Halvårsberättelse 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Halvårsberättelse 2010"

Transkript

1 Halvårsberättelse 2010

2

3 Innehåll VD har ordet 4 Awake Swedish Equity Fund 6 Förvaltarna har ordet 7 Nyckeltal och innehav 8 Förvaltningsberättelse 9 Balans och resultaträkning 9 Awake Swedish Bond Fund 10 Förvaltarna har ordet 11 Nyckeltal och innehav 12 Förvaltningsberättelse 13 Balans och resultaträkning 13 Awake Global Energy Fund 14 Förvaltarna har ordet 15 Nyckeltal och innehav 16 Förvaltningsberättelse 17 Balans och resultaträkning 17 Ägare och styrelse 18

4 VD har ordet Sällan kan man så rättmätigt som nu beskriva det gångna halvåret som innehållsrikt. Dagligen möts investerare av krigsrubriker från allehanda affärspress. Krönikörer pockar på uppmärksamhet för att belysa det senaste i det som lite slentrianmässigt kallas vår tids största finansiella kris. Vad är det som egentligen har hänt? Är det en, eller rent av flera påföljande bubblor som vid briserandet närmast tycks blåsa liv i ännu en bubbla? Utan att försöka finna syndabockar ska jag nedan beskriva vad vi anser egentligen har hänt, varför vi på Västra Hamnen Fondkommission trots allt ser framtiden an med en rejäl dos tillförsikt, och vad man som investerare i oroliga tider bör bevaka nogsamt. Den utlösande faktorn till krisen är vid det här laget allom bekant. Amerikanska bostadslån till hushåll med svag betalningsförmåga, så kallade subprime lån. Vad som är mindre känt är att amerikanska politiker ända sedan mitten av 1990-talet själva eldat på denna utveckling genom kvantifierade mål för hur mycket bolåneinstituten i USA skulle öka sin utlåning. Denna kreditexpansion medförde inga problem så länge fastighetspriserna fortsatte uppåt. Fastighetsköpare beviljades lån utan att de behövde betala någon handpenning och med månadskostnader långt mycket högre än vad de skulle klara av efter den inledande rabatterade räntan upphört. När priserna på bostadsmarknaden 2007 började vika blev därför väldigt många hushåll allt för högt belånade. Varför tillät många kreditinstitut denna lättsinniga utlåning? Skulle instituten själva inte drabbas hårt vid kunders betalningsinställelse? Svaret är nej. De flesta satt nämligen inte kvar på risken. Denna såldes vidare (värdepapperiserades) till investerare som, visade det sig, inte förstod vad de köpte. Den finansiella innovation som gjorde det möjligt att sälja oprioriterade hypotekslån på finansmarknaden kallades CDO, collateralized debt obligation. En CDO kan närmast liknas vid en andel i en stor pool av hypotekslån. Alla andelar hade dock inte lika rätt. Vissa klassificerades senior och var prioriterade framför lägre andelar. Först när dessa seniora fordringar hade betalats, fick de lägre andelarna betalt. Detta medförde att ratinginstituten ansåg dessa seniora fordringar som mycket säkra och klassificerade dessa med det högsta betyget AAA även om de underliggande tillgångarna egentligen samtliga härstammade från lån till hushåll med svag betalningsförmåga. Andra mindre säkra fordringar paketerades samman med en större mängd säkra fordringar och åtnjöt härigenom även de hög rating. När väl ratinginstituten klassificerade dessa subprime lån AAA öppnades enorma möjligheter. Stora pensions- och hedgefonder investerade mer än gärna i, och banker tillät hög belåning av, tillgångar med något högre avkastning men till synes samma risk som välskötta staters obligationslån. Dessa ideliga ompaketeringar och vidareförsäljningar av hypotekslån medförde att ingen visste var förlusterna till slut skulle hamna. Detta medförde att banker och andra aktörer till sist inte längre ville låna ut pengar till varandra, vilket förvärrade krisen mångfallt. Utan denna kortfristiga likviditet mellan banker avstannar hela det finansiella maskineriet vilket givetvis får stora efterverkningar på den reala ekonomin. Banker med mycket CDOer bland tillgångarna eller stora utgivna lån mot säkerhet i dessa tillgångsslag drabbades mycket hårt. Flera gick i konkurs eller förstatligades samtidigt som centralbanker och regeringar runt om i världen försökte upprätthålla förtroendet för systemet genom att bistå med enorma mängder kortfristig likviditet. Från att ha varit ett hypotekskreditproblem drogs banker snabbt in i krisen och hotade härmed vitala delar av länders ekonomier. För att inte accelerera ner i en ond spiral var centralbanker tvungna att rycka ut och rädda situationen. Men hur förser man marknaden med kapital när det allmänna ränteläget redan är mycket lågt, i vissa fall väldigt nära 0%? Det enda sättet var att ändra sammansättningen på centralbankernas balansräkningar. Istället för att endast låna till konventionella banker började man även låna till andra aktörer såsom investeringsbanker och penningmarknadsfonder. I oktober 2008 tillkännagav Federal Reserve att de även skulle börja köpa kommersiella värdepapper och erbjuda utlåning som det finansiella systemet inte ville eller kunde göra. Halvårsberättelse 4

5 Dessa enorma uppoffringar i form av likviditetstillskott från olika länders centralbanker medförde att fokus skiftades från hypotekslån och dåliga banker till enskilda länders betalningsförmåga. Skulle redan finansiellt trängda länder verkligen klara av de ytterligare lån som dessa finansiella räddningspaket medförde? Vi tror det. Finansmarknadernas viktigaste grundregel stavas nämligen förtroende. Gång på gång har historien visat att länder som är inne i en ekonomisk svacka (ex Mexiko, Thailand, Brasilien, Indonesien) tvingas höja räntorna, skära ned statsutgifterna och försvara sin valuta trots att nationalekonomisk teori förordar det omvända. Allt för att vinna investerarnas förtroende att den utstakade handlingsplanen är kraftfull nog. Kortsiktigt är nämligen förtroende hos marknadens aktörer det absolut enskilt viktigaste. Vår optimism till att länder med budgetproblem fortsatt kan finansiera sina underskott till låg ränta och att konjunkturen verkligen står i begrepp att ta fart är att Federal Reserve, Europeiska centralbanken och Internationella valutafonden agerar föredömligt genom en bibehållen låg räntenivå, tillhandahållande av kortfristig likviditet samt trovärdiga garantier och utfästelser. Trots att förtroende är ett vagt begrepp finns det faktiskt sätt att mäta marknadens uppfattning om hur väl de samlade insatserna motsvarar förväntningarna. Ett sätt är att hålla ett vakande öga på de så kallade TED-spreadarna, det vill säga skillnaden mellan tremånaders interbankränta och motsvarande statspappersränta. Här belyses omedelbart förändringar i bankernas vilja att låna varandra kortfristig likviditet och är en klar indikator på förändringar i riskbeteende. Det är i turbulenta tider som bolag verkligen prövas, tidigare vedertagna sanningar förkastas och den ekonomiska spelplanen ritas om. Jag är därför extra trygg med vår inriktning i Västra Hamnen Fondkommission där fundamental analys genomsyrar allt arbete. Genom god bolagskännedom är fonderna mycket väl positionerade för att kapitalisera på ingångna investeringar. Även affärsområdet Corporate Finance grundliga förarbete har under halvåret resulterat i kapitalanskaffningar på över 100 miljoner kronor till bolag med mycket spännande framtidsutsikter. Tack för förtroendet och fortsatt trevlig sommar! Oscar Ahlgren VD Halvårsberättelse 5

6 Awake Swedish Equity Fund En indexoberoende förvaltning med ett balanserat risktagande. Frihet att välja placeringsalternativ enbart baserat på avkastningspotential och risk är andra kännetecken för fonden som i många avseenden skiljer sig från mängden på den svenska fondmarknaden. Den unika ersättningsmodellen skapar incitament för ett ömsesidigt intresse att över tiden leverera högsta möjliga avkastning. Fondens mål är att över tiden uppvisa en högre avkastning än dess jämförelseindex till en lägre risk. Det innebär att urvalsprocessen för investeringsobjekt är av yttersta vikt. Processen tar sin utgångspunkt i en fundamental värderingsansats där egna analyser och företagsbesök kompletteras med externa analyser. Fonden är en specialfond och antalet placeringar kan koncentreras till ett färre antal bolag än en traditionell värdepappersfond. Investeringar sker utan restriktioner avseende branschtillhörighet eller bolagens storlek. Fonden har även rätt att ha upp till 50% av fondförmögenheten i likvida medel vilket ger möjlighet att sänka risken betydligt om bedömningen av marknadsförhållandena så motiverar. Fondens fria placeringsmandat borgar för att investeringar uteslutande bedöms utifrån avkastning och risk. Månadsavkastning 15% 10% 5% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun -5% % Awake Swedish Equity Fund OMXS30 Månadsavkastning för Awake Swedish Equity Fund respektive OMXS30. Historisk avkastning kr kr kr kr kr kr april 2006 april 2007 april 2008 april 2009 april 2010 Awake Swedish Equity Fund OMXS30 Avkastning för andelsägare som investerat 1 MSEK vid fondstart. Nyckeltal Avkastning sedan fondstart -15,1% Avkastning OMXS30 sedan fondstart -5,1% Andelsvärde 659,7 Fondförmögenhet 318 mkr Riskindikator 0% 10% 20% 30% Fondens historiska standardavvikelse var per ,9%. Branschfördelning Ytterligare information Värdepappersbolag Västra Hamnen Fondkommission AB Energi Råvaror Industri Vård Finans It Kassa Säte Malmö Besöksadress Jungmansgatan 12, Malmö Ansvarig förvaltare Peter Eliasson Förvaringsinstitut Swedbank AB Klagomålsansvarig Oscar Ahlgren Revisor Willard Möller och Karin Löwhagen, SET Revision Tillsynsmyndighet Finansinspektionen Fondens startdatum 3 april 2006 Minsta insättning kr Försäljning och inlösen Månadsvis Fondtyp Specialfond Jämförelseindex OMXS30* Branschfördelningen i fondens innehav. *OMXS30 består av de 30 största bolagen på Stockholmbörsen viktade i förhållande till marknadsvärde. Indexet är inte utdelningsjusterat. Awake Swedish Equity Fund 6

7 Förvaltarna har ordet Awake Swedish Equity Fund steg med ca 5,7% under första halvåret vilket var i linje med jämförelseindex OMXS30. Per halvårsskiftet var fondandelsvärdet 659,7 kr och den samlade fondförmögenheten uppgick till 318 mkr. Marknad Efter en trevande inledning på året satte kurserna fart under mars och april månad till följd av starka bolagsrapporter och höjda prognoser. Stockholmsbörsens index nådde årets hittills högsta nivåer med en uppgång på drygt 13% i slutet av april. Nyhetsflödet under april och maj månad kom dock att mer domineras av statsskuldproblematiken i flertalet europeiska länder snarare än den kraftfulla vinståterhämtningen i bolagen. Grekland var det land som drabbades hårdast och fick svårt att emittera statsobligationer på den internationella räntemarknaden. Flertalet av de s k PIIGS länderna (Portugal, Italien, Irland, Grekland, Spanien) upplevde finansieringsproblem och fick sina kreditbetyg nedgraderade. Den makroekonomiska oron ledde till kraftiga kursfall globalt och Stockholmsbörsen tappade nära 15% under fyra veckor från slutet av april till slutet av maj. Räddningspaket lanserades dock av Euroländerna samt IMF och oron förbyttes till en stadig återhämtning under juni månad. Fonden Vid ingången av året hade fonden en defensiv hållning med en relativt stor exponering mot hälsovårdssektorn, några mindre konjunkturkänsliga företag samt en större andel likvida medel. Vår försiktiga hållning baserade vi på en oro för hur robust den ekonomiska återhämtningen egentligen var och om denna skulle klara ett förtidigt tillbakadragande av stimulansåtgärder genom höjda korträntor och sanering av statsbudgetar. Under senvåren, i samband med de kraftiga börsfallen till följd av PIIGS oron, valde vi emellertid att öka andelen aktier i portföljen. Detta då vi kände oss stärkta av det vi sett levereras i rapporterna från bolagen samtidigt som statsskuldproblematiken tycks borga för en lång period med låga räntor och därmed sämre alternativavkastning. Mycket talar redan också för att 2010 kan komma nära vinstrekordåret 2007 trots ett lägre kapacitetsutnyttjande och än så länge måttlig tillväxt. Detta talar för att börsen sannolikt har mer att ge. De bolag som har bidragit mest till den positiva utvecklingen i fonden under perioden var Medivir, Dannemora Mineral, SKF, H&M, Systemair samt Tele2. Av dessa är både Tele2 och H&M avyttrade. Bolag som bidragit negativt består främst av Unibet, PSI Group, SSAB och Intrum Justitia. Nya innehav i fonden kommer bl a från energisektorn via Alliance Oil och Enquest. Det senare är ett oljebolag som bildats via en sammanslagning av Lundin Petroleums samt brittiska Petrofacs tillgångar i Nordsjön. Ett annat nytt innehav är strålterapiföretaget Elekta. AstraZeneca, som tidigare var ett större innehav i fonden, såldes successivt av då vi inte ville ta risk inför beskedet i Crestorrättegången samt FDAs rådgivande kommittés rekommendation avseende Brilinta. Även innehavet i Getinge har avvecklats, med en god förtjänst, efter att vår målkurs uppnåtts. Medivir uppvisade under första halvåret en stark utveckling varpå vi minskade vårt innehav. Kommentarer innehav Bioteknikföretaget Medivir är alltjämt fondens största innehav. Under första halvåret utlicensierade bolaget delar av försäljningsrättigheterna för Xerclear (Lipsovir) till GSK som idag är störst på behandling av munsår. Dessutom genomförde bolaget framgångsrikt en nyemission som säkrade möjligheterna att själv ta några av de mindre kända projekten längre in i kliniska studier. Syftet med detta är att bolaget ensamt vill ta en större del av värdeskapandet än vad som blir fallet vid en tidig utlicensiering. Till hösten kommer viktiga data från fas II studien avseende TMC435 mot hepatit C att presenteras på en konferens. Handelsbanken har gått igenom denna finanskris i stort sett oskadd men med stadigt ökade marknadsandelar inom samtliga affärsområden. Även om det för tillfället är press på räntenettot till följd av längre löptider på upplåningen samt det allmänt låga ränteläget så tror vi att SHB kommer att få betalt längre fram för sina nyvunna marknadspositioner och relativt lägre upplåningskostnad. Värdehanteringsföretaget Loomis erbjuder värdetransporter samt kontanthanteringstjänster till banker och detaljhandelsföretag i stora delar av Europa och USA, där man är marknadsledare på flertalet marknader. Efter ett ledningsbyte för ca två år sedan verkar bolaget nu äntligen vara på rätt väg vad gäller lönsamhetsmålet och förväntningar finns kring nya strategiska planer redan under hösten där den starka balansräkningen är i fokus. Systemair är ett företag som utvecklar, producerar och säljer ventilationsprodukter såsom fläktar och luftbehandlingsaggregat. Bolaget är främst verksamt i Europa men har på senare år också tagit första steget in på den amerikanska marknaden samt i Indien. Historiken är god och under senaste räkenskapsåret tappade bolaget knappt fyra procent i omsättning med fortsatt god lönsamhet. Systemair signalerar att det är dags för expansion på nytt och har åter börjat genomföra förvärv. Alliance Oil är ett oljebolag som bedriver verksamhet i Ryssland. Bolaget är fullintegrerat vilket innebär att man exploaterar, producerar och raffinerar oljan samt vidaredistribuerar slutprodukten. Anledningen till att man deltar i hela värdekedjan är för att åtnjuta en lägre skattesats än om man enbart exporterar oljan. Alliance genomför nu investeringar i sitt raffinaderi i Khabarovsk som syftar till att öka raffineringskapaciteten samt rullar ut ett digert oljeborrningsprogram som ska dubbla oljeproduktionen inom två år. Detta reflekteras inte i dagens värdering. Awake Swedish Equity Fund 7

8 Nyckeltal för fonden Innehavsrapport Fondförmögenhet kr Andelsvärde 659,70 Antal andelar Utdelning per andel 2,28% Totalavkastning (första halvåret 2010) 5,7% Avkastning OMXS30 (första halvåret 2010) 5,7% Avkastning OMXS30 inkl. utdelningar 8,6% Förvaltningsavgifter Transaktionsavgifter kr kr Omsättning genom närstående värdepappersinstitut 0 Fondens utveckling Fondförmögenhet (Mkr) 2010h ,8 392,7 251,4 495,7 555,8 Andelsvärde 659,70 652,93 448,42 925, ,25 Antal andelar Utgivna andelar Inlösta andelar Utdelning per andel Totalavkastning Avkastning OMXS30 Avk. OMXS30 inkl. utd. 2,28% 10,78% 3,27% 0,65% 0 5,70% 66,1% -48,8% -10,0% 5,0% 5,70% 43,7% -38,8% -5,7% 8,2% 8,56% 46,9% -36,3% -3,0% 10,9% Risk och avkastningsmått Totalrisk (standardavvikelse) 28,3% Totalrisk OMXS30 23,5% Aktiv risk 16,0% Genomsnittlig årsavkastning -3,77% Omsättning Omsättningshastighet 1,796 Omsättning genom närstående värdepappersinstitut 0 Kostnader Förvaltningsavgift kr Transaktionskostnader kr Transaktionskostnader i förhållande till omsättning 0,07% TER (Total Expense Ratio) 0,83% Resultatpremier 0,02% Kostnad vid köp 0% Kostnad vid inlösen* 0% Värdepapper Värde kkr Andel Finansiella instrument upptagna till % handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES Energi % ALLIANCE OIL % ENQUEST % Råvaror % SSAB % Industri % ALFA LAVAL % BE GROUP % INTRUM JUSTITIA % LOOMIS B % MALMBERGS ELEKTR. B % SKF B % SYSTEM AIR % VBG B % Konsument sällanköpsvaror % DUNI % HUSQVARNA B % KAPPAHL % UNIBET % Vård % ELEKTA B % MEDIVIR B % VITROLIFE % Finans % SHB A % It % PSI GROUP SE % Finansiella instrument som är föremål % för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten Råvaror % DANNEMORA MINERAL B % It % DIBS % Summa finansiella instrument % Kassa * 5% Fondförmögenhet % *Alla poster avräknas på affärsdag. Vid halvårsskiftet uppgick nettot av ej likviderade affärer och upplupna insättningar/uttag ur fonden till -230 kkr. *Uttag inom 12 månader från köp debiteras en avgift på upp till 1,5 % av uttagsbeloppet Awake Swedish Equity Fund 8

9 Förvaltningsberättelse För första halvåret 2010 redovisar Awake Swedish Equity Fund en avkastning på 5,7% efter fasta och prestationsbaserade förvaltningsavgifter. Fondens jämförelseindex OMXS30 steg under samma period med 5,7%. Sedan start har Awake Swedish Equity Fund avkastat -15,1 procent vilket uttryckt i årstakt ger en genomsnittligt avkastning på -3,8%. Omsättningshastigheten på fondens innehav uppgick under halvåret till 1,8 och fondens standardavvikelse var 28,3%, båda uttryckt i årstakt. Fondförmögenhet Per den 30 juni 2010 uppgick Awake Swedish Equity Funds fondförmögenhet till 317,8 miljoner kronor. Detta är en minskning med 74,9 miljoner sedan föregånde årsskifte. Under halvåret var summan köpta andelar 0 kronor medan summan sålda andelar uppgick till 100,4 miljoner kronor. Kupong- och preliminärskatt på utdelning belastade fonden med 0,1 miljoner kronor. Fondens kostnader Under första halvåret 2010 belastade fasta och prestationsbaserade förvaltningsarvoden till fondbolaget fonden med 1,6 respektive 0,0 miljoner kronor. En investerare som investerat kr i fonden vid årets ingång har belastats med 50,0 kr i förvaltningskostnader. Fondbestämmelser Inga förändringar har gjorts i fondbestämmelserna under perioden. Finansiella instrument Realiserade värdeförändringar utgörs av skillnaden mellan försäljningsvärde och ursprungligt anskaffningsvärde. Vid beräkning av realiserade värdeförändringar har genomsnittsmetoden använts. Courtagekostnader har inräknats i anskaffningsvärdet och avräknats försäljningsvärdet. Överlåtbara värdepapper har upptagits till marknadsvärde motsvarande sista avslutskurs på balansdagen. Om sådan saknas eller ansetts missvisande har värdering skett i enlighet med den i fondbestämmelserna fastlagda värderingspolicyn. Fonden investerar i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Skatteregler Fonden beskattas för sina inkomster. Fonden får dock göra avdrag för utdelning till andelsägarna. För att undvika dubbelbeskattning lämnar fonden utdelning. Skatt betalas normalt därför inte av fonden. Förvaltare Fonden förvaltas av Peter Eliasson och Per Lönn. Balansräkning Belopp i kkr Tillgångar Finansiella tillgångar med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Kortfristiga fordringar Summa tillgångar Skulder och fondförmögenhet Finansiella intrument med negativt värde Kortfristiga skulder Fondförmögenhet Summa skulder och fondförmögenhet Awake Swedish Equity Fund 9

10 Awake Swedish Bond Fund Awake Swedish Bond Fund kombinerar tryggheten hos ränteplaceringar med avkastningspotentialen hos optioner för att över tiden och med ett mycket begränsat risktagande uppnå en långsiktigt god kapitaltillväxt som överträffar avkastningen i fondens jämförelseindex. Fonden består av två komponenter, en med låg risk och en med hög risk, där placeringarna med låg risk består av räntebärande värdepapper och de med hög risk huvudsakligen utgörs av optioner. Vid varje avräkningstillfälle ska lågriskkomponentens andel av fonden uppgå till minst 90%. Optionsdelen kan i sämsta fall bli värdelös men i bästa fall få ett mycket högt värde. I förvaltningsarbetet innebär detta att vi använder räntan från placeringar i obligationer och certifikat till att köpa standardiserade eller skräddarsydda optioner med intressanta exponeringar som kan bidra till att leverera en avkastning som överstiger den hos en traditionell ränteplacering. Fonden eftersträvar att på årsbasis ha en risknivå, angiven som volatilitet, som uppgår till högst 10%. Durationen, d.v.s. den återstående löptiden, för fondens placeringar skall vara mellan ett och fyra år. Avseende fondens innehav av räntebärande värdepapper får placeringar ske i instrument som är emitterade i svenska kronor samt upp till 20% av fondförmögenheten i Euro eller US Dollar. Månadsavkastning 2% 1% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun % Awake Swedish Bond Fund Index Månadsavkastning för Awake Swedish Bond Fund respektive jämförelseindex. Historisk avkastning kr kr kr kr kr kr februari 2007 februari 2008 februari 2009 februari 2010 Awake Swedish Bond Fund Index Avkastning för andelsägare som investerat 1 MSEK vid fondstart. Nyckeltal Avkastning sedan fondstart 17,93% Avkastning Index sedan fondstart 15,84% Andelsvärde 1 028,94 Fondförmögenhet 241 mkr Riskindikator 0% 10% 20% 30% Fondens historiska standardavvikelse var per ,2%. Värdepappersfördelning Ytterligare information Värdepappersbolag Västra Hamnen Fondkommission AB Certifikat Företagsobligationer Stat och kommun Hypotek Derivat Förlagslån Kassa Fondens innehav fördelade utifrån typ av värdepapper. Säte Malmö Besöksadress Jungmansgatan 12, Malmö Ansvarig förvaltare Per Lönn Förvaringsinstitut Swedbank AB Klagomålsansvarig Oscar Ahlgren Revisorer Willard Möller och Karin Löwhagen, SET Revision Tillsynsmyndighet Finansinspektionen Fondens startdatum 1 februari 2007 Fondtyp Specialfond Försäljning och inlösen Månadsvis Minsta insättning kr Jämförelseindex 50% OMRX T-BOND samt 50% OMRX T-BILL Awake Swedish Bond Fund 10

11 Förvaltarna har ordet Awake Swedish Bond Fund backade med 0,1% under det första halvåret Jämförelseindex, OMRX T-Bond/ OMRX T-Bill, steg under samma period med ca 2,7%. Andelsvärdet uppgick till kr och den samlade fondförmögenheten 241 mkr per halvårsskiftet. Marknad Året inleddes som det förra avslutades med fortsatt minskande kreditspreadar mellan statspapper och företagsobligationer, stora emissioner på företagssidan samt bra utveckling inom high yield obligationer. Bankernas fortsatta försiktighet i kreditgivning samt deras dyrare egna upplåning har gjort det lönsammare för allt fler företag att istället själva emittera certifikat och obligationer. Under våren ökade trycket på ett flertal europeiska länder med stora budgetunderskott och stor statsskuld och dessa fick allt svårare att finansiera sig på kreditmarknaden till rimliga villkor. Grekland var det land som drabbades hårdast men även länder som Portugal, Italien, Irland och Spanien (PIIGS) fick se priserna på sina statsobligationer närma sig skräpstatus. Flertalet av dessa länder fick även sina kreditbetyg sänkta av ratinginstitut. När oron nådde sitt klimax ryktades det även om en kommande nedgradering av Storbritanniens kreditbetyg vilket egentligen säkert hade varit fundamentalt motiverat med tanke på landets enorma statsskuld och budgetunderskott. Den ökade riskaversionen fick bland annat till följd att svenska statspapper utvecklades starkt kontra exempelvis PIIGS länderna som nämndes ovan. Detta eftersom Sveriges starka statsfinanser och balanserade budget är i absolut toppklass, såväl i ett europeiskt som ett internationellt perspektiv. Den finansiella oron bidrog även till att pressa ner långräntorna då förväntningarna om en snar ekonomisk återhämtning har skjutits på framtiden. De ekonomiskt ansträngda länderna genomför, och förväntas genomföra, kraftiga budgetnedskärningar som kommer att påverka tillväxten negativt. den högre avkastningen. Fonden har dessutom investerat i en rad företagsobligationer med god kreditvärdighet, exempelvis Fabege, TeliaSonera och Volvo. Enligt fondbestämmelserna kan en begränsad del av fonden (maximalt 10%) placeras i exempelvis obligationer med högre risk, derivat samt börshandlade fonder, även kallade ETF. I denna del av portföljen har vi haft positioner med hävstång mot ett stigande naturgaspris - amerikanska Henry Hub - via en ETF, exponering mot en positiv oljeprisutveckling via ett certifikat, Xact OMX samt innehav i s k hybridlån i Swedbank och SBAB. Bland fondens positiva bidragsgivare finns bl a hybridlånet i Swedbank, oljecertifikatet, de större hypotekslånen samt positioner i Xact OMX. Bland innehaven som bidragit negativt finns främst positionen i naturgas som inte utvecklades enligt våra förväntningar. Med facit i hand kan man konstatera att en något längre duration hade varit att föredra under inledningen av detta år då låga långräntor visade sig kunna bli lägre och statsfinansiell oro i Europa fick svenska statspapper att stiga i värde relativt företagsobligationer. Vår syn på en återhämtning i den svenska konjunkturen står alltjämt fast liksom vår tro att Riksbanken kommer att fortsätta sin strävan att normalisera korträntan. Liksom tidigare anser vi också att risk/reward är mindre tilltalande med innehav på längre löptider varför vi väljer att tills vidare även ha en kortare duration. Likaså fortsätter vi att föredra exponering mot företagsobligationer och hypotekslån framför statspapper. Fonden Awake Swedish Bond Fund har under det första halvåret 2010 haft en duration (genomsnittlig löptid) i portföljen som legat i den nedre delen av intervallet ett till fyra år som fondbestämmelserna anger. Anledningen till den relativt sett kortare durationen är att vi sett en överhängande risk för att korträntorna skulle stiga i takt med att en ekonomisk återhämtning skulle kräva en normaliserad reporänta. Ur ett risk/reward perspektiv framstod det som klart sämre att ligga längre ut på räntekurvan i denna fas av historiskt låga långräntor. Ett utfall med stigande långräntor hade då riskerat leda till en klart negativ avkastning i fonden. Fondens innehav har till stor del bestått av säkerställda obligationer utgivna av svenska hypoteksinstitut såsom SEB Hypotek, Swedbank Hypotek, och Länsförsäkringar Hypotek för att nämna några. Vi tycker att den ränteskillnad som dessa erbjuder jämfört med statspapper är attraktiv och den något högre risknivån får betecknas som acceptabel givet Awake Swedish Bond Fund 11

12 Nyckeltal för fonden Innehavsrapport Fondförmögenhet kr Andelsvärde 1 028,94 Antal andelar Utdelning per andel 2,03% Totalavkastning (första halvåret 2010) -0,1% Avkastning jämförelseindex* (första halvåret 2010) 2,8% Förvaltningsavgifter kr Transaktionsavgifter kr Omsättning genom närstående värdepappersinstitut 0 Fondens utveckling 2010h Fondförmögenhet (Mkr) 240,9 341,0 135,3 185,4 Andelsvärde 1 028, , ,9 1051,0 Antal andelar Utgivna andelar Inlösta andelar Utdelning per andel 2,0% 7,8% 4,2% 0 Totalavkastning -0,1% 8,6% 3,5% 5,10% Avkastning index* 2,8% -0,3% 10,0% 2,74% Risk och avkastningsmått Totalrisk (standardavvikelse) 2,4% Totalrisk jämförelseindex* 3,0% Sharpekvot 1,6 Genomsnittlig årsavkastning 5,0% Omsättning Omsättningshastighet 1,2 Omsättning genom närstående värdepappersinstitut 0 Kostnader Förvaltningsavgift kr Transaktionskostnader kr Transaktionskostnader i förhållande till omsättning 0,03% TER (Total Expense Ratio) 0,58% Resultatpremier 0,0% Kostnad vid köp 0% Kostnad vid inlösen** 0% Värdepapper Värde kkr Andel Finansiella instrument upptagna till % handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES Certifikat % FABEGE 0% % Företagsobligationer % SBAB 7,16 12/ % TELIASONERA 5% % VOLVO TREASURY 3, % VOLVO TREASURY 4, % VOLVO FINANS , % Stat och kommun % STOCKHOLM STAD % SUNDSVALL % Hypotek % LFHYP 504 4, % SEB % % SWEDHYP % SWEDHYP 4,25% % Finansiella instrument som är föremål % för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten Råvarucertifikat % OEC OLJA ABN % Övriga finansiella instrument % Förlagslån % SWED FRN 10/ % Summa finansiella instrument % Kassa * 5% Fondförmögenhet % *Alla poster avräknas på affärsdag. Vid halvårskiftet uppgick nettot av ej likviderade affärer och upplupna insättningar/uttag ur fonden till -266 kkr. *Jämförelseindex består av 50% OMRX T-BOND samt 50% OMRX T-BILL. **Uttag inom 12 månader från köp debiteras en avgift på upp till 1,5% av uttagsbeloppet. Awake Swedish Bond Fund 12

13 Förvaltningsberättelse För första halvåret 2010 redovisar Awake Swedish Bond Fund en avkastning på -0,1% efter fasta förvaltningsavgifter. Fondens jämförelseindex, bestående av 50% OMRX-TBILL och 50% OMRX- TBOND, steg under samma period med 2,8%. Omsättningshastigheten på fondens innehav uppgick under halvåret till 1,2 och fondens standardavvikelse var 2,4%, båda uttryckt i årstakt. Fondförmögenhet Per den 30 juni 2010 uppgick Awake Swedish Bond Funds fondförmögenhet till 240,9 miljoner kronor. Detta är en minskning med 100,1 miljoner kronor sedan föregående årskifte. Under perioden var summan av köpta andelar 1,4 miljoner kronor medan summan av sålda andelar uppgick till 100,1 miljoner kronor. Kupong och preliminärskatt på utdelning har belastat fonden med 0,2 miljoner kronor. Fondens kostnader Under första halvåret belastade förvaltningsarvoden till fondbolaget fonden med 0,9 miljoner kronor. En investerare som investerat kr i fonden vid årets ingång har belastats med 34,6 kr i förvaltningskostnader. Fondbestämmelser Under perioden har inga förändringar skett av Awake Swedish Bond Funds fondbestämmelser. Finansiella instrument Realiserade värdeförändringar utgörs av skillnaden mellan försäljningsvärde och ursprungligt anskaffningsvärde. Vid beräkning av realiserade värdeförändringar har genomsnittsmetoden använts. Courtagekostnader har inräknats i anskaffningsvärdet och avräknats försäljningsvärdet. Överlåtbara värdepapper har upptagits till marknadsvärde motsvarande sista avslutskurs på balansdagen. Om sådan saknas eller ansetts missvissande har värdering skett i enlighet med den i fondbestämmelserna fastlagda värderingspolicyn. Fonden investerar i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Skatteregler Fonden beskattas för sina inkomster. Fonden får dock göra avdrag för utdelning till andelsägarna. För att undvika dubbelbeskattning lämnar fonden utdelning. Skatt betalas normalt därför inte av fonden. Förvaltare Fonden förvaltas av Per Lönn och Peter Eliasson. Balansräkning Belopp i kkr Tillgångar Finansiella tillgångar med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Kortfristiga fordringar Summa tillgångar Skulder och fondförmögenhet Kortfristiga skulder Fondförmögenhet Summa skulder och fondförmögenhet Awake Swedish Bond Fund 13

14 Awake Global Energy Fund I Awake Global Energy Fund kombineras finansiellt kunnande med shejk Mohammed Al-Amoudis mest erfarna oljeexperter för att skapa en portfölj av attraktiva aktier inom energibranschen. Hos medlemmarna i fondens advisory board överstiger den sammanlagda branscherfarenheten ett hundra år vilket innebär en unik skillnad jämfört med övriga energifonder på marknaden. Tillgång till energi är en av de viktigaste faktorerna för global tillväxt och oavsett hur denna framställs eller utvinns kommer investeringar inom energirelaterade bolag enligt vår bedömning att vara intressanta under lång tid framöver. Priset på olja kommer även framgent att vara föremål för stora svängningar på grund av sin starka konjunkturella koppling samt politiska och strategiska betydelse. Till följd av detta och i avsaknad av realistiska alternativ ser beroendet av fossila bränslen ut att vara fortsatt stort under överskådlig tid. Fonden investerar globalt i marknadsnoterade företag med verksamhet inom energisektorn, främst olja och gas. Det kan t.ex. vara företag med verksamhet inom utvinning, vidareförädling, service, transport och distribution. Fonden har dessutom särskilt tillstånd att handla med råvaruderivat för att ytterligare optimera portföljsammansättningen. Månadsavkastning 15% 10% 5% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun -5% % -15% Awake Global Energy MSCI World Energy Månadsavkastning för Awake Global Energy Fund respektive jämförelseindex. Historisk avkastning kr kr kr kr kr november 2007 maj 2008 november 2008 maj 2009 november 2009 maj 2010 Awake Global Energy Fund MSCI World Energy Avkastning för andelsägare som investerat 1 MSEK vid fondstart. Nyckeltal Avkastning sedan fondstart -28,7% Riskindikator 0% 10% 20% 30% 40% Avkastning MSCI World Energy sedan fondstart -25,1% Andelsvärde 689,7 Fondförmögenhet 165 mkr Fondens historiska standardavvikelse var per ,4% i årstakt. Landsfördelning Ytterligare information Värdepappersbolag Västra Hamnen Fondkommission AB Brasilien Kanada Storbritannien Norge Ryssland Sverige USA Kassa Fondens innehav fördelade utifrån land. Säte Malmö Besöksadress Jungmansgatan 12, Malmö Ansvarig förvaltare Per Lönn Förvaringsinstitut Swedbank AB Klagomålsansvarig Oscar Ahlgren Revisorer Willard Möller och Karin Löwhagen, SET Revision Tillsynsmyndighet Finansinspektionen Fondens startdatum 31 oktober 2007 Fondtyp Specialfond Försäljning och inlösen Månadsvis Minsta insättning kr Jämförelseindex MSCI World Energy Awake Global Energy Fund 14

15 Förvaltarna har ordet Awake Global Energy Fund backade under det första halvåret 2010 med 9,0% samtidigt som dess jämförelseindex MSCI World Energy backade med 10,7%. Fondandelsvärdet per den 30 juni var 690 kr och den samlade fondförmögenheten uppgick till 165 mkr. Marknad Oljepriset backade under årets första sex månader med knappt fyra procent efter att ha noterats mellan 66 dollar per fat som lägst och 87 dollar per fat som högst. Priset följde i stort rörelserna på världens börser och steg inledningsvis i takt med att rapporter och konjunkturindikatorer visade på ekonomisk återhämtning, för att senare falla tillbaka under den makroekonomiska oron under senvåren års stora händelse inom energisektorn riskerar tyvärr att bli det omfattande oljespill till följd av borriggen Deepwater Horizons haveri i april på Macondofältet i Mexikanska golfen. Macondofältet har BP som huvudägare och operatör samt Anadarko och Mitsui som delägare. Vad som till en början såg ut som en begränsad läcka visade sig, ju längre tiden gick, vara långt mycket större än man först befarat. Konsekvenserna av det inträffade är katastrofala ur såväl ett miljömässigt som ett ekonomiskt perspektiv och hela oljebranschen kommer sannolikt att tvingas följa ännu striktare säkerhetsprotokoll än de nu gällande. Spridningseffekterna till flera delar av oljeindustrin har också blivit påtagliga med anledning av det förbud mot ytterligare borrning som införts tillsvidare i Mexikanska golfen samt i nya licenser i den norska delen av Nordsjön. En följdeffekt har exempelvis varit lägre efterfrågan på seismisk data samt uppsagda kontrakt på borriggar. Detta till trots ser vi fortsatt goda förutsättningar för energirelaterade investeringar. Vi tror att oljepriset på sikt kommer att bli högre till följd av olyckan då det blir slutkunden som får ta de ökade utvinningskostnaderna inom djuphavsborrning. En konsekvens torde också bli att priset på lågrisktillgångar till exempel fyndigheter på fastlandet eller grunt vatten blir relativt sett mer värdefulla. Lägg därtill ett makroekonomiskt scenario där utvecklingsländer som Kina och Indien gör anspråk på en allt större del av de globala energiresurserna och vi är övertygade om ett högre oljepris framöver. Fonden Fonden har under en längre tid haft större delen av portföljen exponerad mot bolag verksamma inom exploration & production (E&P) inom olje- och gassektorn. Resterande del av portföljen består främst av bolag verksamma inom oljeservicesektorn. Inom detta segment har vi valt bolag med god visibilitet i orderböckerna som riggbolag och undervattensinstallatörer. De bolag som fonden äger inom E&P har företrädesvis varit av mindre till medelstor storlek då vi upplever att det inom detta marknadssegment finns mycket goda investeringsmöjligheter som har en tydlig koppling till tillgångarnas geografiska exponering eller bolagets operationella framsteg. Under första halvåret har exponeringen mot oljeservicesektorn ökat i form av de nya innehaven Baker Hughes, National Oilwell Varco, Subsea7 och Integra Group. Samtidigt har Natural Gas Services avyttrats med god förtjänst. Inom segmentet riggbolag har Noble Energy avyttrats till förmån för Rowan och en ökning i Pride International. Främsta positiva bidragsgivare under första halvåret har varit bolag som Forest Oil, DNO International, Gulfsands Petroleum samt Interoil. Samtidigt har huvudsakligen Anadarko, Sevan Marine och Rocksource påverkat avkastningen negativt. Kommentarer innehav Forest Oil har betydande intressen i så kallad shale gas i Nordamerika och har gynnats av det kraftigt ökade intresset för denna energiform som uppkommit av teknologiska framsteg i utvinningstekniken. DNO International har länge varit ett större innehav i fonden och intresset kring bolagets tillgångar i Kurdistan samt möjligheten att få till stånd oljeexport är den främsta anledningen till den starka utvecklingen under senare tid. RAK Petroleum baserat i Förenade Arabemiraten har successivt ökat sitt ägande i DNO och kontrollerar nu drygt 30 procent av bolaget. Det är vår uppfattning att DNO förr eller senare blir uppköpt då bolagets kurdiska oljetillgångar är så pass stora att de skulle vara en betydande tillgång även för ett större oljebolag. I samma del av världen som DNO International har även Gulfsands Petroleum sina tillgångar, dock på andra sidan gränsen till Syrien. Bolaget var under första halvåret föremål för ett uppköpsförsök från indiska ONGC men budet avvisades som alltför lågt. Interoil är ett bolag vars värde till största delen består av oljetillgångar i Peru och Colombia. Under 2009 lyckades man inte möta sina åtaganden mot bolagets långivare varför man under en tid befunnit sig i en svår finansiell situation. Efter att ha presenterat ny finansiering via Citibank i Sydamerika, lades i början av sommaren ett bud på bolaget där bl a huvudägarna tillhörde budgivarna. Interoil blev i samband med detta fondens största innehav. Ryska Integra Group är ett spännande bolag via sin ledande position inom oljeservice i Ryssland. Detta är en marknad som ännu inte exploaterats av de stora globala konkurrenterna vilket gör bolaget attraktivt för att få fotfäste på den ryska marknaden som spås uppvisa stark tillväxt under kommande år. Awake Global Energy Fund 15

16 Nyckeltal för fonden Innehavsrapport Fondförmögenhet kr Andelsvärde 689,70 Antal andelar Utdelning per andel 0% Totalavkastning (första halvåret 2010) -9,0% Avkastning MSCI World Energy (första halvåret 2010) -10,7% Förvaltningsavgifter Transaktionsavgifter kr kr Omsättning genom närstående värdepappersinstitut 0 Fondens utveckling 2010h ** Fondförmögenhet (Mkr) 165,2 175,7 102,9 215,0 Andelsvärde 689,7 757,9 472,17 991,74 Antal andelar Utgivna andelar Inlösta andelar Utdelning per andel 0% 3,38% 0,05% 0 Totalavkastning -9,0% 65,9% -52,4% -0,83% Avkastning index -10,7% 12,1% -26,5% 1,85% Risk och avkastningsmått Totalrisk (standardavvikelse) 31,6% Totalrisk MSCI World Energy 18,3% Aktiv risk 18,7% Genomsnittlig årsavkastning -11,9% Omsättning Omsättningshastighet 1,1 Omsättning genom närstående värdepappersinstitut 0 Kostnader Förvaltningsavgift kr Transaktionskostnader kr Transaktionskostnader i förhållande till omsättning 0,16% TER (Total Expense Ratio) 1,79% Resultatpremier 0% Kostnad vid köp 0% Kostnad vid inlösen*** 0% *MSCI World Energy omräknat i SEK. **Fonden startade ***Uttag inom 12 månader från köp debiteras en avgift på upp till 1,5% av uttagsbeloppet. Värdeapapper Värde kkr Andel Finansiella instrument upptagna till % handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES Brasilien % PETROBRAS % Kanada % GASTEM INC 630 0% JUNEX % PETROBANK ENERGY % PETROMINERALES % SHAMARAN PETROLEUM % Storbritannien % AFREN % CAIRN ENERGY % Norge % DNO INTERNATIONAL % INTEROIL % NORECO % ROCKSOURCE % SEVAN MARINE % SUBSEA % Ryssland % GAZPROM % INTEGRA % Sverige % ALLIANCE OIL % USA % ANADARKO PETROLEUM % BAKER HUGHES % FOREST OIL % NATIONAL OILWELL % PRIDE INTERNATIONAL % ROWAN % Finansiella instrument som är föremål % för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten Storbritannien % GULFSANDS PETROLEUM % Summa finansiella instrument % Kassa 35* 0% Fondförmögenhet % *Alla poster avräknas på affärsdag. Vid halvårskiftet uppgick nettot av ej likviderade affärer och upplupna insättningar/uttag ur fonden till kkr. Awake Global Energy Fund 16

17 Förvaltningsberättelse För första halvåret 2010 redovisar fonden en avkastning på -9,0% efter förvaltningsavgifter. Fondens jämförelseindex, MSCI World Energy, sjönk under samma period med 10,7%. Omsättningshastigheten på fondens innehav uppgick under halvåret till 1,1 och fondens standardavvikelse var 31,6%, båda uttryckt i årstakt. Fondförmögenhet Per den 30 juni 2010 uppgick Awake Global Energy Funds fondförmögenhet till 165,2 miljoner kronor. Detta är en minskning med 10,5 miljoner kronor sedan föregående årskifte. Under perioden var summan av köpta andelar 7,3 miljoner kronor medan summan av sålda andelar uppgick till 1,3 miljoner kronor. Fondens kostnader Under 2009 belastade förvaltningsarvoden till fondbolaget fonden med 2,6 miljoner kronor. En investerare som investerat kr i fonden vid årets ingång har belastats med 245,3 kr i förvaltningskostnader. Fondbestämmelser Inga förändringar har gjorts i fondbestämmelserna under perioden. Finansiella instrument Realiserade värdeförändringar utgörs av skillnaden mellan försäljningsvärde och ursprungligt anskaffningsvärde. Vid beräkning av realiserade värdeförändringar har genomsnittsmetoden använts. Courtagekostnader har inräknats i anskaffningsvärdet och avräknats försäljningsvärdet. Vid värderingen av Awake Global Energy Funds noterade innehav har fondbolaget använt betalkurs, eller om sådan saknas, köpkurs vid en av fondbolaget fastställd tidpunkt. För onoterade innehav används den i enlighet med fondbestämmelserna fastlagda värderingspolicyn. Fonden investerar i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Skatteregler Fonden beskattas för sina inkomster. Fonden får dock göra avdrag för utdelning till andelsägarna. För att undvika dubbelbeskattning lämnar fonden utdelning. Skatt betalas normalt därför inte av fonden. Förvaltare Fonden förvaltas av Per Lönn och Peter Eliasson. Balansräkning Belopp i kkr Tillgångar Finansiella tillgångar med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Kortfristiga fordringar Summa tillgångar Skulder och fondförmögenhet Kortfristiga skulder Fondförmögenhet Summa skulder och fondförmögenhet Awake Global Energy Fund 17

18 Bolagets styrelse Bolagets huvudägare Bengt Eckerwall, Ordförande, har arbetat i olika ledande befattningar inom Tetra Pak koncernen, varav 6 år i koncernledningen, främst vid huvudkontoret i Schweiz men även i Japan. Efter en period som vvd och arbetande styrelseledamot i Sintercast AB har han arbetat med corporate finance och entreprenörsverksamhet inom ett brett spektra av branscher. Oscar Ahlgren, VD Västra Hamnen Fondkommission AB. Har tidigare arbetat med värdepappersrådgivning på Kaupthing Bank Sverige AB, Bankaktiebolaget JP Nordiska, Matteus Fondkommission AB och Nordea Bank AB både som specialist och i ledande befattning. Styrelseledamot i Midroc International AB och Linkmed AB. Lennart Alvin, Sveriges tidigare ambassadör i Kanada. Har dessförinnan även varit Sveriges ambassadör i Saudiarabien och Nederländerna, och har under sin karriär för Sveriges räkning haft förtroendeuppdrag i olika internationella organisationer. Styrelseledamot i Svenska Petroleum Exploration AB. Johan Kjell bedriver egen konsult- och investeringsverksamhet. Har lång erfarenhet från affärsutveckling och corporate finance och har bland annat varit Head of M&A på If Skadeförsäkring och projektledare på Alfred Berg Fondkommission. Styrelseordförande i Contector AB och C2 Vertical Saftey AB samt ledamot i Önskefoto AB och ett flertal familjeägda bolag. Roger Wikström, har lång erfarenhet av affärsutveckling och ledarskap. Med en bakgrund från fastighets- och entreprenadbranschen arbetar han sedan 1999 som styrelseledamot och koncernchef i den Mohammed H A Al Amoudi ägda Midroc gruppen i Europa. Shejk Mohammed H. Al Amoudi, bolagets huvudägare, är en stor privat investerare i Sverige. Förutom ägarintresset i Västra Hamnen Fondkommission äger han Preem, Svenska Petroleum Exploration och Midroc Europe. De senaste 10 åren har Mohammed Al Amoudi investerat mer än 18 miljarder i Sverige. Idag omsätter hans svenska bolag mer än 72 miljarder och har totalt anställda. Preem är Sveriges största oljebolag. Bolagets två raffinaderier utgör tillsammans 80 % av svensk oljeraffineringskapacitet. Utöver raffinaderierna äger Preem ett distributionsnätverk av 500 bensinstationer. Svenska Petroleum Exploration är ett oberoende olje- och gasbolag verksamt både inom prospektering och produktion. Bolaget äger offshoretillgångar i Norge, Storbritannien, Sverige, Elfenbenskusten, Guinea Bissau, Angola och Nigeria. Svenska Petroleum har av Veckans Affärer flera år i rad utsetts till ett av Sveriges mest lönsamma storbolag. Midroc Europe utvecklar bolag inriktade på tjänster mot fastighets-, bygg-, industri- samt miljösektorn. Gruppen omsätter 3 miljarder kronor och har totalt anställda. Midroc Europe har huvuddelen av sin verksamhet förlagd till Sverige, men bedriver även verksamhet i Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Polen. Hösten 2007 tilldelades Mohammed Al-Amoudi utmärkelsen Kommendör av första klassen av Kungliga Nordstjärneorden (KNO, 1kl.) av Kung Carl XVI Gustav. Mohammed Al-Amoudi tilldelades utmärkelsen för förtjänstfulla insatser för Sverige och svenskt näringsliv. Halvårsberättelse 18

19 Västra Hamnen Fondkommission AB Jungmansgatan Malmö tel: fax: Malmö 2010 Foto omslag och sidan 2: Joakim Lloyd Raboff Det finns inga garantier att en investering i Västra Hamnen Fondkommissions fonder inte kan leda till förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i fonderna kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i fonderna återfår hela det insatta kapitalet.

20

Halvårsberättelse 2009

Halvårsberättelse 2009 Halvårsberättelse 2009 Innehåll VD har ordet 4 Awake Swedish Equity Fund 6 Förvaltarna har ordet 7 Nyckeltal och innehav 8 Förvaltningsberättelse 9 Balans och resultaträkning 9 Awake Swedish Bond Fund

Läs mer

VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 6. Förvaltarna har ordet 7. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9. Balans- och resultaträkning 9

VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 6. Förvaltarna har ordet 7. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9. Balans- och resultaträkning 9 Årsberättelse 2010 Innehåll VD har ordet 4 Awake Swedish Equity Fund 6 Förvaltarna har ordet 7 Nyckeltal och innehav 8 Förvaltningsberättelse 9 Balans- och resultaträkning 9 Awake Swedish Bond Fund 10

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Halvårsberättelse 2011

Halvårsberättelse 2011 Halvårsberättelse 2011 Innehåll VD har ordet 4 Awake Swedish Equity Fund 6 Förvaltarna har ordet 7 Nyckeltal och innehav 8 Förvaltningsberättelse 9 Balans- och resultaträkning 9 Awake Swedish Bond Fund

Läs mer

Halvårsberättelse 2012

Halvårsberättelse 2012 Halvårsberättelse 2012 Innehåll VD har ordet 4 Awake Swedish Equity Fund 6 Förvaltarna har ordet 7 Nyckeltal och innehav 8 Balansräkning 9 Förvaltningsberättelse 9 Awake Swedish Bond Fund 10 Förvaltarna

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1 Årsberättelse 2010 för Org.nr. 515602-2294 Fondens startdatum 2007.11.30 Jämförelseränta Kursnotering/Handel Utdelning Svenska riksbankens reporänta Månadsvis Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 % Utträdesavgift

Läs mer

VD har ordet 4. Awake Swedish Bond Fund 6. Förvaltarna har ordet 7. Innehav 8. Nyckeltal 9. Balans- & resultaträkning 10. Förvaltningsberättelse 11

VD har ordet 4. Awake Swedish Bond Fund 6. Förvaltarna har ordet 7. Innehav 8. Nyckeltal 9. Balans- & resultaträkning 10. Förvaltningsberättelse 11 Årsberättelse 2012 Innehåll VD har ordet 4 Awake Swedish Bond Fund 6 Förvaltarna har ordet 7 Innehav 8 Nyckeltal 9 Balans- & resultaträkning 10 Förvaltningsberättelse 11 Awake Global Energy Fund 12 Förvaltarna

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Årsberättelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet. Simplicity Likviditet 55. Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet. Simplicity Likviditet 55. Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10. Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10.31 Jämförelseindex OMRXTBILL Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 %

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Halvårsredogörelse för Plain Capital BronX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Innehåll. VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 5. Förvaltarna har ordet 6. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9

Innehåll. VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 5. Förvaltarna har ordet 6. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9 Årsberättelse 2007 Innehåll VD har ordet 4 Awake Swedish Equity Fund 5 Förvaltarna har ordet 6 Nyckeltal och innehav 8 Förvaltningsberättelse 9 Balans och resultaträkning 9 Awake Swedish Bond Fund 10 Förvaltarna

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Tellus Eqvator 515602-5610

Tellus Eqvator 515602-5610 Halvårsredogörelse för Tellus Eqvator Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Tellus Eqvator 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

Simplicitys Neutral. Halvårsberättelse

Simplicitys Neutral. Halvårsberättelse Simplicitys Neutral Halvårsberättelse 2011.06.30 Förvaltningsberättelse Simplicity Neutral Fondens utveckling under året Fonden vänder sig till den som ser sin investering som långsiktig och vill ha en

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 2 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Årsberättelse för Plain Capital BronX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

IKC Sunrise

IKC Sunrise Årsberättelse för IKC Sunrise Perioden 2012-04-19-2012-12-31 IKC Sunrise 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953 får härmed avge årsberättelse för

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2010

Calgus Delårsrapport 2010 Calgus Delårsrapport 2010 Delårsrapport för första halvåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Sharp Europe

Sharp Europe Årsberättelse för Sharp Europe Perioden 2015-10-16-2015-12-31 Sharp Europe 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Atlant Fonder AB 556631-9710, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09. Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.30 Jämförelseindex S&P GS Commodity Index Tr Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Räntefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop. 1997/98:151 s. 421,

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Augusti 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för augusti 2015 Krona senaste månaden 0,02% Jämförelseindex senaste månaden -0,04% Krona

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016

Quesada Balanserad Org. nr: Halvårsredogörelse 2016 Org. nr: 515602-5040 Halvårsredogörelse 2016 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning

Läs mer

Awake Swedish Equity Fund I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r

Awake Swedish Equity Fund I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r Awake Swedish Equity Fund I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r Innehåll Informationsbroschyr 1 Beskrivning av fonden 1 Värdepappersbolaget 1 Fonden 2 Skatteregler 4 Upphörande och överlåtelse av fondverksamhet

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL Organisationsnummer: 515602-4134 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Historisk avkastning och fondförmögenhetens utveckling Sid 3 Balansräkning

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Plain Capital LunatiX

Plain Capital LunatiX Halvårsredogörelse för Plain Capital LunatiX Perioden 2015-01-15-2015-06-30 Plain Capital LunatiX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes

Läs mer

AKTIE-ANSVAR PERITUS. Organisationsnummer: 515602-1544. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-3

AKTIE-ANSVAR PERITUS. Organisationsnummer: 515602-1544. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-3 AKTIE-ANSVAR PERITUS Organisationsnummer: 515602-1544 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-3 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 4 Balansräkning Sid 5 Noter till

Läs mer

Plain Capital StyX

Plain Capital StyX Årsberättelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-12-31 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Året 2015 har varit en relativt vild åktur. Efter flera år av låg volatilitet på aktiemarknaden

Läs mer

Quesada Försiktig Org. nr: Halvårsredogörelse 2016

Quesada Försiktig Org. nr: Halvårsredogörelse 2016 Org. nr: 515602-5032 Halvårsredogörelse 2016 Placeringsinriktning Quesada Försiktig är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Halvårsredogörelse 2015 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest Fonder AB, ( bolaget ) Fondbolag Aktieinvest Fonder

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden Halvårsredogörelse för Zmart Balanserad Perioden 2016-01-01-2016-06-30 Zmart Balanserad 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Zmartic Fonder AB, 556899-7349, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans. Simplicity Balans 43. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex

Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans. Simplicity Balans 43. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans Org.nr. 515602 3318 Fondens startdatum 2009.05.29 Jämförelseindex MSCI TR Net World Index Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Kort Kreditfond Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen 30 april 2014 Fondbestämmelserna godkänna av Finansinspektionen 19 juni 2014, FI dnr 14-6201 1 Fondens rättsliga

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 2/6 Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Juni 2011 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Juni 2011 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Konsten att använda sunt förnuft Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona Juni 2011

Läs mer

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2011 Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens

Läs mer

INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav

Läs mer

Wahlstedt SEK Overnight Hedge Årsberättelse 2015

Wahlstedt SEK Overnight Hedge Årsberättelse 2015 Årsberättelse 2015 Förvaltningsberättelse Wahlstedt SEK Overnight Hedge är en aktivt förvaltad AIF-fond på den svenska penningmarknaden. Wahlstedt SEK Overnight Hedge avser vara ett placeringserbjudande

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

IKC Avkastningsfond 515602-5230

IKC Avkastningsfond 515602-5230 Halvårsredogörelse för IKC Avkastningsfond Perioden 2015-01-01-2015-06-30 IKC Avkastningsfond 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B 2 SCIENTIA ALPHA I HALVÅRSRAPPORT 2009 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30

Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2009 30 april 2010 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2012

Calgus Delårsrapport 2012 Calgus Delårsrapport 2012 Delårsrapport för första halvåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer