Presentation av samlingens ägare... Boksamlingen... Hurviarbetat... SAB:s klassifikationssystem... Bibliografiska referenser. G Litteraturhistoria...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Presentation av samlingens ägare... Boksamlingen... Hurviarbetat... SAB:s klassifikationssystem... Bibliografiska referenser. G Litteraturhistoria..."

Transkript

1

2 Presentation av samlingens ägare... Boksamlingen... Hurviarbetat... SAB:s klassifikationssystem... Bibliografiska referenser A Bok- och biblioteksvasen... B Allmänt och blandat C Religion... E Uppfostran och undervisning... F Språkvetenskap... G Litteraturhistoria... H Skönlitteratur... I Konst. musik. teater och film... J Arkeologi... K L Historia Biografi med genealogi M Etnografi och folklivsforskning N Geografi O Samhälls- och rättsvetenskap P Teknik. industri och kommunikationer Q Ekonomi och näringsvasen S Krigsväsen

3 U Naturvetenskap V Medicin X Musikalier Addenda Register

4 PRESENTAT1 ON AV SAMLINGENS AGARE Under åren var Arvid Flygare anställd vid Göteborgs historiska museum, senast som registrator och arkivföreståndare. Nar Arvid Flygare 1938 övertog ansvaret för arkivet efter Nina Bornsdorff, blev huvuduppgiften att fullfölja katalogiseringen, ordnandet och kompletteringen av den stora samlingen göteborgstopografiska bilder. Denna hade tillkommit på initiativ av Carl Lagerberg, vars arbete därefter fortsatts av chefstjänstemiinnen vid museets historiska avdelning. Under kriget började han sedan göra sig förtrogen med stadsdelen Majorna. Med hjälp av bilder och kartor ur museets arkiv granskade han bebyggelsen i detalj. Efter Majorna fortsattes arbetet med övriga delar av Göteborg innan de stora inkorporeringarna skedde. Ett flertal privata göteborgsarkiv kom under Arvid Flygares tid i museets ägo, bland annat Arvid Baeckströms arkiv, Gunnebo slottsarkiv samt Carl Blidbergs, Theodor Akermarks och Sixten Welins göteborgssamlingar. Den stora samlingen av fotonegativ med göteborgsmotiv (ca ) iordningsställdes under samma tid. I detta material ingår Aron Jonasons och James Bourns samlingar jämte den stora Karnellska samlingen. Vården av museibiblioteket anförtroddes också åt Arvid Flygare. Bibliotekets bestånd inriktades på göteborgslitteratur och lokal släkthistoria. Genom sitt arkiv- och forskningsarbete har han specialiserat sig på gamla göteborgsbilder av byggnader och personer. Detta kom till stor nytta då han utarbetade porträttmatrikeln till ~ötebor~s stadsfullmäktiges hundraårsjubileum. Dessutom har Arvid Flygare inventerat bildsamlingar och kartografiskt material med Göteborgsoch Bohuslänsanknytning i större centrala arkiv, bibliotek och museer i Sverige och Danmark. Ett av de bestående verken i hans forskargärning ar identifierandet av Johan Leonard Björkfeldts ( ) teckningar från dennes samtida Göteborg.

5 BIOGRAFISKA DATA Född i Lund den 1 mars 1907 Flyttning till Göteborg från H~ssleholm 1918 Realexamen vid Ustra Realskolan i Göteborg 1924 Diverse tillfalliga arbeten i Göteborg Museivakt vid Göteborgs museum, historiska avdelningen 1935 Konservatorsassistent vid Göteborgs museum, historiska avdelningen, med placering i arkivet 1940 Registrator vid Göteborgs museum, historiska avdelningen 1950 Museiassistent vid Göteborgs historiska museum (arkivföreståndare) 1966 Pensionerad 1972 ARKIVUNDERSOKNINGAR Borås Göteborg Halmstad Hiilsingborg Jönköping Kalmar Karlstad Köpenhamn Linköping Borås konstmuseum Borås museum Göteborgs konstmuseum Sjöfartsmuseet Hallands museum Hälsingborgs museum Jönköpings läns museum Kalmar museum Karlstads stiftsbibliotek Varmlands museum Det Kongelige Bibliotek Det Kongelige Sbkart-arkiv Haerens arkiv Nationalmuseets 2. afd. Rigsarkivet T~jhusmuseets tegnearkiv Linköpings stiftsbibliotek Ostergötlands och Linköpings stads museum

6 Lund Malmö Norrköping Skara Stockholm Uppsala Varberg Väx j ö Orebro Kulturhistoriska museet (Ehrensvärdska samlingen) Universitetsbiblioteket Universitetets konstmuseum (Mandelgrenska samlingen) Malmö museum Norrköpings museum Norrköpings stadsbibliotek Skara stiftsbibliotek Västergötlands museum Akademien för de fria konsterna Allmänna brandförsäkringsverket för byggnader å landet (Nuvarande Brandförsakringsverket) Antikvarisk-topografiska arkivet Kungliga Byggnadsstyrelsen, kulturhistoriska byrån Krigsarkivet Kungliga Biblioteket Kungliga Lantmäteristyrelsen (nuvarande Statens Lantmäteriverk, Gävle) Nordiska museet Riksarkivet Stadshistoriska institutet Stockholms stadsmuseum Stadernas försäkringsbolag Svenska porträttarkivet Kungliga Vitterhets-historie- och antikvitetsakademien Universitetsbiblioteket Varbergs museum Smålands museum Växjö stiftsbibliotek Urebro läns museum Orebro länsbibliotek

7 BIBLIOGRAFI (TRYCKTA VERK) Aldre stadsbildningar. Befästningar i äldre tid. Stadsbebyggelse. Gods och landerier. Ingår i: Göteborgstrakten : bygd och natur : en karta med text / utg. av Göteborgs stadsfullmäktiges beredning för natur- och kulturskydd. - Göteborg, 1951 Texter till historiska bilder till: Holmström, Richard: En handelsstads historia. Ingår i: Göteborg. - Göteborg, 1951 Noter till: Rydberg, Viktor: Vandringar i Göteborg. - Göteborg, 1963 Noter till göteborgsavsnitt i: Barchaeus, Anders Gustaf: Resebeskrifning i conc. för år Ingår i: The Royal Bachelors Club : minnesskrift. - Göteborg, 1969 Johan Leonard Björkfeldts teckningar. Ingår i: Arstryck / Göteborgs historiska museum, 1961 Göteborgs stadsfullmäktiges beredning för natur- och kulturskydd : en återblick. Ingår i: Arstryck / Göteborgs historiska museum, 1973 Biografiska notiser i Svenskt konstnärslexikon d. 2-5 (ett fyrtiotal notiser). - Malmö, Dessutom har Arvid Flygare medverkat i följande verk genom författarstöd eller redigering såsom framgår av nedanstående: Gulin, Sven: Pustervik, Rosenlund, Järntorget. - Göteborg, 1974

8 Hedvall, Anders: Bohuslän i konsten. - Stockholm, 1957 Hjern, Kjell: Göteborg i konsten. - Göteborg, 1961 Kjellin, Maja: Göteborgs börs- och festivitetsbyggnad Göteborg, 1949 Kjellin, Maja: Kvarteret Frimuraren i Göteborg. - Göteborg, 1959 Kjellin, Maja: Kvarteret Kommerserådet i Göteborg : dess historia fram till våra dagar. - Göteborg, 1965 Kjellin, Maja: Kvarteret Alströmer i Göteborg : dess historia fram till våra dagar. - Göteborg, 1966 Kjellin, Maja: Haga i Göteborg. - Göteborg, 1971 Persson, Folke: Antologia Gothoburgensis : det ar en bok i ord och bilder om Göteborg genom tiderna / Folke Persson och Agne Rundqvist. - Göteborg, 1953 Bildredaktör för arbetet Göteborgs stadsfullmiiktige , d. 2 : Biografisk matrikel (av Magnus Fahl) Under en följd av år redaktionell medarbetare i den av Stadsbyggnadskontoret utgivna:"turistkarta över Göteborgw Efter Maja Kjellins bortgång 1971 färdigställt manuskript till: "Engelska kvarteret i Göteborg". - Göteborg, 1972 Medarbetat vid färdigställandet av noter och anmärkningar till nyutgåva (1977) av C. R. A. Fredberg: Det gamla Göteborg, 3 d. Efter Sven Gulins bortgång 1976 färdigställt hans manuskript till: l'göteborgs hjärta". - Göteborg, d.

9 BOKSAMLINGEN Arvid Flygares privata boksamling omfattar idag ca 750 titlar. Den innehåller till största delen litteratur med anknytning till göteborgsk byggnadshistoria, topografi och personhistoria. Han har dessutom speciellt intresserat sig för bibliografier, genealogisk litteratur och kartverk. Samlingen ar att betrakta som ett "arbetsbibliotek" och innehåller därför ett flertal arkivförteckningar, antikvariatskataloger och register som 'tingångar" till litteraturen på dessa speciella områden.en viss del av samlingen utgöres av stencilerat material samt manuskript och avskrifter av manuskript. Dessutom tillkommer en del tidningsklipp, som ej behandlats i detta arbete. Samlingen har tillkommit under en lång följd av år från omkring 1935 genom det intresse för ämnet, som väcktes i arbetet med göteborgiana. Boksamlingen har ständigt förandrats under åren. Arvid Flygare har avyttrat de böcker, som han ej ansett vara av väsentlig betydelse för sitt forskningsarbete eller sådant material som lätt kunnat införskaffas från annat håll. Vad som sedan utkristalliserat sig har varit "korinterna" i samlingen, det vill saga de för hans arbete mest intressanta arbetena. Samlingen ger några av de väsentligaste bibliografiska kallorna till speciellt forskning i Göteborgs lokalhlstoria. Har kan nämnas: Abersten, Simon: Bibliographia Gothoburgensis, med supplement (våra nr 49 och 50) Aberstén, Simon: Göteborg i utlandets litteratur (vårt nr 51) Aberstgn, Simon: Göteborgs och Bohus län i litteratur, karta och bild, med supplement (våra nr 52 och 53) Dessa arbeten täcker åren fram till I Göteborg förr och nu, som utgives av Göteborgs hembygdsförbund, har Hugo Fälldin sedan 1968 publicerat

10 en löpande bibliografi över Göteborg som innefattar åren från och med I denna förtecknas aven tidnings- och tidskriftsartiklar. Glappet från Abersten till Fälldin kan i viss mån täckas av Svensk historisk bibliografi ( ) och av den löpande bibliografin i Historisk tidskrift, arg. 1 (1881)-, som i en speciell avdelning behandlar ortshistoria. Också i den löpande Svensk geografisk bibliografi, (1924-), vilken numera ingår i Svensk geografisk årsbok (1927-) kan intressanta upplysningar avseende kartor och etnologiska verk inhämtas. HUR VI ARBETAT Vi började med att göra en fullständig katalogisering och klassifikation av hela boksamlingen. En systematisk kortkatalog framställdes som arbetsmaterial och lämnades vid vårt arbetes slutförande till samlingens ägare. I huvudsak följde vi SAB:s klassifikationssys tern (1974) och Fosskningsbiblioteksrådets Svenska katalogiseringsregler (1974) med tillägg. Vid utskriften av specialarbetets referensförteckning har vi i möjligaste mån följt de regler för bibliografiska referenser, som används i undervisningen vid Bibliotekshögskolan. Detta gäller speciellt förfaringssiittet vid behandlingen av tidskriftsartiklar, särtryck och uppsatser i samlingsverk. Fotokopior och manuskript (eller avskifter av manuskript) har vi behandlat enligt exempel som vi bedömt likartade i katalogreglerna. Följande katalogkort vill visa hur vi behandlat kategorierna: tidskriftsartiklar, särtryck, uppsats i samlingsverk.

11 Tidskriftsartikel: 10. Kyb Lindhult, Niklas A. Ett svenskt riksvapen av götiskt kynne : förebilder till Göteborgs vapen (Tidskrift för Göteborgs stads tjänstemän ; 1937:10, S ) - Särtryck: Kc.4 Scander, Ralph Säve före innan Bohuslän blev svenskt Sartr. ur: Säve : jordbruksbygd blir stadslandskap ; 1969, S Uppsats i samlingsverk: Kyb Gayse of Gayse and Nigg, Robert The arms of Scottish families settled in Sweden. Ingår i: ve congrss international des sciences genealogique et heraldique ; 1961, S

12 Vid klassifikation av en samling av denna typ uppstår vissa problem, eftersom en Övervägande del skulle kunna placeras på N: geografi med underavdelningar, som innefattar lokalhistoria. För att undvika detta har vi klassificerat verk med till största delen historisk aspekt på Kc: svensk historia med tidsindelning. Liknande problem har aven förekommit på avdelningarna M: etnografi och folklivsforskning och S: krigsväsen. Då vi i vårt arbete med referenserna ej kunnat göra de dubbelklassningar vi gjort i kortkatalogen har vi bedömt det som relevant att på avdelning M avvika från de i systemet rekommenderade klassifikationerna och landsindelat avdelningarna Mu - Mz för att klarare redovisa innehållet. Flera verk med krigshistorisk aspekt har förts till avdelning K. För att göra specialarbetet mer överskådligt har vi anpassat klassifikationerna i referenserna till samlingens storlek och därför bedömt det som mindre viktigt att här redovisa de fullständiga klassifikationer vi gjort i kortkatalogen. Vid vårt arbete har vi bland annat inhämtat upplysningar och råd av samlingens ägare och förutom tidigare nämnda bibliografier aven använt oss av: Bördh, Anders Gustav: Dalslandslitteratur : en för-.. teckning (vårt nr 39) Söderberg, Leif: Litteratur om Bohuslän (vårt nr 48) r. Som exempel på ur göteborgsk synvinkel intressanta och Tvrara" böcker vill vi slutligen göra en fullstandigare bibliografisk redovisning av följande verk:

13 7 Ic Föreningen för Göteborgs förskönande Vår stad. - Göteborg, s. : ill. Ic-c [~cbi] B: t? r Fc Grafskrifter på Göteborgs stads och nar- gränsande församlingars begrafningsplatser utgifne för välgörande ändamål. - Göteborg, Qm Gö't'e'b'o'r'gs turistförening ~ötebor~s turistförenings årsskrift //. - Göteborg,

14 Ström, Sewerin Jacobsson Beskrifning om Wadtle härad med uptekning af de markwärdigheter, sam deruti sig tildragit hafva, både i det werldsliga regementet och kyrkowäsendet ifrån de äldsta tider tilbaka... - Göteborg, s. Bibliofiluppl. om 250 ex (ex nr 31). - Nc Tiselius, Carl A. Bohusläns gamla adliga gods och sätesgårdar : bidrag till gårdarnas och slakternas historia. - Göteborg, s. : il1 Oh IVallqvist, Hjalmar Bostadsförhållandena för de mindre bemedlade i Göteborg : studie sommaren Stockholm, s. - (Skrifter / utg. af Lorenska stiftelsen ; 5) Oh-cbi [~cb i] B:s t

15 SAB :S A B L KLASS1 F1 KATI ONSSYSTEM Bok- och biblioteksväsen Allmänt och blandat Religion Filosofi och psykologi Uppfostran och undervisning Språkvetenskap Litteraturhistoria Skönlitteratur Konst, musik, teater och film Arkeologi Historia Biografi med genealogi Etnografi och folklivsforskning Geograf i Samhälls- och rättsvetenskap Teknik, industri och kommunikationer Ekonomi och näringsväsen Idrott, lek och spel Krigsväsen Matematik Naturvetenskap Medicin Musikalier Grammofon- och bandupptagningar

16 Z A A Ö Filmer Kartor Tidningar Övriga specialsamlingar

17 I a, I k 1.d :o I O U w v) -d a, t' 5 Pm d'h d *d -d U.d k P G24 I (n. w a E:.d ad a, t' m O E N c0 + 0s o d d m m I N pi.& d V) in pit' l e -d \O 76 I-n dv)g m r( N Q ) c u a mat' d k a, V) l M w l E,h r; cd i... pi k *e A P, a, Inormu 3 w m cocno rl w a 0 0 d 1 cd.rim b l M k C rld d ".d dooc, M *cd - lc0dv).d k* E d.d.k c d i n d E:MMO O n N E Q) Q) casr-"rlw k00 + c a O k mcd G.25 O -\D CQkO i&v)k aecdmuacd I M o t' c,.d Q) c, V, a d dm d a w cd Q) 3 V) l > d m d a W a>.d 24- V).d.d Q) a vis kw k 4 - r M ~ k cd Q) Q) Q)L 5Skcd *.cd> MUF=InR M:O k k Q) cd C, M1 V) ca Sl-4 ocd k MM0 a, kz k ord rl w cdcdq) k t'a OWE: eks a, :o P M'H k m l c d.d *t'e cd cd t't' n rn hi o hc d -. d ink cd V).- Eb k u> cd* a, av) C, m I'H r(.r(.d I k E:bVca& k* rn :o m d m 00.3.l-,d!-id E P ocd v) V)t',G wwa,ern hd4 C -F: d O cd C k.ds c Ocd &k V ) d k u:cd G E Q) o-n cdcd>+'+ '3m:ocn v, v Q) I n cd \D U v).d m n bad r( O i dbm OrslN c m & rc.- v u Q) + x *d 6x4 t'l l U H & cd d > W.d I 4 -- I & cd v, rl a> O cd0 h am O rlki 4 3.d W w m cdu, k o m W Q,-dl+ w c,

18 Aa-c. 04 Liljefors, Roland 9. Register till tidskriften Svenska landsmål och svenskt folkliv / Roland Liljefors och Hubert Gustavson. - Stockholm, s. - (Svenska landsmål och svenskt folkliv ; 78, 1955) Aa-c.04 Lundqvist, Maja 10. Fornvannen : register över årgångarna / Maja Lundqvist, Ulla Behr. Sartr. ur: Fornvannen ; 1955:6, S Aa-c. 04 Norbo rg, Knut 11. Register till Julboken till församlingarna i Göteborgs stift : årgångarna 1-30, Göteborg, s. Aa-c.04 Register över stadshistorisk litteratur behandlad i de stadshistoriska revyerna / Stadshistoriska institutet. - Stockholm, s. Aa-c. O4 Sundler, Birgitta 13. Register till Julhälsningar till församlingarna i Skara stift : årgångarna 1-50 ( ). - Skara, s. Aa-c. 04 Sundler, Birgitta 14. Register till Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns fornminnen och historia band 1-8 ( ), Meddelanden från Göteborgs och Bohusläns fornminnesförening band 1 ( ), Göteborgs och Bohusläns fornminnesförenings tidskrift band 1-4 ( ). Särtr. ur: Göteborgs och Bohusläns fornminnesförenings tidskrift ; 1936, S Aa-da Fabritius, Albert 15. Haandskrifter i danske samlinger. - (Biblioteksaarbok ; 1941, S ) Fotokopia Aaa Göteborgs stadsbibliotek 16. Böcker om böcker. - Göteborg, s. Innehåller: Katalog över "Elgströmska samlingen" i Göteborgs stadsbibliotek. - Duplic. Aaaa Almquist, Johan Axel 17. Sveriges bibliografiska litteratur. - Stockholm. - 3 d. D. 1 : Egentlig bibliografi s. D. 2 : Arkiv och biblioteksväsen s. D. 3 : Typografi och bokhantverk : bokhandel : supplement till föregående delar och register S.

19 Aaaa Aaabe -2 Brin, Samuel E. Han ledning i svensk bibliografi. - Z., förbättrade och tillökade uppl. - Stockholm, s. - (Grafiska institutets skriftserie ; 4) Fly are, Arvid 19. &lsregister till Gustaf H. Ljungbergs klippsamling. - Göteborg, (6) bl. Manuskript 18. Aab f Aabt Flygare, Arvid Personregister över huvudpersoner i bilagorna 5-7 till J. Biörklund : Berättelse om Göteborgs Kongl. vetenskaps- och vitterhets~samhalle, afgifven till Kongl. samhällets sekularfest den 9 oktober 1878 (Göteborg 1878). - Göteborg, bl. Manuskript Björkbom, Carl 21. Tidningsbibliografi : en vägledning till att utnyttja tidningarna och deras innehåll. - (Biblioteksbladet ; 1940, S ) Fotokopia Aacj-cm Olsson, Bror 22. Litteratur om Göteborgs stift och dess församlingar : bibliografi. - (Göteborgs stift : statistisk, topografisk och biografisk matrikel ; 1945, S ) Fotokopia Aaie Aaie Aaie Björkbom, Carl Svensk porträttlitteratur : bibliografisk förteckning / Carl Björkbom och Boo von ~älmborg. - Stockholm, s. - (Svenska porträttarkivets publikationer ; 3) Flygare, Arvid Förteckning med översiktsregister över vissa grupper av oljemålningar (med konstnärerna i alfabetisk ordningsföljdf i Göteborgs konstmusei samlingar sammanställd efter llgöteborgs konstmusei katalog , med särskilt påpekande av förbehållet i samma. - Göteborg, bl. Manuskript Flygare, Arvid 25. Förteckning över målningar med göteborgsmotiv samt ett antal andra av göteborgsintresse upptagna i verket "Konst i svenska hem". - Göteborg, (Z21 bl. Manus kr ip t

20 Aaig Aakc Aald Aald Aald Aalm Aal z Aalz Aalz Aalz Flygare, Arvid 26. Förteckning med översiktsregister över vissa grupper av handteckningar (med konstnärerna i alfabetisk ordningsföljd) i Göteborgs konstmusei samlingar av sådana. - Göteborg, bl. Manuskript Bring, Samuel E. 27; Bibliografisk handbok till Sveriges historia. - Stockholm, s. Alm uist, Johan Axel Svens -E- genealogisk litteratur. - Stockholm, s. - (Skrifter och handlingar / utg. genom Svenska autograf sällskapet ; 7) Hildebrand, Sune 29. Genealogisk bibliografi (Personhistorisk tidskrift ; 1920, S ) Fotokopia Sammanbunden med nr 30 Hildebrand, Sune Genealogisk bibliografi (Personhistorisk tidskrift ; 1921, S ) Fotokopia Sammanbunden med nr 29 Agren, Sven 31. Svensk biografisk uppslagslitteratur : bibliografisk förteckning. - Uppsala, s. - (Svenska bibliotekariesamfundets skriftserie ; 1) AXEL-NILSSON, GORAN 32. Engström, Gösta Göran Axel-Nilsson : tryckta skrifter : bibliografi utgiven tili 70-årsdagen 16 september Göteborg, s. : ill. BAECKSTROM, ARVID 33. Arvid Baeckströms tryckta skrifter : för- -ing upprättad till 60-årsdagen den 29 april Stockholm, s. KJELLBERG, SVEN T. 34. Johansson, Jan Sven T. Kjellbergs tryckta skrifter : förteckning upprattaltill 70-årsdagen den 22 juni Lund, s. WIDEEN, HARALD 35. Sandberg, Nils Harald Widéens tryckta arbeten intill den Göteborg, s. : ill. 28.

21 Aam Aanc Aanc Aanc Aanc Aanc Aanc Aanc Aanc Aanc Aanc Aanc Edström, Göte Bibliografisk hjälpreda i folklivsforskning : ett urval. - Stoc'kholm, s. Bring, Samuel E. Itineraria sueciana : bibliografisk förteckning över resor i Sverige fram till Stockholm, s. - (Svenska bibliotekariesamfundets skriftserie ; 3) Böcker om Bohuslän / [utg. av] Dicksonska folkbiblioteket. - Göteborg, s. Duplic. Bördh, Anders Gustav Dalslandslitteratur : en förteckning. - Mellerud, S.. a.. Dahm, Gerd örebro i litteraturen : ett urval. - örebro, s. Ut,g. i samband med Urebro stads 700-årsjubileum Granlund. Sven ~itterat;r om-g all and : bibliografi. - Lund, s. - (Skrifter / Institutet för västsvensk kulturforskning ; 6) Göteborgs stadsbibliotek Litteratur om Bohuslän. - Göteborg, s. Duplic. Hans Sallanders samling av litteratur om Västergöt- M speciellt Skaraborgs lan [utarbetad för auktion i skara]. - Skara, s. Jacobowsk, Carl Ulf Vilhelm &Bohuslan : en översikt. - Uddevalla, s. Jacobowsk, Carl Ulf Vilhelm &i litteraturen. - Uddevalla, s. Bibliofiluppl. om 450 ex (ex nr 79) Melander, Karl Vastgötalitteratur. - (Biblioteksbladet ; 1921, S ) Rosen ren Hilding &halhistorisk forskning : en blick på källor och litteratur. Sartr. ur: Biblioteksbladet ; 1922, S

22 Aanc Aancb i Aancbi Aancb i Aancb i Aancb i Aancbi Aancb i Aancbi Aandb Söderberg, Leif 48. Litteratur om Bohuslän. - Göteborg, s. Tidigare utg. som specialarbete vid Bibliotekshögskolan, Borås Aberstén, Simon 49. Bibliographia Gothoburgensis : systematisk förteckning över skrifter rörande Göteborg utkomna t.0.m. år 1920 :... - Göteborg, s. Suppl.: nr 50 Aberstén, Simon 50. Supplement : tillägg och rättelser till Bibliographia Gothoburgensis : systematisk förteckning över skrifter rörande Göteborg utkomna t.0.m. år 1920 :... - Göteborg, s. Suppl. till: nr 49 Aberstén, Simon 51. Göteborg i utlandets litteratur. - Göteborg, s. Aberstén, Simon 52. Göteborgs och Bohus län i litteratur, karta och bild intill utgången av år 1923 : bibliografisk översikt / S. Aberstén och C.A. Tiselius. - Göteborg, s. Suppl.: nr 53 Aberstén, Simon 53. Supplement : tillägg och rättelser intill utgången av år Göteborg, s. Suppl. till: nr 52 Fälldin, Hugo 54. Göteborgsbibliografi Särtr. ur: Göteborg förr och nu ; 5, 1968, S Fälldin, Hugo Göteborgsbibliografi ~ärtrt ur: ~öteborg förr och nu ; 6, 1970, S Götebor s stadsbibliotek 56. d i t t e r a t u r för utställningen Slottsberget [vid] Göteborgs historiska museum sommaren Göteborg, S. Duplic. Pettersen, Hjalmar 57. Udlaendingers reiser i Norge : bibliografiske meddelser = Travels in Norway : a bibliographical essey. - Christania, s.

23 Aanya Smith, Otto 58. En oversigt over de topografiske kort- og billedsamlinger. särt;. ur: Fortid og nutid ; 6, , S Ab-c Ab- c Göteborgs stadsbibliotek 59. Göteborgs byggmästareförening 75 år : ett urval litteratur,i anslutning till utstqllningen i historiska museet Vi som bygger Göteborg. - Göteborg, [1968?] s. Duplic. Willers, Uno 60. Svensk sjöhistorisk litteratur : bibliografi. - Stockholm, s. Dahl, Svend Svend Dahls bibliotekshandbok. Bd. 1 : Bokhistoria bokframstallning. - Uppsala, s. : ill. Bd. 2 : Bibliotekshistoria bibliografi. - Stockholm, s. : ill. Bibliotek i Stockholm : guide utarbetad inom Kungl. 62. biblioteket. - S*ockholm, s. Bibliotekssakkunniga 63. Betänkande och förslag angående läroverks- och landsbibliotek avgivet den 28 februari Uppsala, S. Ottervik, Gösta 64. Bibliotek i Göteborg : en liten vägvisare. - Göteborg, s. Palmstierna, Carl-Fredrik 65. Kungens böcker : ett reportage om Gustav VI Adolfs privata bibliotek / Carl-Fredrik Palmstierna, Willy Stillert. - Malmö, s. : ill. Bj örkbom, Carl 66. Familjetryck och familjegrafik i Sverige : en översikt på grundval av Kungliga bibliotekets samlingar. - (Grafiskt forum ; 1939, S , , ) Biörkbom. z Carl ~;n~li~a bibliotekets planschsamling. - Stockholm, s. - (Bidrag till Kungl. bibliotekets historia ; 3). Davidsson, Ake 68. Till vänskapens lov : kring några stamböcker i Göteborgs universitetsbibliotek. - Göteborg, s. : il1.- (Acta bibliothecae universitatis, Gothoburgensis ; 12)

24 Christensson, Ola 69. Förteckning över arkivfilmer i Göteborgs universitetsbibliotek : mikrofilmade handskrifter i andra bibliotek och arkiv samt i privat ägo. Särtr. ur: Arkiv, samhälle och forskning ; 16, 1974, S Hedvall, Anders 70. Kring Kungliga bibliotekets vykortssamling Sartr. ur: Bibliotek och historia : festskrift till Uno Willers ; 1971, S Kleberg, Tönnes 71. Hvitfeldtska läroverkets i Göteborg bibliotek : några anteckningar om dess historia och bokbestånd. - Uppsala, s. Kungliga biblioteket 72. Bernhard Kempe : en samlare (autograf- och hand-, teckningssamling, utställning 1969). - Stockholm, (32) s. - (Katalog / Kungliga biblioteket ; 55) Lindahl, Nils 73. Katalog över Fryxellska samlingen i Karlstads stiftsoch läroverksbibliotek. - Karlstad, s. Abd Abd Molér, W. 74. Namnregister till Hulpherska genealogierna i Vesterås allm. läroverks bibliotek. - Vesterås, s. Fotokopia Stifts- och landsbiblioteket i Växjö : en presenta- 75. tion. - Växjö, s. Toi er, Daniel n4-e an s riftssamlingen i Kristinehamns högre allmänna läroverks bibliotek. - Karlstad, s. Katalogiseringsregler för svenska bibliotek uppl. - Stockholm, s. - (Sveriges allmänna biblioteksförenings handböcker ; 6) Klassifikationssystem för svenska bibliotek. - Stock- 78. holm, s. - [Sveriges allmänna biblioteksförenings handböcker ; 1) Betänkande rörande frågan om ordnande av de under 79. Kammarkollegium lydande arkivens ställning inom det offentliga arkivvasendet avgivet den 10 juni 1919 av tillkallade sakkunniga. - Stockholm, s. Carlsson, Ingmar De otryckta källorna - arkivforskning. Särtr. ur: Bygd och natur ; 1972, S

25 Lext, Gösta 81. Svenskt arkivväsen : en översikt. - [~ötebor~?], S. Duplic. Ac-c Lindalv, Elof 82. Hembygdsarkiv Särtr. ur: Jordbrukare-ungdomens förbunds handbok ; 3, 1921, S Ac-cz Kungl. akademiens för'de fria konsterna arkiv : över- 83. siktlig innehällsförteckning. - Stockholm, [l940?] s. Andersson, Hans Göteborgs drätselkammares arkiv intill Sartr. ur: Arkiv, samhälle och forskning ; 1966,,. S Ac-cz Arbetarrörelsens arkiv 85. Havd och handling : arbetarrörelsens arkiv 50 år. - Stockholm, s. : ill. Ac-cz Boztius, Bertil 86. Samlingen av handlingar rörande skrån och hantverkerier i Kommerskollegiets arkiv. - (Meddelanden från Svenska riksarkivet ; 1916:4, S ) Fotokopia Ac-cz Bondestam, Torgny 87. Otto Mannerfelts samling i Borås stadsarkiv : förteckning och register. Särtr. ur: Från Borås och de sju häraderna ; 1973, S Clemensson, Gustaf Gerhard 88. Dalslandsarkivalier : arkivhandlingar från Dalsland i landsarkivet i Göteborg : kyrkoarkiven. Sartr. ur: Hembygden ; 1928, S Clemensson, Gustaf Gerhard 89. Dalslandsarkivalier i Göteborgs landsarkiv / Gustaf Clemensson och Leif Ljungberg. - Amål, s. - (Dalia ; 5) Corin Carl-Fredrik Stadsarkitekten Johan Eberhard Carlbergs ritningar och memorial i Stockholms stadsarkiv. - (Arsberättelse / Stockholms stads arkivnämnd och stadsarkiv ; 1958, S ) Ljungberg, Leif 91. Dals landsarkivalier : arkivhandlingar f.rån Dalsland i landsarkivet i Göteborg : civila, judiciella m. fl. arkiv. Särtr. ur: Hembygden ; 1932, S

26 Ljungberg, Leif 92. Summarisk förteckning över vissa för släktforskaren viktiga arkivalier i stadsarkivet i Malmö Särtr. ur: Malmö fornminnesförenings årsskrift ; 1963, S Lundwall, Sten 93. Nordiska museets arkiv : en vägledning. - Stockholm, s. Mårtensson, Sture 94. Varmlandsarkivalier i Göteborgs landsarkiv. - Karlstad, s. - (Småskrifter / utg. av Varmlands museum ; 2) Plei'el, Hilding &storiska arkivet i Lund : en orientering uppl. - Lund, s. - (Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund ; 10) Setterkrans, Göran Person- och slaktarkiv i Stockholms stadsarkiv. Sartr. ur: Arsberattelse / Stockholms stads arkivnämnd och stadsarkiv ; 1959, S Stockholms stadsarkiv. - Stockholm, s. : 97. ill. Vadstena landsarkiv 98. Jönköpings lans äldre kyrkoarkivalier : förteckning. Sartr. ur: Meddelanden från Jönköpings lans hembygdsförbund ; 26, 1953, S Vägledande förteckning vid person- och Släktforskning 99. i landsarkivet i Lund. - Lund, s. Aberg, Alf 100. Det svenska krigsarkivet. - (Genos ; 1956:3, S ) Mygind, A Haerends arkiv [~bbenhavn]. Sartr. ur: Krigshistorisk tidskrift ; 1965, 1:1, S Rockstroh, Knud C Oversigt over de vigtigste afdelinger af Krigsministeriets arkiv og vejledning med hensyn til benyttelsen. Sartr. ur: Fortid og nutid ; 2, 1919, S Sfikaarts-archivets antike kaartsamling Kbben havn, s. Pylkkanen, Riitta 104. Historiallinen kuva - arkisto kansallismuseo = Nationalmuseum historiska bildarkivet. - Helsinki, s.. : ill.

27 Aca Aca Ad-c Ads Ad s Ads Ads Ads Ads Ads Ads Ads Stj ernsward, Brita 105. Lord Kellies arkiv på Cambo House i Skottland. Sartr. ur: Personhistorisk tidskrift ; 55, 1957, S Björk, Karl-Gustav 106. Handbok för föreningsarkivarier / Karl-Gustav Björk... - Stockholm, s. - (Prisma) Nilsson, Nils 107. Föreningsarkiven och deras vård. - Stockholm, s. - (Meddelanden från Svenska riksarkivet ; 5) Krantz, Claes 108. Från Sillgatan till Gumperts hörn : 150 års bokhandelshistoria. - Göteborg, s. : ill. w, Boghallens antikvariat 109. Danmark i gamle billeder og landkort. - Kbbenhavn, s. : ill. - (Katalog / Boghallens antikvariat ; 290) Björck b Börjesson [antikvariat] 110. Americana. - Stockholm, s. - (Katalog / Björck & Börjesson ; 407) B -örck & Börjesson [antikvariat] 111. h i s k historia. - Stockholm, s. - (Katalog / Björck & Börjesson ; 414) Björck & Börjesson [antikvariat] 112. Svensk topografi... - Stockholm, s. - (Katalog / Björck & Börjesson ; 300) Björck & Börjesson [antikvariat] 113. Svensk topografi... - Stockholm, s. - (Katalog / Björck & Börjesson ; 360) Cappelens (J. W.) antikvariat 114. Norge i kart gjenom 400 år : med opplysninger om dem som utformet kartbildet. - Oslo, s. : ill. - (Katalog / J. W. Cappelens antikvariat ; 15) Francis Edwards Ltd. [antikvariat] 115. Atlases and maps London, s. : ill. - (Catalogue / Francis Edwards Ltd.; 948) Francis Edwards Ltd. [antikvariat] 116. Cartography... - London, s. : ill- - (Catalogue / Francis Edwards Ltd. ; 711) Francis Edwards Ltd. [antikvariat] 117. Catalogue of atlases (terrestrial and marine) and geographical works from 15th century to present day with a section on cartobibliography. - London, s.- - (Catalogue / Francis Edwards Ltd. ; 777)

-.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962

-.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962 -.~11ensku ArldvaamfundetM.Sicrlftaerle ur 'l - SVENSK ARI(IVBIDLIOGRAFI 1945-1959 STOCKHOLM 1962 - Svenska Arkivsamfundets Skriftserie "r 7 - SVENSI( ARI(IVBIBLIOGRAFI 1945-1959 Sammanställd av Olof Jägerskiöld

Läs mer

Underlaget kommer successivt att uppdateras då nya källor tas med i Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium.

Underlaget kommer successivt att uppdateras då nya källor tas med i Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium. KÄLLMATERIAL Inledning Denna sammanställning av framtagen av Per Stenros i samband med att dokumentationen av Gamlestans Historia och Lysekils Kalendarium, med olika teman, startat under 1993 och fram

Läs mer

Stiftsbiblioteken i Sverige

Stiftsbiblioteken i Sverige KUNGL. BIBLIOTEKET Stiftsbiblioteken i Sverige Rapport från en kartläggning av fem aktiva stiftsbibliotek med kommunal huvudman Projektledare Christine Wallén, Kungl. biblioteket 2012-11-30 1 Stiftsbiblioteken

Läs mer

mats rehnström 79 Ur Sten Lundquists referensbibliotek

mats rehnström 79 Ur Sten Lundquists referensbibliotek mats rehnström 79 Ur Sten Lundquists referensbibliotek 18. 188. 238. 15. 163. förord I denna katalog presenteras ett stort urval ur min kollega Sten Lundquists efterlämnade referensbibliotek och den är

Läs mer

VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN. Del I: Vad är världsarv? Del II: Världsarv i skolan. Del III: Världsarv i Sverige.

VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN. Del I: Vad är världsarv? Del II: Världsarv i skolan. Del III: Världsarv i Sverige. VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN Del I: Vad är världsarv? Del II: Världsarv i skolan Del III: Världsarv i Sverige Bilagor Bilagor Producerad av: Svenska Unescorådet 103 33 Stockholm Telefon:

Läs mer

Klemming och jakten på de försvunna inkunablerna

Klemming och jakten på de försvunna inkunablerna Klemming och jakten på de försvunna inkunablerna Anna Wolodarski Den 23 mars 1855 skickade dåvarande amanuensen vid Kungliga biblioteket Gustaf Edvard Klemming en ansökan till Kammarkollegiet. Han begärde

Läs mer

ESIAS TEGNÉR SAMLADE SKRIFTER, TREDJE BANDET, Dikter. Mindre dikter. Malmö Världsliteraturens förlag, Vitus Peterssons Bokindustri, 1928

ESIAS TEGNÉR SAMLADE SKRIFTER, TREDJE BANDET, Dikter. Mindre dikter. Malmö Världsliteraturens förlag, Vitus Peterssons Bokindustri, 1928 RYDEBÄCKS MUSEUM - BÖCKER i helfranskt läderomslag: ARKEOLOGISKA FORSKNINGAR OCH FYND Tillägnad Konung Gustav VI Adolf, Utgiven av Svenska Arkeologiska Samfundet som minne av kungens 70-årsdag den 11 november

Läs mer

Förteckning över arkivfilmer

Förteckning över arkivfilmer Förteckning över arkivfilmer Götebot-gs universitetsbibliotek. Mikrofilinade handskrifter i.andra bibliotek och arkiv samt i privat ägo. Förteckningen redovisar ett urval av Göteborgs universitetsbiblioteks

Läs mer

Stranda Hembygdsförenings arkivförteckning. Innehåll. Kommentar. A Foton och filmer. B Tidningsklipp. C Mönsterås historia m.m.

Stranda Hembygdsförenings arkivförteckning. Innehåll. Kommentar. A Foton och filmer. B Tidningsklipp. C Mönsterås historia m.m. Stranda Hembygdsförenings arkivförteckning Innehåll Kommentar A Foton och filmer B Tidningsklipp C Mönsterås historia m.m. D Kassaböcker, verifikationer m.m. E Tidningar, tidskrifter, pappersvaror F -

Läs mer

1262 AMS; Titel: Historia kring Aske; År: 1974 Placering: p7 Flik2:15; Tema: ortbeskr.aske; Källa: hist.aske; Typ: stenc

1262 AMS; Titel: Historia kring Aske; År: 1974 Placering: p7 Flik2:15; Tema: ortbeskr.aske; Källa: hist.aske; Typ: stenc UKF: s HEMBYGDSSAMLING Innehållsförteckning böcker, skrifter, artiklar, excerpter, anteckningar m.m. Placering i bokhyllor och pärmar Se register över pärmar Använd Adobes sökfunktion Ctrl+Shift+F Alla

Läs mer

HISTORIA SOM UPPDRAG

HISTORIA SOM UPPDRAG HISTORIA SOM UPPDRAG ARBETARRÖRELSENS ARKIV OCH BIBLIOTEK 1902-2002 Martin Grass i samarbete med Hans Larsson ARBETARRÖRELSENS ARKIV OCH BIBLIOTEK Labour Movement Archives and Library HISTORIA SOM UPPDRAG

Läs mer

dar böcker av och om Fredmka Bremer samt en del av hennes privata bib-

dar böcker av och om Fredmka Bremer samt en del av hennes privata bib- INLEDNING Fredrika-Bremer-förbundet bildades 1884 av Sophie Adlersparre. Det är en religiöst och politiskt obunden sammanslutning, som är öppen for kvinnor och man oberoende av åzder, yrke och politisk

Läs mer

KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL BEBYGGELSE I GÖTEBORG DEL I

KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL BEBYGGELSE I GÖTEBORG DEL I Detta kapitel är ett utdrag ur KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL BEBYGGELSE I GÖTEBORG ETT PROGRAM FÖR BEVARANDE DEL I Redaktör Gudrun Lönnroth, Stadsmuseet Projektgrupp Hans Ander, Stadsbyggnadskontoret Maria

Läs mer

maimonides, mishne tora. kb, hs cod.orient.1.

maimonides, mishne tora. kb, hs cod.orient.1. maimonides, mishne tora. kb, hs cod.orient.1. anna wolodarski Från Maimonides till Lenke Rothman Klenoder och enskilda arkiv ur Kungliga bibliotekets handskriftssamling K ungliga bibliotekets handskriftssamling

Läs mer

Arkivtidskrifter - en utblick

Arkivtidskrifter - en utblick HÅKAN LÖVBLAD Arkivtidskrifter - en utblick Det kan vara svårt att orientera sig i den stora mängden utländska arkivtidskrifter. Håkan Lövblad ger här en iiversikt över de tidskrifter som finns i Riksarkivets

Läs mer

OVER BARA KOMMUN. TILL EN BIBLIOGRAFI ANTECKNINGAR. inom ämnet. litteraturorientering. Specialarbete

OVER BARA KOMMUN. TILL EN BIBLIOGRAFI ANTECKNINGAR. inom ämnet. litteraturorientering. Specialarbete Specialarbetet anslaget ANTECKNINGAR TILL EN BIBLIOGRAFI OVER BARA KOMMUN. Specialarbete inom ämnet litteraturorientering och bibliografi. Bibliotekshögskolan. Borgs, vt 1975. Knut Jönsson. Litteratur

Läs mer

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE Å R S S K R I F T 2 0 0 9

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE Å R S S K R I F T 2 0 0 9 VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE Å R S S K R I F T 2 0 0 9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BENGT O. T. SJÖGREN Bertel Hallberg och hans forskargärning... 3 HASSE ANDERSEN Claes-Göran Anderssons orkesterminnen... 15 PETER

Läs mer

Hör. och. Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 4 2004

Hör. och. Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 4 2004 Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 4 2004 Hör och Se Hösten 2004 pågår två rikstäckande massmediala släktforskarbegivenheter. Sveriges Radios program heter SLÄKTBAND. Det går i P1 söndagar kl 12.

Läs mer

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE Å R S S K R I F T 2 0 0 8. Sjuttiosjunde årgången

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE Å R S S K R I F T 2 0 0 8. Sjuttiosjunde årgången VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE Å R S S K R I F T 2 0 0 8 Sjuttiosjunde årgången Tryck: Mediatryck i Trollhättan 2008 Bokbinderi: Falköpings Bokbinderi Arne Andersson - världsstjärnan som Vänersborg inte får

Läs mer

September 2000 Medlemsblad nr 40. Gränsbygdens Släktforskare

September 2000 Medlemsblad nr 40. Gränsbygdens Släktforskare September 2000 Medlemsblad nr 40. Gränsbygdens Släktforskare i Dalsland, Bohuslän och 0stfold. Utsiktens gymnasieskola i Ed, där vår konferens äger rum 31 sept-1 okt. Foto: Roland Olsson Föreningens funktionärer

Läs mer

ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER

ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER KUNGL.BIBLIOTEKET Enheten för bokhistoria, magasin och nybindning ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER NY UPPLAGA SAMMANSTÄLLD AV LINDA SÖRENSEN 2005-08-24 Kungl. biblioteket Översikt

Läs mer

ARKIV OCH SAMHÄLLE FORSKNING

ARKIV OCH SAMHÄLLE FORSKNING ARKIV SAMHÄLLE OCH FORSKNING ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING Svenska Arkivsamfundets skriftserie nr 14 ARKIV SAMHÄLLE OCH FORSKNING STOCKHOLM 1972 Redaktör: Förste arkivarie Josef Edström Redaktionens adress:

Läs mer

Karlskrona stadsbibliotek 1906-1959 En bit av ett biblioteks historia

Karlskrona stadsbibliotek 1906-1959 En bit av ett biblioteks historia MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2008:16 ISSN 1654-0247 Karlskrona stadsbibliotek 1906-1959 En bit av

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 1 2002

Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 1 2002 Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 1 2002 Om släktporträtt Krogarna i Gamla Göteborg Historiska porträtt i bild och textarkiv Så här använder du datorn till dina fotografier - del 3 Mordet på snickare

Läs mer

Fall Auctions 2013 from October 7 to 11 in Osnabrück

Fall Auctions 2013 from October 7 to 11 in Osnabrück SEPTEMBER 5 2013 Den mångsidige Agi Lindgren slottsarkitekt och sedelkonstnär Sigtunamynt funnet 1878 i Lodejnoe Pole, Ryssland Offerskål med 4-dalers plåtmynt i Markaryds kyrka Resechecken snart historia

Läs mer

Guldmynt ur Brenners samling i Pusjkinmuseet. Varsamhet och dristighet kortspelarens främsta egenskaper? FIDEM i Glasgow 2012

Guldmynt ur Brenners samling i Pusjkinmuseet. Varsamhet och dristighet kortspelarens främsta egenskaper? FIDEM i Glasgow 2012 NOVEMBER 7 2013 Guldmynt ur Brenners samling i Pusjkinmuseet Varsamhet och dristighet kortspelarens främsta egenskaper? FIDEM i Glasgow 2012 Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken Pris 30 kr erik Montells

Läs mer

antikvariat mats rehnström

antikvariat mats rehnström antikvariat mats rehnström nyhetsbrev 255 bokväsen 24 mars 2015 Jakobsgatan 27 nb Box 16394 103 27 Stockholm tel 08-411 92 24 fax 08-411 94 61 e-post: rehnstroem@svaf.se www.matsrehnstroem.se öppet torsdagar

Läs mer

HVITFELDTSKA GYMNASIET GENOM TIDERNA

HVITFELDTSKA GYMNASIET GENOM TIDERNA HVITFELDTSKA GYMNASIET GENOM TIDERNA HVITFELDTSKA GYMNASIET - INLEDNING: Någon gång under 1620-talet så hade en barnskola inrättats i Göteborg. Vi vet ej var den var belägen men vi vet att stadens förste

Läs mer

Skriv din historia själv!

Skriv din historia själv! Skriv din historia själv! Till historielärarna I detta häfte presenterar Landsarkivet i Östersund ett antal forskningsuppgifter avsedda för studerande i årskurs 9 i grundskolan och på gymnasiet. erna varierar

Läs mer

antikvariat mats rehnström

antikvariat mats rehnström antikvariat mats rehnström nyhetsbrev 242 bokväsen 2 september 2014 Jakobsgatan 27 nb Box 16394 103 27 Stockholm tel 08-411 92 24 fax 08-411 94 61 e-post: rehnstroem@svaf.se www.matsrehnstroem.se öppet

Läs mer