Total Economic Impact av Microsofts produkter och tjänster för enhetlig kommunikation Projektledare: Jeffrey North, seniorkonsult

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Total Economic Impact av Microsofts produkter och tjänster för enhetlig kommunikation Projektledare: Jeffrey North, seniorkonsult"

Transkript

1 Rapport framtagen för Microsoft Corporation Oktober 2007 Total Economic Impact av Microsofts produkter och tjänster för enhetlig kommunikation Projektledare: Jeffrey North, seniorkonsult 1

2 Innehållsförteckning Sammanfattning för ledningen...4 Syfte...5 Metod...5 Tillvägagångssätt...5 Viktiga resultat...6 Upplysningar...7 Översikt över enhetlig kommunikation från Microsoft...8 Sammanfattning av funktioner för enhetlig kommunikation...9 Analys...12 Intervjuer...12 Arbetsprocesscenarier...13 Fler resultat...14 TEI-strukturen...15 Sammansatt organisation: Intercontinental Marketing...15 Antaganden...16 Kostnader...17 Klientprogramvara...17 Serverprogramvara...18 Maskinvara...18 Tjänster...18 Utbildning...19 Intern administration...19 Totala kostnader...19 Nytta

3 Beskrivning och kvantifiering av nytta Produktivitetsförbättringar per användargrupp Lägre resekostnader Snabbare genomförande av projekt Kortare försäljningscykler Lägre kostnader: konferenssamtal Lägre kostnader: telefonsamtal...28 Total nytta...29 Kundcentrerad beräkning av nytta...29 Andra fördelar med enhetlig kommunikation...30 Risk...32 Flexibilitet...36 TEI-strukturen: sammanfattning...39 Slutsatser av studien...41 Bilaga A: Översikt över Total Economic Impact...43 Bilaga B: Ordlista...44 Bilaga C: Om projektledaren...45 Bilaga D: Kompletterande material...46 Bilaga E: Avslutande anmärkningar Forrester Research, Inc. Med ensamrätt. Forrester, Forrester Wave, Forresters Ultimate Consumer Panel, WholeView 2, Technographics och Total Economic Impact är varumärken som tillhör Forrester Research, Inc. Alla övriga varumärken tillhör respektive företag. Forresters klienter har rätt att göra en kopia eller presentationsbild av varje figur häri. Ytterligare reproduktion är strängt förbjuden. Information om ytterligare reproduktionsrättigheter och användning finns på Informationen är baserad på de bästa tillgängliga resurserna. Åsikterna speglar bedömningen vid det aktuella tillfället och är föremål för förändring. 3

4 Sammanfattning för ledningen Affärskommunikationen blir alltmer komplex och kräver att de anställda hanterar olika utrustning, program och personliga kontakter i sin strävan att hålla kontakten med varandra på ett produktivt sätt. För många personer är det inte längre åtta timmars arbetsdag som gäller. Arbetstiden pågår dygnet runt veckans sju dagar och sträcker sig över stora geografiska områden. Det gör att både kommunikation och beslutsfattande blir svårare och mycket mer tidskänsligt. De flesta har flera telefonnummer och e-postadresser, så i stället för att förenkla saker och ting kan ett visitkort i stället göra det ganska komplicerat att få kontakt. Det medför att en person som vill ha kontakt med en annan person vanligtvis lämnar flera meddelanden på flera adresser. I och med att de som arbetar med information flyttar ut från huvudkontoren till valfri arbetsplats, med valfria arbetstider och kan sitta på ett annat företag än sitt eget, ökar svårigheterna att få tag på rätt beslutsfattare i tid. Oförmågan att nå andra i tid leder till många förseningar och produktivitetsförluster. Dessa hinder förvärras av att kunderna i allt högre utsträckning förväntar sig att få svar omedelbart på sina frågor om försäljning och support. Företagens produktivitet minskar, många projekt står inför stora förseningar och tid och pengar spenderas i onödan på resor för att nå viktiga beslutsfattare eller planera viktiga affärsmöten. Forrester har kommit fram till att affärskritiska projekt stannar av tillfälligt eller rent av upphör helt på grund av att personalen inte får kontakt med viktiga beslutsfattare. Så fort svårigheterna med förseningar i samband med personliga kontakter har åtgärdats är det dags att ta itu med att öka effektiviteten genom att förbättra samarbetet. Enhetlig kommunikation stödjer det arbetet genom att flytta kommunikationen från asynkrona kanaler (e-post och röstmeddelanden) till synkrona metoder som snabbmeddelanden, ljud och video mellan datorer, elektronisk whiteboard, webbkonferenser, programdelning och mobil åtkomst. Ett paket med flera integrerade tekniker är under utveckling. Det kallas för enhetlig kommunikation eller UC (för Unified Communication) och syftet är att slå samman röst-, data- och videokommunikation och undanröja många hinder för kommunikation och därigenom göra det möjligt för företagen att öka produktiviteten avsevärt bland dem som arbetar med information. UC innehåller teknik för samarbete i form av kalender, e-post, webbkonferenser, grupparbetsrum och snabbmeddelanden samt kommunikationsverktyg som telefon (fast och mobil), ljud och video och röstmeddelanden. Microsoft säljer för närvarande bland annat följande produkter och tjänster för enhetlig kommunikation: Microsoft Office Communications Server 2007 (OCS), Microsoft Exchange Server 2007, Microsoft Office Live Meeting, Microsoft Office Communicator 2007, Microsoft RoundTable och Microsoft Office Outlook. Dessa produkter bygger på den grund som upprättades i Windows Server Active Directory för att förenkla administration av lösenord, möjliggöra enkel inloggning och förbättra säkerheten överlag. I juli 2007 gav Microsoft Corporation Forrester Consulting i uppdrag att undersöka den totala ekonomiska effekten och den avkastning som företagen kan få genom att använda sig av produkter och tjänster för enhetlig kommunikation (UC-produkter). För att förstå den ekonomiska effekten av Microsofts UC-produkter har Forrester gjort djupintervjuer med 15 Microsoft-kunder och sammanställt resultatet till en fallstudie av ett bolag med anställda som tillhandahåller digitala marknadsföringstjänster. Under djupintervjuerna med Microsofts UC-kunder kom Forrester fram till att företagen kan öka produktiviteten avsevärt och sänka kostnaderna betydligt genom att använda Microsofts UC-produkter. 4

5 Syfte Syftet med studien är att ge läsaren en struktur utifrån vilken han eller hon kan bedöma den potentiella ekonomiska effekten av Microsofts UC-produkter på sin organisation. Forresters mål är att tydligt redovisa alla beräkningar och antaganden som har gjorts vid analysen. Läsaren bör använda studien för att öka förståelsen och ta fram underlag för en investering i Microsofts UCprodukter. Metod Microsoft valde Forrester för det här projektet eftersom Forrester har expertis inom företagsrelaterade meddelanden och samarbete inom företag och eftersom Forrester använder sig av TEI-metoden (Total Economic Impact). TEI mäter inte bara kostnader och kostnadsminskningar (områden som normalt redovisas inom IT), utan tar även hänsyn till vilket värde en viss teknik medför när det gäller effektivisering av de övergripande affärsprocesserna. För den här studien har Forrester tillämpat fyra grundläggande delar av TEI vid framställningen av en ekonomisk modell för Microsofts UC-produkter. 1. Kostnad 2. Nytta 3. Risk 4. Flexibilitet Med tanke på att företagens kostnadsanalyser av IT-investeringar blir alltmer avancerade fyller Forresters TEI-metod en praktisk funktion genom att den ger en komplett bild av den totala ekonomiska effekten av inköpsbesluten. Bilaga A innehåller mer information om TEI-metoden. Tillvägagångssätt Forrester har använt sig av ett tillvägagångssätt i fem steg för den här studien. 1. Forrester har samlat in data från befintlig forskning utförd av Forrester med avseende på enhetlig kommunikation och marknaden för företagsrelaterade meddelanden och samarbete i allmänhet. 2. Forrester har intervjuat personal hos Microsoft som arbetar med strategi och marknadsföring av UC-produkter för att få en fullständig förståelse för vilket värde som UC-produkterna kan bidra med. 3. Forrester har gjort en rad djupintervjuer med 15 företag som för närvarande använder Microsofts UC-produkter. 4. Forrester har konstruerat en ekonomisk modell som motsvarar det man kom fram till under intervjuerna. Modellen återfinns i avsnittet om TEI-strukturen nedan. 5. Forrester har tagit fram en sammansatt organisation baserat på intervjuerna och fyllt strukturen med data från intervjuerna. 5

6 Viktiga resultat Forresters studie har lett till flera viktiga resultat: Avkastning på investering. Baserat på intervjuerna med de 15 UC-kunderna har Forrester konstruerat en TEI-struktur för en sammansatt organisation (se nedan) och tillhörande analys av avkastningen på investeringen som illustrerar vilka områden som påverkas ekonomiskt. Som framgår av tabell 1 är den riskjusterade avkastningen för det sammansatta företaget 563 %. Nytta. Nyttan för det sammansatta företaget, som speglar de intervjuade företagens erfarenhet och storlek, inklusive produktivitetsförbättringar för enskilda individer och arbetsgrupper, uppgår till nästan 20 miljoner USD under en treårsperiod. Resekostnaderna har enligt en försiktig bedömning sänkts med nästan 15 miljoner USD under samma treårsperiod. Snabbare genomförande av projekt värderas till ungefär 15 miljoner USD. Kortare försäljningscykler kan värderas till 5 miljoner USD, medan lägre kostnader för konferenssamtal och telefonsamtal bidrar med ytterligare 1,8 miljoner USD under treårsperioden. Den totala ekonomiska nyttan i den här studien uppgår till 56,5 miljoner USD eller ett riskjusterat nuvärde om 39,5 miljoner USD. Kostnader. Kostnaderna för implementeringen innefattar programvarukostnader om ungefär 2,1 miljoner USD. Kostnader för maskinvara, tjänster, utbildning och intern administration uppgår till ungefär 4,7 miljoner USD under tre år, vilket ger en total kostnad om 6,8 miljoner USD eller ungefär 6 miljoner USD uttryckt som riskjusterat nuvärde. Tabell 1 illustrerar det riskjusterade kassaflödet för den sammansatta organisationen, baserat på data och utmärkande egenskaper som framkommit under intervjuerna. Forrester har riskjusterat dessa värden för att ta hänsyn till den potentiella osäkerhet som råder vid uppskattning av kostnader och ekonomisk nytta i samband med en teknikinvestering. Syftet med det riskjusterade värdet är att komma med en försiktig bedömning med hänsyn tagen till eventuella riskfaktorer som senare kan komma att påverka de ursprungliga bedömningarna av kostnad och nytta. En utförligare beskrivning av de risker och riskjusteringar som har tillämpats i den här studien finns i avsnittet om risker nedan. Tabell 1: Avkastning på investering, ursprunglig och riskjusterad Sammanfattning av ekonomiskt resultat Ursprunglig uppskattnin g Riskjustera d uppskattnin g Avkastning på investering 673% 563% Totala kostnader (nuvärde) ($5,920,572) ($5,951,619) Total nytta (nuvärde) $45,752,104 $39,476,241 Summa (diskonterat nuvärde) $39,831,532 $33,524,622 6

7 Upplysningar Läsaren bör vara medveten om följande: Studien har gjorts på uppdrag av Microsoft och utförts av Forrester Consulting. Microsoft har granskat och gett feedback till Forrester, men Forrester har haft det redaktionella ansvaret för studien och dess resultat. Microsoft har försett Forrester med uppgifter om vilka organisationer som skulle intervjuas för studien. Forrester gör inte anspråk på att veta vilken avkastning på investeringen som andra organisationer kan komma att få. Forrester råder på det bestämdaste läsaren att använda sina egna uppskattningar inom den modell som tillhandahålls i rapporten, för att bedöma hur lämplig en investering i Microsofts UC-teknik skulle vara. Studien är inte avsedd som konkurrensanalys av olika produkter. 7

8 Översikt över enhetlig kommunikation från Microsoft Enhetlig kommunikation medför riklig, rationell och effektiv kommunikation via e-post, snabbmeddelanden, röstmeddelanden, data och video. Det går att utnyttja produktivitetsverktyg, affärsprogram och affärsprocesser på ett bättre sätt genom att effektivisera kommunikationen mellan människor. Enligt Microsoft ger Microsofts UC-produkter och -tjänster kunderna en integrerad, tillförlitlig, säker och kostnadseffektiv infrastruktur för dagens kommunikationsbehov. Microsofts UC-produkter innefattar följande: Microsoft Office Communications Server Office Communications Server 2007 bygger vidare på framgångsrika Microsoft Live Communications Server 2005, och är den första produkt från Microsoft som innehåller en kombination av utökad VoIP (Voice over Internet Protocol), snabbmeddelanden för företag, närvarofunktioner och webbkonferensfunktioner i en och samma produkt. Office Communications Server 2007 är en robust, flexibel och standardbaserad plattform för realtidskommunikation med SIPprotokoll (Session Initiation P) och funktioner för närvarobaserad hantering av VoIP-samtal, ljud-, video- och webbkonferenser samt snabbmeddelanden via befintliga program och enheter. Microsoft Exchange Server De nya funktionerna i Exchange Server 2007 ger det avancerade skydd som företaget behöver, den åtkomst till e-post, röstmeddelanden, kalender och kontakter var som helst som personalen vill ha och den effektiva drift som IT-avdelningen önskar. Exchange Server 2007 Unified Messaging går bortom e-postmeddelanden och dagens fristående röstmeddelandesystem och rymmer en enhetlig inkorg med e-postmeddelanden, röstmeddelanden och faxfunktion, samt nya funktioner i form av talbaserad automatisk dirigering, som gör att användarna kan komma åt sin kommunikation från valfri telefon. Värdtjänster i Microsoft Exchange. Fyra särskilda värdtjänster tillhandahålls för skräppost, virus och filtrering av innehåll (värdbaserad filtrering), arkivering av e-post och snabbmeddelanden (värdbaserat arkiv), säkerhetskopiering av e-post (värdbaserad kontinuitet) och kryptering av e-post (värdbaserad kryptering) som komplement till de interna och externa e-postlösningarna. Tjänsterna uppdateras kvartalsvis och de senaste uppdateringarna innefattar integrering av kataloger för att förenkla provisionering av användare. Microsoft Office Live Meeting Office Live Meeting tillhandahåller ett interaktivt webbutrymme för webbkonferenser där användarna kan dela filer, spela upp ljud och video och arbeta tillsammans. Med Office Live Meeting kan arbetskamrater hitta på idéer i Microsoft Office PowerPoint, redigera i Office Word och beräkna saker i Office Excel, i realtid, oavsett var de befinner sig. I kombination med andra lösningar för enhetlig kommunikation, t.ex. telefontjänster, kommer Live Meeting och Microsoft Office att bli lösningen för livesamarbeten. Microsoft Office Communicator Communicator 2007 är en integrerad kommunikationsklient för Office Communications Server 2007 som innehåller närvaroinformation och funktioner där användarna kan klicka för att kommunicera via snabbmeddelanden, röstmeddelanden och video mellan datorer samt genom video-, e-post- och webbkonferenser. Integrationen med Exchange och Live Meeting gör att användarna kan planera möten direkt från Office Communicator. Integrerad 8

9 telefonsystemsinfrastruktur med funktioner för styrning av företagets telefonsystem och integrering av funktioner för konferenssamtal från olika leverantörer. Microsoft Office Outlook Office Outlook 2007 innehåller nya funktioner för att snabbt söka efter kommunikation, organisera arbetet och dela information med andra, från ett och samma ställe. Det är en integrerad lösning för att hantera tid och information, knyta kontakter över gränserna och behålla kontrollen över den information man får. Microsoft RoundTable. RoundTable är till för ljud- och videosamarbete via en unik kamera med 360 graders vy. I kombination med Office Communications Server 2007 ger det en komplett upplevelse av en konferens som kan pågå samtidigt över flera geografiska områden. Mötesdeltagare på plats och på andra platser får en panoramabild av alla i konferensrummet samt närbilder av enskilda deltagare när det är deras tur att tala. Sammanfattning av funktioner för enhetlig kommunikation Närvaroinformation: att veta om arbetskamrater är tillgängliga Närvaroinformationen gör att alla vet om andra är tillgängliga (t.ex. online, frånvarande, upptagen, på möte, på lunch). Alla kan publicera sin tillgänglighet så att andra får veta hur de kan nås. Systemet innehåller viss automatik. Om en användare exempelvis inte har rört tangentbordet eller musen under ett visst antal minuter ändras den användarens närvaroinformation till "frånvarande". Om integreringen mellan Office Communications Server och kalenderfunktionen i Microsoft Exchange samt en telefonväxel eller ett IP-telefonisystem används publiceras även annan information automatiskt, t.ex. "på möte", "i telefon", "frånvarande" eller "ledig om x timmar". Den rikhaltiga närvaroinformationen möjliggör ännu effektivare kommunikation mellan personalen. Om en mottagare är tillgänglig online kan avsändaren klicka på mottagarens närvaroikon och skicka ett direktmeddelande. Om IP-telefoni är aktiverat kan man även klicka och ringa till varandra från skrivbordet. Om en person är ute och resor är det t.ex. enkelt att klicka och söka efter hans eller hennes mobilnummer och ta kontakt på det sättet, eller skicka ett snabbmeddelande på mobilen. Om mottagaren inte är tillgänglig online, går det att skicka ett e-postmeddelande eller lämna ett röstmeddelande som kan tas emot som en WAV-fil inbäddad i ett e-postmeddelande och hanteras i Outlook. Det sparar tid för båda parter. Med närvaroinformation behöver inte avsändaren prova flera olika typer av kommunikation för att nå en arbetskamrat. Mottagaren behöver inte gå igenom samma information i e-postmeddelanden, snabbmeddelanden och röstmeddelanden. I en undersökning utförd av Forrester uppgav 59 % av arbetarna att de skulle spara minst 15 minuter per dag med den här funktionen. 1 Snabbmeddelanden: mer direkt kommunikation Snabbmeddelanden är en funktion för att skicka och ta emot textmeddelanden i realtid över Internet eller ett företagsnätverk. Mottagaren ser vanligtvis en avisering på skrivbordet som talar om att det finns ett inkommande meddelande och vem det är från. Snabbmeddelanden för företag fungerar inom och i allt större utsträckning även utanför företagsnätverket med en säkerhetsnivå som inte finns i allmänna system för snabbmeddelanden som AOL, Yahoo!, MSN och Google Talk. 9

10 Snabbmeddelanden ersätter långa e-postkonversationer. Det går att ta med bara de som är delaktiga i konversationen medan de som inte behöver delta i kommande steg utesluts. Beroende på sammanhanget och behovet kan deltagarna i en snabbmeddelandekonversation slutföra kommunikationen via snabbmeddelanden, övergå till att prata i telefon eller starta en session för samarbete i Live Meeting. Med Office Communications Server 2007 kan användare i en organisation ta kontakt med användare i en annan organisation, om båda organisationerna använder OCS, och med offentliga nätverk via en funktion för externa kontakter. Webb- och videokonferenser: tid- och kostnadsbesparande Ad-hoc-konferenser via webb och video gör beslutsfattandet effektivare. Med enkla inställningar och länkar till närvarohantering startar man konferenser genom att peka och klicka. Värdet ökar eftersom det nästan inte tar någon tid alls att förbereda en videokonferens. 60 % av arbetarna i en av Forresters undersökningar uppgav att de skulle kunna spara in mellan 1 och 5 timmar per vecka genom sådana konferenser. 2 Videokonferenserna reducerar även resekostnaderna. Videokonferenser ersätter i allt större utsträckning affärsresor till interna möten och möten med klienter eller leverantörer och partner. De företag som Forrester har intervjuat för den här studien gav många exempel på hur Live Meeting kunde användas för att hålla arbetsgruppsmöten med kollegor i andra regioner, länder och tidszoner. De intervjuade företagen använder även Live Meeting för att utöka sina tjänster till kunder, partner och leverantörer. Kostnaden för maskinvara till videokonferenser har dessutom minskat till en nivå där det kan användas alltmer för värdefulla, om än sällsynta, affärskritiska situationer. För mer komplexa och kritiska sammanhang provar de flesta organisationer som har intervjuats för den här studien Microsoft RoundTable, en enhet för ljud och video med en kamera med 360 graders räckvidd. RoundTable gör det möjligt att hålla en konferens med deltagare som befinner sig på olika platser med panoramabilder av alla personer i varje konferensrum och närbilder av enskilda deltagare när det är deras tur att tala. Videofunktionen hade implementerats av många användare i de företag som intervjuats, men tillämpningen är fortfarande i inledningsskedet. En organisation i den här studien rapporterade att personalavdelningen planerar att förse alla nyanställda med en webbkamera så att de kan orientera sig snabbare i en global och geografiskt utspridd organisation. Forrester kom fram till att en viktig insikt i samband med pilottester var att produktiviteten ökade när användarna kunde se varandra i samband med rutinmässig kommunikation. När två personer, som exempelvis diskuterar en omkostnadsrapport, kan se varandra via video tar konversationen något längre tid, men problemen löses vanligtvis direkt, jämfört med ifall de skulle skicka en rad e-postmeddelanden fram och tillbaka mellan varandra. VoIP (Voice over Internet Protocol) Programvarubaserad VoIP gör det möjligt att kommunicera via telefon över ett IP-nätverk i stället för via traditionella telefonväxlar. Röstkommunikation kan integreras med e-post, kalendrar, röstmeddelanden/enhetliga meddelanden, snabbmeddelanden och konferenser till effektiv kommunikation i stället för den bristfälliga kommunikation som dagens system tillhandahåller. VoIP kan dessutom reducera telefonkostnaderna avsevärt. De företag som har intervjuats för den här studien höll på med pilottester av programvarubaserad VoIP, inklusive samtal mellan datorer via olika enheter och integrering av röstmeddelanden och e-post, snabbmeddelanden samt konferenser. Kommunikation med en enda musklickning 10

11 Vi närmar oss ett läge där allt du behöver för att få tag på någon är den personens namn. Har du det så är alla kontaktsätt direkt tillgängliga. Flera av de intervjuade organisationerna ser fram emot att få en enda identitet för varje användare där all kontaktinformation är samlad i Active Directory (inklusive uppgift om de områden som personen är expert inom). Kontaktinformationen avser de kommunikationssätt som organisationen använder (telefon, mobil, konferens, snabbmeddelanden, e-post, kalender). Det går snabbare att hitta rätt person och fastställa om han eller hon är tillgänglig och det går smidigare att kommunicera via det sätt som personen föredrar beroende på sammanhanget, eftersom närvaroinformationen ingår i Microsoft Office-programmen. Organisationerna integrerar dessutom allt oftare närvaroinformationen i sina egna affärsprogram. Användarna kan "klicka och kommunicera" via programmen. Mobilitet En liten del av användarna i de intervjuade företagen har mobil utrustning som är integrerad med UC-plattformen. För vissa organisationer är mobiliteten en viktig del av deras UC-lösningar, medan det för andra organisationer är en uppsättning funktioner för några få utvalda användare. På en del mobil utrustning går det att köra OCS-klienten, vilket innebär att mobiltelefonen integreras med personens närvaroinformation, snabbmeddelanden och e-post. Med en Windows-mobil kan användarna dessutom öppna och ändra e-postbilagor, bilagor till snabbmeddelanden och andra Word-, Excel- och PowerPoint-dokument. 11

12 Analys Forrester har använt sig av att ett tillvägagångssätt i flera steg för att utvärdera den effekt som en implementering av Microsofts UC-produkter kan ha på en organisation: Intervjuer med Microsoft-personal som arbetar med strategi och marknadsföring. Djupintervjuer med 15 organisationer som för närvarande använder Microsofts UCprodukter. Konstruktion av en ekonomisk modell för implementering av UC. Uppbyggnad av en sammansatt organisation baserat på egenskaperna hos de intervjuade organisationerna. Intervjuer Femton av Microsofts kunder har intervjuats för den här studien, däribland representanter från följande organisationer: 1. Konsumentvaruföretag på Fortune Global förläggare av vetenskaplig och juridisk information samt läromedel och affärsinformation. 3. Grupp i ett stort kanadensiskt företag inom telekommunikation och systemintegrering som erbjuder professionella tjänster. 4. Litteratur- och talangbyrå på västkusten som representerar viktiga klienter inom underhållning och sport med kontor i New York, Nashville, Kansas City och Beijing. 5. En leverantör av elektronisk utbildning inom teknik och programvarucertifiering. 6. En ledande leverantör av översättnings- och lokaliseringstjänster med 50 kontor i 26 länder. 7. Ett globalt IT-konsultföretag. 8. Ett företag inom djurfoder och biovetenskap med starkt varumärke och 14 produktionsanläggningar i Nordamerika, Europa, Mellanöstern, Latinamerika och Asien-Stillahavsområdet. 9. Ett stort telekommunikationsföretag i Asien-Stillahavsområdet. 10. Brandförsvarsavdelning i en storkommun i Skottland. 11. Leverantör av IP-telekommunikation för röstmeddelanden, video och data till företag på Fortune 500, telefonbolag, mobiloperatörer och Internet-leverantörer runt om i världen. 12. Stort gruv- och mineralföretag med verksamhet i alla världsdelar. 13. En global leverantör av IT-konsulttjänster och programvarulösningar för affärsinformation. 12

13 14. Konsumentvarutillverkare med tillverkning och utvecklingscenter i Nordamerika, Latinamerika och Kina. 15. En ledande producent av drycker i Australien och Nya Zeeland. Arbetsprocesscenarier De intervjuade kunderna tog upp följande scenarier som illustrerar många av de fördelar som beskrivs i studien. Scenario 1 Med hjälp av närvaroinformationen kan jag se vem i min grupp som är tillgänglig online. Jag kan ställa en fråga direkt och omedelbart få svar. Jag kan också skicka svar till min chef när han ställer frågor. Om jag inte vet svaret kan jag mycket snabbt ta reda på det. Scenario 2 Min roll är att informera andra om vad vi gör nu och beskriva hur vårt produkterbjudande kommer att se ut längre fram. I flera år har jag varit på resande fot tio dagar per månad, två arbetsveckor, för att prata med vår personal och sprida information. Eller så har jag suttit på möten med kunderna. Men nu, sedan i juni, har jag bara varit borta en dag. Den verkliga fördelen ligger dock hos våra kundansvariga och kunder, eftersom jag pratar med dem om produkterna. När jag inte reser hinner jag med mer av det. Nu skickar jag en Live Meeting-inbjudan, och de andra kan fortfarande se och höra mig. Scenario 3 Nästa vecka har vår globala finansgrupp konferens. Killen från Australien ska delta via RoundTable i stället för att flyga i 17 timmar för att vara med på ett tvådagarsmöte. Det samma gäller för killarna från Norden. Det ligger fortfarande ett värde i att träffas personligen, men med OCS kan vi få folk att delta även om det finns begränsningar med avseende på budgeten eller av personliga skäl. De kan delta på ett mer meningsfullt sätt, mer produktivt och vara mer delaktiga än om de deltog i ett konferenssamtal, eller om delar av ett evenemang sändes via webben. Scenario 4 Jag satt fast på en flygplats i flera timmar när jag fick ett e-postmeddelande om en affärsmöjlighet på min mobil. Jag startade den bärbara datorn och höll ett möte med tre av mina arbetskamrater under drygt en timme (utan att vi använde oss av konferenssamtal) för att få iväg en offert. Ett snabbt agerande är väsentligt eftersom vi vanligtvis har ont om tid när vi får höra talas om en affärsmöjlighet. Fördelen med en omfattande miljö för samarbete och UC-verktygen är att vi kan hålla oss i framkanten. Tidigare kunde det ta tre dagar eller ännu längre från det att vi fick reda på en affärsmöjlighet tills vi agerade bara för att ta reda på vem som hade de kunskaper som behövdes och vem som var tillgänglig. När vi nu vet vem som är tillgänglig kan vi snabbt starta en konversation, lägga till fler personer med rätt bakgrund och ta fram en offert. De tre insparade dagarna är mycket viktiga. Och, om vi kunde öka antalet vunna affärer med 1 % skulle det rättfärdiga investeringen mer än väl. 13

14 Scenario 5 Vi skickade en grupp till Europa i en vecka för att arbeta på ett mycket viktigt projekt. Sedan behövde vi ha med några av de personerna på ett annat uppdrag med mycket kort varsel. De kunde ta sig till en lokal pub med WiFi-uppkoppling och kontakta oss i USA via OCS och Live Meeting. Vi startade Live Meeting och började arbeta med dokumentet. Vi klarade av det vi skulle på en timme. Vi sparade en hel del på att slippa ringa mobilsamtal för fem dollar per minut eftersom WiFi är gratis. Men ännu viktigare var att vi kunde hålla ett möte och arbeta tillsammans med dokumentet. Det sparade in minst en dag och kanske tre. Scenario 6 Som marknadsanalytiker ägnar jag mycket tid åt att läsa forskningsrapporter, material på webben, kalkylblad i Excel, resursplatser på webben och PowerPoint-presentationer. Jag kan inte prata med en kund om jag inte har tillgång till den informationen. Jag kan inte prata med någon som arbetar med försäljning i min organisation om jag inte har min dator framför mig och tittar på ett e-postmeddelande, på en analys eller på det aktuella marknadsläget, så min dator är nödvändig för att jag ska kunna göra mitt jobb och kommunikationen utförs alltid utifrån den aspekten. Jag förflyttar mig sällan från skrivbordet och om jag ska kommunicera med någon är min dator på och kommunikationen är direkt relaterad till det som visas på skärmen. Min roll kräver ett djupare samspel och är beroende av att jag inte bara kan dela med mig av min tid utan även av min arbetsyta. Tack vare UC kan jag vara effektiv oavsett avstånd. Med enhetlig kommunikation kan jag dela den miljön. Det är värt mycket att snabbt få kontakt med andra, samt att kunna tala om att jag är tillgänglig så att andra kan kontakta mig i egenskap av sakexpert och vi kan kommunicera med varandra. Fler resultat Intervjuerna avslöjade flera värdefulla saker om implementering och användning av enhetlig kommunikation inom kundernas organisationer: De av Microsofts kunder och partner som har intervjuats för den här studien befinner sig i ett tidigt skede av implementeringen av enhetlig kommunikation. De flesta av de intervjuade kunderna har ännu inte infört alla produkter för enhetlig kommunikation, utan föredrar att testa och införa de produkter som ger snabbast ekonomisk utdelning för organisationen. Tillämpningen av enhetlig kommunikation börjar vanligtvis i toppen av en organisation. o o o o Personer i ledande befattningar anammar produkterna snabbt, särskilt när en vd eller ekonomichef visar vägen genom att använda sig av snabbmeddelanden, konferenser och video. Teknisk personal börjar också snabbt använda eller testa produkterna. "Välvilligt inställd" personal som brukar ge värdefull feedback till IT-avdelningen väljs vanligtvis ut för pilottester. Personer som ofta är inblandade i olika samarbeten (arbetsgrupper, tvärfunktionella och matrisorienterade grupper, försäljningspersonal och geografiskt spridda grupper och personer) tar snabbt till sig produkterna. Funktioner för enhetlig kommunikation ersätter ofta värdbaserade tjänster där man betalar per minut och per användare, vilket direkt ger betydande kostnadsbesparingar och fördelar i form av färre leverantörer. 14

Marty Parker, huvudansvarig, UniComm Consulting, LLC Don Van Doren, huvudansvarig, UniComm Consulting, LLC

Marty Parker, huvudansvarig, UniComm Consulting, LLC Don Van Doren, huvudansvarig, UniComm Consulting, LLC Uppnå kostnads och resursbesparingar med Unified Communications Hur Unified Communications kan erbjuda föregripande åtgärder i kärva ekonomiska tider och hur Microsofts UC lösningar kan förverkliga dessa

Läs mer

Unified Messaging övertygar

Unified Messaging övertygar Ändringar i Unified Communications gör UM till det rätta valet för de flesta företag. Marty Parker Huvudansvarig på UniComm Consulting, LLC Uppdaterad i augusti 2009 Inledning: Unified Messaging är för

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UNIFIED COMMUNICATIONS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UNIFIED COMMUNICATIONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / Maj 2009 UNIFIED COMMUNICATIONS 4TIPS ÖKA DITT FÖRETAGS PRODUKTIVITET ILLUSTRATION: ALEX MAK Nya möjligheter: Genom smartare kommunikationslösningar

Läs mer

Datorlösningar för slutanvändare. Gör människor mer produktiva

Datorlösningar för slutanvändare. Gör människor mer produktiva Datorlösningar för slutanvändare Gör människor mer produktiva Produktivitet Det är människorna som för ett företag framåt. Det är när de samarbetar som strategier och planer utvecklas och genomförs. Det

Läs mer

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga 1 (3) 2012-06-04 2012/KS0421 005 Kommunfullmäktige Förslag till ny IT-plattform Dagens IT-plattform är i grunden gammal och bygger

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

En arbetsmarknad som hänger med Nya icke rutinmässiga kompetenser via spelbaserad inlärning på mobila enheter

En arbetsmarknad som hänger med Nya icke rutinmässiga kompetenser via spelbaserad inlärning på mobila enheter En arbetsmarknad som hänger med Nya icke rutinmässiga kompetenser via spelbaserad inlärning på mobila enheter 509893-LLP-1-2010-1-SE-LEONARDO-LMP WP2: FORSKNING OM KOMPETENS FÖR ICKE RUTINMÄSSIGA UPPGIFTER

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats EKONOMIHÖGSKOLAN VID Januari 2004 LUNDS UNIVERSITET AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Handledare Per Magnus Andersson Hans Månsson Författare Carl-Johan

Läs mer

tomorrow Atea för professionella it-användare 3-2009 FRIIDROTT: Emma Green njuter av både vardag och träning

tomorrow Atea för professionella it-användare 3-2009 FRIIDROTT: Emma Green njuter av både vardag och träning Atea tomorrow för professionella it-användare 3-2009 UNIFIED COMMUNICATION: Peab sparar både tid och pengar NYTT ERBJUDANDE: Video som tjänst ELEVDATOR: Stor succé i Nyköpings skolor FRIIDROTT: Emma Green

Läs mer

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige E-handel Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige Kandidatuppsats i informationssystem Författare: Ariga Amirian Handledare: Torsten Palm HT 2011 1 Förord Det här är en

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

SOFTWARE AS A SERVICE

SOFTWARE AS A SERVICE SOFTWARE AS A SERVICE En granskning av för- och nackdelar Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK02 i informatik Framlagd: 2012-06-01 Författare: Nina Ternby och Amanda Wiiala Handledare: Markus Lahtinen

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Affärsnytta med molnet

Affärsnytta med molnet Affärsnytta med molnet Grupp Affärsnytta Version 1.0 Författare Namn/Företag Mikael Carlsson / DevProfessionals - Ordförande för gruppen affärsnytta Hans Werner / Radar Group Predrag Mitrovic / MyNetHouse

Läs mer

Kvalitativ nytta av samarbetsfunktionerna i Microsoft Office Sharepoint Server 2007

Kvalitativ nytta av samarbetsfunktionerna i Microsoft Office Sharepoint Server 2007 Kvalitativ nytta av samarbetsfunktionerna i Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: januari, 2010 Författare: Handledare: Examinatorer: Timea Ilros Jesper Olsson Erik Wallin Agneta

Läs mer

Master Data Management -en undersökande studie på Sandvik AB

Master Data Management -en undersökande studie på Sandvik AB Master Data Management -en undersökande studie på Sandvik AB Karin Eriksson 2012 Examensarbete, kandidatnivå, 15 hp Datavetenskap Examensarbete i datavetenskap Datavetenskapliga programmet Handledare:

Läs mer

Den mobile. medarbetaren. Ip-telefoni receptet hos Ica Sidan 8. Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10. Med kontoret i handen Sidan 12

Den mobile. medarbetaren. Ip-telefoni receptet hos Ica Sidan 8. Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10. Med kontoret i handen Sidan 12 Annons Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information Annons Den mobile medarbetaren Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10 Med kontoret i handen Sidan 12 Intervjun: Anders Gustafson Ip-telefoni receptet

Läs mer

Outsourcing och offshoring av FoU i globala värdekedjor

Outsourcing och offshoring av FoU i globala värdekedjor Working paper/pm 2013:10 Outsourcing och offshoring av FoU i globala värdekedjor Svenska företag förlägger nästan hälften av sin verksamhet inom forskning och utveckling (FoU) till andra länder. Trots

Läs mer

Affärssystem som molntjänst

Affärssystem som molntjänst En studie om vilka för- och nackdelar företag upplever med affärssystem som molntjänst ERP systems as a service A study covering the perceived benefits and cons of companies using ERP systems as a service

Läs mer

En fallstudie på den interna kommunikationen på ZyXEL Göteborgskontoret

En fallstudie på den interna kommunikationen på ZyXEL Göteborgskontoret MKV C/HT06 Handledare: Bodil Eriksson Högskolan Dalarna Institutionen för kultur, media och data C-uppsats av Vincent de Deugd Intern Kommunikation En fallstudie på den interna kommunikationen på ZyXEL

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal 2005:6 Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Förord...5 1 Inledning...7 1.1 Vad handlar vägledningen om?...7

Läs mer

Undersökning och konsekvensbeskrivning av användartyper hos ett företag.

Undersökning och konsekvensbeskrivning av användartyper hos ett företag. Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Undersökning och konsekvensbeskrivning av användartyper hos ett företag. - En balansgång mellan IT-säkerhet och användbarhet - Kristina

Läs mer

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar tillämpat ett SME Företagsekonomiska institutionen Vt.12 Författare: Antabi, Christian 1989 Lindeborg, Helena 1989 Handledare: Elisabeth Frisk

Läs mer

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013 EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING november 2013 november 2013 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Syfte... 6 2.2 Rapportens huvudsakliga innehåll... 6 2.3 Metod... 7 2.4 Utmaningar

Läs mer

Implementering av affärssystem

Implementering av affärssystem Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 2004-05-24 Implementering av affärssystem i små och medelstora företag Abstrakt Tillväxten inom området affärssystem är idag störst

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Telia Trendspaning 2006

Telia Trendspaning 2006 Telia Trendspaning 2006 Både privatpersoner och företag tror att modern kommunikation kommer att förändra deras vardag under 2006. Hur ser det ut för dig? Innehåll Denna trendspaning ger en bild av hur

Läs mer

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Regelefterlevnad. Vinn loppet. Satsa på innovation. www.oracle.com/goto/data-security/se.

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Regelefterlevnad. Vinn loppet. Satsa på innovation. www.oracle.com/goto/data-security/se. Hösten 2010 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Vinn loppet Se till att din information inte hamnar i fel händer. Satsa på innovation Ta reda på hur du kan skapa ny tillväxt genom förbättrad produktivitet.

Läs mer