Internationalisering i skolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationalisering i skolan"

Transkript

1 InternatioNella Programkontoret Internationalisering i skolan Om internationellt samarbete och de nya läroplanerna för förskola, grundskola och gymnasieskola

2 2 Internationella programkontoret

3 Internationalisering i skolan 3 internationellt samarbete och de nya läroplanerna Vad innebär internationalisering? Varför ska skolan arbeta med det och hur kan det göras i praktiken? Här kan du läsa mer om hur internationellt samarbete kan utveckla undervisningen och om internationalisering utifrån 2011 års nya läroplaner. Du får också veta mer om de möjligheter Internationella programkontoret erbjuder förskolor och skolor för att föra in Norden, Europa och världen i klassrummet. Att arbeta med internationalisering kan innebära att öka kunskapen om och förståelsen för andra länder och kulturer. Det kan också handla om att fördjupa elevernas kunskaper i olika ämnen och frågor genom ett internationellt perspektiv. Hur påverkar klimatförändringarna länder i olika delar av världen? Vad har religioner och livsåskådningar för betydelse i andra nationer? Vilka effekter får den internationella handeln för välfärden i olika världsdelar? I 2011 års läroplaner för förskolan, grundskolan och gymnasie skolan står det: Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Här slås fast att skolan har ett ansvar för att stärka elevers och lärares förmåga att förstå och leva sig in i andra människors villkor och värderingar. Ett internationellt perspektiv Enligt de svenska styrdokumenten ska ett etiskt, internationellt och miljöperspektiv prägla skolutbildningen. Det har sin grund i ett antal internationella överenskommelser som Sverige har ingått med bland annat FN, EU och Nordiska ministerrådet. Med dem som utgångspunkt har Sverige beslutat att en internationell och hållbar utveckling ska genomsyra alla politik områden och att svensk skola och utbildning ska stärka kunskapen i internationella frågor. vad säger skolans läroplaner? Förskolan, grundskolan och gymnasieskolan har från och med hösten 2011 nya läroplaner, kursplaner, ämnesplaner och examensmål. Där finns återkommande och tydliga skrivningar om att skolan kan, och ska, ta upp det internationella perspektivet: Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. (Läroplan för förskolan) Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet. (Läroplan för grundskolan och Läroplan för de frivilliga skolformerna) Skolan ska bidra till att människor får en identitet som kan relateras till och innefatta inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala. Internationella kontakter, utbildningsutbyte med utlandet och praktik i andra länder ska främjas. (Läroplan för de frivilliga skolformerna) Pedagogiska vinster Att samarbeta internationellt, till exempel i form av ett projektsamarbete med en skola i ett annat land, är ett sätt att möta kraven i läroplaner och kursplaner. Det ger goda möjligheter att arbeta med ett eller flera ämnen utifrån ett tematiskt perspektiv och ger också ofta pedagogiska vinster. Till exempel i form av en möjlighet att reflektera över den egna verksamheten och ett ökat engagemang för lärandet från lärare och elever. Dessutom innebär internationellt samarbete insikter i nya utbildningsmiljöer och kan, genom erfarenhetsutbyten med lärare och skolledare i andra länder, utmynna i nya sätt att undervisa.

4 4 Internationella programkontoret Internationella programkontoret stöd och inspiration Internationella programkontorets uppdrag är att främja utbildning och lärande om internationella frågor. Vi erbjuder förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, liksom aktörer inom andra delar av svensk utbildning, en rad möjligheter när det gäller att arbeta med ett internationellt perspektiv i undervisningen. Internationella samarbetsprojekt med elev- och lärarutbyten, utlands praktik för elever på yrkesförberedande gymnasieprogram eller internationell kompetensutveckling för dig som är lärare och skolledare. Det är bara några av de möjligheter som finns för att öka internationaliseringen inom svensk skola. En integrerad del i undervisningen Utgångspunkten för Internationella programkontorets aktiviteter är att det internationella perspektivet ska utgöra en integrerad del i den ordinarie skolundervisningen. Ett internationellt samarbets projekt bör användas för att arbeta med frågor som redan finns på agendan i klassrummet och bidra till att eleverna når målen i styrdokumenten. Skolsamarbete och kompetensutveckling Att samarbeta internationellt med stöd av Internationella programkontoret kan handla om att söka finansiering från något av våra program för ett internationellt skolsamarbete eller individuell kompetensutveckling utomlands. Det kan även innebära att, kostnadsfritt, få kontakt med utländska skolor och genomföra ett samarbetsprojekt med hjälp av etwinnings digitala verktyg. Eller om att som lärare och pedagog, på hemmaplan, öka sina kunskaper om globala frågor för hållbar utveckling genom Den Globala Skolans seminarieverksamhet. Här är några av de möjligheter till internationellt samarbete som finns genom Internationella programkontoret: Internationellt projektsamarbete Ett- till tvååriga samarbetsprojekt mellan skolor i Sverige och andra länder i världen. Samarbetet kan vara mellan två eller flera länder och omfatta elev- och lärarutbyte. Fokus i samarbetet ligger på processen och erfarenhetsutbytet mellan de deltagande skolorna. Det finns även möjlighet att söka stöd för att förbereda ett samarbete. Program: Athena, Atlas partnerskap, Comenius partnerskap, Grundtvig partnerskap, Leonardo partnerskap, Nordplus junior. Utlandspraktik för gymnasieelever Elever på yrkesförberedande gymnasieprogram har möjlighet att genomföra arbetsplatsförlagt lärande, APL, utomlands. Det är gymnasieskolan som ansöker om bidrag för att skicka iväg elever på praktik. Beroende på var i världen praktiken äger rum finns olika program att söka finansiering ifrån. Program: Atlas praktik, Leonardo praktik och utbyten, Nordplus junior.

5 Internationalisering i skolan 5 Fler möjligheter: etwinning är ett internetbaserat verktyg för digitalt samarbete mellan skolor i Europa. etwinning riktar sig till pedagoger från förskolan till gymnasiet, som här kan få kontakt med kollegor i andra länder för projektsamarbete. Individuell kompetensutveckling för skolpersonal Personal inom förskola och skola har möjlighet att delta i kurser och internationella konferenser med kollegor från andra delar av världen. Det går också att söka bidrag för arbetsskuggning, där man följer en europeisk lärarkollega i arbetet och för skolledare för kortare studiebesök i Europa. Program: Atlas konferens, Comenius fortbildning, Grundtvig besök och utbyten, Grundtvig fortbildning, Leonardo praktik och utbyten, Nordplus junior, Studiebesök. Utvecklingsprojekt och nätverk Projekt som har till syfte att tillsammans skapa, genomföra och överföra nyskapande inslag inom utbildningsområdet. Det kan röra sig om nya kurser, utbildningsprogram, system för tillgodoräkning med mera. Spridningen av resultat är en viktig del av projekten. Program: Comenius multilaterala projekt, Comenius nätverk, Comenius regio partnerskap, Grundtvig multilaterala projekt, Grundtvig nätverk, Leonardo multilaterala projekt, Leonardo nätverk, Leonardo vidareutvecklingsprojekt. Den Globala Skolan riktar sig till förskola, skola och vuxenutbildning och erbjuder aktiviteter inom området lärande om globala frågor för hållbar utveckling. Den Globala Skolan bedriver bland annat en omfattande regional seminarieverksamhet och anordnar fortbildningskurser i hela Sverige och globala resor till olika delar av världen. Euroguidance Sweden är ett informationscenter för studie- och yrkesvägledare. Som vägledare kan du få stöd i ditt arbete med internationella frågor och även få information om dina egna möjligheter på området. Vill du veta mer? Mer utförlig information om de olika verksamheterna och programmen, kontaktpersoner, ansökningsdatum, ansöknings blanketter och handledning inför ansökan finns på vår webbplats, Hur kan internationellt samarbete utveckla undervisningen? Läs om erfarenheter från några skolor som redan bedriver internationella projekt.

6 6 Internationella programkontoret Skandinaviskt lärarutbyte utvecklar undervisningen i nordiska språk En mer levande språkundervisning och ett ökat elevintresse för danska och norska. Det är ett par effekter av det nordiska samarbetsprojektet på temat skandinaviska språk och litteratur som Sannarpsgymnasiet i Halmstad deltar i sedan tolv år tillbaka. Enligt Skolverkets kursmål ska eleverna ha kännedom och kunskaper om andra nordiska språk. Det här är ett sätt att möta det kravet, säger Lis-Britt Eklund, lärare och projektansvarig på skolan. Foto: Jesper Petersson

7 Internationalisering i skolan 7 Sannarpsgymnasiet och skolorna i Hamar i Norge och Varde i Danmark drog igång projektet, som finansieras med pengar från Nordplusprogrammet, i början av 2000-talet. Samarbetet har formen av ett regelbundet lärarutbyte mellan länderna, där lärare varje termin besöker någon av partnerskolorna för att undervisa eleverna i sitt modersmål. Litteratur, grammatik och språkhistoria Det är värdlandet som bestämmer vad den gästande läraren ska undervisa om. Det kan handla om modern eller äldre litteratur från landet ifråga, om språkhistoria eller om grammatiska skillnader mellan de skandinaviska språken. När vi har danska lärare på besök vill vi gärna att de ska tala om HC Andersen och analysera sagor ur olika stilistiska perspektiv. Vi svenska lärare får ofta prata om Strindberg, säger Lis-Britt Eklund. Utgångspunkten är att det man talar om som gästlärare inte ska vara något extra, utan sådant som ingår i undervisningen och som den ordinarie läraren ska ta upp i alla fall. I projektet ingår också att de inblandade lärarna besöker varandra en vecka varje höst och vår för att diskutera frågor som rör skolutveckling och aktuella skolreformer i de skandinaviska länderna. Gör språkundervisningen levande Syftet med projektet är att eleverna ska bli medvetna om hur viktiga de nordiska språken är. Rent pedagogiskt är det större för eleverna att möta och ha en dialog med en person live än att lyssna på exempelvis en ljudupptagning, menar Lis-Britt Eklund. Idag är det ofantligt många svenska Eleverna förstår att det faktiskt inte är så krångligt att läsa en dansk eller norsk text. Även om man inte förstår varje ord går det att förstå sammanhanget. ungdomar som studerar och arbetar i både Norge och Danmark. De har därför en enorm nytta av att lära sig lite av grannländernas språk och det vill vi göra dem medvetna om. Många elever kan ta del av projektet En utgångspunkt för samarbetet har varit att projektet och dess resultat ska komma så många elever som möjligt till del. Det är en anledning till att man valt att satsa på just lärarutbyte, och att inte resa med några elever. Om vi åkt med elevklasser hade det varit maximalt runt 30 plus 30 elever som fått ta del av projektet. Som utbyteslärare kan vi träffa uppåt 400 elever på en och samma skola, och det ger många fler elever möjlighet att utveckla sina kunskaper. De konkreta resultaten då? När elever fått utvärdera projektet har flera bland annat skrivit att de numera vågar både lyssna och svara när de träffar danskar eller norrmän. Tidigare har man gärna tagit till engelskan. I somras var jag i Danmark och pratade svenska med en dansk, är en eleverfarenhet Lis-Britt tagit del av. Eleverna förstår att det faktiskt inte är så krångligt att läsa en dansk eller norsk text. Även om man inte förstår varje ord går det att förstå sammanhanget. Och det är jätteviktigt för vår fortsatta språkutveckling i Norden. Lis-Britt eklunds tre tips inför ett internationellt projekt samarbete: Ha tålamod när ni letar efter en skola att samarbeta med. Det gäller att vara envis och lägga fram idéerna om vad ni vill uppnå på ett tydligt sätt för den möjliga samarbetspartnern. Se till att ni och partnerskolan är samspelta att ni har samma ambitioner och energi inför samarbetet. I vårt fall har det varit en fördel att vi samarbetar med skolor i liknande miljöer. Jag tror att det hade varit svårare att samarbeta med en skola i till exempel en huvudstad, eftersom prioriteringarna där kan se annorlunda ut. Om Nordplus junior Nordplus junior är ett samarbetsprogram för förskolor och skolor inom Norden och Baltikum. Det finansieras av Nordiska ministerrådet och ger möjlighet till projektsamarbete och elev- och lärarutbyten.

8 8 Internationella programkontoret Foto: Stefan Lindblom Våra elever har blivit friare i att prata engelska Zlatan, Chopin och Copernicus. Det är några av alla europeiska personligheter som passerat revy under Beringskolans samarbete med skolor i sex länder i Europa. Tack vare projektet har mellanstadieeleverna i Örkelljunga både lärt känna andra europeiska kulturer och förbättrat sina kunskaper i engelska. Our geniouses, our culture heter det tvååriga projektet, där Beringskolan genom stöd från programmet Comenius partnerskap samarbetat med skolor i Frankrike, Polen, Slovenien, Italien, Spanien och Holland. De sju skolorna har varje termin arbetat kring olika teman, så som historia, idrott, geografi, musik och litteratur. Utifrån respektive område har eleverna i varje land tagit fram presentationer och annat material, som man sedan skickat till partnerskolorna. Roxette och Astrid Lindgren I de andra länder har historiska personligheter som Nicolaus Copernicus och Frédéric Chopin (Polen) varit föremål för elevernas arbeten och presentationer. Beringskolans elever har uppmärksammat sina europeiska kamrater på bland annat Roxette, Zlatan Ibrahimovic och Astrid Lindgren. Vi gjorde en musikal utifrån Astrid Lindgrens böcker som vi spelade upp för personal, elever och föräldrar här i Örkelljunga. Sedan filmade vi den och skickade till de andra skolorna, berättar Yvonne Knutsson. Ämnesöver grip ande arbetssätt kommer mycket i 2011 års läroplan för grund skolan. Man kan väl säga att vi har fått en extra kick inför det.

9 Internationalisering i skolan 9 Utbyte för lärare och elever Projektet har även omfattat lärar- och elevutbyte. Lärare från de olika länderna har varje termin besökt varandra och ett mindre antal elever från Sverige har fått möjlighet att hälsa på i de andra skolorna. Elever från samarbetsskolorna i Europa har också kommit till Örkelljunga. Däremellan har klasserna talat med varandra via Skype. Projektet har inneburit att våra elever har blivit friare i att prata engelska. När de utländska eleverna kommer hit är det på riktigt och de kan inte ta till svenskan, säger Yvonne Knutsson. Både likheter och skillnader Ett resultat av samarbetet är att så väl elever som lärare på Beringskolan fått perspektiv på sin egen skola och vardag. Eleverna har sett både likheter och skillnader. Det har varit allt från känslan att vi har det ganska bra i Sverige, till upplevelser som att aha, så där skulle ju vi också kunna göra. Som lärare betyder det mycket att tvingas reflektera kring sin egen verksamhet. När man ska berätta om verksamheten för en kollega från ett annat land måste man tänka igenom och sätta ord på vad man gör och varför. Dessutom har projektet fört med sig att det blivit naturligt att jobba ämnes övergripande, förklarar Yvonne Knutsson. Ämnesövergripande arbetssätt är något som kommer mycket i 2011 års läroplan för grundskolan. Man kan väl säga att vi har fått en extra kick inför det. Yvonne Knutssons tre tips inför ett internationellt projekt: Utse en ansvarig person och ge honom eller henne tid för arbetet. Integrera projektet i ämnena med stöd av Lgr Begränsa er! Om Comenius partnerskap Comenius partnerskap är ett EUfinansierat program som ger svenska förskolor, grundskolor och gymnasieskolor möjlighet att samarbeta med skolor i andra länder i Europa. Projekten är tvååriga och kan vara mellan två skolor (bilaterala partnerskap) eller flera skolor (multilaterala partnerskap).

10 10 Internationella programkontoret Internationell arbetslivserfarenhet genom praktik på Volvo i Peking Kunskap om bilmarknaden i Asien, erfarenhet av engelska som arbetsspråk och av en arbetsplats med många olika kulturer. Det var några saker eleverna på Göteborgs tekniska gymnasieskola (GTG) hade med sig hem efter nio veckors praktik på Volvos Asienkontor i Peking. På Volvo var man så nöjd med deras insatser att eleverna uppmanades att söka jobb där när de avslutat sina högre studier, säger Gisela Bohlin, internationell koordinator på GTG. Fyra elever på GTG genomförde under läsåret 2010/2011 nio veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL, på AB Volvos Asienkontor i Peking. Praktikprojektet genomfördes med stöd av programmet Atlas praktik, som ger gymnasieskolor med yrkesförberedande program möjlighet att söka finansiering för att skicka elever på APL till ett annat land. Foto: Ida Lindström Arbete med försäljningsstatistik De fyra elever som praktiserade i Peking två på hösten och två på våren gick alla tredje året på GTG:s specialutformade industritekniska program. Under praktiken fick de utföra arbetsuppgifter kopplade till bland annat Volvos försäljnings statistik, återförsäljar nätverk och eftermarknadsanalys. Praktiken är direkt knuten till gymnasiekursen Arbetslivskunskap. Men de hade även nytta av kurser som Kultur och kommunikation, Engelska och Datorkunskap under tiden i Kina, säger Gisela Bohlin.

11 På Volvo var man så nöjd med deras insatser att eleverna uppmanades att söka jobb där när de avslutat sina högre studier. Foto: Ida Lindström En mångkulturell arbetsplats Under praktiken fördjupade eleverna sina kunskaper i Excel och lärde sig att använda engelska som arbetsspråk. Volvokontoret är också en mångkulturell arbetsplats med anställda från åtskilliga länder i framför allt Asien. Det innebar att eleverna fick inblick i många kulturer och prova på att samarbeta med människor av olika nationalitet. En stor del handlar också om den personliga utveckling eleverna genomgår under tiden utomlands. De växer genom att få ta ansvar för allt i vardagen att planera sin ekonomi och sina matinköp, säger Gisela Bohlin. Internationalisering ett strategiskt val GTG har sedan verksamheten startade för tolv år sedan bedrivit ett omfattande internationellt arbete med både APL utomlands och andra former av internationella projekt. Under det senaste läsåret har yrkeselever praktiserat i Phoenix i USA, i Barcelona i Spanien och i belgiska Gent. Kommande läsår kommer elever att åka på praktik till bland annat Bangalore i Indien och till Sydafrika. Jan Johansson, rektor och VD för skolan, förklarar att det har varit ett tydligt strategiskt val ända sedan starten att satsa på internationellt samarbete och utbyte. Skolan, som samägs av Göteborgs kommun och Volvo, gjorde redan från början en omvärldsanalys. En av slutsatserna var att den globala dimensionen är viktig och att nya krav skulle komma att ställas på elever. Krav som man behöver utblick utanför Sverige för att möta. Vi kan inte utbilda människor som bara kan jobba i Göteborg eller dess närområden, konstaterar Jan Johansson. Giselas Bohlins tre tips inför ett internationellt utbyte: Se till att träffa chefer och anställda i företaget ordentligt innan ni drar igång ett praktikprojekt. Det är viktigt för att göra upp vad praktikplatserna ska innehålla och för att klargöra varandras åtaganden. Etablera en bra kommunikation med skolan, företaget eller organisationen ni ska samarbeta med. Det gäller att hitta kommunikationsvägar som fungerar, och som fungerar snabbt, om något inträffar medan eleverna är utomlands. Tydliggör för alla inblandade vem som ska stå för olika kostnader under tiden utomlands är det skolan i Sverige, eleven eller företaget? Om Atlas praktik Atlas praktik ger gymnasieskolor möjlighet att söka bidrag för att skicka elever på yrkesförberedande program på arbetsplatsförlagt lärande, APL, utomlands. Liknande möjligheter finns inom programmet Leonardo praktik och utbyten (APL inom Europa).

12 Internationella programkontoret Texter: Karin Andrén. Grafisk form: Matador kommunikation. Foto: Maskot, Nicho Sodling, Adam Haglund, Mikael Damkier, Jörgen Wiklund & Co, Photobank & olies. Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB, Internationella programkontoret för utbildningsområdet Box , Stockholm Tel: Fax:

Internationalisering i skolans styrdokument 2011

Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Internationella programkontorets rapportserie nr 36 Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Skolans uppdrag om internationalisering och Internationella programkontorets verksamhet Förord Kunskap

Läs mer

INTERNATIONELLA UTBYTEN OCH SAMARBETEN INOM. Vuxenutbildning

INTERNATIONELLA UTBYTEN OCH SAMARBETEN INOM. Vuxenutbildning INTERNATIONELLA UTBYTEN OCH SAMARBETEN INOM Vuxenutbildning Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret är en myndighet som främjar kunskapsutbyte och samarbete

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORETS RAPPORTSERIE NR 38 Vad blir det av eleverna? Internationella

Läs mer

Internationalisering vid Norrköpingsskolor Utvärdering av effekter från transnationellt arbete

Internationalisering vid Norrköpingsskolor Utvärdering av effekter från transnationellt arbete Författare Handledare Simon Tibell Nelson Eufémia Epost: sim_on511@hotmail.com nelson.eufemia@norrkoping.se Tel: 0733689611 Tel: 011-152479 073 0202734 Internationalisering vid Norrköpingsskolor Utvärdering

Läs mer

Vidgade vyer & starkare självkänsla. Tre år med EU-programmet Ungdom

Vidgade vyer & starkare självkänsla. Tre år med EU-programmet Ungdom Vidgade vyer & starkare självkänsla Tre år med EU-programmet Ungdom 1 Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar inom fyra verksamhetsområden: Vi fördelar bidrag och arbetar med metodutveckling

Läs mer

Utveckling och samarbete

Utveckling och samarbete Internationella programkontoret 12 Rapportserie Utveckling och samarbete Projektexempel från förskola, grundskola och gymnasieskola 2004 2 Vägen till världens kunskap Internationella programkontoret för

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Jönköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Praktisk handledning. En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete

Praktisk handledning. En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete Praktisk handledning En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete 1 Innehå llsfö rteckning FOLACs roll sid 3 Finns det stöd det transnationella arbetet i folkhögskolornas

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147

Plan för. Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147 Plan för Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147 Innehållsförteckning STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING/-ORIENTERING I YDRE KOMMUN...3 DEFINITION AV

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

2015-06-03 Dnr: 2015/1575-GSN-646. Tord Karlsson - p1tk02 E-post: tord.karlsson@vasteras.se. Information om nämndens skolstrategiska satsningar

2015-06-03 Dnr: 2015/1575-GSN-646. Tord Karlsson - p1tk02 E-post: tord.karlsson@vasteras.se. Information om nämndens skolstrategiska satsningar Tord Karlsson - p1tk02 E-post: tord.karlsson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2015-06-03 Dnr: 2015/1575-GSN-646 Kopia till Information om nämndens skolstrategiska satsningar Ärendebeskrivning Grundskolenämnden

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Västerås läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Först ut med mässans nyheter! Nyheter & Info från utställare på Skolforum 27-28 okt 2014

Först ut med mässans nyheter! Nyheter & Info från utställare på Skolforum 27-28 okt 2014 Först ut med mässans nyheter! Nyheter & Info från utställare på Skolforum 27-28 okt 2014 Bakom Skolforum står Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Svenska Läromedel och Sveriges Skolledarförbund. Det

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

kulturrådets skriftserie 2008:3 nordiska vägar mot en skapande skola kulturrådet

kulturrådets skriftserie 2008:3 nordiska vägar mot en skapande skola kulturrådet kulturrådets skriftserie 2008:3 nordiska vägar mot en skapande skola kulturrådet Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se

Läs mer

Att skapa transnationella nätverk som stöd för demokrati och för ett aktivt medborgarskap

Att skapa transnationella nätverk som stöd för demokrati och för ett aktivt medborgarskap Under hösten/vintern 2007/08 sjösatte CFL ett kunskapsbildningsarbete med inriktning mot att ta fram kunskap om hur man i folkbildningen skapar förutsättningar för att bygga transnationella nätverk som

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Kinda kommun

Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Kinda kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Kinda kommun Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 030611 Reviderad upplaga enl. beslut i Barn- och utbildningsnämnden 120613 2 Innehållsförteckning

Läs mer