Svenska - 3DS12707ALAA 01. C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska - 3DS12707ALAA 01. C61/62_UM_SU-28-09-06 2/10/06 13:51 Page 1"

Transkript

1 Svenska - 3DS12707ALAA 01 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 1

2 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 2

3 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 1 Innehållsförteckning... Allmänna råd...4 Allmän information Din telefon Knappar Ikoner på startskärmen Igångsättning Anslutning Slå på telefonen Stänga av telefonen Samtal Ringa upp Röstbrevlåda Ta emot samtal Tillgängliga funktioner under pågående samtal Samtal väntar Samtal nr Konferens Meny Åtkomst av menyn Organisation av funktioner Telefonbok Telefonboksmeny Använda telefonboken ("Se") Tillgängliga val i kontaktlistan Ringa upp Samtal grupp Söka efter namn med hjälp av dess första bokstav

4 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 2 6. Meddelanden Skapa SMS Inkorg/Utkorg Arkiv Fördefinierade meddelanden Radera Inställningar SMS CB Ljud Välj toner Volym Ringsignaler Varningar Knappip Display Tapet PÅ/AV-skärmar Färger/Negativ visning Pausskärm Kontrast Inställningar Klocka Språk Säkerhet Automatisk AV/PÅ Svarsalternativ Återställa fabriksinställningar Ordbok

5 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page Samtalsinfo Röstbrevlåda Samtalsminne Samtalsinställningar Välja nätverk Vidarekoppling Samtalsspärr Spel Ryssland Brickor Tillgängliga val Verktyg Alarm Räknare Teckentabell Garanti för telefonen Tillbehör Problem och lösningar

6 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 4 Allmänna råd... Läs detta kapitel noga innan du börjar använda telefonen. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skador som uppstår till följd av felaktig användning av telefonen och/eller användning stridande mot rekommendationerna i denna handbok. SÄKERHETSREGLER FÖR ANVÄNDNING UNDER FÄRD I FORDON: Med hänsyn till studier som visar att användning av en mobiltelefon under körning utgör en reell riskfaktor, även i kombination med en handsfreesats (bilinstallation, öronsnäcka ), bör föraren undvika att använda sin telefon, om inte fordonet står stilla. När din telefon är ansluten avger den elektromagnetiska vågor som kan störa fordonets elektroniska system, som t ex ABS-bromsar, och airbag-system. För att undvika problem: - bör du inte lägga telefonen på instrumentbrädan eller i det område där en Airbag utlöses. - ska du kontrollera med din återförsäljare eller med bilfabrikanten om instrumentbrädan är korrekt skyddad mot mobiltelefoners RF-energi. REKOMMENDATIONER: Stäng av telefonen innan du går ombord på flygplan. Överträdelse kan medföra rättsliga åtgärder. Stäng av telefonen i sjukhusmiljö, utom i särskilda, anvisade zoner. Liksom andra vanligt förekommande apparater, kan mobiltelefoner påverka funktionen av annan elektrisk eller elektronisk utrustning eller utrustning som använder radiofrekvenser. Stäng av telefonen i närheten av platser där lättantändliga vätskor eller gaser förvaras. Följ noga alla skyltar och anvisningar som finns uppsatta vid bränsleupplag, bensinstationer, kemiska fabriker och alla områden där det kan finnas fara för explosion. När telefonen är påslagen, måste avståndet mellan telefonen och en medicinsk apparat, som t ex pacemaker, hörapparat eller insulinspruta, vara minst 15 cm. När du använder telefonen ska du vara särskilt noga med att lägga telefonen mot det öra som inte är på samma sida som eventuella apparater. För att undvika hörselnedsättning ska du ta samtalet innan du lägger telefonen mot örat. Ta också bort telefonen från örat, när du använder handsfree -funktionen, eftersom den ökade volymen kan orsaka hörselskador. Låt inte små barn använda telefonen utan tillsyn. När du sätter tillbaka höljet, ska du notera att din telefon kan innehålla ämnen som kan framkalla allergiska reaktioner. Hantera alltid telefonen med försiktighet på rena och dammfria platser. För optimal effektivitet bör du stänga av telefonen då och då. 4

7 C61/62_UM_SU /10/06 13:19 Page 5 Se till att du inte utsätter din telefon för ogynnsamma omgivningar (imma, fukt, regn, inträngande vätska, damm, havsluft, o s v). Tillverkarens rekommenderade användningstemperatur ligger mellan -20 C och +55 C. Över 55 C finns det risk för försämrad text i telefonens display. Denna försämring är tillfällig och utan konsekvenser. Försök inte öppna eller själv reparera telefonen. Du ska inte tappa, kasta eller böja din mobiltelefon. Måla inte telefonen. Använd endast batterier, laddare och tillbehör från Alcatel som är kompatibla med din modell (se listan med tillbehör, sidan 55). T&A Mobile Phones och dess dotterbolag frånsäger sig allt ansvar för skador som orsakas av andra batterier eller laddare. Kasta inte din telefon bland hushållssoporna. Kontrollera de lokala regler som gäller för kassering av elektroniska produkter. Glöm inte att ta säkerhetskopior eller spara skriftliga uppteckningar över all viktig information som finns lagrad i din telefon. Vissa människor kan drabbas av epileptiska anfall eller blackout när de utsätts för blinkande ljus, eller när de spelar videospel. Dessa anfall eller blackouter kan inträffa även om personen ifråga aldrig tidigare drabbats av anfall eller blackout. Om du har råkat ut för anfall eller blackout, eller om någon i din familj har drabbats, ska du rådfråga din läkare, innan du spelar videospel med din telefon eller startar en funktion med blinkande ljus i telefonen. Föräldrar bör övervaka sina barns användning av videospel eller andra funktioner som innehåller blinkande ljus i telefonerna. Alla måste avbryta användningen och kontakta läkare om något av följande symptom uppstår: kramp, ögon- eller muskelryckningar, medvetslöshet, ofrivilliga rörelser eller förvirring. För att begränsa sannolikheten för sådana symptom, ska du vidta följande försiktighetsåtgärder: - Spela inte eller använd inte funktioner med blinkande ljus om du är trött eller lider av sömnbrist. - Ta en paus på minst 15 minuter varje timme. - Spela i ett rum med all belysning tänd. - Spela på största möjliga avstånd från skärmen. När du spelar med din telefon, kan du hända att du känner tillfälligt obehag i händer, armar, axlar, nacke eller andra kroppsdelar. Följ dessa instruktioner för att undvika sådana problem som seninflammation handlovkanalsyndrom eller andra muskel- och skelettbesvär: - Ta en paus på minst 15 minuter varje timme under spel - Om dina händer, handleder eller armar blir trötta eller ömma när du spelar, ska du avbryta spelet och vila i flera timmar innan du spelar igen. - Om dina händer, handleder eller armar är fortsatt ömma under och efter spelet, ska du avbryta spelet och uppsöka läkare. 5

8 C61/62_UM_SU /10/06 13:19 Page 6 Den här symbolen på din telefon, på batteri och tillbehör anger att dessa produkter måste lämnas på särskilda uppsamlingsplatser, när de tjänat ut: - Kommunala sopstationer med särskilda behållare för sådan utrustning - Uppsamlingsbehållare på försäljningsställen För att förhindra att ämnen sprids i naturen kommer de sedan att återvinnas så att komponenterna kan återanvändas. I EU-länder : Dessa uppsamlingsställen är tillgängliga utan kostnad. Alla produkter med denna beteckning måste lämnas på dessa uppsamlingsställen. I länder utanför EU: Utrustning med denna symbol får inte kastas i vanliga soptunnor, om det finns lämpliga återvinnings- och uppsamlingsanläggningar i ditt land eller i din region, utan måste lämnas på särskilda uppsamlingsställen för återvinning. BATTERI: Se till att telefonen är frånslagen, innan du tar ut batteriet ur telefonen. Följ nedanstående rekommendationer för batterierna: - Försök inte öppna batteriet (risk för skador av kemiska ämnen och brännskador). - Gör inte hål i det, ta inte isär det, framkalla inte kortslutning i ett batteri. - Bränn inte ett använt batteri, kasta det inte bland hushållssoporna, förvara det inte i temperaturer över 60 C. Se till att du gör dig av med batteriet i enlighet med gällande miljöskyddslagar. Använd endast batteriet för det ändamål det är avsett för. Använd aldrig skadade batterier eller sådana som inte rekommenderas av T&A Mobile Phones Limited och/eller dess filialer. LADDARE: Nätanslutna laddare är konstruerade för användning i ett temperaturområde mellan 0 och 40 C. De laddare som är avsedda för din mobiltelefon överensstämmer med gällande säkerhetsstandarder för IT- och kontorsutrustning och ska endast användas för detta ändamål. ELEKTROMAGNETISKA VÅGOR Giltig överenstämmelse med internationella standarder (ICNIRP) eller med det europeiska direktivet 1999/5/CE (R&TTE) är en förutsättning för lansering av alla mobiltelefonmodeller på marknaden. Skydd av hälsa och allmän säkerhet för användare av mobiltelefoner och andra personer är ett viktigt krav i dessa standarder och i detta direktiv. DENNA MOBILTELEFON UPPFYLLER INTERNATIONELLA OCH EUROPEISKA KRAV NÄR DET GÄLLER ELEKTROMAGNETISKA VÅGOR. 6

9 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 7 Din mobiltelefon är en radiosändare/-mottagare. Den har konstruerats och tillverkats med hänsyn till de tröskelvärden för exponering av Radiofrekvenser (RF) som rekommenderas i internationella krav (ICNIRP) (1) och Europeiska Unionens Råd (Rekommendation 1999/519/EC) (2). Dessa gränsvärden ingår i en serie med olika krav och fastställer tillåtna radiofrekvensnivåer för befolkningen i sin helhet. De har tagits fram av oberoende expertgrupper på grundval av regelbundna och noggranna, vetenskapliga utvärderingar. I gränserna ingår en betydande säkerhetsmarginal avsedd att garantera säkerhet för alla, oberoende av ålder och hälsotillstånd. Exponeringsnormen för mobiltelefoner har fastställts med hjälp av en mätenhet kallad Specific Absorption Rate eller SAR (Specifikt Absorptionsvärde). Det gränsvärde för SAR som rekommenderas i internationella krav eller av EU-rådet är i medeltal 2.0 W/kg för 10 g mänsklig vävnad. Testerna har utförts på basis av de standarder beträffande användningssätt som fastställts enligt gällande specifikationer med telefoner som sänder på maximal styrkenivå över alla frekvensband. Även om SAR-testerna genomförs med högsta möjliga styrka, ligger den verkliga SAR-nivån för en mobiltelefon som används i allmänhet betydligt under de maximumvärden som erhålls i samband med testerna. Trots att mobiltelefoner är konstruerade för att fungera på olika styrkenivåer, använder de endast den allra lägsta styrkenivå som krävs för att säkerställa uppkoppling till nätet. Principen är att ju närmare du befinner dig en basstationsantenn, desto lägre är styrkenivån och telefonens SAR-värde. Det högsta testade SAR-värdet för denna mobiltelefonmodell, när den används intill örat och i enlighet med standarden, är 1.0 W/kg. Även om SAR-värdena kan variera beroende på telefon och användningssätt, uppfyller samtliga telefoner gällande internationella riktlinjer och EU-krav beträffande RF-exponering (radiovågor). Världshälsoorganisationen (WHO) anser att aktuella vetenskapliga kunskaper inte bör föranleda några särkilda försiktighetsåtgärder för användning av mobiltelefoner. Om en person känner oro kan han/hon begränsa sin egen eller sina barns RF-exponering genom att begränsa samtalslängden eller genom att använda handsfree-utrustning för att hålla apparaten borta från huvudet och kroppen (faktablad nr 193). Ytterligare information från WHO om elektromagnetiska fält och hälsovård finns tillgänglig på Internetadress Din telefon är utrustad med en inbyggd antenn. För att erhålla optimal samtalskvalitet ska du se till att inte röra eller förstöra den. (1) ICNIRP-kraven är tillämpliga i följande områden: Centralamerika (utom Mexiko), Sydamerika, Syd- och Nordafrika, Asiens Stillahavsländer (utom Taiwan, Korea), Australien. (2) EU-rekommendation (1999/519/EC) är tillämplig i följande områden: Europa, Israel. 7

10 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 8 Allmän information... Internetadress: Wap adress: wap.my-onetouch.com Nummer till Hot Line: se broschyren T&A Mobile Phones Services eller titta på vår hemsida. På vår hemsida hittar du vår sektion för FAQ (Frequently Asked Questions). Du kan också kontakta oss per för att ställa dina frågor. Din telefon är en radiosändare som använder GSM-näten med 900, 1800 MHz-band. Märkningen anger att din telefon överensstämmer med direktiv 1999/5/CE (R&TTE), och att motsvarande tillbehör överensstämmer med gällande EC-direktiv. Fullständig version av deklarationen om överensstämmelse för din telefon finns tillgänglig på vår hemsida T9 Text Input tillverkas på licens av ett eller fler av följande amerikanska patent: Nr , 5.818,437, , , , , , och , och europeiska patent: Nr ( ), ( ), ( ), och ytterligare patent har sökts över hela världen. 8

11 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 9 Stöldskydd (1) Din mobiltelefon identifieras med ett IMEI-nummer (telefonens serienummer) som anges på emballagets etikett och i telefonens minne. Första gången du använder telefonen råder vi dig att anteckna detta nummer genom att knappa in *#06# och att förvara det på ett säkert ställe. Det kan efterfrågas av polisen eller av din operatör, om din telefon blir stulen. Med hjälp av detta nummer kan din telefon blockeras och därmed förhindra att den används av utomstående personer, även om de byter SIM-kort. Anvsarsbegränsning Det kan finnas några skillnader mellan beskrivningen i bruksanvisningen och telefonens funktion, som kan bero på software version i din telefon eller specifika operatör tjänster. Juli 2006 (1) Kontakta din nätoperatör för att kontrollera om denna tjänst finns tillgänglig. 9

12 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 10 1 Din telefon... Knappar i standby Vänster funktionsknapp: Åtkomst av menyn Bekräfta val Sändknapp: Svara/Ringa upp Samtalsminne (kort tryckning) Röstbrevlåda (lång tryckning) Låsa/låsa upp knappsatsen (lång tryckning) Navigeringstangent: : Meddelanden : Telefonbok Höger funktionsknapp: Radera/Tillbaka/ Stänga av ringsignalen Avslutningsknapp: Slå på/stänga av Avsluta samtal Gå tillbaka till startskärmen Vibrator (lång tryckning) 10

13 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page Knappar Slå på/stänga av telefonen (lång tryckning) från startskärmen Lägga på Avvisa ett inkommande samtal Gå tillbaka till startskärmen (lång eller kort tryckning) Ringa upp/svara Åtkomst av samtalsminne(kort tryckning) Åtkomst av meddelanden(från startskärmen) Åtkomst av telefonbok (från startskärmen) Rulla, justera volymen under samtal Vänster funktionsknapp: Val/Meny/Bekräfta Visa mottaget meddelande 11

14 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 12 Höger funktionsknapp: Gå tillbaka till föregående skärm (kort tryckning) Stänga av ringsignalen för ett inkommande samtal I redigeringsläget: Radera ett tecken (kort tryckning) Radera alla tecken (lång tryckning) Avlyssna röstbrevlådan (lång tryckning) Infoga intelligent interpunktion (kort tryckning) i redigeringsläget Låsa/låsa upp knappsatsen (lång tryckning) Stora/små bokstäver, automatiskt stora/små bokstäver/texthjälp/ Normal inmatning i redigeringsläget (kort tryckning) Symbolfält (lång tryckning) i redigeringsläget Aktivera/deaktivera vibratorn (lång tryckning) Validera markerat ord (kort tryckning) i redigeringsläget Lägga till ett ord (lång tryckning) i redigeringsläget Rulla fram nästa ord i texthjälpsläget (kort tryckning) - Infoga bokstäver (kort tryckning) eller siffror (lång tryckning) i redigerinsgsläget 12

15 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page Ikoner på startskärmen (1) Batteriets laddningsnivå. Vibrator: din telefon vibrerar (men alarm och signalen för att indikera att batteriet är urladdat kommer att ljuda ändå). Tystnad: Din telefon avger inga ring- eller pipsignaler och vibrerar inte (men alarm och signalen för att indikera att batteriet är urladdat kommer att ljuda ändå). Oläst meddelande. Listan med meddelanden är full: din telefon kan inte ta emot några nya meddelanden. Gå till listan med meddelanden och radera minst ett av dem på ditt SIM-kort (se sidan 34). Missat samtal. Röstmeddelande mottaget. Vidarekoppling: dina samtal vidarekopplas (se sidan 46). Alarm inställt (se sidan 50). Mottagningsförhållanden. Knappsatslås. Nationell roaming. (1) Ikoner och andra illustrationer som förekommer i denna handbok visas endast som vägledning. 13

16 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 14 2 Igångsättning Anslutning Sätta in SIM-kortet (1) För att kunna använda telefonen måste du sätta in ditt SIM-kort. För att sätta in SIM-kortet, ska du stänga av telefonen genom att hålla - knappen nedtryckt. Placera SIM-kortet med chipet nedåt och skjut in det på sin plats. Tryck med fingret på SIM-kortet för att frigöra det Sätta in och ta ut batteriet Passa in fliken längst upp på batteriet med skåran på batterifacket i din telefon. Tryck ned batteriet tills det är ordentligt fastlåst. (1) Kontrollera med din nätoperatör att ditt SIM-kort är kompatibelt med 3V. De tidigare 5 volts korten kan inte längre användas. Kontakta din operatör. 14

17 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 15 Ladda batteriet Anslut laddaren En animation är aktiverad när laddning pågår. Det kan ta flera minuter, innan laddningen startar. Tryck inte för hårt när du sätter in telefonkontakten i uttaget. Det tar några minuter innan batteriikonen indikerar laddningsnivån. Innan laddaren ansluts ska du se till att batteriet är korrekt insatt. Nätuttaget ska finnas i närheten av telefonen och vara lätt tillgängligt (undvik elektriska förlängningssladdar). Innan du använder telefonen för första gången, ska du ladda batteriet fullständigt (ca 3 timmar). Använd endast Alcatels laddare. För optimal funktion bör du ladda telefonen en gång om dagen. Vi råder dig att ladda batteriet fullständigt ( ). 15

18 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 16 Rekommendationer vid användning Din telefon är utrustad med en inbyggd antenn. För optimal samtalskvalitet och funktion ska du inte röra telefonens övre del. Ta bort det bakre höljet 16

19 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page Slå på telefonen Håll -knappen nedtryckt. En välkomstanimation visas i 2 sekunder. Skriv in din PIN-kod om den efterfrågas och bekräfta med vänster funktionsknapp. Om du inte känner till din PIN-kod eller om du har glömt den, ska du kontakta din nätoperatör. Lämna inte din PIN-kod i närheten av telefonen. Den skall förvaras på en säker plats, när den inte behövs. 2.3 Stänga av telefonen Tryck på -knappen från startskärmen (lång tryckning). 17

20 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 18 3 Samtal Ringa upp Slå önskat nummer och tryck sedan på att lägga på trycker du på -knappen. -knappen för att ringa upp. För Om du slår fel nummer, trycker du på höger funktionsknapp en gång för att radera den sista siffran. Tryck och håll knappen nedtryckt för att radera alla siffrorna. För att skriva in "+" eller "p" (paus) håller du nedtryckt. Ringa SOS-samtal -knappen I en nödsituation ska du slå 112 eller annat nummer som du fått av din nätoperatör. Tryck på -knappen. SOS-samtal kan ringas när som helst utan SIM-kort eller PIN-kod. När samtalet ringts visas "SOS" på displayen. Ringa internationellt Håll -knappen nedtryckt. När "+" visas, skiver du in lands- och riktnummer. Slå sedan resten av numret och ring upp. 18

21 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 19 Ringa upp ett nummer från telefonboken Tryck -knappen för att komma till telefonboken. Välj önskat telefonnummer och tryck (se "Telefonbok" på sidan 29). Automatisk återuppringning Om denna funktion är aktiverad, rings den person som du inte kunnat nå upp automatiskt. 3.2 Röstbrevlåda (1) Röstbrevlådan tillhandahålls av ditt nät, så att du inte ska missa något samtal. Den fungerar som en telefonsvarare som du kan avlyssna när som helst. Du kommer till röstbrevlådan från startskärmen genom att utföra en lång tryckning på -knappen. Om numret till din operatörs röstbrevlåda inte visas, slår du det nummer som du fått. För att programmera eller ändra detta nummer senare, hänvisas till valet "Samt. info/röstbrevlåda/röstbrevl. nr" (se sidan 42). För att använda röstbrevlådan utomlands ska du kontakta din nätoperatör före avresan. (1) Kontakta din nätoperatör för att kontrollera om denna tjänst finns tillgänglig. 19

22 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page Ta emot samtal Vid inkommande samtal ringer telefonen och/eller vibrerar, beroende på de parametrar som valts. - För att svara på ett anrop, tryck på -knappen. - För att avvisa ett anrop, tryck på -knappen. - För att stänga av ringsignalen, tryck på höger funktionsknapp. Den uppringande personens nummer visas om det överförs av nätet och du har abonnemang på tjänsten. Om numret registrerats i din telefonbok, visas den uppringande personens namn. 20

23 C61/62_UM_SU /10/06 13:20 Page Tillgängliga funktioner under pågående samtal Du får tillgång till följande val under samtal genom att trycka på vänster funktionsknapp: Parkera/Återta Mute/M. ljud Telefonbok Medd. Pendla Starta konf. Avsl. park.samt. Avsl. alla samt. Privat samtal Ta bort Till Konferens Parkera pågående samtal för att ta ett nytt inkommande samtal. Aktivera/deaktivera mikrofonen. Åtkomst av telefonbok. Åtkomst av meddelanden. Pendla mellan samtal. Tala med flera personer samtidigt. Avsluta det samtal du parkerat. Avsluta alla samtal. Personligt samtal med en enda konferensdeltagare. Utesluta en deltagare från konferensen. Tillfoga en deltagare till konferensen. Under pågående samtal kan du justera volymen med hjälp av navigeringstangenten. 21

24 C61/62_UM_SU /10/06 13:20 Page Samtal väntar (1) Om ett nytt anrop kommer in medan du talar i telefon, anges det med en ljudsignal och bakgrundsbelysningen tänds. Du kan ta samtalet genom att trycka på -knappen. Ditt första samtal placeras automatiskt i väntläge, och du kan sedan pendla mellan samtalen genom att trycka på funktionsknappen "Val" och därefter markera valet "Pendla" i menyn. 3.6 Samtal nr 2 För att ringa upp ytterligare en person under samtalets gång slår du numret eller markerar det i telefonboken via menyn. Tryck sedan på -knappen för att ringa upp. 3.7 Konferens (1) Med din telefon kan du tala med flera personer samtidigt. När du har två samtal på gång trycker du på Val" med vänster funktionsknapp och markerar "Starta konf.". Om ett tredje anrop kommer in, svarar du genom att trycka på -knappen. För att inkludera det i konferensen markerar du "Till Konferens" i valen och bekräftar med vänster funktionsknapp. Med valet "Ta bort" kan du koppla bort en deltagare från konferensen. Om du markerar "Privat samtal", kan du ha ett personligt samtal med en enda deltagare (de andra deltagarna placeras i väntläge). Du kan antingen avsluta pågående samtal: "Avsl. samtal" eller de samtal som parkerats: "Avsl. park.samt." eller alla samtal: "Avsl. alla samt.", vid konferensens slut. (1) Kontakta din nätoperatör för att kontrollera om denna tjänst finns tillgänglig. 22

25 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 23 4 Meny Åtkomst av menyn Tryck på vänster funktionsknapp från startskärmen. Menyn visas som en lista med små ikoner bredvid varje funktion. Välj önskat objekt med hjälp av navigeringstangenterna (, ) och tryck sedan på vänster funktionsknapp igen för att bekräfta. 4.2 Organisation av funktioner För varje funktion i listan hänvisas till motsvarande kapitel i denna handbok. 23

26 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 24 Telefonbok: Gå till/skapa telefonbokskort och ringa samtal från din telefonbok. Medd.: Läsa, skriva och sända SMS. Se dina meddelanden i in- och utkorgen. Justera inställningar och aktivera/deaktivera mottagning av SMS CB-meddelanden. Ljud: Ändra toner, volym, ringsignaler, varningar, ljud vid ON/OFF, pip vid knapptryck. Display: Byta tapet (1), färger (1) för startskärm/inverterad video (2), ON/OFF-skärmar, pausskärm (1) och kontrast. Inställningar: Ställa in tid, datum, språk, säkerhets-, svarsalternativ, etc (1) OT-E200/205. (2) OT-E100/

27 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 25 Samt. info: Åtkomst av sådana funktioner som nummer till röstbrevlåda, samtalsminne, inställningar för samtal, nätverk, vidarekoppling och samtalsspärr. Spel: Spela de 2 spel som är installerade i din telefon. Verktyg: Åtkomst av alarm- och räknarfunktioner. Tjänst. Åtkomst av operatörstjänster (1). (1) Beroende på din operatörs nät. 25

28 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 26 TELEFONBOK - Se - Skapa Tlf.bok på SIM Mob. tlf.bok - Radera Ett efter ett Radera allt - Kopiera Sim>telefon Telefon>SIM - Samt. grupp Familj Vänner Älskling Arbete Kontor Annan - Välj. tlf.bok Alla objekt Tlf.bok på SIM Mob. tlf.bok - Minnesstatus - Mitt nummer Se Skapa MEDD. - Skapa - Inkorg - Utkorg Avsänt Ej avsända - Arkiv Inkorg Avsänt Ej avsända - Fördefinierade - Radera Inkorg Avsänt Ej avsända Arkiv Alla - Inställningar Servicec. c. Giltighet Mottagn.bevis - SMS CB Aktivera Läsa Ny CB-kod Lista 26

29 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 27 LJUD - Välj toner Ringsignal Vibrator Vibr.+ringsign. Vibr.>ring Vibr.pip.ring Tystnad - Volym - Ringsignal - SMS varning - Påslagn.signal - Avstängn.signal - Alarm signal - Knappip DISPLAY - Tapet (1) - Färger (1) /Negativ visn. (2) - PÅ-skärm - AV-skärm - Pausskärm (1) - Kontrast INSTÄLLNINGAR - Klocka Tid/Datum Tidsformat Datumformat Display - Språk - Ordbok - Säkerhet PIN1 kod Telefonkod Ändra PIN2 FDN - Auto.AV/PÅ - Svarsalt. Sändknapp Automatiskt (3) Alla knappar - Fabriksinställn SAMT. INFO - Röstbrevlåda - Samtalsminne Missade samt. Inkom. samtal Utg. samtal (1) OT-E200/205. (2) OT-E100/105. (3) Om headset anslutits. 27

30 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 28 - Samtalinställn. Minutvarning Samtal väntar AutouppRing Räkning - Längd - Kostnad Maskera ID - Välja nätverk Automatiskt Manuellt Favoriter - Vidarekoppling Obetingat Vid upptaget Vid ej svar Utanför täckn. Status Annullera allt - Samtalsspärr Utg. samtal Internationella Utom->Hem Inkom. samtal I utlandet Status Annullera allt Byta lösenord SPEL - Ryssland - Brickor VERKTYG - Alarm - Räknare TJÄNST. 28

31 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 29 5 Telefonbok... I telefonboken kan du lagra telefonnummer och namn (eller kort), antingen i SIM-minnet och/eller i telefonens minne. Du kan lagra upp till 250 objekt i telefonens minne. 5.1 Telefonboksmeny Se Skapa Radera Kopiera Samt. grupp Välj. tlf.bok Minnesstatus Mitt nummer Åtkomst av kontaktlistan (bokstavsordning). Skriv in nummer och namn för en ny kontakt. Radera markerad kontakt. Kopiera markerad kontakt från SIM-minnet till telefonens minne och tvärtom. Sortera namn efter kategori. Välj telefonbok i SIM, i mobilen eller båda samtidigt. Kontrollera antalet kontakter och återstående minnesutrymme. Skriv in dina egna telefonnummer för framtida hänvisning. 29

32 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page Använda telefonboken ("Se") Markera "Telefonbok" från startskärmen och sedan "Se" för att komma till listan med dina kontakter. Namnen är sorterade i bokstavsordning Tillgängliga val i kontaktlistan När du valt ett namn, trycker du på vänster funktionsknapp för att komma till följande val: Ring nummer Ringa upp det nummer du valt. Sända meddel. Detaljer Ändra Radera Kopiera Samt. grupp Skapa ett meddelande för att skicka till den kontakt du valt. Visa namn och telefonnummer Ändra uppgifter om vald kontakt. Radera vald kontakt. Kopiera kortet till telefonbok i mobil eller i SIM. Infoga vald kontakt i en viss grupp (familj, vänner, kontor, osv). Söka efter nr Sök genom att skriva in ett visst telefonnummer Ringa upp För att ringa upp kan du antingen trycka på knappen markerats eller markera "Ring nummer" i valmenyn., när namnet 30

33 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page Samtal grupp Du kan sortera namnen efter kategori (familj, älskling, vänner, kontor, arbete, annan) och välja en särskild ringsignal. För varje grupp kan du välja följande: Ändra Ändra namn på gruppen. Ringsignal Ställa in en speciell ringsignal för denna grupp. SMS varning Ställa in en speciell SMS-signal för denna grupp. Medlemmar Visa medlemmarna i denna grupp. Tillägg medlem Tillfoga en ny medlem till gruppen. Radera allt Radera alla medlemmar i denna grupp Söka efter namn med hjälp av dess första bokstav Du kan söka efter personens namn genom att trycka på den knapp där den första bokstaven i hans/hennes namn förekommer. Om du till exempel trycker två gånger på, visas de namn som börjar med "B". 31

34 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 32 6 Meddelanden... Från din telefon kan du läsa, skriva, sända och ta emot SMS och utbyta meddelanden med andra mobiltelefoner. För att få tillgång till meddelandena från startskärmen, trycker du på den övre delen av knappen eller på vänster funktionsknapp och markerar ikonen "Medd.". 6.1 Skapa SMS Markera "Skapa" i "Medd."-menyn och mata in ditt meddelande. Tryck på vänster funktionsknapp för att komma till följande lista: Sända Sända meddelandet till en mottagare. Till flera Till (1) Spara Sända meddelandet till en grupp personer som du definierat. Sända ett meddelande till en adress. Registrera meddelandet i "ej sänt"-korgen och sända det senare. Fördefinierade Använda eller ändra ett existerande meddelande. Avbryta Radera meddelandet. Texthjälp (T9) Välj detta läge för snabbare inmatning av orden. (1) Kontrollera med din nätoperatör om denna tjänst finns tillgänglig. 32

35 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 33 Symboler Lägga till symboler. 123 Växla till sifferläge. T9 hjälp Hjälpmeny för texthjälp. Språk Språklista. Mina ord Tillfoga ett ord i din ordlista. Nästa ord Till/Från Om denna funktion är aktiverad, visas det ord som verkar mest lämpligt som nästa ord i din mening. Auto ord Till/Från Om denna funktion är aktiverad, avslutas ordet automatiskt; om den är deaktiverad, måste du skriva in alla bokstäverna i ordet men endast ett knapptryck per bokstav. 6.2 Inkorg/Utkorg I Inkorgen visas lästa och olästa meddelanden med olika ikoner. Utkorgen innehåller sända och ej sända meddelanden. Markera det meddelande du vill läsa och tryck sedan på vänster funktionsknapp för att komma till följande val: 33

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Tillståndsikoner Din telefon Batteriets laddningsnivå Initiering av röstbrevlådan / Informationer som kan visas Programmerad mötespåminnelse

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni Kom igång med Phonera Mobiltelefoni Välkommen som mobilkund hos Phonera! I detta häfte har vi sammanställt information som hjälper dig att komma igång och som ger dig svar på vanliga frågor om mobiltelefoni

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

Bruksanvisning Maxcom KXT-709

Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning med kalender Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi Telefon För Handi med telefonfunktion Programversion 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

I utlandet. Före resan

I utlandet. Före resan I utlandet I samband med en resa utomlands finns det flera saker som är viktiga att tänka på. För att kunna ringa och ta emot samtal med din mobil utomlands måste din svenska operatör ha ett avtal med

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BIG EASY 2 Innehållsförteckning 1 Snabbreferens...1 2 Mobiltelefonen och dess beståndsdelar...2 2.1. Yttre hölje...2 2.2. Elektroniskt knapplås...2 2.3. Skärmen...3 2.4. Batterilucka och SIM-kortsfack...4

Läs mer

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet.

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Grattis till ett smart val! Nu har du tillgång till riktigt smart och prisvärd telefoni, där du ringer precis som vanligt men till ett lägre pris. I övrigt

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

MANUAL LYNC 365 TELEFONI

MANUAL LYNC 365 TELEFONI INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Användarmanual Cellips gränssnitt... 2 1. Lync 365- telefonnummer... 2 1.1. Vidarekoppling... 2 1.2. Telefoniinställningar... 3 1.3. Röstbrevlåda... 3 1.4.

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Dialect Unified MAC-klient

Dialect Unified MAC-klient Dialect Unified MAC-klient Med Dialect Unified MAC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega du får tillgång

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

Innehållsförteckning. SMS - Meddelanden 23 Ytterligare funktioner 24 Alarm 24 Kalkylator 25. Allmänna Anvisningar 25

Innehållsförteckning. SMS - Meddelanden 23 Ytterligare funktioner 24 Alarm 24 Kalkylator 25. Allmänna Anvisningar 25 Innehållsförteckning Komma igång 5 SIM kort och Batteri 5 Ladda Batteri 6 Laddnings indikator 7 På och Avstängning av Mobiltelefonen 7 Telefonöversikt 9 Tangenter och Knappar 10 Ficklampa 11 Knapplås 11

Läs mer

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems)

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) Bruksanvisning för Systemtelefon DS-5038S DS-5014S DS-5007S Samsung Telecoms (UK) Ltd. AxCom AB 1 Förbehåll Samsung Telecoms förbehåller sig rätten

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen Telia Touchpoint mobil växellösning Kom igång med appen Så här använder du appen Telia Touchpoint Installera appen Börja med att öppna App Store eller Google Play och sök på Touchpoint. Installera appen

Läs mer

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HS-3W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HS-3W instruktionsbok (information,

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK NP88

ANVÄNDARHANDBOK NP88 ANVÄNDARHANDBOK NP88 ANVÄNDARHANDBOK FÖR NP88 1.0 Innehållsförteckning Sida INLEDNING...2 KNAPPAR...2 SLÅ PÅ PERSONSÖKAREN...3 STÄNGA AV PERSONSÖKAREN...4 TA EMOT OCH LÄSA MEDDELANDEN...4 SLÅ PÅ OCH STÄNGA

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia Refill kontantkort

Mobilt. Guide för Telia Refill kontantkort Mobilt Guide för Telia Refill kontantkort Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt Telia Refill kontantkort, hur du laddar det med samtalstid, vilka tjänster

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide

TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide Innehåll Översikt 3 Vad finns i kartongen? 4 Vad finns i kartongen?... 4 Komma igång 6 Montera TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starta TomTom Hands-Free Car

Läs mer

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com Smart Phone Quick Start Guide www.htc.com 2 1. Vad innehåller kartongen? Bärväska AC Adapter Batteri Kom-i-gång CD USB Kabel Headset Telefon Användarmanual och snabbstart guide 2. Din telefon 3 1 2 3 4

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia Mobil Full koll

Mobilt. Guide för Telia Mobil Full koll Mobilt Guide för Telia Mobil Full koll Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt Telia Mobil Full koll abonnemang, hur det fungerar, hur du laddar det med extra

Läs mer

myphone 1055 Retto Bruksanvisning

myphone 1055 Retto Bruksanvisning myphone 1055 Retto Bruksanvisning Tack för att du valt vår telefon. För att bättre förstå funktionerna i telefonen, läs igenom bruksanvisningen noga. Innehåll Första stegen... 6 SIM kort och batteri installation...

Läs mer

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador Benutzerhandbuch Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Läs mer

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9352007 Utgåva 2 Fäst

Läs mer

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat TEKNISKA DATA Personsökare för Ton- och Numeriksökning. Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat Batteri: 1,5 V alkaliskt batteri, typ IEC LR6. Räcker 1 500 timmar. Dimensioner: Bredd: 24 mm Höjd:

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3902. D Datum och klocka i displayen Direktinslag av inkommande samtal i högtalare....

Läs mer

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Upplaga 1 SV 9311294 Säkerhetsinformation VATTENTÄTHET Kameran är

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

Alcatel First Reflexes

Alcatel First Reflexes Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Så här använder du denna manual Du förfogar över en digital apparat Alcatel First REFLEXES. Åtgärder Lyft luren Lägg på luren

Läs mer

TELTONIKA GSM bordstelefon DPH200. Bruksanvisning v1.03

TELTONIKA GSM bordstelefon DPH200. Bruksanvisning v1.03 TELTONIKA GSM bordstelefon DPH200 Bruksanvisning v1.03 OFFICIELLT MEDDELANDE Teltonika 2008, GSM Desktop Phone DPH200 Bruksanvisning v1.02 Copyright 2008 TELTONIKA Ltd. Alla rättigheter ägs av författaren.

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 Lathund för: SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 INNEHÅLL 1. TA EMOT SAMTAL... 3 2. RINGA SAMTAL... 4 3. SAMTALSHISTORIK... 4 4. KONTAKTLISTA & KONTAKTSÖKNING... 5

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger XL

BRUKSANVISNING. Logger XL BRUKSANVISNING 000426 Logger XL Logger XL OBS! Om mellanproppen sitter ensam (utan en telefon i "ryggen") i jacket, bryts alla efterliggande jack bort. Om den skall sitta utan en telefon inkopplad kan

Läs mer

Välkommen till oss på Glocalnet!

Välkommen till oss på Glocalnet! Kom igångguide för Kontantkort Välkommen till oss på Glocalnet Grattis till ett smart och lågt val. Med Glocalnet Kontantkort har du full koll på dina mobilkostnader eftersom du betalar i förväg. Samtidigt

Läs mer

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen. BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME 1 Installation av insticksprogrammet Cisco Telefonstyrning och Presence 2 Konfigurera insticksprogrammet

Läs mer

Skype för Samsung TV. Komma igång med Skype 2. Logga in med ett befintligt konto 3. Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4

Skype för Samsung TV. Komma igång med Skype 2. Logga in med ett befintligt konto 3. Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4 Komma igång med Skype Logga in med ett befintligt konto 3 Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4 Ansiktsidentifiering 5 Skype för Samsung TV Skapa nytt konto 6 Bildskärm 7 Lägga till kontakt 8

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

Handi SMS. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Version 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi SMS. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Version 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi SMS För Handi med telefonfunktion Version 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594

Läs mer

Mobil anknytning Snabbreferensguide. Version 1.0a

Mobil anknytning Snabbreferensguide. Version 1.0a Mobil anknytning Snabbreferensguide Version 1.0a Använda mobil anknytning På grund av systemets inbyggda flexibilitet kan dina uppringningskoder och funktionsmöjligheter skilja sig från vad som anges i

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Användarmanual. Bluetooth Headset

Användarmanual. Bluetooth Headset Voicecom BT-60 Användarmanual Bluetooth Headset Första gången du laddar Tack för att du köpt BT-60 blåtandsheadset. Innan du använder ditt headset för första gången är det viktigt att du laddar det minst

Läs mer

Användarhandbok. 9351839 Issue 2

Användarhandbok. 9351839 Issue 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9351839 Issue 2 Nokia

Läs mer

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning for Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Telia Centrex Mobil. Handbok

Telia Centrex Mobil. Handbok Telia Centrex Mobil Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Mobil Översikt 5 Ringa med tjänstekoden 990 8 Välja svarstjänst 10 Felsöka mobiltelefonen 12 Använda Extrakort 15 Använda bastjänster Översikt

Läs mer

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 760 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 760 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820456

Din manual SONY ERICSSON T230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/820456 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T230. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Telia Delad faktura. Handbok

Telia Delad faktura. Handbok Telia Delad faktura Handbok Telia Delad faktura Handbok 2 Handbok. Telia Delad faktura 2011 TeliaSonera Sverige AB TSP-3012_1-1108 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga

Läs mer

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband.

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Du är bara ett par minuter från att kunna surfa överallt. Följ bara instruktionerna i den här manualen. Det enda du behöver är en dator och ditt USB-modem.

Läs mer

Skype för företag utbildningsmaterial för PC

Skype för företag utbildningsmaterial för PC Skype för företag utbildningsmaterial för PC Upplägget av utbildning i Skype för företag för PC Utbildningen innehåller följande avsnitt gärna med paus mellan avsnitten Inloggning och inställningar för

Läs mer

Användarmanual Operator Console

Användarmanual Operator Console Användarmanual Operator Console Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Version 1 1 1 ÖVERSIKT AV TJÄNSTEPAKETET INDIVID RÖRLIG...3 2 DE OLIKA TELEFONMODELLERNA FÖR TJÄNSTEN INDIVID RÖRLIG...3 3 ÖVERSIKT AV TELEFONEN SIEMENS

Läs mer

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3 Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok 9354812 Upplaga 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LPS-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Talknappstjänsten 1.5

Talknappstjänsten 1.5 Talknappstjänsten 1.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Handbok för adminwebben

Telia Touchpoint mobil växellösning. Handbok för adminwebben Telia Touchpoint mobil växellösning Handbok för adminwebben Telia Touchpoint Handbok för adminwebben 2 Innehåll 1. Inloggning i adminwebben 3 1.1 Om du har glömt ditt lösenord 4 2. Användare 4 3. Svarsgrupper

Läs mer

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Användarmanual för smart armband - Svenska [Kompatibilitet]

Läs mer

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Hur Fungerar Din Telefon? Svara På Inkommande Samtal Hur svarar jag? Om du inte är aktiv på ett annat samtal, svara genom att lyfta Luren,

Läs mer

Inställningar - förteckning över alla menyer och undermenyer i HTC Desire (Android 2.2)

Inställningar - förteckning över alla menyer och undermenyer i HTC Desire (Android 2.2) Skräddarsy Teman Startsidansbakgrund Standardringsignal Trådlöst och nätverk Flygplansläge, Ja/Nej Wi-Fi, Ja/Nej Wi-Fi-inställningar Wi-Fi Wi-Fi, Ja/nej Nätverksmeddelande, Ja/Nej Wi-Fi-nätverk [Lista

Läs mer

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare

Kapitel Datakommunikation Anslutning av två enheter Anslutning av enheten till en persondator Anslutning av enheten till en CASIO etikettskrivare Kapitel I detta kapitel får du veta allt du behöver känna till för att överföra program mellan fx-7400g PLUS och vissa grafiska räknarmodeller frän CASIO som kan anslutas med extra tillbehöret SB-62 kabeln.

Läs mer

Business Communications Manager Telefonfunktioner

Business Communications Manager Telefonfunktioner Business Communications Manager Telefonfunktioner 2002 Nortel Networks P0941612 Utgåva 02 Knappar Funktionsknappen på Business Series Termina (T-series) är en liten globikon. På funktionsknappen i M-series

Läs mer

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910 TA 82 145 03-13 Snabbstartsguide Mobil WiFi ZTE MF910 Innehållsförteckning Välkommen...2 Lär känna din mobila WiFi...3 Informationsikoner...4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech Relay 9010. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4 162 101 86-1 2013-07-08 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning V4 Innehåll 1.1 Allmänt 7 1.2 Placering 7 1.3 Installation 8 1.4 Aktivering av SMS funktion

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer