JACKllGA YÄHlDSHÖHElSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JACKllGA YÄHlDSHÖHElSEN"

Transkript

1 Nr 2 FEBRUARI 1975 JACKllGA YÄHlDSHÖHElSEN FVFs TIDSKRIFT

2 FACKll&A VÄRIDSRÖREISEN Nr 2 Februari FVF:s tidskrift Redaktionskommitte INNE HALL Pierre GENSOUS, generalsekreterare för FVF (ordförande) Jevgenij TJEREDNITJENKO, sekreterare för FVF (viceordförande) Jose VIGO, sekreterare för FVF Albertino MASETTI, sekreterare för FVF Mahendra SEN, sekreterare för FVF Loris ABBIATI, generalsekreterare för Lantarbetarnas IF Zdenek SPICKA, generalsekreterare för Textilarbetarnas IF Danlei RETUREAU, generalsekreterare för FISE Attiljo FRANCINI, generalsekreterare för Gruvarbetarnas IF Debkumar GANGULI, generalsekreterare för Transportarbetarnas IF Ludwik STANKE, chefredaktör FVF igår och idag 1 Latinamerika: Nya drag i kampen mot imperialismen 5 Deklaration om solidaritet med arbetarna i Bolivia 5 Metallarbetarnas IF: Ett viktig steg på vägen till enhet Järnvägsarbetarnas IF: Ett seminarium som öppnade vägen till samordnad kamp 11 USA: Fackorganisationerna står emot krisen 13 Krisen 15 Deklaration av FVF om Indokina 19 Vietnam: Början till ett nytt liv Chile: Inget folk får falla offer för fascismen 22 FVF hälsar den positiva utvecklingen inom FN 25 UNESCO:s 18 generalkonferens 27 Jordanien: Bred facklig kampfront 29 Deklaration av FVF och CISA 32 Deklaration om Libanon 32 Framsidan: Jämlikhet och fred! Det är mottot för det Internationella kvinnoåret i hela världen. P å bilden ser vi en textilfabrik i Demokratiska folkrepubliken Korea, där mottot förverkligats på ett exemplariskt sätt. Baksidan: Medan den kapitalistiska världen försöker varja sig mot följderna av energikrisen fördubblar de socialistiska länderna sina ansträngningar för att t a i bruk nya energikällor. På bilden ser vi arbeten a på ett nytt kraftverk i Ust-Ilimsk i Sovjetunionen. Valentin PUCHOV, biträdande chefredaktör Ansvarig utgivare: VEIKKO PORKKALA FACKLIGA VÄRLDSRöRELSEN, organ för Fackliga Världsfederationen. Den svenska upplagans redaktion: Fackliga Världsrörelsen, Fredriksgatan 28 B Helsingfors 12, Finland. Tel Postgiro Prenumerationspris: Helår kr 12,-, halvår kr 6,-. Lösnummerpris kr 1,-. Kirjapaino Sanan Tie, Tampere 1975.

3 f Vf igår och idog av Pierre GENSOUS Generalsekreterare för FVF I oktober 1975 firar FVF sitt 30-årsjubileum. Detta är ett lämpligt tillfälle till en återblick på denna period för att med hjälp av dess erfarenheter effektivare kunna ta itu med de uppgifter som den aktuella situationen ställer oss inför. En sådan återblick måste börja med en - om också kort - redogörelse för de förhållanden under vilka FVF uppstod, samt de motiv som låg bakom och det nya som tillfördes den internationella fackrörelsen. Vi kan därför påminna om det faktum att den omedelbara förkrigstiden på det fackliga planet karakteriserades av en stark enhetsanda i olika länder. Den kapitalistiska krisen på 30-talet, fascismens uppsving och det allt starkare krigshotet gjorde det ytterst nödvändigt att sluta arbetarklassens led och stärka den fackliga enheten på det nationella och internationella planet.1 Den fackliga pluralismen på den tiden, som starkt påverkades av klart åtskilda politiska strömningar, mot svarade inte längre arbetarklassens behov. Situationen krävde en samling av arbetarnas styrka till en enda organisation. I denna situation beslöt Röda Internationalen år 1937 om sin egen upplösning i syfte att driva fram en förening av den fackliga rörelsen på det internationella planet. Vid Amsterdam-Int ernationalens kongress år 1936, underströk Benoit F rachon, på den nyligen för enade franska centralen CGT :s vägnar, nödvändigheten att övervinna de politiska hinder som låg i vägen för en internationell facklig enhet. Tillsammans med CGT beslöt en rad andra organisationer, som t.ex. mexikanska och norska fackcentralen, att gå in för nya internationella fackliga relationer, framförallt till den sovjetiska fackrörelsen som tack vare sin erfarenhet av socialistisk uppbyggnad intog en allt viktigare ställning i kampen för freden. Dessa enhetssträvanden misslyckades, men arbetarna och fackorganisationerna 1. På. den tiden fanns det tre inter.ii,atjonella fackorgamsatwner: Internationella fackfederationen, mera känd som Amsterdam-internationalen, Den röda Internationalen och Den Kristliga. Internationalen. hade vunnit viktiga erfarenheter. Innan situationen hann mogn:;t tillräckligt för en omfattande samling av arbetarna i alla länder bröt kriget ut. FVF uppstår Redan år 1941 gjordes framstötar för en facklig enhet mellan de brittiska och sovjetiska fackorganisationerna. Småningom blev kontakterna allt flera. I november 1944 höll franska och brittiska fackcentralerna (CGT och TUC) en konferens i Paris i syfte att förbereda en facklig världskonferens. Även brittiska, sovjetiska och amerikanska fackcentralerna höll en rad liknande möt en. Alla dessa initiativ ledde till en konferens i London i februari 1945 där 50 miljoner arbetare i 33 länder representerades. Trots vissa principiella meningsskiljaktigheter i politiska frågor lyckades deltagarna finna en gemensam bas. I september samma år hölls en ny konferens i Paris med deltagande av 272 delegater, representerande 64 miljoner arbetare i 56 länder. I oktober konstituerade sig konferensen som första världsfackliga konferens och beslöt om upprättande av en bred, öppen, enig, demokratisk och massbaserad facklig världsorganisationen - Fackliga världsfederationen hade uppstått. FVF :s uppkomst blev en vändpunkt i den internationella fackrörelsens utveckling. Med FVF uppstod en kvalitativt ny styrka - öppen för alla, bred, enig, samlande alla arbetare inte bara på basen av deras politiska övertygelse eller deras tillhörighet till en bestämd facklig riktning, utan utgående från deras klassintressen och oberoende av alla andra omständigheter. Med FVF uppstod en verkligt universell organisation, samlande fackorganisationer i. alla världsdelar, alla länder och under alla samhällssystem, vilket gjorde det möjligt att fortlöpande stärka och utveckla arbetarsolidariteten, det ömsesidiga st ödet mellan arbetarna i de kapitalistiska länderna, de socialistiska och de länder där arbetarna utsattes för imperialisternas och monopolens maktutövning. 1

4 Basen för FVF:s styrka FVF blev sålunda en verkligt demokratisk organisation, som fattade sina beslut oberoende lil-v och fri från varje yttre inblandning ifråga om dess program och verksamhet. FVF blev en frivillig samling av fackliga organisationer, enade för att tillsammans försvara gemensamma intressen för arbetarklassen med metoder och former för verksamheten och organisationen som gemensamt accepterades av alla. Den stadga som antogs vid den konstituerande kongressen och som fortsätter att gälla ännu idag garanterar en hög grad av demokrati i FVF:s verksamhet, tillsammans med stor öppenhet utåt och total avsaknad av sekterism - drag som hållit i sig alltsedan FVF:s uppkomst. Genom att uttala sig för en fackverksamhet baserad på klasskamp intog FVF ställning som en mass- och klassbaserad, demokratisk och enig facklig organisation. FVF :s trohet till enhetsprincipen samt till arbetarnas och folkens sak, det faktum att denna ståndpunkt och detta aktionsprogram under alla dessa 30 år har motsvarat de krav som klasskampen ställt och uttryckt arbetarnas vilja förklarar varför FVF inte bara har kunnat bestå utan stärkas samt utveckla sin verksamhet och sin organisationsform även under det kalla kriget, då den fackliga enhetsprocessen stannade. Redan år 1949 utsattes den fackliga enhetsprocessen för ett svårt bakslag genom den splittring av FVF som skedde framförallt genom a;merikanska CIO :s och de brittiska organisationernas utträde som en följd av den splittringsverksamhet som bedrivits av AFL :s ledning. Många trodde då att detta skulle lamslå FVF :s verksamhet. Detta skedde dock inte. FVF fortsatte sin uppbyggande verksamhet under hela denna period, övertygad om att de mål kring vilka den internationella fackrörelsen byggdes upp år 1945 alltjämt ägde sin giltighet, och fastare besluten än någonsin att fullgöra den uppgift om organisationen hade tagit på sig. FVF har hållit fast vid sina eniga, klassbaserade principer, år 1949 lika väl som idag. Därför har FVF :s ansvar och uppgifter ihela världen ökat i samma mån som världen undergått stora förändringar. FVF har stärkts för att anpassa sig till de nya realiteterna och kunna sätta in sina aktioner i de frågor som gäller hela den fackliga rörelsen, med full hänsyn till de särskilda dragen hos dess olika delar. Livet har visat att FVF valt rätt väg. En sann världsrörelse FVF :s medlemstal, som vid den konstituerande kongressen år 1945, var 64 miljoner arbetare i 56 länder, har i år stigit till över 150 miljoner arbetare, hörande till 70 organisationer i 65 länder. I samma mån har organisationens internationella inflytande och betydelse ökat. Vid de olika kongresser som FVF arrangerar, och som helt i enlighet med FVF :s principer är öppna för alla, utgörs majoriteten av deltagarna av icke-medlemmar. T.ex. vid åttonde fackliga världskongressen i oktober 1973 deltog delegater från 170 organisationer, av vilka ett hundratal var icke-medlemmar. Å andra sidan omfattar de 11 internationella branschförbund som arbetar i nära samarbete med FVF inte enbart organisationer som hör till medlemscentralerna utan även ett stort antal organisationer som hör till utomstående centraler elelr har en autonom ställning. FVF har kraftigt stärkt sina relationer till ickeanslutna nationella organisationer, ~om deltar i olika initiativ och aktioner. Även ~~lationerna och samarbetsavtalen med en rad regionala orga- Den fackliga världskonferensen i London 1945 valde en kommitte för att utarbetade stadgar på vilka FVF ännu idag grundar sin verksamhet. På vår bild ser vi kommitten under ett sammanträde. 2

5 I februari 1945 samlades de då ännu eniga fackledarna för att upprätta en enig facklig världscentral, Fackliga världsfederationen. Vi ser från vänster till höger: Benolt Franchon, generalsekreterare för franska CGT, Sydney Hillman, viceordförande för amerikanska CIO, Louis Saillant, sekreterare för FVF:s stadgekommitte och sekreterare för CGT, Robert Botherau, sekreterare för CGT och längst till höger V. V. Kusnetsov, ordförande för den sovjetiska fackrörelsen. nisationer, som CISA, USPA, CPUSTAL har blivit innehållsrikare och konkretare som följd av en långt gående samstämmighet i åsikter och en stärkning av aktionsenheten. Inom ILO och andra FN-organ har kännbara framsteg registrerats i förverkligandet av en gemensam front för de fackliga organisationerna mot arbetsgivarorganisationerna och deras motstånd mot arbetarnas krav. Inom dessa organisationer har FVF:s relationer till de två internationalerna, FFI och AVF, utvecklats på basen av engagerade och konkreta initiativ efter den långa period av kallt krig under vilken relationerna var helt avbrutna. Denna öppna anda och demokratiska karaktär hos FVF har förverkligts även inom organisationen själv. Stadgarna har preciserats och kompletterats i detta syfte vid en rad olika kongresser. Ett exempel på detta är att varje medlemscentral på jämlik bas deltar i utarbetandet av besluten inom FVF. I de fall då majoritetsbeslut fattas har varje nationell organisation full rätt att låta bli att förverkliga dem, om organisationen inte anser sig kunna stå bakom dem. Demokratin är alltså garanterad, vilket gör att organisationer med avvikande åsikter ändå kan kvarstå med full moralisk och stadgeenlig rätt. Ett annat uttryck för detta var åttonde fackliga världskongressens beslut att förutom medlemsorganisationer ha med associerade medlemmar för att på detta sätt maximera de nya enhetsförutsättningarna. Härigenom motsvarar FVF :s beslut, inriktning och verksamhet helt den internationella fackliga verkligheten, återspeglande strävandena och behoven hos den överväldigande majoriteten av den fackliga världsrörelsen samt arbetarklassens krav och intressen i hela världen. Våra program har bekräftats av historien FVF :s historia vittnar om att de gångna 30 åren fört med sig mycket som är giltigt ännu idag, framförallt ifråga om mål som inte uppnåtts helt och hållet. Men det finns också mycket nytt. Särskilt under de senaste åren har en avgörande förändring kommit igång i styrkeförhållandena världen runt, till nackdel för imperialismen och reaktionen, och till fördel för arbetarklassen, framstegskrafterna och demokratin. Det socialistiska världssystemets uppkomst, Sovjetunionens och alla de socialistiska ländernas styrka och framsteg på alla områden, betydelsen av deras fredspolitik och initiativ, har minskat risken för ett nytt världskrig och tvingat imperialismen att gå med på fredlig samexistens mellan de två samhällssystemen. Samtidigt bevittnar vi en fortlöpande skärpning av den kapitalistiska krisen, som inte är något begränsat och övergående fenomen, utan en global kris som berör alla områden av det ekonomiska, sociala och politiska livet samt själva grunden för systemet. Krisens orsak ligger i storkapitalets utsugningspolitik och dess inverkan på det internationella ekonomiska livet, främst genom de multinationella bolagen. Som en följd därav har arbetarklassens och andra icke-monopolistiska befolkningsgruppers kamp i de kapitalistiska länderna tilltagit i intensitet och därmed allt kraftigare hotat regeringarnas ekonomiska och sociala politik. Det råder en 3

6 kraftig vänsterström på vilket det senaste exemplet är de fascistiska regimernas störtande i Portugal och Grekland. Efter likvideringen av de kolonialistiska impeperierna efter andra världskriget, varav avvecklingen av det portugisiska kolonialväldet senaste år var det sista steget, har nykolonialismen kommit in i bilden som en förlängning av kolonialismen. Men också den har råkat in i en kris som en följd av de forna koloniernas och unga självständiga staternas vägran att finna sig i att utsugas av de imperialistiska makterna och stormonopolen och deras strävan att överta kontrollen över sina nationella naturresurser. Denna utveckling har inte kunnat ske utan kamp - situationen i Vietnam och Mellanöstern, den fascistiska kuppen i Chile och en rad andra internationella händelser visar att imperialismen inte har mist någonting av sin aggressiva natur och att den fortsättningsvis strävar till att på alla sätt återta initiativet och förlänga sin maktställning överallt där den kan det. Denna situation ställer den fackliga rörelsen inför nya uppgifter. Aktuella uppgifter på basen av erfarenheterna FVF har vid sina kongresser och andra stadgeenliga möten, senast vid åttonde fackliga världskongressen å r 1973 och Generalrådets session år 1974, företagit en analys av de problem som idag står på dagordningen för den internationella fackliga rörelsen samt slagit fast vilka uppgifter dessa problem för med sig i verksamheten. FVF har i denna analys dragit följande slutsatser ifråga om den kapitalistiska krisen och försvaret av arbetarnas intressen: Regeringarnas politik flyttar över den tunga bördan av krisen på de arbetande massorna, samtidigt som stormonopolen och särskilt de multinationella bolagen, avsevärt ökar sina sagolika vinster genom ytterlig utsugning av arbetet och genom skamlös spekulation. Om det finns något område där gemensamma aktioner för branschförbund och internationella centraler är inte bara nyttiga utan rent av ovärderliga är det kampen mot dessa bolag som utsträcker sin verksamhet till olika länder och världsdelar. FVF och dess internationella branschförbund bedriver fortlöpande aktioner mot de multinationella bolagens verksamhet, vilket återspeglas bl.a. i initiativ till FN och dess specialorgan, framförallt ILO. På detta. område råder också intressegemenskap mellan de tre internationella fackcentralerna FVF, FFI och A VF. FVF uttalar sig för en enig internationell facklig verksamhet som syftar till upprättandet av en demokratisk kontroll med medverkande av fackorganisationerna över de multinationella bolagens verksamhet, för upprättandet av nya fackliga rättigheter för fackorganisationerna inom dessa bolag samt för en utvecklad facklig kamp mot bolagens allsmäktiga ställning. Mot nykolonialism och underutveckling, för full politisk och ekonomisk självständighet för folken Kampen mot underutveckling och därmed mot kolonialism och nykolonialism är et~ av vår tids krav. Det omfattar nödvändigheten att göra slut på alla former av utsugning och utländsk maktutövning samt rätten för varje stat att själv kontrollera sina naturresurser och utnyttja dem inom ramen ett utvecklingssystem som den frott valt. Arbetarnas intressen i alla länder kräver en större solidaritet i kampen mot utsugningen och rovdriften i utvecklingsländerna samt för full självständighet och suveränitet som innebär självbestämmanderätt. Det är mot denna bakgrund vi bör se kampen mot de sista resterna av kolonialismen och mot den grymma apartheidregimen i södra Afrika. Mot fascism samt antifackligt och antidemokratiskt förtryck Idag härskar fascismen i Chile. Provokationerna och påtryckningarna mot de demokratiska regi merna i Latinamerika blir allt fler. Fascismen lever vidare i Spanien och det finns allvarliga tecken på en fascistisk återfödelse i andra kapitalistiska länder, främst Italien. I mån ga kapitalistiska länder tilltar statens autoritära tenndenser samt angreppen mot de fackliga med borgerliga rättigheterna. Den fackliga rörelsen bör föra en ständig kamp för demokratin, utveckla en solidaritetskampanj för förtryckets offer, för respekt för och ökning av de fackliga och medborgerliga rättigheterna, för ett stöd av arbetarnas kamp för sina rättig heter. I denna kampanj bör solidaritetsaktionerna för arbetarna och folket i Chile idag stå i första rummet. För fortsatt avspänning, slut på krigshärdarna och en trygg fred Fackorganisationernas och arbetarnas mobilise ring för fredlig samexistens och ett tryggande av freden har idag gynnsammare förutsättningar än Forts. sid. 24 4

7 LATINAMERIKA NYA DRAG I KAMPEN MOT IMPERIAllSMEN av Jose VIGO Sekreterare för FVF Rapporten om den andra punkten på dagordningen vid FVF :s 25 gen eralråd i Havanna senaste oktober, ägnad de latinamerikanska problemen, understryker bl.a. att "imperialismens brutala motoffensiv inte har lyckats bromsa folkens strävan till självständighet och inte sätta stopp för deras befrielsekamp". Vidare heter det att man i vissa latinamerikanska länder som en följd av arbetarklassens tillväxt och den ökade fackliga enheten ser uppstå breda progressiva politiska fronter baserade på demokratiska och antiimperialistiska program. Slutligen konstateras att vissa latinamerikanska regeringars positiva inställning objektivt närmar sig oppositionen mot imperialismen och dess nedbrytande av de latinamerikanska ländernas nationella ekonomi. Stark progressiva påtryckning Olika händelser på nationell eller latinamerikansk nivå, bland dem FVF :s generalråd i Havanna, visar att de ovannämnda tendenserna idag har stark medvind. Kort efter valen i USA hölls i Quito (Equador) ett utrikesministermöte för medlemsländerna i den Amerikanska enhetsorganisationen OAU på begäran av regeringarna i Costa Rica och Venezuela för att diskutera ett upphävande av de ekonomiska sanktionerna mot Kuba som OAU beslöt om 1964 under påtryckning av USA. 1 Vid mötet uttalade sig tolv av medlemsländerna mot en fortsatt blockad mot Kuba. I en gemensam offentlig deklaration underströk de sin vilja att främja en dialog och ett samförstånd mellan alla de latinamerikanska nationerna på basen av icke-inblandning i andras angelägenheter. De ansåg även att den majoritet som deklarationen samlade (12 röster av avgivna 14, dvs stadgad 2/3 majoritet) återspeglade "ett historiskt faktum som inleder en ny etapp i de interamerikanska relationerna". Denna ståndpunkt motsvarar deras SOLIDARITET MED DE KÄMPANDE BOLIVIANSKA ARBETARNA Den 13 janua.ri gick arbetarna i en rad gruvor i Bolivia i strejk för högre löner, fackliga rättig-. heter (laglig ställning för fackcentralen COB), frihet för politiska och fackliga fångar samt respekt för de mänskliga rättigheterna. Bolivianska regeringen ingrep mot strejkerna genom att sända trupper till gruvorna, fängsla arbetare, utvisa en del arbetare till Paraguay och genom att hota avskeda alla som deltog i strejkerna. Trots detta beslöt arbetarna fortsätta strejkerna. FVF hälsar de hjältemodiga gruvarbetarnas kamp och kräver att deras krav tillfredsställs safnt att de fängslade arbetarna friges. FVF ger uttryck för sin fulla solidaritet med de strejkande arbetarna vilkas kamp är en del av den allmänna kamp som förs av den bolivianska arbetarklassen mot general Banzers diktatur och för frihet och demokrati. 1 I januari 1962 beslöt OAU utesluta Kuba ur den "interamerikanska gemenskapen" och två år senare beslöts om sanktionerna. Prag den 22 januari !!1111!

8 nationella intressen, ty de "känner sig inte bundna vid ett beslut - om blockaden - som inte har stöd av majoriteten av de amerikanska staterna". Mötet i Quito bidrog alltså till att skärpa den interna kris som sliter sönder det "interamerikanska systemet". Man kan spå att andra latinamerikanska stater, som Venezuela och Colombia, kommer att ansluta sig till de 12 som redan ingått diplomatiska och handelsförbindelser med Kuba. Sålunda har de länder som röstade mot ett upphävande av blockaden eller som lade ned sin röst ställt sig utanför den latinamerikanska gemenskapen och skärpt sina inre och yttre svårigheter. Detta gäller särskilt den chilenska militärregimen, som fördömts av FN :s generalförsamling och alla progressiva krafter. Mexiko för sin del har redan brutit sina diplomatiska förbindelser med Chile. I ett av de.länder som lade ned sin röst, Brasilien, gick det enda tillåtna oppositionspartiet starkt framåt i valen i november, vilket var ett allvarligt slag för militärregeringen och dess politik. Nykolonialismens kris Denna vilja att bryta med en politik som utgår från USA :s intressen manifesterades även i Peru den 9 december, då man firade 150-årsminnet av slaget vid Ayacucho, som markerade slutet på det spanska kolonialväldet i hela sydliga Latinamerika. I en deklaration undertecknad av åtta latinamerikanska länder bekräftar de sin vilja att fortsätta den kamp som inleddes för halvtannat sekel sedan för nationell och social frigörelse. Redan före det hade Venezuelas president, den 7 december, officiellt meddelat att landets främsta naturtillgång efter oljan, järngruvorna, skulle nationaliseras från den 1 januari Nykolonialismen befinner sig alltså i en klar kris, som en följd av arbetarklassens och folkens kamp. Det är därför logiskt att se de antiimperialistiskt inställda regeringarna som ett ofrånkomligt fenomen som imperialismen med alla medel försöker bekämpa. Den 5 januari undertecknade USA :s president Ford en ramlag för USA :s utrikeshandel som, enligt Venezuelas president i ett telegram till Equadors president, är "en manifestation av ekonomisk aggression och politisk påtryckning". Denna lag :µtgår från att vissa andra länder, som t.ex. Sovjetunionen, skall ändra på sina egna lagar,- vilket ju är en helt orealistisk utgångspunkt. USA :s utrikesminister Kissinger har i en intervju nyligen förklarat att alla länder "som vill överta kontrollen över råvarorna eller höja priserna på ett överdrivet sätt" eller som 2 Ett antal USA-ägda bolag kontrollerade 98 % av järnproduktionen i landet. "exproprierar amerikansk egendom och amerikanska investeringar" måste räkna med repressalier av USA. Inför dessa hotelser måste de latinamerikanska staterna sluta sig samman och stöda varandra mot denna maktpolitik. Genom ett sådant beslutsamt och ömsesidigt stöd kan de försvara sina suveräna rättigheter till sina naturresurser i det dubbla syftet att garantera sin ekonomiska utveckling och att få till stånd rättvisare villkor för den internationella handeln. Endast på detta sätt kan man trygga en ökning av nationalinkomsten och därmed en rättvisare fördelning av denna. Detta är också målet för den kamp som förs av löntagarna, bönderna, kort sagt de arbetande massorna, för sina ekonomiska och sociala krav. Samtidigt är detta ett aktivt bidrag till förändringar som leder till ett nytt, demokratiskt och självständigt samhälle. De arbetande massorna i Latinamerika är fullständigt medvetna om betydelsen av detta mål i två mycket konkreta fall. Å ena sidån Kuba, som utvidgar sina förbindelser på alla plan och utvecklar sin industri och handel utan några kriser, inflation och arbetslöshet, å den andra Chile, som idag är ett exempel på medaljens frånsida. Militärjuntan skänker landets naturresurser till utländska utsugare, med svält, fattigdom, arbetslöshet och terror som enda resultat. Nya perspektiv för facklig enhet Mot ovan anförda bakgrund kan man se en gynnsam utveckling av den fackliga verksamheten i allmänhet och särskilt den fackliga aktionsenheten på det nationella och latinamerikanska planet. Det framstår som alltmera nödvändigt att få till stånd verklig aktionsenhet på alla fackliga nivåer och att på basen av intressegemenskapen mellan olika sociala grupper uppfatta en enig och sammansvetsad nationell latinamerikansk front som kan gå i spetsen för kampen om den "andra sjlvständigheten" för Latinamerika. Detta är en väg som konsekvent följs av de fackliga organisationerna som korrekt håller sig till principerna och taktiken för massornas kamp. I samband med FVF :s generalråd i Havanna hölls ett möte för fackcentralerna CTC (Kuba), CTE (Equador), CGTP (Peru), CUTV (Venezue la), CGTC (Costa Rica), FACGUA (Guatemala) - alla medlemmar av FVF - samt CSTC (Colombia), CNT (Uruguay), CUT (Chile) - medlemmar av CPUSTAL och autonoma - för att undersöka resultaten av den kamp som bananplantagearbetarna för i Honduras, Costa Rica och Panama mot de multinationella bolagens utsugning. 6

9 Efter att ha konstaterat att arbetarnas kamp förts upp på en ny nivå, hälsade deltagarna med tillfredsställelse bildandet av Latinamerikanska plantagearbetarförbundet (FATPLAN) som skall organisera och ena de latinamerikanska plantagearbetarna. Denna organisation bildades i samband med den framgångsrika kamp som arbetarna i Honduras, Costa Rica och Panama har fört mot mot de multinationella fruktbolagen och i vilken de har stött sina regeringars krav på större statlig andel i den frukthantering som nu helt kontrolleras av bolagen. I oktober hölls också i Bogota, Colombia, den III latinamerikanska konferensen för metallarbetare, i vilken deltog 100 delegater från åtta länder, bl.a. representanter för organisationer i Venezuela och Equador som hör till A VF, FETRAMECOL i Colombia som hör till ORIT samt andra organisationer som står ORIT nära. Efter ett fruktbart åsiktsutbyte som belyste olikheterna i de olika ländernas situatio~ samt samstämmigheten av de samhällsekonomiska målen antog konferensen två dokument: ett om de multinationella bolagens verksamhet och ett om den fackliga kampens mål och enhet. Nästan samtidigt möttes de latinamerikanska tryckeriarbetarna som grundade ett latinamerikanskt förbund (CLATIG). En. kommitte utsedd av mötet uppdrogs att utarbeta stadgar som kan antas av förbundets första kongress. Principer!la för organisationen är ömsesidig respekt och ickeinblandning i de olika organisationernas inre angelägenheter, facklig demokrati och aktionsenhet. Nya uppgifter för den fackliga världsrörelsen De amerikanska medlemsländerna i ILO sammanträdde i månadsskiftet november-december i Mexiko till sin X konferens. FVF :s ordförande, Enrique Pastorino, förklarade i sitt anförande att "denna konferens hålls i ett ögonblick som är avgörande för den latinamerikanska historien, i ett ögonblick då folken och arbetarna i dessa länder kämpar allt beslutsammare för att få njuta frukterna av sitt arbete, för att nå medborgerliga, ekonomiska, sociala, fackliga och kulturella rättigheter. Därför bör denna konferens utan att tveka fördöma imperialismens ekonomiska instrument, de multinationella bolagen, och deras intervention för att hindra de latinamerikanska länderna från att fritt välja samhällsekonomisk och politisk struktur". Arbetardelegaterna beslöt enhälligt att ur sin grupp utesluta alla dem som inte representerade arbetarna i sitt land och inbjöd i stället representanter för chilenska CUT och CNT i Uruguay, länder där tusentals fackledare sitter i fängelse under omänskliga förhållanden. Vi bör understryka ett viktigt faktum, nämligen att delegaterna, som representerade FVF, A VF, FFI eller autonoma förbund, i en gemensam deklaration fördömde brotten mot de mänskliga rättigheterna och fackliga friheterna i Latinamerika. Dessa fakta belyser existensen av gynnsamma förutsättningar för att lyfta upp arbetarklassens kamp på en högre nivå samt att till kampen ansluta andra krafter som drabbats av imperialismens roffarpolitik och regeringarnas foglighet, för att ändra på styrkeförhållandena och arbeta för sociala framsteg, självständighet och demokrati. Vissa latinamerikanska regeringars nationella självständighetspolitik är sålunda en faktor som bidrar till den fackliga aktionsenheten. Det är allt flera länder där den fackliga rörelsen kämpar enat för sina gemensam)lla krav och intressen. Erfarenheterna av denna aktionsenhet bör nu utnyttjas även av andra, givetvis med hänsyn till olikheterna i de olika länderna, för att övervinna de hinder som ännu återstår på vägen till nationell och kontinental enhet. Den fackliga verksamhet som FVF och våra internationella förbund bedriver i olika branscher och i hela Latinamerika strävar till att övervinna dessa hinder. Det faktum att den inre situationen i olika länder är olika och påverkas av olika negativa inre eller yttre faktorer gör aktionsenhet nödvändigare än någonsin. Utan en sådan enhet bromsas och försvagas den fackliga rörelsen, vilket gynnar arbetsgivarna, dem som går in för samarbete klasserna emellan och helt givet, alla dem som motarbetar enheten. Detta har insetts bl.a. av de lärarna i Colombia, som demokratiskt har beslutat ansluta sig till centralen CSTC för att göra den starkare, främja den fackliga enhetsprocessen i landet och ge mera kraft åt arbetarnas aktioner. Utvecklingen ställer nya krav som FVF :s generalråd har tagit upp i olika initiativ till större facklig enhet och solidaritet inom arbetarklassen samt till en taktik och strategi som svarar mot arbetarnas nationella och klassintressen är solidaritetsrådet för det chilenska folket och alla som kämpar mot fascismen. Ifråga om Chile och Latinamerika bör och kan denna solidaritet bli den axel för enhet och sammanhållning som den latinamerikanska fackrörelsen behöver, ty den är en del av vår kamp för den andra självständigheten. Sålunda försvarar vi vår frihet, våra levnadsvillkor, vår suveräna rätt. Vi kämpar för ett rättvisare samhälle, målet för vår framtid. 7

Den revolutionära vägen för Latinamerika

Den revolutionära vägen för Latinamerika Röda Häften 13/14 Den revolutionära vägen för Latinamerika av Hector Béjar, Hugo Blanco, Livio Maitan, Ernest Mandel, Hugo Moscoso m.fl. Innehåll Inledning... 1 I. Militärreformism och kontrarevolution

Läs mer

ARBETARMAKT. När ska svensk arbetarrörelsen lära sig tala franska? Protester i Frankrike våren 2006. Borgarnas offensiv och vårt svar

ARBETARMAKT. När ska svensk arbetarrörelsen lära sig tala franska? Protester i Frankrike våren 2006. Borgarnas offensiv och vårt svar ARBETARMAKT NR 1/2 2007 www.arbetarmakt.com Arbetarmakt, svensk sektion av När ska svensk arbetarrörelsen lära sig tala franska? Protester i Frankrike våren 2006. Borgarnas offensiv och vårt svar Många

Läs mer

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS - kampen mot social dumpning inom transportsektorn NORDISKA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 2008 Författare: Bo Rönngren, Malte Segerdahl och

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

Socalism & demokrati

Socalism & demokrati 1 Ur Kommunist 32-33 Socalism & demokrati Detta Kommunist-nummer handlar huvudsakligen om temat Socialism & demokrati. Vi har här samlat de flesta artiklarna om det hela. Den första artikeln, Sune Sunessons

Läs mer

Till försvar för kommunismen

Till försvar för kommunismen MLK-dokument Till försvar för kommunismen Utgiven 1971 Anmärkning: Hela broschyren, bortsett från bilder och bildtexter, är medtagen Innehållsförteckning Förord... 1 I. Set Persson, kort biografi... 2

Läs mer

Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna

Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna 118 Kapitel 5 FN och de mänskliga rättigheterna Andra världskrigets övergrepp gjorde att världens länder kunde enas om en gemensam deklaration som skulle skydda

Läs mer

Marcel Liebman: Lenins Leninism

Marcel Liebman: Lenins Leninism Marcel Liebman: Lenins Leninism Innehållsförteckning Översättarens not... Inledning... Del I: Leninismen i opposition... Lenins parti... Bolsjevismens födelse... Den elitistiska partiuppfattningen: den

Läs mer

OPPOSITION? VÄNSTERN &VALET. Temanummer: Förbundet för Femte Internationalen

OPPOSITION? VÄNSTERN &VALET. Temanummer: Förbundet för Femte Internationalen NR 3 2010 Pris: 15 kronor (stödpris 20 kr) Arbetarmakt, svensk sektion av Förbundet för Femte Internationalen OPPOSITION? Temanummer: VÄNSTERN &VALET Förbundet för Femte Internationalen 2 Arbetarmakt 3/2010

Läs mer

Förord Eugenio Colorni (Rom, 1944)

Förord Eugenio Colorni (Rom, 1944) Förord Eugenio Colorni (Rom, 1944) Följande skrifter har avfattats och redigerats på ön Ventotene, mellan åren 1941 och 1942. Inom ramarna för en mycket sträng disciplin, genom underrättelser som man försökt

Läs mer

ARBETARMAKT. Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september

ARBETARMAKT. Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september ARBETARMAKT NR 3 2008 Pris: 10 kronor Stödpris: 20 kronor www.arbetarmakt.com Arbetarmakt, svensk sektion av Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september 17 21 september i år hålls Europas Sociala Forum

Läs mer

Kampen för Fjärde Internationalen 1932 1935 Trotskij och revolutionär enhet

Kampen för Fjärde Internationalen 1932 1935 Trotskij och revolutionär enhet 1 Dave Stockton Kampen för Fjärde Internationalen 1932 1935 Trotskij och revolutionär enhet [ Artikeln diskuterar vänsteroppositionen i Västeuropa, främst i Tyskland innan nazisternas maktövertagande och

Läs mer

ONSDAGEN DEN 28 MARS 2007. (Applåder)

ONSDAGEN DEN 28 MARS 2007. (Applåder) 3-001 ONSDAGEN DEN 28 MARS 2007 3-002 ORDFÖRANDESKAP: PÖTTERING Talman (Sammanträdet öppnades kl. 17.05.) 3-003 Återupptagande av sessionen 3-004 Talmannen. - Jag förklarar Europaparlamentets session återupptagen

Läs mer

Den långa marschen Fjärde Internationalens historia

Den långa marschen Fjärde Internationalens historia Kenth-Åke Andersson Den långa marschen Fjärde Internationalens historia Från Mullvaden nr 10-16/72 Innehåll Del 1: Utvecklingen fram till 1923... 1 Byråkratin växer fram... 1 Lenin och Trotskij mot byråkratin...

Läs mer

Kvinnorörelsens strategi Grupp 8 vs Arbetets kvinnor Innehåll

Kvinnorörelsens strategi Grupp 8 vs Arbetets kvinnor Innehåll Kvinnorörelsens strategi Grupp 8 vs Arbetets kvinnor Innehåll Inledning... 1 Zenit: Kvinnorörelsens strategi... 1 Bengtsson. Widerberg: Arbetets Kvinnor kärnan till en proletär kvinnoorganisation?... 1

Läs mer

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG 1 Förord I höstas fick jag frågan om jag ville intervjua företrädare inom 6F om hur de såg på sitt samarbete och framtiden. Uppdraget var rakt och tydligt: Tala med oss och

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

Program för socialism

Program för socialism Program för socialism Socialistiska Förbundets programförslag Socialistiska Förbundet 1967 Originalutgåva som Aldusbok 1967 Socialistiska Förbundet var den viktigaste organisation som i Sverige representerade

Läs mer

Milovan Djilas Den nya klassen (1957)

Milovan Djilas Den nya klassen (1957) Milovan Djilas Den nya klassen (1957) Översättning (från engelska): L. Thuresson och O. Moberg Presentation Milovan Djilas var en av de högsta ledarna i det jugoslaviska kommunistpartiet och tillika regeringsmedlem,

Läs mer

röda rummet www.rodarummet.org radikal kvartalstidskrift nr 1/2013

röda rummet www.rodarummet.org radikal kvartalstidskrift nr 1/2013 röda rummet www.rodarummet.org radikal kvartalstidskrift nr 1/2013 geostratego Här har vi också en viktig orsak till att nyliberalismen, när den gjorde sin entré på 1980-talet, kunnat rulla på utan effektivt

Läs mer

KOPENHAMNS- CANCUNMOTET. FORES Forum för reformer och entreprenörskap

KOPENHAMNS- CANCUNMOTET. FORES Forum för reformer och entreprenörskap KOPENHAMNS- CANCUNMOTET FORES Forum för reformer och entreprenörskap Innehållsförteckning Förord 1. Vägen till Cancun 4 2. Klimatförhandlingarnas olika delar 16 3. Så tycker de stora aktörerna 23 4. Så

Läs mer

en rättvis värld är möjlig

en rättvis värld är möjlig M en rättvis värld är möjlig Innehållsförteckning EN NY INRIKTNING PÅ SVERIGES UTRIKESPOLITIK... 3 UM1 Utlåtande internationellt utvecklingssamarbete... 3 UM2 Utlåtande globalisering och FN... 7 UM3 Utlåtande

Läs mer

REVOLUTIONÄRA MARXISter

REVOLUTIONÄRA MARXISter REVOLUTIONÄRA MARXISter en Introduktion Samtliga texter går också att läsa på www.revolution.se Karl Marx Gammaldags, svår, komplicerad, tråkig, trevlig, vacker i teorin, mardröm i praktiken, slöseri med

Läs mer

Konventionen om barnets rättigheter

Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter UD INFO Januari 2006 Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Konventionen om barnets rättigheter Ny, reviderad

Läs mer

Debatt om löntagarfonder i tidskriften Fjärde Internationalen

Debatt om löntagarfonder i tidskriften Fjärde Internationalen Debatt om löntagarfonder i tidskriften Fjärde Internationalen Innehåll Debatt: SAP och löntagarfonderna... 1 Tom Hansson och Per Reichard: Arbetarklassen, reformismen och enhetstaktiken... 2 Göte Kilden

Läs mer

Bernt Kennerström Mellan två internationaler Socialistiska Partiet 1929-37

Bernt Kennerström Mellan två internationaler Socialistiska Partiet 1929-37 Innehåll Bernt Kennerström Mellan två internationaler Socialistiska Partiet 1929-37 Arkiv avhandlingsserie 2 Copyright Bernt Kennerström (1974) Kristianstad 1980 Avhandlingen digitaliserad med författarens

Läs mer

ONSDAGEN DEN 31 MAJ 2006. (Applåder)

ONSDAGEN DEN 31 MAJ 2006. (Applåder) 3-001 ONSDAGEN DEN 31 MAJ 2006 3-002 ORDFÖRANDESKAP: BORRELL FONTELLES Talman (Sammanträdet öppnades kl. 15.05.) 3-003 Återupptagande av sessionen 3-004 Talmannen. Jag förklarar Europaparlamentets session

Läs mer

FINLANDS PLATS I VÄRLDEN? EUROOPPA-TIETOA EUROPAKUNSKAP. EU:s utrikes- och säkerhetspolitik

FINLANDS PLATS I VÄRLDEN? EUROOPPA-TIETOA EUROPAKUNSKAP. EU:s utrikes- och säkerhetspolitik PAULI JÄRVENPÄÄ KIRSTI KAUPPI OLLI KIVINEN HANNA OJANEN RISTO PIIPPONEN OLLI REHN ANTTI SIERLA FINLANDS PLATS I VÄRLDEN? EU:s utrikes- och säkerhetspolitik EUROOPPA-TIETOA EUROPAKUNSKAP FINLANDS PLATS

Läs mer

Konferensdokumentation. Transkriberad av Stefan Sjöberg Redigerad av Eva Björklund, America Vera-Zavala Layout av Jesper Weithz/Revoluform

Konferensdokumentation. Transkriberad av Stefan Sjöberg Redigerad av Eva Björklund, America Vera-Zavala Layout av Jesper Weithz/Revoluform Internationell konferens om deltagande demokrati Organiserad av Vänsterns Internationella Forum tillsammans med ABF Stockholm och Centrum för Marxistiska Samhällsstudier 9 10 oktober, 2004 ABF-huset i

Läs mer

Ragnar Järhult. Nu eller aldrig. En bok om den nya strejkrörelsen

Ragnar Järhult. Nu eller aldrig. En bok om den nya strejkrörelsen Ragnar Järhult Nu eller aldrig En bok om den nya strejkrörelsen Med inledning av Åke Olsson Utgiven 1982 Denna digitaliserade version publicerad med författarens tillstånd Den som vill ha boken i tryckt

Läs mer