Delegationsordning Kunskapsförbundet Väst. Antagen av direktionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegationsordning Kunskapsförbundet Väst. Antagen av direktionen 2015-04-29"

Transkript

1 Delegationsordning Kunskapsförbundet Väst Antagen av direktionen

2 Innehållsförteckning sida Allmänt om delegation 3 Förkortningar och förklaringar 5 6 Gymnasieskolan, allmänt 6 Gymnasieskolan, nationellt program 6 Gymnasieskolan, introduktionsprogram 8 Gymnasieskolan, vidareutbildning fjärde tekniskt år 9 Gymnasiesärskolan 9 Vuxenutbildning 10 Särskild utbildning för vuxna 11 Svenskundervisning för invandrare (sfi) 11 Gymnasieförordning 12 Förordning om vuxenutbildning 14 Förordning om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna 15 Förordning om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärtjänster 15 Yttranden, besvärsärenden och andra administrativa ärenden 16 Ekonomi och upphandling 18 Personal 20 Anställning och upphörande av anställning 20 Lön och övriga ersättningar 21 Arbetstid, semester och övrig ledighet 22 Medbestämmande 22 Tjänsteresor och konferenser 22 Personal övrigt 23 2

3 Allmänt om delegation Delegation av beslutanderätt Kommunalförbundets direktion och dess förtroendevalda har det politiska ansvaret för direktionens verksamhet i sin helhet. Beslut enligt Kommunallagen (1991:900, KL) kan endast fattas av förbundsfullmäktige och nämnd eller av annan med stöd av delegation. Direktionen är att jämställa med förbundsfullmäktige och nämnd. Vad innebär delegation? Delegation enligt kommunallagen (KL) innebär att beslutanderätten, i ett visst ärende eller i en ärendegrupp, flyttas över till någon annan (= delegaten). Delegaten träder in i direktionens ställe. Direktionen kan inte ändra delegatens beslut, men kan återkalla delegationen. Direktionen kan också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. Vad kan delegeras? Enligt 6 kap. 34 KL får huvudmannen inte delegera beslutanderätten i följande slag av ärenden: - ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet - framställningar eller yttranden till respektive kommuns fullmäktige samt yttranden med anledning av att direktionens beslut överklagats - ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt - vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter Sammanfattningsvis kan sägas att ärenden som är av principiell beskaffenhet eller som annars är av större vikt är förbehållna direktionen. Det rör sig då om ärenden som får stora konsekvenser för förbundet och är politiska bedömningar avgörande. Delegation och verkställighet Beträffande beslut finns en skillnad mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. Någon klar gräns mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet går däremot inte att dra med exakthet. Beslut i kommunallagens mening kännetecknas exempelvis av att det finns utrymme för alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Normalt kan den typen av beslut överklagas genom laglighetsprövning enligt kommunallagen eller genom förvaltningsbesvär. Verkställighetsbeslut omfattas inte av anmälningsskyldigheten och skall skiljas från delegation. Verkställighet är faktiskt handlande eller beslut av rutinmässig karaktär som regelmässigt fattas i kraft av tjänsteställning. Ärenden som egentligen faller under verkställighet, men som tagits upp i denna delegationsordning, är till för att tydliggöra var i organisationen respektive fråga 3

4 handläggs och beslutas. Beslut utan delegation Om en anställd fattar ett beslut utan stöd av delegering kan ett sådant beslut inte överklagas genom laglighetsprövning eftersom beslutet inte kan sägas existera i kommunallagens mening. Förbundet kan dock bli civilrättsligt bundet av beslutet om mottagaren är i god tro och det rör civilrättsliga förhållanden. Vidaredelegering Direktionen kan uppdra åt förbundsdirektören att fatta vissa beslut och samtidigt medge att förbundsdirektören i sin tur får överlåta sin beslutanderätt till annan anställd inom förbundet genom vidaredelegering. Beslut som fattats genom vidaredelegation skall anmälas till förbundsdirektören. Någon uttrycklig skyldighet för förbundsdirektören att anmäla dessa beslut till direktionen föreligger däremot inte. Endast förbundsdirektören har rätt att vidaredelegera. Rektor får exempelvis inte vidaredelegera de beslutsbefogenheter som enligt delegationsordningen skall ligga på rektor. Ersättare för delegat Om det för en delegat skriftligen utses en ersättare i händelse av frånvaro, t ex vid semester, äger ersättaren rätt att fatta samma delegationsbeslut som ordinarie delegat. Delegation av beslutanderätten i brådskande ärenden där direktionens avgörande inte kan inväntas Direktionen får enligt 6 kap. 36 KL uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot i direktionen att besluta i ärenden som är så brådskande att direktionens avgörande inte kan avvaktas. Vilka beslut som kan delegeras och om det finns några begränsningar framgår inte av lagtexten. Ärenden som avgjorts med stöd av denna bestämmelse skall anmälas vid direktionens nästa sammanträde. Denna typ beslut anses som ett beslut av direktionen. Anmälan av delegationsbeslut Beslut som fattats med stöd av delegation skall enligt 6 kap KL anmälas till direktionen. Tidpunkten för anmälan bestämmer beräkningen av besvärstiden när det gäller överklagande, laglighetsprövning, s k kommunalbesvär. Tidpunkten räknas tre veckor från den dag som protokollet har justerats och anslagits. Vid förvaltningsbesvär är tiden för överklagande tre veckor, räknat från den dag när den som beslutet rör, tagit del av beslutet. 4

