KONGRESSRESOLUTIONER ITF:s 42:a kongress Mexico City (Mexiko) 5 12 augusti 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONGRESSRESOLUTIONER ITF:s 42:a kongress Mexico City (Mexiko) 5 12 augusti 2010"

Transkript

1 KONGRESSRESOLUTIONER ITF:s 42:a kongress (Mexiko) 5 12 augusti 2010

2 Innehåll Resolution 1: Att svara på klimatförändringarna... 1 Resolution 2: Minska koldioxidutsläpp från vägtransportsektorn... 5 Resolution 3: Svar på globalisering efter globala finanskrisen... 6 Resolution 4: Fackligt svar på privatisering och liberalisering av transport... 9 Resolution 5: Kapitalism i kris Resolution 6: Globala sociala miniminormer Resolution 7: Transportsäkerhet och antiterrorism Resolution 8: Transportinfrastruktur Resolution 9: Arbetarskydd på arbetsplatsen Resolution 10: Nätverk för global leverans Resolution 11: Facklig enighet och nationella samordningskommittéer Resolution 12: ITF Regional och underregional organisation Resolution 13: Kommunikationer Resolution 14: Att uppmuntra ITF medlemmar och funktionärer Resolution 15: Programmet Vi organiserar globalt Resolution 16: Unga transportarbetare Resolution 17: Förkastande av alla former av våld, systematiskt dödande av kvinnor och kränkningar av mänskliga rättigheter samt stöd för arbetstagarna i Mexico och deras fackförbund Resolution 18: Arbetstagarrättigheter i Mexiko Resolution 19: Vi arbetar för internationella fackliga rättigheter Resolution 20: Motion för att ta enad ställning mot kränkning av fackliga rättigheter Resolution 21: Palestina Resolution 22: Venezuela Resolution 23: Kuba Resolution 24: Malvinerna (Falklandsöarna) Resolution 25: Flyg Resolution 26: Passagerartransport i stadsområden Resolution 27: Säkra tariffer och villkor för vägtransport i Australien Resolution 28: Höghastighetsförbindelser med järnväg Resolution 29: Resolution 30: Strategi för bekvämlighetshamnar och globala nätverksterminaler Tillbakavisar alla kollektivavtal som inkluderar klausuler som kränker arbetstagares rättigheter Resolution 31: IBF och partnerskap Resolution 32: Genomförande av ILO:s konventioner MLC och ILO 188 en global ITF strategi Resolution 33: Motion om sjöröveri och dess inverkan på sjöfolk Resolution 34: Kriminalisering av sjöfolk Resolution 35: Kris i handelsflottan, med särskild hänvisning till Pakistan Resolution 36: Total tid ombord Resolution 37: Sjöfartskunnande Resolution 38: Stöd för lagenlig efterlevnad av vilotider och vakthållning för sjöfolk på Panamaregistrerade fartyg

3 Resolution 39: Mänskliga och fackliga rättigheter för arbetstagare i Panamakanalen Resolution 40: Arbetstagares medverkan i projektet för expansion av Panamakanalen Resolution 41: Internationella miniminormer för insjöfart Resolution 42: Solidaritet med grekiskt sjöfolk Resolution 43: Iran Resolution 44: Söker en snabb, rättvis och acceptabel lösning på Philippine Airlines arbetskonflikt Resolution 45: En befältrainees död Resolution 46: Solidaritet med arbetstagare vid UPS i Turkiet Resolution 47: British Airways kabinpersonal Resolution 48: Antifackliga aktioner av Mexicana de Aviación Resolution 49: Att bekämpa kränkningen av mänskliga och fackliga rättigheter i Panama Resolution 50: Burma Resolution 51: Costa Rica

4 Resolution 1: Att svara på klimatförändringarna ITF:s 42:a kongress, som samlas i den 5 12 augusti 2010: 1. Erkänner att global uppvärmning redan äger rum, då de 10 varmaste åren som uppmätts inträffat sedan 1990, och de enorma faror som ytterligare klimatförändring innebär för mänsklig civilisation; 2. Noterar vetenskaplig konsensus att global uppvärmning vållas av mänsklig aktivitet, som pumpar ut koldioxid och andra växthusgasutsläpp i atmosfären; 3. Erkänner att ansvar för globala utsläpp av växthusgaser måste förstås i sammanhang med den historiska och aktuella ojämlikheten beträffande välstånd och tillgång till tjänster mellan industrialiserade och utvecklingsländer, som leder till betydande skillnader i utsläpp per capita; 4. Erkänner att samtidigt som ansvar för utsläpp ligger hos rika, mäktiga nationer så är de fattigaste länderna mest utsatta för konsekvenserna av klimatförändring genom inverkan på jordbruk, livsmedelstrygghet, vattenförsörjning, väder, hälsa, ekosystem och infrastruktur, bl.a. transport; 5. Är medveten om att märkvärdiga väderförhållanden (torka, översvämningar, m.m.) som beror på klimatförändring redan ödelagt arbeten, hem och människors liv, särskilt i utvecklingsländer, och om föga görs kommer miljontals jobb och människors utkomst ytterligare utsättas för risker; 6. Anser därför att ambitiösa begränsningsåtgärder är fundamentala om vi vill överlämna en hållbar värld till våra barn och möjliggöra att sociala och utvecklingsmål uppnås, samt att dessa aktioner måste delas rättvist och fördelas mellan och inom länder; 7. Noterar att transport ansvarar för 14 % av globala utsläpp och att transportsektorn utnyttjar över en fjärdedel av all energi i världen, samt att privatbilism företräder mer än hälften av dem; 8. Oroar sig över att transportutsläpp ökat dramatiskt under de senaste 30 åren, och ökar i alla världens regioner i snabbare takt än någon annan energiförbrukande del av ekonomin. I somliga länder har ökade utsläpp från transport uppvägt minskningar i andra branscher; 9. Anser att det är väsentligt att människor stimuleras att skifta från ytterst förorenande transportmedel över till mer miljövänliga transportmedel, som snabbtåg; 10. Erkänner att transportkostnader blivit för låga, främst på grund av att de flesta transportmedel inte täcker sina externa kostnader och att löner och arbetsvillkor försämrats och undergrävts under de senaste 30 årens nyliberala tidevarv; 11. Är medveten om att utsläpp från fossila bränslen inte endast utgör ett problem för miljön, utan också för transportarbetares arbetsmiljö; 1

