VISION OCH STRATEGI CENTRALA ÄLVSTADEN. Lägesrapport till delegationen för Hållbara städer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-04-25 VISION OCH STRATEGI CENTRALA ÄLVSTADEN. Lägesrapport till delegationen för Hållbara städer"

Transkript

1 VISION OCH STRATEGI CENTRALA ÄLVSTADEN Lägesrapport till delegationen för Hållbara städer

2 SAMMANFATTNING Göteborg stad fick under 2010 beslut om 1,95 mkr i stöd från Delegationen för hållbara städer. Syftet var att öka kunskaperna kring hur hållbart stadsbyggande kan underlättas genom utvecklade samverkansformer, dialog och information inom ramen för arbetet med Centrala Älvstaden. Projektet påbörjades 2010 och kommer att avslutas under hösten I juni 2011 genomfördes en internationell workshop med ett resultat som sammanställdes i en rapport och en utställning som visades under hösten Dialog och aktiv kommunikation har skett och kommer att ske under hela processen men med fokus på medborgardialog under hösten 2011 och våren En rapport om resultatet av medborgardialogen är under utarbetande. Under 2011 erhölls 75 % av stödet från delegationen för hållbara städer och återstående 25 % kommer att ansökas om under Backaplan Kvillebäcken Ringön Frihamnen Gullbergsvass CENTRALA ÄLVSTADEN Norra Älvstranden City Södra Älvstranden Centrala Älvstaden omfattar områden som Ringön, Gullbergsvass, Frihamnen, Backaplan och delar av Södra Älvstranden. C E N T R A L A Ä L V S T A D E N» S I D A 2

3 BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN Göteborg har unika möjligheter att utvidga och bygga samman Göteborgs centrum över Göta Älv. För att ta tag i denna uppgift har Göteborgs stad i bred politisk samverkan initierat projektet Centrala Älvstaden. Syftet är att genom att utveckla arbetsformer för samverkan, dialog och information säkerställa att Centrala Älvstaden ges en hållbar stadsutveckling av hög kvalitet. Avsikten är att hämta och omsätta erfarenheter från vår omvärld, pröva dem på arbetet med Centrala Älvstaden, samt därefter dokumentera erfarenheterna så att de kan ges en spridning såväl nationellt som internationellt. Delegationen för hållbara städer gav stöd till Göteborgs stad för finansiering av: kommunikatör för att utveckla metoder för kommunikation och aktivt arbeta med att leda och utveckla dialog processledare för att utveckla metoder för gränsöverskridande samverkan genom såväl lokala som internationella workshops, samt genomförande av en internationell workshop. Dialog Projekt Centrala Älvstaden har i uppdrag att föra dialog med medborgarna i visions- och strategiarbetet eftersom de är bärare av viktig kunskap och är de som ska vara med att utveckla och nyttja den framtida staden. Att utveckla staden innebär processer som skapar komplicerade frågeställningar och samband vilket kräver bredd och djup och delaktighet från så många som möjligt. Det som kommer fram i dialogen ger ett underlag för förslaget till vision och strategi för Centrala Älvstaden. Inför dialogen genomfördes en målgruppsanalys. Målgrupp medborgare C E N T R A L A Ä L V S T A D E N» S I D A 3

4 I planeringsarbetet inför dialogen togs en tidsplan fram med ett antal steg för att tydliggöra processen för deltagare. Dessa steg var följande. Inbjudan genomförande direkt återkoppling med minnesanteckningar bearbetning och analys av inlämnade synpunkter och idéer tematisering återkoppling av det samlade resultatet från hela dialogen. Alla dessa steg har genomförts. Det fanns också en tydlighet i vilken typ av dialog det rörde sig om. Med hänvisning till dialogtrappan (Sveriges kommuner och landsting) har det inför varje dialogtillfälle beskrivits att det rörts sig om en konsultation där synpunkter och idéer samlats in i ett tidigt skede av en planeringsprocess. Dialogtrappan, SKL I och med att området ska bli delar av hela stadens centrum har det funnits ett starkt fokus på att ta hela stadens perspektiv i dialogarbetet och att samtala med medborgare från alla delar av staden. Samtidigt har det varit viktigt att fånga den lokala kunskapen om området både historiskt men också i nutid. En utgångspunkt har också varit att tala med människor i olika åldrar och med olika bakgrund. Det har också funnits ett behov av att få diskutera olika tematiska frågeställningar och det har skett med grupper som projektet själva har tagit kontakt med men också utifrån att olika intressegrupper själva tagit initiativ till samtal och dialog. Det faktum att människor har olika intresse, olika förkunskap och olika mycket tid som man kan och vill lägga på att delta i dialog om den framtida staden har präglat val av metoder och utveckling av dessa. Målgruppsanalysen låg sedan till grund för metodval och metodutveckling. Utgångspunkten var att använda en spridning av olika metoder för att skapa möjlighet för så många som möjligt att kunna och vilja delta. Workshop med intressegrupper, studenter 1. Workshops med boende i tio stadsdelar I samverkan med stadsdelsförvaltningar i Göteborgs tio stadsdelar har det genomförts workshoppar med boende och verksamma under hösten Inför dessa workshoppar togs det fram en specifik metod som beskrivs i den bilagda handledningen för workshoppar. 2. Workshops med intressegrupper Ett antal workshops med intressegrupper genomfördes där man ibland valde samma metod som vid workshopsen i stadsdelarna och i andra fall valdes metod utifrån en frågeställning - en form av Open Space. Workshoparna ägde rum under hösten 2011 och vinter C E N T R A L A Ä L V S T A D E N» S I D A 4

5 3. Torgmöten i tio stadsdelar och evenemang I samverkan med Göteborg & Co och deras arbete med att ta fram idéer för Göteborgs 400- års jubileum genomfördes 13 torgmöten i hela staden samt deltagande på Göteborgs kulturkalas och Bok- och biblioteksmässan. Metoden vid torgmötena var en Mapping-metod där medborgarna blev inbjudna för att tycka till om centrala Göteborg. Ett flygfoto och tre olika klistermärken användes av besökare för att identifiera sina olika val av kvaliteter i den befintliga staden samt post-it lappar där man motiverade sina val. Mötena ägde rum under sommaren 2011 och t.o.m. hösten Framtidsvandringar I samverkan med arkitekt Einar Hansson togs det fram ett koncept med framtidvandringar som bestod av en guidad vandring i ett specifikt delområde som sedan diskuteras i ett framtidsperspektiv under september Intervjuer i lokalområdet När ett område ska exploateras är det viktigt att man får in kunskap om hur det fungerar idag. Vilka verksamheter och vilka social nätverk finns idag som kan bli utgångspunkt för utvecklingen. En metod som använts har därför varit intervjuer i lokalområdet. Det har skett dels med aktiva grupper som har specifika intressen i området exempelvis Gullbergskajs båtägarförening men också runt specifika platser. Intervjuer med äldre har också gjorts för att fånga minnen från staden och deras tankar om framtiden. 6. Unga Älvstaden Unga Älvstaden är ett projekt där vi medverkat till att ta fram en unik metod för att prata med barn och unga i ett visionsarbete om utveckling av staden på lång sikt. Projektet har varit ett av sex delprojekt i ett regeringsuppdrag om dialog med barn och unga som drivs av Trafikverket. Samverkan har skett med stadens kulturförvaltning. Torgmöte, Selma Lagerlöfstorg Framtidsvandringar Metoden har varit indelad i fyra olika moment. 1. Kunskap om staden och stadsutveckling 2. Resa på älven och identifiering av ländmärken 3. Visionsarbete med hjälp av arkitekturpedagoger 4. Återkoppling Inom ramen för projektet har ett studiematerial tagits fram samt en film gjorts som redovisar resultatet. Unga Älvstaden har bedrivits under hösten 2011 och våren Hemsida och sociala medier En del av dialogen har varit digital på så sätt att alla har kunnat lämna förslag man på projektets hemsida. Där har det också kontinuerligt lagts resultat av dialogprocesser som man kunnat tycka till om. Arbetet har även kunnat följas på Facebook och Twitter. I workshops, på torgaktiviteter, framtidsvandringar och genom intervjuer mm har vi totalt mött 2550 personer som lämnat synpunkter, idéer, visioner. Utöver detta har ett kring 80 personer lämnat synpunkter via hemsidan. Visionsarbete, Noleredsskolan C E N T R A L A Ä L V S T A D E N» S I D A 5

6 Bemanning och kompetens Det har varit en grupp på fyra personer som haft huvudansvar för metodutveckling, planering genomförande av dialogprocessen. Det har varit en informationsdesigner med kompetens av kommunikation och servicedesign, två arkitekter som har spetskompetens inom social hållbarhet samt en miljövetare med tvärvetenskaplig kunskap utifrån hållbar utveckling. I processen har det medverkat två praktikanter från Göteborgs universitet samhällsvetenskapliga miljövetarprogrammet med inriktning på humanekologi. Särskilt intressanta resultat och effekter Det är en fördel att redan från början ge en klar bild om dialogens förutsättningar, både för dem som genomför arbetet men också för de som deltar. På detta sätt kan man undvika att skapa falska förhoppningar. I dialogarbetet har samverkan skett med Göteborg & Co som har ett uppdrag att föra dialog med göteborgarna inför stadens 400årsjubileum år Samverkan har också skett med Göteborgs tio stadsdelsförvaltningar. I augusti 2012 presenteras principer för dialog för Göteborgs Stad. Projekt Centrala Älvstadens erfarenheter har varit ett bidrag till arbetet med att formulera dessa principer. Den första utmaningen var att hitta adekvata metoder för att föra en dialog om en vision. Det var svårt att hitta förebilder i Sverige men i kontakt med SKL kom tips om visionsarbete från bl.a. Storbritannien och Canada. En anställd i projektgruppen hade också egna erfarenheter från dialogprocesser på visionsnivå från Croydon i London. Vår nästa utmaning blev att skapa en mångfald av metoder för att nå en så stor bredd av göteborgarna som möjligt. För personer med lite tid har det funnits möjligheter att lämna förslag på projektets hemsida samt följa arbetet via sociala medier. Detta har tyvärr inte fungerat som vi hoppats. Det tog lång tid att få igång hemsidan och det har varit svårt att nå ut med information vilket inneburit att det har inkommit relativt få idéer och synpunkter till hemsidan. En annan metod som också vänt sig till personer med begränsad tid är torgmöten och deltagande vid evenemang. Under en kort tid fick förbipasserande möjlighet att lämna sina synpunkter. Ibland ledde detta också till långa intressanta samtal om staden, demokrati och delaktighet. Denna metod föll mycket väl ut och ett stort antal synpunkter samlades in från områden i hela staden. Det är en metod som är lättkommunicerad och det kräver ingen förkunskap utan bygger på känslan inför det liv man lever här och det liv man vill se i det framtida Göteborg. Vid alla torgmöten utom ett knöt vi an till andra arrangemang såsom miljöfester, knallemarknader, familjedag osv. Det gjorde att vi fick draghjälp av andras marknadsföring samtidigt som vi blev ett intressant inslag i arrangemanget. Vid det enda tillfälle då vi stod utan att tillhöra ett sammanhang blev intresset från förbipasserande mindre och bemötandet mer fientligt. För engagerade personer med mycket tid arbetade vi fram en workshopmetod. Metoden gav en tydlig förkunskap till alla deltagare. Upplägget med ett styrt visionsarbete i smågrupper gav ett jämlikt utrymme för alla deltagare och allas röst blev värderad likvärdigt. Detta var ett sätt att undvika att enstaka personer tog över övningen. Att pröva samma metod i olika delar av staden visade också på att det finns geografiska skillnader på hur människor ser på sin framtida stad och de problem som finns. På samma sätt har vi sett skillnader mellan olika intresse- C E N T R A L A Ä L V S T A D E N» S I D A 6

7 grupper. Rekrytering till workshoparna var svår och vi fick färre deltagare än vad vi räknat med. Konceptet med framtidsvandringar och djupintervjuer i lokalområdet inom ett visionsarbete är båda ett sätt att fånga det liv som finns i ett område. Dessa metoder är viktiga redskap att använda inför en exploatering eller inför att planarbete. Vår erfarenhet är att det var mestadels engagerade och redan initierade vuxna som deltog i vandringarna men att vi i intervjuerna lyckades fånga en större spridning av göteborgare. Metoden som utarbetades för delprojekt Unga Älvstaden visade sig framgångsrik genom att den innebar en dubbelriktad läroprocess. De deltagande barnen fick med sig ny kunskap om stadsutveckling och de kunde därför ge tillbaka seriösa förslag för framtiden. Gränsöverskridande samverkan processledning workshops Under våren 2011 genomfördes tre workshops för att fördjupa kunskaperna kring begreppet hållbarhet. Istället för att tala om det ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara valde vi att arbeta med begreppen klimat, inkluderande och differentierat näringsliv med en workshop för varje tema. Varje workshop hölls från onsdag lunch till fredag lunch och inleddes med en serie föreläsningar dag 1, workshop dag 2 och sammanställning och redovisning dag 3. Redovisningen skedde på en offentligt inbjuden sopplunch i Älvrummet (kommunens mötesplats för frågor kring Älvstaden bl.a.). Deltagandet var stort och redovisningarna finns filmade och kan ses på vår hemsida. Deltagarna i workshoparna var inbjudna från kommun, näringsliv, universitet och högskolor, föreningsliv mm. För att få med värdefulla kunskaper om stadsplaneringsprocesser runt om i Norden bjöd Centrala Älvstaden in till en workshop på temat Nordiskt erfarenhetsutbyte. Under tre dagar i mars 2011 träffades representanter från hela Norden i Göteborg för att utbyta och ta tillvara på värdefulla kunskaper i hållbar stadsutveckling. Oslo, Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Malmö, Helsingborg och Malmö var på plats Genom dessa workshops har vi försökt omsätta transdisciplinär kunskap i praktiken. För att genomföra workshoparna krävdes mycket goda kunskaper i processledning. Målet var att knyta bästa möjliga expertis till projektet för att förbereda, genomföra och följa upp dessa skeden. Vi valde att pröva fyra olika metoder för genomförande av dessa workshops med fyra olika processledare. Erfarenheterna från ovan fyra workshops tog vi sedan vidare till den större internationella workshopen i juni Helle Söholt på Gehl Arkitekter som hjälpt oss att processleda det nordiska erfarenhetsutbytet var ett stöd i upplägget och genomförandet av den internationella workshopen. Nya verktyg krävdes då någon liknande workshop inte tidigare ägt rum. (Se fortsatt beskrivning av den internationella workshopen nedan) Särskilt intressanta resultat och effekter En erfarenhet från arbetet är att gränsöverskridande arbeten kräver mod, tid och en väl anpassad processledning och processledningsmetod. I workshops med professionella har de öppna workshopsmetoderna där deltagarna själva få sätta agendan gett bäst resultat. Open Space är ett exempel på en metod som passade Workshop, differentierat näringsliv C E N T R A L A Ä L V S T A D E N» S I D A 7

8 bra för detta ändamål. Erfarenheterna från de fyra tematiska workshoparna under våren var en nödvändighet för att sedan kunna genomföra den större internationella workshopen. Att först pröva i mindre skala gav projektgruppen självförtroende och bra verktyg. Genom de mindre workshoparna kunde vi också hitta personer som sedan kunde fungera som experter under den internationella workshopen men också som experter för vårt fortsatta arbete med vision och strategier. Internationell workshop Arbetet med Centrala Älvstaden ska enligt Göteborgs kommunstyrelses uppdrag bedrivas med nationellt och internationellt erfarenhetsutbyte, vara präglat av öppenhet och utgå från hela stadens perspektiv. Det stod tidigt klart att det bästa sättet att gå vidare med processen var att anordna en internationell workshop. Genom att anordna en workshop kunde idén om öppenhet och insyn förverkligas och formerna för det gränsöverskridande arbetet utvecklas. Formen ansågs dessutom lämplig eftersom projektet handlar om stadsutveckling och strategiskt övergripande mål, och inte om att bygga enskilda kvarter eller hus. I den öppna inbjudan till workshopen angavs att man skulle motivera den arbetsmetod man tänkte använda och den egna gruppens sammansättning av kompetenser för att utföra uppgiften. 84 grupper ansökte varav merparten var mycket kompetenta. En oberoende bedömningsgrupp bestående av Lars Reuterswärd (ordf., Mistra Urban Futures), Martha Schwartz (Harvard Univeristy), Anders Sandoff (Handelshögskolan Göteborg), Ana Betancour (Chalmers) och Moa Tunström (KTH) valde ut 10 lag att delta i workshopen. Innan workshopen började fick alla grupper genom publikationen Programme RiverCity Gothenburg en introduktion till området och anvisningar om hur arbetet skulle bedrivas under workshopen. När alla grupper anlänt till Göteborg och registrerat sig blev de direkt visade den öppna lokal i Rådhuset som de skulle arbeta i, och de uppmuntrades att under arbetets gång ha ett utbyte med andra grupper. Under workshopens första dag arbetade dock de flesta grupperna var och en för sig, och den rådgivande panelen, fick fundera kring hur man skulle kunna få igång ett idéutbyte dem mellan. Det resulterade i att man satte upp skärmar som alla grupper fick sätta upp bilder, skisser och idéer på, och man införde gemensamma informella dagliga genomgångar, så kallade hissamtal. Redan under workshopens andra dag flödade idéerna bokstavligen genom rummet. Under veckan prövades och utbyttes en mängd idéer, inte bara mellan gruppernas medlemmar och mellan grupperna, utan även mellan den rådgivande panelen, experter från olika förvaltningar i Göteborgs Stad, företag och besökande politiker, liksom Centrala Älvstadens egen projektgrupp. Den rådgivande panelens medlemmar höll föreläsningar i Älvrummet och varje dag kom besökare och experter från Göteborgs Stad till Rådhuset för att bistå grupperna. Medborgare agerade experter när de deltog i en medborgardialog som en av grupperna ledde som en del av workshopprocessen Rivercity workshop Under workshopen var lokalen i Rådhuset öppen för alla som var intresserade av att besöka den. På den femte och sista dagen presenterade alla grupper sitt material på Handelshögskolan vid ett evenemang som var öppet för allmänheten. Därefter hade lagen två månader på sig att bearbeta sitt material och leverera i rapportform. Efter detta har lagens material tolkats och sammanställts i en gemensam rapport. C E N T R A L A Ä L V S T A D E N» S I D A 8

9 Utöver denna rapport finns också en rapport från den rådgivande panelen. All dokumentation, filmer från föreläsningar och slutredovisning finns på vår hemsida, Särskilt intressanta resultat och effekter Utfallet av workshopen visar att för att lyckas med stadsutvecklingen krävs nya förhållningssätt. Ska målen om en hållbar stadsutveckling nås krävs balanserade avvägningar mellan olika intressen i tidiga skeden. Det handlar om att definiera den stad vi vill ha och därefter utveckla dess olika delar. Materialet från workshopen utgör en rik källa för det fortsatta arbetet med att utveckla en hållbar Central Älvstad. Responsen från deltagare, experter, åhörare och politisk ledning har varit mycket positiv. Intressetför att delta var stort och lagen som valdes ut var mycket kvalificerade. Kanske hade vi önskat en ytterligare större bredd på lagen. För att uppnå en större bredd skulle man behöva arbeta mer med upphandlingsformen och förfina urvalsprocessen ytterligare. We are very impressed by the initiative Gothenburg has set a whole new agenda for how to facilitate visioning processes for future development of cities. AdvisoryBoard, RiverCity workshop (rådgivande panel bestående av Helle Söholt, Lars Reutersvärd, Martha Schwartz och Rob Adams) Uppföljning - utvärdering I samarbete med Mistra Urban Futures pågår en följeutvärdering av processen med vision och strategi för Centrala Älvstaden. Syftet med utvärderingen att följa processen med Centrala Älvstaden genom att observera, dokumentera och analysera såväl den urtima organisationen som processerna i visions- och strategiarbetet. I arbetet ingår också att regelbundet ge konstruktiv feedback till projektledningen för centrala Älvstaden (ledningsgrupp och projektgrupp). Utvärderingen följer principerna för följeforskning. Det innebär att utvärderingen inte avser en specifik tidpunkt, under eller efter genomförandet, utan att den avser hela den löpande processen i det här fallet t.o.m. hösten Joachim Åström, Örebro Universitet (projektledare) och Sara Brorström, Förvaltningshögskolan Göteborg, arbetar för Mistra Urban Futures för att genomföra utvärderingen. Återkopplingen av utvärderingen har varit kontinuerlig och en underhandsrapport lämnade under hösten En större presentation av materialet kommer att göras under IFHPs (International Federation for Housing and Planning) konferens i september och en slutrapportering kommer att sammanställas under hösten C E N T R A L A Ä L V S T A D E N» S I D A 9

10 EKONOMISK UPPFÖLJNING För arbetet med en vision och strategi för Centrala Älvstaden fanns en preliminär budget med en totalkostnad om 20 Mkr. Utfall av 2011 och budget för 2012 innebär en totalkostnad för projektet på 25,4 miljoner. Arbetet med dialog, öppna processer och workshops mm bedömdes kosta 6,5 mkr, varav Göteborgs Stad ansökte om 1,95 mkr i bidrag från Delegation för Hållbara städer. Åtgärd Total investering enligt ansökan Uppskattad kostnad fram till Beviljat stöd DHS Utnyttjat stöd Dialog Processledning Internationell workshop Totalt Under 2011 erhölls 75 % av stödet från delegationen för hållbara städer och återstående 25 % kommer att ansökas om under 2012 efter att projektet avslutats och slutrapporten skickats in. MÅLGRUPP Centrala Älvstadens mål har varit att arbeta öppet och transdisciplinärt, d.v.s över discipliner, mellan olika förvaltningar inom kommunen, med alla geografiska områden i staden, medborgare och professionella, praktiker och forskare, nationellt och internationellt. Samtliga grupper har varit med på olika sätt i arbetet och beskrivs under ovan avsnitt. ÄNDRINGAR JÄMFÖRT MED ANSÖKAN Projektet följer i stort den plan, verksamhetsmässigt, ekonomiskt och tidsmässigt, som angavs i ansökan till delegationen för hållbara städer. C E N T R A L A Ä L V S T A D E N» S I D A 1 0

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

KAN BARN VISIONERA? 26 Tema: Barn & Unga

KAN BARN VISIONERA? 26 Tema: Barn & Unga KAN BARN VISIONERA? Barnperspektivet har fått särskild tyngd i Göteborgs stads budget de senaste åren. Där framgår att barnperspektivet ska tillgodoses och tidigt arbetas in i planprocessen. Otraditionella

Läs mer

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 Mariestad has embarked on an experiment to increase cultural activity in the hope of redefining itself. The city government is launching a series of cultural

Läs mer

www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se

www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se Vårt uppdrag Att utarbeta en vision och en strategi utifrån hela stadens perspektiv...med utgångspunkt i den sociala, ekologiska och ekonomiska

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Lägesrapport 2013 Grön produktion odla mat och jobb i staden

Lägesrapport 2013 Grön produktion odla mat och jobb i staden Mistra Urban Futures 2014-03-28 Lägesrapport 2013 Grön produktion odla mat och jobb i staden Lägesrapport för projekt med stöd från Delegationen för Hållbara Städer Projekt nummer: 14-71-10574862 Tidigare

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Ett material ska finnas utvecklat för identifiering av lokala behov, förslag på metoder och verktyg för åtgärder. Materialet ska;

Ett material ska finnas utvecklat för identifiering av lokala behov, förslag på metoder och verktyg för åtgärder. Materialet ska; Projektet Vård i annans hem AFA Försäkring genomför på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan ett preventionsprojekt inom vård i annans hem Målet med projektet

Läs mer

SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012

SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012 1 av 10 SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012 Innehåll Inledning 2 Villkor för stöd och hur dessa har följts 2 Hur förhåller sig resultaten till syftena med stödet? 2

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING AVSIKTSFÖRKLARING GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Utbildningsförvaltningen i Malmö stad, Malmö högskola och Naturskyddsföreningen har idag undertecknat denna

Läs mer

Dialog om framtidens. Älvstad

Dialog om framtidens. Älvstad Dialog om framtidens Älvstad 1 Flygfoto Göta älv. Foto: Flygare Palmnäs Projekt Centrala Älvstaden, Göteborgs Stad, är ansvarig för denna publikation Framsida Torgmöte på Selma lagerlöfs torg, Foto: adelina

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Tjänsteskrivelse 2014-04-15 Handläggare: Josefin Sejnelid FHN 2013.0073 Folkhälsonämnden c:\temp\jsed9j7ace.doc Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015

M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015 M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015 KANDIDATARBETE FÖR M-STUDENTER VT15 Kandidatarbete om 15 hp i årskurs 3 ingår i alla civilingenjörsprogram. Avklarat kandidatarbete är ett krav för att få

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Redovisning Student Green Day

Redovisning Student Green Day Redovisning Student Green Day 2014-12-22 Sammanfattning Student Green Day är en mötesplats i form av en tävling. En mötesplats för studenter, lärare, näringsliv och offentlig sektor. För att få en tvärvetenskaplig

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

INBJUDAN. Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR

INBJUDAN. Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR INBJUDAN Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR SKL erbjuder Dig och Din kommun att delta i Innovationsstafetten ett initiativ för att stödja innovationskraften i våra kommunala

Läs mer

Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom området.

Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom området. INBJUDAN 2015-08-24 1 (5) Sektionen för demokrati och styrning Anders Nordh Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom

Läs mer

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Sammanfattning av projektet Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation är ett ramprojekt för

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Slutrapport genomförande Sammanfattning Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01 2012-08-31 genomfört ett genomförandeprojekt Öka andelen långtidsfriska. Det

Läs mer

medborgardialog om framtidens väsby ny översiktsplan

medborgardialog om framtidens väsby ny översiktsplan medborgardialog om framtidens väsby ny översiktsplan I N N E H Å L L Sammanfattning... 3 1. Bakgrund... 4 2. Charette... 5 7 3. Ung i Väsby... 8 9 Dialogmöte i Messingen... 10 4. Digital dialog... 12 14

Läs mer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Bakgrund Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) finansierade under 2007 ett antal högskolenätverk

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Aleksandra Sjöstrand Utredare 010-4700367 aleksandra.sjostrand@uhr.se STRATEGI Diarienummer 1.1.1-266-2015 Datum 2015-03-06 Postadress

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM)

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) ÅTERRAPPORTERING 2014-02-26 1 (5) Ekonomi och styrning Malin Svanberg Återrapportering EBP 10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) Under 2013 har KIM-projektet (Kommunalt och

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. Mobil 0700154224 Fax.

På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. Mobil 0700154224 Fax. På den här blanketten ansöker du om projektstöd inom Leader Sjuhärad för projekt som genomförs 2014 2015. A Sökande Uddebo ekologiska Inköpsförening Organisations/personnummer 802476-9484 0700154224 E-post:

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

BKA OCH SKA I PLANPROCESSEN

BKA OCH SKA I PLANPROCESSEN Reviderad -24 november 2014 BKA OCH SKA I PLANPROCESSEN Stadsbyggnadskontoret har tagit fram en arbetsprocess för hur det sociala perspektivet ska beaktas i planprocesser och sedan årsskiftet 2013/2014

Läs mer

GO:innovation. Göteborg som testarena. för hållbar stadsutveckling INNOVATION. Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret

GO:innovation. Göteborg som testarena. för hållbar stadsutveckling INNOVATION. Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret GO:innovation Göteborg som testarena för hållbar stadsutveckling Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret 2015-09- 16 Älvstaden Opportunities in Attractive Areas - öppen för världen - inkluderande, grön

Läs mer

Slutrapport folkhälsonämndens visualiseringsprojekt 2014-2015

Slutrapport folkhälsonämndens visualiseringsprojekt 2014-2015 Tjänsteskrivelse 2015-03-20 Handläggare: Lena Edlund FHN 2014.0082 Folkhälsonämnden Slutrapport folkhälsonämndens visualiseringsprojekt 2014-2015 Sammanfattning Projektet har handlat om att skapa nya kanaler

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet.

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet. ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk Hela staden inkluderande, grön och dynamisk Möta vattnet Stärka kärnan Mål och visioner i Göteborg Stärk kärnan GR Hållbar tillväxt 2013 45000

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikrapport Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikperiodens längd och omfång: 1 september 2010 21 december 2010, heltid Handledare: Madelen Charysczak, Avenue Marnix

Läs mer

Introduktion. Samarbeten

Introduktion. Samarbeten Introduktion De nya möjligheter som Internet gett upphov till har inte bara lett till en ökad möjlighet för distribution av och utbyte av kultur mellan regioner utan också till helt nya sätt på vilka kultur

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Att söka pengar och att skapa en projektbudget

Att söka pengar och att skapa en projektbudget Att söka pengar och att skapa en projektbudget Samhällsentreprenör - 2013/2014 Samarbete hellre än projektpengar? Projektet och turnén Hej Sverige Resan för engagemang Stöd och projektmedel var hittar

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824 Kommunkontoret Projektplan 1 (8) Avdelningen för miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet Anna-Karin Poussart 046-359 42 37 anna-karin.poussart@lund.se Kommunstyrelsens miljö- och häsloutskott Förslag till

Läs mer

Checklista workshopledning best practice Mongara AB

Checklista workshopledning best practice Mongara AB Checklista workshopledning best practice Mongara AB Detta dokument ska ses som ett underlag för vilka frågeställningar vi jobbar med inom ramen för workshopledning. I dokumentet har vi valt att se processen

Läs mer

Unga kommunutvecklare 2014 - projektrapportering

Unga kommunutvecklare 2014 - projektrapportering Rapport 2014-10-101 Unga kommunutvecklare 2014 - projektrapportering KS 2013/0967 Rapporten har godkänts av projektets styrgrupp samt skickats till kommunstyrelsen för kännedom. Under sommaren 2014 genomfördes

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Workshop ENKLA ÄRENDEN

Workshop ENKLA ÄRENDEN Workshop ENKLA ÄRENDEN Denna handledning kan användas som inspiration eller ramverk för att arrangera möten eller workshops i anslutning till webbseminariet om ENKLA ÄRENDEN som arrangeras av kommittén

Läs mer

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg 18 juni Nina Åkermark Nya högre krav! Uppdraget i verksamhetsplanen Strategisk kommunikationsplanering

Läs mer

Riksförbundet Sveriges museer Vasamuseet 2010-04-21

Riksförbundet Sveriges museer Vasamuseet 2010-04-21 Riksförbundet Sveriges museer Vasamuseet 2010-04-21 Facilitator: www.toglow.se Program Vad ska vi göra idag? Riksförbundet Sveriges museers styrelse har bjudit in samtliga medlemmar Dagens program RSM:s

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18)

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18) Styrning av RAR-finansierade insatser Ett projekt kan vara ytterligare en i raden av tidsbegränsade, perifera insatser som ingen orkar bry sig om efter projektslut. Ett projekt kan också bli en kraftfull

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001 PROJEKTMATERIAL Lunnevads folkhögskola Juni 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning Utvecklingsprojekt för vuxenlärare:

Läs mer

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken 1. Inledning 1.1 Bakgrund Redan 1989 startade ett nätverkssamarbete mellan fackhögskolorna i Jönköping och länets kommuner när det gäller decentraliserad högskoleutbildning. Varje kommun i dåvarande Jönköpings

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

Möte med styrgruppen för Skellefteregionen

Möte med styrgruppen för Skellefteregionen Minnesanteckningar styrgrupp 2015-02-11 Möte med styrgruppen för Skellefteregionen Dag/tid 11 feb 2015, kl 10-12 Plats Malå hotell Närvarande Norsjö: Mikael Lindfors, Katarzyna Wikström Sorsele: Kjell

Läs mer