Nils Mjaaland, arkitekt/ professor CTH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nils Mjaaland, arkitekt/ professor CTH"

Transkript

1 DEN NYA STADENFRAMTIDENS STAD efter en föreläsning till Bostadsutställningen i Helsingborg, 21.augusti 1999 modifierad föreläsning i Västerås, 29.oktober 1999 Nils Mjaaland, arkitekt/ professor CTH I det dagliga livet blir vi alla berörd av städernas förändringsprocess - men när vi ser omkring oss händer det inte så mycket inom städernas planering för framtiden. I Sverige existerar det speciella att förvaltare och politiker ständigt anlitar entreprenörer för att lösa komplexa plangrepp. De är byggare inte planerare. Kanske beror detta på att arkitektkåren ej har visat en kompetens som ämnar formulera nya förståelseverktyg för att greppa förändring. Därför är det glädjande att uppleva H99. Helsingborg har här introducerat ett, för den Nordiska staden, nytt bebyggelsemönster, som säger nej till dagsljusstängande kvartersstrukturer som präglat de senaste decenniernas stadsutbyggnader. Samtidigt förmår denna struktur att integrera den bakre stadsdelen med kontakten till det stora landskapsrummet, Öresundet. Den visar upp en aktivering av stadens viktigaste upplevelsemässiga element, kontakten till vattnet, i form av ett socialt gångstråk i Norra Hamnen. Vannkunstens starka stadsplankompetens kommer här fram och tillsammans med stadsbyggnadsdirektör Olle Reiters vilja till att formulera regler för planen ser vi ett glimt av något nytt för den vanliga stadens utbyggnader. Jens Arnfreds byggnader pekar också mot en upplevningsrik kvalité, men här stoppar det nya. Det resterande följer den dekorativa halvmoderna arkitekturschablonen som vi så gott känner. Utställningen säger inget om vilket liv den nya staden skall präglas av. Den går kritiklöst in på dom utbyggnadsformer som marknaden vill ha. Men vem er denna marknaden? Vem skal bo där? Vår tids möjlighet är att deltaga i uppfinnande av framtidens liv Att etablera nya ideer för att skapa ett rikare liv för individerna förutsätter stadsmiljöer för mänskliga möten och provokation, reaktion och interaktion - en ny arena. Nya centrala landområden Vår tids städer präglas av en transformeringsprocess baserad på stora tekniska förändringar i först och främst transporter av varor. I sin artikel Watersfronts, a New Urban Frontier slår Peter Hall fast hur modern transportteknologi har gjort städerna mindre rationella för storskalig varutransport. Godset har inte tid till orationella godsterminaler och stadens rusningstrafik. Båtarna måste fokusera på att gå genom vattnet och inte ligga vid land. De gamla hamnarna medförde att 50 % av båtarnas tid var vid kaj, men med nya transportkoncept ligger båtarna i land enbart 20 % av sin driftstid. Detta illustrerar det som händer i hamnstäderna, men samma process gäller också för landbaserad transport och för storindustrin en välanpassad layout för produktion betyder mycket mer än att ligga i en stadskärna. Städerna i västvärlden står därför med stora landresurser i centrala områden som antigen står oanvända eller präglas av förslummad karaktär. Hamnstäderna har tomma hamnar med ledig mark. Och diskussionen framstår i alltför stor grad som en diskurs mellan de nya rika - som vill etablera bostäder, och politikerna - som vill bevara visionen om industriarbetsplatserna som inte kommer. 1

2 Vi vet mycket om framtiden. Arbetsplatsstrukturen ändrar sig. Färre kommer att jobba i produktionsindustrin och flera med tjänsteindustri. Nya produkter och tjänster måste hela tiden finnas upp. Nationalstaternas struktur håller på att upplösas. Människor från olika kulturer kommer i större grad att prägla städerna och vi ser att dom sociala skillnaderna blir allt större det sista är ett hinder för att frigöra nyskapande energi. Vi vet mera. Saschia Sassens skirver i artikeln Cities in the Global Economy att de flernationella bolagens huvudkontor koncentreras till större städer eftersom de kräver ett utvidgat tjänsteutbud för sin globala aktivitet och för att hantera premisserna för internationell handel. Specialiserad juridisk, ekonomisk och samhällspolitisk konsultbaserad kunskap behövs och den måste finnas nära huvudkontoren. En ny ekonomisk geografi etableras där det finns en struktur i riktning mot en inter-stads ekonomisk koncentration. Detta gäller städer som New York, Sao Paolo och Taipei för att nämna några. Men det gäller också regionalt, städer som de nordiska större städerna Oslo, Göteborg och København, och för den sakens skull också Tromsö och Reykjavik som båda är regionala centra. Viktigt er det faktum att den nya tiden innehåller en globalisering av de ekonomiska parametrarna och innebär därvid också en starkare konkurrens inom en marginaliserad marknad. Min förenklade konklusion är att vi måste i långt högre grad än förr etablera internationellt accepterade produkter och tjänster. Frågan är hur utrustar vi vårt samhälle med en miljö som kan initiera detta? Socialdemokratins fall är beklagligt. Den enda befintliga politiska visionen - visionen om fördelningssamhället - den viktiga reaktionen på orättvisan och borgerskapets dekadens, förfaller och representeras idag endast i fest-talen. Tydligast ser jag det i Oslo där man ska bygga bostäder inom de närmsta 5 åren. Ingen av dessa bostäder byggs med subventionerade medel. De som kan köpa dessa bostäderna är människor med fulla plånböcker och avtalsböcker. Dessa områden blir områden utan nyskapande, eftersom man endast talar fint om Fjordbyen i Oslo utan att finna plats till de som har tid till att skapa nya idéer visionärerna och grundarna de som problematiserar och reagerar. Visioner för denna nya stad finns ej. Ett nytt språk I dessa två förenklade problemområden, behovet av miljöer med initierande kraft och stadsområden som har en blandad sammansättning, står vår tid utan reella planledningsredskap för att utveckla den nya staden. Verktyg som planläggningen använder baseras på tillfälliga praktiska analyser som tillämpas utan metoder för sammanbindande helhetskoncept och utan skapande av realistiska förståelseverktyg för visioner om framtiden. Vi har numeriska analysverktyg som statistiskt baserade trafikanalyser, bevarandeplaner, behovsanalyser för nya bostäder. Men var studeras idén om människornas behov av staden, syftet med den? Var tränas förmågan till att se det som vi redan nu kan se är framtiden och föra in detta som relevanta deltagande parametrar i planläggningen? Komparativa städer San Francisco var den stora hamnstaden. Trångt placerad på en halvö spärrade San Franciscobukten rationaliteten i transportsystemen. Därmed har all varutransport flyttats över till Oakland och resulterat i den amerikanska västkustens största hamn. Kvar i San Francisco finner vi området South of Market Street bakområde för hamnen, innehållande en arena för den nya staden. Yngre, nyutbildade flyttar in i detta område till gamla industri- och lagerbyggnader. Nya bostäder utformade i industriell arkitektur byggs. University of California har etablerat sin nya forskningspark där, tack vara en ny typ av planläggarfunktion, mediatorn, personen som förklarar områdets potential och som har befogenheter till tunga ekonomiska förhandlingar. Baltimore var i färd med att tömmas i början av 80-talet. Människorna flyttade i riktning mot Washington. En strategi blev utformad som inriktade sig på en kraftig utveckling av det inre hamnområdet. Det nya akvariet, nya stadionanläggningar och förberedelser för en utveckling av ett downtown-område beläget nere i hamnen etablerade en utveckling som gav staden en kraftig expansion och en stadskärna. Det intressanta här är den parallella uppväxten av ett låginvesteringsområde två km öster om hamncentrum, också anknutet till den inre hamnen. Här stängdes det för etablering av nya bygg. Den befintliga två-tre etagiga bebyggelsen bildade utgångspunkt för framväxten av en underskog av nya individers utveckling av egna företag. Företag, som när dom blir mogna ekonomiskt, kan flytta in i högkostnadscentrum. Inom området förekommer små forskningsenheter, verkstäder, barer, klubbar, specialiserade affärer och billigt boende. Här illustreras förutsättningen för framtidens stad. Närvaron av en miljö för dynamisk etableringsverksamhet och förekomsten av den nödvändiga dualiteten för stadens cirkulära utväxlingsprocess. 2

3 Stakkevollveien i Tromsö, Arkitekturanalysen Jag letar efter en uppdaterad vokabulär för att etablera en större framtidsrelevans för strategiska projekt, starkt inspirerad av Knut Eirik Dahl inom vårt samarbete i blå strek. Baserad på Karl Otto Ellefsen och Dag Tvildes rationalistiska angreppssätt har vi arbetat med nya förståelseredskap. Tromsö, en starkt växande stad på invånare, idag baserad på FoU verksamhet och förvaltning, kan superlokaliseras till att vara center för förvaltningen av Barentsregionens mycket rika fiskresurser. Stakkevollveiområdet som sträcker sig 5 km från centrum mot universitetet i norr har en rik historia som mottagshamn för fångst i dom arktiska sjöområden och har därvid fått en egen identitet. Fiskbearbetningsbolagen har till mestadels försvunnit och området präglas av förslumning. Under slutet av 80-talet förlorade jag intresset för den tidens stora idé - bevarande av den gamla staden där idén om framtidens stad fanns i 1800-talets stadsstrukturer. Att flytta ut till det döende industriområdet kändes befriande. Jag såg ett område späckat med formrikedom och en potential till hittills osedda stadsformer med de bästa solförhållanden på Tromsöyas östsida. Här såg jag just den bärkraftiga, kompakta staden. En stadsdel med en stark potential innehållande en mix av forskare, studenter, moderna familjer - det nya livet på en plats för interaktion, inkluderande revitaliseringen av den Nordnorska stadens egenkaraktär- den praktiska, kompakta stad. Förslaget till kommundelsplan för området 93 förhöll sig dock passivt till områdets förändringspotential. Vid en dialog med dom tunga ägarna av området blev blå strek engagerade till att leda ett samarbetsprojekt för att etablera en ny förståelse för området. Efter några snabba skisser som gav grundägarna en vision om en ny möjlighet, formulerade vi ett program som gavs namnet Arkitekturanalysen for Stakkevollveien. Problemställningarna blev tematiserade och vi utförde en sammanställning av dessa. Vi studerade historiska premisser, ägandeförhållanden, områdets befintliga utseende, byggnadernas transformeringspotential och utfyllningsmöjligheter. Därvid etablerade vi konturerna av en annan stadsdel än den som stadens invånare såg. Denna urbanisering beskrev ett reducerat behov för offentliga infrastrukturinvesteringar. Samtidigt utvecklades ett tema som spekulerade aktivt i framtiden. Inte genom att rita en serie husprojekt, utan att med ritningens hjälp etablera nya förbindande rörelsestrukturer. Vi diskuterade aktiva handlingar som förbereder sig för framtiden, exempelvis rivning av större stålhallar där området skulle få stå tomt en period för att mogna med området. En ny strategi, Strandveien i Tromsö blå strek samarbetet jobbade hösten -98 med Strandveien, ett projekt innefattande 900 bostäder och m2 näringarea. Innan projektet ligger arbetet med Arkitekturanalysen för Stakkevollveien som blev inlemmat i Spelet om Tromsö, där det blev utvecklat ett scenariobaserat planbeslutsredskap, utvecklad av Knut Eirik Dahl. Via en CD-ROM skiva kunde planläggarna träda in i en dialog med politikerna, där olika utnyttjande av centrala delområden i Tromsö centrum kunde diskuteras och konsekvenserna beskrivas. Strandveiprojektet var ett av dessa områden. Vid ett aktivt arbete mot beställare blev det etablerat en utbyggnadsgrupp med olika intressenter inkopplade. Projektet innebär etablering av en konstgjord ö, en sydvänd kanal, och ett sammanbindande rörelseområde riktat mot söder. Avtrycket av Tromsöyas topografi möter den nya vattenbaserade bebyggelsen i ett tydligt formulerat landskap. Den nära placeringen, 1km söder om Tromsös kända träffpunkt Öl-hallen, etablerar området som ett viktigt strategisk mål för stadsplanekontoret. Stadsutvecklingschef Erik Öwre s mål är en 3

4 mer koncentrerad stadskärna och att etablera en centrumaxel som ger ett mera dynamiskt centrum. Habitat 2 prosjektet, inte tvinga men att locka fram, Biological Planningsystem Under våren 96 utformade jag ett inlägg till Habitat II. Där ställdes frågan om hur man arbetar mot en begränsad utveckling av mega-cities. Vårt svar gick ut på att stödja utvecklingen av mellanstora städer. Ge invånarna ett varierat utrymme för etablering av olika stadmässiga funktioner där underlaget för interaktion mellan universitet, forskare och näringsliv baseras på en fri funktionsblandning inom området. Tromsö såg vi som en stad som har klara möjligheter till koncentration i regional kontext genom att se efter en agerande metod för att kartlägga utgångspunkten för ändring och etablera en realistisk och dynamisk model med låg starttröskel. I samarbete med Johanna Vuorinnen, utformade jag en idé om att använda arkitektoniska ingrep som strategiska delar i ett transformeringskoncept, och jag citerar från ett koncentrat av vår beskrivning: to understand a city as a living organism where life happening always causes/provokes new life life does not accept rigid systems it finds its ways around under or trough establish points of changes which gives a starting point for new life to happen puts no limits for next step new points of activity attracts more new life which again attracts visions of future shows possibilities utopia forms future - evoking human dreams to action these visions are not made to be established as rules but as seeds like stones thrown into the water form rings of energy where rings meet they interfere not to force but to attract use the potential energy which is sleeping in the society and just waiting to be given a direction the special character of stone points is that they are made to attract designed to attract they are not just a house or a bridge or a shopping mall but they establish a new standard to understand everything relays on the quality of these attraction points and here the master plan meets the detail here is the cutting point where the real life is established the map becomes a town - touch humans - becomes her environment - her life Byggforvaltningen En av stenarna byggde vi. Mitt kontor blev 1995 engagerat för att ge förslag på en ombildning av ett befintligt Industriuthyrningshus. Från vägen trängde vi oss genom det befintliga huset och såg sundet. Områdets råhet blev förfinat mot det befintliga huset. En vardagens arkitektur där jag gladde mig över att använda en ton som satte huset in i sin miljö på ett eftertänksamt sätt. 4

5 Björnprojektet ett byutvecklingsprojekt 40 dekar efter Stakkevollveien, hela tiden med den blandade funktionsidén i huvudet. I 1997/ 98 utformade vi en ny stadsplan med ett utnyttjande på 300%. Efter utformandet av en generalplan för företaget Björn AS etablerade vi en strategisk grundsyn på fyra grundområden och vi utformade ett premissmaterial för en detaljerad stadsplan. Vårt förslag dominerades av bostadsbebyggelse i norr, och kontor/ forskningsbebyggelse i söder där vi utformade en byggnation på 4-12 våningar med en kapacitet till 700 bostäder, och m2 nya näringsarealer. Mellan husen på artificiell grund formulerade vi parker och lekarealer, trädrader och gångbroar. Parkeringen blev integrerad i landskapet med ett parkeringshus för 900 bilar in mot den 10 meter höga klippan. Husens lägenhetsstruktur var formulerad utifrån viljan till god utsikt en känsla av frihet för individerna, och för att den låga solen kan tränga sig in i bebyggelsen. I Nordnorge är nord nattsolens fasad. Min premiss för bebyggelsen var en dimensionering baserad på en studie av analoga nordiska projekt (Gresviken i Helsinki imponerade oss med sina uterum på 35m s bredd, medan Hammarbyhamnen chockade oss med mörka, trånga u-formade uterum och enbart 18 m mellan husen). Ljusets genomträngning av projektet, tillsamman med att vi ville behålla kontakt med sundet för grannarna gav en riktning. Detta för mig in på temat framtidens urbana bostad. Mycket är som förr men våra liv har ändrat sig. För många vill livet ändra sig mera. För att skapa nya idéer, nya företag behövs en arena som tillåter uppväxten av detta. Dom unga måste ges frihet till att bli aktörer i framtiden. Bostaden är en sådan arena. Den nya bostaden På vårt ritbord i Tromsö ligger bland annat ett radhusprojekt. Bostäder för nyetablerare, studenter, forskare - aktörerna som dominerar Tromsö idag. Vi ser på oss själva och frågar vad vill vi ha? Större, billigare och enklare lägenheter svarar vi. Jag vill ha badkar för min mentala hälsa. Jag vill ha effektivt kök och koncentrerade, praktiska förrådsutrymmen. Och plats till att jobba. Gott ljus, god utsikt, upplevelse av frihet och att vara till. Lägenheter som ger en generös yta för livet. Välplacerade fönster, öppet mot kvällssolen. Bostäder som bryter med bostadskonventionerna, som kan användas på många sätt. 5

6 Som lärare på Chalmers har jag arbetat med stadens förändringspotential med inspiration från industrins tillbakagivande av central yta. Först i det tidigare Arendalsvarvet, därefter på Bananpiren i Göteborgs frihamnsområde, och i våras genomförda jag kursen Hafen- City, Hamburg parallellt med en inviterad stadsplanetävling som genomfördes hösten 99. Hamburg har haft en stadsplanedirektör med strategiska visioner, Egbert Kossac genomförde 1986 Stadt am Hafen, en workshop med kvalificerade arkitekter och planläggare för områden på norrsidan av Elbe - väster om stadskärnan. Vi var mycket inspirerad av denna. I början av 90-talet genomförde han två workshops till och bekräftar betydelsen av starka individer inom planläggningen. I samarbete med Siegfried Krauss, landskapsarkitekt i projektgruppen Hafen- City, har vi genomfört en grundlig, praktisk tematisk analys för området. Efter en undersökande studieresa i det amerikanska kaos var frustationen så hög hos mina studenter att dom presterade resultatet som långt övergick deras tidigare projekt. Detta är viktigt. Min tes är: En systematisk, lång och djup kunskap är förutsättningen för den talangfulla och tränade arkitekten till att ge ett viktigt svar. Resultatet av detta påstående ger en konstig eftertanke. Vår tids viktiga projekt är ofta resultat av en arkitekttävling och vi vet att det betyder maximalt tre till fyra veckors koncentrerat arbete. Detta märker vi kanske med byggda tävlingsresultat som ej ämnar att skapa en ny utveckling för sin stadsdel. Hamburgprosjektet Områden ligger norr om Elbe och tillhör Frihamnen. En fantastisk labyrint av kanaler. Ett minne om detta århundrades kontakter över världshaven. Hamburgs historia som hamnstad sträcker sig tillbaks till mitten av detta årtusende, medan vårt område har fått sin form i dom sista 70 åren. Hamburg stad vill ha en ny stadsdel med kultur, 3000 bostäder, kontor och parker. Vi får se vad dom får av Anette Gion, Leonardo Benevolo och österriska unga arkitektteam i början av december när tävlingsresultatet blir offentligt. Två studenter reste centrala frågor för hela området. Jose Sanches diskuterar om vår tid är mogen att använda ytan. Först måste vi undersöka pirernas egenskaper, bygga i dom, knyta kontakt med den andra sidan av älven. Han förslår att etablera ett sakta återtagande av dessa landområden, fylla dom med infrastrukturella funktioner etablera grunden för den kommande staden. Han bygger intensiva bostadskonglomerationer på pirarna beskriver pirytan som öppen. Mia Lundin påstår att pirarnas korta liv inte kan vara förutsättning för den nya byggnadsstrukturen. Ett projekt som ingen av oss erfarna, rädda arkitekter skulle kunna göra. Men hon påminner oss om att vår gränsdragning är för snäv där hon bygger vertikala rum för mänsklig existens. För mig representerar dessa projekt en vilja till att undersöka områdets totala konsekvens. De osedda rummen, den ej fattbara arenan. 6

7 Att utforska stadens landskap: Skulptur for statens vegvesen Inom staden finner vi dessa amorfa områden som i Göteborgs och Hamburgs hamnområden där förändringen ska ske. Men också där ingenting händer finner vi viktiga frågeställningar. Rummet som ingen ser mellan lågintensiva delar av staden. Här ligger grunden för en ny syn på etableringen av en mera koncentrerad stad. En tunnel under Tromsösundet, ett ventilationsluftstorn, en arkitektonisk utsmyckning. Fältet mellan förortsvägen och vattnet. Att väcka intresse, icke för omedelbar handling, men för en stilla undring som kan väcka ny förståelse. Oladdat av direkt mening ständigt påminnande om det som alltid är emellan. Sista bilder Studenternas frågeställningar i Hamburgprojektet är obekväma för konventionerna. Som resultat representerar det för mig elementer av en planläggningsmetod som är möjligheternas väg för att förstå framtidens stad och därvid framtidens bostad ett fält för etablerande av visioner. På samma sett som den kunskapsrika le Corbusier gjorde, men där samhällets tolkning förlorade projektens kunskap när nyproduktionen enbart berörde den fysiska formen och inte den sociala idén om ett bättre liv för människorna - med ljus och luft inne och gemensam parknatur ute. Och det är här vi kan se det inre innehållet av begreppet estetik. Estetik kan uppstå när den tränade talangen tillägnar sig en superkunskap om problemet och det goda diskuteras. Den yttre upplevelsen av begreppet estetik syns inte som estetisk dekor, men projektet framstår som estetiskt besjälad. Och här har jag beskrivit skillnaden på Jens Arnfreds hus och dom andra byggnaderna i H99. Att skapa arenor för det nya liv er ingen fysisk vision. Det är en metafor som beskriver det osedda. Som berör behovet för frihetskänsla, som ett grundlag för utveckling och skapande av visioner om rum där vardagens slit transformeras till lustgenererande arenor. Här ska drömmarna stimuleras tillsammans med lusten och glädjen som det goda resultatet av frustationen. 7

Vånings- och skuggstudie, vårdagjämning kl , skala 1:5000

Vånings- och skuggstudie, vårdagjämning kl , skala 1:5000 vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping 1-2 våningar 3 våningar 4 våningar 5 våningar 6 våningar 7- våningar Sol- och skuggstudie Den nya bebyggelsen har ett våningstal mellan

Läs mer

Identitet. SWOT- analys Södra Älvstranden Space syntax Image of the city. Rörelse Helhet

Identitet. SWOT- analys Södra Älvstranden Space syntax Image of the city. Rörelse Helhet vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Masthuggskajen i Göteborg Rörelse Helhet SWOT- analys Södra Älvstranden Space syntax Image of the city A N A L Y S Analyserna i detta kapitel är utarbetad utifrån

Läs mer

SUPER SUSTAINABLE GÖTEBORG

SUPER SUSTAINABLE GÖTEBORG SUPER SUSTAINABLE GÖTEBORG FOOTPRINT ECOLOGICAL FOOTPRINT 2008 FOOTPRINT ECOLOGICAL FOOTPRINT 2050 IMPROVE How can the excisting city be improved? URBAN DESERT A GREEN CITY ROOFTOPS 35% ROOFTOPS FOOD SOLAR

Läs mer

Oskarshamn ska bygga ut staden i sin gamla industrihamn. Ambitionen är att låta staden möta vattnet. Området ska befolkas och berikas med stadsliv.

Oskarshamn ska bygga ut staden i sin gamla industrihamn. Ambitionen är att låta staden möta vattnet. Området ska befolkas och berikas med stadsliv. NÄR BAKSIDAN SKA BLI FRAMSIDA 2013-01-09 Av: Movium Foto: Oskarshamns kommun Oskarshamn ska bygga ut staden i sin gamla industrihamn. Ambitionen är att låta staden möta vattnet. Området ska befolkas och

Läs mer

minnen, landskap & objekt däremellan; Booklet Examensarbete Milla Mon Persson Basic Design Studio

minnen, landskap & objekt däremellan; Booklet Examensarbete Milla Mon Persson Basic Design Studio minnen, landskap & objekt däremellan; Booklet Examensarbete Milla Mon Persson Basic Design Studio Fjärås Bräcka, sommaren -88 Luften inuti den gamla Volvon är varm och den tycks nästan stå stilla. Bilbältet

Läs mer

studie I kapitlet studeras bebyggelseområdet

studie I kapitlet studeras bebyggelseområdet studie I kapitlet studeras bebyggelseområdet Hammarby Sjöstad. Syftet är att erfarenheterna från analysen används i utformning av planen för Lövholmen. Studieobjektet beskrivs och analyseras utifrån de

Läs mer

LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL

LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL ARALLELLT UDRAG 2009-09-30 ARALLELLT UDRAG 2009-09-30 1/4 UNIVERSITETSGATAN Området vid Kalmar Nyckel har en mycket intressant potential. De positiva effekterna

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM Jaume Plensa, Barcelona (f. 1955) Jaume Plensa tillhör de mest uppmärksammade skulptörerna internationellt efter sin Crown Fountain i Millenium Park i Chicago,

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

Kunskapsstråket. En unik position

Kunskapsstråket. En unik position Visionsbild för Kunskapsstråket, SBK Lund och visualisering Arrow Kunskapsstråket En unik position Global trend, lokal vision Omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle har skapat en efterfrågan

Läs mer

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen KUN 2008-11-06 p, 11 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Agneta Olofsson Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2010 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås

Läs mer

Härligt. Skapa ny kontakt med vattnet: Helsingborg

Härligt. Skapa ny kontakt med vattnet: Helsingborg 2 1 3 4 Härligt Att platser upplevs fantastiska och härliga är viktigt rent mänskligt men även för att kunna konkurrera i vårt mobila samhälle där folk är villiga att pendla för att bosätta sig där det

Läs mer

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet?

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Norrmalmsmoderaternas Stadsbyggnadsgrupp Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Ulf Johannisson www.ulfjohannisson.se Exempel: Kvarteret Riddaren Pågående planering

Läs mer

EN PLATS FÖR ALLA en liten veckoskiss på en ny flexiskola i Hyllie, Malmö Stad

EN PLATS FÖR ALLA en liten veckoskiss på en ny flexiskola i Hyllie, Malmö Stad EN PLATS FÖR ALLA en liten veckoskiss på en ny flexiskola i Hyllie, Malmö Stad På en åker står en mölla utan vingar och tittar ut över ett historisk åkerlandskap som inom snar framtid kommer förvandlas

Läs mer

Rita en karta över Lund!

Rita en karta över Lund! Rita en karta över Lund! Nu Att se och uppleva staden studieresa stadsbildsanalys platsanalys tillägg till en plats Schema Baskurs C, AAHA20/25, Ateljé! Ht 2010 18/11 Vecka Klockan M Ti O To F 45 8-10

Läs mer

idéskiss Trafik och parkering

idéskiss Trafik och parkering 17 Inledning Utvecklingen inom det studerade området från lantlig småstadsidyll till ett modernt centrum har skapat en komplex och varierad stadsbebyggelse. Den framtida staden bör utgå från vad som är

Läs mer

Hagastaden. på väg mot ett Stockholm i världsklass.

Hagastaden. på väg mot ett Stockholm i världsklass. Hagastaden på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/hagastaden Hagastaden ska bli en levande innerstadsdel med 5 000 nya bostäder och 50 000 arbetsplatser, inräknat befintliga arbetsplatser

Läs mer

Dalslandsstugan 2.0 01. Storlek: 109 kvm 3 rum och kök Projektet handlar om prefabricerade byggnadselement som sätts. plan. sektion A-A.

Dalslandsstugan 2.0 01. Storlek: 109 kvm 3 rum och kök Projektet handlar om prefabricerade byggnadselement som sätts. plan. sektion A-A. 00. 01. VÄNERSBORG > HOPPERUD 1:12 Storlek: 109 kvm 3 rum och kök Projektet handlar om prefabricerade byggnadselement som sätts samman till olika typologier med stark relation till landskapet. Generella

Läs mer

Om läsning. Om skrivande. PosterPresentation. Dagens föreläsning handlar om. Läsning i arkitekturteorikursen

Om läsning. Om skrivande. PosterPresentation. Dagens föreläsning handlar om. Läsning i arkitekturteorikursen Catharina Sternudd Arkitektur Stadsbyggnad, LTH PosterPresentation Arkitekt SAR/MSA Den mänskliga staden (Johan Rådberg) Bilder av småstaden om estetisk värdering av stadsmiljö Masterprogrammet Sustainable

Läs mer

Ledarskap vid uppbyggnad av en gemensam kunskapsprocess

Ledarskap vid uppbyggnad av en gemensam kunskapsprocess Ledarskap vid uppbyggnad av en gemensam kunskapsprocess Stora förväntningar på projekten Projekten förväntas vara En viktig och unik komponent i den svenska tillväxt- och innovationsmotorn Möta viktiga

Läs mer

Bebyggelseförslag. Södertälje stadskärna 2009-2029 Program. Stadskärnan

Bebyggelseförslag. Södertälje stadskärna 2009-2029 Program. Stadskärnan Södertälje stadskärna 2009-2029 Program Bebyggelseförslag Stadskärnan 1 1. Mötet med stadskärnan från Mälarbron bör i framtiden få en mer stadslik utformning, där framförallt omdaningen av Turingegatan

Läs mer

New York är en av världens mest kända städer. Här har New York valts som exempel på hur man kan tänka och arbeta geo-grafiskt.

New York är en av världens mest kända städer. Här har New York valts som exempel på hur man kan tänka och arbeta geo-grafiskt. New York är en av världens mest kända städer. Här har New York valts som exempel på hur man kan tänka och arbeta geo-grafiskt. Vad vet du om New York? Säkert en hel del, för New York är en stad som många

Läs mer

Läs översättninig till svenska efter artikeln.

Läs översättninig till svenska efter artikeln. Läs översättninig till svenska efter artikeln. Översättning; Disenart Översättning; Disenart P2 PROJEKT 2 VILLA JENSEN VILLA JENSEN/FRANSON WRELAND NATURLIG KONSTRUKTION MED ETT BEGRÄNSAT ANTAL ELEMENT

Läs mer

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015.

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015. Idéer och värden Dokumentation från visionsworkshopar om Älvsjö Örby februari/ mars 2015. Bakgrund Stockholm växer. Ett politiskt löfte finns om att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030. Älvsjö är

Läs mer

Hur kan forskningen bidra till hållbara städer?

Hur kan forskningen bidra till hållbara städer? Hur kan forskningen bidra till hållbara städer? SymCity 2014-01-30 Stefan Anderberg Linköpings universitet Kulturgeografi Lunds universitet IIASA, systemanalys 1985-1998 Globala resursframtider, regional

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd afgruppen.se Bygger för framtiden AF Gruppen ASA är en ledande entreprenörsoch industrikoncern. Vår verksamhet omfattar Projektutveckling, Bygg, Anläggning,

Läs mer

Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder

Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder 243 studentlägenheter. Investeringsutgift 440 mnkr. Inflyttning slutet av 2016. Fd. S:t Görans Gymnasium. Blåklassad byggnad. Unika arkitektoniska kvaliteter.

Läs mer

STADSTRENDER. Framtidens städer INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES

STADSTRENDER. Framtidens städer INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES STADSTRENDER INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY Framtidens städer SUSTAINABLE DEVELOPMENT COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES EN INTERNATIONELL STUDIE OM FRAMTIDENS

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Regionalt byliv & byrom. Ewa Westermark partner, arkitekt

Regionalt byliv & byrom. Ewa Westermark partner, arkitekt Regionalt byliv & byrom Ewa Westermark partner, arkitekt 10.000 METER BY HÅLLBAR, LEVANDE, ATTRAKTIV, TRYGG EN STAD MED HÅLLBARA HUS OCH HÅLLBAR DESIGN Ørestad, København foto:www..copenhagenx.com BETYDER

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

rafiskt hus modern karaktär med

rafiskt hus modern karaktär med med rafiskt hus modern karaktär På den branta tomten i stadsdelen Fresnaye i Kapstaden, Sydafrika, skapade arkitektbyrån Saota ett hus i flera våningsplan med spännande grafiskt uttryck. text mia storm

Läs mer

Glöd och dynamik när Ingrepp stod i centrum

Glöd och dynamik när Ingrepp stod i centrum Glöd och dynamik när Ingrepp stod i centrum The Politics of Magma. Så heter skriften där forskar- och konstnärsgruppen Ingrepp har formulerat sitt program. Och lite som magma blev det när Ingrepp presenterade

Läs mer

! Bilda en styrgrupp och skapa nätverk

! Bilda en styrgrupp och skapa nätverk Processverktyg Att skapa förändring för att höja kvaliteten Den planeringsprocess och organisation som finns inom många kommuner har sin bas i modernistiskt struktureringsideal, vilket innebär att de har

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Sammanställning från workshop 2013-10-05

Sammanställning från workshop 2013-10-05 2013-11-08 1 (5) Sammanställning från workshop 2013-10-05 Sammanfattning Inom ramen för arbetet med att ta fram ett planprogram för området kring Älta centrum genomfördes en tretimmars workshop den 5 oktober

Läs mer

www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se

www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se Vårt uppdrag Att utarbeta en vision och en strategi utifrån hela stadens perspektiv...med utgångspunkt i den sociala, ekologiska och ekonomiska

Läs mer

Prologis Örebro DC 1. Bistagatan 8

Prologis Örebro DC 1. Bistagatan 8 Prologis DC 1 Bistagatan 8 Lager- och Fördelar logistikfastighet Fastighet Teknisk specifikation Stora utvändiga ytor Hyra & villkor Utbyggnadsmöjligheter (5 000 m²) Växa in i lokalen (flexibilitet) Fastighetsägare

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

Matilda Månsdotter. Supervisor. Examiner. !!! Automobilpalatset Examensarbete Automobilpalatset Degree Project

Matilda Månsdotter. Supervisor. Examiner. !!! Automobilpalatset Examensarbete Automobilpalatset Degree Project !!!! Automobilpalatset Examensarbete Automobilpalatset Degree Project Matilda Månsdotter Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Jens Engman Jesús Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde!

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde! Vision 2.1 Denna Vision är ett levande dokument och ett arbetsredskap för att utveckla en ny attraktiv stadsdel. Det innebär att Visionen kommer uppdateras allt eftersom utvecklingsprocessen fortsätter.

Läs mer

KAN ARKITEKTUR-FORM-DESIGN BIDRA TILL EN HÅLLBAR UTVECKLING? CHRISTER LARSSON STADSBYGGNADSDIREKTÖR

KAN ARKITEKTUR-FORM-DESIGN BIDRA TILL EN HÅLLBAR UTVECKLING? CHRISTER LARSSON STADSBYGGNADSDIREKTÖR KAN ARKITEKTUR-FORM-DESIGN BIDRA TILL EN HÅLLBAR UTVECKLING? CHRISTER LARSSON STADSBYGGNADSDIREKTÖR SÅKLART! SÅ HÄR LÅNGT 1.0 EKONOMI 2.0 MILJÖ 3.0 SOCIAL THE CRISIS CLIMATESMART DISTRICT WESTERN

Läs mer

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT SIDA 1/5 FÖR LÄRARE UPPDRAG: DEMOKRATI vänder sig till lärare som undervisar om demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter i åk nio och i gymnasieskolan. Här finns stöd och inspiration i form av ett

Läs mer

Gamla Staden OMBYGGNAD LANDSKRONA

Gamla Staden OMBYGGNAD LANDSKRONA OMBYGGNAD LANDSKRONA Jurymotivering: Konvertering från rustik industrimiljö till bostäder står sig som trend. Här ett gammalt tryckeri vars äldsta byggnadsdelar härstammar från 1752, som känsligt omvandlats

Läs mer

GÖTEBORG 2050 GÖTEBORG 2050. Urban struktur Göteborg 2050 11/6 2004. www.goteborg2050.nu

GÖTEBORG 2050 GÖTEBORG 2050. Urban struktur Göteborg 2050 11/6 2004. www.goteborg2050.nu www.goteborg2050.n u Urban struktur Göteborg 2050 Johan Swahn och Elin Löwendahl, Chalmers Hans Linderstad, Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad Hans Eek, Göteborg Energi Projektet (I) Arbete med positiva

Läs mer

UT o IN DALSLANDSSTUGAN 2.0

UT o IN DALSLANDSSTUGAN 2.0 UT o I DLSLDSSTUG 2. 2 2 HUSET Skala 1: [1] 2 2 Ett boende nära vatten ställer krav på en varsam hantering av skala, material och uttryck. Typhuset Ut o In vänder sig mot vattnet utan att breda ut sig

Läs mer

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer

Södertälje och omvärlden

Södertälje och omvärlden Uppdrag från kommunstyrelsen Bostäder, affärer, restauranger, parkeringsplatser Båtliv i Maren Se över exploateringsgraden Ta bättre vara på Marens vatten Fritidsbåtar slussas genom Maren Översyn av trafikfrågorna

Läs mer

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet

Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet PM 2008: RI (Dnr 305-2465/2008) Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande (SOU 2008:90) Remiss från Utrikesdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket.

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket. Vad finns det egentligen att se i en bruksmiljö? En hel del gamla hus, men vad kan de berätta? Många av husen har spännande namn. Vad är till exempel en Kölna och ett spruthus? Här kan du bland annat läsa

Läs mer

Nu bygger vi Nya Slottsholmen

Nu bygger vi Nya Slottsholmen Nu bygger vi Nya Slottsholmen En unik målpunkt Nu byggstartar Björn Ulvaeus och ALM Equity projektet Slottsholmen med restaurang och konferens i kombination med exklusiva bostadslägenheter, marina och

Läs mer

HÅLLBAR STADSBYGGNAD. Hur gör man - och var gör man vad?

HÅLLBAR STADSBYGGNAD. Hur gör man - och var gör man vad? HÅLLBAR STADSBYGGNAD Hur gör man - och var gör man vad?!1 HÅLLBARHETSTRENDER 2014 Aktuellt inom hållbarhetsområdet!2 Vår mission att aktivt bidra till en hållbar utveckling av samhället Detta vet vi Plan

Läs mer

Dalslandsstugan 2.0 - ÖAR I LANDSKAPET

Dalslandsstugan 2.0 - ÖAR I LANDSKAPET LANDSKAP BILVÄG DAGENS SITUATION: NY BYGGNADSTYPOLOGI: TAKLJUS DIAGRAM _ DIAGRAM _ LANDSKAP TERRASS MOT VÄST VARDAGSRUM SOVRUM / VARDAGSRUM LOFTRUM KÖK TERRASS MOT ÖST TVÄTTRUM FÖRRÅD / UTEKÖK TEKNIK CARPORT

Läs mer

BRF LOMMA LÄGE Bofakta 6,2 TAKHÖJD

BRF LOMMA LÄGE Bofakta 6,2 TAKHÖJD BRF LOMMA LÄGE Bofakta 6,2 TAKHÖJD Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

Program till Vision Luleå 2050

Program till Vision Luleå 2050 Program till Vision Luleå 2050 Alla ungas medskapande Start och uppväxt för alla Allas röst Entreprenörskap Smarta resor och transporter Vilja uppleva infrastruktur Bredd och spets God livsmiljö Klara

Läs mer

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 Himlatrappan Kivik Art Centre har bjudit in Gert Wingårdh, vår internationellt mest uppmärksammade arkitekt, att rita något för landskapet kring

Läs mer

Ett nytt sätt att se på Falköping Sveriges första Cittaslow har börjat värdesätta sin särart och identitet

Ett nytt sätt att se på Falköping Sveriges första Cittaslow har börjat värdesätta sin särart och identitet Ett nytt sätt att se på Falköping Sveriges första Cittaslow har börjat värdesätta sin särart och identitet Allt är klätt i vitt denna vackra januaridag i Falköping, Sveriges hittills enda Slow City. Eller

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på!

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! VÄRMEGARDIN Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! Genom att lyssna på vad konsumenten kan tänka sig att göra för att spara energi har

Läs mer

Träning i Medvetet Ledarskap i naturen

Träning i Medvetet Ledarskap i naturen Träning i Medvetet Ledarskap i naturen för stärkt fokus och innovationsförmåga I en allt mer komplex och föränderlig värld är förmågan till ökad medvetenhet, stabilt fokus och innovation framgångsfaktorer.

Läs mer

Samverkan och kreativitet grunden för processen i H+ Ann Cederberg Ann Cederberg Trafik- och stadsplanerare Tyréns AB i Helsingborg

Samverkan och kreativitet grunden för processen i H+ Ann Cederberg Ann Cederberg Trafik- och stadsplanerare Tyréns AB i Helsingborg Samverkan och kreativitet grunden för processen i H+ Ann Cederberg Ann Cederberg Trafik- och stadsplanerare Tyréns AB i Helsingborg Stadsförnyelse i H+ Område: 1 miljon m 2 Attraktivt och centralt läge

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG

KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG Studier av konstnärligt seende (Saks) Dokumentation och vetenskapligt seminarium SE OCH LÄRA, ELLER LÄRA ATT SE I en tid av stark målfokusering inom förskola och skola och med samhällets

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3 etapp 1 pråmgatan 3 Nya Finlandshusen 32 moderna bostäder nära centrum och mitt i naturen invid Tivoliparken och Helge å, i första hand avsedda för sökande över 60 år. Området nära till allt Att bo centralt

Läs mer

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Att bedriva effektiv framgångsrik förändring har varit i fokus under lång tid. Förändringstrycket är idag högre än någonsin

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

3. Skiss i skala 1:1000. Visar gång- och cykelbron från sidan. 1. Skiss i skala 1:500. Visar miljön på kajen från sidan.

3. Skiss i skala 1:1000. Visar gång- och cykelbron från sidan. 1. Skiss i skala 1:500. Visar miljön på kajen från sidan. 3. Skiss i skala 1:1000. Visar gång- och cykelbron från sidan. 1. Skiss i skala 1:500. Visar miljön på kajen från sidan. 3. Skiss i skala 1:1000. Visar bron när den är öppnad för båttrafik. Flytbryggor

Läs mer

Bra presentation. Skateparkens placering? Vi måste försöka bli av med bilen i centrum och bygga lätta leder och utveckla kollektivtrafiken.

Bra presentation. Skateparkens placering? Vi måste försöka bli av med bilen i centrum och bygga lätta leder och utveckla kollektivtrafiken. Allmänt möte Arrangör: Kommitté med uppdrag att ta fram förslag till generella målsättningar för och ett översiktligt innehåll och detaljeringsgrad för en delgeneralplan av Mariehamns centrum MÖTESANTECKNINGAR

Läs mer

Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015.

Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015. Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015. På Grefab har vi två tydliga, övergripande uppgifter. Genom att erbjuda båtplatser, och den service som hör till, ska vi hjälpa

Läs mer

VILLA SADELTAK AREA: 160m² SOVRUM: 4

VILLA SADELTAK AREA: 160m² SOVRUM: 4 ALLRUM PLA 2 Exteriör perspektiv VILLA SADELTAK AREA: 160m² RUM: 4 WC TT TV Jag kommer hem med matkassarna och ser mig omkring i området där vi bor. Här finns både nya och gamla byggnader. Vi ville att

Läs mer

VISION FÖR CITY. Utvecklingen av Stockholms City till år 2030

VISION FÖR CITY. Utvecklingen av Stockholms City till år 2030 VISION FÖR CITY Utvecklingen av Stockholms City till år 2030 BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade den 22 juni 2011 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att i samråd med berörda förvaltningar och bolag

Läs mer

Konsekvenser för industrin av miljökvalitetsnormer för luft. GAME möte 30 november 2006 Erik Fridell

Konsekvenser för industrin av miljökvalitetsnormer för luft. GAME möte 30 november 2006 Erik Fridell Konsekvenser för industrin av miljökvalitetsnormer för luft GAME möte 30 november 2006 Erik Fridell Efter 40 års verksamhet är IVL Ett forskningsinstitut för Hållbar Utveckling Stiftelseägt och därmed

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

från törnrosasömn till ett levande Amiralen

från törnrosasömn till ett levande Amiralen från törnrosasömn till ett levande Amiralen 2 visionsdokument för kvarteret amiralen visionsdokument för kvarteret amiralen 3 Ett hus för möten Mellan människor och mellan många olika funktioner. Ett hus

Läs mer

Nybyggarland i Kungens Kurva

Nybyggarland i Kungens Kurva Frågor och svar Uppdaterad i april 2013 Nybyggarland i Kungens Kurva Förslag till ny stadsdel för trähusbyggande Huddinge kommun Vi vill gärna ha en dialog om vårt förslag till ny stadsdel. För synpunkter

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

Yttrande om nya bostäder vid Solnavägen (kv fältet)

Yttrande om nya bostäder vid Solnavägen (kv fältet) YIMBY Yes in my Back Yard. Stockholm 2008-11-25 SBN/2008:349 Yttrande om nya bostäder vid Solnavägen (kv fältet) - Inledning YIMBY ser det som oerhört positivt att det äntligen görs kraftansträngningar

Läs mer

En hållbar förvaltning av kulturarvet. Nils Ahlberg. Fil.dr landskapsplanering/konstvetenskap Och ordförande i Svenska ICOMOS

En hållbar förvaltning av kulturarvet. Nils Ahlberg. Fil.dr landskapsplanering/konstvetenskap Och ordförande i Svenska ICOMOS En hållbar förvaltning av kulturarvet en nödvändig förutsä7ning för utveckling Nils Ahlberg Fil.dr landskapsplanering/konstvetenskap Och ordförande i Svenska ICOMOS HÖSTMÖTE 2013 KULTURARVET I SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

egna erfarenheter av samverkansprojekt

egna erfarenheter av samverkansprojekt egna erfarenheter av samverkansprojekt Kommuner Fastighetsägare Allmännyttiga fastighetsbolag Privata fastighetsbolag Byggherrar Invånare Föreningar Kommunens analys av intressenter gjordes tidigt i processen

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

AVGÅNG RAUS - en ny station i södra Helsingborg

AVGÅNG RAUS - en ny station i södra Helsingborg AVGÅNG RAUS - en ny station i södra Helsingborg FÖRORD Detta examensarbete ger 20 poäng på Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Karlskrona och är den avslutande delen på utbildningen teknologi magister programmet

Läs mer

Arkitektoniskt historieberättande En undersökning av narrativets funktioner och verktyg

Arkitektoniskt historieberättande En undersökning av narrativets funktioner och verktyg Arkitektoniskt historieberättande En undersökning av narrativets funktioner och verktyg Förberedelse av examensarbete i arkitektur HT14 Mattias Hambraeus Victorson KTH-A 2014-05-15 Innehåll: 1. Sammanfattning

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Utdrag 1 Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Nackdelen med det konventionella utvecklingssamtalet är att det lägger all tonvikt på relationen chef medarbetare. Det är inte ovanligt att

Läs mer

Research. Erikdalsbadets utomhusbad i Stockholm

Research. Erikdalsbadets utomhusbad i Stockholm Framtidens färg Framtidens färg kommer varken att handla om nya kulörer eller färgkombinationer, vilket tidigare ofta har kännetecknat en viss tidsperiod. I framtiden får färgen sin betydelse genom kontexten

Läs mer

Centrala Älvstaden. Slutrapport till delegationen för Hållbara städer 2012-11-13

Centrala Älvstaden. Slutrapport till delegationen för Hållbara städer 2012-11-13 Centrala Älvstaden Slutrapport till delegationen för Hållbara städer 2012-11-13 sammanfattning Vision Älvstaden, antagen av kommunfullmäktige i Göteborg den 11 oktober 2011. Se bilaga. Vision Älvstaden

Läs mer

Ekosystemtjänster i samhällsplaneringen

Ekosystemtjänster i samhällsplaneringen Planeringsverktyg för ekosystemtjänster Bild: WHITE Naturen i staden livsviktigt! Ekosystemtjänsters betydelse i planeringen Så får du beslutsfattarna att förstå nyttan med ekosystemtjänster Metoder och

Läs mer

FÖRSLAG: ALLÉN. Godkänt dokument - Maria Pettersson. Stadsbyggnadskontoret Stockholm. 2009-11-27. Dnr 2009-01446

FÖRSLAG: ALLÉN. Godkänt dokument - Maria Pettersson. Stadsbyggnadskontoret Stockholm. 2009-11-27. Dnr 2009-01446 12 FÖRSLAG: ALLÉN En allé ett diagonalt huvudstråk genom kvarteret bidrar till att binda samman vällingby Centrum med Blackeberg. allén delar sig runt parken kring dammen och sträcker sig runt det nya

Läs mer

Med största möjliga frihet FAMILJENS SOMMARDRÖM PÅ YXLAN

Med största möjliga frihet FAMILJENS SOMMARDRÖM PÅ YXLAN INREDNING För pappa Peter, mamma Claudine, Hanna 10 år, Clara 8 år samt Wera 4 år har sommarhuset överträffat alla förväntningar. Med största möjliga frihet FAMILJENS SOMMARDRÖM PÅ YXLAN Det kom ett mejl

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Politiskt styrgruppsmöte 2012-02-06

Politiskt styrgruppsmöte 2012-02-06 ESS MAX IV i regionen-tita Region Skåne Therese Nilsson Projektledare 040-675 32 34 therese.k.nilsson@skane.se PROTOKOLL 2012-02-06 1/6 Politiskt styrgruppsmöte 2012-02-06 Närvarande: Pia Kinhult, Region

Läs mer

VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN?

VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN? VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER HAMMARKULLEN? VAD ÄR CENTRUM FÖR URBANA STUDIER? Universitetet och Chalmers ser sig som stora och viktiga institutioner för Västra Götalandsregionens utveckling. Genom

Läs mer

Koncept Arkitektur och Energi. Göteborg 2015, 17-18/11

Koncept Arkitektur och Energi. Göteborg 2015, 17-18/11 Koncept Arkitektur och Energi Göteborg 2015, 17-18/11 Bakgrund till idén Skapa en integrerad mötesplats, ett öppet forum mellan arkitekter och teknikleverantörer, Arkitektens summit & expo, ett möte i

Läs mer

Nya City-saneringen. Gråskala och glas i stället för färg och puts Påbyggnader och Riva och bygga högre

Nya City-saneringen. Gråskala och glas i stället för färg och puts Påbyggnader och Riva och bygga högre Nya City-saneringen Gråskala och glas i stället för färg och puts Påbyggnader och Riva och bygga högre Helheter eller kontraster i ett stadsrum och i en stadsdel? 151120 Ulf Johannisson www.ulfjohannisson.se

Läs mer