5 12. Noterar slutsatserna från FN:s klimatpanel (Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC), som informerats av data som insamlats och granskats av över 2000 vetenskapsmän att global uppvärmning måste hållas inom 2 grader Celsius över den förindustriella nivån för att garantera en möjlighet på 50 % att undvika katastrofala klimatförändringar; 13. Noterar att det finns allt fler vetenskapsmän som menar att t.o.m. scenariot med 2 graders ökning är farligt, med hänsyn till de potentiella klimatkonsekvenserna på utsatta länder och samhällen, och att särskilt lågt liggande kustsamhällen kommer att behöva mer radikala åtgärder och stöd; 14. Medveten om att en begränsning av uppvärmning till inte mer än 2 grader kräver en bestämd minskning av utsläppsvolymer i atmosfären och att åtgärder måste vidtas nu för att uppnå en minskning med 25 till 40 % från 1990 års nivåer fram till 2020 och en minskning med 50 till 80 % år 2050; 15. Anser att regeringars och arbetsgivares marknadsbaserade lösningar hittills misslyckats att på allvar angripa ökande utsläpp, och att det kommer att krävas en långtgående politisk och ekonomisk omvandling driven av alternativa sociala och miljöprioriteter, bl.a. stora statsledda investeringar, sociala och tekniska innovationer och kompetensutveckling, socialt skydd och fackligt engagemang; 16. Erkänner att inte endast klimatförändringen, utan också den politik som krävs för att förebygga den innefattande ett skifte till koldioxidsnåla transportmedel, kommer att påverka antalet arbetstillfällen i de flesta transportsektorerna, speciellt inom kollektivtrafik och bland dem som arbetar med transporten av fossila bränslen, även om det kommer att få olika effekter, 17. Anser att medan ett snabbt antagande av sådan politik är livsviktig för att tackla klimatförändringen så måste ITF och dess medlemsförbund försvara transportarbetares intressen genom att kämpa för att säkerställa att en sådan politik genomförs på ett sätt som skyddar arbetstillfällen och skapar nya arbeten genom en rättvis övergångsprocess." 18. Anser att inverkan av transport på miljön är oskiljaktig från det sätt på vilket transport kontrolleras och organiseras i den globala ekonomin. Merparten av transportbehov skapas inte i själva transportbranschen, utan skapas av efterfrågan i andra delar av ekonomin, genom aktuella tillverknings och konsumtionsmönster. Ökade transportutsläpp är därför resultatet av ett transportsystem som är inriktat på en handelsbaserad modell för ekonomisk expansion, just in time tillverkning och multinationella koncerners behov att konkurrera, vilket leder till negativa konsekvenser för löntagare, samhällen och miljön; 19. BESLUTAR att: a. ITF och dess medlemsorganisationer, efter att ha vägletts av experter, intar en inställning till utsläppsminskning och klimatförändring baserad på vetenskap och engagerar sig därför att förklara och bidra till de stora omvandlingar som krävs inom transport och i samhället över lag; 2

6 b. ITF stöder hållbara transportalternativ baserade på en minska skifta förbättra (Reduce Shift Improve RSI) ram, som medger att om minskade utsläpp ska åstadkommas måste grundläggande förändringar införas i nuvarande system med globaliserad tillverkning, som är beroende av globala leveranskedjor, låga transportkostnader och billig och allt mer tillfälligt anställd arbetskraft; c. ITF stöder därför initiativ och åtgärder som stärker demokratisk kontroll över ekonomin, tyglar ekonomisk spekulation, omorienterar finansflöden i riktning mot hållbar utveckling och återinför reglering av marknader, som nödvändiga åtgärder för att minska onödiga transportbehov, sätta stopp för mördande konkurrens och planerar ett integrerat, hållbart transportsystem; d. ITF ser en nödvändig övergång till en koldioxidsnål ekonomi och ett hållbart transportsystem som ett tillfälle att skapa ett bättre samhälle för alla att ge mer jämställdhet mellan länder och människor, att utrota fattigdom, öka demokrati, att ge bättre arbetsvillkor och mindre press och stress; e. ITF kommer att kräva att industriländer tar sitt historiska ansvar för klimatkrisen och därmed bistår utvecklingsländer i sin övergång till hållbar ekonomisk utveckling genom omvandlingsfonder, statlig kontroll över naturtillgångar och gratis överföring av teknologi; f. ITF stöder en övergång till en miljövänlig industripolitik för att nå en nödvändig minskning av utsläpp och att skapa miljontals nya socialt och miljömässigt hållbara arbetstillfällen. Denna politik måste utgå från nationella program som kopplar infrastrukturinvesteringar, upphandlingspolitik, regler om lokalt innehåll och positivt stöd för inhemsk tillverkning för att understödja övergången till ett koldioxidsnålt samhälle; g. ITF kommer aldrig att gå med på att övergången till ett koldioxidsnålt samhälle sker genom att öka arbetslöshet och undergräva löner och arbetsvillkor för transportarbetare. En rättvis övergång måste därför omfatta att skapa sysselsättning, anständigt arbete och kvalitetsjobb, en radikal omfördelning av välstånd och socialförsäkringar som tryggar människors utkomst och mänskliga rättigheter; h. ITF:s branschsektioner och strukturer måste samarbeta och utarbeta de speciella åtgärder som krävs i varje transportsektion för att ändra det sätt på vilket varor och människor förflyttas, såväl som nya metoder och tekniker att främja energieffektivitet; i. ITF stöder att alla transportmedel täcker sina egna externa kostnader inklusive de kostnader som idag betalas av samhället som helhet. Det ska förstås inte hindra regeringar från att organisera kollektivt finansierade allmänna offentliga tjänster. Tillgång till näringen bör regleras hårt. Transportarbetares löner, arbetsvillkor och sociala normer bör förbättras för att minska transportbehov som skapas på grund av undermåliga villkor och låga kostnader; j. ITF leder en kampanj för att raskt utöka bra kollektivtrafik över hela världen, och att utveckla en infrastruktur som hjälper till att motverka hejdlös bilism; 3

7 k. ITF stöder att mål för utsläppsminskning skrivs in i ett nytt globalt avtal för den internationella sjöfarts och flygtrafiknäringen, och ska som brådskande ärende utarbeta en facklig inställning till åtgärder som föreslås utveckla och verkställa dessa mål. ITF ska fortsätta att spela en aktiv roll i ICAO och IMO i dessa ärenden; l. ITF och dess medlemsorganisationer bygger allianser med andra sociala och miljörörelser lokalt, regionalt och globalt för att stödja hållbara transportalternativ och bredare omvandling; m. ITF fortsätter att delta i och stödja globala fackliga initiativ om klimatförändring, bl.a. facklig representation vid globala mellanstatliga klimatförändringsförhandlingar och åtgärder och lösningar som kan trygga en rättvis övergång till ett koldioxidsnålt samhälle; n. Styrelsen främjar tillsammans med ITF:s sektioner djupgående studier om klimatförändringens inverkan, och politiska riktlinjer för att tackla den, anställning inom olika transport sektorer med hopp om att fastställa: Antalet jobb och jobb inom transport som kommer att påverkas Nya jobb som kommer att skapas Ett tillvägagångssätt som ger en rättvis övergång inom olika transportsektorer. o. ITF:s sekretariat bör: Företräda transportarbetares gemensamma intresse att trygga en rättvis övergång till ett hållbart transportsystem baserat på trygga jobb, bra löner och anständiga arbetsvillkor Utarbeta och utveckla riktlinjer och fallstudier om hur anpassnings och lindringåtgärder kan påverka arbetsorganisation i transportnäringen Genomdriva ett omfattande utbildningsprogram om klimatförändring i alla ITF:s regioner i syfte att öka medvetenhet och bygga facklig kapacitet att svara på klimatförändring Bygga upp ett nätverk av medlemsorganisationer som är intresserade av att planera och samordna facklig verksamhet om klimatförändring Tilldela lämpliga resurser för fortsatt arbete om klimatförändring. 4

