Svenska - 3DS12707ALAA 01. C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska - 3DS12707ALAA 01. C61/62_UM_SU-28-09-06 2/10/06 13:51 Page 1"

Transkript

1 Svenska - 3DS12707ALAA 01 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 1

2 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 2

3 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 1 Innehållsförteckning... Allmänna råd...4 Allmän information Din telefon Knappar Ikoner på startskärmen Igångsättning Anslutning Slå på telefonen Stänga av telefonen Samtal Ringa upp Röstbrevlåda Ta emot samtal Tillgängliga funktioner under pågående samtal Samtal väntar Samtal nr Konferens Meny Åtkomst av menyn Organisation av funktioner Telefonbok Telefonboksmeny Använda telefonboken ("Se") Tillgängliga val i kontaktlistan Ringa upp Samtal grupp Söka efter namn med hjälp av dess första bokstav

4 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 2 6. Meddelanden Skapa SMS Inkorg/Utkorg Arkiv Fördefinierade meddelanden Radera Inställningar SMS CB Ljud Välj toner Volym Ringsignaler Varningar Knappip Display Tapet PÅ/AV-skärmar Färger/Negativ visning Pausskärm Kontrast Inställningar Klocka Språk Säkerhet Automatisk AV/PÅ Svarsalternativ Återställa fabriksinställningar Ordbok

5 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page Samtalsinfo Röstbrevlåda Samtalsminne Samtalsinställningar Välja nätverk Vidarekoppling Samtalsspärr Spel Ryssland Brickor Tillgängliga val Verktyg Alarm Räknare Teckentabell Garanti för telefonen Tillbehör Problem och lösningar

6 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 4 Allmänna råd... Läs detta kapitel noga innan du börjar använda telefonen. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skador som uppstår till följd av felaktig användning av telefonen och/eller användning stridande mot rekommendationerna i denna handbok. SÄKERHETSREGLER FÖR ANVÄNDNING UNDER FÄRD I FORDON: Med hänsyn till studier som visar att användning av en mobiltelefon under körning utgör en reell riskfaktor, även i kombination med en handsfreesats (bilinstallation, öronsnäcka ), bör föraren undvika att använda sin telefon, om inte fordonet står stilla. När din telefon är ansluten avger den elektromagnetiska vågor som kan störa fordonets elektroniska system, som t ex ABS-bromsar, och airbag-system. För att undvika problem: - bör du inte lägga telefonen på instrumentbrädan eller i det område där en Airbag utlöses. - ska du kontrollera med din återförsäljare eller med bilfabrikanten om instrumentbrädan är korrekt skyddad mot mobiltelefoners RF-energi. REKOMMENDATIONER: Stäng av telefonen innan du går ombord på flygplan. Överträdelse kan medföra rättsliga åtgärder. Stäng av telefonen i sjukhusmiljö, utom i särskilda, anvisade zoner. Liksom andra vanligt förekommande apparater, kan mobiltelefoner påverka funktionen av annan elektrisk eller elektronisk utrustning eller utrustning som använder radiofrekvenser. Stäng av telefonen i närheten av platser där lättantändliga vätskor eller gaser förvaras. Följ noga alla skyltar och anvisningar som finns uppsatta vid bränsleupplag, bensinstationer, kemiska fabriker och alla områden där det kan finnas fara för explosion. När telefonen är påslagen, måste avståndet mellan telefonen och en medicinsk apparat, som t ex pacemaker, hörapparat eller insulinspruta, vara minst 15 cm. När du använder telefonen ska du vara särskilt noga med att lägga telefonen mot det öra som inte är på samma sida som eventuella apparater. För att undvika hörselnedsättning ska du ta samtalet innan du lägger telefonen mot örat. Ta också bort telefonen från örat, när du använder handsfree -funktionen, eftersom den ökade volymen kan orsaka hörselskador. Låt inte små barn använda telefonen utan tillsyn. När du sätter tillbaka höljet, ska du notera att din telefon kan innehålla ämnen som kan framkalla allergiska reaktioner. Hantera alltid telefonen med försiktighet på rena och dammfria platser. För optimal effektivitet bör du stänga av telefonen då och då. 4

7 C61/62_UM_SU /10/06 13:19 Page 5 Se till att du inte utsätter din telefon för ogynnsamma omgivningar (imma, fukt, regn, inträngande vätska, damm, havsluft, o s v). Tillverkarens rekommenderade användningstemperatur ligger mellan -20 C och +55 C. Över 55 C finns det risk för försämrad text i telefonens display. Denna försämring är tillfällig och utan konsekvenser. Försök inte öppna eller själv reparera telefonen. Du ska inte tappa, kasta eller böja din mobiltelefon. Måla inte telefonen. Använd endast batterier, laddare och tillbehör från Alcatel som är kompatibla med din modell (se listan med tillbehör, sidan 55). T&A Mobile Phones och dess dotterbolag frånsäger sig allt ansvar för skador som orsakas av andra batterier eller laddare. Kasta inte din telefon bland hushållssoporna. Kontrollera de lokala regler som gäller för kassering av elektroniska produkter. Glöm inte att ta säkerhetskopior eller spara skriftliga uppteckningar över all viktig information som finns lagrad i din telefon. Vissa människor kan drabbas av epileptiska anfall eller blackout när de utsätts för blinkande ljus, eller när de spelar videospel. Dessa anfall eller blackouter kan inträffa även om personen ifråga aldrig tidigare drabbats av anfall eller blackout. Om du har råkat ut för anfall eller blackout, eller om någon i din familj har drabbats, ska du rådfråga din läkare, innan du spelar videospel med din telefon eller startar en funktion med blinkande ljus i telefonen. Föräldrar bör övervaka sina barns användning av videospel eller andra funktioner som innehåller blinkande ljus i telefonerna. Alla måste avbryta användningen och kontakta läkare om något av följande symptom uppstår: kramp, ögon- eller muskelryckningar, medvetslöshet, ofrivilliga rörelser eller förvirring. För att begränsa sannolikheten för sådana symptom, ska du vidta följande försiktighetsåtgärder: - Spela inte eller använd inte funktioner med blinkande ljus om du är trött eller lider av sömnbrist. - Ta en paus på minst 15 minuter varje timme. - Spela i ett rum med all belysning tänd. - Spela på största möjliga avstånd från skärmen. När du spelar med din telefon, kan du hända att du känner tillfälligt obehag i händer, armar, axlar, nacke eller andra kroppsdelar. Följ dessa instruktioner för att undvika sådana problem som seninflammation handlovkanalsyndrom eller andra muskel- och skelettbesvär: - Ta en paus på minst 15 minuter varje timme under spel - Om dina händer, handleder eller armar blir trötta eller ömma när du spelar, ska du avbryta spelet och vila i flera timmar innan du spelar igen. - Om dina händer, handleder eller armar är fortsatt ömma under och efter spelet, ska du avbryta spelet och uppsöka läkare. 5

8 C61/62_UM_SU /10/06 13:19 Page 6 Den här symbolen på din telefon, på batteri och tillbehör anger att dessa produkter måste lämnas på särskilda uppsamlingsplatser, när de tjänat ut: - Kommunala sopstationer med särskilda behållare för sådan utrustning - Uppsamlingsbehållare på försäljningsställen För att förhindra att ämnen sprids i naturen kommer de sedan att återvinnas så att komponenterna kan återanvändas. I EU-länder : Dessa uppsamlingsställen är tillgängliga utan kostnad. Alla produkter med denna beteckning måste lämnas på dessa uppsamlingsställen. I länder utanför EU: Utrustning med denna symbol får inte kastas i vanliga soptunnor, om det finns lämpliga återvinnings- och uppsamlingsanläggningar i ditt land eller i din region, utan måste lämnas på särskilda uppsamlingsställen för återvinning. BATTERI: Se till att telefonen är frånslagen, innan du tar ut batteriet ur telefonen. Följ nedanstående rekommendationer för batterierna: - Försök inte öppna batteriet (risk för skador av kemiska ämnen och brännskador). - Gör inte hål i det, ta inte isär det, framkalla inte kortslutning i ett batteri. - Bränn inte ett använt batteri, kasta det inte bland hushållssoporna, förvara det inte i temperaturer över 60 C. Se till att du gör dig av med batteriet i enlighet med gällande miljöskyddslagar. Använd endast batteriet för det ändamål det är avsett för. Använd aldrig skadade batterier eller sådana som inte rekommenderas av T&A Mobile Phones Limited och/eller dess filialer. LADDARE: Nätanslutna laddare är konstruerade för användning i ett temperaturområde mellan 0 och 40 C. De laddare som är avsedda för din mobiltelefon överensstämmer med gällande säkerhetsstandarder för IT- och kontorsutrustning och ska endast användas för detta ändamål. ELEKTROMAGNETISKA VÅGOR Giltig överenstämmelse med internationella standarder (ICNIRP) eller med det europeiska direktivet 1999/5/CE (R&TTE) är en förutsättning för lansering av alla mobiltelefonmodeller på marknaden. Skydd av hälsa och allmän säkerhet för användare av mobiltelefoner och andra personer är ett viktigt krav i dessa standarder och i detta direktiv. DENNA MOBILTELEFON UPPFYLLER INTERNATIONELLA OCH EUROPEISKA KRAV NÄR DET GÄLLER ELEKTROMAGNETISKA VÅGOR. 6

9 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 7 Din mobiltelefon är en radiosändare/-mottagare. Den har konstruerats och tillverkats med hänsyn till de tröskelvärden för exponering av Radiofrekvenser (RF) som rekommenderas i internationella krav (ICNIRP) (1) och Europeiska Unionens Råd (Rekommendation 1999/519/EC) (2). Dessa gränsvärden ingår i en serie med olika krav och fastställer tillåtna radiofrekvensnivåer för befolkningen i sin helhet. De har tagits fram av oberoende expertgrupper på grundval av regelbundna och noggranna, vetenskapliga utvärderingar. I gränserna ingår en betydande säkerhetsmarginal avsedd att garantera säkerhet för alla, oberoende av ålder och hälsotillstånd. Exponeringsnormen för mobiltelefoner har fastställts med hjälp av en mätenhet kallad Specific Absorption Rate eller SAR (Specifikt Absorptionsvärde). Det gränsvärde för SAR som rekommenderas i internationella krav eller av EU-rådet är i medeltal 2.0 W/kg för 10 g mänsklig vävnad. Testerna har utförts på basis av de standarder beträffande användningssätt som fastställts enligt gällande specifikationer med telefoner som sänder på maximal styrkenivå över alla frekvensband. Även om SAR-testerna genomförs med högsta möjliga styrka, ligger den verkliga SAR-nivån för en mobiltelefon som används i allmänhet betydligt under de maximumvärden som erhålls i samband med testerna. Trots att mobiltelefoner är konstruerade för att fungera på olika styrkenivåer, använder de endast den allra lägsta styrkenivå som krävs för att säkerställa uppkoppling till nätet. Principen är att ju närmare du befinner dig en basstationsantenn, desto lägre är styrkenivån och telefonens SAR-värde. Det högsta testade SAR-värdet för denna mobiltelefonmodell, när den används intill örat och i enlighet med standarden, är 1.0 W/kg. Även om SAR-värdena kan variera beroende på telefon och användningssätt, uppfyller samtliga telefoner gällande internationella riktlinjer och EU-krav beträffande RF-exponering (radiovågor). Världshälsoorganisationen (WHO) anser att aktuella vetenskapliga kunskaper inte bör föranleda några särkilda försiktighetsåtgärder för användning av mobiltelefoner. Om en person känner oro kan han/hon begränsa sin egen eller sina barns RF-exponering genom att begränsa samtalslängden eller genom att använda handsfree-utrustning för att hålla apparaten borta från huvudet och kroppen (faktablad nr 193). Ytterligare information från WHO om elektromagnetiska fält och hälsovård finns tillgänglig på Internetadress Din telefon är utrustad med en inbyggd antenn. För att erhålla optimal samtalskvalitet ska du se till att inte röra eller förstöra den. (1) ICNIRP-kraven är tillämpliga i följande områden: Centralamerika (utom Mexiko), Sydamerika, Syd- och Nordafrika, Asiens Stillahavsländer (utom Taiwan, Korea), Australien. (2) EU-rekommendation (1999/519/EC) är tillämplig i följande områden: Europa, Israel. 7

10 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 8 Allmän information... Internetadress: Wap adress: wap.my-onetouch.com Nummer till Hot Line: se broschyren T&A Mobile Phones Services eller titta på vår hemsida. På vår hemsida hittar du vår sektion för FAQ (Frequently Asked Questions). Du kan också kontakta oss per för att ställa dina frågor. Din telefon är en radiosändare som använder GSM-näten med 900, 1800 MHz-band. Märkningen anger att din telefon överensstämmer med direktiv 1999/5/CE (R&TTE), och att motsvarande tillbehör överensstämmer med gällande EC-direktiv. Fullständig version av deklarationen om överensstämmelse för din telefon finns tillgänglig på vår hemsida T9 Text Input tillverkas på licens av ett eller fler av följande amerikanska patent: Nr , 5.818,437, , , , , , och , och europeiska patent: Nr ( ), ( ), ( ), och ytterligare patent har sökts över hela världen. 8

11 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 9 Stöldskydd (1) Din mobiltelefon identifieras med ett IMEI-nummer (telefonens serienummer) som anges på emballagets etikett och i telefonens minne. Första gången du använder telefonen råder vi dig att anteckna detta nummer genom att knappa in *#06# och att förvara det på ett säkert ställe. Det kan efterfrågas av polisen eller av din operatör, om din telefon blir stulen. Med hjälp av detta nummer kan din telefon blockeras och därmed förhindra att den används av utomstående personer, även om de byter SIM-kort. Anvsarsbegränsning Det kan finnas några skillnader mellan beskrivningen i bruksanvisningen och telefonens funktion, som kan bero på software version i din telefon eller specifika operatör tjänster. Juli 2006 (1) Kontakta din nätoperatör för att kontrollera om denna tjänst finns tillgänglig. 9

12 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 10 1 Din telefon... Knappar i standby Vänster funktionsknapp: Åtkomst av menyn Bekräfta val Sändknapp: Svara/Ringa upp Samtalsminne (kort tryckning) Röstbrevlåda (lång tryckning) Låsa/låsa upp knappsatsen (lång tryckning) Navigeringstangent: : Meddelanden : Telefonbok Höger funktionsknapp: Radera/Tillbaka/ Stänga av ringsignalen Avslutningsknapp: Slå på/stänga av Avsluta samtal Gå tillbaka till startskärmen Vibrator (lång tryckning) 10

13 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page Knappar Slå på/stänga av telefonen (lång tryckning) från startskärmen Lägga på Avvisa ett inkommande samtal Gå tillbaka till startskärmen (lång eller kort tryckning) Ringa upp/svara Åtkomst av samtalsminne(kort tryckning) Åtkomst av meddelanden(från startskärmen) Åtkomst av telefonbok (från startskärmen) Rulla, justera volymen under samtal Vänster funktionsknapp: Val/Meny/Bekräfta Visa mottaget meddelande 11

14 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 12 Höger funktionsknapp: Gå tillbaka till föregående skärm (kort tryckning) Stänga av ringsignalen för ett inkommande samtal I redigeringsläget: Radera ett tecken (kort tryckning) Radera alla tecken (lång tryckning) Avlyssna röstbrevlådan (lång tryckning) Infoga intelligent interpunktion (kort tryckning) i redigeringsläget Låsa/låsa upp knappsatsen (lång tryckning) Stora/små bokstäver, automatiskt stora/små bokstäver/texthjälp/ Normal inmatning i redigeringsläget (kort tryckning) Symbolfält (lång tryckning) i redigeringsläget Aktivera/deaktivera vibratorn (lång tryckning) Validera markerat ord (kort tryckning) i redigeringsläget Lägga till ett ord (lång tryckning) i redigeringsläget Rulla fram nästa ord i texthjälpsläget (kort tryckning) - Infoga bokstäver (kort tryckning) eller siffror (lång tryckning) i redigerinsgsläget 12

15 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page Ikoner på startskärmen (1) Batteriets laddningsnivå. Vibrator: din telefon vibrerar (men alarm och signalen för att indikera att batteriet är urladdat kommer att ljuda ändå). Tystnad: Din telefon avger inga ring- eller pipsignaler och vibrerar inte (men alarm och signalen för att indikera att batteriet är urladdat kommer att ljuda ändå). Oläst meddelande. Listan med meddelanden är full: din telefon kan inte ta emot några nya meddelanden. Gå till listan med meddelanden och radera minst ett av dem på ditt SIM-kort (se sidan 34). Missat samtal. Röstmeddelande mottaget. Vidarekoppling: dina samtal vidarekopplas (se sidan 46). Alarm inställt (se sidan 50). Mottagningsförhållanden. Knappsatslås. Nationell roaming. (1) Ikoner och andra illustrationer som förekommer i denna handbok visas endast som vägledning. 13

16 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 14 2 Igångsättning Anslutning Sätta in SIM-kortet (1) För att kunna använda telefonen måste du sätta in ditt SIM-kort. För att sätta in SIM-kortet, ska du stänga av telefonen genom att hålla - knappen nedtryckt. Placera SIM-kortet med chipet nedåt och skjut in det på sin plats. Tryck med fingret på SIM-kortet för att frigöra det Sätta in och ta ut batteriet Passa in fliken längst upp på batteriet med skåran på batterifacket i din telefon. Tryck ned batteriet tills det är ordentligt fastlåst. (1) Kontrollera med din nätoperatör att ditt SIM-kort är kompatibelt med 3V. De tidigare 5 volts korten kan inte längre användas. Kontakta din operatör. 14

17 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 15 Ladda batteriet Anslut laddaren En animation är aktiverad när laddning pågår. Det kan ta flera minuter, innan laddningen startar. Tryck inte för hårt när du sätter in telefonkontakten i uttaget. Det tar några minuter innan batteriikonen indikerar laddningsnivån. Innan laddaren ansluts ska du se till att batteriet är korrekt insatt. Nätuttaget ska finnas i närheten av telefonen och vara lätt tillgängligt (undvik elektriska förlängningssladdar). Innan du använder telefonen för första gången, ska du ladda batteriet fullständigt (ca 3 timmar). Använd endast Alcatels laddare. För optimal funktion bör du ladda telefonen en gång om dagen. Vi råder dig att ladda batteriet fullständigt ( ). 15

18 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 16 Rekommendationer vid användning Din telefon är utrustad med en inbyggd antenn. För optimal samtalskvalitet och funktion ska du inte röra telefonens övre del. Ta bort det bakre höljet 16

19 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page Slå på telefonen Håll -knappen nedtryckt. En välkomstanimation visas i 2 sekunder. Skriv in din PIN-kod om den efterfrågas och bekräfta med vänster funktionsknapp. Om du inte känner till din PIN-kod eller om du har glömt den, ska du kontakta din nätoperatör. Lämna inte din PIN-kod i närheten av telefonen. Den skall förvaras på en säker plats, när den inte behövs. 2.3 Stänga av telefonen Tryck på -knappen från startskärmen (lång tryckning). 17

20 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 18 3 Samtal Ringa upp Slå önskat nummer och tryck sedan på att lägga på trycker du på -knappen. -knappen för att ringa upp. För Om du slår fel nummer, trycker du på höger funktionsknapp en gång för att radera den sista siffran. Tryck och håll knappen nedtryckt för att radera alla siffrorna. För att skriva in "+" eller "p" (paus) håller du nedtryckt. Ringa SOS-samtal -knappen I en nödsituation ska du slå 112 eller annat nummer som du fått av din nätoperatör. Tryck på -knappen. SOS-samtal kan ringas när som helst utan SIM-kort eller PIN-kod. När samtalet ringts visas "SOS" på displayen. Ringa internationellt Håll -knappen nedtryckt. När "+" visas, skiver du in lands- och riktnummer. Slå sedan resten av numret och ring upp. 18

21 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 19 Ringa upp ett nummer från telefonboken Tryck -knappen för att komma till telefonboken. Välj önskat telefonnummer och tryck (se "Telefonbok" på sidan 29). Automatisk återuppringning Om denna funktion är aktiverad, rings den person som du inte kunnat nå upp automatiskt. 3.2 Röstbrevlåda (1) Röstbrevlådan tillhandahålls av ditt nät, så att du inte ska missa något samtal. Den fungerar som en telefonsvarare som du kan avlyssna när som helst. Du kommer till röstbrevlådan från startskärmen genom att utföra en lång tryckning på -knappen. Om numret till din operatörs röstbrevlåda inte visas, slår du det nummer som du fått. För att programmera eller ändra detta nummer senare, hänvisas till valet "Samt. info/röstbrevlåda/röstbrevl. nr" (se sidan 42). För att använda röstbrevlådan utomlands ska du kontakta din nätoperatör före avresan. (1) Kontakta din nätoperatör för att kontrollera om denna tjänst finns tillgänglig. 19

22 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page Ta emot samtal Vid inkommande samtal ringer telefonen och/eller vibrerar, beroende på de parametrar som valts. - För att svara på ett anrop, tryck på -knappen. - För att avvisa ett anrop, tryck på -knappen. - För att stänga av ringsignalen, tryck på höger funktionsknapp. Den uppringande personens nummer visas om det överförs av nätet och du har abonnemang på tjänsten. Om numret registrerats i din telefonbok, visas den uppringande personens namn. 20

23 C61/62_UM_SU /10/06 13:20 Page Tillgängliga funktioner under pågående samtal Du får tillgång till följande val under samtal genom att trycka på vänster funktionsknapp: Parkera/Återta Mute/M. ljud Telefonbok Medd. Pendla Starta konf. Avsl. park.samt. Avsl. alla samt. Privat samtal Ta bort Till Konferens Parkera pågående samtal för att ta ett nytt inkommande samtal. Aktivera/deaktivera mikrofonen. Åtkomst av telefonbok. Åtkomst av meddelanden. Pendla mellan samtal. Tala med flera personer samtidigt. Avsluta det samtal du parkerat. Avsluta alla samtal. Personligt samtal med en enda konferensdeltagare. Utesluta en deltagare från konferensen. Tillfoga en deltagare till konferensen. Under pågående samtal kan du justera volymen med hjälp av navigeringstangenten. 21

24 C61/62_UM_SU /10/06 13:20 Page Samtal väntar (1) Om ett nytt anrop kommer in medan du talar i telefon, anges det med en ljudsignal och bakgrundsbelysningen tänds. Du kan ta samtalet genom att trycka på -knappen. Ditt första samtal placeras automatiskt i väntläge, och du kan sedan pendla mellan samtalen genom att trycka på funktionsknappen "Val" och därefter markera valet "Pendla" i menyn. 3.6 Samtal nr 2 För att ringa upp ytterligare en person under samtalets gång slår du numret eller markerar det i telefonboken via menyn. Tryck sedan på -knappen för att ringa upp. 3.7 Konferens (1) Med din telefon kan du tala med flera personer samtidigt. När du har två samtal på gång trycker du på Val" med vänster funktionsknapp och markerar "Starta konf.". Om ett tredje anrop kommer in, svarar du genom att trycka på -knappen. För att inkludera det i konferensen markerar du "Till Konferens" i valen och bekräftar med vänster funktionsknapp. Med valet "Ta bort" kan du koppla bort en deltagare från konferensen. Om du markerar "Privat samtal", kan du ha ett personligt samtal med en enda deltagare (de andra deltagarna placeras i väntläge). Du kan antingen avsluta pågående samtal: "Avsl. samtal" eller de samtal som parkerats: "Avsl. park.samt." eller alla samtal: "Avsl. alla samt.", vid konferensens slut. (1) Kontakta din nätoperatör för att kontrollera om denna tjänst finns tillgänglig. 22

25 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 23 4 Meny Åtkomst av menyn Tryck på vänster funktionsknapp från startskärmen. Menyn visas som en lista med små ikoner bredvid varje funktion. Välj önskat objekt med hjälp av navigeringstangenterna (, ) och tryck sedan på vänster funktionsknapp igen för att bekräfta. 4.2 Organisation av funktioner För varje funktion i listan hänvisas till motsvarande kapitel i denna handbok. 23

26 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 24 Telefonbok: Gå till/skapa telefonbokskort och ringa samtal från din telefonbok. Medd.: Läsa, skriva och sända SMS. Se dina meddelanden i in- och utkorgen. Justera inställningar och aktivera/deaktivera mottagning av SMS CB-meddelanden. Ljud: Ändra toner, volym, ringsignaler, varningar, ljud vid ON/OFF, pip vid knapptryck. Display: Byta tapet (1), färger (1) för startskärm/inverterad video (2), ON/OFF-skärmar, pausskärm (1) och kontrast. Inställningar: Ställa in tid, datum, språk, säkerhets-, svarsalternativ, etc (1) OT-E200/205. (2) OT-E100/

27 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 25 Samt. info: Åtkomst av sådana funktioner som nummer till röstbrevlåda, samtalsminne, inställningar för samtal, nätverk, vidarekoppling och samtalsspärr. Spel: Spela de 2 spel som är installerade i din telefon. Verktyg: Åtkomst av alarm- och räknarfunktioner. Tjänst. Åtkomst av operatörstjänster (1). (1) Beroende på din operatörs nät. 25

28 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 26 TELEFONBOK - Se - Skapa Tlf.bok på SIM Mob. tlf.bok - Radera Ett efter ett Radera allt - Kopiera Sim>telefon Telefon>SIM - Samt. grupp Familj Vänner Älskling Arbete Kontor Annan - Välj. tlf.bok Alla objekt Tlf.bok på SIM Mob. tlf.bok - Minnesstatus - Mitt nummer Se Skapa MEDD. - Skapa - Inkorg - Utkorg Avsänt Ej avsända - Arkiv Inkorg Avsänt Ej avsända - Fördefinierade - Radera Inkorg Avsänt Ej avsända Arkiv Alla - Inställningar Servicec. c. Giltighet Mottagn.bevis - SMS CB Aktivera Läsa Ny CB-kod Lista 26

29 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 27 LJUD - Välj toner Ringsignal Vibrator Vibr.+ringsign. Vibr.>ring Vibr.pip.ring Tystnad - Volym - Ringsignal - SMS varning - Påslagn.signal - Avstängn.signal - Alarm signal - Knappip DISPLAY - Tapet (1) - Färger (1) /Negativ visn. (2) - PÅ-skärm - AV-skärm - Pausskärm (1) - Kontrast INSTÄLLNINGAR - Klocka Tid/Datum Tidsformat Datumformat Display - Språk - Ordbok - Säkerhet PIN1 kod Telefonkod Ändra PIN2 FDN - Auto.AV/PÅ - Svarsalt. Sändknapp Automatiskt (3) Alla knappar - Fabriksinställn SAMT. INFO - Röstbrevlåda - Samtalsminne Missade samt. Inkom. samtal Utg. samtal (1) OT-E200/205. (2) OT-E100/105. (3) Om headset anslutits. 27

30 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 28 - Samtalinställn. Minutvarning Samtal väntar AutouppRing Räkning - Längd - Kostnad Maskera ID - Välja nätverk Automatiskt Manuellt Favoriter - Vidarekoppling Obetingat Vid upptaget Vid ej svar Utanför täckn. Status Annullera allt - Samtalsspärr Utg. samtal Internationella Utom->Hem Inkom. samtal I utlandet Status Annullera allt Byta lösenord SPEL - Ryssland - Brickor VERKTYG - Alarm - Räknare TJÄNST. 28

31 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 29 5 Telefonbok... I telefonboken kan du lagra telefonnummer och namn (eller kort), antingen i SIM-minnet och/eller i telefonens minne. Du kan lagra upp till 250 objekt i telefonens minne. 5.1 Telefonboksmeny Se Skapa Radera Kopiera Samt. grupp Välj. tlf.bok Minnesstatus Mitt nummer Åtkomst av kontaktlistan (bokstavsordning). Skriv in nummer och namn för en ny kontakt. Radera markerad kontakt. Kopiera markerad kontakt från SIM-minnet till telefonens minne och tvärtom. Sortera namn efter kategori. Välj telefonbok i SIM, i mobilen eller båda samtidigt. Kontrollera antalet kontakter och återstående minnesutrymme. Skriv in dina egna telefonnummer för framtida hänvisning. 29

32 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page Använda telefonboken ("Se") Markera "Telefonbok" från startskärmen och sedan "Se" för att komma till listan med dina kontakter. Namnen är sorterade i bokstavsordning Tillgängliga val i kontaktlistan När du valt ett namn, trycker du på vänster funktionsknapp för att komma till följande val: Ring nummer Ringa upp det nummer du valt. Sända meddel. Detaljer Ändra Radera Kopiera Samt. grupp Skapa ett meddelande för att skicka till den kontakt du valt. Visa namn och telefonnummer Ändra uppgifter om vald kontakt. Radera vald kontakt. Kopiera kortet till telefonbok i mobil eller i SIM. Infoga vald kontakt i en viss grupp (familj, vänner, kontor, osv). Söka efter nr Sök genom att skriva in ett visst telefonnummer Ringa upp För att ringa upp kan du antingen trycka på knappen markerats eller markera "Ring nummer" i valmenyn., när namnet 30

33 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page Samtal grupp Du kan sortera namnen efter kategori (familj, älskling, vänner, kontor, arbete, annan) och välja en särskild ringsignal. För varje grupp kan du välja följande: Ändra Ändra namn på gruppen. Ringsignal Ställa in en speciell ringsignal för denna grupp. SMS varning Ställa in en speciell SMS-signal för denna grupp. Medlemmar Visa medlemmarna i denna grupp. Tillägg medlem Tillfoga en ny medlem till gruppen. Radera allt Radera alla medlemmar i denna grupp Söka efter namn med hjälp av dess första bokstav Du kan söka efter personens namn genom att trycka på den knapp där den första bokstaven i hans/hennes namn förekommer. Om du till exempel trycker två gånger på, visas de namn som börjar med "B". 31

34 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 32 6 Meddelanden... Från din telefon kan du läsa, skriva, sända och ta emot SMS och utbyta meddelanden med andra mobiltelefoner. För att få tillgång till meddelandena från startskärmen, trycker du på den övre delen av knappen eller på vänster funktionsknapp och markerar ikonen "Medd.". 6.1 Skapa SMS Markera "Skapa" i "Medd."-menyn och mata in ditt meddelande. Tryck på vänster funktionsknapp för att komma till följande lista: Sända Sända meddelandet till en mottagare. Till flera Till (1) Spara Sända meddelandet till en grupp personer som du definierat. Sända ett meddelande till en adress. Registrera meddelandet i "ej sänt"-korgen och sända det senare. Fördefinierade Använda eller ändra ett existerande meddelande. Avbryta Radera meddelandet. Texthjälp (T9) Välj detta läge för snabbare inmatning av orden. (1) Kontrollera med din nätoperatör om denna tjänst finns tillgänglig. 32

35 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 33 Symboler Lägga till symboler. 123 Växla till sifferläge. T9 hjälp Hjälpmeny för texthjälp. Språk Språklista. Mina ord Tillfoga ett ord i din ordlista. Nästa ord Till/Från Om denna funktion är aktiverad, visas det ord som verkar mest lämpligt som nästa ord i din mening. Auto ord Till/Från Om denna funktion är aktiverad, avslutas ordet automatiskt; om den är deaktiverad, måste du skriva in alla bokstäverna i ordet men endast ett knapptryck per bokstav. 6.2 Inkorg/Utkorg I Inkorgen visas lästa och olästa meddelanden med olika ikoner. Utkorgen innehåller sända och ej sända meddelanden. Markera det meddelande du vill läsa och tryck sedan på vänster funktionsknapp för att komma till följande val: 33

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Tillståndsikoner Din telefon Batteriets laddningsnivå Initiering av röstbrevlådan / Informationer som kan visas Programmerad mötespåminnelse

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A Snabbguide Ascom d43 DECT-handset 1. Översikt över handset 1. Översikt över handset Ascom d43 är ett extremt användarvänligt handset som utformats för att underlätta en effektiv och pålitlig kommunikation.

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni Kom igång med Phonera Mobiltelefoni Välkommen som mobilkund hos Phonera! I detta häfte har vi sammanställt information som hjälper dig att komma igång och som ger dig svar på vanliga frågor om mobiltelefoni

Läs mer

Soneco MC2 BRUKSANVISNING

Soneco MC2 BRUKSANVISNING 1(11) Soneco MC2 BRUKSANVISNING 2(11) Publicerat i september 2007 Copyright 2007 Soneco Oy Soneco Oy (Ltd.) Teknologiantie 14 A, FI-90570 Uleåborg, FINLAND. Soneco MC2 är Soneco Oy:s varumärke. Detta dokument

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome D200 D205 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att

Läs mer

BeoCom 4. Handledning

BeoCom 4. Handledning BeoCom 4 Handledning Innan du börjar Så här använder du handboken Här ser du hur de olika knapparna och statusdisplayen avbildas i anvisningarna. Knappar på luren... Hjulet Knappen Samtalslista, som ger

Läs mer

Seniortelefon GSP-110. Användarhandbok

Seniortelefon GSP-110. Användarhandbok Seniortelefon GSP-110 www.facebook.com/denverelectronics Användarhandbok Swedish 85 Börja använda------------------------------------------87 Sätt in/ta ur batteri----------------------------------87 Sätt

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 1. Översikt... 3 Knapparnas funktioner 4 2. Huvudmeny... 5 3. Intern meny... 6 4. Samtal... 7 Ta emot samtal 7 Ringa upp 7 5. Texter i display... 8 Klarläge 8 Under pågående

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

I utlandet. Före resan

I utlandet. Före resan I utlandet I samband med en resa utomlands finns det flera saker som är viktiga att tänka på. För att kunna ringa och ta emot samtal med din mobil utomlands måste din svenska operatör ha ett avtal med

Läs mer

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Den här snabbguiden ger kortfattade beskrivningar över hur du använder basfunktionerna Fler funktioner och tekniska data beskrivs i användarhandboken Den fullständiga

Läs mer

Alcatel First Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel First Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hur används denna manual? How Du förfogar över en digital apparat Alcatel First Reflexes. Denna apparat som är mycket enkel

Läs mer

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Innehåll SÄKERHETSINFORMATION... 4 KOMMA IGÅNG... 5 Knapparna... 5 Skärmens symboler... 6 Installera telefonen... 7 Laddning av handenheten... 7 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING...

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D130 D135 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att

Läs mer

Doro PhoneEasy. 338gsm

Doro PhoneEasy. 338gsm Doro PhoneEasy 338gsm 20. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0.. På/av Sidoknapp (volym) Menyknapp Display Snabbval Samtalsknapp/OK Numerisk knappsats * / Knapplås # / Byt profil Avsluta samtal/radera/bakåt Pilknappar

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20 Cisco 6961 Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display

Läs mer

Lättanvänd mobiltelefon

Lättanvänd mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Lättanvänd mobiltelefon SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den är gjord för att vara lätt att använda men

Läs mer

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi Telefon För Handi med telefonfunktion Programversion 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Manual. Hemtelefoni via mobilnätet.

Manual. Hemtelefoni via mobilnätet. Manual. Hemtelefoni via mobilnätet. Grattis till ett riktigt smart val! Hemtelefoni via mobilnätet är en smart och prisvärd tjänst, där du ringer precis som vanligt fast till ett lägre pris. Den enda skillnaden

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag för

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D230 D235 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D4550 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Dialect Unified MAC-klient

Dialect Unified MAC-klient Dialect Unified MAC-klient Med Dialect Unified MAC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega du får tillgång

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK NP88

ANVÄNDARHANDBOK NP88 ANVÄNDARHANDBOK NP88 ANVÄNDARHANDBOK FÖR NP88 1.0 Innehållsförteckning Sida INLEDNING...2 KNAPPAR...2 SLÅ PÅ PERSONSÖKAREN...3 STÄNGA AV PERSONSÖKAREN...4 TA EMOT OCH LÄSA MEDDELANDEN...4 SLÅ PÅ OCH STÄNGA

Läs mer

TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide

TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide Innehåll Översikt 3 Vad finns i kartongen? 4 Vad finns i kartongen?... 4 Komma igång 6 Montera TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starta TomTom Hands-Free Car

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801 Bruksanvisning Maxcom KXT-801 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer 1 direktminne

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support M330 M335 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att

Läs mer

Doro PhoneEasy 507S. Svenska

Doro PhoneEasy 507S. Svenska Doro PhoneEasy 507S Svenska 1 14 15 2 3 4 5 13 12 11 10 9 8 6 7 16 17 18 19 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Mobiltelefon FAS-18100M

Mobiltelefon FAS-18100M Mobiltelefon FAS-18100M www.facebook.com/denverelectronics Användarhandbok SWE-1 Svenska Börja använda Sätt in/ta ur batteri Sätt in batteri 1. Öppna batteriluckan. 2. Sätt batteriet i batterifacket. Håll

Läs mer

Jabra BT2047 BRUKSANVISNING JABRA BT2047. jabra

Jabra BT2047 BRUKSANVISNING JABRA BT2047. jabra Jabra BT2047 jabra BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL TACK!...2 OM...2 HEADSETETS FUNKTIONER...2 KOMMA IGÅNG...3 LADDA HEADSETET...4 SLÅ PÅ OCH STÄNGA AV HEADSETET...4 PARA IHOP HEADSETET MED TELEFONEN...5 BÄR

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen Telia Touchpoint mobil växellösning Kom igång med appen Så här använder du appen Telia Touchpoint Installera appen Börja med att öppna App Store eller Google Play och sök på Touchpoint. Installera appen

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

BeoCom 2. Handledning

BeoCom 2. Handledning BeoCom 2 Handledning Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

ROCK V40 SNABB GUIDE

ROCK V40 SNABB GUIDE ROCK V40 SNABB GUIDE 1 Frigör ROCK V40 batteri skalet Lås upp och ta bort batteriskalet, öppna sedan tätningskyddet. 2 Sätt i SIM kortet Sätt in SIM 1 / 2 kortet i telefonen enligt bilden nedan (kontakt

Läs mer

Snabbstartguide CD181/CD186

Snabbstartguide CD181/CD186 Snabbstartguide CD181/CD186 Viktiga säkerhetsinstruktioner Använd endast den strömförsörjning som anges i tekniska data. Se till att produkten inte kommer i kontakt med vätska. Risk för explosion om batteriet

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-53W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Bruksanvisning Maxcom KXT-709

Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning med kalender Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

Aastra 7187a analog telefon

Aastra 7187a analog telefon Aastra 7187a analog telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 5 Samtalslista 5 Snabbknappar 6 Telefonboken 6 Telefoninställningar 7 Väggmontering

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

MANUAL LYNC 365 TELEFONI

MANUAL LYNC 365 TELEFONI INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Användarmanual Cellips gränssnitt... 2 1. Lync 365- telefonnummer... 2 1.1. Vidarekoppling... 2 1.2. Telefoniinställningar... 3 1.3. Röstbrevlåda... 3 1.4.

Läs mer

Användarhandbok. 9352097 Utgåva 4

Användarhandbok. 9352097 Utgåva 4 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352097 Utgåva 4 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer

Skype för Samsung TV. Komma igång med Skype 2. Logga in med ett befintligt konto 3. Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4

Skype för Samsung TV. Komma igång med Skype 2. Logga in med ett befintligt konto 3. Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4 Komma igång med Skype Logga in med ett befintligt konto 3 Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4 Ansiktsidentifiering 5 Skype för Samsung TV Skapa nytt konto 6 Bildskärm 7 Lägga till kontakt 8

Läs mer

FLEX sinc. Trådlöst A2DP Bluetooth headset. Stöd för strömmande media DSP ljudförbättring Bullerdämpande mikrofon Bluetooth V2.

FLEX sinc. Trådlöst A2DP Bluetooth headset. Stöd för strömmande media DSP ljudförbättring Bullerdämpande mikrofon Bluetooth V2. FLEX sinc Trådlöst A2DP Bluetooth headset Stöd för strömmande media DSP ljudförbättring Bullerdämpande mikrofon Bluetooth V2.1+EDR ILD International AB 2010 V0.99 Innehåll i förpackningen FLEX sinc headset

Läs mer

Alcatel First Reflexes

Alcatel First Reflexes Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Så här använder du denna manual Du förfogar över en digital apparat Alcatel First REFLEXES. Åtgärder Lyft luren Lägg på luren

Läs mer

Bluetooth Halsslinga för hörapparater. Bruksanvisning NL 200

Bluetooth Halsslinga för hörapparater. Bruksanvisning NL 200 Bluetooth Halsslinga för hörapparater Bruksanvisning NL 200 Information om äkerhet 1 Information om äkerhet Avsedd användning NL200 teleslinga har utvecklats att upprätta en anslutning med Bluetooth-kompatibla

Läs mer

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 760 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 760 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Andra produkt- och företagsnamn som påträffas här kan vara varumärken av respektive ägare.

Andra produkt- och företagsnamn som påträffas här kan vara varumärken av respektive ägare. OFFICIELLT MEDDELANDE Copyright 2009 TELTONIKA Ltd. Alla rättigheter ägs av författaren. Ingen del av det här dokumentets innehåll får kopieras, mångfaldigas eller spridas utan skriftligt tillstånd av

Läs mer

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems)

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) Bruksanvisning för Systemtelefon DS-5038S DS-5014S DS-5007S Samsung Telecoms (UK) Ltd. AxCom AB 1 Förbehåll Samsung Telecoms förbehåller sig rätten

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-112 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Talknappstjänsten 1.5

Talknappstjänsten 1.5 Talknappstjänsten 1.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som

Läs mer

Bruksanvisning. Tekniskdata: GSM: 850/900/1800 / 1900MHz GPRS: Class12 MHz / L1, MHz C/A-kod

Bruksanvisning. Tekniskdata: GSM: 850/900/1800 / 1900MHz GPRS: Class12 MHz / L1, MHz C/A-kod Bruksanvisning Läs den här bruksanvisningen före användning. Illustrationerna i denna instruktionsbok är för referens vi hänvisar till den faktiska produkten. Tekniskdata: GSM: 850/900/1800 / 1900MHz GPRS:

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BIG EASY 2 Innehållsförteckning 1 Snabbreferens...1 2 Mobiltelefonen och dess beståndsdelar...2 2.1. Yttre hölje...2 2.2. Elektroniskt knapplås...2 2.3. Skärmen...3 2.4. Batterilucka och SIM-kortsfack...4

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger XL

BRUKSANVISNING. Logger XL BRUKSANVISNING 000426 Logger XL Logger XL OBS! Om mellanproppen sitter ensam (utan en telefon i "ryggen") i jacket, bryts alla efterliggande jack bort. Om den skall sitta utan en telefon inkopplad kan

Läs mer

Din manual NOKIA 610 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822049

Din manual NOKIA 610 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822049 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual PHILIPS SE1401B http://sv.yourpdfguides.com/dref/1013531

Din manual PHILIPS SE1401B http://sv.yourpdfguides.com/dref/1013531 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS SE1401B. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Snabbguide Konftel 300M

Snabbguide Konftel 300M Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300M SVENSKA Beskrivning Konftel 300M är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till mobilnät (GSM/3G) eller dator (USB). På www.konftel.com/300m

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

Doro Secure 580IP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IP Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag

Läs mer

Kom igång med hemtelefoni via mobilnätet. Installationen tar bara några minuter

Kom igång med hemtelefoni via mobilnätet. Installationen tar bara några minuter Kom igång med hemtelefoni via mobilnätet Installationen tar bara några minuter Paketets innehåll Grattis till ett bra val! Nu har du tillgång till riktigt smart och framtidssäker telefoni, där du ringer

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med smartphone-appen

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med smartphone-appen Telia Touchpoint mobil växellösning Kom igång med smartphone-appen Så här använder du appen Telia Touchpoint Installera appen Börja med att öppna App Store eller Google Play och sök på Touchpoint. Välj

Läs mer

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat TEKNISKA DATA Personsökare för Ton- och Numeriksökning. Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat Batteri: 1,5 V alkaliskt batteri, typ IEC LR6. Räcker 1 500 timmar. Dimensioner: Bredd: 24 mm Höjd:

Läs mer

Välkommen till oss på Glocalnet!

Välkommen till oss på Glocalnet! Kom igångguide för Kontantkort Välkommen till oss på Glocalnet Grattis till ett smart och lågt val. Med Glocalnet Kontantkort har du full koll på dina mobilkostnader eftersom du betalar i förväg. Samtidigt

Läs mer

BeoCom 6000. Handledning

BeoCom 6000. Handledning BeoCom 6000 Handledning Innan du börjar 3 Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 6000 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex.

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D450 D455 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att

Läs mer

Batteri installation. Notera

Batteri installation. Notera DT-120/DT-180 Kontroller POWER/BAND knapp LCD display DBB/ STEP knapp Mono/Stereo knapp Volym knapp Tuning hjul / Inställning av Tid Lås knapp Batterifack Remhållare Hörlursuttag Memory knapp Display

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

PTCarPhone 3c. Kurzanleitung Brief Instruction Notice succincte Snabb Guide DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS SVENSK

PTCarPhone 3c. Kurzanleitung Brief Instruction Notice succincte Snabb Guide DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS SVENSK D PTCarPhone 3c DEUTCH ENGLIH FRANÇAI VENK Kurzanleitung Brief Instruction Notice succincte nabb Guide www.ptcarphone.de Innehållsförteckning Översikt ymboler 27 Knappar och display 27 Handsfree- och privatläge

Läs mer

Snabbguide. Anslutningar. Digital trådlös telefon PQQW15793ZA DC0807PF0 NE-3/3. Modellnr. KX-TG8200NE

Snabbguide. Anslutningar. Digital trådlös telefon PQQW15793ZA DC0807PF0 NE-3/3. Modellnr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(sw-sw).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 9:35 AM Snabbguide Rutinunderhåll L Rengör produkten med en mjuk och torr trasa. Produktens yta kan repas om du torkar eller gnuggar på den med en

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer