UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31"

Transkript

1 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen

2 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten Parter Giltighetstid Uppdragsbeskrivningar Uppdrag och inriktning Lagstiftning, riktlinjer och styrande dokument Myndighetsutövning och individuppdrag Kvalitetsarbete Ledningssystem Processer och rutiner Systematiskt förbättringsarbete Evidens Jämställdhet Säkerhet Verksamhet Värdegrund och bemötande Ledningen Verksamhetschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård Kost Hälsofrämjande och förebyggande verksamhet Stöd till anhöriga Dokumentation och förvaring av handlingar Genomförandeplan och vårdplan Kontaktpersonal Sekretess Misstanke om brott Avgifter och privata medel Nyckelhantering Lokaler och inventarier Transporter Tolk

3 7.17 Verksamhetsövergång Miljö Kommunikation, samverkan, och tillsyn Kommunikation Samverkan och samarbete Parternas samverkan Tillsyn och kostnadsansvar Personal Arbetsgivaransvar Bemanning Rekrytering och kompetens Arbetstekniska hjälpmedel Studerande och praktikanter Uppföljning och utvärdering Ekonomi Ersättning Utskrivningsklara Skadeståndsansvar Övrigt Överlåtelse av delar av denna uppdragsbeskrivning Krav på eventuella underleverantörer Tvist Insats - Korttidsvistelse enligt socialtjänstlagen Beskrivning av uppdraget Krav på utförandet Övergripande mål Kvalitets- och verksamhetskrav Tillgänglighet och information Delaktighet och dokumentation Bemötande och arbetssätt Personlig omvårdnad Stöd och service Mat och måltider Meningsfull dag och social samvaro

4 15. Volym och ersättning

5 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten Uppdragsbeskrivningen är ett verktyg för ledning, styrning och uppföljning av vuxenförvaltningens interna verksamhet för äldre och personer med funktionsnedsättning. Uppdragsbeskrivningen är en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten (kallas fortsättningsvis utföraren) och reglerar åtagandet i form av verksamhetens innehåll, kvalitet, volymer och ersättning. Kraven i kapitel 1-11 är gemensamma för all utförarverksamhet. Kapitlen därefter beskriver de krav som gäller för en specifik verksamhet/process. Utföraren ansvarar för att medarbetarna känner till vilka krav som ställs i uppdragsbeskrivningen. I Uppdragsbeskrivningen används begreppen personer, individer och enskilda. Dessa begrepp, och eventuella ytterligare begrepp som används för att beskriva såväl enskilda personer som målgrupp/-er, avser både kvinnor och män. Uppdragsfunktionens uppdrag (beställare) Uppdragsfunktionens uppdrag är att säkerställa att vård och sociala tjänster av god kvalitet tillhandahålls till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Detta ska ske utifrån befolkningens behov, gällande lagstiftning, vuxennämndens mål och prioriteringar samt givna resursramar. Handläggarna på Myndighetskontoret utreder och beslutar om insatser på individnivå enligt (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Utförarverksamhetens uppdrag (utförare) Utförarnas uppdrag är att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster enligt uppdragsbeskrivningar och styrdokument. 2 Parter Mellan uppdragsfunktionen och utförararen (kallas fortsättningsvis utföraren), vuxenförvaltningen, Eskilstuna kommun har denna överenskommelse träffats för drift av verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning. Överenskommelsen har fastställts av Styrgruppen för överenskommelser (STÖK) i vilken representanter för ledning för uppdragsfunktionen och ledning för utförarna samt förvaltningschef ingår. 3 Giltighetstid Uppdragsbeskrivningen gäller Uppdragsfunktionen ansvarar för att årligen revidera uppdragsbeskrivningarna i dialog med utförarna om behov av revidering föreligger. Hur och när revideringen ska genomföras ska finnas beskrivet i en fastställd processbeskrivning. 1 1 Arbete pågår under

6 4 Uppdragsbeskrivningar Det finns uppdragsbeskrivningar för alla verksamhetsområden/processer inom vuxenförvaltningens utförarverksamhet. Uppdragsbeskrivningar finns för: 1. Anhörigcentrum 2. Avlösarservice LSS 3. Bostad med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning enligt SoL/LSS 4. Bostad med särskild service enligt LSS 5. Daglig verksamhet/sysselsättning enligt LSS/SoL 6. Dagverksamhet för äldre enligt SoL 7. Hemtjänst enligt SoL 8. Hjälp i hemmet för personer med psykisk funktionsnedsättning (omfattar hemtjänst till personer med psykisk funktionsnedsättning och boendestöd) enligt SoL 9. Kommunal hälso- och sjukvård enligt HSL 10. Kontaktperson enligt LSS 11. Korttidsvistelse enligt LSS 12. Korttidsvistelse enligt SoL 13. Kostverksamheten 14. Ledsagarservice enligt LSS 15. Personlig assistans enligt LSS/SFB 16. Vård- och omsorgsboende för äldre enligt SoL 17. Öppen verksamhet och fritid för personer med funktionsnedsättningar 18. Öppen verksamhet för personer över 65 år och hälsofrämjande verksamhet Därutöver finns särskild uppdragsbeskrivning för myndighetskontorets verksamhet. 5 Uppdrag och inriktning Utföraren ska verkställa beslut som fattats enligt socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt utföra hälso- och sjukvård och personlig assistans enligt gällande lagstiftning. Utföraren ska också bedriva öppen verksamhet som framgår av berörda uppdragsbeskrivningar. 5.1 Lagstiftning, riktlinjer och styrande dokument Utföraren ska följa gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella riktlinjer för verksamhet för äldre och personer med funktionsnedsättning. Utföraren ska också följa den lagstiftning som reglerar skyldigheter ur ett arbetsgivarperspektiv. Utföraren ska följa gällande styrande dokument som gäller för Eskilstuna kommun och vuxenförvaltningen. 5.2 Myndighetsutövning och individuppdrag Vuxennämndens handläggare på myndighetskontoret tar emot ansökningar, utreder, bedömer behov och fattar beslut om bistånd enligt SoL och LSS. Överlämning av beslut från myndighetskontoret till utföraren för verkställighet görs genom att beställning skickas i förvaltningens verksamhetssystem, Viva. Om beställningen skickas till fel utförarenhet har 5

7 mottagande skyldighet att annullera beställningen i verksamhetssystemet innan den blivit verkställd, på detta sätt får handläggaren tillbaka beställningen och kan skicka den till rätt enhet. Verkställighetsdatum är den dag då insatsen är tillgänglig för den enskilde, efter att den enskilde tackat ja. Vad som ska tolkas som verkställighetsdatum för del olika verksamheterna framgår av Rutin för definition av verkställighetsdatum. Utföraren ska följa rutinen och utan dröjsmål registrera verkställighetsdatum i verksamhetssystemet. Utföraren ska rapportera alla avvikelser från beslutet, dödsfall och in- och utflyttningar till berörd handläggare på myndighetskontoret genom att flagga journalanteckning i verksamhetssystemet. 6 Kvalitetsarbete 6.1Ledningssystem Utföraren ska ha ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 vilket ska ingå i förvaltningens integrerade ledningssystem. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet Processer och rutiner Utföraren ska identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheten som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. För varje aktivitet som ingår i processen ska utföraren utarbeta och fastställa de rutiner som behövs. Rutinerna och beskrivningarna i processen ska beskriva hur en arbetsuppgift ska utföras och ange vem/vilka som är ansvariga för utförandet. Medarbetarna ska ha tillgång till, och vara väl förtrogna med processen och dess tillhörande dokument. Det ska framgå av processerna och rutinerna hur samverkan ska bedrivas i den egna verksamheten samt med andra vårdgivare, myndigheter, organisationer Systematiskt förbättringsarbete Riskanalys Utföraren ska systematiskt använda sig av tillgänglig information för att beskriva och bedöma risker, samt uppskatta sannolikheten för oönskade händelser och dess konsekvenser i syfte att minimera risken för brister i verksamhetens kvalitet. Utföraren ska ha rutiner för detta. Egenkontrollen Utföraren ska utöva egenkontroll dvs. systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att verksamheten bedrivs enligt de processer, rutiner och beskrivningar som ingår i verksamhetens ledningssystem. Klagomål och synpunkter Utföraren ska aktivt verka för att den enskilde, dennes anhöriga eller annan person ges möjlighet att lämna synpunkter, klagomål, förslag och beröm på verksamheten eller begära rättelse för något som man anser vara fel. Gäller anmälan något som behöver åtgärdas akut ska det göras omgående. Eskilstuna kommuns broschyr Säg vad du tycker och blankett om synpunktshantering och Patientnämndens broschyr Har du synpunkter eller klagomål på vård och behandling i 6

8 landsting eller kommun ska finnas tillgänglig och synlig ute i verksamheten. Information om kommunens synpunktshantering och Patientnämnden ska ges till den enskilde och företrädare då insats börjar utföras. Utföraren ansvarar för att alla medarbetare vet vad som räknas som en synpunkt och hur de kan hjälpa till att fylla i synpunkts blanketter. Kommunens rutiner för synpunktshantering ska vara känd i verksamheten. Avvikelser Utföraren ska bedriva ett aktivt förbättringsarbete där avvikelser och synpunkter blir en naturlig del av kvalitetssäkringen för verksamheten. Utföraren ska ha rutiner för avvikelserapportering enl. socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som beskriver hur fel och brister identifieras, dokumenteras, analyseras och följs upp. Rutinerna ska vara kända i verksamheten. Rapporteringsskyldighet Rapportering enligt Lex Sarah vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden gäller såväl aktiva handlingar som försummelser, och ska ske omgående och gäller alla medarbetare, uppdragstagare m.fl. i verksamheten. Socialt ansvarig samordnare utreder och rapporterar till nämnd. Socialt ansvarig samordnare gör på delegation från vuxennämnden en anmälan till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) om rapporten och/eller utredningen visar att det var ett allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande. Detta gäller oavsett om det allvarliga missförhållandet har avhjälpts eller inte. Avvikelserapportering utifrån hälso- och sjukvårdslagen inklusive Lex Maria ska ske omgående. Medicinsk ansvarig sjuksköterska bedömer om avvikelsen ska rapporteras enligt Lex Maria till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). Utföraren ansvarar för att kommunens riktlinjer för anmälan enligt Lex Sarah och Lex Maria och avvikelser görs kända och följs i verksamheten. Sammanställning och analys Enhetschef ansvarar för att inkomna klagomål, beröm, synpunkter och avvikelser ska sammanställas och analyseras för att utföraren ska upptäcka mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet. På grundval av resultatet ska åtgärder vidtas för att utveckla verksamhetens kvalitet samt för att undanröja att avvikelser upprepas. 6.2 Evidens Utföraren ska i all verksamhet arbeta utifrån en evidensbaserad och/eller en kunskapsbaserad praktik. Det innebär att verksamheten grundar sig på ett samspel mellan den för tillfället bästa vetenskapliga kunskapen alternativt bästa kända praxis, den enskildes erfarenhet och önskemål samt den professionelles erfarenhet och förmåga. 6.3 Jämställdhet Utföraren har ansvar för att verksamheterna bedrivs på ett, för kvinnor och män, jämställt sätt avseende tillgänglighet, kvalité och anpassning. Utföraren ansvarar för att genomföra kartläggningar av verksamheterna och verksamhetsprocesserna ur jämställdhetsperspektiv i syfte att synliggöra kvinnor och mäns förutsättningar och livsvillkor. Dessa kartläggningar ska sedan analyseras och användas för att öka kvaliteten i verksamheten. Den metod som ska användas i Eskilstuna kommun för kartläggning ur jämställdhetsperspektiv är 3-5 R metoden. 7

9 Utföraren har ett ansvar för att se till att verksamheten arbetar medvetet för att uppmärksamma och förebygga våld i nära relationer hos den enskilde, och att kunskap finns om vilken hjälp och stöd en drabbad kan erbjudas. All personal bör regelbundet få kompetensutveckling inom området våld och andra övergrepp av eller mot närstående. Personal ska känna till styrdokument gällande våld i nära relationer. 6.3 Säkerhet Utföraren ansvarar för säkerheten inom verksamheten. Rutiner för systematiskt säkerhetsarbete ska finnas för att förebygga händelser och för att ha beredskap och kunskap om hur man ska agera vid krissituationer som t.ex. brand, inbrott/stölder, hot och våld. Med krissituation menas också beredskap vid större händelser som t.ex. längre elavbrott, avbrott i värmeförsörjning, svårighet att förse den enskilda med mat/livsmedel samt avbrott kommunikation så som IT-kommunikation och telefoni. Utföraren ska tillhandahålla den skyddsutrustning och säkerhetsutrustning som behövs för att skydda den enskilde, personal och andra som vistas i verksamheten, samt hantera riskavfall enligt gällande rutiner. Säkerhetsutrustningen ska hållas i driftdugligt skick. Utföraren ska medverka i kommunens krisledningsarbete. Larmanrop från den enskilde åtgärdas skyndsamt om inget annat framgår beträffande inställighetstider. Alla typer av larm ska underhållas och driftsäkras i nödvändig omfattning. All personal ska kunna styrka att de är anställda av vuxenförvaltningen, Eskilstuna kommun. Rutin för återlämnande av presentationskort/ tjänstelegitimation/nycklar ska finnas. 7 Verksamhet 7.1 Värdegrund och bemötande Verksamheten ska präglas av respekt för varje enskild individs behov, resurser och önskemål och bygga på grundtanken att den enskilde har förmåga att själv välja hur han/hon vill leva sitt liv. Detta innebär att personal i mötet med den enskilde ska ha respekt för självbestämmandet, värna integritet, trygghet och värdighet, oavsett exempelvis kön, etnicitet, sexualitet, religiös övertygelse etc. All service och alla tjänster ska planeras, erbjudas och utförs på ett jämställt, jämlikt och icke diskriminerande sätt. Utföraren producerar tjänster tillsammans med den enskilde. Varje möte är unikt och ska karakteriseras av organisationens värden; brukarfokus, respekt, tydlighet, helhetssyn och professionalism. Utförarens verksamhet för äldre ska inriktas på att äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Inom vuxenförvaltningens verksamhetsområde ska socialt stöd, service och omsorg ges utifrån ett salutogent förhållningssätt där den enskilde sätts i fokus och dennes förmågor och resurser tas tillvara. I verksamheterna ska dagen utformas så att den stärker den enskildes fysiska och psykiska välbefinnande genom att tillvarata den enskildes egna initiativ och uppmuntra till samspel med omvärlden för att bidra till meningsfullhet och sammanhang. 8

10 Den enskilde ska ha delaktighet och inflytande över sin person och vardag. Den enskildes självständighet och hälsa ska främjas genom ett förebyggande, habiliterande och rehabiliterande synsätt. 7.2 Ledningen Utföraren ansvarar för att kompetent arbetsledning finns tillgänglig i tillräcklig omfattning för att leda, och styra verksamheten. 7.3 Verksamhetschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), hälsooch sjukvård Vårdgivaren svarar för att det finns verksamhetschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska enligt hälso- och sjukvårdslagen. Verksamhetschef har det samlade ledningsansvaret för hälso- och sjukvården och ansvarar för att hälso- och sjukvården utförs på ett säkert sätt med god kvalitet och kostnadseffektivt. Undantaget är ledningsansvaret för uppgifter som MAS ansvarar för enligt HSL 24 och Patientsäkerhetsförordningen 7kap 3. som säkerställer att den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses. 7.4 Hälso- och sjukvård Utföraren ska erbjuda hälso- och sjukvård av god kvalitet och omfatta såväl förebyggande hälsovård som sjukvårdsinsatser till de personer som bor i särskilda boendeformer, korttidsvistelse SoL och till de som vistas i utförarens dagverksamheter och daglig verksamhet och sysselsättning. Utföraren ansvarar även för den hemsjukvård, d.v.s. den hälso-och sjukvård som ges i det egna hemmet, till personer över 18 år som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation inte på egen hand eller med stöd kan uppsöka vårdcentral eller mottagning, enligt den så kallade tröskelprincipen. Tröskelprincipen innebär också att oplanerade och planerade hemsjukvårdsbesök och hembesök, även för personer som inte är inskrivna i hemsjukvården, kan utföras. Uppdraget för hemsjukvård och hembesök regleras i Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Sörmland Utföraren ska följa de vårdprogram, föreskrifter och allmänna råd, riktlinjer och rutiner som rör hälso- och sjukvården. Verksamhetens ansvar för hälso- och sjukvården förtydligas i uppdragsbeskrivningen Kommunal hälso- och sjukvård. Omvårdnadspersonal ska efter delegering och eller instruktion på uppdrag av legitimerad personal utföra hälso- och sjukvårdsinsatser. Utförarens enhetschefer ansvarar för att ha tillräckligt med omvårdnadspersonal med grundkompetens för att kunna utföra delegerade/instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser, dygnet runt, årets alla dagar. Arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska/distriktssköterska ansvarar för att handleda/ge instruktion till omvårdnadspersonal för utförande av hälso- och sjukvård. Enhetschef i verksamheten och ansvarig sjuksköterska/distriktssköterska ska, tillsammans med övriga yrkesprofessioner, samverka för att samordna hälso- och sjukvårds - och sociala insatser runt den enskilde. Det ska finnas rutiner för hur teamsamverkan ska ske. 9

11 All personal ska delta i patientsäkerhetsarbetet vilket kan innebära faktainsamling, registrering, åtgärder och uppföljning gällande de nationella kvalitetsregistren. Alla enheter inom hemtjänst, vård och omsorgsboenden, bostad med särskild service och korttidsenheter ska årligen genomföra egenkontroll av basala hygienrutiner och klädregler. 7.5 Kost Måltiderna ska ses som en del av individens livssituation. Måltiderna ska ge en positiv upplevelse och främja hälsa och välbefinnande. De verksamheter som hanterar och serverar mat och andra livsmedel ska se till att måltidsmiljön präglas av lugn och ro och att den är individuellt anpassad. Enheter som hanterar måltider ska ha ett egenkontrollprogram som visar att livsmedelslagens krav på temperaturer, tider för varmhållning och hygien o.d. följs. Kostverksamheten kan vid behov bistå med råd till verksamheterna gällande deras egenkontrollprogram. Utföraren ska delta i kostråd som kökschef bjuder in till. Resultat av verksamheternas egenkontroll och resultat av eventuella enkäter och kvalitetsuppföljningar samt synpunkter och önskemål från gäster och samarbetspartners ska tas upp på kostrådet. Produktionskökens ansvar för att tillhandahålla måltider och livsmedel regleras i uppdragsbeskrivningen Kostverksamhet. 7.6 Hälsofrämjande och förebyggande verksamhet Hälsofrämjande och förebyggande verksamhet ska bedrivas i boenden, på mötesplatser och i fritidsverksamhet i syfte att uppnå en mer jämställd och jämlik folkhälsa. Verksamheten ska genomsyras av ett hälsofrämjande synsätt, sprida kunskap om hälsa och stimulera till hälsosamma val när det gäller t ex kost, motion och sömn. Utföraren ska skapa miljöer med möjligheter till goda möten samt erbjuda hälsofrämjande aktiviteter och ett brett kulturutbud. Utföraren ska samverka med andra förvaltningar och externa aktörer för att öka kulturutbudet i förvaltningens verksamheter. 7.7 Stöd till anhöriga All personal ska bemöta anhöriga med respekt och engagemang och kunna informera om kommunens anhörigstöd. Utförarens målsättning ska vara att anhöriga ska känna sig trygga med insatserna som närstående får och ska ges möjlighet till delaktighet i vården och omsorgen, om den enskilde så önskar. Alla verksamheter/processer ska ha handlingsplaner/rutiner som beskriver hur man konkret ska samverka och bemöta anhöriga. Kommunens program för anhörigstöd ska följas vid utförandet av insatser och vid myndighetsutövning och ligga till grund för utförarens rutiner. Utföraren ska årligen utvärdera hur anhöriga upplevt det indirekta stödet i form av avlösning i hemmet, avlösarservice, korttidsplats LSS, växelvårdsplats SoL och dagverksamhet för äldre. För detta ändamål ska utföraren utforma enhetliga enkäter. Resultatet ska redovisas fördelat på kön och över/under 65 år. Utföraren ska utifrån resultatet vid behov vidta åtgärder för att utveckla verksamheten. Utföraren ska sammanställa resultatet och redovisa detta till nämnd. Detta för att nämnden ska kunna ta ställning till om stödet till anhöriga behöver utvecklas. Även det direkta stödet som ges vid anhörigcentrum ska utvärderas, se uppdragsbeskrivning för anhörigcentrum. 10

12 7.8 Dokumentation och förvaring av handlingar Utföraren ansvarar för att dokumentation sker i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen, LSS och patientdatalagen. Här erinras särskilt om utförarens skyldighet att dokumentera faktiska omständigheter och händelser av betydelse Syftet med dokumentation är att säkerställa den enskildes rätt till en god och säker service, stöd, vård och omsorg, samt personalens rättssäkerhet vid händelse av internkoll, oenighet mm. Dokumentationen ska, utifrån den enskildes behov, beskriva insatsernas planering, genomförande och resultat. Dokumentationen ska utformas så att den bidrar till att trygga den enskildes säkerhet och ge ett underlag för fortlöpande utvärdering, revidering och planering av insatserna. Dokumentation som rör enskilda personer ska vara värdeneutralt skriven och förvaras på ett säkert sätt, så att endast de som behöver den för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter får tillgång till dokumentationen. Arkivlagen och vuxennämndens dokumenthanteringsplan ska följas. Utföraren ska ha rutiner som säkerställer att nödvändig dokumentation finns tillgänglig även vid datorproblem Genomförandeplan och vårdplan Hur en beslutad insats enligt SoL eller LSS praktiskt ska genomföras ska dokumenteras i en genomförandeplan, såvida det inte framgår av annan plan eller är uppenbart obehövligt. Obehövligt kan anses vara genomförandeplan till personer med enbart larm och till personer med kontaktperson enligt LSS. Genomförandeplanen ska upprättas och följas upp enligt gällande rutiner. Målsättningen är att genomförandeplanen ska upprättas snarast efter det att beslutet börjar verkställas, dock senast upprättad efter fjorton dagar. Den enskilde ska, så långt som är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp ska ges. Det ska framgå av genomförandeplanen hur den enskilde har varit delaktig i upprättandet av genomförandeplanen. Detta ska företrädesvis ske genom att den enskilde tillfrågas hur och när han/hon önskar få sina insatser utförda. Det som är betydelsefullt i bemötande av den enskilde ska noteras i genomförandeplanen. Finns särskild bemötandeplan ska hänvisning till denna finnas med i genomförandeplanen. Av genomförandeplanen ska framgå 2 ; om det ingår flera delar i insatsen och i så fall vilka vilka mål som gäller för insatsen eller delar av den när och hur insatsen eller delar av den ska genomföras, på vilket sätt den enskilde har utövat inflytande över planeringen vilka personer som har deltagit i planeringen när planen har fastställts när och hur planen ska följas upp 2 SOSFS 2006:5 11

13 Genomförandeplan ska vara aktuella och revideras kontinuerligt, minst var sjätte månad i samråd med den enskilde. Ny eller reviderad genomförandeplan ska skrivas på anvisad blankettmall i verksamhetssystemet. Ny eller omfattande reviderad genomförandeplan ska flaggas i verksamhetssystemet så att handläggaren kan ta del av den. Om en person har ett hälso- och sjukvårdsbehov där insatsen behöver planeras, åtgärdas och följas upp, ska en vårdplan upprättas enligt Instruktion för dokumentation av vårdplan Kontaktpersonal Utföraren ska se till att varje person har en namngiven kontaktpersonal (gäller inte personlig assistans, trygghetslarm och tillfälliga insatser). Kontaktpersonalen har ett särskilt ansvar att bidra till trygghet och kontinuitet. Kontaktpersonalen ska ha regelbunden kontakt med den enskilde. Kontaktpersonal ska erbjudas i samband med att insatsen verkställs. En skriftlig rutin för kontaktpersonal, som beskriver vad som ingår i uppdraget, ska finnas upprättad. Utföraren ska säkerställa att den enskilde, och i förekommande fall legal företrädare och/eller anhörig, vet vem som är kontaktpersonal. I samband med att kontaktpersonal utses samt vid behov ska den enskilde informeras om möjligheten att byta kontaktpersonal. I första hand bör eventuella problem lösas i dialog med den enskilde. Önskemål/krav om att få byta kontaktpersonal får inte anses oskäliga Sekretess Utföraren ansvarar för att all personal som är verksam hos utföraren har kunskaper om Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) samt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). Utföraren ansvarar för att frivilligaktörer avger tystnadslöfte Misstanke om brott Utföraren ansvarar för att all personal har kännedom om regelverket kring korruption, mutor och jäv. Utföraren ansvarar för att ha skriftliga rutiner för personalens agerande om den enskilde blir utsatt för brott eller då det föreligger misstanke om att den enskilde har blivit utsatt för brott. Rutinerna ska innehålla styrning av situationer gällande brott/misstanke om brott begått av utomstående/närstående, brott/misstanke om brott begått av annan brukare samt brott/misstanke om brott begått av personal. Utföraren ansvarar för att personalen har kännedom om reglering av sekretess vid misstanke om brott och/eller försök till brott Avgifter och privata medel Uppdragsfunktionen debiterar och tar in avgift från den enskilde för vård, omsorg och mat enligt den taxa som kommunfullmäktige fastställt. Den enskilde betalar själv sin egen hyra/ boavgift. Utföraren får inte ta ut avgift av den enskilde för åtaganden och skyldigheter som omfattas av uppdragsbeskrivningen. 3 Offentlighets- och sekretesslagen 2009:4 kap

14 Utföraren ansvarar för att verkställighetsdatum, frånvaro, förändringar av insatsens omfattning och andra förhållanden som påverkar den enskildes avgift registreras omgående i verksamhetssystemet, så att faktura med rätt belopp kan skickas till den enskilde. Den enskilde, i samverkan med anhörig, god man eller annan känd företrädare, ansvarar själv för sin privata ekonomi och sina privata värdeföremål samt förvaring av dessa. Om den enskilde eller dennes anhöriga inte har möjlighet att ta hand om den enskildes ekonomi ska legal företrädare utses. Utförarens personal kan vara behjälplig med ansökan om god man/företrädare. Vid behov ska enhetschef anmäla behov av god man/företrädare till överförmyndaren. Personal ska i så liten utsträckning som möjligt hantera den enskildes ekonomi eller värdeföremål, när så måste ske ska rutinen Handhavande av privata tillgångar följas Nyckelhantering Utföraren ska ha rutiner för nyckelhantering samt ansvara för att nycklar förvaras på ett betryggande sätt. Utföraren ska stå för eventuella kostnader om nycklar kommer bort när utföraren har övertagit ansvaret för den enskildes nycklar. Rutin för återlämnande av nycklar och passerkort ska finnas Lokaler och inventarier Utföraren ansvarar för effektiv lokalförsörjning vilket innebär att tillhandahålla funktionella och verksamhetsanpassade lokaler på ett långsiktigt, miljömässigt, hållbart och kostnadseffektivt sätt. Kommunens riktlinjer inom området ska följas. Lokalförändring som medför ökade kostnader ska tas upp med vuxenförvaltningens lokalstrateg för beslut. Utföraren ansvarar för att tillhandahålla och vårda de inventarier och den utrustning som behövs för att utföra uppdraget. Utföraren ansvarar för att gemensamhetslokaler och övriga lokaler städas och vårdas så att god trivsel och hygien upprätthålls. Utföraren svarar för TV-licensavgift för gemensamma utrymmen och anslutna lägenheter/rum och ett standardutbud av kanaler Transporter Utföraren ansvarar för att personalen har tillgång till de transportmedel som behövs för att utföra uppdraget Tolk Utföraren ska vid behov anlita och bekosta tolk med undantag för den tolktjänst som landstinget har ansvar för Verksamhetsövergång Vid politiska beslut om verksamhetsövergång till annan utförare eller annan förändring, ska utföraren medverka till att övergången sker utan olägenheter för kommunen och brukarna. Utföraren är skyldig att utan kostnad, efter anmodan, tillställa uppdragsfunktionen de uppgifter som behövs vid en eventuell övergång till annan utförare eller annan förändring. 13

15 7.18 Miljö Utföraren ska arbeta för en långsiktigt hållbar ekologisk utveckling, det vill säga en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Utföraren ska så långt som möjligt arbeta på ett sådant sätt att klimatpåverkan minskar och sträva efter att begränsa förbrukningen av fossila bränslen och andra ändliga resurser samt att avveckla sådana processer som leder till att föroreningar i miljön ökar. Utföraren ska följa lagar och förordningar samt kommunens styrdokument och miljömål som gäller inom miljöområdet. Utföraren ska identifiera negativ påverkan på miljön och vid behov vidta förbättringsåtgärder för att undvika negativ klimatpåverkan. 8 Kommunikation, samverkan, och tillsyn 8.1 Kommunikation Utföraren har ett kommunikationsansvar för sitt ansvarsområde. Utföraren ansvarar för att skapa delaktighet och att en öppen och förtroendefull dialog förs med den enskilde, anhöriga och företrädare. Det innebär att ge aktuell information om verksamheten, bland annat genom att se till att det finns aktuella beskrivningar och kontaktuppgifter på eskilstuna.se. Detta är särskilt viktigt för nya personer med insats och deras anhöriga och företrädare. I de fall servicedeklarationer finns ska dessa delas ut vid inledande kontakt med den enskilde. Vid förändringar av exempelvis öppettider, byte av tid eller dag för insatsen och annan information av vikt för den enskilde och/eller dess företrädare ska utföraren se till att denna information når berörda i tid. Utföraren ska säkerställa en säker informationsöverföring, såväl mellan arbetspass på samma arbetsplats som mellan olika yrkesgrupper och organisatoriska gränser. Utföraren ansvarar även för att skapa delaktighet och att en öppen och förtroendefull dialog förs med medarbetarna. Det innebär bland annat ansvaret för att medarbetare vet var de ska söka information och för att de har tillgång till informations- och kommunikationskanalerna. Utföraren ansvarar dessutom för mediekontakter inom sitt sakområde. 8.2 Samverkan och samarbete För att säkerställa en vård och omsorg av god kvalitet ansvarar utföraren för att nödvändig samverkan och samarbete sker i vård- och omsorgsprocesserna inom och mellan olika yrkesgrupper, olika funktioner och enheter, olika verksamheter och vårdgivare. För att nå den enskildes individuella mål ska samverkan och samarbete ske med såväl professionella som andra aktörer som finns i den enskildes nätverk. Utföraren ska ha väl fungerande rutiner för detta och inhämta samtycke till samverkan och informationsöverföring. 8.3 Parternas samverkan Parterna, utföraren och uppdragsfunktionen, ska ha ett ömsesidigt utbyte av information, kunskap och erfarenhet. Parterna ska ömsesidigt informera om väsentliga förändringar som påverkar verksamhet och förutsättningar för verksamheten. 14

16 8.4 Tillsyn och kostnadsansvar Inspektionen för vård- och omsorg (IVO), Arbetsmiljöverket, Räddningstjänst m.fl. har tillsynsansvar för verksamheten. Utföraren ska ställa begärd dokumentation, lokaler och personal till förfogande vid tillsyn. Utföraren ska svara för de åtgärder som kan komma att krävas på grund av påpekanden från tillsynsmyndigheterna. Uppdragsfunktionen ska informeras och vid behov utarbetas en gemensam åtgärdsplan där kostnadsansvar anges. Medicinskt ansvarig sjuksköterska utövar tillsyn över hälso- och sjukvården. Utföraren ska ställa begärd dokumentation, lokaler och personal till förfogande. Utföraren ska på eget ansvar och på egen bekostnad svara för de åtgärder som kan komma att krävas på grund av påpekanden från medicinskt ansvarig sjuksköterska. 9 Personal 9.1 Arbetsgivaransvar Utföraren är arbetsgivare med fullt ansvar för medarbetare och chefer inom utförarens ansvarsområde samt utifrån den delegation som givits från vuxennämnden. Utföraren har som arbetsgivare ansvar att följa gällande lagar, avtal, föreskrifter och Eskilstuna kommuns riktlinjer och rutiner inom personalområdet. 9.2 Bemanning Alla enheter ska arbeta med optimal bemanning utifrån verksamhetens behov. Utföraren ska ha den bemanning som krävs för att tillgodose behov av tillsyn, vård- och omsorg. Bemanningen ska motsvara de eventuella krav som anges i Socialstyrelsens föreskrifter. 9.3 Rekrytering och kompetens Utföraren ansvarar för att medarbetare som anställs har adekvat utbildning och lämplig erfarenhet för att kunna utföra uppdraget. Om det finns krav på särskild kompetens beskrivs det under kapitel Krav på utförande. Utföraren ansvarar för att ha tillräckligt med personal med grundkompetens för att kunna utföra delegerad/instruerad hälso- och sjukvårdsinsats dygnet runt årets alla dagar. Medarbetarna ska behärska svenska språket på ett sådant sätt att han/hon kan kommunicera med svensktalande brukare, deras anhöriga och övrig personal, kan förstå instruktioner kopplade till verksamheten samt kan fullgöra sin dokumentationsplikt. Utföraren ska eftersträva att utifrån behov ha medarbetare med kompetens att möta brukare med annan språk- och/eller kulturtillhörighet. Medarbetarna ska ha sådana datorkunskaper att dokumentationsskyldigheten kan fullföljas samt att andra arbetsuppgifter som fodrar datorkunskap kan utföras. Vid rekrytering till chefsbefattningar ska det krävas relevant högskoleutbildning och lämplig erfarenhet för att kunna utföra uppdraget. Vid varje rekrytering ska utföraren sträva efter en personalsammansättning som främjar mångfald i vid bemärkelse. Utföraren ska utarbeta och följa introduktionsprogram för nyanställda. Nyanställda medarbetare ska få tillräcklig introduktion för att kunna utföra arbetsuppgifterna på ett adekvat sätt. 15

17 Utföraren ansvarar för att regelbundna tillfällen skapas för lärande och reflektion kring etik och bemötandefrågor för alla medarbetare. Utföraren ansvarar även för att regelbundet stödja och handleda medarbetare. Utförarens ansvarar för att alla medarbetare får kontinuerlig kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov. Detta ska speglas i medarbetarnas medarbetaröverenskommelser. 9.4 Arbetstekniska hjälpmedel Utföraren ska bekosta och ansvara för att medarbetarna har de arbetstekniska hjälpmedel som behövs för att utföra arbetsuppgiften på ett säkert sätt. Med arbetstekniska hjälpmedel avses sådana hjälpmedel som de anställda behöver för att förebygga arbetsskador. 9.5 Studerande och praktikanter Utföraren ska regelbundet ta emot studenter/praktikanter på gymnasie- och högskolenivå utifrån dialog, samtal/avtal med Mälardalens högskola och andra utbildningsaktörer. 10 Uppföljning och utvärdering Utföraren ska fortlöpande följa upp resultat av utförda insatser på individnivå och på verksamhetsnivå. Uppföljning av den enskildes genomförandeplan samt egenkontroll är exempel på utförarens uppföljning. Utföraren ska även använda de planerings- och uppföljningssystem som finns att tillgå t.ex. Stratsys och styrkort för planering och uppföljning. Utföraren ska medverka i brukarundersökningar och andra uppföljningar som initieras av vuxenförvaltningen eller annan. Vid förändrade behov hos den enskilde ska utföraren påtala behov av uppföljning genom att kontakta berörd handläggare. Utföraren ska medverka vid uppföljning av uppdragsbeskrivning och vid individuell uppföljning som utförs av handläggare. Med medverka menas till exempel att vid förfrågan delta på uppföljning och att möjliggöra att uppdragskansliet och myndighetskontoret får del av dokumentation, rutiner och resultat av egenkontroller och enkäter. Uppdragskansliet ska vid verksamhetsuppföljning få tillträde till de lokaler där verksamheten bedrivs, med undantag av den enskildes bostad. Verksamhetsuppföljningen är en del av vuxenförvaltningens kvalitetsarbete. Att planera, utföra, följa upp och förbättra, PUFF, i ett processinriktat arbetssätt förväntas leda till systematisk kvalitetsutveckling i verksamheten. Resultatet av uppföljningen ska användas som stöd för enheternas verksamhets- och kvalitetsutveckling. Utföraren ansvarar för att syftet med verksamhetsuppföljningen är känd i verksamheten och ansvarar för att följa processen Verksamhetsuppföljning när uppföljning genomförs. Utföraren ansvarar för att sprida resultatet av verksamhetsuppföljningen till alla enheter inom verksamhetsområdet så att eventuella påpekanden kan uppmärksammas av flera enheter och inte bara de som direkt berörts av verksamhetsuppföljningen. Eventuella kostnader som uppstår i samband med genomförandet av uppföljning och/eller kostnader för åtgärder till följd av uppföljning finansieras av utföraren. 16

18 11 Ekonomi 11.1 Ersättning Utföraren ersätt genom fast anslag och/eller utifrån en rörlig del som utgår från brukarnas bedömda behov eller antal deltagare i en verksamhet. I slutet av varje uppdragsbeskrivning framgår vilka principer som gäller för den ekonomiska ersättningen till verksamheten. Av bilaga framgår med vilka belopp verksamheten ersätts. Ersättningen kan komma att ändras under året vid ändrade ekonomiska förutsättningar. Eventuell oenighet om ersättning avgörs av förvaltningschef. Utföraren ansvarar för att inom föreskriven tid förse ekonomifunktionen med underlag för ersättning i de fall sådan efterfrågas. I övrigt hämtas underlag ur verksamhetssystemet av ansvarig systemförvaltare alternativt statistiker. Utföraren ansvarar för att tilldelade resurser används på ett resurseffektivt sätt Utskrivningsklara Personer som vistats på sjukhus ska kunna återvända hem enligt gällande regler, under förutsättning att personen bedömts vara utskrivningsklar. Utföraren ska medverka till att kostnader för betalningsansvar är så låga om möjligt utan att personen far illa. Utföraren har betalningsansvar för utskrivningsklara personer enligt Riktlinjer för samverkan vid in och utskrivning av patienter i slutenvården i Sörmland Skadeståndsansvar Om utförarens personal orsakar skada på brukaren eller brukarens egendom svarar utföraren för eventuellt skadestånd och ersättning. 12 Övrigt 12.1 Överlåtelse av delar av denna uppdragsbeskrivning Hela eller delar av denna uppdragsbeskrivning får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan uppdragsfunktionens medgivande. Detta gäller även eventuella underleverantörer. Utföraren ansvarar för köp av externa placeringar när utföraren inte kan verkställa beviljade beslut Krav på eventuella underleverantörer Utföraren ansvarar för att eventuella underleverantörer innehar F-skattebevis. Med underleverantör avses person eller företag som förbinder sig att utföra kraven i en annan parts kontrakt. Med kontrakt avses i detta fall kraven i uppdragsbeskrivningen. Utföraren ansvarar för att förändringar beträffande utförarens eller underentreprenörens F- skatt meddelas uppdragsfunktionen Tvist Om en part inte uppfyller sin del i uppdragsbeskrivningen ska frågan lyftas till STÖK (Styrgrupp för överenskommelser). Eventuell tvist hanteras av förvaltningschef. 17

19 13 Insats - Korttidsvistelse enligt socialtjänstlagen Biståndshandläggaren på, uppdragsfunktionen vuxenförvaltningen utreder den enskildes ansökan och fattar beslut om rätt till korttidsvistelse enligt socialtjänstlagen. För att beviljas korttidsvistelse ska den enskilde ha ett omvårdnads- och tillsynsbehov som sträcker sig över hela dygnet. Den enskildes behov av trygghet och säkerhet i livsföringen kan tillfälligtvis inte tillgodoses i det egna ordinära boendet. Beslut om korttidsvistelse upphör att gälla vid inskrivning på sjukhus, detta gäller dock inte för beslut om växelvård Beskrivning av uppdraget Utföraren ska verkställa de beställningar om korttidsvistelse som överlämnats av vuxenförvaltningens biståndshandläggare. I tjänsten ingår de service - och omvårdnadsinsatser som den enskilde har behov av samt hälso- och sjukvård, även innefattande rehabilitering, som utförs av eller ordinerats av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Ansvaret för hälso och sjukvården regleras i kapitel 6.4 samt i Uppdragsbeskrivning Kommunal hälso- och sjukvård. Insatserna utförs av vård- och omsorgspersonal som punktinsatser och sker inom ramen för beställningen och genomförandeplanen. Det innebär att personal inte kan stationeras hos den enskilde, men att insatserna kan ges genom täta besök. Undantag kan ske vid särskilda skäl. Insatserna ska utgå från beställningen och anpassas efter den enskildes önskemål och utformas i samförstånd mellan den enskilde och utföraren. Den enskilde ska i möjligaste mån delta i utförandet av insatsen, i syfte att behålla funktioner och därmed självständigheten. Den enskilde och dennes anhörig ska erbjudas möjlighet till kontakt med kurator under den tid man vistas på korttidsplatsen. Ingen avgift tas ut för kontakt med kurator. Kuratorn har skyldighet att dokumentera enligt patientdatalagen. Utföraren ska tillhandahålla platser för korttidsvistelse för personer över 18 år som bor inom vuxenförvaltningens upptagningsområde, dygnet runt årets alla dagar. Korttidsvistelse enligt socialtjänstlagen för personer under 65 år kan verkställas inom äldreomsorgen eller inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning. Uppdragsbeskrivning Bostad med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning reglerar verkställande av korttidsvistelse inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning. Utföraren ansvarar för platstilldelning. Biståndshandläggaren skickar beställningen till platssamordnare äldre alternativt till fördelningsgrupp område funktionsnedsättning. Korttidsvistelse tillhandahålls i form av enkelrum eller delat rum utrustad med säng, madrass, sängkläder, handdukar och larm samt del i gemensamhetsutrymmen. Utföraren ska tillhandahålla platser med följande inriktning: 18

20 Korttidsvistelse - vid tillfälliga behov Platser vid plötsligt sviktande hälsotillstånd hos den enskilde, eller den vårdande (anhörig), som inte kräver sjukhusvård, där insatser i hemmet inte bedöms tillgodose behoven. Platser i avvaktan på vård- och omsorgsboende, där insatser i hemmet inte bedöms tillgodose behoven. Korttidsvistelse - efter sjukhusvistelse Plats där den enskilde efter sjukhusvistelse har kvarstående omvårdnadsbehov som inte kan tillgodoses med insatser i hemmet. Korttidsvistelse växelvård Platser för planerad, återkommande vistelse som sker växelvis i hemmet och på korttidsplats utifrån behov. Korttidsvistelse trygghetsplats Plats där den enskilde som känner behov av stöd och hjälp själv kan boka in sig på vistelse upp till sju dygn (enligt kriterier i gällande rutin). Biståndshandläggaren styrker med beslut första vardagen efter ankomst. 14. Krav på utförandet Övergripande mål Korttidsvistelsen ska erbjuda rehabiliterande och funktionsbevarande insatser i syfte att den enskilde ska bibehålla eller återfå funktioner som i möjligaste mån möjliggör återgång till hemmet samt meningsfulla aktiviteter och social samvaro som främjar individens hälsa och välbefinnande. Vården och omsorgen under korttidsvistelsen ska vara personcentrerad och vara av god kvalitet och bygga på den enskildes självbestämmande, värdighet, integritet och trygghet och präglas av flexibilitet och kontinuitet. Den enskildes önskemål om språk-, traditions- och religionsutövande skall respekteras och tillmötesgås i så stor utsträckning som möjligt. Verksamheten ska inriktas på att den enskilde får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Den enskilde förväntas i möjligaste mån ha ett självbestämmande över sitt rum och sin vardag. Lokaler och utemiljö ska vara anpassade för personer med funktionsnedsättningar. 4 4 En långsiktig planering för att ersätta boenden med låg boendestandard pågår i förvaltningen i enighet med den av fullmäktige beslutade Strukturplanen för äldreomsorg. 19

Ledsagarservice enligt LSS

Ledsagarservice enligt LSS Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Ledsagarservice enligt LSS 1 Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Daglig verksamhet/sysselsättning. Vuxenförvaltningen 2012-01-01

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Daglig verksamhet/sysselsättning. Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Daglig verksamhet/sysselsättning Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Innehåll 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten... 1 2. Parter... 1

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Kommunal hälso- och sjukvård

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Kommunal hälso- och sjukvård Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Kommunal hälso- och sjukvård Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Dagverksamhet för personer med demenssjukdom Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Dagverksamhet för personer med demenssjukdom Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid...

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Bostad med särskild service enligt LSS

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Bostad med särskild service enligt LSS Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Bostad med särskild service enligt LSS Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 6 1.1 Parter... 6 1.2 Giltighetstid... 6

Läs mer

Kontaktperson enligt LSS

Kontaktperson enligt LSS Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Kontaktperson enligt LSS 1 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten...

Läs mer

Daglig verksamhet och sysselsättning enligt LSS/SoL

Daglig verksamhet och sysselsättning enligt LSS/SoL Utf UPPDRAGSBESKRIVNING Daglig verksamhet och sysselsättning enligt LSS/SoL Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Ledsagarservice LSS. Vuxenförvaltningen 2012-01-01

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Ledsagarservice LSS. Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Ledsagarservice LSS Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Innehåll 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten... 1 2. Parter... 1 3. Giltighetstid...

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans. Vuxenförvaltningen 2012-01-01

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans. Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Innehåll 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten... 1 2. Parter... 1 3. Giltighetstid...

Läs mer

Kommunal Hälso- och sjukvård

Kommunal Hälso- och sjukvård Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Kommunal Hälso- och sjukvård 1 Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014- 12-31. Hemtjänst

UPPDRAGSBESKRIVNING. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014- 12-31. Hemtjänst UPPDRAGSBESKRIVNING Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014- 12-31 Hemtjänst Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten... 4 2. Parter...

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Personlig assistans enligt LSS och SFB

Uppdragsbeskrivning Personlig assistans enligt LSS och SFB Uppdragsbeskrivning Personlig assistans enligt LSS och SFB Uppdragsenheten Vård- och omsorgsförvaltningen 2016-06-13-2019-12-31 Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 4 1.1 Parter... 4 1.2 Giltighetstid...

Läs mer

Hjälp i hemmet för personer med psykisk funktionsnedsättning. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31.

Hjälp i hemmet för personer med psykisk funktionsnedsättning. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31. Hjälp i hemmet för personer med psykisk funktionsnedsättning Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 enligt SoL Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

Hjälp i hemmet för personer med psykisk funktionsnedsättning. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2013-06-01

Hjälp i hemmet för personer med psykisk funktionsnedsättning. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2013-06-01 Hjälp i hemmet för personer med psykisk funktionsnedsättning Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2013-06-01 Innehåll 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten... 5 2. Parter...

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse SoL

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse SoL Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse SoL Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 6 1.1 Parter... 6 1.2 Giltighetstid... 6 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

Boende med särskild service enligt LSS

Boende med särskild service enligt LSS Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2013-01-01-2013-12-31 ÖVERENSKOMMELSE MED UPPDRAGSBESKRIVNING Boende med särskild service enligt LSS Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Anhörigstöd. Vuxenförvaltningen 2012-01-01

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Anhörigstöd. Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Anhörigstöd Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Innehåll 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten... 1 2. Parter... 1 3. Giltighetstid...

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Mötesplatser för personer med funktionsnedsättning

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Mötesplatser för personer med funktionsnedsättning Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Mötesplatser för personer med funktionsnedsättning Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid...

Läs mer

Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2013-01-01-2013-12-31 ÖVERENSKOMMELSE MED UPPDRAGSBESKRIVNING. Hälso- och sjukvård

Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2013-01-01-2013-12-31 ÖVERENSKOMMELSE MED UPPDRAGSBESKRIVNING. Hälso- och sjukvård Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2013-01-01-2013-12-31 ÖVERENSKOMMELSE MED UPPDRAGSBESKRIVNING Hälso- och sjukvård Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten...

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Personlig assistans enligt LSS och SFB

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Personlig assistans enligt LSS och SFB Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Personlig assistans enligt LSS och SFB Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Hemtjänst

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Hemtjänst Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Hemtjänst Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 6 1.1 Parter... 6 1.2 Giltighetstid... 6 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Boende med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning. Vuxenförvaltningen 2012-01-01

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Boende med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning. Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Boende med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Innehåll 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

Bostad med särskild service enligt LSS

Bostad med särskild service enligt LSS Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Bostad med särskild service enligt LSS 1 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Daglig verksamhet enligt LSS

Daglig verksamhet enligt LSS Uppdrag och kvalitetskrav Daglig verksamhet enligt LSS Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum [Beslut/Publiceringsdatum] Ärendenr SON 2017/144 Version [1.0] Innehållsförteckning...1

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Bostad med särskild service enligt LSS Innehåll 1. Beskrivning av uppdragen... 3 Enheten

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Ledsagarservice enligt LSS

Uppdragsbeskrivning Ledsagarservice enligt LSS Uppdragsbeskrivning Ledsagarservice enligt LSS 2016-06-13-2019-12-31 Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 4 1.1 Parter... 4 1.2 Giltighetstid... 4 1.3 Uppdragsbeskrivningar... 4 2. Uppdrag och

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

KVALITETSKRAV OCH MÅL

KVALITETSKRAV OCH MÅL Fastställd 2012-11-22 Omsorgs- och utbildningsutskottet KVALITETSKRAV OCH MÅL VÅRD OCH OMSORGSBOENDE FÖR ÄLDRE Gäller från 2013-01-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro:

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Riktlinje Utgåva nr 3 sida 1 (6) Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, över 65 år. Vuxenförvaltningen 2012-01-01

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, över 65 år. Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, över 65 år Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Innehåll 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten... 1 2. Parter... 1 3. Giltighetstid...

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Boendestöd. Vuxenförvaltningen 2011-03-01

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Boendestöd. Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Boendestöd Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten... 1 2. Parter... 1 3. Giltighetstid...

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

Kvalitetsmål för Äldreomsorgen

Kvalitetsmål för Äldreomsorgen Kvalitetsmål för Äldreomsorgen Kvalitetsmål för äldreomsorgen i Klippans kommun Kvalitetsmålen är fastställda av socialnämnden 2010-12-07. Äldreomsorgen skall bedrivas i enlighet med socialtjänstlagen,

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande ansvarig: Enhetschef, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Sida 1 av 6 Bilaga 6 Kommunstyrelsen 75 SYFTE: OMFATTNING: Upptäcka och komma till rätta med brister i verksamheten och förhindra att liknande n

Läs mer

Kriterierna gäller från 2012-01-01

Kriterierna gäller från 2012-01-01 Fastställt av Omsorgs- och utbildningsutskottet 2011-10-20 104 Kriterierna gäller från 2012-01-01 Följande kvalitetskriterier för hemtjänst i ordinärt boende i Östra Göinge kommun är antagna av kommunstyrelsens

Läs mer

Hemtjänst...1 Inledning...2. Beskrivning av insatsen...2 Beskrivning av målgruppen...2. Krav på insatsen hemtjänst...2

Hemtjänst...1 Inledning...2. Beskrivning av insatsen...2 Beskrivning av målgruppen...2. Krav på insatsen hemtjänst...2 Uppdrag och kvalitetskrav Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum 2017-04-20 Ärendenr SON 2017/72 Version [1.0] Innehållsförteckning...1 Inledning...2 Beskrivning av insatsen...2

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12)

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12) Sid. 1 (12) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade, Socialpsykiatri Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt boende

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt Omvårdnadsförvaltningen 2013-12-03 SID 1 (10) Samverkansrutiner för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt SID 2 (10) Detta dokument har tagits fram under 2012 och 2013 av en arbetsgrupp med

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

1(11) Egenvård. Styrdokument

1(11) Egenvård. Styrdokument 1(11) Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-09-08 148 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska/alb Reviderad 3(11) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans. Vuxenförvaltningen 2011-03-01

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans. Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten... 1 2. Parter... 1

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning 1 (6) Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Version 1 1 2 (6) Inledning Socialförvaltningens verksamheter ska genomsyras av den

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag Styrdokument Socialförvaltningen Sammanfattning Detta styrdokument beskriver uppdrag och ansvarsfördelning gällande hälso- och sjukvård inom socialnämndens ansvarsområde.

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Biståndskontoret

Uppdragsbeskrivning Biståndskontoret Uppdragsbeskrivning Biståndskontoret Uppdragsenheten, Vård- och omsorgsförvaltningen 2016-03-01-2019-12-31 Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 4 1.1 Parter... 4 1.2 Giltighetstid... 4 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby Vård och omsorg 1(5) Riktlinjer för rapportering om missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd och service (LSS) lex Sarah Syfte

Läs mer

KONTAKTPERSON 9:4 LSS

KONTAKTPERSON 9:4 LSS Kvalitetsdokument KONTAKTPERSON 9:4 LSS Antaget av SON 2005-09-14 74 Reviderat SON 2008-04-23 44 Reviderat SON 2010-12-08 146 Socialförvaltningen Gotlands Kommun Innehåll Kontaktperson 3 Beslut 3 Verkställighet

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Kvalitetskrav på externa utförare inom hemtjänst enligt LOV Bilaga 38

Kvalitetskrav på externa utförare inom hemtjänst enligt LOV Bilaga 38 Här redovisas de ska-krav som leverantören måste uppfylla. Kraven har utformats utifrån en analys av vad som är kvalitetskritiskt för brukaren. Område Krav Uppföljningsform Omdöme/värdering 1. Bemötande

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Bedömning av egenvård - riktlinje

Bedömning av egenvård - riktlinje Bedömning av egenvård - riktlinje Bakgrund Socialstyrelsen tydliggör i föreskriften Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

LEX SARAH RIKTLINJE GÄLLANDE LEX SARAH ENLIGT SOL OCH LSS

LEX SARAH RIKTLINJE GÄLLANDE LEX SARAH ENLIGT SOL OCH LSS LEX SARAH RIKTLINJE GÄLLANDE LEX SARAH ENLIGT SOL OCH LSS KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Ledningsstaben Ansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen, socialt ansvarig samordnare Gäller fr o m: 2015-06-24 Uppdateras

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15 Version 1 Gäller

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer