Tandvård - BVC - Socialtjänst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tandvård - BVC - Socialtjänst"

Transkript

1 Samverkans- och utvecklingsprojekt om barn som utsätts för våld samt upplever våld i nära relationer Tandvård - BVC - Socialtjänst

2 2 Projektplan Samverkans- och utvecklingsprojekt Barnavårdscentralen (BVC), Tandvården och Socialtjänsten Syftet Syftet med projektet är att synliggöra och uppmärksamma barn som utsätts för våld, sexuella övergrepp, försummelse och barn som lever med våld i familjen. Detta innebär att inom BVC, folktandvård och socialtjänst utveckla personalens kunskap, rutiner samt kompetens inom området. Syftet är även att utveckla rutiner och goda samverkansmöjligheter mellan BVC, folktandvård och socialtjänst. Stabil och effektiv samverkan behöver också en god struktur för att kunna överbrygga strukturella hinder i form av skilda regelsystem m.m. Vidare innebär att de samverkande verksamheterna har ett tydligt gemensamt mål, att de har definierat den gemensamma målgruppen och kartlagt de behov som man vill tillgodose med samverkan. Övergripande mål De övergripande målen är: att barn som utsätts för våld och sexuella övergrepp, försummelse samt upplever våld i nära relationer, synliggörs och uppmärksammas och får det skydd och det stöd som de har rätt till. att riktlinjer och rutiner finns inom samtliga av projektets verksamheter gällande samverkansformer samt upptäckt, bemötande och handläggning. Delmål: Att chefer och all personal inom berörda verksamheter skall ha grundläggande kunskap om barn som utsätts för våld och sexuella övergrepp, försummelse samt barn som upplever våld i nära relationer. Att nyckelpersoner inom berörda verksamheter skall ha en fördjupad kunskap om barn som utsätts för våld och övergrepp, försummelse samt barn som upplever våld i nära relationer. Att riktlinjer och rutiner för upptäckt och bemötande samt anmälan till socialtjänsten skall finnas gällande dessa barn, inom samtliga av projektets verksamheter. 2

3 3 Att riktlinjer och rutiner för samverkan mellan projektets målgrupper skall upprättas och/eller utvecklas tillfredställande för samtliga parter. Att kompetensutveckling sker regelbundet vid ett tillfälle per år till chefer och övrig personal efter projektets avslut. Detta skall ske i form av återkommande utbildningsinsatser inom området barn som utsätts för våld och sexuella övergrepp, försummelse samt barn som upplever våld i nära relationer. Områden Geografiska områden för projektet är Göteborg och Borås. Inom Göteborg omfattas 7 BVCmottagningar, 4 folktandvårdskliniker och 5 stadsdelsnämnder (socialtjänst). Inom Borås omfattas 3 BVC-mottagningar, 4 folktandvårdskliniker och 3 stadsdelsförvaltningar (socialtjänst) Riktad målgrupp Chefer och övriga anställda inom berörda: Barnavårdscentraler Folktandvårdskliniker Socialtjänstverksamheter Bakgrund Regeringen, Socialstyrelsen och Barnombudsmannen med flera kraftsamlar mot våld i nära relationer. Stora resurser satsas nationellt för att komma till rätta med detta allvarliga samhällsoch folkhälsoproblem. Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) har fått i uppdrag av Regionstyrelsen att ta fram program/riktlinjer för Hälso- sjukvårdens åtgärder/handläggning vid misstänkt brott mot barn och vuxna inom området våld i nära relationer. Det är viktigt att barn som utsätts fångas upp så tidigt som möjligt och barnets behov ska stå i centrum. En effektiv samverkan mellan myndigheter är viktig men förutsätter att inblandade myndigheter drar fördel av varandras skilda kompetenser och ser till hela situationen för det enskilda barnet. Varje part gör det den är specialiserad på utifrån sitt samhällsuppdrag. Folktandvården ska enligt Tandvårdslagen ansvara för regelbunden och fullständig tandvård för barn och ungdomar till det år de fyller nitton år. Folktandvården har därför en unik möjlighet att komma i nära kontakt med alla barn. Folktandvården har en viktig roll i arbetet att förebygga och uppmärksamma övergrepp mot och omsorgsbrist av barn. För att erhålla ett helhetsperspektiv i att synliggöra och upptäcka barn som far illa så tidigt som möjligt är en samverkan mellan Folktandvård och Barnhälsovård en nödvändighet utifrån barnperspektivet. 3

4 4 Barnhälsovårdtiden i ett barns liv är strategiskt viktig. Den ger möjlighet att tidigt identifiera barn som riskerar fara illa och förebygga våld och konflikter i familjen. Med hänsyn till små barns särskilda utsatthet, och med barnens perspektiv för ögonen, är detta projekt av särskild vikt. Socialnämnden skall verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden. Socialnämnden skall även i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Socialnämnden skall särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp. (Socialtjänstlagen) VKV har under 2012 genomfört en stor enkätundersökning om hur vården upptäcker och bemöter vuxna, ungdomar och barn som lever med våld. Studien syftar därför till att kartlägga om och hur personalen upptäcker våld inom familjen och hur bemötandet ser ut till dessa patienter samt vilket stöd vårdpersonalen behöver i det arbetet. Enkäten som skickats ut vänder sig till alla som arbetar med patienter vid samtliga barnavårdscentraler, mödravårdscentraler och ungdomsmottagningar i hela Västra Götalandsregionen oavsett vem som är huvudman för verksamheten. Resultatet av studien ger information och kunskap om vilka utbildningsinsatser och resurser berörd personal är i behov av för att upptäcka och synliggöra målgruppen patienter som ligger inom ramen för detta projekt. Vad är våld mot barn? Våld mot barn är när föräldrar eller andra vuxna orsakar ett barn skada på kroppen, sjukdom eller smärta. Hit räknas alla former av fysiskt våld såsom till exempel att slå, sparka, bränna, skaka, knuffa, bita, hålla fast och lugga. Våld mot barn kan också vara psykiskt, som när en vuxen förmedlar till barnet att det är värdelöst, oälskat och oönskat genom till exempel avvisande, isolering, kritik, hån, hot om övergivande eller exkludering. Sexuella övergrepp är en form av fysiskt och psykiskt våld och innefattar alla former av sexuella handlingar som påtvingas ett barn av en vuxen person. Sexuella övergrepp innebär att personen utnyttjar barnets beroendeställning, att handlingen kränker barnets integritet, sker mot barnets vilja eller är en handling som barnet inte kan förstå och inte kan ge informerat samtycke till. Försummelse är också en form av fysiskt och psykiskt våld vilket innebär att vårdnadshavare/omsorgsperson försummar att tillgodose barnets grundläggande behov. Att som barn leva med våld i familjen och uppleva att en vårdnadshavare/omsorgsperson bli utsatt för våld är en allvarlig form av psykiskt våld mot barnet och kan ge reaktioner hos barnet på samma sätt som om barnet utsätts själv för direkt fysiskt eller psykiskt våld. 4

5 5 Utvecklingsområden BVC Folktandvård - Socialtjänst Utifrån projektets syfte och mål: ökad kunskap och kompetens till målgruppen om barn som utsätts för våld, sexuella övergrepp, försummelse och barn som upplever våld i nära relationer. riktlinjer/rutiner för hur verksamheterna ska identifiera och bemöta våldsutsatta föräldrar och barn. riktlinjer för dokumentation och journalföring gällande barn som, eller där det finns en misstanke om, utsätts för våld, sexuella övergrepp, försummelse och barn som upplever våld i nära relationer. riktlinjer för anmälningsförfarandet till socialtjänsten enligt SoL 14:1. Uppföljning och stöd till den som anmäler. Återkoppling från socialtjänsten till den verksamhet som anmäler. Rutiner för säkerhetsbedömning för personal vid eventuella hot i samband med anmälningsförfaranden enligt SoL 14:1. Stöd till att utveckla samverkansformer mellan BVC, Socialtjänsten och Folktandvården på lokal nivå. Stöd till att utveckla kontakter med olika stödverksamheter inom respektive geografiskt område. Metoder Kartläggning sker av utvecklingsområden utifrån behov inom projektets samtliga målgruppsområden. Utbildningsinsatser Processinriktat arbete på gruppnivå mellan och inom olika verksamheter Framtagande/revidering av riktlinjer för BVC, Folktandvården och Socialtjänsten Implementering sker parallellt under projektet genom det processinriktade arbetet. Referensgrupp Referensgruppens syfte och uppdrag är att vara en extern betraktare med reflektioner och synpunkter på projektets utformning utifrån varje representants erfarenheter och kompetensområde. 5

6 6 Per Möllborg, Barnhälsovårdsöverläkare, verksamhetschef CBHV, Fyrbodal Christina B Henningsson, Barnhälsovårdsöverläkare, specialist i Barn-& ungdomspsykiatri och Pediatrik, Skaraborg Björn Wettergren, Barnläkare, PVO-chef Barn- och ungdomsenheten, Göteborg Katarina, Laundy - Frisenstam, leg. Psykolog, barn- och ungdomsmedicin Ole Hultmann, psykolog, psykoterapeut, BUP Gamlestaden, Göteborg Anna Lagerquist, Hälso- och sjukvårdskansliet i Göteborg Anders Thorstensson, Hälso- och sjukvårdskansliet i Borås Ulla Kristiansson, samordnare för barn- och ungdomar, Utväg Borås Catharina Jacobsson, specialisttandläkare i Pedodonti, Folktandvården Västra Götaland Annika Halldin, Klinikchef, Folktandvården, Kungälv Anna Larsson, verksamhetschef, Backa vårdcentral, Göteborg Snezana Hadziselimovic, Backa Läkarhusgruppen, Angereds läkarhus, Göteborg Carina Eliason, Utvecklingsledare, VKV Tove Corneliussen, Utbildningsledare, VKV Första möte: torsdagen den 27 september kl Plats: VKV, Kungsgatan 12 plan 6 i Göteborg Styrgrupp Anita Alm, Specialisttandläkare i Pedodonti, Folktandvården Västra Götaland Eva-Karin Bergström, leg Tandhygienist, Folktandvården, Västra Götaland. Lena Holmberg, Verksamhetsutvecklare, Barnhälsovården Göteborg Katarina Almkvist, Verksamhetsutvecklare, Barnhälsovården Södra Älvsborg Vibeke Bing, Utvecklings- och kvalitetssamordnare, Backa Läkarhusgruppen Pia Johnsson-Schwarz, Barnsjuksköterska och samordnare, BVC Munkebäck, Göteborg Annica Eriksson, Planeringsledare med inriktning på barn och unga, Stadsledningskontoret, Göteborg Lina Lundborg, Verksamhetsutvecklare, IFO Stadsdelsnämnd Väster Borås Birgit Andrén, Samordnare, Dialoga kompetenscentrum om våld i nära relationer Tove Corneliussen, Utbildningsledare, VKV Carina Eliason, Utvecklingsledare, VKV Första möte: onsdagen den 3 oktober kl På Gullbergsvass konferens, konferensrum Perrongen i Göteborg Projektansvar VKV har ett huvudansvarar för projektets planering, fortskridande och genomförande i samverkan med projektets styrgrupp. Kontaktperson och projektansvarig: Carina Eliason, tel.nr:

7 7 Utbildningsansvarig: Tove Corneliussen, tel.nr Genomförande och tidsplanering Vårterminen 2012 I möten och i samverkan med berörda målgruppsområden sker ett förankringsarbete för att kartlägga utbildningsbehov, utvecklings- och förbättringsområden utifrån projektets syfte och mål. Höstterminen 2012 Visst förankringsarbete sker i samverkansmöten för att kartlägga utbildningsbehov, utvecklings- och förbättringsområden utifrån projektets syfte och mål. Utbildning och Uppstart Två valbara halvdagar Måndagen den 5 november 2012 kl Plats: Scandic Crown, Göteborg Alternativ: Tisdagen den 20 november 2012 kl Plats: Elite Park Avenue, Göteborg Ort: Borås, Pulsen konferens Två valbara halvdagar Onsdagen den 7 november kl Alternativ: Onsdagen den 21 november kl Målgrupp: Samtliga medverkande såsom styrgrupp och referensgrupp samt samtliga anställda inom projektets verksamheter i Göteborg och Borås. (Detta gäller alltså hela VC, Tandvårdskliniker och Socialtjänst) Innehåll: Uppstart och presentation av projektet, presentation av VKV samt föreläsning om barn som utsätts för våld och lever med våld i nära relationer. Föreläsare: VKV: Tove Corneliussen och Carina Eliason Fördjupade kunskaper Ort: Hotell Scandic Opalen, Göteborg Tid: Fredagen den 30 november 2012 kl

8 8 Målgrupp: BVC personal samt utsedda nyckelpersoner inom projektets verksamheter inom Borås och Göteborg. Innehåll: Fördjupning inom området barn 0-6 år som utsätts för våld, sexuella övergrepp, försummelse samt lever med våld i nära relationer. Föreläsningar om förövarperspektivet kopplat till föräldraskap samt de utsattas perspektiv kopplat till föräldraskap. Föreläsare: Carina Eliason, Tommy Sjölund, Pia Andersson Utbildning lokalt Ort: Borås, First hotel Grand steg 1, Tid: fredagen den 7 december kl Målgrupp: BVC-personal samt nyckelpersoner inom BVC, Folktandvård och Socialtjänst Innehåll: Anmälningsplikten, återkoppling, samverkansformer, fallbeskrivningar, grupparbete! Föreläsare: Miriam Johansson, socialtjänsten i Borås, VKV Ort: Göteborg, hotell Scandic Opalen steg 1 Tid: onsdagen den 12 december kl Målgrupp: BVC-personal samt nyckelpersoner inom BVC, Folktandvård och Socialtjänst Innehåll: Anmälningsplikten, återkoppling, samverkansformer, fallbeskrivningar, grupparbete! Föreläsare: Socialtjänsten i Göteborg, Dialoga, VKV Ort: Borås steg 2 Tid: fredagen den 18 januari 2013 kl Målgrupp: BVC-personal samt nyckelpersoner inom BVC, Folktandvård och Socialtjänst Innehåll: Vad finns det för stöd till barnen? Vad finns det för metoder? Föreläsare: Utväg, BUP, polis, åklagare Ort: Göteborg steg 2 Tid: fredagen den 25 januari kl Målgrupp: BVC-personal samt nyckelpersoner inom BVC, Folktandvård och Socialtjänst Innehåll: Vad finns det för stöd till barnen? Vad finns det för metoder? Föreläsare: Utväg, Bojen, BUP - Gamlestaden, polis 8

9 9 Vidare planering Framtagning/revidering sker av riktlinjer och rutiner inom BVC, Folktandvård och Socialtjänst under projektets gång. Riktlinjer för dokumentation, bemötande, synliggörande, anmälningsförfarandet gällande barn som utsätts för våld, sexuella övergrepp, försummelse samt barn som lever med våld i sina familjer. Ansvarig: VKV tillsammans med berörda verksamheter. Förslag på utvärdering Förslag på utvärdering av projektet sker i diskussion med berörda verksamheter. Mätning före och efter: utarbetade riktlinjer/rutiner, utbildningsinsatser, nöjdhet? problembild? Förekomsten av våld i patient/klientmöten samt anmälningar enl. SoL kap Förslag att diskutera: Mätning/utvärdering 1 år efter projektets avslut, enkätutskick för att utvärdera målgruppens erhållna kompetens, utbildning, rutiner, nöjdhet och samverkan inom området Carina Eliason Utvecklingsledare med inriktning på barn och unga VKV- Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer tel.nr: Kungsgatan 12, plan Göteborg 9

10 10 Fastställd av Styrgruppen vid möte

Handlingsplan Våld i nära relationer Fastställd av Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun, 2014-11-03

Handlingsplan Våld i nära relationer Fastställd av Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun, 2014-11-03 Handlingsplan Våld i nära relationer Författare: Nadja Aria-Garystone Datum: 2014-10-19 Reviderad Fastställd av Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun, 2014-11-03 Innehållsförteckning Förord... 3 Handlingsplanens

Läs mer

barnmisshandel Detta borde alla veta om Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta

barnmisshandel Detta borde alla veta om Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Detta borde alla veta om Rädda Barnen 107 88 Stockholm Tel: 08-698 90 00 Fax:

Läs mer

Barn som far illa ur ett barnperspektiv

Barn som far illa ur ett barnperspektiv Barn som far illa ur ett barnperspektiv Handledning för personal inom Hälso- och sjukvården och Folktandvården Foto: Ulrica Törning VKV - Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012-09-03 Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Dessa nationella bedömningskriterier utvecklades och användes första gången i den nationella

Läs mer

Vid misstanke om att barn försummas eller riskerar fara illa. Handlingsplan för tandvården i Gävleborg

Vid misstanke om att barn försummas eller riskerar fara illa. Handlingsplan för tandvården i Gävleborg Vid misstanke om att barn försummas eller riskerar fara illa Handlingsplan för tandvården i Gävleborg 1 Innehåll Inledning 3 Rutiner när vi inte lyckas få patienten till kliniken 4 Anmälningsplikt 5 14

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor f Mäns våld mot kvinnor Strategi 2012-2014 VÄSTMANLAND bilaga Dnr: 801-2961-12 1. Inledning... 4 2. Strategins utgångspunkter... 5 2.1 Syfte... 5 2.2 Mål... 5 2.3 Länsstrategins tre målgrupper... 6 3

Läs mer

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Karin Reuterdahl 2015-03-17 AMN-2015-0185 Arbetsmarknadsnämnden Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun

Läs mer

2011-08-01 HANDBOK. Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN

2011-08-01 HANDBOK. Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN 2011-08-01 HANDBOK Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN Innehållsförteckning SAMVERKAN FÖR BARN SOM FAR ILLA, ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 1 INLEDNING...

Läs mer

Program mot våld i nära relationer

Program mot våld i nära relationer 1 (16) Id nr: 0:22 Typ: Program Giltighetstid: 2014-12-02 Version: 2:0 Fastställd: Socialnämnd och Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Uppdateras: 2016-12-01 SN 2014-12-02, 131 NVN 2015-01-30, 7 Program

Läs mer

Barns och ungas rätt i Tyresö I SAMARBETE MED NACKA POLISMÄSTARDISTRIKT

Barns och ungas rätt i Tyresö I SAMARBETE MED NACKA POLISMÄSTARDISTRIKT Barns och ungas rätt i Tyresö I SAMARBETE MED NACKA POLISMÄSTARDISTRIKT LOTTA FINNSSON Nacka polismästardistrikt ANN NÄFVER Tyresö kommun, socialtjänsten BARNS OCH UNGAS RÄTT I TYRESÖ socialtjänstens samverkan

Läs mer

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga 0-20 år mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga 0-20 år mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län OMSORGSFÖRVALTNIGNEN Handläggare Folkesson Thomas (OMF) Hedberg Jenny (OMF) Datum 2015-03-13 Diarienummer OSN-2015-0155 Omsorgsnämnden Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga

Läs mer

HANDLINGSPLAN VÅLD I NÄRA RELATIONER

HANDLINGSPLAN VÅLD I NÄRA RELATIONER HANDLINGSPLAN VÅLD I NÄRA RELATIONER 2014 2015 Diarienummer Fastställd/senast uppdaterad Beslutsinstans Ansvarigt politiskt organ Ansvarig processägare SÄN 2014/5-700 2014-02-18 Social- och äldrenämnden

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Våld i nära relationer Kiruna kommun Våld i nära relationer Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel Titel: Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid

Läs mer

Barn som far illa. Riktlinjer för Folktandvården Stockholms län AB

Barn som far illa. Riktlinjer för Folktandvården Stockholms län AB Barn som far illa Riktlinjer för Folktandvården Stockholms län AB Inledning För att barn som far illa eller riskerar att fara illa tidigt ska kunna upptäckas och få det skydd och det stöd de behöver har

Läs mer

Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor och barn i Malmö

Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor och barn i Malmö Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor och barn i Malmö Antogs av Malmö kommunfullmäktige 2007.03.08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Bakgrund 5 2.1. FN:s handlingsprogram 5 2.2. Kvinnofridspropositionen

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014 SAMVERKANSGRUPPEN. Socialtjänsten i Sala Ungdomsmottagningen Familjerådgivningen

Handlingsplan 2012-2014 SAMVERKANSGRUPPEN. Socialtjänsten i Sala Ungdomsmottagningen Familjerådgivningen Handlingsplan 2012-2014 SAMVERKANSGRUPPEN Socialtjänsten i Sala Ungdomsmottagningen Familjerådgivningen Kvinnojouren Polisen Skolan Landstinget Barnavårdscentralen Vuxenpsykiatrin Brottsofferjouren Hela

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

":.":.":.VKl VÄSTMANLANDS

:.:.:.VKl VÄSTMANLANDS ":.":.":.VKl VÄSTMANLANDS ~":.":. Kommuner & landsting 2012-06-19 Bilaga KS 2012/153/1 Kommunstyrelserna och Landstingsstyrelsen i Väst. MMUN Vard- och omsorgsförvaltningen Ink. 2012-06- 2 5 Diarienr PROTOKOLLSUTDRAG

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013

rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Kommunstyrelsens kontor Handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer 2011-2013 Våld mot kvinnor innebär: Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer

Läs mer

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland D nr LTV Kompetenscentrum för hälsa Faställd av Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Handläggare Ann-Sophie Hansson Folkhälsochef 2011-07-20 1 (7) Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Läs mer

KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET I VÄSTERNORRLAND HAR SLUTIT EN ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN

KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET I VÄSTERNORRLAND HAR SLUTIT EN ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET I VÄSTERNORRLAND HAR SLUTIT EN ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN 1/17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Lagkrav i Socialtjänstlagen och Hälso-

Läs mer

Hållbar utveckling. - fem kommuners arbete mot våld i nära relationer. En kartläggning av framgångsfaktorer. Utredare Elisabeth Johansson 2010-10-31

Hållbar utveckling. - fem kommuners arbete mot våld i nära relationer. En kartläggning av framgångsfaktorer. Utredare Elisabeth Johansson 2010-10-31 1 Hållbar utveckling - fem kommuners arbete mot våld i nära relationer En kartläggning av framgångsfaktorer Utredare Elisabeth Johansson 2010-10-31 2 Innehållsförteckning Sammanfattning s 4 Inledning.

Läs mer

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Datum 2012-07-05 Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Kvalitetsdokument Redaktör Dokumentnamn Upprättat (dat.) 2011-11-24 Handlingsplan

Läs mer

RELATIONSVÅLD GEMENSAM HANDLINGSPLAN

RELATIONSVÅLD GEMENSAM HANDLINGSPLAN RELATIONSVÅLD GEMENSAM HANDLINGSPLAN 1 BAKGRUND...3 SOCIALTJÄNSTEN...3 UTVÄG SKARABORG...4 POLISEN...4 SJUKVÅRDEN...4 KVINNOJOUREN...4 BROTTSOFFERJOUREN...5 MÅL...5 ÖVERGRIPANDE MÅL...5 KVINNOPERSPEKTIVET...5

Läs mer

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Utbildnings- och omsorgsnämnden 2011-04-18 62 Reviderad 2013-06-11 540 Inom Älvkarleby kommuns skall våldsutsatta kvinnor och

Läs mer