Delegationsordning Kunskapsförbundet Väst. Antagen av direktionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegationsordning Kunskapsförbundet Väst. Antagen av direktionen 2015-04-29"

Transkript

1 Delegationsordning Kunskapsförbundet Väst Antagen av direktionen

2 Innehållsförteckning sida Allmänt om delegation 3 Förkortningar och förklaringar 5 6 Gymnasieskolan, allmänt 6 Gymnasieskolan, nationellt program 6 Gymnasieskolan, introduktionsprogram 8 Gymnasieskolan, vidareutbildning fjärde tekniskt år 9 Gymnasiesärskolan 9 Vuxenutbildning 10 Särskild utbildning för vuxna 11 Svenskundervisning för invandrare (sfi) 11 Gymnasieförordning 12 Förordning om vuxenutbildning 14 Förordning om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna 15 Förordning om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärtjänster 15 Yttranden, besvärsärenden och andra administrativa ärenden 16 Ekonomi och upphandling 18 Personal 20 Anställning och upphörande av anställning 20 Lön och övriga ersättningar 21 Arbetstid, semester och övrig ledighet 22 Medbestämmande 22 Tjänsteresor och konferenser 22 Personal övrigt 23 2

3 Allmänt om delegation Delegation av beslutanderätt Kommunalförbundets direktion och dess förtroendevalda har det politiska ansvaret för direktionens verksamhet i sin helhet. Beslut enligt Kommunallagen (1991:900, KL) kan endast fattas av förbundsfullmäktige och nämnd eller av annan med stöd av delegation. Direktionen är att jämställa med förbundsfullmäktige och nämnd. Vad innebär delegation? Delegation enligt kommunallagen (KL) innebär att beslutanderätten, i ett visst ärende eller i en ärendegrupp, flyttas över till någon annan (= delegaten). Delegaten träder in i direktionens ställe. Direktionen kan inte ändra delegatens beslut, men kan återkalla delegationen. Direktionen kan också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. Vad kan delegeras? Enligt 6 kap. 34 KL får huvudmannen inte delegera beslutanderätten i följande slag av ärenden: - ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet - framställningar eller yttranden till respektive kommuns fullmäktige samt yttranden med anledning av att direktionens beslut överklagats - ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt - vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter Sammanfattningsvis kan sägas att ärenden som är av principiell beskaffenhet eller som annars är av större vikt är förbehållna direktionen. Det rör sig då om ärenden som får stora konsekvenser för förbundet och är politiska bedömningar avgörande. Delegation och verkställighet Beträffande beslut finns en skillnad mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. Någon klar gräns mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet går däremot inte att dra med exakthet. Beslut i kommunallagens mening kännetecknas exempelvis av att det finns utrymme för alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Normalt kan den typen av beslut överklagas genom laglighetsprövning enligt kommunallagen eller genom förvaltningsbesvär. Verkställighetsbeslut omfattas inte av anmälningsskyldigheten och skall skiljas från delegation. Verkställighet är faktiskt handlande eller beslut av rutinmässig karaktär som regelmässigt fattas i kraft av tjänsteställning. Ärenden som egentligen faller under verkställighet, men som tagits upp i denna delegationsordning, är till för att tydliggöra var i organisationen respektive fråga 3

4 handläggs och beslutas. Beslut utan delegation Om en anställd fattar ett beslut utan stöd av delegering kan ett sådant beslut inte överklagas genom laglighetsprövning eftersom beslutet inte kan sägas existera i kommunallagens mening. Förbundet kan dock bli civilrättsligt bundet av beslutet om mottagaren är i god tro och det rör civilrättsliga förhållanden. Vidaredelegering Direktionen kan uppdra åt förbundsdirektören att fatta vissa beslut och samtidigt medge att förbundsdirektören i sin tur får överlåta sin beslutanderätt till annan anställd inom förbundet genom vidaredelegering. Beslut som fattats genom vidaredelegation skall anmälas till förbundsdirektören. Någon uttrycklig skyldighet för förbundsdirektören att anmäla dessa beslut till direktionen föreligger däremot inte. Endast förbundsdirektören har rätt att vidaredelegera. Rektor får exempelvis inte vidaredelegera de beslutsbefogenheter som enligt delegationsordningen skall ligga på rektor. Ersättare för delegat Om det för en delegat skriftligen utses en ersättare i händelse av frånvaro, t ex vid semester, äger ersättaren rätt att fatta samma delegationsbeslut som ordinarie delegat. Delegation av beslutanderätten i brådskande ärenden där direktionens avgörande inte kan inväntas Direktionen får enligt 6 kap. 36 KL uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot i direktionen att besluta i ärenden som är så brådskande att direktionens avgörande inte kan avvaktas. Vilka beslut som kan delegeras och om det finns några begränsningar framgår inte av lagtexten. Ärenden som avgjorts med stöd av denna bestämmelse skall anmälas vid direktionens nästa sammanträde. Denna typ beslut anses som ett beslut av direktionen. Anmälan av delegationsbeslut Beslut som fattats med stöd av delegation skall enligt 6 kap KL anmälas till direktionen. Tidpunkten för anmälan bestämmer beräkningen av besvärstiden när det gäller överklagande, laglighetsprövning, s k kommunalbesvär. Tidpunkten räknas tre veckor från den dag som protokollet har justerats och anslagits. Vid förvaltningsbesvär är tiden för överklagande tre veckor, räknat från den dag när den som beslutet rör, tagit del av beslutet. 4

5 Förkortningar och förklaringar AB Allmänna bestämmelser AML Arbetsmiljölagen (1977:1160) EC Ekonomichef Förbundsdirektör FL Förvaltningslagen (1986:223) FR Förvaltningsrätten FS Förbundssekreterare GyF Gymnasieförordningen (2010:2039) Handl Handläggare HSL Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) KarF Förordning om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärtjänster (2013:70) KfV Kunskapsförbundet Väst KKC Kommunikations- och kanslichef KL Kommunallagen (1991:900) LAS Lag om anställningsskydd (1982:80) LäF Förordning om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna (2010:2016) MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet (1976:580) Ordf Direktionens ordförande 1:e vice ordf Direktionens förste vice ordförande OSL Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) PC Personalchef PS Personalstrateg PSL Patientsäkerhetslagen (2010:659) PU Personalutskott R Rektor SL (2010:800) SÖ Skolväsendets överklagandenämnd TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105) UC Utvecklingschef VC Verksamhetschef VC Adm Verksamhetschef administration VC Gy Verksamhetschef gymnasieskolan VC Vux Verksamhetschef vuxenutbildningen VuF Förordning om vuxenutbildning (2011:1108) 5

6 Allmänt 1.1 Beslut om att använda lärare enligt 2:13, 18 SL 2:19 SL VC Ansvar för att nödvändiga åtgärder vidtas om det vid uppföljning genom klagomål eller annat framkommer att det finns brister i verksamheten Ansvar för att personalen fullgör de skyldigheter som föreskrivs i 6 kap SL mot kränkande behandling Ansvar för att målinriktat arbete bedrivs för att motverka kränkande behandling Ansvar för att förebygga och förhindra att elever utsätts för kränkande behandling Ansvar för att det årligen upprättas en översiktsplan över de åtgärder som behövs för att förhindra kränkande behandling av elever Ansvar för att utreda omständigheterna kring uppgivna kränkningar och i förekommande fall vidta åtgärder som förhindrar framtida kränkande behandling 4:8 SL VC 6:5 SL VC 6:6 SL VC 6:7 SL VC 6:8 SL VC 6:10 SL VC Rektor är skyldig att anmäla till huvudmannen Anmälan och utredning skickas till FS Gymnasieskolan, allmänt 1.2 Ansvar för antagning till de utbildningar som anordnas av huvudmannen 15:12 SL VC Gy 6

7 Gymnasieskolan, allmänt Information till hemkommunen då en elev börjar/slutar eller är frånvarande utan giltigt skäl i betydande utsträckning Beslut om att eleverna skall hålla sig med enstaka egna hjälpmedel 15:15 SL R 15:17 SL R Gymnasieskolan, nationellt program 1.3 Beslut om avslag på ansökan om stöd till inackordering Undertecknande av kontrakt avseende gymnasial lärlingsutbildning 15:32 VC Adm FR SL 28:5, p 6 16:11 a R Beslut om senare antagning 16:12 R Beslut om avvikelse från innehåll i nationellt program för enskild elev Beslut om att utbildningen fördelas på längre än tre läsår Beslut om beviljande av särskilt stöd genom elevassistent o d y l för elev i behov av särskilt stöd Beslut om dispens avseende behörighet i engelska (engelskdispens) Beslut om mottagande samt beslut att ej ta emot obehörig sökande 16:14 R Kan ej överklagas 16:15 R VC Adm /interkommunalt VC Gy/KfV 16:32 VC Gy Efter samråd i antagningsråd et 16:36, 17:14 VC Gy SÖ SL 28:12, p 7 7

8 Gymnasieskolan, nationellt program Yttrande över elevs ansökan till gymnasieutbildning i annan kommun samt mottagandebeslut av elev från annan kommun Ingående av avtal för enskild elev som går ett IMprogram där priset ej regleras i skollagen Ingående av avtal för enskild elev som går ett IMprogram där priset ej regleras i skollagen Interkommunal ersättning/debitering, fastställande av prislista samt belopp Fastställande av bidragsbelopp till friskolor 16:48 VC Gy 16:50 VC Adm Gäller elev till annan kommun 16:50 R Gäller mottagande av elev från annan kommun 16:50-51 VC Adm 16:52-53, 55 VC Adm FR SL 28:5, p Beslut om beviljande av tilläggsbelopp för elev i behov av särskilt stöd 16:54 VC Adm VC Gy Gymnasieskolan, introduktionsprogram 1.4 Förlängning av preparandutbildning 17:5 R Maximalt 2 år Minskad omfattning på utbildningen för enskild elev Ansvar för upprättande av årlig utbildningsplan för introduktionsprogram 17:6 R 17:7 R Fastställs av direktionen Beslut om mottagande vid synnerliga skäl 17:11 2 st, 6:2 GyF R Obs 6:2 GyF 8

9 Gymnasieskolan, introduktionsprogram Prövning av behörighet och mottagande till yrkesintroduktion och programinriktat individuellt val Mottagande till introduktionsutbildningar som inte anordnats för en grupp elever 17:14 R 17:19 R Vidareutbildning fjärde tekniskt år, T4 1.5 Prövning av behörighet och mottagande till utbildning 17a:18 R 15:12, 13 om urval Gymnasiesärskolan 1.6 Prövning av om den sökande tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan 18:5, 7:5 2 st R 18:5, 7 SÖ SL 28:12, p Beslut om att en elev inte 18:7 VC Gy tillhör målgruppen om utredning enligt 18:6 SL visar detta Ansvar för antagning 18:12 R SÖ SL 28:12, p Beslut om avslag på ansökan om stöd till inackordering Beslut om att utbildningen får fördelas på längre tid än fyra år 18:32 R FR SL 28:5, p 6 19:17 R 9

10 Gymnasiesärskolan Prövning och beslut om mottagande Yttrande över elevs ansökan till gymnasiesärskola i annan kommun Beslut om beviljande av tilläggsbelopp för elev i behov av särskilt stöd Interkommunal ersättning/debitering: fastställande av prislista Fastställande av bidragsbelopp till friskolor 19:29 R 19:29 1 st SÖ SL 28:12, p 7 19:41 R 19:47 R 19:43 VC Adm Kan ej överklagas 19:45-48 VC Adm FR SL 28:5, p 2 Kommunal vuxenutbildning 1.7 Beslut om att vissa böcker/lärverktyg skall anskaffas av eleverna själva 20:7 R Yttrande över elevs ansökan om utbildning på grundläggande nivå hos annan huvudman mottagande av sökande från annan kommun Yttrande över elevs ansökan om utbildning på gymnasial nivå hos annan huvudman Beslut om mottagande av sökande till utbildning på gymnasial nivå Beslut om antagning av sökande till utbildning på gymnasial nivå 20:14 R 20:15 R 20:22 R 20:23 R 10

11 Kommunal vuxenutbildning Information om möjlighet till intyg 20:34 R Interkommunal ersättning/debitering: fastställande av prislista VC Vux Särskild utbildning för vuxna 1.8 Beslut om att vissa böcker/lärverktyg skall anskaffas av eleverna själva Beslut om mottagande samt antagande av sökande 21:6 R 21:7 R Information om möjlighet till intyg 21:23 R Utbildning i svenska för invandrare, sfi 1.9 Beslut om att eleverna skall hålla sig med enstaka egna lärverktyg 22:5 R Beslut om att undervisningens omfattning skall minskas för enskild elev 22:6 R Samverkan med arbetslivet 22:7-9 VC Vux 11

12 Utbildning i svenska för invandrare, sfi Beslut om mottagande 22:15 R Beslut om att avbryta utbildning 22:16 R Beslut om att elev på nytt skall beredas utbildning 22:17 R Information om möjlighet till intyg 22:28 R Gymnasieförordning (SFS 2010:239) 2.1 Fastställande av höstrespektive vårterminens början och slut Fastställande av antal dagar för idrott och friluftsverksamhet Beslut om programfördjupningskurser 3:1, 2 Kan ej överklagas 3:5 R Kan ej överklagas 4:6 R Beslut om vilka kurser som skall erbjudas som individuellt val Beslut om vilka kurser inom gymnasiesärskolan som skall erbjudas som individuellt val 4:7 VC Gy 4:7 a R 12

13 Gymnasieförordning (SFS 2010:239) Beslut om arbetsplatsförlagt lärande, APL, på högskoleförberedande program Ansvar för anskaffande av APL-platser samt att dessa uppfyller kraven Beslut om att APL skall förläggas till skolan, samt ansvar för att åtgärder vidtas för att utbildningen skall kunna förläggas till en arbetsplats Ansvar för att anordna och erbjuda modersmålsundervisning 4:12 R 4:12 VC Gy 4:13 VC Gy Samråd med lokalt programråd 4:15-19 VC Gy Fastställande av antalet 4:22 VC Gy Kan ej överklagas undervisningstimmar samt fördelning över året av undervisningstid Ansökan om särskild variant 5:4 R Ansökan om riksrekryterande utbildning 5:14 VC Ansökan om nationellt godkänd idrottsutbildning 5:28 VC Gy Beslut om antal platser som skall avsättas i fri kvot 7:3 VC Gy Beslut om att hänsyn skall tas till färdighetsprov 7:5 R Samråd med den som tillhandahåller arbetsplatsförlagd del av utbildning inom gymnasial lärlingsutbildning 7:6 a R 13

14 Gymnasieförordning (SFS 2010:239) Beslut om preliminär samt slutlig antagning 7:7 VC Gy Beslut om antagning vid senare tidpunkt 7:8 R Byte av studieväg 7:9 R Beslut om antagning till nationella program inom gymnasiesärskolan 7:13 R Beslut om förlängd undervisning för enskild elev 9:7 R Förordning om vuxenutbildning (SFS 2011:1108) 3.1 Ansökan om ny kurs på gymnasial nivå 2:5 VC Vux Beslut om vilka nationella kurser som skall ges 2:9 VC Vux Ansvar för anskaffande av platser för arbetsplatsförlagt lärande 2:27 R 14

15 Förordning om statsbidrag lärlingsutbildning för vuxna (SFS 2010:2016) 4.1 Beslut efter förslag från lärlingsrådet vilka arbetsplatser den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen ska förläggas till Undertecknande av avtal mellan förbundet/berörda arbetsplatser Undertecknande av utbildningskontrakt mellan elev och företrädare för arbetsplats Beslut om vilka ämnesplaner som skall tillämpas Ansökan till Statens skolverk om statsbidrag avseende lärlingsutbildning för vuxna Ansvar för uppföljning och redovisning 6 Ansvarig R 7 Ansvarig R 7 Ansvarig R 9 VC Vux 13 VC Vux 17 Ansvarig R Förordning om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärtjänster (SFS 2013:70) 5.1 Ansökan om statsbidrag avseende karriärtjänster för lärare Rekvirering av statsbidrag samt intygande om att villkor är uppfyllda Ansvar för uppföljning och redovisning 19 UC 24 UC 27 UC 15

16 Yttranden, besvärsärenden och andra administrativa ärenden 6.1 Brådskande ärenden där direktionens avgörande inte kan avvaktas Representation och uppvakningar förtroendevalda Förtroendevaldas deltagande i kurser och konferenser Förbundsdirektörens deltagande i kurser och konferenser utomlands Utseende av personer som har rätt att kvittera ut rekommenderade postförsändelser och liknande Beviljande av tillstånd att använda förbundets logotyp 6:36 KL Ordf Ersättare 1:e vice ordf Ordf Ersättare 1:e vice ordf Ordf Ersättare 1:e vice ordf Ordf Ersättare 1:e vice ordf KKC Utseende/godkännande av ombud att föra förbundets talan inför domstol Ersättare UC Prövning av om överklagande inkommit i rätt tid FL 24 Beslutande delegat Beslut om avvisning av för sent inkommet överklagande FL 24 Beslutande delegat FR Omprövning av beslut som fattats av delegat FL 27 Beslutande delegat Avge yttrande med anledning av besvär över delegats beslut Beslutande delegat Prövning av enskilds begäran att få ut allmän handling TF 2:14 OSL 6:4 Ansvarig Handl FS 16

17 Yttranden, besvärsärenden och andra administrativa ärenden Beslut att helt eller delvis avslå enskilds begäran om utlämnande av allmän handling eller beslut att lämna ut den med förbehåll som inskränker enskilds rätt att röja innehållet eller annars förfoga över handlingen Yttranden till myndigheter m fl som inte är av principiell beskaffenhet eller av större vikt Yttranden över anmälningar till Skolverket, Skolinspektionen samt Barn- och elevombudsmannen Beviljande av skolgång vid specialskola med särskild inriktning, assistentstöd m m för elever i behov av omfattande stöd inkl IM Beviljande av särskilt anordnad transport/ elevresa vid tillfälliga funktionshinder samt särskilda omständigheter TF 2:14 OSL 6:4, 10:4 UC Kammarrätten VC Gy VC Adm VC Adm Avser elever inom förbundet samt elever i annan kommun (ej friskola) Ett avslagsbeslut skall vara skriftligt Beviljande av utlandsresor inom ramen för utbildningsverksamheten i anslutning till beviljade internationella projekt etc Beslut om avslag på ansökan om busskort Prövning av överklagande om avslag på busskort Lag (1991: 1100) om elevresor samt förordning (1991: 1120) VC VC Adm VC Adm Gäller både gymnasie- och vuxenutbildnin garna Endast kommunalbesvär Prövning av överklagande om avslag på inackorderingstillägg enligt 15:32 SL VC Adm FR SL 28:5, p 6 17

18 Ekonomi, upphandling 7.1 Utse mottagningsbehörighets- och beslutsattestanter Löpande inköp/ anskaffning av varor och tjänster genom avrop på ramavtal samt annan löpande anskaffning inom budget/bidrag Undertecknande av projektansökan för EU-/ESFsamt övriga internationella projekt Ansökan om statsbidrag i övriga fall än som anges i denna delegationsordning Köpa/sälja uppdragsutbildningar: undertecknande av avtal som ryms inom budget upp till 1 Mkr Köpa/sälja uppdragsutbildningar: undertecknande av avtal som ryms inom budget överstigande 1 Mkr Fastställande av utrymme och fördelning av investeringsram Inhyrning, uthyrning av fastigheter/lokaler upp till ett år då hyran ej överstiger fem prisbasbelopp Inhyrning, uthyrning av fastigheter/lokaler - avtalstider över 1 år Uppsägning av hyresavtal gällande fastigheter och lokaler Utsedd beslutsattestant R Ansvarig chef VC Vux Ansvarig chef Av tillfällig art Efter samråd med direktionen Efter samråd med direktionen Användande/beviljande av kreditkort för användning inom respektive verksamhet 18

19 Ekonomi, upphandling Förhyrning/leasing av fordon Förhyrning/leasing av övrig utrustning VC Skadestånd och ersättningsärenden upp till fem basbelopp (ej personal) Skadestånd och ersättningsärenden överstigande fem basbelopp (ej personal) Avskrivning av fordran gentemot utomstående upp till ett basbelopp Avskrivning av fordran gentemot utomstående överstigande ett basbelopp Kassation och försäljning av egendom som inte vidare kan användas i förbundets verksamhet Beslut om att fordran inte skall överlämnas till betalningsföreläggande 7.2 Beslut om deltagande i upphandling för förbundets räkning Antagande av anbud för förbundets räkning -upp till direktupphandlingsgränsen -upp till 40 basbelopp Undertecknande av leverantörsavtal för förbundets räkning efter antagande av anbud Genomförande av direktupphandling Godkänns och beslutas av direktionen VC EC VC Ansvarig tjänsteman 19

20 Personal Anställning av personal och upphörande av anställning samt disciplinåtgärder 8.1 Anställning av a) lärare b) övriga befattningar Entledigande av a) lärare b) övriga befattningar Beslut om avsked LAS 7,18 Anmäls PU Beslut om uppsägning på grund av personliga skäl Beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist Beslut om avstängning eller förbud mot tjänstgöring AB Beslut om disciplinåtgärder Beslut om förbud mot bisyssla Företrädesrätt till återanställning LAS PS Anmäls närmaste chef Inrätta och avveckla tjänster Inrätta och avveckla verksamhetsområden 20

21 Lön och övriga ersättningar 8.2 Förhandla och träffa avtal om lönesättning Rapporteras PU a) vid nyanställning b) pågående anställning Samråd PC, PS Samråd PC, PS Beslut om lönetillägg Samråd PC, PS Övriga beslut beträffande ersättningar enligt avtal, arbetstid etc Byte av semesterdag mot semesterlön Anmäls Anmäls Avtal om löneväxling till pension och semester PC Anmäls Beslut om ersättning vid fackligt uppdrag LFF 7 PS Anmäls Beslut om innehållande av lön AB PC Anmäls PU Beslut om löneförmåner i samband med arbetsskada PC Anmäls PU Arbetstid, semester och övrig ledighet 8.3 Semester, kompensationsledighet samt annan ledighet jml lagar och avtal a) Ordf b) övriga befattningar Ledighet för facklig förtroendeman LFF 6 21

22 Arbetstid, semester och övrig ledighet 8.4 Beordrande av övertid, jour, beredskap AB Tjänstledighet utan lön upp till sex månader Anmäls Tjänstledighet utan lön över sex månader PC Anmäls Medbestämmande 8.5 Teckna kollektivavtal PS Ersättare PC Anmäls PU Informations- och förhandlingsskyldighet MBL Ersättare PS Informations- och förhandlingsskyldighet MBL 38 Ersättare PS Tvisteförhandlingar MBL Tjänsteresor och konferenser 8.6 Tjänsteresa, deltagande i konferens Tjänsteresa och deltagande i konferens utomlands, som ej avser skolverksamhet/elevprojekt 22

23 Personal övrigt 8.7 Beslut om ny eller förändrad titel Samråd PC, PS Anställning efter uppnådd pensionsålder om synnerliga skäl föreligger Beslut om ned- eller avskrivning av lönefordran AB Anmäls Beslut om ändring av pensionsgrundande lön Beslut om särskild avtalspension eller annan förmån i samband med förtida pensionsavgång som ej beror på nedsatt arbetsförmåga Infordran av läkarintyg vid kortare sjukfrånvaro än 7 dagar AB Samråd PU Beslut om pension samt utfärdande av pensionsbrev Ersättare PC Uppvaktning och representation Se också riktlinjer Fastställande av arbetsordning för fördelning av arbetsmiljöuppgifter AML 23

DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER 2013-10-08 Dnr UTN 2013/196 DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER Fastställd av Utbildningsnämnden 2011-04-19. ionsordningen gäller från och med 2011-07-01. Reviderad 2013-10-08 Utbildningsnämnden

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden ut om vidaredelegation fattat av sektorschef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn 2015-01-01 Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för utbildningsnämnden Dokumentets syfte Delegationsordningen anger vilka som är delegater inom utbildningsnämndens ansvarsområden Dokumentet gäller för All verksamhet

Läs mer

Delegationsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Delegationsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden ionsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Reviderad den 2015-06-03 Antagen den 2015-06-03 UAIN14/39 1 Innehållsförteckning 1 Anmälan av delegationsbeslut... 3 2 Rätt att besluta...

Läs mer

Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund

Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund Reviderad av direktionen 2012-06-26 Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund Bestämmelser angående delegation 1. Denna delegationsordning har fastställts av direktionen 2010-06-28 att gälla från

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Med tillämpning av 6 kap 34 kommunallagen delegeras till ordföranden eller vid förfall för denne förste eller

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING 1 (5) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-07, 55. Redaktionella ändringar, kanslichef 2008-09-19. Ändringar antagna av kommunstyrelsen (KS) 2012-08-07, 145. Allmänna

Läs mer

Utbildningsnämndens delegationsordning

Utbildningsnämndens delegationsordning Utbildningsnämndens delegationsordning Antagen av utbildningsnämnden 2013-01-23, 2 Sida 1 av 21 INLEDNING Delegationsordning Med delegationsordning avses en förteckning över sådana ärenden som det enligt

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling UTBILDNINGSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:02 Infördes i författningssamlingen den 27 januari 2015 Utbildningsnämnden beslutade 1 den 9 januari 2015 om följande delegationsordning.

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden FÖRFATTNING 1.3.2 1(9) Antagen av barn- och utbildningsnämnden 91/14 2014-BUN-102 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Denna delegationsordning ersätter tidigare beslutade angivna ärendekategorier.

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering Författningssamling Antagen av barn- och utbildningsnämnden: 2005-02-09 Reviderad: 2014-12-10 141, 2015-06-16 97 Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

Delegationsordning utbildningsnämnden. Gäller från 2014-10-01

Delegationsordning utbildningsnämnden. Gäller från 2014-10-01 Delegationsordning utbildningsnämnden Gäller från 2014-10-01 Utbildningsnämndens delegationsordning Utbildningsnämnden har i beslut av den 23 september 2014 uppdragit till chefen för utbildningsförvaltningen

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden 1(9) James Winoy Verksamhetsstöd Tfn: 063-14 65 85 E-post: james.winoy@regionjamtland.se 2015-03-03 Dnr: RUN/6/2015 RUN/305/2015 Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Vad är delegering Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person, eller från en person till en annan.

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Gällande åk 1 och åk 2 Läsåret 2012/2013

DELEGATIONSORDNING. Gällande åk 1 och åk 2 Läsåret 2012/2013 1 Beslut om Vidaredelegering 18 augusti 2011 Revidering 20 oktober 2011 Revidering 20 december 2011 Revidering 16 augusti 2012 DELEGATIONSORDNING Gällande åk 1 och åk 2 Läsåret 2012/2013 Vidaredelegering

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 Kah Slenning Carlstam Barn- och ungdomsdirektör Innehållsförteckning Barn- och ungdomsnämndens beslutsordning 3 Förkortningar

Läs mer

Delegation från kommunstyrelsen

Delegation från kommunstyrelsen Delegation från kommunstyrelsen Fastställd av kommunstyrelsen 2012-10-23 Ks 221. Gäller från och med 2012-11-01. Reviderad 2013-01-29, 2013-02-26. Enligt kommunallagen 6 kap 33 får en nämnd eller styrelse

Läs mer

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden s besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden elegering elegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Regler om delegering finns i Kommunallagen, 6 kapitlet. Beslut med

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, Un 7

Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, Un 7 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.6.1 U12 Ersätter 3.6.1 U11 Gäller fr.o.m. 2015-01-20 Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, Un 7 2(11) Innehåll Inledning...

Läs mer

DELEGATIONSORDNING Littera Beslut avseende Författningsrum Beslut Delegerat till Anmälan 11-11-18

DELEGATIONSORDNING Littera Beslut avseende Författningsrum Beslut Delegerat till Anmälan 11-11-18 KOMMUNALLAGEN 0.01 Brådskande ärende på nämndens vägnar KL 6:36 FOKUS Ordf 1 SKOLLAGEN 7 Kap. Skolplikt och rätt till utbildning 1.01 Beslut om mottagande i grundsärskolan SL 7:5, 2:a st FOKUS AU 1 1.02

Läs mer

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende (KL

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av kommunstyrelsen, 2008-09-10 128 Reviderad: 2014-10-08 144, 2015-05-27 103 Kommunstyrelsens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamheter

Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamheter ionsordning för kommunstyrelsens verksamheter Fastställd av kommunstyrelsen 2015-12-17 Dokumentansvarig: Kommunjuristen Sidan 2 av 13 Beskrivning och tillämpning av delegation Kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C 2.1 VIDAREDELEGATION FÖR FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID SKOLA/FÖRSKOLA Övergripande ärenden 1 1:1 Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN DELEGERINGSORDNING 2015-03-10, 41 Delegeringsordning för VAD ÄR DELEGERING Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person,

Läs mer

KALIX KOMMUN DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN. Beslutad 2012-01-13. Reviderad senast 2015-04-17

KALIX KOMMUN DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN. Beslutad 2012-01-13. Reviderad senast 2015-04-17 KALIX KOMMUN DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN Beslutad 2012-01-13 Reviderad senast 2015-04-17 Delegationsordning för utbildningsnämnden, Kalix kommun Allmänt om delegering Delegeringsordningen

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner

Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner 2013:7 Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner Antagna av den gemensamma nämnden för räddningstjänsten i Falköping och Tidaholm den 7 januari 2002.

Läs mer

Delegationsordning Kommunstyrelsen

Delegationsordning Kommunstyrelsen 14/KS0196 Delegationsordning Kommunstyrelsen Antagen i kommunstyrelsen 2013-02-26 58 Reviderad i kommunstyrelsen 2013-03-26 79, 2013-04-23 116, 2013-08-27 176, 2014-01-28 6 2014-11-11 255, 2015-02-24 61

Läs mer

Delegationsordning mandatperioden 2015-2018

Delegationsordning mandatperioden 2015-2018 Barn- och utbildningsförvaltningen Vår beteckning BOU2014/14 nr 2015.3336 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden ( 85), att gälla från och med 1 juli 2015 Delegationsordning mandatperioden 2015-2018

Läs mer

avvisa till förvaltningen försent inkommet överklagande enligt förvaltningslagen 24. inom förvaltningen besluta om skadestånd upp till 2 basbelopp.

avvisa till förvaltningen försent inkommet överklagande enligt förvaltningslagen 24. inom förvaltningen besluta om skadestånd upp till 2 basbelopp. 2014-11-1 Håkan Blomgren Rev 2014-12-05 Delegationsordning folktandvård Inledning Kommunalrättslig delegering innebär en nämnd överför självständig beslutanderätt till en förtroendevald eller tjänsteman

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2013:28 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2014:17 DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN ALLMÄNNA REGLER FÖR DELEGATION LAGRUM Nämndernas möjlighet till delegering av beslut behandlas

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-27, 8 dnr VON 2015/4 Innehållsförteckning Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden... 2 Återrapportering...

Läs mer

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten Eva Andrén TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mikael Palo 2014-12-17 KN-KUS14-093-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet M Ö

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Utbildningsnämnden Växjö kommun. Senast ändrad 2015-05-13. Dokumentnamn Delegationsordning för utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING. Utbildningsnämnden Växjö kommun. Senast ändrad 2015-05-13. Dokumentnamn Delegationsordning för utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Utbildningsnämnden Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Delegationsordning för utbildningsnämnden Fastställd/Upprättad Utbildningsnämnden 2015-01-07 11 Senast ändrad

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 2012-01-31 Ärenden fattade på delegation från Barn- och utbildningsnämnden Delegationsordningen är en förteckning över ärenden som barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102 Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER VON 204/28Fastställd 204-2-7 02 2(9) Förkortningar m m som används i förteckningen Delegat Ordf AU OC Verks ch EC DSK Utr sekr MAS Besl Biståndsh

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Delegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2015-04-09 Delegationsordning för kommunstyrelsen Reviderad enl beslut KS 137/150409 A. Allmänt 1. Allmänt om verkställighet, beredning

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden. Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden. Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03 DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2012-02-22 Reviderad 2012-04-19 samt 2013-02-21, 2013-06-04 och 2013-10-03 2013-09-09 1 (15) Innehåll BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENS BESLUTSORDNING...

Läs mer

Tjänsteskrivelse revidering av delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017

Tjänsteskrivelse revidering av delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017 Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2015.0045 Folkhälsonämnden Tjänsteskrivelse revidering av delegationsordning för folkhälsonämnden 2015-2017 Sammanfattning Delegationsordningen

Läs mer

Myndighetsutövning mot enskild m m

Myndighetsutövning mot enskild m m 1 (15 ) Fastställd av 2005-03-23, 32 Reviderad av (ON): 2006-10-25, 120, ON 2007-11-28, 211, ON 2008-03-26, 57, ON 2009-06-24, 119, ON 2009-12-16, 233, ON 2010-03-31, 59, ON 2010-12-15, 202, ON 2011-06-22

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson 1 (5) Förslag till ny Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Senast reviderad av kultur- och fritidsnämnden i mars 2013 Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och utvecklingsnämnden Antagen av kultur- och utvecklingsnämnden den 17 juni 2015 83

Delegationsordning. Kultur- och utvecklingsnämnden Antagen av kultur- och utvecklingsnämnden den 17 juni 2015 83 Delegationsordning Kultur- och utvecklingsnämnden Antagen av kultur- och utvecklingsnämnden den 17 juni 2015 83 2 (18) Innehållsförteckning 1 Bestämmelse kring delegation... 3 1.1 Överklagande...5 2 Förteckning...

Läs mer

Omsorgsnämndens delegationsordning

Omsorgsnämndens delegationsordning OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Diarienummer Datum Omsorgsnämnden Agneta Järkelid 2014-10-22 1 (6) Omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad av nämnden för äldre-

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-01 1 (5) Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-01-29 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen 2014-01-29, BUN 4/14 Delegeringsbesluten skickas till nämndsekreteraren för anmälan till barn-

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning för barn- och grundskolenämnden Skellefteå kommun Dokumentnamn Delegationsförteckning barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Reviderad Stabschef 2014-11-24 Fastställd/upprättad/reviderad

Läs mer

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2013-06-19, 77/2013 Gäller från 2013-07-01 upphör 2014-10-31 0(12) Delegation och delegering Beslut i ärenden ska

Läs mer

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2015-06-10, 73/2015 Gäller från 2015-07-01 0(12) Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden.

Läs mer

Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212.

Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212. Gäller från 2012-09-01. Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-27, 212. 1. ALLMÄNNA ÄRENDEN 1.1. Personalärenden - Anställning - Arbetsmiljöuppgifter - Uppsägning - Förhandlingar - Övrigt 1.2. Administrativa

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och DELEGATIONSORDNING Delegationsordning Natur- och trafiknämnden Dokumentets syfte Beskriver vad nämnden ska besluta om samt vilka delegater som ges behörighet att fatta beslut i specifika ärenden inom nämndens

Läs mer

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman 2012-03-12 SFN 2012/0145-1 0480-45 04 31 Servicenämnden Kalmar kommun Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Information Delegationsordningen

Läs mer

Delegeringsregler för kommunstyrelsen

Delegeringsregler för kommunstyrelsen KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 2 1(10) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1382 003 Antagen: kommunfullmäktige 2010-12-06 105 och ändrad senast i kommunstyrelsen 2014-12-10 260. (ersätter: KS 2013-11-20

Läs mer

Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Styrdokument Familjerättschef 2015-08-19 Tommy Åsbacka 08-590 977 78 Dnr Fax 08-590 733 40 FRN/2015:19 Tommy.Asbacka@upplandsvasby.se Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2014-02-26 LSN-HSF14-086 6 Revidering av Länssjukvårdsnämndens delegationsförteckning Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Länssjukvårdsnämnden

Läs mer

Delegationsordning Regiondirektörens, hälso- och sjukvårdsdirektörens och trafikdirektörens vidaredelegering av beslut i Region Kronoberg

Delegationsordning Regiondirektörens, hälso- och sjukvårdsdirektörens och trafikdirektörens vidaredelegering av beslut i Region Kronoberg Delegationsordning Regiondirektörens, hälso- och sjukvårdsdirektörens och trafikdirektörens vidaredelegering av beslut i Region Kronoberg Delegationsordning 1 Inledning Denna delegationsordning reglerar

Läs mer

Delegeringsordning för barnoch utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barnoch utbildningsnämnden Barn & Utbildning Datum 2015-03-12 Ärendenr 2014-000152 002 Delegeringsordning för barnoch utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2015-06-09, BUN 61 Gäller från 2015-07-01 Tibro kommun

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01

Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01 handling nr 29/2007 Delegationsordning för kommunstyrelsen gällande från och med 2007-09-01 grupp Allmänna juridiska ärenden Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter/organ, med rätt att

Läs mer

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare

Ärende Lag/avtal Anmärkningar Beslutsfattare A1 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att KL 6:36 Återrapportering till nämnden snarast. Ordf, vice ordf, nämndens beslut inte kan inväntas A2 Allmänt Pröva utlämnande av allmän handling,

Läs mer

DELEGERINGSORDNING KOMMUNSTYRELSEN

DELEGERINGSORDNING KOMMUNSTYRELSEN Vårgårda kommun 2014-09-17 DELEGEINGSODNING KOMMUNSTYELSEN Beslutad Kommunstyrelsen 2011-03-02 35 eviderad Kommunstyrelsen 2011-06-08 138 2011-11-09 242 2012-02-01 4 2012-02-29 31 2012-09-26 166 2013-01-16

Läs mer

Reglemente. Delegationsordning enligt. kommunstyrelsens reglemente KS15-162 002. Föreskrifter Plan Policy Program. Riktlinjer Strategi Taxa

Reglemente. Delegationsordning enligt. kommunstyrelsens reglemente KS15-162 002. Föreskrifter Plan Policy Program. Riktlinjer Strategi Taxa KS15-162 002 Delegationsordning enligt kommunstyrelsens reglemente Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2015-05-12 Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-15 27 Giltig

Läs mer

Landstingsstyrelsen delegerar med stöd av kommunallagen 6 kap. 33 rätten till landstingsdirektören att besluta i nedanstående ärenden:

Landstingsstyrelsen delegerar med stöd av kommunallagen 6 kap. 33 rätten till landstingsdirektören att besluta i nedanstående ärenden: Håkan Blomgren 2014-11-11 Rev.2014-12-05, 12-10 2015-01-08 Delegationsordning landstingsdirektör Inledning Kommunalrättslig delegering innebär en nämnd överför självständig beslutanderätt till en förtroendevald

Läs mer

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning avseende arbetsgivarfrågor

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning avseende arbetsgivarfrågor Tjänsteutlåtande 0 Östei kontor Datum 2014-08-21 Dnr ZöM / Till Kommunstyrelsen Revidering av delegationsordning avseende arbetsgivarfrågor Sammanfattning Personalenheten har uppdaterat delegationsordning

Läs mer

Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun

Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun 1. Inledning Attest- och delegationsreglementet skall tydliggöra och beskriva de attestförfaranden och delegeringar som gäller för

Läs mer

Delegeringsordning Samhällsbyggnadsnämnden

Delegeringsordning Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Antagen av Samhällsbyggnadsnämnden 2014-09-18, 124 Reviderad 2015-04-16, 75 Samhällsbyggnadsnämnden Innehållsförteckning Delegering av beslutanderätt... 1 Förkortningar m.m....

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 Kapitel Sida Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 1 Sekretesslagen 2 2 Socialtjänstlagen, SoL 3 3 Stöd

Läs mer

Mora Orsa Miljönämnd

Mora Orsa Miljönämnd Mora Orsa Miljönämnd DELEGATIONSORDNING PERSONALÄRENDEN Antagen 2011-01-25, 2 Dnr MN 2011-0004-403 Anvisningar till delegaten Syfte Syftet med delegation är att avlasta nämnden rutinartade ärenden för

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden

Delegationsordning för tekniska nämnden Delegationsordning för tekniska nämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Västra Gatan 64, 442 31 Kungälv. Hemsida: www.sofvg.se/alvochkust

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Västra Gatan 64, 442 31 Kungälv. Hemsida: www.sofvg.se/alvochkust Dnr: 2014:002.1 Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Per Liljebäck HAR GODKÄNTS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH TJÖRN 2014-06-12 DELEGATION INOM SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Föreliggande dokument är antaget av överförmyndarnämnden 2013-05-02 34 Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012

Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012 Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012 Antagen av kommunstyrelsen 10 mars 2003, reviderad 25 augusti 2003 (ekonomifrågor), reviderad 17 november 2003 (Central Sweden Bryssel), reviderad 15 mars

Läs mer

Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36

Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36 1 (8) DELEGATION AV KOMMUNSTYRELSENS BESLUTANDERÄTT Reviderat kommunstyrelsen 2000-08-15 195, 2002-10-14 153, 2005-06-07 110, 2006-12-04 243, 2007-09-10 160, 2011-01-17 36 Kommunstyrelsen har delegerat

Läs mer

Attest- och delegationsreglemente 2013 Servicenämnden, Varbergs kommun

Attest- och delegationsreglemente 2013 Servicenämnden, Varbergs kommun Attest- och delegationsreglemente 2013 Servicenämnden, Varbergs kommun 1. Inledning Attest- och delegationsreglementet skall tydliggöra och beskriva de attestförfaranden och delegeringar som gäller för

Läs mer

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Delegationsordning för Svedala kommuns överförmyndarnämnd Antagen av överförmyndarnämnden 8 oktober 2013 2 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar överförmyndarnämnden

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen FÖRFATTNING 1.3.1 Antagen av kommunstyrelsen 8/12 Tillägg enligt ordförandebeslut 2012-10-25 Tillägg enligt kommunstyrelsen 144/12, 158/12, 114/13, 86/14, 32/15 Delegationsordning för kommunstyrelsen Delegation

Läs mer

Regiondirektörens delegationsordning

Regiondirektörens delegationsordning 1/5 Regiondirektörens delegationsordning Innehåll Denna delegationsordning reglerar ansvarsfördelningen mellan regiondirektören och produktionsenhetschefer samt i vissa fall särskilt angivna tjänstemän.

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Beslutad av Gäller från: Protokollsparagraf: Diarienummer: Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd: 2013-09-02 2013-10-01 60 NOÖN 13/17 2/10

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.01 elegationsordning för kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2007-12-03, 195 Kompletterad av kommunstyrelsen 2009-01-12, 8 (gallring av handlingar i slutarkivet) Reviderat av kommunstyrelsen 2009-05-14,

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden revideras

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden revideras Ärende 11 sid 1 (2) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Administrativa staben Tjänsteskrivelse 2012-05-31 Rakel Salomonsson, 054-540 55 51 rakel.salomonsson@karlstad.se Vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av tekniska servicenämnden: 2008-09-10 128 Reviderad: 2011-06-09 78, 2014-03-13 33, 2015-02-12 14 Tekniska servicenämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering

Läs mer