LITEN HANDBOK FÖR MERITPORTFÖLJ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LITEN HANDBOK FÖR MERITPORTFÖLJ"

Transkript

1 LITEN HANDBOK FÖR MERITPORTFÖLJ

2

3 Förord Denna handbok är till för dig som på något sätt kommer i kontakt med meritportföljen. Med den här vill vi inspirera dig, hjälpa dig och framför allt ge dig tips och råd på vad du ska tänka på när du arbetar med nyanlända och deras meriter. Handboken har tagits fram för att vara ett stöd i ditt arbete. Det som vi kallar Malmömodellen i boken är en metod som togs fram genom två projekt i Skåne som heter Synliggörande av nyanländas kompetens i Skåne och Etablering av synliggörande av nyanländas kompetens i Skåne. Detta är numera en vedertagen benämning på denna metod. Metoden utgår från att den nyanlände ska arbeta med sina meriter på en individuell nivå och att arbetet ska fungera som en röd tråd genom utbildning och praktik för att leda till arbete/vidareutbildning snabbare.

4 Har jag frågat efter meritportföljen? När arbetet med meritportföljen påbörjas är det viktigt att man meddelar arbetsförmedlingen, studie- och yrkesvägledaren samt kontakter på kommunen, så meritportföljen efterfrågas vid möten och träffar. Eleven ska få kännedom om att meritportföljen inte bara är något som man arbetar med inom SFI.

5 Innehåll Inledning 3 Varför arbeta med meritportfölj? 5 Yrkesidentifiering 7 Meritportfölj och SFI 9 Förslag på arbetsplan för meritportföljen 10 Att göra en arbetsplan 11 Skriva för att utveckla 12 Livscirkeln 16 Nivåanpassning 17 Exempel på kurs A 18 Exempel på kurs B 19 Exempel på kurs C 20 Exempel på kurs D 21 Ordlista till meritportföljen 22 Temadagar 15

6 Meritportföljen är en process som innebär en strukturerad dokumentation som kan leda till ett erkännande av kunskaper och kompetenser som en person besitter oberoende av hur de har förvärvats.

7 Inledning Meritportfölj Västmanland är ett samverkansprojekt mellan länets tio kommuner, Västmanlands kommuner och Landsting(VKL), Arbetsförmedlingen, Folkhälsobyrån AB samt Länsstyrelsen Västmanland som är projektägare. Europeiska flyktingfonden är medfinansiär till projektet. Tanken med projektet Meritportfölj Västmanland är att ta fram ett sätt att underlätta för de nyanlända att snabbare komma till egen försörjning och öka eget ansvar för att nå dit. En viktig del i detta arbete är att samla alla parter; kommunerna i länet, SFI-utbildarna, Arbetsförmedlingen och näringslivet. För att göra meritportföljen komplett arbetar vi med yrkesidentifiering i ett tidigt skede. Detta förväntas ske genom att projektet sprider, förankrar och vidareutvecklar metoder och struktur för meritportföljen i länets samtliga kommuner. Meritportföljen skapar rutiner och kontaktvägar mellan samverkansparterna. Det är av denna anledning som du nu håller Liten handbok för Meritportfölj i din hand. 3

8

9 Varför arbeta med meritportfölj? Meritportföljen är ett sätt att hjälpa den nyanlände att samla alla dokument som rör tidigare arbeten, utbildningar och erfarenheter för att kunna skapa en meritförteckning. Arbetet med meritportföljen gör individen själv och lär sig därmed svenskan både för vardagsbruk och för yrkesliv på ett naturligare sätt. Detta arbete blir även en process som hjälper den nyanlände att reflektera och analysera sig själv inför ett kommande arbetsliv här i Sverige. Några effekter som har påvisats är att på individnivå får personen: en dokumentation att visa upp för arbetsgivare en fördjupad insikt om sin kompetens ökat självförtroende en bättre kommunikation kring sin kompetens en bättre förberedelse inför att söka arbete och/eller välja utbildning Nu är det ju inte bara för individen som det finns fördelar, utan även de som ska handleda personen får ett bättre stöd. Arbetsgivaren får större möjlighet att kunna bedöma individens kunskaper för en eventuell anställning. Arbetsförmedlingen och vägledaren får ett bättre underlag när de ska diskutera och planera arbete eller utbildning. 5

10

11 Yrkesidentifiering Att göra en yrkesidentifiering innebär att den nyanlände anvisas till ett företag/en utbildare som gör en bedömning av vilka yrkeskunskaper som personen besitter. Utlåtandet i form av ett intyg där det anges vad som eventuellt behöver kompletteras med i form av vidareutbildning och/eller praktik för att kunna arbeta i Sverige får den nyanlände/deltagaren med sig. Yrkesidentifieringen sker under en tidsperiod från två timmar upp till två dagar. 7

12

13 Meritportfölj och SFI Det är viktigt att se meritportföljen som ett stöd och komplement till ordinarie undervisning i SFI. De nyanlända förbereds snabbare på ett yrkesliv i Sverige genom arbetet med meritportföljen. Den kan även påskynda de nyanländas språkutveckling då de får arbeta med svenskan utifrån egna referenser. För att de nyanlända lättare ska förstå när man pratar om det svenska språket, den svenska kulturen och det svenska arbetslivet finns idag möjlighet inom projektet att ta hjälp av språkhandledarna/språkassistenter. Dessa personer hjälper till i klassrummet utifrån det egna språket och kulturen förklara hur det fungerar i Sverige. Vi ser detta som en stor vinst både då det gäller förståelse och att snabbare komma ut i arbetslivet antigen genom praktik och/eller arbete. När man arbetar med svenska språket i meritportföljen, tränas förmågan att skriva, läsa och tala. En fördel för deltagarna är att de ges möjlighet att diskutera sina arbetslivserfarenheter i grupp. Läsningen kan övas genom att läsa yrkestexter och andra texter som har med arbetslivet i Sverige att göra. Arbetet görs grändöverskridande, då man inte bara behöver kunskaper i svenska utan även i data och samhällskunskap. Meritportföljen skapar även en naturlig arbetslivsorientering för nyanlända. 9

14 Förslag på arbetsplan för meritportföljen Bakgrund Här skriver du ner en kort beskrivning av gruppen. På vilken nivå ligger de språkmässigt? Har de arbetat med meritportfölj förut? Om ja; i så fall på vilket sätt. De förväntade effekterna bedöms vara att Vad förväntar du dig för resultat? Vad är det dina deltagare ska uppnå? Mål Målgrupp Vilken är din målgrupp? Vad ska uppnås Vad ska de olika nivåerna uppnå? T ex SFI A Ska ha pratat om sin utbildning och sitt arbete. Ha ritat eller samlat bilder och gjort ett collage på olika arbetssituationer. SFI B Beskrivit sin utbildning och arbeten med enkla meningar med hjälp av ordlista. Gjort ett enkelt CV och personligt brev. SFI C Utvecklat sin beskrivning av utbildningar och arbeten. Utvecklat sitt CV. SFI D Ska nu ha ett färdigt CV med tydliga beskrivningar av arbete och utbildning samt ett personligt brev. Tillgängliga resurser Inventering tillgängliga resurser Vilken personal kan hjälpa till med arbetet? Vilka lokaler finns? Vilken utrustning kan jag använda? Genomförande Information till de studerande om varför och hur, och om det är frivilligt eller inte. När ska handledningen ske? Speciella temadagar? Grupparbeten? Självständigt arbete? Arbetsgång Hur startas det upp? Hur samverka? Särskilda aktiviteter? En del av svenskundervisningen, textbearbetning, grammatik etc? Uppföljning När och hur ska uppföljning göras? Vem är ansvarig för uppföljningen? Erfarenhetsutbyte, när och hur?

15 Att göra en arbetsplan För att underlätta för dig som handleder meritportföljen är det viktigt att du själv funderar kring hur du skulle vilja lägga upp arbetet och att du tar dig tid att skapa en tidsplan med vilka aktiviteter som ska göras när. Fundera lite kring följande frågor: Vilka måste jag få med mig? SFI-lärare, datalärare, Arbetsförmedlingen, företagare, studie- och yrkesvägledare? Hur lång tid kommer det att gå åt? Ska jag/vi ha någon/några temadagar? Nu när du funderat kring dessa frågor är det dags att skriva en arbetsplan. Vi har gett ett förslag på hur den kan se ut på nästa sida. Under Genomförande kan det vara klokt att fundera kring en tidsplan och göra en beräkning av hur mycket tid som kommer att gå åt. Tänk också på att om du beräknar att det ska ta en timme; lägg till minst en till, men förbered då även uppgifter för dem som arbetar i snabbare takt. 11

16 Tips! Låt dina nyanlända börja skriva saker för hand på sitt hemspråk, men när det sedan skrivs in på datorn så kan de arbeta med att översätta det till svenska! Skriva för att utveckla En sak som är viktig att tänka på när du arbetar med nyanlända är att det finns många som har en begränsad kunskap om hur man använder en dator. Du bör därför fundera om de uppgifter du gör går att skriva för hand eller om alla uppgifter kräver en dator. Det är en av anledningarna till varför det är bra om du kan samarbeta med en datalärare. Att skapa och bearbeta en text ökar förståelsen för hur ett språk är uppbyggt. Därför kan det vara en stor fördel för de nyanlända om det får arbeta med texterna både på hemspråk och på svenska. Det är viktigt att skapa ett material som ger möjligheten att utveckla sig själv. Här kommer det faktum in att texterna som deltagarna skriver måste kommenteras för att ge dem den möjligheten. En viktig sak att tänka på är att det kanske inte alltid är nödvändigt att en text är korrekt enligt svensk grammatik.

17 Fundera med handen på hjärtat hur många svenskar skriver en text helt grammatiskt korrekt? Allt som skrivs och som hamnar i portföljen är material som deltagaren själv äger. Tänk då på att det mesta av texterna ska stå med deltagarens egna ord. Har du däremot en begränsad tid och känner att du måste hjälpa deltagaren att få ner något på pappret; skriv då att det var du som skrev och inte deltagaren. En deltagare som inte kan skriva själv kan rita eller leta bilder som beskriver det som personen arbetat med i sitt hemland. En meritportfölj är inte nödvändigtvis en massa ord på papper utan kan lika gärna vara bilder. Då det gäller bilder är det viktigt att kontrollera så att det är tillåtet att använda bilderna i kommersiellt bruk. Är det bilder som hämtas från internet bör källa anges. Ett tips är att du som handleder arbetet med meritportföljen redan innan letar bilder från olika yrken som du sedan kan låta deltagarna använda. Tänk på att ha flera bilder på varje yrke samt gärna bilder med människor från olika länder. 13

18 Ett urval av bilder som går att använda för att berätta om sitt yrke:

19 Temadagar Temadagar kan vara både ett sätt att starta arbetet med meritportföljen eller ett sätt att stärka vissa delar i arbetet. Om man startat med temadagar handlar dessa dagar ofta om att det är t ex studie- och yrkesvägledare, arbetsförmedlare, personer från olika branscher som kommer och berättar om varför det är viktigt att arbeta med en meritportfölj och vad man ska ta med i portföljen. Samtidigt så startar deltagarna en inventering av sig själva. Frågor som deltagarna kan svara på under dessa dagar är vad kan jag?, vad vill jag göra?, vad har jag gjort tidigare? Dessa dagar fungerar som inspirationsdagar. Bryter man däremot av under tiden som man arbetar med meritportföljen så blir temadagarna mer specifika. Har deltagarna arbetat mycket med sitt CV och personliga brev, kan det bli en liten rekryteringsmässa där ni har bjudit in företag och tar hjälp av branschfolk för att ordna anställningsintervjuer åt deltagarna. Är det flera deltagare som vill arbeta som egen förtagare är det kanske en bra idé att bjuda in några egen företagare och t ex ALMI Företagspartner för att prata om vad man behöver tänka på och hur det fungerar att ha ett eget företag i Sverige. En annan temadag kan handla om studier; vad behöver man tänka på när man studerar i Sverige och vad finns för olika studieformer? Detta kan vara några frågor som besvaras under dagen, där studie- och yrkesvägledarna tillsammans med lärarna är ansvariga. Oavsett när man har temadagarna är det viktigt att tänka på att de ska spegla det som deltagarna har arbetat med och att det är saker som de tycker är viktigt. 15

20 I stället för en cirkel, kan du välja att göra livsstreck med samma information på.

21 Livscirkeln En av de första sakerna deltagaren kan göra när den kommer till dig är en livscirkel. I den cirkeln skriver personen in allt som har hänt från det att han/hon föddes fram till idag. Det ska vara händelser som på något sätt påverkat honom/henne. Det är viktigt att beskriva i detalj de arbeten/arbetsuppgifter som man har utövat i sitt hemland, tex att inte bara skriva militärtjänstgöring utan var konkret och beskriv arbetsuppgifterna. Ta med saker som t ex att man gift sig eller fått barn. Ett tips är att låta deltagarna arbeta i grupp med att ta fram vilka händelser som är viktiga att ha med i cirkeln då utgångspunkten är att använda den för att skriva ett CV. Ju mer man skriver in i cirkeln desto lättare är det att kunna skriva arbetsbeskrivningar och så småningom även ett CV. Deltagaren börjar med att rita cirkeln på hemspråket. När cirkeln är skriven kan deltagaren arbeta vidare med språket genom att översätta de ord som finns i ordlistan på nästa sida ( Meritportfölj inom SFI, Malmömodellen). Att låta eleven arbeta med dessa ord skapar en större förståelse för vad det är som ska ingå i en meritportfölj. Nivåanpassning Något som spelar stor roll när du planerar arbetet är vilken nivå deltagarna har på språket. Du har kanske tur och har en grupp som alla är på samma nivå och kan då skapa ett material som alla kan arbeta utifrån. Troligen har du en grupp med individer som alla har olika nivåer. I en sådan grupp är det viktigt att ha koll på vad de ska kunna. Kontrollera utifrån kursplanen för SFI vad deltagarna ska kunna, se exemplen. 17

22 Exempel på kurs A Här är det en person från Albanien som beskrivit hur han kört lastbil. Han har fått hjälp med att skriva på svenska, men ritat bilden själv. Har en kort skolgång i sitt hemland. I A-kursen är det viktigare att få samtala om vad man gjort och öva den muntliga biten jämfört med att skriva längre texter.

23 AMINA Koma från somalia. Jag vara 42 år. Jag är gift, mannen kvar. 6 barn 2 i Sverige. Har sålt Grönsaker i Mogadishu hos min farbror. Jag vill starta eget för att sälja Grönsaker. Jag vill ha praktik. Gärna frukthandel eller skola Pratar lite italienska. Har gått 6år i skola. Amina Solgatan 4, Framtidsstad Exempel på kurs B Här har personen enbart skrivit ner vad hon gjort och vad hon vill göra i framtiden utan att förklara mer. Hon skulle till denna text kunna komplettera med bilder eller teckningar samt en text på somaliska. 19

24 CV PASCAL PASCAL MÅLSÄTTNING få ett jobb med CNC-operatör ARBETSLIVSERFARENHET CNC-operatör, Burundi, Min huvudsakligaste arbetsuppgifter är att sköta en cnc-styrd fleroperationmaskin Fick även kontrolera slutproduct. Militärtjänstgöring , armén UTBILDNING, 4- årig tekniskgymnasieutbildning (allmänna ämnen) i hemlandet Burundi, examen 2000 CNC- Utbildning (2år), Burundi, examen 2002 SFI-Utbildning i Framtidsstad, C NIVÅ under april 2010 PRAKTIK CNC-operatör, Fräsaren AB, Framtidstad maj sept 2010 ÖVRIGA MERITER Kirundi (modersmål), franska (flytande) samt svenska (ok). JAG SOM PERSON 30 år. Gift och har fyra barn. Familj och vänner tar mycket av min fritid. Försöker även motionera lite. Som person är jag rak och ärlig och båda resultat, objektinriktad. Upplever mig som en god lyssnare och som gärna ställer upp för mina medmänniskor. Familjen kom till Sverige oktober Läser nu SFI D PASCAL PASCAL Stadsgatan 4, Framtidsstad Exempel på kurs C I detta CV har personen skrivit kort om varje del, men fått med det som är viktigast. Texten är inte korrekt skriven, det saknas ord och hela CV:et kan uppfattas som kort. Men samtidigt märks det att det är han som skrivit texten.

25 CV- PASCAL PASCAL MÅLSÄTTNING Önskar en ny utmaning inom industri och ett arbete inom CNC där jag kan utnyttja mina tidigare erfarenheter inom området. UTBILDNING, 4- årig tekniskgymnasieutbildning (allmänna ämnen) i Burundi, examen 2000 CNC- Utbildning (2år), Burundi, examen 2002 SFI-Utbildning i Framtidsstad, D NIVÅ november 2010 ARBETSLIVSERFARENHET CNC-operatör, Burundi, Min huvudsakligaste arbetsuppgifter är att sköta en cnc-styrd fleroperationmaskin (DÄR FRÄSNING, SVARVNING OCH BORRNING INGÅR), och ställer vid behov in nya mått för maskinens körschema. Kontrollmätning av slutprodukt samt kontroll mot ritning ingår också i arbetsuppgifterna.i mindre omfattning arbetar jag också med transport Militärtjänstgöring , armén. Var transportledare och skötte om lastbilarna. PRAKTIK CNC-operatör, Fräsaren AB, Framtidstad maj sept 2010, har provat arbeta som CNC-operatör. Fick intyg på mina kunskaper. ÖVRIGA MERITER Kirundi (modersmål), franska (flytande) samt svenska (ok). Har tagit B-körkort. JAG SOM PERSON Jag är 30 år och gift och har fyra barn. Familj och vänner tar mycket av min fritid. Familjen kom till Sverige oktober Försöker även motionera. Som person är jag rak och ärlig och båda resultat, objektinriktad. Upplever mig som en god lyssnare och som gärna ställer upp för mina medmänniskor. Har lätt för att lära mig saker. Kommer att börja läsa svenska som andra språk i januari PASCAL PASCAL STADSGATAN 4, FRAMTIDSSTAD, TFN , E-POST: Exempel på kurs D Här har personen utvecklat sitt skrivande. Han har även fått med en mer informativ text om vad han gjort i sitt hemland. Han har skrivit texten i rätt tidsordning. Texten är inte korrekt skriven, det saknas ord. Men återigen är det viktigt att som handledare inte gå in och ändra för mycket i texten då den ska spegla personen och hans kunskaper. 21

26 Ordlista till meritportföljen Skriv vad ordet betyder på ditt modersmål, eller på svenska om du kan. Det är ord som du kommer att höra många gånger under din utbildning. Diskutera gärna ordens betydelse i små grupper. Meritportfölj Pärm Register Erfarenhet Beskriva Mall Presentation Meritförteckning(CV) Studier Utbildning Bransch Yrke Övrigt Samla Sortera Dokument Betyg Intyg Diplom Utbildningsbevis Utbildningsanordnare Innehåll Beskriva Summera Komplettera Förkunskapskrav Pågående Utförande Inventering Kompetens Merit Referens

27 Lycka till med ditt arbete i Meritportföljen! 23

28 Liten handbok i Meritportfölj är utarbetad/författad av projektledare Yvonne Göransson och metodstödjare Cecilia Jonasson i projektet Meritportfölj Västmanland. Länsstyrelsen Västmanland 2010

Meritportfölj inom SFI. Idéer och tips för handledare ERIT

Meritportfölj inom SFI. Idéer och tips för handledare ERIT Meritportfölj inom SFI Idéer och tips för handledare ERIT Förord Att skapa förutsättningar för nyanlända att arbeta med sin meritportfölj inom SFI (Svenska för invandrare) har varit basaktiviteten i projekten

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Kurs: Engelska årskurs 6 Tidsperiod: Vårterminen 2015 vecka 3-16 Skola: Nordalsskolan, Klass: 6A, 6B och 6C Lärare: Kickie Nilsson Teveborg Kursen kommer att

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande 1 Innehåll Det här är Arbetsförmedlingen... sid 04 När du behöver extra hjälp... sid 07 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen

Välkommen till Arbetsförmedlingen PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Välkommen till Arbetsförmedlingen Information till dig som söker jobb 1 2 Det här är Arbetsförmedlingen...... 6 När du behöver extra hjälp... 10 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

Kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi)

Kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi) Kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi) Utbildningens syfte Språk öppnar fönster mot världen. Språket speglar skillnader och likheter mellan människor, deras personlighet, bakgrund och intressen.

Läs mer

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 Vad är studie- och yrkesvägledning? I Vellinge kommun finns studie- och yrkesvägledarna samlade

Läs mer

Kvalitetssäkrade verktyg

Kvalitetssäkrade verktyg Kvalitetssäkrade verktyg Manual för handläggare på Jobbtorg Stockholm och - på väg mot ett Stockholm i världsklass ArbetsförmedlingenP Manualen är framtagen ur de erfarenheter som projektet Etablering

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

SFI som matchningsverktyg

SFI som matchningsverktyg Region Värmland Britta Zetterlund-Johansson SFI som matchningsverktyg Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och länets kommuner startar upp ett stort projekt för att underlätta för

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Sunne kommun . Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledningen genom vägledningssamtal individuellt och

Läs mer

Att söka jobb Från annons till anställning

Att söka jobb Från annons till anställning Att söka jobb Från annons till anställning..för dig som vill få drömjobbet! Läsa annons Svara på Annons Vidimerade kopior Anställning! Syfte: För att du ska förstå vilka förväntningar som ställs på dig

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara 1(1) Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara Vad är utbildning i svenska för invandrare (sfi)? Utbildningen i svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket

Läs mer

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska 1(5) Pedagogisk planering för ämnet: Svenska Tidsperiod: årskurs 4 Syfte & övergripande mål: Vi kommer att läsa, skriva, lyssna och tala. Syftet är att du ska utveckla förmågan att: - formulera dig och

Läs mer

VALIDERING. Vård- och omsorgscollege Västmanland. Struktur, process och principer för validering GY 2011. + Vux 2012. Omvårdnadsoch omsorgskompetens

VALIDERING. Vård- och omsorgscollege Västmanland. Struktur, process och principer för validering GY 2011. + Vux 2012. Omvårdnadsoch omsorgskompetens VALIDERING Vård- och omsorgscollege Västmanland Struktur, process och principer för validering GY 2011 + Vux 2012 Professionell Omvårdnadsoch omsorgs Rehabiliterande Etisk Ergonomisk Pedagogisk 1 Vård-

Läs mer

Utbildningskontoret. Gilla SYV!

Utbildningskontoret. Gilla SYV! Utbildningskontoret Gilla SYV! Jeanette Holm, klasslärare åk 1-3 Terese Andersson, lärare svenska/svenska som andra språk åk 7-9 Lotten Johansson, studie- och yrkesvägledare SYV i undervisning kan bidra

Läs mer

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Utbildningens syfte Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper

Läs mer

ValiAnte Validering inom folkbildning

ValiAnte Validering inom folkbildning ValiAnte ValiAnte Validering inom folkbildning 10 år av utveckling har gett ValiAnte. Den fackliga rörelsen såg ett behov hos sina medlemmar att synliggöra den informella kunskap som individen fått igenom

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

Kartläggning och bedömning av nyanlända elevers kunskaper och språkutveckling

Kartläggning och bedömning av nyanlända elevers kunskaper och språkutveckling Kartläggning och bedömning av nyanlända elevers kunskaper och språkutveckling Stockholm, 30 januari 2015 Sofia Engman och Mikael Olofsson, Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet Vår

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst Hitta ditt nya arbete genom oss Lättläst Anmäl att du söker jobb När du anmäler dig till Arbetsförmedlingen för att söka jobb kallas det för att du skriver in dig på Arbetsförmedlingen. Du kan få service

Läs mer

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning Sida: 1 av 6 Sida: 1 av 5 Reviderad 2014-12-04 Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning I Stöd och matchning väljer du som leverantör tillsammans med deltagaren vilka aktiviteter som ska

Läs mer

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Projekt Redo för jobb! Bakgrund grupp 3

Projekt Redo för jobb! Bakgrund grupp 3 Projekt Redo för jobb! Bakgrund grupp Redovisning av enkät bland deltagare i grupp vid start av projektperiod i januari. Projektet drivs under medfinansiering från Europeiska socialfonden Projektägare

Läs mer

Skriv ett CV! Utbildning Här listar du upp dina utbildningar, skriv gärna med en kort beskrivning av eventuell inriktning etc.

Skriv ett CV! Utbildning Här listar du upp dina utbildningar, skriv gärna med en kort beskrivning av eventuell inriktning etc. Skriv ett CV! Vad är ett CV? Det latinska namnet Curriculum vitae (CV) betyder levnadslopp och är en personlig meritförteckning. Ditt CV ska alltså vara en sammanställning av dina kunskaper, erfarenheter

Läs mer

Moduler och handledarmanual

Moduler och handledarmanual Moduler och handledarmanual 28 MARS 2011 2010-03-04 Handledarmanual för Moduler inom Etableringskedjan Bevis för lärande kan se ut på olika sätt Ansökningshandlingar Utskrifter av dokument eller e-post

Läs mer

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering Verktyg för det livslånga lärandet Anna Kahlson, anna.kahlson@ Pär Sellberg, par.sellberg@ Nationella samordnare validering Validering, EQF, Europass hur hänger allt ihop? Lissabonstrategin år 2000 - Europeiska

Läs mer

Projekt regional samverkan Sfi

Projekt regional samverkan Sfi Projekt regional samverkan Sfi Projektet finansieras av Länsstyrelsen Örebro län enligt 37 förordningen, beredskap och kapacitet samt regional samverkan. Projektägare är Sydnärkes Utbildningsförbund som

Läs mer

ESP språkutvecklingsnivåer A1-A2, B1-B2, C1-C2

ESP språkutvecklingsnivåer A1-A2, B1-B2, C1-C2 Barn- och utbildningsförvaltningen Modersmålsundervisning Iákovos Demetriádes Europeisk Språkportfolio, verktygslådan för modersmål och svenska som andraspråk 3 ESP och modersmålsundervisningen ESP språkutvecklingsnivåer

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen Teknik Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i teknik sträva efter att eleven utvecklar sina insikter i den tekniska kulturens kunskapstraditioner och utveckling

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 5 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

VÄGLEDNINGSCENTRUM EN TYDLIG VÄG IN FÖR MALMÖBON. Vägledningscentrum. SYV från Komvux Malmö - Södervärn, Pauli, Rönnen och Centrum

VÄGLEDNINGSCENTRUM EN TYDLIG VÄG IN FÖR MALMÖBON. Vägledningscentrum. SYV från Komvux Malmö - Södervärn, Pauli, Rönnen och Centrum VÄGLEDNINGSCENTRUM EN TYDLIG VÄG IN FÖR MALMÖBON Infoteket Valideringscentrum Vägledningscentrum SYV från Komvux Malmö - Södervärn, Pauli, Rönnen och Centrum Totalt 27 syv i organisationen chef Anette

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Skrivacv.comSkrivacv.comSkrivacv.c omskrivacv.comskrivacv.comskrivac v.comskrivacv.comskrivacv.comskriv acv.comskrivacv.comskrivacv.

Skrivacv.comSkrivacv.comSkrivacv.c omskrivacv.comskrivacv.comskrivac v.comskrivacv.comskrivacv.comskriv acv.comskrivacv.comskrivacv. Skrivacv.comSkrivacv.comSkrivacv.c omskrivacv.comskrivacv.comskrivac v.comskrivacv.comskrivacv.comskriv acv.comskrivacv.comskrivacv.comsk Att skriva CV och Personligt brev rivacv.comskrivacv.comskrivacv.com

Läs mer

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012.

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. PROJEKT: DICE Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av teknikutvecklingsprocessen d.v.s.

Läs mer

Arbetsmaterial för bedömning av reell kompetens och tillgodoräknande på Mälardalens högskola

Arbetsmaterial för bedömning av reell kompetens och tillgodoräknande på Mälardalens högskola Arbetsmaterial för bedömning av reell kompetens och tillgodoräknande på Mälardalens högskola 2011-11-15 Studentmaterial Innehållsförteckning Bakgrund 3 Inledning 3 Definitioner och begrepp 3 Roller 4 Viktigt

Läs mer

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska Engelska Kurskod: GRNENG2 Verksamhetspoäng: 450 Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009.

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Karriärrapport 2011 KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Syftet med undersökningen är att undersöka

Läs mer

KOMMENTAR TILL KURSPLAN FÖR SVENSKUNDERVISNING FÖR INVANDRARE, SFI (SKOLFS 2009:2) vuxnas lärande, m.m. (prop. 2005/06:148 s. 30).

KOMMENTAR TILL KURSPLAN FÖR SVENSKUNDERVISNING FÖR INVANDRARE, SFI (SKOLFS 2009:2) vuxnas lärande, m.m. (prop. 2005/06:148 s. 30). 1 (7) Dnr 62-2009:242 KOMMENTAR TILL KURSPLAN FÖR SVENSKUNDERVISNING FÖR INVANDRARE, SFI (SKOLFS 2009:2) Svenskundervisning för invandrare (sfi) ska ge nyanlända eller tidigare anlända vuxna invandrare,

Läs mer

Kursplan i svenska. Mål att sträva mot för år F-5

Kursplan i svenska. Mål att sträva mot för år F-5 Kursplan i svenska En av skolans viktigaste uppgifter är att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling. Skolans undervisning ska ge eleverna möjlighet att använda och utveckla sina färdigheter

Läs mer

VALIDERINGSMANUAL BYNs riktlinjer för validering

VALIDERINGSMANUAL BYNs riktlinjer för validering VALIDERINGSMANUAL BYNs riktlinjer för validering Beslutad i BYNs styrelse 2012-04-12 Rubriker 1. Översikt BYNs valideringsmodell... Sid 3 2. Utgångspunkter... Sid 4 3. Översiktlig kompetenskartläggning...

Läs mer

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 I maj 2014 bad vi it-pedagoger som gått hos oss de tre senaste åren att besvara en enkät om utbildningen och om den medfört några förändringar i

Läs mer

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju!

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! LNU Karriär Lite konkreta tips inför anställningsintervjun. Att förbereda sig inför intervjun är A och O. Ta reda på så mycket som möjligt om företaget

Läs mer

Pedagogisk planering inför projekt: Fritidshemsmuseet

Pedagogisk planering inför projekt: Fritidshemsmuseet Pedagogisk planering inför projekt: Fritidshemsmuseet Reglus Östman Pedagogisk Planering Fritidshemmet 5/14/2013 Pedagogisk planering inför projekt: Fritidshemsmuseet Kvarnbyskolan 2013 05 20 Beskrivning

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge

Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge Ord Arbeta med ord A) 1. Gör fyra listor med orden från ordlistan som du hittar i slutet. En för verb, en för substantiv, en för adjektiv,

Läs mer

VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB?

VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB? VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB? Av Kunskap & Kompetens AB kan du förvänta dig en engagerad coach som guidar dig till ett nytt jobb. Individuell

Läs mer

REMISSVAR Rnr 7.06. Till Finansdepartementet. Avidentifiera jobbansökningar en metod för mångfald (SOU 2005:115) Fi2006/227

REMISSVAR Rnr 7.06. Till Finansdepartementet. Avidentifiera jobbansökningar en metod för mångfald (SOU 2005:115) Fi2006/227 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2006-04-19 103 15 STOCKHOLM tel 08/613 48 00 fax 08/24 77 01 e-post kansli@saco.se REMISSVAR Rnr 7.06 Till Finansdepartementet Avidentifiera jobbansökningar en metod för mångfald

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Tobak Rapportförfattare Carlzén Katarina 2010 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Bakgrund...

Läs mer

ATT SKRIVA SITT CV. En guide och lathund för att skriva sitt CV så att det blir läst. Valentino Berti. Rekryteringskonsult på MSemploy Sweden

ATT SKRIVA SITT CV. En guide och lathund för att skriva sitt CV så att det blir läst. Valentino Berti. Rekryteringskonsult på MSemploy Sweden ATT SKRIVA SITT CV En guide och lathund för att skriva sitt CV så att det blir läst Av Valentino Berti Rekryteringskonsult på MSemploy Sweden Grunder Ett CV skall på ett enkelt och lättförståeligt sätt

Läs mer

Vecka Måndag Tisdag Fredag 5 Uppstart

Vecka Måndag Tisdag Fredag 5 Uppstart Att söka jobb! Namn: klass: Syfte: För att du ska förstå vilka förväntningar som ställs på dig efter grundskolan kommer du få lära dig grunderna i hur man söker jobb. Arbetsområdet kommer att innehålla

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

Skrivinstruktion PB EBV PERSONAL. Framtaget av EBV PERSONAL 2011

Skrivinstruktion PB EBV PERSONAL. Framtaget av EBV PERSONAL 2011 Skrivinstruktion PB EBV PERSONAL Framtaget av EBV PERSONAL 2011 Framtagen av EBV PERSONAL 2011 steg 1... 2 Inledning... 2 Språket i ditt brev... 2 Skrivhjälp... 2 Skrivinstruktioner personligt brev steg

Läs mer

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2015-03. Till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och bor på något av Migrationsverkets anläggningsboenden.

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Kartläggning inför validering

Kartläggning inför validering Kartläggning inför validering Namn:. Datum: Personuppgifter Namn:... Postadress:... Postnummer och ort:... Telefon:... Mobiltelefon:... E-post:... Personnummer:... Födelseland:... Nationalitet:... Utbildning

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Ungdomsspråk i spanska bloggar Elevens idé Calle är genuint språkintresserad. Han har studerat spanska,

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Arbetsmarknadsutbildning med Sfi. Samtliga länets 10 kommuner och Älvkarleby kommun

Arbetsmarknadsutbildning med Sfi. Samtliga länets 10 kommuner och Älvkarleby kommun Arbetsmarknadsutbildning med Sfi Arbetsmarknadsutbildning med Sfi Ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, alla 10 kommuner, Älvkarleby kommun och Länsstyrelsen Gävleborgs län. Nyanlända erbjuds att delta

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Manual för Steg 1 - Översiktlig kompetenskartläggning Steg 1 genomförs av Arbetsförmedlare eller Studie- och yrkesvägledare

Manual för Steg 1 - Översiktlig kompetenskartläggning Steg 1 genomförs av Arbetsförmedlare eller Studie- och yrkesvägledare Bilaga 2 Validering mot Städ- och servicekompetens Valideringsmanual Steg 1 Manual för Steg 1 - Översiktlig kompetenskartläggning Steg 1 genomförs av Arbetsförmedlare eller Studie- och yrkesvägledare Steg

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Mässhallen. Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb

Mässhallen. Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb Mässhallen Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Yrkesutbildningar med språkstöd Göteborgsregionens kommunalförbund GR Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka,

Läs mer

Marknadsföring ring av mig

Marknadsföring ring av mig Välkomna till förelf reläsning Marknadsföring ring av mig Marie Simonsson, affärsomr rsområdeschef JENSEN education Innehåll KY-utbildningens roll påp arbetsmarknaden LiA/arbetss /arbetssökande >Vad krävs

Läs mer

Välkommen till. Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg

Välkommen till. Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg Välkommen till Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg Särskild utbildning för vuxna - Särvux Våra kurser vänder sig till dig som har fyllt 20 år har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada

Läs mer

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN TELEFON: 08-508 25 699 EPOST: INFOSAM@STOCKHOLM.SE

Läs mer

Tala, skriva och samtala

Tala, skriva och samtala Tal och skrift Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar Engelska åk 4-6 - Centralt innehåll Språkliga strategier Förstå och göra sig förstådd, delta och bidra till samtal

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Yrkesfilmer för nyanlända Studiehandledning inför filmvisningar och workshops för nyanlända och för sfi-deltagare.

Yrkesfilmer för nyanlända Studiehandledning inför filmvisningar och workshops för nyanlända och för sfi-deltagare. Yrkesfilmer för nyanlända Studiehandledning inför filmvisningar och workshops för nyanlända och för sfi-deltagare. Arbetsförmedlingen, Malmö stad, Merit AB Yrkesfilmer för nyanlända har tillkommit på uppdrag

Läs mer

Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna!

Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna! Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna! CV Namn Adress Tfn bostad: Mobil: E-Mail: XXXXXXXX@com KARRIÄRMÅL Kort presentation som visar din AMBITION.VAD du VILL göra och VAD du

Läs mer

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE 4.1. ANSÖKNINGSHANDLINGAR Ansökningar kan skrivas på olika sätt. Ansökningshandlingar består oftast av ett ansökningsbrev och ett cv eller en meritförteckning. Hur ansökningshandlingen

Läs mer

VAD HÄNDER EFTER SFI?

VAD HÄNDER EFTER SFI? VAD HÄNDER EFTER SFI? STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING Hos oss kan du få studie- och yrkesvägledning information om utbildningar, behörighetsregler och ansökningstider komma på drop-in med korta frågor boka

Läs mer

Ansökan medel från Europeiska flyktingfonden

Ansökan medel från Europeiska flyktingfonden Ansökan medel från Europeiska flyktingfonden Praktisk yrkesinriktad OS integration Projektbeskrivning 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Bakgrund 3 Huvudmål 4 Delmål 5 Indikatorer 5 Genomförande

Läs mer

BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3

BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3 BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3 Det här är ett BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! svenska som hjälper dig att göra en säkrare bedömning av elevernas kunskaper i årskurs 3. Av tradition har man

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare 2 YRKESINRIKTAT MENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE Frivilliga mentorer öppnar vägen till jobb för nyanlända Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

VÄGEN TILL SVERIGE GÅR GENOM YRKESSVENSKA

VÄGEN TILL SVERIGE GÅR GENOM YRKESSVENSKA VÄGEN TILL SVERIGE GÅR GENOM YRKESSVENSKA Yrkesförberedande SFI-utbildning med praktik förkortar vägen till jobb Berit 2013 SAMMANFATTNING Ta in verkligheten i skolan Kombinera teori och praktik Förbered

Läs mer

Utvärdering av projekt Fokus Framtid ett projekt. om sfi-undervisning med Meritportfölj

Utvärdering av projekt Fokus Framtid ett projekt. om sfi-undervisning med Meritportfölj Utvärdering av projekt Fokus Framtid ett projekt om sfi-undervisning med Meritportfölj Anette Moberg Mars 2014 1 FoU i Väst/GR Webbupplaga mars 2014 Layout: Infogruppen GR Omslagsbild: : Victoria Heimersson,

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan

Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan Riktlinjer för arbetet med Studie- och yrkesvägledning vid Edenskolan En konkretisering av vad de nationella målen för studie- och yrkesvägledning innebär för Edenskolan Enligt skollagen ska elever i alla

Läs mer

FRÅN NYANLÄND TILL NYANSTÄLLD Om Stockholms stads arbete för att korta etableringstiden

FRÅN NYANLÄND TILL NYANSTÄLLD Om Stockholms stads arbete för att korta etableringstiden 2 Innehåll Inledning... 4 Sammanfattning... 5 Målgruppen... 6 Etablering Stockholm ett projekt som visar vägen... 7 Kvalitetssäkrade verktyg... 8 Effektiv matchning från dag 1... 9 Resultat... 9 Erfarenheter

Läs mer

Matris i engelska, åk 7-9

Matris i engelska, åk 7-9 E C A HÖRFÖRSTÅELSE Förstå och tolka engelska tydliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. väsentliga detaljer i talad engelska och i måttligt tempo. Kan förstå såväl helhet som detaljer i talad

Läs mer