Fonder att söka bidrag ifrån:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fonder att söka bidrag ifrån:"

Transkript

1 Fonder att söka bidrag ifrån: Allmänna arvsfonden Ger stöd till ideella föreningar och organisationer som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn och unga. De ser mycket positivt på insatser där barn och unga själva är med och utformar verksamheten. Beviljar bidrag / stöd till projekt som arbetar för jämlikhet, integration, mångfald och tillgänglighet. Allmänna arvsfonden ger inte stöd till: enskilda personer eller företag. enstaka arrangemang som skol- och studieresor, konferenser eller lägerverksamhet, inom eller utanför Sverige. reguljär (ordinarie) verksamhet. organisationer som nyligen startat. offentlig verksamhet som normalt finansieras med skattepengar. renodlad forskning. Stiftelsen framtidens kultur, Prioriterade områden För att främja ett vitalt kulturliv kan Stiftelsen framtidens kultur ge bidrag/stipendium till kulturprojekt vilka helt eller delvis uppfyller nedan uppräknade krav. Projekt för vilket bidrag söks ska uppfylla högt ställda kvalitetskrav. Stiftelsen prioriterar konstnärligt och kulturellt nyskapande projekt. Stiftelsen prioriterar projekt som bidrar till regional utveckling. Stiftelsen prioriterar stöd till konst- och kulturlivets utvecklings- och förnyelsearbete samt förnyelse av kulturinstitutioner och kulturorganisationer. Stiftelsen prioriterar projekt som verkar för att närma kulturliv och skola till varandra. Stiftelsen prioriterar projekt med ett tydligt medborgarperspektiv.

2 Allmänna krav på projekt 1. Ett krav för att erhålla bidrag till mer stadigvarande projekt är att verksamhetens fortsatta finansiering kan bedömas vara realistisk. Stiftelsen uppmuntrar partnerskap med lokala och regionala intressen samt ideella föreningar och privata företag. Ansökningar där det kan bedömas vara naturligt att den sökandes huvudman bör ta ett huvudsakligt ansvar för det sökta projektet kommer inte att prioriteras. 2. Projekten ska ha ett tydligt inslag av kulturell och konstnärlig förnyelse. Detta gäller särskilt projekt som ägs av kommun, landsting eller av etablerad institution. 3. Stiftelsen ger endast i undantagsfall stöd till pågående verksamhet. Bidrag lämnas inte i form av garantiåtagande eller för förlusttäckning. 4. Bidrag kan bland annat utgå till: hittills oprövad verksamhet tidsbegränsad försöksverksamhet förstudier avseende t.ex. finansiering, teknik, inriktning, lokalisering, utvecklings- och förnyelsearbete expertinsatser projektering teknikutveckling marknadsföring utvärdering eller motsvarande som syftar till omprövning av verksamhet. Bidrag lämnas inte till löpande verksamhet såsom genomförande av nästa utställning eller nästa föreställning till uppförande av byggnader till produktion av spelfilm för att täcka enskild persons behov av studieresa eller utbildning. Nästa tillfälle att söka bidrag till kulturprojekt från Stiftelsen infaller i början på år 2008 med den 29 februari som preliminär sista ansökningsdag. Ansökningshandlingar kommer att kunna hämtas hem via webbplatsen från mitten av januari eller beställas från Stiftelsens kansli. Beslut fattas tidigast i september 2008.

3 Nordisk kulturfond Fonden har tillsyfte att främja det kulturella samarbetet mellan de nordiska länderna. Stöd ges till ett brett konst- och kulturområde och omfattar både professionella och amatörer. Fonden ger bidrag till insatser / verksamheter som präglas av kvalitet, framsynthet, tillgänglighet, variation där både traditionella och nya arbetsformer kan utvecklas. Bidrag kan ex beviljas till konferenser, konserter, turnéer, utställningar. Vem kans söka? Enskilda personer, föreningar / organisationer, privata och offentliga institutioner. Särskilda prioriteringar Samarbete mellan nya grupper och medverkande Utveckling av föreningar och nätverk Aktiviteter för barn och tonåringar Aktivitet som genomförs i mindre samhällen och byar. Insatser som ger ökat förståelse mellan de nordiska språken. Insatser som ger ökad kunskap om språkets betydelse som kulturbärare. Ökad kunskap om nordens historia samt utveckling av nya traditioner och kulturarv Vad ger fonden inte stöd till? Aktiviteter som redan är påbörjade Teknisk utrustning, reparationer och byggnationer Driftsomkostnader Produktion och utgivning av film, eller tv Enskilda personers studier Skolresor

4 Skandias idéer för livet- stiftelse as px Stödjer idéer om bra sätt att arbeta främjande, för barn och ungdomar. Till detta kan du söka stipendium Nyskapande verksamhet Inköp av material Tryck av informationsmaterial Markandsföring Till detta kan du inte söka stipendium Enstaka arrangemang Studieresor Resor utomlands Studier Fasta periodiska kostnader såsom hyra och löner Arvoden Medicinsk behandling Stiftelsen för respekt Stiftelsen för Respekt vill inspirera, motivera och engagera unga som gamla att ta initiativ och handling mot det psykiska såväl som det fysiska våldet. Stiftelsen för Respekt är en politiskt och religiöst fristående organisation med säte i Stockholm. Organisationen stöttas av såväl näringsliv som privatpersoner. Vi samarbetar både rikstäckande och lokalt med skolan, polisen samt andra organisationer och myndigheter som arbetar med samhällsfrågor. Stiftelsens filosofi grundar sig i tanken att man genom utbildning och information samt motivation till konkret handling kan skapa en förändring. Postadress: Stiftelsen för Respekt Rehnsgatan Stockholm E-post: Tfn: Fax: Tfntider: mån-fre:

5 Åhlénstiftelsen, Åhlén-stiftelsen delar ut bidrag varje år. Ansökningar tas emot från 1 juli. Sista ansökningsdag är den 15 september. Beslut om anslagsfördelning fattas av stiftelsens styrelse under november månad och besked lämnas till de sökande före årsskiftet. Från den 1 december men senast den 31 januari kan ansökningar om bidrag till sommarläger med handikappade deltagare inges. Dessa ansökningar behandlas under mars månad och besked lämnas före 1 maj. Vid fördelning av medel i övrigt prioriterar Åhlén-stiftelsen anslag till ändamål som kommer barn och ungdomar (upp till 18 år) till godo. Stiftelsen lämnar inte bidrag till verksamheter som är av huvudsakligen konstnärlig eller idrottslig karaktär, inte heller kan bidrag lämnas till organisationer vars verksamhet vilar på en uttalad religiös eller politisk grund. Skolor, oavsett pedagogisk inriktning, kan inte beviljas ekonomiskt stöd. Stöd till barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning lämnas i huvudsak till begränsade punktinsatser. Ansökningar från scoutorganisationer och andra ideella ungdomsorganisationer skall avse ett specificerat ändamål. Det skall också framgå av ansökan om det ändamål för vilket bidrag söks är avsett för ungdomar under eller över 18 år. Organisationer som bedriver verksamhet för handikappade barn och ungdomar kan beviljas bidrag till täckande av merkostnader som deltagarnas handikapp medför. Beviljade anslag är normalt i storleksordningen kronor. År 2005 utdelades ca 2 miljoner kronor till sådana ändamål. Bidrag beviljas inte till kongressresor, anordnande av symposier eller till tryckningskostnader. Institutioner med landsting eller kommun som huvudman kan inte beviljas bidrag. Sparbanksstiftelsen, Bakgrund Sparbanksstiftelsen Första bildades 1991 när dåvarande Första Sparbanken ombildades till bankaktiebolag. Stiftelsen äger och förvaltar aktier i FöreningsSparbanken AB (publ). Stiftelsens geografiska verksamhetsområde omfattar Stockholms- och Göteborgsregionerna. Ändamål Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja sparsamhet samt att verka för att sparbanksrörelsens grundläggande värderingar bevaras och utvecklas.

6 Vid sidan av syftet att främja sparsamhet får stiftelsen även främja näringsliv, forskning, utbildning och kultur m m inom verksamhetsområdet. Bidrag kan ges som stöd för: Initiativ och nya aktivteter inom utbildningsväsendet, framförallt med inriktning på att öka ungdomars intresse för och möjlighet till entreprenörskap. Specifika projekt som syftar till kompetensutveckling och rådgivning till småföretag och småföretagare Specifika projekt och exponeringar inom kultur, konts och musik. Normalt ges bidrag som engångsbelopp eller upprepat under en bestämd tidsperiod, högst tre år. Bara undantagsvis ges bidrag eller stipendier till enskilda personer. Bidrag lämnas inte till löpande drift av permanent verksamhet. Stiftelsens namn och logotyp ska finnas med när projekt, som fått bidrag, presenteras. Ansökningar, rutiner och villkor Ansökningar om bidrag upptas till beslut i stiftelsens styrelse i regel en gång på våren och en gång på hösten varje år. Ansökning ska ske på särskild blankett som kan hämtas från denna webbplats. Ansökan, med bilagor, ska postas till Sparbanksstiftelsen Första, c/o Förenings Sparbanken, A12, Stockholm. Blanketten, som måste vara undertecknad, kan alltså inte skickas in elektroniskt. När en ansökan beviljats träffas ett avtal mellan den mottagande organisationen och stiftelsen. I avtalet regleras bl a hur anslaget ska betalas ut och den återrapportering som ska ske till stiftelsen. Ytterligare uppgifter om bidragsgivning ges av verkställande tjänsteman, Sven Runeberg, tel

7 Stiftelsen Folke Bernadotte s Minnesfond för internationellt utbyte Fonden ger stipendier i form av utlands-resebidrag för ungdomsutbyten, företrädesvis med både besök och återbesök, läger, volontärarbetares resor och toleransresor, d v s resor till före detta koncentrationsläger. Resorna kan gå till alla länder utom Norge, Danmark och Finland. För vad kan man inte söka? Stipendium ges inte för personlig utbildning, yrkesinriktade seminarier, konferenser eller praktik i utbildning. Vem kan söka: Stipendium kan sökas av organisationer och enskilda personer företrädesvis inom föreningsverksamhet. Organisationers avlönade personal kan inte söka. Åldersgränser: år. Palmefonden Ett stipendium från Olof Palmes minnesfond kan göra skillnad för en enskild person eller för många. Nya erfarenheter och tankar hos människor kan skapa ringar på vattenytan och förändra verkligheten i Sverige eller någon annan stans i världen. Varje år får fonden in ca ansökningar från ungdomar, skolor och organisationer som på olika sätt vill arbeta för ökad internationell förståelse och mot rasism och främlingsfientlighet. Fondens syfte är att genom stipendier och bidrag främja ungdomars möjligheter till internationellt utbyte och studier kring fred och nedrustning stödja arbetet mot rasism och främlingsfientlighet samt att på andra sätt verka för internationell förståelse och gemensam säkerhet.

8 Stipendieansökningar behandlas två gånger per år och skall vara fonden tillhanda den 20 mars respektive den 1 oktober. Vem kan söka? Fonden är öppen för ansökningar från såväl enskilda personer som från föreningar, organisationer, skolor, fackföreningar etc. Vad kan man ansöka om? Fonden kan endast beakta ansökningar som ligger inom ramen för fondens syfte. Exempel på projekt som fonden gärna stödjer är fackliga och kulturella utbyten mellan unga människor i olika länder, arbete mot rasism och främlingsfientlighet i Sverige, liksom arbete för ökad förståelse mellan människor och religioner och som berör de konflikter som är aktuella idag. I den mån fonden ger stipendier för studier och forskning ska de gälla fred och nedrustning, mänskliga rättigheter eller rasism, för i första hand unga människor i Sverige. Det som oftast beviljas är stipendium för resor och omkostnader i samband med examensarbete eller fältstudier. Vad kan man inte ansöka om? Stipendium beviljas inte för språkresor. Fonden har inte möjlighet att stödja ansökningar för löpande verksamhet eller obligatoriska kursmoment. Fonden har tyvärr heller ingen möjlighet att stödja projekt som i huvudsak kan betecknas som biståndsprojekt. Stipendier beviljas inte retroaktivt.

9

Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona.

Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona. Uppdaterad 2010-09-27 1 Kompendium med fonder och stiftelser för föreningar i Landskrona. Skapat av Anne Persson Resurspoolen Folkuniversitetet Landskrona. anne.persson@resurspoolen.se Uppdaterad 2010-09-27

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Praktisk handledning. En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete

Praktisk handledning. En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete Praktisk handledning En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete 1 Innehå llsfö rteckning FOLACs roll sid 3 Finns det stöd det transnationella arbetet i folkhögskolornas

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET

KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET KULTURBRYGGANS ORDFÖRANDE HAR ORDET I enlighet med direktiv (dir 2010:77 och tilläggsdirektiv (dir 2013:99) överlämnas härmed redovisning av försöksverksamheten i form av en delrapport avseende 2013. Slutrapport

Läs mer

UMEÅ KOMMUNS STÖD TILL FÖRENINGSLIVET

UMEÅ KOMMUNS STÖD TILL FÖRENINGSLIVET 2012-11-08 UMEÅ KOMMUNS STÖD TILL FÖRENINGSLIVET ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING... 1 REGISTRERING AV FÖRENING... 3 UNGDOMSVERKSAMHET... 4 INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE... 8 PROJEKTSTÖD... 10 POLITISKA UNGDOMSFÖRBUND...

Läs mer

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1 Rum för idealism Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006 Åsa Bringlöv, etnolog November 2008 Rum för idealism 1 INNEHÅLL Inledning... 3 1. Utvärderingens upplägg och genomförande.. 4 Syfte

Läs mer

Bidragsregler 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Bidragsregler 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Bidragsregler 2015 Kultur- och fritidsförvaltningen ALLMÄNT Kultur- och fritidsnämndens bidrag syftar till att stödja och stimulera den allsidiga kultur- och fritidsverksamheten i Marks kommun. De ideella

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

Information om fondens organisation och förvaltning finns på adressen www.kulturfonden.fi.

Information om fondens organisation och förvaltning finns på adressen www.kulturfonden.fi. Verksamhetsplan 2015 1 Vår vision På svenska. I Finland. Svenska kulturfonden vill, som en fond på nordisk toppnivå, skapa ett öppet och inkluderande samhälle där alla har rätt och tillgång till högklassig

Läs mer

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder Utveckla samverkan med civilsamhället Inspiration, idéer och metoder Förord Intresset för samverkan med civilsamhället blir allt tydligare. Civilsamhällets potential som förnyare av välfärden, som en kraft

Läs mer

Fonder. Tips på fonder som vänder sig till vuxna med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man söker pengar från en fond.

Fonder. Tips på fonder som vänder sig till vuxna med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man söker pengar från en fond. juni 2012 Fonder Tips på fonder som vänder sig till vuxna med funktionsnedsättning samt information om hur man gör när man söker pengar från en fond. Forum Funktionshinder Box 17056 104 62 Stockholm e-postadress:

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR INTERNATIONELLT ARBETE Kf 2012-02-23, 6 Blad 1(6) Bakgrund Mark är en framåt kommun med högt ställda mål för kommun-invånarnas trivsel, trygghet och livskvalité. Kommunen är angelägen om att

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖRENINGSBIDRAG BURLÖVS KOMMUN

BESTÄMMELSER FÖRENINGSBIDRAG BURLÖVS KOMMUN Burlövs kommun 1 (13) BESTÄMMELSER för FÖRENINGS i BURLÖVS KOMMUN 2015 BURLÖVS KOMMUN 2 (13) INNEHÅLL Allmänna bestämmelser 3 Verksamhetsbidrag 7 Lokalbidrag 8 Aktivitetsbidrag 9 Grundbidrag - verksamhet

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR Föreningslivets värde för samhället I ett demokratiskt samhälle är ett aktivt föreningsliv en oumbärlig tillgång. Inom det traditionella

Läs mer

Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012

Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012 Kulturnämnden Ola Jacobson Verksamhetsstrateg och internationell sekreterare 040-675 37 35 ola.jacobson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-10-14 Dnr 1001255 1 (5) Regional kulturplan 2011 2012 Ordförandens

Läs mer

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 Bild omslag: Akvarellmuseet, foto: Kalle Sanner Statens kulturråd 2010 ISSN 1654-210x ISBN 978-91-85259-74-8 Statens kulturråd, Box

Läs mer

Ung och Aktiv i Europa Programhandledning

Ung och Aktiv i Europa Programhandledning Europeiska Kommissionen Ung och Aktiv i Europa Programhandledning (Gäller från och med 1 januari 2012) ecdc.europa.eu Version 2012-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 DEL A ALLMÄN INFORMATION OM UNG

Läs mer

Älmhults kommuns policy för mottagande av gåvor och finansiella bidrag samt sponsring inom skolans verksamhet

Älmhults kommuns policy för mottagande av gåvor och finansiella bidrag samt sponsring inom skolans verksamhet Älmhults kommuns policy för mottagande av gåvor och finansiella bidrag samt sponsring inom skolans verksamhet Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-04-29 Gäller från och med 2013-04-29 Diarienummer: 2013/85

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

REDOVISNING AV KULTURRÅDETS ARBETE 2014 SOM STRATEGISK MYNDIGHET FÖR ÖKAD ÖPPENHET OCH MÅNGFALD AVSEENDE HBT-FRÅGOR

REDOVISNING AV KULTURRÅDETS ARBETE 2014 SOM STRATEGISK MYNDIGHET FÖR ÖKAD ÖPPENHET OCH MÅNGFALD AVSEENDE HBT-FRÅGOR REDOVISNING AV KULTURRÅDETS ARBETE 2014 SOM STRATEGISK MYNDIGHET FÖR ÖKAD ÖPPENHET OCH MÅNGFALD AVSEENDE HBT-FRÅGOR INNEHÅLL SAMMANFATTNING...4 INLEDNING...6 Strategi för lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska återvändandefonden äger rum från 15 juli till 20 september

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer