[Skolbib] någon som har tips på? en rapport om skolbiblistan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "[Skolbib] någon som har tips på? en rapport om skolbiblistan 2001 2007"

Transkript

1 [Skolbib] någon som har tips på? en rapport om skolbiblistan Hanna Johansson Enskilda gymnasiet November 2007

2 2 Innehållsförteckning Förord... 3 Inledning... 3 En e-postlista för skolbibliotekarier... 4 Skolbiblistans bakgrund och historik... 5 Intervju med skolbiblistans administratör... 6 Skolbiblistan år för år Resumé av årets frågor och diskussioner... 8 Ett urval av 2001 års diskussioner Resumé av årets frågor och diskussioner Ett urval av 2002 års diskussioner Resumé av årets frågor och diskussioner Ett urval av 2003 års diskussioner Resumé av årets frågor och diskussioner Ett urval av 2004 års diskussioner Resumé av årets frågor och diskussioner Ett urval av 2005 års diskussioner och Resumé av årets frågor och diskussioner Ett urval av 2006 års diskussioner Ett urval av 2007 års diskussioner Återkommande diskussioner på skolbiblistan Diskussioner om kompensation inläsning av barn- och ungdomslitteratur Diskussioner kring läromedelshantering Diskussioner kring arbetsförhållanden Intervjuer Enkätundersökning Sammanfattning och reflektioner Källor: BILAGA: Skolbiblistan standardrapport (enkät)

3 3 Rapport om skolbiblistan Förord Anette Holmqvist på Myndigheten för skolutveckling är skolbiblistans administratör men också en av dem som prenumererat på listan sedan start. I maj 2007 kontaktade hon mig och frågade om jag ville skriva denna rapport om skolbiblistan. Rapporten skulle vara en saklig genomgång över listans innehåll mellan 2001 och 2007 och ge utrymme åt både positiva och negativa reflektioner. Jag som har skrivit rapporten har arbetat som skolbibliotekarie sedan 2002 och har följt skolbiblistans inlägg som prenumerant sedan dess. Inledning Skolbiblistan har sedan den startade på 1990-talet varit ett aktivt forum för frågor som rör skolbibliotek. På listan har många nyfikna medlemmar ställt frågor, diskuterat aktuella ämnen och delat med sig av information och erfarenheter. Prenumeranterna har under åren bytts ut, nya har tillkommit medan andra varit med sedan start. Medlemsantalet och inläggen till listan har trots olika förändringar fortsatt att öka. Sedan Internet och e-post utvecklats till verktyg som används i det dagliga arbetslivet har många diskussionslistor startats och lagds ned. Det är en kommunikationsform som används för såväl privata som yrkesrelaterade intressen. Till skolbiblistan skickar prenumeranterna frågor och funderingar som hör till arbetet i ett skolbibliotek och delger varandra tips och idéer. Diskussionslistan ger även utrymme åt åsiktsutbyten kring större frågor. Sedan 2001 har samtliga inlägg sparats i skolbiblistans arkiv och de ämnesrubriker som är synliga där visar att listans inlägg spänner över många ämnesområden. Det kunskapsutbyte som skett mellan medlemmarna under sju år bildar ett stort informationsmaterial som ligger till grund för denna rapport. Syftet med rapporten är dels att ta fram en dokumentation över skolbiblistans innehåll som sammanfattar ämnen som har varit viktiga att diskutera och frågor som har fått mycket utrymme, dels att försöka belysa vilka funktioner listan fyller för sina prenumeranter. I samband med detta är det viktigt att framhålla att många skolbibliotekarier arbetar ensamma på sina skolor och saknar kollegor med samma uppgifter och ansvarsområden. Detta är en förklaring till att skolbiblistan fortsatt att vara aktiv i så många år. Rapporten inleds med en beskrivning av skolbiblistan samt några avsnitt om listans bakgrund och historik. Därefter följer en genomgång av inläggen över tid med fokus på vanliga frågor och intressanta diskussioner. I slutet av rapporten kommer ett avsnitt som återger intervjuer med några av listans användare, samt en avslutande del med sammanfattningar och reflektioner. I många inlägg ställer medlemmarna specifika frågor inom olika ämnen som berör skolbiblioteksyrket. Vissa frågor besvaras av många prenumeranter men ofta är svaren relativt kortfattade och håller sig till det aktuella ämnet. Andra inlägg leder vidare till längre diskussioner som engagerar flera medlemmar på listan. Jag har valt att skilja prenumeranternas frågor från debattinlägg och djupare diskussioner. Till diskussioner har jag räknat inlägg av resonerande eller diskuterande karaktär där minst tre prenumeranter deltar med synpunkter. Rapporten är indelad efter år och varje år inleds med en kort sammanfattning

4 4 över frågor och diskussioner som tagits upp under året. Därefter följer några avsnitt där jag fördjupar mig i ett urval intressanta diskussioner. Vissa diskussionsämnen har varit intressanta för många prenumeranter och återkommit flera gånger på skolbiblistan. Dessa har jag sammanfattat och återgett under rubriken Återkommande diskussioner. Fakta, bakgrund och innehållsreferat bygger framför allt på inläggen i arkivet men även på intervjuer och information från Anette Holmqvist. Dessutom har en enkät med frågor om medlemmarnas användning av listan legat ute på skolbiblistan under några veckor under hösten Enkäten finns med i denna rapport som en bilaga. Skolbiblioteksyrket går under många beteckningar och utförs av personer med skiftande utbildning, uppdrag och anställningsformer. I denna rapport väljer jag att titulera alla som ansvarar för skolbiblioteksverksamheten i en skola för skolbibliotekarier. En e-postlista för skolbibliotekarier Skolbiblistan är en e-postlista för skolbibliotekarier och andra som är intresserade av skolbiblioteksfrågor. Den är ett forum där deltagarna kan diskutera, ställa frågor och utbyta erfarenheter. Skolbiblistan finns hos Myndigheten för skolutveckling (MSU) och administreras av en av myndighetens webbredaktörer. Listan har cirka 1000 prenumeranter från ungefär lika många skolor eftersom många skolbibliotekarier arbetar ensamma på sina skolor. Breven som skickas till listan täcker in många olika ämnesområden, allt från frågor om boktitlar och litterära genrer till mer djupgående diskussioner om bibliotekspedagogik och elevers informationskompetens. Listan har också ett webbarkiv, där alla inlägg från 2001 och framåt finns publicerade. Diskussionen är alltså offentlig och det går att hitta enskilda inlägg via sökning på Internet. Skolbiblistan är enbart till för medlemmarnas frågor och relevant information från olika aktörer inom biblioteksområdet. Reklam är inte tillåtet, men det går bra att annonsera om mässor, kurser och konferenser inom de områden som diskuteras på listan: litteratur, språk-, läs- och skrivutveckling, informationssökning och källkritik. Ibland använder också myndigheten listan för att snabbt sprida information om olika projekt och satsningar inom nämnda områden. För att få en bild av vilka yrkesgrupper som prenumererar på skolbiblistan skickade myndigheten ut en enkät i september ,5 procent av listans prenumeranter besvarade enkäten. Större delen av prenumeranterna visar sig inte helt oväntat vara skolbibliotekarier på grundskolan eller gymnasiet (drygt 30 procent vardera). En ganska stor grupp (närmare 10 procent) anger att de är barnbibliotekarier. Ett förhållandevis litet antal anger att de är lärarbibliotekarier (3,6 procent). Gruppen lärarbibliotekarier kan dock antas vara större än vad som framgår av enkäten, eftersom dessa sällan har fler än några timmar avsatta till biblioteket och liten tid för att läsa e-post och svara på enkäter. Endast 2,2 procent uppger sig vara lärare. Bland övriga yrkesgrupper som besvarat enkäten återfinns biblioteksassistenter, bibliotekskonsulenter och folkbibliotekarier. Skolbiblistan har funnits sedan slutet på 1990-talet, då den startades och drevs av skolbibliotekarier inom nätverket Den digitala salongen. I januari 2001 togs diskussionslistan

5 5 över av Skolverket och 2003 av Myndigheten för skolutveckling, i samband med att den nya myndigheten bildades. Sedan 2003 har skolbiblistan funnits på myndighetens webbplats. Skolbiblistans bakgrund och historik Internet gjorde succé på skolor och i skolbibliotek Skolans användning av datorer började redan på 1980-talet men det var först i mitten av talet som det började slå igenom på riktigt och då framför allt på grund av Internets genombrott. Den nya läroplanen kom 1994 och ur skolbibliotekariernas synvinkel öppnade den för nya sätt att se på arbetet med informationskällor och där skolbiblioteket skulle kunna spela en större roll. Det pågick också en diskussion bland skolbibliotekarier, som handlade om datorns betydelse i skolan och i skolbiblioteket. Det bildades nätverk av engagerade skolbibliotekarier som försökte lyfta diskussionen om datorn som pedagogiskt redskap och skolbibliotekariens roll i informationssökning och källkritiskt arbete. De IT-satsningar som gjordes inom skolområdet under denna tid gick ofta förbi skolbiblioteken, trots att flera skolbibliotekarier var aktiva i utvecklingsarbetet. Istället försökte skolbibliotekarierna stärka dialogen med varandra. Det fanns behov att diskutera pedagogik och metodik kring ITpedagogiska frågor och man ville också förbättra samarbetet med lärare i dessa frågor. Digitala salongen öppnade dörren Den digitala salongen (DDS) var ett nätverk som bildades runt 1993 och som bestod av personer intresserade av IT-utvecklig inom humaniora, kultur och fortbildning. DDS verkade för att kulturorganisationer, bland annat biblioteken, skulle ta del av utvecklingen inom IT och bli synliga på Internet. Man drev flera olika projekt och e-postlistor. Ett av projekten var Biblioteket i utbildningen (BIU), ett projekt som lade grunden till mycket av det som finns för skolbibliotekarier på webben idag. En av entusiasterna inom BIU var gymnasiebibliotekarie Eva Jonsby, och det var också hon som tog initiativet till skolbiblistan i slutet av 1990-talet. Med Alexander Rudenstams hjälp såg Jonsby till att e-postlistan hamnade på Den digitala salongens hemsida som låg på Utbildningsradions (UR) server. Alexander Rudenstam, som vid den tiden arbetade på UR, var den drivande kraften bakom DDS. Kring millennieskiftet började Den digitala salongen avvecklas och skolbiblistan var på väg att förlora sin hemvist på Internet. Alexander Rudenstam kontaktade då Ann Wiklund på Skolverkets skoldatanät och föreslog att Skoldatanätet skulle ta över och driva skolbiblistan, vilket Ann Wiklund tog under övervägande Skolbiblistan kommer till Skolverket 1999 började Ann Wiklund att arbeta på Skolverkets webbportal Skoldatanätet. Hon fick i uppdrag att starta ett projekt som skulle utveckla redskap för lärare att arbeta med källkritik i undervisningen. De ansvariga för Skoldatanätet såg vid denna tid sambanden mellan källkritik i skolan och skolbiblioteken, och vilka utvecklingsmöjligheter detta innebar. Ann Wiklund hade själv arbetat som skolbibliotekarie i Sala i Västmanland och hon var även en aktiv föreläsare. Hon såg skolbiblioteket som en viktig, pedagogisk resurs i skolan och datorn som ett självklart redskap i skolbiblioteket. Det var från början inte självklart att Skolverket skulle överta ansvaret för skolbiblistan utan förslaget väckte diskussioner och tankar inom Skoldatanätet. Slutligen kom man fram till att skolbiblistan utgjorde ett viktigt diskussionsforum för skolbibliotekarier och trots den begränsade målgruppen främjade den även myndighetens arbete kring skolutveckling. Det slutgiltiga beslutet att skolbiblistan skulle tas över av Skolverket togs under våren 2000.

6 6 När skolbiblistan hamnade på Skolverket såg Ann Wiklund en möjlighet att föra en dialog med de skolbibliotekarier och lärare som arbetade med IT, informationssökning och källkritik, som var viktiga ämnen även för Skoldatanätet. Hon ansåg att skolbibliotekariernas tankegångar och kompetens behövdes och att skolbiblistan var ett sätt att samla in detta till Skoldatanätet. I början av år 2000 gick Ann Wiklund över till att arbeta som expert inom Skolverkets projekt Språkrum, ett projekt som bland annat fokuserade skolbibliotekets pedagogiska roll i skolan och vars uppdrag var att stödja utvecklingen av kreativa läs- och skrivmiljöer i skolan. I uppdraget ingick även att utveckla skolbibliotekens pedagogiska roll samt skapa nätverk med högskolor och universitet för att få till stånd kompetensutveckling med denna inriktning. Inom projekt Språkrum fanns en naturlig plats för skolbiblistan. När Ann slutade på Skoldatanätet rekryterades i stället Anette Holmqvist till projektet kring källkritik som då hade fått namnet Kolla källan. Den 16 januari 2001 skickade Ann Wiklund ut ett första meddelande till skolbiblistan för att informera om listans flytt till och fortsatta utveckling inom Skolverket. Både Ann Wiklund och Anette Holmqvist använde skolbiblistan väldigt mycket under det första året för att få ut information om sina olika projekt. Det finns idag inga uppgifter på hur många medlemmar skolbiblistan hade när listan kom till Skolverket, men Ann Wiklund kan berätta att hon minns när hundrastrecket passerades och den entusiasm detta möttes av. Enligt Ann Wiklund var de ursprungliga tankarna med skolbiblistan att starta att forum för diskussioner kring IT i skolan och skolbibliotekens roll i denna utveckling. Hur skulle skolbiblioteket och alla dess medier följa med i utvecklingen, hur skulle bibliotekarierna arbeta med datorn i skolan och undervisa i informationssökning och källkritik? Ann Wiklund, som fortfarande är prenumerant, tycker att skolbiblistan på senare år till stor del lämnat diskussionerna om IT i lärandet och skolbibliotekens pedagogiska roll, men när frågor om pedagogiskt biblioteksarbete dyker upp på listan väcker de däremot alltid ett stort gensvar. Ann Wiklund menar att den diskussionen måste hållas vid liv. Intervju med skolbiblistans administratör Anette Holmqvist arbetar som webbredaktör på Myndigheten för skolutveckling, men är även webb- och innehållsansvarig för Kolla källan. Kolla källan är en informationsportal som samlar och utvecklar resurser om informationssökning, källkritik och internetsäkerhet för barn och unga. Anette Holmqvist anställdes av Skolverket inom projekt Kolla Källan år 2000 och gick sedan över till Myndigheten för skolutveckling (MSU) 2003 när myndigheten delades. Efter att ha varit aktiv på listan som prenumerant från start, blev Anette Holmqvist moderator på skolbiblistan 15 november Hon kan berätta att hon, när det begav sig i slutet av 1990-talet, var skolbiblistans andra prenumerant. Skolbiblistan hamnar hos Myndigheten för skolutveckling (MSU) Under dess tid på Skolverket hade skolbiblistan administrerats av projekt Språkrum. När projekt Språkrum avslutades och slutrapporterades till regeringen 2003, slutade också skolbiblistans dåvarande administratör. Dessutom delades Skolverket 2003 upp i två myndigheter; Skolverket och Myndigheten för skolutveckling. De funktioner som berörde skolbibliotek hamnade i Myndigheten för skolutvecklings regi. Anette Holmqvist var mån om

7 7 att skolbiblistan skulle kunna fortsätta och tog under slutet av 2003 över listan som en del av Kolla källan och blev dess administratör och kontaktperson. och får en moderator På sätt och vis var fler personer praktiskt engagerade i skolbiblistan under 2001 inom projekt Språkrum. Idag är Anette Holmqvist ensam moderator och ansvarig. Samtidigt behöver inte listan drivas från myndighetens håll på samma sätt längre då den idag är prenumeranternas lista, menar Anette Holmqvist. Frågor och diskussioner startar och avlöser varandra av sig själva. Myndigheten för skolutveckling (MSU) använder också skolbiblistan för att skicka ut meddelande kring olika aktiviteter, i synnerhet sådant som rör språk, läs- och skrivutveckling. Som kontaktperson vill Anette Holmqvist att listan ska fungera bra och hon har tillsammans med prenumeranterna arbetat fram en tydlig policy för vilken sorts inlägg som listan är till för. Hon håller ett vakande öga på inläggen och försöker hålla efter spam och icke fungerande e-postadresser. Ibland händer det att hon skickar ut ett meddelande om listans policy om denna inte efterföljs. Vidare rycker hon in vid diverse krångel i prenumerationsärenden och hjälper ibland prenumeranter att få ut sina inlägg till listan. Samtliga inlägg som skickas till skolbiblistan går ut till alla som anmält sig som prenumeranter. Detta hindrar spam och andra ovälkomna meddelanden från att nå ut på listan. Däremot kan Anette Holmqvist se all utslängd e-post och vet att det är mycket spam som försöker nå prenumeranterna. Reklam förekommer nästan inte numera på skolbiblistan. Tidigare hände det att författare använde listan för att marknadsföra sina nyutkomna böcker och när detta upptrappades under en period ledde det till irritation från prenumeranternas håll. Anette Holmqvist tog då, 2004, initiativ till att en policy mot alla former av reklam togs gemensamt på listan, vilken till stor del har följts sedan dess. Skolbiblistans funktion och innehåll Anette Holmqvist ögnar som regel igenom rubrikerna till alla meddelanden som skickas till listan men läser långt ifrån alla inlägg. Hon försöker vara uppmärksam inför intressanta diskussioner och följer aktivt debatter som handlar om exempelvis informationskompetens och bibliotekspedagogik. Tyvärr finns det inga uppgifter på hur många prenumeranter som listan hade när den togs över av skolmyndigheterna, men enligt Anette Holmqvist har medlemsantalet i stort sett bara ökat sedan Det stiger fortfarande sakta uppåt men har länge legat på runt 900 personer. Att tillströmningen inte ökar snabbare beror troligtvis på att skolbibliotekarier är en relativt liten yrkesgrupp som inte växer i särskilt hög grad. I dagsläget ligger medlemsantalet på 1000 personer (071019). När det gäller antalet inlägg så har de ökat markant sedan 2001 och fortsätter troligtvis att öka, men med en naturlig nedgång under sommarmånaderna. Av alla frågor som ställts på skolbiblistan sedan 2001, kan Anette Holmqvist tydligt se att frågor som berör boktips och boktitlar hör till dem som återkommit och ökat mest under de senare åren. Det finns även ett antal diskussionsämnen som Anette Holmqvist sett återkomma. Några exempel är frågor som handlar om biblioteksundervisning och bibliotekskunskap. Under senare år har frågor om ordning och administration ökat. En annan intressant diskussion som tagits upp vid ett flertal tillfällen har berört skolbibliotekariens yrkesidentitet och titel. Huruvida skolbibliotekspersonal ska titulera sig skolbibliotekarier, lärarbibliotekarier eller bibliotekspedagoger och hur detta hänger ihop med utbildning, bakgrund och uppdrag. Vidare har diskussioner kring informationssökning och informationskompetens återkommit till listan genom åren.

8 8 En diskussion som Anette Holmqvist tyckte var särskilt bra och som pågick under en längre period under 2005 handlade om informationskompetens inför den planerade reformeringen av gymnasieskolan. Det var framför allt gymnasiebibliotekarier som reflekterade kring vad begreppet informationskompetens skulle innebära och få för betydelse i den nya gymnasieskolan. Diskussionen återges närmare lite längre fram i denna rapport. Anette Holmqvist kan inte minnas några diskussioner som hon inte tycker tillhört forumet. Hon anser att skolbibliotekarierna sköter sin lista väldigt bra och ansvarsfullt. Det är för det mesta relevanta frågor som tas upp och prenumeranterna håller sig i regel till ämnet. Vidare är det en professionell och trevlig ton på listans inlägg, betonar hon. Skolbiblistan får gärna vara öppen för de flesta ämnen, tycker Anette Holmqvist, men en diskussionslista bör inte ge utrymme för privata angelägenheter eller personliga konflikter. Detta har heller inte skett så ofta eftersom listans svarsfunktion är inställd på att prenumeranterna aktivt måsta välja svara alla i e-postprogrammet för att få ut ett svar till hela skolbiblistan. Det är mycket sällsynt att privata inlägg går ut till hela listan av misstag just av det skälet. På frågan om vilka diskussioner som skulle vara intressant att följa svarar Anette Holmqvist att det skulle vara spännande med fler diskussioner om vilka utmaningar skolbiblioteken står inför i det digitala samhället. Vad kommer nya digitala medier innebära för skolbiblioteken och hur kan de hantera dessa? Vidare är frågor kring elevers informationskompetens alltid aktuella och intressanta för ett forum som skolbiblistan. Anette Holmqvist inser att det finns resurser som skulle kunna utvecklas med skolbiblistan, utifrån den uppsjö av kunskap och material som användarna delat med sig av genom åren. Exempelvis vore det en tillgång för myndigheten att kunna ta del av alla litteraturlistor som skolbiblistans användare ställer samman. När rapporten skrivs i oktober 2007 står Myndigheten för skolutveckling (MSU) inför en del förändringar och skall avvecklas under För närvarande kan Anette Holmqvist därför inte veta så mycket om skolbiblistans framtid. Anette Holmqvist tillägger att hon hoppas att de livliga diskussionerna och det kunskapsutbyte som äger rum på skolbiblistan fortsätter oavsett vem som driver listan. Skolbiblistan år för år Resumé av årets frågor och diskussioner Den 16 januari 2001 kommer ett första inlägg till e-postlistans medlemmar från listans nya adress på Skolverket. Det är Ann Wiklund på Skolverket som skickar inlägget för att informera alla prenumeranter om att skolbiblistan nu finns hos Skolverket. De flesta utskicken till skolbiblistan under 2001 kommer från aktörer inom biblioteksområdet som skickar information om kurser, seminarier och konferenser. Som exempel kan nämnas Svensk Biblioteksförening, Statens Kulturråd, Bibliotekstjänst, föreningen BiS,

9 9 Författarcentrum, folkbibliotek och universitetsbibliotek. För dessa institutioner innebär skolbiblistan en ny möjlighet att nå ut till en grupp som tidigare varit svår att nå, det vill säga skolbiblioteken. Sedan skickar Skolverket ut aktuell information och nyheter från projekten Språkrum och Kolla källan. Under detta första år på Skolverket skickas många inlägg som handlar om rena prenumerationsärenden till listan, vilket tyder på ovana att kommunicera via e-post och diskussionsforum. De återkommande frågorna från prenumeranterna handlar om skönlitterära boktips och genrer, betaldatabaser, undervisning i bibliotekskunskap och informationssökning och gymnasieskolans projektarbete. Dessutom förekommer i liten skala frågor efter experthjälp av karaktären Jag vill ha material om osthyvelns historia. Frågor kring betaldatabaser är alltså aktuella 2001 och det är framför allt frågor som rör abonnemang och kostnader som är av intresse. En annan diskussion gäller förslag och erfarenheter kring biblioteksråd. Frågor kring informationssökning kommer upp ett par gånger. Dels hur man kan undervisa elever i olika sökstrategier, dels efterfrågar en prenumerant förslag på hur man kan lära elever att bli bättre på informationssökning genom att arbeta med mindmapping och loggbok. Båda frågorna kommer från grundskolebibliotekarier. Få prenumeranter svarar, men de som gör det delar med sig av sina erfarenheter i positiv ton. En del frågor som ställs på skolbiblistan är intressanta därför att de återspeglar sin tid på olika sätt. Exempelvis frågar en prenumerant efter kollegors erfarenheter av att handla via nätbokhandlar, något som förvånansvärt många skolbibliotekarier börjat göra redan Idag är nätbokhandlar bibliotekens största inköpskanal. En annan fråga gäller beståndet av bok och band på skolbibliotek och hur dessa medier används. Idag har de flesta skolor bytt ut bok och band mot Daisyskivor, en resurs som skolbibliotek som regel förväntas erbjuda sina elever med läs- och skrivsvårigheter. Flera intressanta frågor och diskussionsinlägg får ett relativt litet gensvar på listan under En orsak kan vara att skolbiblistan ännu inte har särskilt många medlemmar, en annan kan vara att många prenumeranter ännu inte vågar svara till hela listan, utan endast skickar endast svar till den som ställt frågan. En ovana vid diskussionslistor kan vara en förklaring till det senare. I jämförelse med senare år är svarsfrekvensen på alla frågor och diskussioner låg under Merparten av de mest aktiva skribenterna på listan detta år är gymnasiebibliotekarier. Dessutom kommer flera inlägg från folkbibliotekarier, som besvarar frågor, skickar information eller ställer frågor till skolbiblioteken. I slutet av 2001 dyker fler prenumeranter från grundskolebibliotek upp på skolbiblistan. Ett urval av 2001 års diskussioner En del inlägg blir upptakten till längre diskussioner som engagerar många prenumeranter. Direkt efter skolbiblistans flytt till Skolverket återupptas en tidigare diskussion kring huruvida det ska skapas en egen diskussionslista enbart för gymnasiebibliotekarier. Samtliga svarande är överens om att bibliotek på alla skolnivåer har många gemensamma utvecklingsfrågor och arbetssätt, och att en gemensam lista är ett värdefullt forum för erfarenhetsutbyte mellan skolformerna. Frågor kring gymnasieskolans projektarbete tas upp till diskussion ett par gånger och leder till många inlägg. Det är tydligt att projektarbetet på 100 poäng som

10 10 inrättades i juni år 2000, är ett aktuellt ämne för många gymnasiebibliotekarier vid denna tid. Många vill diskutera och byta erfarenheter kring hur biblioteket kan arbeta med projektarbetet, handleda och undervisa elever: Vilken ny pedagogisk roll, och vilka utmaningar, innebär projektarbetet för skolbiblioteken? Vilka utvecklingsmöjligheter kan det medföra för bibliotekariernas kompetens och yrkesroll? En diskussion berör tidskriftsprenumerationer och huruvida gymnasiebibliotek ska prenumerera på tidskrifter som uttalat befinner sig på yttre vänster- eller högerkanten, även om båda politiska riktningarna bör vara representerade i bibliotekens mediebestånd. Samtliga svarande ställer sig positiva till att elever i skolbiblioteket ska kunna ta del av olika politiska rumsrena uppfattningar och uppmuntras till samhällsengagemang. Skolbibliotekariens titel och vad den innebär En intressant diskussion som dyker upp vid två tillfällen på listan under 2001 och som även återkommer under senare år, handlar om skolbibliotekariens titel. Titeln bibliotekspedagog används dels av skolbibliotekarier med högskolepoäng i både biblioteksvetenskap och pedagogik, dels av lärare utan bibliotekarieexamen. Diskussionen gäller vilka som titulerar sig som bibliotekspedagoger, varför titeln ska användas och vilka skillnader denna beteckning innebär för yrkesrollen. Lärarbibliotekarie nämns som den vanligaste titeln på lärare som ansvarar för biblioteket eller arbetar pedagogiskt med skolans bibliotek. Diskussionen tas upp igen när titeln litteraturpedagog nämns av en rektor som vill rekrytera en person som förväntas delta i det pedagogiska arbetet med sin kunskap om litteratur, läsutveckling och informationssökning. Flera prenumeranter är eniga om att en utbildad bibliotekarie har just dessa kompetenser och är rätt person i sammanhanget. Några fortsätter resonemanget med att titeln skolbibliotekarie innefattar en utbildad bibliotekarie som arbetar pedagogiskt med såväl läsutveckling som informationssökning och att det inte finns någon anledning att lägga till ytterligare titlar för att förtydliga yrkesrollen. De menar att fler titlar snarare särskiljer bibliotekarier med olika utbildningsbakgrund, och att det är viktigare att sträva mot att skolbibliotekarie som yrke ges högre status. Vidare betonas vikten av att skolbibliotekarier tydligare visar upp sin kompetens och sin pedagogiska funktion. Lunarstorm gör intåg i skolbiblioteken I november 2001 nämns den virtuella mötesplatsen Lunarstorm första gången på listan i samband med en diskussion om communities och chattar. Samtalet handlar egentligen om vad bibliotekets datorer ska användas till, vad som ska tillåtas och förbjudas, då alltfler elever använder datorerna till att gå in på olika mötesplatser på Internet (förutom Lunarstorm nämns Halebop och Hattrick). På listan råder ingen konsekvent linje, några skolbibliotek tillåter dessa aktiviteter i viss mån, andra inte alls. Förutom åsikten att skolbibliotekets datorer enbart bör användas till informationssökning, visar svaren på att det råder viss osäkerhet inför ungdomars nya mötesplatser på Internet. En bibliotekarie uttrycker oro inför eventuell mobbning och rasism på Lunarstorm. En annan berättar att hon brukar hänvisa eleverna till läroplanens demokratiska värdegrund om dessa ifrågasätter biblioteket regler. När denna diskussion äger rum på listan är kunskaperna inom skolan om communities fortfarande ganska begränsade. En kort tid efter detta, blir Lunarstorm ett återkommande och omtvistat diskussionsämne i medierna.

11 11 Under skolbiblistans första år på Skolverket diskuteras listans funktion vid ett flertal tillfällen, framförallt är det önskemål om att avanmälningar inte ska skickas till hela listan, och att alla svar och inlägg ska skickas till hela skolbiblistan. En del kommentarer framhåller nyttan med skolbiblistan: Det känns verkligen positivt att på detta sätt kunna kommunicera med en massa kollegor, när man är ensam bibliotekarie på plats Resumé av årets frågor och diskussioner Även under 2002 är enskilda utskick till listan från organisationer som informerar om kurser och konferenser inom biblioteks- och skolbiblioteksområdet flest till antalet. En ny aktör är skolbiblioteksföreningarna som börjar marknadsföra sig genom att skicka inbjudningar till arrangemang i olika delar av landet. Skolverket fortsätter skicka ut information och frågor till skolbiblistan, men inte lika mycket som under Det kan vara en följd av att projekt Språkrum börjar gå mot sitt slut De vanligaste frågorna gäller tips på skönlitteratur som handlar om vissa ämnen eller passar särskilda låntagare. Exempelvis böcker som handlar om döden, depression, att duga, eller lättlästa böcker som passar lässvaga killar på gymnasiet. Betydligt färre prenumeranter frågar efter faktaböcker, och de som gör det får också färre svar. En förklaring kan ligga i att större delen av prenumeranterna vid den här tiden är gymnasiebibliotekarier. De är vana vid att söka fram faktaböcker med hjälp av bibliotekets katalog, men har behov av tips och kunskapsutbyte när det gäller ungdomslitteratur. Många efterlyser dessutom förslag på bra tidskrifter som passar unga eller som passar för olika skolämnen. Fortfarande förekommer inlägg som rör rena prenumerationsärenden och det väcker en del irritation på skolbiblistan. Andra missar att skicka ut sina svar till alla prenumeranter och inte bara till den som ställt frågan. Det är en typ av inlägg som är sällsynta idag då användandet av e-post och diskussionslistor blivit mer utbrett. Frågor kring betaldatabaser återkommer flera gånger på listan och de kommer främst från gymnasiebibliotekarier. Det gäller exempelvis funktioner i databasen Artikelsök eller synpunkter på KULDA-avtalen. KULDA är en verksamhet för svenska folk- och skolbibliotek kring konsortiesamköp av nättjänster. En annan diskussion inom området handlar om Skolans Artikelsök och eventuella fördelar med att behålla den databasen tillsammans med artikelarkiv som Presstext och Mediearkivet. Många gymnasiebibliotekarier tycker att det är dyrt att abonnera på alla tre nyhetsdatabaserna, men att fördelarna med Artikelsök väger tyngre än sparkraven. Flera prenumeranter ställer frågor om bibliotekssystem till listan, från funktioner i särskilda system till val av bibliotekssystem. Några grundskolebibliotek är inne i ett datoriseringsskede och vill ha förslag på lämpliga och inte alltför kostsamma bibliotekssystem för hantering av mediekatalogen. Andra frågor som ökar är diverse praktiska biblioteksfrågor och cirkulationsfrågor, som till exempel rutiner kring utlån av tidskrifter, inköp av film eller kravrutiner. Vid sidan av boktipsen börjar frågor efter webbsidor dyka upp, prenumeranter vill ha länktips inom olika ämnen och någon efterlyser skumma sidor att använda i undervisningen.

Handlingsplan för Änggårdsskolans fokusbibliotek Magnus Bromö

Handlingsplan för Änggårdsskolans fokusbibliotek Magnus Bromö SSU20U Skolbiblioteket - skolans pedagogiska centrum 2011-03-25 Handlingsplan för Änggårdsskolans fokusbibliotek Magnus Bromö Innehåll 1. Inledning... 3 1.2 Syfte... 3 1.2.1 Målformulering... 3 2. Nuläget...

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever KulturSkåne Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier i Skåne Av

Läs mer

framsteget 8 - ett hopp!

framsteget 8 - ett hopp! Helvetesgapet var ett skolbiblioteksprojekt och ett uppdrag från Skolverket som Regionbibliotek Västra Götaland fick tillsammans med GR Utbildning och Göteborgs Universitet. Projektet startade hösten 2000

Läs mer

Årets skolbibliotek hur då?

Årets skolbibliotek hur då? MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2003:84 Årets skolbibliotek hur då? En studie av utmärkelsen Årets skolbibliotek Helena

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen Barn och bredband En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter Av: Max Lundin Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi (Studieordning i Utredningssociologi), 15 hp. HT 2009

Läs mer

elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek

elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek Alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek en skolbibliotekspolitisk översikt Barbro Thomas på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 World Trade Center Box 70380 107 24 Stockholm Tel: 08-545

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Handlingsplan för Hjulsbroskolans fokusbibliotek

Handlingsplan för Hjulsbroskolans fokusbibliotek Handlingsplan för Hjulsbroskolans fokusbibliotek Liselott Drejstam mars 2011 Skolbiblioteket skolans pedagogiska centrum Högskolan i Kristianstad Handledare Mary Ingemansson Innehåll Inledning... 3 1.

Läs mer

Förutsättningar för framtida mediesamverkan i Jönköpings län. - en lägesrapport

Förutsättningar för framtida mediesamverkan i Jönköpings län. - en lägesrapport Förutsättningar för framtida mediesamverkan i Jönköpings län - en lägesrapport Viveca Nyström VN arkiv bibliotek Februari 2014 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Uppdraget... 3 1.2 Frågeställningar...

Läs mer

Yrkesroller i förskolan

Yrkesroller i förskolan IPD-rapport 2008:01 Yrkesroller i förskolan En utvärderingsstudie av en fortbildning initierad av Kommunal och Lärarförbundet Karin Gustafsson och Elisabeth Mellgren Institutionen för pedagogik och didaktik

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov Filmpedagogik i Haninge förutsättningar, användning och behov Cindy Carlsson Januari 2006 Sammanfattning Dagens samhälle är fyllt av bilder och filmen får allt större inflytande. Det är därför av största

Läs mer

Varför individuella utvecklingsplaner?

Varför individuella utvecklingsplaner? INGELA ELFSTRÖM Varför individuella utvecklingsplaner? En studie om ett nytt utvärderingsverktyg i förskolan Individ, omvärld och lärande/forskning nr 26 Ingela Elfström Varför individuella utvecklingsplaner?

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet

rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet www.tankesmedjan.nu rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet Rapporter från Tankesmedjan Rapporter från

Läs mer

Flemingsbergs bibliotek

Flemingsbergs bibliotek Flemingsbergs bibliotek i ständig utveckling Lena Lundgren Regionbibliotek Stockholm Regionbibliotek Stockholms skriftserie 6 Flemingsbergs bibliotek i ständig utveckling Lena Lundgren Regionbibliotek

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Skolans bibliotek. Om att utveckla samarbetet mellan skolbibliotek och arbetslag

Skolans bibliotek. Om att utveckla samarbetet mellan skolbibliotek och arbetslag Skolans bibliotek Om att utveckla samarbetet mellan skolbibliotek och arbetslag Skolans bibliotek Om att utveckla samarbetet mellan skolbibliotek och arbetslag Malin Ögland Statens kulturråd Fler exemplar

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Statens kulturråd 2014

Statens kulturråd 2014 HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE DELRAPPORT MAJ 2014 Statens kulturråd 2014 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer