Svenska - 3DS12707ALAA 01. C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska - 3DS12707ALAA 01. C61/62_UM_SU-28-09-06 2/10/06 13:51 Page 1"

Transkript

1 Svenska - 3DS12707ALAA 01 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 1

2 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 2

3 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 1 Innehållsförteckning... Allmänna råd...4 Allmän information Din telefon Knappar Ikoner på startskärmen Igångsättning Anslutning Slå på telefonen Stänga av telefonen Samtal Ringa upp Röstbrevlåda Ta emot samtal Tillgängliga funktioner under pågående samtal Samtal väntar Samtal nr Konferens Meny Åtkomst av menyn Organisation av funktioner Telefonbok Telefonboksmeny Använda telefonboken ("Se") Tillgängliga val i kontaktlistan Ringa upp Samtal grupp Söka efter namn med hjälp av dess första bokstav

4 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 2 6. Meddelanden Skapa SMS Inkorg/Utkorg Arkiv Fördefinierade meddelanden Radera Inställningar SMS CB Ljud Välj toner Volym Ringsignaler Varningar Knappip Display Tapet PÅ/AV-skärmar Färger/Negativ visning Pausskärm Kontrast Inställningar Klocka Språk Säkerhet Automatisk AV/PÅ Svarsalternativ Återställa fabriksinställningar Ordbok

5 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page Samtalsinfo Röstbrevlåda Samtalsminne Samtalsinställningar Välja nätverk Vidarekoppling Samtalsspärr Spel Ryssland Brickor Tillgängliga val Verktyg Alarm Räknare Teckentabell Garanti för telefonen Tillbehör Problem och lösningar

6 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 4 Allmänna råd... Läs detta kapitel noga innan du börjar använda telefonen. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skador som uppstår till följd av felaktig användning av telefonen och/eller användning stridande mot rekommendationerna i denna handbok. SÄKERHETSREGLER FÖR ANVÄNDNING UNDER FÄRD I FORDON: Med hänsyn till studier som visar att användning av en mobiltelefon under körning utgör en reell riskfaktor, även i kombination med en handsfreesats (bilinstallation, öronsnäcka ), bör föraren undvika att använda sin telefon, om inte fordonet står stilla. När din telefon är ansluten avger den elektromagnetiska vågor som kan störa fordonets elektroniska system, som t ex ABS-bromsar, och airbag-system. För att undvika problem: - bör du inte lägga telefonen på instrumentbrädan eller i det område där en Airbag utlöses. - ska du kontrollera med din återförsäljare eller med bilfabrikanten om instrumentbrädan är korrekt skyddad mot mobiltelefoners RF-energi. REKOMMENDATIONER: Stäng av telefonen innan du går ombord på flygplan. Överträdelse kan medföra rättsliga åtgärder. Stäng av telefonen i sjukhusmiljö, utom i särskilda, anvisade zoner. Liksom andra vanligt förekommande apparater, kan mobiltelefoner påverka funktionen av annan elektrisk eller elektronisk utrustning eller utrustning som använder radiofrekvenser. Stäng av telefonen i närheten av platser där lättantändliga vätskor eller gaser förvaras. Följ noga alla skyltar och anvisningar som finns uppsatta vid bränsleupplag, bensinstationer, kemiska fabriker och alla områden där det kan finnas fara för explosion. När telefonen är påslagen, måste avståndet mellan telefonen och en medicinsk apparat, som t ex pacemaker, hörapparat eller insulinspruta, vara minst 15 cm. När du använder telefonen ska du vara särskilt noga med att lägga telefonen mot det öra som inte är på samma sida som eventuella apparater. För att undvika hörselnedsättning ska du ta samtalet innan du lägger telefonen mot örat. Ta också bort telefonen från örat, när du använder handsfree -funktionen, eftersom den ökade volymen kan orsaka hörselskador. Låt inte små barn använda telefonen utan tillsyn. När du sätter tillbaka höljet, ska du notera att din telefon kan innehålla ämnen som kan framkalla allergiska reaktioner. Hantera alltid telefonen med försiktighet på rena och dammfria platser. För optimal effektivitet bör du stänga av telefonen då och då. 4

7 C61/62_UM_SU /10/06 13:19 Page 5 Se till att du inte utsätter din telefon för ogynnsamma omgivningar (imma, fukt, regn, inträngande vätska, damm, havsluft, o s v). Tillverkarens rekommenderade användningstemperatur ligger mellan -20 C och +55 C. Över 55 C finns det risk för försämrad text i telefonens display. Denna försämring är tillfällig och utan konsekvenser. Försök inte öppna eller själv reparera telefonen. Du ska inte tappa, kasta eller böja din mobiltelefon. Måla inte telefonen. Använd endast batterier, laddare och tillbehör från Alcatel som är kompatibla med din modell (se listan med tillbehör, sidan 55). T&A Mobile Phones och dess dotterbolag frånsäger sig allt ansvar för skador som orsakas av andra batterier eller laddare. Kasta inte din telefon bland hushållssoporna. Kontrollera de lokala regler som gäller för kassering av elektroniska produkter. Glöm inte att ta säkerhetskopior eller spara skriftliga uppteckningar över all viktig information som finns lagrad i din telefon. Vissa människor kan drabbas av epileptiska anfall eller blackout när de utsätts för blinkande ljus, eller när de spelar videospel. Dessa anfall eller blackouter kan inträffa även om personen ifråga aldrig tidigare drabbats av anfall eller blackout. Om du har råkat ut för anfall eller blackout, eller om någon i din familj har drabbats, ska du rådfråga din läkare, innan du spelar videospel med din telefon eller startar en funktion med blinkande ljus i telefonen. Föräldrar bör övervaka sina barns användning av videospel eller andra funktioner som innehåller blinkande ljus i telefonerna. Alla måste avbryta användningen och kontakta läkare om något av följande symptom uppstår: kramp, ögon- eller muskelryckningar, medvetslöshet, ofrivilliga rörelser eller förvirring. För att begränsa sannolikheten för sådana symptom, ska du vidta följande försiktighetsåtgärder: - Spela inte eller använd inte funktioner med blinkande ljus om du är trött eller lider av sömnbrist. - Ta en paus på minst 15 minuter varje timme. - Spela i ett rum med all belysning tänd. - Spela på största möjliga avstånd från skärmen. När du spelar med din telefon, kan du hända att du känner tillfälligt obehag i händer, armar, axlar, nacke eller andra kroppsdelar. Följ dessa instruktioner för att undvika sådana problem som seninflammation handlovkanalsyndrom eller andra muskel- och skelettbesvär: - Ta en paus på minst 15 minuter varje timme under spel - Om dina händer, handleder eller armar blir trötta eller ömma när du spelar, ska du avbryta spelet och vila i flera timmar innan du spelar igen. - Om dina händer, handleder eller armar är fortsatt ömma under och efter spelet, ska du avbryta spelet och uppsöka läkare. 5

8 C61/62_UM_SU /10/06 13:19 Page 6 Den här symbolen på din telefon, på batteri och tillbehör anger att dessa produkter måste lämnas på särskilda uppsamlingsplatser, när de tjänat ut: - Kommunala sopstationer med särskilda behållare för sådan utrustning - Uppsamlingsbehållare på försäljningsställen För att förhindra att ämnen sprids i naturen kommer de sedan att återvinnas så att komponenterna kan återanvändas. I EU-länder : Dessa uppsamlingsställen är tillgängliga utan kostnad. Alla produkter med denna beteckning måste lämnas på dessa uppsamlingsställen. I länder utanför EU: Utrustning med denna symbol får inte kastas i vanliga soptunnor, om det finns lämpliga återvinnings- och uppsamlingsanläggningar i ditt land eller i din region, utan måste lämnas på särskilda uppsamlingsställen för återvinning. BATTERI: Se till att telefonen är frånslagen, innan du tar ut batteriet ur telefonen. Följ nedanstående rekommendationer för batterierna: - Försök inte öppna batteriet (risk för skador av kemiska ämnen och brännskador). - Gör inte hål i det, ta inte isär det, framkalla inte kortslutning i ett batteri. - Bränn inte ett använt batteri, kasta det inte bland hushållssoporna, förvara det inte i temperaturer över 60 C. Se till att du gör dig av med batteriet i enlighet med gällande miljöskyddslagar. Använd endast batteriet för det ändamål det är avsett för. Använd aldrig skadade batterier eller sådana som inte rekommenderas av T&A Mobile Phones Limited och/eller dess filialer. LADDARE: Nätanslutna laddare är konstruerade för användning i ett temperaturområde mellan 0 och 40 C. De laddare som är avsedda för din mobiltelefon överensstämmer med gällande säkerhetsstandarder för IT- och kontorsutrustning och ska endast användas för detta ändamål. ELEKTROMAGNETISKA VÅGOR Giltig överenstämmelse med internationella standarder (ICNIRP) eller med det europeiska direktivet 1999/5/CE (R&TTE) är en förutsättning för lansering av alla mobiltelefonmodeller på marknaden. Skydd av hälsa och allmän säkerhet för användare av mobiltelefoner och andra personer är ett viktigt krav i dessa standarder och i detta direktiv. DENNA MOBILTELEFON UPPFYLLER INTERNATIONELLA OCH EUROPEISKA KRAV NÄR DET GÄLLER ELEKTROMAGNETISKA VÅGOR. 6

9 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 7 Din mobiltelefon är en radiosändare/-mottagare. Den har konstruerats och tillverkats med hänsyn till de tröskelvärden för exponering av Radiofrekvenser (RF) som rekommenderas i internationella krav (ICNIRP) (1) och Europeiska Unionens Råd (Rekommendation 1999/519/EC) (2). Dessa gränsvärden ingår i en serie med olika krav och fastställer tillåtna radiofrekvensnivåer för befolkningen i sin helhet. De har tagits fram av oberoende expertgrupper på grundval av regelbundna och noggranna, vetenskapliga utvärderingar. I gränserna ingår en betydande säkerhetsmarginal avsedd att garantera säkerhet för alla, oberoende av ålder och hälsotillstånd. Exponeringsnormen för mobiltelefoner har fastställts med hjälp av en mätenhet kallad Specific Absorption Rate eller SAR (Specifikt Absorptionsvärde). Det gränsvärde för SAR som rekommenderas i internationella krav eller av EU-rådet är i medeltal 2.0 W/kg för 10 g mänsklig vävnad. Testerna har utförts på basis av de standarder beträffande användningssätt som fastställts enligt gällande specifikationer med telefoner som sänder på maximal styrkenivå över alla frekvensband. Även om SAR-testerna genomförs med högsta möjliga styrka, ligger den verkliga SAR-nivån för en mobiltelefon som används i allmänhet betydligt under de maximumvärden som erhålls i samband med testerna. Trots att mobiltelefoner är konstruerade för att fungera på olika styrkenivåer, använder de endast den allra lägsta styrkenivå som krävs för att säkerställa uppkoppling till nätet. Principen är att ju närmare du befinner dig en basstationsantenn, desto lägre är styrkenivån och telefonens SAR-värde. Det högsta testade SAR-värdet för denna mobiltelefonmodell, när den används intill örat och i enlighet med standarden, är 1.0 W/kg. Även om SAR-värdena kan variera beroende på telefon och användningssätt, uppfyller samtliga telefoner gällande internationella riktlinjer och EU-krav beträffande RF-exponering (radiovågor). Världshälsoorganisationen (WHO) anser att aktuella vetenskapliga kunskaper inte bör föranleda några särkilda försiktighetsåtgärder för användning av mobiltelefoner. Om en person känner oro kan han/hon begränsa sin egen eller sina barns RF-exponering genom att begränsa samtalslängden eller genom att använda handsfree-utrustning för att hålla apparaten borta från huvudet och kroppen (faktablad nr 193). Ytterligare information från WHO om elektromagnetiska fält och hälsovård finns tillgänglig på Internetadress Din telefon är utrustad med en inbyggd antenn. För att erhålla optimal samtalskvalitet ska du se till att inte röra eller förstöra den. (1) ICNIRP-kraven är tillämpliga i följande områden: Centralamerika (utom Mexiko), Sydamerika, Syd- och Nordafrika, Asiens Stillahavsländer (utom Taiwan, Korea), Australien. (2) EU-rekommendation (1999/519/EC) är tillämplig i följande områden: Europa, Israel. 7

10 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 8 Allmän information... Internetadress: Wap adress: wap.my-onetouch.com Nummer till Hot Line: se broschyren T&A Mobile Phones Services eller titta på vår hemsida. På vår hemsida hittar du vår sektion för FAQ (Frequently Asked Questions). Du kan också kontakta oss per för att ställa dina frågor. Din telefon är en radiosändare som använder GSM-näten med 900, 1800 MHz-band. Märkningen anger att din telefon överensstämmer med direktiv 1999/5/CE (R&TTE), och att motsvarande tillbehör överensstämmer med gällande EC-direktiv. Fullständig version av deklarationen om överensstämmelse för din telefon finns tillgänglig på vår hemsida T9 Text Input tillverkas på licens av ett eller fler av följande amerikanska patent: Nr , 5.818,437, , , , , , och , och europeiska patent: Nr ( ), ( ), ( ), och ytterligare patent har sökts över hela världen. 8

11 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 9 Stöldskydd (1) Din mobiltelefon identifieras med ett IMEI-nummer (telefonens serienummer) som anges på emballagets etikett och i telefonens minne. Första gången du använder telefonen råder vi dig att anteckna detta nummer genom att knappa in *#06# och att förvara det på ett säkert ställe. Det kan efterfrågas av polisen eller av din operatör, om din telefon blir stulen. Med hjälp av detta nummer kan din telefon blockeras och därmed förhindra att den används av utomstående personer, även om de byter SIM-kort. Anvsarsbegränsning Det kan finnas några skillnader mellan beskrivningen i bruksanvisningen och telefonens funktion, som kan bero på software version i din telefon eller specifika operatör tjänster. Juli 2006 (1) Kontakta din nätoperatör för att kontrollera om denna tjänst finns tillgänglig. 9

12 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 10 1 Din telefon... Knappar i standby Vänster funktionsknapp: Åtkomst av menyn Bekräfta val Sändknapp: Svara/Ringa upp Samtalsminne (kort tryckning) Röstbrevlåda (lång tryckning) Låsa/låsa upp knappsatsen (lång tryckning) Navigeringstangent: : Meddelanden : Telefonbok Höger funktionsknapp: Radera/Tillbaka/ Stänga av ringsignalen Avslutningsknapp: Slå på/stänga av Avsluta samtal Gå tillbaka till startskärmen Vibrator (lång tryckning) 10

13 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page Knappar Slå på/stänga av telefonen (lång tryckning) från startskärmen Lägga på Avvisa ett inkommande samtal Gå tillbaka till startskärmen (lång eller kort tryckning) Ringa upp/svara Åtkomst av samtalsminne(kort tryckning) Åtkomst av meddelanden(från startskärmen) Åtkomst av telefonbok (från startskärmen) Rulla, justera volymen under samtal Vänster funktionsknapp: Val/Meny/Bekräfta Visa mottaget meddelande 11

14 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 12 Höger funktionsknapp: Gå tillbaka till föregående skärm (kort tryckning) Stänga av ringsignalen för ett inkommande samtal I redigeringsläget: Radera ett tecken (kort tryckning) Radera alla tecken (lång tryckning) Avlyssna röstbrevlådan (lång tryckning) Infoga intelligent interpunktion (kort tryckning) i redigeringsläget Låsa/låsa upp knappsatsen (lång tryckning) Stora/små bokstäver, automatiskt stora/små bokstäver/texthjälp/ Normal inmatning i redigeringsläget (kort tryckning) Symbolfält (lång tryckning) i redigeringsläget Aktivera/deaktivera vibratorn (lång tryckning) Validera markerat ord (kort tryckning) i redigeringsläget Lägga till ett ord (lång tryckning) i redigeringsläget Rulla fram nästa ord i texthjälpsläget (kort tryckning) - Infoga bokstäver (kort tryckning) eller siffror (lång tryckning) i redigerinsgsläget 12

15 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page Ikoner på startskärmen (1) Batteriets laddningsnivå. Vibrator: din telefon vibrerar (men alarm och signalen för att indikera att batteriet är urladdat kommer att ljuda ändå). Tystnad: Din telefon avger inga ring- eller pipsignaler och vibrerar inte (men alarm och signalen för att indikera att batteriet är urladdat kommer att ljuda ändå). Oläst meddelande. Listan med meddelanden är full: din telefon kan inte ta emot några nya meddelanden. Gå till listan med meddelanden och radera minst ett av dem på ditt SIM-kort (se sidan 34). Missat samtal. Röstmeddelande mottaget. Vidarekoppling: dina samtal vidarekopplas (se sidan 46). Alarm inställt (se sidan 50). Mottagningsförhållanden. Knappsatslås. Nationell roaming. (1) Ikoner och andra illustrationer som förekommer i denna handbok visas endast som vägledning. 13

16 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 14 2 Igångsättning Anslutning Sätta in SIM-kortet (1) För att kunna använda telefonen måste du sätta in ditt SIM-kort. För att sätta in SIM-kortet, ska du stänga av telefonen genom att hålla - knappen nedtryckt. Placera SIM-kortet med chipet nedåt och skjut in det på sin plats. Tryck med fingret på SIM-kortet för att frigöra det Sätta in och ta ut batteriet Passa in fliken längst upp på batteriet med skåran på batterifacket i din telefon. Tryck ned batteriet tills det är ordentligt fastlåst. (1) Kontrollera med din nätoperatör att ditt SIM-kort är kompatibelt med 3V. De tidigare 5 volts korten kan inte längre användas. Kontakta din operatör. 14

17 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 15 Ladda batteriet Anslut laddaren En animation är aktiverad när laddning pågår. Det kan ta flera minuter, innan laddningen startar. Tryck inte för hårt när du sätter in telefonkontakten i uttaget. Det tar några minuter innan batteriikonen indikerar laddningsnivån. Innan laddaren ansluts ska du se till att batteriet är korrekt insatt. Nätuttaget ska finnas i närheten av telefonen och vara lätt tillgängligt (undvik elektriska förlängningssladdar). Innan du använder telefonen för första gången, ska du ladda batteriet fullständigt (ca 3 timmar). Använd endast Alcatels laddare. För optimal funktion bör du ladda telefonen en gång om dagen. Vi råder dig att ladda batteriet fullständigt ( ). 15

18 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 16 Rekommendationer vid användning Din telefon är utrustad med en inbyggd antenn. För optimal samtalskvalitet och funktion ska du inte röra telefonens övre del. Ta bort det bakre höljet 16

19 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page Slå på telefonen Håll -knappen nedtryckt. En välkomstanimation visas i 2 sekunder. Skriv in din PIN-kod om den efterfrågas och bekräfta med vänster funktionsknapp. Om du inte känner till din PIN-kod eller om du har glömt den, ska du kontakta din nätoperatör. Lämna inte din PIN-kod i närheten av telefonen. Den skall förvaras på en säker plats, när den inte behövs. 2.3 Stänga av telefonen Tryck på -knappen från startskärmen (lång tryckning). 17

20 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 18 3 Samtal Ringa upp Slå önskat nummer och tryck sedan på att lägga på trycker du på -knappen. -knappen för att ringa upp. För Om du slår fel nummer, trycker du på höger funktionsknapp en gång för att radera den sista siffran. Tryck och håll knappen nedtryckt för att radera alla siffrorna. För att skriva in "+" eller "p" (paus) håller du nedtryckt. Ringa SOS-samtal -knappen I en nödsituation ska du slå 112 eller annat nummer som du fått av din nätoperatör. Tryck på -knappen. SOS-samtal kan ringas när som helst utan SIM-kort eller PIN-kod. När samtalet ringts visas "SOS" på displayen. Ringa internationellt Håll -knappen nedtryckt. När "+" visas, skiver du in lands- och riktnummer. Slå sedan resten av numret och ring upp. 18

21 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 19 Ringa upp ett nummer från telefonboken Tryck -knappen för att komma till telefonboken. Välj önskat telefonnummer och tryck (se "Telefonbok" på sidan 29). Automatisk återuppringning Om denna funktion är aktiverad, rings den person som du inte kunnat nå upp automatiskt. 3.2 Röstbrevlåda (1) Röstbrevlådan tillhandahålls av ditt nät, så att du inte ska missa något samtal. Den fungerar som en telefonsvarare som du kan avlyssna när som helst. Du kommer till röstbrevlådan från startskärmen genom att utföra en lång tryckning på -knappen. Om numret till din operatörs röstbrevlåda inte visas, slår du det nummer som du fått. För att programmera eller ändra detta nummer senare, hänvisas till valet "Samt. info/röstbrevlåda/röstbrevl. nr" (se sidan 42). För att använda röstbrevlådan utomlands ska du kontakta din nätoperatör före avresan. (1) Kontakta din nätoperatör för att kontrollera om denna tjänst finns tillgänglig. 19

22 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page Ta emot samtal Vid inkommande samtal ringer telefonen och/eller vibrerar, beroende på de parametrar som valts. - För att svara på ett anrop, tryck på -knappen. - För att avvisa ett anrop, tryck på -knappen. - För att stänga av ringsignalen, tryck på höger funktionsknapp. Den uppringande personens nummer visas om det överförs av nätet och du har abonnemang på tjänsten. Om numret registrerats i din telefonbok, visas den uppringande personens namn. 20

23 C61/62_UM_SU /10/06 13:20 Page Tillgängliga funktioner under pågående samtal Du får tillgång till följande val under samtal genom att trycka på vänster funktionsknapp: Parkera/Återta Mute/M. ljud Telefonbok Medd. Pendla Starta konf. Avsl. park.samt. Avsl. alla samt. Privat samtal Ta bort Till Konferens Parkera pågående samtal för att ta ett nytt inkommande samtal. Aktivera/deaktivera mikrofonen. Åtkomst av telefonbok. Åtkomst av meddelanden. Pendla mellan samtal. Tala med flera personer samtidigt. Avsluta det samtal du parkerat. Avsluta alla samtal. Personligt samtal med en enda konferensdeltagare. Utesluta en deltagare från konferensen. Tillfoga en deltagare till konferensen. Under pågående samtal kan du justera volymen med hjälp av navigeringstangenten. 21

24 C61/62_UM_SU /10/06 13:20 Page Samtal väntar (1) Om ett nytt anrop kommer in medan du talar i telefon, anges det med en ljudsignal och bakgrundsbelysningen tänds. Du kan ta samtalet genom att trycka på -knappen. Ditt första samtal placeras automatiskt i väntläge, och du kan sedan pendla mellan samtalen genom att trycka på funktionsknappen "Val" och därefter markera valet "Pendla" i menyn. 3.6 Samtal nr 2 För att ringa upp ytterligare en person under samtalets gång slår du numret eller markerar det i telefonboken via menyn. Tryck sedan på -knappen för att ringa upp. 3.7 Konferens (1) Med din telefon kan du tala med flera personer samtidigt. När du har två samtal på gång trycker du på Val" med vänster funktionsknapp och markerar "Starta konf.". Om ett tredje anrop kommer in, svarar du genom att trycka på -knappen. För att inkludera det i konferensen markerar du "Till Konferens" i valen och bekräftar med vänster funktionsknapp. Med valet "Ta bort" kan du koppla bort en deltagare från konferensen. Om du markerar "Privat samtal", kan du ha ett personligt samtal med en enda deltagare (de andra deltagarna placeras i väntläge). Du kan antingen avsluta pågående samtal: "Avsl. samtal" eller de samtal som parkerats: "Avsl. park.samt." eller alla samtal: "Avsl. alla samt.", vid konferensens slut. (1) Kontakta din nätoperatör för att kontrollera om denna tjänst finns tillgänglig. 22

25 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 23 4 Meny Åtkomst av menyn Tryck på vänster funktionsknapp från startskärmen. Menyn visas som en lista med små ikoner bredvid varje funktion. Välj önskat objekt med hjälp av navigeringstangenterna (, ) och tryck sedan på vänster funktionsknapp igen för att bekräfta. 4.2 Organisation av funktioner För varje funktion i listan hänvisas till motsvarande kapitel i denna handbok. 23

26 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 24 Telefonbok: Gå till/skapa telefonbokskort och ringa samtal från din telefonbok. Medd.: Läsa, skriva och sända SMS. Se dina meddelanden i in- och utkorgen. Justera inställningar och aktivera/deaktivera mottagning av SMS CB-meddelanden. Ljud: Ändra toner, volym, ringsignaler, varningar, ljud vid ON/OFF, pip vid knapptryck. Display: Byta tapet (1), färger (1) för startskärm/inverterad video (2), ON/OFF-skärmar, pausskärm (1) och kontrast. Inställningar: Ställa in tid, datum, språk, säkerhets-, svarsalternativ, etc (1) OT-E200/205. (2) OT-E100/

27 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 25 Samt. info: Åtkomst av sådana funktioner som nummer till röstbrevlåda, samtalsminne, inställningar för samtal, nätverk, vidarekoppling och samtalsspärr. Spel: Spela de 2 spel som är installerade i din telefon. Verktyg: Åtkomst av alarm- och räknarfunktioner. Tjänst. Åtkomst av operatörstjänster (1). (1) Beroende på din operatörs nät. 25

28 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 26 TELEFONBOK - Se - Skapa Tlf.bok på SIM Mob. tlf.bok - Radera Ett efter ett Radera allt - Kopiera Sim>telefon Telefon>SIM - Samt. grupp Familj Vänner Älskling Arbete Kontor Annan - Välj. tlf.bok Alla objekt Tlf.bok på SIM Mob. tlf.bok - Minnesstatus - Mitt nummer Se Skapa MEDD. - Skapa - Inkorg - Utkorg Avsänt Ej avsända - Arkiv Inkorg Avsänt Ej avsända - Fördefinierade - Radera Inkorg Avsänt Ej avsända Arkiv Alla - Inställningar Servicec. c. Giltighet Mottagn.bevis - SMS CB Aktivera Läsa Ny CB-kod Lista 26

29 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 27 LJUD - Välj toner Ringsignal Vibrator Vibr.+ringsign. Vibr.>ring Vibr.pip.ring Tystnad - Volym - Ringsignal - SMS varning - Påslagn.signal - Avstängn.signal - Alarm signal - Knappip DISPLAY - Tapet (1) - Färger (1) /Negativ visn. (2) - PÅ-skärm - AV-skärm - Pausskärm (1) - Kontrast INSTÄLLNINGAR - Klocka Tid/Datum Tidsformat Datumformat Display - Språk - Ordbok - Säkerhet PIN1 kod Telefonkod Ändra PIN2 FDN - Auto.AV/PÅ - Svarsalt. Sändknapp Automatiskt (3) Alla knappar - Fabriksinställn SAMT. INFO - Röstbrevlåda - Samtalsminne Missade samt. Inkom. samtal Utg. samtal (1) OT-E200/205. (2) OT-E100/105. (3) Om headset anslutits. 27

30 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 28 - Samtalinställn. Minutvarning Samtal väntar AutouppRing Räkning - Längd - Kostnad Maskera ID - Välja nätverk Automatiskt Manuellt Favoriter - Vidarekoppling Obetingat Vid upptaget Vid ej svar Utanför täckn. Status Annullera allt - Samtalsspärr Utg. samtal Internationella Utom->Hem Inkom. samtal I utlandet Status Annullera allt Byta lösenord SPEL - Ryssland - Brickor VERKTYG - Alarm - Räknare TJÄNST. 28

31 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 29 5 Telefonbok... I telefonboken kan du lagra telefonnummer och namn (eller kort), antingen i SIM-minnet och/eller i telefonens minne. Du kan lagra upp till 250 objekt i telefonens minne. 5.1 Telefonboksmeny Se Skapa Radera Kopiera Samt. grupp Välj. tlf.bok Minnesstatus Mitt nummer Åtkomst av kontaktlistan (bokstavsordning). Skriv in nummer och namn för en ny kontakt. Radera markerad kontakt. Kopiera markerad kontakt från SIM-minnet till telefonens minne och tvärtom. Sortera namn efter kategori. Välj telefonbok i SIM, i mobilen eller båda samtidigt. Kontrollera antalet kontakter och återstående minnesutrymme. Skriv in dina egna telefonnummer för framtida hänvisning. 29

32 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page Använda telefonboken ("Se") Markera "Telefonbok" från startskärmen och sedan "Se" för att komma till listan med dina kontakter. Namnen är sorterade i bokstavsordning Tillgängliga val i kontaktlistan När du valt ett namn, trycker du på vänster funktionsknapp för att komma till följande val: Ring nummer Ringa upp det nummer du valt. Sända meddel. Detaljer Ändra Radera Kopiera Samt. grupp Skapa ett meddelande för att skicka till den kontakt du valt. Visa namn och telefonnummer Ändra uppgifter om vald kontakt. Radera vald kontakt. Kopiera kortet till telefonbok i mobil eller i SIM. Infoga vald kontakt i en viss grupp (familj, vänner, kontor, osv). Söka efter nr Sök genom att skriva in ett visst telefonnummer Ringa upp För att ringa upp kan du antingen trycka på knappen markerats eller markera "Ring nummer" i valmenyn., när namnet 30

33 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page Samtal grupp Du kan sortera namnen efter kategori (familj, älskling, vänner, kontor, arbete, annan) och välja en särskild ringsignal. För varje grupp kan du välja följande: Ändra Ändra namn på gruppen. Ringsignal Ställa in en speciell ringsignal för denna grupp. SMS varning Ställa in en speciell SMS-signal för denna grupp. Medlemmar Visa medlemmarna i denna grupp. Tillägg medlem Tillfoga en ny medlem till gruppen. Radera allt Radera alla medlemmar i denna grupp Söka efter namn med hjälp av dess första bokstav Du kan söka efter personens namn genom att trycka på den knapp där den första bokstaven i hans/hennes namn förekommer. Om du till exempel trycker två gånger på, visas de namn som börjar med "B". 31

34 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 32 6 Meddelanden... Från din telefon kan du läsa, skriva, sända och ta emot SMS och utbyta meddelanden med andra mobiltelefoner. För att få tillgång till meddelandena från startskärmen, trycker du på den övre delen av knappen eller på vänster funktionsknapp och markerar ikonen "Medd.". 6.1 Skapa SMS Markera "Skapa" i "Medd."-menyn och mata in ditt meddelande. Tryck på vänster funktionsknapp för att komma till följande lista: Sända Sända meddelandet till en mottagare. Till flera Till (1) Spara Sända meddelandet till en grupp personer som du definierat. Sända ett meddelande till en adress. Registrera meddelandet i "ej sänt"-korgen och sända det senare. Fördefinierade Använda eller ändra ett existerande meddelande. Avbryta Radera meddelandet. Texthjälp (T9) Välj detta läge för snabbare inmatning av orden. (1) Kontrollera med din nätoperatör om denna tjänst finns tillgänglig. 32

35 C61/62_UM_SU /10/06 13:51 Page 33 Symboler Lägga till symboler. 123 Växla till sifferläge. T9 hjälp Hjälpmeny för texthjälp. Språk Språklista. Mina ord Tillfoga ett ord i din ordlista. Nästa ord Till/Från Om denna funktion är aktiverad, visas det ord som verkar mest lämpligt som nästa ord i din mening. Auto ord Till/Från Om denna funktion är aktiverad, avslutas ordet automatiskt; om den är deaktiverad, måste du skriva in alla bokstäverna i ordet men endast ett knapptryck per bokstav. 6.2 Inkorg/Utkorg I Inkorgen visas lästa och olästa meddelanden med olika ikoner. Utkorgen innehåller sända och ej sända meddelanden. Markera det meddelande du vill läsa och tryck sedan på vänster funktionsknapp för att komma till följande val: 33

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

Användarhandbok. 9355574 Utgåva 3

Användarhandbok. 9355574 Utgåva 3 Användarhandbok 9355574 Utgåva 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NAM-2 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns

Läs mer

Doro PhoneEasy 410gsm

Doro PhoneEasy 410gsm Doro PhoneEasy 410gsm Enkel mobiltelefon HAC Hearing Aid Compability (kompatibel med hörapparater) Göm oönskade funktioner Säkerhetsfunktioner Vår användarvänliga och vikbara mobiltelefon i snyggt utförande

Läs mer

Bruksanvisning SL320

Bruksanvisning SL320 Bruksanvisning SL320 Allmän information Grattis till ditt val av köp av Bea-fon SL320! Läs den här informationen för bättre hantering av telefonen. Vi tar inget ansvar för några problem till följd av felaktig

Läs mer

Doro PhoneEasy 516. Svenska

Doro PhoneEasy 516. Svenska Doro PhoneEasy 516 Svenska 2 1 18 19 3 4 5 6 7 8 9 10 16 15 14 13 12 11 17 20 1. Uttag för laddare 2. Uttag för headset 3. Hörlur 4. Display 5. Vänster valknapp 6. Uppringningsknapp 7. Snabbvalsuppringning

Läs mer

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000 Mobiltelefon Bruksanvisning PowerTel M6000 Hörapparatkompatibel M4/T4 Power Tel M6000 mobiltelefon har en inbyggd telespole och är kompatibel för hörapparatsbrukare. För att garantera optimal funktion

Läs mer

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9352007 Utgåva 2 Fäst

Läs mer

Bruksanvisning 1. XP3340 Sentinel. Svenska

Bruksanvisning 1. XP3340 Sentinel. Svenska Bruksanvisning 1 SONIM XP3340 Sentinel Svenska Copyright 2011 Sonim Technologies, Inc. SONIM och Sonims logotyp är varumärken tillhörande Sonim Technologies, Inc. Andra företag och produktnamn kan vara

Läs mer

SL650 Bruksanvisning 1

SL650 Bruksanvisning 1 SL650 Bruksanvisning 1 Bästa kund Tack för ditt val av Bea-fon SL650 Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du använder telefonen. Tillverkaren förbehåller sig rätten till tolkningsföreträde

Läs mer

A52. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

A52. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens A 2003 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Läs mer

USER. XP1301 core. Svenska

USER. XP1301 core. Svenska USER Guide SONIM XP1301 core 1 Svenska Copyright 2011 Sonim Technologies, Inc. SONIM och Sonims logotyp är varumärken tillhörande Sonim Technologies, Inc. Andra företag och produktnamn kan vara varumärken

Läs mer

PowerTel M7000. Mobiltelefon. Bruksanvisning

PowerTel M7000. Mobiltelefon. Bruksanvisning PowerTel M7000 Mobiltelefon Bruksanvisning M7000 Hörapparatskompatibel (HAC Hearing Aid Compatible to M4/T4 Rating) Mobiltelefonen M7000 har en integrerad induktionsspole och är hörapparatskompatibel.

Läs mer

Doro PhoneEasy 615. Svenska

Doro PhoneEasy 615. Svenska Doro PhoneEasy 615 Svenska 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Hörsnäcka 2. Funktionsknapp vänster 3. Samtalsknapp

Läs mer

KONFORMITETSDEKLARATION

KONFORMITETSDEKLARATION Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352271 Utgåva 3 Copyright

Läs mer

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet.

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Innehåll Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Lära känna telefonen 6 Knappfunktioner, snabbknappar, skriva bokstäver. Anpassa telefonen 15 Välja ringsignal, tema och andra inställningar.

Läs mer

SP65. Designed for life. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Communications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

SP65. Designed for life. Siemens Aktiengesellschaft, issued by Communications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s s Siemens Aktiengesellschaft, issued by ommunications, Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2005 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Läs mer

Nokia C2 05 Användarhandbok

Nokia C2 05 Användarhandbok Nokia C2 05 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Slå på eller stänga av

Läs mer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent OmniPCX Office Communication Server

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent OmniPCX Office Communication Server Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent OmniPCX Office Communication Server Användarhandbok Du har just valt telefonen Alcatel-Lucent 300 DECT Handset eller Alcatel-Lucent

Läs mer

M500 ANVÄNDARHANDBOK

M500 ANVÄNDARHANDBOK M500 ANVÄNDARHANDBOK FÖR OPTIMAL ANVÄNDBARHET AV ER CELLWATCH M500, VAR GOD LÄS IGENOM FÖLJANDE INFORMATION.. Denna användarhandbok är till för att du skall kunna nyttja din telefon maximalt. Alla bilder

Läs mer

mobile SK65 Designed for life Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

mobile SK65 Designed for life Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s mobile s mobile Issued by Information and ommunication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Läs mer

PRIMO 305 Användarmanual

PRIMO 305 Användarmanual PRIMO 305 Användarmanual U2 1. Högtalare Ring med mobiltelefonen vid örat. 2. Navigeringsknappar För att navigera i menyer och textinmatning. Förutom standard snabbåtkomst ( se även sidan 58 ): Upp ( ):

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Nokia N72-5 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-180-produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår

Läs mer

Nokia 2330 classic Användarhandbok

Nokia 2330 classic Användarhandbok Nokia 2330 classic Användarhandbok 9214227 Utgåva 2 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-512 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav

Läs mer

Nokia C2-01 Användarhandbok

Nokia C2-01 Användarhandbok Nokia C2-01 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Om enheten 5 Nättjänster 5 Komma i gång 7 Knappar och delar 7 Sätta i SIM-kortet och batteriet 7 Sätta i ett minneskort 9 Ta bort minneskortet

Läs mer

Din manual NOKIA 6760 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2451231

Din manual NOKIA 6760 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2451231 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6760 SLIDE. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6760 SLIDE instruktionsbok

Läs mer

Din manual NOKIA 2680 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/821113

Din manual NOKIA 2680 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/821113 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 2680 SLIDE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual NOKIA 3220 http://sv.yourpdfguides.com/dref/821258

Din manual NOKIA 3220 http://sv.yourpdfguides.com/dref/821258 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3220. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 3220 instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokia 2680 slide Användarhandbok

Nokia 2680 slide Användarhandbok Nokia 2680 slide Användarhandbok 9210048 Utgåva 3 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-392 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Nokia 5070 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-166 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen

Läs mer