den information som lagras och därigenom tillgodose både interna krav och lagkrav. Ovanstående är exempel på områden där Proact som fristående integratör, med specialistkompetens inom datalagring, integrerade system samt privata molntjänster, är väl positionerat att bistå kunderna för att säkerställa att deras verksamheter blir mer effektiva samtidigt som risker minimeras. Konkurrenssituation Proact erbjuder en unik specialistkompetens. Med en bas på över genomförda projekt har bolaget dessutom en mängd goda referenser från nöjda och återkommande kunder. Konkurrensen kommer från små specialiserade bolag, integratörer med en generell IT-verksamhetsinriktning samt från större bolag med egna produkter och tjänster såsom till exempel Hewlett-Packard och IBM. Proacts konkurrensfördelar återfinns framförallt i att vara en fristående integratör med specialistkompetens och lång erfarenhet inom områdena datalagring med tillhörande konsult- och supporttjänster, integrerade system samt inom området privata molntjänster. Tjänster utgör numera cirka 40 procent av Proacts totala intäkter. Som fristående specialist har Proact bättre möjligheter än andra integratörer och produkttillverkare att erbjuda de mest kostnadseffektiva tjänsterna samt lösningarna för varje kund vid varje enskilt tillfälle, vilket ger våra erbjudanden hög trovärdighet. 8 Proact Årsredovisning 2014 Erbjudande

11 Exempel på genomförda kundprojekt Norska Skattedirektoratet - Proact levererar konceptet Integrerade system till Norges skatteförvaltning Skatteförvaltningen har bland annat till uppgift att kontinuerligt uppdatera befolkningsregistret samt säkerställa att skatter och olika avgifter betalas på ett korrekt sätt. För att möta de krav och behov som finns avseende växande datamängder samt för att hantera det stora antalet transaktioner, vilka överstiger 120 miljoner per år, pågår ett intensivt arbete med att modernisera hela IT-infrastrukturen. Skatteverket har valt Proact som samarbetspartner avseende lagring då bolaget har en god specialistkompetens inom sitt fokusområde. Baserat på utfallet av en genomförd nulägesanalys presenterades ett behovsanpassat lösningsförslag, som på bästa sätt motsvarade de ekonomiska och tekniska krav som fanns från verksamhet. Förutom konceptet Integrerade system omfattar avtalet även implementering samt Proact Premium Support, vilket över tid innebär en positiv effekt på Proacts kontrakterade intäkter. Proact levererar konceptet Integrerade system till IST International Software Technology AB (IST) är en marknadsledande leverantör av IT-lösningar till utbildningssektorn. Målet är att på ett positivt sätt bidra till en utbildningsverksamhet som är effektiv och interaktiv. Verksamheten bedrivs främst i Skandinavien, USA och Kina. I dagsläget samarbetar IST med fler än 400 kommuner samt högskolor och universitet. IST har valt Proact som samarbetspartner tack vare hög kompetens i kombination med förmågan att kunna stötta genom hela affärsprocessen, från nulägesanalys till design och implementering. Genom den nya lösningen erhåller IST goda förutsättningar att skapa interna molntjänster vilka erbjuds kunderna på ett säkert och flexibelt sätt. Förutom konceptet Integrerade system omfattar avtalet även Proact Premium Support, vilket över tid innebär en positiv effekt på Proacts kontrakterade intäkter. Digby Brown tar ställning mot driftstopp och flyttar till Proacts privata moln Med kontor i Glasgow, Edinburgh, Kirkcaldy och Inverness är Digby Brown ett av Skottlands ledande personskadeföretag. Digby Brown tillhandahåller förstklassiga juridiska tjänster till sina kunder, de är i framkant när det gäller att se till att skadade vid olyckor får ersättning och kompensation med miljontals brittiska pund varje år. Digby Browns befintliga infrastruktur började visa ålderstecken och orsakade problem då det skulle integreras med företagets datahanteringsverktyg. Det resulterade i att det blev allt svårare att integrera och anpassa nya applikationer avsedda att stödja kärnverksamheten. Dessutom höll inte företagets failover-verktyg måttet och kraven på den interna IT-avdelningen att hantera återkommande driftstörningar ökade stadigt. Proact arbetade nära Digby Browns IT-avdelning för att implementera en mix av tjänsterna onsite Storage as a Service (STaaS) och 24x7 Service Management. Det innebar att Digby Browns frigjorde tid för IT-avdelningen och därigenom kunde mer fokus läggas på utveckling av verksamheten. Dessutom minskade kostnaderna och en budgeterbar kostnadsmodell infördes. Huisman väljer Proact för ny IT-infrastruktur Huisman Equipment är verksamt över hela världen inom områdena utveckling och tillverkning av tunga anläggningsmaskiner för onshore och offshore företag. Huisman var i behov av att kunna styra och övervaka hela IT-infrastrukturen från en central plats. Företaget var också i behov av förbättrad prestanda samt tillgänglighet avseende databaser och applikationer. Tack vare gedigen specialistkompetens valdes Proact som leverantör av en ny server- samt lagringsinfrastruktur. Genom den nya IT-infrastrukturen uppnås kraven avseende informationstillgänglighet, prestanda samt tillförlitlighet. Avtalet innefattar även implementeringen av den nya infrastrukturen samt ett femårigt avtal avseende Proact Premium Support, vilket över tid har en positiv effekt på Proacts kontrakterade intäkter. Erbjudande Proact Årsredovisning

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

INNEHÅLL. Eurocon Consulting AB (publ) Organisationsnummer 556736-3188

INNEHÅLL. Eurocon Consulting AB (publ) Organisationsnummer 556736-3188 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL 04 OM EUROCON 05 EUROCON I KORTHET 2013 12 KOMMENTAR AV VD 14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omsättning och resultat Kassaflöde och finansiell ställning Väsentliga händelser efter

Läs mer

04 OM Eurocon 05 Eurocon i korthet 2012 10 ÅRETS TILLVÄXTFÖRETAG I VÄSTERNORRLAND

04 OM Eurocon 05 Eurocon i korthet 2012 10 ÅRETS TILLVÄXTFÖRETAG I VÄSTERNORRLAND ÅRSREDOVISNING 2012 Eurocon Consulting AB (publ) Organisationsnummer 556736-3188 Innehåll 04 OM Eurocon 05 Eurocon i korthet 2012 10 ÅRETS TILLVÄXTFÖRETAG I VÄSTERNORRLAND 12 Förvaltningsberättelse Omsättning

Läs mer

2012 i korthet 1 Vd har ordet 2 Om Acando 4 Geografisk närvaro 6 Bästa konsulterna 8 Hållbarhet 10 Acando som investering 11

2012 i korthet 1 Vd har ordet 2 Om Acando 4 Geografisk närvaro 6 Bästa konsulterna 8 Hållbarhet 10 Acando som investering 11 ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll 2012 i korthet 1 Vd har ordet 2 Om Acando 4 Geografisk närvaro 6 Bästa konsulterna 8 Hållbarhet 10 Acando som investering 11 Bolagsstyrningsrapport 2012 12 Bolagsstyrning 12

Läs mer

Årsstämma äger rum måndagen den 5 maj 2014 klockan 16.00 på Lundqvist & Lindqvist Konferens Klara Strand, Klarabergsviadukten

Årsstämma äger rum måndagen den 5 maj 2014 klockan 16.00 på Lundqvist & Lindqvist Konferens Klara Strand, Klarabergsviadukten Årsredovisning 2013 årsstämma Årsstämma äger rum måndagen den 5 maj 2014 klockan 16.00 på Lundqvist & Lindqvist Konferens Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm. Aktieägare som önskar delta vid

Läs mer

Två minuter om DIBS NETTOOMSÄTTNING I MILJONER KRONOR RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR BUTIKERNAS E-HANDELSVOLYM I MILJARDER KR 120 50 47,1 42,7

Två minuter om DIBS NETTOOMSÄTTNING I MILJONER KRONOR RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR BUTIKERNAS E-HANDELSVOLYM I MILJARDER KR 120 50 47,1 42,7 ÅRSREDOVISNING 1 Två minuter om DIBS DIBS erbjuder Nordens bredaste utbud av enkla och säkra betalningslösningar på nätet. Vi gör det enkelt att ta betalt för över 15 000 kunder. Hittills har vi genomfört

Läs mer

Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Det här är Orio 3 2014 i korthet 4 Verksamhetsberättelse 5 Vd har ordet 6 Omvärld och marknad 9 Strategi och mål 12 Medarbetare 16 Bolagsstyrningsrapport 17

Läs mer

2ÅR0 SREDO 13 VISNING

2ÅR0 SREDO 13 VISNING ÅRSREDOVISNING 2013 [ INNEHÅLL ] INNEHÅLL VD har ordet 3 Om Paynova 4 Vision & Strategi 6 Marknadsutveckling 8 Affärsplan... 10 Paynovaaktien 11 Förvaltningsberättelse 12 Bolagsstyrningsrapport 14 Riskanalys

Läs mer

Inbjudan till årsstämma. Innehåll

Inbjudan till årsstämma. Innehåll WISE GROUP AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2013 13 Inbjudan till årsstämma Aktieägarna i Wise Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 13,

Läs mer

financials.tradedoubler.com

financials.tradedoubler.com financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2013 Bästa läsare, Tradedoublers affär finns på internet och vi tycker därför det är naturligt att tyngdpunkten för vår finansiella kommunikation också gör det.

Läs mer

ska ge bra avkastning över konjunkturcykler.

ska ge bra avkastning över konjunkturcykler. DUROC Duroc årsredovisning 2011 Året 2011 har handlat om att investera och konsolidera för att skapa förutsättningar för ytterligare tillväxt. Under de kommande åren kommer Duroc att lägga kraft och fokus

Läs mer

Års- och hållbarhetsredovisning 2013

Års- och hållbarhetsredovisning 2013 Års- och hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll Det här är Orio 1 2013 i korthet 4 Verksamhetsberättelse 5 Vd har ordet 6 Kommentar av styrelseordförande 9 Omvärld och marknad 12 Strategi och övergripande

Läs mer

Årsredovisning 2008. Innehåll

Årsredovisning 2008. Innehåll Årsredovisning 2008 Ekonomisk information TradeDoubler (556575-7423) är ett svenskt bolag med säte i Stockholm. Bolaget lyder under svenska lagar och har som noterat bolag skyldighet att följa Nasdaq OMX

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2014

Bolagsstyrningsrapport 2014 Bolagsstyrningsrapport 2014 Bolagsstyrningsrapport 2014 BTS Group AB är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. BTS Groups bolagsstyrning baseras därför på

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport innehåll 31 Ordförande har ordet 32 Bolagsstyrning 2014 32 Aktieägare 32 Bolagsstämma 33 Valberedning 33 Styrelse 35 Styrelsens ledamöter 38 VD och koncernledning 39 Riktlinjer för

Läs mer

vinst intäkter ÅRSREDOVISNING finansiell rapport resultat noter aktie kapital nyckeltal kronor investering tillgångar bolag omsättning tillväxt Mkr

vinst intäkter ÅRSREDOVISNING finansiell rapport resultat noter aktie kapital nyckeltal kronor investering tillgångar bolag omsättning tillväxt Mkr intäkter aktie omsättning nyckeltal aktieägare utdelning resultat kursuppgång soliditet vinst börsvärde kronor bolag utveckling balansräkning revisor finansiell rapport noter kapital kassaflöde investering

Läs mer

Årsredovisning 2014. ework Scandinavia AB 2014 a Reshaping Consulting

Årsredovisning 2014. ework Scandinavia AB 2014 a Reshaping Consulting Årsredovisning 2014 ework Scandinavia AB 2014 a Reshaping Consulting Reshaping consulting ework startade med nytänkande, hög innovationsförmåga och en vilja att förändra. Det är en naturlig del av vår

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2010 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Årsredovisning 2006 allengren.publicera.se w w B, w eyer, Jenny H ation A lfa Print, 2007 Foto: Linus M Produktion: Publicera Inform Tryck: A

Årsredovisning 2006 allengren.publicera.se w w B, w eyer, Jenny H ation A lfa Print, 2007 Foto: Linus M Produktion: Publicera Inform Tryck: A Årsredovisning 2006 Innehåll Detta är Feelgood 3 2006 i korthet 4 VD har ordet 5 Marknad och konkurrenter 6 Verksamhet och tjänster 8 Medarbetare och organisation 13 Aktien 14 Årsredovisning Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Vi gör BilLivet enklare

Årsredovisning. Vi gör BilLivet enklare Årsredovisning 2009 Vi gör BilLivet enklare Mekonomen Årsredovisning 2009 Innehåll Innehåll 1 Året i korthet, nyckeltal 2 Koncernchefens ord 4 Mekonomens varumärke 6 Egna varumärken 8 Butikskoncept 10

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. MR GREEN & CO AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2014. MR GREEN & CO AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014 MR GREEN & CO AB (publ) INNEHÅLL Bolagsbeskrivning... 4 2014 i sammandrag...5 VD-ord... 6 Koncernens resultaträkningar, 2013 proforma... 9 Spelintäkter per region... 9 Marknadsutveckling...10

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2011 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Årsredovisning 1 januari - 31 december 2013

Årsredovisning 1 januari - 31 december 2013 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 1 januari - 31 december 2013 VD har ordet... 2 Stockwiks telekomverksamhet... 3 Förvaltningsberättelse... 5 Bolagsstyrningsrapport... 10 Årsstämma 2014... 17 Koncernens

Läs mer

HiQ ÅRSREDOVISNING 2014

HiQ ÅRSREDOVISNING 2014 HiQ ÅRSREDOVISNING 2014 Lars Stugemo, VD och koncernchef, HiQ Med sinnen för en ny tid 2 mars 2015 Under 2014 omsätter HiQ 1 378,8 Mkr. Rörelseresultatet uppgår till 147,4 Mkr. Vi har ett starkt kassaflöde

Läs mer

CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008

CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008 CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 4 Historik 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och vision 6 Medarbetarna 7 Verksamhetsbeskrivning 8 Marknadsöversikt 11 Möjligheter

Läs mer

Årsstämma. Kommande rapporter

Årsstämma. Kommande rapporter Årsredovisning 2010 Årsstämma Tid och plats Årsstämma hålls måndagen den 9 maj 2011 kl 17.00 på Konferens Strandvägen 7A, Stockholm. Anmälan Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara registrerad

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. MR GREEN & CO AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2013. MR GREEN & CO AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2013 MR GREEN & CO AB (publ) INNEHÅLL 2013 i sammandrag... 3 Bolagsbeskrivning... 4 VD-ord... 5 Koncernens resultaträkning, proforma... 7 Spelöverskott per region, proforma... 7 Marknadsutveckling...

Läs mer

revisionsberättelse... 96 definitioner... 97 adresser... 98

revisionsberättelse... 96 definitioner... 97 adresser... 98 nordnets årsredovisning 2009 innehållsförteckning Nordnet 2009 ekonomisk översikt 2009... 3 vd har ordet... 5 vårt erbjudande... 6 aktien... 7 om nordnet... 10 strategi... 12 marknad och konkurrens...

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer