GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 2 PLANeriNGSförUtSättNiNGAr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 2 PLANeriNGSförUtSättNiNGAr"

Transkript

1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 2 planeringsförutsättningar

2 Innehåll Aktuell utbyggnadsplanering i Sverige... 4 BEFOLKNINGSUTVECKLING... 6 ARBETSPLATSER OCH VERKSAMHETER... 8 NÄRINGSLIVETS BEHOV BEHOV OCH UTBUD AV BOSTÄDER UTBYGGNADSVOLYMER NULÄGE OCH FRAMÅTBLICK UTBYGGNAD I CENTRALA GÖTEBORG UTBLICK FÖR 2020-TALET LOKALA TORG I GÖTEBORG Stadsbyggnads karaktärer i Göteborg stadsdelsdialog Täthet: statistik och kartor... 38

3 I denna bilaga utvecklas kunskapen om förutsättningarna att bygga nya bostäder och verksamhetslokaler utifrån gällande planer och prognoser. Vad händer, varför händer det och vad sätter det för ramar för stadens utbyggnadsplanering? Likaså redovisas en fördjupning av vissa långsiktiga utmaningar som utbyggnadsplaneringen förväntas hantera och som hanterats mer översiktligt i huvudrapporten. Följande teman ingår: Befolkningsutveckling Arbetsplatser och verksamheter Behov och utbud av bostäder Utbyggnadsvolymer nuläge och framåtblick Näringslivets behov en fördjupning av "Planera för verksamheter" Torgen fördjupade studier Stadsbyggnadskaraktärer i Göteborg Stadsdelsdialogen - en kort summering Täthetstatistik och täthetskartor (boende och arbetande) I detta kapitel används olika tidsperspektiv och så långt som möjligt tillämpas indelningar som avser nuläget (2012) samt en framåtblick på medellång sikt (år 2021) och längre sikt (år 2035). Det har inte funnits någon anledning att arbeta med en indelning i tid efter år Läsanvisning Kapitlet innehåller en översikt av planeringsförutsättningar och utmaningar som utbyggnadsplaneringen har att hantera. Det är inte meningen att läsaren av rapporten skall behöva läsa allt, det är snarare ett kapitel för valfri fördjupning för de som önskar och en referens till olika underlagsrapporter som tagits fram under arbetet med utbyggnadsplaneringen. Förhoppningen är att inspirera till initiativ att utveckla en fördjupad kunskap på lokal nivå utifrån det material som tagits fram. Rekommenderad läsning En stor del av informationen i denna bilaga finns att tillgå i flera rapporter som belyser befolkningsutveckling och bostadsbyggande i Göteborg. Varje år gör t.ex. Fastighetskontoret en lägesrapport om bostadsförsörjningen, Bostadsbyggandet i Göteborg (se bild i spalten), därtill gör stadsledningskontoret befolkningsprognoser och olika sammanställningar över den demografiska utvecklingen. Under 2012 har stadsledningskontoret dessutom sammanställt en rapport om framtidens boende och bostäder i Göteborg (Bo (I) staden). Under senare år har även arbetsgruppen med Älvstaden tagit fram en rad rapporter som belyser förutsättningarna för att utveckla stadslivet i centrala Göteborg och en kunskapsöversikt om ett socialt blandat boende. En fördjupning om näringslivets förutsättningar och behov av verksamhetsområden finns i rapporten Planera för verksamheter som stadsbyggnadskontoret tagit fram. Göteborg 2021? Fastighetskontorets prognoser för framtida nyproduktion av bostäder sträcker sig 10 år fram i tiden och den aktuella prognosen som använts i analysen utgår från perioden Informationen och analyserna som är kopplade till detta årtal har därmed inget att göra med stadens 400-års jubileum, som annars uppmärksammas i andra dokument och strategier. Göteborg 2035? 2035 är inget år som ska ses som exakt, det är snarare en hjälp för att sätta ramarna för de planeringsförutsättningar staden har att hantera i en långsiktig stadsbyggnadsprocess är ungefär 20 år framåt i tiden, vilket upplevs som långt bort men är relativt nära ur ett bostadsbyggnadsoch infrastrukturperspektiv. Då finns Västlänken (tågtunnel under Göteborg med två nya stationer), Älvstaden med Backaplan i spetsen har börjat exploateras och många av de stora infrastrukturprojekt som man 2010 tog beslut om byggs eller står precis klara. Gamlestaden har utvecklats till en strategisk knutpunkt. Omdaningen av staden har börjat. REMISSVERSION Utbyggnadsplanering 3

4 1 Aktuell utbyggnadsplanering i Sverige Aktuell utbyggnadsplanering i Sverige Tätare Stockholm Studien har genomförts av Regionplanekontoret och Stockholms stadsbyggnadskontor i samarbete och kopplas till regionens utvecklingsplan samt Stockholms översiktsplan. Rapporten belyser hur möjligheterna till förtätning ser ut med hjälp av en nyutvecklad metodik för en bred analys av förutsättningarna för stadsutveckling. I rapporten konstateras att Stockholm växer som aldrig förr. Till år 2030 beräknas befolkningen i länet öka med mellan och personer. Inom Stockholms stad väntas dagens befolkning på cirka att öka till omkring en miljon år Inriktningen är att den nya bebyggelse som behövs till största delen ska tillkomma genom förtätning av redan utbyggda områden för att ta tillvara den täta storstadens unika attraktivitet som livsmiljö. Stora delar av den nya bebyggelse som behövs ska tillkomma genom utveckling av nya regionala stadskärnor i regionens yttre delar samt genom att utveckla nya tyngdpunkter i Stockholms ytterstad. Resultatet av analyserna visar att potentialen för en tätare stad i kärnor och tyngdpunkter är mycket stor. Det kan dock ibland krävas ett radikalt nytänkande om potentialen ska förverkligas och slumrande förortscentra utvecklas till levande stadskärnor. Så förtätar vi Malmö! Inför arbetet med Malmös nya översiktsplan har kommunen sammanställt ett PM för dialog i syfte att diskutera förutsättningarna att växa med minst fler invånare genom omvandling och förtätning av den redan byggda miljön. Malmö visar i sitt PM att en sådan tillväxtstrategi kräver en bred och öppen diskussion om vilka möjligheter, utmaningar och problem som det kan medföra och hur de ska hanteras. Utifrån Malmös övergripande mål och en analys av förtätningspotentialen i olika stadskaraktärer skisseras i denna dialog-pm ett förslag till en förtätningsstrategi. För att Malmö ska utvecklas som en blandad, tät och grön stad som är anpassad till gång-, cykel- och kollektivtrafik är nedanstående fyra övergripande strategier viktiga: Utnyttja stationsnära lägen och kollektivtrafikstråk Skapa mer blandad stad Omvandla trafikleder till stadsgator Utveckla mellanrummen, det gröna och det blå 4 Utbyggnadsplanering REMISSVERSION

5 Aktuell utbyggnadsplanering i Sverige 1 Utbyggnadsstrategi invånare en fördjupad översiktsplan Jönköpings utbyggnadsstrategi hanterar förutsättningarna för en befolkningstillväxt på ca invånare, ca nya bostäder och ett behov av mark för verksamheter som motsvarar nya arbetstillfällen. Utbyggnadsstrategin är kommunomfattande och redovisar var och hur kommunens byggnation av bostäder och verksamheter bör utvecklas. Planförslaget ska ge kommunen en långsiktig beredskap för hållbar tillväxt. Detta sker genom: Förtätning och omvandling inom tätorternas gränser Byggnation i stråk där kollektivtrafiken finns eller kan byggas ut Nyexploatering i anslutning till befintlig tätortsbebyggelse Rekommendationerna i stora delar av utbyggnadsstrategins planförslag tillämpas i fördjupade översiktsplaner, detaljplaner, bygglovprövning, vid upprättande av det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet (KBFP) samt vid kommunal markanvisning. REMISSVERSION Utbyggnadsplanering 5

6 2 BEFOLKNINGSUTVECKLING BEFOLKNINGSUTVECKLING Göteborgsregionens befolkning har ökat stadigt sedan mitten av 1980-talet. De senaste åren har befolkningen ökat särskilt snabbt. Det beror dels på en inflyttning från övriga riket, en inflyttning som främst består av studenter och unga vuxna, dels på inflyttning från övriga världen. Förutom flyttningar ökar befolkningen genom att det föds fler än det dör. Under de senaste åren har födelsetalen varit höga vilket lett till att födslarna spelat stor roll för befolkningsökningen. Allt fler singelhushåll, men osäkert om andelen ökar I takt med att befolkningen ökar, ökar också antalet singelhushåll. De grupper som är särskilt överrepresenterade bland dem som bor i singelhushåll är äldre kvinnor och yngre män, där främst den första gruppen tenderar att öka då kvinnor i genomsnitt lever längre än män. Fler äldre framåt 2035 Under den senaste trettioårsperioden har andelen äldre i befolkningen, över 65 år, varit relativt stabilt. De senaste åren har dock andelen börjat öka i takt med att fyrtiotalisterna har börjat fylla 65 år. Att fyrtiotalisterna är så många i kombination med att vi lever allt längre gör att de äldres andel av den totala befolkningen förväntas öka från dagens 19 procent till drygt 23 procent år Som storstad har Göteborg en något yngre befolkning än riket i sin helhet samt en ständig påfyllning av unga genom inflyttning och barnafödande. Den antalsmässiga utvecklingen av äldre kommer att vara något högre i Göteborg än i riket, en ökning med ungefär 50 procent, men den andelsmässiga utvecklingen kommer att vara något lägre och från en lägre utgångsnivå, från dagens 15 till knappt 18 procent till år Storstädernas annorlunda åldersstruktur gör också att den boom av äldre äldre (85+) som drabbar stora delar av riket, speciellt landsbygden, redan inom några år kommer först när fyrtiotalisterna når denna ålder framåt år Migrationen ökar I takt med att globaliseringen ökar, blir det allt vanligare att inte bara varor, pengar, information och tjänster flyttar över gränser utan även människor. Migrationsforskare tror att den globala rörligheten kommer att öka betydligt i framtiden. Avgörande för hur migrationen utvecklas är bland annat befolkningsmässiga trender, efterfrågan på arbetskraft i olika länder samt politiska faktorer. Under i stort sett hela 2000-talet har Göteborg haft ett negativt flyttnetto mot övriga riket, det handlar om unga vuxna som flyttar till andra delar av landet samt barnfamiljer som flyttar till kranskommunerna. Det utrikes flyttnettot har under samma period varit positivt, fler personer har flyttat från utlandet till Göteborg än tvärtom. 6 Utbyggnadsplanering REMISSVERSION

7 BEFOLKNINGSUTVECKLING 2 Prognos för befolkningsutvecklingen För Göteborgs del beräknas alla ålderskategorier att öka fram till Prognosen visar på att Göteborg kan passera invånare omkring år 2024 och år 2035 kan befolkningen ha ökat med cirka personer jämfört med idag. Det är en ökning med nära 30 procent från dagens folkmängd. Det kan låta mycket men den årliga befolkningstillväxten är lite mer än en procent, d.v.s. betydligt lägre än exempelvis Stockholms Göteborg, invandraröverskott Göteborg, inrikes flyttöverskott Om befolkningsprognoser Det ökade bostadsbyggandet skärper kraven på allsidiga och objektiva beslutsunderlag. Stadsledningkontorets befolkningsprognos utgör en viktig grund och lägger grunden för stadsdelarnas planeringsförutsättningar. Även lokalsekretariatet med ansvar för kommunens försörjning av skollokaler, äldreboenden och gruppboenden, grundar sin planering på befolkningsprognosen. Innehållet i Fastighetskontorets prognos över möjligt bostadsbyggande kommande tioårsperiod är av stor vikt vid befolkningsprognoser och analyseras av stadskansliet, som drar slutsatser om befolkningsförändringar orsakade av framtida bostadsprojekt. Det finns flera svårigheter i detta arbete. För det första finns osäkerheter i när bostadsprojektet färdigställs. För det andra saknas tid att följa dessa förändringar och dra hållbara slutsatser för alla bostadsprojekt i kommunen. Förändrade förutsättningar för byggherrarna medför också att antalet och/eller typen av bostäder ändras. I vissa fall avbryts projekten Alternativa prognoser Ett sätt att arbeta med ett längre tidsperspektiv är att utgå från den historiska utvecklingen av nettoinflyttningen. En nettoinflyttning mellan 2000, 3000 eller 4000 personer per år är alla nivåer som är statistiskt möjliga. Den årliga befolkningsförändringen i de långsiktiga prognoserna visar att Göteborg växer med mellan personer per år vilket innebär en befolkningstillväxt på ca 1 % - 1,3 %. Ökningen till år 2030 kan bli mellan nya invånare alternativt nya invånare till Prognoserna nedan är ett exempel på utfallet av olika inflyttningsnetton fram till år Folmängd 2035? Årlig folkökning? Alt Alt Alt Alternativ Netto Netto Netto Alt Alt Alt Årlig folkökning i procent? 2,0 1,5 Alt ,0 0,5 Alt Alt , REMISSVERSION Utbyggnadsplanering 7

8 3 ARBETSPLATSER OCH VERKSAMHETER ARBETSPLATSER OCH VERKSAMHETER Genom att pendlingen ökar knyts allt fler kommuner samman och idag bor nästan 1,1 miljoner människor i Göteborgsregionen (GR). Det innebär att regionens tillgång till mångfald ökar vilket i sin tur förbättrar Göteborgs långsiktiga konkurrenskraft. Sett under hela 2000-talet har det skapats nya jobb i regionen. Göteborgsregionen hamnar högt på listan över de snabbast växande regionerna i Europa och bedöms med internationella mått ha goda förutsättningar att skapa konkurrenskraft och tillväxt. Sambandet mellan befolknings- och sysselsättningsutvecklingen är naturligt. Däremot är det inte självklart vilket som kommer först i sammanhanget är det befolkningsökningen som ger underlag för nya arbetstillfällen eller är det efterfrågan på arbetskraft som för med sig inflyttning? Svaret är att det nog är en kombination av båda. De senaste decennierna har stadens näringsliv i genomsnitt vuxit med 0,7 nya arbetstillfällen per ny invånare. Med tanke på att förvärvskvoten ligger på strax över 50 % tydliggör detta stadens roll för sysselsättningen regionalt, med en nettoinpendling som följd. Planering för verksamheter och arbetsplatser Att planera för verksamheter och ett näringsliv i utveckling skiljer sig från hur man planerar för bostadsbyggande. Generellt handlar det om att genom den fysiska planeringen skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling och arbetstillfällen över tid. Näringslivet är ett brett område med en rad olika förutsättningar för olika typer av verksamheter och till skillnad från bostadsaktörer så finns näringslivet sällan representerat i detaljplaneringen av ett område. Utifrån denna aspekt behövs det en annan beredskap från kommunens sida att planlägga mark för olika verksamhetsändamål. Hur ska vi då planera för aktörer som vi inte känner till? Och om vi vill gynna en specifik näringsgren eller ser att det sker en strukturomvandling i samhället, vad krävs då och hur ska vi slutligen möjliggöra för en sådan etablering? För att kunna ta hänsyn till näringslivets behov, och således skapa goda förutsättningar för ett näringsliv i utveckling, behöver vi veta hur Göteborgs näringsliv ser ut samt vilka behov och utmaningar våra tillväxtbranscher står inför. Detta skapar en viktig förståelse för näringslivet och underlättar planeringen. Senare i kapitlet finns en fördjupning om näringslivets behov, dess förutsättningar och utmaningar. Prognos arbetstillfällen Göteborgsregionen har stått sig jämförelsevis stark under hela 2000-talet där samtliga branscher utom tillverkningsindustrin har ökat i antal sysselsatta. Även om finanskrisen slog hårt mot fordonsindustrin och satte spår i Göteborgsregionen var sysselsättningen tillbaka på samma nivå efter 12 månader. Att Göteborg klarade denna omställning tyder på att staden präglas av ett diversifierat näringsliv. "Planera för verksamheter" innehåller olika scenarioanalyser över näringslivsutvecklingen. Vid rapportens utfärdande var framförallt fordonsindustrins framtid oviss och trendanalysen delades in i olika scenarioanalyser; trendscenario, huvudscenario, nedläggningsscenario och omställningsscenario. Med facit i hand kan vi konstatera att Göteborg klarade sig väl genom krisen 8 Utbyggnadsplanering REMISSVERSION

9 ARBETSPLATSER OCH VERKSAMHETER 3 och baserar förväntad jobbtillväxt på ett genomsnitt mellan de positiva scenarierna. Vi landar då på 3450 nya arbetsstillfällen per år. Det innebär ett utbyggnadsbehov i staden för ca nya arbetstillfällen fram till år Enligt denna prognos uppfylls Göteborgsregionens tillväxtmål (Uthållig tillväxt). Prognos arbetstillfällen 2035 Arbetstillfällen % tillväxt Handel ,54 Kontor ,1 Industri ,71 Institutioner (högskolor) ,25 Servicehus, äldreboende, vård ,14 Hotell, konferens ,56 Grundskolor, daghem, förskolor ,99 Logistik ,32 Övrigt ,43 Totalt Rapporten Planera för verksamheter är ett kunskapsmaterial som bland annat innehåller en trendanalys av framtida arbetstillfällen i Göteborg. Såväl trendanalysen från 2008 som senare uppföljningsrapporter (gjorda av Business Region Göteborg) visar att flest nya arbetstillfällen tillkommer inom de kontorsbaserade näringarna där företagstjänster är den starkast växande branschen. Vid förnyelse av Göteborgs näringsstruktur, hamnar stadsmiljön i de centrala delarna i fokus kommande decennier. Framtiden innebär fortsatt växande tjänsteinnehåll i stadens näringsliv främst kontorsnäringar, men också allt mer av handel, service, personliga tjänster, kreativa yrken och upplevelseindustri. Flera av dessa har stark centralitetspreferens och är många gånger beroende av utveckling av staden som livs-/besöksarena för att locka kompetens och kunder. Förändring i antal sysselsatta per bransch Företagstjänster Hotell och restauranger Byggindustri Personliga och kulturella tjänster Civila myndigheter och försvaret Vård och omsorg Fastigheter Energi och miljö Utbildning Handel Information och kommunikation Transport Finans och försäkring -8 % 25 % 25 % 21 % 18 % 15 % 13 % 7 % 0 % Tillverknings- och utvinningsindustri 40 % 39 % 37 % 35 % 45 % REMISSVERSION Utbyggnadsplanering 9

10 3 ARBETSPLATSER OCH VERKSAMHETER Utifrån tidigare erfarenheter och undersökningar (Planera för verksamheter, 2010) kan man uppskatta hur stor yta/anställd olika branscher kräver och generella beräkningar kan göras. Med hänsyn tagen till förväntad branschtillväxt i Göteborgsregionen där de kontorsbaserade näringarna fortsätter att växa sig starka, ser vi att det största tillskottet på verksamhetsyta behövs med de ändamål som lämpar sig i bebyggelseområden, främst i centrala staden och vid knutpunkter. Arbetstillfällen Totalt ytbehov Behov, tillkomst yta/år Centrala staden, knutpunkter Industriområden Totalt år Pågående planer Det finns ett antal pågående utbyggnadsprojekt som möjliggör många nya arbetsplatser de närmsta åren. Älvstaden rymmer enligt beräkningar ca nya arbetsplatser fram till år 2035 (ungefärligt ytbehov m²). Andra centrala och stora planer som möjliggör många nya arbetsplatser är detaljplanen i Gamlestaden ( m² verksamhetsyta) och den fördjupade översiktsplanen Mölndals dalgång ( m² verksamhetsyta). Sammantaget innebär dessa pågående planer att det skapas förutsättningar för minst nya arbetsplatser (beräknat på ytbehov 50 m²/anställd). Av de nya arbetstillfällen som planeras fram till 2035 återstår det ett utbyggnadsbehov av ca nya arbetsplatser eller ca m² verksamhetsyta. 10 Utbyggnadsplanering REMISSVERSION

11 NÄRINGSLIVETS BEHOV 4 NÄRINGSLIVETS BEHOV Göteborg konkurrerar internationellt med andra städer och regioner om både företag och människor för en fortsatt tillväxt. Vad som skapar tillväxt är en komplex fråga, men några förutsättningar som bedöms ha stor betydelse är folkmängd, befolkningens åldersstruktur, andel förvärvsarbetande och näringslivets branschstruktur. Generellt har befolkningsrika regioner en bättre ekonomisk utveckling än mindre regioner. Utöver detta har en intressant stadsmiljö med god arkitektur liksom ett rikt utbud av kulturella och kommersiella aktiviteter visat sig vara en viktig faktor vid företags val av plats för investeringar och nyetableringar. Göteborgs stad arbetar för en ökad tillväxt med fokus på att stärka regionkärnan genom förtätning och utveckling av både bostäder och arbetsplatser i kombination med kulturellt och kommersiellt stadsliv. Blandstad eftersträvas både vid omvandling av de centrala förnyelseområdena och vid komplettering av övriga områden. Göteborgs byggbara mark är dock begränsad och flera behov konkurrerar om samma platser varför det är viktigt att markanvändningen optimeras så att verksamheter etableras i gynnsamma lägen för staden och näringsidkarna. Göteborg, en industri-, kunskaps- och besöksstad! Göteborg har likt andra storstäder en stor variation av branscher. Idag finns i Göteborgsregionen över arbetstillfällen som är verksamma inom 750 branscher. Det motsvarar 93 % av de branscher som finns i hela landet. Vad man arbetar med och lever av i en region bestäms till stor del av historien. Samtidigt är näringslivet satt under ständig omvandling. Nya näringar uppstår och gamla trängs undan. De nya näringarna är dock ofta sprungna ur de gamla, men med en anpassning till nya teknologier och marknadsvillkor. Den utvecklingen bygger i hög grad på befintlig kunskap och kompetens i staden. Bilden av Göteborgsregionens ekonomiska strukturomvandling och tillväxt har samma struktur som andra storstadsregioners. Tjänsteproduktionen växer i hög takt och industriell verksamhet får en allt mindre roll. Det är tydligt att regionen genomgått en utveckling mot högre kunskapsinnehåll de senaste tio åren och att tjänsternas andel av sysselsättningen och det totala förädlingsvärdet har ökat kraftigt. Göteborgs industriarv präglar dock fortfarande näringslivsutvecklingen och bilden av Göteborg som en industristad är fortfarande stark. Tillverkningsindustrin är också fortfarande en viktig näringsgren för Göteborg och i ett europeiskt perspektiv kategoriseras Göteborg som en moden industristad. Denna kategori kännetecknas av en stor andel anställda inom tillverkningsindustrin, en stark bas i service och finanssektorn, en BRP över genomsnittet, hög förvärvsfrekvens, stor andel studenter och välutbildade invånare. Beroendet av internationella tillverkningsföretag innebär att det är viktigt att behålla attraktiviteten i den globala ekonomin. Utbud av utbildning, tillgänglighet, servicenivå och exploaterbar mark blir viktigt. Utöver tillverkningsindustrin är hamnverksamheten en viktig del i bilden av Göteborg som industristad. Göteborg är idag Nordens logistikcentrum och den naturliga platsen för omlastning av fartyg som kommer med gods som ska till Sverige och hela Östersjöområdet. Göteborgs ställning som ledande logistikstad förstärks av den fram- REMISSVERSION Utbyggnadsplanering 11

12 4 NÄRINGSLIVETS BEHOV stående logistikinriktade forskning och utbildning som bedrivs här. Vid sidan av Göteborg som Nordens Logistikcentrum utvecklas kunskapsstaden i snabb takt. Kunskapsstaden beskriver det fokusskifte som skett inom näringslivet under de senaste åren. Ekonomin har gått från att vara råvarubaserad till kunskapsbaserad och ett företags förmåga att generera tillväxt och överleva beror till stor del på dess förmåga att kontinuerligt skapa innovation. För de industriella företagen var det viktigt att lokalisera sig nära sin råvaruproduktion men de kunskapsberoende företagen lokaliseras snarare där det finns gott om innovativa och kreativa människor. En följd av detta är att städer konkurrerar om att vara kunskapsstäder genom att erbjuda platser som uppmuntrar innovation och lockar till sig kreativa människor och företag. Tillgång på kunskapsintensiv arbetskraft är en viktig lokaliseringsfaktor. I Göteborg har de flesta nya arbetstillfällen tillkommit inom branschen företagstjänster medan tillverkningsindustrin inte ökat alls. Företagstjänster räknas till de kontorsberoende näringarna tillsammans med finansiell verksamhet, fastighetsverksamhet, databehandlingsverksamhet, offentlig förvaltning och intresseorganisationer. Den sysselsättning som efterfrågan på industriprodukter genererar uppstår i andra branscher än inom tillvekningsindustrin. Göteborg besöksstaden är en stad som attraherar besökare och invånare med sitt rika utbud av kultur, evenemang och upplevelser. Besöksnäringen är idag en basnäring som ökar i betydelse genom den växande turismen. Få städer i Europa har kunnat visa upp motsvarande tillväxt i besöksnäringen år efter år som Göteborg. Besöksnäringen bygger broar mellan människor från olika kulturer, skapar förutsättningar för ett rikare utbud av kultur, nöjen, utflyktsmål och handel samt breddar arbetsmarknaden genom att skapa arbetstillfällen för människor med varierande utbildningsnivå samt kulturell bakgrund. Besöksstaden kräver, förutom att Göteborg är en intressant destination vad gäller evenemang och upplevelser, ett rikt utbud av hotell och kongressverksamheter samt en attraktiv stadsmiljö med sammanhängande stråk. Att planera stadens utformning mot bakgrund av stadens inriktningar ovan ställer en del krav på den fysiska miljön. Att vara tre städer i en innebär i vissa fall målkonflikter och medvetna prioriteringar krävs där olika branscher inom Göteborgs breda näringsliv kommer gynnas eller missgynnas. Hur staden planeras och byggs får oundvikligen effekter på näringslivets olika näringar. Men planeringen är också ett verktyg för att åstadkomma förbättringar och skapa förutsättningar för arbetstillfällen! 12 Utbyggnadsplanering REMISSVERSION

13 NÄRINGSLIVETS BEHOV 4 Näringslivet i mellanstaden och kärnan Utbyggnadsplaneringen inriktar sig på att möjliggöra ett bebyggelsetillskott i mellanstaden av en omfattning som tillgodoser de tillväxtmål som kommunen och regionen har satt upp, både för bostäder och verksamheter. Mellanstadens geografiska omfattning innefattar en stor del av den byggda ytan inom kommunen och innehåller bebyggelse och platser av högst olika karaktär. Ur ett näringslivsperspektiv innebär det att det finns vitt skilda förutsättningar för var olika näringar vill, bör och kan etablera sig. Det innebär också att vissa näringar inte är aktuella att behandla som ett bebyggelsetillskott i detta geografiska område utan snarare har sin lokaliseringspotential i stadens ytterområden eller kärnan. Ur ett näringslivsperspektiv har dock kärnan en så viktig roll för regionen att den inte kan utelämnas i resonemang om utbyggnad och olika näringsgrenars lokaliseringspreferens. Att ta hänsyn till näringslivets behov i dessa delar av staden handlar främst om att beakta utmaningarna som kunskapsstadens och besöksstadens näringar står inför. Industrinäringarna är oftast lokaliserade i ytterstaden och främst i anslutning till hamnen. Däremot innebär stadens utbyggnad en sannolik utträngning av verksamheter i centrala industriområden där staden tillsammans med resten av regionen behöver en strategi för att hantera omlokaliseringar. Att kommunen i god tid kan erbjuda ny mark med liknande förutsättningar är nödvändigt för det enskilda företagets chans att planera sin verksamhet och för Göteborgs företagsklimat i stort. Industristaden Industriverksamhet, byggverksamhet, transport- och logistik Företagstjänster, forskning, partihandel kunskapsstaden Företagstjänster, forskning och större institutioner Detaljhandel, besöksnäringar, kreativa näringar besöksstaden Upplevelse, turism, kultur och personliga tjänster ytterstaden, yttre mellanstaden kärnan, mellanstaden, strategiska knutpunkter kärnan, strategiska knutpunkter Utifrån förväntad tillväxt och lokaliseringsbehov är Kunskapsstaden den del av Göteborgs näringsliv som behöver beredas mest plats i utbyggnadsplaneringen. REMISSVERSION Utbyggnadsplanering 13

14 5 BEHOV OCH UTBUD AV BOSTÄDER BEHOV OCH UTBUD AV BOSTÄDER Hur bostadsstrukturen ser ut och vilka förutsättningar och preferenser de boende har hänger tätt samman. I Göteborgsregionen (GR) finns över bostäder, varav en tredjedel är småhus och två tredjedelar flerfamiljshus. Staden och regionen utgör en gemensam bostadsmarknad och flyttningarna över kommungränserna är många i sökandet efter passande bostäder. Många människor lever sitt liv i ett regionalt sammanhang oavsett var kommungränserna går. Man bor i en kommun, arbetar i en annan och roar sig och handlar i en tredje. I ett regionalt perspektiv är Göteborgs styrka att kunna erbjuda centralt stadsboende. Men bostadsefterfrågan sker också på delbostadsmarknader och många vill kunna bo kvar i närheten av sin nuvarande bostad men i en annan boendeform. Ett av stadens mål är att erbjuda tillräckligt och varierat bostadsutbud i olika delar av staden. Detta kan ske genom att bygga olika typer och upplåtelseformer, men också att komplettera på ett strategiskt sätt så att rörligheten inom bestånden stimuleras. Detta ökar möjligheterna till kvarboende och att göra boendekarriär lokalt. Omsättningen i befintligt bestånd är viktigt Såväl behov som utbud av bostäder i Göteborg påverkas av den demografiska utvecklingen i form av in- och utflyttning samt förändringar av hushållsstruktur. Ett ökat antal hushåll, t.ex. genom nettoinflyttning, eller att ungdomar flyttar från föräldrahemmet, leder till ett ökat behov av bostäder. Utbudet av bostäder påverkas mer av omsättning av bostäder inom det befintliga beståndet än av nyproduktion. Omsättningen är därför mer betydelsefull för bostadsförsörjningen men nyproduktion har en viktig roll genom att dels öka utbudet, dels bidra till rörlighet på bostadsmarknaden, vilket sammantaget gör att fler hushåll får möjlighet att tillgodose sin efterfrågan. En fortsatt ökande folkmängd i kombination med en hög efterfrågan på bostäder talar för ett behov av att upprätthålla en hög takt i nyproduktionen av bostäder. En tillräckligt stor nyproduktion, med en god blandning av upplåtelseformer, hustyper, lägenhetsstorlekar och lokalisering, är av strategisk betydelse för att tillgodose individers och hushålls varierande behov och önskemål. Det finns ungefär bostäder i Göteborg. År 2009 var 54 procent av dessa hyresrätter, varav allmännyttan utgör drygt hälften, 26 procent bostadsrätter och 20 procent småhus, äganderätt. Den största delen, 55 procent, byggdes under den intensiva byggperioden Bostäder byggda under 2000-talet utgör drygt 5 procent av alla bostäder. Inflyttningens påverkan på behov av nya bostäder Födelseöverskott och nettoinflyttning utgör olika drivkrafter till förändringen av folkmängden och har skilda effekter för bostadsmarknaden. Ett födelseöverskott skapar inte ett omedelbart behov av fler lägenheter. Däremot innebär ett ökat antal barn att efterfrågan på större lägenheter och småhus kan öka beroende på småbarnsföräldrars möjligheter att välja bostad och deras preferenser för var och hur de vill bo. 14 Utbyggnadsplanering REMISSVERSION

15 BEHOV OCH UTBUD AV BOSTÄDER 5 Behovet av fler lägenheter ökar om inflyttningen är större än utflyttningen, eftersom det innebär att antalet hushåll ökar. Att folkmängden totalt förväntas öka under lång tid framåt innebär ett långsiktigt behov av nyproduktion av bostäder. Det är dock ett ömsesidigt beroende eftersom nyproduktion av bostäder på sikt är en förutsättning för en bibehållen nettoinflyttning till Göteborg. Lägesrapport Bostadsförsörjning 2012 Mer information om befolkningsförändringar och flyttmönster återfinns i lägesrapport för bostadsförsörjning Flyttningar mellan Göteborg och övriga GR 72 procent av alla 0-18-åringar som flyttar ut från Göteborg till övriga GR flyttar till ett småhus. 66 procent av alla åringar som flyttar ut från Göteborg till övriga GR flyttar till ett småhus. Av alla flyttar som görs från Göteborg till övriga GR sker 86 procent i åldersgruppen 0-44 år. 67 procent av alla åringar som flyttar till Göteborg från övriga GR flyttar till en hyresrätt, Ytterligare 26 procent av dem flyttar till en bostadsrätt i Göteborg. Endast nio procent av flyttarna från övriga GR till Göteborg görs i åldersgruppen år. Det motsvarar 600 personer. Hälften av alla flyttningar från övriga GR till Göteborg görs i åldersgruppen år. Foto: Ia Gottberg Bostadsbyggandet i Göteborg Bostadsförsörjning lägesrapport 2012 Majorna Frölunda Torg Eriksberg Förändring av bostadsbeståndet Nyproduktionen är viktig, dels genom att direkt bidra till att tillgodose efterfrågan hos olika grupper, dels genom att skapa rörlighet på bostadsmarknaden. Det är även tillskottet från nyproduktionen som ger en långsam men kontinuerlig förändring och förnyelse av bostadsbeståndet och dess sammansättning i staden. REMISSVERSION Utbyggnadsplanering 15

16 6 UTBYGGNADSVOLYMER NULÄGE OCH FRAMÅTBLICK UTBYGGNADSVOLYMER NULÄGE OCH FRAMÅTBLICK Inriktningen för bostadsbyggandet enligt översiktsplanen är att bygga i kollektivtrafiknära områden genom omvandling av de centrala förnyelseområdena samt komplettering av bebyggelse i mellanstaden. Huvuddelen av det som byggts under 2000-talet har skett i enlighet med översiktsplanens inriktning. 80 % av alla bostäder har byggts inom eller i direkt anslutning till området med god kollektivtrafik (mellanstaden/ centrala förnyelseområden). Av dessa är 9 % småhus och 91 % flerbostadshus. Av de nybyggda bostäder som färdigställts under 2011 låg 84 % i områden i staden som har god kollektivtrafik. De bostäder som byggts utanför området är mestadels småhus. Under 5-årsperioden har tillskottet av bostäder i Göteborg genom nyoch ombyggnation totalt uppgått till nästan bostäder, alltså ca nya bostäder i genomsnitt per år. Variationen mellan olika år är stor, år 2009 färdigställdes drygt lägenheter medan det år 2008 var drygt Huvuddelen av nyproduktionen har varit lägenheter i flerbostadshus, medan 19 procent varit småhus. Bostadsbyggandet har de senaste åren varit koncentrerat till stadsdelarna Lundby, Centrum och Västra Hisingen. Älvstranden en viktig dragare Under perioden har det i genomsnitt byggts 390 bostäder per år inom Norra Älvstranden. Sett till den senaste femårsperioden är genomsnittet ca 500 bostäder per år. Sett till den samlade bostadsproduktionen i Göteborg så har Norra Älvstaden bidragit med ca 25 % av nyproduktionen de senaste tio åren Färdigställda bostäder nyporduktion Norra Älvstranden och övriga Göteborg samt ombyggnation totalt i Göteborg, Antal bostäder Ombyggnation Övriga Göteborg Norra Älvstranden Norra Älvstranden 21 % av total produktion och 25 % av nyproduktion Utbyggnadsplanering REMISSVERSION

17 UTBYGGNADSVOLYMER NULÄGE OCH FRAMÅTBLICK 6 En jämförelse mellan storstadskommuner i Sverige visar att flest bostäder per invånare byggts i Stockholm, följt av Malmö och därefter Göteborg under Samma mönster återfinns även när man jämför byggandet i storstadsregionerna. I såväl Malmö som Göteborg byggs mer per invånare i kommunerna i regionen utanför huvudkommunen medan det är tvärt om i Stockholm. Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen De politiska målen och riktlinjerna för bostadsbyggandet framgår av kommunfullmäktiges budget, med särskilda förtydliganden i mål- och inriktningsdokumentet för byggnads-, fastighets- och trafiknämnderna. De politiska viljeinriktningarna framgår även av kommunens översiktsplan och av de regionala strategier som arbetats fram gemensamt av berörda kommuner. 8 av 10 bostäder under perioden har byggts inom området (bruna linjen) med god kollektivtrafik vilket innefattar centrala Göteborg och mellanstaden. REMISSVERSION Utbyggnadsplanering 17

18 6 UTBYGGNADSVOLYMER NULÄGE OCH FRAMÅTBLICK Utbyggnadsvolymer Plan- och exploateringsprocessen är tidskrävande varför en hel del av de bostäder som förväntas färdigställas under de närmaste åren redan har påbörjats på olika sätt. Det framtida bostadsbyggandet brukar vanligtvis fördelas på fyra olika skeden av processen: kommande nyproduktion där själva byggnationen påbörjats produktion där detaljplanen är antagen men där hela eller delar av produktionen som planen medger ännu inte påbörjats projekt där planarbetet pågår projekt där planarbetet ännu inte påbörjats. För att öka förståelsen för de områden som utbyggnadsplaneringen hanterar så följer en genomgång av vad den bostadsproduktion som bedöms ske under kommande tioårsperiod. Redovisningen finns även sammanställd stadsdel för stadsdel och inkluderar karta med projektnamn, volym bostäder samt tid för möjligt färdigställande (se referensbild i spalt). Genomgången följer Fastighetskontorets årliga sammanställning och prognos över de kommande 10 årens möjliga bostadsproduktion. De bedömningar som fastighetskontoret gjort pekar på att förutsättningar finns för att volymen i bostadsbyggandet kan öka de kommande åren. Bedömningarna bygger dock på att genomförandet av såväl planeringen av bostadsbyggandet som själva produktionen sker enligt de tidplaner som finns idag Under den aktuella femårsperioden har Fastighetskontoret gjort antaganden om ett möjligt färdigställande av drygt bostäder. Av dessa bostäder återfinns ca inom området för god kollektivtrafik utifrån den definition som anges i stadens översiktsplan (se kartan nedan). Det innebär en andel på 84 %. I princip alla bostäder som förväntas bli färdigbyggda under 2012 har redan påbörjats, en del är även redan färdigställda. Även det som förväntas bli klart under 2013 är redan nu till stor del påbörjat. Först för år 2016 är mindre än hälften av det förväntade byggandet i skeden där antingen byggnationen påbörjats eller planarbetet avslutats. Det som förväntas byggas de närmaste fem åren är till allra största delen antingen redan påbörjat eller så är planarbetet avslutat. Det är därför svårt att förändra förutsättningarna för ökad volym i byggandet de närmaste åren. Var byggs bostäderna ? Nyproduktionens lokalisering de kommande fem åren följer delvis samma mönster som den senaste femårsperioden. 37 procent av nyproduktionen förväntas ske i Lundby, t.ex. i Östra Kvillebäcken och på Norra Älvstranden, och ytterligare 12 procent i Centrum, fördelat på ett flertal områden. Tillsammans utgör det nära hälften av all nyproduktion av bostäder de närmaste fem åren. En ökad andel av nyproduktionen sker i Askim-Frölunda- Högsbo, utifrån ett stort antal projekt spridda över stora delar av stadsdelen. Även i Östra Göteborg ökar nybyggnationen märkbart, främst på grund av utvecklingen av Kvibergsområdet. Mer information i bilaga om bostadsprodultion i Götenborg Inom centrala Göteborg innerstaden och centrala förnyelseområden kan under denna period ca 4500 lgh tillkomma och inom mellanstaden finns möjligheter till en utbyggnad av ca 6000 bostäder. 18 Utbyggnadsplanering REMISSVERSION

19 UTBYGGNADSVOLYMER NULÄGE OCH FRAMÅTBLICK 6 Flerbostadshus Småhus Totalt Angered Östra Göteborg Örgryte-Härlanda Centrum Majorna-Linné Askim-Frölunda-Högsbo Västra Göteborg Västra Hisingen Lundby Norra Hisingen Nettotillskott genom ombyggnad 500 Förväntad ökning av bostadsbyggandet De politiska målen och riktlinjerna för bostadsbyggandet framgår av kommunfullmäktiges budget, med särskilda förtydliganden i mål- och inriktningsdokumentet för byggnads-, fastighets- och trafiknämnd Det finns goda förutsättningar för att antalet bostäder som tillkommer genom ny- och ombyggnation kan öka de kommande åren. Volymen förväntas kunna öka från bostäder per år de senaste fem åren till i genomsnitt per år under perioden för att öka ytterligare till över bostäder per år under perioden erna. De politiska viljeinriktningarna framgår även av kommunens översiktsplan och av de regionala strategier som arbetats fram gemensamt av berörda kommuner. Antagande om färdigställda bostäder per SDN : Under den aktuella femårsperioden har Fastighetskontoret gjort antaganden om ett möjligt färdigställande av drygt bostäder. Av dessa bostäder återfinns ca bostäder (ca 85 %) inom området för god kollektivtrafik utifrån den definition som anges i stadens översiktsplan. För perioden, år , är planarbetet avslutat för endast en mindre andel av bostäderna. De planarbeten som pågår idag kommer till största delen att resultera i att nya bostäder färdigställs med början av en viss del ungefär 2015 men huvuddelen byggs under den nästkommande femårsperioden. För nästan hälften pågår dock planarbete och för ytterligare ca 40 % har planarbetet ännu inte påbörjats. Beslut som fattas som påverkar planprocessen idag har dock en direkt påverkan på volymen i byggandet på något längre sikt. Var byggs bostäderna ? För perioden visar prognosen en delvis förändrad fördelning över staden. Lundbys andel av nyproduktionen sjunker markant i takt med att ett antal stora projekt färdigställs. Därefter tillkommer nya större projekt med bostäder i Lundby inom ramen för utvecklingen inom Centrala Älvstaden, men största delen av dessa förväntas inte bli färdigställda förrän efter år Däremot antas andelen av nyproduktionen öka betydligt för flera andra stadsdelar, vilket leder till en mer jämn fördelning av bostadsbyggandet mellan stadsdelarna. Allra mest ökar andelen av nyproduktionen för Norra Hisingen genom flera projekt i Tuve, Kärra, Lillhagsparken och Backa, men även andelen för stadsdelarna Östra Göteborg, Majorna-Linné, Centrum och Angered antas öka markant jämfört med den tidigare femårsperioden. Inom centrala Göteborg innerstaden och centrala förnyelseområden kan under denna period ca bostäder tillkomma och inom mellanstaden finns möjligheter till en utbyggnad av upp till ca bostäder. REMISSVERSION Utbyggnadsplanering 19

20 6 UTBYGGNADSVOLYMER NULÄGE OCH FRAMÅTBLICK Utbyggnad sker i den redan byggda staden Inom området med god kollektivtrafik - centrala Göteborg och mellanstaden bor drygt 85 % av alla Göteborgs invånare och här finns nästan 90 % av alla arbetstillfällen. Utbyggnad och komplettering sker i huvudsak inom det område där befolkningen bor och arbetar vilket är grunden för att utveckla den redan byggda staden. Uppföljning av tidigare utbyggnadsplanering Utbyggnadsstrategin som angavs i UP- 05 för bostäder har följts och har haft effekt för kommunens utveckling och format inriktningen i nuvarande översiktsplan. Avvikelser ligger framförallt i tid, och viss variation mellan olika geografiska platser i mellanstaden. UP-05 byggde på målet att Göteborg skall bygga ca 2000 bostäder per år. Detta motsvarar ungefär den nivå på nybyggande som Göteborg har haft under de senaste åren. UP-05 hade en tidshorisont fram till 2025 och inrymde därmed ca nya bostäder. Kraven på antalet färdigställda bostäder har numera höjts till 2500 bostäder per år och den samlade volymen bostäder som planerade för i UP-05 är med dessa mål uppnådd i början av 2020-talet. 20 Utbyggnadsplanering REMISSVERSION

Älvstaden. Diskussionsunderlag utbyggnadspotential, fördelning bostäder/arbetsplatser

Älvstaden. Diskussionsunderlag utbyggnadspotential, fördelning bostäder/arbetsplatser Älvstaden Diskussionsunderlag utbyggnadspotential, fördelning bostäder/arbetsplatser 2012-09-27 Projektet Centrala Älvstaden Projektet Centrala Älvstaden har åren 2010-2012 genomförts på uppdrag av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Organisation En projektledare, ingen arbetsgrupp Kommunstyrelsens arbetsutskott politisk styrgrupp Bostadspolitiska mål hämtade från Vision och Handlingsprogram

Läs mer

Bostadsförsörjning i Göteborg

Bostadsförsörjning i Göteborg Fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg nuläge och framtida inriktning November 2014 www.goteborg.se/fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg Antagen av kommunfullmäktige 16 april 2015

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Dnr KS14.339 Bostadsförsörjningsprogram 2016-2025 Förslag 2016-07-08 Sektor samhällsbyggnad Innehåll 1 Bostadsförsörjningsprogrammets syfte och roll 3 2 Mål och inriktningar för bostadsbyggandet 4 3 Dagens

Läs mer

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet.

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet. ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk Hela staden inkluderande, grön och dynamisk Möta vattnet Stärka kärnan Mål och visioner i Göteborg Stärk kärnan GR Hållbar tillväxt 2013 45000

Läs mer

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG - NULÄGE OCH FRAMTIDA INRIKTNING Bostadsförsörjning i Göteborg Mars 2014 DNR 0938/14 Projektledare Lars-Gunnar Krantz, Staffan Claesson Arbetsgrupp Erik Carles, Lukas Jonsson,

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen

PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen Datum Diarienummer Sida 2012-06-29 2012-08-16 0635/11 1/6 Trafikverket Stora projekt Bo Lindgren 405 33 Göteborg PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen Bakgrund

Läs mer

3. ALLMÄNNA INTRESSEN 3.1 Bebyggelseutveckling

3. ALLMÄNNA INTRESSEN 3.1 Bebyggelseutveckling Näringsliv och sysselsättning Näringslivet i kommunen omfattade år 2002 ca 2500 arbetstillfällen. Detta var 15% färre än 1990. Branschvis utveckling och fördelning enligt Statistiska Centralbyrån, SCB,

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS

BEFOLKNINGSPROGNOS BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLL BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026... 3 Utvecklingen den senaste tioårsperioden... 3 Boendetäthet och byggandebehov... 3 Inflyttningen från övriga länet

Läs mer

Bostadsförsörjning i Göteborg

Bostadsförsörjning i Göteborg Fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg nuläge och framtida inriktning November 2014 www.goteborg.se/fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg Antagen av kommunfullmäktige 16 april 2015

Läs mer

Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad. Frukostmöte 23/ Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun

Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad. Frukostmöte 23/ Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad Frukostmöte 23/9-2014 Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun Upplägg Uppdraget och processen Sammanfattning av planförslaget Större ställningstaganden

Läs mer

Befolkningsprognos 2016

Befolkningsprognos 2016 KS16.712 2016-07-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Träffsäkerheten i prognosen... 5 2 Befolkningsförändringar och prognossäkerhet 6 2.1

Läs mer

Befolkningsprognos 2014

Befolkningsprognos 2014 KS14.707 2014-12-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1 Befolkningsförändring under 2013...

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Foton: sida 1 & 2 - Flygare Palmnäs, sida 3 - Hans Wretling VISION ÄLVSTADEN. Läs den fullständinga visionen på alvstaden.goteborg.

Foton: sida 1 & 2 - Flygare Palmnäs, sida 3 - Hans Wretling VISION ÄLVSTADEN. Läs den fullständinga visionen på alvstaden.goteborg. Tryck: december 2012 Foton: sida 1 & 2 - Flygare Palmnäs, sida 3 - Hans Wretling VISION ÄLVSTADEN summering Läs den fullständinga visionen på alvstaden.goteborg.se/ ladda-ner Vision Älvstaden är antagen

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2012 2021 Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 5 Fler inflyttare

Läs mer

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos 214-4-24 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 214/347-13 Kommunstyrelsen Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling 2012-06-02 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling Sambandet

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Befolkningsprognos 2013

Befolkningsprognos 2013 Underlag för arbete med budget 2015 KS13.745 2013-10-22 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1

Läs mer

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-11-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag

Läs mer

Lund i siffror. Sammanfattning. juni 2011 1 (8)

Lund i siffror. Sammanfattning. juni 2011 1 (8) juni 211 Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-35546 1 (8) Sammanfattning Den konjunkturförändring som kunde skönjas under slutet av 21 kan sägas ha fortsätt under 211. Arbetslösheten fortsätter och sjunka

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram väx med 1 %

Bostadsförsörjningsprogram väx med 1 % Bostadsförsörjningsprogram väx med 1 % Del av utvecklingsstrategin Samrådsversion december 2014 Samråd vår-höst 2015 Antagande KsAU-Ks-KF 2015-12-09 Reglerad i lag Varje kommun ska ha riktlinjer för bostadsförsörjning

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2017 2050 Den årliga befolkningsprognosen för Uppsala kommun sträcker sig från innevarande år till och med år 2050. Kommunprognosen redogör för väntade befolkningsförändringar

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Kunskapsstråket. En unik position

Kunskapsstråket. En unik position Visionsbild för Kunskapsstråket, SBK Lund och visualisering Arrow Kunskapsstråket En unik position Global trend, lokal vision Omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle har skapat en efterfrågan

Läs mer

Bostadspolitisk Strategi. för Uppsala kommun 2010-2014

Bostadspolitisk Strategi. för Uppsala kommun 2010-2014 Bostadspolitisk Strategi för Uppsala kommun 2010-2014 1 Förord Behovet av bostad skiftar genom livet, från ungdoms- till senioråldern. Ett tillräckligt stort och varierat utbud av bostäder minskar trångboddhet,

Läs mer

BOSTADSPROGRAM 2011-2016

BOSTADSPROGRAM 2011-2016 BOSTADSPROGRAM 2011-2016 Antagen av kommunstyrelsen 2011-08-15 172 Innehåll Inledning...1 Målsättningar...1 Utbud och efterfrågan... 3 Planerad bostadsproduktion och prioriteringar 2011-2016... 6 INLEDNING

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby, Strövelstorp,

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 215-4-27 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort,, Munka-Ljungby, Strövelstorp, Vejbystrand/Magnarp

Läs mer

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Strukturbilden för Göteborgsregionen mål att styra mot uthållig tillväxt och hållbara strukturer Per Kristersson, Göteborgsregionens kommunalförbund

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2016-2050 Ett prognostiserat positivt födelse- och flyttningsnetto ger fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun. Befolkningstillväxten uppskattas fram till och

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Munka-Ljungby Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby,

Läs mer

Uppländsk Drivkraft 3.0

Uppländsk Drivkraft 3.0 Uppländsk Drivkraft 3.0 Regionens utveckling 2010-2014. Regionalekonomisk beskrivning Kontigo AB November 2015. Inledning Syfte Att ge en kort överblick över Uppsalaregionens ekonomiska utveckling. Underlag

Läs mer

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 1(14) Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson asa.henriksson@molndal.se Sändlista: Lokalberedningen Lokalstyrgruppen Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 Ung socionomstudent år 2015. Studier av

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Anna Liljehov Fysisk planerare 040-675 34 08 Anna.Liljehov@skane.se YTTRANDE Datum 2016-07-28 Dnr 1602139 1 (5) Samhällsbyggnadsförvaltningen Erik Bredmar Järnvägsgatan 8 263

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

Befolknings prognos för Göteborg

Befolknings prognos för Göteborg Statistik och Analys Stadsledningskontoret Befolknings prognos för Göteborg PR 2016 - Kommunprognos för åren 2016-2025 Befolkningsprognos Göteborg 2016-2020 Göteborgs stad publicerar varje år befolkningsprognoser

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Anna Liljehov Fysisk planerare 040-675 34 08 Anna.Liljehov@skane.se YTTRANDE Datum 2015-07-28 Dnr 1500012 1 (7) Helsingborgs stad Remiss. Förslag på mark- och boendeprogram

Läs mer

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD. Uppföljning av bostadsplanering och byggande

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD. Uppföljning av bostadsplanering och byggande SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Uppföljning av bostadsplanering och byggande TERTIAL 1 2017 1 SKÖVDE VÄXER! Första tertialen* under 2017 har startat i högt tempo. Månaderna januari-april har inneburit mycket arbete

Läs mer

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012 Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling Introduktion och slutsatser Bakgrund Detta är en kartläggning av hur aktiebolagen i Uppsala län har utvecklats mellan

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 217-4-3 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 2017-2035 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 2012 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 100 000 invånare år 2021.

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl Plan- och bostad

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2015:2 2015-03-27 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2015-2024 Förväntad fortsatt folkmängdsökning under kommande tioårsperiod. födda barn förväntas fortsätta vara högt under

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2017:2 2017-04-28 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2017-2026 Förväntad hög befolkningstillväxt kommande tioårsperiod. Antal födda barn beräknas fortsätta vara högt under

Läs mer

Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn,

Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn, Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn, 2017-01-26 Inledning Det skrivs mycket just nu om det goda läget på fastighetsmarknaden i och med en kraftigt ökande befolkning

Läs mer

Befolkningsprognos Vä xjo kommun

Befolkningsprognos Vä xjo kommun Befolkningsprognos Vä xjo kommun 2016-2024 Avstämning befolkningsprognos 2015 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2016 Metod Resultat befolkningsprognos 2016 Resonemang Sammanfattning Avstämning befolkningsprognos

Läs mer

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Detta kapitel syftar till att beskriva kommunen samt de förutsättningar som ligger till grund för översiktsplaneringen. Poängteras bör att presentationen är en nulägesbeskrivning

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Inger Sellers Samhällsplanerare 040-675 32 66 Inger.Sellers@skane.se YTTRANDE Datum 2015-03-23 Dnr 1500012 1 (5) Trelleborgs kommun Remiss. Riktlinjer för bostadsförsörjningen

Läs mer

Södra Munksjön hur många kommer att bo i området?

Södra Munksjön hur många kommer att bo i området? Södra Munksjön hur många kommer att bo i området? STADSKONTORET l APRIL 2015 Stadskontorets utredningsenhet Andreas Zeidlitz 036-10 57 30 andreas.zeidlitz@jonkoping.se www.jonkoping.se/statistik Innehållsförteckning

Läs mer

Godstransportstrategi för Västra Götaland

Godstransportstrategi för Västra Götaland Dnr: Godstransportstrategi för Västra Götaland Christian Bergman, VGR, berättar vid sammanträdet om arbetet med att ta fram en regional godstransportstrategi. Den handlar om hur Västra Götaland ska utvecklas

Läs mer

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18)

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18) BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 1 (18) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm Telefon +46 (0)8 6956000 www.sweco.se S we c o S tra te g y AB Org.nr 556342-6559

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Rapport Befolkningsprognos 2016-2025 2016-06-21 Ulricehamns kommun Kanslifunktion Moa Fredriksson Utredare Befolkningsprognos 2016-2025 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och antaganden... 5 Inflyttning

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN BEFOLKNINGS KALMAR KOMMUN 216-225 Befolkningsprognos för Kalmar kommun 216-225 Innehåll Prognosresultat... 3 Närmare 7 2 fler invånare i Kalmar kommun 225 jämfört med idag... 3 Befolkningsförändringar

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 2016-05-03 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 Innehållsförteckning Bostadspolitisk strategi... 4 Förutsättningar och behov... 5 Strategier Boendeplanering utifrån befolkningsstrukturen...

Läs mer

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Dagordning 8.00-8.10 Välkomna o information om RUFS 2050 8.10-8.25 Grönstrukturen i RUFS 2050 8.25-8.40

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13, 153 Bostadsförsörjningsprogram för Kiruna kommun 2012-2018 2 Bostadsförsörjningsprogram för Kiruna 2012-2018 Förord Arbetet med en plan för god tillgång till bostäder

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun med utblick mot 2030

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun med utblick mot 2030 T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-03-18 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Regional, översiktlig och strategisk planering

Regional, översiktlig och strategisk planering Regional, översiktlig och strategisk planering Fokus på social och ekologisk hållbarhet. Frågeställningen syftar till att på en övergripande strategisk nivå besvara frågor som berör markanvändningen och

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för analys och tillväxt Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN ENLIGT TVÅ ALTERNATIV.

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN 2013-2030 ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. ÅLDERSGRUPP: TOTALT. 22 000 21 000 20 000 19 000 18 000 17 000 16 000 15 000 14 000 Kommunledningskontoret KAAB

Läs mer

Foto: Karl Gabor UPPSALA HANDELSKAMMARES ANALYS: BEFOLKNINGSÖKNINGEN UTMANAR UPPSALA

Foto: Karl Gabor UPPSALA HANDELSKAMMARES ANALYS: BEFOLKNINGSÖKNINGEN UTMANAR UPPSALA Foto: Karl Gabor UPPSALA HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-05 BEFOLKNINGSÖKNINGEN UTMANAR UPPSALA 400 000 invånare i Uppsala län inom tio år Sveriges befolkning ökar rekordartat. Nästa år kommer Sverige med

Läs mer

Befolknings utveckling 2016

Befolknings utveckling 2016 Statistik och Analys Stadsledningskontoret Befolknings utveckling 216 Under 216 växte Göteborgs befolkning med 8 4 invånare. Det är den största folkökningen i absoluta tal i modern tid! Rekordmånga nya

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby, Strövelstorp,

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Riktlinjer och åtgärder. Lunds kommun

Riktlinjer och åtgärder. Lunds kommun Riktlinjer och åtgärder för att öka bostadsbyggandet i Lunds kommun Kommunfullmäktige 2013-11-28 Innehåll Inledning...1 Effektiva processer...1 Enkla och flexibla regler...4 Ökad konkurrens...4 Ökad samverkan

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos 2010-01-19 Befolkningsprognos 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Befolkningsprognos 2010-2020 1 Sammanfattning Under 2008 minskade befolkningen med drygt 200 personer

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

UPPLÄGG. Från idé till hus hur går byggprocessen till? Presentation av projekt i närliggande områden. Frågor. Lars Böhme, landskapsarkitekt

UPPLÄGG. Från idé till hus hur går byggprocessen till? Presentation av projekt i närliggande områden. Frågor. Lars Böhme, landskapsarkitekt UPPLÄGG Från idé till hus hur går byggprocessen till? Presentation av projekt i närliggande områden Frågor Lars Böhme, landskapsarkitekt Stadsbyggnadsprocessen Uppdrag från Fastighetsägare/Byggherre VAD

Läs mer

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2012

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2012 Kommunkontoret 1 (12) Utvecklingsavdelningen 212-4-19 Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos för Lunds kommun 212 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 1 232 personer 212

Läs mer

Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2030

Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2030 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2030 Översyn år 2014 Kommunledningskontoret 2014-05-12 - Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2030 - Översyn år 2014 Per-Erik Mårtensson,

Läs mer

Bostadsbyggande för befolkningsutveckling

Bostadsbyggande för befolkningsutveckling 1 (9) Datum 2014-08-20 Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Bostadsbyggande för befolkningsutveckling Trelleborgs mål för befolkningsutvecklingen är att uppnå 50 000

Läs mer

Befolkningsprognos BFP15A

Befolkningsprognos BFP15A R A PPORT Befolkningsprognos 015-05 BFP15A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 014... 4 Utfall 014 jämfört med prognos... 5 Prognos 015-05... 6 1. Vallentuna kommun... 6 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR KARLSKRONA KOMMUN

Läs mer

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 18 (38) Sammanträdesdatum 2015-06-10 Dnr KS 2015/202 10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Inger Sellers Samhällsplanerare 040-675 32 66 inger.sellers@skane.se YTTRANDE Datum 2016-05-13 Dnr 1601724 1 (5) Kristianstads kommun kommunledningskontoret@kristianstad.se

Läs mer

På väg mot vision 2020 87+13 10+13= 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 50+40+10+ 12+11+5+1,7% 30+47=

På väg mot vision 2020 87+13 10+13= 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 50+40+10+ 12+11+5+1,7% 30+47= kista SCIENCE CITY Statistik 2012 På väg mot vision 2020 87+13 128 195 24 000 775 10+13= 17 300 000 65+76+73+74+74+89+87+93+95+97+100 15+99+20+10+8+24+50+56+45+10+100 30+47= 50+40+10+ 12+11+5+1,7% INNEHÅLL

Läs mer

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige Antaget av kommunfullmäktige 2011-06-09 2 INLEDNING Varför ska kommunen ha ett bostadsförsörjningsprogram, eller Bostadsprogram för Falu kommun, som det här dokumentet kallas? Det är inte bara det att

Läs mer

Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt under kommande år, främst på grund av att fler kvinnor kommer i barnafödande ålder.

Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt under kommande år, främst på grund av att fler kvinnor kommer i barnafödande ålder. FS 2016:3 2016-06-10 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2016-2025 Förväntad hög folkmängdsökning under kommande tioårsperiod, till del beroende på den rådande flyktingsituationen.

Läs mer

RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Samrådsförslag RUFS 2050 en del i en större planprocess RUFS 2010 Aktualitetsarbetet Program ny

Läs mer

Rapport. Var kommer Mariestrandsborna ifrån? - Första länken i flyttkedjan. Olov Häggström mars 2008 Umeå kommun / Stadsledningskontoret

Rapport. Var kommer Mariestrandsborna ifrån? - Första länken i flyttkedjan. Olov Häggström mars 2008 Umeå kommun / Stadsledningskontoret Rapport Var kommer Mariestrandsborna ifrån? - Första länken i flyttkedjan Olov Häggström mars 2008 Umeå kommun / Stadsledningskontoret Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning och syfte...

Läs mer