SLU-bibliotekens rapportering angående ab-finansierade projekt 2000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLU-bibliotekens rapportering angående ab-finansierade projekt 2000"

Transkript

1 Uppsala Till Ulla-Britt Nordin Siebolds KB/BIBSAM SLU-bibliotekens rapportering angående ab-finansierade projekt 2000 Sammanställd av Staffan Parnell på överbibliotekariens uppdrag tel ]

2 Uppsala Innehållsförteckning: Marknadsföring 1. Informationsverksamheten vid SLU-biblioteken 2000 Utveckling 1. NOVA-IG Elektroniskt referensbibliotek 2. Anzvarzbibliotek (AB-Z) " " " 3. EPSILON Elektronisk publicering 4.SVL/VäxtEko " " 5.Samråd/fortbildning inom elektronisk publicering " " 6. Interaktivt program i informationskunskap IT-stöd till bibliotekspedagogik 7. Trädgårdshistoria Kulturarvsprojekt 8. Skogshistoriska bilder " " Bilaga 1: E-brev från Jimmy Lyhagen till Jan Hagerlid Angående Hebbe-projektet

3 Informationsverksamheten vid SLU-biblioteken 2000 Rapport till BIBSAM Eva Hartman-Juhlin Fortbildning av vissa specifika externa grupper, uppbyggande av nätverk mellan dessa och SLU-biblioteken samt arbete med licensfrågan : 2 Databaslösningar och användaranpassade ingångar på webben :- 1 Fortbildning av vissa specifika externa grupper, uppbyggande av nätverk mellan dessa och SLU-biblioteken samt arbete med licensfrågan. Licenser - I september diskuterade SLU-biblioteken hur man kan lösa licensfrågan mot externa grupper med Teodora Oker-Blom, chef för Helsingfors universitets veterinärmedicinska bibliotek, som har erfarenheter av ett avtal med Finska veterinärförbundet om tillgång till databaser. - Under hösten har vi också haft kontakt med Anders Olsson på PrioInfo angånde externa gruppers möjlighet att skaffa licenser på vissa av SLU-bibliotekens licensierade databaser. - Vi har har diskuterat licensfrågan med Johan Beck Friis på Veterinärförbundet och förmedlat kontakterna med PrioInfo - Intresse finns på Sveriges naturbruksgymnasier att gemensamt skaffa licenser på vissa av de licensierade databaser som finns på SLU-bibliotekens sidor. PrioInfo har tagit fram en lista på tänkbara databaser till Naturbruksgymnasierna. Arbetet med att gemensamt enas om vilka databaser man ska skaffa licenser på inleddes i början på maj. Naturbruksgymnsasierna - Den 6 september träffade Eva H-J Maria Elinder, projektledare vid SLU Kontakt för Kunskapsnät naturbruk, för att diskutera hur SLU biblioteken och SLU Kontakt kan samarbeta i kontakterna med Sveriges naturbruksgymnasier. - Den 5-6 oktober medverkade Eva Hartman-Juhlin då rektorer och skolledare vid Sveriges naturbruksgymnasier hade en träff kring ledarskap, pedagogisk förnyelse och mariknadsföring på Ultuna. Evas punkt på programmet handlade om Bibliotekarier i nätverk: Mediateket. Se Bilaga 1 - Den 29 november initierade och arrangerade SLU-biblioteken en träff på Plönningegymnasiet tillsammans med SLU Kontakt för att diskutera hur ingången Mediateket på naturbruk.org kan göras så användbar som möjligt, hur vi går vidare med nätverket och intresset för licencer. Till detta möte hade PrioInfo tagit fram en lista på tänkbara databaser för Naturbrukgymnasierna. Gruppen som träffades i Plönninge jobbar nu tillsammans med Maria Elinder, SLU Kontakt, för att vidareutveckla "Mediateket" på naturbruk.org. Gtuppen diskuterade också hur vi kan stärka bibliotekariernas roll på Sveriges naturbruksgymnasier.

4 Andra skolsatsningar - SLU-biblioteken samarbetar med SLU Kontakt för att planera olika skolsatsningar - SLU-biblioteken medverkar i arrangemanget av en läromedelskonferens under våren 2001 i Uppsala. Målgruppen är läromedelsförfattare, lärarutbildare, bibliotekarier, intresserade lärare. Innehåll - tema: "Morgondagens läromedel" eller "Medel för framtidens lärande - Eventuellt kommer SLU-biblioteken att medverka med resurspersoner på Skolforum i oktober 2001 på Älvsjömässan 2 Databaslösningar och användaranpassade ingångar på webben SLU-bibliotekens webbgrupp har under året målmedvetet inriktat arbetet till att göra webbplatsen så användarvänlig som möjlig. Vi har frångått ramar för att istället strukturera innehållet i tabellformat. Detta eftersom en kombination av JAVA script, php och ramar gjorde att vissa versioner av läsare inte kunde använda SLU-bibliotekens webbsidor. Webbplatsen är numera även, så vitt vi vet, helt anpassad till Macanvändare. En funktion för utskrift har lagts till på samtliga sidor som håller sig inom grundstrukturen, vilket underlättar för användaren att skriva ut sidorna. En näst intill fullständig engelskspråkig version av vår webbplats har utarbetats för våra utländska användare. Delar av webbplatsen har utifrån användarnas önskemål strukturerats om. Navigeringen har setts över för att förenkla för användarna och klargöra strukturen bättre. En automatisk bildväxling, med delvis nya bilder, har gjort sidorna trevligare och mer levande. Kurspaketet Söka-Samla-Skriva har implementerats på webbplatsen. Ingången Informationssökning har bearbetats för att ge ett renare gränssnitt. En databaslösning har gjorts som används t.ex. för Ultunabibliotekets kurser, Databaser och referensbibliotek och SLU-bibliotekens personal. Detta underlättar uppdateringen av sidornas faktainnehåll, gör personalen mer delaktig i processen och spar tid. Vi har gjort licensierade webbresurser tillgängliga för SLU:are som tillfälligt befinner sig på annan ort i Sverige eller utomlands. Beställningsformuläret för lån och kopior har gjorts om och det är nu möjligt att lagra sin adress. Just nu testar vi olika förslag till ingångar för SLU:are respektive externa användare där vi endast presenterar det man faktiskt kan komma åt.

