Nils Mjaaland, arkitekt/ professor CTH

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nils Mjaaland, arkitekt/ professor CTH"

Transkript

1 DEN NYA STADENFRAMTIDENS STAD efter en föreläsning till Bostadsutställningen i Helsingborg, 21.augusti 1999 modifierad föreläsning i Västerås, 29.oktober 1999 Nils Mjaaland, arkitekt/ professor CTH I det dagliga livet blir vi alla berörd av städernas förändringsprocess - men när vi ser omkring oss händer det inte så mycket inom städernas planering för framtiden. I Sverige existerar det speciella att förvaltare och politiker ständigt anlitar entreprenörer för att lösa komplexa plangrepp. De är byggare inte planerare. Kanske beror detta på att arkitektkåren ej har visat en kompetens som ämnar formulera nya förståelseverktyg för att greppa förändring. Därför är det glädjande att uppleva H99. Helsingborg har här introducerat ett, för den Nordiska staden, nytt bebyggelsemönster, som säger nej till dagsljusstängande kvartersstrukturer som präglat de senaste decenniernas stadsutbyggnader. Samtidigt förmår denna struktur att integrera den bakre stadsdelen med kontakten till det stora landskapsrummet, Öresundet. Den visar upp en aktivering av stadens viktigaste upplevelsemässiga element, kontakten till vattnet, i form av ett socialt gångstråk i Norra Hamnen. Vannkunstens starka stadsplankompetens kommer här fram och tillsammans med stadsbyggnadsdirektör Olle Reiters vilja till att formulera regler för planen ser vi ett glimt av något nytt för den vanliga stadens utbyggnader. Jens Arnfreds byggnader pekar också mot en upplevningsrik kvalité, men här stoppar det nya. Det resterande följer den dekorativa halvmoderna arkitekturschablonen som vi så gott känner. Utställningen säger inget om vilket liv den nya staden skall präglas av. Den går kritiklöst in på dom utbyggnadsformer som marknaden vill ha. Men vem er denna marknaden? Vem skal bo där? Vår tids möjlighet är att deltaga i uppfinnande av framtidens liv Att etablera nya ideer för att skapa ett rikare liv för individerna förutsätter stadsmiljöer för mänskliga möten och provokation, reaktion och interaktion - en ny arena. Nya centrala landområden Vår tids städer präglas av en transformeringsprocess baserad på stora tekniska förändringar i först och främst transporter av varor. I sin artikel Watersfronts, a New Urban Frontier slår Peter Hall fast hur modern transportteknologi har gjort städerna mindre rationella för storskalig varutransport. Godset har inte tid till orationella godsterminaler och stadens rusningstrafik. Båtarna måste fokusera på att gå genom vattnet och inte ligga vid land. De gamla hamnarna medförde att 50 % av båtarnas tid var vid kaj, men med nya transportkoncept ligger båtarna i land enbart 20 % av sin driftstid. Detta illustrerar det som händer i hamnstäderna, men samma process gäller också för landbaserad transport och för storindustrin en välanpassad layout för produktion betyder mycket mer än att ligga i en stadskärna. Städerna i västvärlden står därför med stora landresurser i centrala områden som antigen står oanvända eller präglas av förslummad karaktär. Hamnstäderna har tomma hamnar med ledig mark. Och diskussionen framstår i alltför stor grad som en diskurs mellan de nya rika - som vill etablera bostäder, och politikerna - som vill bevara visionen om industriarbetsplatserna som inte kommer. 1

2 Vi vet mycket om framtiden. Arbetsplatsstrukturen ändrar sig. Färre kommer att jobba i produktionsindustrin och flera med tjänsteindustri. Nya produkter och tjänster måste hela tiden finnas upp. Nationalstaternas struktur håller på att upplösas. Människor från olika kulturer kommer i större grad att prägla städerna och vi ser att dom sociala skillnaderna blir allt större det sista är ett hinder för att frigöra nyskapande energi. Vi vet mera. Saschia Sassens skirver i artikeln Cities in the Global Economy att de flernationella bolagens huvudkontor koncentreras till större städer eftersom de kräver ett utvidgat tjänsteutbud för sin globala aktivitet och för att hantera premisserna för internationell handel. Specialiserad juridisk, ekonomisk och samhällspolitisk konsultbaserad kunskap behövs och den måste finnas nära huvudkontoren. En ny ekonomisk geografi etableras där det finns en struktur i riktning mot en inter-stads ekonomisk koncentration. Detta gäller städer som New York, Sao Paolo och Taipei för att nämna några. Men det gäller också regionalt, städer som de nordiska större städerna Oslo, Göteborg och København, och för den sakens skull också Tromsö och Reykjavik som båda är regionala centra. Viktigt er det faktum att den nya tiden innehåller en globalisering av de ekonomiska parametrarna och innebär därvid också en starkare konkurrens inom en marginaliserad marknad. Min förenklade konklusion är att vi måste i långt högre grad än förr etablera internationellt accepterade produkter och tjänster. Frågan är hur utrustar vi vårt samhälle med en miljö som kan initiera detta? Socialdemokratins fall är beklagligt. Den enda befintliga politiska visionen - visionen om fördelningssamhället - den viktiga reaktionen på orättvisan och borgerskapets dekadens, förfaller och representeras idag endast i fest-talen. Tydligast ser jag det i Oslo där man ska bygga bostäder inom de närmsta 5 åren. Ingen av dessa bostäder byggs med subventionerade medel. De som kan köpa dessa bostäderna är människor med fulla plånböcker och avtalsböcker. Dessa områden blir områden utan nyskapande, eftersom man endast talar fint om Fjordbyen i Oslo utan att finna plats till de som har tid till att skapa nya idéer visionärerna och grundarna de som problematiserar och reagerar. Visioner för denna nya stad finns ej. Ett nytt språk I dessa två förenklade problemområden, behovet av miljöer med initierande kraft och stadsområden som har en blandad sammansättning, står vår tid utan reella planledningsredskap för att utveckla den nya staden. Verktyg som planläggningen använder baseras på tillfälliga praktiska analyser som tillämpas utan metoder för sammanbindande helhetskoncept och utan skapande av realistiska förståelseverktyg för visioner om framtiden. Vi har numeriska analysverktyg som statistiskt baserade trafikanalyser, bevarandeplaner, behovsanalyser för nya bostäder. Men var studeras idén om människornas behov av staden, syftet med den? Var tränas förmågan till att se det som vi redan nu kan se är framtiden och föra in detta som relevanta deltagande parametrar i planläggningen? Komparativa städer San Francisco var den stora hamnstaden. Trångt placerad på en halvö spärrade San Franciscobukten rationaliteten i transportsystemen. Därmed har all varutransport flyttats över till Oakland och resulterat i den amerikanska västkustens största hamn. Kvar i San Francisco finner vi området South of Market Street bakområde för hamnen, innehållande en arena för den nya staden. Yngre, nyutbildade flyttar in i detta område till gamla industri- och lagerbyggnader. Nya bostäder utformade i industriell arkitektur byggs. University of California har etablerat sin nya forskningspark där, tack vara en ny typ av planläggarfunktion, mediatorn, personen som förklarar områdets potential och som har befogenheter till tunga ekonomiska förhandlingar. Baltimore var i färd med att tömmas i början av 80-talet. Människorna flyttade i riktning mot Washington. En strategi blev utformad som inriktade sig på en kraftig utveckling av det inre hamnområdet. Det nya akvariet, nya stadionanläggningar och förberedelser för en utveckling av ett downtown-område beläget nere i hamnen etablerade en utveckling som gav staden en kraftig expansion och en stadskärna. Det intressanta här är den parallella uppväxten av ett låginvesteringsområde två km öster om hamncentrum, också anknutet till den inre hamnen. Här stängdes det för etablering av nya bygg. Den befintliga två-tre etagiga bebyggelsen bildade utgångspunkt för framväxten av en underskog av nya individers utveckling av egna företag. Företag, som när dom blir mogna ekonomiskt, kan flytta in i högkostnadscentrum. Inom området förekommer små forskningsenheter, verkstäder, barer, klubbar, specialiserade affärer och billigt boende. Här illustreras förutsättningen för framtidens stad. Närvaron av en miljö för dynamisk etableringsverksamhet och förekomsten av den nödvändiga dualiteten för stadens cirkulära utväxlingsprocess. 2

3 Stakkevollveien i Tromsö, Arkitekturanalysen Jag letar efter en uppdaterad vokabulär för att etablera en större framtidsrelevans för strategiska projekt, starkt inspirerad av Knut Eirik Dahl inom vårt samarbete i blå strek. Baserad på Karl Otto Ellefsen och Dag Tvildes rationalistiska angreppssätt har vi arbetat med nya förståelseredskap. Tromsö, en starkt växande stad på invånare, idag baserad på FoU verksamhet och förvaltning, kan superlokaliseras till att vara center för förvaltningen av Barentsregionens mycket rika fiskresurser. Stakkevollveiområdet som sträcker sig 5 km från centrum mot universitetet i norr har en rik historia som mottagshamn för fångst i dom arktiska sjöområden och har därvid fått en egen identitet. Fiskbearbetningsbolagen har till mestadels försvunnit och området präglas av förslumning. Under slutet av 80-talet förlorade jag intresset för den tidens stora idé - bevarande av den gamla staden där idén om framtidens stad fanns i 1800-talets stadsstrukturer. Att flytta ut till det döende industriområdet kändes befriande. Jag såg ett område späckat med formrikedom och en potential till hittills osedda stadsformer med de bästa solförhållanden på Tromsöyas östsida. Här såg jag just den bärkraftiga, kompakta staden. En stadsdel med en stark potential innehållande en mix av forskare, studenter, moderna familjer - det nya livet på en plats för interaktion, inkluderande revitaliseringen av den Nordnorska stadens egenkaraktär- den praktiska, kompakta stad. Förslaget till kommundelsplan för området 93 förhöll sig dock passivt till områdets förändringspotential. Vid en dialog med dom tunga ägarna av området blev blå strek engagerade till att leda ett samarbetsprojekt för att etablera en ny förståelse för området. Efter några snabba skisser som gav grundägarna en vision om en ny möjlighet, formulerade vi ett program som gavs namnet Arkitekturanalysen for Stakkevollveien. Problemställningarna blev tematiserade och vi utförde en sammanställning av dessa. Vi studerade historiska premisser, ägandeförhållanden, områdets befintliga utseende, byggnadernas transformeringspotential och utfyllningsmöjligheter. Därvid etablerade vi konturerna av en annan stadsdel än den som stadens invånare såg. Denna urbanisering beskrev ett reducerat behov för offentliga infrastrukturinvesteringar. Samtidigt utvecklades ett tema som spekulerade aktivt i framtiden. Inte genom att rita en serie husprojekt, utan att med ritningens hjälp etablera nya förbindande rörelsestrukturer. Vi diskuterade aktiva handlingar som förbereder sig för framtiden, exempelvis rivning av större stålhallar där området skulle få stå tomt en period för att mogna med området. En ny strategi, Strandveien i Tromsö blå strek samarbetet jobbade hösten -98 med Strandveien, ett projekt innefattande 900 bostäder och m2 näringarea. Innan projektet ligger arbetet med Arkitekturanalysen för Stakkevollveien som blev inlemmat i Spelet om Tromsö, där det blev utvecklat ett scenariobaserat planbeslutsredskap, utvecklad av Knut Eirik Dahl. Via en CD-ROM skiva kunde planläggarna träda in i en dialog med politikerna, där olika utnyttjande av centrala delområden i Tromsö centrum kunde diskuteras och konsekvenserna beskrivas. Strandveiprojektet var ett av dessa områden. Vid ett aktivt arbete mot beställare blev det etablerat en utbyggnadsgrupp med olika intressenter inkopplade. Projektet innebär etablering av en konstgjord ö, en sydvänd kanal, och ett sammanbindande rörelseområde riktat mot söder. Avtrycket av Tromsöyas topografi möter den nya vattenbaserade bebyggelsen i ett tydligt formulerat landskap. Den nära placeringen, 1km söder om Tromsös kända träffpunkt Öl-hallen, etablerar området som ett viktigt strategisk mål för stadsplanekontoret. Stadsutvecklingschef Erik Öwre s mål är en 3

4 mer koncentrerad stadskärna och att etablera en centrumaxel som ger ett mera dynamiskt centrum. Habitat 2 prosjektet, inte tvinga men att locka fram, Biological Planningsystem Under våren 96 utformade jag ett inlägg till Habitat II. Där ställdes frågan om hur man arbetar mot en begränsad utveckling av mega-cities. Vårt svar gick ut på att stödja utvecklingen av mellanstora städer. Ge invånarna ett varierat utrymme för etablering av olika stadmässiga funktioner där underlaget för interaktion mellan universitet, forskare och näringsliv baseras på en fri funktionsblandning inom området. Tromsö såg vi som en stad som har klara möjligheter till koncentration i regional kontext genom att se efter en agerande metod för att kartlägga utgångspunkten för ändring och etablera en realistisk och dynamisk model med låg starttröskel. I samarbete med Johanna Vuorinnen, utformade jag en idé om att använda arkitektoniska ingrep som strategiska delar i ett transformeringskoncept, och jag citerar från ett koncentrat av vår beskrivning: to understand a city as a living organism where life happening always causes/provokes new life life does not accept rigid systems it finds its ways around under or trough establish points of changes which gives a starting point for new life to happen puts no limits for next step new points of activity attracts more new life which again attracts visions of future shows possibilities utopia forms future - evoking human dreams to action these visions are not made to be established as rules but as seeds like stones thrown into the water form rings of energy where rings meet they interfere not to force but to attract use the potential energy which is sleeping in the society and just waiting to be given a direction the special character of stone points is that they are made to attract designed to attract they are not just a house or a bridge or a shopping mall but they establish a new standard to understand everything relays on the quality of these attraction points and here the master plan meets the detail here is the cutting point where the real life is established the map becomes a town - touch humans - becomes her environment - her life Byggforvaltningen En av stenarna byggde vi. Mitt kontor blev 1995 engagerat för att ge förslag på en ombildning av ett befintligt Industriuthyrningshus. Från vägen trängde vi oss genom det befintliga huset och såg sundet. Områdets råhet blev förfinat mot det befintliga huset. En vardagens arkitektur där jag gladde mig över att använda en ton som satte huset in i sin miljö på ett eftertänksamt sätt. 4

5 Björnprojektet ett byutvecklingsprojekt 40 dekar efter Stakkevollveien, hela tiden med den blandade funktionsidén i huvudet. I 1997/ 98 utformade vi en ny stadsplan med ett utnyttjande på 300%. Efter utformandet av en generalplan för företaget Björn AS etablerade vi en strategisk grundsyn på fyra grundområden och vi utformade ett premissmaterial för en detaljerad stadsplan. Vårt förslag dominerades av bostadsbebyggelse i norr, och kontor/ forskningsbebyggelse i söder där vi utformade en byggnation på 4-12 våningar med en kapacitet till 700 bostäder, och m2 nya näringsarealer. Mellan husen på artificiell grund formulerade vi parker och lekarealer, trädrader och gångbroar. Parkeringen blev integrerad i landskapet med ett parkeringshus för 900 bilar in mot den 10 meter höga klippan. Husens lägenhetsstruktur var formulerad utifrån viljan till god utsikt en känsla av frihet för individerna, och för att den låga solen kan tränga sig in i bebyggelsen. I Nordnorge är nord nattsolens fasad. Min premiss för bebyggelsen var en dimensionering baserad på en studie av analoga nordiska projekt (Gresviken i Helsinki imponerade oss med sina uterum på 35m s bredd, medan Hammarbyhamnen chockade oss med mörka, trånga u-formade uterum och enbart 18 m mellan husen). Ljusets genomträngning av projektet, tillsamman med att vi ville behålla kontakt med sundet för grannarna gav en riktning. Detta för mig in på temat framtidens urbana bostad. Mycket är som förr men våra liv har ändrat sig. För många vill livet ändra sig mera. För att skapa nya idéer, nya företag behövs en arena som tillåter uppväxten av detta. Dom unga måste ges frihet till att bli aktörer i framtiden. Bostaden är en sådan arena. Den nya bostaden På vårt ritbord i Tromsö ligger bland annat ett radhusprojekt. Bostäder för nyetablerare, studenter, forskare - aktörerna som dominerar Tromsö idag. Vi ser på oss själva och frågar vad vill vi ha? Större, billigare och enklare lägenheter svarar vi. Jag vill ha badkar för min mentala hälsa. Jag vill ha effektivt kök och koncentrerade, praktiska förrådsutrymmen. Och plats till att jobba. Gott ljus, god utsikt, upplevelse av frihet och att vara till. Lägenheter som ger en generös yta för livet. Välplacerade fönster, öppet mot kvällssolen. Bostäder som bryter med bostadskonventionerna, som kan användas på många sätt. 5

6 Som lärare på Chalmers har jag arbetat med stadens förändringspotential med inspiration från industrins tillbakagivande av central yta. Först i det tidigare Arendalsvarvet, därefter på Bananpiren i Göteborgs frihamnsområde, och i våras genomförda jag kursen Hafen- City, Hamburg parallellt med en inviterad stadsplanetävling som genomfördes hösten 99. Hamburg har haft en stadsplanedirektör med strategiska visioner, Egbert Kossac genomförde 1986 Stadt am Hafen, en workshop med kvalificerade arkitekter och planläggare för områden på norrsidan av Elbe - väster om stadskärnan. Vi var mycket inspirerad av denna. I början av 90-talet genomförde han två workshops till och bekräftar betydelsen av starka individer inom planläggningen. I samarbete med Siegfried Krauss, landskapsarkitekt i projektgruppen Hafen- City, har vi genomfört en grundlig, praktisk tematisk analys för området. Efter en undersökande studieresa i det amerikanska kaos var frustationen så hög hos mina studenter att dom presterade resultatet som långt övergick deras tidigare projekt. Detta är viktigt. Min tes är: En systematisk, lång och djup kunskap är förutsättningen för den talangfulla och tränade arkitekten till att ge ett viktigt svar. Resultatet av detta påstående ger en konstig eftertanke. Vår tids viktiga projekt är ofta resultat av en arkitekttävling och vi vet att det betyder maximalt tre till fyra veckors koncentrerat arbete. Detta märker vi kanske med byggda tävlingsresultat som ej ämnar att skapa en ny utveckling för sin stadsdel. Hamburgprosjektet Områden ligger norr om Elbe och tillhör Frihamnen. En fantastisk labyrint av kanaler. Ett minne om detta århundrades kontakter över världshaven. Hamburgs historia som hamnstad sträcker sig tillbaks till mitten av detta årtusende, medan vårt område har fått sin form i dom sista 70 åren. Hamburg stad vill ha en ny stadsdel med kultur, 3000 bostäder, kontor och parker. Vi får se vad dom får av Anette Gion, Leonardo Benevolo och österriska unga arkitektteam i början av december när tävlingsresultatet blir offentligt. Två studenter reste centrala frågor för hela området. Jose Sanches diskuterar om vår tid är mogen att använda ytan. Först måste vi undersöka pirernas egenskaper, bygga i dom, knyta kontakt med den andra sidan av älven. Han förslår att etablera ett sakta återtagande av dessa landområden, fylla dom med infrastrukturella funktioner etablera grunden för den kommande staden. Han bygger intensiva bostadskonglomerationer på pirarna beskriver pirytan som öppen. Mia Lundin påstår att pirarnas korta liv inte kan vara förutsättning för den nya byggnadsstrukturen. Ett projekt som ingen av oss erfarna, rädda arkitekter skulle kunna göra. Men hon påminner oss om att vår gränsdragning är för snäv där hon bygger vertikala rum för mänsklig existens. För mig representerar dessa projekt en vilja till att undersöka områdets totala konsekvens. De osedda rummen, den ej fattbara arenan. 6

7 Att utforska stadens landskap: Skulptur for statens vegvesen Inom staden finner vi dessa amorfa områden som i Göteborgs och Hamburgs hamnområden där förändringen ska ske. Men också där ingenting händer finner vi viktiga frågeställningar. Rummet som ingen ser mellan lågintensiva delar av staden. Här ligger grunden för en ny syn på etableringen av en mera koncentrerad stad. En tunnel under Tromsösundet, ett ventilationsluftstorn, en arkitektonisk utsmyckning. Fältet mellan förortsvägen och vattnet. Att väcka intresse, icke för omedelbar handling, men för en stilla undring som kan väcka ny förståelse. Oladdat av direkt mening ständigt påminnande om det som alltid är emellan. Sista bilder Studenternas frågeställningar i Hamburgprojektet är obekväma för konventionerna. Som resultat representerar det för mig elementer av en planläggningsmetod som är möjligheternas väg för att förstå framtidens stad och därvid framtidens bostad ett fält för etablerande av visioner. På samma sett som den kunskapsrika le Corbusier gjorde, men där samhällets tolkning förlorade projektens kunskap när nyproduktionen enbart berörde den fysiska formen och inte den sociala idén om ett bättre liv för människorna - med ljus och luft inne och gemensam parknatur ute. Och det är här vi kan se det inre innehållet av begreppet estetik. Estetik kan uppstå när den tränade talangen tillägnar sig en superkunskap om problemet och det goda diskuteras. Den yttre upplevelsen av begreppet estetik syns inte som estetisk dekor, men projektet framstår som estetiskt besjälad. Och här har jag beskrivit skillnaden på Jens Arnfreds hus och dom andra byggnaderna i H99. Att skapa arenor för det nya liv er ingen fysisk vision. Det är en metafor som beskriver det osedda. Som berör behovet för frihetskänsla, som ett grundlag för utveckling och skapande av visioner om rum där vardagens slit transformeras till lustgenererande arenor. Här ska drömmarna stimuleras tillsammans med lusten och glädjen som det goda resultatet av frustationen. 7

SUPER SUSTAINABLE GÖTEBORG

SUPER SUSTAINABLE GÖTEBORG SUPER SUSTAINABLE GÖTEBORG FOOTPRINT ECOLOGICAL FOOTPRINT 2008 FOOTPRINT ECOLOGICAL FOOTPRINT 2050 IMPROVE How can the excisting city be improved? URBAN DESERT A GREEN CITY ROOFTOPS 35% ROOFTOPS FOOD SOLAR

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM Jaume Plensa, Barcelona (f. 1955) Jaume Plensa tillhör de mest uppmärksammade skulptörerna internationellt efter sin Crown Fountain i Millenium Park i Chicago,

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder

Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder Kvarteret Vallgossen, Kungsholmen Svenska Bostäder 243 studentlägenheter. Investeringsutgift 440 mnkr. Inflyttning slutet av 2016. Fd. S:t Görans Gymnasium. Blåklassad byggnad. Unika arkitektoniska kvaliteter.

Läs mer

Läs översättninig till svenska efter artikeln.

Läs översättninig till svenska efter artikeln. Läs översättninig till svenska efter artikeln. Översättning; Disenart Översättning; Disenart P2 PROJEKT 2 VILLA JENSEN VILLA JENSEN/FRANSON WRELAND NATURLIG KONSTRUKTION MED ETT BEGRÄNSAT ANTAL ELEMENT

Läs mer

rafiskt hus modern karaktär med

rafiskt hus modern karaktär med med rafiskt hus modern karaktär På den branta tomten i stadsdelen Fresnaye i Kapstaden, Sydafrika, skapade arkitektbyrån Saota ett hus i flera våningsplan med spännande grafiskt uttryck. text mia storm

Läs mer

Kick Off Seminarium 18 juni Strukturbild 2.0 Jan Sturesson. *connectedthinking

Kick Off Seminarium 18 juni Strukturbild 2.0 Jan Sturesson. *connectedthinking Kick Off Seminarium 18 juni Strukturbild 2.0 Jan Sturesson *connectedthinking Varför gör vi detta Vi måste Vi vill Vi har ansvar förvaltarskap för att lämna över en mer kultiverad och strukturerad markbit

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

VERDION LOGISTIK PARK

VERDION LOGISTIK PARK VERDION LOGISTIK PARK Ö R E S U N D ATT HYRA ELLER ÄGA VI BYGGER FÖR ATT PASSA ER FRÅN 4,000 M 2-35,000 M 2 EXPERTER INOM LOGISTIK FASTIGHETER 1. 2. EN UTVECKLARE MED GEDIGEN BAKGRUND Verdion är en stor

Läs mer

www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se

www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se Vårt uppdrag Att utarbeta en vision och en strategi utifrån hela stadens perspektiv...med utgångspunkt i den sociala, ekologiska och ekonomiska

Läs mer

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3 etapp 1 pråmgatan 3 Nya Finlandshusen 32 moderna bostäder nära centrum och mitt i naturen invid Tivoliparken och Helge å, i första hand avsedda för sökande över 60 år. Området nära till allt Att bo centralt

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

HASSELPARKEN. Landskrona City Drömbostäder med egen park. När natur, arkitektur och ekonomi möts

HASSELPARKEN. Landskrona City Drömbostäder med egen park. När natur, arkitektur och ekonomi möts HASSELPARKEN Landskrona City Drömbostäder med egen park. När natur, arkitektur och ekonomi möts > Drömmer du om att få stans grönaste utsikt med egen park och terrass, så att du kan njuta av naturen året

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Europeiska unionen Verksamhetsområdets yta: 150 000 kvm Avstånd Landvetter: 26 km Avstånd Centralstationen/City:

Läs mer

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket.

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket. Vad finns det egentligen att se i en bruksmiljö? En hel del gamla hus, men vad kan de berätta? Många av husen har spännande namn. Vad är till exempel en Kölna och ett spruthus? Här kan du bland annat läsa

Läs mer

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet?

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Norrmalmsmoderaternas Stadsbyggnadsgrupp Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Ulf Johannisson www.ulfjohannisson.se Exempel: Kvarteret Riddaren Pågående planering

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

UT o IN DALSLANDSSTUGAN 2.0

UT o IN DALSLANDSSTUGAN 2.0 UT o I DLSLDSSTUG 2. 2 2 HUSET Skala 1: [1] 2 2 Ett boende nära vatten ställer krav på en varsam hantering av skala, material och uttryck. Typhuset Ut o In vänder sig mot vattnet utan att breda ut sig

Läs mer

PRINCIPKARTOR B BH KJ B KJ K BHK 3-4 2-2,5 3-3,5 2-3 1,5-2 EUROPAN 6 I VÄXJÖ - FÖRSLAG

PRINCIPKARTOR B BH KJ B KJ K BHK 3-4 2-2,5 3-3,5 2-3 1,5-2 EUROPAN 6 I VÄXJÖ - FÖRSLAG BERÄTTANDE PLAN Gatuparkering används i hög grad för att utnyttja mark effektivt och för att skapa liv på gatorna. Bullerplank, trädridå och carports används som bullerskydd och visuell avskärmning mot

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena

Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena Stockholm Waterfront Congress Centre är Sveriges nyaste och mest mångsidiga arena för större möten och evenemang. Med den djärva arkitekturen

Läs mer

Research. Erikdalsbadets utomhusbad i Stockholm

Research. Erikdalsbadets utomhusbad i Stockholm Framtidens färg Framtidens färg kommer varken att handla om nya kulörer eller färgkombinationer, vilket tidigare ofta har kännetecknat en viss tidsperiod. I framtiden får färgen sin betydelse genom kontexten

Läs mer

Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING. Radhus på Höjden

Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING. Radhus på Höjden Max Märkel Arkitektur Lunds Universitet URBAN COMPACT LIVING A11 Ateljé Y Radhus på Höjden URBAN COMPACT LIVING Radhus på Höjden Max Märkel 2012 Arkitektur Lunds Universitet A11 Ateljé Y kvarteret kråkelyckan

Läs mer

VILLA SADELTAK AREA: 160m² SOVRUM: 4

VILLA SADELTAK AREA: 160m² SOVRUM: 4 ALLRUM PLA 2 Exteriör perspektiv VILLA SADELTAK AREA: 160m² RUM: 4 WC TT TV Jag kommer hem med matkassarna och ser mig omkring i området där vi bor. Här finns både nya och gamla byggnader. Vi ville att

Läs mer

Det industriella byggandets historia. Helena Johnsson

Det industriella byggandets historia. Helena Johnsson Det industriella byggandets historia Helena Johnsson Japan 700-talet Traditionella byggnader följde ett modulsystem för mått Fredrik Blom 1820-1840 Stockholm Flyttbara hus England The Portable Manning

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Kusten är. av jonas mattson. 58 home & country

Kusten är. av jonas mattson. 58 home & country Kusten är klar av jonas mattson Thomas och Helen i Göteborg har genom åren byggt flera hus i New England-stil. Om man inte visste bättre skulle man vid åsynen av deras lyckade byggnationer kunna svurit

Läs mer

På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd

På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd På väg till Borås? Modern marknadsplats med gångavstånd Handelsutredning 2012 Borås unika historia är stadens framtid. Vi har alltid varit bra på handel. Till och med så bra att Gustav II Adolf år 1621

Läs mer

Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015.

Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015. Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015. På Grefab har vi två tydliga, övergripande uppgifter. Genom att erbjuda båtplatser, och den service som hör till, ska vi hjälpa

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på!

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! VÄRMEGARDIN Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! Genom att lyssna på vad konsumenten kan tänka sig att göra för att spara energi har

Läs mer

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete.

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete. 1. Värdegrund Erikshjälpen tar sin utgångspunkt i en kristen värdegrund som betonar att: Alla människor är skapade av Gud med lika och okränkbart värde. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår

Läs mer

VI VILLE BYGGA ETT HUS SOM LIKNAR DE SOM BYGGDES PÅ BERGSSLUTTNINGARNA I LOS ANGELES I MITTEN AV FÖRRA ÅRHUNDRADET.

VI VILLE BYGGA ETT HUS SOM LIKNAR DE SOM BYGGDES PÅ BERGSSLUTTNINGARNA I LOS ANGELES I MITTEN AV FÖRRA ÅRHUNDRADET. 6 VI VILLE BYGGA ETT HUS SOM LIKNAR DE SOM BYGGDES PÅ BERGSSLUTTNINGARNA I LOS ANGELES I MITTEN AV FÖRRA ÅRHUNDRADET. FAMILJEN HOLM VILLE HA ETT HUS MED STHLM E TEXT: MIKAEL TORSTENSSON FOTO: ERIK LEFVANDER

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd afgruppen.se Bygger för framtiden AF Gruppen ASA är en ledande entreprenörsoch industrikoncern. Vår verksamhet omfattar Projektutveckling, Bygg, Anläggning,

Läs mer

Framtidens Team AB. Seminarium Framtidens ledarskap. endagsseminarium för att få en inblick i framtidens ledarskap. 2009 Framtidens Team

Framtidens Team AB. Seminarium Framtidens ledarskap. endagsseminarium för att få en inblick i framtidens ledarskap. 2009 Framtidens Team Framtidens Team: Seminarium Framtidens ledarskap endagsseminarium för att få en inblick i framtidens ledarskap 2009 Framtidens Team 1 Framtidens ledarskap Vi tror att effektivt, modernt ledarskap kräver

Läs mer

San Luis Obispo sett från Bishops Peak

San Luis Obispo sett från Bishops Peak Reseberättelse California Polytechnic State University 2014-2015 Om du läser detta och just nu funderar på att åka på utbytesstudier så har jag bara en sak att säga: SÖK! I denna reseberättelse tänker

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC.

FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC. 4 DRÖMMEN OM Thomas och Helen har byggt tre hus i New England-stil FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC. 5 NEW ENGLAND l med Willa

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

Färgkarta. Utomhus. Kulörer för träfasader

Färgkarta. Utomhus. Kulörer för träfasader Färgkarta Utomhus Kulörer för träfasader Hitta rätt kulör Provmåla huset innan du bestämmer dig Att välja kulör till sitt hus är inte det enklaste. Framförallt om du vill byta kulör på det. Men med hjälp

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Träning i Medvetet Ledarskap i naturen

Träning i Medvetet Ledarskap i naturen Träning i Medvetet Ledarskap i naturen för stärkt fokus och innovationsförmåga I en allt mer komplex och föränderlig värld är förmågan till ökad medvetenhet, stabilt fokus och innovation framgångsfaktorer.

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Nya områden Vad får vi? Vad skulle vi kunna få?

Nya områden Vad får vi? Vad skulle vi kunna få? Vad får vi? Vad skulle vi kunna få? Politiska mål och medel för human arkitektur - Ulf.johannisson@telia.com En cykeltur i nytt område med toppläge vid vattnet DN 110921: Dagens storskaliga nybyggen, framtidens

Läs mer

Stockholm Järvafältet >>>

Stockholm Järvafältet >>> Stockholm Järvafältet >>> Stockholm Järvafältet projekt Järvafältet plats Järvafältet, Stockholm formgivare Patrick Verhoeven Ronald Bron Ellemijk Marks partners Onix, Alex van de Beld Must, Wouter Veldhuis

Läs mer

Fördjupning kring personliga värderingar

Fördjupning kring personliga värderingar Fördjupning kring personliga värderingar Värderingar är något som styr vårt handlande och som vi inte alltid är medvetna om. Värderingar har olika vikt och betydelse för var och en över tid. Värderingarna

Läs mer

Paradis? Hur då? Vår tanke bakom PapyrusParadis är att erbjuda bra bostäder åt Mölndalsbor, i ett centralt beläget område med goda förbindelser till både Mölndal och Göteborg samtidigt som området blir

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Ledig lokal om 465m 2 för verkstads- eller handelsverksamhet

Ledig lokal om 465m 2 för verkstads- eller handelsverksamhet Ledig lokal om 465m 2 för verkstads- eller handelsverksamhet Centralt belägen, rymlig lokal för verkstads- eller handelsverksamhet Objektet Lokal för verkstad- eller handelsverksamhet om 465 kvm med god

Läs mer

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Att bedriva effektiv framgångsrik förändring har varit i fokus under lång tid. Förändringstrycket är idag högre än någonsin

Läs mer

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera 24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera Paret föll handlöst för det vackra huset som vid visningen var väldigt nedgånget. Renoveringen utfördes varsamt med målet att bevara husets charm. Text Micaela Nordberg

Läs mer

Lars Lindmark 28 juni 2015. Designstuga. ett designlabb för hållbar utveckling. Beskrivning designstuga, sida 1

Lars Lindmark 28 juni 2015. Designstuga. ett designlabb för hållbar utveckling. Beskrivning designstuga, sida 1 Designstuga ett designlabb för hållbar utveckling Beskrivning designstuga, sida 1 Design Förmåga att lösa komplexa problem Designprocessen är en förmåga att samla och involvera aktörer för att tillsammans

Läs mer

Vad är det? Översikt. Innehåll. Vi behöver modeller!!! Kontinuerlig/diskret. Varför modeller??? Exempel. Statiska system

Vad är det? Översikt. Innehåll. Vi behöver modeller!!! Kontinuerlig/diskret. Varför modeller??? Exempel. Statiska system Vad är det? Översikt Discrete structure: A set of discrete elements on which certain operations are defined. Discrete implies non-continuous and therefore discrete sets include finite and countable sets

Läs mer

Med vänlig hälsning Sjaelsö Sverige AB. Pero Popovski VD

Med vänlig hälsning Sjaelsö Sverige AB. Pero Popovski VD Stockholm 2012-10-01 Student/ungdomsbostäder i Nacka kommun, Dnr KFKS 2012/213-219 Intresseanmälan förslag Farstukvist/Alphyddan Härmed anmäler vi vårt intresse för att uppföra student-/ungdomsbostäder

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 Himlatrappan Kivik Art Centre har bjudit in Gert Wingårdh, vår internationellt mest uppmärksammade arkitekt, att rita något för landskapet kring

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41 Magiskt i cederträ Med vackra vandringsstråk och branta skidbackar inpå knuten har arkitektbyrån AKB ritat ett modernt hus med fantastiskt ljusinsläpp. Som fasad har man valt cederträ - ett doftande träslag

Läs mer

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se - Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna

Läs mer

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet.

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet. ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk Hela staden inkluderande, grön och dynamisk Möta vattnet Stärka kärnan Mål och visioner i Göteborg Stärk kärnan GR Hållbar tillväxt 2013 45000

Läs mer

Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31

Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31 MÖTESANTECKNINGAR 2012-10-31 1 (5) Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31 Kenneth Löthegård, kommunalråd, hälsar välkommen. Marianne Hagman, utvecklingschef, inleder med dagordning.

Läs mer

GÖTEBORG 2050 GÖTEBORG 2050. Kick-off Göteborg 2050, Elyseum, 14/10 2004. www.goteborg2050.nu

GÖTEBORG 2050 GÖTEBORG 2050. Kick-off Göteborg 2050, Elyseum, 14/10 2004. www.goteborg2050.nu www.goteborg2050.n u Projektet Göteborg 2050 Johan Swahn och Elin Löwendahl, Chalmers Hans Eek, Göteborg Energi Pia Sundh Projektet Intressenter och finansiärer Göteborg Energi Byggforskningsrådet / Formas

Läs mer

SE BRA UT Exteriörsperspektiv Dals-Ed Ang

SE BRA UT Exteriörsperspektiv Dals-Ed Ang Många ljusinsläpp SE BRA UT Exteriörsperspektiv Dals-Ed Ang En analys av den traditionella Dalslandstugan har fått ligga till grund för förslaget, som tar fasta på naturnära kvaliteter, enkla flexibla

Läs mer

Bostadspolitiskt program

Bostadspolitiskt program Bostadspolitiskt program 2014 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 11-13 april 2014, Växjö. Programmet redogör för Centerstudenters syn på bostadsmarknaden, stadsplanering

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014

Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014 Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014 Reviderad 24 april 2014 Andersson Arfwedson arkitekter ab www.andersson-arfwedson.se Sibyllegatan 52b, 114 43 Stockholm 08-54 52 60

Läs mer

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Klockan 18.30-20.30 i Alfredshällskolans matsal. Cirka 140 deltagare. Anders Nyquist, planeringschef i Lomma kommun, hälsade alla välkomna och inledde kvällens

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets

Läs mer

UTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG

UTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG UTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG South Helsingborg In Progress SHIP är en mötesplats och samtidigt ett spännande fram tidsprojekt.

Läs mer

Utsmyckning i samband med trapphusrenovering

Utsmyckning i samband med trapphusrenovering Utsmyckning i samband med trapphusrenovering Bakgrund: Svenska Bostäder har som ambition att renovera trapphusen på Cervins väg 17-21. Med start på Cervins väg 17, år 2012. ÅWL arkitekter AB fick i uppdrag

Läs mer

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck Före kontrakt Det finns tre huvudfaktorer som påverkar utformningen av ditt hus: tomten, detaljplanen (inom planlagt område) och dina egna behov, önskemål och drömmar. För att hjälpa till att välja ett

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Smart City Göteborg. Hållbar och innovativ stadsutveckling. SP-dagen, Stockholm, 15 april 2015 Maja Högvik, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad

Smart City Göteborg. Hållbar och innovativ stadsutveckling. SP-dagen, Stockholm, 15 april 2015 Maja Högvik, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad Smart City Göteborg Hållbar och innovativ stadsutveckling SP-dagen, Stockholm, 15 april 2015 Maja Högvik, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad Vad är Smart Cities-initiativet? Städer orsakar 70 % av de

Läs mer

1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg

1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg 1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg Ett av de mest spännande byggprojekten i Helsingborg just nu är S:t Nicolai - förvandlingen av gamla Nicolaiskolan till moderna kontor. Projektet

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Ett skridskoskär före. Om vikten av att ligga i framkant på utvecklingen. Håkan Loob

Ett skridskoskär före. Om vikten av att ligga i framkant på utvecklingen. Håkan Loob Ett skridskoskär före Om vikten av att ligga i framkant på utvecklingen. Håkan Loob NUTID 80% Hockey 100 % Klubbkänsla Drivkrafter: Organisation Affärsmöjligheter Kundnytta Stimulera omgivningen FRAMTID

Läs mer

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Värdering, ändring och energieffektivisering Växjö 19 mars 2013 Tomas Örn Kulturmiljö [fysisk] miljö som påverkats och formats av mänsklig aktivitet och som därigenom

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. 2 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör

Läs mer

Entreprenörer som lyckats

Entreprenörer som lyckats Entreprenörer som lyckats ...har alla något gemensamt. Grant Thornton brinner för att hjälpa entreprenörer att utveckla sina bolag. Under årens lopp har vi samlat på oss en mängd erfarenheter om hur ett

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR Mod i Nod uppmärksammat innovationscentrum invigs pressmeddelande 2014-09-30 Nu invigs Nod, Sveriges nya centrum för digital innovation i Kista, Stockholm. Scheiwiller Svensson Arkitektkontor har på uppdrag

Läs mer

FÄRGFABRIKEN / Petra Gipp arkitektur

FÄRGFABRIKEN / Petra Gipp arkitektur Grovkornig minimalism på Färgfabriken Utställningshallen Färgfabriken i Stockholm har genomgått en totalrenovering. RUM har träffat arkitekten Petra Gipp som ritat det mesta. Ett helhetsansvar man sällan

Läs mer