Patentintrång. En fråga för svenska staten?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patentintrång. En fråga för svenska staten?"

Transkript

1 1 (23) En fråga för svenska staten? En översiktlig genomgång av Torbjörn Larsson, Sound Around AB På uppdrag av VINNOVA april 2003

2 2 (23) Innehållsförteckning FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTEN PATENTET 5 PATENT 5 PATENT I EUROPA 5 FALLET EPILADY 6 PATENTETS GILTIGHET 6 PATENTINTRÅNG 6 TVISTENS NORMALA LITURGI 7 ERFARENHETER OCH UTREDNINGAR AVSEENDE PATENTINTRÅNG 9 ERFARENHETER I SVERIGE 9 NUTEK-UTREDNING 9 DANMARK 10 EU OCH FRÅGAN OM PATENTINTRÅNGSFÖRSÄKRING 11 CJA-STUDIEN RAPPORT TILL KOMMISSIONEN 2003 (PATENT LITIGATION INSURANCE) 13 INTERNATIONELLA FÖRSÄKRINGSLÖSNINGAR 14 SKADESTÅND 15 NÅGRA GEMENSAMMA KONSTATERANDEN 15 EN SVENSK LÖSNING? 16 PRINCIPIELLA SVÅRIGHETER FÖR STATEN 18 ALLMÄNT 18 BEGREPPET SVENSKA UPPFINNARE OCH SMÅFÖRETAG 19 SVERIGE OCH SVENSKT PATENT? 19 HUR VÄLJA SIDA? 21 SLUTSATSER 22 2

3 Förord 3 (23) Patentskydd är en väsentlig del av immaterialrätten, eftersom patenträtten skyddar den bakomliggande tekniska idén. I takt med att marknader blir alltmer globaliserade har också patenträtten fått en allt större betydelse. Detta kan avläsas i statistik avseende nyttjande av PCT-systemet, vars syfte är att rationalisera arbetet med patentansökningar till många länder. I konsekvens med denna trend uppvisar de stora patentverken idag stora mängder icke avgjorda patentansökningar. Den politiska oron i världen kan möjligen lägga viss sordin på denna utveckling, men det troliga är att den kommer att vara långsiktigt bestående. När antalet giltiga patent i världen ökar är det också troligt att antalet tvister på marknaden kommer att öka där patentskyddets giltighet och skyddsomfång kommer att vara en nyckelfråga. I teorin är patenttvister en rättslig prövning där argument prövas i domstol. I praktiken är detta en tvist där den ekonomiskt starkare parten nästan alltid har ett övertag. Förutom att det är tämligen dyrt att erhålla ett bra patentskydd, är det ännu dyrare för en patentägare att försvara sitt patent om tvist (intrång) uppstår. Det statistiska utfallet av domstolstvister ger inte heller några klara indikationer, utan befäster den stora osäkerheten. Det är klen tröst för en patentägare att veta, att vid positiv dom så får patentägaren betalt för sina rättegångskostnader och ett visst skadestånd. Chansen/risken att det i stället blir patentägaren som förlorar målet och därmed också får betala motpartens kostnader och skadestånd kan bedömas vara i storleksordningen minst 50 %. För att ge en storleksordning kan anges att ett förlorat mål i Sverige kan kosta från ca 1 Mkr och uppåt (ca kr per part), och då är det ett billigt mål. Givetvis blir detta (ofta mycket) dyrare om tvisten drivs i andra länder. För en privatperson eller ett litet företag kan en direkt utgift på 1 Mkr leda till omedelbar konkurs, vilket givetvis får en stark preventiv effekt på viljan att föra en tvist till domstol. Detta förhållande är givetvis flertalet aktörer mycket medvetna om, vilket möjliggör för ekonomiskt starkare företag att helt enkelt köra över patentägare med svagare ekonomi. Risken att bli stämd inför domstol är i praktiken mycket liten. I vilken omfattning denna överkörning äger rum är synnerligen oklar, men det sker. I Sverige har uppfinnare Håkan Lans och hans olika tvister med såväl amerikanska och japanska företag blivit den person som starkast förknippas med alla problem som kan uppstå vid patenttvister. På det europeiska planet är det Mandy Haberman, som får symbolisera den lille uppfinnarens kamp mot stora företag. Det är mot denna bakgrund som Vinnovas GD har föreslagit att staten i någon form skulle ta ett initiativ i frågan. Det har talats om att t ex Kammarkollegiet skulle kunna få en roll, dock utan att närmare ange hur detta skulle ske. Tanken är att genom statens engagemang skulle större företag skrämmas att avstå från att köra över patent ägda av småföretag och uppfinnare. 3

4 4 (23) Torbjörn Larsson, Sound Around AB, har av VINNOVA fått ett uppdrag att göra en snabbanalys av denna idé, samt tillföra ytterligare idéer och information som kan föra frågan framåt. Torbjörn Larsson har följt denna fråga dels genom Svenska Uppfinnareföreningens patentintrångsförsäkring dels genom bevakning av internationella konferenser och dels genom bevakning av andra aktiviteter som drivs av främst EU-kommissionen och EPO, European Patent Organisation. Jag hoppas att jag i denna rapport kunnat ge en del information dels om de svårigheter som är förknippade med patentintrång dels om olika ansatser som ändå har gjorts tidigare för att lösa frågan. Stockholm 6 april 2003 Torbjörn Larsson 4

5 Utgångspunkten patentet 5 (23) Patent Patent är en viktig del inom immaterialrätten, eftersom patent ger ett skydd för den tekniska idén. Patent ger innehavaren ett monopolistiskt skydd under en begränsad period förutsatt att årsavgifter betalas. På detta sätt stimuleras den tekniska utvecklingen i samhället, eftersom ny teknik kan användas av alla efter det att patentet har upphört att gälla. Staten ger genom patenträtten uppfinnaren en ensamrätt att exploatera sin uppfinning, och som motprestation kräver staten att uppfinnaren beskriver sin idé, sin uppfinning, i en patentskrift. Ett patent ger rättsinnehavaren en unik möjlighet att förhindra andra att nyttja den patentskyddade uppfinningen inom det territorium som patentet är utfärdat för! Den rättsbärande delen i en patentskrift utgöres av patentkraven, och särskilt det första, som ofta kan bli avgörande vid en eventuell tvist i en domstol. Patent i Europa Europa har idag två skilda system för beviljande av patent, nämligen det nationella systemet och Europasystemet, som styrs av EPC, European Patent Convention. Patenträtten är i grunden nationell, och när det gäller patent som beviljats av EPO, krävs dels en nationell registrering hos det nationella patentverket, dels en översättning av patentskriften. För patent som är beviljade av nationella patentverk och EPO (European Patent Office) gäller fortfarande och framgent att tvister skall lösas i nationell domstol. I Europa har vi ett patentsystem som innebär att EPO kan bevilja patent, som efter översättning kan bli giltigt inom alla länder som biträder EPC (European Patent Convention), för närvarande 27 nationer. Samma patent kan sedan prövas och eventuellt ogiltigförklaras i 27 olika nationella domstolar. Den rättsliga ordningen är inte samordnad i Europa. Ett tredje patentsystem Gemenskapspatentet är på väg efter beslut i EUs Ministerråd den 3 mars Vid detta möte träffades en politisk överenskommelse om dels språkfrågan beträffande Gemenskapspatent, dels inrättande av specialdomstol för patent knuten till Europeiska gemenskapernas domstol i Luxemburg. Det tar sannolikt 7 10 år innan detta nya system har kommit på plats, och denna specialdomstol skall enbart arbeta med tvister gällande Gemenskapspatent enligt nu presenterat förslag. Inom EPC har en motsvarande diskussion ägt rum med syfte att åstadkomma en harmonisering av den juridiken avseende patentintrång. Detta arbete påbörjades 1999 och en arbetsgrupp har kommit ganska långt i arbetet med att utforma fördragstexter - EPLP - European Patent Litigation Protocol. Arbetsgruppen skulle ha ett slutligt möte i december 2001, men sedan dess har inget nytt kommit fram. Det skulle kunna bero på att EPLP-arbetet har fått stå tillbaka för Kommissionens arbete med motsvarande problemställning. 5

6 6 (23) Fördragstexten skulle annars utformas så att inte alla medlemmar i EPC behöver vara med från början. Huvudidén i EPLP är att tillskapa en specialdomstol på Europanivå med såväl en första som en andra instans för patenttvister som berör patent beviljade av EPO. Att beivra patentintrång rättsligt kostar alltid mycket pengar och tar lång tid - och inte minst - skilda domstolar kan komma till helt olika resultat. Fallet Epilady Vid EPOs Enforcementsymposium i München 2001 redovisades ett fall ( Epilady ) som hade prövats i 12 olika rättegångar i olika länder, med mycket varierande domslut. Epilady är ett varumärke ägt av ett israeliskt bolag. Varumärket täcker idag ett flertal olika produkter för hårborttagning. I det aktuella fallet förelåg ett beviljat patent, som blev föremål för intrång. Slutsatsen av alla processer blev att det inte var möjligt att göra några bedömningar om utgången av rättsliga prövningar. Det fanns heller inget tydligt mönster i domsluten som kunde skönjas. Olika nationell praxis tillsammans med olika uppfattningar om ekvivalenstolkning räcker väl till för att få ett blandat utfall i den rättsliga prövningen när den sker i olika fora. Processandet kan såväl ge ekonomisk vinst som ekonomisk förlust. På den direkta frågan om ekonomin i processandet, så hänvisades det till att de träffade uppgörelserna var hemliga. En grov gissning indikerar att patentägaren hade satsat 4 6 Mkr på advokatkostnader och hur sedan uppgörelsernas utfall adderades till detta är synnerligen oklart. Slutsatsen som kan dras är att det är synnerligen svårt att på förhand spekulera i utgången av den rättsliga prövningen. En annan slutsats är att det är önskvärt med en ökad harmonisering av de rättsliga systemen i Europa. Det är i och för sig önskvärt med en ökad harmonisering i hela världen och sådant arbete pågår också inom WIPO, World Intellectual Property Organisation. Patentets giltighet Även om patentverket har beviljat patent är det inte säkert att patentet är giltigt. Det vet man egentligen inte förrän efter prövning i domstol. Ett patent kan därför ses som en biljett till att få sitt patent prövat i domstol, men prövning i domstol är dyrt mycket dyrt om prövningen sker i USA. 6

7 7 (23) Den som tillämpar en patentskyddad uppfinning, utan tillstånd för nyttjandet, gör intrång i patentet. Patentägaren kan i detta läge påtala detta för intrångsgöraren och uppmana denne att upphöra med intrånget. Om intrångsgöraren inte följer uppmaningen kan patentägaren välja att vidta åtgärd, eller att inte vidta åtgärd. Det finns alternativa metoder för att beivra intrång, men den yttersta handlingen är att enligt gällande lagstiftning stämma intrångsgöraren inför nationell domstol. Innan stämning inlämnas till domstol bör dock patentägaren noggrant undersöka det rättsliga läget och värdera möjligheterna till framgång, för det finns ett antal fallgropar på vägen från en förmodad intrångssituation till domslut, och en eventuell fortsättning av den rättsliga processen. Några av dessa fallgropar är Fallgrop 1: Att överhuvudtaget inlämna stämning till domstol och därmed utsätta det egna patentets giltighet för domstolens prövning. Fallgrop 2: Genuin osäkerhet föreligger vad gäller att i förväg bedöma vinstchansen i en rättslig prövning och flertalet domar går patentägare emot. Fallgrop 3: Överklaga ett förlorat mål till nästa instans. Det gäller att ha klarlagt sin situation ordentligt innan och ha ordentligt på fötterna om en patentprocess skall vinnas. Vid förlust uppstår stora kostnader som kan leda till konkurs. En slutsats av en noggrann analys kan därför bli att det är bättre att inte stämma intrångsgöraren inför domstol, på grund av risken för förlust och åtföljande stora kostnader. Detta även om intrånget kan vara tämligen uppenbart. Tvistens normala liturgi Om patentägaren bestämmer sig för att stämma en intrångsgörare bör patentägaren vara försedd med god ekonomi eller på annat sätt ha en ekonomisk riskdelning med annan part, för risken för förlust är betydande. Den första prövningen som domstolen gör (fallgrop 1) är huruvida det egna patentet är giltigt. I Tyskland och Österrike har man dock en annan ordning eftersom ett beviljat patent har inledningsvis en starkare ställning där jämfört med resten av Europa. Det är olika domstolar som prövar patentets giltighet respektive patentintrång. I samband med att en stämning för intrång inlämnas till domstolen är det vanligt att motparten inlämnar en motstämning och i den hävdar att patentet är ogiltigt. För domstolens vidkommande är det tämligen logiskt att först pröva om patentet är giltigt. Och finns det inget giltigt patent kan det inte heller förekomma något patentintrång. Om en motstämning inte inlämnas prövar domstolen ändå giltigheten i patentet, därför att domstolen måste alltid tillförsäkra sig om att patentet är giltigt för att kunna avgöra intrångsfrågan. 7

8 8 (23) Innan Patentverken beviljar patent genomförs en nyhetsgranskning, som sker mestadels mot befintliga registrerade patent och annan information som kan fås via olika söksystem. Även om patentverket inte har gjort en dålig granskning så löper patentägaren alltid risk att motparten kan hitta känd teknik, som inte patentverket har beaktat vid bedömning av patenterbarheten. Patentägaren bör därför alltid räkna med att motparten kommer att leta efter känd teknik, som borde ha beaktats innan patentverket fattade beslutet att bevilja patent och motparten letar givetvis i en rad andra källor, som patentverket normalt inte nyttjar. Denna sökning kommer att ha en mycket större omfattning än patentverkens normala och kan resultera i att information kommer fram som gör att patentet kan förklaras vara helt eller delvis ogiltigt. Det finns i huvudsak tre olika scenarier för hur en patenttvist kan avlöpa vid en domstolsprövning. Utgångspunkten är att en patentägare anser att intrång görs i hans patent och därför inlämnar patentägaren en stämning mot intrångsgöraren. Följande principiella domslut (typfall) kan noteras. Typfall 1: Domstolen konstaterar att patentägarens patent är ogiltigt vilket också innebär att inget intrång kan föreligga. Patentägaren (nu utan patent) förlorar målet. Typfall 2: Domstolen konstaterar att patentet är giltigt men domstolen bedömer att intrång inte föreligger. Patentägaren förlorar målet. Typfall 3: Domstolen konstaterar att patentet är giltigt och domstolen bedömer att intrång föreligger. Patentägaren vinner målet. Statistik från Stockholms Tingsrätt, såsom den är redovisad i boken Patent, Allmänna domstolars praxis åren (Westlander/Törnroth) ger gott stöd för konstaterandet att många domslut (fallgrop 2) går patentägaren emot. Om patentägaren inte är nöjd med domslutet kan detta överklagas (fallgrop 3) till Svea Hovrätt. Det kan konstateras att det är inte många domslut som överklagas och av de domar som överklagas är det sällsynt med ändrat domslut. Men processkostnaden måste betalas. Det är också möjligt för parterna att förlika sig innan domstolen avkunnar slutlig dom. 8

9 9 (23) Erfarenheter och utredningar avseende patentintrång sproblematiken har blivit alltmer fokuserad. Det finns flera skäl till detta. Ett skäl är att trovärdigheten för patentinstrumentet som sådant är klen bland många europeiska småföretag. I takt med att Kommissionen i ökad utsträckning ser småföretagen som jobbskapare i EU får också frågor såsom konkurrenskraft och möjligt skydd (immaterialrättsligt skydd) ökad politisk uppmärksamhet. sfrågan som sådan har redan en viss historik och nedan följer en del exempel som förtjänar att nämnas. Erfarenheter i Sverige Sverige var under en tid en föregångare när det gällde att tillhandahålla ett försäkringsskydd till patentägare, som ville skydda sina patent mot intrång. Svenska Uppfinnareföreningen drev en patentintrångsförsäkring som en service till sina medlemmar. I början (ca 1981) var försäkringen mycket begränsad eftersom den endast kunde avse svenska patent och därmed svensk marknad. Några år senare kunde den utvecklas till att gälla patent inom Västeuropa. Försäkringen täckte processkostnader upp till 2 Mkr per tvist. Försäkringen upphörde 1995 på grund av två förlorade mål, som medförde att försäkringen blev direkt olönsam för försäkringsgivaren. Till försäkringen var kopplad en särskild patentkommitté med uppgift att anmälda intrångsfall och endast godkänna de försäkringsfall som hade en rimlig möjlighet att vinna i domstol. Detta innebar i praktiken en granskning av patentkraven, som ställdes mot det angivna intrångsföremålet. I förarbetet till ett av de förlorade målen hade patentkommittén även begärt att få en extern expertbedömning om möjlig rättslig ekvivalenstolkning av patentkraven. Sammanlagt gick denna patentkommitté igenom drygt 50 ärenden, varav ett 20-tal godkändes som försäkringsärenden. Men det räckte med två förlorade mål för att påtaglig olönsamhet skulle uppstå i försäkringen. Erfarenheten visar således att det är synnerligen svårt att på förhand bedöma utgången av en rättslig patenttvist. Det blir än svårare att förutse utgången av en tvist om den dessutom skall drivas i andra och flera länder. NUTEK-utredning Innan försäkringen upphörde fördes en diskussion med andra intressenter och Näringsdepartementet, som så småningom lät göra en utredning (Sjögren, NUTEK R 1997:4) om en möjlig ny försäkringslösning. I denna utredning fanns givetvis en referensgrupp med företrädare för olika intressen. En utgångspunkt var att ett ny försäkring skulle byggas på kommersiell grund. Förslaget innebar att privata aktörer skulle avsätta ett baskapital, minst 20 Mkr, vilket var ett krav för att Finansinspektionen skulle godkänna en nya försäkring, som innebar täckande av kostnader upp till 2 Mkr per fall (samma som SUFs medlemsförsäkring). Syftet var att tillskapa en kompetent aktör på marknaden som tog hand om kundkontakten. 9

10 Om en sådan aktör fanns var det nämligen möjligt att finna andra finansiärer på återförsäkringsmarknaden. 10 (23) En viktig utgångspunkt för hela modellen var att försäkringen skulle i det närmaste vara obligatorisk för alla nya patentägare. Därigenom kunde ett så kallat moturval undvikas samtidigt som en tillräckligt stor bas av försäkringstagare kunde tillskapas. På basis av denna utredning utsåg regeringen senare en särskild förhandlingsman (1997) med uppgift att försöka etablera en försäkringslösning baserad på utredningens rekommendationer. Det blev ingen ny försäkringslösning. Danmark sfrågan har drivits av Danmark och det danska Patentverket i ca 10 års tid och den frågan börjar nu också bli en viktig fråga för EU-kommissionen. Nedanstående pressklipp är hämtat från ett pressmeddelande från danska Näringsdepartementet, daterat den 30 maj 2001 "All firms have an insurance against fire and theft" says the Danish minister of Trade and Industry Ole Stavad, "Today firms have no opportunity to insure a good idea against theft. They should have! Good ideas keep the knowledge based economy running". När Danmark hade ordförandeskapet i EUs Ministerråd, under andra halvåret 2002, arrangerade Danska Patentverket och EU-kommissonen konferensen Growth, Prosperity and Patents hösten 2002 i Århus. Problemen med patentintrång och intrångsförsäkring var en av huvudpunkterna vid denna konferens. Konferensen öppnades av Danmarks handelsminister Berndt Bendtsen som i sitt inledningsanförande angav att Europa gör stora ekonomiska förluster och rättsförluster genom att tillåta patentintrång. Enligt en undersökning i Danmark har tre (3) av fyra (4) mindre företag någon gång upplevt patentintrång i företagens produkter under de senaste fem åren. Många har dessutom blivit utsatta för intrång flera gånger, och ministern angav att situationen torde vara likartad i många andra länder. Vidare konstaterade han att stora företag patenterar 30 % mer per medarbetare jämfört med mindre företag. Och detta förhållande dämpar innovationskraften i Europa. På grund av detta är det nödvändigt att bryta den onda cirkeln och en försäkringslösning som medför att små patentägare kan beivra patentintrång är därför nödvändig. En forsikringordning, der kan saette en prop i hullet i patentsystemet Handelsminister Bernt Bendtsen, hösten 2002 I Danmark har man gjort en analys av vilken effekt en lösning på patentintrångsproblematiken skulle få för samhället. Analysen indikerar att Danmark skulle 10

11 11 (23) öka sin välfärd med M (miljoner euro) om en europeisk patentintrångsförsäkring kunde tillskapas. Detta nämns eftersom det ger en indikation om problemets politiska tyngd och omfattning i Danmark. Det finns ingenting som indikerar att situationen skulle vara radikalt annorlunda i andra länder. Från dansk sida har denna fråga blivit en profilfråga inom EU, och det kan konstateras att Danmark är idag det land som tydligast driver diskussionen om patentintrångsproblematiken inom EU. EU och frågan om patentintrångsförsäkring Vad har då EU genomfört? Frågan om patentintrång aktualiserades (av Danmark) 1997, bland annat vid en hearing som föranleddes av grönboken om patentsystem i Europa. Därefter har denna fråga sakta vuxit i styrka och Kommissionen har också låtit göra en utredning om möjliga försäkringslösningar, vars preliminära resultat presenterades vid Århus-konferensen Kommissionens talesman, Eric Nooteboom, anförde med skärpa att en patentintrångsförsäkring handlade inte om välgörenhet, utan det handlade om att forma ett affärsupplägg som möjliggjorde en kommersiell utveckling av försäkringslösningen. Frågan som formulerades var: Hur formulera en försäkringslösning så att försäkringsbolagen kan tjäna pengar? Kommissionen har också givit ett uppdrag till CJA Consult Limited (UK) att genomföra en studie med denna fråga som utgångspunkt. Studien var dessutom inte begränsad till att gälla enbart EUs territorium, utan den omfattade delvis även situationen i USA. CJA-studien 2002 CJA Consultant Limited är en organisation som arbetar som rådgivare till Kommissionen, olika regeringar och organisationer i världen. CJA-studien steg 1 Undersökningen inleddes med en rundfråga som ställdes till patentinnehavare, patentombud och advokater i EU och i USA. De fick besvara frågan om intresset för en patentintrångsförsäkring och vad den i så fall borde omfatta. Resultatet från rundfrågan var förhållandevis enstämmigt med tanke på att svaren kom dels från patentägare/företag av olika storlek dels från patentombud och advokater. Det fanns ett stort intresse för en försäkring som möjliggjorde att en patentägare kunde försvara sitt patent vid en tvist. Försäkringen borde också täcka skadeståndsanspråk. Vidare indikerare patentägarna en massiv motvilja mot 11

12 12 (23) komplexiteten och kostnaden i samband med riskvärdering, som försäkringsbolagen normalt gör. Givetvis var dessa grupper mycket positiva till att EU-kommissionen initierade en intrångsförsäkring som gällde hela EUs territorium. CJA-studien steg 2 Med resultatet från patentägare och ombud som grund ställdes sedan frågan till försäkringsbolag och försäkringsmäklare. Härvid ställdes frågan med förutsättningen att flertalet europeiska patentägare skulle nyttja försäkringen. Svaret från försäkringssidan var att det borde vara möjligt att tillhandahålla en försäkring vars årliga premie skulle ligga i intervallet Detta skulle kunna ge ett skydd avseende undersökningar upp till en kostnad av , när en tvist uppstår. För att undvika många onödiga undersökningar skulle den första kostnaden på 5000 betalas av försäkringstagaren. Men - vilket tydligt indikerades det var också viktigt att utforma försäkringsvillkoren noggrant och försiktigt. Denna typ av försäkring skulle kunna tillhandahållas utan att en särskild riskvärdering skulle behöva göras av försäkringsbolagen innan försäkringen tecknades. Om tvisten sedan skulle vidareutvecklas till en process i domstol skulle försäkringen kunna täcka processkostnader upp till nivån och också täcka skadestånd upp till motsvarande belopp. Modellen baseras på antagandet att antalet tvister är ca 1 per 1000 patent och att riskbedömningen indikerar en utgång av domstolsprocessen som är ca 50-50, dvs genuin osäkerhet om domslutet. Försäkringen skulle kunna täcka domstolsprocesser i 2 3 länder (inom EU/EPC) för ett enskilt fall. Givetvis angav försäkringssidan att en patentintrångsförsäkring måste undersökas ytterligt noggrant och särskilt det statistiska utfallet måste analyseras. CJA-studien steg 3 Nästa steg i undersökningen var att återigen diskutera möjligt försäkringsupplägg med patentägare, ombud och advokater. Sådana möten genomfördes i Frankrike, Tyskland, Grekland, Österrike, Finland, Danmark, Holland och Storbritannien. Slutsatsen från dessa möten indikerade att en försäkring skulle troligen behöva vara obligatorisk. Mötena indikerade också en farhåga att storföretagen skulle kunna uppleva försäkringen som ytterligare en beskattning (om obligatorisk försäkring). Å andra sidan skulle det direkta undersökningsskyddet (max ) kunna vara av stort värde för storföretagen. Den föreslagna maxnivån ( ) för rättegångskostnader var väl tilltagen dock inte för tvister i Storbritannien. Däremot var skyddet för skadeståndsanspråk i rimlig nivå med de utfall som kunde förväntas (max ). Storföretagen arbetar också med patent på ett annat sätt än vad småföretag gör. Storföretag kan nyttja korslicensiering och de patenterar också relativt mer än småföretag, vilket i sin tur medför att risken för tvist minskar per patent. Detta skulle också kunna vara ett argument för att storföretagen skulle debiteras lägre premie. 12

13 13 (23) CJA-studien steg 4 En sista mötesomgång genomfördes slutligen med försäkringssidan, som kvarstod vid tidigare angiven försäkringsmodell, vars förutsättningar dock måste analyseras bättre. Möjliga konsekvenser Det indikerades att en försäkringslösning kunde leda till att flera tvister startades. Å andra sidan kunde en försäkringslösning ge ett incitament till småföretagen att öka sin patentering eftersom de genom en försäkring skulle kunna hävda sin rätt i ökad utsträckning. Även om flera tvister startades skulle de inledande riskbedömningarna kunna leda till att antalet uppgörelser (förlikningar) ökas i ställer för att låta tvisten utvecklas till en domstolsfråga. Försäkringsbolagen skulle antagligen anse det vara rimligt att det är bättre att få till stånd en förlikning i stället för att finansiera rättsliga processer med ca 50 % vinstchans. Rapport till Kommissionen 2003 (Patent Litigation Insurance) CJA Consultants Ltd avlämnade sin slutrapport till Kommissionen januari I rapporten redovisas CJA-studien i detalj och redovisning föreligger även av olika alternativa överväganden som diskuterades inom ramen för studien. I rapporten finns en uppskattning av antalet patentintrångsförsäkringar, som under den senaste 20 åren uppskattas till ca 750 st i Europa vilket är en mycket liten andel av den totala patentmängden. Det är svårt att balansera försäkringens täckning och riskdelning med en premie som är överkomlig för många patentägare, därav det ringa antalet försäkringstagare Sannolikt är inte Sveriges bidrag (Svenska Uppfinnareföreningens försäkring) med i denna bedömning eftersom Sverige inte var med i CJA-studien från början. Ej heller är SUFs försäkringsgivare med bland uppräknade försäkringsbolag. SUF hade som mest ca 250 försäkringstagare. I diskussionen har man utgått från att 1 patent per 1000 patentansökningar blir föremål för rättslig tvist, och följande tabell ger en indikation om att det antagandet är relativt rimligt. Land Antal ansökningar Antal tvister Frankrike EPC-ansökningar 200 England ansökningar 10 Tyskland ansökningar Österrike ansökningar 20 En återkommande kommentar från försäkringssidan har gällt avsaknaden av statistik, som skulle kunna möjliggör en bättre riskbedömning för försäkringsbolagen. CJA-studien indikerar tydligt att det är viktigt att en försäkringslösning täcker upp risken för den som blir anklagad ( litigation ) för att begå patentintrång. Det är viktigare än att täcka kostnader och processer för den som vill attackera andras patent ( enforcement ). 13

14 14 (23) I rapporten återfinns också en diskussion om möjlig finansiell medverkan från Kommissionen. Bland annat anges att Kommissionen knappast kan aktivt stödja en part i en tvist utan att också stödja motparten, under förutsättning att det är en äkta tvist, men det ges också vissa antydningar om hur Kommissionen skulle kunna agera för att stödja tillkomsten av en ny patentintrångsförsäkring. Inom ramen för studien har också en jämförelse gjorts med situationen i USA, varvid det konstateras att antalet patenttvister är mycket litet i förhållande till andra tvister ( i USA). Från amerikanska försäkringsgivare angavs att möjligheten för EU att tillskapa en marknad för patentintrångsförsäkring är i det närmaste noll om inte väsentliga förändringar görs i EUs lagstiftning. Amerikanska försäkringsgivare är inte särskilt intresserade av att teckna patentintrångsförsäkringar och de som finns ger ett begränsat skydd. Rapportens slutstats är att Kommissionen bör fortsätta att utreda möjliga lösningar av en ny patentintrångsförsäkring. Den skulle kunna vara utformad enligt följande skiss. En ny lösning bör vara obligatorisk En första insats bör vara möjlig utan tung riskanalys Försäkringen bör ge ett skydd upp till för en första insats Försäkringen bör ge ett skydd upp till 1,5 M - för processkostnad och skadestånd Patentägaren skulle själv stå för första insats om 5000 Om offentlig finansiering blir aktuell skall finansieringen avse båda parter i en tvist. Internationella försäkringslösningar Det finns möjligheter att teckna speciella försäkringar avseende patent på den internationella försäkringsmarknaden. Särskilda patentförsäkringar finns hos amerikanska bolag och vissa europeiska bolag som ofta har knytning till Lloyds i London. Premiesättningen är beroende på vad försäkringen skall omfatta. Normalt diskuteras två olika moment, nämligen infringement och enforcement. Med momentet infringement avses i huvudsak en situation där patentägarens patent blir attackerad av andra, och detta moment möjliggör för patentägaren att försvara sig om det blir en rättslig tvist. Momentet enforcement möjliggör för patentägaren att själv attackera och mer aktivt driva sina intressen, samt stämma en förmodad intrångsgörare inför domstol. Normalt brukar denna del ge ett bättre skydd vid intrångssituationer och ge större svängrum för patentägaren. En patentägare vill naturligtvis ha båda momenten med i sin försäkring, och premien för en sådan försäkring fastställs sedan av försäkringsbolagen med hänsyn till en rad andra faktorer såsom önskad geografisk täckning, beloppsgränser, riskexponering mm. En känd engelsk uppfinnare Mandy Haberman betalar försäkringspremier i 14

FÖRENINGEN SVENSKT NÄRINGSLIV FÖRETAGARNA SVENSKA INDUSTRIENS PATENTINGENJÖRERS FÖRENING TEKNIKFÖRETAGEN

FÖRENINGEN SVENSKT NÄRINGSLIV FÖRETAGARNA SVENSKA INDUSTRIENS PATENTINGENJÖRERS FÖRENING TEKNIKFÖRETAGEN 2007-09-25 FÖRENINGEN SVENSKT NÄRINGSLIV FÖRETAGARNA SVENSKA INDUSTRIENS PATENTINGENJÖRERS FÖRENING TEKNIKFÖRETAGEN Betänkandet Patent och innovationer för tillväxt och välfärd SOU 2006:80 Ovan nämnda

Läs mer

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet

Läs mer

Vem tjänar pengar på uppfinningar?

Vem tjänar pengar på uppfinningar? Rapport Vem tjänar pengar på uppfinningar? Torbjörn Larsson Kjell Jegefors www.uppfinnare.se NÅGRA EXEMPEL PÅ ENSKILDA PRODUKTERS BETYDELSE FÖR STAT OCH KOMMUN... 3 Förord... 3 Sammanfattning... 4 Inledning...

Läs mer

2013:13. Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering

2013:13. Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering 2013:13 Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2013-06-26 2012/278-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-12-13 N2012/6308/FIN Regeringen Näringsdepartementet 103

Läs mer

Underförsäkring - lagstiftning och försäkringspraxis

Underförsäkring - lagstiftning och försäkringspraxis JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Henrik Jönsson Underförsäkring - lagstiftning och försäkringspraxis Examensarbete 20 poäng Handledare Bertil Bengtsson Försäkringsrätt VT-2000 INNEHÅLL 1 INLEDNING...

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-01-19 Dnr 763/2011 1 (20) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga

Läs mer

Utvärdering av ALMI Företagspartner AB:s finansieringsverksamhet

Utvärdering av ALMI Företagspartner AB:s finansieringsverksamhet A2002:002 Utvärdering av ALMI Företagspartner AB:s finansieringsverksamhet Fredrik Bergström, Martin Gustafsson och Svante Larsson vid AB Handelns Utredningsinstitut Utvärdering av ALMI Företagspartner

Läs mer

Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd

Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd 30 november 2010 Titel: Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd Redovisning av uppdrag i BKN:s regleringsbrev

Läs mer

Ett bättre innovationsklimat ger fler jobb Underlag till motioner

Ett bättre innovationsklimat ger fler jobb Underlag till motioner Svenska Uppfinnarakademien 2009 09 22 Ett bättre innovationsklimat ger fler jobb Underlag till motioner Det är inte brist på affärsidéer eller uppfinnare. Det är brist på kompetens och pengar att få dessa

Läs mer

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN INNEHÅLL Paragrafer 1. INLEDNING 1.1-1.15 2. REGLERING AV DEN LAGSTADGADE REVISIONEN PÅ EU-NIVÅ OCH

Läs mer

Tillväxt genom Crowdfunding?

Tillväxt genom Crowdfunding? Tillväxt genom Crowdfunding? Rapport 0156 Tillväxt genom Crowdfunding? Rapport 0156 Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer. Där finns

Läs mer

VÄGVAL UPPSALA. Finansiering av tillväxtbolag. Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande

VÄGVAL UPPSALA. Finansiering av tillväxtbolag. Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande VÄGVAL UPPSALA 2 Finansiering av tillväxtbolag Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande finansiering av tillväxtföretag INNEHÅLL Bakgrund och sammanfattning 3 En

Läs mer

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar PRISET FÖR ASSISTANS Detta är Humanas juridiska årsbok. Den innehåller en uppdaterad bild av betydelsefulla händelser och trender inom rättsområdet personlig assistans. I år belyser vi särskilt frågan

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

GENOM hovrättens dom i

GENOM hovrättens dom i Januari 2014 SNS ANALYS nr 17 Revisorers skadeståndsansvar i framtiden GENOM hovrättens dom i Prosolviamålet i augusti 2013 utdömdes det högsta skadeståndet hittills av svensk domstol. Parterna förlikades

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM PATENT & VARUMÄRKEN ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Patent & Varumärken

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM PATENT & VARUMÄRKEN ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Patent & Varumärken ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM PATENT & VARUMÄRKEN ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Patent & Varumärken Advokaten hjälper dig vid tvist Ett intrång i ett patent eller varumärke kan få allvarliga

Läs mer

Juridiska institutionen Stockholms universitet. Begränsat skadeståndsansvar för revisorer

Juridiska institutionen Stockholms universitet. Begränsat skadeståndsansvar för revisorer Examensarbete Civilrätt, 30 hp, VT 2011 Juridiska institutionen Stockholms universitet Av: Stefanie de Pourbaix Begränsat skadeståndsansvar för revisorer Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR...4 1 INLEDNING...5

Läs mer

Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) BKN:s dnr: 17-47/08

Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) BKN:s dnr: 17-47/08 Privat/offentliga garantiorganisationer för finansiering inom bygg- och bostadssektorn 19 december 2008 Titel: Privat/offentliga garantiorganisationer för finansiering inom bygg- och bostadssektorn Redovisning

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden RAPPORT DEN 31 MAJ 2007 DNR 07-4828-000 2007 : 9 Konsumentskyddet på finansmarknaden INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 1. UTGÅNGSPUNKTER 6 1.1 Statens och konsumenternas ansvar 7 1.2 Flera myndigheter

Läs mer

Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter

Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter Betänkande av Utredningen om telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter Stockholm 2014 SOU 2014:85 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet i ett rådgivarperspektiv

Aktiemarknadsnämndens verksamhet i ett rådgivarperspektiv Aktiemarknadsnämndens verksamhet i ett rådgivarperspektiv Aktiemarknadsnämndens verksamhet i ett rådgivarperspektiv Av Carl-Johan Deuschl & Magnus Lindstedt Det brukar sägas att en väl fungerande aktiemarknad

Läs mer

FARLIGT FÖRTROENDE? RÅDGIVNINGSLAGEN I PRAKTIKEN OCH POLITIKENS GRÄNSER AGNES ARPI ALEN MUSAEFENDIC 2010-10-08

FARLIGT FÖRTROENDE? RÅDGIVNINGSLAGEN I PRAKTIKEN OCH POLITIKENS GRÄNSER AGNES ARPI ALEN MUSAEFENDIC 2010-10-08 FARLIGT FÖRTROENDE? RÅDGIVNINGSLAGEN I PRAKTIKEN OCH POLITIKENS GRÄNSER AGNES ARPI ALEN MUSAEFENDIC 2010-10-08 Agnes Arpi är fri skribent och studerar psykologi vid Göteborgs universitet. Alen Musaefendic

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

Förslag till en samlad riskanalys av statliga garantier och krediter

Förslag till en samlad riskanalys av statliga garantier och krediter RAPPORT 2010-11-26 Dnr 2010/1842 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till en samlad riskanalys av statliga garantier och krediter Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1

Läs mer

Offentlig upphandling av möbler

Offentlig upphandling av möbler Offentlig upphandling av möbler en analys av befintliga problem och förslag till förbättringar Mattias Lundbäck, Ek dr, nationalekonomi INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Den svenska

Läs mer

Gör plats för svenska bilpooler!

Gör plats för svenska bilpooler! Publ nr 2003:88 Gör plats för svenska bilpooler! Definition, strategi, potentialer och effekter samt IT-lösningar på den svenska marknaden Juli 2003 Titel: Gör plats för svenska bilpooler! Definition,

Läs mer

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS

Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS Bo Rönngren, Malte Segerdahl och Martin Viredius Arbetets PRIS - kampen mot social dumpning inom transportsektorn NORDISKA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 2008 Författare: Bo Rönngren, Malte Segerdahl och

Läs mer

Ny syn på järnvägsunderhållet

Ny syn på järnvägsunderhållet Ny syn på järnvägsunderhållet Ändrad organisering av järnvägsunderhållet och ny myndighetsstruktur för effektivisering av den statliga transportinfrastrukturverksamheten Bengt Jäderholm Förord Den svenska

Läs mer

I nd ustriens Utred n i ngsi nstitut

I nd ustriens Utred n i ngsi nstitut I nd ustriens Utred n i ngsi nstitut THE INDUSTRIAL INSTITUTE FOR ECONOMIC AND SOCIAL RESEARCH En lista över Working Papers finns sist i denna studie Nr 331, 1992 STARTKAPITAL: FÖRSLAG TILL STIMULANS AV

Läs mer