Delegationsordning Kunskapsförbundet Väst. Antagen av direktionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delegationsordning Kunskapsförbundet Väst. Antagen av direktionen 2015-04-29"

Transkript

1 Delegationsordning Kunskapsförbundet Väst Antagen av direktionen

2 Innehållsförteckning sida Allmänt om delegation 3 Förkortningar och förklaringar 5 6 Gymnasieskolan, allmänt 6 Gymnasieskolan, nationellt program 6 Gymnasieskolan, introduktionsprogram 8 Gymnasieskolan, vidareutbildning fjärde tekniskt år 9 Gymnasiesärskolan 9 Vuxenutbildning 10 Särskild utbildning för vuxna 11 Svenskundervisning för invandrare (sfi) 11 Gymnasieförordning 12 Förordning om vuxenutbildning 14 Förordning om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna 15 Förordning om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärtjänster 15 Yttranden, besvärsärenden och andra administrativa ärenden 16 Ekonomi och upphandling 18 Personal 20 Anställning och upphörande av anställning 20 Lön och övriga ersättningar 21 Arbetstid, semester och övrig ledighet 22 Medbestämmande 22 Tjänsteresor och konferenser 22 Personal övrigt 23 2

3 Allmänt om delegation Delegation av beslutanderätt Kommunalförbundets direktion och dess förtroendevalda har det politiska ansvaret för direktionens verksamhet i sin helhet. Beslut enligt Kommunallagen (1991:900, KL) kan endast fattas av förbundsfullmäktige och nämnd eller av annan med stöd av delegation. Direktionen är att jämställa med förbundsfullmäktige och nämnd. Vad innebär delegation? Delegation enligt kommunallagen (KL) innebär att beslutanderätten, i ett visst ärende eller i en ärendegrupp, flyttas över till någon annan (= delegaten). Delegaten träder in i direktionens ställe. Direktionen kan inte ändra delegatens beslut, men kan återkalla delegationen. Direktionen kan också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. Vad kan delegeras? Enligt 6 kap. 34 KL får huvudmannen inte delegera beslutanderätten i följande slag av ärenden: - ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet - framställningar eller yttranden till respektive kommuns fullmäktige samt yttranden med anledning av att direktionens beslut överklagats - ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt - vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter Sammanfattningsvis kan sägas att ärenden som är av principiell beskaffenhet eller som annars är av större vikt är förbehållna direktionen. Det rör sig då om ärenden som får stora konsekvenser för förbundet och är politiska bedömningar avgörande. Delegation och verkställighet Beträffande beslut finns en skillnad mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. Någon klar gräns mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet går däremot inte att dra med exakthet. Beslut i kommunallagens mening kännetecknas exempelvis av att det finns utrymme för alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Normalt kan den typen av beslut överklagas genom laglighetsprövning enligt kommunallagen eller genom förvaltningsbesvär. Verkställighetsbeslut omfattas inte av anmälningsskyldigheten och skall skiljas från delegation. Verkställighet är faktiskt handlande eller beslut av rutinmässig karaktär som regelmässigt fattas i kraft av tjänsteställning. Ärenden som egentligen faller under verkställighet, men som tagits upp i denna delegationsordning, är till för att tydliggöra var i organisationen respektive fråga 3

4 handläggs och beslutas. Beslut utan delegation Om en anställd fattar ett beslut utan stöd av delegering kan ett sådant beslut inte överklagas genom laglighetsprövning eftersom beslutet inte kan sägas existera i kommunallagens mening. Förbundet kan dock bli civilrättsligt bundet av beslutet om mottagaren är i god tro och det rör civilrättsliga förhållanden. Vidaredelegering Direktionen kan uppdra åt förbundsdirektören att fatta vissa beslut och samtidigt medge att förbundsdirektören i sin tur får överlåta sin beslutanderätt till annan anställd inom förbundet genom vidaredelegering. Beslut som fattats genom vidaredelegation skall anmälas till förbundsdirektören. Någon uttrycklig skyldighet för förbundsdirektören att anmäla dessa beslut till direktionen föreligger däremot inte. Endast förbundsdirektören har rätt att vidaredelegera. Rektor får exempelvis inte vidaredelegera de beslutsbefogenheter som enligt delegationsordningen skall ligga på rektor. Ersättare för delegat Om det för en delegat skriftligen utses en ersättare i händelse av frånvaro, t ex vid semester, äger ersättaren rätt att fatta samma delegationsbeslut som ordinarie delegat. Delegation av beslutanderätten i brådskande ärenden där direktionens avgörande inte kan inväntas Direktionen får enligt 6 kap. 36 KL uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot i direktionen att besluta i ärenden som är så brådskande att direktionens avgörande inte kan avvaktas. Vilka beslut som kan delegeras och om det finns några begränsningar framgår inte av lagtexten. Ärenden som avgjorts med stöd av denna bestämmelse skall anmälas vid direktionens nästa sammanträde. Denna typ beslut anses som ett beslut av direktionen. Anmälan av delegationsbeslut Beslut som fattats med stöd av delegation skall enligt 6 kap KL anmälas till direktionen. Tidpunkten för anmälan bestämmer beräkningen av besvärstiden när det gäller överklagande, laglighetsprövning, s k kommunalbesvär. Tidpunkten räknas tre veckor från den dag som protokollet har justerats och anslagits. Vid förvaltningsbesvär är tiden för överklagande tre veckor, räknat från den dag när den som beslutet rör, tagit del av beslutet. 4

5 Förkortningar och förklaringar AB Allmänna bestämmelser AML Arbetsmiljölagen (1977:1160) EC Ekonomichef Förbundsdirektör FL Förvaltningslagen (1986:223) FR Förvaltningsrätten FS Förbundssekreterare GyF Gymnasieförordningen (2010:2039) Handl Handläggare HSL Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) KarF Förordning om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärtjänster (2013:70) KfV Kunskapsförbundet Väst KKC Kommunikations- och kanslichef KL Kommunallagen (1991:900) LAS Lag om anställningsskydd (1982:80) LäF Förordning om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna (2010:2016) MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet (1976:580) Ordf Direktionens ordförande 1:e vice ordf Direktionens förste vice ordförande OSL Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) PC Personalchef PS Personalstrateg PSL Patientsäkerhetslagen (2010:659) PU Personalutskott R Rektor SL (2010:800) SÖ Skolväsendets överklagandenämnd TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105) UC Utvecklingschef VC Verksamhetschef VC Adm Verksamhetschef administration VC Gy Verksamhetschef gymnasieskolan VC Vux Verksamhetschef vuxenutbildningen VuF Förordning om vuxenutbildning (2011:1108) 5

6 Allmänt 1.1 Beslut om att använda lärare enligt 2:13, 18 SL 2:19 SL VC Ansvar för att nödvändiga åtgärder vidtas om det vid uppföljning genom klagomål eller annat framkommer att det finns brister i verksamheten Ansvar för att personalen fullgör de skyldigheter som föreskrivs i 6 kap SL mot kränkande behandling Ansvar för att målinriktat arbete bedrivs för att motverka kränkande behandling Ansvar för att förebygga och förhindra att elever utsätts för kränkande behandling Ansvar för att det årligen upprättas en översiktsplan över de åtgärder som behövs för att förhindra kränkande behandling av elever Ansvar för att utreda omständigheterna kring uppgivna kränkningar och i förekommande fall vidta åtgärder som förhindrar framtida kränkande behandling 4:8 SL VC 6:5 SL VC 6:6 SL VC 6:7 SL VC 6:8 SL VC 6:10 SL VC Rektor är skyldig att anmäla till huvudmannen Anmälan och utredning skickas till FS Gymnasieskolan, allmänt 1.2 Ansvar för antagning till de utbildningar som anordnas av huvudmannen 15:12 SL VC Gy 6

7 Gymnasieskolan, allmänt Information till hemkommunen då en elev börjar/slutar eller är frånvarande utan giltigt skäl i betydande utsträckning Beslut om att eleverna skall hålla sig med enstaka egna hjälpmedel 15:15 SL R 15:17 SL R Gymnasieskolan, nationellt program 1.3 Beslut om avslag på ansökan om stöd till inackordering Undertecknande av kontrakt avseende gymnasial lärlingsutbildning 15:32 VC Adm FR SL 28:5, p 6 16:11 a R Beslut om senare antagning 16:12 R Beslut om avvikelse från innehåll i nationellt program för enskild elev Beslut om att utbildningen fördelas på längre än tre läsår Beslut om beviljande av särskilt stöd genom elevassistent o d y l för elev i behov av särskilt stöd Beslut om dispens avseende behörighet i engelska (engelskdispens) Beslut om mottagande samt beslut att ej ta emot obehörig sökande 16:14 R Kan ej överklagas 16:15 R VC Adm /interkommunalt VC Gy/KfV 16:32 VC Gy Efter samråd i antagningsråd et 16:36, 17:14 VC Gy SÖ SL 28:12, p 7 7

8 Gymnasieskolan, nationellt program Yttrande över elevs ansökan till gymnasieutbildning i annan kommun samt mottagandebeslut av elev från annan kommun Ingående av avtal för enskild elev som går ett IMprogram där priset ej regleras i skollagen Ingående av avtal för enskild elev som går ett IMprogram där priset ej regleras i skollagen Interkommunal ersättning/debitering, fastställande av prislista samt belopp Fastställande av bidragsbelopp till friskolor 16:48 VC Gy 16:50 VC Adm Gäller elev till annan kommun 16:50 R Gäller mottagande av elev från annan kommun 16:50-51 VC Adm 16:52-53, 55 VC Adm FR SL 28:5, p Beslut om beviljande av tilläggsbelopp för elev i behov av särskilt stöd 16:54 VC Adm VC Gy Gymnasieskolan, introduktionsprogram 1.4 Förlängning av preparandutbildning 17:5 R Maximalt 2 år Minskad omfattning på utbildningen för enskild elev Ansvar för upprättande av årlig utbildningsplan för introduktionsprogram 17:6 R 17:7 R Fastställs av direktionen Beslut om mottagande vid synnerliga skäl 17:11 2 st, 6:2 GyF R Obs 6:2 GyF 8

9 Gymnasieskolan, introduktionsprogram Prövning av behörighet och mottagande till yrkesintroduktion och programinriktat individuellt val Mottagande till introduktionsutbildningar som inte anordnats för en grupp elever 17:14 R 17:19 R Vidareutbildning fjärde tekniskt år, T4 1.5 Prövning av behörighet och mottagande till utbildning 17a:18 R 15:12, 13 om urval Gymnasiesärskolan 1.6 Prövning av om den sökande tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan 18:5, 7:5 2 st R 18:5, 7 SÖ SL 28:12, p Beslut om att en elev inte 18:7 VC Gy tillhör målgruppen om utredning enligt 18:6 SL visar detta Ansvar för antagning 18:12 R SÖ SL 28:12, p Beslut om avslag på ansökan om stöd till inackordering Beslut om att utbildningen får fördelas på längre tid än fyra år 18:32 R FR SL 28:5, p 6 19:17 R 9

10 Gymnasiesärskolan Prövning och beslut om mottagande Yttrande över elevs ansökan till gymnasiesärskola i annan kommun Beslut om beviljande av tilläggsbelopp för elev i behov av särskilt stöd Interkommunal ersättning/debitering: fastställande av prislista Fastställande av bidragsbelopp till friskolor 19:29 R 19:29 1 st SÖ SL 28:12, p 7 19:41 R 19:47 R 19:43 VC Adm Kan ej överklagas 19:45-48 VC Adm FR SL 28:5, p 2 Kommunal vuxenutbildning 1.7 Beslut om att vissa böcker/lärverktyg skall anskaffas av eleverna själva 20:7 R Yttrande över elevs ansökan om utbildning på grundläggande nivå hos annan huvudman mottagande av sökande från annan kommun Yttrande över elevs ansökan om utbildning på gymnasial nivå hos annan huvudman Beslut om mottagande av sökande till utbildning på gymnasial nivå Beslut om antagning av sökande till utbildning på gymnasial nivå 20:14 R 20:15 R 20:22 R 20:23 R 10

11 Kommunal vuxenutbildning Information om möjlighet till intyg 20:34 R Interkommunal ersättning/debitering: fastställande av prislista VC Vux Särskild utbildning för vuxna 1.8 Beslut om att vissa böcker/lärverktyg skall anskaffas av eleverna själva Beslut om mottagande samt antagande av sökande 21:6 R 21:7 R Information om möjlighet till intyg 21:23 R Utbildning i svenska för invandrare, sfi 1.9 Beslut om att eleverna skall hålla sig med enstaka egna lärverktyg 22:5 R Beslut om att undervisningens omfattning skall minskas för enskild elev 22:6 R Samverkan med arbetslivet 22:7-9 VC Vux 11

12 Utbildning i svenska för invandrare, sfi Beslut om mottagande 22:15 R Beslut om att avbryta utbildning 22:16 R Beslut om att elev på nytt skall beredas utbildning 22:17 R Information om möjlighet till intyg 22:28 R Gymnasieförordning (SFS 2010:239) 2.1 Fastställande av höstrespektive vårterminens början och slut Fastställande av antal dagar för idrott och friluftsverksamhet Beslut om programfördjupningskurser 3:1, 2 Kan ej överklagas 3:5 R Kan ej överklagas 4:6 R Beslut om vilka kurser som skall erbjudas som individuellt val Beslut om vilka kurser inom gymnasiesärskolan som skall erbjudas som individuellt val 4:7 VC Gy 4:7 a R 12

13 Gymnasieförordning (SFS 2010:239) Beslut om arbetsplatsförlagt lärande, APL, på högskoleförberedande program Ansvar för anskaffande av APL-platser samt att dessa uppfyller kraven Beslut om att APL skall förläggas till skolan, samt ansvar för att åtgärder vidtas för att utbildningen skall kunna förläggas till en arbetsplats Ansvar för att anordna och erbjuda modersmålsundervisning 4:12 R 4:12 VC Gy 4:13 VC Gy Samråd med lokalt programråd 4:15-19 VC Gy Fastställande av antalet 4:22 VC Gy Kan ej överklagas undervisningstimmar samt fördelning över året av undervisningstid Ansökan om särskild variant 5:4 R Ansökan om riksrekryterande utbildning 5:14 VC Ansökan om nationellt godkänd idrottsutbildning 5:28 VC Gy Beslut om antal platser som skall avsättas i fri kvot 7:3 VC Gy Beslut om att hänsyn skall tas till färdighetsprov 7:5 R Samråd med den som tillhandahåller arbetsplatsförlagd del av utbildning inom gymnasial lärlingsutbildning 7:6 a R 13

14 Gymnasieförordning (SFS 2010:239) Beslut om preliminär samt slutlig antagning 7:7 VC Gy Beslut om antagning vid senare tidpunkt 7:8 R Byte av studieväg 7:9 R Beslut om antagning till nationella program inom gymnasiesärskolan 7:13 R Beslut om förlängd undervisning för enskild elev 9:7 R Förordning om vuxenutbildning (SFS 2011:1108) 3.1 Ansökan om ny kurs på gymnasial nivå 2:5 VC Vux Beslut om vilka nationella kurser som skall ges 2:9 VC Vux Ansvar för anskaffande av platser för arbetsplatsförlagt lärande 2:27 R 14

15 Förordning om statsbidrag lärlingsutbildning för vuxna (SFS 2010:2016) 4.1 Beslut efter förslag från lärlingsrådet vilka arbetsplatser den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen ska förläggas till Undertecknande av avtal mellan förbundet/berörda arbetsplatser Undertecknande av utbildningskontrakt mellan elev och företrädare för arbetsplats Beslut om vilka ämnesplaner som skall tillämpas Ansökan till Statens skolverk om statsbidrag avseende lärlingsutbildning för vuxna Ansvar för uppföljning och redovisning 6 Ansvarig R 7 Ansvarig R 7 Ansvarig R 9 VC Vux 13 VC Vux 17 Ansvarig R Förordning om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärtjänster (SFS 2013:70) 5.1 Ansökan om statsbidrag avseende karriärtjänster för lärare Rekvirering av statsbidrag samt intygande om att villkor är uppfyllda Ansvar för uppföljning och redovisning 19 UC 24 UC 27 UC 15

16 Yttranden, besvärsärenden och andra administrativa ärenden 6.1 Brådskande ärenden där direktionens avgörande inte kan avvaktas Representation och uppvakningar förtroendevalda Förtroendevaldas deltagande i kurser och konferenser Förbundsdirektörens deltagande i kurser och konferenser utomlands Utseende av personer som har rätt att kvittera ut rekommenderade postförsändelser och liknande Beviljande av tillstånd att använda förbundets logotyp 6:36 KL Ordf Ersättare 1:e vice ordf Ordf Ersättare 1:e vice ordf Ordf Ersättare 1:e vice ordf Ordf Ersättare 1:e vice ordf KKC Utseende/godkännande av ombud att föra förbundets talan inför domstol Ersättare UC Prövning av om överklagande inkommit i rätt tid FL 24 Beslutande delegat Beslut om avvisning av för sent inkommet överklagande FL 24 Beslutande delegat FR Omprövning av beslut som fattats av delegat FL 27 Beslutande delegat Avge yttrande med anledning av besvär över delegats beslut Beslutande delegat Prövning av enskilds begäran att få ut allmän handling TF 2:14 OSL 6:4 Ansvarig Handl FS 16

17 Yttranden, besvärsärenden och andra administrativa ärenden Beslut att helt eller delvis avslå enskilds begäran om utlämnande av allmän handling eller beslut att lämna ut den med förbehåll som inskränker enskilds rätt att röja innehållet eller annars förfoga över handlingen Yttranden till myndigheter m fl som inte är av principiell beskaffenhet eller av större vikt Yttranden över anmälningar till Skolverket, Skolinspektionen samt Barn- och elevombudsmannen Beviljande av skolgång vid specialskola med särskild inriktning, assistentstöd m m för elever i behov av omfattande stöd inkl IM Beviljande av särskilt anordnad transport/ elevresa vid tillfälliga funktionshinder samt särskilda omständigheter TF 2:14 OSL 6:4, 10:4 UC Kammarrätten VC Gy VC Adm VC Adm Avser elever inom förbundet samt elever i annan kommun (ej friskola) Ett avslagsbeslut skall vara skriftligt Beviljande av utlandsresor inom ramen för utbildningsverksamheten i anslutning till beviljade internationella projekt etc Beslut om avslag på ansökan om busskort Prövning av överklagande om avslag på busskort Lag (1991: 1100) om elevresor samt förordning (1991: 1120) VC VC Adm VC Adm Gäller både gymnasie- och vuxenutbildnin garna Endast kommunalbesvär Prövning av överklagande om avslag på inackorderingstillägg enligt 15:32 SL VC Adm FR SL 28:5, p 6 17

18 Ekonomi, upphandling 7.1 Utse mottagningsbehörighets- och beslutsattestanter Löpande inköp/ anskaffning av varor och tjänster genom avrop på ramavtal samt annan löpande anskaffning inom budget/bidrag Undertecknande av projektansökan för EU-/ESFsamt övriga internationella projekt Ansökan om statsbidrag i övriga fall än som anges i denna delegationsordning Köpa/sälja uppdragsutbildningar: undertecknande av avtal som ryms inom budget upp till 1 Mkr Köpa/sälja uppdragsutbildningar: undertecknande av avtal som ryms inom budget överstigande 1 Mkr Fastställande av utrymme och fördelning av investeringsram Inhyrning, uthyrning av fastigheter/lokaler upp till ett år då hyran ej överstiger fem prisbasbelopp Inhyrning, uthyrning av fastigheter/lokaler - avtalstider över 1 år Uppsägning av hyresavtal gällande fastigheter och lokaler Utsedd beslutsattestant R Ansvarig chef VC Vux Ansvarig chef Av tillfällig art Efter samråd med direktionen Efter samråd med direktionen Användande/beviljande av kreditkort för användning inom respektive verksamhet 18

19 Ekonomi, upphandling Förhyrning/leasing av fordon Förhyrning/leasing av övrig utrustning VC Skadestånd och ersättningsärenden upp till fem basbelopp (ej personal) Skadestånd och ersättningsärenden överstigande fem basbelopp (ej personal) Avskrivning av fordran gentemot utomstående upp till ett basbelopp Avskrivning av fordran gentemot utomstående överstigande ett basbelopp Kassation och försäljning av egendom som inte vidare kan användas i förbundets verksamhet Beslut om att fordran inte skall överlämnas till betalningsföreläggande 7.2 Beslut om deltagande i upphandling för förbundets räkning Antagande av anbud för förbundets räkning -upp till direktupphandlingsgränsen -upp till 40 basbelopp Undertecknande av leverantörsavtal för förbundets räkning efter antagande av anbud Genomförande av direktupphandling Godkänns och beslutas av direktionen VC EC VC Ansvarig tjänsteman 19

20 Personal Anställning av personal och upphörande av anställning samt disciplinåtgärder 8.1 Anställning av a) lärare b) övriga befattningar Entledigande av a) lärare b) övriga befattningar Beslut om avsked LAS 7,18 Anmäls PU Beslut om uppsägning på grund av personliga skäl Beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist Beslut om avstängning eller förbud mot tjänstgöring AB Beslut om disciplinåtgärder Beslut om förbud mot bisyssla Företrädesrätt till återanställning LAS PS Anmäls närmaste chef Inrätta och avveckla tjänster Inrätta och avveckla verksamhetsområden 20

21 Lön och övriga ersättningar 8.2 Förhandla och träffa avtal om lönesättning Rapporteras PU a) vid nyanställning b) pågående anställning Samråd PC, PS Samråd PC, PS Beslut om lönetillägg Samråd PC, PS Övriga beslut beträffande ersättningar enligt avtal, arbetstid etc Byte av semesterdag mot semesterlön Anmäls Anmäls Avtal om löneväxling till pension och semester PC Anmäls Beslut om ersättning vid fackligt uppdrag LFF 7 PS Anmäls Beslut om innehållande av lön AB PC Anmäls PU Beslut om löneförmåner i samband med arbetsskada PC Anmäls PU Arbetstid, semester och övrig ledighet 8.3 Semester, kompensationsledighet samt annan ledighet jml lagar och avtal a) Ordf b) övriga befattningar Ledighet för facklig förtroendeman LFF 6 21

22 Arbetstid, semester och övrig ledighet 8.4 Beordrande av övertid, jour, beredskap AB Tjänstledighet utan lön upp till sex månader Anmäls Tjänstledighet utan lön över sex månader PC Anmäls Medbestämmande 8.5 Teckna kollektivavtal PS Ersättare PC Anmäls PU Informations- och förhandlingsskyldighet MBL Ersättare PS Informations- och förhandlingsskyldighet MBL 38 Ersättare PS Tvisteförhandlingar MBL Tjänsteresor och konferenser 8.6 Tjänsteresa, deltagande i konferens Tjänsteresa och deltagande i konferens utomlands, som ej avser skolverksamhet/elevprojekt 22

23 Personal övrigt 8.7 Beslut om ny eller förändrad titel Samråd PC, PS Anställning efter uppnådd pensionsålder om synnerliga skäl föreligger Beslut om ned- eller avskrivning av lönefordran AB Anmäls Beslut om ändring av pensionsgrundande lön Beslut om särskild avtalspension eller annan förmån i samband med förtida pensionsavgång som ej beror på nedsatt arbetsförmåga Infordran av läkarintyg vid kortare sjukfrånvaro än 7 dagar AB Samråd PU Beslut om pension samt utfärdande av pensionsbrev Ersättare PC Uppvaktning och representation Se också riktlinjer Fastställande av arbetsordning för fördelning av arbetsmiljöuppgifter AML 23

Lagrum Kommentar/Villkor Delegat

Lagrum Kommentar/Villkor Delegat 1 Delegationsordning för utbildningsnämnden Beslutad 2015-11-25 89 A A1 A2 A3 A4 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att nämndens beslut inte kan inväntas. Pröva utlämnande av allmän handling,

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Delegationsbestämmelser för direktionen 2011-2014 Dnr 153-2011 j! Delegationsbestämmelser 1 Delegationsbestämmelser för direktionen i Jämtlands Gymnasieförbund Delegationsbestämmelser

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Delegationsbestämmelser för direktionen 2011-2014 Dnr 153-2011 Delegationsbestämmelser för direktionen i Jämtlands Gymnasieförbund Delegationsbestämmelser för Jämtlands Gymnasieförbund

Läs mer

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen Delegationsordning 2015-09-17 Arbetsmarknads- och snämndens delegationsordning för en AVN 2015/0098-4 002 Antagen av arbetsmarknads- och snämnden den 17 september 2015 75 UTBILDNINGSKONTORET NORRKÖPINGS

Läs mer

Lagrum Kommentar/Villkor Delegat

Lagrum Kommentar/Villkor Delegat 1 Delegationsordning för utbildningsnämnden Beslut UN 2016-09-07 56 A A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att nämndens beslut inte kan inväntas. Pröva utlämnande av

Läs mer

Delegationsordning för Bildningsnämnden

Delegationsordning för Bildningsnämnden 1 Utbildningsförvaltningen Delegationsordning för Bildningsnämnden Beslutad i nämnd 2011-06-16, rev. 2013-06-19, rev. 2015-05-28 Gäller för utbildning inom n och n som påbörjas efter den 1 juli 2011. Gäller

Läs mer

Delegationsordning Bildningsnämnden. Beslutad i nämnd: Reviderad Gäller från Linköpings kommun linkoping.

Delegationsordning Bildningsnämnden. Beslutad i nämnd: Reviderad Gäller från Linköpings kommun linkoping. Delegationsordning Bildningsnämnden Beslutad i nämnd: 2016-06-16 Reviderad 2017-06-15 Gäller från 2016-08-01 Linköpings kommun linkoping.se Bilaga 1 innehåller delegationsordning för utbildning inom kommunal

Läs mer

Utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING. Antagen av utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING. Antagen av utbildningsnämnden Utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-08 1 FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELS DELEGATIONSORDNING Med delegationsordning avses en förteckning över ärenden som visar vilka ärenden

Läs mer

Delegationsordning för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Delegationsordning för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Delegationsordning för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Förkortningar: SFS Svensk författningssamling Sl Skollagen Gf Gymnasieförordningen Vf Vuxenutbildningsförordningen Ärenden Lagrum Delegat Anmärkning

Läs mer

DELEGERINGSORDNING FÖR HÄLSINGLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND

DELEGERINGSORDNING FÖR HÄLSINGLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND Överföring av beslutanderätt Regler om delegering inom nämnd finns i Kommunallagen 6 kap 33-38. Där anges att nämnd kan uppdra åt en anställd att besluta på nämndens vägnar i visst ärende eller viss grupp

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER 2013-10-08 Dnr UTN 2013/196 DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER Fastställd av Utbildningsnämnden 2011-04-19. ionsordningen gäller från och med 2011-07-01. Reviderad 2013-10-08 Utbildningsnämnden

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 1 2 Innehållsförteckning Generella bestämmelser för delegering av beslutsrätt... 3 Delegeringsförbud... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 3 Vidaredelegation... 4

Läs mer

Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet.

Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. Ersätter Utbytt den Sign 1:9 INFORMATION Allmänt om delegationer Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. KL kap 6 33 En nämnd får uppdra åt ett utskott,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. för den kommunala produktionsverksamheten

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. för den kommunala produktionsverksamheten KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING för den kommunala produktionsverksamheten Antagen XXXX-XX-XX, 2 (13) INFORMATION Lagstiftning om delegation Kommunallagen 1991:900 (KL) reglerar möjligheten att delegera

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för utbildningsnämnden Dokumentets syfte Delegationsordningen anger vilka som är delegater inom utbildningsnämndens ansvarsområden Dokumentet gäller för All verksamhet

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FOKUSFÖRVALTNINGEN

DELEGATIONSORDNING FOKUSFÖRVALTNINGEN 11-11-18 DALS-EDS KOMMUN Beslut Fokusnämnden 2008-04-09, 36 Reviderad Fokusnämnden 2008-12-10, 140 Reviderad Fokusnämnden 2009-01-28, 7 Reviderad FOKUS-nämnden 2011-11-09 88 DELEGATIONSORDNING FOKUSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Undertecknande av handlingar i landstingsstyrelsens namn

Undertecknande av handlingar i landstingsstyrelsens namn 1 DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN Fastställd den 17 december 2002, 253, kompletterad och ändrad den 17 juni 2003, 146, den 16 mars 2004, 75, den 14 december 2004, 331, den 13 mars 2007, 46,

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Fastställd Barn- och utbildningsnämnden 2011-08-31, 106 Reviderad 2012-11-21, 128 Reviderad 2015-06-17, 85 Diarienummer BUN 2015:86 Delegationsordning

Läs mer

Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum

Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Ledning - organisation Ansvar och befogenheter 11.02 1(11) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum eviderad

Läs mer

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Med tillämpning av 6 kap 34 kommunallagen delegeras till ordföranden eller vid förfall för denne förste eller

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden ut om vidaredelegation fattat av sektorschef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn 2015-01-01 Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8 Barn d Datum 2009-02-13 1 (5) BUN/2009:20-600 Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden 2009-02-12, 8 Ärende Delegat A. Skollagens föreskrifter 3 kap. Skolplikt och motsvarande

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av styrelsen för Nässjö lärcenter: 2013-03-20 12 Reviderad: 2015-02-18 17 Styrelsens för Nässjö lärcenter delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska

Läs mer

DELEGATIONSORDNING PRODUKTIONSSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING PRODUKTIONSSTYRELSEN 1 DELEGATIONSORDNING PRODUKTIONSSTYRELSEN Antagen ÅÅÅÅ-MM-DD, INFORMATION Lagstiftning om delegationer Kommunallagen 1991:900 (KL) reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet.

Läs mer

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll ionsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll Inledning... 2 Skillnaden mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut... 2 Anmälan av delegationsbeslut...

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 2 (8) 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Barn- och utbildningsnämnden avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin

Läs mer

Delegationsordning för arbetsmarknadsnämnden

Delegationsordning för arbetsmarknadsnämnden Delegationsordning för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: arbetsmarknadsnämnden Fastställt: 2015-01-12, 7 Ansvar för revidering: arbetsmarknadsförvaltningen Gäller för: arbetsmarknadsnämnden/förvaltningen

Läs mer

Delegeringsordning. Antagen av Kunskapsförbundet Västs direktion 2012-09-06, 7

Delegeringsordning. Antagen av Kunskapsförbundet Västs direktion 2012-09-06, 7 Delegeringsordning Antagen av Kunskapsförbundet Västs direktion 2012-09-06, 7 Delegeringsordning Innehållsförteckning Förkortningar m.m... 1 Förkortningar på delegater...1 Förkortningar på lagar, författningar

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Generella bestämmelser DELEGATIONSORDNING

Läs mer

Delegationsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Delegationsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden ionsordning för Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Reviderad den 2015-06-03 Antagen den 2015-06-03 UAIN14/39 1 Innehållsförteckning 1 Anmälan av delegationsbeslut... 3 2 Rätt att besluta...

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING 1 (5) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-07, 55. Redaktionella ändringar, kanslichef 2008-09-19. Ändringar antagna av kommunstyrelsen (KS) 2012-08-07, 145. Allmänna

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden. Version: 3. Beslutsinstans: Regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden. Version: 3. Beslutsinstans: Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Version: 3 Beslutsinstans: 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2016-02-02 Nyutgåva 2. 2016-03-01 3. 2016-04-05 Anpassningar till gemensamma regler

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum

Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Ledning - organisation Ansvar och befogenheter 11.02 1(10) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad

Läs mer

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden XX Dokumenttyp: Delegationsordning Dokumentet gäller för, personalkategori: Samtliga beslutsfattare Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: XX Diarienummer: 2015.150

Läs mer

Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER

Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER Fastställd av barn- och skolnämnden 2013-01-30, 11 Gäller från 2013-02-12 skolnämnden delegerar beslutanderätt enligt

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING Reviderad 2016-11-03 Delegering Det är de förtroendevalda som har det politiska ansvaret för kommunens verksamhet. Beslut enligt Kommunallagen kan endast

Läs mer

DELEGATIONSORDNING KOMMUNSTYRELSEN FÖR. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129

DELEGATIONSORDNING KOMMUNSTYRELSEN FÖR. Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2010-04-28, 129 2 Allmänt om delegation Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. KL

Läs mer

Delegationsordning för Valnämnden i Strängnäs kommun

Delegationsordning för Valnämnden i Strängnäs kommun 1/7 Beslutad: Valnämnden 2014-02-27 41 Gäller fr o m: 2014-02-27 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: - Ansvarig: Valnämnden Stabsavdelningen för Valnämnden i Strängnäs kommun 1. Lagstiftningen Kommunallagens

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BILDNINGSNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR BILDNINGSNÄMNDEN 2007-08-01 Bildningsnämnden 2007-06-12 61 Reviderad 2007-08-28 85 Sammanträdeshandling BIN 10-2007 1 Innehållsförteckning Sid Förkortningar 3 Allmänna föreskrifter

Läs mer

Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund

Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund Reviderad av direktionen 2012-06-26 Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund Bestämmelser angående delegation 1. Denna delegationsordning har fastställts av direktionen 2010-06-28 att gälla från

Läs mer

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Delegationsordning samverkansnämnden arbetsmarknad ...

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Delegationsordning samverkansnämnden arbetsmarknad ... modell plan policy regel Delegationsordning samverkansnämnden arbetsmarknad program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Samverkansnämnden arbetsmarknad Beslutandedatum:

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FOKUS-förvaltningen

DELEGATIONSORDNING FOKUS-förvaltningen Revideras 2016-11-15, 103 Reviderad 2016-09-20, 84 Reviderad 2014-03-12, 25 Reviderad 2013-10-02, 78 Reviderad 2011-12-14, 102 Reviderad 2011-11-09, 88 Reviderad 2009-01-28, 7 Reviderad 2008-12-10, 140

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden FÖRFATTNING 1.3.2 1(9) Antagen av barn- och utbildningsnämnden 91/14 2014-BUN-102 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Denna delegationsordning ersätter tidigare beslutade angivna ärendekategorier.

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden Beslutad

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden Beslutad 1 Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden Beslutad 2016-04-20 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Ansvarsområden... 3 Överföring av beslutanderätt Kommunallagen (KL 6 kap. 33 )... 3 Skillnaden

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens delegeringsförteckning

Barn- och utbildningsnämndens delegeringsförteckning Barn- och utbildningsnämndens delegeringsförteckning Reviderad 2015-09-15 Dokumenttyp: Dokumentnamn: Diarienummer: BUN 2015/0207 Beslutad av: Beslutsdatum: Giltig till och med: BUN 2015-04-29, 51 Gäller

Läs mer

Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB

Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB Bilaga 1 Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB Innehållsförteckning 1. Allmänna ärenden Sid. 4-5 2. Personalärenden Sid. 5-8 3. Ekonomi Sid 8-9 Förkortningar/Definitioner Verkställande

Läs mer

Ekonomifrågor enligt ekonomipolicyn Uppdatering av beslutsattestantförteckning Beslut om löpande uppdateringar av den av nämnden årligen fastställda förteckningen av beslutsattestanter. Attestfrågor enligt

Läs mer

Delegationsordning Reviderad Reviderad

Delegationsordning Reviderad Reviderad Delegationsordning 2011-01-01 Reviderad 2014-08-26 Reviderad 2015-02-17 Antagen av kultur- och turismnämnden 2015-02-17 8 Kultur- och turismnämndens handling nr 5-2015 Innehållsförteckning Allmänna föreskrifter

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015: 27 Infördes i författningssamlingen den 4 juni 2015 Kultur- och fritidsnämnden beslutade 1 den 20 maj 2015 om följande

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling UTBILDNINGSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:02 Infördes i författningssamlingen den 27 januari 2015 Utbildningsnämnden beslutade 1 den 9 januari 2015 om följande delegationsordning.

Läs mer

Delegationsordning för Tekniska nämnden

Delegationsordning för Tekniska nämnden LULEÅ KOMMUN DELEGATION Dnr 1 (5) Beslut TN 2012-12-13, 149 Susanne Rimpisalo Enhetschef Tekniska nämnden Delegationsordning för Tekniska nämnden Allmänt om delegering Regler om delegering av nämndsärenden

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Kommunledning Ärendenr: 2015/267 Fastställd: KS 2009-11-10 Reviderad: KS 2016-03-09 FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kommunstyrelsen 2/16 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Generella

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2010-xx-xx

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2010-xx-xx DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 2010-xx-xx 1. Sammanfattning:... 2 2. Regler kring delegering... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Ej delegeringsbara ärenden... 3 2.3 Delegering i brådskande

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Delegationsbestämmelser för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och Riktlinjer

Läs mer

Delegeringsordning. Personal- och organisationsfrågor Gäller fr.o.m Antagen av Kommunstyrelsen , 165

Delegeringsordning. Personal- och organisationsfrågor Gäller fr.o.m Antagen av Kommunstyrelsen , 165 Delegeringsordning Personal- och organisationsfrågor Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Antagen av Kommunstyrelsen 2016-09-14, 165 Delgeringsordning 2016-09-14 Personal- och organisationsfrågor Innehållsförteckning

Läs mer

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Sida 1 (7) BILAGA 3 Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Delegeringsordning Anvisningar för delegater Allmänna förutsättningar

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2015-05-21 50 1 DELEGATIONSORDNING 2015-05-21 v. 1.1 Handläggare: Cecilia

Läs mer

15 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen

15 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen 15 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen Bilaga KS 2013/9/3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Personalkontoret HR-konsult Hans-Göran Noren Kommunstyrelsen 1{3) 2013-04-0 SALA KOMMUN KommunstvrelsePs

Läs mer

Delegeringsordning. Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22. Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5

Delegeringsordning. Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22. Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5 Delegeringsordning Kultur- och fritidsnämnden Gäller fr.o.m. 2016-01-22 Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2016-01-18, 5 Delgeringsordning 2016-01-18 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden

Delegationsordning för fastighetsnämnden FN 2016/0135 1 för fastighetsnämnden Delegationens syfte Fastighetsnämndens ansvar och befogenheter regleras i fastighetsnämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att

Läs mer

Delegeringsordning. Bildningsnämnden Gäller fr.o.m 2013-08-01

Delegeringsordning. Bildningsnämnden Gäller fr.o.m 2013-08-01 Delegeringsordning Bildningsnämnden Gäller fr.o.m 2013-08-01 Antaget av Bildningsnämnden 2011-08-30 77 Reviderad av Bildningsnämnden 2013-03-05 19 Reviderad av Bildningsnämnden 2014-02-04 6 Reviderad av

Läs mer

Utbildningsnämndens delegationsordning

Utbildningsnämndens delegationsordning Utbildningsnämndens delegationsordning Antagen av utbildningsnämnden 2013-01-23, 2 Sida 1 av 21 INLEDNING Delegationsordning Med delegationsordning avses en förteckning över sådana ärenden som det enligt

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-11-24, 78 Dnr 95/2013.002 1 av 6 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 27 augusti 2012. 1. Delegeringsförbud Nämnden delegerar beslutanderätten

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 eglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas

Läs mer

1(14) Delegeringsordning. för. Barn- och utbildningsnämnden. Giltig fr o m 2013-02-27

1(14) Delegeringsordning. för. Barn- och utbildningsnämnden. Giltig fr o m 2013-02-27 1(14) Delegeringsordning för Barn- och utbildningsnämnden Giltig fr o m 2013-02-27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2(14) DEL 1 Allmänt om delegering Sida 3 Beslutsfattande 3 Ersättare för delegat 4 älan om beslut

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-04, 210. Kommunstyrelsens delegationsordning avseende kommunledningskontoret och personalutskottet Gemensamma regler Styrelsen får uppdra

Läs mer

UtbN Förteckning över lägsta nivå för delegation Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Lägsta nivå Kommentar. Ec EPR. Ec EPR

UtbN Förteckning över lägsta nivå för delegation Ärendegrupp/ärende Lagrum m.m. Lägsta nivå Kommentar. Ec EPR. Ec EPR 4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer Skollagen 7, 24 kap. Punkterna följer i huvudsak den ordning de kommer i skollagen 401 Beslut om mottagande av barn i grundsärskolan Beslut,

Läs mer

Delegationsordning. för Barn- och ungdomsnämnden. Haparanda stad

Delegationsordning. för Barn- och ungdomsnämnden. Haparanda stad Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden Haparanda stad 1 Delegationens innebörd Att delegera innebär att lämna över beslutanderätt. Den som fått beslutanderätt kallas delegat. Delegaten kan sägas

Läs mer

Bildningsnämndens Delegationsordning

Bildningsnämndens Delegationsordning Bildningsnämndens Delegationsordning Beslutat av Bildningsnämnden 2013-12-11 107 Dnr 2013-116 2 Innehållsförteckning Generella bestämmelser för delegering av beslutsrätt... 2 Delegeringsförbud... 2 Anmälan

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2016-06-22, 63/2016 Gäller från 2016-08-01 0 (9) Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden.

Läs mer

DELEGATIONSORDNINGEN

DELEGATIONSORDNINGEN DELEGATIONSORDNINGEN Beslutad av kultur- och fritidsnämnden den 17 september 2008 Delegationsordning för kulturoch fritidsförvaltningen Vad är delegation? Nämnden får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Buf 87/03 2003-12-17 Buf 4 1 Buf ändring 2008-09-05

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Buf 87/03 2003-12-17 Buf 4 1 Buf ändring 2008-09-05 FÖFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLE F FLIK SID Buf 87/03 2003-12-17 Buf 4 1 Buf ändring 2008-09-05 DELEGATIONSODNING Delegering av nämnden för barn, utbildning och fritids beslutanderätt Bestämmelser om delegation

Läs mer

Besluts- och delegationsordning

Besluts- och delegationsordning Förkortningar SL = Skollagen Vuxf = Vuxenutbildningsförordningen Delegationsförbud Enligt kommunallagen 6 kap 34 är det inte möjligt att delegera ärenden som gäller verksamhetens mål, inriktning, omfattning,

Läs mer

Delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Antagen av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2011-06-21, senast reviderad 2015-10-19 Utgångspunkter Ansvaret för verksamhet, budget och

Läs mer

Delegeringsordning för Teknik- och servicenämnden

Delegeringsordning för Teknik- och servicenämnden Delegeringsordning för Reviderad av teknik- och servicenämnden 2016-12-08, 58, dnr TSN 2015/7 Antagen av teknik- och servicenämnden 2015-01-22, 8, dnr TSN 2015/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Dokumentnamn: Delegationsbestämmelserna för utförarstyrelsen Sida: 1 (5) DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Utförarstyrelsen har under de förutsättningar som anges i 6 kap 33-38 kommunallagen

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om

Läs mer

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering Författningssamling Antagen av barn- och utbildningsnämnden: 2005-02-09 Reviderad: 2014-12-10 141, 2015-06-16 97 Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering

Läs mer

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden s besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden elegering elegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Regler om delegering finns i Kommunallagen, 6 kapitlet. Beslut med

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden

Delegationsordning för tekniska nämnden 2016-11-15 1 för tekniska nämnden Delegationens syfte Tekniska nämndens ansvar och befogenheter regleras i tekniska nämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att inom

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 2015-12-09 BoU 130 2015.04 Tillägg: C13, D9, D10 Korrigering av punkt D1 Tidigare punkt

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 3.4 Delegationsordning för kommunstyrelsen rev 2015, 2.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.4 Antagen av kommunstyrelsen 2011-01-31 Reviderad av kommunstyrelsen

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN LS 0804-0390 Bilaga 2 DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN Fastställd den 17 december 2002, 253, kompletterad och ändrad den 17 juni 2003, 146, den 16 mars 2004, 75, den 14 december 2004, 331, den

Läs mer

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden 1(9) James Winoy Verksamhetsstöd Tfn: 063-14 65 85 E-post: james.winoy@regionjamtland.se 2015-03-03 Dnr: RUN/6/2015 RUN/305/2015 Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer

Övriga beslut i delegationsordning kan prövas som laglighetsprövning enligt kommunallagen 10 kap såvida det inte råder överklagandeförbud.

Övriga beslut i delegationsordning kan prövas som laglighetsprövning enligt kommunallagen 10 kap såvida det inte råder överklagandeförbud. Besluts och delegationsordning 1(7) Förkortningar SL = Skollagen Vuxf = Vuxenutbildningsförordningen Delegationsförbud Enligt kommunallagen 6 kap 34 är det inte möjligt att delegera ärenden som gäller

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden Dnr FA.2015.11

Delegationsordning för fastighetsnämnden Dnr FA.2015.11 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Fastighetsnämnden Fastställelsedatum: 2015-03-11 Ansvarig: Fastighetschef Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden el behov Följas upp: Minst vart

Läs mer

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens 2015-03-10 ionsordning för samhällsbyggnadsnämndens verksamheter Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-05-14, 71. Reviderad av samhällsbyggnadsnämnden 2015-03-10, 66 Se även kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7.

4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7. 4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7. mnasieskola, mnasiesärskola 4 9. Ansvar inom delar av hälso- och

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (11) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt Regler om delegering av nämndärenden finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen (KL). Delegation innebär

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Utbildningsnämnden Växjö kommun

DELEGATIONSORDNING. Utbildningsnämnden Växjö kommun DELEGATIONSORDNING Utbildningsnämnden Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Delegationsordning för utbildningsnämnden Fastställd/Upprättad Utbildningsnämnden 2015-01-07 11 Senast ändrad

Läs mer