Presentation av samlingens ägare... Boksamlingen... Hurviarbetat... SAB:s klassifikationssystem... Bibliografiska referenser. G Litteraturhistoria...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Presentation av samlingens ägare... Boksamlingen... Hurviarbetat... SAB:s klassifikationssystem... Bibliografiska referenser. G Litteraturhistoria..."

Transkript

1

2 Presentation av samlingens ägare... Boksamlingen... Hurviarbetat... SAB:s klassifikationssystem... Bibliografiska referenser A Bok- och biblioteksvasen... B Allmänt och blandat C Religion... E Uppfostran och undervisning... F Språkvetenskap... G Litteraturhistoria... H Skönlitteratur... I Konst. musik. teater och film... J Arkeologi... K L Historia Biografi med genealogi M Etnografi och folklivsforskning N Geografi O Samhälls- och rättsvetenskap P Teknik. industri och kommunikationer Q Ekonomi och näringsvasen S Krigsväsen

3 U Naturvetenskap V Medicin X Musikalier Addenda Register

4 PRESENTAT1 ON AV SAMLINGENS AGARE Under åren var Arvid Flygare anställd vid Göteborgs historiska museum, senast som registrator och arkivföreståndare. Nar Arvid Flygare 1938 övertog ansvaret för arkivet efter Nina Bornsdorff, blev huvuduppgiften att fullfölja katalogiseringen, ordnandet och kompletteringen av den stora samlingen göteborgstopografiska bilder. Denna hade tillkommit på initiativ av Carl Lagerberg, vars arbete därefter fortsatts av chefstjänstemiinnen vid museets historiska avdelning. Under kriget började han sedan göra sig förtrogen med stadsdelen Majorna. Med hjälp av bilder och kartor ur museets arkiv granskade han bebyggelsen i detalj. Efter Majorna fortsattes arbetet med övriga delar av Göteborg innan de stora inkorporeringarna skedde. Ett flertal privata göteborgsarkiv kom under Arvid Flygares tid i museets ägo, bland annat Arvid Baeckströms arkiv, Gunnebo slottsarkiv samt Carl Blidbergs, Theodor Akermarks och Sixten Welins göteborgssamlingar. Den stora samlingen av fotonegativ med göteborgsmotiv (ca ) iordningsställdes under samma tid. I detta material ingår Aron Jonasons och James Bourns samlingar jämte den stora Karnellska samlingen. Vården av museibiblioteket anförtroddes också åt Arvid Flygare. Bibliotekets bestånd inriktades på göteborgslitteratur och lokal släkthistoria. Genom sitt arkiv- och forskningsarbete har han specialiserat sig på gamla göteborgsbilder av byggnader och personer. Detta kom till stor nytta då han utarbetade porträttmatrikeln till ~ötebor~s stadsfullmäktiges hundraårsjubileum. Dessutom har Arvid Flygare inventerat bildsamlingar och kartografiskt material med Göteborgsoch Bohuslänsanknytning i större centrala arkiv, bibliotek och museer i Sverige och Danmark. Ett av de bestående verken i hans forskargärning ar identifierandet av Johan Leonard Björkfeldts ( ) teckningar från dennes samtida Göteborg.

5 BIOGRAFISKA DATA Född i Lund den 1 mars 1907 Flyttning till Göteborg från H~ssleholm 1918 Realexamen vid Ustra Realskolan i Göteborg 1924 Diverse tillfalliga arbeten i Göteborg Museivakt vid Göteborgs museum, historiska avdelningen 1935 Konservatorsassistent vid Göteborgs museum, historiska avdelningen, med placering i arkivet 1940 Registrator vid Göteborgs museum, historiska avdelningen 1950 Museiassistent vid Göteborgs historiska museum (arkivföreståndare) 1966 Pensionerad 1972 ARKIVUNDERSOKNINGAR Borås Göteborg Halmstad Hiilsingborg Jönköping Kalmar Karlstad Köpenhamn Linköping Borås konstmuseum Borås museum Göteborgs konstmuseum Sjöfartsmuseet Hallands museum Hälsingborgs museum Jönköpings läns museum Kalmar museum Karlstads stiftsbibliotek Varmlands museum Det Kongelige Bibliotek Det Kongelige Sbkart-arkiv Haerens arkiv Nationalmuseets 2. afd. Rigsarkivet T~jhusmuseets tegnearkiv Linköpings stiftsbibliotek Ostergötlands och Linköpings stads museum

6 Lund Malmö Norrköping Skara Stockholm Uppsala Varberg Väx j ö Orebro Kulturhistoriska museet (Ehrensvärdska samlingen) Universitetsbiblioteket Universitetets konstmuseum (Mandelgrenska samlingen) Malmö museum Norrköpings museum Norrköpings stadsbibliotek Skara stiftsbibliotek Västergötlands museum Akademien för de fria konsterna Allmänna brandförsäkringsverket för byggnader å landet (Nuvarande Brandförsakringsverket) Antikvarisk-topografiska arkivet Kungliga Byggnadsstyrelsen, kulturhistoriska byrån Krigsarkivet Kungliga Biblioteket Kungliga Lantmäteristyrelsen (nuvarande Statens Lantmäteriverk, Gävle) Nordiska museet Riksarkivet Stadshistoriska institutet Stockholms stadsmuseum Stadernas försäkringsbolag Svenska porträttarkivet Kungliga Vitterhets-historie- och antikvitetsakademien Universitetsbiblioteket Varbergs museum Smålands museum Växjö stiftsbibliotek Urebro läns museum Orebro länsbibliotek

7 BIBLIOGRAFI (TRYCKTA VERK) Aldre stadsbildningar. Befästningar i äldre tid. Stadsbebyggelse. Gods och landerier. Ingår i: Göteborgstrakten : bygd och natur : en karta med text / utg. av Göteborgs stadsfullmäktiges beredning för natur- och kulturskydd. - Göteborg, 1951 Texter till historiska bilder till: Holmström, Richard: En handelsstads historia. Ingår i: Göteborg. - Göteborg, 1951 Noter till: Rydberg, Viktor: Vandringar i Göteborg. - Göteborg, 1963 Noter till göteborgsavsnitt i: Barchaeus, Anders Gustaf: Resebeskrifning i conc. för år Ingår i: The Royal Bachelors Club : minnesskrift. - Göteborg, 1969 Johan Leonard Björkfeldts teckningar. Ingår i: Arstryck / Göteborgs historiska museum, 1961 Göteborgs stadsfullmäktiges beredning för natur- och kulturskydd : en återblick. Ingår i: Arstryck / Göteborgs historiska museum, 1973 Biografiska notiser i Svenskt konstnärslexikon d. 2-5 (ett fyrtiotal notiser). - Malmö, Dessutom har Arvid Flygare medverkat i följande verk genom författarstöd eller redigering såsom framgår av nedanstående: Gulin, Sven: Pustervik, Rosenlund, Järntorget. - Göteborg, 1974

