Starta förskola Lagkrav och miljöförvaltningens råd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Starta förskola Lagkrav och miljöförvaltningens råd"

Transkript

1 VÄGLEDNING Starta förskola Lagkrav och miljöförvaltningens råd Antagen av Miljönämnden Miljöförvaltningens vägledning för nybyggnad av förskolelokaler och ombyggnad eller tillbyggnad av befintliga lokaler. Den sammanfattar hur miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och deras föreskrifter styr utformningen av förskolor samt de råd som Miljöförvaltningen arbetar efter. Vägledningen omfattar förskolelokaler i både kommunal och privat regi.

2 Innehållsförteckning 1. Miljöförvaltningens roll Lokalisering... 3 Luftföroreningar och buller... 4 Förorenad mark och PCB... 5 Elektromagnetisk strålning... 5 Utemiljön Lokal... 8 Lokalyta... 8 Transport och leveranser... 8 Ljusinsläpp... 9 Ventilation och temperatur... 9 Ljudklimat och akustik inomhus Kökets utformning Hygienutrymmen Utrymme för avfallshantering Energi- och materialval Radon, fukt och mögel Verksamhet Egenkontroll och olyckor Livsmedelshantering Smittskydd och städrutiner Allergi Rökning Kemikaliehantering Förskolor med speciella förutsättningar Nattöppen förskola Uteförskola Förskolebuss/Mobil förskola Anmälan enligt miljöbalken Registrering enligt livsmedelslagstiftningen... 21

3 Ska du starta en förskola eller bygga om en befintlig? Tänk på att det är den som driver förskolan som har hela ansvaret för att förskolans miljö är sund och hälsosam både inne och ute. Detta gäller alla förskolor - både i kommunal och privat regi. Vägledningen beskriver de lagkrav som alla måste uppfylla och följer upp med Miljöförvaltningens råd om hur kraven i miljö- och livsmedelslagstiftningen kan uppnås. Observera att det finns fler lagar som styr utformningen av förskolor, t ex skollagen och plan- och bygglagen, som naturligtvis gäller parallellt. 1. Miljöförvaltningens roll Miljöförvaltningens uppgift är att säkerställa en god hälsa och miljö i Malmö. Detta arbetar vi med bland annat genom olika typer av förebyggande arbete och genom tillsyn. Det är av den anledningen vi kontrollerar att bestämmelserna i bland annat miljöbalken och i livsmedelslagstiftningen följs. Vid tillämpningen av lagkraven beaktar vi bland annat lokala, regionala och nationella miljömål samt FN:s barnkonvention i de avvägningar som görs. Vi arbetar också på olika sätt med att stödja och utveckla din verksamhets förebyggande miljö- och hälsoskyddsarbete. I miljöbalken står det att tillsynsmyndigheten (d v s Miljöförvaltningen) ska vara särskilt noga med att kontrollera att de lokaler där man bedriver undervisning, t ex förskolor, inte riskerar att vara skadliga för hälsan. Det är du som är verksamhetsutövare som har det fulla ansvaret för att förskolan uppfyller kraven på sund och hälsosam miljö såväl ute som inne. Miljöförvaltningen ska ha in två typer av anmälningar från den som vill starta en förskola. En anmälan enligt miljöbalken och en enligt livsmedelslagen. Båda kräver avgifter. Se checklistor för vad som ska finnas med i anmälan respektive registrering, bilaga 1. Miljöbalken (1998:808) Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll Förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter Bilaga till taxa enligt Miljöbalken, punkt 4.3.B.1 samt punkt 4.3.C Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004, Bilaga II Taxa enligt livsmedelslagstiftningen Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 2. Lokalisering Enligt krav i miljöbalken ska alltid bästa möjliga plats väljas när man ska lokalisera en förskola. Du som är verksamhetsutövare ska motivera valet av plats i din anmälan. Enligt domstolspraxis omfattas såväl förskolans inomhus- som utomhusmiljö av verksamhetsutövarens ansvar och båda aspekterna ska därför uppfylla kravet på bästa lokalisering. Miljöbalken (1998:808) 1 kap 1 och 2 kap. 6 Miljööverdomstolen , dom M

4 Luftföroreningar och buller Det finns miljökvalitetsnormer för luft och riktvärden för olika typer av buller som reglerar vilken luftkvalitet respektive vilka ljudnivåer som kan accepteras. Miljöbalken (1998:808) 2 kap 3, genom domstolsbeslut i mål M , 9 kap 3 och 9, Luftkvalitetsförordning (SFS 2010:477) Förskolor ska helst inte placeras vid kraftigt trafikerade gator eller nära industrier och större garage. Detta eftersom risken för luftföroreningar och buller är stor. Kontakta gärna Miljöförvaltningens miljöövervakningsgrupp innan du etablerar en förskola. Då kan du få fakta om luftkvaliteten i det aktuella området. Det får inte finnas risk för att miljökvalitetsnormer för luftföroreningar överskrids på platsen, eftersom det kan medföra en uppenbar risk för barnens hälsa i strid mot miljöbalkens krav. Även delmålen inom det nationella miljömålet frisk luft ska klaras, särskilt om små barn ska vistas på platsen. Buller från väg- och tågtrafik får inte vara för höga varken inomhus i rum för barnverksamhet eller ute på förskolans uteplats eller gård. Malmö stad har genomfört en bullerkartläggning som ger vägledning om vilka platser i staden som är bäst lämpade för en förskoleetablering med tanke på trafikbuller. Förskolans friyta utomhus ska vid behov bullerskyddas så att trafikbullernivåerna på de områden där barnen vistas mest (minst 85 % av friytan) inte överskrider 55 dba ekvivalentnivå samt 70 dba maximalnivå. Tänk också på om det finns verksamheter i närheten som har fläktar eller transporter som kan störa. Förskolan ska förstås inte placeras så att din verksamhet stör de som bor runtomkring. Om förskolan ligger i ett flerbostadshus är det särskilt viktigt att tänka på placering, utformning och hänsyn. Miljöförvaltningen rekommenderar generellt inte att förskolors utemiljöer finns på bostadsgårdar som är mindre än 3000 kvm samt på bostadsgårdar intill hårt trafikerade vägar. Detta eftersom många som bor där har behov av en tyst gård. Tänk på att väggar, golv och tak på förskolan ska vara tillräckligt ljudisolerade. Det är bra om förskolelokalen har en egen entré och tillgång till ett förråd för barnvagnar. Förskolans avfallshantering måste förstås också skötas så att de boende runt omkring inte störs av nedskräpning och lukt. Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller (SNV RR 1978:5 rev 1983) Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus 2005:6 Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 Rapport om förskolor i boendemiljö Miljöförvaltningen 2010 Buller på innergårdar och i boendemiljöer i Malmö Miljöförvaltningen 2005 Svensk standard för krav på ljudisolering och akustik Miljöförvaltningen informerar Miljöhus och soprum för hushållsavfall

5 Förorenad mark och PCB Det är viktigt att marken där förskolan planeras är fri från föroreningar. Det är din skyldighet som verksamhetsutövare att se till att marken uppfyller kraven för känslig markanvändning. Kontakta alltid Miljöförvaltningen i denna fråga. Om du startar en förskola i en befintlig byggnad ska lokalerna vara PCB-inventerade. Om det finns PCB i lokalerna måste fastigheten saneras. Om PCB tidigare har funnits i lokalerna ska den omgivande marken undersökas för eventuellt behov av sanering. Detta är ditt ansvar som verksamhetsutövare. Miljöbalken (1998:808) Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Förordning (2007:19) om PCB m.m. Markprover ska säkerställa att det inte finns föroreningar i marken. Om det finns föroreningar ska dessa tas bort. Om du redan har tillräcklig kunskap om marken behöver du inte göra markprover, men det är fortfarande ditt ansvar som verksamhetsutövare att se till att marken är giftfri. Elektromagnetisk strålning Eftersom det saknas fastställda gränsvärden för långvarig exponering av elektromagnetisk strålning gäller miljöbalkens försiktighetsprincip. Detta innebär att tänkbara och möjliga skador och olägenheter ska förebyggas av dig som är verksamhetsutövare. Miljöbalken (1998:808) 2 kap 3 9 kap 3 och 9 Miljöförvaltningen anser, liksom Boverket, att det bör säkerställas att riktvärdet 0,2 T inte överskrids i nyetablerade förskolelokaler. Vid nybyggnation bör elinstallationer utformas så att risken för vagabonderande strömmar blir så liten som möjligt. Detta görs till exempel genom att ett så kallat femledarsystem installeras. Utemiljön Forskning visar att barn mår bättre och är friskare när de visats ute i gröna områden jämfört med inomhus. På förskolor som har en rymlig utemiljö med träd, buskage och kuperad terräng får barnen en ökad fysisk aktivitet. Deras koncentrationsförmåga förbättras och lek och motorik utvecklas på ett bra sätt. En bra grön miljö ger extra möjligheter för social, emotionell och kognitiv utveckling hos barnen. Detta minskar, enligt Folkhälsoinstitutet, risken för psykiska problem hos barnen. När barnen tillbringar mycket tid utomhus minskar risken för att sjukdomar sprids bland barnen. För många barn i Malmö är uteleken på förskolan ofta den enda tid barnet är utomhus på hela dagen, särskilt vintertid. Därför är utomhusmiljöerna på förskolorna så viktiga för barnen och deras hälsa. Folkhälsoinstitutet (www.folkhalsoinstitutet.se)

6 Miljöbalken slår fast att människors hälsa och miljön ska skyddas mot skador och olägenhet, oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller av annan påverkan. Det är du som är verksamhetsutövare som ska se till att det finns tillräckliga skyddsåtgärder och försiktighetsmått för att barnen ska må bra. Miljöbalkens krav gäller såväl inomhus- som utomhusmiljön. Miljöbalken (1998:808) 1 kap 1, 9 kap. 3 samt 2 kap 2 och 3 Miljööverdomstolen , dom M Alla barn ska ha möjlighet att leka utomhus i hälsosamma och inspirerande miljöer. Det är ett av målen i Malmö stad miljöprogram I Stadsbyggnadskontorets dialog-pm 2006:2 Förskolor i stadsbyggandet hävdar man, i likhet med Socialstyrelsen, att 40 kvadratmeter per barn är en lämplig lekyta utomhus. En undersökning av förskolor i Malmö visar att gränsen för när en förskolegård fungerar för verksamheten går vid 30 kvadratmeter friyta per barn. Med fungerande menas till exempel variationsrik, tillräcklig plats för rörelse, utrymme för växtlighet och låg grad av slitage. Friyta definieras generellt som yta avsedd för till exempel motion, rekreation, lekplats eller bollplan. Med friyta menas alltså de ytor där barnen kan leka och röra sig. Utemiljön ska helst vara en naturlig och integrerad del av förskolan och kunna användas spontant i den dagliga verksamheten. Bäst är det därför om den ligger i direkt anslutning till förskolelokalen. Om det inte finns tillräckliga ytor utomhus ska du motivera hur förskolan har tänkt erbjuda barnen en fullgod utomhusmiljö. Se också till att ytor för bil- och cykelparkering räknas bort från den totala yta barnen har tillgång till utomhus. Enligt plan- och bygglagen ska du prioritera utemiljön för barnen över plats för bilparkering. Ta hjälp av Malmö Naturskolas manual Lekvärdefaktor - Inspiration till grönare skolgårdar med barnperspektiv för att värdera och planera för en förskolegårds så kallade lekvärdefaktor. Här bedöms bland annat gårdens tillgänglighet, vegetation och topografi. Det är viktigt att utegården har solskydd på sommarhalvåret för att minska barnens exponering för UV-strålning. Förskolegårdar bör därför ha tillgång till naturlig skugga, vilket kan åstadkommas med träd, växter och växtbeklädda pergolor. Förskolans utemiljö kan vara ovanpå ett tak om denna yta finns i direkt anslutning till lokalerna. Bjälklaget bör tåla ett jordlager med växtlighet som gräs, buskar och träd, men det går också att plantera i odlingslådor. Tänk på att gårdar placerade på tak kan vara utsatta för kraftiga vindar och stark solinstrålning och planera efter det. Miljöprogram för Malmö stad Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap 9-10 Socialstyrelsens allmänna råd 1989:7 Lokaler & miljö i förskola och fritidshem (upphävdes 1998) Skolverkets allmänna råd för öppen förskola 2000:1 Dialog-pm 2006:2 Förskolor i stadsbyggandet Malmö Stadsbyggnadskontor oktober 2006 Förskola betydelse av utevistelse Folkhälsoinstitutets uppslagsverk barn och unga Lekvärdefaktor. Inspiration till grönare skolgårdar med barnperspektiv. Emma Pålsson. Malmö Naturskola.

7 Solskyddsfaktorer Sju tips för säkrare lekplatser och friskare barn. Länsstyrelserna och Strålsäkerhetsmyndigheten

8 3. Lokal Förskolelokalen ska förstås vara anpassad efter din verksamhet. Detta är självklart om du bygger nytt, men det kan kräva investeringar för att en befintlig lokal ska fungera bra som förskola. Lokalyta Barn har behov av utrymme för att kunna röra sig fritt och utveckla motoriken. Det är viktigt även ur smittskyddssynpunkt att ytorna inomhus inte är för små. Med många barn på begränsade ytor är risken stor att skadligt höga ljudnivåer och dålig luft uppstår. Trånga lokaler ökar även slitaget vilket i sig innebär hälsorisk. Miljöbalken slår fast att människors hälsa och miljön ska skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller av annan påverkan. Det är du som är verksamhetsutövare som ska se till att det finns tillräckliga skyddsåtgärder och försiktighetsmått för att barnen ska må bra. Miljöbalken (1998:808) 1 kap 1, 9 kap. 3 och 9 samt 2 kap 2 och 3 Miljöförvaltningens råd är att varje barn i förskolan behöver en yta inomhus på minst 7,5 kvadratmeter. Dessa riktlinjer kommer ursprungligen från Socialstyrelsen och erfarenheter från både verksamhet och tillsyn har visat att de ännu är aktuella. Du som ska driva förskolan ansvarar för att lokalerna inte är så små och begränsade att de innebär risker för barnens hälsa. Om det inte finns tillräckliga ytor inomhus ska du motivera hur förskolan har tänkt erbjuda barnen en fullgod inomhusmiljö. Räkna inte in förråd, kök, personalutrymmen, toalett och skötutrymmen i vistelseytan. För uteförskolor och mobila förskolor kan ett mindre utrymme fungera, se vidare under punkt 5. Välj material som är lätta att rengöra, exempelvis kakel i skötrum och gummimatta i lekutrymmen. För att upprätthålla en god hygien ska lokalerna planeras så att köket inte fungerar som genomgångsrum. Det bör finnas separata utrymmen för torkning av våta kläder, alternativt plats för torkskåp. Lokalens rumshöjd har bland annat betydelse för luftkvalitet och ljudmiljö och bör vid nybyggnad inte vara lägre än 2,7 meter. Socialstyrelsens allmänna råd 1989:7 Lokaler & miljö i förskola och fritidshem (upphävdes 1998) Transport och leveranser Vid transport av livsmedel är det viktigt att tänka på att temperaturkedjan inte bryts. Kall mat bör förvaras under + 8 C och varm mat över + 60 C. För att klara detta behövs det kylvagnar och värmevagnar särskilt avsedda för att transportera livsmedel. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004, Bilaga II

9 När du planerar förskolan är det viktigt att tänka på att det finns möjlighet och utrymme för livsmedels- och varutransporter samt för sophämtning, så att detta kan ske utan att förskolan eller de som bor runtomkring störs av buller eller lukt. En viktig del i arbetet mot en hållbar utveckling är att underlätta för medborgarna att göra miljövänliga val. Se gärna till att föräldrar och barn har möjlighet att förvara cyklar, cykelvagnar och barnvagnar i anslutning till förskolan. På så sätt underlättas valet av en miljö- och hälsovänlig transport till och från förskolan. Miljöprogram för Malmö stad Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004, Bilaga II Miljöförvaltningen informerar Miljöhus och soprum för hushållsavfall Ljusinsläpp Miljöbalken slår fast att människors hälsa och miljön ska skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller av annan påverkan. Det är du som är verksamhetsutövare som ska se till att det finns tillräckliga skyddsåtgärder och försiktighetsmått för att barnen ska må bra. Miljöbalken (1998:808) 1 kap 1, 9 kap. 3 och 9 samt 2 kap 2 och 3 Rum där barn vistas mer än tillfälligt ska ha tillräckligt med dagsljus för att barnen ska kunna växa och utvecklas. Fönsterglasarean bör i varje rum utgöra minst 10 procent av golvytan. Tänk på att fönstren ska placeras så att barnen kan se ut, vilket innebär att brösthöjd bör vara högst 0,7 m över golvet. I befintliga lokaler med högt satta fönster bör åtgärder vidtas så att det är möjligt för barnen att se ut. Källarlokaler är inte lämpliga som förskolelokaler, då ljusintaget oftast är för litet och med fönster placerade så högt att barnen inte kan se ut. Boverkets byggregler (BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med 2006:12) Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2009:2) om arbetsplatsens utformning Ventilation och temperatur Det är viktigt att lokalens ventilation är anpassad till din förskoleverksamhet och att den regelbundet genomgår service. Fastighetsägaren är skyldig att regelbundet kontrollera fastighetens ventilationssystem med hjälp av en behörig besiktningsman. Den obligatoriska ventilationskontrollen, en så kallad OVK, ska utföras vart tredje år. Miljöbalken 2 kap 2 och 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 19 Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll Plan- och byggförordning

10 Ventilationens luftflöde ska anpassas efter antalet personer som vistas i lokalen och efter det enskilda rummets storlek. Ventilationen ska vara dimensionerad så att uteluftsflödet motsvarar minst 7 l/s per person och med ett tillägg på 0,35 l/s per kvadratmeter golvarea samt att koldioxidhalten inte varaktigt överstiger 1000 ppm i vistelsezonen. Tilluft till lokalerna bör vara uppvärmd under vinterhalvåret för att inte ge upphov till drag. I lokaler för förskola bör lufttemperaturen vara 20 C. Barn leker ofta på golvet och därför bör golvtemperaturen inte vara under 20 C och inte över 26 C. Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2005:15 (M)) om temperatur inomhus Boverkets byggregler (BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med 2006:12) Ljudklimat och akustik inomhus Kontinuerliga ljud från installationer, exempelvis ventilationsanläggningar, får enligt Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus inte överstiga en ljudnivå på 30 dba i lokalen. När hörbara tonkomponenter förekommer får medelljudnivån högst vara 25 dba. Förskolelokaler bör utrustas med olika typer av akustisk dämpning, detta gäller särskilt i rum för lek och måltider. Vid nybyggnation ska Svensk Standard tillämpas. Miljöförvaltningen rekommenderar att de ekvivalenta ljudnivåerna i barnens verksamhet inte överstiger 68 dba. Detta gäller under de fyra timmar av förskolans öppethållande då det är som mest aktiviteter inomhus. Den tid då barnen vilar eller är utomhus ska alltså inte räknas. Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus 2005:6 Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2005:7 (M) om höga ljudnivåer Boverkets byggregler (BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med 2006:12) Svensk Standard SS 25268; Byggakustik Ljudklassning av utrymmen i byggnader Vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell Bullret bort, Socialstyrelsen Kökets utformning Tänk noga igenom flödet av varor vid planeringen. Korsande flöden mellan t ex mat och disk ska undvikas. För att maten ska kunna hanteras på ett säkert sätt krävs olika utrymmen, bland annat: - utrymme för varumottagning, - omklädningsrum för personal, - personaltoalett, (om personalen på mindre förskolor turas om att laga mat kan det vara acceptabelt med en gemensam personaltoalett. Har förskolan däremot ett större antal barn och anställd kökspersonal bör man sträva efter separat toalett för kökspersonal),

11 - städutrymme med plats för förvaring av städutrustning och rengöringsmedel samt tillgång till utslagsvask. Köket bör ha separat städutrustning. Denna kan dock förvaras i ett gemensamt städutrymme i närheten av köket, men då avskilt från övrig städutrustning, - förrådsutrymme, - diskutrymme, - beredningsutrymme med kyl, frys, spis, ugn, varmhållningsutrustning, avsvalningskyl och arbetsbänkar utrustade med ho. Behov av utrustning och inredning varierar beroende på typ av råvaruhantering, - handtvättställ i de utrymmen där oförpackade livsmedel hanteras, - fungerande avfallsutrymme. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004, Bilaga II Malmö stads renhållningsordning På malmo.se/livsmedel hittar du mer information om utformning av kök och liknande. Planera gärna för ett förskolekök där maten tillagas från grunden, snarare än ett mottagningskök för färdiglagad mat. Policy för hållbar utveckling och mat för Malmö stad Hygienutrymmen Miljöbalken slår fast att människors hälsa och miljön ska skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller av annan påverkan. Det är du som är verksamhetsutövare som ska se till att det finns tillräckliga skyddsåtgärder och försiktighetsmått för att barnen ska må bra. Miljöbalken (1998:808) 1 kap 1, 9 kap. 3 och 9 samt 2 kap 2 och 3 Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Det ska finnas toaletter i lämpligt antal (en per påbörjat tiotal barn är lagom), varav en ska vara en separat personaltoalett. Om förskolan har anställd kökspersonal bör de ha egen toalett. Toaletterna bör ha flytande tvål och engångshanddukar. Om förskolan tillåter barnen att ha egna handdukar ska dessa förvaras väl åtskilda och tvättas ofta. På förskolor med yngre barn ska det finnas avskilt placerade skötbord med tillgång till rinnande vatten. Vid skötbord ska frånluftsventilation finnas. Tvättmaskiner bör finnas i ett anpassat våtrumsutrymme och ha frånluftsventilation. Tvättmaskinen bör alltså inte placeras i kök, städutrymme eller skötrum. På så sätt minskar risken för smittspridning. Det bör finnas ventilerade, låsbara städutrymmen med möjlighet att hänga upp städutrustning. I städutrymmet behövs en vask och tillgång till varmt vatten. Tänk på att ren och smutsig städutrustning ska hållas separerat från varandra.

12 Utrymme för avfallshantering Din verksamhet måste ha ett fungerande avfallsutrymme. Om förskolan använder lågenergilampor, lysrör och batterier eller annat som ger upphov till farligt avfall ska transporten av det farliga avfallet anmälas till Länsstyrelsen. Det ska finnas ett speciellt utrymme för förvaring av farligt avfall. Miljöbalken (1998:808) 2 kap 4 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004, Bilaga II Malmö stads renhållningsordning Förskolans avfall bör förvaras i ett ventilerat miljöhus alternativt i ett kylt soprum för att undvika att förskolan eller boende i närheten störs av dåligt lukt från matavfall och använda blöjor. Miljöhuset bör placeras på minst åtta meters avstånd från friskluftsintag, bostadsfönster, balkonger och uteplatser. Avfallet från förskolan bör inte blandas med avfallet från eventuella övriga hyresgäster. I de fall Miljöförvaltningens råd inte går att genomföra kan det bli aktuellt med kortare hämtningsintervall för avfallet, särskilt sommartid. Enkel källsortering på en förskola är att dela upp avfallet i matavfall, restavfall, de olika förpackningsslagen och tidningar. Detta kan med fördel göras som en del i den pedagogiska verksamheten. Miljöförvaltningen informerar Miljöhus och soprum för hushållsavfall Energi- och materialval Energianvändningen står för den största delen av en byggnads miljöbelastning under dess livslängd. Därför är det ett viktigt område att arbeta med ur miljö- och klimatsynpunkt. Visa hänsyn till detta vid nybyggnad och se över möjligheten att sänka energiförbrukningen i redan befintliga lokaler, till exempel genom val av vitvaror och belysning. Byggnads- och inredningsmaterial bör vara lågemitterande för att avge så lite kemiska ämnen som möjligt. Detta för att minska risken för allergi. Miljöprogram för Malmö stad Miljöbyggprogram Syd Astma- och allergiförbundet Radon, fukt och mögel Miljöbalken slår fast att människors hälsa och miljön ska skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller av annan påverkan. Det är du som är verksamhetsutövare som ska se till att det finns tillräckliga skyddsåtgärder och försiktighetsmått för att barnen ska må bra. Miljöbalken (1998:808) 1 kap 1, 9 kap. 3 och 9 samt 2 kap 2 och 3

13 Radongashalten ska alltid kontrolleras i lokaler för barnomsorg. Mätvärdet för radongashalten får inte överstiga 200 Bq/m 3 i rum där personer vistas mer än tillfälligt. Om du etablerar en förskola i befintliga lokaler ska du som är verksamhetsutövare kunna redovisa en aktuell radonmätning. Fukt kan orsaka att mögel och bakterier växer och bildar kemiska ämnen. Tecken på en fuktskada kan vara missfärgning, avvikande lukt och bubblor i ytmaterialet. Om du misstänker en fuktskada ansvarar du som verksamhetsutövare för att en utredning genomförs. Det är viktigt att kontrollera att det inte finns fuktskador innan en ny lokal tas i bruk. En äldre, felaktigt åtgärdad fuktskada kan orsaka hälsoproblem. Allmänna råd från Socialstyrelsens angående radon, SOSFS 1999:22, 2004:6 Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1999:21) om tillsyn enligt miljöbalken fukt och mikroorganismer Boverkets byggregler (BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med 2006:12) 4. Verksamhet Enligt 38 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska förskolor anmälas till Miljöförvaltningen i god tid, minst sex veckor innan verksamheten startar. Till anmälan ska en verksamhetsbeskrivning bifogas. Checklista för vad som ska ingå i en anmälan, se bilaga 1. Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Egenkontroll och olyckor Alla förskolor är anmälningspliktiga. Det betyder att kraven är särskilt noga formulerade när det gäller verksamhetsutövarens egenkontroll. Egenkontroll ska finnas för att förebygga och förhindra att barn utsätts för till exempel buller, dålig ventilation, fukt, mögel, otillräcklig städning, radon och annat som kan påverka deras hälsa eller miljön negativt. Lagstiftningen anger inte exakt hur egenkontrollen ska utformas, men det finns krav på skriftlig dokumentation av vem som är organisatoriskt ansvarig. Dessutom behövs en förteckning över de kemiska produkter som hanteras på förskolan och som kan innebära risker ur hälso- eller miljösynpunkt. Du ska som verksamhetsutövare ha rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning för drift och kontroll (som t ex ventilation, grindar staket och värmesystem) hålls i gott skick. Miljöbalken (1998:808) Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll

14 Förskolor omfattas av flera lagstiftningar som gäller egenkontroll. Därför rekommenderas att rutinerna för kontroller enligt bland annat miljöbalken, arbetsmiljölagen och lagen om skydd mot olyckor (brandskyddsdokumentation) samordnas. Miljöförvaltningen vill också att egenkontrollprogrammet ska innehålla skriftliga rutiner för hygien, städning och underhåll samt rutiner för felanmälan. Ett egenkontrollprogram bör också innehålla en redovisning av olika risker som är förknippade med utevistelse, hur man hanterar risker och vad man gör för att förebygga dem. Om din förskola delar utemiljö, alternativt vistas en stor del av tiden i offentliga parker, bör du ha rutiner för städning av utemiljön. Om det händer olyckor i din verksamhet bör dessa dokumenteras och följas upp. Du ska också ha rutiner för hur förskolan hanterar en olycka eller skada. Egenkontroll. Handbok 2001:3, Naturvårdsverket Livsmedelshantering Förskolor som hanterar livsmedel ansvarar för att kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls. Bland annat innebär det att förskolan ska ha rutiner via egenkontroll som säkerställer en god livsmedelshygien, men också att personalen som hanterar maten har tillräckliga kunskaper i förhållande till de arbetsuppgifter som utförs. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004, Bilaga II Miljöförvaltningen rekommenderar: Läs mer om livsmedelshantering på Smittskydd och städrutiner Miljöbalken slår fast att människors hälsa och miljön ska skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller av annan påverkan. Det är du som är verksamhetsutövare som ska se till att det finns tillräckliga skyddsåtgärder och försiktighetsmått för att barnen ska må bra. Miljöbalken (1998:808) 1 kap 1, 9 kap. 3 och 9 samt 2 kap 2 och 3 Du som är verksamhetsutövare ska se till att förskolan har städrutiner där det framgår vem som städar, var, hur och hur ofta. Rutinerna bör även innefatta svåråtkomliga ytor, möbler, höga hyllplan, ventilationsdon och liknande. För att minska risken för spridning av bakterier och virus är det viktigt att det finns fasta rutiner för handtvätt och personlig hygien för både barn och personal. Hygienrutiner behövs för exempelvis blöjbyten, toalettbesök och måltider. Det bör även finnas rutiner för vad personal och föräldrar ska göra vid infektionssjukdomar och hur leksaker och annat material rengörs och desinficeras. Skriftliga rutiner bör även finnas för tvätt av utklädningskläder, gardiner, mattor och andra textilier.

15 Vattnet i varmvattenberedaren, om sådan används, ska alltid hålla en temperatur på minst 60 C och varmvattnet i tappstället ska vara minst 50 C. Detta för att minimera risken för tillväxt av bakterier, till exempel legionellabakterier. Förskolor bör efter längre uppehåll i verksamheten, som t ex sommaruppehåll, spola ur duschmunstycken i duschar och vid skötbord med hett vatten. Detta för att undvika legionellabakterier som kan ha växt till då vattnet stått stilla i ledningarna. Denna rutin bör säkerställas i förskolans egenkontrollprogram och kommer att följas upp av Miljöförvaltningen i samband med tillsyn av förskolan. HYFS - Delrapport från projektet Hygiensjuksköterska i förskolan Boverkets byggregler (BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med 2006:12) Socialstyrelsen allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar SOSFS 1996:33 Smitta i förskola, Socialstyrelsens rapport 2001 Socialstyrelsens meddelandeblad om legionella, 13/1993 Legionella, Risker i vvs-installationer (Handbok från VVS-installatörerna 2002) Legionella i vattenledningar, rapport från Boverket, Smittskyddsinstitutet, VVS installatörerna 2006 Allergi Det finns en rad förebyggande åtgärder som kan vidtas för att förebygga allergier. Du bör som verksamhetsutövare ta fram och dokumentera rutiner för arbete med allergifrågor på din förskola. Rutinerna bör innehålla en lista över vilka barn som är allergiska och mot vad. På förskolor där det finns barn med livsmedelsallergier ska tydliga rutiner finnas för hantering av livsmedel. Var särskilt uppmärksam på nötter då dessa kan ge allvarliga allergiska reaktioner. Förskolan bör genomföra allergironder minst en gång varje år. För att minska risken för allergiutbrott kan förskolan välja rätt växter och undvika att ta in exempelvis påskris och hyacinter i lokalerna. Man bör även undvika parfym och rengöringsmedel med stark doft. I vissa fall kan särskilda rutiner behövas. Detta kan gälla om det finns barn på förskolan med speciellt svåra allergier. Allergirond i förskolan Astma- och allergiförbundet Information om livsmedelshantering Information om allergikosthantering - allergiker - Handbok för säker mat inom vård, skola och omsorg - Branschriktlinje för kök Allergi och annan överkänslighet hantering av märkning av livsmedel Branschriktlinjen Rökning Enligt Tobakslagen får rökning inte förekomma på eller i anslutning till förskolan. Även utemiljön omfattas av detta förbud. Förskolans verksamhetsområde, både inomhus och utomhus, ska vara rökfritt dygnet runt. Tobakslagen, SFS 1993:581 Miljöförvaltningen rekommenderar: Cigarettrök finns kvar i utandningsluften i cirka 30 minuter efter rökning och sprids dessutom via kläderna. I förskolor med allergiska och astmatiska barn kan det därför vara olämpligt att personalen röker.

16 Beställ kostnadsfria skyltar om rökförbud på Folkhälsoinstitutet Kemikaliehantering Alla kemiska produkter, som t ex maskindiskmedel, fixervätska för teckningar, målarfärger och tändvätska, ska hållas inlåsta och avskilda från livsmedel. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004, Bilaga II Vid inköp av målarfärger och kemikalier ska de produkter väljas som är till minst skada för människors hälsa och miljön. 5. Förskolor med speciella förutsättningar Det är stor variation på hur verksamheten bedrivs i olika förskolor och det finns naturligtvis en rad olika pedagogiska inriktningar och profiler. För de lösningar som skiljer sig från traditionella förskolor har Miljöförvaltningen i detta avsnitt särskild information. Nattöppen förskola De rum som barnen ska sova i behöver anpassas så att barnen inte ligger för tätt och så att ventilationen är dimensionerad för det antal personer som sover i rummet. Sovrum bör ligga nära toalettutrymmen. Sängar bör inte placeras så att det finns risk för drag från ventilation eller fönster. Skriftliga rutiner för rengöring av sängutrustning och sängkläder bör finnas. Uteförskola Uteförskolor är, liksom vanliga förskolor, anmälningspliktiga enligt 38 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Miljöbalken (1998:808) Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004, Bilaga II Om du driver en uteförskola bör inte största delen av verksamheten ligga i direkt anslutning till hårt trafikerade vägar med höga trafikbullernivåer och dålig luftkvalitet. Du måste redovisa förskolans vistelseområde i samband med din ansökan till Miljöförvaltningen. På de platser utomhus som förskolan ofta använder ska det finnas vindskydd som är avsedda för barnen. Barn på en uteförskola bör ha tillgång till en egen toalett i direkt anslutning till platsen där de vistas. Det bör också finnas varmt och kallt vatten för handtvätt. Sanitetsanläggningarna ska vara anslutna till kommunens avloppsnät eller till en godkänd avloppsanordning. Förskolan bör i samband med anmälan redovisa i vilken utsträckning toaletterna ska användas på olika platser. Din verksamhet får inte störa de boende i närheten och ska inte heller hindra

17 grönområdets övriga besökare från att använda grönytorna. Hänsyn ska tas till känsliga växter och djur, eftersom slitaget i frekvent använda naturområden kan bli stort. En uteförskola bör även ha en lokal där barnen kan samlas morgon och eftermiddag, samt vistas i vid alltför kall eller besvärlig väderlek. Krav på lokalens utformning i form av bland annat ljud-, akustik-, temperatur-, ventilation samt fönsterglasarea är i princip likvärdig med den för traditionella förskolor. Inomhusytorna kan vara något mindre, men bör ändå uppgå till fem kvadratmeter vistelseyta per barn. Miljöförvaltningen anser att det i direkt anslutning till uteförskolans lokaler ska finnas en inhägnad yta. Gården bör ha växter, tillgång till solskydd under sommarhalvåret och gärna kvaliteter av andra slag. Om verksamheten utomhus i huvudsak (mer än 50 procent av barnens tid på förskolan) ska bedrivas på denna inhägnade gård, anser Miljöförvaltningen att ytan ska motsvara den som rekommenderas för en traditionell förskola. Många uteförskolor hämtar färdiglagad varm mat från en närliggande förskola och serverar maten till barnen direkt efter leverans. En uteförskola behöver utarbeta rutiner för hantering av handtvätt och disk efter måltiderna.

18 Förskolebuss/Mobil förskola En förskolebuss eller mobil förskola är en buss som ska vara utrustad med sittplatser för barn, mottagningskök, kylskåp, torkskåp, wc, skötbord, handtvättställ med tempererat vatten, viloplatser och förvaringsutrymme. När en förskolebuss kopplas till en befintlig förskola ska detta anmälas till Miljöförvaltningen i enlighet med 38 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Bussens angöring ska vara anpassad så att det inte innebär olycksrisker för barnen när de kliver på och av bussen. Platsen ska inte heller innebära att närboende störs av buller eller avgaser från bussen. Regler för tomgångskörning på maximalt en minut ska respekteras. Bussens kök ska följa samma hygienrutiner som förskolekök i övrigt, bland annat ska det finnas varmt och kallt dricksvatten. Livsmedelshanteringen i förskolebussarna ska uppfylla gällande hygienkrav och det är särskilt viktigt att temperaturen på livsmedlen kan garanteras och kontrolleras. Toaletten ska inte vara placerad eller mynna ut i den del av bussen där livsmedel hanteras eller bereds. Enligt Malmö stads lokala trafikföreskrifter ska tunga fordon (ex bussar) som körs inom miljözonen uppfylla särskilda krav med avseende på bland annat utsläpp till luft. Detta ska beaktas vid upphandling av denna tjänst. Miljöbalken (1998:808) Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004, Bilaga II Lokala miljöföreskrifter för Malmö, 5 Allmänna trafikföreskrifter för Malmö De lokaler som bussarna utgår ifrån bör ha samma krav på kvalitet som vanliga förskolor. Däremot kan ytorna inne och ute vara något mindre. Ytorna inomhus bör uppgå till fem kvadratmeter yta per barn. Miljöförvaltningen anser att det i direkt anslutning till lokalen ska finnas en inhägnad yta som gör det möjligt för barnen att vänta utomhus tills alla är klara att ge sig iväg med bussen. Riskanalyser som gäller bussresor och vistelse på olika platser bör göras innan förskolan startar. Säkerhetsfrågor om barnens vistelse inne i bussarna bör vara dokumenterad. Hygienrutiner bör vara nedskrivna och lätta för all personal att ta till sig. För rengöring av bussen och hantering av latrin bör skriftliga rutiner finnas. Oftast levereras färdiglagad mat som varmhålls i bussen tills det är dags att äta. Bussarna bör vara utrustade med ett mindre kök med kyl där mellanmål och liknande kan förvaras och förberedas. En vattentank som rymmer 25 liter kopplad till en varmvattenberedare och en uppsamlingstank för motsvarande mängd spillvatten kan vara rimligt.

19 Bilaga 1 Anmälan enligt miljöbalken Enligt 2 kap 3 MB ska du som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utföra de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Du som driver förskoleverksamheten ska också säkerställa att barnen har en bra vistelsemiljö både inom- och utomhus. Om Miljöförvaltningens råd inte följs är det verksamhetens skyldighet att visa på vilket sätt det säkerställs att barnen inte utsätts för risker som kan innebära olägenheter för deras hälsa. Om du som är ansvarig för förskolan inte kan redovisa detta på ett godtagbart sätt i anmälan om att starta verksamheten (enligt 38 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) kan Miljöförvaltningen förelägga om att du ska komma in med kompletteringar eller förbjuda att verksamheten startar. En fullständig anmälan ska vara inlämnad senast sex veckor innan förskolan ska öppna. Miljöförvaltningen kommer även att följa upp förskoleverksamheten genom regelbunden tillsyn. Följande ska redovisas i samband med anmälan enligt miljöbalken (blankett finns på - Kartmaterial och fastighetsbeteckning som visar var förskolan ska ligga. - En omgivningsplan där det framgår var industrier eller andra verksamheter är placerade som eventuellt kan påverka barnens hälsa eller förskolemiljön på ett negativt sätt. - Ritning över förskolans lokaler med information om rummens användning (gäller även uteförskolor) samt: ~ vistelseyta per barn inomhus (exklusive toaletter, skötutrymmen, förråd, kök, personalutrymmen och andra ytor som barnen inte har tillgång till), ~ enkel redovisning av hur uträkningen har gjorts samt vilket antal barn den baserats på, ~ typ av ventilation samt var ventilationens friskluftsintag är placerat, ~ en redovisning av ventilationsflöden i varje rum, samt hur många personer som ventilationen i respektive utrymme är dimensionerad för, ~ översiktlig utformning av köksutrymmen, varumottagning och liknande, ~ placering av toalettutrymmen och skötbord, ~ placering av städutrymme och utrymme för tvättmaskin och torkskåp - Lokalens dagsljusinsläpp (i form av enkel uträkning av fönsterglasarean i förhållande till golvarean i de rum som barnen vistas) samt fönstrens placering (brösthöjd) - Vid ändring av befintlig lokal till förskola: ~ uppgifter om inventering samt eventuell sanering av PCB, ~ undersökning av radonförekomst - Ritning/situationsplan över förskolans utemiljö med: ~ uträkning av utomhusytans storlek samt vilken kvadratmeteryta som varje förskolebarn har tillgång till, ej inräknat parkeringsplatser, soprum, förråd och andra ytor som barnen inte har tillgång till, ~ en enkel redovisning av hur uträkningen har gjorts samt vilket antal barn den baserats på. I de fall då anmälan innebär ett utökat antal barn på en befintlig yta ska även dessa barn tas med i beräkningen och redovisas,

20 ~ redovisning av befintliga och planerade inhägnader, ~ Beräknade trafikbullernivåer samt luftkvalitet (se malmo.se) på förskolegården samt eventuella behov av bullerreducerande åtgärder. Om gällande riktvärden överskrids bör verksamhetsutövaren låta genomföra noggrannare undersökningar, samt föreslå lämpliga åtgärder för att reducera påverkan på förskoleverksamheten. ~ redovisning av utemiljöns utformning och kvaliteter (t ex materialval och växtval). Utformningen bör baseras på Naturskolans Lekvärdefaktor och det bör framgå hur de zoner som omnämns där tillgodosetts, ~ om växtlighet saknas i förskolans utemiljö bör en skuggstudie genomföras, ~ vid etablering i eller i anslutning till parkmark/grönytor (som inte direkt ingår i förskolans inhägnade gårdsyta) ska även denna grönytas storlek redovisas. ~ Förskolegårdar placerade på tak kan vara utsatta för kraftiga vindar, varför en vindstudie bör genomföras ~ Särskilt för uteförskolor: förskolans vistelseområde (namn eller adress till platserna), promenadavstånd mellan eventuell lokal och dessa ytor samt färdsätt om utevistelsen sker inom ett avgränsat område bör ytan barnen kan vistas på redovisas förekomst av vindskydd avsedda för förskolans barn tillgång till och användning av (offentliga) toaletter på olika platser i samband med utevistelse - Miljöförvaltningen rekommenderar att markprover för att upptäcka eventuella markföroreningar tas i samtliga fall då en förskola nyetableras. Resultatet av dessa ska du redovisa till Miljöförvaltningen. - Verksamhetsbeskrivning: ~ beskrivning hur din verksamhet kommer att nyttja de ytor förskolan förfogar över, såväl ute som inne ~ om ytorna inomhus är mindre än de som rekommenderas av Miljöförvaltningen bör du som verksamhetsutövare redovisa hur tillräcklig rörelseyta, smittskydd, ljudnivåer, luftkvalitet samt det ökade slitaget kommer att hanteras för att garantera en god inomhusmiljö för barnen ~ en beskrivning av din verksamhets utevistelse och hur förskolan kan garantera en tillräcklig utevistelse i en stimulerande miljö för barnen ~ om parker/grönområden utgör en komplettering av utemiljön bör dessa namnges, avstånd till grönytan anges, färdsätt samt hur ofta förskolan planerar att ta sig till området redovisas. - Lösningar för angöring samt transport av mat till förskolan - Avfallshantering, placering av kärl, hantering och transport av farligt avfall samt uppgift om eventuell egen kompostering - En översiktlig beskrivning av din verksamhets egenkontroll - eventuella parkeringsmöjligheter för cyklar/cykelkärror/barnvagnar och liknande (för föräldrar) Miljöbalken (1998:808) 38 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll

Starta förskola eller annan undervisningslokal. Lagkrav och miljöförvaltningens råd

Starta förskola eller annan undervisningslokal. Lagkrav och miljöförvaltningens råd Starta förskola eller annan undervisningslokal och miljöförvaltningens råd Ska du starta en undervisningslokal eller bygga om en befintlig? Tänk på att det är den som driver verksamheten som har hela ansvaret

Läs mer

Starta förskola eller annan undervisningslokal. Lagkrav och miljö- och hälsoskyddskontorets råd

Starta förskola eller annan undervisningslokal. Lagkrav och miljö- och hälsoskyddskontorets råd Starta förskola eller annan undervisningslokal och miljö- och skontorets råd Ska du starta en undervisningslokal eller bygga om en befintlig? Tänk på att det är den som driver verksamheten som har hela

Läs mer

2015-05-11. Starta skola, förskola eller annan undervisningslokal 2015-05-11. Bygg- och miljöavdelningen 08-581 690 00

2015-05-11. Starta skola, förskola eller annan undervisningslokal 2015-05-11. Bygg- och miljöavdelningen 08-581 690 00 Starta skola, förskola eller annan undervisningslokal 2015-05-11 Bygg- och miljöavdelningen 08-581 690 00 1 och bygg- och miljöavdelningens råd Planerar du starta en skola, förskola eller annan undervisningslokal

Läs mer

Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem

Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Information om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Inledning Du som driver en skola, förskola och/eller ett fritidshem har ansvaret för att verksamheten inte orsakar skada på människors hälsa

Läs mer

Anmälan enligt 38 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - lokal för undervisning

Anmälan enligt 38 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - lokal för undervisning MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sida 1 av 3 Kommunhuset Blankett uppdaterad: 2016-03-10 234 81 LOMMA 040-641 10 00 Lagrum: 38 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser Ny

Läs mer

Anmälan avser lokal för undervisning

Anmälan avser lokal för undervisning Anmälan avser lokal för undervisning Ny verksamhet Utökning eller ändring av befintlig verksamhet Startdatum: Förskola/Förskoleklass Öppen förskola Grundskola Gymnasieskola Öppen fritidsverksamhet Fritidshem

Läs mer

Starta grundskola gymnasieskola. Lagkrav och miljöförvaltningens råd

Starta grundskola gymnasieskola. Lagkrav och miljöförvaltningens råd Starta grundskola gymnasieskola Lagkrav och miljöförvaltningens råd Innehållsförteckning 1. Miljöförvaltningens roll... 3 2. Lokalisering... 3 Luftföroreningar och buller... 4 Föroreningar i mark och byggnad...

Läs mer

Sökande. Anmälan avser lokal för undervisning. Antal barn/elever per del i verksamheten: Namn. Postadress Postnummer Ort. E-post

Sökande. Anmälan avser lokal för undervisning. Antal barn/elever per del i verksamheten: Namn. Postadress Postnummer Ort. E-post Anmälan av skolverksamhet Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 38 Den som avser att driva förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola,

Läs mer

Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn

Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn Miljö- och byggnadskontoret Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn Enkät egenkontroll Skickas till Miljö- byggnadskontoret 191 86 Sollentuna Fastighetsbeteckning Besöksadress Postnummer Ort

Läs mer

EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN. Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen

EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN. Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen Miljöbalken gäller i förskolan Miljöbalken ska inte bara skydda våran

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-03 137 1 (7) Datum: 2014-12-03 Dnr: 2013.Ma0072 Sida: 1 (7)

Läs mer

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Nämndinitiativ- Lärare och elever har rätt till

Läs mer

Egenkontroll Förskola och skola

Egenkontroll Förskola och skola Egenkontroll Förskola och skola Genom att ha en väl fungerande egenkontroll kan du som verksamhetsutövare visa hur du arbetar systematiskt för hälsosamma lokaler, där våra barn och ungdomar mår bra. Egenkontrollen

Läs mer

Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga

Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga Information om hygienlokaler som inte är anmälningspliktiga Nedan finns en sammanställning av regler och rekommendationer ur miljö-

Läs mer

Sammanställning av bestämmelser och rekommendationer rörande förskolor, miljö- och byggförvaltningen

Sammanställning av bestämmelser och rekommendationer rörande förskolor, miljö- och byggförvaltningen 2014-03-25 Sammanställning av bestämmelser och rekommendationer rörande förskolor, miljö- och byggförvaltningen Dokumentet är tänkt att användas som en vägledning vid kommande funktionsprogram. Från bygglagstiftningen

Läs mer

NYA OCH OMBYGGDA LOKALER I UNDERVISNINGSVERKSAMHET

NYA OCH OMBYGGDA LOKALER I UNDERVISNINGSVERKSAMHET NYA OCH OMBYGGDA LOKALER I UNDERVISNINGSVERKSAMHET FASTSTÄLLT AV: Miljötillsynsnämnden DATUM: 2013-11-13 FÖR REVIDERING ANSVARAR: Miljötillsynsnämnden FÖR EVENTUELL UPPFÖLJNING OCH TIDPLAN ANSVARAR: Miljötillsynsnämnden

Läs mer

Anmälan verksamhet för undervisning 38 (EB.48)

Anmälan verksamhet för undervisning 38 (EB.48) VERKSAMHET Verksamhetens namn Fastighetsbeteckning Verksamhetens gatuadress Postnummer Ort Faktureringsadress Postnummer Ort Verksamhetsansvarig (Ansvarig politisk nämnd, stiftelse, företag m.m.) Organisationsnummer

Läs mer

Riktlinjer vid tillsyn av: UNDERVISNINGSVERKSAMHET

Riktlinjer vid tillsyn av: UNDERVISNINGSVERKSAMHET 2011-05-04 Riktlinjer vid tillsyn av: UNDERVISNINGSVERKSAMHET MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN Stationshuset, Järnvägsgatan 8 263 82 Höganäs Tel 042-33 72 84 Fax 042-33 77 55 E-post byggochmiljo@hoganas.se Internet

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen informerar

Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen informerar Yrkesmässig hygienisk verksamhet Du som ska öppna en lokal där allmänheten erbjuds yrkesmässig hygienisk behandling, som t.ex. massage,

Läs mer

Anmälan om att starta skola eller förskola

Anmälan om att starta skola eller förskola Introduktion I Anmälan enligt 38 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899). Anmälan ska ha inkommit till miljö- och stadsbyggnadskontoret senast 6 veckor innan lokalen tas i

Läs mer

1.4 Rekommendationer och miljökrav

1.4 Rekommendationer och miljökrav egenkontroll INFORMATION oktober 2014 FRÅN MILJÖKONTORET 1.4 Rekommendationer och miljökrav Du som bedriver verksamheten ansvarar för att den är anpassad till både den inre och den yttre miljön. Den inre

Läs mer

Checklista för tillsyn enligt FoHM:s vägledning om migrationsverkets asylboenden (kan även tillämpas på HVBhem för ensamkommande barn)

Checklista för tillsyn enligt FoHM:s vägledning om migrationsverkets asylboenden (kan även tillämpas på HVBhem för ensamkommande barn) Checklista för tillsyn enligt FoHM:s vägledning om migrationsverkets asylboenden (kan även tillämpas på HVBhem för ensamkommande barn) Administrativa uppgifter Datum: Diarienummer:.. Verksamhetens namn:

Läs mer

ANMÄLAN OM LOKAL FÖR BARNOMSORG, FRITIDSVERKSAMHET, SKOLA OCH RESURS CENTER

ANMÄLAN OM LOKAL FÖR BARNOMSORG, FRITIDSVERKSAMHET, SKOLA OCH RESURS CENTER Miljö- och räddningstjänstförvaltningen ANMÄLAN OM LOKAL FÖR BARNOMSORG, FRITIDSVERKSAMHET, SKOLA OCH RESURS CENTER Enligt 38 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan ska

Läs mer

Egenkontroll skolor och förskolor

Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll en förutsättning för ett effektivt hälso- och miljöarbete Syfte Alla skolor, förskolor, fritidshem och liknande verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera

Läs mer

Miljöenhetens information om lokaler för undervisning

Miljöenhetens information om lokaler för undervisning Miljöenhetens information om lokaler för undervisning Vellinge.se Information om lokaler för undervisning Det är viktigt att undervisningslokaler utformas och sköts så att elevernas hälsa och miljö inte

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 4 Följande äldreboenden

Läs mer

Egenkontroll på förskolor och skolor

Egenkontroll på förskolor och skolor Malmö stad Miljöförvaltningen Egenkontroll på förskolor och skolor Besöksadress Bergsgatan 17 Postadress 205 80 Malmö Telefon 040-34 10 00 Fax 040-30 41 05 Organisationsnummer 212000-1124 www.malmo.se

Läs mer

Skola, förskola och fritidshem

Skola, förskola och fritidshem Skola, förskola och fritidshem Information och vägledning vid start av verksamhet Antagen av miljönämnden 2014-12-16 Denna vägledning ska underlätta för verksamhetsutövare och myndigheter att få en klar

Läs mer

Miljöavdelningens information om hygienlokaler

Miljöavdelningens information om hygienlokaler Miljöavdelningens information om hygienlokaler Information om hygienlokaler Nedan finns en sammanställning av regler och rekommendationer ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt som gäller för hygienverksamheter

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi i skolan MILJÖBALKEN (MB) Hopslagning av 16 lagar, bl.a. hälsoskyddslagen, miljöskyddslagen, lag om kemiska produkter 32 kapitel, bl.a.: Generella regler,

Läs mer

Solarium Miljöförvaltningen informerar

Solarium Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Solarium Miljöförvaltningen informerar Solarium Du som ska öppna en verksamhet där allmänheten erbjuds att sola solarium ska göra en anmälan till miljönämnden senast sex veckor innan

Läs mer

Inledning. Anmälan enligt miljöbalken. Lokalisering. Lokalyta och toaletter INFORMATIONSBLAD: ATT STARTA SKOLA OCH FÖRSKOLA

Inledning. Anmälan enligt miljöbalken. Lokalisering. Lokalyta och toaletter INFORMATIONSBLAD: ATT STARTA SKOLA OCH FÖRSKOLA Förvaltningen för SAMHÄLLSPLANERING Bygg & Miljö INFORMATIONSBLAD: ATT STARTA SKOLA OCH FÖRSKOLA Inledning Bygg & Miljö ansvarar för tillsyn av skolor, förskolor och liknande enligt miljöbalken och livsmedelslagen.

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor FoHMFS 2014:XX Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor och förskolor Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens

Läs mer

T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE. Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan

T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE. Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan T ILL DIG SOM Ä R SKOLLEDA RE Egenkontroll av inomhusmiljön i skolan Egenkontroll ska förebygga ohälsa Den som driver en skola måste enligt miljöbalken bedriva ett löpande, systematiskt arbete, så kallad

Läs mer

Miljönämnden. Lokalisering Nyetablering av skol- och förskolelokaler och liknande ska inte göras i anslutning till buller- och avgasbelastade områden.

Miljönämnden. Lokalisering Nyetablering av skol- och förskolelokaler och liknande ska inte göras i anslutning till buller- och avgasbelastade områden. Miljönämnden Miljö och hälsa i undervisningslokaler och liknande lokaler Här följer ett urval viktiga bestämmelser och rekommendationer som gäller för t ex skoloch förskolelokaler från miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

Läs mer

Hygieniska verksamheter

Hygieniska verksamheter Miljöförvaltningen Hygieniska verksamheter Stickande eller skärande Miljöförvaltningen informerar Yrkesmässig hygienisk verksamhet stickande eller skärande Du som ska öppna en lokal där allmänheten erbjuds

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljökontoret informerar om MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Du som driver en förskola, skola

Läs mer

Miljöförvaltningen Lunds kommun

Miljöförvaltningen Lunds kommun Här har jag lagt till 5 st gluggar och gjort dem svarta Miljöförvaltningen Lunds kommun Miljöförvaltningen vill med denna broschyr informera om vilken lagstiftning ni berörs av i enlighet med miljöbalken,

Läs mer

Information om hur du uppfyller miljöbalken i förskola, skola och fritidshem

Information om hur du uppfyller miljöbalken i förskola, skola och fritidshem Information om hur du uppfyller miljöbalken i förskola, skola och fritidshem För dig som arbetar med, driver eller vill starta förskola, skola eller fritidshem. Innehåll Miljöbalkens hänsynsregler gäller

Läs mer

HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER

HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER INFORMATION 1(5) Staffanstorp 2009 NS STADSBYGGNAD HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER Du som ska öppna en lokal för yrkesmässig hygienisk behandling måste först, dvs innan lokalen tas i bruk, göra en anmälan

Läs mer

Information om egenkontroll enligt miljöbalken för förskolor

Information om egenkontroll enligt miljöbalken för förskolor Överkalix kommun Miljökontoret 956 81 ÖVERKALIX Information om egenkontroll enligt miljöbalken för förskolor December 2013 Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att förskolan tydligt

Läs mer

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012-08-31 Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012:2 Tillsyn av skolor Projektet är utfört av Bygg och miljökontoret, miljö- och hälsoskydd, Norrköpings Kommun. Ansvarig för denna rapport är Magdalena Hallberg,

Läs mer

Att starta verksamhet med solarium

Att starta verksamhet med solarium Informationsblad Att starta verksamhet med solarium Anmälan Du som ska öppna en lokal där allmänheten erbjuds att sola solarium måste anmäla detta till miljö- och stadsbyggnadskontoret, senast 6 veckor

Läs mer

ANMÄLAN skola, förskola, fritids Enligt 38 förordningen om miljöfarlig verksamhet och miljöskydd

ANMÄLAN skola, förskola, fritids Enligt 38 förordningen om miljöfarlig verksamhet och miljöskydd ANMÄLAN skola, förskola, fritids Enligt 38 förordningen om miljöfarlig verksamhet och miljöskydd Information om behandling av personuppgifter: För att kunna administrera ditt ärende krävs registrering

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet FoHMFS 2014:19 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling

Läs mer

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljö- och byggenheten informerar om MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Den som driver en

Läs mer

Vägledning i arbetet med egenkontroll

Vägledning i arbetet med egenkontroll Vägledning i arbetet med egenkontroll Här presenteras ett antal frågor som är anpassade till vad du som fastighetsägare bör tänka på och som kan vara en hjälp på vägen för införande av en egenkontroll.

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-11-29 Birgitta Sturesson Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar 2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Information om gällande lagkrav och egenkontroll

Information om gällande lagkrav och egenkontroll 1 Information om gällande lagkrav och egenkontroll Skola, förskola och fritidsverksamhet POSTADRESS BESÖKSADRESS E-MAIL TELEFON FAX 451 81 Uddevalla Stadshuset miljostadsbyggnad@uddevalla.se 0522-69 60

Läs mer

Miljö- och hälsoskydd på förskolor i Mora och Orsa

Miljö- och hälsoskydd på förskolor i Mora och Orsa Miljö- och hälsoskydd på förskolor i Mora och Orsa INLEDNING OCH BAKGRUND... 3 ANMÄLAN... 3 EGENKONTROLL... 4 ANSVARSFÖRDELNING... 4 RISKER... 4 DOKUMENTATION... 4 LOKALISERING OCH UTEMILJÖ... 5 INRE MILJÖ...

Läs mer

Egenkontroll. Inomhusmiljö och miljöpåverkan enligt miljöbalken. för ... 20 - -

Egenkontroll. Inomhusmiljö och miljöpåverkan enligt miljöbalken. för ... 20 - - Egenkontroll Inomhusmiljö och miljöpåverkan enligt miljöbalken för...... 20 - - Egenkontrollens innebörd Miljöbalken omfattar alla, verksamheter och privatpersoner och dess syfte är att skapa en hållbar

Läs mer

Yttrande över detaljplan för Lindbackens skola

Yttrande över detaljplan för Lindbackens skola MILJÖFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Elisabet Aronsson 2016-08-10 018-727 43 26 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 17 augusti 2016 Yttrande över detaljplan för Lindbackens skola Remiss

Läs mer

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risk för olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat fotvård, massage, hårvård

Läs mer

SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd. Yrkesmässig hygienisk verksamhet. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:4 (M) Allmänna råd Yrkesmässig hygienisk verksamhet Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2 finns regler om bland annat städning, ventilation

Läs mer

Anmälan om bassängbad Enligt 38 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan om bassängbad Enligt 38 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd MILJÖFÖRVALTNINGEN Anmälan om bassängbad Enligt 38 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälningsplikt enligt miljöbalken Den som avser att driva bassängbad för allmänheten

Läs mer

Anmälan av lokal för barnomsorg och skola

Anmälan av lokal för barnomsorg och skola VERSIONSNR 2014-01-29 0 SID 1/8 Anmälan av lokal för barnomsorg och skola SKICKA TILL SBF/MILJÖENHETEN ENLIGT 38 FÖRORDNING (1998:899) OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD Verksamhet VERKSAMHETENS

Läs mer

Hur mycket kostar det? Bestämmelser

Hur mycket kostar det? Bestämmelser Miljöförvaltningen Solarium Du som ska starta en solarieverksamhet där allmänheten erbjuds att sola solarium måste göra en anmälan till miljönämnden innan verksamheten startar. En väl inredd lokal, god

Läs mer

foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun

foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun För en bättre miljö i förskola och skola Information till dig som driver eller arbetar inom förskola och skola, eller ska starta en ny

Läs mer

Tillsynsformulär för hygien Bedömning av egenkontroll enligt miljöbalken

Tillsynsformulär för hygien Bedömning av egenkontroll enligt miljöbalken Nationellt tillsynsprojekt om hygien i förskolan 2009 Tillsynsformulär för hygien Bedömning av egenkontroll enligt miljöbalken Kommun: Förskolans namn: Månad när tillsynsbesöket gjordes: Allmänt om förskolan

Läs mer

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 6 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Kristin Nätterlund 019-21 14 32 Box 33200, 701

Läs mer

Planering och utformning av livsmedelslokal

Planering och utformning av livsmedelslokal Information Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2013-02-13 Sida 1(5 Planering och utformning av livsmedelslokal Innan du startar en livsmedelsverksamhet är det viktigt att tänka på hur lokalen ska vara utformad.

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön vilar alltid på arbetsgivaren.

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön vilar alltid på arbetsgivaren. Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42 finns regler om bl.a. städning, ventilation

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning, Krutviken SVENSK BOSTADSUTVECKLING AB UPPDRAGSNUMMER SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA

RAPPORT. Bullerutredning, Krutviken SVENSK BOSTADSUTVECKLING AB UPPDRAGSNUMMER SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA SVENSK BOSTADSUTVECKLING AB Bullerutredning, Krutviken UPPDRAGSNUMMER 2175423000 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA ANDREAS PERSSON NICKLAS BERGKVIST Uppdragsledare, Akustiker Granskare, Akustiker repo001.docx

Läs mer

2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Information- Rapportering av insatser som gjorts

Läs mer

ANMÄLAN OM DRIFT AV SKOLA OCH LIKNANDE VERKSAMHETER

ANMÄLAN OM DRIFT AV SKOLA OCH LIKNANDE VERKSAMHETER 1(5) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM DRIFT AV SKOLA OCH LIKNANDE VERKSAMHETER Enligt 38 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser Förskola Öppen förskola

Läs mer

Information till förskolor om egenkontroll enligt Miljöbalken

Information till förskolor om egenkontroll enligt Miljöbalken Datum 2011-09-28 Information till förskolor om egenkontroll enligt Miljöbalken Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att förskolan tydligt kan redovisa hur det säkerställs att

Läs mer

RAPPORT Tillsyn av vårdboenden. Frida Wahlund Miljöinspektör

RAPPORT Tillsyn av vårdboenden. Frida Wahlund Miljöinspektör RAPPORT 2015-04 Tillsyn av vårdboenden Frida Wahlund Miljöinspektör Hörby kommun, 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37 83 10 Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se www.horby.se Sida RAPPORT

Läs mer

Vägledning om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem

Vägledning om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem Vägledning om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem För dig som vill starta eller driver förskola, skola eller fritidshem Ystad-Österlenregionens miljöförbund Gladanleden 2, 273 36 Tomelilla,

Läs mer

Vad säger miljöbalken? Vad krävs av verksamheterna?

Vad säger miljöbalken? Vad krävs av verksamheterna? Vad säger miljöbalken? Vad krävs av verksamheterna? Miljö- och byggförvaltningen Jennifer Lundbäck & Matilda Abrahamsson Miljöinspektörer Tillsyn Miljö- och Byggförvaltningen arbetar på uppdrag av Miljö-

Läs mer

Egenkontroll på skolor

Egenkontroll på skolor UI.23 Version 14/1-2016 Miljö- och byggnämnden 1(5) Egenkontroll på skolor Alla skolor och liknande verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Genom er egenkontroll ska ni motverka

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt 2009 Ett projekt om att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom förbättrad egenkontroll enligt miljöbalken Ingrid Nilsson Bakgrund och Syfte Barn som går på

Läs mer

KRAV PÅ LIVSMEDELSLOKALER

KRAV PÅ LIVSMEDELSLOKALER KRAV PÅ LIVSMEDELSLOKALER Denna information vänder sig till dig som ska starta eller ta över en livsmedelsverksamhet till exempel en butik, en restaurang eller ett kafé. Här får du hjälp med att planera

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Fastighetsägares egenkontroll. Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 MILJÖKONTORET 2010

HÖRBY KOMMUN. Fastighetsägares egenkontroll. Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 MILJÖKONTORET 2010 Fastighetsägares egenkontroll 2010 Tillsyn av egenkontrollrutiner hos ägare till flerbostadshus RAPPORT 2010-7 Sid 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Lagstiftning som är tillämplig... 2 Miljöbalken...

Läs mer

INFORMATION FÖR UNDERVISNINGSLOKALER

INFORMATION FÖR UNDERVISNINGSLOKALER INFORMATION FÖR UNDERVISNINGSLOKALER Här följer ett urval viktiga bestämmelser och rekommendationer som gäller för skol- och förskolelokaler från miljö- och hälsoskyddssynpunkt. I Er egenkontroll kan t

Läs mer

Astma och Allergipolicy

Astma och Allergipolicy Servicenämndens dnr 2012-000247 Kommunstyrelsens dnr 2013-000220 Astma och Allergipolicy avseende Laholms kommuns lokaler Antagen av kommunstyrelsen den 10 september 2013 179. 2 (5) Astma- och allergipolicy

Läs mer

Kvalitets- och säkerhetsrutiner för pedagogisk omsorg i Söderhamns kommun

Kvalitets- och säkerhetsrutiner för pedagogisk omsorg i Söderhamns kommun 2010-02-25 Kvalitets- och säkerhetsrutiner för pedagogisk omsorg i Söderhamns kommun BARN OCH UTBILDNING 1 Kvalitets- och säkerhetsrutiner för pedagogisk omsorg i Söderhamns kommuns regi Från och med 1

Läs mer

Journalblad Uppdatering egenkontroll. Vilka flikar har uppdaterats Vad har uppdaterats Vem har uppdaterat datum & signatur

Journalblad Uppdatering egenkontroll. Vilka flikar har uppdaterats Vad har uppdaterats Vem har uppdaterat datum & signatur Flik 3 Journalblad Uppdatering egenkontroll Vilka flikar har uppdaterats Vad har uppdaterats Vem har uppdaterat Flik 4 Journalblad Felanmälan År 20 Mottaget klagomål Vad och var är problemet Mottaget Felanmält

Läs mer

Miljökontoret Linköpings kommun

Miljökontoret Linköpings kommun Projekt Tillsyn av Hotell och Vandrarhem April Maj 2004 Miljökontoret Linköpings kommun Malin Hultegård Katarina Mathson 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 Miljöbalken... 3 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Krav på livsmedelslokaler

Krav på livsmedelslokaler Krav på livsmedelslokaler Denna information vänder sig till dig som ska starta eller ta över en livsmedelsverksamhet till exempel en butik, en restaurang eller ett kafé. Här får du hjälp med att planera

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

Vägledning om ventilation - luftkvalitet

Vägledning om ventilation - luftkvalitet Vägledning om ventilation - luftkvalitet Innehåll: Inomhusmiljön i skolor är viktig och varför Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial AR om ventilation och kompletterande vägledning Ventilation luftkvalitet

Läs mer

Egenkontroll i skolor

Egenkontroll i skolor 2011-10-25 SID 1/10 Egenkontroll i skolor Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att skolan tydligt kan redovisa hur man säkerställer bra lokaler med hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Information om egenkontroll enligt miljöbalken för skolor

Information om egenkontroll enligt miljöbalken för skolor Överkalix kommun Miljökontoret 956 81 ÖVERKALIX Information om egenkontroll enligt miljöbalken för skolor December 2013 Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att förskolan tydligt

Läs mer

Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(6) EGENKONTROLL I SKOLOR

Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(6) EGENKONTROLL I SKOLOR Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(6) EGENKONTROLL I SKOLOR Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att skolan tydligt kan redovisa hur man säkerställer bra lokaler med hänsyn till

Läs mer

Information om miljöbalken och egenkontroll på förskolor, skolor och fritidshem

Information om miljöbalken och egenkontroll på förskolor, skolor och fritidshem Information om miljöbalken och egenkontroll på förskolor, skolor och fritidshem Miljökontoret Postadress Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon 0431-871 35 Fax 0431-876

Läs mer

Förskolan har ansvaret för att införa och tillämpa egenkontrollen. Det är också viktigt att information om egenkontrollen når ut till all personal.

Förskolan har ansvaret för att införa och tillämpa egenkontrollen. Det är också viktigt att information om egenkontrollen når ut till all personal. Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(7) EGENKONTROLL I FÖRSKOLOR Varför behövs egenkontroll? En väl fungerande egenkontroll gör att förskolan tydligt kan redovisa hur det säkerställs att lokalerna är bra

Läs mer

Information om EGENKONTROLL enligt miljöbalken för FÖRSKOLOR

Information om EGENKONTROLL enligt miljöbalken för FÖRSKOLOR 1 (7) Information om EGENKONTROLL enligt miljöbalken för FÖRSKOLOR Informationen sammanställd av miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2008. Reviderad november 2014. Bygg och miljöförvaltningen Postadress:

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas. Beslut Miljöförvaltningen förelägger God Bostad AB org. nr 556677-8899, såsom ägare till fastigheten Lugnet 100:2 att genom provtagning och analys utreda orsak till och omfattning av fukt och mikroorganismer

Läs mer

Att tänka på vid ny undervisningslokal

Att tänka på vid ny undervisningslokal INFORMATION 1(5) Miljö och bygg Att tänka på vid ny undervisningslokal På miljö- och hälsoskyddsområdet omfattas undervisningslokaler av bestämmelser som finns i miljöbalken och dess följdförfattningar.

Läs mer

EGENKONTROLL PÅ SKOLOR OCH FÖRSKOLOR

EGENKONTROLL PÅ SKOLOR OCH FÖRSKOLOR EGENKONTROLL PÅ SKOLOR OCH FÖRSKOLOR Alla skolor, förskolor, fritidshem och liknande verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Genom att tillämpa egenkontroll kan olägenhet för

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Miljö- och stadsarkitektkontoret Egenkontroll enligt miljöbalken FILIPSTADS KOMMUN Besöksadress: Hantverksgatan 22 E-post: kommun@filipstad.se Box 303 Tel vxl: 0590 611 00 Internet: www.filipstad.se 682

Läs mer

Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan

Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan 2012-01-25 Innehållsförteckning Förord...2 Barnens handhygien... 3 Personalens handhygien... 4 Blöjbyte/skötrum...

Läs mer

Miljö- och hälsoskydd på skolor och förskolor i Nordanstig och Hudiksvall

Miljö- och hälsoskydd på skolor och förskolor i Nordanstig och Hudiksvall 1 Miljö- och hälsoskydd på skolor och förskolor i Nordanstig och Hudiksvall 2007-01-11 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida INLEDNING OCH BAKGRUND 3 ANMÄLAN 4 EGENKONTROLL 4 Ansvarsfördelning 4 Dokumentation 4

Läs mer

Bostadsrättsföreningar. - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd. 2009-10-10 Andrea Hjärne Dalhammar Miljöförvaltningen, Malmö stad

Bostadsrättsföreningar. - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd. 2009-10-10 Andrea Hjärne Dalhammar Miljöförvaltningen, Malmö stad Bostadsrättsföreningar - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd En god egenkontroll Rutiner för: Kunskap Ansvar Kontroll Kommunikation Uppföljning Annan miljölagstiftning som inte kopplar till miljöbalken

Läs mer

Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning. Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015

Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning. Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015 Malå/Norsjö Miljö och byggavdelning Checklista för tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor 2014-2015 Anvisningar och lagstiftning Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial till det nationella tillsynsprojektet

Läs mer

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar MILJÖBALKEN Hänsynsregler I miljöbalken är bevisbördan omvänd vilket innebär att det är verksamhetsutövaren, dvs. den som bedriver en verksamhet eller äger

Läs mer