Förslag till förändring Nuläge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till förändring Nuläge"

Transkript

1 Förslag till förändring Korsningen med Gamla landsvägen kan flyttas norrut för att förbättra sikten söderut. Alternativt kan man förbättra sikten genom schaktning och röjning längs vägens västra sida söder om korsningen. Vägen bör profiljusteras strax söder om korsningen med Brännerivägen. Alternativ 80 km/h Delsträckan kan utformas utan mötesseparering. Säkerheten kan förstärkas genom räffling av mittlinjen. Detta kan dock ge upphov till ökat buller vilket främst påverkar bebyggelsen i höjd med Brännerivägen, vilket är platsen där behovet av räfflor är som störst på grund av den dåliga sikten. Alternativ 100 km/h Med tanke på det begränsade antalet anslutningar kan delsträckan med fördel förses med mittseparering. Det ökade vägbullret som ökad hastighet innebär utgör ett mindre problem då ett fåtal bostäder ligger längs vägen, mindre bullerskyddsåtgärder kan bli aktuella i höjd med Brännerivägen. Anslutningar längs delsträckan utformas lämpligtvis som höger in höger ut. Profiljustering vid Brännerivägen bör övervägas även med mittseparering. Delsträcka 6, Lottefors bruk - Koldemo Arbrå Nuläge Delsträckan är knappt 4 kilometer lång och börjar i trevägskorningen med Gamla landsvägen. Här är sikten begränsad mot söder men god mot norr. Korsningen saknar vänstersvängfält. De första två kilometrarna går genom ett skogslandskap och siktförhållandena är dåliga. De avslutande två kilometrarna från Lunda och norrut går genom ett jordbrukslandskap med viss bebyggelse. I höjd med Lunda är sikten dålig på grund av svackor och krön som kan gömma mötande och stillastående fordon. Parallellvägnät saknas förutom på västra sidan mellan Lunda och Träslottet. Delsträcka 6 31

2 Delsträcka 6 Förslag till förändring För att förbättra för de oskyddade trafikanterna bör en ny GC-väg byggas längs hela östra sida av vägen. Korsningen vid delsträckans början bör förses med vänstersvängfält och man bör även se över möjligheten att förbättra sikten söderut genom att korsningen flyttas norrut eller genom schaktning och röjning längs vägens västra sida. I den norra delen bör man se över möjligheten att stänga korsningen med Bondegatan, detta beskrivs närmre under delsträcka 7. Alternativ 80 km/h Om breddning och mittseparering inte genomförs bör ändå möjligheterna till förbättring av profilen undersökas, på samma sätt som gjorts tidigare närmare Bollnäs. Delen som går genom skogen har ingen bebyggelse nära vägen och där kan räffling av mittremsan ske som en kompletterande åtgärd. Även här bör man se över vilka anslutningar som kan stängas för att förbättra trafiksäkerheten. Alternativ 100 km/h Breddas vägen till 13 meter kan den förses med mitträcke och körfält och högsta tillåtna hastighet 100 km/h. Genom skogen finns inte så många anslutningar som behöver stängas, men konsekvenserna av en mittseparering blir större när vägen når jordbrukslandskapet söder om Arbrå. Där kommer ett 32

3 antal anslutningar att behöva stängas eller endast tillåta höger in och höger ut. I vissa fall kan man tillåta att jordbruksfordon korsar rakt över vägen. Delsträcka 7, Förbi Arbrå Nuläge Det finns tre huvudkorsningar som leder in till Arbrå (Bondegatan, Galvvägen och Flästavägen) samt ett antal mindre anslutningar och korsningar, t.ex. till Koldemåsens friluftsområde. Infarten till Bondegatan har en olämplig utformning med ett högersvängfält där högersvängande fordon kan skymma sikten mot vänster för fordon som kommer från Arbrå. Korsningarna vid Bondegatan och Galvvägen saknar vänstersvängfält medan korsningen vid Flästavägen har vänstersvängfält. Sikten norrut är begränsad i denna korsning på grund av ef- Delsträcka 7 33

4 terföljande kurva. För oskyddade trafikanter finns goda möjligheter att passera sträckan genom Arbrå, längs Gamla landsvägen, men för att ta sig till Koldemåsens friluftsområde måste man korsa vägen. Förslag till förändring Man bör studera om antalet korsningar in till Arbrå kan minskas från tre till två, antingen genom att anslutningen vid Bondegatan eller Galvvägen stängs. Dessa korsningar bör förses med vänstersvängfält. Dessutom bör ett flertal mindre anslutningar stängas. Vid passagen över till Koldemåsens friluftsområde bör mittrefug anläggas så att gående kan passera vägen i två etapper och koncentrera sig på trafik från ett håll i taget. Möjligheten att förbättra sikten norrut vid Flästavägen bör ses över. Alternativ 80 km/h Ett antal mindre korsningar bör stängas och trafiken koncentreras till tre alternativt fyra större korsningar även om vägen inte förses med mitträcke. Korsningen vid Bondegatan stängs alternativt byggs om så att högersvängfältet får en säkrare utformning. En refug bör anordnas för passagen över till Koldemoåsens friluftsområde. Alternativ 100 km/h Sträckan förbi Arbrå kan förses med mitträcke och körfält. Det innebär begränsade möjligheter till omkörning men påtagligt förbättrad trafiksäkerhet. Med ökad hastighet ökar också bullret, och då vägen ligger nära bebyggelsen kan detta skapa bullerproblem. I och med uppsättande av mitträcke måste små korsningar stängas och trafiken samlas till tre alternativt fyra större korsningar med vänstersvängsfält. Vid Koldemoåsen föreslås en trevägskorsning med vänstersvängfält och vändmöjlighet samt öppning i mittbarriären för gående. Delsträcka 8, Arbrå - Vallsta Nuläge Delsträckan är knappt 4 kilometer lång och har två tvära kurvor. Raksträcka där emellan inbjuder till omkörningar. Längs den norra delsträckan finns krön/ svacka som försämrar sikten. Vägen går genom jordbrukslandskap och flera bostäder och anslutningar finns nära vägen. Både sidovägnät och separat gångoch cykelväg saknas förutom mellan Flästavägen och infarten till Arbrå kyrka. 300 m söder om infarten till kyrkan finns en så kallad koport under vägen. Förslag till förändring Det stora antalet anslutningar längs sträckan och frånvaron av sidovägnät gör att mittseparering innebär ett omfattande parallellet vägnät. 34

5 Arbrå kyrka Delsträcka 8 Alternativ 80 km/h Möjligheten att förbättra sikten norrut vid Flästavägen bör ses över. Vid delsträckans sista kilometer föreslås att möjligheten att justera vägens profil för att förbättra sikten undersöks. Räffling av mittremsan kan övervägas, men bullerproblematiken måste tas i beaktning då bostäderna ligger nära vägen. För oskyddade trafikanter är 80 km/h en osäker miljö, varför en separerad gångoch cykelväg parallellt med vägens västra sida från Arbrå till Vallsta bör anläggas. Det ställer krav på passage av riksvägen, och möjligheten att utnyttja den befintliga så kallade koporten 300 meter söder om kyrkan bör undersökas. Alternativ 100 km/h Trots de många anslutningarna längs vägen går det att förse vägen med mitträcke och bredda den till 2+1 körfält. Den föreslagna gc-vägen på västra sidan av riksvägen kan utnyttjas som parallell uppsamlingväg för boende på den sidan av vägen. Där finns flest gårdar och boende och de kan samlas ihop och anslutas till vägen vid utvald plats. För boende på östra sidan innebär 100 km/h en höger in-höger ut-lösning i de flesta fall, möjligen kan några gårdar anslutas till en större korsningspunkt. 35

6 7 Analys av tänkbara åtgärder 7.1 Måluppfyllelse I det aktuella projektet bedöms åtgärder motsvarande steg 1 och 2 enligt fyrstegsprincipen att inte inom rimlig tid tillfullo bidra till måluppfyllelsen vad avser en säker trafikmiljö. Till detta krävs åtgärder i huvudsak enligt steg 3, det vill säga ombyggnader och förbättringar av befintligt vägnät. Vissa mindre åtgäder enligt steg 4 kan också bli aktuella, i form av kompletteringar i det parallella vägnätet. Om huvuddelen av sträckan byggs om till mötesfri landsväg innebär att hastigheten på dessa sträckor kan höjas till 100 km/h. Det och vägens utformning i sig med omkörningsmöjligheter innebär att framkomligheten kommer vara god för trafiken mellan Bollnäs och Vallsta. Längs de enfältiga delarna kan långsamtgående fordon vara temporärt hindrande med försämrad framkomlighet som följd. Tillgängligheten till vissa fastigheter och verksamheter kan försämras i samband med att utfarter stängs eller där endast högersväng in/ut från riksväg 83 tillåts. För de oskyddade trafikanterna innebär mittseparering att vägens barriäreffekt förstärks. Däremot innebär ombyggnad av korsningar med gång- och cykelpassager som sker via en ordnad och avskiljande mittö förbättrad framkomlighet och säkerhet. För gående och cyklister längs med riksvägen, inklusive barn och personer med funktionsnedsättning, förbättras trafiksäkerhet markant, då de leds på mindre trafikerade parallella vägar eller på nya friliggande gc-vägar. Konsekvenserna blir att oskyddade trafikanter får en ökad rörelsefrihet och ökad trygghet. Ett gång- och cykelvägnät kan ge positiva effekter på individens möjligheter till fysisk aktivitet och konsekvenser som förbättrad hälsa på individnivå. Att inte bygga om vägen till mötesfri landsväg utan endast åtgärda delar av sträckan innebär att hastigheten inte kan höjas utan blir kvar på 80 km/h. Barriäreffekten för de oskyddade trafikantern blir mindre, och eftersom många av åtgärderna som är riktade till de oskyddade trafikanterna förelsås genomföras oberoende av alternativ kommer såväl trafiksäkerhet som tillgänglighet att förbättras. 7.2 Effekter och konsekvenser Trafiksäkerhet Genom att bygga om vägen till en väg med mittseparering och säkerställa att vägens sidoområden är trafiksäkra, minskas antalet döda och svårt skadade med 50 %. Mötesolyckor och omkörningsolyckor är de olyckorna där de allvarligaste skadorna oftas inträffar, och dessa kan minskas med upp till 90 % med mittseparering. Detta innebär en påtalig förbättring av trafiksäkerheten för bilister på sträckan. 36

7 Även för de oskyddade trafikanterna förbättras trafiksäkerheten. Möjligheten att färdas i ett parallellt vägnät innebär en påtaglig förbättring för trafik längs riksvägen och även de punktvisa åtgärderna vid passager förbättrar trafiksäkerheten sett utifrån dagens situation. De punktvisa förbättringarna och förbättringarna på kortare sträckor som föreslås som alternativa åtgärder är svårare att bedöma effekterna av. Att trafiksäkerheten förbättras även av dessa är dock otvivelaktigt. Framkomlighet och tillgänglighet Medelhastigheterna höjs och högsta tillåtna hastigheten kan höjas till 100 km/h på stora delar av sträckan om vägen förses med mitträcke, vilket innebär förbättrad framkomlighet för trafik längs vägen. För boende längs vägen kan det dock innebära en något längre färdväg när anslutningar stängs och möjlighet till vänstersväng försvinner. Det parallella vägnätet innebär bättre framkomlighet även för oskyddade trafikanter, men kan innebära en något längre färdväg jämfört med dagens situation. Ett mitträcke innebär att spontana passager försvåras men de passager som blir kvar, och som i stor utsträckning kommer att vara vid hållplatser, förbättras. Antalet hållplatser kan dock komma att minska vilket skulle minska tillgängligheten till kollektivtrafiken. Landskapets karaktär Vägens dominans och skala i landskapet förstärks vid mittseparering då vägsektionens bredd ökar i förhållande till byarnas och gårdarnas storlek. Anläggande av ersättningsvägar medför splittring av landskapet. De vida utblickarna över det öppna landskapet ner mot Ljusnan finns kvar och eventuella breddningar av vägen påverkar inte detta. Vägombyggnaden medför att landskapet i stort har kvar sin prägel och karaktär men kan påverkas lokalt. Om vägsektionens bredd bibehålls kommer landskapets karaktär inte att förändras. Eventuella bullerskyddsåtgärder utformas så att de passar in i omkringliggande landskap. Kulturmiljö Eftersom vägen redan idag skär igenom ett riksintresseområde för kulturmiljövård, Koldemo, finns redan en påverkan på kulturmiljön. Riksintresset Koldemo kommer att påverkas av begränsade markintrång vid breddning av vägsektionen. En ny in- och utfart placeras på längre avstånd från Träslottet vilket medför risk för att antalet spontanbesök minskar. Kulturmiljövärdena i riksintresset för kulturmiljövård Koldemo bedöms inte påverkas negativt om skyddsåtgärder vidtas för att minimera intrången. 37

8 Ängs- och betesmarkerna vid Haga berörs inte av projektet. Bollnäs 235:1, övrig kulturhistorisk lämning, brofundament vid Rösteån kan komma att beröras då gång- och cykelvägen korsar Rösteån. Passagen av Rösteån utformas så att kulturmiljövärdet för brofundamenten bibehålls. Kontakt tas med Länsstyrelsens avdelning samhällsplanering och kulturmiljö för bedömning om eventuell arkeologisk utredning/dokumentation. Dispens söks från lagen om kulturminnen om brofundamenten påverkas. Ytterligare åtta kända fornlämningar samt tre skogshistoriska objekt ligger inom 100 meter från vägmitt. Dessa fornlämningar kommer att märkas ut i byggskedet. Vid utformning av vägen måste hänsyn tas till dessa, men det bedöms finnas utrymme för att genomföra önskade åtgärder utan att fornlämningarna tar skada. En utförligare redovisning av dessa fornlämningar kommer att göras i kommande skeden. Föreslagna vägåtgärder innebär små intrång bl. a. beroende på kortare sidovägar, kompletterande gång- och cykelväg längs riksväg 83 och vänstersvängöglor. Dessa intrång måste uppmärksammas och i eventuella kommande skeden skall samråd ske med länsstyrelsen om vilka skyddsåtgärder som kan bli nödvändiga. Om vägsektionens bredd bibehålls kommer inte någon påverkan på kulturmiljövärden att ske. Naturmiljö Natura 2000-områdena Galvån och Haga ligger väster om förstudieområdet på ett sådant avstånd från riksväg 83 att de inte kommer att beröras av projektet. Riksväg 83 korsar riksintresset Galvån/Rösteån på bro. Vid eventuell breddning av befintlig bro eller byggande av ny gång- och cykelbro kommer riksintresset Galvån att påverkas. Dessa intrång måste uppmärksammas och i eventuella kommande skeden skall samråd ske med länsstyrelsen om vilka skyddsåtgärder som kan bli nödvändiga under byggtiden. Med skyddsåtgärder bedöms påverkan på naturmiljövärdena i riksintresset för naturvård Galvån inte bli bestående. Naturvärdesobjekteten Koldemo och Orbaden är redan idag påverkade av vägen och kommer att påverkas av mindre intrång vid anläggande av mötesfri väg. Naturvärdesobjektet Dropphäll ligger alldeles nedanför riksväg 83 och kan komma att beröras av intrång. Inga vägåtgärder som kommer i konflikt med skyddsvärdet för naturvärdesobjekten Galvån och Flästasjön, bedöms vara aktuella. Inom förstudieområdet finns fyra områden som omfattas av Bevarandeprogram för odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden. Växsjö och bygden kring Rösteån, Koldemo med Stormyran och Tjärnberg, Prästbordet och Haga samt Vallstabygden. Dessa områden är redan idag påverkade av vägen och kommer att påverkas av mindre intrång i samband med byggande av mötesfri väg. Riksväg 83 korsar nio naturliga vattendrag namngivna på terrängkartan i skala 1: som kommer att beröras av projektet: Magbergsbäcken, Galvån/Rösteån, Tokbäcken, Fagerdalsbäcken, Åmyrbäcken, Stövelbäcken/Partån, Tattar- 38

9 morbäcken och Råmyrbäcken. Samtliga icke-fungerande trummor i naturliga vattendrag bör åtgärdas. Detta kommer att redovisas i arbetsplanens MKB. Vid åtgärder i bäckar finns risk för kortvarig grumling. En ny/justerad trumma kan få en förbättrad ekologisk funktion. Föreslagna vägåtgärder innebär små intrång som endast i liten omfattning påverkar värdefulla naturmiljövärden. Dessa intrång måste uppmärksammas och i eventuella kommande skeden skall samråd ske med länsstyrelsen om vilka skyddsåtgärder som kan bli nödvändiga. Om vägsektionens bredd bibehålls kommer inte någon påverkan på naturmiljövärden att ske. Rekreation och friluftsliv Genomfartstrafiken till och från fjällområdena kommer att få bättre framkomlighet vid anläggande av mötesfri väg. Riksintresset för friluftsliv Ljusnan mellan Färila och Arbrå kommer att få något sämre åtkomlighet genom att mitträcke sätts upp och möjligheten att svänga av till småvägar som leder in i området begränsas. Rekreations- och friluftslivsvärdena inom området bedöms bli opåverkade. Om vägsektionens bredd bibehålls kommer inte rekreation och friluftslivsvärdena i området att påverkas men framkomligheten för fjällturisterna förbättras inte i samma omfattning. Naturresurser Projektet kan medföra att markytor kring befintlig väg behöver lösas in för att skapa ett bredare vägområde. Genom att sätta upp mitträcke försvåras åtkomsten till jordbruksmark då möjligheten att korsa vägen och svänga av riksväg 83 begränsas. Med åtgärder som säkerställer passage av vägen för jordbruksfordon bedöms jordbruksområdet längs Ljusnan påverkas i ringa omfattning. Om vägsektionens bredd bibehålls utan mittseparering kommer inte naturresurserna att påverkas. 7.3 Kostnader I en förstudie är inte alla frågor lösta varför kostnaderna endast kan bedömas på en ungefärlig nivå. Om vägen till stora delar breddas och förses med mitträcke innebär det en kostnad på i storleksordningen 145 miljoner kronor. I den summan ingår också kostnaden för parallella vägar och kompletterande gc-vägar. Om endast punktvisa förbättringar av vägens standard ska genomföras blir kostnaden avsevärt mindre. Kostnaden för kompletterande gc-väg blir drygt 10 miljoner kronor. Övriga kostnader beror helt på vilken omfattning ombyggnationerna sker, men profilförbättringar och korsningsåtgärder kan kosta ytterligare cirka 15 miljoner kronor. 39

10 8. Samråd 8.1 Tidigt samråd I samband med startmöte för projektet medverkade representant från Bollnäs kommun (Tony Stark). Tidigt samråd med länsstyrelsen har skett med kontakt via e-post och telefon. Den 13 februari 2012 hölls ett samråd med representanter från Bollnäs kommun, Söderhamns kommun, Ljusdals kommun, Region Gävleborg samt Mellansvenska Handelskammaren. Minnesanteckningar från mötet bifogas denna förstudie. Den 27 mars 2012 hölls ett tidigt samråd med allmänheten i form av ett öppet hus i Forum Arbrå. Mötet pågick mellan 16:00 och 20:00 och besöktes av cirka 70 personer, 55 män och 15 kvinnor. Mellan 17:30 och 19:30 hölls en presentation av projektet. Minnesanteckningar från mötet bifogas denna förstudie. 8.2 Samrådsredogörelse Denna förstudie är utställd på remiss under våren Handlingarna översänds till ett antal myndigheter, särskilt berörda och andra intresseföreningar som ges möjlighet att lämna synpunkter. Annonsering sker i lokala dagstidningar så att berörd allmänhet och övriga intresserade uppmärksammas om möjligheten att lämna synpunkter under remisstid. Handlingarna finns tillgängliga för allmänheten på Trafikverkets hemsida och på Trafikverket Region Mitt kontor i Gävle (Norra Kungsgatan 1) och på Bollnäs kommun. Inkomna yttranden kommer att redovisas i förstudiens beslutshandling. 9. Ställningstagande Trafikverkets ställningstagande görs efter avslutad remisstid och bearbetning av inkomna synpunkter. 10. Fortsatt arbete En förstudies uppgift är att ge underlag till beslut om projektet ska drivas vidare eller ej samt att välja åtgärd för eventuellt fortsatt arbete. Detta är det första steget efter förstudien. Nästa steg i planeringsprocessen är att ta fram en arbetsplan och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för föreslagna åtgärder. Arbetsplanen är nödvändig om de beslutande åtgärderna tar ny mark i anspråk utanför dagens område. Om Trafikverket beslutar att en arbetsplan ska genomföras kan det bli aktuellt med vissa kompletterande utredningar, exempelvis geoteknisk undersökning. 40

11 Om vatten eller vattendrag berörs av föreslagen åtgärd måste vattenanmälan alternativt vattenverksamhet sökas. Vid åtgärd som kan påverka fornlämning ska tillstånd enligt Lagen om kulturminnen 2 kap sökas. Bägge dessa tillstånd söks hos Länsstyrelsen. 11. Källor Bollnäs kommun Översiktsplan antagen 19xx-xx-xx Detaljplaner från Bollnäs norr till Vallsta syd Transportstyrelsen xx Trafikverket Förstudie handboken Vägverket publ. 2002:46 Riksantikvarieämbetet Länsstyrelsen Ljusnan, planeringsunderlag för områden med sär skilda hushållningsbestämmelser enl 4 kap 1-2 och 6 miljöbalken, 2002 Nationell vägdatabas Trafikverket och Svenska kommunförbundet Sveriges länsmuseer xx VGU, Vägars och gators utformning Upptäck Sveriges historia. Träslottet Hans-An ders X-trafik Bilagor Minnesanteckningar Samråd Minnesanteckningar Öppet hus Samrådsredogörelse Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan 41

12

13

14 Trafikverket, Box 417, Gävle. Besöksadress: Norra Kungsgatan 1 Telefon :

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

Riksväg 83, Bollnäs-Arbrå

Riksväg 83, Bollnäs-Arbrå FÖRSTUDIE Riksväg 83, Bollnäs-Arbrå Bollnäs kommun, Gävleborgs län April 2013 Objekt: 106015 Titel: Förstudie Riksväg 83 Bollnäs-Arbrå Utgivningsdatum: April 2013 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson:

Läs mer

VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS

VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS KALKYL PM VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS Objektnr: 85731485 Objektnamn: 63/763 Tullen 63/826 Brattfors Skede: Förstudie Datum: 2009-01-13 Rev datum: 1(5) 1 Bakgrund Vägverket avser att förbättra

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Väg 953, gång- och cykelväg

Väg 953, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 953, gång- och cykelväg Kungsbacka kommun, Hallands län Vägplan 2015-08-31 Projektnummer: 143 052 Trafikverket Postadress: Kruthusgatan 17, 405 33 Göteborg E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Samrådsinlägg från Esarps Bygdelag kring arbetsplan för väg 798

Samrådsinlägg från Esarps Bygdelag kring arbetsplan för väg 798 Samrådsinlägg från Esarps Bygdelag kring arbetsplan för väg 798 Dessa synpunkter framförs som svar på Trafikverkets samrådsmöte i Genarp 2012-03-01. Efter mötet i Genarp har ett bymöte i Esarp och ett

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011 Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka Samråd med allmänheten 14 december 2011 3. Planeringsprocessen enligt väglagen Förstudie Förstudien är första steget in i den fysiska vägplaneringen

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Båstad Skälderviken Olofström Örkeljunga Ängelholm Stensnäs E4 Hässleholm Fjälkinge E22 Hörby N Kristianstad Karlshamn Helsingborg Fogdarp Sätaröd Gårdstånga

Läs mer

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län.

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län. PROTOKOLL 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2015/310 139060 E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet Dokumenttitel Protokoll från samrådsmöte Protokoll från samrådsmöte med sakägare som

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Bilaga 5 Samlad effektbedömning

Bilaga 5 Samlad effektbedömning Bilaga 5 Samlad effektbedömning Åtgärdsvalsstudie E södra infarten Örnsköldsvik 1 TMALL 000 Rapport generell v 1.0 Trafikverket E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-91 91 Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

VÄGPLAN - SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Väg 50 Genom Enviken. Falu kommun, Dalarnas län. Fastställelsehandling 2014-09-26 Projektnummer: 130832.

VÄGPLAN - SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Väg 50 Genom Enviken. Falu kommun, Dalarnas län. Fastställelsehandling 2014-09-26 Projektnummer: 130832. VÄGPLAN - SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 50 Genom Enviken Falu kommun, Dalarnas län Fastställelsehandling 2014-09-26 Projektnummer: 130832 Yta för bild Dokumenttitel: Vägplan - Samrådsredogörelse Skapat av: Paulina

Läs mer

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 YIMBY Yes In My BackYard. 2011-10-25 2011:13 Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 Nätverket YIMBY ser mycket positivt på Botkyrka kommuns planer att förtäta och koppla samman Alby och Eriksberg.

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage.

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage. Etapp 1c Flyttat stationshus och passage (G1c) Utrymmet mellan stationshuset och spår 1 är för smalt för att uppfylla dagens krav på plattform och används därför bara som gångpassage. Om huset flyttas

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242

Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242 Tekniska förvaltningen Gatu- och trafikkontoret Tjänsteskrivelse 1(6) Erik Nilsgart 046-3555232 erik.nilsgart@lund.se Tekniska nämnden Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242 Sammanfattning

Läs mer

Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården

Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården Västerås stad, Västmanlands län Vägplan, 2013-09-23 Projektnummer: 107506 Dokumenttitel: Väg 527, gc-väg Örtagården-Västerås Skapat av:

Läs mer

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg SAMRÅDSUNDERLAG Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg Ystad kommun, Skåne län Vägplan, 2015-04-22 Projektnummer: 144882 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.2.0 Trafikverket

Läs mer

Öppet hus 18 september 2014. E16 Dala Järna - Vansbro. Välkommen!

Öppet hus 18 september 2014. E16 Dala Järna - Vansbro. Välkommen! Öppet hus 18 september 2014 E16 Dala Järna - Vansbro Välkommen! 1. Mötets öppnande 2. Presentation 3. Redogörelse för planprocessen 4. Redogörelse för innehållet i en Vägplan 5. Presentation av vägförslag

Läs mer

Nuläge, brister och behov

Nuläge, brister och behov Nuläge, brister och behov Åtgärdsvalsstudie ABB-industriområde och Väsmanstrand 2014-10-15 Nuläge 2046 Antal fordon per veckodygn inom området se karta in i området, ut från området, totalt. Mätningarna

Läs mer

Trafikutredning Åmåsäng 2013-12-16 rev 2014-01-24

Trafikutredning Åmåsäng 2013-12-16 rev 2014-01-24 2013-12-16 rev 2014-01-24 Dokumenttitel: Trafikutredning Åmåsäng Skapat av: Per Thunmarker Dokumentdatum: 2013-12-16 Dokumenttyp: Word Dokument ID: Trafikutredning 20131216 Ärendenummer: Projektnummer:

Läs mer

Väg 620, ny gång- och cykelväg från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd

Väg 620, ny gång- och cykelväg från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd SAMRÅDSHANDLING Väg 620, ny gång- och cykelväg från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd Karlshamns kommun, Blekinge län Vägplanbeskrivning med miljöbeskrivning 2014-08-25 Projektnummer: 87933198

Läs mer

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping

Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala Komplettering terrängstudie Uppsala - Enköping Anslutning till Ostkustbanan i Uppsala 2009-09-02 Komplettering terrängstudie

Läs mer

Enkätundersökning om skolvägar och färdsätt bland skoloch förskolebarn i Älandsbro, Härnösands kommun.

Enkätundersökning om skolvägar och färdsätt bland skoloch förskolebarn i Älandsbro, Härnösands kommun. 1 (14) PM Enkätundersökning om skolvägar och färdsätt bland skoloch förskolebarn i Älandsbro, Härnösands kommun. Sundsvall 2009-10-05 WSP Samhällsbyggnad Oskar Haggren Lundblad WSP Samhällsbyggnad Box

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD 2009 12 09 innehållsförteckning inledning 2 sammanfattning 3 befintlig markanvändning

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Gullvivevägen, Stenungsund

Gullvivevägen, Stenungsund Stenungsund Gullvivevägen, Stenungsund Trafik- och bullerutredning 2013-11-28 ÅF Infrastructure AB/ Trafikutredning ÅF-Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505

Läs mer

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111 PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad Planprogram Eksjö, 12 december 2007 Samrådshandling Dnr: 2007-0422-111 Medverkan Detta planprogram har upprättats av Planeringsavdelningen

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

Vägsamrådsmöte i Oskarshamn myndigheter

Vägsamrådsmöte i Oskarshamn myndigheter Vägsamrådsmöte i Oskarshamn myndigheter Datum: 13 september 2007, klockan 13.00 15.00. Plats: SKB:s platsundersökningskontor, Simpevarpshalvön. Målgrupp: Oskarshamns kommun, Länsstyrelsen i Kalmar län,

Läs mer

STENHAMRE 13:3 PARKERING PÅ FÖRE DETTA STATOILTOMTEN

STENHAMRE 13:3 PARKERING PÅ FÖRE DETTA STATOILTOMTEN Datum Dnr 2012-09-27 KS 275/12 Samhällsutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN STENHAMRE 13:3 PARKERING PÅ FÖRE DETTA STATOILTOMTEN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Flygfoto över del av Ljusdal. Förvaltningshuset

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-08. Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden

Sammanträdesdatum 2015-01-08. Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden SAMMANTRÄDESPROTOKOll KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2015-01-08 :. '.. ~.r T,,,, 'j.u..l 13 (20) 10 Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden Dnr 2014/904 INLEDNING Emil Andersson

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

2. Planeringsprocessen syfte med gång- och cykelvägen

2. Planeringsprocessen syfte med gång- och cykelvägen 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2014/80087 144321 Väg 955, gång- och cykelväg utmed Östra Särövägen Dokumenttitel Mötesanteckningar Mötesanteckningar från samrådsmöte på orten

Läs mer

Väg 536, Glamshult-Lidhult

Väg 536, Glamshult-Lidhult ARBETSPLAN Väg 536, Glamshult-Lidhult Ljungby kommun, Kronobergs län Samrådsredogörelse 2012-04-27 Projektnummer: 87 734 200 Dokumenttitel: Väg 536, Glamshult-Lidhult Skapat av: Anna Broberg Dokumentdatum:

Läs mer

Datum 2015-03-26. NEDRE HÅN 1:85 OCH 1:114, Årjängs kommun

Datum 2015-03-26. NEDRE HÅN 1:85 OCH 1:114, Årjängs kommun 1(7) Samhällsbyggnad Angelika Lunnari, 0573-140 80 Angelika.lunnari@arjang.se SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för NEDRE HÅN 1:85 OCH 1:114, Årjängs kommun Planens syfte är att ge möjlighet för tullverksamheten

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

Väg 44, förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby

Väg 44, förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby VÄGPLAN GRANSKNINGSHANDLING Väg 44, förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby Lidköpings och Götene kommuner, Västra Götalands län Vägplanbeskrivning 2014-11-24 Projektnummer: 101598 Dokumenttitel: Vägplan

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING TILL ARBETSPLANERNA

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING TILL ARBETSPLANERNA MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING TILL ARBETSPLANERNA TOMELILLA-BRÖSARP BRÖSARP-DEGEBERGA OBJEKTNUMMER: TOMELILLA-BRÖSARP 504922 BRÖSARP-DEGEBERGA 504923 2009-02-27 2 Titel: MKB till arbetsplanerna Tomelilla-Brösarp,

Läs mer

Väg E6.20 Söder-Västerleden. Samråd med Länsstyrelsen 2014-12-01

Väg E6.20 Söder-Västerleden. Samråd med Länsstyrelsen 2014-12-01 Väg E6.20 Söder-Västerleden Samråd med Länsstyrelsen 2014-12-01 Två vägplaner Söderleden utgör riksintresse för kommunikationer. Behov finns att förbättra framkomligheten. Sisjömotet Söderleden Fässbergsmotet

Läs mer

I förhållande till nu gällande översiktsplan har i korthet följande ändringar gjorts:

I förhållande till nu gällande översiktsplan har i korthet följande ändringar gjorts: ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN ÄNDRING 1999 Antagen av kommunfullmäktige 1999-03-22 Laga kraft 1999-04-15 FÖRORD Föreliggande förslag till ändring av översiktsplanen för Nordmaling har föranletts

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

RAPPORT. Kollektivtrafikfält E 22 Malmö-Lund Uppdragsnummer 2211073000 LUNDS KOMMUN, MALMÖ STAD, SKÅNETRAFIKEN OCH TRAFIKVERKET

RAPPORT. Kollektivtrafikfält E 22 Malmö-Lund Uppdragsnummer 2211073000 LUNDS KOMMUN, MALMÖ STAD, SKÅNETRAFIKEN OCH TRAFIKVERKET RAPPORT LUNDS KOMMUN, MALMÖ STAD, SKÅNETRAFIKEN OCH TRAFIKVERKET Kollektivtrafikfält E 22 Malmö-Lund Uppdragsnummer 2211073000 Slutrapport Malmö 2012-03-01 Sweco Infrastructure AB Malmö Trafik dved p:\2211\2211073\000\10_arbetsmaterial\rapport

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

(UPPSALA) (STORVRETA) DUBBELSPÅR UPPSALA GAMLA UPPSALA VITTULSBERGSVÄGEN Sträckan km 0+000-0+420

(UPPSALA) (STORVRETA) DUBBELSPÅR UPPSALA GAMLA UPPSALA VITTULSBERGSVÄGEN Sträckan km 0+000-0+420 Dokumentnummer Sida 1 (7) Handläggare/upprättad av Tyréns Granskad Tyréns Godkänd Tyréns 3445-00-010 Datum Nils-Erik Ångman Handläggare namn/sign. TrV Handling förvaltningsgranskad TrV Ketil KIndestam

Läs mer

619 Vinbäcken. Industriområde. Ind.omr. Industriområde. Fotb.pl. Herrevad. Kyrkbyåsens. naturreservat. Skrapberget. Kolbäcksån Mölntorp

619 Vinbäcken. Industriområde. Ind.omr. Industriområde. Fotb.pl. Herrevad. Kyrkbyåsens. naturreservat. Skrapberget. Kolbäcksån Mölntorp Badhus Ishockeybana Vallby 619 Vinbäcken Lötgården Larsbo Forsta Industriområde Borgby 621 Karlslund Forstorpet Vänsta Industriområde Järnvägsstation Kolbäck Ind.omr. Industriområde Fotb.pl. Skeppshöjden

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Januari 2010 1(6) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Planerade åtgärder...3 3. Trafikflöden...5 4. Standard och vägsektion...5 5. Planeringsläge och tidplan...5

Läs mer

SAMMANFATTNING. Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv.

SAMMANFATTNING. Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv. 2010-04-06 Av: Paul Hansson SAMMANFATTNING Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv. Innehållsmässigt kan riksintresset indelas i två

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Bilaga 1 E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Samrådsredogörelse Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Mars 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972

Läs mer

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa FÖRSTUDIE Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa Alvesta kommun, Kronobergs län Förslagshandling 2011-06-29 Objekt: 87 733 364 PÄRM 1 Titel: Förstudie, Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa, Förslagshandling

Läs mer

Cykelplan för Tyresö kommun

Cykelplan för Tyresö kommun Cykelplan för Tyresö kommun Tyresö kommun / 2013-05-19 2 (13) Tyresö kommun / 2013-05-02 3 (13) Innehållsförteckning Bakgrund och mål... 4 Dagens cykelvägnät... 5 Det regionala cykelvägnätet... 5 Huvudstråken

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Vägutredning. Väg 19, Kristianstad Broby delen Bjärlöv-Broby Mötesfri landsväg. Objektnr 88 1065 2009-12-15

Vägutredning. Väg 19, Kristianstad Broby delen Bjärlöv-Broby Mötesfri landsväg. Objektnr 88 1065 2009-12-15 Vägutredning Väg 19, Kristianstad Broby delen Bjärlöv-Broby Mötesfri landsväg Objektnr 88 1065 2009-12-15 Väg 19, delen Bjärlöv Broby FÖRORD Detta är utställningshandlingen för vägutredning väg 19 Bjärlöv-Broby,

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN

GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN Dokumenttitel: Gång- och cykelplan Lindesberg Skapat av: Andreas Asp, VAP Kontaktperson: Frida Nilsson, Bergslagens Miljö och Byggförvaltning Dokumentdatum: 2015-09-28

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Medverkande Beställare: Årjängs kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig Handläggare: Bo Asplind Susanne

Läs mer

Trafikföringen i centrum, Inre ringen

Trafikföringen i centrum, Inre ringen 1(17) Tjänsteskrivelse Falu kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-09-14 Diarienummer MSN0522/15 Handläggare Mathias Westin Telefon 023-827 39 E-post: mathias.westin@falun.se Miljö-

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Ledningar Bredband: Hudiksvalls kommun har en markförlagd optokabel som går parallellt med väg 708 mellan Delsbo och Oppsjö.

Ledningar Bredband: Hudiksvalls kommun har en markförlagd optokabel som går parallellt med väg 708 mellan Delsbo och Oppsjö. Ledningar Bredband: Hudiksvalls kommun har en markförlagd optokabel som går parallellt med väg 708 mellan Delsbo och Oppsjö. Vägbelysning: En vägbelysning finns på en sträcka av ca 3 km mellan Västanäng

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun

GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun GÅNG- OCH CYKELPLAN Piteå kommun Dokumentnamn Do kumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Gång- och cykelplan Plan 2011-03-21 54 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 Fax 0418-47 35 76 tsb@landskrona.se www.landskrona.se

Läs mer

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö 2011-04-26 Dp 5155 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Förenklad åtgärdsvalsstudie rekommenderad dokumentation

Förenklad åtgärdsvalsstudie rekommenderad dokumentation Förenklad åtgärdsvalsstudie rekommenderad dokumentation Namn på åtgärdsvalsstudien 8 : E18 Köping-Västjädra, TRV 2014/7828 Initiering Avgränsning Motiv till att en förenklad åtgärdsvalsstudie är tillräcklig

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen den 3 mars 2010, 53. Dnr: 160/10-352 REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN Trafiksäkerhet - farthinder Båstads kommun arbetar ständigt med att

Läs mer

MKB till Arbetsplan. Väg 23, Vänstersvängsfält Bosjökloster Samrådshandling Objekt 50353 2006-04-07

MKB till Arbetsplan. Väg 23, Vänstersvängsfält Bosjökloster Samrådshandling Objekt 50353 2006-04-07 MKB till Arbetsplan Samrådshandling 2006-04-07 Titel: MKB till Arbetsplan,, Samrådshandling Utgivningsdatum: 2006-04-07 Utgivare: Vägverket Region Skåne Kontaktperson: Torbjörn Sundgren, telefon 044-19

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

STENHAMRE 17:16 OCH DEL AV STENHAMRE 31:1 OVES GOLV OCH FÄRG

STENHAMRE 17:16 OCH DEL AV STENHAMRE 31:1 OVES GOLV OCH FÄRG Datum 2009-10-27 Diarie nr SN 0035/09 Samhällsbyggnadsförvaltningen SAMRÅD UTSTÄLLNING ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN FÖR STENHAMRE 17:16 OCH DEL AV STENHAMRE 31:1 OVES GOLV OCH FÄRG LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS

Läs mer

Nya bostäder i Diseröd

Nya bostäder i Diseröd Nya bostäder i Diseröd Tyfter 1:19 m fl, Kungälvs kommun Trafik- och bullerutredning 2012-10-31 ÅF Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10

Läs mer

När du ska korsa en gata

När du ska korsa en gata När du ska korsa en gata Information från Örebro kommun I den här broschyren finns exempel som beskriver hur du som går, cyklar eller kör ett fordon ska bete dig vid olika typer av korsningar enligt trafiklagstiftningen.

Läs mer

Vägförbindelsen norska gränsen Gävle som Europaväg (E16)

Vägförbindelsen norska gränsen Gävle som Europaväg (E16) Vägförbindelsen norska gränsen Gävle som Europaväg (E16) 25 augusti 2008 Rapport E16, augusti 2008 1 (9) Innehållsförteckning 0. Sammanfattning...3 1. Inledning...4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Vad är fördelarna/nyttan

Läs mer

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29 HÄRADSBÄCK Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN Sammanfattning rev 2014-08-29 Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan Samrådsredogörelse, Version Familjefestivalen 2014-08-29 Kontakt:

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kemisten 2 m.fl. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-12 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 8.30 Beslutande Åke Nilsson, KD Rosie Folkesson, S Åke Bergh, M Jonny Bengtsson, S, tj. ers. Övriga deltagande Jens Karlsson,

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Väg 32, delen Traneryd - Sommen

Väg 32, delen Traneryd - Sommen Förstudie Väg 32, delen Traneryd - Sommen Tranås kommun, Jönköpings län Förslagshandling 2010-11-15 Objekt: 87 633 373 Titel: Väg 32, delen Traneryd-Sommen, Förstudie - förslagshandling Utgivningsdatum:

Läs mer