Varumärkeskriser. Orsak och Verkan: Ett Företagsperspektiv. Linda Johansson & Marcus Lilja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varumärkeskriser. Orsak och Verkan: Ett Företagsperspektiv. Linda Johansson & Marcus Lilja"

Transkript

1 Varumärkeskriser Orsak och Verkan: Ett Företagsperspektiv Linda Johansson & Marcus Lilja Kandidatuppsats 15 hp Vårterminen 2010 Handledare: Mikael Andéhn English title: Brand crises management Cause and Effect: a Corporate Perspective

2 Sammanfattning Idag lägger företag enorma summor på att bygga och stärka sina varumärken. I många fall är varumärket företagens största tillgång. Trots detta kan varje individ dagligen läsa om varumärken och företag som råkat ut för kriser, ibland med konkurs som utgång. En central fråga blir att finna orsaken till varför vissa företag överlever och andra inte? Utifrån tre intervjuer med varumärken som genomgått kriser har vi skapat ett företagsperspektiv på teorin som behandlar krishantering. Genom detta perspektiv har vi sett vikten av proaktivt arbete samt lärande som två essentiella komponenter utöver en strategi för att vända den uppkomna krisen. Vidare visar arbetet att enhetlighet och snabbhet är två nycklar för att effektivt vända en kris. Slutligen fann vi att intresset för sociala medier blivit allt större inom företagsvärlden. Sociala medier är därmed en viktig aspekt att ta i beaktning, samtidigt som det finns ett behov av vidare forskning runt begreppet/fenomenet. Med anledning av att det finns både fördelar och nackdelar med sociala mediernas möte med företagsvärlden. Nyckelord Brand equity, brand management, krishantering, organisatoriskt lärande, företagsperspektiv Abstract Companies today spend huge amounts of money to build their brands. In many cases the brand is the major asset of the corporation. Despite this fact one can daily read about crises, which sometimes lead to bankruptcy. Therefore it is essential to answer the question: Why do some companies successfully handle a crisis and some do not? Through three interviews with companies that have handled crises we have created a company perspective on the theories of crises management. This perspective has shown that proactive work and learning are two essential components aside from the crises strategies. Furthermore we have seen that speed and uniformity are two keys in successful handling of the crises. Finally we would like to state the importance of the new phenomena social media. Social media are getting more important to companies and there is a need of further research on the topic, as we have seen both positives and negatives outcomes with social media meeting the corporate world. Keywords Brand equity, brand management, crises management, organizational learning, corporate perspective Stockholm University School of Business Stockholm Telephone: +46 (0)

3 1 Inledning Bakgrund Problemdiskussion Frågeställning Syfte Avgränsning Metod Vetenskapligt synsätt och strategi Tillvägagångssätt Relationen teori empiri samt val av teori Val av företag samt respondenter Käll- och metodkritik Teori Del 1 Varumärkets värde Brand Equity Del 2 Förebyggande arbete för krishantering Hur kan företag arbeta proaktivt? Del 3 Att vända en kris Strategier för att vända en krissituation Del 4 - Lärdomar Inledning McDonald`s fallstudie av Robert F. Hartley (2009) Harley-Davidson - fallstudie av Robert F. Hartley (2009) Förståelseverktyg teori - empiri Empiri Företag 1, Finanssektorn Inledning Resultat av intervju Företag 2, Detaljhandelsbranschen Inledning Resultat av intervju Företag 3, Livsmedelsbranschen

4 4.3.1 Inledning Resultat av intervju Analys och reflektion Inledande diskussion Vikten av varumärkets värde Brand Relationship Vikten av proaktivt arbete Enhetlighet och kommunikation är a och o Att hålla grundstenarna uppdaterade mot omgivningen Hantering av krissituation Förmågan att lära sig av egna och andras misstag Slutsats Diskussion Individ- och organisationslärande Proaktivt arbete Krishantering Brand equity Slutsats Förslag till fortsatt forskning Källor Bilagor Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Figurförteckning Figur 1 - Dimensions of Brand Knowledge Figur 2 - Förståelseverktyg

5 1 Inledning I följande kapitel beskrivs grunden för uppsatsen, vilken utgångspunkt uppsatsen har samt vad tidigare forskning påvisat. Därefter kommer vi redogöra för frågeställning, syfte och avgränsning. 1.1 Bakgrund Vad är det som gör att vissa varumärken blir mer framgångsrika än andra? Hur kommer det sig att vissa varumärken oftare hamnar i kriser än andra? Hur kan företagen undvika och lösa en krissituation? Vad kan företagen lära av detta? Varje dag ställs konsumenten inför många val exempelvis vid köp av en ny produkt. Konsumenten ska bland annat göra val om prisklass, design, storlek, egenskaper samt vilket varumärke som passar bäst till kundens egna preferenser. Det finns idag mängder med varumärken som säljer substitutvaror, vilket gör valet än svårare. Medveten som omedveten om valet av varumärke, väljer konsumenten att köpa en produkt vars varumärke passar in och står för det som konsumenten vill förknippas med (Arvidsson, 2005). Värdet av varumärket har en enorm betydelse för konsumenterna, men också för företagets överlevnad. Detta är något som företagen börjat inse, och många företag arbetar idag hårt för att stärka sitt varumärke. I många fall är det varumärket som säljer, och inte produkten i sig (Doyle, 1992). Därmed kan det konstateras att varumärket är på väg att bli företagens viktigaste tillgång (Melin & Urde, 1991). Ett varumärke kan definieras enligt följande: A product is an asset of differentiating promises that linkes a product to its customer (Aaker citerad i Rothschild, 2001: 37) "A brand is a name, symbol, logo, design or image, or any combination of these, which is designed to identify the product or service" (Kotler, Keller, Brandy, Goodman & Hansen, 2009: 425). I denna studie har vi valt att definiera varumärke enligt följande: Ett varumärke består av varje individs egna uppfattningar och preferenser. Om dessa uppfattningar och preferenser stämmer överrens med individens livsstil får varumärket ett mervärde. Genom varumärkets namn, logga, design, signatur och image kommuniceras budskapet till konsumenterna. På detta vis blir varumärket en immateriell tillgång för företaget. För att visa på hur stor inverkan ett varumärke har på konsumenten och företagets affärside, följer ett par exempel på krissituationer som påverkat varumärket betydelse och image. ICA handlarna hamnade i en omtalad köttfärskris i december Krisen uppstod genom att ICA märkt om utgången köttfärs, då de ansåg att den fortfarande var ätbar. När detta kom ut i media uppstod en 3

6 kraftig reaktion i samhället och ICA blev tvungna att agera för att undvika en kris. Viktigt att nämna är att det endast var ett par stycken stora handlare som märkte om köttfärsen, men det drabbade hela kedjan (Scherlund, 2007). ICA s egen reaktion (ur vårt perspektiv) var att ta sitt ansvar och erkänna. Än idag går det hitta nypublicerade artiklar om effekter av denna kris. Ett annat exempel är Toyota som behövt återkalla flera miljoner exemplar av sålda Toyotabilar då kvaliteten och säkerheten brustit under början av år Toyota har under sin livstid byggt ett varumärke genom hållbarbet och säkerhet, det vill säga hög kvalité till lågt pris. Efter en rad motgångar såsom att gaspedalen fastnade i mattan, motorer som rusar okontrollerat samt felaktiga bromsar (som orsakat olyckor) sattes en lång kedjereaktion igång, framförallt USA. Varpå Toyota s VD fick resa dit och förklara sig inför politikerna och befolkningen. Förtroendet för Toyota har drastiskt försämrats, och om fler motgångar uppstår kan det innebära en kollaps för varumärket. Denna kris drabbar både Toyota s affärsidé och varumärke, vilket är mycket allvarligt. Effekterna av krisen samt Toyota s ageranden är något som kommer visa sig inom de närmaste åren (DagensPS, 2010). Därav handlar mycket idag om att skapa en livsstil kring sitt varumärke för att på så sätt skapa relationer mellan konsument, samhälle och varumärke. Företagen strävar efter att producera varumärken som fastnar i konsumentens medvetande. Coca Cola Company har exempelvis arbetat hårt med sitt varumärkesnamn. Företaget kan idag byta ut "Coca Cola" mot "Love" (men behålla samma typsnitt), och ändå vet konsumenten att det handlar om "Coca Cola" (Moor, 2007). Detta tills stor del för att skapa lojala kunder och därmed ett grundskydd ifall varumärket skulle råka ut för en kris. Genom att betydelse av ett varumärke ökat har det ställts allt större krav på företaget och dess agerande (Berglund & Blomquist, 2004). Företagen måste besitta förmågan att ständigt förändra och utveckla verksamheten så att företaget håller jämna steg med omgivningen och kundernas preferenser. Varumärkets ökade betydelse beror också på att produkterna har fått en kortare livscykel (Gummeson, 2007). Om företagen inte ständigt utvecklas kommer de råka ut för en kris efter en annan, där de både förlorar kunder, trovärdighet och marknadsandelar. I dagens samhälle där utvecklingen sker i ett rasande tempo blir dessa faktorer än viktigare för att överleva på marknaden. Därför handlar det till stor del om att utveckla idéer (befintliga eller nya) för att skapa affärer och relationer med omvärlden (Normann, 1975). I många fall har företagen behövt differentiera sina produkter genom att skapa mervärde för produkten. Detta kan göras genom core vale alternativt added value (Hutt & Speh, 2010), med ett samlingsnamn kallas detta för brand equity och kan definieras enligt följande: In a general sense, brand equity is defined in terms of the marketing effects uniquely attributable to the brand for example, when certain outcomes result from the marketing of a product or service because of its brand name that would not occur if the same product or service did not have that name. (Keller, 1993:1) 4

7 1.2 Problemdiskussion Då allt mer resurser läggs på att utveckla och bygga varumärken ökar betydelsen av frågan: vad händer om varumärket hamnar i en kris? Dagligen dyker det upp nya typer av hot mot företagen och dess varumärke, vilket delvis beror på den snabba utvecklingen företagen idag agerar i. Då det finns många hot som kan leda företaget in i krissituationer är det oerhört viktigt att som företag veta hur och när de ska agera genom hela processen. Betydelsen av negativ publicitet är stor, vilket vi kan se i finanskrisens spår. Detta leder till att vi ställer oss frågan om företagen verkligen reflekterar över krishanteringsarbete i tillräckligt stor grad? För som Normann (1975) menar är en negativ trend (som i vissa fall leder till kriser), något som förr eller senare kommer att uppstå under ett varumärkes livstid. Med detta sagt kan vi konstatera att det är viktigt att underhålla varumärket och se till att det behåller sitt goda ryckte och på så sätt sin position på marknaden. Risken är annars stor att konsumenterna går till en konkurrent. Vad är det då som gör att vissa företag behåller sin position år efter år och ständigt levererar samtidigt som andra vid upprepade tillfällen hamnar i krissituationer? Företagen kan hamna i krissituationer genom antingen interna eller externa misstag. Krisen uppstår exempelvis då företagen inte tar konkurrenternas hot på allvar, om företagen inte följt med i den tekniska utvecklingen eller om ledningen missat en ny trend. Oavsett orsak måste företaget ta sig ur krisen om de ska överleva på marknaden (Benoit 1997). Huvudproblematik i studien är att studera orsak och verkan till varför varumärken hamnar i en kris. Där fokus huvudsakligen är företagens agerade (strategier), vilka effekter krisen fick på företagen samt vilka lärdomar företagen kan dra av den. Genom semi-strukturerade intervjuer har vi undersökt hur företagen hamnar i en kris, hur de arbetar sig igenom den samt vilka lärdomar de drog. Utifrån vår insamlade empiri samt teori har vi som målsättning att genom reflektioner bygga en bild av hur företagen effektivt kan hantera en kris. Vi avser inte skapa en generaliserande bild då vi anser att varje företag och varje krissituation är unik och de måste hanteras på enskild nivå. Däremot kommer vi kunna publicera ett företagsperspektiv reflekterat mot teorin. På så vis ämnar vi skapa två resultat: (1) insikt och utveckling i befintlig teori. (2) Ett inspirerande och tankeväckande material för såväl en forskare som för en företagsledare som står inför en krissituation eller vill söka information i förebyggande syfte. 5

8 1.3 Frågeställning Hur agerade företaget för att lösa varumärkeskrisen? Hade varumärkena hjälp av förebyggande arbete? Hur såg arbetsprocessen ut för att vända krisen? Vilka lärdomar drog företaget av varumärkeskrisen? Vilka effekter hade krisen för varumärket? 1.4 Syfte Varumärkeskriser är idag ett vanligt förekommande fenomen. Det är av den anledningen vi valt att studera hur företagen agerar, vilka effekter som kom ur krisen och vilka lärdomar de dragit. Genom att studera och besvara vår frågeställning hoppas vi på att kunna ge insikter i hur företag kan agera i och under kriser, men också hur företagen kan arbeta proaktivt för att undvika kommande kriser. Många lärdomar som dras från en krissituation kan läras genom att analysera sina egna misstag eller genom att studera andra företags krissituationer. Syftet med studien blir därför att undersöka och identifiera misstag, effekter av krisen, proaktivt arbete samt vilka lärdomar som kommit ur situationen. Därutöver vill vi analysera och reflektera kring företagens processer i krisarbetet. För att sedan jämföra med dagens etablerade teori och därigenom ge upphov till nya insikter och utvecklingar av teorin. 1.5 Avgränsning Vi kommer i denna studie att behandla tre företag vilka kommer att intervjuas (se avsnitt 2.2). Företagen befinner sig i branscherna finanssektorn, livsmedels- och detaljhandelsbranschen. Fokus för dessa intervjuer kommer att ligga på hur företagen arbetar (1) förebyggande mot kriser, (2) agerande under krisen, (3) lärdomar från krisen och (4) effekterna av krisen. Orsaken till varför dessa företag hamnade i en kris kommer endast att behandlas som en bakgrund. I nästa steg har vi studerat teori som behandlar ovanstående områden och mot dessa har vi utfört analys och reflektion. Vad gäller teorin har vi lagt fokus på ett brand management perspektiv. Vi avser att studera företagets genomgående agerande före, under och efter krisen. Det är således fokus på respektive företag i kombination med den krissituation de upplevt. 6

9 2 Metod Under detta kapitel redogör vi för våra metodval. Då de val vi gör kommer påverka uppsatsens utformning, utförande och tolkning. 2.1 Vetenskapligt synsätt och strategi Målet med studien är att ge en tolkande och förståelsegivande företagsbild (Sohlberg & Sohlberg, 2009) av hur varumärken hamnar i en kris, hur företagen vände krisen (vilka strategier som användes), samt vilka lärdomar företagen drog. Därutöver ämnar studien till att ge en förståelse för hur företagets image påverkas av en krissituation. Då studien enbart behandlar tre studieobjekt (varumärken) har vi inte för avsikt att generera lagbundenheter (Bryman & Bell, 2005). Normann (1975) har i en tidigare studie påpekat att alla företag förr eller senare hamnar i en kris, genom att studera även denna vinkel vill vi öka medvetenheten om kriser och fördelen ett företag får genom att arbeta med krishanteringsfrågor. För att nå resultatet vi ovan eftersträvar har vi valt en kvalitativ forskningsstrategi. Detta innebär att vi kommer att lägga fokus på ord vid insamlandet av empiri samt i analysen. Vi betonar även ett induktivt synsätt på relationen mellan teori och empiri, där vi lägger tyngden på att generera nya teorier eller ökad förståelse (Bryman & Bell, 2005). Vi anser att denna strategi har de verktyg vi behöver för att kunna besvara vår frågeställning, då vi ämnar undersöka företagens genomgående agerande under krishanteringsarbetet. 2.2 Tillvägagångssätt Vi har utfört semi-strukturerade intervjuer för att uppnå djupare förståelse (Bryman & Bell, 2005). En fördel med denna intervjumetod är att vi kan tala avslappnat med respondenten och förklara vad som menas med en viss fråga, vilket minskar risken för feltolkning. Däremot finns det risk för den så kallade intervjueffekten som innebär att respondenten kan bli påverkad av våra antydningar, kroppsspråk och tonläge. Då intervjupersonen får incitament att vilja uppfylla de normer och värderingar de uppfattar att vi eftersträvar, vilket kan ge upphov till mätfel (ibid.). För att minimera risken för att vi ska påverka respondentens tolkning, har vi skickat frågorna i förväg till respondenten. På så vis kan respondenten tolka och förbereda sig på egen hand utan vår inblandning. Slutligen ökar semi-strukturerade intervjuer förutsättningarna för att skapa en öppen diskussion, vilket i sin tur skapar ett djup i svaren. Ett djup som ger reflektion och eftertanke kring krishantering och det inträffade. Intervjuerna äger rum efter respondentens tycke och sker bakom lyckta dörrar. Detta för att ge respondenten den anonymitet vi anser vara av största vikt. Eftersom de ämnesområden vi berör kan anses känsliga. Detta beslut ligger i linje med Bryman & Bell (2005) och avser ge högre sanningsgrad. Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas. Transkriptionen kommer att sändas till respondenten för ett godkännande, (så kallad respondentvalidering, se bilagor) (Bryman 2002), innan intervjuerna tas upp till analys och reflektion i uppsatsen. 7

10 2.3 Relationen teori empiri samt val av teori Vi har valt en induktiv ansats med deduktivt inslag (Bryman & Bell, 2005), detta då vi inledningsvis studerade teorin för att finna en intressant frågeställning som kan ge något nytt till samhället. När vi fann en intressant frågeställning antog vi ett företagsperspektiv och lade tyngdpunkten på att besvara frågeställningen genom empiri framför teori. Detta innebär att vi inte försöker generera lagbundenheter eller generella termer utan vi vill ge en insikt i teorin kring det aktuella ämnet (ibid.). Den teori vi ämnar använda i studien kommer framförallt från forskningsområden såsom brand management, affärsutveckling, crisis management samt marknadsföring. Vi har strategiskt valt att behandla teorier från olika författare för att inte få en för snäv teoretisk bakgrund. Vidare har vi i största möjliga mån använt oss av direkta källor (första författarens teorier utan omskrivningar från andra) för att få en sanningsenlig bild av teorin. På så vis undviker vi även feltolkningar från andrahandsskribenter. 2.4 Val av företag samt respondenter Varumärkena i denna studie har genomgått minst en krissituation. Företagen har därför blivit tvungna att på olika sätt bemöta de hinder de stött på för att få varumärket att överleva på marknaden. Respondenterna vi talat med arbetar antingen inom krishantering eller med varumärkesutveckling. På så sätt har respondenterna stor kunskap inom det område vi ämnar undersöka och kan därmed ge insikter i hur ett företag praktiskt kan hantera en kris. 2.5 Käll- och metodkritik Kvalitativa studier kan kritiseras för att vara för subjektiva och därmed sakna vetenskaplig objektivitet (Sohlberg & Sohlberg, 2009). Vidare menar forskare från den kvantitativa strategin att kvalitativa studier saknar reliabilitet, validitet samtidigt som de kvalitativa studierna inte går att replikera (Bryman & Bell, 2005). Vi menar dock att studier som behandlar ämnen som varumärkeskriser (som aldrig ter sig på samma sätt) går att göra med den kvantitativa strategin, då ingen kris kommer bli den andra lik. Med det sagt menar vi att det inte går att dra generella slutsatser (ibid.). Däremot kan vi ge insikt och förståelse för hur olika företag på bästa sätt kan förebygga en krissituation, och därmed klara en kris bättre om/när den uppstår. I och med det utgår vi från att världen är subjektiv och fylld av värderingar, vilket går rakt emot den kvantitativa strategin (Bryman & Bell, 2005). Vidare kan resultaten från intervjuerna kritiseras då ämnesvalet (krishantering) är känsligt. Dock anser vi att risken för att intervjuobjekten förvanskat sina svar eller valt att undanhålla viktig fakta är liten, då vi fick en bra relation till intervjupersonerna. Intervjuerna flöt på bra och respondenternas svar var noggranna och genomtänkta, vilket var möjligt då de kunnat ta del av frågorna i förväg. En annan anledning till att vi anser att respondenterna svarat sanningsenligt beror på att samtliga intervjuer har medfört samma nyckelbegrepp och lagt vikt vid samma faktorer, (om än på olika nivåer). På så sätt har vi genom våra intervjuer uppnått mättnad. 8

11 Som alltid finns det risk för att böcker och artiklar vi läst inte granskats tillräckligt kritiskt. Vi har som ovan nämnt använt oss av original källor men undantag har förekommit, då har vi använt oss av senare publikationer som refererat till original källorna. Senare publikationer kan innebära att det finns (om)tolkningar i texten som den senare författaren gjort, vilket gör det än viktigare att kritiskt granska artiklar, böcker och annat material. Vi anser inte att detta påverkat vår studie i allt för stor utsträckning, då vi varit väl medvetna och kritsikt granskat materialet. Vidare är majoriteten av artiklarna och böckerna skrivna av välkända författare och forskare inom ämnesområdena. 9

12 3 Teori 3.1 Del 1 Varumärkets värde I följande avsnitt kommer vi redogöra för den teori som behandlar brand equity dvs. varumärkets värde. Vikten av att ha ett starkt varumärke är idag en väsentlig fråga för ett företag, då ett starkt varumärke är det som gör att konsumenter köper företagets produkt framför en konkurrents. Utöver det kan ett starkt varumärke ge företaget en ledande roll i branschen. Därmed ökar betydelsen av hur varumärket exponeras. Ju högre upp på stegen företaget befinner sig, desto längre blir fallet vid en kris. Vikten av att aktivt arbeta och underhålla varumärket blir därför enormt Brand Equity Vikten av att studera brand equity beror på två saker, det ena är att företaget bättre ska kunna motivera och uppskatta värdet av ett varumärke, medan de andra är för att kunna förbättra marknadsföringsproduktiviteten (Keller, 1993; Aaker, 2001). För kunden innebär brand equity att de känner till varumärket och har goda, starka och unika associationer till det (Keller, 1993). Företag bör sträva efter att skapa lojala kunder, då det skapar bättre relation mellan kund och varumärke. På så vis kan varumärket ta del av kundernas önskemål om kommande produkter samtidigt som kunden är beredd att betala för det. Ett varumärke förknippas vanligen med ett namn, symbol, term, signatur, design eller som en kombination av de ovan nämnda faktorerna och tillsammans utgör dem en konkurrensfördel. Figur 1 - Dimensions of Brand Knowledge 10

13 Det är viktigt att särskilja varumärkets kunskap och påverka konsumenternas reaktion och medvetenhet om varumärket. De finns två komponenter som särskiljer varumärkeskunskapen, den första är medvetenheten och den andra är imagen. Medvetenheten avser varumärkets prestanda och hur väl konsumenterna minns varumärket. Image däremot innebär att kundernas uppfattning stämmer överrens med organisationens uppfattning (ibid.). Varför en kund förknippar ett varumärke med något speciellt kan bero på många olika saker i dess omgivning, se bild ovan Att skapa extra värde Blackston (2000) menar på att det totala värdet av ett varumärke består av två komponenter. De fundamentala som är den klassiska marknadsföringen såsom, pris, förpackning och andra variabler i produkten även kallat core value (Hutt & Speh, 2010). Den andra kallar han för added value, vilket i sig är svävande samt svårt att definiera enligt Blackston (2000). Andra forskare såsom Hutt och Speh (2010) anser dock att added value kan definieras som ett sätt att särskilja sin produkt från konkurrenternas. Det sker genom att lägga till tjänster som gör det svårt att kopiera konceptet, även om produkten går att efterlikna. Det är just den andra komponenten som är så värdefull för ett varumärke. För att förstå detta måste företagen vända sig till konsumenterna och genomföra kvalitetsundersökningar (Blackston, 2000). Detta är problematiskt eftersom företagen i nästa steg måste översätta kvalitativa data till kvantitativ, då det gäller att behålla det unika som kan differentiera varumärket när företaget tar upp det på stor skala (ibid.). Blackston (2000) menar på att forskarna under den senaste tio års period har utvecklat metoder för att analysera detta, men vill se ett nytt tillvägagångssätt. Det tillvägagångssätt Blackston (2000) vill se (och som vi idag har sett), är vikten av en process där varumärke och konsument kan interagera med varandra. Detta kallar han för brand relationship. Det är en naturlig utveckling av det mer vedertagna brand personality (ibid.). Skillnaden mellan dessa och anledningen till utvidgningen kommer av frågan: hur beskrivs en relation med en människa? Genom enkla termer som vänlig, trovärdig eller ambitiös (brand personality) eller genom mer kvalitativa termer, exempelvis: jag finner honom väldigt trovärdig eller jag finner henne väldigt övertygande (brand relationship). Det är med andra ord uttalanden som baseras på hur en annan människa påverkar mig och min personlighet. Det vill säga en interaktion mellan två människor, vilket definieras som en relation. Det är av dessa anledningar företag ska arbeta med att skapa relationer mellan varumärken och människor, för det är via dessa kvalitativa utvecklingar som företagen skapar högt added value och brand equity (ibid.). Det blir därför centralt för företag att ställa sig frågan: What does the consumer think that the brand thinks of them? (Blackston 2000: 102) Detta innebär att företag måste se den objektiva och den subjektiva sidan som pågår i konsumentens tankebana. Traditionellt sett är företagen bra på att bygga den objektiva delen i ett varumärke, det vill säga bilden företaget vill förmedla. Vidare måste företagen lägga minst lika mycket resurser på att skapa och kommunicera de rätta attityderna och beteendena. Dessa begrepp är de som skapar mening i den objektiva bilden som företaget byggt (Blackston, 2000). Det är därför en konsument kan förstå ett varumärke, men ändå sakna viljan att konsumera varumärket: They reject the brand because they feel rejected by the brand (Blackston 2000: 103) 11

14 Lyckad relation Två komponenter som finns i en lyckad relation är trust in the brand och customer satisfaction with the brand (Blackston, 2000). Dessa i sig är uppenbara faktorer men de ger nya insikter till relationsbyggandet. Trust kan inte begäras av en konsument utan endast erhållas genom att vara credible samt reliable vilket inte är desamma som att vara trustworthy (ibid.). Vidare menar Blackston (2000) på att den viktigaste faktorn för att skapa förtroende är vad han benämner som intimacy. Graden av intimacy bestäms av hur väl varumärket lyckas skapa personliga kopplingar till sina konsumenter, det vill säga hur väl varumärket visar att de känner den enskilda individen. Den andra komponenten kan delas in i att vara customer centered och pro-active. Viktigt att tänka på är att konsumenten inte kommer till företaget idag utan företaget måste komma till konsumenten. Därför är det viktigt att vara ett innovativt och ambitiöst företag, men det i sig räcker inte utan företaget måste också vara proaktiv. Kundnöjdhet kommer bara när kunden själv uppfattar att hans eller hennes behov spelar en central roll i företagets aktivitet: The customer wants to see all the aggressive energy as a response to and support of his or her needs ( ) [t]he customer wants some sign that the corporation has listened to its customers-and responded appropriately (Blackston 2000:104). 12

15 3.2 Del 2 Förebyggande arbete för krishantering I följande avsnitt kommer vi redogöra för den teori som beskriver hur företag kan arbeta för att förebygga kriser. Att arbeta proaktivt kan tyckas självklart, men så är inte alltid fallet och näringslivet är fyllt av exempel på företag som ofta hamnar i krissituationer och i medias blickfång. Detta beror dels på avsaknad av proaktivt arbete samt oförmåga att lära av sina och andras misstag. Att arbeta förebyggande handlar om att ligga steget före genom att vara medveten om vad som kan hända, samt ha en nedskriven plan för hur företaget ska hantera en kris Hur kan företag arbeta proaktivt? Kriser kan uppstå genom både inre och yttre faktorer (Benoit, 1997; Ax, Johansson & Kullvén, 2007). De inre faktorerna kan bestå av (1) ledningens agerande i olika situationer. (2) Hur väl strukturen passar företaget. (3) Vilka strategier de använder. (4) Vilka erbjudande företaget arbetar med. (5) Hur väl kommunikationen och det interna arbetet fungerar inom organisationen. (6) Hur väl organisationen och individen inlärningsförmåga ser ut. Dessa faktorer måste samarbeta och sträva åt samma riktning för att företaget ska vara framgångsrikt (Normann, 2005). Yttre faktorerna kan bestå av (1) teknologisk utveckling. (2) Omgivningens föränderliga förmåga. (3) Innovationer. (4) Kundpreferenser. (5) Konkurrenternas agerande. (6) Globalisering. (7) Det ekonomiska läget i landet och så vidare (ibid.). Att ständigt utveckla sitt eget varumärke blir av största vikt då det hela tiden dyker upp nya hot (Sarv, 1997). Det sägs ofta att vara framgångsrika är det svåraste stadiet och detta för att företag som är framgångsrika gärna stannar av i utvecklingen (ibid.). Det leder till att de på sikt kommer tappa både kunder och marknadsandelar då företaget till slut kommer behöva förändras. I många fall är det för sent att förändras i det läget. Att ledningen har en viktig betydelse i ett företag visar sig genom att det är de som avgör vilken struktur, vilka strategier samt vilken affärside, vision, och mission som ska tillämpas (Segerfeldt, 2002). Tillsammans påverkar detta sedan kunderna och omgivningen (ibid.) Interna faktorer som påverkar företagets utfall När företagen bygger sitt varumärke är det viktigt att de har en bra affärsidé som tydligt förklarar och beskriver vad företaget vill åstadkomma och erbjuda sina kunder (Normann, 1975). Utöver det ska företaget bilda en vision som alla i företaget ska sträva efter, alla mål som finns i affärsiden ska genom strategier leda till att företaget följer sin vision (ibid.). Att olika enheter strävar åt olika mål kan leda till en kris. Genom att konstruera en fullgången affärsidé kan företaget bli mer effektiva och skapa dominans på marknaden vilket i sin tur leder till att företagen kommer arbeta hårt för att behålla och skydda sina revir (Berglund & Blomquist, 2004). För att på bästa sätt kunna agera proaktivt är det viktigt att varumärket har en fungerande inlärningsförmåga både på individ- och organisationsnivå (Hatch & Cunliffe, 2006). Denna inlärningsförmåga gör att företaget ständigt utvecklas och agerar för att bli bättre jämfört med 13

16 konkurrenterna. Dessutom skapar den en företagskultur med en god inlärningsförmåga vilket gör att företaget har förmågan att besitta kunskaper även om individen försvinner ut ur organisationen (ibid.). För att inlärningsförmågan och kulturen ska vara stark i ett företag krävs att ledningen besitter en viss typ av egenskaper (ibid.). Ledningen ska strukturera organisationen på så sätt att de gynnar företagets utveckling, samt välja de strategier som gör att företaget kan uppnå sina mål, sin affärsidé, vision och mission (Normann, 1975). Därför har ledningen en ständig utmaning att hitta rätt strategi för att alltid vara rätt i tiden (Kapferer, 2008). På kort sikt är det viktigt att ha en strategi som bygger på de existerade kunderna, detta för att komma närmare kunden (skapa lojalitet) samtidigt som det är billigare att behålla gamla än att attrahera nya (Best, 2009). Vad gäller strategier på längre sikt har företagen två valmöjligheter, expandera till främmande marknader alternativt göra innovationer (Kapferer, 2008). Det finns ett antal hinder med de långsiktiga strategierna som företagen måste identifiera och bemästra för att lyckas på nya marknader (ibid.). Det är en förutsättning att ständigt utvecklas, skapa nyheter eller göra innovationer för att överleva. Det är bara dem som kan bevisa sin relevans eller uttryckligen förändrar behovet på marknaden som kommer finnas kvar (ibid.) Fleischners sju punkter kring varför företag hamnar i kriser Fleischner (2009) nämner de sju vanligaste fel företagen begår som kan leda till krissituationer. 1. Timing Marknadsföringen av en ny produkt måste komma rätt i tiden (när marknaden är redo), annars kommer konsumenten inte efterfråga och konsumera produkten. 2. Failure to test your headline - Konsumenterna tappar annars intresset för marknadsföringskampanjen och produkten. 3. Failure to test your offer - Om erbjudandet inte stämmer med konsumenternas uppfattning kommer företaget förlora marknadsandelar samt konsumenter. 4. Having a good list Oavsett hur mycket medgång företaget har måste de fortsätta att utvecklas för att behålla sin position. 5. Relying on a single communication Då en konsument ser 2000 reklamkampanjer varje dag och i snitt behöver se en annons minst 12 gånger innan denne lägger märke vid den, är det viktigt att nå ut till konsumenterna genom flera olika kanaler. 6. Not measuring campaign effectiveness - Det är oerhört viktigt att mäta resultaten av marknadsföringskampanjer samt undersöka vad som fungerade och vad som inte fungerade. 7. Failure to continue the dialogue Företagen har en tendens att enbart kontakta leverantörer när det är dags för inköp, det är ett stort misstag. Genom en ständig dialog kan de förhandla sig till bättre priser och förmåner. Ofta misslyckas förtegen med någon punkt som i sin tur leder till att varumärket inte fick den respons företagsledare hoppas på (Fleischner, 2009). De allra flesta misstagen kan undvikas genom att ledningen noggrant planerar, uppmärksammar detaljer samt mäter utvecklingen (ibid.). Kapferer (2008) menar också att många misstag beror på ledningens agerande samt kommunikationsförmåga med marknaden för att inte skapa distans mellan sig och marknaden. Att missa något på kort sikt leder till förlorade kunder medan misstag på längre sikt kan leda till kriser (ibid.). 14

17 Externa faktorer som kan påverka företagets utfall Tidigare forskning visar på att det ofta är missionen som är faktorn till nedåtgången för ett varumärke (Kapferer, 2008). Detta beror på att missionen kan anses vara "otydlig" i förhållanden till visionen och affärsidén (Berglund & Blomquist, 2004) vilket leder till att företaget lättare tappar fokus och glider bort från affärsiden (Normann, 1975; Kapferer, 2008). Detta beror ofta på att omvärlden, kunderna, konkurrenterna eller marknaden förändrar sig i små steg. Därför måste varumärket också ändra sin strategi i små steg, vilket på lång sikt kan bli en stor förändring som kan ge oanade effekter (Kapferer, 2008). Externa misstag kan också bero på att det sker snabba förändringar av teknik och innovation, vilket gör att företagen inte hänger med (ibid.). Det gäller då att agera snabbt och med rätt strategi för att minska misstagen. En vanligt förekommande strategi för att vända en kris är genom ordspråket "tillbaka till kärnan", med det menas inte att varumärket måste vara besatt av det förflutna. Istället menas det att dagens affärsidé ska bygga på den ursprungliga affärsidén. Däremot kan det vara bra att uppdatera affärsidén så att den passar dagens samhälle (Kapferer, 2008). Ett sätt att undvika denna typ av misstag är att utse någon eller några individer i företaget som arbetar med att kontrollera samt reglera relevansen i varumärkets identitet och se till att företaget alltid följer sin strategi (ibid.). Ett varumärke kan också tappa i värde om de saknar framtida investerare, god kvalitet, service, eller image (Doyle, 1992). Vidare är det viktigt att som företag alltid vara före kunderna i varje process. Som nämndes ovan får konsumenterna massor av valmöjligheter varje dag vad gäller produkter. Konsumenterna väljer oftast ett varumärke de litar på och vet fungerar. Dock betyder inte detta att de alltid är lojala mot varumärket utan företaget måste se till att hålla god kvalitet (Doyle, 1992). 15

18 3.3 Del 3 Att vända en kris I följande avsnitt redogöra vi för den teori som beskriver hur företag kan arbeta för att vända en krissituation. Att vända en krissituation är också en förutsättning för att företaget ska kunna överleva långsiktigt på marknaden. En lyckosam hantering av en kris kan dessutom leda till en positiv utveckling för varumärket. Således är vikten av medvetenhet om de faktorer som effektivast kan användas i dessa situationer mycket hög Strategier för att vända en krissituation En kris kan som ovan nämnt bero på både interna och externa faktorer. Oavsett anledning måste krisen hanteras för att återställa varumärkets status. Benoit (1997) har utvecklat fem strategier för hur företagen kan restaurera bilden av varumärket. Han kallar dessa för: 1. Denial - Delas upp i två grenar, (1) förnekande om inblandning eller att krisen uppstått alternativt (2) att företaget skyller på någon annan. 2. Evasion of Responsibility har fyra grenar, (1) företagets agerande beror på någon annans agerande. (2) Företaget visar att de inte hade kontroll över viktiga faktorer som påverkade händelsen. (3) Företaget hävdar att det var en olyckshändelse. (4) Företagets agerade utfördes med goda intentioner. 3. Reducing Offensivness of Event - har sex grenar. (1) Företaget försöker stärka positiva känslor. Exempelvis genom att belysa positiva saker de gjort förut. (2) Företaget försöker minimera de negativa känslorna som är förknippade med händelsen. (3) Företaget skiljer situation från andra liknande händelser och på så vis får den att framstå som mindre allvarlig. (4) Företaget försöker framställa sig i en bättre kontext. (5) Företagen som är anklagade för att ha gjort fel, väljer att gå till motattack för att på så vis minska effekten av ursprungsattacken. (6) Företaget ger kompensation till de kunder som har blivit utsatta för händelsen. 4. Corrective Action - Företaget lovar att rätta till problemet samt förhindra att det händer igen. 5. Mortification - Företag erkänner och ber om ursäkt. Dessa strategier ska enligt Benoit (1997) fördelas under tre områden: förberedelse innan krisen, identifiering av krisens natur och förslag till hur företagen kan hantera krisen. Vidare menar Benoit (1997) att det är av stor vikt att arbeta i förebyggande syfte och ha planer på hur de ska agera i olika situationer. Ett långsamt agerande kan försvåra återställningsarbetet (ibid.), medan ständig förändring underlättar företagens arbete (Sarv, 1997). Det gäller således att i förväg försöka identifiera vilken typ av kris som kan drabba företaget. Exempelvis kan ett flygbolag ha krishanteringsplaner för om det inträffar en flygplansolycka. En restaurang bör ha ett tillvägagångssätt redo om det inträffar matförgiftning. Benoit (1997) menar att företagen och dess anställda måste förstå grunden till det som inträffar och dess natur. På så vis kan företagen se vad som är relevant för varje konsument, vilket gör att företaget kan individbasera sitt agerande mot varje kund, segment och marknad. När en kris inträffar är det viktigt att snabbt identifiera vilka grupper av människor som är påverkade (ibid.). Då olika grupper har olika perspektiv på händelsen 16

19 måste företagen bemöta dem på olika sätt. Vidare är det viktigt att ha en prioritetslista över vilka grupper som ska hanteras först i en krissituation (ibid.) Att som företag visa känslor Individer vill gärna ha någon att lägga skulden på i en krissituation. Detta fenomen kallas attribution theory och diskuteras av såväl Benoit (1997) som Dean (2004). Teorin innebär att människor söker orsaker till olika händelser som inträffar, med anledning att etablera en kontroll över sin omgivning (ibid.). Därmed blir frågan om vem som bär skulden till det inträffade (exempelvis en allergisk reaktion av en produkt) avgörande för konsumentens framtida uppfattning om företaget och dess varumärke. Dean (2004) menar på att inte ens ett gediget rykte kan skydda ett företag från en inträffad tragedi som kan kopplas till deras produkt. Därför är relevansen av attribution theory viktig. Det är ytterst viktigt för företagen att visa eller få bevisat av myndighet att de inträffade låg utanför deras kontroll (ibid.). Dean (2004) diskuterar ytterligare en teori fairness theory. Denna teori innebär att ett företag i sin kommunikation med marknaden agerar rättvisande och med en medkänsla mot den drabbade. Detta gör att konsumenten intar en lojal inställning till företaget (ibid.). Xie och Peng (2009) diskuterar liknande teorier då närmast i strategin affective repair, (mer om det nedan) som innehåller begreppen kompetens, integritet samt godhet. Dessa nyckelbegrepp används för att reparera ett skadat kundförtroende och för att uppnå förlåtelse. Genom tidigare forskning har de identifierat vilken typ av strategier som påverkar respektive begrepp. Affective repair avser ageranden som förlåt, skuld och medkänsla. Functional repair åsyftar ekonomisk kompensation och beslut från ledningen. Informational repair bygger på uppdaterad kommunikation angående händelseutvecklingen (Xie & Peng, 2009). Genom att använda strategier inom nämnda områden menar de på att det skapas förutsättningar för de tre nämnda nyckelbegreppen (integritet, kompetens och godhet). Vilka i sin tur skapar förutsättningen för förlåtelse och slutligen tillit (ibid.). Xie & Pengs (2009) affective repair är en teori som går ut på att företagen skall ge en ärlig ursäkt. Genom ursäkten byggs en starkare integritet upp än vad som kommer ur functional repair (det vill säga ekonomisk kompensation) (ibid.). De visar också på att informational repair är det mest effektiva sättet att stärka konsumenters uppfattning om företagets kompetens. Det är därför viktigt att tillhandahålla tillräckligt med information under tillitsarbetet (ibid.). 17

20 3.4 Del 4 - Lärdomar I följande avsnitt kommer vi redogöra för den teori som beskriver de lärdomar företagen dragit av en negativ trend. Att dra lärdomar av sina och andra misstag är en avgörande faktor för hur varumärket kommer klara av nästa kris (om det uppstår en ny kris). Vi vill därmed visa på att företag kan dra lärdomar av tidigare kriser, inte nödvändigtvis i det egna företaget utan även av andra företags kriser Inledning En kris påverkar varumärket i stor utsträckning. Dock är det inte enbart varumärket som blir påverkat utan övriga parter i nätverket blir även de påverkade och i vissa fall även parter utanför nätverket (Tyboult & Poehm, 2009). Just därför är det otroligt viktigt att dra lärdomar av det som inträffat. På så vis står varumärkena med all säkerhet bättre rustade ifall det skulle inträffa en ny kris. Hartley (2009) har gjort en fallstudie på McDonald`s och Harley-Davidson McDonald`s fallstudie av Robert F. Hartley (2009) McDonald`s är ett välkänt företag med ett starkt varumärke, trots detta hamnade McDonald`s i en kris. Hur utmärkte sig McDonald`s då de hade ett starkare varumärke än sina konkurrenter? Jo, de växte snabbt, tog över konkurrenters restauranger samt utvecklade regelbundet sitt koncept (Hartley, 2009). Bakslaget för McDonald`s blev deras onyttiga mat, trots att företaget agerade snabbt och införde nyttigare mat lyckades de inte vända trenden som startat. Konkurrenterna kom ifatt och vissa gick förbi dem. I efterhand kan företaget även tycka att det var orealistiskt att McDonald`s trots alla negativ publicitet, fortsatte bygga nya restauranger (ibid.). Då krisen inte vände tillsatte McDonald`s en ny VD. Den nya VD lyckades införa nyttigare mat, samtidigt som McDonald`s stängde ner olönsamma restauranger och valde att bygga färre nya restauranger, vilket gjorde att investerare återigen vågade satsa på dem (ibid.). Målen var nu att bli snabbare, leverera högre service, godare mat, mer tilltalade ambitioner (ibid.) Varför uppstod problemet, enligt Hartley? Administration saknades, vilket gjorde att McDonald`s var nära slutet på livscykeln innan de lyckades bearbeta och vända krisen. Menyn var inte tillräckligt uppdaterad, den innehöll alltför mycket fet mat. Kunderna efterfrågade nyttig mat. McDonald`s tittade för lite på konkurrenterna. Detta berodde på att det gått så pass bra för dem under en längre tid. Istället för att fokusera på service och känsla satsade McDonald`s på att ha så många restauranger så möjligt (Hartley, 2009) Lärdomar som Hartley drar: It is possible to have strong and enduring growth without diversification (s. 142). Beware the Reckless drive for market share (s. 142). Maintaining the Highest standards requires constant Monitoring (s 143). Controls can be too Stringent (s. 144). There is room for a kinder, gentler firm in today s hotly competitive environment (s. 144). 18

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE Praktisk kriskommunikation Det du behöver veta för att kommunicera och agera på rätt sätt i en krissituation. Och hur du förbereder dig innan krisen är ett faktum. Av Jeanette

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Blue Ocean Strategy Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Artikeln belyser två olika marknadstillstånd som företag strävar efter att etablera sig inom. Dessa kallar författarna för Red Ocean

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Kvalitativ design Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ design Kvalitativ metod Ord, texter

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM Förtroende ANNA BRATTSTRÖM The importance of this treaty transcends numbers. We have been listening to an old Russian maxim dovaray ne proveray Trust, but Verify Vad innebär förtroende? Förtroende är ett

Läs mer

Kvalitativa metoder II

Kvalitativa metoder II Kvalitativa metoder II Tillförlitlighet, trovärdighet, generalisering och etik Gunilla Eklund Rum F 625, e-mail: geklund@abo.fi/tel. 3247354 http://www.vasa.abo.fi/users/geklund Disposition för ett vetenskapligt

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

50 NYANSER AV VARFÖR BARA NÅGRA FÅ LYCKAS. Håkan Ivarsson, Claes Molin, Igor Lishajko, Jan Wiestål & Frank Bertil Johnsson

50 NYANSER AV VARFÖR BARA NÅGRA FÅ LYCKAS. Håkan Ivarsson, Claes Molin, Igor Lishajko, Jan Wiestål & Frank Bertil Johnsson 50 NYANSER AV VARFÖR BARA NÅGRA FÅ LYCKAS Håkan Ivarsson, Claes Molin, Igor Lishajko, Jan Wiestål & Frank Bertil Johnsson 50 NYANSER AV LEAN VARFÖR BARA NÅGRA FÅ LYCKAS Författarna Grafisk form: Håkan

Läs mer

KOMMUNIKATION ATT SKAPA ETT BRA SAMTAL

KOMMUNIKATION ATT SKAPA ETT BRA SAMTAL KOMMUNIKATION Detta dokument tar upp kommunikation, feeback och SMART:a mål, som ska verka som ett stöd under utvecklingssamtalet. Kommunikation är konsten att förmedla tankegångar, information och känslor

Läs mer

Låt oss prata om projektkommunikation

Låt oss prata om projektkommunikation Låt oss prata om projektkommunikation Det som avgör om projektet blir framgångsrikt är hur väl människorna, som arbetar i och kring det, kommunicerar. Hur väl kommunikationen fungerar har mycket större

Läs mer

Kundorienterad verksamhetsutveckling

Kundorienterad verksamhetsutveckling - Makes people and business successful - Passion för kunderna Kundorienterad verksamhetsutveckling Tommy Ytterström www.proandpro.se HÅLLPUNKTER Introduktion Spaningar och utmaningar Samtal kring kundorientering

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar:

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar: Gabriel Forsberg 5 mars 2013 Statsvetenskap 2 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift 4- PM Inledning: Anledningen till att jag har bestämt mig för att skriva en uppsats om hur HBTQ personer upplever sig

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Från inspiration till framgång

Från inspiration till framgång Från inspiration till framgång En kulturresa Stockholm, Oktober, 2013 Äntligen måndag I Stockholm I Oktober 2013 1 Hilti & Hilti Svenska AB Moderbolag: Hilti AG, Liechtenstein familjeägt Fokus på bygg-

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Glöm inte: Kritik. Bidrag. Plans are nothing planning is everything (Eisenhower)

Glöm inte: Kritik. Bidrag. Plans are nothing planning is everything (Eisenhower) Corporate & Business strategy Kent Thorén INDEK - KTH de Wit & Meyer, Strategy, Process, Content, Context, THOMSON BUSINESS PRESS. Ett företag kan behöva flera typer av strategier Inledning Design - den

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

White Paper. Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30

White Paper. Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30 White Paper Kundlojalitet och Net Promoter Index 2008-05-30 White paper: Kundlojalitet och Net Promoter Index Detta White Paper är en sammanfattning av MarketDirections Nyhetsdialog om kundlojalitet från

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt 2 Bara ett fåtal företag lyckas skapa en uthållig och lönsam tillväxt! Under åren 2008-2012 har 3 449 företag blivit Gaseller enligt Dagens industris kriterier.

Läs mer

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 FÖRETAG SOM VÄXER Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 JOHN LYDHOLM Vd Sverige LINDA SANTESSON Avdelningschef, region Öst Vad får ett företag att växa? Vilka utmaningar finns i en växande organisation? Vad

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Har du gjort en affärsplan för ditt företag har du ett underlag för presentation och diskussion även i den.

Har du gjort en affärsplan för ditt företag har du ett underlag för presentation och diskussion även i den. Egenbedömning inför presentation Som företagare är du alltid fullt upptagen men alla väntar sig ändå att du är den som kan ditt företag bäst och kan beskriva det. Denna checklista tar dig igenom frågeställningar

Läs mer

FeelMap. zecobyte. Put your brand on a map. www.zecobyte.com

FeelMap. zecobyte. Put your brand on a map. www.zecobyte.com FeelMap Put your brand on a map zecobyte www.zecobyte.com The Consumer does not behave as he says, he does not say what he thinks and does not think what he feels. David Ogilvy Ett framgångsrikt och lönsamt

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET

LINKÖPINGS UNIVERSITET 733G22 Medina Adilova Statsvetenskaplig metod 1992.12.09 Metoduppgift 4, Metod-PM 2013.03.04 LINKÖPINGS UNIVERSITET - Kvinnors situation i Indien - De oönskade döttrarna Handledare: Mariana S Gustafsson,

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Chris von Borgstede

Chris von Borgstede 2010-11-02 Chris von Borgstede Psykologiska institutionen Göteborgs universitet Vänligen stäng av mobilen 1 Läsanvisning: Eagly & Kulesa: Attitudes, attitude structure, and resistance to change Biel, Larsson

Läs mer

Relationsproblematiken i en sekventiell försäkringstriad

Relationsproblematiken i en sekventiell försäkringstriad Örebro Universitet Handelshögskolan Företagsekonomi C, HT 2011 Uppsats, 15 Hp Handledare: Claes Gunnarsson Examinator: Mari-Ann Karlsson Relationsproblematiken i en sekventiell försäkringstriad Författare:

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till denna gång Du som har boken Marknadsföring i en ny tid läs kapitel tre aktivitets och kampanjplanering Du som har boken

Läs mer

Packbridge Frukostmöte om Open Innovation. Susanna Bill, Sustenance AB

Packbridge Frukostmöte om Open Innovation. Susanna Bill, Sustenance AB Packbridge Frukostmöte om Susanna Bill, AB Innovation Incremental Innovation Process Innovation Innovation Incremental Innovation Process Innovation Innovation Systemn Customer driven Innovation External

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

fredag den 6 mars 2015 TEIE51 - Företagsekonomi Grupp 2 Karin Götestrand, Märta Wolter, Cecilia Eriksson & Veronica S Eksmo

fredag den 6 mars 2015 TEIE51 - Företagsekonomi Grupp 2 Karin Götestrand, Märta Wolter, Cecilia Eriksson & Veronica S Eksmo TEIE51 - Företagsekonomi Grupp 2 Karin Götestrand, Märta Wolter, Cecilia Eriksson & Veronica S Eksmo HISTORIA Jeans började tillverkas och användas redan på 1500-talet i Italien och var från början främst

Läs mer

Employer Branding. Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03

Employer Branding. Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03 Employer Branding Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03 Employer Branding blir mer effektiv på att attrahera och behålla medarbetare Bristen på rätt kompetens

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

INTRODUKTION 2 I. MISSION, VISION OCH VÄRDERINGAR 3 MÅLSÄTTNING 3 ÅTGÄRDER 3 II. MEDLEMSSKAP REKRYTERA OCH BEHÅLLA 3

INTRODUKTION 2 I. MISSION, VISION OCH VÄRDERINGAR 3 MÅLSÄTTNING 3 ÅTGÄRDER 3 II. MEDLEMSSKAP REKRYTERA OCH BEHÅLLA 3 Democratic Republic of ia INTRODUKTION 2 I. MISSION, VISION OCH VÄRDERINGAR 3 MÅLSÄTTNING 3 ÅTGÄRDER 3 II. MEDLEMSSKAP REKRYTERA OCH BEHÅLLA 3 MÅLSÄTTNING 3 ÅTGÄRDER 3 III. NATIONELLA STYRELSENS SERVICE

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

VD Barometern Har vi råd med kortsiktigt ledarskap?

VD Barometern Har vi råd med kortsiktigt ledarskap? 2015 VD Barometern 2015 - Har vi råd med kortsiktigt ledarskap? Resultatet av VD Barometern påminner i vissa delar om förra årets. Tidsbrist är fortfarande ett problem, hållbarheten kommer lågt ner på

Läs mer

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag 1 Bakgrund Praktik (Agneta) möter forskning (Annika) Stark kombination där olika synvinklar vävs samman till en helhet Bokens struktur

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Bilaga 1 Beslutsförslag Policy för Region Skånes varumärken

Bilaga 1 Beslutsförslag Policy för Region Skånes varumärken Bilaga 1 Beslutsförslag 2012-09-06 Policy för Region Skånes varumärken 1 1. Region Skåne som modermärke I dokumentets första del presenteras resultatet av arbetet att definiera Region Skånes identitet

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS?

E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS? E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS? D i n t a l a r e i d a g J o n a t h a n A g e r i u s W e b S e c u r i t y C o n s u l t a n t

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Så gör du din kund nöjd och lojal - och får högre lönsamhet. Tobias Thalbäck Om mätbara effekter av kundnöjdhet

Så gör du din kund nöjd och lojal - och får högre lönsamhet. Tobias Thalbäck Om mätbara effekter av kundnöjdhet Så gör du din kund nöjd och lojal - och får högre lönsamhet Tobias Thalbäck Om mätbara effekter av kundnöjdhet Hög kundnöjdhet ger högre avkastning Företag med hög kundnöjdhet genererar högre avkastning

Läs mer

UTMANINGAR FÖR HR: KONSTEN ATT ÖVERTYGA MED SINA IDÉER OCH BUDSKAP SOM HR-CHEF EK DR LENA LID ANDERSSON. Lena Lid Andersson Page 1

UTMANINGAR FÖR HR: KONSTEN ATT ÖVERTYGA MED SINA IDÉER OCH BUDSKAP SOM HR-CHEF EK DR LENA LID ANDERSSON. Lena Lid Andersson Page 1 UTMANINGAR FÖR HR: KONSTEN ATT ÖVERTYGA MED SINA IDÉER OCH BUDSKAP SOM HR-CHEF EK DR LENA LID ANDERSSON Lena Lid Andersson Page 1 VAD ÄR DET VI GÖR I FÖRETAG OCH ORGANISATIONER? Kommunicerar! Möten 31

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Exempel på agenda för första coaching mötet ID: 72955 Ensize International AB Analysdatum: 2012-06-14 Tid: 14 minuter Utskriftsdatum: 2013-09-23 Ensize International

Läs mer

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Page 1. Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare. Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna? Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2010-02-12 Föreläsningens inriktning Tema: Aktuella utmaningar för ekonomistyrare Vad är ekonomistyrning? Vilka är utmaningarna?

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

1. En oreglerad marknad involverar frihet. 2. Frihet är ett fundamentalt värde. 3. Därav att en fri marknad är moraliskt nödvändigt 1

1. En oreglerad marknad involverar frihet. 2. Frihet är ett fundamentalt värde. 3. Därav att en fri marknad är moraliskt nödvändigt 1 Linköpings Universitet Gabriella Degerfält Hygrell Politisk Teori 2 930427-7982 733G36 Frihet är ett stort och komplext begrepp. Vad är frihet? Hur förenligt är libertarianismens frihetsdefinition med

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se 2014 LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 Omvärldsbevakning Vision var vill du vara om xx år Strategi hur kommer du dit Ditt varumärke Mission vad brinner du för Mål och delmåll Mål och

Läs mer

Konsekvenser för företaget och dess riskhantering från. utvärderingsmodell" Erik Mattsson David Wimmercranz

Konsekvenser för företaget och dess riskhantering från. utvärderingsmodell Erik Mattsson David Wimmercranz Konsekvenser för företaget och dess riskhantering från ökad samordning av HSEQområdena En vägledande utvärderingsmodell" Erik Mattsson David Wimmercranz Abstract De flesta företag idag använder system

Läs mer

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Upphandling 24, onsdag 7 november 2012 www.magnusjosephson.se 1 Magnus Josephson Sammanhang för alla konsulttjänster gäller att Majoriteten av kunder

Läs mer

Välkommen till Kreation Reklambyrå

Välkommen till Kreation Reklambyrå Välkommen till Kreation Reklambyrå Vad är ett bibliotek? Hur ska biblioteket attrahera människor? Idag och imorgon. Upplägg av eftermiddagen Introduktion om varumärken Grupparbete Diskussion och avslutning

Läs mer

Kodak Moments och Disruptiva Innovationer. Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio. CITE, 21 april 2015

Kodak Moments och Disruptiva Innovationer. Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio. CITE, 21 april 2015 Kodak Moments och Disruptiva Innovationer Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio CITE, 21 april 2015 Christian Sandström, PhD Disruptive Innovation. se BusinessWeek 2007: "Nokia's

Läs mer

TEIO05 Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering. Omvärlds- och marknadsanalys 10 februari 2014 Ingela Sölvell,

TEIO05 Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering. Omvärlds- och marknadsanalys 10 februari 2014 Ingela Sölvell, TEIO05 Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering Omvärlds- och marknadsanalys 10 februari 2014 Ingela Sölvell, ingela.solvell@liu.se Idé >ll affärsidé Omvärldens (ständiga) förändring öppnar för

Läs mer

Viktigt att tänka på vad gäller formen är - vill man stärka sitt varumärke Sälja sina produkter eller informera... som vi nämnt tidigare.

Viktigt att tänka på vad gäller formen är - vill man stärka sitt varumärke Sälja sina produkter eller informera... som vi nämnt tidigare. Föreläsning 080408 eller 080410 eller inför förpackninsdesign GRAFISK DESIGN 2 Uttrycket grafisk design skapades när industrialismen bröt igenom med en typ av produkter som skulle säljas, likaså då utvecklades

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE Det är viktigt att se resultatet av sitt arbete för att kunna styra sitt kommunikationsarbete. För du kör väl inte bil utan en hastighetsmätare? Och du driver förmodligen inte en verksamhet utan en budget?

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall nackavattenavfall.se Varumärket Nacka vatten och avfall att bygga och utveckla ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett kontinuerligt arbete som kräver

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65572 Totalt har 6 av 6 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2013-02-26 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

"Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!"

Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden! "Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!" Ekonomie doktor/docent Johan Anselmsson johan.anselmsson@transvector.se 040-30 34 32 Johan Anselmsson (johan.anselmsson@transvector.se) Bitr.

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer