Halvårsberättelse 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Halvårsberättelse 2010"

Transkript

1 Halvårsberättelse 2010

2

3 Innehåll VD har ordet 4 Awake Swedish Equity Fund 6 Förvaltarna har ordet 7 Nyckeltal och innehav 8 Förvaltningsberättelse 9 Balans och resultaträkning 9 Awake Swedish Bond Fund 10 Förvaltarna har ordet 11 Nyckeltal och innehav 12 Förvaltningsberättelse 13 Balans och resultaträkning 13 Awake Global Energy Fund 14 Förvaltarna har ordet 15 Nyckeltal och innehav 16 Förvaltningsberättelse 17 Balans och resultaträkning 17 Ägare och styrelse 18

4 VD har ordet Sällan kan man så rättmätigt som nu beskriva det gångna halvåret som innehållsrikt. Dagligen möts investerare av krigsrubriker från allehanda affärspress. Krönikörer pockar på uppmärksamhet för att belysa det senaste i det som lite slentrianmässigt kallas vår tids största finansiella kris. Vad är det som egentligen har hänt? Är det en, eller rent av flera påföljande bubblor som vid briserandet närmast tycks blåsa liv i ännu en bubbla? Utan att försöka finna syndabockar ska jag nedan beskriva vad vi anser egentligen har hänt, varför vi på Västra Hamnen Fondkommission trots allt ser framtiden an med en rejäl dos tillförsikt, och vad man som investerare i oroliga tider bör bevaka nogsamt. Den utlösande faktorn till krisen är vid det här laget allom bekant. Amerikanska bostadslån till hushåll med svag betalningsförmåga, så kallade subprime lån. Vad som är mindre känt är att amerikanska politiker ända sedan mitten av 1990-talet själva eldat på denna utveckling genom kvantifierade mål för hur mycket bolåneinstituten i USA skulle öka sin utlåning. Denna kreditexpansion medförde inga problem så länge fastighetspriserna fortsatte uppåt. Fastighetsköpare beviljades lån utan att de behövde betala någon handpenning och med månadskostnader långt mycket högre än vad de skulle klara av efter den inledande rabatterade räntan upphört. När priserna på bostadsmarknaden 2007 började vika blev därför väldigt många hushåll allt för högt belånade. Varför tillät många kreditinstitut denna lättsinniga utlåning? Skulle instituten själva inte drabbas hårt vid kunders betalningsinställelse? Svaret är nej. De flesta satt nämligen inte kvar på risken. Denna såldes vidare (värdepapperiserades) till investerare som, visade det sig, inte förstod vad de köpte. Den finansiella innovation som gjorde det möjligt att sälja oprioriterade hypotekslån på finansmarknaden kallades CDO, collateralized debt obligation. En CDO kan närmast liknas vid en andel i en stor pool av hypotekslån. Alla andelar hade dock inte lika rätt. Vissa klassificerades senior och var prioriterade framför lägre andelar. Först när dessa seniora fordringar hade betalats, fick de lägre andelarna betalt. Detta medförde att ratinginstituten ansåg dessa seniora fordringar som mycket säkra och klassificerade dessa med det högsta betyget AAA även om de underliggande tillgångarna egentligen samtliga härstammade från lån till hushåll med svag betalningsförmåga. Andra mindre säkra fordringar paketerades samman med en större mängd säkra fordringar och åtnjöt härigenom även de hög rating. När väl ratinginstituten klassificerade dessa subprime lån AAA öppnades enorma möjligheter. Stora pensions- och hedgefonder investerade mer än gärna i, och banker tillät hög belåning av, tillgångar med något högre avkastning men till synes samma risk som välskötta staters obligationslån. Dessa ideliga ompaketeringar och vidareförsäljningar av hypotekslån medförde att ingen visste var förlusterna till slut skulle hamna. Detta medförde att banker och andra aktörer till sist inte längre ville låna ut pengar till varandra, vilket förvärrade krisen mångfallt. Utan denna kortfristiga likviditet mellan banker avstannar hela det finansiella maskineriet vilket givetvis får stora efterverkningar på den reala ekonomin. Banker med mycket CDOer bland tillgångarna eller stora utgivna lån mot säkerhet i dessa tillgångsslag drabbades mycket hårt. Flera gick i konkurs eller förstatligades samtidigt som centralbanker och regeringar runt om i världen försökte upprätthålla förtroendet för systemet genom att bistå med enorma mängder kortfristig likviditet. Från att ha varit ett hypotekskreditproblem drogs banker snabbt in i krisen och hotade härmed vitala delar av länders ekonomier. För att inte accelerera ner i en ond spiral var centralbanker tvungna att rycka ut och rädda situationen. Men hur förser man marknaden med kapital när det allmänna ränteläget redan är mycket lågt, i vissa fall väldigt nära 0%? Det enda sättet var att ändra sammansättningen på centralbankernas balansräkningar. Istället för att endast låna till konventionella banker började man även låna till andra aktörer såsom investeringsbanker och penningmarknadsfonder. I oktober 2008 tillkännagav Federal Reserve att de även skulle börja köpa kommersiella värdepapper och erbjuda utlåning som det finansiella systemet inte ville eller kunde göra. Halvårsberättelse 4

5 Dessa enorma uppoffringar i form av likviditetstillskott från olika länders centralbanker medförde att fokus skiftades från hypotekslån och dåliga banker till enskilda länders betalningsförmåga. Skulle redan finansiellt trängda länder verkligen klara av de ytterligare lån som dessa finansiella räddningspaket medförde? Vi tror det. Finansmarknadernas viktigaste grundregel stavas nämligen förtroende. Gång på gång har historien visat att länder som är inne i en ekonomisk svacka (ex Mexiko, Thailand, Brasilien, Indonesien) tvingas höja räntorna, skära ned statsutgifterna och försvara sin valuta trots att nationalekonomisk teori förordar det omvända. Allt för att vinna investerarnas förtroende att den utstakade handlingsplanen är kraftfull nog. Kortsiktigt är nämligen förtroende hos marknadens aktörer det absolut enskilt viktigaste. Vår optimism till att länder med budgetproblem fortsatt kan finansiera sina underskott till låg ränta och att konjunkturen verkligen står i begrepp att ta fart är att Federal Reserve, Europeiska centralbanken och Internationella valutafonden agerar föredömligt genom en bibehållen låg räntenivå, tillhandahållande av kortfristig likviditet samt trovärdiga garantier och utfästelser. Trots att förtroende är ett vagt begrepp finns det faktiskt sätt att mäta marknadens uppfattning om hur väl de samlade insatserna motsvarar förväntningarna. Ett sätt är att hålla ett vakande öga på de så kallade TED-spreadarna, det vill säga skillnaden mellan tremånaders interbankränta och motsvarande statspappersränta. Här belyses omedelbart förändringar i bankernas vilja att låna varandra kortfristig likviditet och är en klar indikator på förändringar i riskbeteende. Det är i turbulenta tider som bolag verkligen prövas, tidigare vedertagna sanningar förkastas och den ekonomiska spelplanen ritas om. Jag är därför extra trygg med vår inriktning i Västra Hamnen Fondkommission där fundamental analys genomsyrar allt arbete. Genom god bolagskännedom är fonderna mycket väl positionerade för att kapitalisera på ingångna investeringar. Även affärsområdet Corporate Finance grundliga förarbete har under halvåret resulterat i kapitalanskaffningar på över 100 miljoner kronor till bolag med mycket spännande framtidsutsikter. Tack för förtroendet och fortsatt trevlig sommar! Oscar Ahlgren VD Halvårsberättelse 5

6 Awake Swedish Equity Fund En indexoberoende förvaltning med ett balanserat risktagande. Frihet att välja placeringsalternativ enbart baserat på avkastningspotential och risk är andra kännetecken för fonden som i många avseenden skiljer sig från mängden på den svenska fondmarknaden. Den unika ersättningsmodellen skapar incitament för ett ömsesidigt intresse att över tiden leverera högsta möjliga avkastning. Fondens mål är att över tiden uppvisa en högre avkastning än dess jämförelseindex till en lägre risk. Det innebär att urvalsprocessen för investeringsobjekt är av yttersta vikt. Processen tar sin utgångspunkt i en fundamental värderingsansats där egna analyser och företagsbesök kompletteras med externa analyser. Fonden är en specialfond och antalet placeringar kan koncentreras till ett färre antal bolag än en traditionell värdepappersfond. Investeringar sker utan restriktioner avseende branschtillhörighet eller bolagens storlek. Fonden har även rätt att ha upp till 50% av fondförmögenheten i likvida medel vilket ger möjlighet att sänka risken betydligt om bedömningen av marknadsförhållandena så motiverar. Fondens fria placeringsmandat borgar för att investeringar uteslutande bedöms utifrån avkastning och risk. Månadsavkastning 15% 10% 5% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun -5% % Awake Swedish Equity Fund OMXS30 Månadsavkastning för Awake Swedish Equity Fund respektive OMXS30. Historisk avkastning kr kr kr kr kr kr april 2006 april 2007 april 2008 april 2009 april 2010 Awake Swedish Equity Fund OMXS30 Avkastning för andelsägare som investerat 1 MSEK vid fondstart. Nyckeltal Avkastning sedan fondstart -15,1% Avkastning OMXS30 sedan fondstart -5,1% Andelsvärde 659,7 Fondförmögenhet 318 mkr Riskindikator 0% 10% 20% 30% Fondens historiska standardavvikelse var per ,9%. Branschfördelning Ytterligare information Värdepappersbolag Västra Hamnen Fondkommission AB Energi Råvaror Industri Vård Finans It Kassa Säte Malmö Besöksadress Jungmansgatan 12, Malmö Ansvarig förvaltare Peter Eliasson Förvaringsinstitut Swedbank AB Klagomålsansvarig Oscar Ahlgren Revisor Willard Möller och Karin Löwhagen, SET Revision Tillsynsmyndighet Finansinspektionen Fondens startdatum 3 april 2006 Minsta insättning kr Försäljning och inlösen Månadsvis Fondtyp Specialfond Jämförelseindex OMXS30* Branschfördelningen i fondens innehav. *OMXS30 består av de 30 största bolagen på Stockholmbörsen viktade i förhållande till marknadsvärde. Indexet är inte utdelningsjusterat. Awake Swedish Equity Fund 6

7 Förvaltarna har ordet Awake Swedish Equity Fund steg med ca 5,7% under första halvåret vilket var i linje med jämförelseindex OMXS30. Per halvårsskiftet var fondandelsvärdet 659,7 kr och den samlade fondförmögenheten uppgick till 318 mkr. Marknad Efter en trevande inledning på året satte kurserna fart under mars och april månad till följd av starka bolagsrapporter och höjda prognoser. Stockholmsbörsens index nådde årets hittills högsta nivåer med en uppgång på drygt 13% i slutet av april. Nyhetsflödet under april och maj månad kom dock att mer domineras av statsskuldproblematiken i flertalet europeiska länder snarare än den kraftfulla vinståterhämtningen i bolagen. Grekland var det land som drabbades hårdast och fick svårt att emittera statsobligationer på den internationella räntemarknaden. Flertalet av de s k PIIGS länderna (Portugal, Italien, Irland, Grekland, Spanien) upplevde finansieringsproblem och fick sina kreditbetyg nedgraderade. Den makroekonomiska oron ledde till kraftiga kursfall globalt och Stockholmsbörsen tappade nära 15% under fyra veckor från slutet av april till slutet av maj. Räddningspaket lanserades dock av Euroländerna samt IMF och oron förbyttes till en stadig återhämtning under juni månad. Fonden Vid ingången av året hade fonden en defensiv hållning med en relativt stor exponering mot hälsovårdssektorn, några mindre konjunkturkänsliga företag samt en större andel likvida medel. Vår försiktiga hållning baserade vi på en oro för hur robust den ekonomiska återhämtningen egentligen var och om denna skulle klara ett förtidigt tillbakadragande av stimulansåtgärder genom höjda korträntor och sanering av statsbudgetar. Under senvåren, i samband med de kraftiga börsfallen till följd av PIIGS oron, valde vi emellertid att öka andelen aktier i portföljen. Detta då vi kände oss stärkta av det vi sett levereras i rapporterna från bolagen samtidigt som statsskuldproblematiken tycks borga för en lång period med låga räntor och därmed sämre alternativavkastning. Mycket talar redan också för att 2010 kan komma nära vinstrekordåret 2007 trots ett lägre kapacitetsutnyttjande och än så länge måttlig tillväxt. Detta talar för att börsen sannolikt har mer att ge. De bolag som har bidragit mest till den positiva utvecklingen i fonden under perioden var Medivir, Dannemora Mineral, SKF, H&M, Systemair samt Tele2. Av dessa är både Tele2 och H&M avyttrade. Bolag som bidragit negativt består främst av Unibet, PSI Group, SSAB och Intrum Justitia. Nya innehav i fonden kommer bl a från energisektorn via Alliance Oil och Enquest. Det senare är ett oljebolag som bildats via en sammanslagning av Lundin Petroleums samt brittiska Petrofacs tillgångar i Nordsjön. Ett annat nytt innehav är strålterapiföretaget Elekta. AstraZeneca, som tidigare var ett större innehav i fonden, såldes successivt av då vi inte ville ta risk inför beskedet i Crestorrättegången samt FDAs rådgivande kommittés rekommendation avseende Brilinta. Även innehavet i Getinge har avvecklats, med en god förtjänst, efter att vår målkurs uppnåtts. Medivir uppvisade under första halvåret en stark utveckling varpå vi minskade vårt innehav. Kommentarer innehav Bioteknikföretaget Medivir är alltjämt fondens största innehav. Under första halvåret utlicensierade bolaget delar av försäljningsrättigheterna för Xerclear (Lipsovir) till GSK som idag är störst på behandling av munsår. Dessutom genomförde bolaget framgångsrikt en nyemission som säkrade möjligheterna att själv ta några av de mindre kända projekten längre in i kliniska studier. Syftet med detta är att bolaget ensamt vill ta en större del av värdeskapandet än vad som blir fallet vid en tidig utlicensiering. Till hösten kommer viktiga data från fas II studien avseende TMC435 mot hepatit C att presenteras på en konferens. Handelsbanken har gått igenom denna finanskris i stort sett oskadd men med stadigt ökade marknadsandelar inom samtliga affärsområden. Även om det för tillfället är press på räntenettot till följd av längre löptider på upplåningen samt det allmänt låga ränteläget så tror vi att SHB kommer att få betalt längre fram för sina nyvunna marknadspositioner och relativt lägre upplåningskostnad. Värdehanteringsföretaget Loomis erbjuder värdetransporter samt kontanthanteringstjänster till banker och detaljhandelsföretag i stora delar av Europa och USA, där man är marknadsledare på flertalet marknader. Efter ett ledningsbyte för ca två år sedan verkar bolaget nu äntligen vara på rätt väg vad gäller lönsamhetsmålet och förväntningar finns kring nya strategiska planer redan under hösten där den starka balansräkningen är i fokus. Systemair är ett företag som utvecklar, producerar och säljer ventilationsprodukter såsom fläktar och luftbehandlingsaggregat. Bolaget är främst verksamt i Europa men har på senare år också tagit första steget in på den amerikanska marknaden samt i Indien. Historiken är god och under senaste räkenskapsåret tappade bolaget knappt fyra procent i omsättning med fortsatt god lönsamhet. Systemair signalerar att det är dags för expansion på nytt och har åter börjat genomföra förvärv. Alliance Oil är ett oljebolag som bedriver verksamhet i Ryssland. Bolaget är fullintegrerat vilket innebär att man exploaterar, producerar och raffinerar oljan samt vidaredistribuerar slutprodukten. Anledningen till att man deltar i hela värdekedjan är för att åtnjuta en lägre skattesats än om man enbart exporterar oljan. Alliance genomför nu investeringar i sitt raffinaderi i Khabarovsk som syftar till att öka raffineringskapaciteten samt rullar ut ett digert oljeborrningsprogram som ska dubbla oljeproduktionen inom två år. Detta reflekteras inte i dagens värdering. Awake Swedish Equity Fund 7

8 Nyckeltal för fonden Innehavsrapport Fondförmögenhet kr Andelsvärde 659,70 Antal andelar Utdelning per andel 2,28% Totalavkastning (första halvåret 2010) 5,7% Avkastning OMXS30 (första halvåret 2010) 5,7% Avkastning OMXS30 inkl. utdelningar 8,6% Förvaltningsavgifter Transaktionsavgifter kr kr Omsättning genom närstående värdepappersinstitut 0 Fondens utveckling Fondförmögenhet (Mkr) 2010h ,8 392,7 251,4 495,7 555,8 Andelsvärde 659,70 652,93 448,42 925, ,25 Antal andelar Utgivna andelar Inlösta andelar Utdelning per andel Totalavkastning Avkastning OMXS30 Avk. OMXS30 inkl. utd. 2,28% 10,78% 3,27% 0,65% 0 5,70% 66,1% -48,8% -10,0% 5,0% 5,70% 43,7% -38,8% -5,7% 8,2% 8,56% 46,9% -36,3% -3,0% 10,9% Risk och avkastningsmått Totalrisk (standardavvikelse) 28,3% Totalrisk OMXS30 23,5% Aktiv risk 16,0% Genomsnittlig årsavkastning -3,77% Omsättning Omsättningshastighet 1,796 Omsättning genom närstående värdepappersinstitut 0 Kostnader Förvaltningsavgift kr Transaktionskostnader kr Transaktionskostnader i förhållande till omsättning 0,07% TER (Total Expense Ratio) 0,83% Resultatpremier 0,02% Kostnad vid köp 0% Kostnad vid inlösen* 0% Värdepapper Värde kkr Andel Finansiella instrument upptagna till % handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES Energi % ALLIANCE OIL % ENQUEST % Råvaror % SSAB % Industri % ALFA LAVAL % BE GROUP % INTRUM JUSTITIA % LOOMIS B % MALMBERGS ELEKTR. B % SKF B % SYSTEM AIR % VBG B % Konsument sällanköpsvaror % DUNI % HUSQVARNA B % KAPPAHL % UNIBET % Vård % ELEKTA B % MEDIVIR B % VITROLIFE % Finans % SHB A % It % PSI GROUP SE % Finansiella instrument som är föremål % för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten Råvaror % DANNEMORA MINERAL B % It % DIBS % Summa finansiella instrument % Kassa * 5% Fondförmögenhet % *Alla poster avräknas på affärsdag. Vid halvårsskiftet uppgick nettot av ej likviderade affärer och upplupna insättningar/uttag ur fonden till -230 kkr. *Uttag inom 12 månader från köp debiteras en avgift på upp till 1,5 % av uttagsbeloppet Awake Swedish Equity Fund 8

9 Förvaltningsberättelse För första halvåret 2010 redovisar Awake Swedish Equity Fund en avkastning på 5,7% efter fasta och prestationsbaserade förvaltningsavgifter. Fondens jämförelseindex OMXS30 steg under samma period med 5,7%. Sedan start har Awake Swedish Equity Fund avkastat -15,1 procent vilket uttryckt i årstakt ger en genomsnittligt avkastning på -3,8%. Omsättningshastigheten på fondens innehav uppgick under halvåret till 1,8 och fondens standardavvikelse var 28,3%, båda uttryckt i årstakt. Fondförmögenhet Per den 30 juni 2010 uppgick Awake Swedish Equity Funds fondförmögenhet till 317,8 miljoner kronor. Detta är en minskning med 74,9 miljoner sedan föregånde årsskifte. Under halvåret var summan köpta andelar 0 kronor medan summan sålda andelar uppgick till 100,4 miljoner kronor. Kupong- och preliminärskatt på utdelning belastade fonden med 0,1 miljoner kronor. Fondens kostnader Under första halvåret 2010 belastade fasta och prestationsbaserade förvaltningsarvoden till fondbolaget fonden med 1,6 respektive 0,0 miljoner kronor. En investerare som investerat kr i fonden vid årets ingång har belastats med 50,0 kr i förvaltningskostnader. Fondbestämmelser Inga förändringar har gjorts i fondbestämmelserna under perioden. Finansiella instrument Realiserade värdeförändringar utgörs av skillnaden mellan försäljningsvärde och ursprungligt anskaffningsvärde. Vid beräkning av realiserade värdeförändringar har genomsnittsmetoden använts. Courtagekostnader har inräknats i anskaffningsvärdet och avräknats försäljningsvärdet. Överlåtbara värdepapper har upptagits till marknadsvärde motsvarande sista avslutskurs på balansdagen. Om sådan saknas eller ansetts missvisande har värdering skett i enlighet med den i fondbestämmelserna fastlagda värderingspolicyn. Fonden investerar i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Skatteregler Fonden beskattas för sina inkomster. Fonden får dock göra avdrag för utdelning till andelsägarna. För att undvika dubbelbeskattning lämnar fonden utdelning. Skatt betalas normalt därför inte av fonden. Förvaltare Fonden förvaltas av Peter Eliasson och Per Lönn. Balansräkning Belopp i kkr Tillgångar Finansiella tillgångar med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Kortfristiga fordringar Summa tillgångar Skulder och fondförmögenhet Finansiella intrument med negativt värde Kortfristiga skulder Fondförmögenhet Summa skulder och fondförmögenhet Awake Swedish Equity Fund 9

10 Awake Swedish Bond Fund Awake Swedish Bond Fund kombinerar tryggheten hos ränteplaceringar med avkastningspotentialen hos optioner för att över tiden och med ett mycket begränsat risktagande uppnå en långsiktigt god kapitaltillväxt som överträffar avkastningen i fondens jämförelseindex. Fonden består av två komponenter, en med låg risk och en med hög risk, där placeringarna med låg risk består av räntebärande värdepapper och de med hög risk huvudsakligen utgörs av optioner. Vid varje avräkningstillfälle ska lågriskkomponentens andel av fonden uppgå till minst 90%. Optionsdelen kan i sämsta fall bli värdelös men i bästa fall få ett mycket högt värde. I förvaltningsarbetet innebär detta att vi använder räntan från placeringar i obligationer och certifikat till att köpa standardiserade eller skräddarsydda optioner med intressanta exponeringar som kan bidra till att leverera en avkastning som överstiger den hos en traditionell ränteplacering. Fonden eftersträvar att på årsbasis ha en risknivå, angiven som volatilitet, som uppgår till högst 10%. Durationen, d.v.s. den återstående löptiden, för fondens placeringar skall vara mellan ett och fyra år. Avseende fondens innehav av räntebärande värdepapper får placeringar ske i instrument som är emitterade i svenska kronor samt upp till 20% av fondförmögenheten i Euro eller US Dollar. Månadsavkastning 2% 1% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun % Awake Swedish Bond Fund Index Månadsavkastning för Awake Swedish Bond Fund respektive jämförelseindex. Historisk avkastning kr kr kr kr kr kr februari 2007 februari 2008 februari 2009 februari 2010 Awake Swedish Bond Fund Index Avkastning för andelsägare som investerat 1 MSEK vid fondstart. Nyckeltal Avkastning sedan fondstart 17,93% Avkastning Index sedan fondstart 15,84% Andelsvärde 1 028,94 Fondförmögenhet 241 mkr Riskindikator 0% 10% 20% 30% Fondens historiska standardavvikelse var per ,2%. Värdepappersfördelning Ytterligare information Värdepappersbolag Västra Hamnen Fondkommission AB Certifikat Företagsobligationer Stat och kommun Hypotek Derivat Förlagslån Kassa Fondens innehav fördelade utifrån typ av värdepapper. Säte Malmö Besöksadress Jungmansgatan 12, Malmö Ansvarig förvaltare Per Lönn Förvaringsinstitut Swedbank AB Klagomålsansvarig Oscar Ahlgren Revisorer Willard Möller och Karin Löwhagen, SET Revision Tillsynsmyndighet Finansinspektionen Fondens startdatum 1 februari 2007 Fondtyp Specialfond Försäljning och inlösen Månadsvis Minsta insättning kr Jämförelseindex 50% OMRX T-BOND samt 50% OMRX T-BILL Awake Swedish Bond Fund 10

11 Förvaltarna har ordet Awake Swedish Bond Fund backade med 0,1% under det första halvåret Jämförelseindex, OMRX T-Bond/ OMRX T-Bill, steg under samma period med ca 2,7%. Andelsvärdet uppgick till kr och den samlade fondförmögenheten 241 mkr per halvårsskiftet. Marknad Året inleddes som det förra avslutades med fortsatt minskande kreditspreadar mellan statspapper och företagsobligationer, stora emissioner på företagssidan samt bra utveckling inom high yield obligationer. Bankernas fortsatta försiktighet i kreditgivning samt deras dyrare egna upplåning har gjort det lönsammare för allt fler företag att istället själva emittera certifikat och obligationer. Under våren ökade trycket på ett flertal europeiska länder med stora budgetunderskott och stor statsskuld och dessa fick allt svårare att finansiera sig på kreditmarknaden till rimliga villkor. Grekland var det land som drabbades hårdast men även länder som Portugal, Italien, Irland och Spanien (PIIGS) fick se priserna på sina statsobligationer närma sig skräpstatus. Flertalet av dessa länder fick även sina kreditbetyg sänkta av ratinginstitut. När oron nådde sitt klimax ryktades det även om en kommande nedgradering av Storbritanniens kreditbetyg vilket egentligen säkert hade varit fundamentalt motiverat med tanke på landets enorma statsskuld och budgetunderskott. Den ökade riskaversionen fick bland annat till följd att svenska statspapper utvecklades starkt kontra exempelvis PIIGS länderna som nämndes ovan. Detta eftersom Sveriges starka statsfinanser och balanserade budget är i absolut toppklass, såväl i ett europeiskt som ett internationellt perspektiv. Den finansiella oron bidrog även till att pressa ner långräntorna då förväntningarna om en snar ekonomisk återhämtning har skjutits på framtiden. De ekonomiskt ansträngda länderna genomför, och förväntas genomföra, kraftiga budgetnedskärningar som kommer att påverka tillväxten negativt. den högre avkastningen. Fonden har dessutom investerat i en rad företagsobligationer med god kreditvärdighet, exempelvis Fabege, TeliaSonera och Volvo. Enligt fondbestämmelserna kan en begränsad del av fonden (maximalt 10%) placeras i exempelvis obligationer med högre risk, derivat samt börshandlade fonder, även kallade ETF. I denna del av portföljen har vi haft positioner med hävstång mot ett stigande naturgaspris - amerikanska Henry Hub - via en ETF, exponering mot en positiv oljeprisutveckling via ett certifikat, Xact OMX samt innehav i s k hybridlån i Swedbank och SBAB. Bland fondens positiva bidragsgivare finns bl a hybridlånet i Swedbank, oljecertifikatet, de större hypotekslånen samt positioner i Xact OMX. Bland innehaven som bidragit negativt finns främst positionen i naturgas som inte utvecklades enligt våra förväntningar. Med facit i hand kan man konstatera att en något längre duration hade varit att föredra under inledningen av detta år då låga långräntor visade sig kunna bli lägre och statsfinansiell oro i Europa fick svenska statspapper att stiga i värde relativt företagsobligationer. Vår syn på en återhämtning i den svenska konjunkturen står alltjämt fast liksom vår tro att Riksbanken kommer att fortsätta sin strävan att normalisera korträntan. Liksom tidigare anser vi också att risk/reward är mindre tilltalande med innehav på längre löptider varför vi väljer att tills vidare även ha en kortare duration. Likaså fortsätter vi att föredra exponering mot företagsobligationer och hypotekslån framför statspapper. Fonden Awake Swedish Bond Fund har under det första halvåret 2010 haft en duration (genomsnittlig löptid) i portföljen som legat i den nedre delen av intervallet ett till fyra år som fondbestämmelserna anger. Anledningen till den relativt sett kortare durationen är att vi sett en överhängande risk för att korträntorna skulle stiga i takt med att en ekonomisk återhämtning skulle kräva en normaliserad reporänta. Ur ett risk/reward perspektiv framstod det som klart sämre att ligga längre ut på räntekurvan i denna fas av historiskt låga långräntor. Ett utfall med stigande långräntor hade då riskerat leda till en klart negativ avkastning i fonden. Fondens innehav har till stor del bestått av säkerställda obligationer utgivna av svenska hypoteksinstitut såsom SEB Hypotek, Swedbank Hypotek, och Länsförsäkringar Hypotek för att nämna några. Vi tycker att den ränteskillnad som dessa erbjuder jämfört med statspapper är attraktiv och den något högre risknivån får betecknas som acceptabel givet Awake Swedish Bond Fund 11

12 Nyckeltal för fonden Innehavsrapport Fondförmögenhet kr Andelsvärde 1 028,94 Antal andelar Utdelning per andel 2,03% Totalavkastning (första halvåret 2010) -0,1% Avkastning jämförelseindex* (första halvåret 2010) 2,8% Förvaltningsavgifter kr Transaktionsavgifter kr Omsättning genom närstående värdepappersinstitut 0 Fondens utveckling 2010h Fondförmögenhet (Mkr) 240,9 341,0 135,3 185,4 Andelsvärde 1 028, , ,9 1051,0 Antal andelar Utgivna andelar Inlösta andelar Utdelning per andel 2,0% 7,8% 4,2% 0 Totalavkastning -0,1% 8,6% 3,5% 5,10% Avkastning index* 2,8% -0,3% 10,0% 2,74% Risk och avkastningsmått Totalrisk (standardavvikelse) 2,4% Totalrisk jämförelseindex* 3,0% Sharpekvot 1,6 Genomsnittlig årsavkastning 5,0% Omsättning Omsättningshastighet 1,2 Omsättning genom närstående värdepappersinstitut 0 Kostnader Förvaltningsavgift kr Transaktionskostnader kr Transaktionskostnader i förhållande till omsättning 0,03% TER (Total Expense Ratio) 0,58% Resultatpremier 0,0% Kostnad vid köp 0% Kostnad vid inlösen** 0% Värdepapper Värde kkr Andel Finansiella instrument upptagna till % handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES Certifikat % FABEGE 0% % Företagsobligationer % SBAB 7,16 12/ % TELIASONERA 5% % VOLVO TREASURY 3, % VOLVO TREASURY 4, % VOLVO FINANS , % Stat och kommun % STOCKHOLM STAD % SUNDSVALL % Hypotek % LFHYP 504 4, % SEB % % SWEDHYP % SWEDHYP 4,25% % Finansiella instrument som är föremål % för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten Råvarucertifikat % OEC OLJA ABN % Övriga finansiella instrument % Förlagslån % SWED FRN 10/ % Summa finansiella instrument % Kassa * 5% Fondförmögenhet % *Alla poster avräknas på affärsdag. Vid halvårskiftet uppgick nettot av ej likviderade affärer och upplupna insättningar/uttag ur fonden till -266 kkr. *Jämförelseindex består av 50% OMRX T-BOND samt 50% OMRX T-BILL. **Uttag inom 12 månader från köp debiteras en avgift på upp till 1,5% av uttagsbeloppet. Awake Swedish Bond Fund 12

VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 6. Förvaltarna har ordet 7. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9. Balans- och resultaträkning 9

VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 6. Förvaltarna har ordet 7. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9. Balans- och resultaträkning 9 Årsberättelse 2010 Innehåll VD har ordet 4 Awake Swedish Equity Fund 6 Förvaltarna har ordet 7 Nyckeltal och innehav 8 Förvaltningsberättelse 9 Balans- och resultaträkning 9 Awake Swedish Bond Fund 10

Läs mer

Halvårsberättelse 2011

Halvårsberättelse 2011 Halvårsberättelse 2011 Innehåll VD har ordet 4 Awake Swedish Equity Fund 6 Förvaltarna har ordet 7 Nyckeltal och innehav 8 Förvaltningsberättelse 9 Balans- och resultaträkning 9 Awake Swedish Bond Fund

Läs mer

ZENIT I KORTHET FÖRVALTNINGSMÅL AVGIFTER OCH TECKNING TILLSYN FONDBOLAG

ZENIT I KORTHET FÖRVALTNINGSMÅL AVGIFTER OCH TECKNING TILLSYN FONDBOLAG ÅRSBERÄTTELSE 2011 ZENIT I KORTHET Strategi: Lång/kort global aktiefond Startdag: 1 juli 1996 Förvaltningsansvarig: Per Josefsson FÖRVALTNINGSMÅL Avkastningsmål: Absolut avkastning Avkastningsnivå: Högre

Läs mer

Awake Global Energy Fund Informationsbroschyr

Awake Global Energy Fund Informationsbroschyr Awake Global Energy Fund Informationsbroschyr Innehåll Informationsbroschyr 1 Beskrivning av fonden 1 Värdepappersbolaget 1 Fonden 2 Skatteregler 4 Upphörande och överlåtelse av fondverksamhet 4 Fondbestämmelser

Läs mer

Halvårsredogörelse. Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen

Halvårsredogörelse. Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen Halvårsredogörelse Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen Innehåll INLEDNING 3 VD-ord 4 Risk 5 Den starka början på svenska börsåret kom av sig 6 Marknadssyn AKTIEFONDER 7 Catella Reavinstfond 8 Catella

Läs mer

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten 2010 inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

Awake Swedish Bond Fund Informationsbroschyr

Awake Swedish Bond Fund Informationsbroschyr Awake Swedish Bond Fund Informationsbroschyr Innehåll Informationsbroschyr 1 Beskrivning av fonden 1 Värdepappersbolaget 1 Fonden 2 Skatteregler 4 Upphörande och överlåtelse av fondverksamhet 4 Fondbestämmelser

Läs mer

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE SELECT SVERIGE PLACERINGSINRIKTNING Select Sverige är en aktiefond med särskild inriktning på placeringar i finansiella instrument som främst handlas på marknader i Sverige, som är reglerade och öppna

Läs mer

Utdelning i HQ Fonders fonder

Utdelning i HQ Fonders fonder helårsrapport 2009 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Svea Aktiefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14

Läs mer

NORRSKEN 2014 NORRSKEN

NORRSKEN 2014 NORRSKEN NORRSKEN PLACERINGSINRIKTNING Norrsken är en aktieorienterad hedgefond med en marknadsneutral inriktning. Förvaltningsstrategin är eventdriven där förvaltarna fokuserar på publika bolag där det skett en

Läs mer

AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009

AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009 AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009 Lipper Fund Awards Bästa Svenska Aktiefond på 10 år Lipper Fund Awards Bästa Blandfond på 5 och 10 år Lipper Fund Awards Bästa Räntefond på 5 år Privata Affärer

Läs mer

halvårsredogörelse för fonder 2012 Information om fondbolaget 25 26 Skatteregler 27 Ordlista 27

halvårsredogörelse för fonder 2012 Information om fondbolaget 25 26 Skatteregler 27 Ordlista 27 l a n n e b o f o n d e r halvårsredogörelse för fonder 2012 Aktiemarknaden 2 3 Våra förvaltare 4 Lannebo Mixfond 5 8 Lannebo Småbolag 9 11 Lannebo Sverige 12 14 Lannebo Sverige 130/30 15 17 Lannebo Vision

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... 12 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN... 15 SKANDIA IDÉER FÖR LIVET...

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49 HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-kommentar 3 Varsam 4 Försiktig 4 Balanserad 5 Offensiv 5 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 6 Sverige Obligationer

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter...

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter... l a n n e b o f o n d e r HALVÅRSREDOGÖRELSE f r fonder 2013 foto: ISToCKPHoTo Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond... 6 9 Lannebo Småbolag... 10 13 Lannebo Småbolag Select... 14 16

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 2010

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 2010 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2010 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv 2010 1 Innehåll Innehåll... 2 VD har ordet.... 3 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2015. Carnegie Fonder AB

HALVÅRSRAPPORT 2015. Carnegie Fonder AB HALVÅRSRAPPORT 2015 PRIVATBANK LEDARE Carnegie Fonder AB Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...12

Läs mer

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare Sverigefonden Närmar vi oss fort- en ny farande stor börsuppgång? lågt värderad Gör ditt fondsparande stryktåligare Garantums grundare om nyheter i Peritus Graal Kvanthedge steg 11, i fjol Förändringar

Läs mer

Årsberättelse för fonder 2011

Årsberättelse för fonder 2011 L A N N E B O F O N D E R Årsberättelse för fonder 2011 Foto: Hans-Peter Huber / folio I N N E H Å L L Våra förvaltare 2 Lannebo Sverige 12 14 Styrelsens och VD:s underskrift 25 Information om fondbolaget

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

Andra AP-fonden 2008/2009

Andra AP-fonden 2008/2009 Andra AP-fonden 2008/2009 ANDRA AP-FONDEN 2008/2009 1 Eva Halvarsson VD, sid 6-7 Detta är Andra-AP fonden Innehåll: 4-5 Mål och resultat 6-7 VD har ordet 8 Pensionssystemet 9-12 Vår roll i pensionssystemet

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2.

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2009 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Gamla Liv) driver traditionell

Läs mer

AP7. årsredovisning 2010

AP7. årsredovisning 2010 AP7 årsredovisning 2010 Den som inte vill eller kan välja ska få minst lika bra pension som andra. Innehåll Vd-ord 3 Ett händelserikt år 5 Såfa för de som inte vill välja 6 Aktier i ett längre perspektiv

Läs mer

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Aktiemarknaden steg under första halvåret 2013 med 9,14 %. Utvecklingen uppvisade

Läs mer

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4 Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4 NEKTAR I KORTHET Strategi: Hedgefond. Makro och relativprissättning i räntemarknader Startdag: 1 januari 1998 Förvaltningsansvariga: Martin Larsén och Patrik Olsson FÖRVALTNINGSMÅL

Läs mer

VD har ordet... 3. Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar. Enter Sverige... 4. Enter Sverige Pro... 8. Enter Select...

VD har ordet... 3. Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar. Enter Sverige... 4. Enter Sverige Pro... 8. Enter Select... VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select..... 12 Enter Select Pro..... 16 Enter Maximal.... 20 Enter Maximal Pro.....

Läs mer

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell.

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. LANNEBO FONDER Årsredovisning 2005 Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. Anders Lannebo Styrelseordförande Född 1944.

Läs mer

EKVATOR LIKVIDITETSSTRATEGI 2014

EKVATOR LIKVIDITETSSTRATEGI 2014 EKVATOR LIKVIDITETSSTRATEGI PLACERINGSINRIKTNING Ekvator Likviditetsstrategi är en aktivt förvaltad fond som främst investerar i räntebärande tillgångar i syfte att skapa en långsiktigt konkurrenskraftig

Läs mer

HELÅRSRAPPORT 2012. Carnegie Fonder AB

HELÅRSRAPPORT 2012. Carnegie Fonder AB PRIVATBANK LEDARE HELÅRSRAPPORT 1 Carnegie Fonder AB Innehå Innehå Koncernöversikt... VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...1

Läs mer