Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg."

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer FG/2015:190 Utredning om pedagogisk omsorg Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg. Sammanfattning Förvaltningen har rapporterat uppdraget genom en sammanställning över önskemålen om pedagogisk omsorg 2015, rekryteringsprocess av dagbarnvårdare och handläggning av ansökningar för att starta pedagogisk omsorg i fristående regi. Uppdraget har kompletterats med beskrivning av kvalité, säkerhet, barngruppernas storlek och sammansättning, konsekvenser av dagbarnvårdarnas arbetstidsavtal och ekonomiska konsekvenser. Förvaltningen överlämnar rapporten till nämnden utan eget förslag till ställningstagande. Nämnden för Förskola & Grundskola förväntas ta ställning till olika alternativ kring pedagogisk omsorg: verksamhetens omfattning: barn 1-5 år eller 1-13 år ska barn placerade hos dagbarnvårdare erbjudas dubbelplacering, vilket innebär plats både hos en dagbarnvårdare och på förskola för att täcka omsorgsbehovet förändrad resursfördelning till pedagogisk omsorg utifrån nya förutsättningar Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Utredning pedagogisk omsorg i Kungsbacka kommun, Arbetsutskottet, /15 Nämnden /15 Arbetsutskottet /15 Anette Liedström Hjorth Förvaltningschef Förskola & Grundskola Annika Loven Samuelsson (1) Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

2 PEDAGOGISK OMSORG Annika Samuelsson Loven Utredning Kungsbacka kommun

3 Inledning Nämnden för Förskola & Grundskola har gett förvaltningen i uppdrag att redovisa följande: en kommunövergripande sammanställning över önskemålen om pedagogisk omsorg göra förnyade ansträngningar för att rekrytera dagbarnvårdare som motsvarar efterfrågan underlätta och eventuellt påskynda ansökningar om start i egen regi I samband med ovanstående utredning har förvaltningen kompletterat uppdraget med följande delar: beskrivning av kvalité, säkerhet, barngruppernas storlek och sammansättning konsekvenser av dagbarnvårdarnas arbetstidsavtal ekonomiska konsekvenser utifrån nyckeltal Med utgångspunkt i skollagen 25 kap 2 och Skolverkets Allmänna råd för pedagogisk omsorg ingår även en jämförelse av förutsättningar, krav och konsekvenser inom pedagogisk omsorg i respektive kommunal och fristående regi. Bakgrunden till uppdraget är att efterfrågan på platser inom pedagogisk omsorg årligen har minskat. Den varierar över tid och mellan de olika geografiska områdena. Se stycket nedan Redovisning av efterfrågan. Sammanfattning Förvaltningen har rapporterat uppdraget genom en sammanställning över önskemålen om pedagogisk omsorg 2015, rekryteringsprocess av dagbarnvårdare och handläggning av ansökningar för att starta pedagogisk omsorg i fristående regi. Uppdraget har kompletterats med beskrivning av kvalité, säkerhet, barngruppernas storlek och sammansättning, konsekvenser av dagbarnvårdarnas arbetstidsavtal och ekonomiska konsekvenser. Förvaltningen överlämnar rapporten till nämnden utan eget förslag till ställningstagande. Nämnden för Förskola & Grundskola ska ta ställning till olika alternativ kring organisering av pedagogisk omsorg: omfatta barn 1-5 år eller 1-13 år barn placerade hos dagbarnvårdare erbjuds dubbelplacering, vilket innebär plats både hos en dagbarnvårdare och på förskola för att täcka omsorgsbehovet förändrad resursfördelning till pedagogisk omsorg utifrån nya förutsättningar Bakgrund Dagbarnvårdare arbetar med en barngrupp i det egna hemmet. För att täcka behovet av omsorg över veckan för barn/föräldrar krävs minst två dagbarnvårdare för de flesta av barnen, eftersom dagbarnvårdarnas arbete numera följer samma arbetstidsavtal som andra yrkesgrupper. En dagbarnvårdares tillgängliga arbetstid täcker inte behoven av omsorgstid för barngruppen. I genomsnitt kräver ett placerat barn i pedagogisk omsorg 1,25 plats. Då organisationen byggs upp runt behoven hos varje enskilt barn i barngruppen i relation till arbetstiden utifrån avtalet, är det komplext att göra anpassningar vid förändringar av omsorgstid eller ny efterfrågan under året. 1

4 Definition av pedagogisk omsorg Enligt skollagen 25 kap 2 kan pedagogisk omsorg erbjudas istället för förskola eller fritidshem. Pedagogisk omsorg är i sig ett samlingsbegrepp och det finns många olika varianter av hur den bedrivs, varav dagbarnvårdare är en. Det kan också handla om nya tidigare oprövade former. Skollagen 25 kap 2 Enligt skollagen 25 kap 2 Kommun ska sträva efter att istället för förskola eller fritidshem erbjuda barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det. Kommunen ska ta skälig hänsyn till vårdnadshavarnas önskemål om verksamhetsform. Skolverkets Allmänna råd om pedagogisk omsorg definierar att sträva efter att en kommun inte utan vidare kan avstå från att tillhandahålla pedagogisk omsorg. Ambitionsnivån ska vara att erbjuda omsorg för de familjer som önskar det. Kommunerna är således inte skyldiga att erbjuda pedagogisk omsorg men ska ta skälig hänsyn till vårdnadshavarnas önskemål om verksamhetsform. I Kommunfullmäktiges reglemente för nämnden för Förskola & Grundskola finns pedagogisk omsorg som en del av nämndens ansvar. Nämnden har därefter, genom reglerna för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beslutat om hur pedagogisk omsorg ska erbjudas. Nämnden erbjuder genom de beslutade reglerna insatser utöver skollagens bestämmelser. Exempelvis att plats ska erbjudas inom fyra månader, att avgiften minskas för 3-6 åringar motsvarande som för den allmänna förskolan och att enhetschef kan besluta om avgiftsbefrielse för barn i behov av särskilt stöd. I Kungsbacka finns idag pedagogisk omsorg i såväl kommunal som fristående regi. Efterfrågan och placeringar i pedagogisk omsorg Redovisning av efterfrågan I den kommunala verksamheten har efterfrågan på platser minskat. Nedan redovisas placerade barn i mars respektive år 2009, 2012, 2015; 2009; 172 förskolebarn 2012; 141 förskolebarn 2015; 92 förskolebarn I den fristående verksamheten har efterfrågan på platser ökat. År 2012 var totalt 25 förskolebarn placerade. Fyra huvudmän har idag rätt till kommunalt bidrag; Nedan redovisas start av verksamheter och placerade barn i mars 2015, respektive samt totalt. Start 2010 Små hjärtan, 12 förskolebarn Start 2011 Karins familjedaghem, 6 förskolebarn Start 2011 Ewa Svensson, 7 förskolebarn Start 2013 Gårda Kidz, 10 förskolebarn Totalt: 35 barn förskolebarn 2

5 Förändringarna i efterfrågan följer den nationella utvecklingen av verksamhetsformen pedagogisk omsorg. Skolverket publicerar årligen ett PM, Dnr 2015:476, med statistik och analys. Nationellt bedrivs idag var tredje verksamhet i enskild regi. Enligt Skolverkets rapport 392/ 2013 Föräldrars val och inställning till förskola och fritidshem är föräldrarnas motiv till val av plats i pedagogisk omsorg - barngruppens storlek, personalen och närheten till hemmet. Förändrad organisation på grund av minskad efterfrågan Med anledning av minskad efterfrågan på platser i pedagogisk omsorg och färre antal anställda har förvaltningen för avsikt att från och med hösten 2015 organisera ledningen för den pedagogiska omsorgen lokalt på de pedagogiska enheterna. Med nuvarande efterfrågan innebär det ledningsresurs på pedagogisk enhet Norr och pedagogisk enhet Söder. Sammanställning av anmält behov av pedagogisk omsorg HT 15 Eftersom förvaltningen strävar efter att erbjuda vårdnadshavarna sitt förstahandsval i ansökningar om plats i verksamheten utgår sammanställningen i tabellen nedan från vårdnadshavarnas prioritering i anmälan. Månad Ny anmälan Tackat ja Tackat nej Övrigt Januari 3 3 Februari Mars 0 April 4 4 Maj förskolebarn önskat placering november 3 skolbarn har fått erbjudande om placering på fritidshem 2 började i augusti och 1 har ej svarat* Juni 1 1 Juli 1 Önskar plats Enhetscheferna för pedagogisk omsorg har beskrivit svårigheter i planering och anpassningar av verksamheten. Svårigheterna har t ex bestått av att vårdnadshavare kan ha önskemål om placering hos annan dagbarnvårdare än den som har plats, önskemålen om plats förändras under handläggningstiden, barn som finns i verksamheten har erbjudits plats hos annan huvudman eller annan verksamhetsform och slutar direkt. Det innebär svårigheter att ansvara för barngrupperna sammansättning och att de nyttjas i full utsträckning. Enhetscheferna har gjort individuella lösningar runt varje barngrupp och dagbarnvårdare. Det är en sårbar organisation när barn slutar med kort varsel, vid dagbarnvårdares frånvaro eller om någon personal slutar. Tjänsteplaneringen görs en gång per halvår och vid minskning av verksamhet så tar processen tid vilket medför ekonomiska konsekvenser då platser inte nyttjas. Efterfrågan varierar både mellan de olika geografiska områdena och över tid samtidigt som dagbarnvårdare arbetar i det egna hemmet och platserna kan erbjudas just där. Rekrytering av dagbarnvårdare inom kommunal regi Vid tjänsteplaneringen inom den kommunala verksamheten görs en sammanställning halvårsvis. Enhetscheferna planerar och anpassar verksamheten efter de förutsättningar som är 3

6 kända. I februari fanns en överkapacitet i pedagogisk enhet Norr och saknades platser i pedagogisk enhet Söder. För att möta efterfrågan anställdes en personal i Åsa och en personal i Fjärås i juni. Efterfrågan har under juli minskat något vilket sannolikt innebär en överkapacitet även i Åsa. Ansökningar om start av pedagogisk omsorg i fristående regi Handläggningstiden för en ansökan är 4-6 månader, vilket kan uppfattas som en lång tid. Med hänsyn till tid för kompletteringar från den som ansöker och till den demokratiska beslutsprocessen krävs denna tid, se arbetsordning i tabell nedan. Förskola & Grundskolas tillsynsenhet handlägger ansökningar omgående när de inkommit och bokar personligt möte när ansökan är i det närmaste komplett. De uppgifter som krävs för att komplettera handlingen begärs in tidigt i processen. Vår intention är att stödja den fristående huvudmannen för att underlätta ansökningsprocessen vilket inte är ett lagkrav utan en utökad service. I Stockholm och med Göteborg sänds ansökan tillbaka till huvudmannen om den inte är komplett och handläggningen påbörjas först när den är fullständig. Förvaltningen har fått in ansökningar från tre nya huvudmän om placering av totalt 24 barn fördelat på tre dagbarnvårdare. I samtliga ansökningar har huvudmannen uppgett augusti 2015 som planerat startdatum. En huvudman har fått avslag, en har återtagit ansökan och en har begärt få sin ansökan vilande. Huvudman Ansöknings datum Begäran om kompletteringar BiMas 9/2 18/3 personligt solstrålar möte 14/4 mail Kroksjötorp. 20/3 14/4 mail 12/5 efter flera försök till kontakt telefonsamtal Nyckelpigan 28/4 6/5 bokas datum för personligt möte 26/5 begäran om kompletteringar Övrigt 12/5 Huvudmannen uppger att hon inte fått mailet från den 14/3 men har redan kompletterat en av sju uppgifter 12/5 avbokas personligt möte Nytt möte bokat 26 maj Inkomna kompletteringar 20/3 17/4 5/5 inkom en av sju uppgifter 8/5 sökte huvudmannen kontakt 26/5 Begärt få ansökan vilande under sommaren Tjänsteskrivelse klar 6/5 för juridisk granskning och FC godkännande Avslutat ärendet Au datum Utskick 19/5 inför AU 3/6 Nämnds beslut 16/6 Konsekvenser av dagbarnvårdarnas arbetstidsavtal När dagbarnvårdarna fick ett nytt avtal som innebar 40 timmars arbetsvecka medförde detta stora konsekvenser nationellt för pedagogisk omsorg i kommunal regi. Det är olika förutsättningar för att bedriva pedagogisk omsorg i kommunal och fristående regi då kraven kring anställningarna ser olika ut och det medför konsekvenser för både barn, vårdnadshavare och dagbarnvårdare. 4

7 Kommunala dagbarnvårdare En dagbarnvårdare arbetar 40 timmar fördelat på fyra dagar i veckan. Verksamheten kräver ett systematiserat vikariesystem där dagbarnvårdare kan vikariera för varandra i det vardagliga arbete och det kan krävas ytterligare dagbarnvårdare vid annan frånvaro. Det innebär att varje dagbarnvårdare tar emot extra barn till den egna barngruppen flera dagar under veckan. De enskilda barnen vistas således i mer än en grupp i veckan. En barngrupp kräver minst 1,25 % årsarbetare plus eventuellt vikarie vid frånvaro. Ett alternativ till vikariesystemet som beskrivs ovan är att erbjuda barn hos dagbarnvårdare en dubbelplacering, vilket innebär plats både hos dagbarnvårdare och i förskolegrupp. Förvaltningens bedömning är att en sådan lösning minskar sårbarheten vid anmälda förändringar av omsorgstid och vid dagbarnvårdarnas frånvaro. Varje enskilt barns behov av omsorgstid tillgodoses i samarbete mellan dagbarnvårdare och pedagogerna i förskolegruppen. Barnet kommer enbart att ha en stadigvarande placering i förskolegrupp utöver sin ordinarie dagbarnvårdare. Fristående dagbarnvårdare En fristående huvudman är enligt skolverket skyldig att erbjuda omsorg 65 timmar per vecka. Det innebär att barnen vistas i samma grupp under veckan. Inom tillsynsansvaret begär förvaltningen en vikarieplan med ett i förväg godkänt vikariesystem för att lösa omsorgsbehovet vid sjukdom, ledigheter och annan frånvaro. En fristående huvudman som arbetar som dagbarnvårdare tar själv ansvar för den omsorgstiden vårdnadshavarna behöver och kan anställa timvikarie vid frånvaro. Huvudmannen behöver inte följa dagbarnvårdarnas ordinarie arbetstidsavtal. Kvalité, säkerhet, barngruppernas storlek och sammansättning Kvalité Enligt skollagen ska pedagogisk verksamhet bedrivas i ändamålsenliga lokaler i grupper med lämplig sammansättning och storlek. Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barns behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses, 25 kap 2. Enligt Skolverkets Allmänna råd för pedagogisk omsorg bör huvudmannen säkerställa att personalen har förutsättningar att bedriva verksamheten så att den stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande samt förbereder för fortsatt lärande. Detta sker exempelvis genom personalens kompetens, relevanta material och redskap samt lokalernas utformning. Personalen bör utforma verksamheten så att den främjar leken och kreativiteten samt tar tillvara och stärker barnens intresse för att lära. Verksamheten ska stimulera barnens språkutveckling och utgår från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Säkerhet En dagbarnvårdare har själv ansvar för alla barn i barngruppen under hela dagen. Det kräver en god organisation för att lösa vissa situationer exempelvis vid matlagning, vid blöjbyten och om ett barn behöver tröstas eller en vårdnadshavare vill samtala vid lämning eller hämtning. Dagbarnvårdaren ansvarar också att samspelet i barngruppen fungerar genom vuxennärvaro. 5

8 En nyckelfråga är hur många barn i åldrarna 1-5 år en dagbarnvårdare ensam kan ansvara för. En annan nyckelfråga är hur många skolbarn en dagbarnvårdare ensam kan ansvara för. I Skolverkets statistik och analys, PM, Dnr 2015:476, är det övervägande yngre barn i pedagogisk omsorg och grupper om fem eller sex barn per dagbarnvårdare är vanligast. Enligt Skolverkets kommunblad 2014 är antalet inskrivna barn per personal i genomsnitt: 4,7 i Kungsbacka, 5,0 i kommungruppen 4,8 i riket Förvaltningens bedömer utifrån ovan att i en barngrupp med max sex förskolebarn alternativt max tio skolbarn kan kravet på säkerhet och kvalité uppfyllas. Nyckeltalen bygger på att barngrupperna består av förskolebarn eller skolbarn. Kombinationer av olika åldrar kan förekomma. Barngruppernas storlek och sammansättning Det finns flera olika faktorer att ta hänsyn till vid bedömningen av barngruppens storlek, exempelvis: Dagbarnvårdarens kompetens Lokalernas storlek och utformning Dagbarnvårdaren arbetar ensam i hemmet och utför många olika arbetsuppgifter samtidigt Organisationen av arbetet för att ha uppsikt över alla barn hela tiden Barnens ålder, barn med annat modersmål än svenska samt barn i behov av särskilt stöd Barnens närvarotider som varierar över tid, det ska finnas utrymme för utökning av tider Andel egna barn kontra inskrivna barn samt deras relationer Förvaltningens bedömning är att en dagbarnvårdare kan ta ansvar för max 6 förskolebarn och i kommunal regi innebär det 1,25 % heltidstjänst, dvs varje barn erbjuds 1,25 plats. Förvaltningens bedömning är att det lägsta möjliga barnantal hos en dagbarnvårdare är fyra barn under en tid och om efterfrågan inte ökat inom tre månader krävs en verksamhetsförändring. I fristående regi innebär det att en av verksamheterna måste anställa personal för att kunna ha kvar rätten till 7 bidrag. Enligt nu gällande beslut krävs bara timanställd personal då barngruppen faktiskt består av sju förskolebarn, detta beslut bör omprövas. Pedagogisk omsorg för elever Enligt skollagen ska kommuner sträva efter att ta skälig hänsyn till vårdnadshavares val av verksamhetsform. Pedagogisk omsorg för skolbarn nyttjas sedan flera år endast i delområde Fjärås. En nyckelfråga är om nämnden även fortsättningsvis ska erbjuda pedagogisk omsorg till skolbarn med plats hos dagbarnvårdare eller om skolbarn enbart ska erbjudas plats i fritidshem, där rektor ges möjlighet att göra avsteg vid behov. 6

9 Fritidshemmets uppdrag innebär enligt skolverket att tillsammans med skolan bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande. Motsvarande nationellt uppdrag finns inte för pedagogisk omsorg. Eftersom barnen i pedagogisk omsorg inte deltar i den kompletterande verksamhet som fritidshemmet utgör i skolan, är det är viktigt att dessa barn stöds av lärare i förskoleklass eller skola för att bli en del av gemenskapen. Barn samspelar ofta under förmiddagarna genom små planeringar av vad de ska göra tillsammans på eftermiddagen och de bjuder in varandra till olika aktiviteter på fritidshemmet. De elever som ska gå över till en annan verksamhet på eftermiddagen kan inte delta i dessa små samtal i samma omfattning. När flertalet av barnen går över till fritidshemmet hämtas barnen med placering i pedagogisk omsorg av sin dagbarnvårdare alternativt tar skolbussen och hämtas vid busshållplatsen. Ekonomi I utredningen bedömer förvaltningen att en gruppstorlek på 6 förskolebarn är att föredra. Utredningen kommer också fram till att 1,25 dagbarnvårdare krävs för att täcka en veckas omsorgsbehov om nuvarande modell med vikarietäckning av annan dagbarnvårdare behålls. En genomsnittlig kostnad per dagbarnvårdare har räknats fram. För att underlätta jämförelsen mellan kostnader och intäkter för verksamheten tas ingen hänsyn till den så kallade omkostnadsersättningen som är den ersättning som dagbarnvårdarna får för lokaler, måltider mm. För 2014 var den totala utbetalda omkostnadsersättningar för verksamheten 1,3 miljoner kronor. Intäkterna för verksamheten utgörs av den ersättning (barn-, elevpeng) som erhålls i resursfördelningsmodellen. Nedan följer de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten nedbrutet per barngrupp i 2015 års resursfördelningsmodell. Kostnader: 1 årsarbetare dagbarnvårdare 452 tkr 1,25 årsarbetare dagbarnvårdare 565 tkr Finansieras av bidragen till en grupp av 6 barn 1 barn (i en grupp med 6 barn) 94 tkr Intäkter: 1 barn 1-2 år 98 tkr 1 barn 3-5 år 78 tkr 1 barn Åk F-3 38 tkr 1 barn Åk tkr Kommentar: Kostnad per barn exklusive omkostnadsersättning är 94 tkr. I nuvarande resursfördelningsmodell erhålls 98 tkr för barn 1-2 år, vilket täcker kostnaderna. Däremot är resursfördelningen för barn 3-5 år och för skolbarn inte tillräcklig för att täcka kostnaderna. I resursfördelningsmodellen för 2016 behöver nämnden besluta om samma resursfördelning till 1-5 åringar, där nivån blir den som idag gäller för barn 1-2 år. Det innebär att kostnaden för barn 3-5 år ökar med 25 %. Ingen viktning görs då mellan förskoleåldrarna såsom görs i 7

10 förskolan. Förslaget innebär en utökad kostnad på cirka 1,5 miljoner kronor beräknat på det antal barn 1-5 år som idag är placerade i egen och fristående pedagogisk verksamhet. När det gäller resursfördelning till skolbarn F-6 behöver nämnden också besluta om en höjning av ersättningen. Med samma logik som för de yngre barnen innebär detta att man utgår från den ersättning som man idag har för åk F-3 även för åk 4-6. Det innebär att kostnaden för åk 4-6 ökar med drygt 30 % och att det blir fler än 6 barn i barngrupper med åldrarna 1-13 år. Eftersom det är få barn F-6 innebär detta en marginellt utökad totalkostnad för egen och fristående regi. Anette Liedström Hjorth Förvaltningschef 8

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom förskolan

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom förskolan Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom förskolan Rapport från nätverket 3KV (Kalmar, Karlskrona, Kristianstad och Växjö kommuner) Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom förskolan 2006-2007 1. Sammanfattning...

Läs mer

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Verksamheten omfattar kommunal förskola samt pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) Fastställd av Kunskapsnämnden februari

Läs mer

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun Reviderade 2013-04-18 (BUN 63) Reviderade 2015-03-19 (BUN 34) Gäller från 2015-08-01 Reviderade 2015-06-10 (KF 152) Gäller from 2015-08-01 Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Läs mer

Beslut 2011-01-27. Dnr: 40-2010:43. Beslut. efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet

Beslut 2011-01-27. Dnr: 40-2010:43. Beslut. efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet Beslut 2011-01-27 Dnr: 40-2010:43 Beslut efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet Beslut Riktad tillsyn av Tomelilla kommun 2011-01-27 1 (2) Dnr 40-2010:43 Tomelilla

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun

Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun I den här skriften får du information om - vilka regler som gäller för förskoleverksamheten i kommunen - vilka regler och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Riktlinjer kommunala förskolor

Riktlinjer kommunala förskolor Dnr 2015/BUN 0042 Riktlinjer kommunala förskolor Gällande från 1 juli 2015 Barn -och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun / 2015-07-01 2 (31) Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 1.1 Förskolans uppdrag...

Läs mer

Barnomsorg i Tomelilla kommun

Barnomsorg i Tomelilla kommun Barnomsorg i Tomelilla kommun AVGIFTER OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg Taxor fastställda av Kommunfullmäktige 2009 Reviderad 2013-02-27 1 Innehåll för förskoleverksamhet,

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan

Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan Bildningsförvaltningen rev TJÄNSTESKRIVELSE 2012-03-12 Dnr 2011/6067 2012-03-13 1(2) Bildningsnämnden Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan Förslag till beslut

Läs mer

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE VK300S v1.0 040416, Kallelse BoU nämnd 140129 bou.doc Datum 2014-01-22 1 (1) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Till: sammanträde med barn- och utbildningsnämnden Tid: onsdagen den 29 januari 2014 kl. 16.00 Plats:

Läs mer

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp 2013-10-18 1 (16) Dnr 400-2013:3681 särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Bakgrund Det

Läs mer

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM. Varbergs kommun

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM. Varbergs kommun REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM Varbergs kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGLER FÖR FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG BARN SOM SKA BÖRJA FÖRSKOLA ELLER PEDAGOGISK OMSORG 1 Rätt

Läs mer

Taxa och regler för barnomsorg

Taxa och regler för barnomsorg Taxa och regler för barnomsorg i Eslövs kommun Antagen av kommunfullmäktige i Eslövs kommun 2015-06-15 Innehåll 1. Barnomsorg i Eslövs kommun 3 2. Ansöka om barnomsorgsplats 4 3. Allmän förskola 5 4. Omsorg

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå för. förskolan. lå 2012/2013

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå för. förskolan. lå 2012/2013 Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå för förskolan lå 2012/2013 Redovisningen avser arbetet med de nationella målen enligt skollagen (SFS 2010:800) 4 kap 3 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer och taxa för barnomsorgen

Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Verksamheten bedrivs i kommunal eller extern regi, och riktar sig till alla barn i åldern 1-12 år som är bosatta i kommunen. Även barn bosatta utanför kommunen kan

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Heidi Sjöstedt (M), 15 juni kl 16.30, Borgmästargatan 5A

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Heidi Sjöstedt (M), 15 juni kl 16.30, Borgmästargatan 5A KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-05-29 Nämnden för Funktionsstöd Sammanträde 2015-06-11 klockan 15:00 Sjöallén 9D, Kungsbacka Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Heidi

Läs mer

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s)

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2007-05-29 Plats och tid för sammanträdet Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna, tisdagen den 29 maj kl. 08.30 13.20 Ajournering

Läs mer

Tillgång och efterfrågan på barnomsorg. Enkät till föräldrar med barn i åldern 1 12 år

Tillgång och efterfrågan på barnomsorg. Enkät till föräldrar med barn i åldern 1 12 år Tillgång och efterfrågan på barnomsorg Enkät till föräldrar med barn i åldern 1 12 år Tillgång och efterfrågan på barnomsorg Enkät till föräldrar med barn i åldern 1 12 år Sammanfattning: I denna rapport

Läs mer

Regler för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg från och med 2013-06-01

Regler för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg från och med 2013-06-01 TJÄNSTESKRIVELSE 1[8] Referens Sofia Nordgren Regler för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg från och med 2013-06-01 Former av barnomsorg Förskolan tar emot barn i åldern 1-5 år.

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS

Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS 2009 12 08 Nätverket LUFSA: Alingsås Falköping Lidköping Lilla Edet Ulricehamn Vårgårda Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2006 Barn- och utbildningsnämnden

KVALITETSREDOVISNING 2006 Barn- och utbildningsnämnden KVALITETSREDOVISNING 2006 Barn- och utbildningsnämnden Barn, elever och föräldrar Ekonomi Utveckling Verksamhet Medarbetare Galax Balanserat styrkort för Barn- och utbildningsförvaltningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Om möjligheten att erbjuda barnpassning inom Stockholms universitets lokaler. (Dnr SU 301-1726-08)

Om möjligheten att erbjuda barnpassning inom Stockholms universitets lokaler. (Dnr SU 301-1726-08) Om möjligheten att erbjuda barnpassning inom Stockholms universitets lokaler (Dnr SU 301-1726-08) Projektgruppens slutrapport, den 15 december 2008 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Uppdraget... 4 1.2. Utredningsarbetet...

Läs mer