8 Resolution 2: Minska koldioxidutsläpp från vägtransportsektorn ITF:s 42:a kongress, som samlas i den 5 12 augusti 2010: NOTERAR: 1. Transportnäringen bidrar stort till utsläppen jorden runt av växthusgas, med ca 13 % av alla utsläpp. Vägtransport beräknades bidra ton 2007 (4,6 % av alla utsläpp 2007). 2. Samtidigt som ett fåtal åkerier vidtagit åtgärder att förbättra sin miljöprestanda genom att införa fordon med lägre utsläpp, alternativa bränslen, mer bränsleeffektiva motorer, mindre buller, m.m., har de flesta inte gjort det. 3. Att toppmötet i Köpenhamn inte lyckades nå ett avtal om åtgärder att minska utsläpp av växthusgas innebar ett bakslag mot försöken att minska utsläpp över hela världen 4. Och av den anledningen KRÄVER ITF att: a. Alla nationer fortsätter att arbeta i riktning mot ett internationellt avtal om klimatförändring b. Alla nationer inför särskilda strategier för transportsektorn att minska utsläpp av växthusgaser, bl.a. genom: Utbildning i bränsleeffektiv körning och underhålls och serviceteknik, som ska hjälpa alla yrkesförare att bli bränsleeffektiva Att främja, för enbilsåkare och företag, politiska riktlinjer utformade för att uppgradera deras fordon för att göra dom mer bränsleeffektiva och mindre förorenande Strategier i transportsektorn mellan näringen, fackförbunden och staten för att utveckla och genomföra utbildning i syfte att minska utsläpp av växthusgaser. 5

9 Resolution 3: Svar på globalisering efter globala finanskrisen ITF:s 42:a kongress, som samlas i den 5 12 augusti 2010: 1. NOTERAR den fortsatta tendensen i riktning mot ekonomisk globalisering trots konsekvenserna av den globala finanskrisen (GFK) från 2007 till 2009 som kännetecknas av ökad global konkurrens om råmaterial för industrin och bränsle, globalisering av tillverkning, marknader och ägande och ett intensivt tryck att skapa ett mer liberaliserat globalt transportsystem. 2. NOTERAR DÄRFÖR att privatisering och kommersialisering fortsätter att påverka transport och logistiktjänster överallt, och att t.o.m. på de ställen där transportarbetsgivare ännu inte helt privatiserats omvandlas de till former som lätt kan öppnas upp för privatkapital, som ett första steg i fortsatt liberalisering. 3. ANSER att konsekvenserna av privatisering, liberalisering och fragmentering av transport är angrepp på säkerhet, löner, villkor, pensioner, facklig organisering och avtalsförhandlingar, att övergivande av social transport till förmån för transportsystem som drivs enbart i storfinansens intresse leder till mindre demokratiskt ansvar och tillväxt av privata transportmonopol samt dyrare, mindre effektiv transport, där lönsamhet kommer före samhällets behov. 4. KONSTATERAR VIDARE att Världshandelsorganisationen (World Trade Organisation WTO) spelar en central roll i liberaliseringen. Trots att dess allmänna tjänstehandelsavtal, (General Agreement on Trade in Services GATS), ännu inte spelat en större direkt roll vid liberalisering av transporttjänster ökar trycket från globala transportföretag att ändra det, vilket skulle leda till att ytterligare öppna marknaderna för inhemsk kollektivtrafik i städer, hamnar, flyg och sjöfart för konkurrens. 5. UTTRYCKER ORO över att de internationella finansinstitutionerna framhärdar vid att driva en nyliberal ideologisk agenda i förhållande till omstrukturering av transport. Under trycket från IVF fortsätter Världsbanken, och regionala utvecklingsbanker att ha allvarliga negativa konsekvenser både på transportjänsternas kvalitet och på transportarbetares sysselsättning och arbetsvillkor. 6. NOTERAR att vissa framsteg gjorts av globala fackliga federationer i dialog med Världsbanken, att ett program med tillfällig utlåning av fackliga funktionärer på bankens kontor inkluderat en företrädare för en till ITF ansluten organisation, och att somliga tjänstemän på banken verkar ha erkänt att deras omstruktureringsprojekt misslyckats och uttryckt ett intresse för närmare arbetsförhållande med transportarbetareförbund. 7. FASTSLÅR att internationella institutioner och regeringar måste erkänna frihandelns begränsningar och utarbeta regler som erkänner rättvisa och behovet att skydda sociala och miljönormer. 8. ÄR OROAD att ekonomiska handelsblock som EU, Mercosur, ASEAN, NAFTA länderna och SADC också främjar regionala liberaliserade marknader och att tendensen i riktning 6

10 mot bilaterala frihandelsavtal på bekostnad av multilaterala handelsarrangemang kraftigt undergräver fackliga och ILO försök att främja anständigt arbete. 9. NOTERAR OCKSÅ att samarbete mellan olika regionala block är en trolig väg att expandera global liberalisering, med ökad betydelse för förhandlingar mellan USA och EU liksom initiativ som APEC kopplat till Asien/Stilla Havet med amerikanska kontinenten. 10. Denna ITF:s 42:a kongress: a. BEKRÄFTAR ÅTER ITF:s motstånd till alla former av omstrukturering av transport, inklusive privatisering, som negativt påverkar jobb eller arbetstagares villkor eller kvaliteten på och/eller vidden av tjänster och rättigheter, och som drivs igenom utan godkännande av berörda fackförbund. b. SLÅR FAST att kollektivtrafik bör svara mot allmänhetens intressen i stället för globala kapitalets intressen, och att tillgång till transport till rimligt pris är en social rättighet. c. BETONAR STARKT sitt engagemang att driva kampanjer för hållbar transport som fullständigt tar hänsyn till sociala och miljönormer, som måste omfatta statliga och näringslivsåtgärder för att åtgärda transportarbetares speciella sårbarhet för HIV/Aids pandemin. d. ENGAGERAR ITF att fortsätta att bevaka utvecklingen inom WTO vad beträffar transport; motsätta sig att transportrelaterade tjänster inkluderas i GATS; stödja fortsatt karantän av sjöfartscabotage i frihandelsavtal; och stödja centrala arbetsnormer och sträng efterlydnad och genomförande av arbetsregler i frihandelsavtal. e. ENGAGERAR ITF att fortsätta att delta i en praktisk dialog med Världsbanken och regionala utvecklingsbanker för att mer effektivt utmana de nyliberala förutsättningarna som stöttar bankens program; att visa både bankens personal och regeringsrepresentanter, som ytterst utövar kontroll över banken, att positiva alternativ till nyliberal ideologi är möjliga; att framföra fackliga alternativ; och att stimulera banken att kontakta ITF:s medlemsförbund om transportomstrukturering, samtidigt som de ger stöd och vägledning till de fackliga organisationerna för att ge dem ledning om hur man handskas med och utmanar institutioner som Världsbanken; f. ENGAGERAR ITF att nära samarbeta med Internationella fackliga samorganisationen (IFS) och globala fackliga federationer att bistå den internationella fackföreningsrörelsen att göra framsteg med den globala fackliga handlingsplanen för finansreform som borde lägga band på skuggekonomin, sätta stopp för reglerings och skatteparadis, öka offentlig ansvarsskyldighet, reformera banksystemet, ge rättvis tillgång till internationell finansiering för utvecklingsländer och skydda arbetande familjer mot rovgiriga lån. g. ENGAGERAR SIG att fortsätta att stärka ITF:s regionala organ för att trygga att det finns samordnade transportfackliga svar på dessa initiativ, och att enskilda regionala 7

11 svar stöder en stark gemensam internationell strategi med utgångspunkt från fackliga principer och utveckling av hållbara ekonomier, som inte är alltför beroende av råmaterialexport, och där transport integreras i en utvecklingsagenda. Att utveckla denna samordning kommer troligen att ha en positiv inverkan och regenerera ITF:s regionala organ, h. UPPMANAR ITF och dess medlemsförbund att utveckla allianser med organisationer i civilsamhället som delar fackliga värderingar i en dylik kampanj. i. UPPMANAR ITF:s styrelse att: Fortsätta att helt delta i globala fackliga federationers kampanjer att uppnå respekt för sociala normer i WTO:s avtal; att begära ett moratorium för sektionsförhandlingar om Gats tills en fullständig konsekvensbedömning genomförts om inverkan av aktuella Gats åtgärder på sysselsättning, jämställdhet och anständiga arbetsnormer, samt att nära bevaka arbetet som utvecklas i WTO i förhållande till transport inom Gats. Utarbeta program för att bistå medlemsförbund att utmana Världsbankens och andra internationella finansinstitutioners program mer effektivt, både genom att ingripa om särskilda privatiseringsprogram som banken driver och genom att utarbeta alternativ. Utarbeta strategier som svar på uppkomsten av regionala ekonomiska block och att helt engagera ITF:s regionala organ i detta förfarande. Utarbeta program som hjälper medlemsförbund att verka mot de negativa konsekvenserna av globalisering på kvinnor och unga arbetstagare, och att helt engagera ITF:s organ för kvinnor och unga arbetstagare i detta förfarande. Bygga bredare allianser med organisationer i civilsamhället som verkar för att försvara allmänintresset inom transport och främja hållbar statlig transportpolitik, inklusive särskild uppmärksamhet för effekten av HIV/Aids på transportarbetare. Aktivt bistå medlemsförbund som vill organisera nationella kampanjer i syfte att ändra nationell lagstiftning, och politisk och ekonomisk infrastruktur, för att uppnå de politiska och ekonomiska mål som skissas i denna motion. 8

12 Resolution 4: Fackligt svar på privatisering och liberalisering av transport ITF:s 42:a kongress, som samlas i den 5 12 augusti 2010: 1. SÄNDER solidaritetshälsningar till alla fackförbund som bekämpar privatisering och liberalisering. 2. ANSER att följdverkningarna av privatisering, liberalisering och uppdelning av transport innebär: a. Angrepp på säkerhet, löner, villkor, pensioner, facklig organisering och kollektivförhandlingar. b. Att man överger samhällelig transport till förmån för transportsystem som enbart drivs av stora affärsintressen och leder till mindre demokratisk ansvarsskyldighet och ökning av privata transportmonopol. c. Dyrare, mindre effektiv transport, där vinsten går före samhällets behov. 3. ÄR BESTÖRT över trenden hos regeringar världen över att utöka privatiseringen av nationella järnvägsnät. 4. ÄR BESTÖRT över att liberalisering och privatisering i ökande grad är ett resultat av villkor införda av institutioner såsom EU kommissionen och Världsbanken, ofta mot demokratiskt valda parlaments önskemål. 5. ANSER att järnvägarna bör integreras på en säker grund genom det planerade ökade samarbetet mellan offentligt ägda järnvägssystem över hela Europa och världen. Kongressen beslutar därför att fördubbla sina ansträngningar att motarbeta järnvägsprivatisering och liberalisering samt att driva kampanj för offentligt ägda och offentligt ansvariga järnvägssystem. 6. UPPMANAR ITF att sammanställa specifik information som kan sändas ut till medlemsförbunden om händelseutveckling gällande transportprivatisering och även om framgångar med att behålla eller trygga offentligt ägda transportsystem i varje medlemsförbunds land och att denna bulletin regelbundet uppdateras. 7. NOTERAR att sjöfartsnäringen länge har fått lida av de negativa effekterna av globalisering och att arbetsgivare, med många nationella regeringars medverkan, under många år har försökt ersätta inhemskt sjöfolk med sjöfolk till låg kostnad från länder med icke utvecklade ekonomier. 8. KONSTATERAR att dessa förlorade arbetstillfällen för sjöfolk från utvecklade ekonomier under de senaste två årtiondena har skett genom utökningen av bekvämlighetsflagg. Kongressen välkomnar därför Internationella förhandlingsforumets förhandlingar nyligen och slutförandet av diskussionerna om Fonden för manskap från utvecklade ekonomier och uppmanar ITF och medlemsförbunden inom sjöfart att ytterligare utveckla denna strategi samt att säkerställa att konceptet utvecklas genom aktiviteter med utbildning och att arbetstillfällena för manskap från utvecklade ekonomier markant ökar. 9

13 Resolution 5: Kapitalism i kris ITF:s 42:a kongress, som samlas i den 5 12 augusti 2010: 1. BETRAKTAR den nuvarande europeiska och globala ekonomiska och finanskrisen som en som härrör från vårt ekonomiska och sociala systems natur. 2. ANSER att koncentrationen av ekonomisk makt i händerna på gigantiska finansiella och industriella monopol, vilka använder den makten för att påverka politiker och regeringars politik, säkerställer att maximeringen av vinst går före arbetstagares och deras familjers intressen. 3. ANSER vidare att åtagandet för fri rörlighet för kapital, "light touch" reglering samt låga skatter för de superrika och storfinansen har skyddat och främjat de gigantiska monopolens intressen. 4. UPPMANAR därför starkt ITF att driva kampanj för radikala åtgärdsprogram för att hjälpa upp ekonomin, skapa jobb, öka offentliga tjänster samt förbättra arbetstagarnas och deras familjers liv. Dessa åtgärder bör inkludera: a. Omstrukturering och reglering av bank och finanssektorn b. Offentlig ansvarsskyldighet och kontroll över energi och den offentliga transportsektorn, utnyttjande av förnyelsebara energikällor c. Ett enormt program för allmänna investeringar i socialförsäkring och bostäder, speciellt gällande energisparande projekt och gröna jobb 5. BESLUTAR att driva kampanj för detta program och även att lobba för denna ståndpunkt inom Internationella fackliga samorganisationen. 10

14 Resolution 6: Globala sociala miniminormer ITF:s 42:a kongress, som samlas i den 5 12 augusti 2010: 1. KONSTATERAR att nästan alla transportbranscher domineras av multinationella företag, som främjar konkurrens mellan arbetsgivare och arbetstagare. 2. KONSTATERAR att det i många länder inte finns kollektivavtal som garanterar sociala miniminormer för arbetstagarna. 3. MEDVETEN om att åtgärder beträffande företagens sociala ansvar kan vara en lösning, men att de inte får försvaga fackliga avtalsförhandlingar och att ITF:s medlemsförbund måste verka för att utarbeta en social norm som garanterar grundläggande rättigheter för alla. 4. TILLSTÅR ökningen av tillfälligt anställda som kommer in i transportnäringen genom outsourcing och bemanningsföretag, som redan allvarligt undergräver arbetstagarrättigheter. 5. UPPMANAR ITF att tillsammans med andra globala fackliga federationer fortsätta sin globala kampanj mot arbetsgivare som använder en ersättnings eller permanent arbetskraft, som arbetar vid sidan av direktanställda arbetstagare, utan avtal mellan den huvudsakliga arbetsgivaren och de fackliga organisationerna. 6. KONSTATERAR att fackliga organisationer i somliga länder lyckats behålla samma sociala villkor och fördelar för arbetstagare i dotterbolag och outsourcingföretag. 7. UPPMANAR ITF att använda sitt regionala och globala inflytande att kämpa för stadigvarande sysselsättning i alla transportanordningar; kampen att organisera alla tillfälligt anställda i transportsektorn och att driva kampanjen internationellt ska sätta strikta gränser för transportarbetsgivares användning av tillfälligt anställda 8. ANSER att förhandling av internationella ramavtal, som omfattar ekonomiska, sociala och miljöfrågor och sätter gränser för användning av bemanningsföretagspersonal kan vara ett effektivt instrument när det gäller att främja globala sociala minimiarbetsnormer, under förutsättning att principerna i ITF:s mönsteravtal för internationella ramavtal antas. 9. ANSER att åtgärder beträffande företagens sociala ansvar också kan användas för att ta itu med problem som gäller jämställdhet på arbetsplatsen, förvaltning av sysselsättning och kompetens, arbetsmiljö och omstrukturering. 10. ANSER att den ekonomiska krisen i världen inte ska få tjäna som ursäkt att skjuta undan frågor kring företagens sociala ansvar. 11. UPPMANAR ITF att fordra att en "social skyddsskärm" inrättas, som under alla omständigheter ska skydda anställda och möjliggöra en anständig yrkeskarriär, som tryggar dem både hälsa och värdighet. 11

15 Resolution 7: Transportsäkerhet och antiterrorism ITF:s 42:a kongress, som samlas i den 5 12 augusti 2010: 1. FÖRDÖMER världsomspännande terroristattacker inom transport. 2. ÄR OROADE ÖVER att inom alla transportslag, fortsätter både passagerare och arbetstagare att vara utsatta för terrorist och olagliga aktioner. 3. ANSER att skydd av personal och passagerare skall vara en av de viktigaste prioriteringarna för arbetsgivare och politiker i samarbete med fackförbund. 4. UPPMANAR att regeringar över hela världen säkerställer effektiva och proportionerliga åtgärder för att förbättra transportarbetares och allmänhetens säkerhet och att garantera deras allmänna och mänskliga rättigheter. 12

16 Resolution 8: Transportinfrastruktur ITF:s 42:a kongress, som samlas i den 5 12 augusti 2010: 1. NOTERAR de starka ekonomiska, sociala och miljömässiga motiven för större investering i hållbar infrastruktur för gods och passagerartrafik. 2. Noterar att även där investeringar görs i transportinfrastrukturen så är det oftast för att stödja det ekonomiska nuläget när det gäller produktions, distributions och konsumtionsmönster som fortsätter att missgynna fattigare samhällen nationellt, och fattigare länder internationellt. 3. NOTERAR att större internationella framsteg skulle kunna göras i att avhjälpa brister i transportinfrastruktur i hamnar, intermodala transportnav, järnvägsnät för gods, nätverk och vägar för passagerartrafik i städer. 4. NOTERAR att fördelarna med investering i bättre transportinfrastruktur inkluderar: ytterligare ekonomisk utveckling, mindre köer, minskat antal trafikolyckor och dödsfall, mindre social isolering för människor som bor i avlägset liggande områden med dåliga kollektivtrafikförbindelser, och en minskning av den stora sårbarheten vad gäller olja och reduktion av koldioxidutsläppens avtryck. 5. NOTERAR att det brådskande behovet av att öka investering i transportinfrastruktur för att möta framtida transportbehov kommer att kräva nya finansieringsmetoder för att ta i anspråk de nödvändiga kapitalresurserna, förenliga med IFS politiska riktlinjer och program gällande kapital. 6. UPPMANAR ITF:s styrelse att samordna, eller hjälpa till med, regionala kampanjer för att: a. Offentligt främja den ekonomiska och strategiska betydelsen av integrerade godsoch kollektivtrafiksystem innefattande alla transportslag, b. Tvinga regeringar att förbättra sitt integrerade sätt, omfattande alla transportslag, att ta itu med infrastrukturutveckling på så sätt att det stödjer nya och mer lika produktions, distributions och konsumtionsmönster, c. Tvinga regeringar att direkt investera i infrastrukturen och att genomföra arbetstagares politiska riktlinjer och program gällande kapital. 13

17 Resolution 9: Arbetarskydd på arbetsplatsen ITF:s 42:a kongress, som samlas i den 5 12 augusti 2010: 1. ÄR FÖRSKRÄCKTA ÖVER att bristerna i arbetarskyddet i transportsektorn äventyrar arbetstagarnas liv och hälsa. 2. UTTRYCKER ORO över den oacceptabla situationen som leder till arbetstagares dödsolyckor som vållats av följderna av skadliga och farliga arbetsrelaterade faktorer. 3. NOTERAR avsaknaden av vederbörlig respekt från arbetsgivares och statliga organs sida när det gäller att förhindra skadlig och farlig inverkan framkallad av arbetsrelaterade faktorer. 4. ANSER att inom arbetarskyddsområdet så bör den viktigaste prioriteringen för arbetsgivarna vara att förhindra olyckor istället för att kompensera vid olyckor. 5. Uppmanar regeringar och arbetsgivare att utarbeta en förebyggande politik som utformas att i största möjliga mån minska hälsorisker och därmed möjliggöra förbättrade arbetsvillkor för att trygga att de motsvarar anständiga normer. 6. VÄDJAR till internationella organ och nationella regeringar att fokusera sina ansträngningar på att förbättra arbetstagares säkerhet genom att: Utveckla systemet med statlig övervakning av efterlevnaden av normer för arbetstagares säkerhet och införande av arbetsgivaransvar vid överträdelse. Införa moderna sätt att arbeta med yrkesmedicin. Utveckla systemet med rehabiliteringsåtgärder anpassade efter mängden negativa arbetsrelaterade faktorer. 7. Engagerar ITF att utarbeta ett sammanhängande sätt att stödja medlemsförbundens arbetsmiljöverksamhet, genom att använda sina resurser för att utreda och samla in upplysningar om gemensamma arbetsmiljöfrågor 14

18 Resolution 10: Nätverk för global leverans ITF:s 42:a kongress, som samlas i den 5 12 augusti 2010: NOTERAR ATT: 1. ITF:s nätverk för global leverans samlar ITF:s medlemsförbund och andra förbund som företräder arbetstagare vid de fem största globala leveransföretagen; UPS, DHL, FEDEX, TNT och GeoPost. Nätverket utarbetar satsningar för att utöka den fackliga styrkan och solidariteten bland arbetstagare i dessa företag. Nätverket är ett innovativt ITF svar på viktiga förändringar i de globala godstransport och logistiknäringarna. Dessa företag skapar integrerade godstransportsystem som för samman väg, flyg, järnväg, sjöfart och styr leveranskedjan. 2. Logistikprocessen håller på att bli en central fråga inom många företag. I ökande grad söks konkurrensfördelar genom kostnadsbesparing och ökad service. Ett betydande antal företag följer strategier som involverar omfördelning av produktionsverksamhet genom omlokalisering av sina egna tillverkningsenheter till platser med lägre arbetskostnader och/eller utvecklar alltmer komplexa nätverk med leverantörer och producenter genom arrangemang med utläggning på underentreprenad och utlokalisering i internationell eller global skala. 3. De som tillhandahåller logistiktjänster har en viktig roll i förflyttning av varor, särskilt då komplexiteten i leverans och produktionsarrangemang ökar. Sammanslagningstrender inom logistiksektorn i sig leder till framväxten av ett antal kraftfulla och betydande tillhandahållare av logistiktjänster med en ökande global räckvidd genom sina egna logistiknätverk. Samverkan mellan sådana tillhandahållare av logistiktjänster och leverantörer, producenter och ledningsorganisationer i transnationella nätverk genom olika kontakter ställer viktiga frågor om det slag av logistiktjänster som tillhandahålls samt deras inverkan på sysselsättning och krav på kunnande inom den globala logistiksektorn. Eftersom sådana tillhandahållare av logistik i ökande grad dessutom tar på sig rollen som samordnare inom transnationella produktionsnätverk, så blir frågor om maktförhållanden mellan aktörer inom nätverken mer uttalade. Sådan utveckling har inte bara stora följdverkningar inom den globala logistiksektorn, utan även för facklig struktur, organisationer och kapacitet att påverka inom och bortom sektorn. 4. Integratörsföretagen har också vuxit fram i sammanhanget med pågående liberalisering av posttjänster och deras vidsträckta distributionsnät. Betoningen på expressleverans av brev och småpaket skapar ökat konkurrenstryck på ny teknik för marknadsföring, lagring och spårning. 5. Globalisering, marknadsliberalisering och andra förändringar i det reglerande ramverket sätter press på de globala integratörsföretagen att alltmer slå ihop sina verksamheter, med blandad effekt på befintliga jobb och anställningsvillkor. Trots att dessa samgåenden, förvärv och andra omstruktureringar av bolag ofta är del av långsiktiga målsättningar för bolagen, så får arbetstagare och deras fackförbund ofta inte höra om dem i tid. Ökande globalt fackligt samarbete fokuserat på ett specifikt bolag skapar tidiga varningssystem för stora bolagsutvecklingar och främjar gemensamma globala fackliga angreppssätt. 15

19 6. ITF:s integratörsnätverks fokus på de fyra största företagen som nyckelaktörer i logistiknäringen är ett viktigt ITF svar på dessa förändringar i den globala transportnäringen. Nätverket har inspirerat till nya sätt att gripa sig an organisering, förhandling, kampanjarbete, nätverksarbete, forskning och informationsutbyte, utbildning och dialog med dessa arbetsgivare. Denna 42:a kongress BESLUTAR därför att ITF ska: a. Stödja genomförandet av nätverkets strategier inom organisering, kommunikationer, forskning och strategiskt kampanjarbete genom att underlätta ökad samordning mellan förbunden i nätverket, samt att finna innovativa metoder för att inkludera fackliga organisationer i länder där de globala leveransföretagen endast förekommer i liten skala eller genom underleverantörer. b. Sammankalla och stödja minst ett möte i nätverket för global leverans per år under mellankongressperioden. c. Utarbeta utbildningsprogram som hjälper medlemsförbund från Syd att genomföra nätverksstrategier. d. Uppmuntra fortsatt samarbete mellan ITF:s sektioner till stöd för nätverket för global leverans. e. Upprätthålla samordningen ITF UNI för detta nätverk och medverkan av andra globala fackliga federationer när så är ändamålsenligt. 16

20 Resolution 11: Facklig enighet och nationella samordningskommittéer ITF:s 42:a kongress, som samlas i den 5 12 augusti 2010: 1. NOTERAR att ITF:s 41:a kongress i Durban 2006 antog en motion om Facklig enighet i transport och välkomnade därefter diverse fackliga organisationer som företrädde FIOST traditionen som medlemmar i ITF familjen fr.o.m ERKÄNNER att ITF:s kampanj "Att organisera globalt" syftar till att bygga och stärka global solidaritet och handlingar att trygga transportarbetares rättigheter över sektionsgränser. 3. NOTERAR att en viktig förutsättning för kampanjens framgång är att det finns starka nationella förbund som är beredda att tänka och handla tillsammans över sektionsgränser. 4. NOTERAR OCKSÅ att transportarbetareförbund i många av världens regioner fortsätter att vara svaga på grund av politiska motsättningar mellan olika fackliga centralorganisationer, dålig organisering i många transportgrenar, fortsatt avreglering privatisering och outsourcing samt fortsatt tillväxt av otryggt arbete och verksamhet som läggs ut på entreprenad, vilket splittrar fackföreningsrörelsen. 5. ÄR MEDVETEN om att skiljelinjerna mellan transportarbetareförbund allvarligt försvagar fackföreningsrörelsens organiserade styrka och endast är till fördel för arbetsgivare som välkomnar facklig konkurrens. 6. STÖDER uppbyggnad av närmare nationellt samarbete mellan transportarbetarförbund nationellt inom ITF:s nationella samordningskommittéer, som identifierades som prioritet i programmet "Att mobilisera solidaritet" som antogs av ITF:s 39:e kongress i Delhi UPPMANAR alla ITF:s medlemsförbund att engagera sig för facklig enighet och samgående. 8. UPPMANAR ITF, genom sin regionala struktur, att ha en aktiv roll tillsammans med medlemsförbunden för att uppmuntra enhet och maximera samarbete mellan transportförbund på nationell nivå. 9. ERKÄNNER att det i somliga länder finns effektivt fungerande nationella samordningskommittéer med alla ITF:s anslutna förbund i landet, vilket underlättar framgångsrik planering och genomförande av nationella och ITF kampanjer. 10. BEKLAGAR att det i andra länder saknas ITF nationella samordningskommittéer eller att de inte tar initiativ och att medlemsförbund fungerar isolerade från varandra, vilket tillintetgör målsättningarna med solidaritet och att samverka för att trygga transportarbetares intressen nationellt och internationellt. 11. UPPMANAR alla ITF:s medlemsförbund att besluta och försäkra sig om att skapa och stärka ITF:s nationella samordningskommittéer i alla länder och att utnämna en nationell 17

ITF:s 42:a KONGRESS Mexico City 5-12 augusti 2010

ITF:s 42:a KONGRESS Mexico City 5-12 augusti 2010 ITF:s 42:a KONGRESS Mexico City 5-12 augusti 2010 Internationella transportarbetarefederationen ITF:s 42:a KONGRESS MEXICO CITY 2010 ITF House 49-60 Borough Road London SE1 1DR Tfn: +44 (0)20 7403 2733

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN

INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 42:a kongressen: Mexico City, 9 augusti 2010 Konferens för kvinnliga transportarbetare DAGORDNING 1. Val av rapportör 2. Verksamhetsberättelse / Vi organiserar

Läs mer

STARKA FACKFÖRBUND HÅLLBAR TRANSPORT

STARKA FACKFÖRBUND HÅLLBAR TRANSPORT INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN STARKA FACKFÖRBUND HÅLLBAR TRANSPORT INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN

Läs mer

ARBETSPROGRAM 2011 2014

ARBETSPROGRAM 2011 2014 INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 42:a kongressen Mexico City, 6 augusti 2010 Vägtransportarbetaresektionens konferens Dagordningens punkt 4: ARBETSPROGRAM 2011 2014 1. Vi bygger upp starka

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Internationella Transportarbetarefederationen

Internationella Transportarbetarefederationen (Juli 2014) Internationella Transportarbetarefederationen Transportarbetarfack organiserar i leveranskedjan vad har hänt? 1. Inledning Nästa led i ITF:s organiseringsstrategi är att organisera leveranskedjan.

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST 23 1 Kongress 2012 Internationellt program för ST Internationellt program för ST 1. Mål och inriktning Förbundsarbetets grund är solidariteten

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Samordna avtalsförhandlingar

Samordna avtalsförhandlingar Avtalsförhandlingar och dialog mellan arbetsmarknadens parter inom offentliga tjänster EPSU:s 4:e avtalskonferens Samordna avtalsförhandlingar En översikt av EPSU:s nuvarande avtalspolitik och förslag

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Rekrytering och kvarhållning En handlingsram

Rekrytering och kvarhållning En handlingsram Rekrytering och kvarhållning En handlingsram 1.1 Allas tillgång till sjukvård är en grundläggande mänsklig rättighet, som utgör en väsentlig del av den europeiska sociala modellen. Alla relevanta aktörer

Läs mer

1. Alla ska inkluderas i kampen att få tillbaka makten över våra ekonomier

1. Alla ska inkluderas i kampen att få tillbaka makten över våra ekonomier Strategiska prioriteringar för 2014-2018 för UNIs branschöverskridande avdelning för lika möjligheter (Ska antas av UNIs världskvinnokonferens i Kapstaden i december 2014) UNI Global Unions aktionsstrategi

Läs mer

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk, 7 april, Luxemburg DAGORDNINGSPUNKT 6 EPSU:s styrelse, Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk Med utgångspunkt i kongressresolution R.1.

Läs mer

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling - om möjligheterna att ställa krav på kollektivavtalsvillkor Upphandlingsdagarna 29 januari 2015 Lisa Sennström Definition av socialt ansvarsfull upphandling

Läs mer

EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk och företag. Arbetsprogram 2009-2014

EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk och företag. Arbetsprogram 2009-2014 Allmänna ståndpunkter om offentliga tjänster inom vatten, energi, avfall Allmännyttiga företag är en väsentlig del av Europas offentliga infrastruktur och offentliga tjänster (...) Fortsätta att förespråka

Läs mer

Sodexo IUF Internationella Ramavtal

Sodexo IUF Internationella Ramavtal Sodexo IUF Internationella Ramavtal 1. Parter 1.1. Detta avtal gäller mellan Sodexo och IUF. 1.2. Med Sodexo avses Sodexo SA och dess majoritetsägda dotterbolag. 1.3. Med IUF avses den Internationella

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 1 Inledning 1.1 Uppförandekodens grundval: Internationella standarder Denna uppförandekod ( uppförandekoden ) grundar sig på de allmänna principerna i FN:s allmänna förklaring

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2009/2171(INI) 8.4.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 (PE439.256v01-00) Minskning av fattigdomen och skapande av arbetstillfällen i utvecklingsländerna:

Läs mer

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET EPSU, UNI Europa, EFSU, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION 1. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att alla arbetsplatser har en resultatinriktad policy som behandlar frågan

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Samråd om ESP:s manifest inför valet till Europaparlamentet 2009, diskussionsunderlag. Rädda vår planet

Samråd om ESP:s manifest inför valet till Europaparlamentet 2009, diskussionsunderlag. Rädda vår planet Samråd om ESP:s manifest inför valet till Europaparlamentet 2009, diskussionsunderlag Rädda vår planet 1. Utmaningen Idag står Europa inför utmaningen att åstadkomma hållbar utveckling: En utveckling som

Läs mer

Teser om medlemsrekrytering och organisering

Teser om medlemsrekrytering och organisering Projekt-09.05.07 BTI:s Europakommittée Palermo, 4-5.10.2007 Teser om medlemsrekrytering och organisering Sammanfattning av de viktigaste reglerna för framtidens fackförening Diskussionsunderlag av Vasco

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING FINANSMINISTERIET Avdelningen för förvaltningsutveckling CAF - HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling innebär att vi lämnar de framtida generationerna lika mycket möjligheter som vi har haft, om inte rentav

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Ministerrådet inom Klimat, Energi, Miljö Från Norden till Jorden Professor Peter Lund och projektgruppen pp från: NordForsk - Nordisk Innovations

Läs mer

EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag

EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag EPSU:S HANDLINGSPLAN FÖR ARBETS- OCH LEVNADSVILLKOR INOM KRIMINALVÅRDEN 12 december 2006, Prag Introduktion Antagen av EPSU:s styrelse det 4 juni 2007 Det finns flera anledningar till att vi behöver samordna

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet 2 (8) 3 (8) Förenta nationerna Säkerhetsrådet 31 oktober 2000 Resolution 1325 (2000) antagen av säkerhetsrådet vid dess

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

EPSU:s konferens 2010 om avtalsförhandlingar och social dialog Efter krisen rättvis lön och anställning i offentliga tjänster Information om workshops

EPSU:s konferens 2010 om avtalsförhandlingar och social dialog Efter krisen rättvis lön och anställning i offentliga tjänster Information om workshops Information om workshops Årets konferens består av sex workshops: Låg lön och ingen lön upphäv lönesänkningar och kräv ut obetalda löner i Centraloch Östeuropa Minskade löneskillnader mellan könen var

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor 12 december 2001 PE 305.728/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Marie-Thérèse Hermange (PE 305.728) RESULTATTAVLAN

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen I en period av stora förändringar och osäkerhet är det den absolut sämsta tiden för afrikanska regeringar att skriva på bindande avtal som minskar rätten att själva bestämma över sin ekonomiska utveckling

Läs mer

EPSU välkomnar tillfället att bidra till debatten och föreslår ett antal ändringar.

EPSU välkomnar tillfället att bidra till debatten och föreslår ett antal ändringar. EUROPEAN FEDERATION OF PUBLIC SERVICE UNIONS RUE ROYALE 45 1000 BRUSSELS TEL: 32 2 250 10 80 FAX : 32 2 250 10 99 E-MAIL : EPSU@EPSU.ORG EPSU:s ståndpunkt om EU-kommissionens förslag till direktiv om utsläppsrätter

Läs mer

Arbetstidsdirektivet

Arbetstidsdirektivet Arbetstidsdirektivet Arbetstiden är på tapeten igen och EU-kommissionen kommer troligen att ge ut ett nytt förslag om arbetstidsdirektivet i början av 2015. Hur det påverkar EPSU och dess medlemsförbund

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Fackförbundet ST. program för ST. Internationellt

Fackförbundet ST. program för ST. Internationellt Fackförbundet ST program för ST Internationellt ST är fackförbundet för dig som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag i myndigheter, universitet och högskolor eller bolag. ST är din fackförening

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Internationella transportarbetarefederationen. 41:a kongressen. Civilflygsektionens konferens. Durban, 4 augusti 2006. Rapport

Internationella transportarbetarefederationen. 41:a kongressen. Civilflygsektionens konferens. Durban, 4 augusti 2006. Rapport Internationella transportarbetarefederationen 41:a kongressen Civilflygsektionens konferens Durban, 4 augusti 2006 Rapport 1. Öppningsanförande Sektionsordförande, Carla Winkler (IAMAW, USA) öppnade mötet.

Läs mer

Attac kräver: Gör om pensionssystemet så att det bidrar till en god samhällsutveckling

Attac kräver: Gör om pensionssystemet så att det bidrar till en god samhällsutveckling Attac kräver: Gör om pensionssystemet så att det bidrar till en god samhällsutveckling Förra året kunde vi i Sverige för första gången välja var en del av våra offentliga pensionspengar den s.k. premiepensionen

Läs mer

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Motion nr 17 Angående terrorismen hotar Sverige Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Angående: Terrorismen måste tas på allvar och bekämpas Med dagens säkerhetspolitiska läge måste Sverige agera mot den storskaliga

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling 8.7.2015 B8-0000/2015 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen om Ecuadors

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter *

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * De stater som är parter i detta protokoll, som uppmuntras av det överväldigande stödet för konventionen

Läs mer

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Lavaldomen Betydelse för småföretag? Bakgrund November 2004. Det lettiska byggbolaget Laval un Partneri i blockad av fackförbundet Byggnads. Laval vill inte teckna svenskt kollektivavtal. Enligt EU:s utstationeringsdirektiv

Läs mer

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag.

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag. PROMEMORIA Dnr 2012/0028 2012-03-28 Ärende 15 Kansliet Styrelsen Sammanträdesdatum: 2012-03-29 Yttrande över Swedavia AB:s ansökan angående bedrivande av flygplatsverksamhet på tre rullbanor på fastigheten

Läs mer

Mänskliga rättigheter. ILO:s arbete för mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter. ILO:s arbete för mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter ILO:s arbete för mänskliga rättigheter 2 3 I detta utbildningshäfte beskrivs i korthet ILO:s arbete för mänskliga rättigheter och ILO-arbetet i Sverige. Se även övriga utbildningshäften

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN

INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 42:a kongressen Mexico City, 5 12 augusti 2010 ANDRA RAPPORTEN FRÅN REDAKTIONSUTSKOTTET 1. Redaktionsutskottet höll sina möten den 5 och 8 augusti kl. 17.00.

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

Genomförande av de resolutioner som antogs av den 40:e kongressen

Genomförande av de resolutioner som antogs av den 40:e kongressen ITFs 41:a kongress Durban 2 9 augusti 2006 41 C-8 Genomförande av de resolutioner som antogs av den 40:e kongressen GENOMFÖRANDE AV DE RESOLUTIONER SOM ANTOGS AV DEN 40:E KONGRESSEN, VANCOUVER, 2002 1.

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730 NOT från: Generalsekretariatet till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 17477/10

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING Dessa riktlinjer gäller endast elektronisk handel mellan företag och konsumenter och ej för transaktioner mellan företag. DEL TVÅ ALLMÄNNA PRINCIPER I. ÖVERSKÅDLIGT

Läs mer

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa FOLAC FOLKBILDNING LEARNING FOR ACTIVE CITIZENSHIP Folkhögskolornas arbete för global rättvisa 2013-02-26 Folkhögskolornas samverkansländer i världen (Gränsöverskridande folkbildning 2011) 2 Folkhögskolornas

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Stark tillsammans Verksamhets- förslag

Stark tillsammans Verksamhets- förslag ns a m k r a St m a s till Verksamhets- förslag 36 VERKSAMHETSFÖRSLAG I världen Stark tillsammans i världen 1. ARBETARNAS SITUATION I VÄRLDEN 37 1.2 Facklig organisering en väg ut ur fattigdom 38 1.3 Fackliga

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020

Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020 Promemoria 2013-03-11 Näringsdepartementet Regional tillväxt Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020 I förslaget till nytt regelverk på EU-nivå för sammanhållningspolitiken

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Fastställd av regionfullmäktige 8 september 2009, 135 Innehåll Förslagets bakgrund och karaktär... 3 Strategi förslag i sammanfattning... 4 Klimatfrågan

Läs mer

Anförande av Regionkommitténs ordförande Mercedes Bresso. Konferens. Anordnad av ReK och Malmö kommun. Malmö, den 4 oktober 2011 Inledningssession

Anförande av Regionkommitténs ordförande Mercedes Bresso. Konferens. Anordnad av ReK och Malmö kommun. Malmö, den 4 oktober 2011 Inledningssession Ordförandens kansli Bryssel den 3 oktober 2011 GSPI Anförande av Regionkommitténs ordförande Mercedes Bresso Konferens "Mot Rio+20 lokala och regionala åtgärder för en grön ekonomi" Anordnad av ReK och

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

Föreläsningspaket 2013-2014

Föreläsningspaket 2013-2014 Föreläsningspaket 2013-2014 Makten över maten I Sverige står maten idag för 25 procent av växthusgaserna, från produktion och transport tills den hamnar på tallriken eller i soporna. Olika livsmedel ger

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020

DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 DHL Freight Sweden GODSETDAGEN 2013 Utmaningar på väg och järnväg för att nå miljömål 2020 Stockholm 5 Mars Ylva Öhrnell Miljö- och Kvalitetschef DHL TRANSPORTER PÅ JÄRNVÄG Viktigt för att nå vårt miljömål

Läs mer