Kreditcertifikat High Yield Europa nr 1885

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kreditcertifikat High Yield Europa nr 1885"

Transkript

1 Kreditcertifikat High Yield Europa nr 1885 TECKNA DIG SENAST 20 MAJ 2014 KREDITBEROENDE SKYDD/RISK Kreditcertifikat High Yield Europa nr 1885 EGENSKAPER INDIKATIVT 5% PER ÅR MED ÅRLIG UTBETALNING 3 EXPONERING MOT HÖG- AVKASTANDE FÖRETAGS- OBLIGATIONER VEM PASSAR PLACERINGEN? Kreditcertifikat High Yield Europa nr 1885 passar dig som söker en ränteliknande placering med en god löpande ränta (kupong) som är högre än i en traditionell ränteplacering. Möjligen söker du efter ett alternativ till att göra en direktinvestering i företagsobligationer. Kreditcertifikat High Yield Europa nr 1885 Lägre risk KAPITALSKYDD EJ KAPITALSKYDD HÄVSTÅNG Bankkonto Kreditberoende skydd/risk Högre risk Marknadsföringsmaterial VAD UTMÄRKER PLACERINGEN? Den högre räntan fås genom att återbetalningsbeloppet och räntan är knutna till ett index med högavkastande europeiska företagsobligationer, som ges ut av 60 referensbolag (High Yieldbolag). Konstruktionen liknar en traditionell obligation men återbetalningen är kopplad till utifall det sker kredithändelser hos referensbolagen. I sådana fall kan din investering påverkas negativt. Det är därför viktigt att du sätter dig in i betydelsen och effekten av de kredithändelser som beskrivs i broschyren. VILKA RISKER TAR DU? Placeringen har två huvudsakliga risker, som båda är kreditrisker. Den ena är i det fall utgivaren av placeringen (emittenten) inte skulle kunna fullgöra sina åtaganden. Den andra är kopplad till de 60 referensbolagen. Om det sker många kredithändelser får det stora negativa konsekvenser för din investering. Kredithändelse 7 till 24 påverkar din ränta och ditt slutliga återbetalningsbelopp minskas med ca 5,56%-enheter per kredithändelse. Vid 24 eller fler kredithändelser förlorar du hela ditt investerade belopp. Emissionskurs (2% courtage tillkommer) 1 100% Kapitalskydd Kreditberoende skydd/risk 2 100% Återbetalning av nominellt återbetalningsbelopp vid 0-6 kredithändelser 100% Minskning av nominellt belopp vid 7-24 kredithändelser ca 5,56% per händelse Kreditberoende skydd/risk Nej 60 referensbolag i itraxx Crossover Series 21 Index Indikativ kupong 3 5% per år Kupongen beräknas på utestående nominellt belopp. Utbetalning sker årsvis i efterskott. Kupongen indikativ och kan som lägst uppgå till 3,5% Löptid Emittent ISIN ca 5 år Svenska Handelsbanken AB (publ) (S&P: AA- / Moody s: Aa3) SE Fotnotsförklaring finns på sidan 3 Senast uppdaterad

2 VIKTIGT OM RISKER Alla placeringar är förenade med risker. Här har vi sammanfattat de viktigaste riskerna med köp av Kreditcertifikat High Yield Europa nr Mer information finns i avsnittet Riskfaktorer i Grundprospektet, daterat 26 mars 2014, för Handelsbankens Warrant- och Certifikatprogram. Du kan hämta Grundprospektet på garantum.se. Om broschyren Denna broschyr utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett bild av erbjudandet och placeringen. Mer information finns i emittentens prospekt som innehåller en komplett beskrivning av emittenten, de bindande villkoren för placeringen och Garantums erbjudande. Innan beslut tas om en investering uppmanas investerare att ta del av det fullständiga prospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor. Informationen finns tillgänglig på eller kan erhållas genom att kontakta Garantum på telefon OM RISKER En investering i placeringen är förenad med ett antal riskfaktorer. Här har vi sammanfattat de viktigaste riskerna med köp av Kreditcertifikat High Yield Europa nr För mer utförlig information om dessa och övriga riskfaktorer, vänligen ta kontakt med Garantum. Kreditrisk Vid köp av Kreditcertifikat High Yield Europa nr 1885 tar investeraren en kreditrisk på emittenten, Svenska Handelsbanken AB (publ), som ger ut Kreditcertifikat High Yield Europa nr Med kreditrisk menas att Svenska Handelsbanken AB (publ) inte skulle kunna fullfölja sina åtaganden gentemot investeraren. Med åtaganden avses återbetalning på återbetalningsdagen enligt placeringsvillkoren samt de löpande kupongutbetalningarna. Om Svenska Handelsbanken AB (publ) skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela eller stora delar av sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Ett sätt att bedöma kreditvärdigheten hos Svenska Handelsbanken AB (publ) är att titta på kreditvärdighetsbetyget som är AA- enligt Standard & Poor s (AAA representerar högsta möjliga kreditbetyg medan D är lägsta), Aa3 enligt Moody s (Aaa representerar högsta möjliga kreditbetyg medan C är lägsta) samt AA- enligt Fitch (AAA representerar högsta möjliga kreditbetyg medan CCC- är lägsta). För information om eventuella förändringar i kreditbetyg se vår hemsida www. garantum.se för aktuell information. Investeringen omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. I Kreditcertifikat High Yield Europa nr 1885 tar du utöver en kreditrisk på emittenten även en kreditrisk på referensbolagen som reflekterar indexet itraxx Crossover Series 21 Index vid observationsperiodens början. De 6 första kredithändelserna har ingen effekt på placeringen. Eventuella efterföljande kredithändelser (7 24) i referensbolagen minskar utestående nominellt belopp och återbetalningsbelopp med ca 5,56 procentenheter per kredithändelse. Detta innebär att du kan förlora delar eller hela ditt investerade belopp. Mer om kredithändelser och referensbolagen finns på sidan 4. Likviditetsrisk (andrahandsmarknad) Placeringen har en fast löptid på ca 5 år och ska i första hand ses som en investering under dess hela livslängd. Under normala marknadsförhållanden är det möjligt att i förtid sälja till aktuell marknadskurs på NASDAQ OMX Stockholm där Garantum ställer dagliga köpkurser. Garantum kan i vissa fall ställa säljkurser. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid, vilket innebär att det kan vara svårt eller omöjligt att sälja produkten. Kurserna på andrahandsmarknaden kan bli såväl högre som lägre än teckningsbeloppet. Prissättningen på andrahandsmarknaden bygger på vedertagna matematiska beräkningsmodeller och är beroende av återstående löptid, aktuellt ränteläge, aktuella kreditbetyg, underliggande marknadsutveckling och kursrörligheten (volatiliteten) i marknaden. Utifrån dessa parametrar framräknas ett marknadsvärde som investeraren kan sälja till under löptiden. Courtage kan tillkomma vid försäljning på andrahandsmarknaden. Emittenten kan även i vissa begränsade situationer lösa in placeringen i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungliga investerade beloppet. Valutarisk Placeringen är noterad i svenska kronor och valutakursförändringar påverkar varken negativt eller positivt kupongen eller det nominella beloppet som är knutet till referensbolagen i placeringen. Exponeringsrisk Utvecklingen för den underliggande exponeringen (referensbolagen) är avgörande för beräkningen av det slutliga resultatet i placeringen. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker och/eller politiska risker. En investering i placeringen kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande exponeringen. Ränterisk Ränteförändringar under löptiden påverkar placeringens ingående byggstenar vilket kan medföra att placeringens marknadsvärde förändras, positivt eller negativt. Det kan också innebära att marknadsvärdet avviker från ett av investeraren förväntat värde baserat på utvecklingen i den underliggande tillgången. Marknadsrisk En Kreditcertifikat är en obligation vars återbetalningsbelopp kopplas till kreditmarknaden och är en funktion av kreditrisken i ett eller flera referensbolag, utöver kreditrisken gentemot emittenten. Under löptiden påverkas Kreditcertifikatens marknadsvärde av det generella ränteläget, aktuella kreditspreadar samt eventuella kredithändelser. Komplexitet i placeringen Avkastningen i strukturerade placeringar bestäms ibland av komplicerade samband som kan vara svåra att förstå och som i sin tur gör det svårt att jämföra placeringen med andra placeringsalternativ. Innan du köper en viss strukturerad placering bör du sätta dig in i hur den fungerar. Marknadsavbrott och särskilda händelser Om marknadsavbrott eller andra särskilda händelser inträffar kan Svenska Handelsbanken AB (publ) behöva göra vissa ändringar i beräkningen eller byta ut den underliggande tillgången mot en annan. Svenska Handelsbanken AB (publ) får göra sådana ändringar i villkoren som Svenska Handelsbanken AB (publ) bedömer nödvändiga i samband med de särskilda händelser som anges i Grundprospektet. Med marknadsavbrott och andra särskilda händelser menas bland annat att: Handeln med tillgången avbryts eller att det inte finns någon officiell kurs att tillgå. Tillgången (om det är en aktie) avnoteras, bolaget sätts i konkurs eller likvidation, genomför en aktiesplit, nyemission, återköp eller liknande. Det sker en lagändring eller att emittenten får ökade riskhanteringskostnader. Om emittenten Svenska Handelsbanken AB (publ) bedömer att det inte är ett rimligt alternativ att göra en ändring eller byta ut den underliggande tillgången får emittenten göra en förtida beräkning av avkastningen. Underliggande nominellt belopp kan då vara såväl högre som lägre än investeringsbeloppet. Icke kapitalskyddad Kreditcertifikat High Yield Europa nr 1885 är inte kapitalskyddad. Återbetalning av placerat belopp är beroende av eventuella kredithändelser för referensbolagen och du riskerar att förlora delar eller hela det investerade beloppet i händelse av 7 eller fler kredithändelser i referensbolagen. Vid 24 kredithändelser så är hela det utestående nominella beloppet utraderat och återbetalningsbeloppet blir då noll kronor. I denna marknadsföringsbroschyr kan det finnas asterisker angivna som i sådana fall avser följande: * historisk information, ** simulerad historisk information samt *** information som endast utgör exempel för att underlätta förståelsen av placeringen. Utförligare förklaringar om detta finns på sista sidan i detta marknadsföringsmaterial.

3 Investera i företagsobligationer Kreditcertifikat High Yield Europa nr 1885 Kreditcertifikat High Yield Europa ger möjlighet till en hög, årlig ränta. Placeringen är knuten till ett index med 60 högavkastande europeiska företagsobligationer som har blivit ett intressant placeringsalternativ på grund av den osäkerhet som råder i marknaden. I indexet återfinns bland annat bolag som Stena, Peugeot och Stora Enso. Möjlighet till hög ränta med kontinuerlig utbetalning 3 Kreditcertifikat High Yield Europa drar nytta av de höga räntenivåer som sk. high yield-bolag ger för närvarande. Placeringen innehåller en avkastningsnivå som ligger på indikativt 5% per år. Samtliga kupongutbetalningar baseras på det utestående nominella beloppet. Det ger en placering med hög ränta jämfört med traditionella ränteplaceringar. Kredithändelser minskar utestående nominellt belopp och påverkar kupongen Placeringens konstruktion är liknande en aktieindexobligation men erbjuder inget kapitalskydd. Istället har placeringen ett kreditberoende skydd/risk vilket innebär att utestående nominellt belopp och återbetalningsbelopp är beroende av om det sker några kredithändelser i referensbolagen under observationsperioden (17 juni till 20 juni 2019). Referensbolagen består av 60 europeiska sk. high yield-bolag som reflekterar indexet itraxx Crossover Series 21 Index vid observationsperiodens början. För det fall en kredithändelse inträffar i något av referensbolagen så har man ett skydd mot de 6 första kredithändelserna. För kredithändelse 7-24 kommer det nominella återbetalningsbeloppet att minskas med ca 5,56%-enheter per kredithändelse. Det påverkar i sin tur storleken på kupongen som minskar, räknat i kronor. Om exempelvis 10 bolag drabbas av en kredithändelse räknas bara de 4 sista kredithändelserna. Då blir utestående nominellt belopp, och återbetalningsbeloppet, 77,76% av det nominella belopp som ursprungligen investerades [100% - (5,56% x 4)]. Då räntan beräknas på nominellt belopp påverkas, förutom återbetalningsbeloppet, även kupongen i kronor negativt under återstående löptid. Utöver risken med kredithändelser har man som i alla obligationsplaceringar en kreditrisk gentemot emittenten, dvs. Svenska Handelsbanken AB (publ). Under Viktigt om risker på sidan två finns utförlig information om kreditrisker och andra riskfaktorer. 100 Investerat År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 belopp, exkl. 2% courtage Återbetalningsbelopp: (5,56% x antalet kredithändelser, händelse 1-6 räknas inte) Bilden. Kupongen motsvarar 5% indikativt på årsbasis och beräkningen baseras på antalet dagar som har passerat i förhållande till ett helt år för respektive årlig ränteperiod. arna kommer att ske årligen i juli med start 20 juli 2015 och slut 18 juli Placeringen kan ge en hög årlig avkastning som överstiger räntebärande alternativ, även vid ett flertal kredithändelser. Kredithändelser är historiskt sett relativt ovanliga i itraxx Crossover Series. Placeringen har ett kredithändelseberoende skydd/risk upp till 6 kredithändelser, vid fler händelser reduceras utestående nominellt belopp/återbetalningsbelopp. De få historiska kredithändelserna itraxx Crossover Series är ingen garanti/indikation för om indexets framtida utveckling. 1. Emissionskursen anges exklusive 2% courtage. 2. Kreditcertifikat High Yield Europa är inte kapitalskyddad och utestående nominellt belopp och återbetalningsbelopp är beroende av antalet kredithändelser hos referensbolagen. 3. Kupongen är indikativ och fastställs senast på placeringens startdag. Den kan både bli högre eller lägre än indikerat. Anmälan är bindande under förutsättning att nivån inte fastställs till under 3,5% per år. Se emittentens slutliga villkor för utförlig information om placeringsvillkoren. Allt material finns på eller kan rekvireras via telefon Handel med finansiella instrument innebär alltid ett risktagande. Investerade pengar kan såväl öka som minska i värde. Återbetalning är beroende av att emittenten inte hamnar på obestånd eller försätts i konkurs, vilket kan leda till att en investering helt eller delvis förloras.

4 Om High Yield Kreditcertifikat High Yield Europa nr 1885 Vad menas med High Yield? High Yield, eller högavkastande obligationer, ges ut av företag som vanligen har en kreditvärdighet som är lägre än exempelvis BBB från Standard & Poor s. Sålunda har dessa obligationer en högre risk än obligationer med en högre kreditvärdighet. Investerare i high yield-bolag får normalt en högre avkastning eftersom man tar en betydligt högre risk. Den risk man tar är bland annat att ett eller flera av de relevanta företagen inte i rätt tid erlägger betalning av skulder, ingår insolvensförfarande eller liknande förfarande inom observationsperioden som löper från 17 juni 2014 till 20 juni Då uppstår en sk. kredithändelse vilket i denna placering reducerar utestående nominellt belopp samt återbetalningsbelopp med ca 5,56% per kredithändelse för kredithändelse Vad är en kredithändelse? En kredithändelse kan inträffa när som helst under observationsperioden och urvalet av kredithändelser motsvarar vad som är vanligt förekommande på kreditderivatmarknaden. I emittentens prospekt och slutliga villkor beskrivs definitioner av kredithändelser närmare. Exempel på vanliga kredithändelser är: Utebliven betalning. Referensbolaget underlåter att i rätt tid erlägga betalning på finansiell skuld (eller under garanti för finansiell skuld). Omläggning av skulder. Referensbolaget ingår i någon form av ackord, skuldsanering eller liknande med avseende på sina skulder. Insolvensförfarande. Referensbolaget försätts i konkurs, träder i likvidation eller blir föremål för annat liknande förfarande. Tabell: Förklaring av olika kreditbetyg Moody s S&P Förklaring Investment grade Aaa AAA Högsta kreditvärdigheten. Aa1, Aa2, Aa3 AA+, AA, AA- Hög kreditvärdighet där kreditrisken bedöms som väldigt låg. A1, A2, A3 A+, A, A- Kreditvärdighet över snittet, men där kreditrisken kan öka över tiden. Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB- Kreditvärdighet på medelnivå som anses fullgod på kort sikt, men där förhållandena kan ändras p.g.a. externa faktorer. Speculative grade (Även benämnt High Yield) Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB- Kreditvärdigheten anses som osäker och kan ändras relativt snabbt beroende på konjunkturen eller andra faktorer. B1, B2, B3 B+, B, B- Hög kreditrisk där kreditvärdigheten varierar kraftigt med konjunkturläget. Caa1, Caa2, Caa3 CCC+, CCC, CCC- Väldigt låg kreditvärdighet och beroende av ett bra konjunkturläge för att kunna fullfölja sina åtaganden. Ca CC Obligationerna kan anses som väldigt spekulativa och företaget riskerar att gå i konkurs. C C Extremt låg kreditvärdighet. Företaget har inte ställt in betalningarna på sina obligationer/lån men kan redan vara i konkurs. (Källa: Moody s och S&P) Referensbolagen Kreditcertifikat High Yield Europa är knuten till ett index som innehåller 60 europeiska high yield-bolag, itraxx Crossover Series 21 Index. Bolag som för närvarande ingår S&P Moody s Land Abengoa SA B B2 Spanien Alcatel-Lucent B- B3 Frankrike Alstom SA BBB Baa3 Frankrike Altice Finco SA NR B3 Luxemburg ArcelorMittal BB+ Ba1 Luxemburg Ardagh Packaging Finance PLC NR Caa1 Irland Astaldi SpA B+ B1 Italien Beni Stabili SpA NR NR Italien Brisa Concessao Rodoviaria SA NR Ba2 Portugal British Airways PLC BB B1 Storbritannien Cable & Wireless Ltd BB NR Storbritannien Cerved Group SpA B B2 Italien CIR-Compagnie Industriali Riunite SpA BB NR Italien CNH Industrial NV BB+ Ba1 Nederländerna ConvaTec Healthcare E SA NR B3 Luxemburg Dixons Retail PLC NR B1 Storbritannien EDP - Energias de Portugal SA BB+ Ba1 Portugal Fiat SpA BB- B1 Italien Finmeccanica SpA BB+ Ba1 Italien Galp Energia SGPS SA NR NR Portugal HeidelbergCement AG NR Ba1 Tyskland Hellenic Telecommunications Org. SA BB- B2 Grekland Hochtief AG NR NR Tyskland INEOS Group Holdings SA B+ NR Luxemburg Jaguar Land Rover Automotive PLC BB Ba2 Storbritannien Ladbrokes PLC BB Ba2 Storbritannien Lafarge SA BB+ Ba1 Frankrike Louis Dreyfus Commodities BV NR NR Frankrike Melia Hotels International SA NR NR Spanien Metsa Board OYJ B+ B2 Finland New Look Bondco I Plc NR B1 Storbritannien Nokia OYJ B+ B1 Finland Norske Skogindustrier ASA CCC+ Caa2 Norge NXP BV / NXP Funding LLC NR NR Nederländerna Peugeot SA B+ B1 Frankrike Play Finance 1 SA NR B2 Polen Portugal Telecom International Finance BV BB Ba2 Portugal Rallye SA NR NR Frankrike Rexel SA BB Ba2 Frankrike Schaeffler Finance BV NR Ba2 Tyskland Smurfit Kappa Acquisitions BB+ Ba2 Irland Societe Air France SA NR NR Frankrike Stena AB BB Ba3 Sverige Stora Enso OYJ BB Ba2 Finland Sunrise Communications Holdings SA B+ B1 Schweiz Techem GmbH B+ Ba3 Tyskland Telecom Italia SpA BB+ Ba1 Italien ThyssenKrupp AG BB Ba1 Tyskland Trionista Holdco GmbH NR B1 Tyskland TUI AG B B2 Tyskland TVN Finance Corp III AB NR B1 Polen UCB SA NR NR Belgien Unilabs Subholding AB NR B3 Luxemburg Unitymedia KabelBW GmbH BB- B1 Tyskland UPC Holding BV BB- Ba3 Nederländerna UPM-Kymmene OYJ BB Ba1 Finland Virgin Media Finance PLC BB- B2 Storbritannien Vougeot Bidco PLC B B2 Storbritannien Wendel SA BB+ NR Frankrike Wind Acquisition Finance SA NR B3 Italien Källa: Markit och Bloomberg NR = Rating saknas

5 Kreditcertifikat High Yield Europa nr 1885 Räkneexempel *** Återbetalningsbelopp i förhållande till antalet kredithändelser Diagrammet till vänster nedan visar hur återbetalningsbeloppet och kupongutbetalningarna påverkas av antalet kredithändelser i referensbolagen. I exemplet har det antagits att samtliga kredit- Möjligt återbetalningsbelopp*** händelser sker redan under det första året. I praktiken skulle de sammanlagda kupongerna sannolikt vara högre, givet att alla kredithändelser inte skett under år 1. Sedan 2005 har det som mest skett 6 kredithändelser i itraxx Crossover vilket skett i serie 8-10 av indexet. Antal historiska kredithändelser* 140% 120% 7 100% 6 80% 60% 40% % 1 0% Diagrammet. Staplarna i grått visar återbetalningsbeloppet och staplarna i orange visar de sammanlagda kupongerna, baserat på en fastställd kupongnivå på 5% på årsbasis. Diagrammet. Staplarna i orange visar antalet historiska kredithändelser i de tidigare serierna (5-års serier) av det index som ingår i Kreditcertifikat High Yield Europa. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Räkneexempel *** Exemplen i tabellen nedan visar utvecklingen för nominellt 1 Mkr (exkl. courtage 2%, kr) som investerats i Kreditcertifikat High Yield Europa, baserat på en fastställd kupong som motsvarar 5%. Vid beräkningen av de sammanlagda kupongutbetalningarna nedan har utgångspunkten varit att samtliga kredithändelser skett redan under första året. I praktiken kommer de sammanlagda kupongerna sannolikt att vara högre, givet att samtliga kredithändelser inte sker under år 1. Även om ett stort antal kredithändelser skulle ske ger kupongerna en god buffert för det fall att återbetalningsbeloppet skulle bli kraftigt reducerat. Antal kredithändelser under löptiden Investerat nom. belopp (2% courtage tillkommer) Total kupong i procent (utbetalas årsvis) Återbetalningsbelopp kreditberoende skydd/risk (exkl. kupongerna) Summa kupongutbetalningar Totalt återbetalt belopp Effektiv årsavkastning (inkl. samtliga kostnader) 0 kredithändelser kr 25% kr kr kr 4,6% 2 kredithändelser kr 25% kr kr kr 4,6% 6 kredithändelser kr 25% kr kr kr 4,6% 7 kredithändelser kr 25% kr kr kr 3,4% 9 kredithändelser kr 25% kr kr kr 0,8% 15 kredithändelser kr 25% kr kr kr -9,0% 24 kredithändelser kr 25% 0 kr 0 kr 0 kr -100%

6 Kreditcertifikat High Yield Europa nr 1885 TIDSPLAN OCH BETALNINGSINFORMATION 10 april 2014 Säljperiod startar. 20 maj 2014 Sista teckningsdag då anmälningssedeln måste vara Garantum tillhanda. Anmälan tas dock in löpande och Garantum kan komma att stänga vissa placeringar i förtid för att säkerställa bra villkor. 23 maj 2014 Avräkningsnotor och betalningsanvisningar börjar skickas ut. 9 juni 2014 Sista dag då betalningen måste finnas på anvisat bankkonto/bankgiro. 17 juni 2014 Leverans av värdepapper. Observationsperiodens början (avslutas 20 juni 2019) Årsvis, med start 20 juli 2015 Utbetalningstillfällen för kupongerna. 18 juli 2019 Återbetalningsdag och tidigaste tidpunkt för återbetalning. Minsta teckningsbelopp Nominellt kr och därutöver i poster om kr. Anmälan & betalning Anmälan är bindande och ska vara Garantum tillhanda per post eller fax senast under den sista anmälningsdagen. Betalning görs mot erhållande av avräkningsnota och betalningen ska vara Garantum tillhanda senast på sista betalningsdag. Betalning kan också göras i förskott. För depåkunder hos Garantum erhålls ränta på det förtida insatta beloppet och ränta räknas fram till den sista betalningsdagen. Betalning kan göras till ett av följande bankkonto/bankgiro: Bankgiro , Garantum Fondkommission AB (endast OCR-nr kan anges vilket erhålls på avräkningsnotan). SEB, klientmedelskonto , Garantum Fondkommission AB Som meddelande på inbetalningen kan något av följande anges: depånummer, personnummer, organisationsnummer, försäkringsnummer eller det OCR-nummer som finns på avräkningsnotan. Detta är extra viktigt när betalning sker över internet eller via bankkontor. HELA ERBJUDANDET I vårt nuvarande erbjudande kan du investera i ett flertal strukturerade placeringar med marknadsinriktningar, risknivåer och löptider som skiljer sig från varandra. Ett effektivt sätt att bygga upp en långsiktig portfölj av strukturerade placeringar är att investera i flera olika. Då får du en väl diversifierad portfölj som kan ersätta hela eller delar av en traditionell placeringsportfölj. Så tänker vi. Hur tänker du? Placeringar med skyddat belopp GAP Aktieobligation Sverige Trygghet nr 1867 GAP Aktieobligation Europa Trygghet nr 1868 GAP Aktieobligation Europa Tillväxt nr 1869 GAP+ Aktieobligation Global nr 1870 GAP+ Aktieindexobligation Europa Småbolag nr 1871 GAP+ Aktieobligation US Investment nr 1872 Råvaruobligation Olja Trygghet nr 1896 Autocall Autocall Tillväxtmarknader Defensiv nr 1873 Autocall Svenska bolag Combo Kapitalskydd nr 1874 Autocall BREC Max nr 1875 Autocall Sydeuropa recovery Max nr 1876 Autocall Svenska bolag Combo Plus/Minus nr 1877 Autocall Global Combo Plus/Minus nr 1878 Autocall Tillväxtmarknader One Touch Plus/Minus nr 1879 Autocall Europeiska Blue Chip Plus/Minus nr 1880 Autocall Svenska bolag Plus/Minus nr 1881 Autocall Amerikanska bolag Defensiv nr 1886 Autocall Läkemedel Combo Plus/Minus nr 1894 Sprinter Sprinter Sydeuropa Smart Bonus 3,5 år nr 1882 Sprinter BREC Smart Bonus nr 1883 Sprinter USA/Europa Småbolag Smart Bonus nr 1884 Kreditstrukturer Kredithybrid Europa Årlig Ränta nr 1866 Kreditcertifikat High Yield Europa nr 1885 TECKNING PÅGÅR TILL 20 MAJ 2014 LÄS MER PÅ GARANTUM.SE!

7 Kreditcertifikat High Yield Europa nr 1885 ÖVRIGT Om broschyren Indikativa villkor Angivna villkor är indikativa och kan bli både högre eller lägre än vad som anges. Villkoren är beroende av gällande förutsättningar på ränte-, aktie- och valutamarknaden och de slutgiltiga villkoren fastställs senast på startdagen. Anmälan är bindande under förutsättning att villkoren inte understiger en förutbestämd nivå. Erbjudandets genomförande är villkorat av att det inte enligt Garantums bedömning helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Garantum eller emittenten äger även rätt att förkorta teckningstiden, begränsa erbjudandets omfattning eller avbryta erbjudandet om Garantum bedömer att marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra erbjudandet. Historisk eller simulerad historisk utveckling Information markerad med * avser historisk information och eventuell information markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad information är baserad på Garantums eller emittentens egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att placeringens löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i broschyren. Räkneexempel Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av placeringen. Räkneexemplet visar hur avkastningen beräknas baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida utveckling eller avkastning. Rådgivning Om placeringen är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden och denna broschyr utgör inte investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till investerare. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i placeringen ur hans eller hennes eget perspektiv alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. En investering i placeringen är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella placeringens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Garantum Fondkommission AB eller utvald emittent tar inget ansvar för värdeutvecklingen av placeringen och lämnar inga som helst muntliga eller skriftliga, direkta eller indirekta garantier eller åtaganden avseende det slutliga utfallet av en investering. KOSTNADER OCH ERSÄTTNINGAR Arrangörsarvode och övriga kostnader: Vid en investering i en placering som arrangeras av Garantum betalar investeraren ett courtage som normalt uppgår till 2% på likvidbeloppet. Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter i placeringen eller avgifter när placeringens löptid upphör. Courtage kan däremot tillkomma vid försäljning på andrahandsmarknaden under löptiden. Av nominellt belopp uppgår arrangörsarvodet till maximalt 1,2% per löptidsår, exklusive courtage (normalt ligger arrangörsarvodet mellan 0,5-1,0% per löptidsår). Beräkningen är gjord utifrån antagandet att placeringen behålls fram till återbetalningsdagen. Tillåtna ersättningar till och från tredje part: Garantum får endast ge eller ta emot ersättningar till tredje part under förutsättning av att ersättningen höjer kvaliteten för tjänsten samt att det inte hindrar tillvaratagandet av kundens intresse. Garantum har en begränsad egen distribution. Istället förmedlas eller marknadsförs placeringarna till investerare av olika samarbetspartners till Garantum. Av den totala ersättning som Garantum erhåller går en del till den samarbetspartner som investeraren har vänt sig till. Ersättningen beräknas som en engångsersättning på nominellt belopp där storleken varierar och är beroende av ett flertal faktorer. Garantum får även ett arrangörsarvode från placeringens emittent, ibland benämnt som en dold kostnad. Arrangörsarvode är inget investeraren betalar genom egen betalning utan i placeringens pris är arvodet inkluderat. Arrangörsarvodet betalas av emittenten som ersättning för det arbete som Garantum utför och som emittenten inte behövt utföra. Nivån på arvodet bestäms utifrån ett bedömt pris för de finansiella instrument som ingår i placeringen och arvodet ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Ytterligare information om ersättningar till och från tredje part kan erhållas från Garantum. Exempel vid ett investerat belopp på kr i Kreditcertifikat High Yield Europa nr 1885 med ca 5 års löptid: Courtage: 2% på investerat belopp Maximalt arrangörsarvode: 1,2% x 5 år (Beräknas på nominellt belopp) Totalt kr. (Betalas utöver investerat belopp) kr. (Inkluderat i investerat belopp) kr Garantums roll: Garantums roll är att hela tiden ta fram produktidéer utifrån den grundläggande filosofi som genomsyrar verksamheten rätt placering vid rätt tillfälle. Garantum har en oberoende ställning och i praktiken handlar det om att Garantum försöker hitta de mest kostnadseffektiva instrumenten som ingår i en strukturerad placering. Garantum ser därefter till att utvald emittent använder de instrument som är mest fördelaktiga för investeraren. Genom att vara så effektiv som möjligt i arbetet med att arrangera strukturerade placeringar är Garantum övertygad om att detta oberoende arbetssätt i slutänden ger investerare bättre placeringsvillkor än utan en oberoende arrangör. BESKATTNING För enskilda innehavare kan skattekonsekvenser till följd av att äga en strukturerad placering, och med anledning av svensk eller utländsk gällande skattelagstiftning, vara beroende av speciella omständigheter. Varje investerare rekommenderas därför att inhämta råd från skatteexpertis till följd av de skattekonsekvenser som kan uppkomma i och med ägandet av en placering. Ytterligare information finns i prospektet som finns tillgängligt på MARKNADSNOTERING OCH HANDEL Ansökan om upptagande av placeringen för handel vid NASDAQ OMX Stockholm AB kommer att inlämnas men det finns ingen garanti att en sådan ansökan kommer att bifallas. Under normala marknadsförhållanden är det möjligt att i förtid sälja till aktuell marknadskurs på NASDAQ OMX Stockholm där Garantum ställer dagliga köpkurser. Garantum kan i vissa fall ställa säljkurser. ÅTERBETALNINGSDAG Med återbetalningsdag och kupongutbetalningsdag avses tidigaste dag för återbetalning eller utbetalning av kupong. Tidigaste dag för återbetalning eller utbetalning av kupong framgår av emittentens Grundprospekt och Slutliga villkor. Återbetalning och utbetalning är beroende av den centrala värdepappersförvararens och/eller en eller flera clearinginstituts betalningsrutiner vilket kan leda till att återbetalning eller utbetalning sker senare än tidigaste dag. SELLING RESTRICTIONS The securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, securities may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. Garantum has agreed that neither itself nor any subsidiary of Garantum will offer, sell or deliver any securities within the United States or to U.S. persons. In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON. NEITHER THIS DOCU- MENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION. STRUKTURERADE PLACERINGAR I SVERIGE BRANSCHKOD Garantum Fondkommission AB är ansluten till Strukturerade Placeringar I Sverige (SPIS) och har därmed åtagit sig att följa Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på RISKKLASSIFICERING Riskklassificeringen på framsidan syftar till att illustrera risk på investerat belopp utifrån kvalitativa kriterier, definierade av Garantum. Sålunda tar den inte hänsyn till exempelvis förväntad avkastning. Totalt finns det 7 steg och produktrisken, som skalan syftar till att nyansera, ökar inte linjärt från 1-7 varför det blir tydligast att jämföra produkter inom samma produktkategori. Mer information finns på

Kredithybrid Global 95%

Kredithybrid Global 95% ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Kredithybrid Global 95% nr 2182 TECKNA DIG SENAST 3 MARS 2015 KREDITBEROENDE SKYDD/RISK Kredithybrid Global 95% nr 2182 EGENSKAPER EXPONERING MOT 10 GLOBALA BOLAG

Läs mer

Kreditobligation Stena nr 2379

Kreditobligation Stena nr 2379 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Kreditobligation Stena nr 2379 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 KREDITBEROENDE SKYDD/RISK Kreditobligation Stena nr 2379 EGENSKAPER MÖJLIGHET TILL KUPONG PÅ

Läs mer

reditobligation High Yield USA Defensiv nr 1336

reditobligation High Yield USA Defensiv nr 1336 Kreditobligation High Yield USA Defensiv nr 1336 Teckna dig senast 18 oktober 2012 KREDITBEROENDE SKYDD/RISK reditobligation High Yield USA Defensiv nr 1336 Emissionskurs (2% courtage tillkommer) 1 100%

Läs mer

änteobligation 3M STIBOR Hävstång nr 1302

änteobligation 3M STIBOR Hävstång nr 1302 Ränteobligation 3M STIBOR Hävstång nr 1302 Teckna dig senast 5 september 2012 änteobligation 3M STIBOR Hävstång nr 1302 FLEXIBEL RÄNTEPLACERING PLACERING MED 100% KAPITALSKYDD Emissionskurs (2% courtage

Läs mer

Aktieindexobligation Quality Income nr 1534

Aktieindexobligation Quality Income nr 1534 TECKNA DIG SENAST 15 MAJ 2013 Aktieindexobligation Quality Income nr 1534 EGENSKAPER EXPONERING MOT HÖGUTDELANDE KVALITETSBOLAG PLACERING MED 90% KAPITALSKYDD VEM PASSAR PLACERINGEN? Aktieindexobligation

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

Autocall USA Konsumtion Månadsvis Plus/Minus nr 2186

Autocall USA Konsumtion Månadsvis Plus/Minus nr 2186 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall USA Konsumtion Månadsvis Plus/Minus nr 2186 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga

Läs mer

Autocall Europeiska bolag Månadsvis Plus/Minus nr 2374

Autocall Europeiska bolag Månadsvis Plus/Minus nr 2374 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall Europeiska bolag Månadsvis Plus/Minus nr 2374 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma

Läs mer

Autocall Svenska bolag Kvartalsvis Plus/Minus nr 2380

Autocall Svenska bolag Kvartalsvis Plus/Minus nr 2380 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall Svenska bolag Kvartalsvis Plus/Minus nr 2380 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att

Läs mer

Autocall Europeiska bolag Combo nr 2373

Autocall Europeiska bolag Combo nr 2373 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall Europeiska bolag Combo nr 2373 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga i förtid

Läs mer

Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383

Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 EGENSKAPER EXPONERING

Läs mer

Autocall Läkemedel Månadsvis Plus/Minus nr 2311

Autocall Läkemedel Månadsvis Plus/Minus nr 2311 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall Läkemedel Månadsvis Plus/Minus nr 2311 TECKNA DIG SENAST 22 JUNI 2015 BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga

Läs mer

Autocall Bank & Försäkring Kapitalskydd

Autocall Bank & Försäkring Kapitalskydd ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Autocall Bank & Försäkring Kapitalskydd nr 2445 TECKNA DIG SENAST 14 OKTOBER 2015 100% kapitalskydd BEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum

Läs mer

ktieobligation Global nr 1330 1331

ktieobligation Global nr 1330 1331 Aktieobligation Global nr 1330 1331 Teckna dig senast 18 oktober 2012 ktieobligation Global nr 1330 1331 ÅRLIG RÄNTA (1330) TRYGGHET (1331) Emissionskurs (2% courtage tillkommer) 1 100% 100% Kapitalskyddat

Läs mer

printer Råvarudrivna valutor nr 29

printer Råvarudrivna valutor nr 29 Sprinter Råvarudrivna valutor nr 29 Teckna dig senast 17 december 2010 EJ KAPITALSKYDD printer Råvarudrivna valutor nr 29 Vår uppfattning: En stigande tillväxt i de snabbväxande länderna innebär att deras

Läs mer

GAP Bank of China (BoC)

GAP Bank of China (BoC) ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! GAP Kapitalskyddade placeringar TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 100% KAPITALSKYDD GAP Bank of China (BoC) Aktieobligation Sverige Trygghet nr 2362 Aktieobligation

Läs mer

VAD UTMÄRKER PLACERINGARNA?

VAD UTMÄRKER PLACERINGARNA? ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! GAP Kapitalskyddade placeringar TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 100% KAPITALSKYDD GAP Aktieobligation Europa Trygghet nr 2360 Aktieobligation Europa Tillväxt

Läs mer

änteobligation FLEX Räntekorridor nr 3

änteobligation FLEX Räntekorridor nr 3 Ränteobligation FLEX Räntekorridor nr 3 Teckna dig senast 16 november 2010 änteobligation FLEX Räntekorridor nr 3 Vår uppfattning: Kombinationen av en svagare efterfrågetillväxt i Europa, som dämpar den

Läs mer

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad Europa 10 Bolag Express Defensiv Ej kapitalskyddad Skydd mot 24 första kredithändelserna Europa 10 bolag express defensiv Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter

Läs mer

GAP Bank of China (BoC)

GAP Bank of China (BoC) ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! GAP Kapitalskyddade produkter TECKNA DIG SENAST 12 MAJ 2015 100% KAPITALSKYDD I USD GAP Bank of China (BoC) Aktieobligation USA Konsumtion USD Trygghet nr 2218

Läs mer

utocall BRIC nr 38 Möjlighet till det bästa av hela uppgången i BRIC-länderna eller 25 % per år. 3

utocall BRIC nr 38 Möjlighet till det bästa av hela uppgången i BRIC-länderna eller 25 % per år. 3 Autocall BRIC nr 38 Teckna dig senast 27 november EJ KAPITAL- SKYDD VOLYMBEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga i förtid om marknadsförutsättningarna riskerar att

Läs mer

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad Europa 10 Bolag Express Defensiv 3 Ej kapitalskyddad Skydd mot 24 första kredithändelserna Europa 10 bolag express defensiv Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter

Läs mer

SVENSKA BOLAG SMART BONUS 1

SVENSKA BOLAG SMART BONUS 1 SVENSKA BOLAG SMART BONUS 1 Produkt nr 7 Tecknas senast 4 oktober 213 MINST 65 % (INDIKATIVT) AVKASTNING GIVET ATT INGEN AKTIE SLUTAR UNDER -4 % PÅ SLUTDAGEN OBEGRÄNSAD AVKASTNINGSMÖJLIGHET FRÅN 4 SVENSKA

Läs mer

öp billiga råvaror och sälj dem dyrt.

öp billiga råvaror och sälj dem dyrt. Råvaruobligation Dynamisk nr 3 Teckna dig senast 10 juni 2008 öp billiga råvaror och sälj dem dyrt. Teckningskurs* 112 % Kapitalskydd 100 % Deltagandegrad 1 1,5 Löptid 3,5 år Genomsnittsberäkning 12 mån

Läs mer

autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1

autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1 autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1 Produkt nr 12 Tecknas senast 15 november 2013 MÖJLIGHET TILL 15 % (INDIKATIVT) ÅRLIG ACKUMULERANDE KUPONG...ELLER MÖJLIGHET TILL 10 % (INDIKATIVT) ÅRLIG UTBETALANDE

Läs mer

High Yield. Exponering mot den europeiska High Yieldmarknaden med en årlig kupong om indikativt 7,4 procent INDEXCERTIFIKAT HIGH YIELD 15 MEDEL RISK

High Yield. Exponering mot den europeiska High Yieldmarknaden med en årlig kupong om indikativt 7,4 procent INDEXCERTIFIKAT HIGH YIELD 15 MEDEL RISK High Yield Marknadsföringsmaterial. Emitteras av Exponering mot den europeiska High Yieldmarknaden med en årlig kupong om indikativt 7,4 procent En investering i finansiella instrument kan både öka och

Läs mer

ävstångscertifikat East Capital Ryssland

ävstångscertifikat East Capital Ryssland Hävstångscertifikat East Capital Ryssland Teckna dig senast 29 april 2010 100 % KAPITALRISK VOLYMBEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga i förtid om marknadsförutsättningarna

Läs mer

Utvalda Blue Chips. Kapitalskydd. Certifikat Marknadswarrant. Nordea Bank Finland Abp

Utvalda Blue Chips. Kapitalskydd. Certifikat Marknadswarrant. Nordea Bank Finland Abp Foto: NordicPhotos Kreditcertifikat High Yield & Svenska aktier Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 2 MARS Utvalda Blue Chips Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Nordea Bank Finland

Läs mer

Sprinter Platå Plus H&M

Sprinter Platå Plus H&M Sprinter Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Indikativ deltagandegrad Platå Riskbarriär Sprinter Mangold Fondkommission AB Royal Bank Of Canada S&P: AA-, Moody s: Aa3 2014-11-21 3,0

Läs mer

Autocall OIja Ackumulerande

Autocall OIja Ackumulerande Autocall OIja Ackumulerande Autocall Olja Ackumulerande Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Inlösenbarriär Kupongbarriär Riskbarriär på slutdag Löptid Autocall Mangold Fondkommission

Läs mer