Varumärkeskriser. Orsak och Verkan: Ett Företagsperspektiv. Linda Johansson & Marcus Lilja

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varumärkeskriser. Orsak och Verkan: Ett Företagsperspektiv. Linda Johansson & Marcus Lilja"

Transkript

1 Varumärkeskriser Orsak och Verkan: Ett Företagsperspektiv Linda Johansson & Marcus Lilja Kandidatuppsats 15 hp Vårterminen 2010 Handledare: Mikael Andéhn English title: Brand crises management Cause and Effect: a Corporate Perspective

2 Sammanfattning Idag lägger företag enorma summor på att bygga och stärka sina varumärken. I många fall är varumärket företagens största tillgång. Trots detta kan varje individ dagligen läsa om varumärken och företag som råkat ut för kriser, ibland med konkurs som utgång. En central fråga blir att finna orsaken till varför vissa företag överlever och andra inte? Utifrån tre intervjuer med varumärken som genomgått kriser har vi skapat ett företagsperspektiv på teorin som behandlar krishantering. Genom detta perspektiv har vi sett vikten av proaktivt arbete samt lärande som två essentiella komponenter utöver en strategi för att vända den uppkomna krisen. Vidare visar arbetet att enhetlighet och snabbhet är två nycklar för att effektivt vända en kris. Slutligen fann vi att intresset för sociala medier blivit allt större inom företagsvärlden. Sociala medier är därmed en viktig aspekt att ta i beaktning, samtidigt som det finns ett behov av vidare forskning runt begreppet/fenomenet. Med anledning av att det finns både fördelar och nackdelar med sociala mediernas möte med företagsvärlden. Nyckelord Brand equity, brand management, krishantering, organisatoriskt lärande, företagsperspektiv Abstract Companies today spend huge amounts of money to build their brands. In many cases the brand is the major asset of the corporation. Despite this fact one can daily read about crises, which sometimes lead to bankruptcy. Therefore it is essential to answer the question: Why do some companies successfully handle a crisis and some do not? Through three interviews with companies that have handled crises we have created a company perspective on the theories of crises management. This perspective has shown that proactive work and learning are two essential components aside from the crises strategies. Furthermore we have seen that speed and uniformity are two keys in successful handling of the crises. Finally we would like to state the importance of the new phenomena social media. Social media are getting more important to companies and there is a need of further research on the topic, as we have seen both positives and negatives outcomes with social media meeting the corporate world. Keywords Brand equity, brand management, crises management, organizational learning, corporate perspective Stockholm University School of Business Stockholm Telephone: +46 (0)

3 1 Inledning Bakgrund Problemdiskussion Frågeställning Syfte Avgränsning Metod Vetenskapligt synsätt och strategi Tillvägagångssätt Relationen teori empiri samt val av teori Val av företag samt respondenter Käll- och metodkritik Teori Del 1 Varumärkets värde Brand Equity Del 2 Förebyggande arbete för krishantering Hur kan företag arbeta proaktivt? Del 3 Att vända en kris Strategier för att vända en krissituation Del 4 - Lärdomar Inledning McDonald`s fallstudie av Robert F. Hartley (2009) Harley-Davidson - fallstudie av Robert F. Hartley (2009) Förståelseverktyg teori - empiri Empiri Företag 1, Finanssektorn Inledning Resultat av intervju Företag 2, Detaljhandelsbranschen Inledning Resultat av intervju Företag 3, Livsmedelsbranschen

4 4.3.1 Inledning Resultat av intervju Analys och reflektion Inledande diskussion Vikten av varumärkets värde Brand Relationship Vikten av proaktivt arbete Enhetlighet och kommunikation är a och o Att hålla grundstenarna uppdaterade mot omgivningen Hantering av krissituation Förmågan att lära sig av egna och andras misstag Slutsats Diskussion Individ- och organisationslärande Proaktivt arbete Krishantering Brand equity Slutsats Förslag till fortsatt forskning Källor Bilagor Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Figurförteckning Figur 1 - Dimensions of Brand Knowledge Figur 2 - Förståelseverktyg

5 1 Inledning I följande kapitel beskrivs grunden för uppsatsen, vilken utgångspunkt uppsatsen har samt vad tidigare forskning påvisat. Därefter kommer vi redogöra för frågeställning, syfte och avgränsning. 1.1 Bakgrund Vad är det som gör att vissa varumärken blir mer framgångsrika än andra? Hur kommer det sig att vissa varumärken oftare hamnar i kriser än andra? Hur kan företagen undvika och lösa en krissituation? Vad kan företagen lära av detta? Varje dag ställs konsumenten inför många val exempelvis vid köp av en ny produkt. Konsumenten ska bland annat göra val om prisklass, design, storlek, egenskaper samt vilket varumärke som passar bäst till kundens egna preferenser. Det finns idag mängder med varumärken som säljer substitutvaror, vilket gör valet än svårare. Medveten som omedveten om valet av varumärke, väljer konsumenten att köpa en produkt vars varumärke passar in och står för det som konsumenten vill förknippas med (Arvidsson, 2005). Värdet av varumärket har en enorm betydelse för konsumenterna, men också för företagets överlevnad. Detta är något som företagen börjat inse, och många företag arbetar idag hårt för att stärka sitt varumärke. I många fall är det varumärket som säljer, och inte produkten i sig (Doyle, 1992). Därmed kan det konstateras att varumärket är på väg att bli företagens viktigaste tillgång (Melin & Urde, 1991). Ett varumärke kan definieras enligt följande: A product is an asset of differentiating promises that linkes a product to its customer (Aaker citerad i Rothschild, 2001: 37) "A brand is a name, symbol, logo, design or image, or any combination of these, which is designed to identify the product or service" (Kotler, Keller, Brandy, Goodman & Hansen, 2009: 425). I denna studie har vi valt att definiera varumärke enligt följande: Ett varumärke består av varje individs egna uppfattningar och preferenser. Om dessa uppfattningar och preferenser stämmer överrens med individens livsstil får varumärket ett mervärde. Genom varumärkets namn, logga, design, signatur och image kommuniceras budskapet till konsumenterna. På detta vis blir varumärket en immateriell tillgång för företaget. För att visa på hur stor inverkan ett varumärke har på konsumenten och företagets affärside, följer ett par exempel på krissituationer som påverkat varumärket betydelse och image. ICA handlarna hamnade i en omtalad köttfärskris i december Krisen uppstod genom att ICA märkt om utgången köttfärs, då de ansåg att den fortfarande var ätbar. När detta kom ut i media uppstod en 3

6 kraftig reaktion i samhället och ICA blev tvungna att agera för att undvika en kris. Viktigt att nämna är att det endast var ett par stycken stora handlare som märkte om köttfärsen, men det drabbade hela kedjan (Scherlund, 2007). ICA s egen reaktion (ur vårt perspektiv) var att ta sitt ansvar och erkänna. Än idag går det hitta nypublicerade artiklar om effekter av denna kris. Ett annat exempel är Toyota som behövt återkalla flera miljoner exemplar av sålda Toyotabilar då kvaliteten och säkerheten brustit under början av år Toyota har under sin livstid byggt ett varumärke genom hållbarbet och säkerhet, det vill säga hög kvalité till lågt pris. Efter en rad motgångar såsom att gaspedalen fastnade i mattan, motorer som rusar okontrollerat samt felaktiga bromsar (som orsakat olyckor) sattes en lång kedjereaktion igång, framförallt USA. Varpå Toyota s VD fick resa dit och förklara sig inför politikerna och befolkningen. Förtroendet för Toyota har drastiskt försämrats, och om fler motgångar uppstår kan det innebära en kollaps för varumärket. Denna kris drabbar både Toyota s affärsidé och varumärke, vilket är mycket allvarligt. Effekterna av krisen samt Toyota s ageranden är något som kommer visa sig inom de närmaste åren (DagensPS, 2010). Därav handlar mycket idag om att skapa en livsstil kring sitt varumärke för att på så sätt skapa relationer mellan konsument, samhälle och varumärke. Företagen strävar efter att producera varumärken som fastnar i konsumentens medvetande. Coca Cola Company har exempelvis arbetat hårt med sitt varumärkesnamn. Företaget kan idag byta ut "Coca Cola" mot "Love" (men behålla samma typsnitt), och ändå vet konsumenten att det handlar om "Coca Cola" (Moor, 2007). Detta tills stor del för att skapa lojala kunder och därmed ett grundskydd ifall varumärket skulle råka ut för en kris. Genom att betydelse av ett varumärke ökat har det ställts allt större krav på företaget och dess agerande (Berglund & Blomquist, 2004). Företagen måste besitta förmågan att ständigt förändra och utveckla verksamheten så att företaget håller jämna steg med omgivningen och kundernas preferenser. Varumärkets ökade betydelse beror också på att produkterna har fått en kortare livscykel (Gummeson, 2007). Om företagen inte ständigt utvecklas kommer de råka ut för en kris efter en annan, där de både förlorar kunder, trovärdighet och marknadsandelar. I dagens samhälle där utvecklingen sker i ett rasande tempo blir dessa faktorer än viktigare för att överleva på marknaden. Därför handlar det till stor del om att utveckla idéer (befintliga eller nya) för att skapa affärer och relationer med omvärlden (Normann, 1975). I många fall har företagen behövt differentiera sina produkter genom att skapa mervärde för produkten. Detta kan göras genom core vale alternativt added value (Hutt & Speh, 2010), med ett samlingsnamn kallas detta för brand equity och kan definieras enligt följande: In a general sense, brand equity is defined in terms of the marketing effects uniquely attributable to the brand for example, when certain outcomes result from the marketing of a product or service because of its brand name that would not occur if the same product or service did not have that name. (Keller, 1993:1) 4

7 1.2 Problemdiskussion Då allt mer resurser läggs på att utveckla och bygga varumärken ökar betydelsen av frågan: vad händer om varumärket hamnar i en kris? Dagligen dyker det upp nya typer av hot mot företagen och dess varumärke, vilket delvis beror på den snabba utvecklingen företagen idag agerar i. Då det finns många hot som kan leda företaget in i krissituationer är det oerhört viktigt att som företag veta hur och när de ska agera genom hela processen. Betydelsen av negativ publicitet är stor, vilket vi kan se i finanskrisens spår. Detta leder till att vi ställer oss frågan om företagen verkligen reflekterar över krishanteringsarbete i tillräckligt stor grad? För som Normann (1975) menar är en negativ trend (som i vissa fall leder till kriser), något som förr eller senare kommer att uppstå under ett varumärkes livstid. Med detta sagt kan vi konstatera att det är viktigt att underhålla varumärket och se till att det behåller sitt goda ryckte och på så sätt sin position på marknaden. Risken är annars stor att konsumenterna går till en konkurrent. Vad är det då som gör att vissa företag behåller sin position år efter år och ständigt levererar samtidigt som andra vid upprepade tillfällen hamnar i krissituationer? Företagen kan hamna i krissituationer genom antingen interna eller externa misstag. Krisen uppstår exempelvis då företagen inte tar konkurrenternas hot på allvar, om företagen inte följt med i den tekniska utvecklingen eller om ledningen missat en ny trend. Oavsett orsak måste företaget ta sig ur krisen om de ska överleva på marknaden (Benoit 1997). Huvudproblematik i studien är att studera orsak och verkan till varför varumärken hamnar i en kris. Där fokus huvudsakligen är företagens agerade (strategier), vilka effekter krisen fick på företagen samt vilka lärdomar företagen kan dra av den. Genom semi-strukturerade intervjuer har vi undersökt hur företagen hamnar i en kris, hur de arbetar sig igenom den samt vilka lärdomar de drog. Utifrån vår insamlade empiri samt teori har vi som målsättning att genom reflektioner bygga en bild av hur företagen effektivt kan hantera en kris. Vi avser inte skapa en generaliserande bild då vi anser att varje företag och varje krissituation är unik och de måste hanteras på enskild nivå. Däremot kommer vi kunna publicera ett företagsperspektiv reflekterat mot teorin. På så vis ämnar vi skapa två resultat: (1) insikt och utveckling i befintlig teori. (2) Ett inspirerande och tankeväckande material för såväl en forskare som för en företagsledare som står inför en krissituation eller vill söka information i förebyggande syfte. 5

8 1.3 Frågeställning Hur agerade företaget för att lösa varumärkeskrisen? Hade varumärkena hjälp av förebyggande arbete? Hur såg arbetsprocessen ut för att vända krisen? Vilka lärdomar drog företaget av varumärkeskrisen? Vilka effekter hade krisen för varumärket? 1.4 Syfte Varumärkeskriser är idag ett vanligt förekommande fenomen. Det är av den anledningen vi valt att studera hur företagen agerar, vilka effekter som kom ur krisen och vilka lärdomar de dragit. Genom att studera och besvara vår frågeställning hoppas vi på att kunna ge insikter i hur företag kan agera i och under kriser, men också hur företagen kan arbeta proaktivt för att undvika kommande kriser. Många lärdomar som dras från en krissituation kan läras genom att analysera sina egna misstag eller genom att studera andra företags krissituationer. Syftet med studien blir därför att undersöka och identifiera misstag, effekter av krisen, proaktivt arbete samt vilka lärdomar som kommit ur situationen. Därutöver vill vi analysera och reflektera kring företagens processer i krisarbetet. För att sedan jämföra med dagens etablerade teori och därigenom ge upphov till nya insikter och utvecklingar av teorin. 1.5 Avgränsning Vi kommer i denna studie att behandla tre företag vilka kommer att intervjuas (se avsnitt 2.2). Företagen befinner sig i branscherna finanssektorn, livsmedels- och detaljhandelsbranschen. Fokus för dessa intervjuer kommer att ligga på hur företagen arbetar (1) förebyggande mot kriser, (2) agerande under krisen, (3) lärdomar från krisen och (4) effekterna av krisen. Orsaken till varför dessa företag hamnade i en kris kommer endast att behandlas som en bakgrund. I nästa steg har vi studerat teori som behandlar ovanstående områden och mot dessa har vi utfört analys och reflektion. Vad gäller teorin har vi lagt fokus på ett brand management perspektiv. Vi avser att studera företagets genomgående agerande före, under och efter krisen. Det är således fokus på respektive företag i kombination med den krissituation de upplevt. 6

9 2 Metod Under detta kapitel redogör vi för våra metodval. Då de val vi gör kommer påverka uppsatsens utformning, utförande och tolkning. 2.1 Vetenskapligt synsätt och strategi Målet med studien är att ge en tolkande och förståelsegivande företagsbild (Sohlberg & Sohlberg, 2009) av hur varumärken hamnar i en kris, hur företagen vände krisen (vilka strategier som användes), samt vilka lärdomar företagen drog. Därutöver ämnar studien till att ge en förståelse för hur företagets image påverkas av en krissituation. Då studien enbart behandlar tre studieobjekt (varumärken) har vi inte för avsikt att generera lagbundenheter (Bryman & Bell, 2005). Normann (1975) har i en tidigare studie påpekat att alla företag förr eller senare hamnar i en kris, genom att studera även denna vinkel vill vi öka medvetenheten om kriser och fördelen ett företag får genom att arbeta med krishanteringsfrågor. För att nå resultatet vi ovan eftersträvar har vi valt en kvalitativ forskningsstrategi. Detta innebär att vi kommer att lägga fokus på ord vid insamlandet av empiri samt i analysen. Vi betonar även ett induktivt synsätt på relationen mellan teori och empiri, där vi lägger tyngden på att generera nya teorier eller ökad förståelse (Bryman & Bell, 2005). Vi anser att denna strategi har de verktyg vi behöver för att kunna besvara vår frågeställning, då vi ämnar undersöka företagens genomgående agerande under krishanteringsarbetet. 2.2 Tillvägagångssätt Vi har utfört semi-strukturerade intervjuer för att uppnå djupare förståelse (Bryman & Bell, 2005). En fördel med denna intervjumetod är att vi kan tala avslappnat med respondenten och förklara vad som menas med en viss fråga, vilket minskar risken för feltolkning. Däremot finns det risk för den så kallade intervjueffekten som innebär att respondenten kan bli påverkad av våra antydningar, kroppsspråk och tonläge. Då intervjupersonen får incitament att vilja uppfylla de normer och värderingar de uppfattar att vi eftersträvar, vilket kan ge upphov till mätfel (ibid.). För att minimera risken för att vi ska påverka respondentens tolkning, har vi skickat frågorna i förväg till respondenten. På så vis kan respondenten tolka och förbereda sig på egen hand utan vår inblandning. Slutligen ökar semi-strukturerade intervjuer förutsättningarna för att skapa en öppen diskussion, vilket i sin tur skapar ett djup i svaren. Ett djup som ger reflektion och eftertanke kring krishantering och det inträffade. Intervjuerna äger rum efter respondentens tycke och sker bakom lyckta dörrar. Detta för att ge respondenten den anonymitet vi anser vara av största vikt. Eftersom de ämnesområden vi berör kan anses känsliga. Detta beslut ligger i linje med Bryman & Bell (2005) och avser ge högre sanningsgrad. Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas. Transkriptionen kommer att sändas till respondenten för ett godkännande, (så kallad respondentvalidering, se bilagor) (Bryman 2002), innan intervjuerna tas upp till analys och reflektion i uppsatsen. 7

10 2.3 Relationen teori empiri samt val av teori Vi har valt en induktiv ansats med deduktivt inslag (Bryman & Bell, 2005), detta då vi inledningsvis studerade teorin för att finna en intressant frågeställning som kan ge något nytt till samhället. När vi fann en intressant frågeställning antog vi ett företagsperspektiv och lade tyngdpunkten på att besvara frågeställningen genom empiri framför teori. Detta innebär att vi inte försöker generera lagbundenheter eller generella termer utan vi vill ge en insikt i teorin kring det aktuella ämnet (ibid.). Den teori vi ämnar använda i studien kommer framförallt från forskningsområden såsom brand management, affärsutveckling, crisis management samt marknadsföring. Vi har strategiskt valt att behandla teorier från olika författare för att inte få en för snäv teoretisk bakgrund. Vidare har vi i största möjliga mån använt oss av direkta källor (första författarens teorier utan omskrivningar från andra) för att få en sanningsenlig bild av teorin. På så vis undviker vi även feltolkningar från andrahandsskribenter. 2.4 Val av företag samt respondenter Varumärkena i denna studie har genomgått minst en krissituation. Företagen har därför blivit tvungna att på olika sätt bemöta de hinder de stött på för att få varumärket att överleva på marknaden. Respondenterna vi talat med arbetar antingen inom krishantering eller med varumärkesutveckling. På så sätt har respondenterna stor kunskap inom det område vi ämnar undersöka och kan därmed ge insikter i hur ett företag praktiskt kan hantera en kris. 2.5 Käll- och metodkritik Kvalitativa studier kan kritiseras för att vara för subjektiva och därmed sakna vetenskaplig objektivitet (Sohlberg & Sohlberg, 2009). Vidare menar forskare från den kvantitativa strategin att kvalitativa studier saknar reliabilitet, validitet samtidigt som de kvalitativa studierna inte går att replikera (Bryman & Bell, 2005). Vi menar dock att studier som behandlar ämnen som varumärkeskriser (som aldrig ter sig på samma sätt) går att göra med den kvantitativa strategin, då ingen kris kommer bli den andra lik. Med det sagt menar vi att det inte går att dra generella slutsatser (ibid.). Däremot kan vi ge insikt och förståelse för hur olika företag på bästa sätt kan förebygga en krissituation, och därmed klara en kris bättre om/när den uppstår. I och med det utgår vi från att världen är subjektiv och fylld av värderingar, vilket går rakt emot den kvantitativa strategin (Bryman & Bell, 2005). Vidare kan resultaten från intervjuerna kritiseras då ämnesvalet (krishantering) är känsligt. Dock anser vi att risken för att intervjuobjekten förvanskat sina svar eller valt att undanhålla viktig fakta är liten, då vi fick en bra relation till intervjupersonerna. Intervjuerna flöt på bra och respondenternas svar var noggranna och genomtänkta, vilket var möjligt då de kunnat ta del av frågorna i förväg. En annan anledning till att vi anser att respondenterna svarat sanningsenligt beror på att samtliga intervjuer har medfört samma nyckelbegrepp och lagt vikt vid samma faktorer, (om än på olika nivåer). På så sätt har vi genom våra intervjuer uppnått mättnad. 8

11 Som alltid finns det risk för att böcker och artiklar vi läst inte granskats tillräckligt kritiskt. Vi har som ovan nämnt använt oss av original källor men undantag har förekommit, då har vi använt oss av senare publikationer som refererat till original källorna. Senare publikationer kan innebära att det finns (om)tolkningar i texten som den senare författaren gjort, vilket gör det än viktigare att kritiskt granska artiklar, böcker och annat material. Vi anser inte att detta påverkat vår studie i allt för stor utsträckning, då vi varit väl medvetna och kritsikt granskat materialet. Vidare är majoriteten av artiklarna och böckerna skrivna av välkända författare och forskare inom ämnesområdena. 9

12 3 Teori 3.1 Del 1 Varumärkets värde I följande avsnitt kommer vi redogöra för den teori som behandlar brand equity dvs. varumärkets värde. Vikten av att ha ett starkt varumärke är idag en väsentlig fråga för ett företag, då ett starkt varumärke är det som gör att konsumenter köper företagets produkt framför en konkurrents. Utöver det kan ett starkt varumärke ge företaget en ledande roll i branschen. Därmed ökar betydelsen av hur varumärket exponeras. Ju högre upp på stegen företaget befinner sig, desto längre blir fallet vid en kris. Vikten av att aktivt arbeta och underhålla varumärket blir därför enormt Brand Equity Vikten av att studera brand equity beror på två saker, det ena är att företaget bättre ska kunna motivera och uppskatta värdet av ett varumärke, medan de andra är för att kunna förbättra marknadsföringsproduktiviteten (Keller, 1993; Aaker, 2001). För kunden innebär brand equity att de känner till varumärket och har goda, starka och unika associationer till det (Keller, 1993). Företag bör sträva efter att skapa lojala kunder, då det skapar bättre relation mellan kund och varumärke. På så vis kan varumärket ta del av kundernas önskemål om kommande produkter samtidigt som kunden är beredd att betala för det. Ett varumärke förknippas vanligen med ett namn, symbol, term, signatur, design eller som en kombination av de ovan nämnda faktorerna och tillsammans utgör dem en konkurrensfördel. Figur 1 - Dimensions of Brand Knowledge 10

13 Det är viktigt att särskilja varumärkets kunskap och påverka konsumenternas reaktion och medvetenhet om varumärket. De finns två komponenter som särskiljer varumärkeskunskapen, den första är medvetenheten och den andra är imagen. Medvetenheten avser varumärkets prestanda och hur väl konsumenterna minns varumärket. Image däremot innebär att kundernas uppfattning stämmer överrens med organisationens uppfattning (ibid.). Varför en kund förknippar ett varumärke med något speciellt kan bero på många olika saker i dess omgivning, se bild ovan Att skapa extra värde Blackston (2000) menar på att det totala värdet av ett varumärke består av två komponenter. De fundamentala som är den klassiska marknadsföringen såsom, pris, förpackning och andra variabler i produkten även kallat core value (Hutt & Speh, 2010). Den andra kallar han för added value, vilket i sig är svävande samt svårt att definiera enligt Blackston (2000). Andra forskare såsom Hutt och Speh (2010) anser dock att added value kan definieras som ett sätt att särskilja sin produkt från konkurrenternas. Det sker genom att lägga till tjänster som gör det svårt att kopiera konceptet, även om produkten går att efterlikna. Det är just den andra komponenten som är så värdefull för ett varumärke. För att förstå detta måste företagen vända sig till konsumenterna och genomföra kvalitetsundersökningar (Blackston, 2000). Detta är problematiskt eftersom företagen i nästa steg måste översätta kvalitativa data till kvantitativ, då det gäller att behålla det unika som kan differentiera varumärket när företaget tar upp det på stor skala (ibid.). Blackston (2000) menar på att forskarna under den senaste tio års period har utvecklat metoder för att analysera detta, men vill se ett nytt tillvägagångssätt. Det tillvägagångssätt Blackston (2000) vill se (och som vi idag har sett), är vikten av en process där varumärke och konsument kan interagera med varandra. Detta kallar han för brand relationship. Det är en naturlig utveckling av det mer vedertagna brand personality (ibid.). Skillnaden mellan dessa och anledningen till utvidgningen kommer av frågan: hur beskrivs en relation med en människa? Genom enkla termer som vänlig, trovärdig eller ambitiös (brand personality) eller genom mer kvalitativa termer, exempelvis: jag finner honom väldigt trovärdig eller jag finner henne väldigt övertygande (brand relationship). Det är med andra ord uttalanden som baseras på hur en annan människa påverkar mig och min personlighet. Det vill säga en interaktion mellan två människor, vilket definieras som en relation. Det är av dessa anledningar företag ska arbeta med att skapa relationer mellan varumärken och människor, för det är via dessa kvalitativa utvecklingar som företagen skapar högt added value och brand equity (ibid.). Det blir därför centralt för företag att ställa sig frågan: What does the consumer think that the brand thinks of them? (Blackston 2000: 102) Detta innebär att företag måste se den objektiva och den subjektiva sidan som pågår i konsumentens tankebana. Traditionellt sett är företagen bra på att bygga den objektiva delen i ett varumärke, det vill säga bilden företaget vill förmedla. Vidare måste företagen lägga minst lika mycket resurser på att skapa och kommunicera de rätta attityderna och beteendena. Dessa begrepp är de som skapar mening i den objektiva bilden som företaget byggt (Blackston, 2000). Det är därför en konsument kan förstå ett varumärke, men ändå sakna viljan att konsumera varumärket: They reject the brand because they feel rejected by the brand (Blackston 2000: 103) 11

14 Lyckad relation Två komponenter som finns i en lyckad relation är trust in the brand och customer satisfaction with the brand (Blackston, 2000). Dessa i sig är uppenbara faktorer men de ger nya insikter till relationsbyggandet. Trust kan inte begäras av en konsument utan endast erhållas genom att vara credible samt reliable vilket inte är desamma som att vara trustworthy (ibid.). Vidare menar Blackston (2000) på att den viktigaste faktorn för att skapa förtroende är vad han benämner som intimacy. Graden av intimacy bestäms av hur väl varumärket lyckas skapa personliga kopplingar till sina konsumenter, det vill säga hur väl varumärket visar att de känner den enskilda individen. Den andra komponenten kan delas in i att vara customer centered och pro-active. Viktigt att tänka på är att konsumenten inte kommer till företaget idag utan företaget måste komma till konsumenten. Därför är det viktigt att vara ett innovativt och ambitiöst företag, men det i sig räcker inte utan företaget måste också vara proaktiv. Kundnöjdhet kommer bara när kunden själv uppfattar att hans eller hennes behov spelar en central roll i företagets aktivitet: The customer wants to see all the aggressive energy as a response to and support of his or her needs ( ) [t]he customer wants some sign that the corporation has listened to its customers-and responded appropriately (Blackston 2000:104). 12

15 3.2 Del 2 Förebyggande arbete för krishantering I följande avsnitt kommer vi redogöra för den teori som beskriver hur företag kan arbeta för att förebygga kriser. Att arbeta proaktivt kan tyckas självklart, men så är inte alltid fallet och näringslivet är fyllt av exempel på företag som ofta hamnar i krissituationer och i medias blickfång. Detta beror dels på avsaknad av proaktivt arbete samt oförmåga att lära av sina och andras misstag. Att arbeta förebyggande handlar om att ligga steget före genom att vara medveten om vad som kan hända, samt ha en nedskriven plan för hur företaget ska hantera en kris Hur kan företag arbeta proaktivt? Kriser kan uppstå genom både inre och yttre faktorer (Benoit, 1997; Ax, Johansson & Kullvén, 2007). De inre faktorerna kan bestå av (1) ledningens agerande i olika situationer. (2) Hur väl strukturen passar företaget. (3) Vilka strategier de använder. (4) Vilka erbjudande företaget arbetar med. (5) Hur väl kommunikationen och det interna arbetet fungerar inom organisationen. (6) Hur väl organisationen och individen inlärningsförmåga ser ut. Dessa faktorer måste samarbeta och sträva åt samma riktning för att företaget ska vara framgångsrikt (Normann, 2005). Yttre faktorerna kan bestå av (1) teknologisk utveckling. (2) Omgivningens föränderliga förmåga. (3) Innovationer. (4) Kundpreferenser. (5) Konkurrenternas agerande. (6) Globalisering. (7) Det ekonomiska läget i landet och så vidare (ibid.). Att ständigt utveckla sitt eget varumärke blir av största vikt då det hela tiden dyker upp nya hot (Sarv, 1997). Det sägs ofta att vara framgångsrika är det svåraste stadiet och detta för att företag som är framgångsrika gärna stannar av i utvecklingen (ibid.). Det leder till att de på sikt kommer tappa både kunder och marknadsandelar då företaget till slut kommer behöva förändras. I många fall är det för sent att förändras i det läget. Att ledningen har en viktig betydelse i ett företag visar sig genom att det är de som avgör vilken struktur, vilka strategier samt vilken affärside, vision, och mission som ska tillämpas (Segerfeldt, 2002). Tillsammans påverkar detta sedan kunderna och omgivningen (ibid.) Interna faktorer som påverkar företagets utfall När företagen bygger sitt varumärke är det viktigt att de har en bra affärsidé som tydligt förklarar och beskriver vad företaget vill åstadkomma och erbjuda sina kunder (Normann, 1975). Utöver det ska företaget bilda en vision som alla i företaget ska sträva efter, alla mål som finns i affärsiden ska genom strategier leda till att företaget följer sin vision (ibid.). Att olika enheter strävar åt olika mål kan leda till en kris. Genom att konstruera en fullgången affärsidé kan företaget bli mer effektiva och skapa dominans på marknaden vilket i sin tur leder till att företagen kommer arbeta hårt för att behålla och skydda sina revir (Berglund & Blomquist, 2004). För att på bästa sätt kunna agera proaktivt är det viktigt att varumärket har en fungerande inlärningsförmåga både på individ- och organisationsnivå (Hatch & Cunliffe, 2006). Denna inlärningsförmåga gör att företaget ständigt utvecklas och agerar för att bli bättre jämfört med 13

Examensarbete. Titel: Fokus på den kunden, vilken kund? i ämnet företagsekonomi. en studie om Redovisningshusets kundrelationer. Författare: Sara Hed

Examensarbete. Titel: Fokus på den kunden, vilken kund? i ämnet företagsekonomi. en studie om Redovisningshusets kundrelationer. Författare: Sara Hed Institutionen för ekonomi Titel: Fokus på den kunden, vilken kund? en studie om Redovisningshusets kundrelationer. Författare: Sara Hed Kurspoäng: Kursnivå: 15 högskolepoäng Kandidatkurs (C-nivå) Examensarbete

Läs mer

Hur ett företag använder storytelling för att bygga upp ett varumärke- en fallstudie av varumärket Victoria s secret

Hur ett företag använder storytelling för att bygga upp ett varumärke- en fallstudie av varumärket Victoria s secret Kandidatuppsats VT2010 Hur ett företag använder storytelling för att bygga upp ett varumärke- en fallstudie av varumärket Victoria s secret Författare: Karolina Ajde Maria Hansson Handledare: Cecilia Cassinger

Läs mer

Insidan räknas. - En kvalitativ studie av den interna marknadsföringens roll vid utvecklandet av varumärkeslojalitet inom banksektorn.

Insidan räknas. - En kvalitativ studie av den interna marknadsföringens roll vid utvecklandet av varumärkeslojalitet inom banksektorn. Företagsekonomiska institutionen FEK29 Examensarbete i marknadsföring VT2015 Insidan räknas - En kvalitativ studie av den interna marknadsföringens roll vid utvecklandet av varumärkeslojalitet inom banksektorn.

Läs mer

Socialt ansvar i ett svenskt företag

Socialt ansvar i ett svenskt företag Södertörns Ii5nru g högskola Institutionen för Ekonomi och företagande C-uppsats 15hp Företagsekonomi C Vårterminen 2012 Socialt ansvar i ett svenskt företag - En studie om hur ett företag inom livsmedelsbranschen

Läs mer

Medierelaterad krishantering inom livsmedelsbranschen

Medierelaterad krishantering inom livsmedelsbranschen Företagsekonomiska Institutionen, Kandidatuppsats marknadsföring, FEK 582 VT-07 Medierelaterad krishantering inom livsmedelsbranschen En komparativ studie av företag som drabbades av akrylamidlarmet 2002

Läs mer

Att erbjuda det lilla extra

Att erbjuda det lilla extra Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Service Managemnet HT terminen 2010 Att erbjuda det lilla extra Mervärdeskapande i temaresebyråer Innehåll Av: Maria

Läs mer

Implementering av CRM, en förändringsprocess

Implementering av CRM, en förändringsprocess Implementering av CRM, en förändringsprocess Företagsekonomi D Magister uppsats Handledare Jurek Millak, Dick Ramström Grupp 5 2005-06-03 Christian Broddner 800404 telefon 0708787123 email: christian.broddner@spray.se

Läs mer

Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen?

Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen? Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Bygg- och fastighetsekonom Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen? Kandidatuppsats i företagsekonomi

Läs mer

Relationsmarknadsföring

Relationsmarknadsföring Södertörns df högskola Institutionen för samhällsvetenskaper Kandidatuppsats 15 hp Marknadsföring Vårterminen 2014 Programmet för Ekonomi, Teknik och Design Relationsmarknadsföring Hur bankerna ska klara

Läs mer

Hur smakar varumärket?

Hur smakar varumärket? Hur smakar varumärket? En kvalitativ studie om hur livsmedelsbranschen använder sinnet smak i marknadsföringen. Författare: Anna Hansson Sara Hedman Handledare: Anna-Carin Nordvall Student Handelshögskolan

Läs mer

Kundernas förtroende för Private Banking - Nordeas uppfattning av värdeskapande för kunden i form av riskhantering

Kundernas förtroende för Private Banking - Nordeas uppfattning av värdeskapande för kunden i form av riskhantering Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Europaekonomprogrammet Kundernas förtroende för Private Banking - Nordeas uppfattning av värdeskapande för kunden i form av riskhantering Kandidatuppsats

Läs mer

HUR MAN BYGGER UPP ETT STARKT VARUMÄRKE PÅ KORT TID

HUR MAN BYGGER UPP ETT STARKT VARUMÄRKE PÅ KORT TID EN FALLSTUDIE AV HUR MAN BYGGER UPP ETT STARKT VARUMÄRKE PÅ KORT TID Kandidatuppsats i Företagsekonomi: Marknadsföring, 15 hp Slutseminarium: 2008-05-26 Författare: Magnus Forsström, 850621-5097 Lisa Jansson,

Läs mer

Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen

Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen Institutionen för kommunikation och design Strategisk kommunikation i försäkringsbranschen En fallstudie av Svenska Sjös marknadskommunikation Fredrik Jansson C-uppsats 15 p MKV (C-nivå) Vårterminen 2009

Läs mer

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden en jämförelse mellan svenska banker Kandidatuppsats VT 2012 Industrial and Financial Management Författare: Emelie Johansson 870128 Helena Nilsson 900827 Handledare:

Läs mer

Företags sociala ansvar och deras varumärkesidentiteter En studie kring hur tre företag använder CSR för att påverka sina varumärken

Företags sociala ansvar och deras varumärkesidentiteter En studie kring hur tre företag använder CSR för att påverka sina varumärken Företags sociala ansvar och deras varumärkesidentiteter En studie kring hur tre företag använder CSR för att påverka sina varumärken Corporate Social Responsibility and their brand identities - A study

Läs mer

Jakten på e-handel inom livsmedelsbranschen

Jakten på e-handel inom livsmedelsbranschen Företagsekonomiska institutionen Magisteruppsats, 15 hp FEKP01 VT 2010 Jakten på e-handel inom livsmedelsbranschen En jämförande studie mellan etablerade och nya aktörer - Författare Fanny Jörwall 861105-3904

Läs mer

Institutionen för skogens produkter. Kundrelationer på Internet - en utveckling av Skandias webbplats

Institutionen för skogens produkter. Kundrelationer på Internet - en utveckling av Skandias webbplats Institutionen för skogens produkter Kundrelationer på Internet - en utveckling av Skandias webbplats Customer relationships through the Internet - developing Skandia s homepages Malin Skoglund Examensarbeten

Läs mer

Sociala verktyg på en digital marknadsplats

Sociala verktyg på en digital marknadsplats Sociala verktyg på en digital marknadsplats Ett ramverk för användning av sociala medier i marknadsföringsoch PR-syfte Gustav Angerbjörn Institutionen för informatik Programmet för digital medieproduktion

Läs mer

INTERAGERA MERA? - en studie i hur företags interaktion med slutkonsument påverkar dess varumärkeskapital. Emma Johansson & Louise Wanemark

INTERAGERA MERA? - en studie i hur företags interaktion med slutkonsument påverkar dess varumärkeskapital. Emma Johansson & Louise Wanemark Kandidatexamen i företagsekonomi Textilhögskolan 2014-05-28 Rapportnr: 2014.1.20 INTERAGERA MERA? Emma Johansson & Louise Wanemark - en studie i hur företags interaktion med slutkonsument påverkar dess

Läs mer

Framtidens e-handel. En studie av e-handelns framgångsfaktorer. S102827@student.hb.se S102926@student.hb.se Handledare: Stig Nilsson

Framtidens e-handel. En studie av e-handelns framgångsfaktorer. S102827@student.hb.se S102926@student.hb.se Handledare: Stig Nilsson Examensarbete för: Kandidatexamen med huvudområde textilteknologi - inriktning textil produktutveckling och entreprenörskap Vid Textilhögskolan i Borås 2013-05-23 Rapportnr: 2013.12.12 Framtidens e-handel

Läs mer

Downsizing och omstrukturering - en studie av effektivisering inom Ikano Bank.

Downsizing och omstrukturering - en studie av effektivisering inom Ikano Bank. lee Magisteruppsats Kurs FEKP01 HT 2009 Nr 14033 Downsizing och omstrukturering - en studie av effektivisering inom Ikano Bank. Författare John Jönsson Karin Tingne Handledare Per-Hugo Skärvad Sammanfattning

Läs mer

SCRM GENOM FACEBOOK EN KVALITATIV STUDIE

SCRM GENOM FACEBOOK EN KVALITATIV STUDIE SCRM GENOM FACEBOOK EN KVALITATIV STUDIE Magisteruppsats i företagsekonomi för civilekonomexamen Olivia Holén Caroline Strömberg VT2014CE11 I Förord Denna magisteruppsats är skriven i samband med Civilekonomprogrammets

Läs mer

Kundrelationer via digitala medier

Kundrelationer via digitala medier Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, teknik och design Kandidatuppsats, 15 hp Turismvetenskap vårterminen 2008 Kundrelationer via digitala medier Av: Therese Cederblad, Emma Dillworth Westin

Läs mer

SOCIALA MEDIER PÅ MODET Hur svenska modeföretag använder sociala medier för att kommunicera och skapa relationer med sina kunder.

SOCIALA MEDIER PÅ MODET Hur svenska modeföretag använder sociala medier för att kommunicera och skapa relationer med sina kunder. SOCIALA MEDIER PÅ MODET Hur svenska modeföretag använder sociala medier för att kommunicera och skapa relationer med sina kunder. Kandidatuppsats i marknadsföring Företagsekonomiska institutionen Handelshögskolan

Läs mer

Kreditgivning till företag

Kreditgivning till företag Kreditgivning till företag - Vilken betydelse har egentligen en tidigare kundrelation? Författare:Sara Johansson, Jessica Johnsson, Alexandra Österberg Handledare:Thomas Karlsson Examinator:Petter Boye

Läs mer

Grön marknadsföring. En guide till grön framgång. Författare: Ludvig Eriksson, Marknadsföringsprogrammet. Företagsekonomi Marknadsföring

Grön marknadsföring. En guide till grön framgång. Författare: Ludvig Eriksson, Marknadsföringsprogrammet. Företagsekonomi Marknadsföring Grön marknadsföring En guide till grön framgång Författare: Ludvig Eriksson, Marknadsföringsprogrammet Marcus Serlander, Marknadsföringsprogrammet Handledare: Ämne: Nivå och termin: Leif Marcusson Företagsekonomi

Läs mer

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer

EXAMENSARBETE. Relationen mellan försäkringsbolag och försäkringsmäklare

EXAMENSARBETE. Relationen mellan försäkringsbolag och försäkringsmäklare EXAMENSARBETE 2005:054 SHU Relationen mellan försäkringsbolag och försäkringsmäklare En fallstudie i Norrbotten Christian Andersson Johan Eriksson Luleå tekniska universitet Samhällsvetenskapliga utbildningar

Läs mer

Det textila företagets arbete med affärsmodeller

Det textila företagets arbete med affärsmodeller Examensarbete för: Kandidatexamen med huvudområde textilteknologi - inriktning textil produktutveckling och entreprenörskap vid Textilhögskolan i Borås 2014-07-15 Rapportnr 2014.12.02 Det textila företagets

Läs mer

Kandidatuppsats FEKK01 VT 2009. FRÖSUNDA - Ekonomistyrning inom ett privat vårdoch omsorgsföretag. Ted Sahlström Erik Themner

Kandidatuppsats FEKK01 VT 2009. FRÖSUNDA - Ekonomistyrning inom ett privat vårdoch omsorgsföretag. Ted Sahlström Erik Themner Kandidatuppsats FEKK01 VT 2009 FRÖSUNDA - Ekonomistyrning inom ett privat vårdoch omsorgsföretag Handledare: Olof Arwidi Rolf Larsson Författare: Mikael Alserud Catharina Hemmings Ted Sahlström Erik Themner

Läs mer