8 Hedvall, Anders: Bohuslän i konsten. - Stockholm, 1957 Hjern, Kjell: Göteborg i konsten. - Göteborg, 1961 Kjellin, Maja: Göteborgs börs- och festivitetsbyggnad Göteborg, 1949 Kjellin, Maja: Kvarteret Frimuraren i Göteborg. - Göteborg, 1959 Kjellin, Maja: Kvarteret Kommerserådet i Göteborg : dess historia fram till våra dagar. - Göteborg, 1965 Kjellin, Maja: Kvarteret Alströmer i Göteborg : dess historia fram till våra dagar. - Göteborg, 1966 Kjellin, Maja: Haga i Göteborg. - Göteborg, 1971 Persson, Folke: Antologia Gothoburgensis : det ar en bok i ord och bilder om Göteborg genom tiderna / Folke Persson och Agne Rundqvist. - Göteborg, 1953 Bildredaktör för arbetet Göteborgs stadsfullmiiktige , d. 2 : Biografisk matrikel (av Magnus Fahl) Under en följd av år redaktionell medarbetare i den av Stadsbyggnadskontoret utgivna:"turistkarta över Göteborgw Efter Maja Kjellins bortgång 1971 färdigställt manuskript till: "Engelska kvarteret i Göteborg". - Göteborg, 1972 Medarbetat vid färdigställandet av noter och anmärkningar till nyutgåva (1977) av C. R. A. Fredberg: Det gamla Göteborg, 3 d. Efter Sven Gulins bortgång 1976 färdigställt hans manuskript till: l'göteborgs hjärta". - Göteborg, d.

9 BOKSAMLINGEN Arvid Flygares privata boksamling omfattar idag ca 750 titlar. Den innehåller till största delen litteratur med anknytning till göteborgsk byggnadshistoria, topografi och personhistoria. Han har dessutom speciellt intresserat sig för bibliografier, genealogisk litteratur och kartverk. Samlingen ar att betrakta som ett "arbetsbibliotek" och innehåller därför ett flertal arkivförteckningar, antikvariatskataloger och register som 'tingångar" till litteraturen på dessa speciella områden.en viss del av samlingen utgöres av stencilerat material samt manuskript och avskrifter av manuskript. Dessutom tillkommer en del tidningsklipp, som ej behandlats i detta arbete. Samlingen har tillkommit under en lång följd av år från omkring 1935 genom det intresse för ämnet, som väcktes i arbetet med göteborgiana. Boksamlingen har ständigt förandrats under åren. Arvid Flygare har avyttrat de böcker, som han ej ansett vara av väsentlig betydelse för sitt forskningsarbete eller sådant material som lätt kunnat införskaffas från annat håll. Vad som sedan utkristalliserat sig har varit "korinterna" i samlingen, det vill saga de för hans arbete mest intressanta arbetena. Samlingen ger några av de väsentligaste bibliografiska kallorna till speciellt forskning i Göteborgs lokalhlstoria. Har kan nämnas: Abersten, Simon: Bibliographia Gothoburgensis, med supplement (våra nr 49 och 50) Aberstén, Simon: Göteborg i utlandets litteratur (vårt nr 51) Aberstgn, Simon: Göteborgs och Bohus län i litteratur, karta och bild, med supplement (våra nr 52 och 53) Dessa arbeten täcker åren fram till I Göteborg förr och nu, som utgives av Göteborgs hembygdsförbund, har Hugo Fälldin sedan 1968 publicerat

10 en löpande bibliografi över Göteborg som innefattar åren från och med I denna förtecknas aven tidnings- och tidskriftsartiklar. Glappet från Abersten till Fälldin kan i viss mån täckas av Svensk historisk bibliografi ( ) och av den löpande bibliografin i Historisk tidskrift, arg. 1 (1881)-, som i en speciell avdelning behandlar ortshistoria. Också i den löpande Svensk geografisk bibliografi, (1924-), vilken numera ingår i Svensk geografisk årsbok (1927-) kan intressanta upplysningar avseende kartor och etnologiska verk inhämtas. HUR VI ARBETAT Vi började med att göra en fullständig katalogisering och klassifikation av hela boksamlingen. En systematisk kortkatalog framställdes som arbetsmaterial och lämnades vid vårt arbetes slutförande till samlingens ägare. I huvudsak följde vi SAB:s klassifikationssys tern (1974) och Fosskningsbiblioteksrådets Svenska katalogiseringsregler (1974) med tillägg. Vid utskriften av specialarbetets referensförteckning har vi i möjligaste mån följt de regler för bibliografiska referenser, som används i undervisningen vid Bibliotekshögskolan. Detta gäller speciellt förfaringssiittet vid behandlingen av tidskriftsartiklar, särtryck och uppsatser i samlingsverk. Fotokopior och manuskript (eller avskifter av manuskript) har vi behandlat enligt exempel som vi bedömt likartade i katalogreglerna. Följande katalogkort vill visa hur vi behandlat kategorierna: tidskriftsartiklar, särtryck, uppsats i samlingsverk.

11 Tidskriftsartikel: 10. Kyb Lindhult, Niklas A. Ett svenskt riksvapen av götiskt kynne : förebilder till Göteborgs vapen (Tidskrift för Göteborgs stads tjänstemän ; 1937:10, S ) - Särtryck: Kc.4 Scander, Ralph Säve före innan Bohuslän blev svenskt Sartr. ur: Säve : jordbruksbygd blir stadslandskap ; 1969, S Uppsats i samlingsverk: Kyb Gayse of Gayse and Nigg, Robert The arms of Scottish families settled in Sweden. Ingår i: ve congrss international des sciences genealogique et heraldique ; 1961, S

12 Vid klassifikation av en samling av denna typ uppstår vissa problem, eftersom en Övervägande del skulle kunna placeras på N: geografi med underavdelningar, som innefattar lokalhistoria. För att undvika detta har vi klassificerat verk med till största delen historisk aspekt på Kc: svensk historia med tidsindelning. Liknande problem har aven förekommit på avdelningarna M: etnografi och folklivsforskning och S: krigsväsen. Då vi i vårt arbete med referenserna ej kunnat göra de dubbelklassningar vi gjort i kortkatalogen har vi bedömt det som relevant att på avdelning M avvika från de i systemet rekommenderade klassifikationerna och landsindelat avdelningarna Mu - Mz för att klarare redovisa innehållet. Flera verk med krigshistorisk aspekt har förts till avdelning K. För att göra specialarbetet mer överskådligt har vi anpassat klassifikationerna i referenserna till samlingens storlek och därför bedömt det som mindre viktigt att här redovisa de fullständiga klassifikationer vi gjort i kortkatalogen. Vid vårt arbete har vi bland annat inhämtat upplysningar och råd av samlingens ägare och förutom tidigare nämnda bibliografier aven använt oss av: Bördh, Anders Gustav: Dalslandslitteratur : en för-.. teckning (vårt nr 39) Söderberg, Leif: Litteratur om Bohuslän (vårt nr 48) r. Som exempel på ur göteborgsk synvinkel intressanta och Tvrara" böcker vill vi slutligen göra en fullstandigare bibliografisk redovisning av följande verk:

13 7 Ic Föreningen för Göteborgs förskönande Vår stad. - Göteborg, s. : ill. Ic-c [~cbi] B: t? r Fc Grafskrifter på Göteborgs stads och nar- gränsande församlingars begrafningsplatser utgifne för välgörande ändamål. - Göteborg, Qm Gö't'e'b'o'r'gs turistförening ~ötebor~s turistförenings årsskrift //. - Göteborg,

14 Ström, Sewerin Jacobsson Beskrifning om Wadtle härad med uptekning af de markwärdigheter, sam deruti sig tildragit hafva, både i det werldsliga regementet och kyrkowäsendet ifrån de äldsta tider tilbaka... - Göteborg, s. Bibliofiluppl. om 250 ex (ex nr 31). - Nc Tiselius, Carl A. Bohusläns gamla adliga gods och sätesgårdar : bidrag till gårdarnas och slakternas historia. - Göteborg, s. : il1 Oh IVallqvist, Hjalmar Bostadsförhållandena för de mindre bemedlade i Göteborg : studie sommaren Stockholm, s. - (Skrifter / utg. af Lorenska stiftelsen ; 5) Oh-cbi [~cb i] B:s t

15 SAB :S A B L KLASS1 F1 KATI ONSSYSTEM Bok- och biblioteksväsen Allmänt och blandat Religion Filosofi och psykologi Uppfostran och undervisning Språkvetenskap Litteraturhistoria Skönlitteratur Konst, musik, teater och film Arkeologi Historia Biografi med genealogi Etnografi och folklivsforskning Geograf i Samhälls- och rättsvetenskap Teknik, industri och kommunikationer Ekonomi och näringsväsen Idrott, lek och spel Krigsväsen Matematik Naturvetenskap Medicin Musikalier Grammofon- och bandupptagningar

16 Z A A Ö Filmer Kartor Tidningar Övriga specialsamlingar

17 I a, I k 1.d :o I O U w v) -d a, t' 5 Pm d'h d *d -d U.d k P G24 I (n. w a E:.d ad a, t' m O E N c0 + 0s o d d m m I N pi.& d V) in pit' l e -d \O 76 I-n dv)g m r( N Q ) c u a mat' d k a, V) l M w l E,h r; cd i... pi k *e A P, a, Inormu 3 w m cocno rl w a 0 0 d 1 cd.rim b l M k C rld d ".d dooc, M *cd - lc0dv).d k* E d.d.k c d i n d E:MMO O n N E Q) Q) casr-"rlw k00 + c a O k mcd G.25 O -\D CQkO i&v)k aecdmuacd I M o t' c,.d Q) c, V, a d dm d a w cd Q) 3 V) l > d m d a W a>.d 24- V).d.d Q) a vis kw k 4 - r M ~ k cd Q) Q) Q)L 5Skcd *.cd> MUF=InR M:O k k Q) cd C, M1 V) ca Sl-4 ocd k MM0 a, kz k ord rl w cdcdq) k t'a OWE: eks a, :o P M'H k m l c d.d *t'e cd cd t't' n rn hi o hc d -. d ink cd V).- Eb k u> cd* a, av) C, m I'H r(.r(.d I k E:bVca& k* rn :o m d m 00.3.l-,d!-id E P ocd v) V)t',G wwa,ern hd4 C -F: d O cd C k.ds c Ocd &k V ) d k u:cd G E Q) o-n cdcd>+'+ '3m:ocn v, v Q) I n cd \D U v).d m n bad r( O i dbm OrslN c m & rc.- v u Q) + x *d 6x4 t'l l U H & cd d > W.d I 4 -- I & cd v, rl a> O cd0 h am O rlki 4 3.d W w m cdu, k o m W Q,-dl+ w c,

18 Aa-c. 04 Liljefors, Roland 9. Register till tidskriften Svenska landsmål och svenskt folkliv / Roland Liljefors och Hubert Gustavson. - Stockholm, s. - (Svenska landsmål och svenskt folkliv ; 78, 1955) Aa-c.04 Lundqvist, Maja 10. Fornvannen : register över årgångarna / Maja Lundqvist, Ulla Behr. Sartr. ur: Fornvannen ; 1955:6, S Aa-c. 04 Norbo rg, Knut 11. Register till Julboken till församlingarna i Göteborgs stift : årgångarna 1-30, Göteborg, s. Aa-c.04 Register över stadshistorisk litteratur behandlad i de stadshistoriska revyerna / Stadshistoriska institutet. - Stockholm, s. Aa-c. O4 Sundler, Birgitta 13. Register till Julhälsningar till församlingarna i Skara stift : årgångarna 1-50 ( ). - Skara, s. Aa-c. 04 Sundler, Birgitta 14. Register till Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns fornminnen och historia band 1-8 ( ), Meddelanden från Göteborgs och Bohusläns fornminnesförening band 1 ( ), Göteborgs och Bohusläns fornminnesförenings tidskrift band 1-4 ( ). Särtr. ur: Göteborgs och Bohusläns fornminnesförenings tidskrift ; 1936, S Aa-da Fabritius, Albert 15. Haandskrifter i danske samlinger. - (Biblioteksaarbok ; 1941, S ) Fotokopia Aaa Göteborgs stadsbibliotek 16. Böcker om böcker. - Göteborg, s. Innehåller: Katalog över "Elgströmska samlingen" i Göteborgs stadsbibliotek. - Duplic. Aaaa Almquist, Johan Axel 17. Sveriges bibliografiska litteratur. - Stockholm. - 3 d. D. 1 : Egentlig bibliografi s. D. 2 : Arkiv och biblioteksväsen s. D. 3 : Typografi och bokhantverk : bokhandel : supplement till föregående delar och register S.

19 Aaaa Aaabe -2 Brin, Samuel E. Han ledning i svensk bibliografi. - Z., förbättrade och tillökade uppl. - Stockholm, s. - (Grafiska institutets skriftserie ; 4) Fly are, Arvid 19. &lsregister till Gustaf H. Ljungbergs klippsamling. - Göteborg, (6) bl. Manuskript 18. Aab f Aabt Flygare, Arvid Personregister över huvudpersoner i bilagorna 5-7 till J. Biörklund : Berättelse om Göteborgs Kongl. vetenskaps- och vitterhets~samhalle, afgifven till Kongl. samhällets sekularfest den 9 oktober 1878 (Göteborg 1878). - Göteborg, bl. Manuskript Björkbom, Carl 21. Tidningsbibliografi : en vägledning till att utnyttja tidningarna och deras innehåll. - (Biblioteksbladet ; 1940, S ) Fotokopia Aacj-cm Olsson, Bror 22. Litteratur om Göteborgs stift och dess församlingar : bibliografi. - (Göteborgs stift : statistisk, topografisk och biografisk matrikel ; 1945, S ) Fotokopia Aaie Aaie Aaie Björkbom, Carl Svensk porträttlitteratur : bibliografisk förteckning / Carl Björkbom och Boo von ~älmborg. - Stockholm, s. - (Svenska porträttarkivets publikationer ; 3) Flygare, Arvid Förteckning med översiktsregister över vissa grupper av oljemålningar (med konstnärerna i alfabetisk ordningsföljdf i Göteborgs konstmusei samlingar sammanställd efter llgöteborgs konstmusei katalog , med särskilt påpekande av förbehållet i samma. - Göteborg, bl. Manuskript Flygare, Arvid 25. Förteckning över målningar med göteborgsmotiv samt ett antal andra av göteborgsintresse upptagna i verket "Konst i svenska hem". - Göteborg, (Z21 bl. Manus kr ip t

20 Aaig Aakc Aald Aald Aald Aalm Aal z Aalz Aalz Aalz Flygare, Arvid 26. Förteckning med översiktsregister över vissa grupper av handteckningar (med konstnärerna i alfabetisk ordningsföljd) i Göteborgs konstmusei samlingar av sådana. - Göteborg, bl. Manuskript Bring, Samuel E. 27; Bibliografisk handbok till Sveriges historia. - Stockholm, s. Alm uist, Johan Axel Svens -E- genealogisk litteratur. - Stockholm, s. - (Skrifter och handlingar / utg. genom Svenska autograf sällskapet ; 7) Hildebrand, Sune 29. Genealogisk bibliografi (Personhistorisk tidskrift ; 1920, S ) Fotokopia Sammanbunden med nr 30 Hildebrand, Sune Genealogisk bibliografi (Personhistorisk tidskrift ; 1921, S ) Fotokopia Sammanbunden med nr 29 Agren, Sven 31. Svensk biografisk uppslagslitteratur : bibliografisk förteckning. - Uppsala, s. - (Svenska bibliotekariesamfundets skriftserie ; 1) AXEL-NILSSON, GORAN 32. Engström, Gösta Göran Axel-Nilsson : tryckta skrifter : bibliografi utgiven tili 70-årsdagen 16 september Göteborg, s. : ill. BAECKSTROM, ARVID 33. Arvid Baeckströms tryckta skrifter : för- -ing upprättad till 60-årsdagen den 29 april Stockholm, s. KJELLBERG, SVEN T. 34. Johansson, Jan Sven T. Kjellbergs tryckta skrifter : förteckning upprattaltill 70-årsdagen den 22 juni Lund, s. WIDEEN, HARALD 35. Sandberg, Nils Harald Widéens tryckta arbeten intill den Göteborg, s. : ill. 28.

21 Aam Aanc Aanc Aanc Aanc Aanc Aanc Aanc Aanc Aanc Aanc Aanc Edström, Göte Bibliografisk hjälpreda i folklivsforskning : ett urval. - Stoc'kholm, s. Bring, Samuel E. Itineraria sueciana : bibliografisk förteckning över resor i Sverige fram till Stockholm, s. - (Svenska bibliotekariesamfundets skriftserie ; 3) Böcker om Bohuslän / [utg. av] Dicksonska folkbiblioteket. - Göteborg, s. Duplic. Bördh, Anders Gustav Dalslandslitteratur : en förteckning. - Mellerud, S.. a.. Dahm, Gerd örebro i litteraturen : ett urval. - örebro, s. Ut,g. i samband med Urebro stads 700-årsjubileum Granlund. Sven ~itterat;r om-g all and : bibliografi. - Lund, s. - (Skrifter / Institutet för västsvensk kulturforskning ; 6) Göteborgs stadsbibliotek Litteratur om Bohuslän. - Göteborg, s. Duplic. Hans Sallanders samling av litteratur om Västergöt- M speciellt Skaraborgs lan [utarbetad för auktion i skara]. - Skara, s. Jacobowsk, Carl Ulf Vilhelm &Bohuslan : en översikt. - Uddevalla, s. Jacobowsk, Carl Ulf Vilhelm &i litteraturen. - Uddevalla, s. Bibliofiluppl. om 450 ex (ex nr 79) Melander, Karl Vastgötalitteratur. - (Biblioteksbladet ; 1921, S ) Rosen ren Hilding &halhistorisk forskning : en blick på källor och litteratur. Sartr. ur: Biblioteksbladet ; 1922, S

22 Aanc Aancb i Aancbi Aancb i Aancb i Aancb i Aancbi Aancb i Aancbi Aandb Söderberg, Leif 48. Litteratur om Bohuslän. - Göteborg, s. Tidigare utg. som specialarbete vid Bibliotekshögskolan, Borås Aberstén, Simon 49. Bibliographia Gothoburgensis : systematisk förteckning över skrifter rörande Göteborg utkomna t.0.m. år 1920 :... - Göteborg, s. Suppl.: nr 50 Aberstén, Simon 50. Supplement : tillägg och rättelser till Bibliographia Gothoburgensis : systematisk förteckning över skrifter rörande Göteborg utkomna t.0.m. år 1920 :... - Göteborg, s. Suppl. till: nr 49 Aberstén, Simon 51. Göteborg i utlandets litteratur. - Göteborg, s. Aberstén, Simon 52. Göteborgs och Bohus län i litteratur, karta och bild intill utgången av år 1923 : bibliografisk översikt / S. Aberstén och C.A. Tiselius. - Göteborg, s. Suppl.: nr 53 Aberstén, Simon 53. Supplement : tillägg och rättelser intill utgången av år Göteborg, s. Suppl. till: nr 52 Fälldin, Hugo 54. Göteborgsbibliografi Särtr. ur: Göteborg förr och nu ; 5, 1968, S Fälldin, Hugo Göteborgsbibliografi ~ärtrt ur: ~öteborg förr och nu ; 6, 1970, S Götebor s stadsbibliotek 56. d i t t e r a t u r för utställningen Slottsberget [vid] Göteborgs historiska museum sommaren Göteborg, S. Duplic. Pettersen, Hjalmar 57. Udlaendingers reiser i Norge : bibliografiske meddelser = Travels in Norway : a bibliographical essey. - Christania, s.

23 Aanya Smith, Otto 58. En oversigt over de topografiske kort- og billedsamlinger. särt;. ur: Fortid og nutid ; 6, , S Ab-c Ab- c Göteborgs stadsbibliotek 59. Göteborgs byggmästareförening 75 år : ett urval litteratur,i anslutning till utstqllningen i historiska museet Vi som bygger Göteborg. - Göteborg, [1968?] s. Duplic. Willers, Uno 60. Svensk sjöhistorisk litteratur : bibliografi. - Stockholm, s. Dahl, Svend Svend Dahls bibliotekshandbok. Bd. 1 : Bokhistoria bokframstallning. - Uppsala, s. : ill. Bd. 2 : Bibliotekshistoria bibliografi. - Stockholm, s. : ill. Bibliotek i Stockholm : guide utarbetad inom Kungl. 62. biblioteket. - S*ockholm, s. Bibliotekssakkunniga 63. Betänkande och förslag angående läroverks- och landsbibliotek avgivet den 28 februari Uppsala, S. Ottervik, Gösta 64. Bibliotek i Göteborg : en liten vägvisare. - Göteborg, s. Palmstierna, Carl-Fredrik 65. Kungens böcker : ett reportage om Gustav VI Adolfs privata bibliotek / Carl-Fredrik Palmstierna, Willy Stillert. - Malmö, s. : ill. Bj örkbom, Carl 66. Familjetryck och familjegrafik i Sverige : en översikt på grundval av Kungliga bibliotekets samlingar. - (Grafiskt forum ; 1939, S , , ) Biörkbom. z Carl ~;n~li~a bibliotekets planschsamling. - Stockholm, s. - (Bidrag till Kungl. bibliotekets historia ; 3). Davidsson, Ake 68. Till vänskapens lov : kring några stamböcker i Göteborgs universitetsbibliotek. - Göteborg, s. : il1.- (Acta bibliothecae universitatis, Gothoburgensis ; 12)

24 Christensson, Ola 69. Förteckning över arkivfilmer i Göteborgs universitetsbibliotek : mikrofilmade handskrifter i andra bibliotek och arkiv samt i privat ägo. Särtr. ur: Arkiv, samhälle och forskning ; 16, 1974, S Hedvall, Anders 70. Kring Kungliga bibliotekets vykortssamling Sartr. ur: Bibliotek och historia : festskrift till Uno Willers ; 1971, S Kleberg, Tönnes 71. Hvitfeldtska läroverkets i Göteborg bibliotek : några anteckningar om dess historia och bokbestånd. - Uppsala, s. Kungliga biblioteket 72. Bernhard Kempe : en samlare (autograf- och hand-, teckningssamling, utställning 1969). - Stockholm, (32) s. - (Katalog / Kungliga biblioteket ; 55) Lindahl, Nils 73. Katalog över Fryxellska samlingen i Karlstads stiftsoch läroverksbibliotek. - Karlstad, s. Abd Abd Molér, W. 74. Namnregister till Hulpherska genealogierna i Vesterås allm. läroverks bibliotek. - Vesterås, s. Fotokopia Stifts- och landsbiblioteket i Växjö : en presenta- 75. tion. - Växjö, s. Toi er, Daniel n4-e an s riftssamlingen i Kristinehamns högre allmänna läroverks bibliotek. - Karlstad, s. Katalogiseringsregler för svenska bibliotek uppl. - Stockholm, s. - (Sveriges allmänna biblioteksförenings handböcker ; 6) Klassifikationssystem för svenska bibliotek. - Stock- 78. holm, s. - [Sveriges allmänna biblioteksförenings handböcker ; 1) Betänkande rörande frågan om ordnande av de under 79. Kammarkollegium lydande arkivens ställning inom det offentliga arkivvasendet avgivet den 10 juni 1919 av tillkallade sakkunniga. - Stockholm, s. Carlsson, Ingmar De otryckta källorna - arkivforskning. Särtr. ur: Bygd och natur ; 1972, S

25 Lext, Gösta 81. Svenskt arkivväsen : en översikt. - [~ötebor~?], S. Duplic. Ac-c Lindalv, Elof 82. Hembygdsarkiv Särtr. ur: Jordbrukare-ungdomens förbunds handbok ; 3, 1921, S Ac-cz Kungl. akademiens för'de fria konsterna arkiv : över- 83. siktlig innehällsförteckning. - Stockholm, [l940?] s. Andersson, Hans Göteborgs drätselkammares arkiv intill Sartr. ur: Arkiv, samhälle och forskning ; 1966,,. S Ac-cz Arbetarrörelsens arkiv 85. Havd och handling : arbetarrörelsens arkiv 50 år. - Stockholm, s. : ill. Ac-cz Boztius, Bertil 86. Samlingen av handlingar rörande skrån och hantverkerier i Kommerskollegiets arkiv. - (Meddelanden från Svenska riksarkivet ; 1916:4, S ) Fotokopia Ac-cz Bondestam, Torgny 87. Otto Mannerfelts samling i Borås stadsarkiv : förteckning och register. Särtr. ur: Från Borås och de sju häraderna ; 1973, S Clemensson, Gustaf Gerhard 88. Dalslandsarkivalier : arkivhandlingar från Dalsland i landsarkivet i Göteborg : kyrkoarkiven. Sartr. ur: Hembygden ; 1928, S Clemensson, Gustaf Gerhard 89. Dalslandsarkivalier i Göteborgs landsarkiv / Gustaf Clemensson och Leif Ljungberg. - Amål, s. - (Dalia ; 5) Corin Carl-Fredrik Stadsarkitekten Johan Eberhard Carlbergs ritningar och memorial i Stockholms stadsarkiv. - (Arsberättelse / Stockholms stads arkivnämnd och stadsarkiv ; 1958, S ) Ljungberg, Leif 91. Dals landsarkivalier : arkivhandlingar f.rån Dalsland i landsarkivet i Göteborg : civila, judiciella m. fl. arkiv. Särtr. ur: Hembygden ; 1932, S

26 Ljungberg, Leif 92. Summarisk förteckning över vissa för släktforskaren viktiga arkivalier i stadsarkivet i Malmö Särtr. ur: Malmö fornminnesförenings årsskrift ; 1963, S Lundwall, Sten 93. Nordiska museets arkiv : en vägledning. - Stockholm, s. Mårtensson, Sture 94. Varmlandsarkivalier i Göteborgs landsarkiv. - Karlstad, s. - (Småskrifter / utg. av Varmlands museum ; 2) Plei'el, Hilding &storiska arkivet i Lund : en orientering uppl. - Lund, s. - (Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund ; 10) Setterkrans, Göran Person- och slaktarkiv i Stockholms stadsarkiv. Sartr. ur: Arsberattelse / Stockholms stads arkivnämnd och stadsarkiv ; 1959, S Stockholms stadsarkiv. - Stockholm, s. : 97. ill. Vadstena landsarkiv 98. Jönköpings lans äldre kyrkoarkivalier : förteckning. Sartr. ur: Meddelanden från Jönköpings lans hembygdsförbund ; 26, 1953, S Vägledande förteckning vid person- och Släktforskning 99. i landsarkivet i Lund. - Lund, s. Aberg, Alf 100. Det svenska krigsarkivet. - (Genos ; 1956:3, S ) Mygind, A Haerends arkiv [~bbenhavn]. Sartr. ur: Krigshistorisk tidskrift ; 1965, 1:1, S Rockstroh, Knud C Oversigt over de vigtigste afdelinger af Krigsministeriets arkiv og vejledning med hensyn til benyttelsen. Sartr. ur: Fortid og nutid ; 2, 1919, S Sfikaarts-archivets antike kaartsamling Kbben havn, s. Pylkkanen, Riitta 104. Historiallinen kuva - arkisto kansallismuseo = Nationalmuseum historiska bildarkivet. - Helsinki, s.. : ill.

27 Aca Aca Ad-c Ads Ad s Ads Ads Ads Ads Ads Ads Ads Stj ernsward, Brita 105. Lord Kellies arkiv på Cambo House i Skottland. Sartr. ur: Personhistorisk tidskrift ; 55, 1957, S Björk, Karl-Gustav 106. Handbok för föreningsarkivarier / Karl-Gustav Björk... - Stockholm, s. - (Prisma) Nilsson, Nils 107. Föreningsarkiven och deras vård. - Stockholm, s. - (Meddelanden från Svenska riksarkivet ; 5) Krantz, Claes 108. Från Sillgatan till Gumperts hörn : 150 års bokhandelshistoria. - Göteborg, s. : ill. w, Boghallens antikvariat 109. Danmark i gamle billeder og landkort. - Kbbenhavn, s. : ill. - (Katalog / Boghallens antikvariat ; 290) Björck b Börjesson [antikvariat] 110. Americana. - Stockholm, s. - (Katalog / Björck & Börjesson ; 407) B -örck & Börjesson [antikvariat] 111. h i s k historia. - Stockholm, s. - (Katalog / Björck & Börjesson ; 414) Björck & Börjesson [antikvariat] 112. Svensk topografi... - Stockholm, s. - (Katalog / Björck & Börjesson ; 300) Björck & Börjesson [antikvariat] 113. Svensk topografi... - Stockholm, s. - (Katalog / Björck & Börjesson ; 360) Cappelens (J. W.) antikvariat 114. Norge i kart gjenom 400 år : med opplysninger om dem som utformet kartbildet. - Oslo, s. : ill. - (Katalog / J. W. Cappelens antikvariat ; 15) Francis Edwards Ltd. [antikvariat] 115. Atlases and maps London, s. : ill. - (Catalogue / Francis Edwards Ltd.; 948) Francis Edwards Ltd. [antikvariat] 116. Cartography... - London, s. : ill- - (Catalogue / Francis Edwards Ltd. ; 711) Francis Edwards Ltd. [antikvariat] 117. Catalogue of atlases (terrestrial and marine) and geographical works from 15th century to present day with a section on cartobibliography. - London, s.- - (Catalogue / Francis Edwards Ltd. ; 777)

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Innehållsförteckning. Medieplan för Alfta bibliotek 3

Innehållsförteckning. Medieplan för Alfta bibliotek 3 1 Innehållsförteckning Medieplan för Alfta bibliotek 3 Facklitteratur Avdelning A 4 Avdelning B 5 Avdelning C 6 Avdelning D 7 Avdelning E 8 Avdelning F 9 Avdelning G 10 Avdelning I. 11 Avdelning J. 12

Läs mer

Kataloger över kart- och bildsamlingarna. Kortkataloger Porträttkatalog, svenskar Porträttkatalog, utl.

Kataloger över kart- och bildsamlingarna. Kortkataloger Porträttkatalog, svenskar Porträttkatalog, utl. 1 Kataloger över kart- och bildsamlingarna 2014-11-28/ÅH Kortkataloger Porträttkatalog, svenskar Porträttkatalog, utl. Gravyrkatalog, svenska och utländska gravörer Inventorkatalog till gravyrerna 28 kortlådor

Läs mer

Utlysning av stipendium

Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning Datum 2014-06-11 Bilaga till FHS Ö 348/2014 Sida 1 (1) Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning utlyser härmed ett stipendium för

Läs mer

Stadt Hamburg 13, fornlämning nr 20

Stadt Hamburg 13, fornlämning nr 20 Arkeologisk förundersökning 2014 Stadt Hamburg 13, fornlämning nr 20 KÄLLARDRÄNERING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2014:9 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2014 Stadt

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

HISTORISK STADSBILDSÖVERSIKT 1. Älvmynningens bosättningar i forntiden 3. Förstäder, hamnar, manufakturer från tullen till Klippan Det fiskrika området kring Göta Älvs mynning har varit attraktivt för

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 1 mars 2014 kl. 11.10 12.45 Riddarsalen, Riddarhuset, Stockholm Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum 2012-05-04 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl.

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Det bästa är att kombinera flera olika metoder och källor. TIPS - för informationssökning på webben!

Det bästa är att kombinera flera olika metoder och källor. TIPS - för informationssökning på webben! Sök effektivt 1. Uppslagsböcker - i biblioteket eller på webben 2. Sök böcker direkt på hyllan eller använd ämnesdatabaser - eventuellt också tidningsartiklar 3. Länkbibliotek - kvalitetskontrollerade

Läs mer

Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling

Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling Beskrivning till Hans Grafs karta år 1783 över Torshälla. - 6 s. Charta öfver Eskilstuna, Jean de Vallées stadsplaneförslag för Karl Gustafs stad, Eskilstuna.

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Förteckning över övriga arkiv och samlingar i Facettens arkiv, Åtvidaberg

Förteckning över övriga arkiv och samlingar i Facettens arkiv, Åtvidaberg Förteckning över övriga arkiv och samlingar i Facettens arkiv, Åtvidaberg 2015-01-20 Övriga arkiv och samlingar Facettens arkiv Förteckningen upptar vilka övriga arkiv och samlingar som finns deponerade

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar ULMA 35606 Gunnar Modin (1895 1953) var son till den kända Multråprästen och hembygdsforskaren Erik Modin. Under sin livstid fick hans insatser ingen

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1989 Andersson Arne AFIAP Falköping 1992 Andersson Arne EFIAP Falköping 1988 Andersson Bertil AFIAP Billesholm 1997 Andersson Bertil EFIAP Billesholm 1977 Andersson Kjell Ingvar AFIAP Helsingborg 1981

Läs mer

Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70

Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70 Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70 LG Lundberg. Född 1938. Bor och verkar i Stockholm. Separatutställningar i urval 2011

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1965 Victor Hasselblad HonEFIAP Råö 1975 Bengt Berling 1975 Ingemar Brorson 1975 Ingrid Landberg 1975 Georg Lindsten AFIAP Karlstad 1975 Inge Morseth 1975 Gunnar Möller 1975 Börje Skoog 1976 Bengt Berling

Läs mer

NJC / SCANDIC CUP STAFETT

NJC / SCANDIC CUP STAFETT Start : 09:45 Technical Delegate AssistantTechnical Delegate Chief of Competition Assistant TD Nat. Jury Information EKBLOM Gudrun MARTINSSON Hans ÅBERG Gabriel CAN Name: Height Difference (HD): Maximum

Läs mer

Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14

Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14 Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 14 april 2015 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Helena Francke UH bibliotekkonferansen 2015 Bergen, 18 juni 2015 helena.francke@hb.se Bakgrund och perspektiv 1 Publicera! (2013) Belysa bakgrunden

Läs mer

Bilaga 1 Myndigheter och militärhistoriska föreningar med vilka SFHM har samarbetsavtal, eller på annat sätt samarbetar med. Avd Samarbetspartner Ort Län Samverkansområde FVM F17 Kamratförening Kallinge

Läs mer

BROR HJORTH-STIFTELSEN

BROR HJORTH-STIFTELSEN Uppsala Stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING BROR HJORTHSTIFTELSEN Referenskod SE/C005/ Utskriftsdatum Arkivbildare BROR HJORTHSTIFTELSEN 730 Depå Uppsala Stadsarkiv Innehåll BROR HJORTHSTIFTELSEN Serie A A A E

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

HöGsKOLA~ I Rc;RAs Institutionen bibliotekshögskolan SPECIALARBETE

HöGsKOLA~ I Rc;RAs Institutionen bibliotekshögskolan SPECIALARBETE HöGsKOLA~ I Rc;RAs Institutionen bibliotekshögskolan SPECIALARBETE KATALOGISERING OCH KLASSIFIKATION AV ESTNISK LITTERATUR VID IMMIGRANT-INSTITUTETS BIBLIOTEK Kadri Thalström Nr l982:23d-- ISSN 0347-1128

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

INSTITUTION. Varvshistoriska föreningen, Göteborg

INSTITUTION. Varvshistoriska föreningen, Göteborg INSTITUTION Föreningen Stockholms företagsminnen Landsarkivet i Lund Norrköpings stadsarkiv Göteborgs stadsmuseum Regionmuseet Västra Götaland i Vänersborg Länsmuseet Gävleborg, Gävle Föreningen Stockholms

Läs mer

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Bibliotek Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Kulturhus Bibliotek erbjuder följande resurser för släktforskning På CD-ROM installerade på släktforskningsdatorerna På dator 1 Röd markering På

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka

Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka I denna sammanställning av stipendier för medlemmar i Sveriges Elevråd SVEA har vi valt att lyfta fram stipendier som kan bidra till våra medlemmars utbildning,

Läs mer

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola 14 Avdelningar på OD, Mah 1. Oral Diagnostik 2. Odontologisk Röntgendiagnostik 3. Oral kirurgi/oral medicin 4. Oral

Läs mer

Registreringsbevis. Exempelbolaget AB. Utfärdat av UC allabolag AB 2014-03-27 kl. 17:44 Orgnr: 556000-8899. Juridiskt namn:

Registreringsbevis. Exempelbolaget AB. Utfärdat av UC allabolag AB 2014-03-27 kl. 17:44 Orgnr: 556000-8899. Juridiskt namn: Juridiskt namn: Exempelbolaget AB Organisationsnummer: 556730-7367 Bolagsform: Aktiebolag Bildat datum: 1917-01-16 Registreringsdatum: 1917-02-11 F-Skatt: Registrerad Registreringsdatum: 1994-01-11 Moms:

Läs mer

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 24 november 2010 i SKK:s Museum, Spånga

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 24 november 2010 i SKK:s Museum, Spånga Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 2/2010 2010-11-24 10 21 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 24 november 2010 i SKK:s Museum, Spånga Närvarande: Ordinarie ledamöter

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

Tidskrifter på Vingåkers bibliotek 2008

Tidskrifter på Vingåkers bibliotek 2008 Tidskrifter på Vingåkers bibliotek 2008 Vingåkers bibliotek erbjuder över 100 dagstidningar och tidskrifter för barn och vuxna. Vi försöker hålla såväl bredd som kvalité och täcka upp så många populära

Läs mer

Bakgrund, visioner, konspirationer, traditioner

Bakgrund, visioner, konspirationer, traditioner Göran Anderberg Frimuraren Gustaf III Bakgrund, visioner, konspirationer, traditioner WARNE FÖRLAG Bildkällor Omslagsbild: Gustaf III, olja på duk 1777 av Lorens Pasch d. y.nationalmuseum, fototeket s.

Läs mer

Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån

Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån Del 2: Ställningstaganden Frågorna i webbenkäten Foto: KB KB dnr 50 554 2009 2010/2011 1 Del 2: Remissvar

Läs mer

Produktkatalog Januari 2013

Produktkatalog Januari 2013 Produktkatalog Januari 2013 www.arkivdigital.se Täckningskarta för ArkivDigital online Äldre (från äldsta tid till 1894) (husförhör, flyttade, (januari 2013) Hela Sverige är klart. Moderna (från 1895-sekretessen)

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Sällskapet Strömstierna - Verksamhetsbilaga år 2010

Sällskapet Strömstierna - Verksamhetsbilaga år 2010 Sällskapet Strömstierna - Verksamhetsbilaga år 2010 Inledning Detta dokument kompletterar Sällskapet Strömstiernas Verksamhetsberättelse för år 2010 och sammanfattar de aktiviteter som Sällskapet genomfört

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto John Bauer Junior Open 2009 Klass Damjunior Rond 1 Spelform Slagtävling Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Datum 2009-05-16 Resultat 1 Louise Larsson Karlstads

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning.

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ju djupare man dyker in i ärendet mellan Ellös Buss och Stenungssunds kommun finnar man hur öppet vänskapskorruptionen tar sig när risken

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

[Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm 1794.

[Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm 1794. Förlagskataloger 1794 - ca 1900. Kronologisk förteckning 1794 [Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Månsson, Lund 17-19 grader, växlande molnighet, lätt

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

LONE LARSEN. Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm

LONE LARSEN. Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm LONE LARSEN Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm 2006 Galleri Mårtenson & Persson. Båstad Dunkers Kulturhus.

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Medel för kulturminnesvård, underhåll av fastigheter, inne och ute. Användarvänliga.

Medel för kulturminnesvård, underhåll av fastigheter, inne och ute. Användarvänliga. Miljöanpassade färgborttagningsmedel, rengöringsmedel och ytskydd. Några Referenser och samarbetspartners är stolta över att presentera några av sina referensobjekt, bara i Stockholmsområdet: Högskolan

Läs mer

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk!

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! Evenemangslista NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! www.konsthantverkarnakarlstad.se Vår förhoppning är att kunder från när och fjärran skall

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master Klass: Nybörjare P 6-7år Distans: 1km Snitthast: 17,6km/h 1 124 TORBRINK Vile Mölndals CK 2 127 ENBERG Vilmer Varbergs MTB 3 122 TEMAR John IK Hakarpspojkarna 4 130 LEIRE Jonas CK Master 5 444 KARLSSON

Läs mer

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11.

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11. Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2013:11 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING

Läs mer

Böcker och skrifter i Forskarrumet på Österfärnebo bibliotek

Böcker och skrifter i Forskarrumet på Österfärnebo bibliotek Andersson, Bernt Olov Drömmar om rosor och järn: Metalls fackliga kamp i Metalls avdelning 1935, Sandviken, 2006 Sandviken 1906 2006 Andersson, Bertil, red Kräbäck: Dokumentation gjord av bybor Österfärnebo

Läs mer

Gymnasiearbetets namn (En underrubrik om man vill)

Gymnasiearbetets namn (En underrubrik om man vill) GYMNASIEBIBLIOTEKARIERNA Skolans namn Gymnasiearbetets namn (En underrubrik om man vill) Namn Gymnasiearbete 100 poäng Klass XX X programmet Läsåret 20XX/20XX Handledare: Abstract (sammanfattning) Sammanfattningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels * WDODQGVFXSHQLDOO\FURVV $UUDQJ U0.HDP:HVWRP IILFLHOOHVXOWDWOLVWDRWDOW.ODVVXSHUDWLRQHOO 0 Jonas Andersson., Utesl. svart.0,.0, A.0, Volvo S0 0 Per Erik Israels., ().,.,0.,0 A.0, Lars Sakariassen Brutit.,.,0.,

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM. möten som berör och berikar

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM. möten som berör och berikar JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM möten som berör och berikar 2 Alla tiders dagens kultur blir Erfarenheten kring vad det är att leva är nödvändig. Den hjälper oss att tolka historien och reflektera över nuet. Livets

Läs mer

Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum

Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum Arkivförvarare: Eksjö museum 57580 Eksjö Arkivbildare: Jan Engdahl, Eksjö museum Titel: Eksjö Folkets Park Omfång: 0.25 hyllmeter Tid: 1940-tal

Läs mer

Lantmäteristyrelsens arkiv - LMS

Lantmäteristyrelsens arkiv - LMS Lantmäteristyrelsens arkiv - LMS Källa: Lantmäteriets hemsida I LMS-arkivet finns material från år 1628 och ända in på 1900-talet. Här finns vägkartor, läns- och landskapskartor, generalkartor, sockenkartor,

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Gathenhielmska huset i Göteborg : randanteckningar till frågan om husets namn Wallberg, Gunnar Fornvännen 53-56

Gathenhielmska huset i Göteborg : randanteckningar till frågan om husets namn Wallberg, Gunnar Fornvännen 53-56 Gathenhielmska huset i Göteborg : randanteckningar till frågan om husets namn Wallberg, Gunnar Fornvännen 53-56 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1945_053 Ingår i: samla.raa.se SMÄRRE MEDDELANDEN

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Yaria. Viktor Rydberg

Yaria. Viktor Rydberg Yaria Viktor Rydberg Innehåll Förord 9 Förra avdelningen Om Buddah återvände 15 Inledning till Victor Pfeiffs översättning av Edwin Arnolds dikt»asiens ljus». 1888. Den mekaniska världsteorien 50 Inledande

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Kursutbud Lärarlyftet II

Kursutbud Lärarlyftet II Mer info på www.skolverket.se/lararlyftet KURSUTBUD LÄRARLYFTET II Kursutbud Lärarlyftet II Bild Göteborgs universitet Bild för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) 37,5% av helfart Campus/Distans Högskolan i Jönköping

Läs mer

http://kulturnav.org Digikult 2014 Gemensam samnordisk auktoritets-hantering för kultursektorn Ulf Bodin 2014-03-26

http://kulturnav.org Digikult 2014 Gemensam samnordisk auktoritets-hantering för kultursektorn Ulf Bodin 2014-03-26 http://kulturnav.org Gemensam samnordisk auktoritets-hantering för kultursektorn Digikult 2014 Ulf Bodin 2014-03-26 Ulf Bodin ulf.bodin@kulturit.se +46 723 614 444 - Digitala kulturavskoncept i praktiken

Läs mer

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 6 november 2012 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga

Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 6 november 2012 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 3/2012 2012-11-06 30 42 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 6 november 2012 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Närvarande: Ledamöter

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård STOCKHOLM RAÄ 103 Arkeologisk förundersökning Kerstin Söderlund, John Wändesjö (foto) Kerstin Söderlund (text) Omslagsbild: Karta över Kungsholmens församling 1847. Stadsmuseet

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

som flygfotot började växa fram på allvar. Under mellankrigstiden blev det allt vanligare att börja använda flygfotografering.

som flygfotot började växa fram på allvar. Under mellankrigstiden blev det allt vanligare att börja använda flygfotografering. Bilder från ovan visa Flygfotopionjären Oscar Halldin med aeronauten Francesco Cetti framför sin ballong Fritjof Nansen efter en landning vid Lerum 1898. Saknar du bilden på släktgården för att göra släktforskningen

Läs mer