LITEN HANDBOK FÖR MERITPORTFÖLJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LITEN HANDBOK FÖR MERITPORTFÖLJ"

Transkript

1 LITEN HANDBOK FÖR MERITPORTFÖLJ

2

3 Förord Denna handbok är till för dig som på något sätt kommer i kontakt med meritportföljen. Med den här vill vi inspirera dig, hjälpa dig och framför allt ge dig tips och råd på vad du ska tänka på när du arbetar med nyanlända och deras meriter. Handboken har tagits fram för att vara ett stöd i ditt arbete. Det som vi kallar Malmömodellen i boken är en metod som togs fram genom två projekt i Skåne som heter Synliggörande av nyanländas kompetens i Skåne och Etablering av synliggörande av nyanländas kompetens i Skåne. Detta är numera en vedertagen benämning på denna metod. Metoden utgår från att den nyanlände ska arbeta med sina meriter på en individuell nivå och att arbetet ska fungera som en röd tråd genom utbildning och praktik för att leda till arbete/vidareutbildning snabbare.

4 Har jag frågat efter meritportföljen? När arbetet med meritportföljen påbörjas är det viktigt att man meddelar arbetsförmedlingen, studie- och yrkesvägledaren samt kontakter på kommunen, så meritportföljen efterfrågas vid möten och träffar. Eleven ska få kännedom om att meritportföljen inte bara är något som man arbetar med inom SFI.

5 Innehåll Inledning 3 Varför arbeta med meritportfölj? 5 Yrkesidentifiering 7 Meritportfölj och SFI 9 Förslag på arbetsplan för meritportföljen 10 Att göra en arbetsplan 11 Skriva för att utveckla 12 Livscirkeln 16 Nivåanpassning 17 Exempel på kurs A 18 Exempel på kurs B 19 Exempel på kurs C 20 Exempel på kurs D 21 Ordlista till meritportföljen 22 Temadagar 15

6 Meritportföljen är en process som innebär en strukturerad dokumentation som kan leda till ett erkännande av kunskaper och kompetenser som en person besitter oberoende av hur de har förvärvats.

7 Inledning Meritportfölj Västmanland är ett samverkansprojekt mellan länets tio kommuner, Västmanlands kommuner och Landsting(VKL), Arbetsförmedlingen, Folkhälsobyrån AB samt Länsstyrelsen Västmanland som är projektägare. Europeiska flyktingfonden är medfinansiär till projektet. Tanken med projektet Meritportfölj Västmanland är att ta fram ett sätt att underlätta för de nyanlända att snabbare komma till egen försörjning och öka eget ansvar för att nå dit. En viktig del i detta arbete är att samla alla parter; kommunerna i länet, SFI-utbildarna, Arbetsförmedlingen och näringslivet. För att göra meritportföljen komplett arbetar vi med yrkesidentifiering i ett tidigt skede. Detta förväntas ske genom att projektet sprider, förankrar och vidareutvecklar metoder och struktur för meritportföljen i länets samtliga kommuner. Meritportföljen skapar rutiner och kontaktvägar mellan samverkansparterna. Det är av denna anledning som du nu håller Liten handbok för Meritportfölj i din hand. 3

8

9 Varför arbeta med meritportfölj? Meritportföljen är ett sätt att hjälpa den nyanlände att samla alla dokument som rör tidigare arbeten, utbildningar och erfarenheter för att kunna skapa en meritförteckning. Arbetet med meritportföljen gör individen själv och lär sig därmed svenskan både för vardagsbruk och för yrkesliv på ett naturligare sätt. Detta arbete blir även en process som hjälper den nyanlände att reflektera och analysera sig själv inför ett kommande arbetsliv här i Sverige. Några effekter som har påvisats är att på individnivå får personen: en dokumentation att visa upp för arbetsgivare en fördjupad insikt om sin kompetens ökat självförtroende en bättre kommunikation kring sin kompetens en bättre förberedelse inför att söka arbete och/eller välja utbildning Nu är det ju inte bara för individen som det finns fördelar, utan även de som ska handleda personen får ett bättre stöd. Arbetsgivaren får större möjlighet att kunna bedöma individens kunskaper för en eventuell anställning. Arbetsförmedlingen och vägledaren får ett bättre underlag när de ska diskutera och planera arbete eller utbildning. 5

10

11 Yrkesidentifiering Att göra en yrkesidentifiering innebär att den nyanlände anvisas till ett företag/en utbildare som gör en bedömning av vilka yrkeskunskaper som personen besitter. Utlåtandet i form av ett intyg där det anges vad som eventuellt behöver kompletteras med i form av vidareutbildning och/eller praktik för att kunna arbeta i Sverige får den nyanlände/deltagaren med sig. Yrkesidentifieringen sker under en tidsperiod från två timmar upp till två dagar. 7

12

13 Meritportfölj och SFI Det är viktigt att se meritportföljen som ett stöd och komplement till ordinarie undervisning i SFI. De nyanlända förbereds snabbare på ett yrkesliv i Sverige genom arbetet med meritportföljen. Den kan även påskynda de nyanländas språkutveckling då de får arbeta med svenskan utifrån egna referenser. För att de nyanlända lättare ska förstå när man pratar om det svenska språket, den svenska kulturen och det svenska arbetslivet finns idag möjlighet inom projektet att ta hjälp av språkhandledarna/språkassistenter. Dessa personer hjälper till i klassrummet utifrån det egna språket och kulturen förklara hur det fungerar i Sverige. Vi ser detta som en stor vinst både då det gäller förståelse och att snabbare komma ut i arbetslivet antigen genom praktik och/eller arbete. När man arbetar med svenska språket i meritportföljen, tränas förmågan att skriva, läsa och tala. En fördel för deltagarna är att de ges möjlighet att diskutera sina arbetslivserfarenheter i grupp. Läsningen kan övas genom att läsa yrkestexter och andra texter som har med arbetslivet i Sverige att göra. Arbetet görs grändöverskridande, då man inte bara behöver kunskaper i svenska utan även i data och samhällskunskap. Meritportföljen skapar även en naturlig arbetslivsorientering för nyanlända. 9

14 Förslag på arbetsplan för meritportföljen Bakgrund Här skriver du ner en kort beskrivning av gruppen. På vilken nivå ligger de språkmässigt? Har de arbetat med meritportfölj förut? Om ja; i så fall på vilket sätt. De förväntade effekterna bedöms vara att Vad förväntar du dig för resultat? Vad är det dina deltagare ska uppnå? Mål Målgrupp Vilken är din målgrupp? Vad ska uppnås Vad ska de olika nivåerna uppnå? T ex SFI A Ska ha pratat om sin utbildning och sitt arbete. Ha ritat eller samlat bilder och gjort ett collage på olika arbetssituationer. SFI B Beskrivit sin utbildning och arbeten med enkla meningar med hjälp av ordlista. Gjort ett enkelt CV och personligt brev. SFI C Utvecklat sin beskrivning av utbildningar och arbeten. Utvecklat sitt CV. SFI D Ska nu ha ett färdigt CV med tydliga beskrivningar av arbete och utbildning samt ett personligt brev. Tillgängliga resurser Inventering tillgängliga resurser Vilken personal kan hjälpa till med arbetet? Vilka lokaler finns? Vilken utrustning kan jag använda? Genomförande Information till de studerande om varför och hur, och om det är frivilligt eller inte. När ska handledningen ske? Speciella temadagar? Grupparbeten? Självständigt arbete? Arbetsgång Hur startas det upp? Hur samverka? Särskilda aktiviteter? En del av svenskundervisningen, textbearbetning, grammatik etc? Uppföljning När och hur ska uppföljning göras? Vem är ansvarig för uppföljningen? Erfarenhetsutbyte, när och hur?

15 Att göra en arbetsplan För att underlätta för dig som handleder meritportföljen är det viktigt att du själv funderar kring hur du skulle vilja lägga upp arbetet och att du tar dig tid att skapa en tidsplan med vilka aktiviteter som ska göras när. Fundera lite kring följande frågor: Vilka måste jag få med mig? SFI-lärare, datalärare, Arbetsförmedlingen, företagare, studie- och yrkesvägledare? Hur lång tid kommer det att gå åt? Ska jag/vi ha någon/några temadagar? Nu när du funderat kring dessa frågor är det dags att skriva en arbetsplan. Vi har gett ett förslag på hur den kan se ut på nästa sida. Under Genomförande kan det vara klokt att fundera kring en tidsplan och göra en beräkning av hur mycket tid som kommer att gå åt. Tänk också på att om du beräknar att det ska ta en timme; lägg till minst en till, men förbered då även uppgifter för dem som arbetar i snabbare takt. 11

16 Tips! Låt dina nyanlända börja skriva saker för hand på sitt hemspråk, men när det sedan skrivs in på datorn så kan de arbeta med att översätta det till svenska! Skriva för att utveckla En sak som är viktig att tänka på när du arbetar med nyanlända är att det finns många som har en begränsad kunskap om hur man använder en dator. Du bör därför fundera om de uppgifter du gör går att skriva för hand eller om alla uppgifter kräver en dator. Det är en av anledningarna till varför det är bra om du kan samarbeta med en datalärare. Att skapa och bearbeta en text ökar förståelsen för hur ett språk är uppbyggt. Därför kan det vara en stor fördel för de nyanlända om det får arbeta med texterna både på hemspråk och på svenska. Det är viktigt att skapa ett material som ger möjligheten att utveckla sig själv. Här kommer det faktum in att texterna som deltagarna skriver måste kommenteras för att ge dem den möjligheten. En viktig sak att tänka på är att det kanske inte alltid är nödvändigt att en text är korrekt enligt svensk grammatik.

17 Fundera med handen på hjärtat hur många svenskar skriver en text helt grammatiskt korrekt? Allt som skrivs och som hamnar i portföljen är material som deltagaren själv äger. Tänk då på att det mesta av texterna ska stå med deltagarens egna ord. Har du däremot en begränsad tid och känner att du måste hjälpa deltagaren att få ner något på pappret; skriv då att det var du som skrev och inte deltagaren. En deltagare som inte kan skriva själv kan rita eller leta bilder som beskriver det som personen arbetat med i sitt hemland. En meritportfölj är inte nödvändigtvis en massa ord på papper utan kan lika gärna vara bilder. Då det gäller bilder är det viktigt att kontrollera så att det är tillåtet att använda bilderna i kommersiellt bruk. Är det bilder som hämtas från internet bör källa anges. Ett tips är att du som handleder arbetet med meritportföljen redan innan letar bilder från olika yrken som du sedan kan låta deltagarna använda. Tänk på att ha flera bilder på varje yrke samt gärna bilder med människor från olika länder. 13

18 Ett urval av bilder som går att använda för att berätta om sitt yrke:

19 Temadagar Temadagar kan vara både ett sätt att starta arbetet med meritportföljen eller ett sätt att stärka vissa delar i arbetet. Om man startat med temadagar handlar dessa dagar ofta om att det är t ex studie- och yrkesvägledare, arbetsförmedlare, personer från olika branscher som kommer och berättar om varför det är viktigt att arbeta med en meritportfölj och vad man ska ta med i portföljen. Samtidigt så startar deltagarna en inventering av sig själva. Frågor som deltagarna kan svara på under dessa dagar är vad kan jag?, vad vill jag göra?, vad har jag gjort tidigare? Dessa dagar fungerar som inspirationsdagar. Bryter man däremot av under tiden som man arbetar med meritportföljen så blir temadagarna mer specifika. Har deltagarna arbetat mycket med sitt CV och personliga brev, kan det bli en liten rekryteringsmässa där ni har bjudit in företag och tar hjälp av branschfolk för att ordna anställningsintervjuer åt deltagarna. Är det flera deltagare som vill arbeta som egen förtagare är det kanske en bra idé att bjuda in några egen företagare och t ex ALMI Företagspartner för att prata om vad man behöver tänka på och hur det fungerar att ha ett eget företag i Sverige. En annan temadag kan handla om studier; vad behöver man tänka på när man studerar i Sverige och vad finns för olika studieformer? Detta kan vara några frågor som besvaras under dagen, där studie- och yrkesvägledarna tillsammans med lärarna är ansvariga. Oavsett när man har temadagarna är det viktigt att tänka på att de ska spegla det som deltagarna har arbetat med och att det är saker som de tycker är viktigt. 15

20 I stället för en cirkel, kan du välja att göra livsstreck med samma information på.

21 Livscirkeln En av de första sakerna deltagaren kan göra när den kommer till dig är en livscirkel. I den cirkeln skriver personen in allt som har hänt från det att han/hon föddes fram till idag. Det ska vara händelser som på något sätt påverkat honom/henne. Det är viktigt att beskriva i detalj de arbeten/arbetsuppgifter som man har utövat i sitt hemland, tex att inte bara skriva militärtjänstgöring utan var konkret och beskriv arbetsuppgifterna. Ta med saker som t ex att man gift sig eller fått barn. Ett tips är att låta deltagarna arbeta i grupp med att ta fram vilka händelser som är viktiga att ha med i cirkeln då utgångspunkten är att använda den för att skriva ett CV. Ju mer man skriver in i cirkeln desto lättare är det att kunna skriva arbetsbeskrivningar och så småningom även ett CV. Deltagaren börjar med att rita cirkeln på hemspråket. När cirkeln är skriven kan deltagaren arbeta vidare med språket genom att översätta de ord som finns i ordlistan på nästa sida ( Meritportfölj inom SFI, Malmömodellen). Att låta eleven arbeta med dessa ord skapar en större förståelse för vad det är som ska ingå i en meritportfölj. Nivåanpassning Något som spelar stor roll när du planerar arbetet är vilken nivå deltagarna har på språket. Du har kanske tur och har en grupp som alla är på samma nivå och kan då skapa ett material som alla kan arbeta utifrån. Troligen har du en grupp med individer som alla har olika nivåer. I en sådan grupp är det viktigt att ha koll på vad de ska kunna. Kontrollera utifrån kursplanen för SFI vad deltagarna ska kunna, se exemplen. 17

22 Exempel på kurs A Här är det en person från Albanien som beskrivit hur han kört lastbil. Han har fått hjälp med att skriva på svenska, men ritat bilden själv. Har en kort skolgång i sitt hemland. I A-kursen är det viktigare att få samtala om vad man gjort och öva den muntliga biten jämfört med att skriva längre texter.

23 AMINA Koma från somalia. Jag vara 42 år. Jag är gift, mannen kvar. 6 barn 2 i Sverige. Har sålt Grönsaker i Mogadishu hos min farbror. Jag vill starta eget för att sälja Grönsaker. Jag vill ha praktik. Gärna frukthandel eller skola Pratar lite italienska. Har gått 6år i skola. Amina Solgatan 4, Framtidsstad Exempel på kurs B Här har personen enbart skrivit ner vad hon gjort och vad hon vill göra i framtiden utan att förklara mer. Hon skulle till denna text kunna komplettera med bilder eller teckningar samt en text på somaliska. 19

24 CV PASCAL PASCAL MÅLSÄTTNING få ett jobb med CNC-operatör ARBETSLIVSERFARENHET CNC-operatör, Burundi, Min huvudsakligaste arbetsuppgifter är att sköta en cnc-styrd fleroperationmaskin Fick även kontrolera slutproduct. Militärtjänstgöring , armén UTBILDNING, 4- årig tekniskgymnasieutbildning (allmänna ämnen) i hemlandet Burundi, examen 2000 CNC- Utbildning (2år), Burundi, examen 2002 SFI-Utbildning i Framtidsstad, C NIVÅ under april 2010 PRAKTIK CNC-operatör, Fräsaren AB, Framtidstad maj sept 2010 ÖVRIGA MERITER Kirundi (modersmål), franska (flytande) samt svenska (ok). JAG SOM PERSON 30 år. Gift och har fyra barn. Familj och vänner tar mycket av min fritid. Försöker även motionera lite. Som person är jag rak och ärlig och båda resultat, objektinriktad. Upplever mig som en god lyssnare och som gärna ställer upp för mina medmänniskor. Familjen kom till Sverige oktober Läser nu SFI D PASCAL PASCAL Stadsgatan 4, Framtidsstad Exempel på kurs C I detta CV har personen skrivit kort om varje del, men fått med det som är viktigast. Texten är inte korrekt skriven, det saknas ord och hela CV:et kan uppfattas som kort. Men samtidigt märks det att det är han som skrivit texten.

25 CV- PASCAL PASCAL MÅLSÄTTNING Önskar en ny utmaning inom industri och ett arbete inom CNC där jag kan utnyttja mina tidigare erfarenheter inom området. UTBILDNING, 4- årig tekniskgymnasieutbildning (allmänna ämnen) i Burundi, examen 2000 CNC- Utbildning (2år), Burundi, examen 2002 SFI-Utbildning i Framtidsstad, D NIVÅ november 2010 ARBETSLIVSERFARENHET CNC-operatör, Burundi, Min huvudsakligaste arbetsuppgifter är att sköta en cnc-styrd fleroperationmaskin (DÄR FRÄSNING, SVARVNING OCH BORRNING INGÅR), och ställer vid behov in nya mått för maskinens körschema. Kontrollmätning av slutprodukt samt kontroll mot ritning ingår också i arbetsuppgifterna.i mindre omfattning arbetar jag också med transport Militärtjänstgöring , armén. Var transportledare och skötte om lastbilarna. PRAKTIK CNC-operatör, Fräsaren AB, Framtidstad maj sept 2010, har provat arbeta som CNC-operatör. Fick intyg på mina kunskaper. ÖVRIGA MERITER Kirundi (modersmål), franska (flytande) samt svenska (ok). Har tagit B-körkort. JAG SOM PERSON Jag är 30 år och gift och har fyra barn. Familj och vänner tar mycket av min fritid. Familjen kom till Sverige oktober Försöker även motionera. Som person är jag rak och ärlig och båda resultat, objektinriktad. Upplever mig som en god lyssnare och som gärna ställer upp för mina medmänniskor. Har lätt för att lära mig saker. Kommer att börja läsa svenska som andra språk i januari PASCAL PASCAL STADSGATAN 4, FRAMTIDSSTAD, TFN , E-POST: Exempel på kurs D Här har personen utvecklat sitt skrivande. Han har även fått med en mer informativ text om vad han gjort i sitt hemland. Han har skrivit texten i rätt tidsordning. Texten är inte korrekt skriven, det saknas ord. Men återigen är det viktigt att som handledare inte gå in och ändra för mycket i texten då den ska spegla personen och hans kunskaper. 21

26 Ordlista till meritportföljen Skriv vad ordet betyder på ditt modersmål, eller på svenska om du kan. Det är ord som du kommer att höra många gånger under din utbildning. Diskutera gärna ordens betydelse i små grupper. Meritportfölj Pärm Register Erfarenhet Beskriva Mall Presentation Meritförteckning(CV) Studier Utbildning Bransch Yrke Övrigt Samla Sortera Dokument Betyg Intyg Diplom Utbildningsbevis Utbildningsanordnare Innehåll Beskriva Summera Komplettera Förkunskapskrav Pågående Utförande Inventering Kompetens Merit Referens

27 Lycka till med ditt arbete i Meritportföljen! 23

28 Liten handbok i Meritportfölj är utarbetad/författad av projektledare Yvonne Göransson och metodstödjare Cecilia Jonasson i projektet Meritportfölj Västmanland. Länsstyrelsen Västmanland 2010

Meritportfölj inom SFI. Idéer och tips för handledare ERIT

Meritportfölj inom SFI. Idéer och tips för handledare ERIT Meritportfölj inom SFI Idéer och tips för handledare ERIT Förord Att skapa förutsättningar för nyanlända att arbeta med sin meritportfölj inom SFI (Svenska för invandrare) har varit basaktiviteten i projekten

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Lärarhandledning. Modularbetet. Modulöversikt

Lärarhandledning. Modularbetet. Modulöversikt Lärarhandledning Behovet av flexibel och individualiserad undervisning ökar hela tiden. Vi har arbetat fram en lättillgänglig, användarvänlig och tydlig resurs för svenska som andraspråk baserad på formativ

Läs mer

Information till dig som vill veta mer om SFI -

Information till dig som vill veta mer om SFI - Information till dig som vill veta mer om SFI - Svenskundervisning för invandrare Vad är Sfi? Sfi-svenskundervisning för invandrare är en grundläggande utbildning i det svenska språket för vuxna som inte

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst Hitta ditt nya arbete genom oss Lättläst Anmäl att du söker jobb När du anmäler dig till Arbetsförmedlingen för att söka jobb kallas det för att du skriver in dig på Arbetsförmedlingen. Du kan få service

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen

Välkommen till Arbetsförmedlingen PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Välkommen till Arbetsförmedlingen Information till dig som söker jobb 1 2 Det här är Arbetsförmedlingen...... 6 När du behöver extra hjälp... 10 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Kurs: Engelska årskurs 6 Tidsperiod: Vårterminen 2015 vecka 3-16 Skola: Nordalsskolan, Klass: 6A, 6B och 6C Lärare: Kickie Nilsson Teveborg Kursen kommer att

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 Vad är studie- och yrkesvägledning? I Vellinge kommun finns studie- och yrkesvägledarna samlade

Läs mer

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 I maj 2014 bad vi it-pedagoger som gått hos oss de tre senaste åren att besvara en enkät om utbildningen och om den medfört några förändringar i

Läs mer

Utbildningskontoret. Gilla SYV!

Utbildningskontoret. Gilla SYV! Utbildningskontoret Gilla SYV! Jeanette Holm, klasslärare åk 1-3 Terese Andersson, lärare svenska/svenska som andra språk åk 7-9 Lotten Johansson, studie- och yrkesvägledare SYV i undervisning kan bidra

Läs mer

Marknadsföring ring av mig

Marknadsföring ring av mig Välkomna till förelf reläsning Marknadsföring ring av mig Marie Simonsson, affärsomr rsområdeschef JENSEN education Innehåll KY-utbildningens roll påp arbetsmarknaden LiA/arbetss /arbetssökande >Vad krävs

Läs mer

ATT SKRIVA SITT CV. En guide och lathund för att skriva sitt CV så att det blir läst. Valentino Berti. Rekryteringskonsult på MSemploy Sweden

ATT SKRIVA SITT CV. En guide och lathund för att skriva sitt CV så att det blir läst. Valentino Berti. Rekryteringskonsult på MSemploy Sweden ATT SKRIVA SITT CV En guide och lathund för att skriva sitt CV så att det blir läst Av Valentino Berti Rekryteringskonsult på MSemploy Sweden Grunder Ett CV skall på ett enkelt och lättförståeligt sätt

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande 1 Innehåll Det här är Arbetsförmedlingen... sid 04 När du behöver extra hjälp... sid 07 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

Roller. Student. Institutionen för informationsteknologi www.it.uu.se

Roller. Student. Institutionen för informationsteknologi www.it.uu.se Examensarbete på kandidatnivå Roller Handledare Exjobbssamordnare Student Ämnesgranskare Examinator Checklista (början) Ta reda på alla regler och krav kring exjobb Gå på någon annans slutpresentation!

Läs mer

Pedagogisk planering inför projekt: Fritidshemsmuseet

Pedagogisk planering inför projekt: Fritidshemsmuseet Pedagogisk planering inför projekt: Fritidshemsmuseet Reglus Östman Pedagogisk Planering Fritidshemmet 5/14/2013 Pedagogisk planering inför projekt: Fritidshemsmuseet Kvarnbyskolan 2013 05 20 Beskrivning

Läs mer

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande kurs W

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande kurs W Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande kurs W Kursen ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Sunne kommun . Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledningen genom vägledningssamtal individuellt och

Läs mer

SFI som matchningsverktyg

SFI som matchningsverktyg Region Värmland Britta Zetterlund-Johansson SFI som matchningsverktyg Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och länets kommuner startar upp ett stort projekt för att underlätta för

Läs mer

Utbildningsprojektet Entré Q

Utbildningsprojektet Entré Q Utbildningsprojektet Entré Q Målet med Entré Q: Fler utomeuropeiskt födda kvinnor utanför den ordinarie arbetsmarknaden inom Luleå och Bodens kommuner har eller är närmare (ex praktikplats, utbildning)

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer

Drop-in 4 dropouts Hur fungerar ungdomsprogrammet Drop-in 4 dropouts? Personalens övriga schema

Drop-in 4 dropouts Hur fungerar ungdomsprogrammet Drop-in 4 dropouts? Personalens övriga schema Drop-in 4 dropouts Hur fungerar ungdomsprogrammet Drop-in 4 dropouts? Programmet kommer att vara till för ungdomar mellan 16-20 år. Det kommer att sträcka sig under 8-10 veckor, 2 dagar/vecka - tisdagar

Läs mer

Tvåspråkighetssatsning Manillaskolan ~^

Tvåspråkighetssatsning Manillaskolan ~^ VCc ^j^\ Tvåspråkighetssatsning Manillaskolan ~^ Specialpedagogiska skolmyndigheten Definition Tvåspråkighet: Funktionell tvåspråkighet innebär att kunna använda båda språken för att kommunicera med omvärlden,

Läs mer

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I broschyren finner du: Information om prao Regler för prao Tips på hur du ordnar egen praoplats Blanketten, Var ska du göra din prao? T i l l h ö r

Läs mer

Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration

Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration 2007-01-29 20 39 Kommunstyrelsen 2008-02-11 38 95 Arbets- och personalutskottet 2008-01-28 16 38 Dnr 07.13-008 jankf16 Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration Ärendebeskrivning Camilla

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Till föräldrar och elever i årskurs 8

Till föräldrar och elever i årskurs 8 Till föräldrar och elever i årskurs 8 Under våren är det dags för 8: ornas PRAO (praktisk arbetslivsorientering). Tanken med praon är att ge dig, som elev, möjlighet att få kunskap om arbetslivet genom

Läs mer

Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge

Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge Ord Arbeta med ord A) 1. Gör fyra listor med orden från ordlistan som du hittar i slutet. En för verb, en för substantiv, en för adjektiv,

Läs mer

Tusen möjligheter HITTA DITT NYA ARBETE GENOM OSS

Tusen möjligheter HITTA DITT NYA ARBETE GENOM OSS Tusen möjligheter HITTA DITT NYA ARBETE GENOM OSS 1 2 Arbetsförmedlingen är till för alla som vill hitta ett nytt jobb. Vår uppgift är att föra samman dig som söker jobb med intressanta arbetsgivare på

Läs mer

Kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi)

Kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi) Kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi) Utbildningens syfte Språk öppnar fönster mot världen. Språket speglar skillnader och likheter mellan människor, deras personlighet, bakgrund och intressen.

Läs mer

Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt.

Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt. Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt. Det här är KFS Ett väl fungerande samhälle behöver sådant som el, vatten, avlopp, kommunikationer, avfallshantering, besöksmål, skola, vård och omsorg.

Läs mer

Lokal Pedagogisk planering

Lokal Pedagogisk planering Lokal Pedagogisk planering Årskurs 7 Franska, från vecka 34 Europas grönaste stad Ämne: Moderna språk Klass 8-9 Inledning Under höstens första veckor kommer vi att arbeta med repetition av föregående läsårs

Läs mer

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Lär känna ett yrke ÅRSKURS: Gymnasiet KURSER: Svenska 1

Lär känna ett yrke ÅRSKURS: Gymnasiet KURSER: Svenska 1 Lära känna ett yrke sida 1 Lär känna ett yrke ÅRSKURS: Gymnasiet KURSER: Svenska 1 Lära känna ett yrke sida 2 ELEVSIDA Lär känna ett yrke ÅRSKURS: Gymnasiet KURSER: Svenska 1 OMFATTNING: 2-3 lektionstimmar

Läs mer

Kvalitetssäkrade verktyg

Kvalitetssäkrade verktyg Kvalitetssäkrade verktyg Manual för handläggare på Jobbtorg Stockholm och - på väg mot ett Stockholm i världsklass ArbetsförmedlingenP Manualen är framtagen ur de erfarenheter som projektet Etablering

Läs mer

Nyanländas etablering

Nyanländas etablering Nyanländas etablering 2 år med Etableringsuppdraget Norrköping, 11 april 2013 Hans-Göran Johansson Sakområdesspecialist Avd. Integration & Etablering hans-goran.johansson@arbetsformedlingen.se Etableringsuppdraget

Läs mer

Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna!

Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna! Kompetensloggboken Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna! Att använda din kompetensloggbok Under hela din studietid kommer du att samla på dig en mängd värdefull kompetens i form av

Läs mer

Validering Arbetsmarknadspresidie 27 maj 2011

Validering Arbetsmarknadspresidie 27 maj 2011 Validering Arbetsmarknadspresidie 27 maj 2011 Björn Dufva Hellsten, VD Meritea AB 8 arbetsdagar inom Meritea Civilekonom Sprängämne, Lokalvård, Kommun Företagsledning, Ekonomi, Marknad, Utveckling, Tel

Läs mer

HUR OPTIMERAR DU DITT CV?

HUR OPTIMERAR DU DITT CV? HUR OPTIMERAR DU DITT CV? av Sara Birgerson och Karin Andersson INNEHÅLL INLEDNING... 3 INTERNATIONELLT... 4 SKILLNAD PÅ CV OCH MERITFÖRTECKNING... 5 Meritförteckning... 5 CV... 6 OLIKA SORTERS CV... 8

Läs mer

Senaste nytt från YA-delegationen

Senaste nytt från YA-delegationen 2016-12-11 Senaste nytt från YA-delegationen Pia Enochsson, ny ordförande i YA-delegationen Yrkesintroduktionsanställning är en genial form av anställning som är väl förankrad hos parterna på arbetsmarknaden

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Ungdomsspråk i spanska bloggar Elevens idé Calle är genuint språkintresserad. Han har studerat spanska,

Läs mer

Dataorientering Mål för kursen

Dataorientering Mål för kursen Dataorientering Denna kurs inriktar sig i första hand till dig som är nybörjare i data. Kursen startar med en grundgenomgång i hur datorn fungerar och du får lära dig att hantera musen och tangentbordet.

Läs mer

Projekt Redo för jobb! Bakgrund grupp 3

Projekt Redo för jobb! Bakgrund grupp 3 Projekt Redo för jobb! Bakgrund grupp Redovisning av enkät bland deltagare i grupp vid start av projektperiod i januari. Projektet drivs under medfinansiering från Europeiska socialfonden Projektägare

Läs mer

Handbok för LEDARSAMTAL

Handbok för LEDARSAMTAL Handbok för LEDARSAMTAL Ett material som kan vara en hjälp till att möta ideella ledare till enskilda utvecklingssamtal. 1 Förord SAU skulle aldrig vara vad det är idag om det inte var för alla de ideella

Läs mer

Guide till bättre balans i livet.

Guide till bättre balans i livet. Guide till bättre balans i livet. En praktisk handledning för både arbetsgivare och anställda. Balans i livet kan betyda mycket. Hur ska vi alla kunna kombinera arbete med privatliv utan att det kostar

Läs mer

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Utbildningens syfte Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Information om praktikkurser vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi

Information om praktikkurser vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Information om praktikkurser vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Praktikkurser på grundnivå GE5006 Praktik i geografi, 7,5 hp GE5007 Praktik i kvartärgeologi, 7,5 hp GE5008 Praktik i

Läs mer

Redovisning av uppdrag om en ny kursplan för svenskundervisning

Redovisning av uppdrag om en ny kursplan för svenskundervisning Redovisning av regeringsuppdrag Utbildnings- och kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM 2006-09-18 Redovisning av uppdrag om en ny kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi) Härmed redovisas uppdraget

Läs mer

Svenska Läsa

Svenska Läsa Svenska Läsa utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse, utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika

Läs mer

ESP språkutvecklingsnivåer A1-A2, B1-B2, C1-C2

ESP språkutvecklingsnivåer A1-A2, B1-B2, C1-C2 Barn- och utbildningsförvaltningen Modersmålsundervisning Iákovos Demetriádes Europeisk Språkportfolio, verktygslådan för modersmål och svenska som andraspråk 3 ESP och modersmålsundervisningen ESP språkutvecklingsnivåer

Läs mer

Skriv ett CV! Utbildning Här listar du upp dina utbildningar, skriv gärna med en kort beskrivning av eventuell inriktning etc.

Skriv ett CV! Utbildning Här listar du upp dina utbildningar, skriv gärna med en kort beskrivning av eventuell inriktning etc. Skriv ett CV! Vad är ett CV? Det latinska namnet Curriculum vitae (CV) betyder levnadslopp och är en personlig meritförteckning. Ditt CV ska alltså vara en sammanställning av dina kunskaper, erfarenheter

Läs mer

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju!

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! LNU Karriär Lite konkreta tips inför anställningsintervjun. Att förbereda sig inför intervjun är A och O. Ta reda på så mycket som möjligt om företaget

Läs mer

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning Sida: 1 av 6 Sida: 1 av 5 Reviderad 2014-12-04 Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning I Stöd och matchning väljer du som leverantör tillsammans med deltagaren vilka aktiviteter som ska

Läs mer

VAD HÄNDER EFTER SFI?

VAD HÄNDER EFTER SFI? VAD HÄNDER EFTER SFI? STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING Hos mig kan du få studie- och yrkesvägledning information om utbildningar, behörighetsregler och ansökningstider komma på drop-in med korta frågor boka

Läs mer

Utbildning i Sverige, dag 2

Utbildning i Sverige, dag 2 Utbildning i Sverige, dag 2 Etablering När man inte varit i Sverige så länge. Steg 1: SFI och Sensus Yrkesliv SFI Sensus- Yrkesliv Praktik Efter Sensus? Steg 2: Arbete och studier (olika vägar) Förberedande

Läs mer

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev Att skriva en vinnande ansökan Agenda Meritförteckning / CV Personligt brev Checklista för din ansökan Intervjutips och vanliga intervjufrågor Vilka bedömningskriterier utvärderas du på? Var och hur hittar

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 5 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska 1(5) Pedagogisk planering för ämnet: Svenska Tidsperiod: årskurs 4 Syfte & övergripande mål: Vi kommer att läsa, skriva, lyssna och tala. Syftet är att du ska utveckla förmågan att: - formulera dig och

Läs mer

ValiAnte Validering inom folkbildning

ValiAnte Validering inom folkbildning ValiAnte ValiAnte Validering inom folkbildning 10 år av utveckling har gett ValiAnte. Den fackliga rörelsen såg ett behov hos sina medlemmar att synliggöra den informella kunskap som individen fått igenom

Läs mer

Språkkunskaper viktiga för nyanlända akademiker

Språkkunskaper viktiga för nyanlända akademiker Språkkunskaper viktiga för nyanlända akademiker - en studie av svenska företags syn på kunskaper i svenska för praktik eller anställning Academicums rapportserie Academicum bildades 2006 som ett avknoppningsbolag

Läs mer

Välkommen till. Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg

Välkommen till. Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg Välkommen till Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg Särskild utbildning för vuxna - Särvux Våra kurser vänder sig till dig som har fyllt 20 år har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Kurskod: GRNSVA2 Verksamhetspoäng: 1000 Kursen ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar för att

Läs mer

Det låter underbart! Och hur gör man? Om jag vill träffa en ny kompis? Ja, då får man komma till oss och då gör vi en kort intervju.

Det låter underbart! Och hur gör man? Om jag vill träffa en ny kompis? Ja, då får man komma till oss och då gör vi en kort intervju. Kompis Sverige Kan du berätta lite om Kompis Sverige? Absolut! Kompis Sverige vi jobbar med kompis förmedling. Ok! Vi vill att folk ska träffas och vi tycker idag att det är jättesvårt i Sverige att få

Läs mer

Kartläggning och bedömning av nyanlända elevers kunskaper och språkutveckling

Kartläggning och bedömning av nyanlända elevers kunskaper och språkutveckling Kartläggning och bedömning av nyanlända elevers kunskaper och språkutveckling Stockholm, 30 januari 2015 Sofia Engman och Mikael Olofsson, Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet Vår

Läs mer

CV och jobbintervju. Valentino Berti. MSemploy AB Box 1073 164 25 Kista Valentino.berti@vebeit.se

CV och jobbintervju. Valentino Berti. MSemploy AB Box 1073 164 25 Kista Valentino.berti@vebeit.se CV och jobbintervju Valentino Berti MSemploy AB Box 1073 164 25 Kista Valentino.berti@vebeit.se CV och jobbintervju Hur skall CV se ut? Det personliga brevet Anställningsintervjun Hålla sig anställningsbar

Läs mer

Kurser på GrundVuxNivå

Kurser på GrundVuxNivå Kurser på GrundVuxNivå Dataorientering, grundläggande... 2 Engelska, grundskolenivå, nivå 1... 2 Engelska, grundskolenivå, nivå 2 och 3... 2 Engelska, grundskolenivå, nivå 4... 2 Hem- och Konsumentkunskap,

Läs mer

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering Verktyg för det livslånga lärandet Anna Kahlson, anna.kahlson@ Pär Sellberg, par.sellberg@ Nationella samordnare validering Validering, EQF, Europass hur hänger allt ihop? Lissabonstrategin år 2000 - Europeiska

Läs mer

Skrivinstruktion PB EBV PERSONAL. Framtaget av EBV PERSONAL 2011

Skrivinstruktion PB EBV PERSONAL. Framtaget av EBV PERSONAL 2011 Skrivinstruktion PB EBV PERSONAL Framtaget av EBV PERSONAL 2011 Framtagen av EBV PERSONAL 2011 steg 1... 2 Inledning... 2 Språket i ditt brev... 2 Skrivhjälp... 2 Skrivinstruktioner personligt brev steg

Läs mer

Kurser i svenska för internationella studenter och forskare

Kurser i svenska för internationella studenter och forskare Kurser i svenska för internationella studenter och forskare Kursföreståndare: Peter Lundkvist 1 4,5 hp Kursen är en introduktion till det svenska språket för dig som är internationell student eller forskare

Läs mer

VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB?

VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB? VILL DU ÖKA DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ DET JOBB DU VILL HA? HAR DU BRÅTTOM ATT SKAFFA DIG ETT JOBB? Av Kunskap & Kompetens AB kan du förvänta dig en engagerad coach som guidar dig till ett nytt jobb. Individuell

Läs mer

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE 4.1. ANSÖKNINGSHANDLINGAR Ansökningar kan skrivas på olika sätt. Ansökningshandlingar består oftast av ett ansökningsbrev och ett cv eller en meritförteckning. Hur ansökningshandlingen

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara 1(1) Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara Vad är utbildning i svenska för invandrare (sfi)? Utbildningen i svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket

Läs mer

Med språket som hjälp

Med språket som hjälp 2017-09-25 Med språket som hjälp Ett gott språk är lika med ett jobb. I alla fall är det en del av den sanning som råder på arbetsmarknaden. Med hjälp av språkstöd ska nyanlända öka sina chanser att få

Läs mer

Att söka jobb Från annons till anställning

Att söka jobb Från annons till anställning Att söka jobb Från annons till anställning..för dig som vill få drömjobbet! Läsa annons Svara på Annons Vidimerade kopior Anställning! Syfte: För att du ska förstå vilka förväntningar som ställs på dig

Läs mer

Studiehandledning för vuxenutbildning

Studiehandledning för vuxenutbildning Studiehandledning för vuxenutbildning till STÄRK SPRÅKET STÄRK LÄRANDET av Pauline Gibbons Meta Lindberg Attlerud och Nationellt centrum för svenska som andraspråk 2009 Kommentarer På min arbetsplats,

Läs mer

Etableringskedjan 2010-04-12

Etableringskedjan 2010-04-12 Etableringskedjan 2010-04-12 Etableringskedja - från nyanländ till nyanställd Söka jobb Arbetslivserfarenhet genom praktik Kunskap om den egna kompetensen Nyanländ Personliga mål och ambitioner Grundläggande

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

VÄGEN TILL SVERIGE GÅR GENOM YRKESSVENSKA

VÄGEN TILL SVERIGE GÅR GENOM YRKESSVENSKA VÄGEN TILL SVERIGE GÅR GENOM YRKESSVENSKA Yrkesförberedande SFI-utbildning med praktik förkortar vägen till jobb Berit 2013 SAMMANFATTNING Ta in verkligheten i skolan Kombinera teori och praktik Förbered

Läs mer

Erik står i mål Lärarmaterial

Erik står i mål Lärarmaterial sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Vad handlar boken om? Boken handlar om Erik som är fotbollsmålvakt. Idag ska de spela match. Hans pappa är tränare och vill gärna att laget ska vinna. I bilen dit

Läs mer

Varje elev skriver ner så många förslag som den kan komma på. Samla förslagen på blädderblock. (välj ålder som ligger ca 2 år över

Varje elev skriver ner så många förslag som den kan komma på. Samla förslagen på blädderblock. (välj ålder som ligger ca 2 år över Jämställdhet och betygsskillnader Storyline Nyckelfrågor Aktiviteter Gruppering Material Resultat 1. Tonåringarna Vilka ord tror ni vi kan använda för att beskriva 17-åringar? Varje elev skriver ner så

Läs mer

Vecka Måndag Tisdag Fredag 5 Uppstart

Vecka Måndag Tisdag Fredag 5 Uppstart Att söka jobb! Namn: klass: Syfte: För att du ska förstå vilka förväntningar som ställs på dig efter grundskolan kommer du få lära dig grunderna i hur man söker jobb. Arbetsområdet kommer att innehålla

Läs mer

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia Namn: Klass: Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast måndag vecka 45. Då blir

Läs mer

Roller. Student. Institutionen för informationsteknologi www.it.uu.se

Roller. Student. Institutionen för informationsteknologi www.it.uu.se Examensarbete på kandidatnivå Roller Handledare Exjobbssamordnare Student Ämnesgranskare Examinator http://www.it.uu.se/edu/exjobb Checklista (början) Ta reda på alla regler och krav kring exjobb Gå gärna

Läs mer

Intervju Guide. Europeiska flyktingfonden

Intervju Guide. Europeiska flyktingfonden Intervju Guide Europeiska flyktingfonden Egna anteckningar 1. Presentation 4 2. Grundregler 4 3. Inledning av intervjun 5 4. Substantiella fasen 5 5. Paus 8 6. Kompletterande frågor 9 7. Förtydliganden

Läs mer

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-1950 Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2009:2) om kursplan för svenskundervisning för invandrare; SKOLFS 2012:13 Utkom från trycket den 13 april

Läs mer

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV VARFÖR samverkan? Idag kan vi vittna om en relativt hög ungdomsarbetslöshet i åldrarna 18-25 år. Vi har en stor andel elever som inte fullföljer sina gymnasiestudier eller går ut med ett fullständigt gymnasiebetyg.

Läs mer

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv Skola Arbetsliv Tillväxten börjar i skolan en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv TÄNK PÅ ATT dörr mellan skola och arbetsliv. gymnasieskolan, i samhället och senare i arbetslivet. tillväxt

Läs mer

FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24

FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24 FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24 VARFÖR ANVÄNDA EXTERNA FÖRELÄSARE? Praktisk tillämpning av teoretiska begrepp Synliggöra kopplingen till arbetsmarkanden Medvetengöra olika yrkesytgångar

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 INLEDNING... 1 1.1 MÅLGRUPP... 1 1.2 MÅL FÖR INTRODUKTION... 1 1.3 DELMÅL FÖR INTRODUKTION...

Läs mer

Samverkan om nyanlända UPPSALA 16 MARS 2017

Samverkan om nyanlända UPPSALA 16 MARS 2017 Samverkan om nyanlända UPPSALA 16 MARS 2017 Erfarenheterna från samverkan kring ungdomar Överenskommelser i 287 kommuner Framgångsfaktorer Utmaningar Identifierade hinder och problem Påtalade behov av

Läs mer