5 Bilaga 1 Jag ledare, pedagog och marknadsförare Träff för rektorer på Naturbruksgymnasier i på Ultuna den 5 6 oktober 2000 Eva Hartman-Juhlin Bibliotekarier i nätverk: Mediateket Mediateket För att få ett användbart Mediatek måste bibliotekarierna och biblioteken läggas in. Det är viktigt att bibliotekarierna finns med på Personalkontakt under Personalingång så att ett utbyte möjliggörs mellan bibliotekarierna och SLU-biblioteken. Just nu är det ytterst få e-post adresser inlagda i den gemensamma listan. Eftersom bibliotekarierna sitter ensamma i sin position behöver de diskutera och ställa frågor till varandra över nätet. De träffas ytterst sällan i några övergripande sammanhang. Just när det gäller biblioteken och deras olika praktiska och elektroniska lösningar tror jag att det finns många samordningsvinster för naturbruksgymnasierna om biblioteken finns med i ett elektroniskt nätverk. Träffar och kurser Naturbruksgymnasierna kan arrangera gemensamma träffar ställer vi från SLUbiblioteken gärna upp och vi kan även ha träffar på något av SLU-biblioteken. När det gäller regelrätta kurser tar ut en låg dagstaxa. SLU-bibliotekens resurser Många av SLU-bliotekets avgiftsfria resurser är fortfarande relativt okända bland såväl biblioteken som hos lärare och elever på naturbruksgymnasierna. LUKAS Söka Samla Skriva VäxtEko Lantdok NOVAGate Elektroniskt referensbibliotek Examensarbeten Under hösten kommer SLU:s examensarbeten i fulltext att, på försök, läggas ut på nätet. Databaslicenser Det har varit en hel del diskussioner huruvida andra grupper utanför SLU ska få tillgång till licensierade databaser. SLU-biblioteken använder sig bl.a. av PrioInfo som återförsäljare. Dessutom deltar SLU i nationella avtal (för universitet och högskolor) som BIBSAM administrerar. Frågan är om liknande konssortier även kommer att inbegripa gymnasieskolor. Dessa avtal är både krångliga och dyra, men vi hjälper gärna till med kontakter och råd vid slutande av eventuella avtal. SLU-bibliotekens webbplats Det går givetvis bra att länka till SLU-bibliotekens webbplats, men man får inte stycka upp tjänsterna på olika ingångar och sedan använda dessa på sin egen webbplats.

6 NOVA-IG 2000 NOVA Information Gateway är ett samarbetsprojekt mellan lantbruksbiblioteken i Norden. Målet är att skapa och underhålla en databasbaserad söktjänst över ett kvalitetskontrollerat urval av i första hand nordiska internetresurser. Tjänsten är baserad på programvaran ROADS [http://www.roads.lut.ac.uk/]. NOVAGate [http://novagate.nova-university.org/], som tjänsten kallas, är i drift sedan Mer information om projektet finns på projektets webbplats [http://utb32.bibul.slu.se/nig/]. Projektgrupp (i Sverige): Jan Hagerlid (projektledare) SLU-biblioteken, Per Åkerlund (databasdrift och utveckling mm) SLU-biblioteken, Anna Källgren Ultunabiblioteket Aktiviteter i den svenska delen av NOVA-IG under 2000 Under året har flera åtgärder gjorts för att förbättra sökfunktionalitet och sökgränssnitt i tjänsten. Förändringarna avser såväl sökning som browsing. Det avancerade sökgränssnittet har efter en tids försöksverksamhet blivit standardgränssnitt i NOVAGate. Möjlighet att browsa på Agrovoc-termer har likaså implementerats. Utöver löpande drifts- och underhållsansvar har de stora insatsen under året varit två: 1) Uppgradering av systemet till ROADS version 2.3, slutförd i månadsskiftet januari/februari 2) Överförandet av tjänsten till en ny och kraftfullare teknisk plattform. Överföringen till ny server var slutförd Arrangerades möten i (den nordiska) projektgruppen och projektets styrgrupp här på Ultuna. Per Åkerlund arbetade under hösten fram ett underlag för Renardus-anpassning för projektets räkning. En förnyad marknadsföringsansats med framtagande av nytt marknadsföringsmaterial pågår f.n. med Eva Hartman-Juhlin, SLU-biblioteken som ansvarig. Bland övriga insatser kan nämnas att programmet CheckURL installerats och tagits i drift under året. Programmets kontroll av URL:er i systemet rapporteras automatiskt till projektgruppens interna e-postlista. En ändring i projektplanerna för 2000 innebär slopandet av Harvest. Anledningen till detta avsteg från projektplanen har tidigare berörts av överbibliotekarien i meddelande till BIBSAM. Kort kan det sammanfattas på följande sätt: Projektgruppens och styrgruppens möten om NOVAGate konstaterade att NOVAGate med stor sannolikhet kommer att flyttas från ROADS till DEf Toolkit. Harvest och Z39.50 ingår i detta programpaket. Om så ej blir fallet finns andra alternativ. Det innebär att det primära syftet med Harvest nämligen en internationalisering av NOVAGate ändå kommer att uppfyllas genom Renardus-anknytning i en nära framtid (se ansökan för 2001).

7 BIBSAM-medlen i projektet disponerades på följande sätt: Löner, konsultarvoden mm Resor, kurser mm Summa

8 SLU-bibliotekens BIBSAM-projekt: AB-Z Detta projekt ska ses som en fortsättning av BIBSAM-projektet LUKAS, LANTDOK och ELIN. Detta projekt resulterade primärt i en analys av problem och möjligheter beträffande ansvarsbibliotekskonstruktionen inom Lantbruk, skogsbruk, veterinärmedicin och miljövård. Ur rapporten kan man bl.a. utläsa förslag till två åtgärder vilka skulle förbättra respektive biblioteks service gentemot användarna samtidigt som den gemensamma profilen som ansvarsbibliotek stärks såväl internt (inom respektive organisation) som externt (mot användarna). I projekt AB-Z har åtgärderna genomförts som delprojekt. Projektgrupp: Eva Söderbaum (projektledare) Ultunabiblioteket, Gunnar Lindbom (samsökning via Z.39.50) Ultunabiblioteket Som ett delprojekt inom ansvarsbiblioteksprojektet AB-Z anordnades den 16 maj 2000 en workshop kring metadata/dublin Core på Ultunaområdet - förmiddagen i sal L i Undervisningshuset, eftermiddagen i Ultunabibliotekets datasal. Syftet med dagen var både att ge fördjupad kunskap om metadata och tillfälle till praktisk övning i "metataggning" enligt några olika Dublin Core-applikationer. Ett tjugotal personer deltog från SLU, Naturvårdsverket och Uppsala universitetsbibliotek. Program: Kaffe Inledning Sten Hedberg: Registrering av elektroniska resurser. hur, vad och var?: hur registrerar vi i morgon? Utrymme för ca 30 min. frågor och diskussion Lunch (bekostas av deltagarna själva) (med lämplig kaffepaus) Maria Sjö, Svenska miljönätet och Christina Törnqvist Westin, Ultunabiblioteket, håller i varsin presentation med övningspass där deltagarna själva får pröva på att använda Dublin Core. Plats även för övriga deltagares presentationer, exempel och frågeställningar. Sten Hedbergs föreläsning gav en både djup och bred presentation av metadata, särskilt Dublin Core-modellen, med utgångspunkt i projekten "Nya vägar för boken" och "New Book Economy". Eftermiddagens workshop-del gav prov på några pedagogiska grepp för att få producenterna att förstå vitsen med att katalogisera sina nätprodukter. Maria Sjö berättade om hur Svenska miljönätet lagt upp sitt arbete och Christina Törnqvist Westin presenterade Svesöks inmatningsformulär, varefter det delades ut alldeles äkta arbetsuppgifter till deltagarna. Dagen gav just den blandning av teori och praktik som var tänkt. Tyvärr var deltagandet lågt från producent- och förläggarhåll; konkurrensen om tillgängliga dagar är ju hård i maj månad. Vi som deltog, mestadels bibliotekarier, hade stor behållning av dagen tack vare utomordentliga föreläsar- och lärarinsatser genomfördes ett studiebesök vid Biologibiblioteket, Uppsala

9 universitetsbibliotek. Ytterligare studiebesök har varit planerade men ej genomförts p.g.a. olyckliga omständigheter. Kontakter med Naturvårdsverkets bibliotek har upprätthållits via telefon och personliga möten. Den förstudie som gjordes föregående år rörande behovet av, och möjligheten till, samsökning i ELIN och LUKAS har i år sin fortsättning i projektet AB-Z. Sedan början av november har vi jobbat parallellt med SNV för att åstadkomma en samsökningsfunktion av baserna LUKAS och ELIN. Vi har utbytt information om servrarnas konfigurering och via LUKAS Z39.50-gate kan man nu söka i ELIN och LUKAS samtidigt och få korrekt antal träffar. Sökmöjligheterna i dagsläget är fritext, författare, titel och publikationsår. Trunkering fungerar med *. Operatorn AND fungerar medan funktionaliteten för OR och NOT är dålig i dagsläget. Det återstår alltså att lösa. Med ytterligare anpassning av server/gate-konfigurationen är det också möjligt att utöka sökmöjligheterna till andra fält. Det största problemet i dagsläget är att vi ännu inte kan se posterna i LUKAS, varken i sökklienten eller i webb-opacen. Problemet tycks bero antingen på den teckenuppsättning som ELIN använder eller det format som posterna levereras i. Vi räknar med att problemet kommer att avhjälpas inom kort. BIBSAM-medlen i projektet har använts på följande sätt: Lön, konsultarvoden mm Kurs, konferens och resor Summa 70000

10 Rapport över arbetet i EPSILON-projektet under 2000 EPSILON är ett tvåårigt projekt med startår 2000 och slutår Inom projektet ska genomföras konkreta delprojekt inom elektronisk publicering, inriktade på materialtyperna avhandlingar respektive examensarbeten, syftande till ett komplett system för utgivning av SLU-publikationer. Vidare ska policyfrågor, redaktionella frågor liksom strategiska frågor omkring implikationerna för SLU av elektronisk publicerings studeras. Samråd med berörda parter inom SLU och sektorn ska genomföras. Projektgrupp: Staffan Parnell (projektledare) SLU-biblioteken, Per Åkerlund SLU-biblioteken, Jukka Tainio (databasutveckling mm) Ultunabiblioteket, Sven-Erik Berving Ultunabiblioteket, Håkan Adefjord Ultunabiblioteket Bakgrund EPSILON-projektet [http://www.bib.slu.se/stp/pub2000/epsilon.pdf] föregicks av en förstudie kallad PUB2000 [http://www.bib.slu.se/stp/pub2000/]. I förstudiegruppen har diskussionerna utgått ifrån de punkter som ska belysas enligt direktiven [http://www.bib.slu.se/stp/pub2000/pub2000_dir.html]. Bland dessa kan nämnas: redaktionella frågor, juridiska frågor, bibliografiska frågor, ekonomiska frågor och arkivfrågor. Gruppen framhöll särskilt att ett tekniskt system för redaktionellt stöd måste skapas samtidigt som det existerande nätverket av stödfunktioner som i varierande grad finns på institutionsnivå också blir kvar i ett framtida system för elektronisk publicering. Avtal måste slutas mellan SLU och de studerande på grundutbildningar liksom mellan SLU och forskarstuderande angående elektronisk publicering av examensarbeten och avhandlingar. I PUB2000 konstaterades att ekonomin påverkas endast marginellt av en övergång till elektronisk publicering för ett universitet som SLU Huvuddelen av kostnaderna i publicering kommer alltid att ligga i forskningen, forskarutbildningen, kvalitetsgranskning etc. Det primära värdet i en övergång till elektronisk publicering ligger främst i ökad spridning och tillgänglighet till materialet inom universitetet, nationellt och internationellt. Dock måste påpekas att beträffande examensarbeten finns betydande ekonomiska vinster att göra för universitetet vid en övergång till ren elektronisk publicering. detta främst p.g.a. det stora antalet arbeten som produceras årligen. Beträffande arkivfrågan konstaterades att den inte berörs omedelbart vid en parallell publicering. Emellertid måste arkivfrågorna beaktas i systemutvecklingen. Projektet Projektarbetet i EPSILON [http://utb32.bibul.slu.se/epsilon/] har delats in i delprojekt efter de aktuella materialtyperna - avhandlingar respektive examensarbeten. En översiktlig presentation av projektet finns här [http://www.bib.slu.se/stp/epsilon/proj_pres/index.htm].

11 En mer detaljerad avstämning efter första projektåret finns här [http://www.bib.slu.se/stp/epsilon/epsilon_status_1/] respektive här [http://www.bib.slu.se/stp/epsilon/epsilon_aktuellt_0011/]. Från BIBSAM har medel sökts för examensarbetsdelen. Under året har en testdatabas [http://zeus.bibul.slu.se/exam/] för examensarbeten med något hundratal arbeten skapats liksom en fungerande modell [http://nitro.bibul.slu.se/exam/] för elektronisk publicering inklusive inmatningsformulär, redigeringsmöjligheter etc. Modellen som den ser ut idag ska fungera på följande sätt: - Författaren skriver sitt arbete med formatmall implementerad i sitt ordbehandlingsprogram. - Han/hon skickar sitt elektroniska manuskript till biblioteket via ett webb-formulär i vilket han/hon också ska lägga in viss metadata. - Innan formuläret tillåter honom/henne att skicka in materialet är omvägen via ett upphovsrättsligt avtal obligatorisk. Ett avtalsgodkännande som påminner om det man går igenom vid installation av ny programvara. - När materialet kommer in till biblioteket kompletteras metadatan av en bibliotekarie, viktigast här är ämnesord enligt Agrovoc. - En länk skapas mellan den bibliografiska posten i LUKAS och fulltextdokumentet Den största svårigheten beträffande examensarbeten har varit att få till ett samarbete med någon utgivare av examensarbeten (institution/fakultet) för att testa systemet. Svårigheten består inte i ovilja från institutionernas sida. Från projektets sida upplever vi det snarare som dels en fråga om oklar ansvarsfördelning inom institutioner och fakulteter i denna fråga liksom en fråga om prioriteringar. Så länge det inte finns ett absolut krav på elektronisk publicering från universitetsledningens sida kommer många ansvariga att ge de extra arbetsinsatser som erfordras som överkurs. Ett annat oroande fenomen som iakttagits under året är att man vid vissa institutioner ser EPSILON-projektet som ett alibi för att rusta ned sin egen organsiation omkring examensarbeten. Sett ur projektets synvinkel är detta en fatal utveckling eftersom en av grundstenarna i projektplaneringen var att det skulle finnas ett lokalt författarstöd. Ett samarbete har dock inletts med veterinärmedicinska fakulteten. Förhoppningsvis kommer detta samarbete att kunna ge en realistisk test av systemet innan det tas i drift. En strategiskt mycket viktig faktor vid elektronisk publicering rör kvalitén hos författarens manuskript-fil. Erfarenheten har visat (vid SLU som på andra håll) att om författaren arbetat oskickligt med sitt ordbehandlingsverktyg är det ofta enklare att skanna in filen från papper. Även bristfällig kompetens beträffande bildhantering kan ge sådana resultat. Inom projektet har därför under året mycket möda lagts på att skapa förutsättningar för att författare av examensarbeten o.dyl. ska använda formatmallar. Två medarbetare i projektet har deltagit i en SLU-övergripande arbetsgrupp angående formatmallar. Nya formatmallar har tagits fram av en forskare med anknytning till projektet, undervisning om tillämpning av mallarna kommer att bedrivas inom ramen för bibliotekets kursutbud. Om allt går som vi tänkt oss kommer samma mallar att användas såväl för examensarbeten på grundutbildningsnivå som för doktorsavhandlingar. En stor fördel med detta system är att frågan om undervisning och support kan hanteras på ett mer rationellt sätt.

12 Det är först när formatmallar är en integrerad del av dokumentproduktionen vid SLU som vårt system kommer att vara fullständigt. Emellertid kan vi inte räkna med det på kort sikt eftersom de examensarbeten som är färdiga för publicering nu - och inom det närmaste året - knappast kommer att vara producerade under dessa förutsättningar. Fram till dess kommer sannolikt ett visst behov av redigering att föreligga innan publicering är möjlig. BIBSAM-finansieringen i projektet har använts på följande sätt: Lön, konsultarvoden mm Kurs, konferens och resor 5000 Summa 70000

13 Rapport över arbetet i VäxtEko-projektet under 2000 Projektet år 2001 är en fortsättning av projektet Litteratur om ekologisk odling på CD och i nät/på Internet (för vilket EU-medel erhållits under åren ). Arbetet innefattar en fortsatt utvidgning och ajour-hållning av innehållet. Arbetet med att överföra materialet till PDF- och XHTML/XML-format kommer att fortsätta under året med avsikt att förbättra layouten och länkmöjligheterna. Utveckling av tjänsten Print on Demand har påbörjats och kommer att drivas vidare i samarbete med Repro-enheten vid SLU. Arbetet med att göra VäxtEko till den databas där alla slutrapporter från Stiftelsen LantbruksForsknings växtinriktade FoU-medel skall redovisas har inletts. Projektgrupp: Magnus Gröntoft (projektledare) Jordbruksverket, Jan Hagerlid (projektledare) SLU-biblioteken, Ulla Ekström Alnarpsbiblioteket, Jukka Tainio (databasdrift och -utveckling mm) Ultunabiblioteket, Staffan Parnell SLU-biblioteken, Per Åkerlund SLU-biblioteken Arbetet med att överföra materialet om ekologisk odling till elektronisk form består av följande delar: - Litteratururval ca sidor. Urvalet innefattar både nyutgiven och äldre litteratur från tidigare deltagare samt nytillkomna utgivare. Detta görs tillsammans med en etablerad referensgrupp samt med ansvariga för Jordbruksverkets och Stiftelsen LantbruksForsknings FoU. - Insamling och administration av utplockad litteratur. Överföring till elektronisk form. Anpassning av nyskrivet material. Inläggning på WWW, samt förvaring av det överförda materialet. - Drift och utveckling av databasen. Projektet presenteras översiktligt här [http://www.bib.slu.se/stp/vaxteko/pres/vaxt_eko_pres/]. Statistik över VäxtEko [http://sll.bibul.slu.se/] basens användning presenteras här [http://sll.bibul.slu.se/statistik/]. Huvudinriktning vad beträffar den BIBSAM-finansierade delen av VäxtEko/SLL-projektet har varit försök med XML och utveckling av Print-on-Demand funktioner i basen. En fullständig konvertering till XHTML (En variant av XML som följer DTDn för HTML 4.0) av de drygt fulltext-dokumenten i basen har genomförts (14/12) efter ett antal försök. Tillika har arbetet med en särskild DTD för VäxtEko fortsatt. Emellertid tyder mycket f.n. på att en övergång till dokumentproduktion direkt i XML enligt en egenutvecklad DTD inom VäxtEko-systemet inte kommer att ske på kort sikt. Orsakerna till detta är flera. Bland de viktigaste kan nämnas: - Många utgivare. VäxtEko består av dokument skapade inom ca 300 organisationer (varav ca 100 är regelbundet representerade) och (naturligtvis) av ännu fler enskilda författare. Det kommer bl.a. av dessa skäl att vara mycket svårt att implementera en enhetlig dokumentstandard. En annan faktor är att VäxtEko är en ämnesinriktad tjänst som bygger på urval av relevanta dokument ur serier, tidskrifter mm. - Framväxande standarder. XML är en standard idag och den bygger på en sedan länge vedertagen ISO standard - SGML (ISO 8879). Emellertid omges XML av andra standarder (oftast baserade på XML) som ännu är under utveckling - Bristfälliga författarverktyg. F.n. är det enbart Word Perfect 9.0 av de stora ordbehandlingsprogrammen/författarverktygen som stöder implementeringen av en specifik DTD (även om valmöjligheterna är begränsade)

14 - Många dokumenttyper. Idag ingår allt ifrån doktorsavhandlingar till faktablad. Det innebär svårigheter beträffande möjligheten att implementera en DTD för allt material Material har erhållits från Stiftelsen LantbruksForskning som ett led i att använda VäxtEko som officiell publiceringskanal för alla slutrapporter inom deras FoU-verksamhet. Då det är möjligt, placeras enskilda slutrapporter i VäxtEko då de är klara, dels som snabböverförda HTML-dokument, dels i PDF-format för att återge layouten i originalform. Även med Jordbruksverket har diskussioner förts om att publicera rapporter från av verket finansierad FoU i VäxtEko. I referensgruppen har framförts önskemål om att ta med viss opublicerad dokumentation av föreläsningar och kurser i VäxtEko. Det har diskuterats att krav bör utformas för att säkerställa en god kvalitet på denna litteratur. Vidare behöver rutiner tas fram för urval av litteraturen i fråga. Sedan årsskiftet 1999/2000 ligger dokumenten i VäxtEko i databasmiljön Oracle. SLUbibliotekens katalog LUKAS flyttades under hösten 2000 över till en nyare version av programvaran Aleph. Dessa båda faktorer möjliggör på sikt samsökningar mellan VäxtEko och LUKAS, vilket skulle återställa en funktion som fanna med i den första versionen av VäxtEko (dåvarande Svenskt växtskyddslexikon), som gavs ut på CD. BIBSAM-medlen har i projektet använts på följande sätt: Lön, konsultarvoden mm Kurs, konferens och resor 5000 Summa 70000

15 Rapport över arbetet i FORT-SAM projektet under 2000 Projektet syftar till gemensam kompetensutveckling angående elektronisk publicering inom ansvarsbiblioteket och sektorn. Därmed hoppas vi även fördjupa ansvarsbiblioteksrollen inom sektorn liksom att fylla samrådsformen inom vårt ansvarsområde med konkret innehåll. Erfarenheterna under året har varit positiva. En slutsats är dock att projektansatsen för framtiden bör samordnas med den identitetsskapande ansats som under året drivits i projektet Anzvarzbibliotek. Projektgrupp: Staffan Parnell (projektledare) SLU-biblioteken, Per Åkerlund SLU-biblioteken Bakgrunden till detta projekt är att ansvarsbiblioteket har en viktig roll beträffande elektronisk publicering såväl inom SLU som Naturvårdsverket samt inom miljö- och naturresurssektorn i Sverige. Genom våra kontakter inom sektorn (främst i samband med samrådsmötet 1999 [http://www.bib.slu.se/stp/samr_98/]) hade omfattande behov av kompetensuppbyggnad, fortoch vidareutbildning identifierats. Tidigare erfarenheter av samrådsformen var också nedslående. Vi upplevde bl.a. att vi då attraherat marginaliserade medarbetare i de myndigheter och organisationer som utgör sektorn. Våra försök att använda samrådsmötet som ett forum för utbyte av idéer om ansvarsbiblioteksrollen förfelades därmed. Målgruppen för projektet var i första hand: Medarbetare med ansvar för praktiska projekt inom området elektronisk publicering (akademisk publicering, myndighetsinformation etc.) inom SLU, Naturvårdsverket och sektorn. Bland målen för projektet kan nämnas: - Att höja kompetensen hos medarbetare inom SLUB, Naturvårdsverkets bibliotek, Naturvårdsverket, SLU och inom sektorn beträffande elektronisk publicering av akademisk litteratur (rapportlitteratur, avhandlingar, examensarbeten etc) samt myndighetsinformation mm. - Att fördjupa ansvarsbiblioteksrollen inom sektorn - Att fylla samrådsformen med konkret innehåll För att uppnå de uppsatta målen har SLUB: - Organiserat kurser o. seminarier - Dokumenterat dessa kurser - Dokumenterat deltagandet i externa konferenser o. dyl. - Skapat elektroniska diskussionsfora - Informerat om utbudet av externa kurser och konferenser - Organiserat studiebesök Kurser och seminarier i egen regi under året är: - Elektronisk publicering inom miljö- och naturresursområdena i Sverige (Samråd om Elektronisk Publicering II) Stockholm [http://www.bib.slu.se/stp/samr_99/] - Kursen/seminariet: XML - en ny dokumentstandard på webben (och inom SLU) [http://www.bib.slu.se/stp/epsilon/xmlkurs/minne_xml_kurs.html] Uppsala Seminarium/workshop om praktisk användning av XML vid elektronisk publicering (program se nedan) Uppsala

16 Ovanstående kurser etc. är dokumenterade på ovan länkade webbplatser, med undantag av Seminarium/workshop om praktisk användning av XML vid elektronisk publicering vilket i skrivande stund ännu inte genomförts. Programmet för detta seminarium ser ut på följande sätt: Staffan Parnell, SLU-biblioteken: Inledning XML i praktiken - några forskares erfarenheter av WordPerfect 9 för vetenskapliga texter i XML-format Linus Walleij: Yelah - artiklar i olika format från en XML-källa Per Åkerlund, SLU-biblioteken: Ett integrerat publiceringssystem baserat på XML Vi bjuder på lunch Ville Varjonen, Uleåborgs universitet: Role of SGML/XML in the management of electronic publications Ville Varjonen, Uleåborgs universitet: Using SGML/XML in document production Några XML-projekt vid SLU 15.0 Avslutning Gränsen för deltagande fick sättas till 28 personer (p.g.a. lokalen) Utöver SLU är Uppsala universitet, Lunds universitet, Karolinska institutet och Universitetet i Uleåborg representerade på seminariet. Seminarie- och kursformatet har enligt min bedömning fungerat bra som ett sätt att förmedla och fördjupa kunskaper inom elektronisk publicering inom sektorn så länge vi håller det hela på en introduktionsnivå. Jämfört med tidigare ansatser till allmänna samrådsmöten röner dessa kurser och seminarier ett betydligt större intresse från myndigheter och organisationer inom sektorn (vilket framgår av deltagarlistorna i den ovan länkade dokumentationen). Emellertid kan vi märka att sektorn i stor utsträckning faller ifrån när vi fördjupar ansatsen som i det nu aktuella seminariet: Praktisk användning av XML vid elektronisk publicering. Å andra sidan får vi då ett betydligt större intresse från våra kollegor bland ansvarsbiblioteken. Deltagande från SLU-bibliotekens sida i externa konferenser och seminarier har dokumenterats: Third International Symposium on Electronic Theses and Dissertations: Applying New Media to Scholarship March 16-18, 2000 University of South Florida, St. Petersburg, Florida [http://www.bib.slu.se/stp/epsilon/etd_symp/etd_symp.html] DTDs and the usage of new XML-technologies for electronic theses and dissertations [http://utb32.bibul.slu.se/berlin/rapport.html][http://dochost.rz.hu-berlin.de/epdiss/dtdworkshop/] Information om ovanstående o.a. evenemang har bl.a. spridits via de elektroniska diskussionsfora som skapats nämligen: ep-sam [http://zeus.bibul.slu.se/pipermail/ep-sam/], [http://zeus.bibul.slu.se/mailman/listinfo/ep-sam] och XMLSLU [http://utb32.bibul.slu.se/xmlslu/] listorna. Studiebesök har organiserats och genomförts vid: SLU-repro ( ), ( ) och ( ) Uppsala universitetsbiblioteks elektroniska publiceringscentrum ( ) I stort har erfarenheterna av projektarbetet varit positiva. Vi har i samband med dessa kurser och seminarier tydligt sett att ansvarsbiblioteket har en roll. SLU-bibliotekens egen satsning

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras 1 Stockholm Dnr: 2005-09-30 232/2005/133 Statsrådet Sven-Erik Österberg Finansdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter

Läs mer

LUPP. Digitaliseringssamarbete mellan Stiftsbiblioteket vid Linköpings Stadsbibliotek och Uppsala universitetsbibliotek

LUPP. Digitaliseringssamarbete mellan Stiftsbiblioteket vid Linköpings Stadsbibliotek och Uppsala universitetsbibliotek LUPP Digitaliseringssamarbete mellan Stiftsbiblioteket vid Linköpings Stadsbibliotek och Uppsala universitetsbibliotek Slutrapport 2011-03-28 Stefan Andersson, Per Cullhed, Mathias von Wachenfeldt, Krister

Läs mer

Samsök under luppen en översyn av organisation, användning och nytta samt några scenarier för framtida utveckling

Samsök under luppen en översyn av organisation, användning och nytta samt några scenarier för framtida utveckling 1 Samsök under luppen en översyn av organisation, användning och nytta samt några scenarier för framtida utveckling Margareta Nelke, I.C. at Once 2009 12 01 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 4 Bakgrund...

Läs mer

SLU-bibliotekens rapport angående ab-finansierade projekt 2003

SLU-bibliotekens rapport angående ab-finansierade projekt 2003 Uppsala 2003-11-28 Till KB/BIBSAM SLU-bibliotekens rapport angående ab-finansierade projekt 2003 Sammanställd av Staffan Parnell på överbibliotekariens uppdrag [staffan.parnell@bibul.slu.se, tel 018671306]

Läs mer

Redovisning LIMIT-BIBLIOTEKEN 12 september 2007

Redovisning LIMIT-BIBLIOTEKEN 12 september 2007 Redovisning LIMIT-BIBLIOTEKEN 12 september 2007 ARBOGA Limitprojektet i Arboga. Rapport september 2007. Projekt Vi utvecklar OPAC tillsammans folkbiblioteket, gymnasiebiblioteket och Arboga museum Bakgrund

Läs mer

Bevarande av webbsidor

Bevarande av webbsidor Bevarande av webbsidor Ett gemensamt projekt mellan LTU och LDB-centrum 2008-2009 Lena Lindbäck LDB-centrum 2009-09-04 1. INLEDNING...- 3-2. BAKGRUND...- 4-2.1 SYFTE OCH MÅL... - 4-2.2 METOD... - 5-2.3

Läs mer

Forskningsdatabas för Malmö högskola. Förstudie för skapandet av en forskningsdatabas vid Malmö högskola

Forskningsdatabas för Malmö högskola. Förstudie för skapandet av en forskningsdatabas vid Malmö högskola Forskningsdatabas för Malmö högskola Förstudie för skapandet av en forskningsdatabas vid Malmö högskola Mars 2007 Introduktion Under senhösten -06 och vintern -07 har en arbetsgrupp från Malmö högskolas

Läs mer

Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar Slutrapport PAVA projektet

Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar Slutrapport PAVA projektet Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar Slutrapport PAVA projektet Carin Björklund, Jörgen Eriksson, Peter Linde, Aina Svensson och Anneli Åström Projektrapport till Kungl. biblioteket, Programmet

Läs mer

Konferenspapper: Solidarisk E-publicering

Konferenspapper: Solidarisk E-publicering Konferenspapper: Solidarisk E-publicering Denna konferens arrangerades av Världsbiblioteket som ett led i dess arbete för en mer öppen och solidarisk syn på elektronisk och digital publicering. Föreläsningarna

Läs mer

Årsberättelse 2012 Universitetsbiblioteket

Årsberättelse 2012 Universitetsbiblioteket Årsberättelse 2012 Universitetsbiblioteket Inledning I din hand håller du nu universitetsbibliotekets årsberättelse för 2012. Syftet med att göra en årsberättelse är framförallt att vi ger oss själva möjlighet

Läs mer

Tobias Harding. Åsa Söderlind

Tobias Harding. Åsa Söderlind Nationell överblick över kulturpolitiskt relevant forskning Tobias Harding Åsa Söderlind Centrum för kulturpolitisk forskning, Högskolan i Borås och SweCult, Linköpings universitet, Februari 2010 Sammanfattning:

Läs mer

Utredning om strategier kring vårt digitala kulturarv

Utredning om strategier kring vårt digitala kulturarv Leanlink Ao LKDATA Datum Rev 2010-05-19 1,5,0 Utredning om strategier kring vårt digitala kulturarv Utredningsuppdrag beställt av Regionförbundet Östsam. Utförd av LKDATA Innehåll Revisioner...3 1. Sammanfattning...4

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling

FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling Projekt för utveckling av den egna kommunens arbete med hjälp av analyshandbok för öppna Jämförelser inom socialtjänsten. Sep 2012-dec

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Slutrapport december 2005. Bibliotekssamverkan i Norrland

Slutrapport december 2005. Bibliotekssamverkan i Norrland Slutrapport december 2005 Bibliotekssamverkan i Norrland Slutrapport Bibliotekssamverkan i Norrland hösten 2005 Inledning Slutrapportens syfte är att sammanställa aktiviteter, resultat och erfarenheter

Läs mer

Virtuella möten och fysiska träffar

Virtuella möten och fysiska träffar Myndigheten för Sveriges nätuniversitet Box 194, 871 24 Härnösand Telefon 0611-34 95 00 ISBN 91-975425-5-5 Rapport 2005 Christina Jönsson Adrial (redaktör ) Virtuella möten och fysiska träffar - Biblioteksstöd

Läs mer

Redovisning för ansvarsbiblioteket i medicin för 2002

Redovisning för ansvarsbiblioteket i medicin för 2002 Per Olsson Överbibliotekarie Tel/mobil 08-524 84 100 Per.olsson@kib.ki.se 2003-05-08 Dnr 375/2002 BIBSAM Att: Ulla-Britt Nordin Siebolds Box 5039 102 41 STOCKHOLM Redovisning för ansvarsbiblioteket i medicin

Läs mer

Årsberättelse 2009. Version 2 2010 02 11

Årsberättelse 2009. Version 2 2010 02 11 Årsberättelse 2009 Version 2 2010 02 11 2 1. Inledning... 5 2. Finansiering och styrning av UB... 7 2.1. Finansiering... 7 2.2. Styrning... 7 2.3. Nytt verksamhetsuppdrag... 7 3. Organisationsförändringar

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Infrastruktur och söktjänster. Om svensk forskningsinformation på internet

Infrastruktur och söktjänster. Om svensk forskningsinformation på internet Infrastruktur och söktjänster Om svensk forskningsinformation på internet Slutrapport från IS-projektet 1 januari 2008 30 juni 2010 1 2 Innehållsförteckning Förord... 4 Bakgrund till IS-projektet... 5

Läs mer

Norrbottens länsbibliotek

Norrbottens länsbibliotek 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 2005 200 2005 2005 2005 Norrbottens länsbibliotek www.norrbottenslansbibliotek.nu 2005 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 2005 200 Innehåll 2005 2005

Läs mer

Bättre användarupplevelse i bibliotekens digitala kanaler

Bättre användarupplevelse i bibliotekens digitala kanaler Bättre användarupplevelse i bibliotekens digitala kanaler Remissunderlag hösten 2012 Bättre användarupplevelse i bibliotekens digitala kanaler Svar önskas senast: 2012-11-01 2 Innehåll Om remissens syfte

Läs mer

God användbarhet med Scrum

God användbarhet med Scrum En studie av ISO 9241-anpassad systemutveckling Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Juni, 2009 Författare: Handledare: Claus Persson Examinator: Eric Wallin Lars Fernebro Titel:

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST. Rapport december 2013

Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST. Rapport december 2013 Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST Rapport december 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

Bibliotek i Kristianstad

Bibliotek i Kristianstad Bibliotek i Kristianstad Statistik Teknik. Projektrapport Roland Persson, Tore Torngren Projektledare 2014-03-26 2 Innehåll Bibliotek i Kristianstad... 3 1. Inledning... 3 2. En gemensam statistikenkät.

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer