Nordic Outlook. Ekonomisk Analys SPIRANDE GLOBALT HOPP SVERIGE EFTER ETT NEJ. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordic Outlook. Ekonomisk Analys SPIRANDE GLOBALT HOPP SVERIGE EFTER ETT NEJ. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius."

Transkript

1 Nordic Outlook September 23 Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which affects your rights. SPIRANDE GLOBALT HOPP SVERIGE EFTER ETT NEJ

2 SEB Ekonomisk Analys Denna rapport publicerades den 2 september 23. Avstämningsdag för valuta- och räntenoteringar var den 27 augusti 23. Klas Eklund, chefekonom Håkan Frisén, chef för Ekonomisk Analys 867 Bo Enegren, ekonom 859 Ann Enshagen Lavebrink, ekonomassistent 877 Ingela Georgii-Hemming, EMU-koordinator 8297 Olle Holmgren, ekonom 879 Kerstin Jendhammar, ekonomassistent/sekreterare 891 Mikael Johansson, ekonom 893 Fax nr Bidrag till texterna om Tyskland och Norge har lämnats av Thomas Köbel från SEB Frankfurt/M och Tharald Stray Laastad från Trading Strategy, Merchant Banking. SEB, Ekonomisk Analys, K A3, SE-16 STOCKHOLM Innehållet i denna rapport är baserat på uppgifter från källor som av Banken bedöms vara pålitliga. Banken lämnar dock ingen garanti för fullständigheten eller riktigheten i dessa uppgifter. De som tar del av rapporten uppmanas att basera sina investeringsbeslut på undersökningar de själva bedömer vara nödvändiga. 2

3 Sammanfattning Internationellt USAs ekonomi visar tydliga återhämtningstecken. Underliggande obalanser medför dock besvikelser; behovet av finansiell sanering begränsar BNP-tillväxten till 2,9 procent 2. Inte förrän 25 är USA tillbaka till potentiell tillväxt. Japan genomgår ett cykliskt uppsving. Strukturella problem tynger emellertid ekonomin; tillväxten blir drygt 1½ procent 23 och drygt 1 procent 2. Euro-zonen vacklar på randen till recession, och BNP växer i år med endast,5 procent. 2 sker en gradvis återhämtning med stöd av såväl internationell draghjälp som inhemsk efterfrågan; BNPtillväxten blir 1,7 procent. Fed håller styrräntan kvar på extremt låg nivå till efter sommaren 2. ECB ligger kvar med dagens ränta under samma period. Obligationsräntorna fortsätter upp under hösten, men bromsar in nästa år på grund av tillväxtbesvikelser i USA. Dollarn försvagas under 2, pressad av amerikanska underskott i budget och bytesbalans. En kontrollerad och gradvis revalvering av renminbin påbörjas i Kina, men euron får axla den största anpassningen. EUR/USD går till 1,2. Sverige Svensk ekonomi växer snabbare än Euro-zonens både i år och 2: 1,5 respektive 2,1 procent. Under 25 växer BNP med 2, procent. Privat konsumtion är den främsta drivkraften; hushållens robusta balansräkningar tillåter en viss reduktion av sparandet. Investeringarnas återhämtning blir trögare. Inflationen blir mycket låg de närmaste åren tack vare en apprecierande krona, måttliga lönekostnadsökningar och hygglig produktivitet. Den underliggande inflationen stannar på 1,3 procent i genomsnitt för 2 och klättrar gradvis mot 2 procent mot slutet av 25. Folkomröstningen om euron resulterar i ett Nej, varefter Riksbanken håller reporäntan konstant till sommaren 2. I slutet av 2 är den 3,25 procent. När den akuta osäkerheten kring omröstningen skingras, kan kronan appreciera något, till följd av starka fundamenta. Obligationsräntespreaden vidgas marginellt. Skulle omröstningen i stället resultera i ett Ja träder kronan in i ERM2 med centralkursen 8,8. Riksbanken sänker då reporäntan med 25 punkter i höst. Obligationsräntespreaden krymper. Övriga Norden och Baltikum Danmark växer något snabbare än Euro-zonen 1,1 procent i år och 1,7 under 2 tack vare den privata konsumtionen. Inflationsriskerna är små. Finland återhämtar sig tack vare stark privat konsumtion. Tillväxten blir 1,3 procent i år och 2,3 procent 2. Inflationen förblir låg. Överskottet i den offentliga sektorn består. I Norge fungerar den penningpolitiska chockterapin. De extremt snabba räntesänkningarna styrräntan bottnar på 2,5 procent får ekonomin att vända upp igen. BNP-tillväxten 2 blir knappt 2 procent. Risken är stor att den finanspolitiska handlingsregeln åsidosätts och att budgeten blir för expansiv. De baltiska staterna visar BNP-tillväxt runt 6 procent. Konsumtionen gynnas av fallande räntor och investeringarna av EU-inträdet nästa år. Ett orosmoln är Estlands stora bytesbalansunderskott och snabba kreditexpansion, som nödvändiggör åtstramning. 3

4 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Internationell översikt 5 USA 6 Japan 9 Euro-zonen 1 Storbritannien 13 Emerging Markets 1 Central- och Östeuropa 15 Internationella finansmarknader 16 Svensk ekonomi 18 Svensk ekonomisk politik 22 Danmark 26 Norge 27 Finland 29 Nordiska nyckeldata 3 Internationella nyckeldata 32 Fördjupningsrutor USA: Recession fortfarande inte utesluten 8 Euro-zonen: Reformviljan tilltar 11 Storbritannien: Från RPIX till HIKP 13 Emerging Markets: Renminbin: Starka spänningar 1 Central- och Östeuropa: Budgetunderskott hotar euro-tidtabell 15 Sverige: Stabil balansräkning i hushållssektorn 19 Sverige: Om det blir Ja trots allt 23 Sverige: Ett turbulent Nej 2 Norge: Högt oljepris det närmaste året 27

5 Internationell översikt Ett halvtomt glas har blivit halvfullt Positiva signaler i USA och Japan Europa släpar, men har nått botten Sparobalanserna kvar i USA Fed spelar högt Under sommaren har konjunktursignalerna i USA varit övervägande positiva. Den börsuppgång som tog sin början i samband med Irakkriget har fortsatt. Framtidstron i företagen har förstärkts, och investeringarna har börjat visa positiva tecken. Därtill har de amerikanska hushållen fortsatt att konsumera som om var dag vore den sista. Också i Japan har såväl konsumtion som investeringar ökat mer än väntat. Tillväxten i båda länderna blir därför något starkare i år än vi tidigare räknat med; 2,3 resp. 1,7 procent. BNP-tillväxt USA 2, 2,3 2,9 3, Japan,1 1,7 1,3 1,2 Euro-zonen,8,5 1,7 2, OECD 1,8 1,7 2, 2,8 Hela världen 2,5 2, 3,3 3,7 Källor: OECD, SEB Uppgången i USA är dock inte utan risker. Hushållens skuldsituation har snarast förvärrats, samtidigt som budgetunderskottet stiger i snabb takt och bytesbalansunderskottet är rekordstort. Återhämtningen är därför fortfarande sårbar, och vår bedömning är att obalanserna kommer att bromsa uppgången framöver. BNP-tillväxten nästa år stannar vid 2,9 procent, dvs under såväl potentiell tillväxttakt som gällande konsensusuppfattning. Vändningen på arbetsmarknaden dröjer därför. Huruvida Japans återhämtning kan växla över i en mer bestående stabilitet hänger bl a på om reformpolitiken förmår bryta upp stelheter i den inhemska ekonomin. Här finns ett spirande hopp om att ytterligare steg framåt kan tas. Vi räknar dock inte med att Japans BNP växer med mer än drygt 1 procent nästa år. Euro-zonen fortsätter att släpa efter. Tillväxten i år stannar vid,5 procent. Den inhemska efterfrågan är svag, och euro-apprecieringen hämmar exporten. Under 2 stiger dock både konsumtion (bl a tack vare skattesänkningar) och investeringar; BNP-tillväxten blir 1,7 procent. Tyskland tar sig långsamt ur den djupa krisen, även om det dröjer innan det föreslagna reformprogrammet ger tydliga resultat. Sammanfattningsvis kan vi säga att det världsekonomiska glas som i våras såg oroväckande halvtomt ut, nu börjar framstå som halvfullt. Det blev ingen ny recession i samband med Irakkriget eller sarsepidemin, och de första tecknen på återhämtning kan skönjas. Fortfarande är det dock en svår balansakt som ska lyckas, för att återhämtningen ska övergå i robust tillväxt. Utvecklingen på de finansiella marknaderna präglas av denna tilltagande men bräckliga optimism. Aktiebörserna är nu inne i sin längsta återhämtningsfas sedan bubblan sprack, och de breda indexen har på många håll stigit starkt sedan i våras. Vi tror dock på en mer dämpad utveckling under 2; besvikelser lär uppstå då den amerikanska tillväxten inte blir lika stark som konsensus räknar med. Obligationsmarknaderna har uppvisat oro och ryckighet. Fruktan för deflation drev ned räntorna till rekordlåga nivåer under våren och försommaren. När deflationsspöket alltmer hamnade i skuggan av lite ljusare konjunkturtecken studsade räntorna snabbt upp igen. Utvecklingen har varit särskilt volatil i USA, där Federal Reserve för en gångs skull haft svårt att kommunicera med marknaderna. Fed spelar ett högt spel genom att å ena sidan uttrycka optimism om den ekonomiska återhämtningen, å den andra utfästa att hålla styrräntan på dagens extremt låga nivå under lång tid framöver. Vår mer dämpade syn på konjunkturen medför att vi räknar med att Fed behåller sin låga styrränta till och med nästa sommar. Under mellantiden kommer avkastningskurvan att vara ovanligt brant ett postbubbelsyndrom som således består ännu ett tag. ECB håller sin styrränta kvar på dagens låga nivå under hela det närmaste året. Mot bakgrund av sjunkande inflation och svag tillväxt finns möjlighet till ytterligare en sänkning. Också valutamarknaderna präglas av efterbörden efter bubblan. Även om dollarn stärkts den senaste tiden, kommer de amerikanska sparobalanserna under nästa år att sätta fortsatt press på dollarn, som då faller ned mot 1,2 mot euron. Hittills har den välbehövliga dollarkorrigeringen i huvudsak skett genom en försvagning gentemot euron. Därmed har en del av anpassningsbördan lagts över på Europa. När den amerikanska ekonomin framöver behöver ytterligare förstärkt konkurrenskraft kommer fokus alltmer att riktas mot relationerna gentemot de asiatiska ekonomierna, främst mot Kina. Renminbin revalveras dock bara långsamt, även om det politiska trycket tilltar. Världsekonomin uppvisar således även under nästa år bilden av en ekonomi som i flera avseenden brottas med sviterna av den brustna 9-talsbubblan. Läkeprocessen har fortskridit ganska långt, men det är för tidigt att ropa faran över. 5

6 USA En obalanserad återhämtning Investeringsviljan tilltar Obalanserna hämmar uppgången Fed på slak lina Sommarmånaderna har präglats av ljusnande konjunktursignaler. Framtidstron och orderingången i företagssektorn har förbättrats markant, och konsumtionen har hållits uppe, trots att hushållen varit mer dämpade. BNP-tillväxten översteg oväntat 3 procent under andra kvartalet, bl a tack vare en tydlig återhämtning i investeringsaktiviteten. På de finansiella marknaderna har ökande riskaptit manifesterats i stigande aktiekurser och minskade kreditspreadar. Samtidigt har de långa räntorna stigit kraftigt. Förhoppningarna om en nära förestående och varaktig återhämtning har därigenom fått spridning. Mycket talar också för att detta stämningsläge förstärks den närmaste tiden. Kraftiga skattesänkningar, återuppbyggda lager samt viss exportrekyl borgar för god tillväxt åtminstone under innevarande kvartal. Icke desto mindre kvarstår allvarliga hotbilder på lite längre sikt. Obalanserna avseende hushållens skuldsituation samt underskotten i budget och bytesbalans har snarast förvärrats den senaste tiden och vändningen på arbetsmarknaden dröjer. Vår sammanvägda slutsats är denna: Tecknen på en begynnande återhämtning av investeringarna gör att risken för allvarliga bakslag i form av deflation har minskat. Sannolikheten har således ökat för att Fed ska lyckas med sin svåra balansakt; att med en exceptionellt expansiv politik motverka de depressiva effekterna av börskraschen. De stora obalanserna kommer likväl att hämma den ekonomiska utvecklingen de närmaste åren, när den ekonomiska politiken ofrånkomligen blir mindre expansiv. BNP-tillväxten stannar därför nästa år vid 2,9 procent, dvs lägre än vad de flesta väntar sig. Först 25 når BNP-tillväxten upp i nivå med den långsiktigt potentiella på ca 3 ¼ procent. Fed kommer att behöva understödja ekonomin med låga styrräntor under en längre tid för att undvika en kraftigare uppbromsning. Samtidigt kommer de stora bytesbalansunderskotten att bestå och under 2 sätta ny press på dollarn. Efter den brustna bubblan styrs den ekonomiska utvecklingen i hög grad av hur företag, hushåll och offentlig sektor förmår anpassa sina balansräkningar till de nya förhållandena. I de senaste utgåvorna av Nordic Outlook har tonvikten i analysen legat på detta område. Den senaste tidens utveckling har accentuerat skillnaderna mellan de olika sektorerna. Företagen redo att investera? Konsolideringen i företagssektorn har varit tydlig på flera områden. Kostnader har skurits ned, kassaflöden har förbättrats och räntebördan har minskat. Detta har resulterat i att vägen mot bättre lönsamhet har påbörjats och att kreditspreadarna har minskat. Kombinationen av förbättrade kassaflöden och låga investeringar har inneburit att det s k finansieringsgapet i det närmaste slutits. Detta har historiskt varit en god indikator på vändpunkter i investeringskonjunkturen. Statistiken för andra kvartalet vittnar också om en relativt bred investeringsuppgång. Bostadsbyggandet och inköpen av datorer och mjukvara har fortsatt att stiga, samtidigt som övriga investeringar visar tecken på vändning efter en längre tids nedgång. Det visar att behovet av återinvesteringar kan leda till en investeringsrekyl även om kapacitetsuttnyttjandet ligger kvar på låg nivå. På längre sikt behöver dock investeringsuppgången stöd av en bredare efterfrågeuppgång; kapacitetsutnyttjandet måste komma upp till nivåer som signalerar behov av utbyggnadsprojekt. Hushållen vid vägs ände? Aggressiva räntesänkningar, fallande långräntor och skattelättnader har gjort att hushållens konsumtion fortsatt att öka trots fallande aktieförmögenhet och stigande arbetslöshet. Skulderna har därigenom växt kraftigt och hushållssparandet är fortsatt mycket lågt. Den ekonomiska politiken måste nu avvägas så att uppbromsningen i konsumtionen inte blir för häftig, samtidigt som obalanserna i hushållssektorn inte heller förvärras ytterligare. Det finns skäl att tro att denna balansgång i huvudsak kan lyckas USA: Finansieringsgapet Investeringsutgifter minus vinster, miljarder USD Källa: EcoWin Skattesänkningar kommer att ge ett betydande inkomsttillskott under andra halvåret i år och under 5-5 6

7 USA nästa år. Däremot blir effekterna av skattepolitiken i stort sett neutrala år 25. Utsikterna att undvika en betydande nedgång av bostadspriserna bör vara goda, om konjunkturen stabiliseras och Fed ligger kvar med foten på gaspedalen. Potentialen för köpkraftsökningar från omläggningar av bolån kommer att minska i betydelse, även om Fed håller kvar styrräntan på låg nivå. De alltmer alarmerande offentliga underskotten kan dämpa hushållens konsumtionsiver genom att man redan i förväg ställer in sig på kommande offentliga sparåtgärder. Denna typ av hänsynstagande till de offentliga finanserna, s k Ricardiansk ekvivalens, har historiskt sett varit vanlig USA: Hushållssparande och budgetsaldo Budgetsaldo, federalt, USD mdr (vä axel) Hushållens sparkvot, procent (hö axel) Källa: EcoWin I denna miljö är det troligt att hushållens sparande drar sig uppåt i måttlig takt. Vi räknar med att den privata konsumtionen ökar med 2½ à 3 procent per år och att sparkvoten stiger från nuvarande ca 3½ procent till mellan 5-6 procent år 25, och att anpassningen därefter fortsätter. Offentliga underskottet skenar vidare Inget tyder på någon vändning av de skenande offentliga underskotten. Konjunkturen är för svag för att kunna ge någon cyklisk hjälp i form av minskad arbetslöshet eller ökande skattebaser. Skattesänkningar genomförs som planerat de närmaste åren samtidigt som försvarskostnaderna fortsätter att öka, delvis som en följd av Irakkriget men också beroende på de mer långsiktiga upprustningar som beslutades i kölvattnet av 11:e september. Det federala underskottet stiger i år till 5-5 miljarder USD. Lägger man därtill underskotten i delstater och städer kommer underskotten att ligga mellan 5 och 6 procent av BNP. Det är troligt att underskotten ökar ytterligare nästa år för att sedan stabiliseras. Delstaterna och städerna står inför legala krav på konsolidering, men det är mycket svårt att bedöma hur snabb processen kommer att bli. På federal nivå blir nästa års president- och kongressval viktigt. Den sittande administrationen ser inte några starka skäl att dra i handbromsen. Man sätter sin tillit till att ekonomins tillväxtförmåga förbättras av genomförda skattesänkningar och att detta i ett senare skede ska återställa balansen i de offentliga finanserna. Det är likväl rimligt att någon form av konsolidering kommer igång fr o m 25: Antingen genom att demokraterna efter valframgångar genomför skattehöjningar eller troligare genom att kombinationen av inrikespolitiskt tryck och allt mer uppenbara risker med en skenande statsskuld tvingar även en återvald Bushadministration till en kursändring. Fed spelar högt Även om vår prognos baseras på att Fed hyggligt lyckas hålla ekonomin under armarna de närmaste åren är uppgiften allt annat än lätt. Utmaningen ligger i att kunna ligga kvar med låga styrräntor så länge att återhämtningen säkerställs men utan att rådande obalanser i alltför hög grad förvärras ytterligare. Risken är att om marknaden verkligen skulle anamma bilden av en snabb återhämtning hotar fortsatt stigande långräntor. För att Fed på ett trovärdigt sätt ska kunna hålla kvar styrräntan vid låg nivå under lång tid krävs därför rimligen en ändrad tonvikt i signaleringen där farorna med de rådande obalanserna tydligare framhålls. Det är inte heller svårt att finna goda motiv för en sådan politik. Procent USA: Inflation och arbetslöshet.5 Kärninflation, årlig % förändring (vä axel) Arbetslöshet (hö axel) Källor: EcoWin, SEB Procent 7. Prognos SEB Någon snar vändning av arbetsmarknaden ligger inte i korten. Mycket talar för att företagen kommer att upprätthålla trycket på kostnadsrationaliseringar och därmed också produktivitetstillväxten. Arbetslösheten kommer därigenom att stiga ytterligare det närmaste året. Det historiska mönst

8 USA Recession fortfarande inte utesluten Även om allvarliga bakslag har blivit mindre sannolika och inte ingår i vår huvudprognos kan sådana inte uteslutas. Att vändningen på arbetsmarknaden ligger en bit fram medför risker för den privata konsumtionen. När effekterna av skatterabatterna och omläggningen av bostadslån klingar av behövs relativt snart stöd från en stabilisering av arbetsmarknaden för att inte konsumtionen ska tappa fart. Mekanismerna går genom traditionella kanaler som ökade realinkomster och stigande framtidstro, men en tillfrisknande arbetsmarknad är också viktig för att hålla bostadsmarknaden under armarna på lite längre sikt. Ett scenario med kraftigt vikande privat konsumtion och fallande huspriser skulle också relativt snabbt ta knäcken på den återhämtning av investeringarna som nu tycks vara på väg. Deflationshotet skulle då vara tillbaka med mångdubbel styrka, med allt vad det innebär av förlamning av ekonomins aktörer. Ett sådant scenario utgör ett betydligt allvarligare hot för Fed än de risker som är förknippade med att ligga kvar med låga räntor under en längre tid. Detta är också skälet till att vi räknar med att lågräntepolitiken består ytterligare något år. ret har varit att Fed inte påbörjat sin höjningscykel förrän en tid efter att arbetslösheten börjat vända nedåt. Outputgapet kommer därmed att förbli betydande de närmaste åren. Detta gäller även om tillväxten blir något högre än vad vi förutser. Därmed kommer inflationstrycket att förbli svagt och kärninflationen kan förväntas ligga runt 1-1½ procent en längre tid. Vår bedömning är därför att Fed kommer att hålla kvar styrräntan vid 1 procent fram till nästa sommar och sedan höja till 2 procent under hösten 2. Först mot slutet av 25 normaliseras styrräntan till en nivå på procent. 8

9 Japan Ännu ett vägskäl Oväntad stark återhämtning Stela strukturer bromsar potentiell tillväxt Reformer på gång? Den återhämtning som inleddes under loppet av 22 har fortsatt under 23. BNP-tillväxten andra kvartalet blev klart högre än väntat. Exporten har återhämtat sig efter en svag avslutning av 22; handeln med Kina expanderar i rasande fart. Investeringarna i industrin visar tecken på att vända, och vinsterna stiger. Ledande indikatorer, t ex verkstadsindustrins orderingång, tyder också på att produktionstillväxten fortsätter, om än i måttlig takt. Obligationsräntorna har stigit från försommarens extremt nedpressade nivåer, vilket kan tolkas som ett tecken på avtagande deflationsförväntningar. Det cykliska mönstret talar således för en förstärkt konjunktur, efter flera års stagnation. Vi reviderar upp vår BNP-prognos för i år till 1,7 procent och till 1,3 procent nästa år, i båda fallen klart över konsensus. Man bör minnas att demografin (krympande befolkning i arbetsför ålder) och stela strukturer (en hårt reglerad inhemsk tjänstesektor med stel lönebildning) gör att den potentiella tillväxten i Japan sannolikt inte ligger högre än 1 procent. Det cykliska uppsvinget betyder således att det stora outputgapet börjar minska något. Återhämtningen är dock inte tillräckligt stark för att råda bot på deflationen redan i år. Vi räknar med att prisnivån faller med, procent i år. Nästa år finns dock möjligheter till en stabilisering av prisnivån. Nu tycks emellertid detta dödläge vara på väg att brytas. BoJ:s nya ledning har visat sig mer benägen att använda okonventionella penningpolitiska medel, samtidigt som man tycks vara mer konstruktiv i relationerna med finansdepartementet. Ekonomin har likvidiserats ytterligare, genom stora uppköp av värdepapper. Regeringen har räddat en av de större affärsbankerna från konkurs genom statliga medel; samtidigt har finansinspektionen ökat trycket på banker som fått stöd att verkligen visa resultat. Under hösten ska regeringspartiet LDP välja ny ordförande. Hittills har premiärminister Koizumi varit tämligen försiktig i sina reformer. Nu finns emellertid en möjlighet att han tar nya steg framåt. Ett skäl är att oppositionspartierna gått samman, vilket tvingar LDP att konkurrera hårdare om mittenväljarna vilka är mer reformbenägna än de intressegrupper som styr LDP. Det skulle betyda att premiärministerns ställning stärks. I ett läge där statsskulden galopperar, arbetslösheten stiger och många känner ett växande hot från Kina, bör Koizumi kunna öka tempot i reformarbetet under 2. Det finns därmed en möjlighet att även 25 blir ett år med tillväxt. Det kommer dock att ta många år att bryta upp järntrianglarna i Japan. Dessutom är överkapaciteten stor och sparandet högt, samtidigt som befolkningen i arbetsför ålder minskar. Även om reformpolitiken skulle ta ett steg framåt nästa år, blir tillväxten bräcklig under överskådlig tid. Vi förutser mot denna bakgrund att BNP 25 stiger med 1,2 procent och att inflationen blir,2 procent. Japan: Inflation Politiken börjar vridas rätt Den ekonomiska politiken är avgörande för om Japan ska kunna bryta det långsiktiga stagnationsmönstret eller om landet än en gång efter detta cykliska uppsving ska falla tillbaka i recession. Deflationen hotar det finansiella systemet, eftersom den reala skuldbördan växer i banksystemet. Eftersom styrräntan är noll, hjälper inte längre traditionella penningpolitiska instrument. Under flera år har alla propåer att driva en djärvare politik strandat på trögheter i det politiska systemet, och inte minst på motsättningar mellan finansdepartementet och centralbanken. Bank of Japan har sagt att den kan tänka sig en lättare penningpolitik om politikerna driver igenom strukturreformer, medan politikerna å sin sida svarat att penningpolitiken måste lättas för att de ska genomföra reformer Prognos SEB Källor: EcoWin, SEB

10 Euro-zonen Bottenkänning Tecknen på återhämtning fortfarande svaga Svaga balansräkningar broms för investeringarna Ett steg framåt för reformer Den ekonomiska utvecklingen i Euro-zonen har präglats av stagnation det senaste halvåret. Stora länder som Tyskland och Italien har t o m genomgått milda recessioner, i den meningen att BNP fallit under två på varandra följande kvartal. På kort sikt finns få tecken på en vändning i konjunkturen, även om nedgången i olika sentimentsindikatorer har bromsats upp och förväntningarna i t ex den tyska IFO-barometern nu stigit fyra månader i följd. Andra halvåret blir troligen fortsatt svagt. Den genomsnittliga BNPtillväxten stannar i år vid,5 procent, den lägsta sedan recessionen i början 199-talet. Därmed blir 23 ytterligare ett besvikelsens år och det tredje året i rad med tillväxt under den potentiella. 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, BNP-tillväxt för Euro-zonen enligt konsensus ,5,5 mar jun sep dec mar jun sep dec mar jun sep dec mar jun Källa: EcoWin Bakslagen har medfört att de flesta bedömare, däribland ECB, skruvat ned förväntningarna också inför nästa år. Vi har dock bara gjort en marginell nedjustering, till en tillväxtprognos på 1,7 procent för 2. Från att ha legat under konsensus ligger vi därmed nu i stort sett i linje med konsenssynen. Skälet till att vi inte gjort en större nedrevidering är att den amerikanska ekonomin börjar återfå fotfästet, men är också en följd av en lättare finanspolitik och att reformtempot, framför allt i Tyskland, skruvats upp. Stimulanseffekterna av reformerna ska visserligen inte överdrivas. Det finns t o m risk för kontraktiva effekter i det korta perspektivet, nämligen om hushållen skulle uppleva en större osäkerhet och därför dra upp sparandet. Att reformvägen nu påbörjats och dödläget i tysk politik är på väg att brytas kan dock stärka framtidstron hos företag och hushåll. Tillsammans med positiva effekter av inkomstskattereformens tredje steg gör detta att vi räknar med att den 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, tyska tillväxten tydligt närmar sig Euro-zonens genomsnitt de närmaste åren. BNP-tillväxt i Euro-zonen Euro-zonen,8,5 1,7 2, Tyskland,3, 1,6 2,2 Euro-zonen exkl Tyskland 1,2,8 1,8 2,5 Källor: Eurostat, SEB Hushållens konsumtion blir den viktigaste drivkraften för efterfrågan under 2, medan återhämtningen för export och investeringar blir relativt långsam. Under 25 breddas konjunkturuppgången med större bidrag från export och investeringar. Tillväxten blir då 2, procent och överstiger därmed den potentiella för första gången på fem år. Den svaga utvecklingen i år drabbar större delen av Europa, och de flesta länder får en tillväxt under 1 procent. Undantagen är Spanien, Grekland och Irland. I Irland mer än halveras ändå BNP-tillväxten jämfört med förra året. Därmed förstärks tendenserna till konvergens i tillväxttakt. Spridning i BNP-tillväxten Standardavvikelse ,7 1,9 2,5 2, 1,7 1,8 1,1 Källor: Eurostat, SEB,5, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Euro-zonen: BNP-tillväxt Prognos SEB Källor: EcoWin, SEB Investeringsuppgången dröjer Industrikonjunkturen är fortsatt svag, men den senaste tidens sentimentsindikatorer antyder att det värsta kan vara över. En långsam återhämtning kan inledas under 2 med draghjälp från exporten. Det blir dock ingen kraftfull uppgång, dels på grund av att,5, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 1

11 Euro-zonen den internationella återhämtningen blir måttlig, dels på grund av att Euro-zonen tappat i konkurrenskraft som en följd av euroapprecieringen som tar ny fart nästa år. Till skillnad från i USA har några tecken på en vändning i investeringskonjunkturen ännu inte kunnat skönjas. Tvärtom föll investeringarna kraftigt första kvartalet, delvis dock som en engångseffekt av att tillfälliga stimulanser i Italien upphörde vid årsskiftet. En viktig fråga är i vilken mån svaga balansräkningar i företagssektorn utgör en broms för investeringarna. Mätt som andel av BNP steg företagssektorns skuldsättning från drygt 5 procent 1998 till över 6 procent i slutet av 2, för att därefter i stort sett ha legat kvar på denna nivå. Den kraftigt stigande skuldsättningen i Europa speglar delvis de gigantiska belopp som betalades för UMTS-licenser. Neddragningarna av investeringar och lager var också måttliga i början av konjunkturnedgången, vilket bidrog till att fördröja anpassningen av skuldkvoten. De europeiska företagen tycks också ha varit mindre framgångsrika än de amerikanska vad gäller att återställa vinstmarginaler och kassaflöden. I USA förbättrades vinstmarginalerna kraftigt under 21, som en följd av lägre löneökningstakt och stark produktivitet. I Europa förbättrades vinstmarginalerna först 22. Sammanfattningsvis har företagssektorns anpassning i Europa gått långsammare än i USA. Därmed kan återhämtningen i investeringarna fördröjas och bli mindre kraftfull än i USA. Konsumtionen stabiliserande faktor Den privata konsumtionen har visat motståndskraft och steg med 1½ procent första kvartalet. Såväl försäljning som förtroende inom detaljhandeln tyder på en fortsatt hygglig utveckling under resten av året. Annonserade inkomstskattesänkningar kommer att stimulera konsumtionen nästa år. Att inflationen äntligen kommit ned, efter diverse prischocker på energi och livsmedel samt uppmärksammade prishöjningar i samband med övergången till euron, verkar i samma riktning. Försvagningen på arbetsmarknaden utgör det allvarligaste hotet mot vår prognos om en stabil ökning av den privata konsumtionen kring 2 procent de närmaste åren. Högre arbetslöshet, lägre inflation Arbetslösheten har stigit från 8 procent i mitten av 21 till strax under 9 procent de senaste månaderna. Givet vår prognos om en BNP-tillväxt under den potentiella det närmaste året förblir arbetsmarknaden svag under 2 för att därefter långsamt återhämta sig under 25. Efter flera år av relativt hög inflation ser nu inflationsutsikterna gynnsammare ut än på länge. Kärninflationen, d v s inflationen rensad från energi och livsmedel, har fallit sedan våren 22 och låg i juli på 1,6 procent. En fortsatt förbättrad produktivitetstillväxt och eurons appreciering gör att vi räknar med att kärninflationen ligger kvar på drygt 1,5 procent under 2 och en stor del av 25. Sjunkande energipriser gör att inflationen inklusive energi och livsmedel faller till 1 procent i början av 2. Inflationen i Tyskland ligger för närvarande 1,5 procentenhet under genomsnittet för övriga länder i Euro-zonen, medan prisökningstakten i Portugal, Grekland och Irland ligger 1,5-2 procentenheter över snittet. Vi räknar med att skillnaden i inflation mellan Reformviljan tilltar Sedan förra Nordic Outlook i maj har flera viktiga reformsteg tagits i Europa. Ett sådant är pensionsreformen i Frankrike, där kraven på inarbetade år i offentlig sektor höjs från 37,5 år till år. Åtgärden är ett viktigt, om än begränsat, steg på vägen mot en stabilare finansiell grund för pensionssystemet. Reformen genomfördes under våldsamma protester, och när det gäller t ex de planerade nedskärningarna i den offentliga sysselsättningen har regeringen fått backa. Nästa dust för den franska regeringen kommer i höst, då en reformering av sjukförsäkringen står på dagordningen. I Tyskland nåddes i mitten av juli en bred uppgörelse på sjukförsäkringsområdet mellan regeringen och oppositionen. Reformen syftar till att få ned sjukförsäkringsavgifterna från nuvarande 1,6 procent av lönesumman till 13 procent fram till 26. Att få kontroll över socialförsäkringsavgifterna är ett viktigt steg för att hålla tillbaka de höga arbetskraftskostnaderna i Tyskland och därmed stärka sysselsättningen. Denna åtgärd ska läggas till den rad arbetsmarknadsreformer som presenterats. Dessa omfattar bland annat delar av Hartz-kommissionens förslag för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. Några av åtgärderna t ex jobb-aktiv-lagen, som innebär ökade krav på sökaktivitet från de arbetslösa, har redan införts. Medan andra mer kontroversiella åtgärder som förkortat arbetslöshetsunderstöd, sämre anställningstrygghet och samordning mellan olika stödformer är under utarbetande och planerade att införas under nästa år. Till de olika förslagen på strukturella reformer på arbetsmarknaden ska läggas nästa års planerade tidigareläggning av inkomstskattereformen. Denna ger en skattelättnad på drygt 15 miljarder euro (,8 procent av BNP) för hushåll och småföretag. Fortfarande återstår dock att föra de olika förslagen genom förbundsrådet där oppositionen har majoritet. 11

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA

Nordic Outlook. Jobless growth : Orsaker och konsekvenser EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA Nordic Outlook Jobless growth : Orsaker och konsekvenser Important your attention is drawn to the statement on the back cover of this report which affects your rights. FEBRUARI

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook Februari Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook September Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Nordic Outlook. Stark svensk tillväxt ger ekonomiskt-politiskt dilemma EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA AUGUSTI 2004

Nordic Outlook. Stark svensk tillväxt ger ekonomiskt-politiskt dilemma EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA AUGUSTI 2004 EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA AUGUSTI Nordic Outlook Stark svensk tillväxt ger ekonomiskt-politiskt dilemma Important your attention is drawn to the statement on the back cover of this report which affects

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook Maj 1 Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which affects

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys PÅ VÄG MOT ERM. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys PÅ VÄG MOT ERM. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook November Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Nordic Outlook. Robust världsekonomi ger högre räntor Stark arbetsmarknad kräver stramare politik i Norden FEBRUARI 2007

Nordic Outlook. Robust världsekonomi ger högre räntor Stark arbetsmarknad kräver stramare politik i Norden FEBRUARI 2007 EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA FEBRUARI 27 Nordic Outlook Robust världsekonomi ger högre räntor Stark arbetsmarknad kräver stramare politik i Norden Important your attention is drawn to the statement

Läs mer

Nordic Outlook Global styrka trots oljehot Sverige: Stigande arbetsutbud överraskar Riksbanken

Nordic Outlook Global styrka trots oljehot Sverige: Stigande arbetsutbud överraskar Riksbanken EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA MAJ 6 Nordic Outlook Global styrka trots oljehot Sverige: Stigande arbetsutbud överraskar Riksbanken Important your attention is drawn to the statement on the back cover

Läs mer

Nordic Outlook. Globalt: Mjuklandning i USA Asien och Europa ökar tempot Sverige: Uthållig tillväxt och fler jobb inflationen fortsatt låg

Nordic Outlook. Globalt: Mjuklandning i USA Asien och Europa ökar tempot Sverige: Uthållig tillväxt och fler jobb inflationen fortsatt låg EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA FEBRUARI Nordic Outlook Globalt: Mjuklandning i USA Asien och Europa ökar tempot Sverige: Uthållig tillväxt och fler jobb inflationen fortsatt låg Important your attention

Läs mer

Nordic Outlook. USA bromsar in, världsekonomin håller emot Stark svensk tillväxt ännu ett år, framtunga räntehöjningar AUGUSTI 2006

Nordic Outlook. USA bromsar in, världsekonomin håller emot Stark svensk tillväxt ännu ett år, framtunga räntehöjningar AUGUSTI 2006 EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA AUGUSTI Nordic Outlook USA bromsar in, världsekonomin håller emot Stark svensk tillväxt ännu ett år, framtunga räntehöjningar Important your attention is drawn to the statement

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook Februari 2000 Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

FEBRUARI 2009. Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer

FEBRUARI 2009. Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer FEBRUARI 9 Ekonomisk-politisk chockterapi - men återhämtningen dröjer SEB Ekonomisk Analys Nordic Outlook - Februari 9 Denna rapport publicerades den 17 februari 9. Avstämningsdag för valuta- och räntenoteringar

Läs mer

Eastern European Outlook

Eastern European Outlook EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA OKTOBER MARS 27 28 Eastern European Outlook Tema: Utmaningar Ryssland efter för baltisk valen export Important your attention is drawn to the statement on the back cover

Läs mer

Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014

Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014 Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014 USA-ledd återhämtning trots geopolitisk oro Nya stimulanser från ECB och Riksbanken Innehållsförteckning Internationell översikt 5 USA 12 Tema: Hur stram är amerikansk

Läs mer

Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Mars 2014

Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Mars 2014 Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Mars 2014 Fortsatt gradvis återhämtning i Östeuropa trots geopolitisk oro Ryssland nära stagnation Baltikum sårbart Ekonomisk Analys Eastern European Outlook

Läs mer

Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Oktober 2014

Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Oktober 2014 Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Oktober 2014 Gradvis återhämtning trots svagt Ryssland och Ukraina Tema: Eurasiska ekonomiska unionen (EEU) Ekonomisk Analys Eastern European Outlook utkommer

Läs mer

Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Mars 2015

Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Mars 2015 Eastern European Outlook Ekonomisk Analys Mars 2015 Baltikum och Centraleuropa står väl emot Ukraina-konflikten och djup rysk recession Tema: Ryska finansiella reserver Ekonomisk Analys Eastern European

Läs mer

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras 30 AUGUSTI, 2012 Konjunkturprognos Lösningen på krisen heter konkurrenskraft USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras Euroområdet: ECB kan inte lösa alla problem Kina: Myndigheterna stimulerar

Läs mer

September 2014. Strategirapport. - Bättre Draghi Europa?

September 2014. Strategirapport. - Bättre Draghi Europa? September 2014 Strategirapport - Bättre Draghi Europa? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar 7 Globalt 8 USA 10 Europa 12 Sverige

Läs mer

Ekonomiska Utsikter Januari 2009

Ekonomiska Utsikter Januari 2009 Ekonomiska Utsikter Januari 2009 Innehåll Tabellsamling Nyckeltal... 6 Räntor... 7 Valutor... 7 Översikt och Finland ÖVERSIKT Ekonomin i en djup recession, men det ljusnar vid horisonten... 4 FINLAND

Läs mer

Investment Outlook juni 2015

Investment Outlook juni 2015 private banking INTERNATIONAL investment strategy Investment Outlook juni 2015 2 Investment Outlook - JUNI 2015 I denna utgåva: Inledning 3 Marknadssyn - sammanfattning 4-5 Fördel aktier och krediter trots

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 DATUM: 2009-09-02 MÖTESTID: 09.00 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Konjunkturläget. December 2002

Konjunkturläget. December 2002 Konjunkturläget December Utgiven av Konjunkturinstitutet Stockholm Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver forskning i anslutning

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Global Konjunktur- och Strukturrapport

Global Konjunktur- och Strukturrapport Global Konjunktur- och Strukturrapport Författad av Cecilia Hermansson 18 mars 2010 Global återhämtning fortskrider likväl står världsekonomin inför stora strukturella utmaningar Den globala ekonomin är

Läs mer

Om förhoppningarna infriats borde vi just nu befinna

Om förhoppningarna infriats borde vi just nu befinna Konjunktur&räntor SBABs KONJUNKTURBREV NR 5 26 NOVEMBER 22 Om förhoppningarna infriats borde vi just nu befinna oss i ett skede där den internationella konjunkturen började närma sig ett fullfjädrat uppsving.

Läs mer

Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker

Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker Konjunktur&räntor SBABs KONJUNKTURBREV NR 3 JUNI 3 Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker för deflation, det vill säga fallande priser, präglar för närvarande de finansiella marknaderna. Att centralbankerna

Läs mer

Konjunktur&räntor. Stigande räntor i höst sid 3. EMU och ränteprognosen. Bättre fart i USA i höst. Euroområdet får stimulans sid 7

Konjunktur&räntor. Stigande räntor i höst sid 3. EMU och ränteprognosen. Bättre fart i USA i höst. Euroområdet får stimulans sid 7 Konjunktur&räntor SBABs KONJUNKTURBREV NR 8 APRIL Konjunkturprognoser kan nu baseras på något säkrare grund än tidigare. Irakkriget är över, oljepriset har fallit tillbaka och förutsättningarna för stigande

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 DATUM: 2010-09-01 MÖTESTID: 09.00 NÄRVARANDE: Stefan Ingves, ordförande Karolina Ekholm Lars Nyberg Lars E.O. Svensson Barbro Wickman-Parak Svante Öberg Leif

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2011-2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2011-2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2011-2013 Ura 2011:8 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011 Innehållsförteckning Sid Sammanfattning...3

Läs mer