Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mötesteknik KAMP Företagsutveckling"

Transkript

1 Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

2 Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler Protokoll, anteckningar mm Mall för mötesrevision Mall för agenda inför ett beslutsmöte Mall för agenda inför ett informationsmöte Mall för agenda inför ett problemlösningsmöte... 21

3 Allmänt om möten När det gäller möten och mötesteknik så finns det normalt väldigt mycket som kan förbättras. Det betyder naturligtvis inte att alla möten är dåliga, men generellt sett så har vi alldeles för många möten som inte är tillräckligt bra. Hur många har inte ställt sig frågan Vad fick jag ut av detta möte? efter ett misslyckat möte? Vad kan vi då förbättra? Ja först och främst tror jag att vi måste fundera lite mer på syftet med de olika mötena. Det kan i vissa lägen vara viktigt att träffas och prata om allt möjligt, men det skall inte vara så att alla våra möten hamnar i det facket. Fundera på syftet med varje möte respektive typ av möte. Med syfte menar jag anledning varför har vi detta möte. Syftet kan vara att bara träffas, dela med sig av information eller att fatta beslut. Syftet kan även vara annat. Ett enkelt sätt för att underlätta att se och kanske också själv förstå syftet är att fylla i ett Syfte-med-mötet - dokument (exempel finns i bilaga). När väl syftet med mötet är fastställt gäller det att se till att fullfölja detta syfte. Det finns tre typer av möten Beslutsmöten Informationsmöten Problemlösningsmöten Låt inte ett möte ändra typ och bli något annat. Ett beslutsmöte skall inte förvandlas till ett forum för att få information och på ett problemlösningsmöte är det normalt inte lämpligt att fatta viktiga beslut. Några grundläggande frågor som bör besvaras av var och en som blir kallade till möten: Varför skall detta möte äga rum? Vilka skall vara med på detta möte? Skall jag vara med på detta möte? Inledning Var noga med hur mötet inleds. Hälsa alla välkomna och förklara syftet med mötet, gör klar eventuell formalia (ordförande, sekreterare; justerare mm), fastställ mötets agenda (dagordning) och tala om tidsramarna för mötet. Stäm av att alla är överens om detta och fråga om någon som saknas bör vara med. När detta är klarlagt är det normalt mycket lättare att få en efterfrågad struktur på mötet. Repetera mötets grundregler (se detta avsnitt).

4 Var förberedd Alla som deltar måste ta med sig nödvändigt material. Det kan vara papper och penna, ritningar, dokument, datorer, övningsmaterial och mycket, mycket annat. Till förberedelser räknas också att ha tagit del av utsänt material, att ha fullföljt det som man har åtagit sig, att skapa förutsättningar för att kunna deltaga på mötet. Mötesarrangören Mötesdeltagarna Material ut till alla i tid (vid behov) Förfriskningar under mötet Planera in pauser, kaffe, frukt ed Kontrollera lokalens ljus. Ljud, värme, ventilation Kontrollera lokalens tekniska hjälpmedel Läs igenom utskickat material Ta del av agenda. Oklarheter ska redas upp före mötet. Respektera mötets grundregler Om någon inte har läst / tagit del av utsänt material före mötet: alternativt Avsluta mötet direkt, boka in ny tid och betona vikten av att alla förbereder sig Uppskjut beslut till kommande möte, fortsätt med de punkter som kan avhandlas utan förberedelse Eventuellt bör alla som kallas till ett möte på något (enkelt) sätt kvittera att kallelse och eventuellt material har kommit fram.

5 Kallelse Inför vissa möten skall / bör en kallelse skickas ut en viss tid före själva mötet. Inför beslutsmöten måste en skriftlig kallelse gå ut till samtliga som berörs. På denna kallelse skall framgå var och när mötet skall äga rum samt vilka punkter som skall behandlas. Man brukar säga att inga beslut kan fattas som inte har varit med på kallelsen. Det finns dock undantag. Om alla som berörs (dvs alla de som skall bli kallade) finns med på mötet kan man bestämma sig för att fatta beslut om även andra punkter om alla är med på att göra så. Inom olika typer av organisationer kan det finnas andra regler. Exempelvis en bostadsrättsförening som vill ändra stadgarna eller ett företags styrelse som vill ändra utdelningen till aktieägarna. Då gäller vissa formella regler. Inför informationsmöten är inte kallelse med nödvändighet skriftlig. Ett projekt kanske har ett stående projektmöte varje fredag klockan Då behövs ingen specifik kallelse för varje enskilt projektmöte. Problemlösningsmöten bör ha en kallelse till de som skall vara med samt även en information om att mötet kommer att äga rum till övriga berörda.

6 Agenda Förbered mötets syfte och mål noga. Välj punkterna på agendan så att mötets mål nås. Genom valet av punkter (och även i vilken ordning dessa skall tas) kan du styra mot uppsatta mötesmål på ett effektivt sätt. Exempel: I en organisation finns det en rutin för att fördela semesterstugor bland de anställda. Rutinen har vissa brister och det finns fem nya förslag på hur man skulle kunna göra. Du har gjort en enkel undersökning hur de anställda ställer sig till de olika förslagen (inklusive det ursprungliga). Resultatet blir följande: Ursprungliga förslaget 30 % Förslag 1 20 % Förslag 2 20 % Förslag 3 10 % Förslag 4 10 % Förslag 5 10 % Vi kan leka med tanken att du kommer att vara ordförande för mötet där rutinen skall diskuteras och förmodligen fastställas. Vi kan bolla med fyra olika fall: 1 Du stöttar det ursprungliga förslaget 2 Du stöttar förslag 2 3 Du stöttar förslag 5 4 Du tycker inget av förslagen är tillräckligt bra När du då skall fastställa agendan för detta möte kan du styra resultatet ganska ordentligt. Fall 1 Du stöttar det ursprungliga förslaget. Det är trots allt det enskilda förslaget som har flest röster. Om vi då väljer bland alla förslag vid en och samma omröstning är sannolikheten stor att det ursprungliga förslaget få flest röster. 1 Välkommen 2 Formalia 3 Föregående protokoll 4 Val av rutin: en omröstning där alla sex förslag ställs mot varandra 5

7 Fall 2 Du stöttar förslag 2, med ungefär 20 % stöd. Om du då börjar med att ställa frågan om vi skall ha den gamla rutinen kvar eller inte, kommer du sannolikt att få svaret att vi skall byta. På detta sätt har du då plockat bort det ursprungliga förslaget. För att ytterligare ge ditt förslag större chans kan du låta de olika förslagen kort presenteras och då väljer du som ordförande att presentera ditt förslag sist (och kan då kanske bemöta de redan tidigare presenterade förslagen ännu mer). Fall 3 1 Välkommen 2 Formalia 3 Föregående protokoll 4 Omröstning 1 Skall vi ha kvar den gamla rutinen? 5 Om Ja allt klart gå till 8 6 Om Nej Presentation av de fem olika förslagen 7 Omröstning 2 8 Du stöttar förslag 5, med ungefär 10 % stöd. Här har du en tuff uppgift. Du börjar med att rösta bort det ursprungliga förslaget (se fall 2). Därefter ställer du de olika förslagen mot varandra på följande sätt. Börja med att rösta mellan förslag 1 och förslag 2. Det som segrar ställs då mot förslag 3. Efter den omröstningen skall vi välja mellan segraren och förslag 4 och slutligen skall vi välja mellan förslag 5 och den som vann den näst sista omröstningen. Eftersom ditt förslag endast skall vara med i en omröstning och alla närvarande röstar så kanske du har tur och får med dig majoriteten i sista omröstningen. Detta är inte alls säkert men du har då kanske gjort vad du har kunnat för ditt förslag. Du kan ju som ordförande motivera denna metod eftersom det viktiga är att hitta ett förslag. Det spelar i en sådan här omröstning inte någon roll vem som kommer som nummer två. 1 Välkommen 2 Formalia 3 Föregående protokoll 4 Omröstning 1 Skall vi ha kvar den gamla rutinen? 5 Om Ja allt klart gå till 10 6 Om Nej Omröstning 2, mellan Förslag 1 och Förslag 2 7 Omröstning 3 Förslag 3 mot vinnande förslag från 6 8 Omröstning 4 Förslag 4 mot vinnande förslag från 7 9 Omröstning 5 Förslag 5 mot vinnande förslag från 8 10

8 Fall 4 Eftersom du inte tycker att något förslag är tillräckligt bra så vill du ju inte att någon omröstning skall ske. Om du då försöker motivera detta genom att presentera fakta: vi har sex olika förslag där inget har mer än 30 % stöd av personalen. Du kan då föreslå att skjuta upp omröstningen till nästa möte och att du också föreslår att en grupp (förmodligen ledd av dig) ser över förslagen och försöker komma med några varianter (förmodligen färre förslag) som försöker få med det bästa från de sex olika förslagen. 1 Välkommen 2 Formalia 3 Föregående protokoll 4 Presentera dagsläget 5 Kan vi uppdra åt en arbetsgrupp att arbeta vidare med förslagen 6 Val av arbetsgrupp 7 Många gånger kan det vara både tydligt och enkelt att arbeta med mallar. Exempel på mallar för olika typer av möten finns som bilagor i detta häfte.

9 Tid Starta i tid Avbryt inte för att repetera för de som kommer för sent till mötet (oavsett anledning) Avsluta i tid (om tid för mötet är satt). Hellre att boka ny tid än att dra över tidsramarna. Ansvarig: Mötesordförande Mötets tidsplan skall beaktas med både respekt och kärlek: Respekt börja i tid Kärlek sluta i tid

10 Grundregler Var förberedd Alla skall ha samma möjligheter att uttala sig Passa och håll tiden Tala inte i mun på varandra Håll er till ämnet Tala kortfattat Inga onödiga repetitioner Tala tydligt Uppdatera grundreglerna

11 Protokoll, anteckningar mm Det är viktigt att dokumentera vad som har behandlats och kanske beslutats om på olika möten. Beslutsmöten är alltid mer formella och skall därför alltid dokumenteras i ett protokoll. Detta protokoll skall därefter justeras av någon annan än den som skrev protokollet. Ser vi till ett projekt och dess beslutsmöten, styrgruppsmöten, så bör projektledaren skriva protokollen och dessa skall därefter justeras av beställaren. Protokollförda beslut är därefter bindande för såväl beställaren som projektledaren. Andra typer av möten, exempelvis projektmöten, kanske bör dokumenteras mer som anteckningar än som protokoll. Någon får i uppdrag att notera vad som har informerats och vilka som varit närvarande. Dessa anteckningar kopieras och delas sedan ut (elektroniskt eller via papper) till alla som berörs projektets intressenter. Problemlösningsmöten måste dokumenteras, även om det inte sker i form av ett formellt protokoll varje gång. Resultatet av problemlösningsmötet, kan ju vara antingen att problemet är löst eller att det inte är löst. För det förstnämnda bör noteras hur lösningen ser ut, vem som skall genomföra den, när det skall vara klart samt vem som skall få rapport om att det är klart. Om problemlösningsmötet inte blir färdiga eller beslutar sig för att det inte finns någon acceptabel lösning, skall detta också dokumenteras det blir kanske nya möten och berörd personal skall informeras

12 Lyssna Att vara en bra mötesdeltagare innebär bland annat att du måste kunna lyssna aktivt. För de flesta av oss är det nog ganska lätt att låta bli att avbryta när någon annan talar, men innebär det med automatik att vi också lyssnar aktivt? Händer det inte att du, under det att någon annan pratar, funderar på vad du skall säga när det blir din tur? Detta är inte att ge tillräcklig uppmärksamhet åt den som har ordet, eller hur? Lyssna aktivt, kom ihåg vad som sägs, eventuellt kan du skriva ned stödord för att lättare ta till dig informationen. Skriv dock inte ner allt. Summera alla möten Innan själva mötet avslutas skall man vara säker på att alla lösa trådar kommer att nystas upp. Tysta deltagare Vem skall göra vad till nästa gång? Hur sker kallelse? Vem skriver. justerar och distribuerar anteckningar / protokoll Skall något göra något utanför mötet? Vilka skall informeras och på vilket sätt? Hann vi igenom hela agendan? Fattade vi nödvändiga beslut? Måste alla prata vid möten? Är det en styrka att alltid säga något, även om det innebär att man exakt upprepar vad någon annan just har sagt: Jag håller verkligen med dig Kim, det är verkligen på tiden att Svaret är nej på båda frågorna. Om du inte har något att tillföra utan är nöjd med vad som sagts, säg då bara Jag håller med eller Jag tycker som Lisa. Det tar mindre tid och de övriga slipper reta upp sig på repetitionerna.

13 Korta möten Måste alltid ett möte ta så lång tid, undrar många. Det är naturligtvis inget självändamål, även om vissa möten alltid kommer att ta lång tid. Det som är lite spännande är de korta mötena, kanske minuter. Även om det är en grupp på 8-10 personer kan man hålla ett kort informationsmöte på en kvart. Detta bygger på att alla är väl förberedda och passar tiden till mötets början. Mötets ordförande inleder kort (och förberett) med en minuts kort överblick. Därefter får var och en cirka sekunder på sig att redogöra för sina synpunkter (och inget annat). Här är det viktigt att gå laget runt. När alla har sagt sitt summerar ordföranden vad som sagts. Om det är några punkter som måste bearbetas till nästa gång, så fördelas dessa nu. Ordföranden påminner om vem som distribuerar anteckningar från mötet och hur (elektroniskt, papper, anslagstavla mm), fastställer tidpunkt för nästa möte samt avslutar mötet. Detta är ett mycket effektivt sätt att mötas på, men det skall erkännas att det krävs en hel del övning innan detta kan fungera bra. Tanken med dessa korta möten är att man kan ha många korta möten och hinna utföra arbete däremellan. Exempel på sådana korta möten är uppföljningsmöten under ett projekts slutskede. Man kan ha både två och flera sådana möten under en dag. Allt för att man skall stämma av att man hinner med det som skall hinnas med. Frågor under mötet Hur skall frågor hanteras under ett möte? Skall frågor tas direkt de dyker upp, eller avsätts det en stund mot slutet av mötet för frågor eller finns det överhuvudtaget ingen tid för frågor? Det viktiga här är att alla skall ha klart för sig vilka regler som gäller för frågor och respektera dessa. Närvarande, inte närvarande Vilka skall vara med på ett möte och vilka skall inte vara med. Detta kan ibland vara mycket känsligt, eftersom vissa människor anser att en person betydelse i en organisation är direkt proportionell mot antal möten som han eller hon deltager i (eller rättare blir kallade till, de behöver inte alltid gå). Om du är kallad till ett möte men får förhinder måste du ovillkorligen tala om det för antingen mötesordföranden eller om det finns en mötesadministratör. Det kanske är så att flera fått förhinder och mötet måste uppskjutas. Då går ju viktig tid till spillo för de som har kommit.

14 Arbetsmöten, problemlösningsmöten Ibland måste en grupp träffas för att lösa ett problem. Problemet kan vara att en viss teknisk produkt inte fungerar, att personalkonferensen inte är färdigplanerad eller att organisationen måste ta nya marknadsandelar. Problem behöver inte bara vara negativt, utan definitionsmässigt kan vi uttrycka ett problem som någonting som inte fungerar tillräckligt bra eller inte är färdigt ännu. Ansvar Alla som deltar (och även de som har förhinder att deltaga men har blivit kallade) har alltid 100% ansvar för att aktivt bidraga till att mötet blir bra. Det innebär bland annat att alla har ansvar för att passa tiden, hålla sig till ämnet, inte avbryta andra eller upprepa något som någon annan redan har sagt. Det innebär dessutom också att alla har ansvar för att se till att ingen annan glömmer bort sitt ansvar och bryter mot de uppsatta reglerna. Icke-möten Måste vi boka möten för allt? Kan vi inte lösa väldigt mycket direkt, utan att behöva boka in en tud i almanackan. Kan vi kanske skissa på ett förslag, skicka över det till berörda som inom en viss tid återkommer med kommentarer. Möten med mig själv Har vi tid för att reflektera? Bokar vi in i almanackan något som heter Egen tid? Detta var populärt på 70-talet när så kallat Time Management tog fart, mycket tack vare mycket genomtänkta almanackor. Även om begreppet är gammalt tror jag fortfarande att det är minst lika viktigt nu som förr.

15 Nya former av möten Mötestekniken utvecklas och vi kommer att stöta på nya former för möten. Det finns en mängd idéer och uppslag om hur mötestekniken kan förbättras och vidareutvecklas. Detta är en sund företeelse som förhoppningsvis också ger ett resultat i framtiden. Ett exempel på detta är så kallade Öppna möten eller Open Space där deltagarna samlas i en rund ring (sittande men bara med stolar inga bord). Det skall finnas en mötesordförande som inleder med att förklara hur själva mötet skall fungera och vilket ämnet för kvällen är (detta skall naturligtvis framgå av kallelsen till mötet, men bör förtydligas vid mötets start). Mötesordföranden kan också valt några underpunkter och skrivit upp dessa.. Man kan beskriva själva mötestekniken ungefär så här: Alla närvarande har samma ansvar för att man når ett resultat Det som kommer fram är det som skall komma fram De närvarande väljer själva vad de vill engagera sig i och på vilket sätt Man delar upp sig i undergrupper indelningen kan vara valfri och diskuterar en eller flera underrubriker Deltagarna kan själva välja om och i så fall när de vill byta grupp Avslutningsvis rapporterar någon om resultaten i de olika grupperna och man fastställer det vidare arbetet Dessa typer av möten kan vara mycket kreativa och utvecklande, men det kräver att deltagarna själva är öppna för detta annorlunda synsätt på möten. Hur förbättra mötestekniken inom den egna organisationen? Vi kan alltid förbättra oss i stort sett inom alla områden, inte minst mötesteknik. Det bygger dock på ett äkta intresse för att det skall bli något konkret. Om man ärligt arbetar med mötesrevision, dvs bedömer efter varje möte hur själva mötet har varit, så kan en organisation ganska enkelt utveckla sin förmåga att arbeta i mötesform. Våga testa något nytt, använd stående möten eller mycket korta möten eller möts i ett så kallat öppet forum med en erfaren mötesledare. Att våga är att vilja utvecklas. Att mötas är att utvecklas en smula

16 Syfte med mötet Datum: Plats Vad för slags möte: Vilka skall vara med: Hur skall kallelse ske: Syftet med mötet: Vad vill jag att vi skall komma fram till: Är agendan fastställd Är formalian förberedd

17 Frågor att diskutera Skall alltid chefen / projektledaren var ordförande för mötet? Kan man rotera ordförandeskapet? Behövs det en ordförande förmötet? Skall ett möte alltid dokumenteras? Hur sprids eventuell dokumentation? Hur ofta skall vi träffas? Vilka skall vara med? Var skall vi vara?

18 Mall för mötesrevision Följde vi mötets grundregler Behöver grundreglerna uppdateras Uppnådde vi mötets syfte Hur fungerade mötet i stort utnyttjades tiden optimalt var alla aktiva var ordföranden dominant var någon annan dominant hur hanterades svåra / besvärliga frågor Hur blir vi bättre på mötena Vem ansvarar för detta Övrigt

19 Mall för agenda inför ett beslutsmöte Beslutsmöte för Projekt XX 3 mars 1998 klockan Grupprum Gäddan 1 Välkomna och mötets öppnande 2 Formalia (om inte mötets ordförande, sekreterare respektive justerare är givna ordnas detta nu). 3 Föregående protokoll 4 Dagens agenda 5 Beslutspunkter Övriga frågor 7 Mötesrevision 8 Sammanfattning 9 Nästa möte 10 Mötets avslutande

20 Mall för agenda inför ett informationsmöte Informationsmöte för Projekt XX 9 november 1998 klockan Aulan i södra flygeln 1 Välkomna och mötets öppnande 2 Formalia (om inte mötets ordförande, sekreterare respektive justerare är givna ordnas detta nu). 3 Dagens agenda 4 Informationspunkter Övriga frågor 6 Mötesrevision (om mindre än personer) 7 Sammanfattning 8 Nästa möte 9 Mötets avslutande

21 Mall för agenda inför ett problemlösningsmöte Problemlösningsmöte angående problem ZZ för Projekt XX 4 februari 1998 klockan (max) Tekniksalen i huskropp D, plan 18 1 Välkomna och mötets öppnande 2 Formalia (om inte mötets ordförande, sekreterare respektive justerare är givna ordnas detta nu). 3 Information om problemet som skall bearbetas 4 Vad mötet skall mynna ut i (exempel en rapport, en produkt eller en tidplan)* 5 Beslutspunkter Övriga frågor 7 Mötesrevision 8 Sammanfattning 9 Nästa möte 10 Mötets avslutande * OBS Konsensus måste uppnås här, dvs alla måste vara överens om vad mötet skall mynna ut i

22 Dokument Mötesrevision (hjälp för att kunna komma igång) Hur bra var detta möte (1-10) Vad vill du betona fungerade bra: Vad tycker du kan göras annorlunda: Fick alla komma till tals (1-10) Lyssnade alla aktivt (1-10) Undvek vi att avbryta (1-10) Undvek vi nedlåtande kommentarer (1-10) Hur förbättrar vi nästa möte:

23 Konsten att misslyckas med möten ha ingen agenda för mötet håll inga tider gå gärna ifrån mitt under mötet låt bli att dokumentera mötet om ni ändå skriver något, dela ut det först vid nästa möte ha gärna mobiltelefonerna påslagna telefonera under mötet (utan att gå ut) ha gärna långa möten utan pauser håll gärna parallella möten i samma lokal tala i munnen på varandra (det går ju snabbare då) avbryt de som talar långsamt (ingen orkar ju ändå höra på) ändra mötestypen under mötet exempelvis ett beslutsmöte som övergår till ett problemlösningsmöte

18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN!

18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN! 18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN! En viktig hörnsten i ett företag är att ha en bra möteskultur. Det har skrivits spaltmil om hur man ska tänka när man har ett möte. Nu har vi sammanfattat en

Läs mer

Checklista workshopledning best practice Mongara AB

Checklista workshopledning best practice Mongara AB Checklista workshopledning best practice Mongara AB Detta dokument ska ses som ett underlag för vilka frågeställningar vi jobbar med inom ramen för workshopledning. I dokumentet har vi valt att se processen

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

Konflikter och konflikhantering

Konflikter och konflikhantering Konflikter och konflikhantering Fem konflikthanteringsstilar Det finns fem huvudsakliga stilar vid behandling av konflikter. Ingen av dessa fem kan sägas vara den enda rätta vid alla tillfällen. De passar

Läs mer

Att utvärdera ett projekt

Att utvärdera ett projekt Att utvärdera ett projekt KAMP Företagsutveckling 2 Innehållsförteckning Inledning...3 Tillvägagångssätt...4 Dokumentet Utvärderingsrapport...6 PUA - projektutvärderingsansvarig...7 Bilaga 1 Inbjudan till

Läs mer

Handledning. för arbete med. Dialogduk

Handledning. för arbete med. Dialogduk A) B) Handledning för arbete med Dialogduk Handledning för arbete med dialogduk SISU Idrottsutbildarna Att ha en tydlig vision och värdegrund är viktigt för att samtliga medlemmar i en organisation ska

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

FSS#1 Steg för steg Pass 1

FSS#1 Steg för steg Pass 1 Pass 1 Modul: Samarbete Deltagarna får ett papper med en symbol som består av ett antal olika ihopvävda trianglar. Steg 1 Deltagarna får tre minuter på sig att på egen hand räkna hur många trianglar de

Läs mer

Bilagor Projektrapport VoteIT år 1

Bilagor Projektrapport VoteIT år 1 1(6) Bilagor Projektrapport VoteIT år 1 Innehåll Bilaga 1. Kravspecifikation... 2 Bilaga 2: Checklista för årsmötesprocessen... 3 Bilaga 3: Om typen av möten som ska stödjas... 5 Bilaga 4. Kvalitetsplan...

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Presentationsteknik. Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten

Presentationsteknik. Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Presentationsteknik Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Disposition för olika syften Målformulering Att planera en presentation utan att först sätta upp mål är som att kasta pil

Läs mer

att välja Dunia Al-hashimi till mötessekreterare då ordinarie sekreterare Sihan Wang ej kunde närvara under hela mötet.

att välja Dunia Al-hashimi till mötessekreterare då ordinarie sekreterare Sihan Wang ej kunde närvara under hela mötet. Datum: Onsdagen den 3 mars 2010 Tid: kl. 17:00-19:00 Plats: Medicinska Föreningens kårhus, styrelserummet Närvarande: Matti A. Eladhari Dunia Al-Hashimi Josefine Edeer Anna Höög Karin Johnsson (kom 17:40)

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att Mentorskapets ABC Av Freddie Larsson Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i sin profession och person. Mentorskapet innebär att en mer erfaren (inte nödvändigtvis

Läs mer

Konvergera/skörda och göra handlingsplaner!

Konvergera/skörda och göra handlingsplaner! Konvergera/skörda och göra handlingsplaner! När vi arbetar med kreativa processer finns oftast en ambition att gå vidare för att skapa handling. Då behöver mötesdesignen innehålla en konvergerande del

Läs mer

Dialog Gott bemötande

Dialog Gott bemötande Socialtjänstlagen säger inget uttalat om gott bemötande. Däremot kan man se det som en grundläggande etisk, filosofisk och religiös princip. Detta avsnitt av studiecirkeln handlar om bemötande. Innan vi

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Handledning för moderatorer

Handledning för moderatorer Handledning för moderatorer Välkommen som moderator i Skolval 2010! Under ett skolval arrangeras ofta debatter av olika slag för att politiska partier ska kunna göra sina åsikter kända och så att elever

Läs mer

Foto Petra Hellberg 1

Foto Petra Hellberg 1 Foto Petra Hellberg 1 Skuggfåglarna Om att ockupera sin plats i livet trots att ingen erbjuder dig den premiär på Unga Klara 25 januari 2007 Lärarmaterial av Monica Nyberg, lärare och dramapedagog. Det

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

En stammande elev i klassen - inget att haka upp sig på?

En stammande elev i klassen - inget att haka upp sig på? Kontakt Vill Du veta mer om stamning eller ha kontakt med ytterligare människor som stammar? Ta kontakt med Sveriges stamningsförbund Hemsida: http://www.stamning.se/ Telefon: 08-720 61 12 08-720 66 09

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Metodguide och intervjuguide - Västernorrlandsmodellen för barns brukarmedverkan

Metodguide och intervjuguide - Västernorrlandsmodellen för barns brukarmedverkan Metodguide och intervjuguide - Västernorrlandsmodellen för barns brukarmedverkan Bakgrund till barns brukarmedverkan Några kommuner från Västernorrlands län har tillsammans med Allmänna Barnhuset och 33

Läs mer

Studentradion i Sverige

Studentradion i Sverige Studentradion i Sverige STYRELSEMÖTE 2015-10-15 Närvarande: Sangeeta Chauhan, Lisa Grettve, Eva Gustvfsson, Julia Lindström, Alexander Ljungqvist, Madeleine Ruuth Adjungerade: Sara Andrersson, Mary Atim,

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD Innehållsförteckning: Guide... 3 Framgångsfaktorer för elevråd... 4 Framgångsfaktorernas metoder... 6 Fungerande grupp... 6 Struktur... 8 Kunskap och kompetenser... 10 Resurser...

Läs mer

Möten för miljarder! Micke Darmell, Gr8Meetings

Möten för miljarder! Micke Darmell, Gr8Meetings Möten för miljarder! Onsdagen den 26 november klockan sju minuter över sju samlades ett hundratal Malmöföretagare på Slagthuset för att diskutera nyttan med just möten. Vad ska det här frukostmötet leda

Läs mer

Värderingsövningar. Avdelningsmöte. Innehåll. Material. Lek- Antingen eller

Värderingsövningar. Avdelningsmöte. Innehåll. Material. Lek- Antingen eller Avdelningsmöte Värderingsövningar Under detta möte får scouterna möjlighet att sätta sig in i andra människors situationer från olika delar av världen och möta sin fördomar och tankar om hur vi lever.

Läs mer

Styrelsen sammanträder för tredje gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för tredje gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 12-09-18 Tid: 17:15-20:00 Plats: Alurama Bakgrund Styrelsen sammanträder för tredje gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? 2014-03-12 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? 2012-03-13 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope

Läs mer

Styrelsen sammanträder för åttonde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för åttonde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 12-12-04 Tid: 17:15-20:00 Plats: Luftrummet Bakgrund Styrelsen sammanträder för åttonde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning

Läs mer

Styrelsen sammanträder för 16 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för 16 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 2015-04-21 Tid: 17-19 Plats: Bakgrund Styrelsen sammanträder för 16 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets öppnande (Beslutspunkt)

Läs mer

Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper

Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper VAD ÄR EN BYGGEMENSKAP? En Byggemenskap är en grupp människor som i egen regi och utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar,

Läs mer

Skapa Lyckade Möten! Ü 7 nycklar för ett bra klimat Ü Effektiva telefonmöten

Skapa Lyckade Möten! Ü 7 nycklar för ett bra klimat Ü Effektiva telefonmöten Skapa Lyckade Möten! Ü 7 nycklar för ett bra klimat Ü Effektiva telefonmöten Varför ger så många möten så lite? Här får du: insikt i de två principer som förklarar varför så många möten ger så lite sju

Läs mer

Definition av ideell förening

Definition av ideell förening 1 Att bilda förening Definition av ideell förening Alla ord som är i fet och kursiv stil hittar du vår Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska ordlista. Ordlistan finns i

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Årsmöten skall genomföras stadgeenligt riktigt och i en demokratisk ordning. Det finns en hel del att tänka på inför, under och efter årsmötet!

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Att tacka. Att tacka 1. Bestäm vad du vill tacka för. 2. Välj rätt tid och plats för att tacka. 3. Berätta varför du tackar. 4. Tacka på ett bra sätt.

Att tacka. Att tacka 1. Bestäm vad du vill tacka för. 2. Välj rätt tid och plats för att tacka. 3. Berätta varför du tackar. 4. Tacka på ett bra sätt. Att tacka Syfte med lektionen Förberedelser 4-8 elever 60-90 min SFT Syftet med den sociala färdigheten att tacka är att eleverna blir medvetna om vikten av att visa uppskattning, vara tydlig med vad de

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Mötesordning. Tidigare ordning har varit gällande under fullmäktigemöten och årsmöten:

Mötesordning. Tidigare ordning har varit gällande under fullmäktigemöten och årsmöten: Mötesordning SENAST UPPDATERAD: 28 FEBRUARI 2015 Nedan följer en genomgång av den ordning som gäller under fullmäktigemöten och årsmöten. Ordningen är baserad på organisationens tidigare praxis vid formella

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

Målplanering för hälsa Exempel 1:1

Målplanering för hälsa Exempel 1:1 Målplanering för hälsa Exempel 1:1 Jag har nu goda, regelbundna rutiner för sömn och känner mig utvilad. Sover dåligt, är ofta trött och irriterad, orkar inte med allt som tidigare (trädgård, städning,

Läs mer

Fokusprocessen -instruktioner 1

Fokusprocessen -instruktioner 1 Fokusprocessen -instruktioner 1 Inför Fokusprocessen Med resultatet i hand börjar nu den viktigaste delen i processen, nämligen att förbättra ert arbetsklimat. I ett första steg ska ni diskutera resultatet

Läs mer

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation.

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation. Mål Få en enkel överblick över vad du behöver tänka på före och under din presentation. Fungera som praktiska verktyg. Fungera som en tydlig sammanfattning av de absolut viktigaste punkterna. Före presentationen

Läs mer

Autentiskt Ledarskap

Autentiskt Ledarskap Autentiskt Ledarskap HEM / INLÄGG / OM / ATT LEDA MED AUTENTICITET / FORSKNING NI BEHÖVER INTE GILLA VARANDRA FÖR ATT SAMARBETA Ni behöver inte gilla varandra för att samarbeta Jobbade med en grupp unga

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

kan och vill påverka i min förening!

kan och vill påverka i min förening! kan och vill påverka i min förening! Varför? På Riksidrottsmötet (RIM) 2009 togs beslut, efter motion från Skåneidrotten, att SISU Idrottsutbildarna skulle ta fram ett studie- och utbildningsmaterial för

Läs mer

PowerPoint Grunder. /Fredrik Wiberg

PowerPoint Grunder. /Fredrik Wiberg PowerPoint Grunder /Fredrik Wiberg Detta dokument beskriver grunderna i vad man skall tänka på när man skapar en presentation, och grundläggande steg för att skapa ett PowerPoint-dokument. Att skapa en

Läs mer

Styrelsen sammanträder för fjärde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för fjärde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 12-10-02 Tid: 17:15-20:00 Plats: Alurama Bakgrund Styrelsen sammanträder för fjärde gången under verksamhetsåret 2012/2013 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer

Låt kunderna göra jobbet!

Låt kunderna göra jobbet! Låt kunderna göra jobbet! Innehållsförteckning Inledning...4 Vad är referensprogrammet?...6 250 gånger 250-regeln...8 ABC-listan...10 Ha mig i åtanke...12 Bevara kontakten!...14 - Årsplan för utskick...16

Läs mer

AD/HD självskattningsskala för flickor

AD/HD självskattningsskala för flickor AD/HD självskattningsskala för flickor Använd för varje påstående någon av siffrorna nedan för att visa hur väl den känslan eller det beteendet stämmer in på dig. 0 = det är inte alls som jag; det händer

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Innehåll Förord 5 Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8 Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Kreativa möten 27 Idédiamanten en strukturerad metod

Läs mer

Presentationsteknik Tips och råd

Presentationsteknik Tips och råd Presentationsteknik Tips och råd Would you like to take a bite? Fruit For Management FFM 2015 1 Är du nervös? Alla är nervösa inför ett framträdande Det som skiljer bu eller bä är hur man hanterar anspänningen

Läs mer

Karriärcoachning hos CoachHuset

Karriärcoachning hos CoachHuset Karriärcoachning hos CoachHuset En karriärcoach hjälper dig att bli tydlig med vem du är, vad du vill och vad du kan. Du blir handlingskraftig för att kunna uppnå dina visioner och mål. En erfaren karriärcoach

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Handledning till studiematerialet

Handledning till studiematerialet Handledning till studiematerialet Handledning för dig som är ledare för studiecirkeln Introduktion Det här studiematerialet har tagits fram av Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med Svenska OCD-förbundet

Läs mer

Målplanering för relationer Exempel 3:1

Målplanering för relationer Exempel 3:1 Målplanering för relationer Exempel 3:1 Våra relationer mår bra av en fungerande arbetsfördelning hemma. Ställer upp för maka/make och barn. Sköter allt hemarbete trots mera smärta. Täta konflikter. Känner

Läs mer

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 7 Tisdag den 18/11 2014, 15:17 å Tolvan, Stockholm

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 7 Tisdag den 18/11 2014, 15:17 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 7 Tisdag den 18/11 2014, 15:17 å Tolvan, Stockholm Mötet öppnas fyra minuter sent, 15:21. Detta tack vare en viss Sekreterare

Läs mer

Styrelsen sammanträder för12 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för12 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 2015-02-17 Tid: 17.15-19 Plats: Alurama Bakgrund Styrelsen sammanträder för12 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets

Läs mer

Intervju Guide. Europeiska flyktingfonden

Intervju Guide. Europeiska flyktingfonden Intervju Guide Europeiska flyktingfonden Egna anteckningar 1. Presentation 4 2. Grundregler 4 3. Inledning av intervjun 5 4. Substantiella fasen 5 5. Paus 8 6. Kompletterande frågor 9 7. Förtydliganden

Läs mer

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument.

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument. 15 april 2014 Protokoll Styrgruppsmöte 9 april 2014 Lidbeckska huset, Lidköping 10.00-12.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Leif Schöndell Borås stad/sjuhärads kommunalförbund

Läs mer

Mötesanteckningar: Persondatabas fas 3, Styrgruppsmöte 1

Mötesanteckningar: Persondatabas fas 3, Styrgruppsmöte 1 Sidan 1 av 5 Mötesanteckningar: fas 3, 1 Närvarande Ej närvarande Kopia för kännedom till Jan-Martin Löwendahl, CIO Inge Svensson, personaladministrationschef (CA) Göran Svensson, IT-ansvarig (K) Börje

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2013-10-30, kl. 08.00 Plats: E-huset, LTH Ordförande: Elin Wennerström, TM14 Sekreterare: Sara Melin, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Teamträffar i hemtjänsten

Teamträffar i hemtjänsten HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN Teamträffar i hemtjänsten Halmstad 2010-01-28 Åsa Rydberg Sammanfattning Teamträffar i hemtjänsten i Halmstads kommun har funnits sedan september 2007. Idag bedrivs teamträffar i

Läs mer

1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande.

1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande. OUCI +! Datum: 17/11-09 Tid: 08.34 Plats: Linas kök Närvarande: Madeleine Lindberg, Olivia Ekman och Lina Nilsson 1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande.

Läs mer

Arbetsplan 2015-2016. Förskolan Gunghästen. Örebro kommun 20150825 orebro.se

Arbetsplan 2015-2016. Förskolan Gunghästen. Örebro kommun 20150825 orebro.se Arbetsplan 2015-2016 Förskolan Gunghästen Örebro kommun 20150825 orebro.se 2 ARBETSPLAN Inledning Gunghästens förskola ligger i Brickebacken i Örebro kommun. På Gunghästens förskola kan vi ta emot 90 barn.

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening. Planering inför FÖRENINGSSTÄMMAN

Du och din bostadsrättsförening. Planering inför FÖRENINGSSTÄMMAN Du och din bostadsrättsförening Planering inför FÖRENINGSSTÄMMAN En gång om året ska en föreningsstämma hållas i bostadsrättsföreningen och dit ska alla medlemmar kallas. Här fattas bland annat beslut

Läs mer

Protokoll LL01-2010. Lilla LAG Terra et Mare (styrelsen) 8 februari 2010. Tid: 09.30-11.30. Kulturhuset Fregatten, Stenungsund

Protokoll LL01-2010. Lilla LAG Terra et Mare (styrelsen) 8 februari 2010. Tid: 09.30-11.30. Kulturhuset Fregatten, Stenungsund LL01-2010 Protokoll Lilla LAG Terra et Mare (styrelsen) 8 februari 2010 Tid: 09.30-11.30 Plats: Kulturhuset Fregatten, Stenungsund Medverkande: Inger Blixt (tf. ordf.) Lars Strömberg Carina Dyås Tomas

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

SVENSKA HUNDKLUBBEN. Protokoll fört vid SHK CS telefonmöte tisdagen 14 maj 2013

SVENSKA HUNDKLUBBEN. Protokoll fört vid SHK CS telefonmöte tisdagen 14 maj 2013 SVENSKA HUNDKLUBBEN Protokoll fört vid SHK CS telefonmöte tisdagen 14 maj 2013 Närvarande : Ordf. Tommy Holmertz, ledamöterna Zaima Erlandsson och Per Ola Andersson, ersättarna Agneta Gilstig Forshell

Läs mer

Stadgar för POSTEN SENIORERNA

Stadgar för POSTEN SENIORERNA Stadgar för POSTEN SENIORERNA 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Posten Seniorerna. 2 FÖRENINGENS SYFTE Föreningen är en ideell, politiskt och fackligt neutral, rikstäckande organisation med syfte

Läs mer

2 Val av justerare (utöver ordförande) Beslutades att utse Inge-Britt Lundin att utöver ordförande justera dagens protokoll

2 Val av justerare (utöver ordförande) Beslutades att utse Inge-Britt Lundin att utöver ordförande justera dagens protokoll 1 (5) - Funktionshindersrörelsen i samverkan! Justerat 2015-05-08 Protokoll för styrelsen 2015-04-15 Närvarande: Lena Ringstedt, ordförande Inge-Britt Lundin, 1:a vice ordförande Lennart Håwestam, 2:a

Läs mer

Protokoll för konstituerande styrelsesammanträde för Juridiska Föreningen i Uppsala 2013-01-06 kl. 19.00 å Jontes stuga

Protokoll för konstituerande styrelsesammanträde för Juridiska Föreningen i Uppsala 2013-01-06 kl. 19.00 å Jontes stuga Protokoll för konstituerande styrelsesammanträde för Juridiska Föreningen i Uppsala 2013-01-06 kl. 19.00 å Jontes stuga Närvarande: Ordförande Eric Lennerth, Vice ordförande Jesper Röjdeby, Ordförande

Läs mer

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Brukar du ibland sjukskriva dig hellre än att hålla en presentation, redovisning eller delta i gruppdiskussion? Mår du illa, får black out eller

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

FACILITERING FÖR KREATIVA OCH 59 21' N 18 15' 0

FACILITERING FÖR KREATIVA OCH 59 21' N 18 15' 0 FACILITERING FÖR KREATIVA OCH RESULTATORIENTERADE MÖTEN 59 21' N 18 15' 0 Facilitering för kreativa och resultatorienterade möten Tycker du att det är viktigt att resultatet av ett möte känns väl förankrat?

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Referensgrupp möte 2010:1

Referensgrupp möte 2010:1 Kallade: Roger Fredriksson, Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Folke Göransson, Gunnar Lennermo,, och Maj-Liz Hedendahl Närvarande: Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Jonas Wedebrand,

Läs mer

fskf Protokoll 2012-05-14

fskf Protokoll 2012-05-14 2012-05-14 Protokoll Styrelsemöte den 14 maj 2012 Plats: Kulturförvaltningen Stockholm, Drottninggatan 30 Tid: 11:00 13:30. Adjungerade från 12:00. Lunchsallad serverades. Närvarande: 1 14: Torbjörn Neiman,

Läs mer

I denna broschyrserie ingår:

I denna broschyrserie ingår: Förbered rökstoppet I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen Illustrationer

Läs mer

Dokumentationsgrupper HSL SSK och Rehab

Dokumentationsgrupper HSL SSK och Rehab er HSL SSK och Rehab Dokumentnamn: er HSL Berörd verksamhet: Välfärd ÄO, FN Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: MAS MAS 2013-05-28 Riktlinjer för dokumentationsgrupper inom HSL Det här dokumentet är

Läs mer

Att göra ett bra jobb

Att göra ett bra jobb Att göra ett bra jobb kort sammanfattning Kartläggningsstöd för att ta fram kompetensutvecklingsbehovet inför ENTRIS 2.0 Att göra ett bra jobb kort sammanfattning bygger på häftet Att göra ett bra jobb

Läs mer

Välkomnandet av den nya förskoleklassen

Välkomnandet av den nya förskoleklassen Välkomnandet av den nya förskoleklassen Ett samarbete för en mjukare övergång mellan förskola och förskoleklass Malmsjö skola- Förskolan Trollgården- Förskolan Trollet- Förskolan Älvan. Vt- 12 Emelie Vesterholm,

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide MEDBORGARDIALOG - en liten guide Medborgardialoger i Orsa kommun - en liten guide Infoavdelningen, Janne Bäckman, december 2010 Vad är en medborgardialog? Det är helt enkelt ett sätt att prata med människor

Läs mer

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB Checklista utbildningar och andra möten Best practice 2013, Mongara AB Vi vill med detta dokument ge dig som håller föreläsningar, informationsmöten och utbildningar några tips som ger dig möjlighet att

Läs mer

Guide till effektivare möten. Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er.

Guide till effektivare möten. Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er. Guide till effektivare möten Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er. Tänk om du och dina medarbetare skulle kunna ha effektiva möten

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer