Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg."

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer FG/2015:190 Utredning om pedagogisk omsorg Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg. Sammanfattning Förvaltningen har rapporterat uppdraget genom en sammanställning över önskemålen om pedagogisk omsorg 2015, rekryteringsprocess av dagbarnvårdare och handläggning av ansökningar för att starta pedagogisk omsorg i fristående regi. Uppdraget har kompletterats med beskrivning av kvalité, säkerhet, barngruppernas storlek och sammansättning, konsekvenser av dagbarnvårdarnas arbetstidsavtal och ekonomiska konsekvenser. Förvaltningen överlämnar rapporten till nämnden utan eget förslag till ställningstagande. Nämnden för Förskola & Grundskola förväntas ta ställning till olika alternativ kring pedagogisk omsorg: verksamhetens omfattning: barn 1-5 år eller 1-13 år ska barn placerade hos dagbarnvårdare erbjudas dubbelplacering, vilket innebär plats både hos en dagbarnvårdare och på förskola för att täcka omsorgsbehovet förändrad resursfördelning till pedagogisk omsorg utifrån nya förutsättningar Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Utredning pedagogisk omsorg i Kungsbacka kommun, Arbetsutskottet, /15 Nämnden /15 Arbetsutskottet /15 Anette Liedström Hjorth Förvaltningschef Förskola & Grundskola Annika Loven Samuelsson (1) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

2 PEDAGOGISK OMSORG Annika Samuelsson Loven Utredning Kungsbacka kommun

3 Inledning Nämnden för Förskola & Grundskola har gett förvaltningen i uppdrag att redovisa följande: en kommunövergripande sammanställning över önskemålen om pedagogisk omsorg göra förnyade ansträngningar för att rekrytera dagbarnvårdare som motsvarar efterfrågan underlätta och eventuellt påskynda ansökningar om start i egen regi I samband med ovanstående utredning har förvaltningen kompletterat uppdraget med följande delar: beskrivning av kvalité, säkerhet, barngruppernas storlek och sammansättning konsekvenser av dagbarnvårdarnas arbetstidsavtal ekonomiska konsekvenser utifrån nyckeltal Med utgångspunkt i skollagen 25 kap 2 och Skolverkets Allmänna råd för pedagogisk omsorg ingår även en jämförelse av förutsättningar, krav och konsekvenser inom pedagogisk omsorg i respektive kommunal och fristående regi. Bakgrunden till uppdraget är att efterfrågan på platser inom pedagogisk omsorg årligen har minskat. Den varierar över tid och mellan de olika geografiska områdena. Se stycket nedan Redovisning av efterfrågan. Sammanfattning Förvaltningen har rapporterat uppdraget genom en sammanställning över önskemålen om pedagogisk omsorg 2015, rekryteringsprocess av dagbarnvårdare och handläggning av ansökningar för att starta pedagogisk omsorg i fristående regi. Uppdraget har kompletterats med beskrivning av kvalité, säkerhet, barngruppernas storlek och sammansättning, konsekvenser av dagbarnvårdarnas arbetstidsavtal och ekonomiska konsekvenser. Förvaltningen överlämnar rapporten till nämnden utan eget förslag till ställningstagande. Nämnden för Förskola & Grundskola ska ta ställning till olika alternativ kring organisering av pedagogisk omsorg: omfatta barn 1-5 år eller 1-13 år barn placerade hos dagbarnvårdare erbjuds dubbelplacering, vilket innebär plats både hos en dagbarnvårdare och på förskola för att täcka omsorgsbehovet förändrad resursfördelning till pedagogisk omsorg utifrån nya förutsättningar Bakgrund Dagbarnvårdare arbetar med en barngrupp i det egna hemmet. För att täcka behovet av omsorg över veckan för barn/föräldrar krävs minst två dagbarnvårdare för de flesta av barnen, eftersom dagbarnvårdarnas arbete numera följer samma arbetstidsavtal som andra yrkesgrupper. En dagbarnvårdares tillgängliga arbetstid täcker inte behoven av omsorgstid för barngruppen. I genomsnitt kräver ett placerat barn i pedagogisk omsorg 1,25 plats. Då organisationen byggs upp runt behoven hos varje enskilt barn i barngruppen i relation till arbetstiden utifrån avtalet, är det komplext att göra anpassningar vid förändringar av omsorgstid eller ny efterfrågan under året. 1

4 Definition av pedagogisk omsorg Enligt skollagen 25 kap 2 kan pedagogisk omsorg erbjudas istället för förskola eller fritidshem. Pedagogisk omsorg är i sig ett samlingsbegrepp och det finns många olika varianter av hur den bedrivs, varav dagbarnvårdare är en. Det kan också handla om nya tidigare oprövade former. Skollagen 25 kap 2 Enligt skollagen 25 kap 2 Kommun ska sträva efter att istället för förskola eller fritidshem erbjuda barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det. Kommunen ska ta skälig hänsyn till vårdnadshavarnas önskemål om verksamhetsform. Skolverkets Allmänna råd om pedagogisk omsorg definierar att sträva efter att en kommun inte utan vidare kan avstå från att tillhandahålla pedagogisk omsorg. Ambitionsnivån ska vara att erbjuda omsorg för de familjer som önskar det. Kommunerna är således inte skyldiga att erbjuda pedagogisk omsorg men ska ta skälig hänsyn till vårdnadshavarnas önskemål om verksamhetsform. I Kommunfullmäktiges reglemente för nämnden för Förskola & Grundskola finns pedagogisk omsorg som en del av nämndens ansvar. Nämnden har därefter, genom reglerna för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beslutat om hur pedagogisk omsorg ska erbjudas. Nämnden erbjuder genom de beslutade reglerna insatser utöver skollagens bestämmelser. Exempelvis att plats ska erbjudas inom fyra månader, att avgiften minskas för 3-6 åringar motsvarande som för den allmänna förskolan och att enhetschef kan besluta om avgiftsbefrielse för barn i behov av särskilt stöd. I Kungsbacka finns idag pedagogisk omsorg i såväl kommunal som fristående regi. Efterfrågan och placeringar i pedagogisk omsorg Redovisning av efterfrågan I den kommunala verksamheten har efterfrågan på platser minskat. Nedan redovisas placerade barn i mars respektive år 2009, 2012, 2015; 2009; 172 förskolebarn 2012; 141 förskolebarn 2015; 92 förskolebarn I den fristående verksamheten har efterfrågan på platser ökat. År 2012 var totalt 25 förskolebarn placerade. Fyra huvudmän har idag rätt till kommunalt bidrag; Nedan redovisas start av verksamheter och placerade barn i mars 2015, respektive samt totalt. Start 2010 Små hjärtan, 12 förskolebarn Start 2011 Karins familjedaghem, 6 förskolebarn Start 2011 Ewa Svensson, 7 förskolebarn Start 2013 Gårda Kidz, 10 förskolebarn Totalt: 35 barn förskolebarn 2

5 Förändringarna i efterfrågan följer den nationella utvecklingen av verksamhetsformen pedagogisk omsorg. Skolverket publicerar årligen ett PM, Dnr 2015:476, med statistik och analys. Nationellt bedrivs idag var tredje verksamhet i enskild regi. Enligt Skolverkets rapport 392/ 2013 Föräldrars val och inställning till förskola och fritidshem är föräldrarnas motiv till val av plats i pedagogisk omsorg - barngruppens storlek, personalen och närheten till hemmet. Förändrad organisation på grund av minskad efterfrågan Med anledning av minskad efterfrågan på platser i pedagogisk omsorg och färre antal anställda har förvaltningen för avsikt att från och med hösten 2015 organisera ledningen för den pedagogiska omsorgen lokalt på de pedagogiska enheterna. Med nuvarande efterfrågan innebär det ledningsresurs på pedagogisk enhet Norr och pedagogisk enhet Söder. Sammanställning av anmält behov av pedagogisk omsorg HT 15 Eftersom förvaltningen strävar efter att erbjuda vårdnadshavarna sitt förstahandsval i ansökningar om plats i verksamheten utgår sammanställningen i tabellen nedan från vårdnadshavarnas prioritering i anmälan. Månad Ny anmälan Tackat ja Tackat nej Övrigt Januari 3 3 Februari Mars 0 April 4 4 Maj förskolebarn önskat placering november 3 skolbarn har fått erbjudande om placering på fritidshem 2 började i augusti och 1 har ej svarat* Juni 1 1 Juli 1 Önskar plats Enhetscheferna för pedagogisk omsorg har beskrivit svårigheter i planering och anpassningar av verksamheten. Svårigheterna har t ex bestått av att vårdnadshavare kan ha önskemål om placering hos annan dagbarnvårdare än den som har plats, önskemålen om plats förändras under handläggningstiden, barn som finns i verksamheten har erbjudits plats hos annan huvudman eller annan verksamhetsform och slutar direkt. Det innebär svårigheter att ansvara för barngrupperna sammansättning och att de nyttjas i full utsträckning. Enhetscheferna har gjort individuella lösningar runt varje barngrupp och dagbarnvårdare. Det är en sårbar organisation när barn slutar med kort varsel, vid dagbarnvårdares frånvaro eller om någon personal slutar. Tjänsteplaneringen görs en gång per halvår och vid minskning av verksamhet så tar processen tid vilket medför ekonomiska konsekvenser då platser inte nyttjas. Efterfrågan varierar både mellan de olika geografiska områdena och över tid samtidigt som dagbarnvårdare arbetar i det egna hemmet och platserna kan erbjudas just där. Rekrytering av dagbarnvårdare inom kommunal regi Vid tjänsteplaneringen inom den kommunala verksamheten görs en sammanställning halvårsvis. Enhetscheferna planerar och anpassar verksamheten efter de förutsättningar som är 3

6 kända. I februari fanns en överkapacitet i pedagogisk enhet Norr och saknades platser i pedagogisk enhet Söder. För att möta efterfrågan anställdes en personal i Åsa och en personal i Fjärås i juni. Efterfrågan har under juli minskat något vilket sannolikt innebär en överkapacitet även i Åsa. Ansökningar om start av pedagogisk omsorg i fristående regi Handläggningstiden för en ansökan är 4-6 månader, vilket kan uppfattas som en lång tid. Med hänsyn till tid för kompletteringar från den som ansöker och till den demokratiska beslutsprocessen krävs denna tid, se arbetsordning i tabell nedan. Förskola & Grundskolas tillsynsenhet handlägger ansökningar omgående när de inkommit och bokar personligt möte när ansökan är i det närmaste komplett. De uppgifter som krävs för att komplettera handlingen begärs in tidigt i processen. Vår intention är att stödja den fristående huvudmannen för att underlätta ansökningsprocessen vilket inte är ett lagkrav utan en utökad service. I Stockholm och med Göteborg sänds ansökan tillbaka till huvudmannen om den inte är komplett och handläggningen påbörjas först när den är fullständig. Förvaltningen har fått in ansökningar från tre nya huvudmän om placering av totalt 24 barn fördelat på tre dagbarnvårdare. I samtliga ansökningar har huvudmannen uppgett augusti 2015 som planerat startdatum. En huvudman har fått avslag, en har återtagit ansökan och en har begärt få sin ansökan vilande. Huvudman Ansöknings datum Begäran om kompletteringar BiMas 9/2 18/3 personligt solstrålar möte 14/4 mail Kroksjötorp. 20/3 14/4 mail 12/5 efter flera försök till kontakt telefonsamtal Nyckelpigan 28/4 6/5 bokas datum för personligt möte 26/5 begäran om kompletteringar Övrigt 12/5 Huvudmannen uppger att hon inte fått mailet från den 14/3 men har redan kompletterat en av sju uppgifter 12/5 avbokas personligt möte Nytt möte bokat 26 maj Inkomna kompletteringar 20/3 17/4 5/5 inkom en av sju uppgifter 8/5 sökte huvudmannen kontakt 26/5 Begärt få ansökan vilande under sommaren Tjänsteskrivelse klar 6/5 för juridisk granskning och FC godkännande Avslutat ärendet Au datum Utskick 19/5 inför AU 3/6 Nämnds beslut 16/6 Konsekvenser av dagbarnvårdarnas arbetstidsavtal När dagbarnvårdarna fick ett nytt avtal som innebar 40 timmars arbetsvecka medförde detta stora konsekvenser nationellt för pedagogisk omsorg i kommunal regi. Det är olika förutsättningar för att bedriva pedagogisk omsorg i kommunal och fristående regi då kraven kring anställningarna ser olika ut och det medför konsekvenser för både barn, vårdnadshavare och dagbarnvårdare. 4

7 Kommunala dagbarnvårdare En dagbarnvårdare arbetar 40 timmar fördelat på fyra dagar i veckan. Verksamheten kräver ett systematiserat vikariesystem där dagbarnvårdare kan vikariera för varandra i det vardagliga arbete och det kan krävas ytterligare dagbarnvårdare vid annan frånvaro. Det innebär att varje dagbarnvårdare tar emot extra barn till den egna barngruppen flera dagar under veckan. De enskilda barnen vistas således i mer än en grupp i veckan. En barngrupp kräver minst 1,25 % årsarbetare plus eventuellt vikarie vid frånvaro. Ett alternativ till vikariesystemet som beskrivs ovan är att erbjuda barn hos dagbarnvårdare en dubbelplacering, vilket innebär plats både hos dagbarnvårdare och i förskolegrupp. Förvaltningens bedömning är att en sådan lösning minskar sårbarheten vid anmälda förändringar av omsorgstid och vid dagbarnvårdarnas frånvaro. Varje enskilt barns behov av omsorgstid tillgodoses i samarbete mellan dagbarnvårdare och pedagogerna i förskolegruppen. Barnet kommer enbart att ha en stadigvarande placering i förskolegrupp utöver sin ordinarie dagbarnvårdare. Fristående dagbarnvårdare En fristående huvudman är enligt skolverket skyldig att erbjuda omsorg 65 timmar per vecka. Det innebär att barnen vistas i samma grupp under veckan. Inom tillsynsansvaret begär förvaltningen en vikarieplan med ett i förväg godkänt vikariesystem för att lösa omsorgsbehovet vid sjukdom, ledigheter och annan frånvaro. En fristående huvudman som arbetar som dagbarnvårdare tar själv ansvar för den omsorgstiden vårdnadshavarna behöver och kan anställa timvikarie vid frånvaro. Huvudmannen behöver inte följa dagbarnvårdarnas ordinarie arbetstidsavtal. Kvalité, säkerhet, barngruppernas storlek och sammansättning Kvalité Enligt skollagen ska pedagogisk verksamhet bedrivas i ändamålsenliga lokaler i grupper med lämplig sammansättning och storlek. Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barns behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses, 25 kap 2. Enligt Skolverkets Allmänna råd för pedagogisk omsorg bör huvudmannen säkerställa att personalen har förutsättningar att bedriva verksamheten så att den stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande samt förbereder för fortsatt lärande. Detta sker exempelvis genom personalens kompetens, relevanta material och redskap samt lokalernas utformning. Personalen bör utforma verksamheten så att den främjar leken och kreativiteten samt tar tillvara och stärker barnens intresse för att lära. Verksamheten ska stimulera barnens språkutveckling och utgår från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Säkerhet En dagbarnvårdare har själv ansvar för alla barn i barngruppen under hela dagen. Det kräver en god organisation för att lösa vissa situationer exempelvis vid matlagning, vid blöjbyten och om ett barn behöver tröstas eller en vårdnadshavare vill samtala vid lämning eller hämtning. Dagbarnvårdaren ansvarar också att samspelet i barngruppen fungerar genom vuxennärvaro. 5

8 En nyckelfråga är hur många barn i åldrarna 1-5 år en dagbarnvårdare ensam kan ansvara för. En annan nyckelfråga är hur många skolbarn en dagbarnvårdare ensam kan ansvara för. I Skolverkets statistik och analys, PM, Dnr 2015:476, är det övervägande yngre barn i pedagogisk omsorg och grupper om fem eller sex barn per dagbarnvårdare är vanligast. Enligt Skolverkets kommunblad 2014 är antalet inskrivna barn per personal i genomsnitt: 4,7 i Kungsbacka, 5,0 i kommungruppen 4,8 i riket Förvaltningens bedömer utifrån ovan att i en barngrupp med max sex förskolebarn alternativt max tio skolbarn kan kravet på säkerhet och kvalité uppfyllas. Nyckeltalen bygger på att barngrupperna består av förskolebarn eller skolbarn. Kombinationer av olika åldrar kan förekomma. Barngruppernas storlek och sammansättning Det finns flera olika faktorer att ta hänsyn till vid bedömningen av barngruppens storlek, exempelvis: Dagbarnvårdarens kompetens Lokalernas storlek och utformning Dagbarnvårdaren arbetar ensam i hemmet och utför många olika arbetsuppgifter samtidigt Organisationen av arbetet för att ha uppsikt över alla barn hela tiden Barnens ålder, barn med annat modersmål än svenska samt barn i behov av särskilt stöd Barnens närvarotider som varierar över tid, det ska finnas utrymme för utökning av tider Andel egna barn kontra inskrivna barn samt deras relationer Förvaltningens bedömning är att en dagbarnvårdare kan ta ansvar för max 6 förskolebarn och i kommunal regi innebär det 1,25 % heltidstjänst, dvs varje barn erbjuds 1,25 plats. Förvaltningens bedömning är att det lägsta möjliga barnantal hos en dagbarnvårdare är fyra barn under en tid och om efterfrågan inte ökat inom tre månader krävs en verksamhetsförändring. I fristående regi innebär det att en av verksamheterna måste anställa personal för att kunna ha kvar rätten till 7 bidrag. Enligt nu gällande beslut krävs bara timanställd personal då barngruppen faktiskt består av sju förskolebarn, detta beslut bör omprövas. Pedagogisk omsorg för elever Enligt skollagen ska kommuner sträva efter att ta skälig hänsyn till vårdnadshavares val av verksamhetsform. Pedagogisk omsorg för skolbarn nyttjas sedan flera år endast i delområde Fjärås. En nyckelfråga är om nämnden även fortsättningsvis ska erbjuda pedagogisk omsorg till skolbarn med plats hos dagbarnvårdare eller om skolbarn enbart ska erbjudas plats i fritidshem, där rektor ges möjlighet att göra avsteg vid behov. 6

9 Fritidshemmets uppdrag innebär enligt skolverket att tillsammans med skolan bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande. Motsvarande nationellt uppdrag finns inte för pedagogisk omsorg. Eftersom barnen i pedagogisk omsorg inte deltar i den kompletterande verksamhet som fritidshemmet utgör i skolan, är det är viktigt att dessa barn stöds av lärare i förskoleklass eller skola för att bli en del av gemenskapen. Barn samspelar ofta under förmiddagarna genom små planeringar av vad de ska göra tillsammans på eftermiddagen och de bjuder in varandra till olika aktiviteter på fritidshemmet. De elever som ska gå över till en annan verksamhet på eftermiddagen kan inte delta i dessa små samtal i samma omfattning. När flertalet av barnen går över till fritidshemmet hämtas barnen med placering i pedagogisk omsorg av sin dagbarnvårdare alternativt tar skolbussen och hämtas vid busshållplatsen. Ekonomi I utredningen bedömer förvaltningen att en gruppstorlek på 6 förskolebarn är att föredra. Utredningen kommer också fram till att 1,25 dagbarnvårdare krävs för att täcka en veckas omsorgsbehov om nuvarande modell med vikarietäckning av annan dagbarnvårdare behålls. En genomsnittlig kostnad per dagbarnvårdare har räknats fram. För att underlätta jämförelsen mellan kostnader och intäkter för verksamheten tas ingen hänsyn till den så kallade omkostnadsersättningen som är den ersättning som dagbarnvårdarna får för lokaler, måltider mm. För 2014 var den totala utbetalda omkostnadsersättningar för verksamheten 1,3 miljoner kronor. Intäkterna för verksamheten utgörs av den ersättning (barn-, elevpeng) som erhålls i resursfördelningsmodellen. Nedan följer de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten nedbrutet per barngrupp i 2015 års resursfördelningsmodell. Kostnader: 1 årsarbetare dagbarnvårdare 452 tkr 1,25 årsarbetare dagbarnvårdare 565 tkr Finansieras av bidragen till en grupp av 6 barn 1 barn (i en grupp med 6 barn) 94 tkr Intäkter: 1 barn 1-2 år 98 tkr 1 barn 3-5 år 78 tkr 1 barn Åk F-3 38 tkr 1 barn Åk tkr Kommentar: Kostnad per barn exklusive omkostnadsersättning är 94 tkr. I nuvarande resursfördelningsmodell erhålls 98 tkr för barn 1-2 år, vilket täcker kostnaderna. Däremot är resursfördelningen för barn 3-5 år och för skolbarn inte tillräcklig för att täcka kostnaderna. I resursfördelningsmodellen för 2016 behöver nämnden besluta om samma resursfördelning till 1-5 åringar, där nivån blir den som idag gäller för barn 1-2 år. Det innebär att kostnaden för barn 3-5 år ökar med 25 %. Ingen viktning görs då mellan förskoleåldrarna såsom görs i 7

10 förskolan. Förslaget innebär en utökad kostnad på cirka 1,5 miljoner kronor beräknat på det antal barn 1-5 år som idag är placerade i egen och fristående pedagogisk verksamhet. När det gäller resursfördelning till skolbarn F-6 behöver nämnden också besluta om en höjning av ersättningen. Med samma logik som för de yngre barnen innebär detta att man utgår från den ersättning som man idag har för åk F-3 även för åk 4-6. Det innebär att kostnaden för åk 4-6 ökar med drygt 30 % och att det blir fler än 6 barn i barngrupper med åldrarna 1-13 år. Eftersom det är få barn F-6 innebär detta en marginellt utökad totalkostnad för egen och fristående regi. Anette Liedström Hjorth Förvaltningschef 8

Vad är pedagogisk omsorg?

Vad är pedagogisk omsorg? Vad är pedagogisk omsorg? Annan pedagogisk verksamhet eller pedagogisk omsorg? Samlingsbegrepp Föräldrar väljer Ska stimulera barns utveckling och lärande Främja allsidiga kontakter och social gemenskap

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Kommunen ska sträva efter att istället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om

Läs mer

Gäller från och med

Gäller från och med Regler för fristående förskola, friliggande fritidshem (som ej är anslutet till skola) och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Gäller från och med 2011-07-01 1 FRISTÅENDE

Läs mer

Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun

Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun Tillämpas fr. o m 2016-05-18 Fristående förskola Förutsättningar för godkännande Ansökan Beslut

Läs mer

Ansökan. Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Ansökan. Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Ansökan Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Kristiina Pousar, Yvonne Karlsson och Catharina Nordström, 20151021 Rapporten

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och bidrag till fristående förskola och annan pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och bidrag till fristående förskola och annan pedagogisk omsorg Riktlinjer för godkännande och bidrag till fristående förskola och annan pedagogisk omsorg Antagen av utbildningsnämnden 6 oktober 2015 Godkännande av fristående verksamhet Inledning I dessa riktlinjer

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Katrineholms kommuns författningssamling Nr 4.12 Antagen av kommunfullmäktige 2001-05-21, 86 Ändring av kommunfullmäktige 2001-11-19, 181 (införande av maxtaxa) Ändring av kommunfullmäktige 2003-02-24,

Läs mer

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg RIKTLINJER, REVIDERADE 1(7) Barn- och utbildningsförvaltningen Datum Dnr 2010/666 609 Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg Enligt 25 kap. 2 skollagen (2010:800) ska kommunen sträva efter

Läs mer

Regler för kommunal förskola, förskoleklass, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Regler för kommunal förskola, förskoleklass, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Beslut KS 2011-06-08 Regler för kommunal förskola, förskoleklass, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Tillämpas från och med 2011-07-01 2 INNEHÅLL Förskola, förskoleklass, fritidshem och annan pedagogisk

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för ansökan och placering i förskola och pedagogisk omsorg riktat till barn i åldrarna 1-5 år.

Tillämpningsföreskrifter för ansökan och placering i förskola och pedagogisk omsorg riktat till barn i åldrarna 1-5 år. förskolenämndens tillämpningsföreskiftertillämpningsföreskrifter Malmö stad Förskoleförvaltningen Tillämpningsföreskrifter för ansökan och placering i förskola och pedagogisk omsorg riktat till barn i

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet i Malmö Att gälla från och med 04-09-01. Reviderad 04-11-09.

Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet i Malmö Att gälla från och med 04-09-01. Reviderad 04-11-09. Malmö stad Stadskontoret Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet i Malmö Att gälla från och med 04-09-01. Reviderad 04-11-09. Förskoleverksamhet avser barn som inte går i skolan Förskoleverksamhetens

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av fristående verksamheter

Riktlinjer för godkännande av fristående verksamheter Riktlinjer för godkännande av fristående verksamheter -förskola, -friliggande fritidshem, -pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Tillämpas från och med 2016-05-01 Antagen

Läs mer

Regler för fristående förskola och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem

Regler för fristående förskola och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Dnr: 2012-216 Regler för fristående förskola och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Gäller från och med 2012-12-01 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GODKÄNNANDE FRISTÅENDE FÖRSKOLA

Läs mer

REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG

REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG REGLER FÖR GODKÄNNANDE OCH BARNOMSORGSPENG (BIDRAG) FÖR ENSKILD FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG Antaget av kommunfullmäktige den 22 april 2010, 30 Förskoleverksamhet är ett samlingsbegrepp för förskola,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN GODKÄNNANDE För att få godkännande att bedriva förskola, skolbarnsomsorg och pedagogisk omsorg (tex familjedaghem) och få kommunala bidrag

Läs mer

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet och annan pedagogisk verksamhet 743:5 Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Antaget av Kommunfullmäktige 2014-09-25 Gäller fr

Läs mer

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb 2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08 Avgifter och regler Förskola Familjedaghem Fritidshem Fritidsklubb Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01 Innehållsförteckning

Läs mer

Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB

Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01. Innehåll Verksamhetsformer... 3 Rätt till plats...

Läs mer

Föreskrifter för förskola och pedagogisk omsorg

Föreskrifter för förskola och pedagogisk omsorg 1 (7) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 112, med ändring 2007-09-10, 134, 2011-09-12, 166 samt den 16 januari 2012 14, 2012-05-07 6 samt 2013-05-13 13 Föreskrifter för förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

Göteborgs Stads regler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Göteborgs Stads regler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg KS beslut 2015-09-23 Göteborgs Stads regler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Tillämpas från och med 2016-01-01 2 INNEHÅLL Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet...

Läs mer

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01 Reviderad KUN 2012-05-15 65 KF 2012-06-18 109 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun Fr. o m. 2012-07-01 2 1. Allmänt Dessa riktlinjer har fastställts av Kommunfullmäktige för

Läs mer

Förskola och Fritidshem

Förskola och Fritidshem Barn- och ungdomsnämnden Förskola och Fritidshem Regler 2013-01-01 2 I N N E H Å L L sid FÖRSKOLA 3 ERBJUDANDE AV PLATS 4 Barn till förvärvsarbetande och studerande Barn till arbetssökande och föräldralediga

Läs mer

Plan för pedagogisk omsorg 2014 2018

Plan för pedagogisk omsorg 2014 2018 Plan för pedagogisk omsorg 2014 2018 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-09-29, 81 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 2 2. Värdegrund... 2 Politisk utgångspunkt

Läs mer

Förslag till beslut Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen. Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås.

Förslag till beslut Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen. Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-08 Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningskontoret/Ledning BUN/2016:485 Anna Olofsson Carstedt 016-710 15 11 1 (4) Barn- och utbildningsnämnden Yttrande angående

Läs mer

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Så fungerar Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2011-12-21 Senast reviderad 2014-11-18 Hej förälder! I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer

Läs mer

Ansökan att starta fritidshem: Child Academy Uppsala AB - Vreta

Ansökan att starta fritidshem: Child Academy Uppsala AB - Vreta UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Håkansson Katarina Öqvist Annbritt Datum 2016-11-16 Diarienummer UBN-2016-2448 Utbildningsnämnden Ansökan att starta fritidshem: Child Academy Uppsala AB - Vreta Förslag

Läs mer

Motion om stopp för stora barngrupper remissvar till kommunstyrelsen

Motion om stopp för stora barngrupper remissvar till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE Motion om stopp för stora barngrupper remissvar till kommunstyrelsen Diarienummer KS13-00225/11 Förslag till beslut Nämnden avslår motionen med hänsyn till organisatoriska faktorer som

Läs mer

Dialogmöten fristående verksamheter. April 2017

Dialogmöten fristående verksamheter. April 2017 Dialogmöten fristående verksamheter April 2017 Förskolorna Översikt över kvalitetsgranskningarna som skolinspektionen gjort Skolverkets riktmärke för mindre barngrupper i förskolan - forskningsrapporten

Läs mer

Ansökan från den fristående pedagogiska omsorgen Rådjurets familjedaghem om bidrag till enligt 25 kap 10 skollagen (2018:800) UN-2016/167

Ansökan från den fristående pedagogiska omsorgen Rådjurets familjedaghem om bidrag till enligt 25 kap 10 skollagen (2018:800) UN-2016/167 Utdrag ur utbildningsnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2017-05-29 76 Ansökan från den fristående pedagogiska omsorgen Rådjurets familjedaghem om bidrag till enligt 25 kap 10 skollagen (2018:800) UN-2016/167

Läs mer

Nyetablering fristående förskola

Nyetablering fristående förskola Nyetablering fristående förskola Vanliga frågor och svar Fråga 1: Vad kostar det? Svar: Godkännandet av ansökan om att driva förskola eller annan pedagogisk verksamhet kostar inget. Fråga 2: Hur lång tid

Läs mer

Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-08-17 av Kommunstyrelsen 114 Senast reviderad - Detta dokument gäller för

Läs mer

Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun

Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun Gäller fr. o m 2013-03-01 Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en

Läs mer

PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från den 1 januari 2010.

PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från den 1 januari 2010. 1(7) Sektorn för utbildning och kultur PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från den 1 januari 2010. Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR HÄRRYDA KOMMUN 2(7) Innehåll: Rätt till

Läs mer

Regler för Munkfors kommuns barnomsorg Antagna av Kultur- och utbildningsnämnden 050404

Regler för Munkfors kommuns barnomsorg Antagna av Kultur- och utbildningsnämnden 050404 Uppdaterad 2011-07-01 1 Regler för Munkfors kommuns barnomsorg Antagna av Kultur- och utbildningsnämnden 050404 Kultur- och utbildningsnämnden är ansvarig för kommunens barnomsorg. Verksamhetens mål, är

Läs mer

Regler för kommunal förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Gällande från och med 2009-11-01

Regler för kommunal förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Gällande från och med 2009-11-01 Regler för kommunal förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Gällande från och med 2009-11-01 2 INNEHÅLL Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg... 3 FÖRSKOLEVERKSAMHET... 3 SKOLBARNSOMSORG... 3 Rätt till

Läs mer

Principer för plats i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i kommunal samt fristående regi

Principer för plats i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i kommunal samt fristående regi Principer för plats i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i kommunal samt fristående regi Verksamhetsformer Förskolor Förskoleverksamheten riktar sig till för barn i åldern 1 5 år. I Helsingborg

Läs mer

1/8. Huvudman. Kontaktperson. Pedagogisk omsorg. Antal platser. Telefonnummer. Adress Postnummer Ort. E-postadress. Utbildning

1/8. Huvudman. Kontaktperson. Pedagogisk omsorg. Antal platser. Telefonnummer. Adress Postnummer Ort. E-postadress. Utbildning 1/8 Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi Enligt 25 kap. 10 skollagen, samt Norrköpings kommuns riktlinjer för bidrag till enskild pedagogisk omsorg Huvudman Namn Telefonnummer

Läs mer

Riktlinjer för rätt till bidrag till enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för rätt till bidrag till enskild pedagogisk omsorg 1(6) 2012-05-22 Utbildningsförvaltningen Gunilla Håkansson 0225-341 77 Riktlinjer för rätt till bidrag till enskild pedagogisk omsorg Skollagen Enligt Skollagen (2010:800) 25 kap. 10-13 ska en kommun där

Läs mer

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem* och annan pedagogisk verksamhet

Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem* och annan pedagogisk verksamhet 1 (11) Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem* och annan pedagogisk verksamhet * Avser fristående fritidshem som inte anordnas vid skolenhet med förskoleklass

Läs mer

Stadsledningskontoret Utbildningsförvaltningen

Stadsledningskontoret Utbildningsförvaltningen Stadsledningskontoret Utbildningsförvaltningen INTAGNINGS- OCH KVARGÅENDEREGLER FÖR PLATS I STADENS FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG (Antagna av kommunfullmäktige 2002-12-16 att gälla fr o m 2003-01-01.

Läs mer

Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid - remissyttrande ( /2014)

Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid - remissyttrande ( /2014) Dnr 165-15-1.5.1. Sida 1 (5) 2015-04-30 Handläggare Elisabet Ödman Telefon: 08-508 06 169 Till Bromma stadsdelsnämnd arbetstid - remissyttrande (321- Förvaltningens förslag till beslut Nämnden godkänner

Läs mer

Elever och personal i fritidshem hösten 2015

Elever och personal i fritidshem hösten 2015 1 (6) Elever och personal i fritidshem hösten 2015 Nedan presenterar Skolverket officiell statistik om fritidshemmen när det gäller elever, personal och grupper. Dels presenteras resultatet för 2015, dels

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Ny maxtaxa för förskola och pedagogisk omsorg

TJÄNSTESKRIVELSE. Ny maxtaxa för förskola och pedagogisk omsorg TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-10-20 Diarienummer KS Ny maxtaxa för förskola och pedagogisk omsorg Förslag till beslut i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Förslag till taxa för barn 3-5 år för förskola och

Läs mer

Förskola och Fritidshem

Förskola och Fritidshem Barn- och ungdomsnämnden Förskola och Fritidshem Regler 2013-01-01 2 Innehållsförteckning Förskola... 3 Tider i förskolan... 4 Riktlinjer för förskola på obekväm arbetstid... 4 Förskoleklass... 5 Fritidshem...

Läs mer

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedag gogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun REGLER FÖR GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRILIGGANDE FRITIDSHEM (ej ansluten till

Läs mer

Förskola Pedagogisk omsorg. Foto: Patricia Hagelin. Regler för placering. Enköpings kommun

Förskola Pedagogisk omsorg. Foto: Patricia Hagelin. Regler för placering. Enköpings kommun Förskola Pedagogisk omsorg Foto: Patricia Hagelin Regler för placering Enköpings kommun REGLER 2012-11-22 SKN2012/338 Fastställd av skolnämnden 2012-11-22 Aktuell tillämpning av maxtaxa fastställd av

Läs mer

¹ Med vårdnadshavare avses i reglementet förälder eller vårdnadshavare enligt skollagens skrivning

¹ Med vårdnadshavare avses i reglementet förälder eller vårdnadshavare enligt skollagens skrivning Hej, förälder! Vi vill börja med att hälsa ditt barn och dig välkommen till oss, vi hoppas att ni ska trivas och att ditt barn ska uppleva härliga år tillsammans med nya kompisar och våra medarbetare.

Läs mer

Beslut Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Beslut Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Beslut 2016-09-15 Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1. Allmänt Riktlinjerna tillämpas för följande verksamheter som regleras i Skollagen (2010:800): Förskolan ( kapitel 8) Fritidshem

Läs mer

Riktlinjer efter KS beslut STENUNGSUNDS KOMMUN

Riktlinjer efter KS beslut STENUNGSUNDS KOMMUN 2012-10-01 STENUNGSUNDS KOMMUN Riktlinjer efter KS beslut 2012-08-27 STENUNGSUNDS KOMMUN Riktlinjer för Enskild pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem Typ av dokument Riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Utbildningsnämnden Datum: 2017-01-05 Riktlinjer för rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2(6) Innehållsförteckning Ansökningsförfarande... 3 Förutsättningar för att bli godkänd... 3 Beslut...

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Stadsledningsstaben Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Claes Strand Telefon 031-368 02 92 E-post: claes.strand@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala 1 (6) Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala Följande avgifter och tillämpningsföreskrifter har fastställts av Kommunfullmäktige i Sala 28 januari 2013

Läs mer

Tillsyn av de fristående förskolorna, fritidshemmen och den pedagogiska omsorgen, Kungsbacka kommun 2013

Tillsyn av de fristående förskolorna, fritidshemmen och den pedagogiska omsorgen, Kungsbacka kommun 2013 KUB1001, v2.0, 2013-02-26 Nämnden för Förskola & Grundskola Tillsyn av de fristående förskolorna, fritidshemmen och den pedagogiska omsorgen, Kungsbacka kommun 2013 Enligt Kungsbacka kommuns tillsynsplan

Läs mer

Regler för placering i förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg i Strängnäs kommun

Regler för placering i förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg i Strängnäs kommun 1/6 Beslutad när: 173 Beslutad av Barn- och utbildningsnämnden Diarienummer: BUN/2016:496-640 Ersätter: Gäller fr o m: 2017-01-01 Dokumentansvarig: Uppföljning: för placering i barnomsorg i Strängnäs kommun

Läs mer

Reviderad 2015-06-29. Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Reviderad 2015-06-29. Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Reviderad 2015-06-29 Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 2 Ansökan förskoleverksamhet och annan pedagogisk verksamhet Förälder och barn som är folkbokförda, på väg

Läs mer

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m Reviderad 2016-10-24 65 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun Fr. o m. 2017-01-01 2 1. Allmänt Dessa riktlinjer har fastställts av Kommunfullmäktige för att reglera förskola

Läs mer

Barn & Utbildning i Lomma kommun. TAXA OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg. Gäller från

Barn & Utbildning i Lomma kommun. TAXA OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg. Gäller från Barn & Utbildning i Lomma kommun TAXA OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg - 1 - Gäller från 2016-02-01 ANSÖK OM PLATS Lomma kommun ordnar förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet

Läs mer

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan?

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Barnomsorg Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Religion var det roligaste ämnet eftersom jag lärde mig så mycket om andra kulturer. Annika, 31 år Svenska är roligast för då kan jag läsa böcker

Läs mer

Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi Enligt 25 kap. 10 skollagen, samt Trollhättans Stads riktlinjer

Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi Enligt 25 kap. 10 skollagen, samt Trollhättans Stads riktlinjer Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi Enligt 25 kap. 10 skollagen, samt Trollhättans Stads riktlinjer Huvudman Namn Telefonnummer Adress Postnummer Ort E-postadress Organisationsform

Läs mer

Information. För förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem

Information. För förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem Information För förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem Förskola I förskolan bedrivs en pedagogisk gruppverksamhet för inskrivna barn i ålder 1-5 år. Under 2011 erbjuds pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) F. 4.1.1 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG (FAMILJEDAGHEM) Rätt till omsorgsplats Kommunen erbjuder förskoleverksamhet, familjedaghem och

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Regler Förskola och Skolbarnsomsorg 2007-07-01

Barn- och ungdomsnämnden. Regler Förskola och Skolbarnsomsorg 2007-07-01 Barn- och ungdomsnämnden Regler Förskola och Skolbarnsomsorg 2007-07-01 2 I N N E H Å L L sid HAPARANDA STADS FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG 3 RÄTT TILL PLATS 4 Barn till förvärvsarbetande och

Läs mer

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 1 (10) Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 I följande PM redovisas officiell statistik om elever och personal på fritidshemmen för läsåret 2016/17. Statistiken om fritidshem ingår i Sveriges

Läs mer

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET. Beslutsdatum: Dokumentansvarig: Utbildningschefen

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET. Beslutsdatum: Dokumentansvarig: Utbildningschefen REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET Dokumenttyp: Riktlinjer UN-2017/49 Diarienummer: UN-2017/49 Beslutande nämn: Utbildningsnämnden Beslutsdatum: 2017-02-13 Giltighetstid:

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Regler Förskola och Skolbarnsomsorg

Barn- och ungdomsnämnden. Regler Förskola och Skolbarnsomsorg Barn- och ungdomsnämnden Regler Förskola och Skolbarnsomsorg 2010-07-01 2 I N N E H Å L L sid HAPARANDA STADS FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG 3 RÄTT TILL PLATS 4 Barn till förvärvsarbetande och

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande av bidrag för enskild pedagogisk omsorg Riktlinjer för godkännande av bidrag för enskild pedagogisk omsorg Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Riktlinjer för godkännande och bidrag för enskild pedagogisk omsorg. Fastställd/Upprättad Utbildningsnämnden

Läs mer

att tacka för informationen och anse utredningsuppdraget som utfört.

att tacka för informationen och anse utredningsuppdraget som utfört. Utbildningsnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-03-01 25 Utredning av utökad vistelsetid på förskolan för barn till arbetssökande samt rätt till fritidshem och fritidsklubb för barn till föräldralediga

Läs mer

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-21 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (9) Marika Lyman Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Diarienummer 2013/BUN

Läs mer

Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 Kommunfullmäktige Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Dessa regler och villkor gäller för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borås Stad. Reglerna grundar sig på

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av enskild förskola och barnomsorg

Riktlinjer för godkännande av enskild förskola och barnomsorg Kultur- och utbildningsförvaltningen Riktlinjer för godkännande av enskild förskola och barnomsorg Antagen 2009-12-09 Datum Kultur- och utbildningsförvaltningen 2009-11-05 2(5) Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Fastställd av Utbildningsnämnden 2011-11-16 76 Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Tillämpningsföreskrifter Innehåll INNEHÅLL... 2 VAD ÄR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH FAMILJEDAGHEM?...

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun

Författningssamling i Borlänge kommun Författningssamling i Borlänge kommun Så fungerar Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2011-12-21 - senast reviderad 2017-06-13 Metadata om dokumentet

Läs mer

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2015-0610, 67 Gäller från 2015-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult Besöksadress

Läs mer

PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från den 1 februari 2012. (Beslutade i kommunfullmäktige 8/2012, 2012-01-30)

PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från den 1 februari 2012. (Beslutade i kommunfullmäktige 8/2012, 2012-01-30) PLACERINGSFÖRESKRIFTER Förskola Fritidshem Annan pedagogisk verksamhet - pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola - omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds - öppen förskola

Läs mer

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Verksamheten omfattar kommunal förskola samt pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) Fastställd av Kunskapsnämnden februari

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (5) 2013-01-14 pm TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR INTAGNING OCH PLATS I FRITIDSHEM, ÖPPEN FRITIDSVERKSAMHET (FRITIDSKLUBBAR) SAMT OMSORG UNDER DEN TID

Läs mer

REGLER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET

REGLER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET REGLER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET Regler, inom ramen för 8, 14 och 25 kap. skollagen Barn- och ungdomsnämnden 2013-01-23, reviderade 2014-12-11 ALLMÄNT Reglerna tillämpas

Läs mer

Revidering av prioriteringsordning vid placering i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Katrineholms kommun

Revidering av prioriteringsordning vid placering i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Katrineholms kommun 1 (6) Vår handläggare Arijana Bajric Gredelj, verksamhetsutvecklare Ert datum Er beteckning Revidering av prioriteringsordning vid placering i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Katrineholms

Läs mer

Nämnden för Förskola & Grundskola

Nämnden för Förskola & Grundskola Nämnden för Förskola & Grundskola SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 18.00 20.00 ande Ledamöter Anders Ekström (M), ordförande Christian Haneson (FP), 1:e vice ordförande

Läs mer

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef.

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef. MAXTAXA Förskola i Ockelbo kommun Verksamhet i förskolegrupp omfattar barn från 1 års ålder fram till och med vecka 31 det år barnet fyller 6 år. Verksamhet i förskola styrs av skollag, läroplan för förskolan

Läs mer

Avgifter & regler. Förskola Förskoleklass Fritidshem

Avgifter & regler. Förskola Förskoleklass Fritidshem Avgifter & regler Förskola Förskoleklass Fritidshem INNEHÅLL Verksamhetsformer... 2 Förskola och familjedaghem 1 5 år... 2 Allmän förskola för 3 5-åringar... 2 Förskoleklass... 2 Skolbarnsomsorg (fritidsverksamhet)...

Läs mer

Förslag till beslut Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen. Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad.

Förslag till beslut Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen. Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad. Torshälla stads nämnd 2016-12-13 Torshälla stads förvaltning Ledning och adminstration TSN/2016:150 Therese Nilsson 016-710 73 88 1 (4) Torshälla stads nämnd Yttrande över remiss av motion - Ge föräldrar

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Regler för utbetalning av grundbelopp och tilläggsbelopp

Regler för utbetalning av grundbelopp och tilläggsbelopp FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för utbetalning av grundbelopp och tilläggsbelopp Antagna i barn- och skolnämnden 2012-12-17 Bsn 139 Reviderade 2014-02-07, 2015-04-01 1 Beslut 2014-04-07 Gäller fr.o.m. 2014-08-01

Läs mer

Cirkulärnr: 09:28 Diarienr: 09/1903 Nyckelord: Barnomsorg, enskild, förskola, fritidshem, pedagogisk, omsorg, bidrag Handläggare: Eva-Lena Arefäll

Cirkulärnr: 09:28 Diarienr: 09/1903 Nyckelord: Barnomsorg, enskild, förskola, fritidshem, pedagogisk, omsorg, bidrag Handläggare: Eva-Lena Arefäll Cirkulärnr: 09:28 Diarienr: 09/1903 Nyckelord: Barnomsorg, enskild, förskola, fritidshem, pedagogisk, omsorg, bidrag Handläggare: Eva-Lena Arefäll Avdelning: Lärande och arbetsmarknad Datum: 2009-04-29

Läs mer

Beslut för förskola. i Ekerö kommun

Beslut för förskola. i Ekerö kommun Ekerö kommun för förskola i Ekerö kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se 2 (9) Tillsyn av förskolan

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningens rapport på återremiss av en motion.

Barn- och utbildningsförvaltningens rapport på återremiss av en motion. Barn- och utbildningsförvaltningens rapport på återremiss av en motion. Kommunstyrelsen har beslutat att återemitera ett ärende (Dnr KS/2014:237) till Barn- och utbildningsnämnden för ytterligare utredning

Läs mer

Tillämpningsregler för förskolorna i Kungsörs kommun.

Tillämpningsregler för förskolorna i Kungsörs kommun. Tillämpningsregler för förskolorna i Kungsörs kommun. Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2016-09-14 Förskola Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg.

Läs mer

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun Skolnämnden Enhet/Handläggare Skolförvaltningen Datum 2011-09-13 Ert datum Beteckning Er beteckning Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi i Skövde kommun t:\skf\samarbete\informationsmaterial\riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg TJÄNSTESKRIVELSE 2013-05-14 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Läs mer

Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år.

Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år. OXL100 v 1.0 2006-11-13 1 (11) Fastställd UN 29 2013-05-02 Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år. Postadress Besöksadress Telefon/Fax

Läs mer

Arbetsplan för Pedagogisk omsorg i Tranås kommun

Arbetsplan för Pedagogisk omsorg i Tranås kommun FAMILJEDAGHEM/ FAMILJEFRITIDSHEM Arbetsplan för Pedagogisk omsorg i Tranås kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. och riktlinjer... 4 2.1 Normer och värden... 4 2.2 Utveckling och lärande... 5 2.3 Barns inflytande...

Läs mer

INFORMATION OCH REGLER

INFORMATION OCH REGLER INFORMATION OCH REGLER TILL DIG SOM HAR BARN I KOMMUNAL FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM Barn och utbildningsförvaltningen Reviderad 20110727 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KOMMUNENS SKYLDIGHET...3 2

Läs mer

Riktlinjer godkännande av att bedriva fristående förskola för enskild huvudman

Riktlinjer godkännande av att bedriva fristående förskola för enskild huvudman YTTRANDE Utbildningsnämnden Datum: Riktlinjer godkännande av att bedriva fristående förskola för enskild huvudman 2(6) Innehållsförteckning Ansökningsförfarande... 3 Förutsättningar för att bli godkänd...

Läs mer

Regler och placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Regler och placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 2017-03-01 Diarienummer UN 2015:170 Regler och placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Tillämpas från och med 1 november 2015 Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille

Läs mer

Tjänsteskrivelse Barnomsorg vid obekväm arbetstid 2014

Tjänsteskrivelse Barnomsorg vid obekväm arbetstid 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2014-04-09 DNR BUN 2014.085 BIRGITTA TALLRYD SID 1/1 UTREDARE/ SPECIALPLANERARE BIRGITTA.TALLRYD@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Barnomsorg

Läs mer