Förslag till förändring Nuläge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till förändring Nuläge"

Transkript

1 Förslag till förändring Korsningen med Gamla landsvägen kan flyttas norrut för att förbättra sikten söderut. Alternativt kan man förbättra sikten genom schaktning och röjning längs vägens västra sida söder om korsningen. Vägen bör profiljusteras strax söder om korsningen med Brännerivägen. Alternativ 80 km/h Delsträckan kan utformas utan mötesseparering. Säkerheten kan förstärkas genom räffling av mittlinjen. Detta kan dock ge upphov till ökat buller vilket främst påverkar bebyggelsen i höjd med Brännerivägen, vilket är platsen där behovet av räfflor är som störst på grund av den dåliga sikten. Alternativ 100 km/h Med tanke på det begränsade antalet anslutningar kan delsträckan med fördel förses med mittseparering. Det ökade vägbullret som ökad hastighet innebär utgör ett mindre problem då ett fåtal bostäder ligger längs vägen, mindre bullerskyddsåtgärder kan bli aktuella i höjd med Brännerivägen. Anslutningar längs delsträckan utformas lämpligtvis som höger in höger ut. Profiljustering vid Brännerivägen bör övervägas även med mittseparering. Delsträcka 6, Lottefors bruk - Koldemo Arbrå Nuläge Delsträckan är knappt 4 kilometer lång och börjar i trevägskorningen med Gamla landsvägen. Här är sikten begränsad mot söder men god mot norr. Korsningen saknar vänstersvängfält. De första två kilometrarna går genom ett skogslandskap och siktförhållandena är dåliga. De avslutande två kilometrarna från Lunda och norrut går genom ett jordbrukslandskap med viss bebyggelse. I höjd med Lunda är sikten dålig på grund av svackor och krön som kan gömma mötande och stillastående fordon. Parallellvägnät saknas förutom på västra sidan mellan Lunda och Träslottet. Delsträcka 6 31

2 Delsträcka 6 Förslag till förändring För att förbättra för de oskyddade trafikanterna bör en ny GC-väg byggas längs hela östra sida av vägen. Korsningen vid delsträckans början bör förses med vänstersvängfält och man bör även se över möjligheten att förbättra sikten söderut genom att korsningen flyttas norrut eller genom schaktning och röjning längs vägens västra sida. I den norra delen bör man se över möjligheten att stänga korsningen med Bondegatan, detta beskrivs närmre under delsträcka 7. Alternativ 80 km/h Om breddning och mittseparering inte genomförs bör ändå möjligheterna till förbättring av profilen undersökas, på samma sätt som gjorts tidigare närmare Bollnäs. Delen som går genom skogen har ingen bebyggelse nära vägen och där kan räffling av mittremsan ske som en kompletterande åtgärd. Även här bör man se över vilka anslutningar som kan stängas för att förbättra trafiksäkerheten. Alternativ 100 km/h Breddas vägen till 13 meter kan den förses med mitträcke och körfält och högsta tillåtna hastighet 100 km/h. Genom skogen finns inte så många anslutningar som behöver stängas, men konsekvenserna av en mittseparering blir större när vägen når jordbrukslandskapet söder om Arbrå. Där kommer ett 32

3 antal anslutningar att behöva stängas eller endast tillåta höger in och höger ut. I vissa fall kan man tillåta att jordbruksfordon korsar rakt över vägen. Delsträcka 7, Förbi Arbrå Nuläge Det finns tre huvudkorsningar som leder in till Arbrå (Bondegatan, Galvvägen och Flästavägen) samt ett antal mindre anslutningar och korsningar, t.ex. till Koldemåsens friluftsområde. Infarten till Bondegatan har en olämplig utformning med ett högersvängfält där högersvängande fordon kan skymma sikten mot vänster för fordon som kommer från Arbrå. Korsningarna vid Bondegatan och Galvvägen saknar vänstersvängfält medan korsningen vid Flästavägen har vänstersvängfält. Sikten norrut är begränsad i denna korsning på grund av ef- Delsträcka 7 33

4 terföljande kurva. För oskyddade trafikanter finns goda möjligheter att passera sträckan genom Arbrå, längs Gamla landsvägen, men för att ta sig till Koldemåsens friluftsområde måste man korsa vägen. Förslag till förändring Man bör studera om antalet korsningar in till Arbrå kan minskas från tre till två, antingen genom att anslutningen vid Bondegatan eller Galvvägen stängs. Dessa korsningar bör förses med vänstersvängfält. Dessutom bör ett flertal mindre anslutningar stängas. Vid passagen över till Koldemåsens friluftsområde bör mittrefug anläggas så att gående kan passera vägen i två etapper och koncentrera sig på trafik från ett håll i taget. Möjligheten att förbättra sikten norrut vid Flästavägen bör ses över. Alternativ 80 km/h Ett antal mindre korsningar bör stängas och trafiken koncentreras till tre alternativt fyra större korsningar även om vägen inte förses med mitträcke. Korsningen vid Bondegatan stängs alternativt byggs om så att högersvängfältet får en säkrare utformning. En refug bör anordnas för passagen över till Koldemoåsens friluftsområde. Alternativ 100 km/h Sträckan förbi Arbrå kan förses med mitträcke och körfält. Det innebär begränsade möjligheter till omkörning men påtagligt förbättrad trafiksäkerhet. Med ökad hastighet ökar också bullret, och då vägen ligger nära bebyggelsen kan detta skapa bullerproblem. I och med uppsättande av mitträcke måste små korsningar stängas och trafiken samlas till tre alternativt fyra större korsningar med vänstersvängsfält. Vid Koldemoåsen föreslås en trevägskorsning med vänstersvängfält och vändmöjlighet samt öppning i mittbarriären för gående. Delsträcka 8, Arbrå - Vallsta Nuläge Delsträckan är knappt 4 kilometer lång och har två tvära kurvor. Raksträcka där emellan inbjuder till omkörningar. Längs den norra delsträckan finns krön/ svacka som försämrar sikten. Vägen går genom jordbrukslandskap och flera bostäder och anslutningar finns nära vägen. Både sidovägnät och separat gångoch cykelväg saknas förutom mellan Flästavägen och infarten till Arbrå kyrka. 300 m söder om infarten till kyrkan finns en så kallad koport under vägen. Förslag till förändring Det stora antalet anslutningar längs sträckan och frånvaron av sidovägnät gör att mittseparering innebär ett omfattande parallellet vägnät. 34

5 Arbrå kyrka Delsträcka 8 Alternativ 80 km/h Möjligheten att förbättra sikten norrut vid Flästavägen bör ses över. Vid delsträckans sista kilometer föreslås att möjligheten att justera vägens profil för att förbättra sikten undersöks. Räffling av mittremsan kan övervägas, men bullerproblematiken måste tas i beaktning då bostäderna ligger nära vägen. För oskyddade trafikanter är 80 km/h en osäker miljö, varför en separerad gångoch cykelväg parallellt med vägens västra sida från Arbrå till Vallsta bör anläggas. Det ställer krav på passage av riksvägen, och möjligheten att utnyttja den befintliga så kallade koporten 300 meter söder om kyrkan bör undersökas. Alternativ 100 km/h Trots de många anslutningarna längs vägen går det att förse vägen med mitträcke och bredda den till 2+1 körfält. Den föreslagna gc-vägen på västra sidan av riksvägen kan utnyttjas som parallell uppsamlingväg för boende på den sidan av vägen. Där finns flest gårdar och boende och de kan samlas ihop och anslutas till vägen vid utvald plats. För boende på östra sidan innebär 100 km/h en höger in-höger ut-lösning i de flesta fall, möjligen kan några gårdar anslutas till en större korsningspunkt. 35

6 7 Analys av tänkbara åtgärder 7.1 Måluppfyllelse I det aktuella projektet bedöms åtgärder motsvarande steg 1 och 2 enligt fyrstegsprincipen att inte inom rimlig tid tillfullo bidra till måluppfyllelsen vad avser en säker trafikmiljö. Till detta krävs åtgärder i huvudsak enligt steg 3, det vill säga ombyggnader och förbättringar av befintligt vägnät. Vissa mindre åtgäder enligt steg 4 kan också bli aktuella, i form av kompletteringar i det parallella vägnätet. Om huvuddelen av sträckan byggs om till mötesfri landsväg innebär att hastigheten på dessa sträckor kan höjas till 100 km/h. Det och vägens utformning i sig med omkörningsmöjligheter innebär att framkomligheten kommer vara god för trafiken mellan Bollnäs och Vallsta. Längs de enfältiga delarna kan långsamtgående fordon vara temporärt hindrande med försämrad framkomlighet som följd. Tillgängligheten till vissa fastigheter och verksamheter kan försämras i samband med att utfarter stängs eller där endast högersväng in/ut från riksväg 83 tillåts. För de oskyddade trafikanterna innebär mittseparering att vägens barriäreffekt förstärks. Däremot innebär ombyggnad av korsningar med gång- och cykelpassager som sker via en ordnad och avskiljande mittö förbättrad framkomlighet och säkerhet. För gående och cyklister längs med riksvägen, inklusive barn och personer med funktionsnedsättning, förbättras trafiksäkerhet markant, då de leds på mindre trafikerade parallella vägar eller på nya friliggande gc-vägar. Konsekvenserna blir att oskyddade trafikanter får en ökad rörelsefrihet och ökad trygghet. Ett gång- och cykelvägnät kan ge positiva effekter på individens möjligheter till fysisk aktivitet och konsekvenser som förbättrad hälsa på individnivå. Att inte bygga om vägen till mötesfri landsväg utan endast åtgärda delar av sträckan innebär att hastigheten inte kan höjas utan blir kvar på 80 km/h. Barriäreffekten för de oskyddade trafikantern blir mindre, och eftersom många av åtgärderna som är riktade till de oskyddade trafikanterna förelsås genomföras oberoende av alternativ kommer såväl trafiksäkerhet som tillgänglighet att förbättras. 7.2 Effekter och konsekvenser Trafiksäkerhet Genom att bygga om vägen till en väg med mittseparering och säkerställa att vägens sidoområden är trafiksäkra, minskas antalet döda och svårt skadade med 50 %. Mötesolyckor och omkörningsolyckor är de olyckorna där de allvarligaste skadorna oftas inträffar, och dessa kan minskas med upp till 90 % med mittseparering. Detta innebär en påtalig förbättring av trafiksäkerheten för bilister på sträckan. 36

7 Även för de oskyddade trafikanterna förbättras trafiksäkerheten. Möjligheten att färdas i ett parallellt vägnät innebär en påtaglig förbättring för trafik längs riksvägen och även de punktvisa åtgärderna vid passager förbättrar trafiksäkerheten sett utifrån dagens situation. De punktvisa förbättringarna och förbättringarna på kortare sträckor som föreslås som alternativa åtgärder är svårare att bedöma effekterna av. Att trafiksäkerheten förbättras även av dessa är dock otvivelaktigt. Framkomlighet och tillgänglighet Medelhastigheterna höjs och högsta tillåtna hastigheten kan höjas till 100 km/h på stora delar av sträckan om vägen förses med mitträcke, vilket innebär förbättrad framkomlighet för trafik längs vägen. För boende längs vägen kan det dock innebära en något längre färdväg när anslutningar stängs och möjlighet till vänstersväng försvinner. Det parallella vägnätet innebär bättre framkomlighet även för oskyddade trafikanter, men kan innebära en något längre färdväg jämfört med dagens situation. Ett mitträcke innebär att spontana passager försvåras men de passager som blir kvar, och som i stor utsträckning kommer att vara vid hållplatser, förbättras. Antalet hållplatser kan dock komma att minska vilket skulle minska tillgängligheten till kollektivtrafiken. Landskapets karaktär Vägens dominans och skala i landskapet förstärks vid mittseparering då vägsektionens bredd ökar i förhållande till byarnas och gårdarnas storlek. Anläggande av ersättningsvägar medför splittring av landskapet. De vida utblickarna över det öppna landskapet ner mot Ljusnan finns kvar och eventuella breddningar av vägen påverkar inte detta. Vägombyggnaden medför att landskapet i stort har kvar sin prägel och karaktär men kan påverkas lokalt. Om vägsektionens bredd bibehålls kommer landskapets karaktär inte att förändras. Eventuella bullerskyddsåtgärder utformas så att de passar in i omkringliggande landskap. Kulturmiljö Eftersom vägen redan idag skär igenom ett riksintresseområde för kulturmiljövård, Koldemo, finns redan en påverkan på kulturmiljön. Riksintresset Koldemo kommer att påverkas av begränsade markintrång vid breddning av vägsektionen. En ny in- och utfart placeras på längre avstånd från Träslottet vilket medför risk för att antalet spontanbesök minskar. Kulturmiljövärdena i riksintresset för kulturmiljövård Koldemo bedöms inte påverkas negativt om skyddsåtgärder vidtas för att minimera intrången. 37

8 Ängs- och betesmarkerna vid Haga berörs inte av projektet. Bollnäs 235:1, övrig kulturhistorisk lämning, brofundament vid Rösteån kan komma att beröras då gång- och cykelvägen korsar Rösteån. Passagen av Rösteån utformas så att kulturmiljövärdet för brofundamenten bibehålls. Kontakt tas med Länsstyrelsens avdelning samhällsplanering och kulturmiljö för bedömning om eventuell arkeologisk utredning/dokumentation. Dispens söks från lagen om kulturminnen om brofundamenten påverkas. Ytterligare åtta kända fornlämningar samt tre skogshistoriska objekt ligger inom 100 meter från vägmitt. Dessa fornlämningar kommer att märkas ut i byggskedet. Vid utformning av vägen måste hänsyn tas till dessa, men det bedöms finnas utrymme för att genomföra önskade åtgärder utan att fornlämningarna tar skada. En utförligare redovisning av dessa fornlämningar kommer att göras i kommande skeden. Föreslagna vägåtgärder innebär små intrång bl. a. beroende på kortare sidovägar, kompletterande gång- och cykelväg längs riksväg 83 och vänstersvängöglor. Dessa intrång måste uppmärksammas och i eventuella kommande skeden skall samråd ske med länsstyrelsen om vilka skyddsåtgärder som kan bli nödvändiga. Om vägsektionens bredd bibehålls kommer inte någon påverkan på kulturmiljövärden att ske. Naturmiljö Natura 2000-områdena Galvån och Haga ligger väster om förstudieområdet på ett sådant avstånd från riksväg 83 att de inte kommer att beröras av projektet. Riksväg 83 korsar riksintresset Galvån/Rösteån på bro. Vid eventuell breddning av befintlig bro eller byggande av ny gång- och cykelbro kommer riksintresset Galvån att påverkas. Dessa intrång måste uppmärksammas och i eventuella kommande skeden skall samråd ske med länsstyrelsen om vilka skyddsåtgärder som kan bli nödvändiga under byggtiden. Med skyddsåtgärder bedöms påverkan på naturmiljövärdena i riksintresset för naturvård Galvån inte bli bestående. Naturvärdesobjekteten Koldemo och Orbaden är redan idag påverkade av vägen och kommer att påverkas av mindre intrång vid anläggande av mötesfri väg. Naturvärdesobjektet Dropphäll ligger alldeles nedanför riksväg 83 och kan komma att beröras av intrång. Inga vägåtgärder som kommer i konflikt med skyddsvärdet för naturvärdesobjekten Galvån och Flästasjön, bedöms vara aktuella. Inom förstudieområdet finns fyra områden som omfattas av Bevarandeprogram för odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden. Växsjö och bygden kring Rösteån, Koldemo med Stormyran och Tjärnberg, Prästbordet och Haga samt Vallstabygden. Dessa områden är redan idag påverkade av vägen och kommer att påverkas av mindre intrång i samband med byggande av mötesfri väg. Riksväg 83 korsar nio naturliga vattendrag namngivna på terrängkartan i skala 1: som kommer att beröras av projektet: Magbergsbäcken, Galvån/Rösteån, Tokbäcken, Fagerdalsbäcken, Åmyrbäcken, Stövelbäcken/Partån, Tattar- 38

9 morbäcken och Råmyrbäcken. Samtliga icke-fungerande trummor i naturliga vattendrag bör åtgärdas. Detta kommer att redovisas i arbetsplanens MKB. Vid åtgärder i bäckar finns risk för kortvarig grumling. En ny/justerad trumma kan få en förbättrad ekologisk funktion. Föreslagna vägåtgärder innebär små intrång som endast i liten omfattning påverkar värdefulla naturmiljövärden. Dessa intrång måste uppmärksammas och i eventuella kommande skeden skall samråd ske med länsstyrelsen om vilka skyddsåtgärder som kan bli nödvändiga. Om vägsektionens bredd bibehålls kommer inte någon påverkan på naturmiljövärden att ske. Rekreation och friluftsliv Genomfartstrafiken till och från fjällområdena kommer att få bättre framkomlighet vid anläggande av mötesfri väg. Riksintresset för friluftsliv Ljusnan mellan Färila och Arbrå kommer att få något sämre åtkomlighet genom att mitträcke sätts upp och möjligheten att svänga av till småvägar som leder in i området begränsas. Rekreations- och friluftslivsvärdena inom området bedöms bli opåverkade. Om vägsektionens bredd bibehålls kommer inte rekreation och friluftslivsvärdena i området att påverkas men framkomligheten för fjällturisterna förbättras inte i samma omfattning. Naturresurser Projektet kan medföra att markytor kring befintlig väg behöver lösas in för att skapa ett bredare vägområde. Genom att sätta upp mitträcke försvåras åtkomsten till jordbruksmark då möjligheten att korsa vägen och svänga av riksväg 83 begränsas. Med åtgärder som säkerställer passage av vägen för jordbruksfordon bedöms jordbruksområdet längs Ljusnan påverkas i ringa omfattning. Om vägsektionens bredd bibehålls utan mittseparering kommer inte naturresurserna att påverkas. 7.3 Kostnader I en förstudie är inte alla frågor lösta varför kostnaderna endast kan bedömas på en ungefärlig nivå. Om vägen till stora delar breddas och förses med mitträcke innebär det en kostnad på i storleksordningen 145 miljoner kronor. I den summan ingår också kostnaden för parallella vägar och kompletterande gc-vägar. Om endast punktvisa förbättringar av vägens standard ska genomföras blir kostnaden avsevärt mindre. Kostnaden för kompletterande gc-väg blir drygt 10 miljoner kronor. Övriga kostnader beror helt på vilken omfattning ombyggnationerna sker, men profilförbättringar och korsningsåtgärder kan kosta ytterligare cirka 15 miljoner kronor. 39

10 8. Samråd 8.1 Tidigt samråd I samband med startmöte för projektet medverkade representant från Bollnäs kommun (Tony Stark). Tidigt samråd med länsstyrelsen har skett med kontakt via e-post och telefon. Den 13 februari 2012 hölls ett samråd med representanter från Bollnäs kommun, Söderhamns kommun, Ljusdals kommun, Region Gävleborg samt Mellansvenska Handelskammaren. Minnesanteckningar från mötet bifogas denna förstudie. Den 27 mars 2012 hölls ett tidigt samråd med allmänheten i form av ett öppet hus i Forum Arbrå. Mötet pågick mellan 16:00 och 20:00 och besöktes av cirka 70 personer, 55 män och 15 kvinnor. Mellan 17:30 och 19:30 hölls en presentation av projektet. Minnesanteckningar från mötet bifogas denna förstudie. 8.2 Samrådsredogörelse Denna förstudie är utställd på remiss under våren Handlingarna översänds till ett antal myndigheter, särskilt berörda och andra intresseföreningar som ges möjlighet att lämna synpunkter. Annonsering sker i lokala dagstidningar så att berörd allmänhet och övriga intresserade uppmärksammas om möjligheten att lämna synpunkter under remisstid. Handlingarna finns tillgängliga för allmänheten på Trafikverkets hemsida och på Trafikverket Region Mitt kontor i Gävle (Norra Kungsgatan 1) och på Bollnäs kommun. Inkomna yttranden kommer att redovisas i förstudiens beslutshandling. 9. Ställningstagande Trafikverkets ställningstagande görs efter avslutad remisstid och bearbetning av inkomna synpunkter. 10. Fortsatt arbete En förstudies uppgift är att ge underlag till beslut om projektet ska drivas vidare eller ej samt att välja åtgärd för eventuellt fortsatt arbete. Detta är det första steget efter förstudien. Nästa steg i planeringsprocessen är att ta fram en arbetsplan och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för föreslagna åtgärder. Arbetsplanen är nödvändig om de beslutande åtgärderna tar ny mark i anspråk utanför dagens område. Om Trafikverket beslutar att en arbetsplan ska genomföras kan det bli aktuellt med vissa kompletterande utredningar, exempelvis geoteknisk undersökning. 40

11 Om vatten eller vattendrag berörs av föreslagen åtgärd måste vattenanmälan alternativt vattenverksamhet sökas. Vid åtgärd som kan påverka fornlämning ska tillstånd enligt Lagen om kulturminnen 2 kap sökas. Bägge dessa tillstånd söks hos Länsstyrelsen. 11. Källor Bollnäs kommun Översiktsplan antagen 19xx-xx-xx Detaljplaner från Bollnäs norr till Vallsta syd Transportstyrelsen xx Trafikverket Förstudie handboken Vägverket publ. 2002:46 Riksantikvarieämbetet Länsstyrelsen Ljusnan, planeringsunderlag för områden med sär skilda hushållningsbestämmelser enl 4 kap 1-2 och 6 miljöbalken, 2002 Nationell vägdatabas Trafikverket och Svenska kommunförbundet Sveriges länsmuseer xx VGU, Vägars och gators utformning Upptäck Sveriges historia. Träslottet Hans-An ders X-trafik Bilagor Minnesanteckningar Samråd Minnesanteckningar Öppet hus Samrådsredogörelse Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan 41

12

13

14 Trafikverket, Box 417, Gävle. Besöksadress: Norra Kungsgatan 1 Telefon :

6. Tänkbara åtgärder. Exempel på utformning av mötesfri landsväg. Rv70 Enköping - Simtuna 15 (33)

6. Tänkbara åtgärder. Exempel på utformning av mötesfri landsväg. Rv70 Enköping - Simtuna 15 (33) 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Analys av tänkbara åtgärder Enligt fyrstegsprincipen ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg. I det aktuella projektet bedöms åtgärder motsvarande

Läs mer

Alternativ med avsmalning och gångbana. Rv70 Enköping - Simtuna 27 (33) Vårdcentral. Hållplatsslinga. Simtuna kyrka. Bensinstation

Alternativ med avsmalning och gångbana. Rv70 Enköping - Simtuna 27 (33) Vårdcentral. Hållplatsslinga. Simtuna kyrka. Bensinstation Genom Simtuna Den mötesfria landsvägen slutar i samband med korsningen med väg 254. Därefter sänks den högsta tillåtna hastigheten till 70 km/h, och fortsätter så genom Simtuna och förbi kyrkan. Framkomligheten

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70

6. Tänkbara åtgärder. N Rv 70 6. Tänkbara åtgärder 6.1 Åtgärder enligt fyrstegsprincipen Enligt fyrstegsprincipen, som redovisas mer utförligt i kapitel 1.2, ska åtgärder på identifierade problem prövas förutsättningslöst i fyra steg.

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd

E18 Norrtälje Kapellskär. Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Granskning av vägplan Information om större förändringar efter samråd E8 Trafikverket planerar för att bygga om E8 mellan och. Sträckan är cirka km lång, mycket olycksdrabbad och brister i såväl framkomlighet

Läs mer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer Uppgifter om projektet Underlag för samråd VÄGUTREDNING E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer 87 914 002 2008-11-04 Bakgrund E22 ingår i det nationella vägnätet. Vägens funktion är att

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Riksväg 83, Bollnäs-Arbrå

Riksväg 83, Bollnäs-Arbrå FÖRSTUDIE Riksväg 83, Bollnäs-Arbrå Bollnäs kommun, Gävleborgs län April 2013 Objekt: 106015 Titel: Förstudie Riksväg 83 Bollnäs-Arbrå Utgivningsdatum: April 2013 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson:

Läs mer

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM N BIE Lundsjön 677 677 Hissjö Övre Malmen Nordankärr STRÄNGSTORP Mellan Malmen Vallmotorp Nedre Malmen Lilla Näsnaren Näsnaren 0 250500 1 000 1 500 2 000 Meters KATRINEHOLM 55 Teckenförklaring Teckenförklaring

Läs mer

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM N BIE Lundsjön 677 677 Hissjö Övre Malmen Nordankärr STRÄNGSTORP Mellan Malmen Vallmotorp Nedre Malmen Lilla Näsnaren Näsnaren 0 250500 1 000 1 500 2 000 Meters KATRINEHOLM 55 Teckenförklaring Teckenförklaring

Läs mer

Protokoll Tidigt samråd, Väg 49 delen Axvall-Varnhem

Protokoll Tidigt samråd, Väg 49 delen Axvall-Varnhem PROTOKOLL 1 (6) Protokoll Tidigt samråd, Väg 49 delen Axvall-Varnhem Tid: 18:30 ca 21:00 Datum: 2016-05-31 Plats: Varnhemsgården, Varnhem Föredragande deltagare: Trafikverket Mikael Rintala, Projektledare

Läs mer

Riskhantering och måluppfyllelse

Riskhantering och måluppfyllelse Riskhantering och måluppfyllelse Riskhantering Skydds- och riskobjekt Inom förstudieområdet förekommer ett antal värden som bör skyddas från intrång. Nordväst om Alunda ligger ett riksintresse för kulturmiljö

Läs mer

E10 Avvakko Lappeasuando

E10 Avvakko Lappeasuando SAMRÅDSREDOGÖRELSE E10 Avvakko Lappeasuando Gällivare kommun, Norrbottens län Vägplan 2016-08-29 Projektnummer: 880950 Trafikverket Postadress: Box 809, 971 25 LULEÅ E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen GATU- OCH TRAFIKAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 3 mars 2015 KS-2015/375.351 1 (2) HANDLÄGGARE Annika Löfmark 08-535 365 52 annika.lofmark@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

Förstudie väg 56, X-länsgräns - väg 507 31

Förstudie väg 56, X-länsgräns - väg 507 31 Miljö och markanvändning Generellt kan sägas att ny mark föreslås tas i anspråk där breddning av befintlig väg är nödvändigt för att skapa 2+1-väg. Markanvändningen är idag främst skogsbruk och bitvis

Läs mer

Förstudie Rv 83 Bollnäs-Arbrå

Förstudie Rv 83 Bollnäs-Arbrå 1 (5) Förstudie Rv 83 Bollnäs-Arbrå Minnesanteckningar Öppet Hus 2012-03-27 För förstudien Rv 83 Bollnäs-Arbrå hölls den 27 mars 2012 ett tidigt samråd med allmänheten i form av ett öppet hus i Forum Arbrå.

Läs mer

Ärendenr: TRV 2013/39703

Ärendenr: TRV 2013/39703 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2014-03-05 Trafikverket Region Väst Nikolaos Kapsimalis Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se e-post nikolaos.kapsimalis@trafikverket.se Beredningsunderlag

Läs mer

Arbetsplan Väg 27, Ronneby-Växjö, delen Möllenäs-Backaryd

Arbetsplan Väg 27, Ronneby-Växjö, delen Möllenäs-Backaryd E SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1 (7) Skapat av Dokumentdatum Beteckning Jessica Andersson 2012-05-21 106 432 Fastställt av Vägnummer Skede Daniel Andersson 27 Arbetsplan Projektnummer Projektnamn TRV 2011/48540

Läs mer

Väg 19, Bjärlöv Broby, omgrävning av öppet dike i Bonnarp

Väg 19, Bjärlöv Broby, omgrävning av öppet dike i Bonnarp Samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken inför tillståndsprövning av vattenverksamhet: Väg 19, Bjärlöv Broby, omgrävning av öppet dike i Bonnarp Östra Göinge kommun, Skåne län Samrådsunderlag 2016-09-19 UNDERLAG

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

Kapitel 3 Funktionsanalys av transportsystemet

Kapitel 3 Funktionsanalys av transportsystemet Allmänt påverkar trafiken på väg 52 miljön genom utsläpp av klimatgaser, luftföroreningar samt alstrande av buller och vibrationer. Vägens utformning bidrar till att hastigheter och trafikmängd hålls nere,

Läs mer

Trafikutredning TCR Oskarshamn

Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 1(12) Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 2(12) Beställare Kristian Wendelboe Wendelboe West Properties Uppdragsledare/Trafikplanerare Trafikplanerare Patrik Lundqvist Karin

Läs mer

Väg E22, Karlskrona-Norrköping

Väg E22, Karlskrona-Norrköping SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg E22, Karlskrona-Norrköping Delen Häggebotorp-Gladhammar Västerviks kommun, Kalmar län Vägplan: 2016-03-01 Projektnummer: 87 833 351 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 2.0 Trafikverket

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna

Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Vägplan Samrådshandling oktober 2013 1 Ny väg 268 mellan Upplands Väsby och Vallentuna Väg 268 är en viktig tvärförbindelse mellan Upplands Väsby och Vallentuna/Åkersberga.

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för persontrafik

Läs mer

Väg 136 Ottenby Borgholm, delen korsning vid Ekerum

Väg 136 Ottenby Borgholm, delen korsning vid Ekerum SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 136 Ottenby Borgholm, delen korsning vid Ekerum Borgholms Kommun, Kalmar Län Vägplan, 2015-05-27 Uppdragsnummer: 144732 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress:

Läs mer

Väg 19 Kristianstad-Broby, delen Bjärlöv-Broby

Väg 19 Kristianstad-Broby, delen Bjärlöv-Broby SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 19 Kristianstad-Broby, delen Bjärlöv-Broby Kristianstads och Östra Göinge Kommuner, Skåne Län Vägplan 2017-02-13 Projektnummer: 144215 Yta för bild TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev

Läs mer

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad Nya hastigheter i östra Mölndal Rätt fart för en attraktiv stad Mölndal skyltar om 2007 beslutade riksdagen att hastigheten på Sveriges vägar nu kunde sättas i steg om 10 km/tim. Syftet var att öka trafiksäkerheten,

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. E 18 Tullstation Hån. Årjängs kommun, Värmlands län. Vägplan,

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. E 18 Tullstation Hån. Årjängs kommun, Värmlands län. Vägplan, SAMRÅDSREDOGÖRELSE E 18 Tullstation Hån Årjängs kommun, Värmlands län Vägplan, 2016-09-30 Trafikverket Postadress: Box 1051, 651 15 Karlstad E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Samrådsredogörelse

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats:

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats: 3 Funktionsanalys Det befintliga vägsystemets funktion analyseras utifrån det transportpolitiska funktionsmålet och hänsynsmålet samt tillhörande preciseringar. Funktionsanalysen är uppdelad i en redovisning

Läs mer

VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS

VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS KALKYL PM VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS Objektnr: 85731485 Objektnamn: 63/763 Tullen 63/826 Brattfors Skede: Förstudie Datum: 2009-01-13 Rev datum: 1(5) 1 Bakgrund Vägverket avser att förbättra

Läs mer

N V 558. Trafikplats Romberga, förstudieområdet markerat med rött.

N V 558. Trafikplats Romberga, förstudieområdet markerat med rött. 2. Bakgrund 2.1 Brister, problem och syfte knyter ihop två viktliga länkar i transportsystemet, E18 och riksväg 70. E18 norr om Mälaren är tillsammans med väg E20 söder om Mälaren den viktigaste förbindelsen

Läs mer

Ärendenr: TRV 2013/23961

Ärendenr: TRV 2013/23961 Mall Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-05-29 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se e-post magnus.b.andersson@trafikverket.se Beredningsunderlag

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage Gång- och cykelplan för Ockelbo kommun... 2 Förklaringar.... 2 Planens syfte Gång- och cykelplanen ska användas som underlag för kommande översikts- och detaljplaneläggning samt infrastrukturplanering.

Läs mer

Väg 913 Bjärred-Flädie, gång- och cykelväg delen Lundavägen-Flädie Kyrkväg

Väg 913 Bjärred-Flädie, gång- och cykelväg delen Lundavägen-Flädie Kyrkväg GRANSKNINGSHANDLING Väg 913 Bjärred-Flädie, gång- och cykelväg delen Lundavägen-Flädie Kyrkväg Lomma kommun, Skåne län Vägplan, Samrådsredogörelse 2014-07-04 Projektnummer: 8850760 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev

Läs mer

Åtgärdsstrategier. Jämförelsealternativet (JA) Utvecklingsalternativet (UA)

Åtgärdsstrategier. Jämförelsealternativet (JA) Utvecklingsalternativet (UA) Åtgärdsstrategier Flexibilitet är ett nyckelord för studier/analyser i tidiga planeringsskeden. Trots prognoser och utvecklingstrender är det svårt att veta exakt hur rv 55 kommer att utvecklas framöver,

Läs mer

Väg 55 Enköping - Uppsala, delen Örsundsbro - Kvarnbolund. Förstudie - Ombyggnad till mötesfri landsväg

Väg 55 Enköping - Uppsala, delen Örsundsbro - Kvarnbolund. Förstudie - Ombyggnad till mötesfri landsväg Objekt nr: VMN 10567 Väg 55 Enköping - Uppsala, delen Örsundsbro - Kvarnbolund Förstudie - Ombyggnad till mötesfri landsväg Samrådshandling 2002-09-25 Förstudie väg 55, delen mellan Örsundsbro - Kvarnbolund

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01 KUNGSBACKA KOMMUN Trafikutredning Göteborg 2013-03-01 Trafikutredning Datum 2013-03-01 Uppdragsnummer 61441255720 Utgåva/Status Slutleverans v:\44\12\61441255720\3_teknik\t\dokument\pm 2013-03-01.doc Kinell

Läs mer

Väg 120, delen Delary Älmhult

Väg 120, delen Delary Älmhult GESTALTNINGSPROGRAM TILL VÄGPLAN Väg 120, delen Delary Älmhult Älmhults kommun, Kronobergs län Vägplan 2013-11-20 Objekt 87734293 Objektdata Vägnamn: Väg 120 Objektnamn: Delen Delary Brokhult Objektnr:

Läs mer

Detaljplan för del av Knislinge 39:1 m.fl.

Detaljplan för del av Knislinge 39:1 m.fl. Antagen av Kommunstyrelsen 2016-06-01 114 Laga kraft 2016-06-30 Dnr: KS 2015/00879 Planbeskrivning Detaljplan för del av Knislinge 39:1 m.fl. Tegeborgsvägen, Knislinge, Östra Göinge kommun, Skåne län Utskrift

Läs mer

7 Förstudie väg 1000, Orsa

7 Förstudie väg 1000, Orsa Det finns fyra stycken hållplatser på var sida av väg 1000 på delen inom förstudieområdet. Hållplatserna är enbart markerade med en skylt vid vägkanten. En av hållplatserna har väderskydd med en mindre

Läs mer

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län.

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Sammanfattning av planförslaget Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation i de södra delarna av Fjugesta. Planen ger förutsättningar

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1.

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Trafikverket Region Öst Marie Holms Trafikmiljö Besöksadress: Tullgatan 8 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se marie.holms@trafikverket.se Direkt: 010-123 25 60 Beredningsunderlag till förslag om

Läs mer

Korsning väg 83/696 Järvsö

Korsning väg 83/696 Järvsö SAMRÅDSUNDERLAG Korsning väg 83/696 Järvsö Ljusdals kommun, Gävleborgs län Vägplan 2015-05-20 Projektnummer: 143999 Dokumenttitel: Korsning väg 83/696 Järvsö Skapat av: Sweco Dokumentdatum: 2015-05-20

Läs mer

Ny gång- och cykelväg

Ny gång- och cykelväg Ny gång- och cykelväg Se kartan på sidan 15. En ny gång- och cykelväg anläggs i huvudsak öster om väg 631. Gång- och cykelvägen görs 2,25 meter bred och beläggs med asfalt. Den placeras på åkermarken avskiljd

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-10-01 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se magnus.b.andersson@trafikverket.se Direkt: 010-123 61

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

E6.20 Hisingsleden, södra delen inkl Halvors länk. Samrådsmöte

E6.20 Hisingsleden, södra delen inkl Halvors länk. Samrådsmöte E6.20 Hisingsleden, södra delen inkl Halvors länk. Samrådsmöte 2014-08-27 Dagordning Presentation Inledning Presentation av projektet Miljöfrågor i projektet Fortsatt arbete Marklösenfrågor Övriga frågor

Läs mer

BILTRAFIK. Förutsättningar

BILTRAFIK. Förutsättningar BILTRAFIK Förutsättningar I den trafikutredning ( Trafikutredning Södra Norrlandet, 2009) som upprättats parallellt med fördjupningen redovisas dagens trafiksituation, hur trafiknätet kommer att belastas

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter för väg 105, Skåne län

Förslag till nya föreskrifter för väg 105, Skåne län REMISS 2016-07-12 Ärendenr: Enligt sändlista TRV 2016/53913 Region Syd Trafikmiljö Besöksadress: Björkhemsvägen 17, KRISTIANSTAD Telefon: 0771-921 921 kajsa.bergman@ trafikverket.se Direkt: 0707246637

Läs mer

Järnvägsplan -samrådshandling val av lokalisering. Enånger Idenor Stegskogen Hudiksvalls kommun

Järnvägsplan -samrådshandling val av lokalisering. Enånger Idenor Stegskogen Hudiksvalls kommun Järnvägsplan -samrådshandling val av lokalisering Enånger Idenor Stegskogen Hudiksvalls kommun 2016-10-05 Iggesund 2016-10-06 Hudiksvall Kenth Nilsson Tony Andersson Susann Sandegård Oskar Jansson TMALL

Läs mer

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR 3.1 Riksväg 68 Av alternativen från förstudien har tre korridorer valts att gå vidare att studeras närmare i den fortsatta planeringsprocessen. Alternativen Genom Fors

Läs mer

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Sabina Uzelac Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Terese Salomonsson

Läs mer

Vägplan för anslutning av Hjalmar Lundbohmsvägen till ny E10, Kiruna

Vägplan för anslutning av Hjalmar Lundbohmsvägen till ny E10, Kiruna SAMRÅDSHANDLING Vägplan för anslutning av Hjalmar Lundbohmsvägen till ny E10, Kiruna Kiruna kommun, Norrbottens län 2016-03-09 TRV 2015/18806 1 Trafikverket Postadress: Trafikverket, Box 809, 971 25 Luleå

Läs mer

Nyborgsvägen, Stenungsund

Nyborgsvägen, Stenungsund Stenungsund Nyborgsvägen, Stenungsund Trafikutredning 2015-12-16 ÅF Infrastructure AB/Trafikutredning ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46

Läs mer

UTREDNING AV VÄG 46/184

UTREDNING AV VÄG 46/184 DRYPORT OCH LOGISTIKCENTRUM I FALKÖPING UTREDNING AV VÄG 46/184 Västra Götalands län 2010-05-19, reviderat 2010-09-28 Titel: Dryport och logistikcentrum i Falköping. Utredning av väg 46/184. Utgivningsdatum:

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

Väg 73 Trafikplats Handen

Väg 73 Trafikplats Handen ARBETSPLAN - MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Väg 73 Trafikplats Handen Haninge kommun, Stockholms län Utställelsehandling 2012-01-27 Revidering 1: 2012-09-10 Objektnummer:884232 Revidering 1: Kap. 2.1 sid 18

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

Öppet hus 15:a mars E14/E45 Förbifart och genomfart Brunflo. Välkommen

Öppet hus 15:a mars E14/E45 Förbifart och genomfart Brunflo. Välkommen Öppet hus 15:a mars 2017 E14/E45 Förbifart och genomfart Brunflo Välkommen Medverkande: Trafikverket: Ulrika Sundgren, projektledare Per-Olof Pehrsson, biträdande projektledare Sara Gidlund, projektingenjör

Läs mer

Väg 892, Borlanda-Rottne, gång- och cykelväg Rydet-Rottne

Väg 892, Borlanda-Rottne, gång- och cykelväg Rydet-Rottne SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 892, Borlanda-Rottne, gång- och cykelväg Rydet-Rottne Projektnummer: 87733334 Växjö kommun, Kronobergs Län Vägplan, 2016-12-01 Yta för bild Trafikverket Postadress: Trafikverket,

Läs mer

Bakgrund och målbild. Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå? Förslag till hastighetsbegränsningar. Ny- eller ombyggnad

Bakgrund och målbild. Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå? Förslag till hastighetsbegränsningar. Ny- eller ombyggnad [Motpartens ärendeid] 1(6) Kopia till: Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 51, Östergötlands län och konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

Bilaga 5 Samlad effektbedömning

Bilaga 5 Samlad effektbedömning Bilaga 5 Samlad effektbedömning Åtgärdsvalsstudie E södra infarten Örnsköldsvik 1 TMALL 000 Rapport generell v 1.0 Trafikverket E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-91 91 Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Väg 84 Hede gång- och cykelväg

Väg 84 Hede gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 84 Hede gång- och cykelväg Härjedalens kommun, Jämtlands län Vägplan 2015-08-28 Projektnummer: 145074 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186, 871

Läs mer

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett.

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett. ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett Länsstyrelsens noteringar Ankomststämpel Diarienummer Allmänna uppgifter

Läs mer

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE. Gång- och cykelväg utmed Valldavägen Iseråsskolan 2013-09-30 kl 18.30

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE. Gång- och cykelväg utmed Valldavägen Iseråsskolan 2013-09-30 kl 18.30 VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE Gång- och cykelväg utmed Valldavägen Iseråsskolan 2013-09-30 kl 18.30 MEDVERKANDE Kungsbacka kommun Charlotta Ljungkull, Projektledare Roland Nyman, Byggledare Christer Adlerborn,

Läs mer

Samrådsinlägg från Esarps Bygdelag kring arbetsplan för väg 798

Samrådsinlägg från Esarps Bygdelag kring arbetsplan för väg 798 Samrådsinlägg från Esarps Bygdelag kring arbetsplan för väg 798 Dessa synpunkter framförs som svar på Trafikverkets samrådsmöte i Genarp 2012-03-01. Efter mötet i Genarp har ett bymöte i Esarp och ett

Läs mer

Kalkyl PM. Väg 44 Tre Älgar Håle Täng

Kalkyl PM. Väg 44 Tre Älgar Håle Täng Kostnadsanalys med Successivprincipen projekt Kalkyl genomförd 2009-02-05 Datum: 2009-02-06 1(8) 1. Bakgrund Väg 44 är en del av det regionala vägnätet och utgör riksintresse för kommunikation. Åt väster

Läs mer

Bakgrund och målbild. Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå? Ny- eller ombyggnad (om detta är aktuellt för gällande sträcka)

Bakgrund och målbild. Vad är problemet och vad vill Trafikverket uppnå? Ny- eller ombyggnad (om detta är aktuellt för gällande sträcka) 1(9) Beredningsunderlag till förslag om hastighetsföreskrifter på väg 108, Skåne län och konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Kartor som visar aktuella

Läs mer

Väg E20 delen förbi Hova

Väg E20 delen förbi Hova VÄGPLAN Väg E20 delen förbi Hova Gullspångs kommun, Västra Götalands län Samrådsredogörelse 2014-05-23 Projektnummer: V85631195 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse - Vägplan för E20 förbi Hova Skapat av:

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

Väg 549, stabilitetshöjande åtgärder

Väg 549, stabilitetshöjande åtgärder ANALYSUNDERLAG Väg 549, stabilitetshöjande åtgärder Delen Slamby Charlottenlund, Härryda kn, Västra Götalands län Projektnummer: 145008 2015-10-26 Dokumenttitel: Analysunderlag Väg 549, stabilitetshöjande

Läs mer

Väg 953, gång- och cykelväg

Väg 953, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 953, gång- och cykelväg Kungsbacka kommun, Hallands län Vägplan 2015-08-31 Projektnummer: 143 052 Trafikverket Postadress: Kruthusgatan 17, 405 33 Göteborg E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Utbyggnad av E22. och Vä. Öppet hus: Linderöd 8 nov 2010 Tollarp 10 nov 2010 Linderöd 15 nov 2010 Tollarp 16 nov 2010

Utbyggnad av E22. och Vä. Öppet hus: Linderöd 8 nov 2010 Tollarp 10 nov 2010 Linderöd 15 nov 2010 Tollarp 16 nov 2010 Utbyggnad av E22 mellan Linderöd och Vä. Öppet hus: Linderöd 8 nov 2010 Tollarp 10 nov 2010 Linderöd 15 nov 2010 Tollarp 16 nov 2010 2 2010-11-08 3 2010-11-08 Vägen föreslås gå söder om Linderöd och norr

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Engarns vägskäl. Tre alternativ för en smidigare och säkrare korsning

Engarns vägskäl. Tre alternativ för en smidigare och säkrare korsning Engarns vägskäl Tre alternativ för en smidigare och säkrare korsning Vi vill göra Engarns vägskäl säkrare och behöver din hjälp Trafikverket arbetar med en förstudie för korsningen Engarns vägskäl, en

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter för väg 1701, Skåne län

Förslag till nya föreskrifter för väg 1701, Skåne län REMISS 2016-07-12 Ärendenr: Enligt sändlista TRV 2016/44550 Region Syd Trafikmiljö Besöksadress: Björkhemsvägen 17, KRISTIANSTAD Telefon: 0771-921 921 kajsa.bergman@ trafikverket.se Direkt: 0707246637

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Vad som fungerar idag Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Turtäthet för busstrafiken Effektiv busstrafik med mera genom att

Läs mer

Informationsmöte RV50, Nykyrka-Brattebro Backe

Informationsmöte RV50, Nykyrka-Brattebro Backe 2014-06-24 Informationsmöte RV50, Nykyrka-Brattebro Backe Datum: 2014-06-17 Tid: kl. 17.30 Plats: Medevibrunn Närvarande från projektorganisationen: Jonas Danielsson Projektledare Trafikverket Eric Gustavsson

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1.

Karta. Bakgrund och målbild. Karta som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 24--3 Ärendenr: TRV 23/6846 Trafikverket Region Väst Joakim Bergman Samhälle Trafikmiljö Telefon: 77-92 92 www.trafikverket.se joakim.bergman@trafikverket.se

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011 Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka Samråd med allmänheten 14 december 2011 3. Planeringsprocessen enligt väglagen Förstudie Förstudien är första steget in i den fysiska vägplaneringen

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter för väg 573, Kalmar län

Förslag till nya föreskrifter för väg 573, Kalmar län REMISS 2016-12-08 Ärendenr: Enligt sändlista TRV 2016/106106 Trafikverket Region Syd Trafikmiljö Besöksadress: Björkhemsvägen 17, KRISTIANSTAD Telefon: 0771-921 921 gunlog.magnusson@ trafikverket.se Förslag

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Tekniska nämnden, arbetsutskottet Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 15 augusti 2016 Plats och tid Stadshuset, rum A 394, kl 08:15 Ledamöter

Läs mer

Vägutredning beslutshandling E20 delen Tollered - Alingsås Objektnr 5196 Oktober 2001 E20, delen Tollered - Alingsås Beslutshandling 1 Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattning av vägutredningen 2 1.1

Läs mer

VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING. Snipåsvägen. Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Projektnummer:

VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING. Snipåsvägen. Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Projektnummer: VÄGPLAN, GRANSKNINGSHANDLING Snipåsvägen Lerums och Alingsås kommuner, Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE 20140811 Projektnummer: 106595 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse Skapat av: Ekström Jonas,

Läs mer

2013-04-26 Ärendenr: TRV 2013/17360

2013-04-26 Ärendenr: TRV 2013/17360 Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2013-04-26 Trafikverket Region Nord Angelica Hultqvist Samhällsbehov Besöksadress: Sundsbacken 2-4 971 25 Luleå Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se angelica.hultqvist@trafikverket.se

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION I kapitlet behandlas följande aspekter: -Riksintresse för friluftsliv -Riksintresse med geografiska bestämmelser / Det rörliga friluftslivet - Kullaberg och Hallandsåsen

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

Väg 56, X-Länsgräns - Hedesunda

Väg 56, X-Länsgräns - Hedesunda VÄGPLAN Väg 56, X-Länsgräns - Hedesunda Gävle kommun, Gävleborgs län PM Faunaplan Ärendenummer: TRV 2014/12687 Trafikverket Postadress: Box 417, 801 05 Gävle E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

Vägplan E4 Trafikplats Hortlax

Vägplan E4 Trafikplats Hortlax SAMRÅDSREDOGÖRELSE Vägplan E4 Trafikplats Hortlax Piteå Kommun, Norrbottens län Objekt: 880954 TRV 2015/31547 Datum: 2016-01-25 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 2.0 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer