KONGRESSRESOLUTIONER ITF:s 42:a kongress Mexico City (Mexiko) 5 12 augusti 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONGRESSRESOLUTIONER ITF:s 42:a kongress Mexico City (Mexiko) 5 12 augusti 2010"

Transkript

1 KONGRESSRESOLUTIONER ITF:s 42:a kongress (Mexiko) 5 12 augusti 2010

2 Innehåll Resolution 1: Att svara på klimatförändringarna... 1 Resolution 2: Minska koldioxidutsläpp från vägtransportsektorn... 5 Resolution 3: Svar på globalisering efter globala finanskrisen... 6 Resolution 4: Fackligt svar på privatisering och liberalisering av transport... 9 Resolution 5: Kapitalism i kris Resolution 6: Globala sociala miniminormer Resolution 7: Transportsäkerhet och antiterrorism Resolution 8: Transportinfrastruktur Resolution 9: Arbetarskydd på arbetsplatsen Resolution 10: Nätverk för global leverans Resolution 11: Facklig enighet och nationella samordningskommittéer Resolution 12: ITF Regional och underregional organisation Resolution 13: Kommunikationer Resolution 14: Att uppmuntra ITF medlemmar och funktionärer Resolution 15: Programmet Vi organiserar globalt Resolution 16: Unga transportarbetare Resolution 17: Förkastande av alla former av våld, systematiskt dödande av kvinnor och kränkningar av mänskliga rättigheter samt stöd för arbetstagarna i Mexico och deras fackförbund Resolution 18: Arbetstagarrättigheter i Mexiko Resolution 19: Vi arbetar för internationella fackliga rättigheter Resolution 20: Motion för att ta enad ställning mot kränkning av fackliga rättigheter Resolution 21: Palestina Resolution 22: Venezuela Resolution 23: Kuba Resolution 24: Malvinerna (Falklandsöarna) Resolution 25: Flyg Resolution 26: Passagerartransport i stadsområden Resolution 27: Säkra tariffer och villkor för vägtransport i Australien Resolution 28: Höghastighetsförbindelser med järnväg Resolution 29: Resolution 30: Strategi för bekvämlighetshamnar och globala nätverksterminaler Tillbakavisar alla kollektivavtal som inkluderar klausuler som kränker arbetstagares rättigheter Resolution 31: IBF och partnerskap Resolution 32: Genomförande av ILO:s konventioner MLC och ILO 188 en global ITF strategi Resolution 33: Motion om sjöröveri och dess inverkan på sjöfolk Resolution 34: Kriminalisering av sjöfolk Resolution 35: Kris i handelsflottan, med särskild hänvisning till Pakistan Resolution 36: Total tid ombord Resolution 37: Sjöfartskunnande Resolution 38: Stöd för lagenlig efterlevnad av vilotider och vakthållning för sjöfolk på Panamaregistrerade fartyg

3 Resolution 39: Mänskliga och fackliga rättigheter för arbetstagare i Panamakanalen Resolution 40: Arbetstagares medverkan i projektet för expansion av Panamakanalen Resolution 41: Internationella miniminormer för insjöfart Resolution 42: Solidaritet med grekiskt sjöfolk Resolution 43: Iran Resolution 44: Söker en snabb, rättvis och acceptabel lösning på Philippine Airlines arbetskonflikt Resolution 45: En befältrainees död Resolution 46: Solidaritet med arbetstagare vid UPS i Turkiet Resolution 47: British Airways kabinpersonal Resolution 48: Antifackliga aktioner av Mexicana de Aviación Resolution 49: Att bekämpa kränkningen av mänskliga och fackliga rättigheter i Panama Resolution 50: Burma Resolution 51: Costa Rica

4 Resolution 1: Att svara på klimatförändringarna ITF:s 42:a kongress, som samlas i den 5 12 augusti 2010: 1. Erkänner att global uppvärmning redan äger rum, då de 10 varmaste åren som uppmätts inträffat sedan 1990, och de enorma faror som ytterligare klimatförändring innebär för mänsklig civilisation; 2. Noterar vetenskaplig konsensus att global uppvärmning vållas av mänsklig aktivitet, som pumpar ut koldioxid och andra växthusgasutsläpp i atmosfären; 3. Erkänner att ansvar för globala utsläpp av växthusgaser måste förstås i sammanhang med den historiska och aktuella ojämlikheten beträffande välstånd och tillgång till tjänster mellan industrialiserade och utvecklingsländer, som leder till betydande skillnader i utsläpp per capita; 4. Erkänner att samtidigt som ansvar för utsläpp ligger hos rika, mäktiga nationer så är de fattigaste länderna mest utsatta för konsekvenserna av klimatförändring genom inverkan på jordbruk, livsmedelstrygghet, vattenförsörjning, väder, hälsa, ekosystem och infrastruktur, bl.a. transport; 5. Är medveten om att märkvärdiga väderförhållanden (torka, översvämningar, m.m.) som beror på klimatförändring redan ödelagt arbeten, hem och människors liv, särskilt i utvecklingsländer, och om föga görs kommer miljontals jobb och människors utkomst ytterligare utsättas för risker; 6. Anser därför att ambitiösa begränsningsåtgärder är fundamentala om vi vill överlämna en hållbar värld till våra barn och möjliggöra att sociala och utvecklingsmål uppnås, samt att dessa aktioner måste delas rättvist och fördelas mellan och inom länder; 7. Noterar att transport ansvarar för 14 % av globala utsläpp och att transportsektorn utnyttjar över en fjärdedel av all energi i världen, samt att privatbilism företräder mer än hälften av dem; 8. Oroar sig över att transportutsläpp ökat dramatiskt under de senaste 30 åren, och ökar i alla världens regioner i snabbare takt än någon annan energiförbrukande del av ekonomin. I somliga länder har ökade utsläpp från transport uppvägt minskningar i andra branscher; 9. Anser att det är väsentligt att människor stimuleras att skifta från ytterst förorenande transportmedel över till mer miljövänliga transportmedel, som snabbtåg; 10. Erkänner att transportkostnader blivit för låga, främst på grund av att de flesta transportmedel inte täcker sina externa kostnader och att löner och arbetsvillkor försämrats och undergrävts under de senaste 30 årens nyliberala tidevarv; 11. Är medveten om att utsläpp från fossila bränslen inte endast utgör ett problem för miljön, utan också för transportarbetares arbetsmiljö; 1

5 12. Noterar slutsatserna från FN:s klimatpanel (Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC), som informerats av data som insamlats och granskats av över 2000 vetenskapsmän att global uppvärmning måste hållas inom 2 grader Celsius över den förindustriella nivån för att garantera en möjlighet på 50 % att undvika katastrofala klimatförändringar; 13. Noterar att det finns allt fler vetenskapsmän som menar att t.o.m. scenariot med 2 graders ökning är farligt, med hänsyn till de potentiella klimatkonsekvenserna på utsatta länder och samhällen, och att särskilt lågt liggande kustsamhällen kommer att behöva mer radikala åtgärder och stöd; 14. Medveten om att en begränsning av uppvärmning till inte mer än 2 grader kräver en bestämd minskning av utsläppsvolymer i atmosfären och att åtgärder måste vidtas nu för att uppnå en minskning med 25 till 40 % från 1990 års nivåer fram till 2020 och en minskning med 50 till 80 % år 2050; 15. Anser att regeringars och arbetsgivares marknadsbaserade lösningar hittills misslyckats att på allvar angripa ökande utsläpp, och att det kommer att krävas en långtgående politisk och ekonomisk omvandling driven av alternativa sociala och miljöprioriteter, bl.a. stora statsledda investeringar, sociala och tekniska innovationer och kompetensutveckling, socialt skydd och fackligt engagemang; 16. Erkänner att inte endast klimatförändringen, utan också den politik som krävs för att förebygga den innefattande ett skifte till koldioxidsnåla transportmedel, kommer att påverka antalet arbetstillfällen i de flesta transportsektorerna, speciellt inom kollektivtrafik och bland dem som arbetar med transporten av fossila bränslen, även om det kommer att få olika effekter, 17. Anser att medan ett snabbt antagande av sådan politik är livsviktig för att tackla klimatförändringen så måste ITF och dess medlemsförbund försvara transportarbetares intressen genom att kämpa för att säkerställa att en sådan politik genomförs på ett sätt som skyddar arbetstillfällen och skapar nya arbeten genom en rättvis övergångsprocess." 18. Anser att inverkan av transport på miljön är oskiljaktig från det sätt på vilket transport kontrolleras och organiseras i den globala ekonomin. Merparten av transportbehov skapas inte i själva transportbranschen, utan skapas av efterfrågan i andra delar av ekonomin, genom aktuella tillverknings och konsumtionsmönster. Ökade transportutsläpp är därför resultatet av ett transportsystem som är inriktat på en handelsbaserad modell för ekonomisk expansion, just in time tillverkning och multinationella koncerners behov att konkurrera, vilket leder till negativa konsekvenser för löntagare, samhällen och miljön; 19. BESLUTAR att: a. ITF och dess medlemsorganisationer, efter att ha vägletts av experter, intar en inställning till utsläppsminskning och klimatförändring baserad på vetenskap och engagerar sig därför att förklara och bidra till de stora omvandlingar som krävs inom transport och i samhället över lag; 2

6 b. ITF stöder hållbara transportalternativ baserade på en minska skifta förbättra (Reduce Shift Improve RSI) ram, som medger att om minskade utsläpp ska åstadkommas måste grundläggande förändringar införas i nuvarande system med globaliserad tillverkning, som är beroende av globala leveranskedjor, låga transportkostnader och billig och allt mer tillfälligt anställd arbetskraft; c. ITF stöder därför initiativ och åtgärder som stärker demokratisk kontroll över ekonomin, tyglar ekonomisk spekulation, omorienterar finansflöden i riktning mot hållbar utveckling och återinför reglering av marknader, som nödvändiga åtgärder för att minska onödiga transportbehov, sätta stopp för mördande konkurrens och planerar ett integrerat, hållbart transportsystem; d. ITF ser en nödvändig övergång till en koldioxidsnål ekonomi och ett hållbart transportsystem som ett tillfälle att skapa ett bättre samhälle för alla att ge mer jämställdhet mellan länder och människor, att utrota fattigdom, öka demokrati, att ge bättre arbetsvillkor och mindre press och stress; e. ITF kommer att kräva att industriländer tar sitt historiska ansvar för klimatkrisen och därmed bistår utvecklingsländer i sin övergång till hållbar ekonomisk utveckling genom omvandlingsfonder, statlig kontroll över naturtillgångar och gratis överföring av teknologi; f. ITF stöder en övergång till en miljövänlig industripolitik för att nå en nödvändig minskning av utsläpp och att skapa miljontals nya socialt och miljömässigt hållbara arbetstillfällen. Denna politik måste utgå från nationella program som kopplar infrastrukturinvesteringar, upphandlingspolitik, regler om lokalt innehåll och positivt stöd för inhemsk tillverkning för att understödja övergången till ett koldioxidsnålt samhälle; g. ITF kommer aldrig att gå med på att övergången till ett koldioxidsnålt samhälle sker genom att öka arbetslöshet och undergräva löner och arbetsvillkor för transportarbetare. En rättvis övergång måste därför omfatta att skapa sysselsättning, anständigt arbete och kvalitetsjobb, en radikal omfördelning av välstånd och socialförsäkringar som tryggar människors utkomst och mänskliga rättigheter; h. ITF:s branschsektioner och strukturer måste samarbeta och utarbeta de speciella åtgärder som krävs i varje transportsektion för att ändra det sätt på vilket varor och människor förflyttas, såväl som nya metoder och tekniker att främja energieffektivitet; i. ITF stöder att alla transportmedel täcker sina egna externa kostnader inklusive de kostnader som idag betalas av samhället som helhet. Det ska förstås inte hindra regeringar från att organisera kollektivt finansierade allmänna offentliga tjänster. Tillgång till näringen bör regleras hårt. Transportarbetares löner, arbetsvillkor och sociala normer bör förbättras för att minska transportbehov som skapas på grund av undermåliga villkor och låga kostnader; j. ITF leder en kampanj för att raskt utöka bra kollektivtrafik över hela världen, och att utveckla en infrastruktur som hjälper till att motverka hejdlös bilism; 3

7 k. ITF stöder att mål för utsläppsminskning skrivs in i ett nytt globalt avtal för den internationella sjöfarts och flygtrafiknäringen, och ska som brådskande ärende utarbeta en facklig inställning till åtgärder som föreslås utveckla och verkställa dessa mål. ITF ska fortsätta att spela en aktiv roll i ICAO och IMO i dessa ärenden; l. ITF och dess medlemsorganisationer bygger allianser med andra sociala och miljörörelser lokalt, regionalt och globalt för att stödja hållbara transportalternativ och bredare omvandling; m. ITF fortsätter att delta i och stödja globala fackliga initiativ om klimatförändring, bl.a. facklig representation vid globala mellanstatliga klimatförändringsförhandlingar och åtgärder och lösningar som kan trygga en rättvis övergång till ett koldioxidsnålt samhälle; n. Styrelsen främjar tillsammans med ITF:s sektioner djupgående studier om klimatförändringens inverkan, och politiska riktlinjer för att tackla den, anställning inom olika transport sektorer med hopp om att fastställa: Antalet jobb och jobb inom transport som kommer att påverkas Nya jobb som kommer att skapas Ett tillvägagångssätt som ger en rättvis övergång inom olika transportsektorer. o. ITF:s sekretariat bör: Företräda transportarbetares gemensamma intresse att trygga en rättvis övergång till ett hållbart transportsystem baserat på trygga jobb, bra löner och anständiga arbetsvillkor Utarbeta och utveckla riktlinjer och fallstudier om hur anpassnings och lindringåtgärder kan påverka arbetsorganisation i transportnäringen Genomdriva ett omfattande utbildningsprogram om klimatförändring i alla ITF:s regioner i syfte att öka medvetenhet och bygga facklig kapacitet att svara på klimatförändring Bygga upp ett nätverk av medlemsorganisationer som är intresserade av att planera och samordna facklig verksamhet om klimatförändring Tilldela lämpliga resurser för fortsatt arbete om klimatförändring. 4

8 Resolution 2: Minska koldioxidutsläpp från vägtransportsektorn ITF:s 42:a kongress, som samlas i den 5 12 augusti 2010: NOTERAR: 1. Transportnäringen bidrar stort till utsläppen jorden runt av växthusgas, med ca 13 % av alla utsläpp. Vägtransport beräknades bidra ton 2007 (4,6 % av alla utsläpp 2007). 2. Samtidigt som ett fåtal åkerier vidtagit åtgärder att förbättra sin miljöprestanda genom att införa fordon med lägre utsläpp, alternativa bränslen, mer bränsleeffektiva motorer, mindre buller, m.m., har de flesta inte gjort det. 3. Att toppmötet i Köpenhamn inte lyckades nå ett avtal om åtgärder att minska utsläpp av växthusgas innebar ett bakslag mot försöken att minska utsläpp över hela världen 4. Och av den anledningen KRÄVER ITF att: a. Alla nationer fortsätter att arbeta i riktning mot ett internationellt avtal om klimatförändring b. Alla nationer inför särskilda strategier för transportsektorn att minska utsläpp av växthusgaser, bl.a. genom: Utbildning i bränsleeffektiv körning och underhålls och serviceteknik, som ska hjälpa alla yrkesförare att bli bränsleeffektiva Att främja, för enbilsåkare och företag, politiska riktlinjer utformade för att uppgradera deras fordon för att göra dom mer bränsleeffektiva och mindre förorenande Strategier i transportsektorn mellan näringen, fackförbunden och staten för att utveckla och genomföra utbildning i syfte att minska utsläpp av växthusgaser. 5

9 Resolution 3: Svar på globalisering efter globala finanskrisen ITF:s 42:a kongress, som samlas i den 5 12 augusti 2010: 1. NOTERAR den fortsatta tendensen i riktning mot ekonomisk globalisering trots konsekvenserna av den globala finanskrisen (GFK) från 2007 till 2009 som kännetecknas av ökad global konkurrens om råmaterial för industrin och bränsle, globalisering av tillverkning, marknader och ägande och ett intensivt tryck att skapa ett mer liberaliserat globalt transportsystem. 2. NOTERAR DÄRFÖR att privatisering och kommersialisering fortsätter att påverka transport och logistiktjänster överallt, och att t.o.m. på de ställen där transportarbetsgivare ännu inte helt privatiserats omvandlas de till former som lätt kan öppnas upp för privatkapital, som ett första steg i fortsatt liberalisering. 3. ANSER att konsekvenserna av privatisering, liberalisering och fragmentering av transport är angrepp på säkerhet, löner, villkor, pensioner, facklig organisering och avtalsförhandlingar, att övergivande av social transport till förmån för transportsystem som drivs enbart i storfinansens intresse leder till mindre demokratiskt ansvar och tillväxt av privata transportmonopol samt dyrare, mindre effektiv transport, där lönsamhet kommer före samhällets behov. 4. KONSTATERAR VIDARE att Världshandelsorganisationen (World Trade Organisation WTO) spelar en central roll i liberaliseringen. Trots att dess allmänna tjänstehandelsavtal, (General Agreement on Trade in Services GATS), ännu inte spelat en större direkt roll vid liberalisering av transporttjänster ökar trycket från globala transportföretag att ändra det, vilket skulle leda till att ytterligare öppna marknaderna för inhemsk kollektivtrafik i städer, hamnar, flyg och sjöfart för konkurrens. 5. UTTRYCKER ORO över att de internationella finansinstitutionerna framhärdar vid att driva en nyliberal ideologisk agenda i förhållande till omstrukturering av transport. Under trycket från IVF fortsätter Världsbanken, och regionala utvecklingsbanker att ha allvarliga negativa konsekvenser både på transportjänsternas kvalitet och på transportarbetares sysselsättning och arbetsvillkor. 6. NOTERAR att vissa framsteg gjorts av globala fackliga federationer i dialog med Världsbanken, att ett program med tillfällig utlåning av fackliga funktionärer på bankens kontor inkluderat en företrädare för en till ITF ansluten organisation, och att somliga tjänstemän på banken verkar ha erkänt att deras omstruktureringsprojekt misslyckats och uttryckt ett intresse för närmare arbetsförhållande med transportarbetareförbund. 7. FASTSLÅR att internationella institutioner och regeringar måste erkänna frihandelns begränsningar och utarbeta regler som erkänner rättvisa och behovet att skydda sociala och miljönormer. 8. ÄR OROAD att ekonomiska handelsblock som EU, Mercosur, ASEAN, NAFTA länderna och SADC också främjar regionala liberaliserade marknader och att tendensen i riktning 6

10 mot bilaterala frihandelsavtal på bekostnad av multilaterala handelsarrangemang kraftigt undergräver fackliga och ILO försök att främja anständigt arbete. 9. NOTERAR OCKSÅ att samarbete mellan olika regionala block är en trolig väg att expandera global liberalisering, med ökad betydelse för förhandlingar mellan USA och EU liksom initiativ som APEC kopplat till Asien/Stilla Havet med amerikanska kontinenten. 10. Denna ITF:s 42:a kongress: a. BEKRÄFTAR ÅTER ITF:s motstånd till alla former av omstrukturering av transport, inklusive privatisering, som negativt påverkar jobb eller arbetstagares villkor eller kvaliteten på och/eller vidden av tjänster och rättigheter, och som drivs igenom utan godkännande av berörda fackförbund. b. SLÅR FAST att kollektivtrafik bör svara mot allmänhetens intressen i stället för globala kapitalets intressen, och att tillgång till transport till rimligt pris är en social rättighet. c. BETONAR STARKT sitt engagemang att driva kampanjer för hållbar transport som fullständigt tar hänsyn till sociala och miljönormer, som måste omfatta statliga och näringslivsåtgärder för att åtgärda transportarbetares speciella sårbarhet för HIV/Aids pandemin. d. ENGAGERAR ITF att fortsätta att bevaka utvecklingen inom WTO vad beträffar transport; motsätta sig att transportrelaterade tjänster inkluderas i GATS; stödja fortsatt karantän av sjöfartscabotage i frihandelsavtal; och stödja centrala arbetsnormer och sträng efterlydnad och genomförande av arbetsregler i frihandelsavtal. e. ENGAGERAR ITF att fortsätta att delta i en praktisk dialog med Världsbanken och regionala utvecklingsbanker för att mer effektivt utmana de nyliberala förutsättningarna som stöttar bankens program; att visa både bankens personal och regeringsrepresentanter, som ytterst utövar kontroll över banken, att positiva alternativ till nyliberal ideologi är möjliga; att framföra fackliga alternativ; och att stimulera banken att kontakta ITF:s medlemsförbund om transportomstrukturering, samtidigt som de ger stöd och vägledning till de fackliga organisationerna för att ge dem ledning om hur man handskas med och utmanar institutioner som Världsbanken; f. ENGAGERAR ITF att nära samarbeta med Internationella fackliga samorganisationen (IFS) och globala fackliga federationer att bistå den internationella fackföreningsrörelsen att göra framsteg med den globala fackliga handlingsplanen för finansreform som borde lägga band på skuggekonomin, sätta stopp för reglerings och skatteparadis, öka offentlig ansvarsskyldighet, reformera banksystemet, ge rättvis tillgång till internationell finansiering för utvecklingsländer och skydda arbetande familjer mot rovgiriga lån. g. ENGAGERAR SIG att fortsätta att stärka ITF:s regionala organ för att trygga att det finns samordnade transportfackliga svar på dessa initiativ, och att enskilda regionala 7

11 svar stöder en stark gemensam internationell strategi med utgångspunkt från fackliga principer och utveckling av hållbara ekonomier, som inte är alltför beroende av råmaterialexport, och där transport integreras i en utvecklingsagenda. Att utveckla denna samordning kommer troligen att ha en positiv inverkan och regenerera ITF:s regionala organ, h. UPPMANAR ITF och dess medlemsförbund att utveckla allianser med organisationer i civilsamhället som delar fackliga värderingar i en dylik kampanj. i. UPPMANAR ITF:s styrelse att: Fortsätta att helt delta i globala fackliga federationers kampanjer att uppnå respekt för sociala normer i WTO:s avtal; att begära ett moratorium för sektionsförhandlingar om Gats tills en fullständig konsekvensbedömning genomförts om inverkan av aktuella Gats åtgärder på sysselsättning, jämställdhet och anständiga arbetsnormer, samt att nära bevaka arbetet som utvecklas i WTO i förhållande till transport inom Gats. Utarbeta program för att bistå medlemsförbund att utmana Världsbankens och andra internationella finansinstitutioners program mer effektivt, både genom att ingripa om särskilda privatiseringsprogram som banken driver och genom att utarbeta alternativ. Utarbeta strategier som svar på uppkomsten av regionala ekonomiska block och att helt engagera ITF:s regionala organ i detta förfarande. Utarbeta program som hjälper medlemsförbund att verka mot de negativa konsekvenserna av globalisering på kvinnor och unga arbetstagare, och att helt engagera ITF:s organ för kvinnor och unga arbetstagare i detta förfarande. Bygga bredare allianser med organisationer i civilsamhället som verkar för att försvara allmänintresset inom transport och främja hållbar statlig transportpolitik, inklusive särskild uppmärksamhet för effekten av HIV/Aids på transportarbetare. Aktivt bistå medlemsförbund som vill organisera nationella kampanjer i syfte att ändra nationell lagstiftning, och politisk och ekonomisk infrastruktur, för att uppnå de politiska och ekonomiska mål som skissas i denna motion. 8

12 Resolution 4: Fackligt svar på privatisering och liberalisering av transport ITF:s 42:a kongress, som samlas i den 5 12 augusti 2010: 1. SÄNDER solidaritetshälsningar till alla fackförbund som bekämpar privatisering och liberalisering. 2. ANSER att följdverkningarna av privatisering, liberalisering och uppdelning av transport innebär: a. Angrepp på säkerhet, löner, villkor, pensioner, facklig organisering och kollektivförhandlingar. b. Att man överger samhällelig transport till förmån för transportsystem som enbart drivs av stora affärsintressen och leder till mindre demokratisk ansvarsskyldighet och ökning av privata transportmonopol. c. Dyrare, mindre effektiv transport, där vinsten går före samhällets behov. 3. ÄR BESTÖRT över trenden hos regeringar världen över att utöka privatiseringen av nationella järnvägsnät. 4. ÄR BESTÖRT över att liberalisering och privatisering i ökande grad är ett resultat av villkor införda av institutioner såsom EU kommissionen och Världsbanken, ofta mot demokratiskt valda parlaments önskemål. 5. ANSER att järnvägarna bör integreras på en säker grund genom det planerade ökade samarbetet mellan offentligt ägda järnvägssystem över hela Europa och världen. Kongressen beslutar därför att fördubbla sina ansträngningar att motarbeta järnvägsprivatisering och liberalisering samt att driva kampanj för offentligt ägda och offentligt ansvariga järnvägssystem. 6. UPPMANAR ITF att sammanställa specifik information som kan sändas ut till medlemsförbunden om händelseutveckling gällande transportprivatisering och även om framgångar med att behålla eller trygga offentligt ägda transportsystem i varje medlemsförbunds land och att denna bulletin regelbundet uppdateras. 7. NOTERAR att sjöfartsnäringen länge har fått lida av de negativa effekterna av globalisering och att arbetsgivare, med många nationella regeringars medverkan, under många år har försökt ersätta inhemskt sjöfolk med sjöfolk till låg kostnad från länder med icke utvecklade ekonomier. 8. KONSTATERAR att dessa förlorade arbetstillfällen för sjöfolk från utvecklade ekonomier under de senaste två årtiondena har skett genom utökningen av bekvämlighetsflagg. Kongressen välkomnar därför Internationella förhandlingsforumets förhandlingar nyligen och slutförandet av diskussionerna om Fonden för manskap från utvecklade ekonomier och uppmanar ITF och medlemsförbunden inom sjöfart att ytterligare utveckla denna strategi samt att säkerställa att konceptet utvecklas genom aktiviteter med utbildning och att arbetstillfällena för manskap från utvecklade ekonomier markant ökar. 9

13 Resolution 5: Kapitalism i kris ITF:s 42:a kongress, som samlas i den 5 12 augusti 2010: 1. BETRAKTAR den nuvarande europeiska och globala ekonomiska och finanskrisen som en som härrör från vårt ekonomiska och sociala systems natur. 2. ANSER att koncentrationen av ekonomisk makt i händerna på gigantiska finansiella och industriella monopol, vilka använder den makten för att påverka politiker och regeringars politik, säkerställer att maximeringen av vinst går före arbetstagares och deras familjers intressen. 3. ANSER vidare att åtagandet för fri rörlighet för kapital, "light touch" reglering samt låga skatter för de superrika och storfinansen har skyddat och främjat de gigantiska monopolens intressen. 4. UPPMANAR därför starkt ITF att driva kampanj för radikala åtgärdsprogram för att hjälpa upp ekonomin, skapa jobb, öka offentliga tjänster samt förbättra arbetstagarnas och deras familjers liv. Dessa åtgärder bör inkludera: a. Omstrukturering och reglering av bank och finanssektorn b. Offentlig ansvarsskyldighet och kontroll över energi och den offentliga transportsektorn, utnyttjande av förnyelsebara energikällor c. Ett enormt program för allmänna investeringar i socialförsäkring och bostäder, speciellt gällande energisparande projekt och gröna jobb 5. BESLUTAR att driva kampanj för detta program och även att lobba för denna ståndpunkt inom Internationella fackliga samorganisationen. 10

14 Resolution 6: Globala sociala miniminormer ITF:s 42:a kongress, som samlas i den 5 12 augusti 2010: 1. KONSTATERAR att nästan alla transportbranscher domineras av multinationella företag, som främjar konkurrens mellan arbetsgivare och arbetstagare. 2. KONSTATERAR att det i många länder inte finns kollektivavtal som garanterar sociala miniminormer för arbetstagarna. 3. MEDVETEN om att åtgärder beträffande företagens sociala ansvar kan vara en lösning, men att de inte får försvaga fackliga avtalsförhandlingar och att ITF:s medlemsförbund måste verka för att utarbeta en social norm som garanterar grundläggande rättigheter för alla. 4. TILLSTÅR ökningen av tillfälligt anställda som kommer in i transportnäringen genom outsourcing och bemanningsföretag, som redan allvarligt undergräver arbetstagarrättigheter. 5. UPPMANAR ITF att tillsammans med andra globala fackliga federationer fortsätta sin globala kampanj mot arbetsgivare som använder en ersättnings eller permanent arbetskraft, som arbetar vid sidan av direktanställda arbetstagare, utan avtal mellan den huvudsakliga arbetsgivaren och de fackliga organisationerna. 6. KONSTATERAR att fackliga organisationer i somliga länder lyckats behålla samma sociala villkor och fördelar för arbetstagare i dotterbolag och outsourcingföretag. 7. UPPMANAR ITF att använda sitt regionala och globala inflytande att kämpa för stadigvarande sysselsättning i alla transportanordningar; kampen att organisera alla tillfälligt anställda i transportsektorn och att driva kampanjen internationellt ska sätta strikta gränser för transportarbetsgivares användning av tillfälligt anställda 8. ANSER att förhandling av internationella ramavtal, som omfattar ekonomiska, sociala och miljöfrågor och sätter gränser för användning av bemanningsföretagspersonal kan vara ett effektivt instrument när det gäller att främja globala sociala minimiarbetsnormer, under förutsättning att principerna i ITF:s mönsteravtal för internationella ramavtal antas. 9. ANSER att åtgärder beträffande företagens sociala ansvar också kan användas för att ta itu med problem som gäller jämställdhet på arbetsplatsen, förvaltning av sysselsättning och kompetens, arbetsmiljö och omstrukturering. 10. ANSER att den ekonomiska krisen i världen inte ska få tjäna som ursäkt att skjuta undan frågor kring företagens sociala ansvar. 11. UPPMANAR ITF att fordra att en "social skyddsskärm" inrättas, som under alla omständigheter ska skydda anställda och möjliggöra en anständig yrkeskarriär, som tryggar dem både hälsa och värdighet. 11

15 Resolution 7: Transportsäkerhet och antiterrorism ITF:s 42:a kongress, som samlas i den 5 12 augusti 2010: 1. FÖRDÖMER världsomspännande terroristattacker inom transport. 2. ÄR OROADE ÖVER att inom alla transportslag, fortsätter både passagerare och arbetstagare att vara utsatta för terrorist och olagliga aktioner. 3. ANSER att skydd av personal och passagerare skall vara en av de viktigaste prioriteringarna för arbetsgivare och politiker i samarbete med fackförbund. 4. UPPMANAR att regeringar över hela världen säkerställer effektiva och proportionerliga åtgärder för att förbättra transportarbetares och allmänhetens säkerhet och att garantera deras allmänna och mänskliga rättigheter. 12

16 Resolution 8: Transportinfrastruktur ITF:s 42:a kongress, som samlas i den 5 12 augusti 2010: 1. NOTERAR de starka ekonomiska, sociala och miljömässiga motiven för större investering i hållbar infrastruktur för gods och passagerartrafik. 2. Noterar att även där investeringar görs i transportinfrastrukturen så är det oftast för att stödja det ekonomiska nuläget när det gäller produktions, distributions och konsumtionsmönster som fortsätter att missgynna fattigare samhällen nationellt, och fattigare länder internationellt. 3. NOTERAR att större internationella framsteg skulle kunna göras i att avhjälpa brister i transportinfrastruktur i hamnar, intermodala transportnav, järnvägsnät för gods, nätverk och vägar för passagerartrafik i städer. 4. NOTERAR att fördelarna med investering i bättre transportinfrastruktur inkluderar: ytterligare ekonomisk utveckling, mindre köer, minskat antal trafikolyckor och dödsfall, mindre social isolering för människor som bor i avlägset liggande områden med dåliga kollektivtrafikförbindelser, och en minskning av den stora sårbarheten vad gäller olja och reduktion av koldioxidutsläppens avtryck. 5. NOTERAR att det brådskande behovet av att öka investering i transportinfrastruktur för att möta framtida transportbehov kommer att kräva nya finansieringsmetoder för att ta i anspråk de nödvändiga kapitalresurserna, förenliga med IFS politiska riktlinjer och program gällande kapital. 6. UPPMANAR ITF:s styrelse att samordna, eller hjälpa till med, regionala kampanjer för att: a. Offentligt främja den ekonomiska och strategiska betydelsen av integrerade godsoch kollektivtrafiksystem innefattande alla transportslag, b. Tvinga regeringar att förbättra sitt integrerade sätt, omfattande alla transportslag, att ta itu med infrastrukturutveckling på så sätt att det stödjer nya och mer lika produktions, distributions och konsumtionsmönster, c. Tvinga regeringar att direkt investera i infrastrukturen och att genomföra arbetstagares politiska riktlinjer och program gällande kapital. 13

17 Resolution 9: Arbetarskydd på arbetsplatsen ITF:s 42:a kongress, som samlas i den 5 12 augusti 2010: 1. ÄR FÖRSKRÄCKTA ÖVER att bristerna i arbetarskyddet i transportsektorn äventyrar arbetstagarnas liv och hälsa. 2. UTTRYCKER ORO över den oacceptabla situationen som leder till arbetstagares dödsolyckor som vållats av följderna av skadliga och farliga arbetsrelaterade faktorer. 3. NOTERAR avsaknaden av vederbörlig respekt från arbetsgivares och statliga organs sida när det gäller att förhindra skadlig och farlig inverkan framkallad av arbetsrelaterade faktorer. 4. ANSER att inom arbetarskyddsområdet så bör den viktigaste prioriteringen för arbetsgivarna vara att förhindra olyckor istället för att kompensera vid olyckor. 5. Uppmanar regeringar och arbetsgivare att utarbeta en förebyggande politik som utformas att i största möjliga mån minska hälsorisker och därmed möjliggöra förbättrade arbetsvillkor för att trygga att de motsvarar anständiga normer. 6. VÄDJAR till internationella organ och nationella regeringar att fokusera sina ansträngningar på att förbättra arbetstagares säkerhet genom att: Utveckla systemet med statlig övervakning av efterlevnaden av normer för arbetstagares säkerhet och införande av arbetsgivaransvar vid överträdelse. Införa moderna sätt att arbeta med yrkesmedicin. Utveckla systemet med rehabiliteringsåtgärder anpassade efter mängden negativa arbetsrelaterade faktorer. 7. Engagerar ITF att utarbeta ett sammanhängande sätt att stödja medlemsförbundens arbetsmiljöverksamhet, genom att använda sina resurser för att utreda och samla in upplysningar om gemensamma arbetsmiljöfrågor 14

18 Resolution 10: Nätverk för global leverans ITF:s 42:a kongress, som samlas i den 5 12 augusti 2010: NOTERAR ATT: 1. ITF:s nätverk för global leverans samlar ITF:s medlemsförbund och andra förbund som företräder arbetstagare vid de fem största globala leveransföretagen; UPS, DHL, FEDEX, TNT och GeoPost. Nätverket utarbetar satsningar för att utöka den fackliga styrkan och solidariteten bland arbetstagare i dessa företag. Nätverket är ett innovativt ITF svar på viktiga förändringar i de globala godstransport och logistiknäringarna. Dessa företag skapar integrerade godstransportsystem som för samman väg, flyg, järnväg, sjöfart och styr leveranskedjan. 2. Logistikprocessen håller på att bli en central fråga inom många företag. I ökande grad söks konkurrensfördelar genom kostnadsbesparing och ökad service. Ett betydande antal företag följer strategier som involverar omfördelning av produktionsverksamhet genom omlokalisering av sina egna tillverkningsenheter till platser med lägre arbetskostnader och/eller utvecklar alltmer komplexa nätverk med leverantörer och producenter genom arrangemang med utläggning på underentreprenad och utlokalisering i internationell eller global skala. 3. De som tillhandahåller logistiktjänster har en viktig roll i förflyttning av varor, särskilt då komplexiteten i leverans och produktionsarrangemang ökar. Sammanslagningstrender inom logistiksektorn i sig leder till framväxten av ett antal kraftfulla och betydande tillhandahållare av logistiktjänster med en ökande global räckvidd genom sina egna logistiknätverk. Samverkan mellan sådana tillhandahållare av logistiktjänster och leverantörer, producenter och ledningsorganisationer i transnationella nätverk genom olika kontakter ställer viktiga frågor om det slag av logistiktjänster som tillhandahålls samt deras inverkan på sysselsättning och krav på kunnande inom den globala logistiksektorn. Eftersom sådana tillhandahållare av logistik i ökande grad dessutom tar på sig rollen som samordnare inom transnationella produktionsnätverk, så blir frågor om maktförhållanden mellan aktörer inom nätverken mer uttalade. Sådan utveckling har inte bara stora följdverkningar inom den globala logistiksektorn, utan även för facklig struktur, organisationer och kapacitet att påverka inom och bortom sektorn. 4. Integratörsföretagen har också vuxit fram i sammanhanget med pågående liberalisering av posttjänster och deras vidsträckta distributionsnät. Betoningen på expressleverans av brev och småpaket skapar ökat konkurrenstryck på ny teknik för marknadsföring, lagring och spårning. 5. Globalisering, marknadsliberalisering och andra förändringar i det reglerande ramverket sätter press på de globala integratörsföretagen att alltmer slå ihop sina verksamheter, med blandad effekt på befintliga jobb och anställningsvillkor. Trots att dessa samgåenden, förvärv och andra omstruktureringar av bolag ofta är del av långsiktiga målsättningar för bolagen, så får arbetstagare och deras fackförbund ofta inte höra om dem i tid. Ökande globalt fackligt samarbete fokuserat på ett specifikt bolag skapar tidiga varningssystem för stora bolagsutvecklingar och främjar gemensamma globala fackliga angreppssätt. 15

19 6. ITF:s integratörsnätverks fokus på de fyra största företagen som nyckelaktörer i logistiknäringen är ett viktigt ITF svar på dessa förändringar i den globala transportnäringen. Nätverket har inspirerat till nya sätt att gripa sig an organisering, förhandling, kampanjarbete, nätverksarbete, forskning och informationsutbyte, utbildning och dialog med dessa arbetsgivare. Denna 42:a kongress BESLUTAR därför att ITF ska: a. Stödja genomförandet av nätverkets strategier inom organisering, kommunikationer, forskning och strategiskt kampanjarbete genom att underlätta ökad samordning mellan förbunden i nätverket, samt att finna innovativa metoder för att inkludera fackliga organisationer i länder där de globala leveransföretagen endast förekommer i liten skala eller genom underleverantörer. b. Sammankalla och stödja minst ett möte i nätverket för global leverans per år under mellankongressperioden. c. Utarbeta utbildningsprogram som hjälper medlemsförbund från Syd att genomföra nätverksstrategier. d. Uppmuntra fortsatt samarbete mellan ITF:s sektioner till stöd för nätverket för global leverans. e. Upprätthålla samordningen ITF UNI för detta nätverk och medverkan av andra globala fackliga federationer när så är ändamålsenligt. 16

20 Resolution 11: Facklig enighet och nationella samordningskommittéer ITF:s 42:a kongress, som samlas i den 5 12 augusti 2010: 1. NOTERAR att ITF:s 41:a kongress i Durban 2006 antog en motion om Facklig enighet i transport och välkomnade därefter diverse fackliga organisationer som företrädde FIOST traditionen som medlemmar i ITF familjen fr.o.m ERKÄNNER att ITF:s kampanj "Att organisera globalt" syftar till att bygga och stärka global solidaritet och handlingar att trygga transportarbetares rättigheter över sektionsgränser. 3. NOTERAR att en viktig förutsättning för kampanjens framgång är att det finns starka nationella förbund som är beredda att tänka och handla tillsammans över sektionsgränser. 4. NOTERAR OCKSÅ att transportarbetareförbund i många av världens regioner fortsätter att vara svaga på grund av politiska motsättningar mellan olika fackliga centralorganisationer, dålig organisering i många transportgrenar, fortsatt avreglering privatisering och outsourcing samt fortsatt tillväxt av otryggt arbete och verksamhet som läggs ut på entreprenad, vilket splittrar fackföreningsrörelsen. 5. ÄR MEDVETEN om att skiljelinjerna mellan transportarbetareförbund allvarligt försvagar fackföreningsrörelsens organiserade styrka och endast är till fördel för arbetsgivare som välkomnar facklig konkurrens. 6. STÖDER uppbyggnad av närmare nationellt samarbete mellan transportarbetarförbund nationellt inom ITF:s nationella samordningskommittéer, som identifierades som prioritet i programmet "Att mobilisera solidaritet" som antogs av ITF:s 39:e kongress i Delhi UPPMANAR alla ITF:s medlemsförbund att engagera sig för facklig enighet och samgående. 8. UPPMANAR ITF, genom sin regionala struktur, att ha en aktiv roll tillsammans med medlemsförbunden för att uppmuntra enhet och maximera samarbete mellan transportförbund på nationell nivå. 9. ERKÄNNER att det i somliga länder finns effektivt fungerande nationella samordningskommittéer med alla ITF:s anslutna förbund i landet, vilket underlättar framgångsrik planering och genomförande av nationella och ITF kampanjer. 10. BEKLAGAR att det i andra länder saknas ITF nationella samordningskommittéer eller att de inte tar initiativ och att medlemsförbund fungerar isolerade från varandra, vilket tillintetgör målsättningarna med solidaritet och att samverka för att trygga transportarbetares intressen nationellt och internationellt. 11. UPPMANAR alla ITF:s medlemsförbund att besluta och försäkra sig om att skapa och stärka ITF:s nationella samordningskommittéer i alla länder och att utnämna en nationell 17

ITF:s 42:a KONGRESS Mexico City 5-12 augusti 2010

ITF:s 42:a KONGRESS Mexico City 5-12 augusti 2010 ITF:s 42:a KONGRESS Mexico City 5-12 augusti 2010 Internationella transportarbetarefederationen ITF:s 42:a KONGRESS MEXICO CITY 2010 ITF House 49-60 Borough Road London SE1 1DR Tfn: +44 (0)20 7403 2733

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

ARBETSPROGRAM 2011 2014

ARBETSPROGRAM 2011 2014 INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 42:a kongressen Mexico City, 6 augusti 2010 Vägtransportarbetaresektionens konferens Dagordningens punkt 4: ARBETSPROGRAM 2011 2014 1. Vi bygger upp starka

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN

INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 42:a kongressen: Mexico City, 9 augusti 2010 Konferens för kvinnliga transportarbetare DAGORDNING 1. Val av rapportör 2. Verksamhetsberättelse / Vi organiserar

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

STARKA FACKFÖRBUND HÅLLBAR TRANSPORT

STARKA FACKFÖRBUND HÅLLBAR TRANSPORT INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN STARKA FACKFÖRBUND HÅLLBAR TRANSPORT INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN

Läs mer

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner Inledning 1. Styrelsen för International Union of Local Authorities (IULA), kommunernas världsomspännande organisation, som sammanträdde i Zimbabwe, november

Läs mer

Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig

Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig Sida 2005-04-21 1 (5) Bilaga 1 Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig VÄLSTÅND Halvtidsöversynen av samt genomförandet av Lissabonstrategin. Initiativ/förslag: etablerandet av ett

Läs mer

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 8 november 2016 (OR. en) 14127/16 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 8 november 2016 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 13265/16 Ärende: FIN 774

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.1.2008 SEK(2008) 24 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Dokument som åtföljer rapporten om konsekvensanalysen av förslag för att modernisera

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not.

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not. Europeiska unionens råd Bryssel den 26 maj 2015 (OR. en) 9140/15 DEVGEN 75 ACP 79 RELEX 412 OCDE 11 FIN 376 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna Rådets slutsatser om Europeiska

Läs mer

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling - om möjligheterna att ställa krav på kollektivavtalsvillkor Upphandlingsdagarna 29 januari 2015 Lisa Sennström Definition av socialt ansvarsfull upphandling

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för transport och turism 2015/...(BUD) 23.6.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över Europeiska unionens allmänna

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljö- och energidepartementet 2016-04-01 Dokumentbeteckning KOM (2016) 87 Meddelande från

Läs mer

Ramavtal om arbetsrelaterad stress

Ramavtal om arbetsrelaterad stress 2005-01-19 Ramavtal om arbetsrelaterad stress 1. Inledning Arbetsrelaterad stress har identifierats på internationell, europeisk och nationell nivå som en angelägenhet för såväl arbetsgivare som arbetstagare.

Läs mer

Internationella Transportarbetarefederationen

Internationella Transportarbetarefederationen (Juli 2014) Internationella Transportarbetarefederationen Transportarbetarfack organiserar i leveranskedjan vad har hänt? 1. Inledning Nästa led i ITF:s organiseringsstrategi är att organisera leveranskedjan.

Läs mer

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk, 7 april, Luxemburg DAGORDNINGSPUNKT 6 EPSU:s styrelse, Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk Med utgångspunkt i kongressresolution R.1.

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om kommissionens meddelande "Mot ett järnvägsnät för godstransporter".

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om kommissionens meddelande Mot ett järnvägsnät för godstransporter. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 13 februari 2008 (18.2) (OR. en) 6426/08 TRANS 43 NOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Komm. förslag nr: 14165/07 TRANS 313 Ärende: Meddelande från

Läs mer

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C Europeiska unionens råd Bryssel den 12 december 2017 (OR. en) 15648/17 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 11 december 2017 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 14755/17 Ärende: CT 160

Läs mer

Internationell politik 1 Föreläsning 10. Globalisering. Jörgen Ödalen

Internationell politik 1 Föreläsning 10. Globalisering. Jörgen Ödalen Internationell politik 1 Föreläsning 10. Globalisering Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.se Vad är globalisering? Tre olika perspektiv: Hyperglobalister: Globalisering är ett verkligt och nytt fenomen. sprider

Läs mer

Förslag till Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050.

Förslag till Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050. MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-12-19 Handläggare: Örjan Lönngren Telefon: 08-508 28 173 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-05 p. 17 Förslag till Färdplan för

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Dir. 2016:18. Beslut vid regeringssammanträde den 10 mars 2016

Kommittédirektiv. Genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Dir. 2016:18. Beslut vid regeringssammanträde den 10 mars 2016 Kommittédirektiv Genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling Dir. 2016:18 Beslut vid regeringssammanträde den 10 mars 2016 Sammanfattning Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet

Läs mer

Samordna avtalsförhandlingar

Samordna avtalsförhandlingar Avtalsförhandlingar och dialog mellan arbetsmarknadens parter inom offentliga tjänster EPSU:s 4:e avtalskonferens Samordna avtalsförhandlingar En översikt av EPSU:s nuvarande avtalspolitik och förslag

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV 8.10.2015 L 263/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/1794 av den 6 oktober 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG, 2009/38/EG

Läs mer

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA"

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA 106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014 RESOL-V-012 RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA" Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tfn +32 22822211

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. PRIO-lektion november Nu börjar nedräkningen inför FN:s klimatmöte i Paris, som ska pågå mellan den 30 november och 11 december. Världens länder ska då enas om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla

Läs mer

ITF:s STYRELSE. London, 22-23 oktober 2009 GLOBALA RAMAVTAL

ITF:s STYRELSE. London, 22-23 oktober 2009 GLOBALA RAMAVTAL EB/Oct 09/10(d) ITF:s STYRELSE London, 22-23 oktober 2009 Punkt 10(d) på dagordningen: GLOBALA RAMAVTAL Inledning 1. Styrelsen (oktober 2007) instruerade generalsekreteraren att tillsätta en arbetsgrupp

Läs mer

Rekrytering och kvarhållning En handlingsram

Rekrytering och kvarhållning En handlingsram Rekrytering och kvarhållning En handlingsram 1.1 Allas tillgång till sjukvård är en grundläggande mänsklig rättighet, som utgör en väsentlig del av den europeiska sociala modellen. Alla relevanta aktörer

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 15.4.2015 2014/2236(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

Resolution R.2. Kollektivavtal

Resolution R.2. Kollektivavtal EPSU:s 7:e congress, 14-17 juni 2004, Stockholm Europeiska Federationen för offentliganställdas Förbund rue Royale, 45 1000 Brussels Tel. : 32 2 250 10 80 Fax : 32 2 250 10 99 E-mail : epsu@epsu.org Website:

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

1. Alla ska inkluderas i kampen att få tillbaka makten över våra ekonomier

1. Alla ska inkluderas i kampen att få tillbaka makten över våra ekonomier Strategiska prioriteringar för 2014-2018 för UNIs branschöverskridande avdelning för lika möjligheter (Ska antas av UNIs världskvinnokonferens i Kapstaden i december 2014) UNI Global Unions aktionsstrategi

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING FINANSMINISTERIET Avdelningen för förvaltningsutveckling CAF - HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling innebär att vi lämnar de framtida generationerna lika mycket möjligheter som vi har haft, om inte rentav

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 juli 2006 (12.7) (OR. en) 11380/06 PESC 665 CONUN 51 ONU 80 I/A-PUNKTSNOT från: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) till: Coreper/rådet Ärende: EU:s

Läs mer

Vad säger FN:s nya hållbara utvecklingsmål om odlingsjordarna?

Vad säger FN:s nya hållbara utvecklingsmål om odlingsjordarna? Vad säger FN:s nya hållbara utvecklingsmål om odlingsjordarna? KSLA, 10:e december 2015 Nina Weitz, Research Associate Stockholm Environment Institute (SEI) SEI:s ARBETE MED MÅLEN Syfte? Att främja en

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på

Läs mer

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Optimized Portfolio Management 1 Ansvarsfulla investeringar, inledning OPM

Läs mer

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST 23 1 Kongress 2012 Internationellt program för ST Internationellt program för ST 1. Mål och inriktning Förbundsarbetets grund är solidariteten

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4, 29.7.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 247/127 RÅDETS REKOMMENDATION av den 8 juli 2014 om Finlands nationella reformprogram 2014, med avgivande av rådets yttrande om Finlands stabilitetsprogram

Läs mer

Sodexo IUF Internationella Ramavtal

Sodexo IUF Internationella Ramavtal Sodexo IUF Internationella Ramavtal 1. Parter 1.1. Detta avtal gäller mellan Sodexo och IUF. 1.2. Med Sodexo avses Sodexo SA och dess majoritetsägda dotterbolag. 1.3. Med IUF avses den Internationella

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM34. En flygstrategi för Europa. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM34. En flygstrategi för Europa. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria En flygstrategi för Europa Näringsdepartementet 2016-01-11 Dokumentbeteckning KOM (2015) 598 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

UNI-OTE Globalt avtal

UNI-OTE Globalt avtal UNI-OTE Globalt avtal INLEDNING Detta avtal mellan Union Network International (hädanefter UNI), med huvudkontor i Genève (Nyon), Schweiz, som representerar fackförbund som organiserar OTE-anställda världen

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2007 2009. Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan 2007 2009 Inledning I SEKO ska medlemmen stå i centrum. SEKOs verksamhet växer fram ur samtalen på arbetsplatserna.

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Löner och löneklyftan mellan kvinnor och män inom sjukvård och omsorg

Löner och löneklyftan mellan kvinnor och män inom sjukvård och omsorg Löner och löneklyftan mellan kvinnor och män inom sjukvård och omsorg Rapport från EPSU:s studie om löner i vårdbranschen i förhållande till övergripande lönenivåer och löneklyftan i olika länder inom

Läs mer

De europeiska arbetsmarknadsparternas arbetsprogram 2015 2017 PARTNERSKAP FÖR TILLVÄXT OCH SYSSELSÄTTNING FÖR ALLA

De europeiska arbetsmarknadsparternas arbetsprogram 2015 2017 PARTNERSKAP FÖR TILLVÄXT OCH SYSSELSÄTTNING FÖR ALLA SLUTLIGT FÖRSLAG 05.05 2015 INLEDNING De europeiska arbetsmarknadsparternas arbetsprogram 2015 2017 PARTNERSKAP FÖR TILLVÄXT OCH SYSSELSÄTTNING FÖR ALLA Europeiska unionen står i ett vägskäl. Det har funnits

Läs mer

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Liten guide om offentliga upphandlingar Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Innehåll Varför en guide? Sid. 3 ILO:s åtta kärnkonventioner

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Telefon: 08-692 29 50 info@barnombudsmannen.se www.barnombudsmannen.se

Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Telefon: 08-692 29 50 info@barnombudsmannen.se www.barnombudsmannen.se Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 2 (2002) Rollen för oberoende nationella institutioner för mänskliga rättigheter i arbetet med att främja och skydda barnets rättigheter Översättning december

Läs mer

Med sikte på framtiden

Med sikte på framtiden Med sikte på framtiden inspirationstexter extrakongress 17 18 mars 2007 i Stockholm Med sikte på framtiden Socialdemokratin är en folkrörelse på demokratins grund. Partiets politiska vision för samhället

Läs mer

Bryssel den 12 september 2001

Bryssel den 12 september 2001 Bryssel den 12 september 2001 Enligt Anna Diamantopoulou, kommissionens ledamot för sysselsättning och socialpolitik, genomgår EU:s arbetsmarknader en omvandling. Resultaten har hittills varit positiva,

Läs mer

EU:s handelspolitik och Afrika en win-win-situation? Ann-Sofi Rönnbäck Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet

EU:s handelspolitik och Afrika en win-win-situation? Ann-Sofi Rönnbäck Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet EU:s handelspolitik och Afrika en win-win-situation? Ann-Sofi Rönnbäck Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet INTERNATIONELL POLITISK EKONOMI tvärvetenskaplig forskningsinriktning som analyserar

Läs mer

Översikt över kongressveckan

Översikt över kongressveckan Översikt över kongressveckan Program för kongressevenemangen 3:e Världskongressen 1-5 december 2013 Bangkok Thailand Översikt över kongressveckan Program för kongressevenemangen 1-5 december 2013, Bangkok,

Läs mer

Europa Anne Graf

Europa Anne Graf Europa 2020 Anne Graf Fler jobb i ny EU- strategi Utmaningar Ekonomiska krisen Arbetslöshet Fattigdom Högutbildade kvinnor måste välja mellan jobb och familj Lågt barnafödande Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Internationellt DAGORDNINGSPUNKT. nr 75 76

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Internationellt DAGORDNINGSPUNKT. nr 75 76 MOTIONER OCH UTLÅTANDEN Internationellt DAGORDNINGSPUNKT nr 75 76 Sid 2 Internationellt HEM Innehåll Dagordningspunkt 75... 3 Motion nr 117 Angående TTIP/CETA... 3 Förbundsstyrelsens utlåtande över motion

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM65. Vägen från Paris. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Miljö- och energidepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM65. Vägen från Paris. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Miljö- och energidepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Vägen från Paris Miljö- och energidepartementet 2016-04-06 Dokumentbeteckning KOM (2016) 110 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Vägen efter

Läs mer

GATT 1947 General Agreement on Tariffs and Trade. WTO 1994 World Trade Organization. GATS 1994 General Agreement on Trade in Services

GATT 1947 General Agreement on Tariffs and Trade. WTO 1994 World Trade Organization. GATS 1994 General Agreement on Trade in Services GATT 1947 General Agreement on Tariffs and Trade WTO 1994 World Trade Organization GATS 1994 General Agreement on Trade in Services GATS ingår i ett större mönster Makt och kontroll flyttar utanför landets

Läs mer

UNI Europas riktlinjer för Europeiska företagsråd. Antogs av UNI Europas styrelse 29 mars 2011 Kortversion

UNI Europas riktlinjer för Europeiska företagsråd. Antogs av UNI Europas styrelse 29 mars 2011 Kortversion UNI Europas riktlinjer för Europeiska företagsråd Antogs av UNI Europas styrelse 29 mars 2011 Kortversion EN GEMENSAM HÅLLNING.... 3 UNI EUROPAS MÅL.... 3 FACKLIGA ALLIANSER... 4 EFR-AVTAL: FRÅN MINIMISTANDARD

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s strategi mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljödepartementet 2014-03-13 Dokumentbeteckning KOM (2014) 64 slutlig Meddelande från kommissionen

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM35. Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM35. Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda 2030 Finansdepartementet, Utrikesdepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM (2016) 739 Meddelande från

Läs mer

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet Bilaga 1 Promemoria Utrikesdepartementet 2007-05-11 Utkast Enheten för utvecklingspolitik (UP) Enheten för exportfrämjande inre marknaden (FIM-PES) Bakgrundspromemoria till: Handlingsplan för ökad samverkan

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk och företag. Arbetsprogram 2009-2014

EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk och företag. Arbetsprogram 2009-2014 Allmänna ståndpunkter om offentliga tjänster inom vatten, energi, avfall Allmännyttiga företag är en väsentlig del av Europas offentliga infrastruktur och offentliga tjänster (...) Fortsätta att förespråka

Läs mer

Ramverk av åtgärder för ungas sysselsättning

Ramverk av åtgärder för ungas sysselsättning Ramverk av åtgärder för ungas sysselsättning JUNI 2013 Malin Looberger Förhandlare / EU-expert Arbetsrättssektionen Sveriges Kommuner och Landsting Epost; malin.looberger@skl.se 1 1. Inledning och utmaningar

Läs mer

Trafikverkets uppförandekod

Trafikverkets uppförandekod Trafikverkets uppförandekod Trafikverket ansvarar för att bygga, driva och underhålla de statliga vägarna och järnvägarna. Dessutom ansvarar vi för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik,

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. EN AV VÅR TIDS STÖRSTA UTMANINGAR För att bromsa växthuseffekten och klimatförändringarna krävs omfattande

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM132. Meddelande och rekommendation om nationella strategier för romsk integrering. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM132. Meddelande och rekommendation om nationella strategier för romsk integrering. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria 01/13:FPM13 Meddelande och rekommendation om nationella strategier för romsk integrering Arbetsmarknadsdepartementet 01/13:FPM13 013-07-15 Dokumentbeteckning KOM (013)

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 I/A-PUNKTSNOT från: Generalsekretariatet till: Coreper/rådet Föreg. dok. nr:

Läs mer

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID När man jämför Norden med resten av Europa är det tydligt att de nordiska samhällena bygger på en gemensam värdegrund. De nordiska länderna har

Läs mer

Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan. Lobba regeringar och i synnerhet Europaparlamentariker

Ämne Syfte/resultat Aktiviteter Tidsplan. Lobba regeringar och i synnerhet Europaparlamentariker EPSU:s fasta kommitté för sjuk- och hälsovård samt sociala tjänster (HSS) antaget den 4 november 2009 - med uppdatering i oktober (för regelbunden översyn och uppdatering under kongressperioden) EPSU:s

Läs mer

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt.

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. INGEN FATTIGDOM MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. Slut på fattigdomen! Det betyder bland annat: Den extrema fattigdomen ska avskaffas och antalet personer som lever i fattigdom

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor 12 december 2001 PE 305.728/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Marie-Thérèse Hermange (PE 305.728) RESULTATTAVLAN

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV B7-0188/6. Ändringsförslag. György Schöpflin för PPE-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV B7-0188/6. Ändringsförslag. György Schöpflin för PPE-gruppen 26.3.2012 B7-0188/6 6 Punkt 1 1. Europaparlamentet välkomnar Serbiens framsteg i reformprocessen och uppmanar rådet att bevilja Serbien status som kandidatland vid nästa toppmöte i mars 2012 eftersom de

Läs mer