KONGRESSRESOLUTIONER ITF:s 42:a kongress Mexico City (Mexiko) 5 12 augusti 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONGRESSRESOLUTIONER ITF:s 42:a kongress Mexico City (Mexiko) 5 12 augusti 2010"

Transkript

1 KONGRESSRESOLUTIONER ITF:s 42:a kongress (Mexiko) 5 12 augusti 2010

2 Innehåll Resolution 1: Att svara på klimatförändringarna... 1 Resolution 2: Minska koldioxidutsläpp från vägtransportsektorn... 5 Resolution 3: Svar på globalisering efter globala finanskrisen... 6 Resolution 4: Fackligt svar på privatisering och liberalisering av transport... 9 Resolution 5: Kapitalism i kris Resolution 6: Globala sociala miniminormer Resolution 7: Transportsäkerhet och antiterrorism Resolution 8: Transportinfrastruktur Resolution 9: Arbetarskydd på arbetsplatsen Resolution 10: Nätverk för global leverans Resolution 11: Facklig enighet och nationella samordningskommittéer Resolution 12: ITF Regional och underregional organisation Resolution 13: Kommunikationer Resolution 14: Att uppmuntra ITF medlemmar och funktionärer Resolution 15: Programmet Vi organiserar globalt Resolution 16: Unga transportarbetare Resolution 17: Förkastande av alla former av våld, systematiskt dödande av kvinnor och kränkningar av mänskliga rättigheter samt stöd för arbetstagarna i Mexico och deras fackförbund Resolution 18: Arbetstagarrättigheter i Mexiko Resolution 19: Vi arbetar för internationella fackliga rättigheter Resolution 20: Motion för att ta enad ställning mot kränkning av fackliga rättigheter Resolution 21: Palestina Resolution 22: Venezuela Resolution 23: Kuba Resolution 24: Malvinerna (Falklandsöarna) Resolution 25: Flyg Resolution 26: Passagerartransport i stadsområden Resolution 27: Säkra tariffer och villkor för vägtransport i Australien Resolution 28: Höghastighetsförbindelser med järnväg Resolution 29: Resolution 30: Strategi för bekvämlighetshamnar och globala nätverksterminaler Tillbakavisar alla kollektivavtal som inkluderar klausuler som kränker arbetstagares rättigheter Resolution 31: IBF och partnerskap Resolution 32: Genomförande av ILO:s konventioner MLC och ILO 188 en global ITF strategi Resolution 33: Motion om sjöröveri och dess inverkan på sjöfolk Resolution 34: Kriminalisering av sjöfolk Resolution 35: Kris i handelsflottan, med särskild hänvisning till Pakistan Resolution 36: Total tid ombord Resolution 37: Sjöfartskunnande Resolution 38: Stöd för lagenlig efterlevnad av vilotider och vakthållning för sjöfolk på Panamaregistrerade fartyg

3 Resolution 39: Mänskliga och fackliga rättigheter för arbetstagare i Panamakanalen Resolution 40: Arbetstagares medverkan i projektet för expansion av Panamakanalen Resolution 41: Internationella miniminormer för insjöfart Resolution 42: Solidaritet med grekiskt sjöfolk Resolution 43: Iran Resolution 44: Söker en snabb, rättvis och acceptabel lösning på Philippine Airlines arbetskonflikt Resolution 45: En befältrainees död Resolution 46: Solidaritet med arbetstagare vid UPS i Turkiet Resolution 47: British Airways kabinpersonal Resolution 48: Antifackliga aktioner av Mexicana de Aviación Resolution 49: Att bekämpa kränkningen av mänskliga och fackliga rättigheter i Panama Resolution 50: Burma Resolution 51: Costa Rica

4 Resolution 1: Att svara på klimatförändringarna ITF:s 42:a kongress, som samlas i den 5 12 augusti 2010: 1. Erkänner att global uppvärmning redan äger rum, då de 10 varmaste åren som uppmätts inträffat sedan 1990, och de enorma faror som ytterligare klimatförändring innebär för mänsklig civilisation; 2. Noterar vetenskaplig konsensus att global uppvärmning vållas av mänsklig aktivitet, som pumpar ut koldioxid och andra växthusgasutsläpp i atmosfären; 3. Erkänner att ansvar för globala utsläpp av växthusgaser måste förstås i sammanhang med den historiska och aktuella ojämlikheten beträffande välstånd och tillgång till tjänster mellan industrialiserade och utvecklingsländer, som leder till betydande skillnader i utsläpp per capita; 4. Erkänner att samtidigt som ansvar för utsläpp ligger hos rika, mäktiga nationer så är de fattigaste länderna mest utsatta för konsekvenserna av klimatförändring genom inverkan på jordbruk, livsmedelstrygghet, vattenförsörjning, väder, hälsa, ekosystem och infrastruktur, bl.a. transport; 5. Är medveten om att märkvärdiga väderförhållanden (torka, översvämningar, m.m.) som beror på klimatförändring redan ödelagt arbeten, hem och människors liv, särskilt i utvecklingsländer, och om föga görs kommer miljontals jobb och människors utkomst ytterligare utsättas för risker; 6. Anser därför att ambitiösa begränsningsåtgärder är fundamentala om vi vill överlämna en hållbar värld till våra barn och möjliggöra att sociala och utvecklingsmål uppnås, samt att dessa aktioner måste delas rättvist och fördelas mellan och inom länder; 7. Noterar att transport ansvarar för 14 % av globala utsläpp och att transportsektorn utnyttjar över en fjärdedel av all energi i världen, samt att privatbilism företräder mer än hälften av dem; 8. Oroar sig över att transportutsläpp ökat dramatiskt under de senaste 30 åren, och ökar i alla världens regioner i snabbare takt än någon annan energiförbrukande del av ekonomin. I somliga länder har ökade utsläpp från transport uppvägt minskningar i andra branscher; 9. Anser att det är väsentligt att människor stimuleras att skifta från ytterst förorenande transportmedel över till mer miljövänliga transportmedel, som snabbtåg; 10. Erkänner att transportkostnader blivit för låga, främst på grund av att de flesta transportmedel inte täcker sina externa kostnader och att löner och arbetsvillkor försämrats och undergrävts under de senaste 30 årens nyliberala tidevarv; 11. Är medveten om att utsläpp från fossila bränslen inte endast utgör ett problem för miljön, utan också för transportarbetares arbetsmiljö; 1

5 12. Noterar slutsatserna från FN:s klimatpanel (Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC), som informerats av data som insamlats och granskats av över 2000 vetenskapsmän att global uppvärmning måste hållas inom 2 grader Celsius över den förindustriella nivån för att garantera en möjlighet på 50 % att undvika katastrofala klimatförändringar; 13. Noterar att det finns allt fler vetenskapsmän som menar att t.o.m. scenariot med 2 graders ökning är farligt, med hänsyn till de potentiella klimatkonsekvenserna på utsatta länder och samhällen, och att särskilt lågt liggande kustsamhällen kommer att behöva mer radikala åtgärder och stöd; 14. Medveten om att en begränsning av uppvärmning till inte mer än 2 grader kräver en bestämd minskning av utsläppsvolymer i atmosfären och att åtgärder måste vidtas nu för att uppnå en minskning med 25 till 40 % från 1990 års nivåer fram till 2020 och en minskning med 50 till 80 % år 2050; 15. Anser att regeringars och arbetsgivares marknadsbaserade lösningar hittills misslyckats att på allvar angripa ökande utsläpp, och att det kommer att krävas en långtgående politisk och ekonomisk omvandling driven av alternativa sociala och miljöprioriteter, bl.a. stora statsledda investeringar, sociala och tekniska innovationer och kompetensutveckling, socialt skydd och fackligt engagemang; 16. Erkänner att inte endast klimatförändringen, utan också den politik som krävs för att förebygga den innefattande ett skifte till koldioxidsnåla transportmedel, kommer att påverka antalet arbetstillfällen i de flesta transportsektorerna, speciellt inom kollektivtrafik och bland dem som arbetar med transporten av fossila bränslen, även om det kommer att få olika effekter, 17. Anser att medan ett snabbt antagande av sådan politik är livsviktig för att tackla klimatförändringen så måste ITF och dess medlemsförbund försvara transportarbetares intressen genom att kämpa för att säkerställa att en sådan politik genomförs på ett sätt som skyddar arbetstillfällen och skapar nya arbeten genom en rättvis övergångsprocess." 18. Anser att inverkan av transport på miljön är oskiljaktig från det sätt på vilket transport kontrolleras och organiseras i den globala ekonomin. Merparten av transportbehov skapas inte i själva transportbranschen, utan skapas av efterfrågan i andra delar av ekonomin, genom aktuella tillverknings och konsumtionsmönster. Ökade transportutsläpp är därför resultatet av ett transportsystem som är inriktat på en handelsbaserad modell för ekonomisk expansion, just in time tillverkning och multinationella koncerners behov att konkurrera, vilket leder till negativa konsekvenser för löntagare, samhällen och miljön; 19. BESLUTAR att: a. ITF och dess medlemsorganisationer, efter att ha vägletts av experter, intar en inställning till utsläppsminskning och klimatförändring baserad på vetenskap och engagerar sig därför att förklara och bidra till de stora omvandlingar som krävs inom transport och i samhället över lag; 2

6 b. ITF stöder hållbara transportalternativ baserade på en minska skifta förbättra (Reduce Shift Improve RSI) ram, som medger att om minskade utsläpp ska åstadkommas måste grundläggande förändringar införas i nuvarande system med globaliserad tillverkning, som är beroende av globala leveranskedjor, låga transportkostnader och billig och allt mer tillfälligt anställd arbetskraft; c. ITF stöder därför initiativ och åtgärder som stärker demokratisk kontroll över ekonomin, tyglar ekonomisk spekulation, omorienterar finansflöden i riktning mot hållbar utveckling och återinför reglering av marknader, som nödvändiga åtgärder för att minska onödiga transportbehov, sätta stopp för mördande konkurrens och planerar ett integrerat, hållbart transportsystem; d. ITF ser en nödvändig övergång till en koldioxidsnål ekonomi och ett hållbart transportsystem som ett tillfälle att skapa ett bättre samhälle för alla att ge mer jämställdhet mellan länder och människor, att utrota fattigdom, öka demokrati, att ge bättre arbetsvillkor och mindre press och stress; e. ITF kommer att kräva att industriländer tar sitt historiska ansvar för klimatkrisen och därmed bistår utvecklingsländer i sin övergång till hållbar ekonomisk utveckling genom omvandlingsfonder, statlig kontroll över naturtillgångar och gratis överföring av teknologi; f. ITF stöder en övergång till en miljövänlig industripolitik för att nå en nödvändig minskning av utsläpp och att skapa miljontals nya socialt och miljömässigt hållbara arbetstillfällen. Denna politik måste utgå från nationella program som kopplar infrastrukturinvesteringar, upphandlingspolitik, regler om lokalt innehåll och positivt stöd för inhemsk tillverkning för att understödja övergången till ett koldioxidsnålt samhälle; g. ITF kommer aldrig att gå med på att övergången till ett koldioxidsnålt samhälle sker genom att öka arbetslöshet och undergräva löner och arbetsvillkor för transportarbetare. En rättvis övergång måste därför omfatta att skapa sysselsättning, anständigt arbete och kvalitetsjobb, en radikal omfördelning av välstånd och socialförsäkringar som tryggar människors utkomst och mänskliga rättigheter; h. ITF:s branschsektioner och strukturer måste samarbeta och utarbeta de speciella åtgärder som krävs i varje transportsektion för att ändra det sätt på vilket varor och människor förflyttas, såväl som nya metoder och tekniker att främja energieffektivitet; i. ITF stöder att alla transportmedel täcker sina egna externa kostnader inklusive de kostnader som idag betalas av samhället som helhet. Det ska förstås inte hindra regeringar från att organisera kollektivt finansierade allmänna offentliga tjänster. Tillgång till näringen bör regleras hårt. Transportarbetares löner, arbetsvillkor och sociala normer bör förbättras för att minska transportbehov som skapas på grund av undermåliga villkor och låga kostnader; j. ITF leder en kampanj för att raskt utöka bra kollektivtrafik över hela världen, och att utveckla en infrastruktur som hjälper till att motverka hejdlös bilism; 3

7 k. ITF stöder att mål för utsläppsminskning skrivs in i ett nytt globalt avtal för den internationella sjöfarts och flygtrafiknäringen, och ska som brådskande ärende utarbeta en facklig inställning till åtgärder som föreslås utveckla och verkställa dessa mål. ITF ska fortsätta att spela en aktiv roll i ICAO och IMO i dessa ärenden; l. ITF och dess medlemsorganisationer bygger allianser med andra sociala och miljörörelser lokalt, regionalt och globalt för att stödja hållbara transportalternativ och bredare omvandling; m. ITF fortsätter att delta i och stödja globala fackliga initiativ om klimatförändring, bl.a. facklig representation vid globala mellanstatliga klimatförändringsförhandlingar och åtgärder och lösningar som kan trygga en rättvis övergång till ett koldioxidsnålt samhälle; n. Styrelsen främjar tillsammans med ITF:s sektioner djupgående studier om klimatförändringens inverkan, och politiska riktlinjer för att tackla den, anställning inom olika transport sektorer med hopp om att fastställa: Antalet jobb och jobb inom transport som kommer att påverkas Nya jobb som kommer att skapas Ett tillvägagångssätt som ger en rättvis övergång inom olika transportsektorer. o. ITF:s sekretariat bör: Företräda transportarbetares gemensamma intresse att trygga en rättvis övergång till ett hållbart transportsystem baserat på trygga jobb, bra löner och anständiga arbetsvillkor Utarbeta och utveckla riktlinjer och fallstudier om hur anpassnings och lindringåtgärder kan påverka arbetsorganisation i transportnäringen Genomdriva ett omfattande utbildningsprogram om klimatförändring i alla ITF:s regioner i syfte att öka medvetenhet och bygga facklig kapacitet att svara på klimatförändring Bygga upp ett nätverk av medlemsorganisationer som är intresserade av att planera och samordna facklig verksamhet om klimatförändring Tilldela lämpliga resurser för fortsatt arbete om klimatförändring. 4

8 Resolution 2: Minska koldioxidutsläpp från vägtransportsektorn ITF:s 42:a kongress, som samlas i den 5 12 augusti 2010: NOTERAR: 1. Transportnäringen bidrar stort till utsläppen jorden runt av växthusgas, med ca 13 % av alla utsläpp. Vägtransport beräknades bidra ton 2007 (4,6 % av alla utsläpp 2007). 2. Samtidigt som ett fåtal åkerier vidtagit åtgärder att förbättra sin miljöprestanda genom att införa fordon med lägre utsläpp, alternativa bränslen, mer bränsleeffektiva motorer, mindre buller, m.m., har de flesta inte gjort det. 3. Att toppmötet i Köpenhamn inte lyckades nå ett avtal om åtgärder att minska utsläpp av växthusgas innebar ett bakslag mot försöken att minska utsläpp över hela världen 4. Och av den anledningen KRÄVER ITF att: a. Alla nationer fortsätter att arbeta i riktning mot ett internationellt avtal om klimatförändring b. Alla nationer inför särskilda strategier för transportsektorn att minska utsläpp av växthusgaser, bl.a. genom: Utbildning i bränsleeffektiv körning och underhålls och serviceteknik, som ska hjälpa alla yrkesförare att bli bränsleeffektiva Att främja, för enbilsåkare och företag, politiska riktlinjer utformade för att uppgradera deras fordon för att göra dom mer bränsleeffektiva och mindre förorenande Strategier i transportsektorn mellan näringen, fackförbunden och staten för att utveckla och genomföra utbildning i syfte att minska utsläpp av växthusgaser. 5

9 Resolution 3: Svar på globalisering efter globala finanskrisen ITF:s 42:a kongress, som samlas i den 5 12 augusti 2010: 1. NOTERAR den fortsatta tendensen i riktning mot ekonomisk globalisering trots konsekvenserna av den globala finanskrisen (GFK) från 2007 till 2009 som kännetecknas av ökad global konkurrens om råmaterial för industrin och bränsle, globalisering av tillverkning, marknader och ägande och ett intensivt tryck att skapa ett mer liberaliserat globalt transportsystem. 2. NOTERAR DÄRFÖR att privatisering och kommersialisering fortsätter att påverka transport och logistiktjänster överallt, och att t.o.m. på de ställen där transportarbetsgivare ännu inte helt privatiserats omvandlas de till former som lätt kan öppnas upp för privatkapital, som ett första steg i fortsatt liberalisering. 3. ANSER att konsekvenserna av privatisering, liberalisering och fragmentering av transport är angrepp på säkerhet, löner, villkor, pensioner, facklig organisering och avtalsförhandlingar, att övergivande av social transport till förmån för transportsystem som drivs enbart i storfinansens intresse leder till mindre demokratiskt ansvar och tillväxt av privata transportmonopol samt dyrare, mindre effektiv transport, där lönsamhet kommer före samhällets behov. 4. KONSTATERAR VIDARE att Världshandelsorganisationen (World Trade Organisation WTO) spelar en central roll i liberaliseringen. Trots att dess allmänna tjänstehandelsavtal, (General Agreement on Trade in Services GATS), ännu inte spelat en större direkt roll vid liberalisering av transporttjänster ökar trycket från globala transportföretag att ändra det, vilket skulle leda till att ytterligare öppna marknaderna för inhemsk kollektivtrafik i städer, hamnar, flyg och sjöfart för konkurrens. 5. UTTRYCKER ORO över att de internationella finansinstitutionerna framhärdar vid att driva en nyliberal ideologisk agenda i förhållande till omstrukturering av transport. Under trycket från IVF fortsätter Världsbanken, och regionala utvecklingsbanker att ha allvarliga negativa konsekvenser både på transportjänsternas kvalitet och på transportarbetares sysselsättning och arbetsvillkor. 6. NOTERAR att vissa framsteg gjorts av globala fackliga federationer i dialog med Världsbanken, att ett program med tillfällig utlåning av fackliga funktionärer på bankens kontor inkluderat en företrädare för en till ITF ansluten organisation, och att somliga tjänstemän på banken verkar ha erkänt att deras omstruktureringsprojekt misslyckats och uttryckt ett intresse för närmare arbetsförhållande med transportarbetareförbund. 7. FASTSLÅR att internationella institutioner och regeringar måste erkänna frihandelns begränsningar och utarbeta regler som erkänner rättvisa och behovet att skydda sociala och miljönormer. 8. ÄR OROAD att ekonomiska handelsblock som EU, Mercosur, ASEAN, NAFTA länderna och SADC också främjar regionala liberaliserade marknader och att tendensen i riktning 6

10 mot bilaterala frihandelsavtal på bekostnad av multilaterala handelsarrangemang kraftigt undergräver fackliga och ILO försök att främja anständigt arbete. 9. NOTERAR OCKSÅ att samarbete mellan olika regionala block är en trolig väg att expandera global liberalisering, med ökad betydelse för förhandlingar mellan USA och EU liksom initiativ som APEC kopplat till Asien/Stilla Havet med amerikanska kontinenten. 10. Denna ITF:s 42:a kongress: a. BEKRÄFTAR ÅTER ITF:s motstånd till alla former av omstrukturering av transport, inklusive privatisering, som negativt påverkar jobb eller arbetstagares villkor eller kvaliteten på och/eller vidden av tjänster och rättigheter, och som drivs igenom utan godkännande av berörda fackförbund. b. SLÅR FAST att kollektivtrafik bör svara mot allmänhetens intressen i stället för globala kapitalets intressen, och att tillgång till transport till rimligt pris är en social rättighet. c. BETONAR STARKT sitt engagemang att driva kampanjer för hållbar transport som fullständigt tar hänsyn till sociala och miljönormer, som måste omfatta statliga och näringslivsåtgärder för att åtgärda transportarbetares speciella sårbarhet för HIV/Aids pandemin. d. ENGAGERAR ITF att fortsätta att bevaka utvecklingen inom WTO vad beträffar transport; motsätta sig att transportrelaterade tjänster inkluderas i GATS; stödja fortsatt karantän av sjöfartscabotage i frihandelsavtal; och stödja centrala arbetsnormer och sträng efterlydnad och genomförande av arbetsregler i frihandelsavtal. e. ENGAGERAR ITF att fortsätta att delta i en praktisk dialog med Världsbanken och regionala utvecklingsbanker för att mer effektivt utmana de nyliberala förutsättningarna som stöttar bankens program; att visa både bankens personal och regeringsrepresentanter, som ytterst utövar kontroll över banken, att positiva alternativ till nyliberal ideologi är möjliga; att framföra fackliga alternativ; och att stimulera banken att kontakta ITF:s medlemsförbund om transportomstrukturering, samtidigt som de ger stöd och vägledning till de fackliga organisationerna för att ge dem ledning om hur man handskas med och utmanar institutioner som Världsbanken; f. ENGAGERAR ITF att nära samarbeta med Internationella fackliga samorganisationen (IFS) och globala fackliga federationer att bistå den internationella fackföreningsrörelsen att göra framsteg med den globala fackliga handlingsplanen för finansreform som borde lägga band på skuggekonomin, sätta stopp för reglerings och skatteparadis, öka offentlig ansvarsskyldighet, reformera banksystemet, ge rättvis tillgång till internationell finansiering för utvecklingsländer och skydda arbetande familjer mot rovgiriga lån. g. ENGAGERAR SIG att fortsätta att stärka ITF:s regionala organ för att trygga att det finns samordnade transportfackliga svar på dessa initiativ, och att enskilda regionala 7

11 svar stöder en stark gemensam internationell strategi med utgångspunkt från fackliga principer och utveckling av hållbara ekonomier, som inte är alltför beroende av råmaterialexport, och där transport integreras i en utvecklingsagenda. Att utveckla denna samordning kommer troligen att ha en positiv inverkan och regenerera ITF:s regionala organ, h. UPPMANAR ITF och dess medlemsförbund att utveckla allianser med organisationer i civilsamhället som delar fackliga värderingar i en dylik kampanj. i. UPPMANAR ITF:s styrelse att: Fortsätta att helt delta i globala fackliga federationers kampanjer att uppnå respekt för sociala normer i WTO:s avtal; att begära ett moratorium för sektionsförhandlingar om Gats tills en fullständig konsekvensbedömning genomförts om inverkan av aktuella Gats åtgärder på sysselsättning, jämställdhet och anständiga arbetsnormer, samt att nära bevaka arbetet som utvecklas i WTO i förhållande till transport inom Gats. Utarbeta program för att bistå medlemsförbund att utmana Världsbankens och andra internationella finansinstitutioners program mer effektivt, både genom att ingripa om särskilda privatiseringsprogram som banken driver och genom att utarbeta alternativ. Utarbeta strategier som svar på uppkomsten av regionala ekonomiska block och att helt engagera ITF:s regionala organ i detta förfarande. Utarbeta program som hjälper medlemsförbund att verka mot de negativa konsekvenserna av globalisering på kvinnor och unga arbetstagare, och att helt engagera ITF:s organ för kvinnor och unga arbetstagare i detta förfarande. Bygga bredare allianser med organisationer i civilsamhället som verkar för att försvara allmänintresset inom transport och främja hållbar statlig transportpolitik, inklusive särskild uppmärksamhet för effekten av HIV/Aids på transportarbetare. Aktivt bistå medlemsförbund som vill organisera nationella kampanjer i syfte att ändra nationell lagstiftning, och politisk och ekonomisk infrastruktur, för att uppnå de politiska och ekonomiska mål som skissas i denna motion. 8

12 Resolution 4: Fackligt svar på privatisering och liberalisering av transport ITF:s 42:a kongress, som samlas i den 5 12 augusti 2010: 1. SÄNDER solidaritetshälsningar till alla fackförbund som bekämpar privatisering och liberalisering. 2. ANSER att följdverkningarna av privatisering, liberalisering och uppdelning av transport innebär: a. Angrepp på säkerhet, löner, villkor, pensioner, facklig organisering och kollektivförhandlingar. b. Att man överger samhällelig transport till förmån för transportsystem som enbart drivs av stora affärsintressen och leder till mindre demokratisk ansvarsskyldighet och ökning av privata transportmonopol. c. Dyrare, mindre effektiv transport, där vinsten går före samhällets behov. 3. ÄR BESTÖRT över trenden hos regeringar världen över att utöka privatiseringen av nationella järnvägsnät. 4. ÄR BESTÖRT över att liberalisering och privatisering i ökande grad är ett resultat av villkor införda av institutioner såsom EU kommissionen och Världsbanken, ofta mot demokratiskt valda parlaments önskemål. 5. ANSER att järnvägarna bör integreras på en säker grund genom det planerade ökade samarbetet mellan offentligt ägda järnvägssystem över hela Europa och världen. Kongressen beslutar därför att fördubbla sina ansträngningar att motarbeta järnvägsprivatisering och liberalisering samt att driva kampanj för offentligt ägda och offentligt ansvariga järnvägssystem. 6. UPPMANAR ITF att sammanställa specifik information som kan sändas ut till medlemsförbunden om händelseutveckling gällande transportprivatisering och även om framgångar med att behålla eller trygga offentligt ägda transportsystem i varje medlemsförbunds land och att denna bulletin regelbundet uppdateras. 7. NOTERAR att sjöfartsnäringen länge har fått lida av de negativa effekterna av globalisering och att arbetsgivare, med många nationella regeringars medverkan, under många år har försökt ersätta inhemskt sjöfolk med sjöfolk till låg kostnad från länder med icke utvecklade ekonomier. 8. KONSTATERAR att dessa förlorade arbetstillfällen för sjöfolk från utvecklade ekonomier under de senaste två årtiondena har skett genom utökningen av bekvämlighetsflagg. Kongressen välkomnar därför Internationella förhandlingsforumets förhandlingar nyligen och slutförandet av diskussionerna om Fonden för manskap från utvecklade ekonomier och uppmanar ITF och medlemsförbunden inom sjöfart att ytterligare utveckla denna strategi samt att säkerställa att konceptet utvecklas genom aktiviteter med utbildning och att arbetstillfällena för manskap från utvecklade ekonomier markant ökar. 9

13 Resolution 5: Kapitalism i kris ITF:s 42:a kongress, som samlas i den 5 12 augusti 2010: 1. BETRAKTAR den nuvarande europeiska och globala ekonomiska och finanskrisen som en som härrör från vårt ekonomiska och sociala systems natur. 2. ANSER att koncentrationen av ekonomisk makt i händerna på gigantiska finansiella och industriella monopol, vilka använder den makten för att påverka politiker och regeringars politik, säkerställer att maximeringen av vinst går före arbetstagares och deras familjers intressen. 3. ANSER vidare att åtagandet för fri rörlighet för kapital, "light touch" reglering samt låga skatter för de superrika och storfinansen har skyddat och främjat de gigantiska monopolens intressen. 4. UPPMANAR därför starkt ITF att driva kampanj för radikala åtgärdsprogram för att hjälpa upp ekonomin, skapa jobb, öka offentliga tjänster samt förbättra arbetstagarnas och deras familjers liv. Dessa åtgärder bör inkludera: a. Omstrukturering och reglering av bank och finanssektorn b. Offentlig ansvarsskyldighet och kontroll över energi och den offentliga transportsektorn, utnyttjande av förnyelsebara energikällor c. Ett enormt program för allmänna investeringar i socialförsäkring och bostäder, speciellt gällande energisparande projekt och gröna jobb 5. BESLUTAR att driva kampanj för detta program och även att lobba för denna ståndpunkt inom Internationella fackliga samorganisationen. 10

14 Resolution 6: Globala sociala miniminormer ITF:s 42:a kongress, som samlas i den 5 12 augusti 2010: 1. KONSTATERAR att nästan alla transportbranscher domineras av multinationella företag, som främjar konkurrens mellan arbetsgivare och arbetstagare. 2. KONSTATERAR att det i många länder inte finns kollektivavtal som garanterar sociala miniminormer för arbetstagarna. 3. MEDVETEN om att åtgärder beträffande företagens sociala ansvar kan vara en lösning, men att de inte får försvaga fackliga avtalsförhandlingar och att ITF:s medlemsförbund måste verka för att utarbeta en social norm som garanterar grundläggande rättigheter för alla. 4. TILLSTÅR ökningen av tillfälligt anställda som kommer in i transportnäringen genom outsourcing och bemanningsföretag, som redan allvarligt undergräver arbetstagarrättigheter. 5. UPPMANAR ITF att tillsammans med andra globala fackliga federationer fortsätta sin globala kampanj mot arbetsgivare som använder en ersättnings eller permanent arbetskraft, som arbetar vid sidan av direktanställda arbetstagare, utan avtal mellan den huvudsakliga arbetsgivaren och de fackliga organisationerna. 6. KONSTATERAR att fackliga organisationer i somliga länder lyckats behålla samma sociala villkor och fördelar för arbetstagare i dotterbolag och outsourcingföretag. 7. UPPMANAR ITF att använda sitt regionala och globala inflytande att kämpa för stadigvarande sysselsättning i alla transportanordningar; kampen att organisera alla tillfälligt anställda i transportsektorn och att driva kampanjen internationellt ska sätta strikta gränser för transportarbetsgivares användning av tillfälligt anställda 8. ANSER att förhandling av internationella ramavtal, som omfattar ekonomiska, sociala och miljöfrågor och sätter gränser för användning av bemanningsföretagspersonal kan vara ett effektivt instrument när det gäller att främja globala sociala minimiarbetsnormer, under förutsättning att principerna i ITF:s mönsteravtal för internationella ramavtal antas. 9. ANSER att åtgärder beträffande företagens sociala ansvar också kan användas för att ta itu med problem som gäller jämställdhet på arbetsplatsen, förvaltning av sysselsättning och kompetens, arbetsmiljö och omstrukturering. 10. ANSER att den ekonomiska krisen i världen inte ska få tjäna som ursäkt att skjuta undan frågor kring företagens sociala ansvar. 11. UPPMANAR ITF att fordra att en "social skyddsskärm" inrättas, som under alla omständigheter ska skydda anställda och möjliggöra en anständig yrkeskarriär, som tryggar dem både hälsa och värdighet. 11

15 Resolution 7: Transportsäkerhet och antiterrorism ITF:s 42:a kongress, som samlas i den 5 12 augusti 2010: 1. FÖRDÖMER världsomspännande terroristattacker inom transport. 2. ÄR OROADE ÖVER att inom alla transportslag, fortsätter både passagerare och arbetstagare att vara utsatta för terrorist och olagliga aktioner. 3. ANSER att skydd av personal och passagerare skall vara en av de viktigaste prioriteringarna för arbetsgivare och politiker i samarbete med fackförbund. 4. UPPMANAR att regeringar över hela världen säkerställer effektiva och proportionerliga åtgärder för att förbättra transportarbetares och allmänhetens säkerhet och att garantera deras allmänna och mänskliga rättigheter. 12

16 Resolution 8: Transportinfrastruktur ITF:s 42:a kongress, som samlas i den 5 12 augusti 2010: 1. NOTERAR de starka ekonomiska, sociala och miljömässiga motiven för större investering i hållbar infrastruktur för gods och passagerartrafik. 2. Noterar att även där investeringar görs i transportinfrastrukturen så är det oftast för att stödja det ekonomiska nuläget när det gäller produktions, distributions och konsumtionsmönster som fortsätter att missgynna fattigare samhällen nationellt, och fattigare länder internationellt. 3. NOTERAR att större internationella framsteg skulle kunna göras i att avhjälpa brister i transportinfrastruktur i hamnar, intermodala transportnav, järnvägsnät för gods, nätverk och vägar för passagerartrafik i städer. 4. NOTERAR att fördelarna med investering i bättre transportinfrastruktur inkluderar: ytterligare ekonomisk utveckling, mindre köer, minskat antal trafikolyckor och dödsfall, mindre social isolering för människor som bor i avlägset liggande områden med dåliga kollektivtrafikförbindelser, och en minskning av den stora sårbarheten vad gäller olja och reduktion av koldioxidutsläppens avtryck. 5. NOTERAR att det brådskande behovet av att öka investering i transportinfrastruktur för att möta framtida transportbehov kommer att kräva nya finansieringsmetoder för att ta i anspråk de nödvändiga kapitalresurserna, förenliga med IFS politiska riktlinjer och program gällande kapital. 6. UPPMANAR ITF:s styrelse att samordna, eller hjälpa till med, regionala kampanjer för att: a. Offentligt främja den ekonomiska och strategiska betydelsen av integrerade godsoch kollektivtrafiksystem innefattande alla transportslag, b. Tvinga regeringar att förbättra sitt integrerade sätt, omfattande alla transportslag, att ta itu med infrastrukturutveckling på så sätt att det stödjer nya och mer lika produktions, distributions och konsumtionsmönster, c. Tvinga regeringar att direkt investera i infrastrukturen och att genomföra arbetstagares politiska riktlinjer och program gällande kapital. 13

17 Resolution 9: Arbetarskydd på arbetsplatsen ITF:s 42:a kongress, som samlas i den 5 12 augusti 2010: 1. ÄR FÖRSKRÄCKTA ÖVER att bristerna i arbetarskyddet i transportsektorn äventyrar arbetstagarnas liv och hälsa. 2. UTTRYCKER ORO över den oacceptabla situationen som leder till arbetstagares dödsolyckor som vållats av följderna av skadliga och farliga arbetsrelaterade faktorer. 3. NOTERAR avsaknaden av vederbörlig respekt från arbetsgivares och statliga organs sida när det gäller att förhindra skadlig och farlig inverkan framkallad av arbetsrelaterade faktorer. 4. ANSER att inom arbetarskyddsområdet så bör den viktigaste prioriteringen för arbetsgivarna vara att förhindra olyckor istället för att kompensera vid olyckor. 5. Uppmanar regeringar och arbetsgivare att utarbeta en förebyggande politik som utformas att i största möjliga mån minska hälsorisker och därmed möjliggöra förbättrade arbetsvillkor för att trygga att de motsvarar anständiga normer. 6. VÄDJAR till internationella organ och nationella regeringar att fokusera sina ansträngningar på att förbättra arbetstagares säkerhet genom att: Utveckla systemet med statlig övervakning av efterlevnaden av normer för arbetstagares säkerhet och införande av arbetsgivaransvar vid överträdelse. Införa moderna sätt att arbeta med yrkesmedicin. Utveckla systemet med rehabiliteringsåtgärder anpassade efter mängden negativa arbetsrelaterade faktorer. 7. Engagerar ITF att utarbeta ett sammanhängande sätt att stödja medlemsförbundens arbetsmiljöverksamhet, genom att använda sina resurser för att utreda och samla in upplysningar om gemensamma arbetsmiljöfrågor 14

18 Resolution 10: Nätverk för global leverans ITF:s 42:a kongress, som samlas i den 5 12 augusti 2010: NOTERAR ATT: 1. ITF:s nätverk för global leverans samlar ITF:s medlemsförbund och andra förbund som företräder arbetstagare vid de fem största globala leveransföretagen; UPS, DHL, FEDEX, TNT och GeoPost. Nätverket utarbetar satsningar för att utöka den fackliga styrkan och solidariteten bland arbetstagare i dessa företag. Nätverket är ett innovativt ITF svar på viktiga förändringar i de globala godstransport och logistiknäringarna. Dessa företag skapar integrerade godstransportsystem som för samman väg, flyg, järnväg, sjöfart och styr leveranskedjan. 2. Logistikprocessen håller på att bli en central fråga inom många företag. I ökande grad söks konkurrensfördelar genom kostnadsbesparing och ökad service. Ett betydande antal företag följer strategier som involverar omfördelning av produktionsverksamhet genom omlokalisering av sina egna tillverkningsenheter till platser med lägre arbetskostnader och/eller utvecklar alltmer komplexa nätverk med leverantörer och producenter genom arrangemang med utläggning på underentreprenad och utlokalisering i internationell eller global skala. 3. De som tillhandahåller logistiktjänster har en viktig roll i förflyttning av varor, särskilt då komplexiteten i leverans och produktionsarrangemang ökar. Sammanslagningstrender inom logistiksektorn i sig leder till framväxten av ett antal kraftfulla och betydande tillhandahållare av logistiktjänster med en ökande global räckvidd genom sina egna logistiknätverk. Samverkan mellan sådana tillhandahållare av logistiktjänster och leverantörer, producenter och ledningsorganisationer i transnationella nätverk genom olika kontakter ställer viktiga frågor om det slag av logistiktjänster som tillhandahålls samt deras inverkan på sysselsättning och krav på kunnande inom den globala logistiksektorn. Eftersom sådana tillhandahållare av logistik i ökande grad dessutom tar på sig rollen som samordnare inom transnationella produktionsnätverk, så blir frågor om maktförhållanden mellan aktörer inom nätverken mer uttalade. Sådan utveckling har inte bara stora följdverkningar inom den globala logistiksektorn, utan även för facklig struktur, organisationer och kapacitet att påverka inom och bortom sektorn. 4. Integratörsföretagen har också vuxit fram i sammanhanget med pågående liberalisering av posttjänster och deras vidsträckta distributionsnät. Betoningen på expressleverans av brev och småpaket skapar ökat konkurrenstryck på ny teknik för marknadsföring, lagring och spårning. 5. Globalisering, marknadsliberalisering och andra förändringar i det reglerande ramverket sätter press på de globala integratörsföretagen att alltmer slå ihop sina verksamheter, med blandad effekt på befintliga jobb och anställningsvillkor. Trots att dessa samgåenden, förvärv och andra omstruktureringar av bolag ofta är del av långsiktiga målsättningar för bolagen, så får arbetstagare och deras fackförbund ofta inte höra om dem i tid. Ökande globalt fackligt samarbete fokuserat på ett specifikt bolag skapar tidiga varningssystem för stora bolagsutvecklingar och främjar gemensamma globala fackliga angreppssätt. 15

19 6. ITF:s integratörsnätverks fokus på de fyra största företagen som nyckelaktörer i logistiknäringen är ett viktigt ITF svar på dessa förändringar i den globala transportnäringen. Nätverket har inspirerat till nya sätt att gripa sig an organisering, förhandling, kampanjarbete, nätverksarbete, forskning och informationsutbyte, utbildning och dialog med dessa arbetsgivare. Denna 42:a kongress BESLUTAR därför att ITF ska: a. Stödja genomförandet av nätverkets strategier inom organisering, kommunikationer, forskning och strategiskt kampanjarbete genom att underlätta ökad samordning mellan förbunden i nätverket, samt att finna innovativa metoder för att inkludera fackliga organisationer i länder där de globala leveransföretagen endast förekommer i liten skala eller genom underleverantörer. b. Sammankalla och stödja minst ett möte i nätverket för global leverans per år under mellankongressperioden. c. Utarbeta utbildningsprogram som hjälper medlemsförbund från Syd att genomföra nätverksstrategier. d. Uppmuntra fortsatt samarbete mellan ITF:s sektioner till stöd för nätverket för global leverans. e. Upprätthålla samordningen ITF UNI för detta nätverk och medverkan av andra globala fackliga federationer när så är ändamålsenligt. 16

20 Resolution 11: Facklig enighet och nationella samordningskommittéer ITF:s 42:a kongress, som samlas i den 5 12 augusti 2010: 1. NOTERAR att ITF:s 41:a kongress i Durban 2006 antog en motion om Facklig enighet i transport och välkomnade därefter diverse fackliga organisationer som företrädde FIOST traditionen som medlemmar i ITF familjen fr.o.m ERKÄNNER att ITF:s kampanj "Att organisera globalt" syftar till att bygga och stärka global solidaritet och handlingar att trygga transportarbetares rättigheter över sektionsgränser. 3. NOTERAR att en viktig förutsättning för kampanjens framgång är att det finns starka nationella förbund som är beredda att tänka och handla tillsammans över sektionsgränser. 4. NOTERAR OCKSÅ att transportarbetareförbund i många av världens regioner fortsätter att vara svaga på grund av politiska motsättningar mellan olika fackliga centralorganisationer, dålig organisering i många transportgrenar, fortsatt avreglering privatisering och outsourcing samt fortsatt tillväxt av otryggt arbete och verksamhet som läggs ut på entreprenad, vilket splittrar fackföreningsrörelsen. 5. ÄR MEDVETEN om att skiljelinjerna mellan transportarbetareförbund allvarligt försvagar fackföreningsrörelsens organiserade styrka och endast är till fördel för arbetsgivare som välkomnar facklig konkurrens. 6. STÖDER uppbyggnad av närmare nationellt samarbete mellan transportarbetarförbund nationellt inom ITF:s nationella samordningskommittéer, som identifierades som prioritet i programmet "Att mobilisera solidaritet" som antogs av ITF:s 39:e kongress i Delhi UPPMANAR alla ITF:s medlemsförbund att engagera sig för facklig enighet och samgående. 8. UPPMANAR ITF, genom sin regionala struktur, att ha en aktiv roll tillsammans med medlemsförbunden för att uppmuntra enhet och maximera samarbete mellan transportförbund på nationell nivå. 9. ERKÄNNER att det i somliga länder finns effektivt fungerande nationella samordningskommittéer med alla ITF:s anslutna förbund i landet, vilket underlättar framgångsrik planering och genomförande av nationella och ITF kampanjer. 10. BEKLAGAR att det i andra länder saknas ITF nationella samordningskommittéer eller att de inte tar initiativ och att medlemsförbund fungerar isolerade från varandra, vilket tillintetgör målsättningarna med solidaritet och att samverka för att trygga transportarbetares intressen nationellt och internationellt. 11. UPPMANAR alla ITF:s medlemsförbund att besluta och försäkra sig om att skapa och stärka ITF:s nationella samordningskommittéer i alla länder och att utnämna en nationell 17

INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN

INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 42:a kongressen Mexico City, 5 12 augusti 2010 ANDRA RAPPORTEN FRÅN REDAKTIONSUTSKOTTET 1. Redaktionsutskottet höll sina möten den 5 och 8 augusti kl. 17.00.

Läs mer

Social rättvisa med hjälp av fackliga rättigheter och offentliga tjänster av god kvalitet

Social rättvisa med hjälp av fackliga rättigheter och offentliga tjänster av god kvalitet Förhandlingar från den 29:e kongressen Internationell facklig organisation för offentliga tjänster Durban, Sydafrika 27-30 november 2012 RESOLUTIONER SOM ANTOGS AV KONGRESSEN DEL 1 RESOLUTION Nr. 1 ( Central

Läs mer

Genomförande av de resolutioner som antogs av den 40:e kongressen

Genomförande av de resolutioner som antogs av den 40:e kongressen ITFs 41:a kongress Durban 2 9 augusti 2006 41 C-8 Genomförande av de resolutioner som antogs av den 40:e kongressen GENOMFÖRANDE AV DE RESOLUTIONER SOM ANTOGS AV DEN 40:E KONGRESSEN, VANCOUVER, 2002 1.

Läs mer

EFFAT:s arbetsprogram 2015-2019. Tillsammans för anständigt arbete och rättvisa löner från gård till gaffel

EFFAT:s arbetsprogram 2015-2019. Tillsammans för anständigt arbete och rättvisa löner från gård till gaffel EFFAT:s arbetsprogram 2015-2019 Tillsammans för anständigt arbete och rättvisa löner från gård till gaffel EFFAT:s fjärde kongress 20-21 november 2014 Förord Europa har under senare år kännetecknats av

Läs mer

Genombrott. Resolutioner. som antogs av UNI Global Unions 3:e världskongress i Nagasaki 9-12 november 2010 UNI/GS/12/2010/0143-SV

Genombrott. Resolutioner. som antogs av UNI Global Unions 3:e världskongress i Nagasaki 9-12 november 2010 UNI/GS/12/2010/0143-SV Genombrott Resolutioner som antogs av UNI Global Unions 3:e världskongress i Nagasaki 9-12 november 2010 UNI/GS/12/2010/0143-SV PROGRAMME Förord Förord Denna publikation innehåller viktiga politiska beslut

Läs mer

Programförklaring IF Metall

Programförklaring IF Metall Programförklaring IF Metall 1 2 Innehåll Inledning 5 Sverige i världen 7 Globaliseringen utmaning utan motstycke 7 Offensivt internationellt samarbete 8 Mot hänsynslös exploatering 10 Samarbete möjlighet

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2010 KOM(2010) 2020 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV Förord 2010 måste bli en

Läs mer

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program, antaget vid den 35e ordinarie kongressen 29 oktober 3 november

Läs mer

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS - kampen mot social dumpning inom transportsektorn NORDISKA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 2008 Författare: Bo Rönngren, Malte Segerdahl och

Läs mer

EPSU:s diskussionsdokument

EPSU:s diskussionsdokument Finans- och ekonomisk kris Konsekvenser för offentliga sektorn och hela ekonomin, EPSU:s svar Introduktion Den aktuella realekonomiska krisen påverkar förvärvsarbetande kvinnor och män och deras samhällen.

Läs mer

Riktlinjer för Kommunals internationella arbete VÅRT GRÄNSLÖSA UPPDRAG

Riktlinjer för Kommunals internationella arbete VÅRT GRÄNSLÖSA UPPDRAG Riktlinjer för Kommunals internationella arbete VÅRT GRÄNSLÖSA UPPDRAG VÅRT GRÄNSLÖSA UPPDRAG Riktlinjer för Kommunals internationella arbete antagna av Kommunals kongress 2004 Innehåll Förord 7 Uppdrag

Läs mer

PROJEKT EUROPA 2030. Utmaningar och möjligheter. Rapport till Europeiska rådet från reflektionsgruppen om EU:s framtid 2030

PROJEKT EUROPA 2030. Utmaningar och möjligheter. Rapport till Europeiska rådet från reflektionsgruppen om EU:s framtid 2030 PROJEKT EUROPA 2030 Utmaningar och möjligheter Rapport till Europeiska rådet från reflektionsgruppen om EU:s framtid 2030 SV PROJEKT EUROPA 2030 Utmaningar och möjligheter Rapport till Europeiska rådet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.10.2001 KOM(2001) 565 slutlig KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Utkast till

Läs mer

Att skapa ett starkt och socialt Europa

Att skapa ett starkt och socialt Europa 3 Facket och Europa 2006 Uppdraget för EU: Att skapa ett starkt och socialt Europa Landsorganisationen i Sverige 2006 Omslagsfoto: Stefan Bohlin Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media

Läs mer

VET HUT! Referenslitteratur. Del II

VET HUT! Referenslitteratur. Del II VET HUT! Referenslitteratur Del II 2(63) Innehåll INLEDNING...4 REFERENSER...5 REFERENSLITTERATUR...7 EU:S FÖRNYADE STRATEGI FÖR HÅLLBAR UTVECKLING, 10917/06...7 INDIKATORER FRÅN DEN NATIONELLA STRATEGIN...29

Läs mer

Perspektiv på fattigdom

Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Utvecklingssamarbetets mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Perspektiv på fattigdom beskriver

Läs mer

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete Agenda för global utveckling - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete 2 (34) Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Globala utmaningar och möjligheter... 4 2 Politik för rättvis och hållbar global

Läs mer

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 1 Inledning... 4 Ledarskap för Sverige... 5 Ett starkt EU för Sveriges bästa... 6 Vi är bäst på att ge Sverige inflytande... 6 Tuffare miljökrav i Europa...

Läs mer

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 25 november 2009 (28.11) (OR. en) 16484/1/09 REV 1 JAI 866 NOT från: Ordförandeskapet till: Coreper Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Ärende: Stockholmsprogrammet Ett

Läs mer

Arbetarna och klimatförändringen

Arbetarna och klimatförändringen Internationella kemi-, energi-, gruv- och fabriksarbetarefederationen (ICEM) Arbetarna och klimatförändringen ICEMs policy Innehåll Inledning Kort bakgrund Möjliga effekter av klimatförändringen En viktig

Läs mer

Verksamhetsrapport. Globala och Regionala Rapporter. 3:e Världskongressen 1-5 december 2013 Bangkok Thailand

Verksamhetsrapport. Globala och Regionala Rapporter. 3:e Världskongressen 1-5 december 2013 Bangkok Thailand Globala och Regionala Rapporter 3:e Världskongressen 1-5 december 2013 Bangkok Thailand Innehåll Inledning Politiska förändringar och den ekonomiska krisen 3 Utvecklingstrender och förändringar inom byggnadsindustrin

Läs mer

Vad tänker vi. En ökning av insatserna för att möta utmaningen under 2010. En ekonomisk modell som inte kan ge välfärd för alla

Vad tänker vi. En ökning av insatserna för att möta utmaningen under 2010. En ekonomisk modell som inte kan ge välfärd för alla Inledning Detta dokument utvecklades ursprungligen som ett diskussionsunderlag, för att förbereda vägen för EAPN Seminar on 2010 and Beyond (EAPN:s seminarium angående 2010 och därefter) som hölls i Bryssel

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.7.2013 COM(2013) 531 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Efter 2015:

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING REVIDERING AV RIKTLINJERNA FÖR MULTINATIONELLA FÖRETAG... 2 Föreslagna åtgärder... 3 DEL I OECD:S RIKTLINJER FÖR MULTINATIONELLA FÖRETAG: REKOMMENDATIONER OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE

Läs mer

Maj 2012 Redaktörer: Peter Sörbom och Annelie Andersson, CONCORD Sverige Formgivning: Annelie Andersson, CONCORD Sverige Omslag: Kyrkmedia

Maj 2012 Redaktörer: Peter Sörbom och Annelie Andersson, CONCORD Sverige Formgivning: Annelie Andersson, CONCORD Sverige Omslag: Kyrkmedia Maj 2012 Redaktörer: Peter Sörbom och Annelie Andersson, CONCORD Sverige Formgivning: Annelie Andersson, CONCORD Sverige Omslag: Kyrkmedia Innehåll Nystart för PGU...4 Säkerhet och krigsmateriel...7 Skatteflykt

Läs mer

AGENDA 21 - EN SAMMANFATTNING

AGENDA 21 - EN SAMMANFATTNING AGENDA 21 - EN SAMMANFATTNING 2 Innehåll Inledning 5 I Sociala och ekonomiska dimensioner 7 Ett vägskäl i historien 7 Internationellt samarbete 7 Fattigdomsbekämpning 7 Förändring av konsumtionsmönstren

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI))

Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI)) P6_TA(2009)0062 Social ekonomi Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av artiklarna 3,

Läs mer

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version Ett program för förändring Partiprogram beslutad version Innehållsförteckning ETT PROGRAM FÖR FÖRÄNDRING... 4 DEN DEMOKRATISKA SOCIALISMEN... 5 VÅRA VÄRDERINGAR... 7 Demokrati... 7 Frihet, jämlikhet och

Läs mer

Att möta globala utmaningar. Skrivelse om samstämmighet för utveckling 2010

Att möta globala utmaningar. Skrivelse om samstämmighet för utveckling 2010 Att möta globala utmaningar Skrivelse om samstämmighet för utveckling 2010 Regeringens skrivelse: 2009/10:129 Att möta globala utmaningar - skrivelse om samstämmighet för utveckling Skr. 2009/10:129 Regeringen

Läs mer

PM 2003:05. Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning

PM 2003:05. Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning PM 2003:05 Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning Innehållsförteckning 1. Uppdraget... 4 2. Sammanfattning... 5 3. Bakgrund... 8 3.1 Problembeskrivning... 8 3.2 Etisk märkning

Läs mer