VISION OCH STRATEGI CENTRALA ÄLVSTADEN. Lägesrapport till delegationen för Hållbara städer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-04-25 VISION OCH STRATEGI CENTRALA ÄLVSTADEN. Lägesrapport till delegationen för Hållbara städer"

Transkript

1 VISION OCH STRATEGI CENTRALA ÄLVSTADEN Lägesrapport till delegationen för Hållbara städer

2 SAMMANFATTNING Göteborg stad fick under 2010 beslut om 1,95 mkr i stöd från Delegationen för hållbara städer. Syftet var att öka kunskaperna kring hur hållbart stadsbyggande kan underlättas genom utvecklade samverkansformer, dialog och information inom ramen för arbetet med Centrala Älvstaden. Projektet påbörjades 2010 och kommer att avslutas under hösten I juni 2011 genomfördes en internationell workshop med ett resultat som sammanställdes i en rapport och en utställning som visades under hösten Dialog och aktiv kommunikation har skett och kommer att ske under hela processen men med fokus på medborgardialog under hösten 2011 och våren En rapport om resultatet av medborgardialogen är under utarbetande. Under 2011 erhölls 75 % av stödet från delegationen för hållbara städer och återstående 25 % kommer att ansökas om under Backaplan Kvillebäcken Ringön Frihamnen Gullbergsvass CENTRALA ÄLVSTADEN Norra Älvstranden City Södra Älvstranden Centrala Älvstaden omfattar områden som Ringön, Gullbergsvass, Frihamnen, Backaplan och delar av Södra Älvstranden. C E N T R A L A Ä L V S T A D E N» S I D A 2

3 BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN Göteborg har unika möjligheter att utvidga och bygga samman Göteborgs centrum över Göta Älv. För att ta tag i denna uppgift har Göteborgs stad i bred politisk samverkan initierat projektet Centrala Älvstaden. Syftet är att genom att utveckla arbetsformer för samverkan, dialog och information säkerställa att Centrala Älvstaden ges en hållbar stadsutveckling av hög kvalitet. Avsikten är att hämta och omsätta erfarenheter från vår omvärld, pröva dem på arbetet med Centrala Älvstaden, samt därefter dokumentera erfarenheterna så att de kan ges en spridning såväl nationellt som internationellt. Delegationen för hållbara städer gav stöd till Göteborgs stad för finansiering av: kommunikatör för att utveckla metoder för kommunikation och aktivt arbeta med att leda och utveckla dialog processledare för att utveckla metoder för gränsöverskridande samverkan genom såväl lokala som internationella workshops, samt genomförande av en internationell workshop. Dialog Projekt Centrala Älvstaden har i uppdrag att föra dialog med medborgarna i visions- och strategiarbetet eftersom de är bärare av viktig kunskap och är de som ska vara med att utveckla och nyttja den framtida staden. Att utveckla staden innebär processer som skapar komplicerade frågeställningar och samband vilket kräver bredd och djup och delaktighet från så många som möjligt. Det som kommer fram i dialogen ger ett underlag för förslaget till vision och strategi för Centrala Älvstaden. Inför dialogen genomfördes en målgruppsanalys. Målgrupp medborgare C E N T R A L A Ä L V S T A D E N» S I D A 3

4 I planeringsarbetet inför dialogen togs en tidsplan fram med ett antal steg för att tydliggöra processen för deltagare. Dessa steg var följande. Inbjudan genomförande direkt återkoppling med minnesanteckningar bearbetning och analys av inlämnade synpunkter och idéer tematisering återkoppling av det samlade resultatet från hela dialogen. Alla dessa steg har genomförts. Det fanns också en tydlighet i vilken typ av dialog det rörde sig om. Med hänvisning till dialogtrappan (Sveriges kommuner och landsting) har det inför varje dialogtillfälle beskrivits att det rörts sig om en konsultation där synpunkter och idéer samlats in i ett tidigt skede av en planeringsprocess. Dialogtrappan, SKL I och med att området ska bli delar av hela stadens centrum har det funnits ett starkt fokus på att ta hela stadens perspektiv i dialogarbetet och att samtala med medborgare från alla delar av staden. Samtidigt har det varit viktigt att fånga den lokala kunskapen om området både historiskt men också i nutid. En utgångspunkt har också varit att tala med människor i olika åldrar och med olika bakgrund. Det har också funnits ett behov av att få diskutera olika tematiska frågeställningar och det har skett med grupper som projektet själva har tagit kontakt med men också utifrån att olika intressegrupper själva tagit initiativ till samtal och dialog. Det faktum att människor har olika intresse, olika förkunskap och olika mycket tid som man kan och vill lägga på att delta i dialog om den framtida staden har präglat val av metoder och utveckling av dessa. Målgruppsanalysen låg sedan till grund för metodval och metodutveckling. Utgångspunkten var att använda en spridning av olika metoder för att skapa möjlighet för så många som möjligt att kunna och vilja delta. Workshop med intressegrupper, studenter 1. Workshops med boende i tio stadsdelar I samverkan med stadsdelsförvaltningar i Göteborgs tio stadsdelar har det genomförts workshoppar med boende och verksamma under hösten Inför dessa workshoppar togs det fram en specifik metod som beskrivs i den bilagda handledningen för workshoppar. 2. Workshops med intressegrupper Ett antal workshops med intressegrupper genomfördes där man ibland valde samma metod som vid workshopsen i stadsdelarna och i andra fall valdes metod utifrån en frågeställning - en form av Open Space. Workshoparna ägde rum under hösten 2011 och vinter C E N T R A L A Ä L V S T A D E N» S I D A 4

5 3. Torgmöten i tio stadsdelar och evenemang I samverkan med Göteborg & Co och deras arbete med att ta fram idéer för Göteborgs 400- års jubileum genomfördes 13 torgmöten i hela staden samt deltagande på Göteborgs kulturkalas och Bok- och biblioteksmässan. Metoden vid torgmötena var en Mapping-metod där medborgarna blev inbjudna för att tycka till om centrala Göteborg. Ett flygfoto och tre olika klistermärken användes av besökare för att identifiera sina olika val av kvaliteter i den befintliga staden samt post-it lappar där man motiverade sina val. Mötena ägde rum under sommaren 2011 och t.o.m. hösten Framtidsvandringar I samverkan med arkitekt Einar Hansson togs det fram ett koncept med framtidvandringar som bestod av en guidad vandring i ett specifikt delområde som sedan diskuteras i ett framtidsperspektiv under september Intervjuer i lokalområdet När ett område ska exploateras är det viktigt att man får in kunskap om hur det fungerar idag. Vilka verksamheter och vilka social nätverk finns idag som kan bli utgångspunkt för utvecklingen. En metod som använts har därför varit intervjuer i lokalområdet. Det har skett dels med aktiva grupper som har specifika intressen i området exempelvis Gullbergskajs båtägarförening men också runt specifika platser. Intervjuer med äldre har också gjorts för att fånga minnen från staden och deras tankar om framtiden. 6. Unga Älvstaden Unga Älvstaden är ett projekt där vi medverkat till att ta fram en unik metod för att prata med barn och unga i ett visionsarbete om utveckling av staden på lång sikt. Projektet har varit ett av sex delprojekt i ett regeringsuppdrag om dialog med barn och unga som drivs av Trafikverket. Samverkan har skett med stadens kulturförvaltning. Torgmöte, Selma Lagerlöfstorg Framtidsvandringar Metoden har varit indelad i fyra olika moment. 1. Kunskap om staden och stadsutveckling 2. Resa på älven och identifiering av ländmärken 3. Visionsarbete med hjälp av arkitekturpedagoger 4. Återkoppling Inom ramen för projektet har ett studiematerial tagits fram samt en film gjorts som redovisar resultatet. Unga Älvstaden har bedrivits under hösten 2011 och våren Hemsida och sociala medier En del av dialogen har varit digital på så sätt att alla har kunnat lämna förslag man på projektets hemsida. Där har det också kontinuerligt lagts resultat av dialogprocesser som man kunnat tycka till om. Arbetet har även kunnat följas på Facebook och Twitter. I workshops, på torgaktiviteter, framtidsvandringar och genom intervjuer mm har vi totalt mött 2550 personer som lämnat synpunkter, idéer, visioner. Utöver detta har ett kring 80 personer lämnat synpunkter via hemsidan. Visionsarbete, Noleredsskolan C E N T R A L A Ä L V S T A D E N» S I D A 5

6 Bemanning och kompetens Det har varit en grupp på fyra personer som haft huvudansvar för metodutveckling, planering genomförande av dialogprocessen. Det har varit en informationsdesigner med kompetens av kommunikation och servicedesign, två arkitekter som har spetskompetens inom social hållbarhet samt en miljövetare med tvärvetenskaplig kunskap utifrån hållbar utveckling. I processen har det medverkat två praktikanter från Göteborgs universitet samhällsvetenskapliga miljövetarprogrammet med inriktning på humanekologi. Särskilt intressanta resultat och effekter Det är en fördel att redan från början ge en klar bild om dialogens förutsättningar, både för dem som genomför arbetet men också för de som deltar. På detta sätt kan man undvika att skapa falska förhoppningar. I dialogarbetet har samverkan skett med Göteborg & Co som har ett uppdrag att föra dialog med göteborgarna inför stadens 400årsjubileum år Samverkan har också skett med Göteborgs tio stadsdelsförvaltningar. I augusti 2012 presenteras principer för dialog för Göteborgs Stad. Projekt Centrala Älvstadens erfarenheter har varit ett bidrag till arbetet med att formulera dessa principer. Den första utmaningen var att hitta adekvata metoder för att föra en dialog om en vision. Det var svårt att hitta förebilder i Sverige men i kontakt med SKL kom tips om visionsarbete från bl.a. Storbritannien och Canada. En anställd i projektgruppen hade också egna erfarenheter från dialogprocesser på visionsnivå från Croydon i London. Vår nästa utmaning blev att skapa en mångfald av metoder för att nå en så stor bredd av göteborgarna som möjligt. För personer med lite tid har det funnits möjligheter att lämna förslag på projektets hemsida samt följa arbetet via sociala medier. Detta har tyvärr inte fungerat som vi hoppats. Det tog lång tid att få igång hemsidan och det har varit svårt att nå ut med information vilket inneburit att det har inkommit relativt få idéer och synpunkter till hemsidan. En annan metod som också vänt sig till personer med begränsad tid är torgmöten och deltagande vid evenemang. Under en kort tid fick förbipasserande möjlighet att lämna sina synpunkter. Ibland ledde detta också till långa intressanta samtal om staden, demokrati och delaktighet. Denna metod föll mycket väl ut och ett stort antal synpunkter samlades in från områden i hela staden. Det är en metod som är lättkommunicerad och det kräver ingen förkunskap utan bygger på känslan inför det liv man lever här och det liv man vill se i det framtida Göteborg. Vid alla torgmöten utom ett knöt vi an till andra arrangemang såsom miljöfester, knallemarknader, familjedag osv. Det gjorde att vi fick draghjälp av andras marknadsföring samtidigt som vi blev ett intressant inslag i arrangemanget. Vid det enda tillfälle då vi stod utan att tillhöra ett sammanhang blev intresset från förbipasserande mindre och bemötandet mer fientligt. För engagerade personer med mycket tid arbetade vi fram en workshopmetod. Metoden gav en tydlig förkunskap till alla deltagare. Upplägget med ett styrt visionsarbete i smågrupper gav ett jämlikt utrymme för alla deltagare och allas röst blev värderad likvärdigt. Detta var ett sätt att undvika att enstaka personer tog över övningen. Att pröva samma metod i olika delar av staden visade också på att det finns geografiska skillnader på hur människor ser på sin framtida stad och de problem som finns. På samma sätt har vi sett skillnader mellan olika intresse- C E N T R A L A Ä L V S T A D E N» S I D A 6

7 grupper. Rekrytering till workshoparna var svår och vi fick färre deltagare än vad vi räknat med. Konceptet med framtidsvandringar och djupintervjuer i lokalområdet inom ett visionsarbete är båda ett sätt att fånga det liv som finns i ett område. Dessa metoder är viktiga redskap att använda inför en exploatering eller inför att planarbete. Vår erfarenhet är att det var mestadels engagerade och redan initierade vuxna som deltog i vandringarna men att vi i intervjuerna lyckades fånga en större spridning av göteborgare. Metoden som utarbetades för delprojekt Unga Älvstaden visade sig framgångsrik genom att den innebar en dubbelriktad läroprocess. De deltagande barnen fick med sig ny kunskap om stadsutveckling och de kunde därför ge tillbaka seriösa förslag för framtiden. Gränsöverskridande samverkan processledning workshops Under våren 2011 genomfördes tre workshops för att fördjupa kunskaperna kring begreppet hållbarhet. Istället för att tala om det ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara valde vi att arbeta med begreppen klimat, inkluderande och differentierat näringsliv med en workshop för varje tema. Varje workshop hölls från onsdag lunch till fredag lunch och inleddes med en serie föreläsningar dag 1, workshop dag 2 och sammanställning och redovisning dag 3. Redovisningen skedde på en offentligt inbjuden sopplunch i Älvrummet (kommunens mötesplats för frågor kring Älvstaden bl.a.). Deltagandet var stort och redovisningarna finns filmade och kan ses på vår hemsida. Deltagarna i workshoparna var inbjudna från kommun, näringsliv, universitet och högskolor, föreningsliv mm. För att få med värdefulla kunskaper om stadsplaneringsprocesser runt om i Norden bjöd Centrala Älvstaden in till en workshop på temat Nordiskt erfarenhetsutbyte. Under tre dagar i mars 2011 träffades representanter från hela Norden i Göteborg för att utbyta och ta tillvara på värdefulla kunskaper i hållbar stadsutveckling. Oslo, Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Malmö, Helsingborg och Malmö var på plats Genom dessa workshops har vi försökt omsätta transdisciplinär kunskap i praktiken. För att genomföra workshoparna krävdes mycket goda kunskaper i processledning. Målet var att knyta bästa möjliga expertis till projektet för att förbereda, genomföra och följa upp dessa skeden. Vi valde att pröva fyra olika metoder för genomförande av dessa workshops med fyra olika processledare. Erfarenheterna från ovan fyra workshops tog vi sedan vidare till den större internationella workshopen i juni Helle Söholt på Gehl Arkitekter som hjälpt oss att processleda det nordiska erfarenhetsutbytet var ett stöd i upplägget och genomförandet av den internationella workshopen. Nya verktyg krävdes då någon liknande workshop inte tidigare ägt rum. (Se fortsatt beskrivning av den internationella workshopen nedan) Särskilt intressanta resultat och effekter En erfarenhet från arbetet är att gränsöverskridande arbeten kräver mod, tid och en väl anpassad processledning och processledningsmetod. I workshops med professionella har de öppna workshopsmetoderna där deltagarna själva få sätta agendan gett bäst resultat. Open Space är ett exempel på en metod som passade Workshop, differentierat näringsliv C E N T R A L A Ä L V S T A D E N» S I D A 7

8 bra för detta ändamål. Erfarenheterna från de fyra tematiska workshoparna under våren var en nödvändighet för att sedan kunna genomföra den större internationella workshopen. Att först pröva i mindre skala gav projektgruppen självförtroende och bra verktyg. Genom de mindre workshoparna kunde vi också hitta personer som sedan kunde fungera som experter under den internationella workshopen men också som experter för vårt fortsatta arbete med vision och strategier. Internationell workshop Arbetet med Centrala Älvstaden ska enligt Göteborgs kommunstyrelses uppdrag bedrivas med nationellt och internationellt erfarenhetsutbyte, vara präglat av öppenhet och utgå från hela stadens perspektiv. Det stod tidigt klart att det bästa sättet att gå vidare med processen var att anordna en internationell workshop. Genom att anordna en workshop kunde idén om öppenhet och insyn förverkligas och formerna för det gränsöverskridande arbetet utvecklas. Formen ansågs dessutom lämplig eftersom projektet handlar om stadsutveckling och strategiskt övergripande mål, och inte om att bygga enskilda kvarter eller hus. I den öppna inbjudan till workshopen angavs att man skulle motivera den arbetsmetod man tänkte använda och den egna gruppens sammansättning av kompetenser för att utföra uppgiften. 84 grupper ansökte varav merparten var mycket kompetenta. En oberoende bedömningsgrupp bestående av Lars Reuterswärd (ordf., Mistra Urban Futures), Martha Schwartz (Harvard Univeristy), Anders Sandoff (Handelshögskolan Göteborg), Ana Betancour (Chalmers) och Moa Tunström (KTH) valde ut 10 lag att delta i workshopen. Innan workshopen började fick alla grupper genom publikationen Programme RiverCity Gothenburg en introduktion till området och anvisningar om hur arbetet skulle bedrivas under workshopen. När alla grupper anlänt till Göteborg och registrerat sig blev de direkt visade den öppna lokal i Rådhuset som de skulle arbeta i, och de uppmuntrades att under arbetets gång ha ett utbyte med andra grupper. Under workshopens första dag arbetade dock de flesta grupperna var och en för sig, och den rådgivande panelen, fick fundera kring hur man skulle kunna få igång ett idéutbyte dem mellan. Det resulterade i att man satte upp skärmar som alla grupper fick sätta upp bilder, skisser och idéer på, och man införde gemensamma informella dagliga genomgångar, så kallade hissamtal. Redan under workshopens andra dag flödade idéerna bokstavligen genom rummet. Under veckan prövades och utbyttes en mängd idéer, inte bara mellan gruppernas medlemmar och mellan grupperna, utan även mellan den rådgivande panelen, experter från olika förvaltningar i Göteborgs Stad, företag och besökande politiker, liksom Centrala Älvstadens egen projektgrupp. Den rådgivande panelens medlemmar höll föreläsningar i Älvrummet och varje dag kom besökare och experter från Göteborgs Stad till Rådhuset för att bistå grupperna. Medborgare agerade experter när de deltog i en medborgardialog som en av grupperna ledde som en del av workshopprocessen Rivercity workshop Under workshopen var lokalen i Rådhuset öppen för alla som var intresserade av att besöka den. På den femte och sista dagen presenterade alla grupper sitt material på Handelshögskolan vid ett evenemang som var öppet för allmänheten. Därefter hade lagen två månader på sig att bearbeta sitt material och leverera i rapportform. Efter detta har lagens material tolkats och sammanställts i en gemensam rapport. C E N T R A L A Ä L V S T A D E N» S I D A 8

9 Utöver denna rapport finns också en rapport från den rådgivande panelen. All dokumentation, filmer från föreläsningar och slutredovisning finns på vår hemsida, Särskilt intressanta resultat och effekter Utfallet av workshopen visar att för att lyckas med stadsutvecklingen krävs nya förhållningssätt. Ska målen om en hållbar stadsutveckling nås krävs balanserade avvägningar mellan olika intressen i tidiga skeden. Det handlar om att definiera den stad vi vill ha och därefter utveckla dess olika delar. Materialet från workshopen utgör en rik källa för det fortsatta arbetet med att utveckla en hållbar Central Älvstad. Responsen från deltagare, experter, åhörare och politisk ledning har varit mycket positiv. Intressetför att delta var stort och lagen som valdes ut var mycket kvalificerade. Kanske hade vi önskat en ytterligare större bredd på lagen. För att uppnå en större bredd skulle man behöva arbeta mer med upphandlingsformen och förfina urvalsprocessen ytterligare. We are very impressed by the initiative Gothenburg has set a whole new agenda for how to facilitate visioning processes for future development of cities. AdvisoryBoard, RiverCity workshop (rådgivande panel bestående av Helle Söholt, Lars Reutersvärd, Martha Schwartz och Rob Adams) Uppföljning - utvärdering I samarbete med Mistra Urban Futures pågår en följeutvärdering av processen med vision och strategi för Centrala Älvstaden. Syftet med utvärderingen att följa processen med Centrala Älvstaden genom att observera, dokumentera och analysera såväl den urtima organisationen som processerna i visions- och strategiarbetet. I arbetet ingår också att regelbundet ge konstruktiv feedback till projektledningen för centrala Älvstaden (ledningsgrupp och projektgrupp). Utvärderingen följer principerna för följeforskning. Det innebär att utvärderingen inte avser en specifik tidpunkt, under eller efter genomförandet, utan att den avser hela den löpande processen i det här fallet t.o.m. hösten Joachim Åström, Örebro Universitet (projektledare) och Sara Brorström, Förvaltningshögskolan Göteborg, arbetar för Mistra Urban Futures för att genomföra utvärderingen. Återkopplingen av utvärderingen har varit kontinuerlig och en underhandsrapport lämnade under hösten En större presentation av materialet kommer att göras under IFHPs (International Federation for Housing and Planning) konferens i september och en slutrapportering kommer att sammanställas under hösten C E N T R A L A Ä L V S T A D E N» S I D A 9

10 EKONOMISK UPPFÖLJNING För arbetet med en vision och strategi för Centrala Älvstaden fanns en preliminär budget med en totalkostnad om 20 Mkr. Utfall av 2011 och budget för 2012 innebär en totalkostnad för projektet på 25,4 miljoner. Arbetet med dialog, öppna processer och workshops mm bedömdes kosta 6,5 mkr, varav Göteborgs Stad ansökte om 1,95 mkr i bidrag från Delegation för Hållbara städer. Åtgärd Total investering enligt ansökan Uppskattad kostnad fram till Beviljat stöd DHS Utnyttjat stöd Dialog Processledning Internationell workshop Totalt Under 2011 erhölls 75 % av stödet från delegationen för hållbara städer och återstående 25 % kommer att ansökas om under 2012 efter att projektet avslutats och slutrapporten skickats in. MÅLGRUPP Centrala Älvstadens mål har varit att arbeta öppet och transdisciplinärt, d.v.s över discipliner, mellan olika förvaltningar inom kommunen, med alla geografiska områden i staden, medborgare och professionella, praktiker och forskare, nationellt och internationellt. Samtliga grupper har varit med på olika sätt i arbetet och beskrivs under ovan avsnitt. ÄNDRINGAR JÄMFÖRT MED ANSÖKAN Projektet följer i stort den plan, verksamhetsmässigt, ekonomiskt och tidsmässigt, som angavs i ansökan till delegationen för hållbara städer. C E N T R A L A Ä L V S T A D E N» S I D A 1 0

Centrala Älvstaden. Slutrapport till delegationen för Hållbara städer 2012-11-13

Centrala Älvstaden. Slutrapport till delegationen för Hållbara städer 2012-11-13 Centrala Älvstaden Slutrapport till delegationen för Hållbara städer 2012-11-13 sammanfattning Vision Älvstaden, antagen av kommunfullmäktige i Göteborg den 11 oktober 2011. Se bilaga. Vision Älvstaden

Läs mer

vision och strategi Bo Aronsson projektledare Centrala Älvstaden

vision och strategi Bo Aronsson projektledare Centrala Älvstaden Centrala Älvstaden vision och strategi Bo Aronsson projektledare Centrala Älvstaden RiverCity Gothenburg Illustration: West 8, juni 2011 Bidrag från delegationen till: Arrangemang av större internationell

Läs mer

Centrala Älvstaden. Vision och strategi

Centrala Älvstaden. Vision och strategi 2010-08-23 Vision och strategi Centrala Älvstaden Komplettering av ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling - planeringsprojekt Backaplan Kvillebäcken

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

KAN BARN VISIONERA? 26 Tema: Barn & Unga

KAN BARN VISIONERA? 26 Tema: Barn & Unga KAN BARN VISIONERA? Barnperspektivet har fått särskild tyngd i Göteborgs stads budget de senaste åren. Där framgår att barnperspektivet ska tillgodoses och tidigt arbetas in i planprocessen. Otraditionella

Läs mer

www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se

www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se Vårt uppdrag Att utarbeta en vision och en strategi utifrån hela stadens perspektiv...med utgångspunkt i den sociala, ekologiska och ekonomiska

Läs mer

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 Mariestad has embarked on an experiment to increase cultural activity in the hope of redefining itself. The city government is launching a series of cultural

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Kalmar November 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för, i bland annat kulturplanerna, själva ska få komma till tals.

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN?

VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN? VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN? VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER? Universitetet och Chalmers ser sig som stora och viktiga institutioner för Västra Götalandsregionens utveckling. Genom

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för medborgardialog i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2014-02-19 33, dnr 2014/0066 KS.030 Innehåll Inledning... 2 Definition... 2 Skillnad mellan medborgardialog och brukardialog...

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Mistra Urban Future Centrum för Hållbar Stadsutveckling

Mistra Urban Future Centrum för Hållbar Stadsutveckling Mistra Urban Future Centrum för Hållbar Stadsutveckling Första fas 2009-2011 Förbereder nästa fas Bygger på samverkan staden akademi och institut näringsliv och konsulter 1 Definition av Affärsdriven

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Sunnemodellen. Läs mer om det nya tankesättet på sista sidan.

Sunnemodellen. Läs mer om det nya tankesättet på sista sidan. Sunnemodellen Inledning Varför medborgardialog? Det vi vinner på medborgardialog är att vi får fler infallsvinklar och kan finna nya oväntade lösningar. Vi får bättre underlag och förståelse för beslut

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Kalmar 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer och tankar

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Ett material ska finnas utvecklat för identifiering av lokala behov, förslag på metoder och verktyg för åtgärder. Materialet ska;

Ett material ska finnas utvecklat för identifiering av lokala behov, förslag på metoder och verktyg för åtgärder. Materialet ska; Projektet Vård i annans hem AFA Försäkring genomför på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan ett preventionsprojekt inom vård i annans hem Målet med projektet

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige Program för medborgardialog Mandatperioden 2014 2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-01-28 Tyresö kommun / 2015-12-14 2 (14) Tyresö kommun / 2015-08-12 3 (14) Innehållsförteckning 1 Medborgarnas delaktighet

Läs mer

Hur planera för en stad som växer så det knakar? Peder Hallkvist, Stadsarkitekt Anita Iversen, Planstrateg

Hur planera för en stad som växer så det knakar? Peder Hallkvist, Stadsarkitekt Anita Iversen, Planstrateg Hur planera för en stad som växer så det knakar? Peder Hallkvist, Stadsarkitekt Anita Iversen, Planstrateg Stadsbyggnads verksamhet bygger på samverkan. Utan samverkan är stadsbyggandet omöjligt. Städer

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Lägesrapport 2013 Grön produktion odla mat och jobb i staden

Lägesrapport 2013 Grön produktion odla mat och jobb i staden Mistra Urban Futures 2014-03-28 Lägesrapport 2013 Grön produktion odla mat och jobb i staden Lägesrapport för projekt med stöd från Delegationen för Hållbara Städer Projekt nummer: 14-71-10574862 Tidigare

Läs mer

Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg?

Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg? Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg? I början av sommaren avgörs om det världsledande centret för hållbar stadsutveckling hamnar i Göteborg. Det tredje seminariet i serien Mellanrum ägnades åt

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

I korthet. Över 70 projekt 600 personer 500 publikationer 500 citeringar 43 doktorander

I korthet. Över 70 projekt 600 personer 500 publikationer 500 citeringar 43 doktorander En stabil grund Plattformar i fyra länder - Göteborg och Skåne, Sverige - Sheffield-Manchester, Storbritannien - Kisumu, Kenya - Kapstaden, Sydafrika Lokala forskningsmiljöer Metodutveckling - gemensam

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Tjänsteskrivelse 2014-04-15 Handläggare: Josefin Sejnelid FHN 2013.0073 Folkhälsonämnden c:\temp\jsed9j7ace.doc Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Soc&kom. Åbo Akademi. Färgfabriksmetoden. och. introducerar. för visionsarbete

Soc&kom. Åbo Akademi. Färgfabriksmetoden. och. introducerar. för visionsarbete Soc&kom och Åbo Akademi introducerar Färgfabriksmetoden för visionsarbete Varför introducerar vi en ny metod för visionsarbete? Världen förändras och Finland med den. Kommuner slås ihop och metropoler

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

Metodutveckling för skapandet av lokala servicepunkter i Falu kommun

Metodutveckling för skapandet av lokala servicepunkter i Falu kommun falun.se/ 2006-06-01 Metodutveckling för skapandet av lokala servicepunkter i Falu kommun Slutrapport Falun har en omfattande och en attraktiv tätortsnära landsbygd dit människor vill flytta och bo. En

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012

SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012 1 av 10 SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012 Innehåll Inledning 2 Villkor för stöd och hur dessa har följts 2 Hur förhåller sig resultaten till syftena med stödet? 2

Läs mer

Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014

Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014 Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014 Västra Götalandsregionen Östra sjukhuset Byggnadsplan 2011 Framtidens hållbara sjukhusområde Hållbar samhällsutveckling

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

KF9 KURSPLAN. Konstnärlig fördjupning 1 år Umeå Konstskola. Umeå konstskola Konstnärlig fördjupning

KF9 KURSPLAN. Konstnärlig fördjupning 1 år Umeå Konstskola. Umeå konstskola Konstnärlig fördjupning KURSPLAN 1 år Umeå Konstskola 1 Utbildningen är ettårig med syfte att utveckla den studerandes förmåga att utarbeta, fördjupa och genomföra en konstnärlig idé. Den ger kompetens att söka till högre studier

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Ansö kan öm fö rla ngning av pröjektet Tillsynsutveckling i Va st, dnr 2011-3050030 Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansöker om förlängning av projektet Tillsynsutveckling i Väst. Nuvarande projekttid

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Strategi. Luleå kommuns strategi för medborgardialog

Strategi. Luleå kommuns strategi för medborgardialog Strategi Luleå kommuns strategi för medborgardialog 2016-2020 1 Dokumenttyp: Strategi Dokumentnamn: Luleå kommuns strategi för medborgardialog Dokumentansvarig: Anna Lindh Wikblad Senast reviderad: Fastställd:

Läs mer

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Bakgrund Regionens eller länets utveckling och tillväxt är beroende av proaktiv samverkan mellan länets offentliga aktörer, högskola och näringsliv. Detta

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

Sustainababble? Från ord till handling i stadspolitik

Sustainababble? Från ord till handling i stadspolitik Sustainababble? Från ord till handling i stadspolitik We live today in an age of sustainababble, a cacophonous profusion [överflöd] of uses of the word sustainable to mean anything from environmentally

Läs mer

Hot och möjligheter. Hur påverkar klimatförändringarna

Hot och möjligheter. Hur påverkar klimatförändringarna Hot och möjligheter. Hur påverkar klimatförändringarna oss? Regional handlingsplan för Kronobergs län Dokumentation från klimatanpassningsmöte, Alvesta 14 november 2012 Seminariet är en del av Länsstyrelsens

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet 22 augusti Syfte med arbetsgruppens arbete Främja social hållbarhet i Göteborgsregionen Detta sker genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling Vad

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING AVSIKTSFÖRKLARING GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Utbildningsförvaltningen i Malmö stad, Malmö högskola och Naturskyddsföreningen har idag undertecknat denna

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Vi samverkar i en hållbar stad

Vi samverkar i en hållbar stad Vi samverkar i en hållbar stad Kommunal handlingsplan för implementering av överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överskådlig version Handlingsplan för implementering

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Några avgränsningar har valts för handlingsplanen. Stadsbyggnadskontoret antas vara huvudaktör och platsutveckling står i fokus för arbetet.

Några avgränsningar har valts för handlingsplanen. Stadsbyggnadskontoret antas vara huvudaktör och platsutveckling står i fokus för arbetet. Handlingsplan Inledning Handlingsplanen är en del i den Master Class om urbana gemenskaper, aktivism och medborgardeltagande som hållits inom Nordic City Network under hösten/vintern 2015/2016. Handlingsplanens

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Verksamhetsplan 2015 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Kostnadsberäknad plan för arbetet med medborgardialog under mandatperioden

Kostnadsberäknad plan för arbetet med medborgardialog under mandatperioden Centrala verksamheter Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE 2016-03-18 1(2) Diarienummer 130661 Landstingsfullmäktige Kostnadsberäknad plan för arbetet med medborgardialog under mandatperioden Förslag till beslut

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

VÄRDESKAPANDE STADSOMVANDLING

VÄRDESKAPANDE STADSOMVANDLING inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 oktober 2012 SPECIELLT INBJUDNA TALARE Greater London Authority Design for London Daniel Nordh PRAKTIKFALL FRÅN Kiruna kommun Anders Lundgren Uppsala kommun

Läs mer

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG 1 Handledning till Sök arrangörsbidrag inom Globala Västerbotten och SEE Västerbottens hållbarhetsvecka 1. INLEDNING Vad är SEE Västerbottens hållbarhetsvecka? SEE

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet Handlingsplan för fortsatt arbete 27 april 2016 Arbetsgruppens fortsatta arbete På kort sikt: Fortsätta arbeta med idé och erfarenhetsutbyte i nätverks- och seminarieform.

Läs mer

Projektbeskrivning Förstudie till Staden vi vill ha

Projektbeskrivning Förstudie till Staden vi vill ha Projektbeskrivning Förstudie till Staden vi vill ha Inledning Kort beskrivning av hela projektet Vi har börjat utveckla en idé på ett projekt under arbetsnamnet Staden vi vill ha. Vi har inspirerats bland

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Härligt. Skapa ny kontakt med vattnet: Helsingborg

Härligt. Skapa ny kontakt med vattnet: Helsingborg 2 1 3 4 Härligt Att platser upplevs fantastiska och härliga är viktigt rent mänskligt men även för att kunna konkurrera i vårt mobila samhälle där folk är villiga att pendla för att bosätta sig där det

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Programplan

Programplan samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Programplan 2015-2017 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning, 30 hp

Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning, 30 hp Praktikrapport Anna Johansson Utbildning: Kandidatexamen i samhälls- och kulturanalys, Linköpings Universitet Mastersprogrammet i sociologi, Praktikplats: KAIROS (Kunskap om och arbetssätt i rättvisa och

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018?

Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018? Villa Vik, Växjö, Kronoberg Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018? Workshop, Open Space, den 8 Mars 2014 Arrangör: Hela Sverige ska leva Kronoberg och Länsstyrelsen Kronoberg Processledning och dokumentation:

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Dialog om framtidens. Älvstad

Dialog om framtidens. Älvstad Dialog om framtidens Älvstad 1 Flygfoto Göta älv. Foto: Flygare Palmnäs Projekt Centrala Älvstaden, Göteborgs Stad, är ansvarig för denna publikation Framsida Torgmöte på Selma lagerlöfs torg, Foto: adelina

Läs mer

Redovisning Student Green Day

Redovisning Student Green Day Redovisning Student Green Day 2014-12-22 Sammanfattning Student Green Day är en mötesplats i form av en tävling. En mötesplats för studenter, lärare, näringsliv och offentlig sektor. För att få en tvärvetenskaplig

Läs mer

Slutrapport: Act Art for Tourism

Slutrapport: Act Art for Tourism Slutrapport: Act Art for Tourism 1. Projektfakta. Projektnamn: Hotspot Kölleröd 2.0. Act Art for Tourism Leaderområde: MittSkåne Projektägare: Coompanion Jordbruksverkets journalnummer 2013 4929 Kontaktperson:

Läs mer

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Sammanfattning av projektet Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation är ett ramprojekt för

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring Hej! Detta dokument är ute på en snabb remiss runda. Synpunkter mm lämnas senast torsdagen den 4 juni kl 13.00. Synpunkter mejlas till remiss@ideburnamalmo.se Ambitionen är att alla som varit delaktiga

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Haninge den 4 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att fördela medel till forskning m.m.

Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att fördela medel till forskning m.m. Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att fördela medel till forskning m.m. Slutredovisning Ju2011/9162/KRIM 2 Bakgrund regeringens beslut Brottsoffermyndigheten fick genom regeringsbeslut den 16 juni 2011

Läs mer

Välkomna till workshop LÄNSPLAN FÖR VÄSTMANLAND

Välkomna till workshop LÄNSPLAN FÖR VÄSTMANLAND Välkomna till workshop LÄNSPLAN FÖR VÄSTMANLAND 2012-02-16 PRESENTATION! Program Inledning och syfte med dagen 9.00-9.15 Lägesrapporter från delprojekt 9.15-10.15 Paus med kaffe och frukt 10.15-10.30 Genomgång

Läs mer

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824 Kommunkontoret Projektplan 1 (8) Avdelningen för miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet Anna-Karin Poussart 046-359 42 37 anna-karin.poussart@lund.se Kommunstyrelsens miljö- och häsloutskott Förslag till

Läs mer

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicyn anger Högskolan i Halmstads förhållningssätt till intern och extern kommunikation. Policyn tydliggör dessutom ansvarsfördelning

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet Diarienr 2014-007361 Utlysningsbeskrivning strategiska innovationsagendor Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet 2015-09-21 2015-11-12 Beslutsdatum 2015-09-18

Läs mer

Kommittédirektiv. En expertgrupp för digitala investeringar. Dir. 2017:62. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017.

Kommittédirektiv. En expertgrupp för digitala investeringar. Dir. 2017:62. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017. Kommittédirektiv En expertgrupp för digitala investeringar Dir. 2017:62 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017. Sammanfattning En särskild expertgrupp i form av en kommitté ges i uppdrag att stödja

Läs mer