5 Förkortningar och förklaringar AB Allmänna bestämmelser AML Arbetsmiljölagen (1977:1160) EC Ekonomichef Förbundsdirektör FL Förvaltningslagen (1986:223) FR Förvaltningsrätten FS Förbundssekreterare GyF Gymnasieförordningen (2010:2039) Handl Handläggare HSL Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) KarF Förordning om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärtjänster (2013:70) KfV Kunskapsförbundet Väst KKC Kommunikations- och kanslichef KL Kommunallagen (1991:900) LAS Lag om anställningsskydd (1982:80) LäF Förordning om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna (2010:2016) MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet (1976:580) Ordf Direktionens ordförande 1:e vice ordf Direktionens förste vice ordförande OSL Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) PC Personalchef PS Personalstrateg PSL Patientsäkerhetslagen (2010:659) PU Personalutskott R Rektor SL (2010:800) SÖ Skolväsendets överklagandenämnd TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105) UC Utvecklingschef VC Verksamhetschef VC Adm Verksamhetschef administration VC Gy Verksamhetschef gymnasieskolan VC Vux Verksamhetschef vuxenutbildningen VuF Förordning om vuxenutbildning (2011:1108) 5

6 Allmänt 1.1 Beslut om att använda lärare enligt 2:13, 18 SL 2:19 SL VC Ansvar för att nödvändiga åtgärder vidtas om det vid uppföljning genom klagomål eller annat framkommer att det finns brister i verksamheten Ansvar för att personalen fullgör de skyldigheter som föreskrivs i 6 kap SL mot kränkande behandling Ansvar för att målinriktat arbete bedrivs för att motverka kränkande behandling Ansvar för att förebygga och förhindra att elever utsätts för kränkande behandling Ansvar för att det årligen upprättas en översiktsplan över de åtgärder som behövs för att förhindra kränkande behandling av elever Ansvar för att utreda omständigheterna kring uppgivna kränkningar och i förekommande fall vidta åtgärder som förhindrar framtida kränkande behandling 4:8 SL VC 6:5 SL VC 6:6 SL VC 6:7 SL VC 6:8 SL VC 6:10 SL VC Rektor är skyldig att anmäla till huvudmannen Anmälan och utredning skickas till FS Gymnasieskolan, allmänt 1.2 Ansvar för antagning till de utbildningar som anordnas av huvudmannen 15:12 SL VC Gy 6

7 Gymnasieskolan, allmänt Information till hemkommunen då en elev börjar/slutar eller är frånvarande utan giltigt skäl i betydande utsträckning Beslut om att eleverna skall hålla sig med enstaka egna hjälpmedel 15:15 SL R 15:17 SL R Gymnasieskolan, nationellt program 1.3 Beslut om avslag på ansökan om stöd till inackordering Undertecknande av kontrakt avseende gymnasial lärlingsutbildning 15:32 VC Adm FR SL 28:5, p 6 16:11 a R Beslut om senare antagning 16:12 R Beslut om avvikelse från innehåll i nationellt program för enskild elev Beslut om att utbildningen fördelas på längre än tre läsår Beslut om beviljande av särskilt stöd genom elevassistent o d y l för elev i behov av särskilt stöd Beslut om dispens avseende behörighet i engelska (engelskdispens) Beslut om mottagande samt beslut att ej ta emot obehörig sökande 16:14 R Kan ej överklagas 16:15 R VC Adm /interkommunalt VC Gy/KfV 16:32 VC Gy Efter samråd i antagningsråd et 16:36, 17:14 VC Gy SÖ SL 28:12, p 7 7

8 Gymnasieskolan, nationellt program Yttrande över elevs ansökan till gymnasieutbildning i annan kommun samt mottagandebeslut av elev från annan kommun Ingående av avtal för enskild elev som går ett IMprogram där priset ej regleras i skollagen Ingående av avtal för enskild elev som går ett IMprogram där priset ej regleras i skollagen Interkommunal ersättning/debitering, fastställande av prislista samt belopp Fastställande av bidragsbelopp till friskolor 16:48 VC Gy 16:50 VC Adm Gäller elev till annan kommun 16:50 R Gäller mottagande av elev från annan kommun 16:50-51 VC Adm 16:52-53, 55 VC Adm FR SL 28:5, p Beslut om beviljande av tilläggsbelopp för elev i behov av särskilt stöd 16:54 VC Adm VC Gy Gymnasieskolan, introduktionsprogram 1.4 Förlängning av preparandutbildning 17:5 R Maximalt 2 år Minskad omfattning på utbildningen för enskild elev Ansvar för upprättande av årlig utbildningsplan för introduktionsprogram 17:6 R 17:7 R Fastställs av direktionen Beslut om mottagande vid synnerliga skäl 17:11 2 st, 6:2 GyF R Obs 6:2 GyF 8

9 Gymnasieskolan, introduktionsprogram Prövning av behörighet och mottagande till yrkesintroduktion och programinriktat individuellt val Mottagande till introduktionsutbildningar som inte anordnats för en grupp elever 17:14 R 17:19 R Vidareutbildning fjärde tekniskt år, T4 1.5 Prövning av behörighet och mottagande till utbildning 17a:18 R 15:12, 13 om urval Gymnasiesärskolan 1.6 Prövning av om den sökande tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan 18:5, 7:5 2 st R 18:5, 7 SÖ SL 28:12, p Beslut om att en elev inte 18:7 VC Gy tillhör målgruppen om utredning enligt 18:6 SL visar detta Ansvar för antagning 18:12 R SÖ SL 28:12, p Beslut om avslag på ansökan om stöd till inackordering Beslut om att utbildningen får fördelas på längre tid än fyra år 18:32 R FR SL 28:5, p 6 19:17 R 9

10 Gymnasiesärskolan Prövning och beslut om mottagande Yttrande över elevs ansökan till gymnasiesärskola i annan kommun Beslut om beviljande av tilläggsbelopp för elev i behov av särskilt stöd Interkommunal ersättning/debitering: fastställande av prislista Fastställande av bidragsbelopp till friskolor 19:29 R 19:29 1 st SÖ SL 28:12, p 7 19:41 R 19:47 R 19:43 VC Adm Kan ej överklagas 19:45-48 VC Adm FR SL 28:5, p 2 Kommunal vuxenutbildning 1.7 Beslut om att vissa böcker/lärverktyg skall anskaffas av eleverna själva 20:7 R Yttrande över elevs ansökan om utbildning på grundläggande nivå hos annan huvudman mottagande av sökande från annan kommun Yttrande över elevs ansökan om utbildning på gymnasial nivå hos annan huvudman Beslut om mottagande av sökande till utbildning på gymnasial nivå Beslut om antagning av sökande till utbildning på gymnasial nivå 20:14 R 20:15 R 20:22 R 20:23 R 10

11 Kommunal vuxenutbildning Information om möjlighet till intyg 20:34 R Interkommunal ersättning/debitering: fastställande av prislista VC Vux Särskild utbildning för vuxna 1.8 Beslut om att vissa böcker/lärverktyg skall anskaffas av eleverna själva Beslut om mottagande samt antagande av sökande 21:6 R 21:7 R Information om möjlighet till intyg 21:23 R Utbildning i svenska för invandrare, sfi 1.9 Beslut om att eleverna skall hålla sig med enstaka egna lärverktyg 22:5 R Beslut om att undervisningens omfattning skall minskas för enskild elev 22:6 R Samverkan med arbetslivet 22:7-9 VC Vux 11

12 Utbildning i svenska för invandrare, sfi Beslut om mottagande 22:15 R Beslut om att avbryta utbildning 22:16 R Beslut om att elev på nytt skall beredas utbildning 22:17 R Information om möjlighet till intyg 22:28 R Gymnasieförordning (SFS 2010:239) 2.1 Fastställande av höstrespektive vårterminens början och slut Fastställande av antal dagar för idrott och friluftsverksamhet Beslut om programfördjupningskurser 3:1, 2 Kan ej överklagas 3:5 R Kan ej överklagas 4:6 R Beslut om vilka kurser som skall erbjudas som individuellt val Beslut om vilka kurser inom gymnasiesärskolan som skall erbjudas som individuellt val 4:7 VC Gy 4:7 a R 12

13 Gymnasieförordning (SFS 2010:239) Beslut om arbetsplatsförlagt lärande, APL, på högskoleförberedande program Ansvar för anskaffande av APL-platser samt att dessa uppfyller kraven Beslut om att APL skall förläggas till skolan, samt ansvar för att åtgärder vidtas för att utbildningen skall kunna förläggas till en arbetsplats Ansvar för att anordna och erbjuda modersmålsundervisning 4:12 R 4:12 VC Gy 4:13 VC Gy Samråd med lokalt programråd 4:15-19 VC Gy Fastställande av antalet 4:22 VC Gy Kan ej överklagas undervisningstimmar samt fördelning över året av undervisningstid Ansökan om särskild variant 5:4 R Ansökan om riksrekryterande utbildning 5:14 VC Ansökan om nationellt godkänd idrottsutbildning 5:28 VC Gy Beslut om antal platser som skall avsättas i fri kvot 7:3 VC Gy Beslut om att hänsyn skall tas till färdighetsprov 7:5 R Samråd med den som tillhandahåller arbetsplatsförlagd del av utbildning inom gymnasial lärlingsutbildning 7:6 a R 13

14 Gymnasieförordning (SFS 2010:239) Beslut om preliminär samt slutlig antagning 7:7 VC Gy Beslut om antagning vid senare tidpunkt 7:8 R Byte av studieväg 7:9 R Beslut om antagning till nationella program inom gymnasiesärskolan 7:13 R Beslut om förlängd undervisning för enskild elev 9:7 R Förordning om vuxenutbildning (SFS 2011:1108) 3.1 Ansökan om ny kurs på gymnasial nivå 2:5 VC Vux Beslut om vilka nationella kurser som skall ges 2:9 VC Vux Ansvar för anskaffande av platser för arbetsplatsförlagt lärande 2:27 R 14

15 Förordning om statsbidrag lärlingsutbildning för vuxna (SFS 2010:2016) 4.1 Beslut efter förslag från lärlingsrådet vilka arbetsplatser den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen ska förläggas till Undertecknande av avtal mellan förbundet/berörda arbetsplatser Undertecknande av utbildningskontrakt mellan elev och företrädare för arbetsplats Beslut om vilka ämnesplaner som skall tillämpas Ansökan till Statens skolverk om statsbidrag avseende lärlingsutbildning för vuxna Ansvar för uppföljning och redovisning 6 Ansvarig R 7 Ansvarig R 7 Ansvarig R 9 VC Vux 13 VC Vux 17 Ansvarig R Förordning om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärtjänster (SFS 2013:70) 5.1 Ansökan om statsbidrag avseende karriärtjänster för lärare Rekvirering av statsbidrag samt intygande om att villkor är uppfyllda Ansvar för uppföljning och redovisning 19 UC 24 UC 27 UC 15

16 Yttranden, besvärsärenden och andra administrativa ärenden 6.1 Brådskande ärenden där direktionens avgörande inte kan avvaktas Representation och uppvakningar förtroendevalda Förtroendevaldas deltagande i kurser och konferenser Förbundsdirektörens deltagande i kurser och konferenser utomlands Utseende av personer som har rätt att kvittera ut rekommenderade postförsändelser och liknande Beviljande av tillstånd att använda förbundets logotyp 6:36 KL Ordf Ersättare 1:e vice ordf Ordf Ersättare 1:e vice ordf Ordf Ersättare 1:e vice ordf Ordf Ersättare 1:e vice ordf KKC Utseende/godkännande av ombud att föra förbundets talan inför domstol Ersättare UC Prövning av om överklagande inkommit i rätt tid FL 24 Beslutande delegat Beslut om avvisning av för sent inkommet överklagande FL 24 Beslutande delegat FR Omprövning av beslut som fattats av delegat FL 27 Beslutande delegat Avge yttrande med anledning av besvär över delegats beslut Beslutande delegat Prövning av enskilds begäran att få ut allmän handling TF 2:14 OSL 6:4 Ansvarig Handl FS 16

17 Yttranden, besvärsärenden och andra administrativa ärenden Beslut att helt eller delvis avslå enskilds begäran om utlämnande av allmän handling eller beslut att lämna ut den med förbehåll som inskränker enskilds rätt att röja innehållet eller annars förfoga över handlingen Yttranden till myndigheter m fl som inte är av principiell beskaffenhet eller av större vikt Yttranden över anmälningar till Skolverket, Skolinspektionen samt Barn- och elevombudsmannen Beviljande av skolgång vid specialskola med särskild inriktning, assistentstöd m m för elever i behov av omfattande stöd inkl IM Beviljande av särskilt anordnad transport/ elevresa vid tillfälliga funktionshinder samt särskilda omständigheter TF 2:14 OSL 6:4, 10:4 UC Kammarrätten VC Gy VC Adm VC Adm Avser elever inom förbundet samt elever i annan kommun (ej friskola) Ett avslagsbeslut skall vara skriftligt Beviljande av utlandsresor inom ramen för utbildningsverksamheten i anslutning till beviljade internationella projekt etc Beslut om avslag på ansökan om busskort Prövning av överklagande om avslag på busskort Lag (1991: 1100) om elevresor samt förordning (1991: 1120) VC VC Adm VC Adm Gäller både gymnasie- och vuxenutbildnin garna Endast kommunalbesvär Prövning av överklagande om avslag på inackorderingstillägg enligt 15:32 SL VC Adm FR SL 28:5, p 6 17

18 Ekonomi, upphandling 7.1 Utse mottagningsbehörighets- och beslutsattestanter Löpande inköp/ anskaffning av varor och tjänster genom avrop på ramavtal samt annan löpande anskaffning inom budget/bidrag Undertecknande av projektansökan för EU-/ESFsamt övriga internationella projekt Ansökan om statsbidrag i övriga fall än som anges i denna delegationsordning Köpa/sälja uppdragsutbildningar: undertecknande av avtal som ryms inom budget upp till 1 Mkr Köpa/sälja uppdragsutbildningar: undertecknande av avtal som ryms inom budget överstigande 1 Mkr Fastställande av utrymme och fördelning av investeringsram Inhyrning, uthyrning av fastigheter/lokaler upp till ett år då hyran ej överstiger fem prisbasbelopp Inhyrning, uthyrning av fastigheter/lokaler - avtalstider över 1 år Uppsägning av hyresavtal gällande fastigheter och lokaler Utsedd beslutsattestant R Ansvarig chef VC Vux Ansvarig chef Av tillfällig art Efter samråd med direktionen Efter samråd med direktionen Användande/beviljande av kreditkort för användning inom respektive verksamhet 18

19 Ekonomi, upphandling Förhyrning/leasing av fordon Förhyrning/leasing av övrig utrustning VC Skadestånd och ersättningsärenden upp till fem basbelopp (ej personal) Skadestånd och ersättningsärenden överstigande fem basbelopp (ej personal) Avskrivning av fordran gentemot utomstående upp till ett basbelopp Avskrivning av fordran gentemot utomstående överstigande ett basbelopp Kassation och försäljning av egendom som inte vidare kan användas i förbundets verksamhet Beslut om att fordran inte skall överlämnas till betalningsföreläggande 7.2 Beslut om deltagande i upphandling för förbundets räkning Antagande av anbud för förbundets räkning -upp till direktupphandlingsgränsen -upp till 40 basbelopp Undertecknande av leverantörsavtal för förbundets räkning efter antagande av anbud Genomförande av direktupphandling Godkänns och beslutas av direktionen VC EC VC Ansvarig tjänsteman 19

20 Personal Anställning av personal och upphörande av anställning samt disciplinåtgärder 8.1 Anställning av a) lärare b) övriga befattningar Entledigande av a) lärare b) övriga befattningar Beslut om avsked LAS 7,18 Anmäls PU Beslut om uppsägning på grund av personliga skäl Beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist Beslut om avstängning eller förbud mot tjänstgöring AB Beslut om disciplinåtgärder Beslut om förbud mot bisyssla Företrädesrätt till återanställning LAS PS Anmäls närmaste chef Inrätta och avveckla tjänster Inrätta och avveckla verksamhetsområden 20

21 Lön och övriga ersättningar 8.2 Förhandla och träffa avtal om lönesättning Rapporteras PU a) vid nyanställning b) pågående anställning Samråd PC, PS Samråd PC, PS Beslut om lönetillägg Samråd PC, PS Övriga beslut beträffande ersättningar enligt avtal, arbetstid etc Byte av semesterdag mot semesterlön Anmäls Anmäls Avtal om löneväxling till pension och semester PC Anmäls Beslut om ersättning vid fackligt uppdrag LFF 7 PS Anmäls Beslut om innehållande av lön AB PC Anmäls PU Beslut om löneförmåner i samband med arbetsskada PC Anmäls PU Arbetstid, semester och övrig ledighet 8.3 Semester, kompensationsledighet samt annan ledighet jml lagar och avtal a) Ordf b) övriga befattningar Ledighet för facklig förtroendeman LFF 6 21

22 Arbetstid, semester och övrig ledighet 8.4 Beordrande av övertid, jour, beredskap AB Tjänstledighet utan lön upp till sex månader Anmäls Tjänstledighet utan lön över sex månader PC Anmäls Medbestämmande 8.5 Teckna kollektivavtal PS Ersättare PC Anmäls PU Informations- och förhandlingsskyldighet MBL Ersättare PS Informations- och förhandlingsskyldighet MBL 38 Ersättare PS Tvisteförhandlingar MBL Tjänsteresor och konferenser 8.6 Tjänsteresa, deltagande i konferens Tjänsteresa och deltagande i konferens utomlands, som ej avser skolverksamhet/elevprojekt 22

23 Personal övrigt 8.7 Beslut om ny eller förändrad titel Samråd PC, PS Anställning efter uppnådd pensionsålder om synnerliga skäl föreligger Beslut om ned- eller avskrivning av lönefordran AB Anmäls Beslut om ändring av pensionsgrundande lön Beslut om särskild avtalspension eller annan förmån i samband med förtida pensionsavgång som ej beror på nedsatt arbetsförmåga Infordran av läkarintyg vid kortare sjukfrånvaro än 7 dagar AB Samråd PU Beslut om pension samt utfärdande av pensionsbrev Ersättare PC Uppvaktning och representation Se också riktlinjer Fastställande av arbetsordning för fördelning av arbetsmiljöuppgifter AML 23

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende (KL

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493

Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493 Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493 Innehållsförteckning Inledning... 2 Del 1 Allmänt... 3 Del 2 Ekonomi... 7 Del 3 Personal... 10 Del 4 Vuxenutbildning... 13 Del 5

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493, med förslag till anmälningsrutiner

Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493, med förslag till anmälningsrutiner Kommunstyrelsens delegationsordning beslutad 2015-01-12 dnr KS2014.0493, med förslag till anmälningsrutiner Innehållsförteckning Inledning... 2 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen... 3 Del

Läs mer

Delegeringsordning. Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m. 2011-11-01

Delegeringsordning. Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m. 2011-11-01 Delegeringsordning Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m. 2011-11-01 Antagen av kommunstyrelsen 2011-01-12 17 Reviderad av kommunstyrelsen 2011-10-12 122 Reviderad av kommunstyrelsen 2012-09-05 195 Reviderad av

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR

DELEGATIONSORDNING FÖR DELEGATIONSORDNING FÖR Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-11 27 Innehåll Allmänt om delegation... 2 Utövande av kommunalrättslig beslutanderätt... 2 Förutsättningar för nämndens delegeringsrätt...

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2015-05-11 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2015/201 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Delegationsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Delegationsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden ionsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Reviderad den 2015-06-03 Antagen den 2015-06-03 UAIN14/39 1 Innehållsförteckning 1 Anmälan av delegationsbeslut... 3 2 Rätt att besluta...

Läs mer

Delegations- och beslutsförteckning

Delegations- och beslutsförteckning Vetlanda kommun Vård- och omsorgsnämnden 2013-09-01 Delegations- och beslutsförteckning Fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2012-12-06 248 Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-10-08 162 Vetlanda

Läs mer

Delegationsordning för Kommunstyrelsen

Delegationsordning för Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2015 01 02, 4. Dnr: KS 000016/2015 901 Senast reviderad av kommunstyrelsen 2015 07 13, 206 Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Vad innebär delegation?

Läs mer

Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN

Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN Sn 231 /131009 Sn 121 /130513 Sn 76 /130313 Dnr Sn 13/00049 2013 10 09 Delegationsordning Äldre och Handikappomsorgen SÄTERS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. DELEGATION PERSONAL OCH ORGANISATION...

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2014-08-18 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Föreliggande dokument är antaget av vård- och omsorgsnämnden 2015-05-06, 63 (VON/2015:23) Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad i vård- och omsorgsnämnden 2015-01-29, 8

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad i vård- och omsorgsnämnden 2015-01-29, 8 Dnr: VON2015.0016 Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad i vård- och omsorgsnämnden 2015-01-29, 8 Innehållsförteckning Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden... 1 Del 1 Allmänt...

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Individ- och familjenämnden

Delegationsbestämmelser för Individ- och familjenämnden Individ- och familjeförvaltningen Delegationsordning dnr 2014/00120 015 700 Ansvarig Utfärdad av Berörd verksamhet IoF Nämnd Sara Lantz Hela IoF Utfärdad Reviderad Revideras senast Upphörd rutin 2015-01-02

Läs mer

Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun

Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun Delegationsordning Kommunstyrelsen Robertsfors kommun Antagen 2013-11-19 ks 152 INNEHÅLL INLEDNING 1 1. Vad innebär delegation? 1 2. Förutsättningar för kommunstyrelsens rätt att delegera 1 3. Delegationsförbud

Läs mer

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11, 17 Antagen av kommunstyrelsen 2014-12-03, 733 6 Innehållsförteckning Allmänt om delegation 3 Kommunfullmäktige.

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden

Delegationsordning för tekniska nämnden Delegationsordning för tekniska nämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas

Läs mer

DELEGERINGSORDNING KOMMUNSTYRELSEN

DELEGERINGSORDNING KOMMUNSTYRELSEN Vårgårda kommun 2014-09-17 DELEGEINGSODNING KOMMUNSTYELSEN Beslutad Kommunstyrelsen 2011-03-02 35 eviderad Kommunstyrelsen 2011-06-08 138 2011-11-09 242 2012-02-01 4 2012-02-29 31 2012-09-26 166 2013-01-16

Läs mer

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling.

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad Kommunstyrelsen 2014-01-20, 10 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning

Läs mer

Delegationsordning Överförmyndarnämnden

Delegationsordning Överförmyndarnämnden Delegationsordning Överförmyndarnämnden 2015-02-23 Delegationsordning Överförmyndarnämnden ÖFN 2015/0001-1 Fastställd av överförmyndarnämnden 2015-01-15 3. Ersätter överförmyndarens beslut ÖFM 4/2013 2013.7.

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Delegeringsregler för kommunstyrelsen

Delegeringsregler för kommunstyrelsen KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 2 1(10) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1382 003 Antagen: kommunfullmäktige 2010-12-06 105 och ändrad senast i kommunstyrelsen 2014-12-10 260. (ersätter: KS 2013-11-20

Läs mer

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Kinda kommun Antagen av kommunstyrelsen 2010-10-04 116 Innehåll Allmänt om delegationsbeslut 3 Vidaredelegering och anmälan.. 3 Rätt att besluta.. 3 Anmälan av

Läs mer

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Antagen av Vård och omsorgsnämnden 2015 01 02, 3. Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Allmänt om delegation Vad innebär delegation? Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33 38 ), innebär att

Läs mer

A. Generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder

A. Generella bestämmelser för delegation gällande för styrelsen och övriga nämnder 2015:14 Delegationsordning social- och omvårdnadsnämnd Gällande omvårdnadsförvaltningen, reviderad 2015-02-23 Antagen av social- och omvårdnadsnämnden 2014-04-15 A. Generella bestämmelser för delegation

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 16.05 Beslutande Övriga deltagande Fredrik Nelander (S), ordförande Bengt-Åke Svensson (S) Alexandra Gustafsson (S) Yvonne Breman (S) Heidi

Läs mer

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22)

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (22) antagen av kommunstyrelsen 2015-12 -15, 309 1 Gäller från 2015-01-01 Med de förbehåll, som sägs i kommunallagen 6 kap 34, uppdrar kommunstyrelsen åt utskott,

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av kommunstyrelsen, 2008-09-10 128 Reviderad: 2014-10-08 144, 2015-05-27 103 Kommunstyrelsens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska förutsättningarna

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer