Årsrapport 2011 Global Private Equity 1 AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsrapport 2011 Global Private Equity 1 AB"

Transkript

1 Årsrapport 2011 Global Private Equity 1 AB 1 Årsrapport 2011, Global Private Equity 1 AB

2 Aksjonærbrev Global Private Equity I AS Till aktieägarna i Global Private Equity 1 AB, Global Private Equity 1 AB ( GPE 1 AB ) inbjuder härmed till ordinarie bolagsstämma den 15 maj 2012 klockan Bolagsstämman hålls i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Arsenalsgatan 6 i Stockholm. Som bilagor till detta brev finns inbjudan till den ordinarie bolagsstämman, årsredovisningen för Global Private Equity 1 AB och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2011 samt årsrapport. Årsrapporten ger en uppdatering om bolaget och private equity ( PE ) marknaden i allmänhet. Styrelsen kommer att skicka ut två sådana uppdateringar per år. Den senaste uppdateringen skickades ut i oktober Genom det gemensamt ägda investeringsbolaget Auda Global Private Equity 2006 AS ( AGPE 2006 AS ) har GPE 1 AB och det motsvarande norska systerbolaget Global Private Equity I AS ( GPE I AS ) under 2006 och 2007 kommitterat kapital till flera olika private equity-fonder. Det genomfördes inte några ytterligare emissioner i bolaget och därmed inte heller några ytterligare kommitteringar under perioden Fonderna i portföljen har under 2011 investerat omkring 185 miljoner norska kronor. Genom sina kommitteringar 1 och underliggande investeringar har GPE 1 AB genom AGPE 2006 AS uppnått en god diversifiering både när det gäller geografisk exponering, antal förvaltare och fonder samt underliggande portföljbolag. Hittills har allt inbetalat eget kapital i AGPE 2006 investerats, men bolaget har ändå en tillfredsställande likviditetsbuffert i form av ett lånavtal (kreditfacilitet) med SpareBank 1 SR-Bank. Eftersom omkring 73 procent av det kommitterade kapitalet är investerat har bolaget fortfarande investeringskapacitet som gör att man är väl positionerade för att ta del av attraktiva investeringsmöjligheter som förväntas uppstå under Styrelsen för Global Private Equity 1 AB Oslo i april En kommittering är en förpliktelse att investera kapital i framtiden

3 Innehåll 1. Viktiga händelser Marknadsuppdatering Bolagsrapport Några investeringsexempel ur portföljen Vad är private equity? Nyckeltal Årsredovisning Årsrapport 2011, Global Private Equity 1 AB 3

4 1. Viktiga händelser Marknadsuppdatering Hösten 2008 kollapsade delar av den internationella finansmarknaden, också känt som finanskrisen, och detta var inledningen på en allvarlig lågkonjunktur för de flesta industrialiserade länder i världen. Efter den här krisen hade man fått ett nytt begrepp på dagordningen, nämligen eurokrisen/ statsskuldskrisen. Statsskuldskrisen hamnade på allvar i fokus under 2011 med de fem skuldtyngda PIIGS-länderna (Portugal, Italien, Irland, Grekland och Spanien). Trots den pågående krisen tycks ändå världsekonomin utvecklas i rätt riktning och I kombination med bättre lånemarknader kan detta att kunna leda till en bra period för PE-branschen framöver, både vad gäller aktivitet och värdeutveckling för portföljerna. Portföljuppdatering AGPE 2006 AS har genom sina kommitteringar och investeringar uppnått en god diversifiering, både geografiskt och vad gäller antalet underliggande fonder och företag. Omkring 73 procent av det kommitterade kapitalet är hittills investerat och bolaget har därför fortfarande investeringskapacitet som gör att det är väl positionerat för att ta del av de investeringsmöjligheter som förväntas uppstå under de rådande marknadsförhållandena var ett händelserikt år och AGPE 2006 AS fick under året in cirka 72,6 miljoner norska kronor i utdelning från underliggande fonder, vilket innebär att man kommer att föreslå en utdelning på 53 öre per aktie till aktieägarna i GPE 1 AB. Den senaste värderingen av GPE 1 AB gjordes den 15 mars 2012 och värdet per aktie fastställdes då till 9,26 kronor. 4 Årsrapport 2011, Global Private Equity 1 AB

5 2. Marknadsuppdatering Osäkerhet och oro på finansmarknaderna fortsatte att prägla den globala ekonomin under 2011 och den globala tillväxten tappade fart under fjärde kvartalet. De senaste indikatorerna pekar på en viss stabilisering, men den globala tillväxten förväntas fortsatt att vara svag på kort sikt. Ledande indikatorer tyder på en ekonomisk nedgång i de 30 OECD-medlemsländerna och andra stora ekonomier, men nedgången är olika stor i olika länder. Data för den globala handeln tyder också på en svag tillväxt under de kommande månaderna. På medellång sikt förväntas den pågående anpassningsprocessen i vissa avancerade ekonomier dämpa den globala tillväxten. Trycket på privata och offentliga balansräkningar i kombination med svaga arbetsoch bostadsmarknader kan dessutom bidra till att tillväxtprognoserna förvärras ytterligare. 2 Diagrammet ovan till vänster 3 visar hur volatilitetsindexet 4 har fortsatt den positiva nedgången från september/oktober 2011 och början av Toppnoteringen för oroindexet under 2011 kan ses mot bakgrund av de ekonomiska oroligheterna i Europa, framför allt oron för konkurs i Grekland. Denna oro har varit överhängande under stora delar av 2011, men har på senare tid tonats ned som en följd av massiva stödåtgärder från ECB/ IMF i form av historiskt stora räddningspaket. Diagrammet ovan till höger 3 visar inköpschefsindex (PMI) 5, som anses vara en ledande indikator för den ekonomiska tillväxtens riktning och kopplingen till förändringen i den faktiska globala industriproduktionen. Efter bottennivåerna i början av 2009 har företagens ekonomi förbättrats avsevärt, men som oftast efter en kraftig uppgång följer en nedgång. Globala PMI och industriproduktionen har än en gång fallit ned mot 50-gränsen, men eftersom PMI ligger högre än 50 indikerar detta fortfarande en tillväxt i den globala ekonomin. 2 Källa: EQT Annual Report 2011 Macro Overview 3 Källa: Swedbank First Securities, EcoWin 4 CBOE Volatility Index visar marknadens förväntan i form av 30-dagars volatilitet och är avsett att vara framtidsinriktat. Indexet används för att mäta marknadsrisken och ses ofta som ett mått på investerarnas oro 5 Purchasing Managers Index en undersökning bland inköpschefer globalt som ger en indikation på aktiviteten i ekonomin Årsrapport 2011, Global Private Equity 1 AB 5

6 Den europeiska krisen och den eskalerande ekonomiska nedgången dominerade private equity-marknaden under 2011 och antalet europeiska transaktioner låg på den lägsta nivån på 15 år under det sista kvartalet. Låg likviditet och press på flera europeiska banker i samband med nya regleringar och risken för att statsskulder missköts bidrog till att många investerare höll sig passiva. Diagrammet ovan 6 illustrerar bankernas utlåningsvillighet och man ser tydligt att den minskade under åren efter finanskrisen. Enligt den kvartalsvisa barometermätningen från publikationen Unquote genomfördes 79 buyout-transaktioner under de tre sista månaderna av 2011, en nedgång på 31 procent jämfört med tredje kvartalet. Det totala värdet var 9,4 miljarder euro, en nedgång på 39 procent jämfört med föregående kvartal och det lägsta registrerade värdet sedan andra kvartalet Trots att första halvåret 2011 hade en stark inledning slutade ändå helåret totalt på ungefär samma nivå som 2010, med 450 buyouttransaktioner jämfört med 426 året innan. Den aggregerade värdet under 2011 var 66,6 miljarder euro, ned med 1 procent från Inhämtningen av kapital avtog ytterligare under fjärde kvartalet och i Europa hade totalt 19 PE-fonder final close på totalt 18,3 miljarder dollar. 7 6 Källa: Swedbank First Securities, EcoWin 7 Källa: EQT Annual Report 2011 Private Equity Overview 6 Årsrapport 2011, Global Private Equity 1 AB

7 Antall transaksjoner Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Antall transaksjoner Aggregert verdi av transaksjonene (mrd dollar) Aggregert verdi av trans. (mrd dollar) Aggregert verdi av trans. (mrd dollar) Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Nord-Amerika Europa Asia og resten av verden En kort sammanfattning av 2011 ger vid handen att det skett en tydlig förbättring vad gäller etablering av nya fonder, antal transaktioner och försäljningar (exits) och värdeutvecklingen i portföljbolagen under första halvåret, men vi bevittnade en förnyad finansiell omvälvning med oro kring skuldkrisen i euroområdet och andra bredare ekonomiska problem som i kombination bidrog till att prägla tillgångsslaget under andra halvåret. Som diagrammet ovan till vänster illustrerar inleddes 2011 positivt med en rad transaktioner globalt, för att följas av en nedgång under andra halvåret. Framför allt gällde detta i Europa och Nordamerika. Det sistnämnda illustreras närmare i diagrammet ovan till höger. 8 Avkastningen från private equity-fonder har under de senaste åren stabilt förbättrats, vilket innebär att förvaltarna lyckats återskapa en stor del av de värden som skrevs ned i samband med finanskrisen och dess efterdyningar. Eftersom portföljbolagen i hög grad återfått stabiliteten har PE-förvaltarna övergått från ett defensivt fokus på kostnadsbesparingar och likviditetshantering till ett mer offensivt fokus på organisk tillväxt och förvärv. Det nuvarande investeringsklimatet inom private equity framstår som attraktivt. Även om det fortfarande råder ekonomisk osäkerhet finns fortsatt en stor potential för investerare inom PE-segmentet, och de fonder eller portföljer som nu har kapital tillgängligt för nya investeringar befinner sig därmed i en bra position för att kunna dra nytta av de möjligheter som de rådande marknadsförhållandena ger. Inte minst gäller detta Global Private Equity 1 AB som genom investeringsbolaget Auda Global Private Equity 2006 AS fortfarande har investeringskapacitet. 8 Källa: Preqin Private Equity Spotlight January 2012 Årsrapport 2011, Global Private Equity 1 AB 7

8 3. Bolagsrapport Portföljen är organiserad så att GPE 1 AB och GPE I AS tillsammans äger dotterbolaget AGPE 2006 AS, som i sin tur äger portföljen med private equityinvesteringar. GPE 1 AB och GPE I AS äger 64,7 procent respektive 35,3 procent av AGPE 2006 AS. Investeringsmandatet till AGPE 2006 AS är att bygga upp en portfölj av private equity investeringar, huvudsakligen investeringar i fondstrukturer ( Portföljen ). Portföljen kommer också att kunna innehålla direktinvesteringar. Planen är att fokusera grafiskt på USA och Europa. I Europa är det tänkt att investeringar skall genomföras bland annat i Norden, de baltiska staterna och forna Östeuropa. Investeringar skall även kunna genomföras i Asien. Beloppet som skall investeras (eget kapital och lån) beräknas vara färdiginvesterat inom 3 år. Portföljen är tänkt att realiseras inom loppet av 10 år, med en möjlig förlängning på 2 år för att åstadkomma en så lönsam realisering som möjligt för investerarna. AGPE 2006 AS hade per den 31 december 2011 kommitterat cirka miljoner norska kronor baserat på valutakursen vid kommitteringstillfället. Av det kommitterade beloppet är cirka miljoner norska kronor investerat per den 1 april Tabellen nedan visar en översikt över de fonder som AGPE 2006 AS har kommitterat kapital till och andelen av kommitteringen som fonden har investerat per den 1 april Cirka 185 miljoner norska kronor investerades under Från den 31 december 2011 och fram till den 1 april 2012 har cirka 14,2 miljoner norska kronor investerats. AGPE 2006 AS har genom sina kommitteringar och investeringar uppnått en god diversifiering, både geografiskt och vad gäller antalet underliggande fonder och företag. Portföljen har totalt en exponering mot över 100 fonder och därigenom ett stort antal underliggande företag. (Alla belopp i miljoner) Fonder Valuta Kommitterat kapital Investerat kapital* Andel investerat Auda Global Partners I EUR 82,0 60,0 73 % Auda Global Partners II EUR 95,5 57,4 60 % EQT V EUR 6,0 5,7 96 % Heidelberg Capital EUR 15,0 13,7 91 % HitecVision V USD 12,0 9,7 81 % Industrikapital 2007 EUR 6,0 5,5 91 % Mid Europa Fund III EUR 6,0 4,2 70 % Norvestor V EUR 6,0 3,7 62 % Reiten VII EUR 6,0 5,3 88 % Sector Exspec Fund EUR 6,0 6,0 100 % * Brutto per 1. april Årsrapport 2011, Global Private Equity 1 AB

9 15 % 11,5 % 10 % 7,7 % 5 % 1,0 % 4,7 % 5,6 % 2,2 % 1,8 % 5,2 % 0,8 % 0 % -5 % -0,1 % -5,1 % -5,6 % -1,2 % -0,4 % -5,5 % -3,0 % -0,6 % 10 % 15 % 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08-12,1 % 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 mai 10 aug 10 nov 10 feb 11 mai 11 aug 11 nov 11 feb 12 Eftersom cirka 73 procent av det kommitterade kapitalet är investerat har portföljen fortfarande investeringskapacitet. De underliggande fonderna i AGPE 2006 AS portfölj kommer framöver att närma sig slutet av sin investeringsperiod och investeringstakten förväntas därför sjunka i takt med att antalet vinsthemtagningar (återbetalningar) kommer att öka. Detta innebär att utbetalningen av utdelning till aktieägarna i GPE I AS framöver väntas att öka. Den senaste värderingen av GPE 1 AB gjordes per den 15 mars 2012 och värdet per aktie fastställdes då till 9,26 kronor. Diagrammet ovan visar värdeförändringen per kvartal för själva investeringsportföljen till AGPE 2006 AS. Som diagrammet illustrerar har värdeutvecklingen som normalt för en PE-portfölj haft en negativ utveckling under den första tiden, men har uppvisat en positiv utveckling sedan tredje kvartalet 2009 och fram till idag, med undantag av en liten nedgång under tredje kvartalet Totalt sett har nedskrivningen av portföljen varit begränsad mot bakgrund av utvecklingen på kapitalmarknaderna under samma period. Diagrammet nedan illustrerar det faktiska kassaflödet till AGPE 2006 AS under åren samt beräknat kassaflöde under de kommande fem åren. I exemplet är prognosen att kassaflödet från och med 2013 kommer att vara positivt och detta kan ses mot bakgrund av utvecklingen för den traditionella J-kurvan E 2013E 2014E 2015E 2016E Drawdowns Distributions Årsrapport 2011, Global Private Equity 1 AB 9

10 Geografisk fördelning: Investeringsstorlek: 18,4 % 29,0 % Asien Nord 11,6 % 9,2 % 19,3 % Other Large Cap Europ Mid Cap 15,2 % USA Small Cap 37,4 % 60 % Portföljöversikt American Securities Partners IV Apollo Overseas Partners VI Auda Capital TCR L.P. Bain Capital Asia Bain Capital Fund IX Bain Capital Fund VIII Bain Capital IX Coinvestment Fund Bain Capital Ventureb Fund 2007 Carlyle U.S. Growth Fund III Catterton Partners VI Court Square Capital Partners II H.I.G. Capital Partners IV H.I.G. Europe Capital Partners Hellman & Friedman Capital Partners VI Oak Hill Capital Partners II Pacific Equity Partners Fund III Pacific Equity Partners Supplementary III Quad Partners III Sterling Investment Partners II Summit Partners Private Equity Fund VII-B Summit Partners Venture Capital Fund II-B Sun Capital Partners IV Sun Capital Partners V Sun Capital Securities Offshore Fund Thomas H. Lee Parallel Fund VI AGP I Fonder TPG Star 3i India Infrastructure Fund Activa Capital Fund II Affinity Asia Pacific Fund III Aksia Capital III Arcadia II Beiteilgungen BT GmbH & Co BC European Capital VIII Bridgepoint Europe III Carlyle Europe Partners III Cognetas Fund II 'A' CVC European Equity Partners IV CVC European Equity Partners Tandem Fund Doughty Hanson & Co. V LP2 Fourth Cinven Fund FSN Capital III GPE III Mauritius Holding Company Ltd Halder- GIMV Germany II GmbH & Co IVF III (Mauritius) Holdings Ltd. Japan Ireland Co Investment Partners Japan Ireland Investment Partners Permira IV Realza Capital Fondo, FCR Rutland Fund II TDR Capital II 'A' Terra Firma Capital Partners III AGP II Fonder American Securities Partners V, LP Heidelberg Capital Private Equity Fund I Apollo Overseas Partners VI, LP Herkules Private Equity III (Jersey-II), LP Apollo Overseas Partners VII, LP Investindustrial IV, LP Bain Capital Fund X, LP Mid Europa Fund III, LP Bain Capital Venture Fund 2007, LP OCM European Principal Opportunities Fund II, LP Bain Capital X Coinvestment Fund, LP Risk Capital Partners II, LP Court Square Capital Partners, LP White Knights VI Bis FCPR - 1 Gores Capital Partners III, L.P. CVC Capital Partners Asia Pasific III, LP H.I.G. Bayside Debt & LBO Fund II, LP CX Partners Fund Limited Heidelberg Capital Private Equity Fund I IDFC Private Equity (Mauritius) Fund III Kelso Investment Associates VIII, LP Infotech Pacific Ventures II-S, L.P. Oak Hill Capital Partners III, LP Jiuding China Growth Fund, L.P. Odyssey Investment Partners Fund IV, LP Pacific Equity PartnersFund IV, LP Sun Capital Partners V, LP Pacific Equity Partners Supplementary Fund IV, LP TPG Star, LP Peepul Capital Fund III, LLC Water Street Healthcare Management II, LP Samara Capital Partners Fund I Ltd. AXA LBO Fund IV Feeder, LP SBCVC Fund III, LP Bain Capital Europe Fund III, LP Unison Caital Partners III (F), LP UPC III Co-Investments (F), LP 10 Årsrapport 2011, Global Private Equity 1 AB

11 Kommitteringsfördelning: Mognadsgrad för investeringarna: 25,0 % 34,6 % AGP 6 % 9,8 % 18,1 % Other AGP II Distressed Skreddersydd Buyout Growth Equity 27,7 % Late-Stage VC 40,3 % 38,4 % AGP I - Direktinvesteringar Clear Channel Communications, Inc Bienfaissance Holdings S.A.S. Coach America Group, Inc. Carlye AZ Partners I Direct General Corporation Carlye AZ Partners II HCA Inc. Carlyle Iberostar Partners I Heidelberg Capital Private Equity Fund I KG Carlyle Iberostar Partners II Ironshore Inc. IFA Holding Sarl Modular Space Corporation Innova GTS Holdings S.a.r.L. OneWest Bank Group LLC JIIP Toast Co-Investment A OSI Restaurant Partners, Inc. Sprint Co-Invest The Princeton Review, Inc Terra Firma Deutsche Annington Realogy Corporation TFCPII Co Investment 4 RSC Holdings, Inc. TL Holding Co-Invest Safeway Holdings LLC TPH Co Investment AIF Capital Telcom Infrastruture Ltd. Velox Holdco S.a.r.L BCV Investments S.C.A. EQT V Heidelberg Capital HitecVision V Industrikapital 2007 Skräddarsydd portfölj Mid Europa Fund III Norvestor V Reiten VII Sector Exspec Fund Årsrapport 2011, Global Private Equity 1 AB 11

12 4. Några investeringsexempel ur portföljen LinkedIn - Världens största professionella nätverk på Internet med mer än 150 miljoner medlemmar i över 200 länder Exponering genom: Auda Global Partners I och II (Bain Venture 2007 via Auda Capital V-US) Investeringstyp: Expansionskapital Investeringstillfälle: juni 2008 I juni 2008 investerade private equity-fonden Bain Venture 2007 ( Bain ), som är en fond i Auda Global Partners I och II i yrkesnätverksportalen LinkedIn, som den 9 februari 2012 hade mer än 150 miljoner medlemmar världen över. LinkedIn utvecklar och marknadsför Internetprogram och tjänster för företag och privatpersoner inom fyra affärsområden: rekrytering för företag, platsannonsering, riktad reklam och abonnemang. Nätverket är det största i sitt slag i världen och finns representerat i mer än 200 länder. LinkedIn startade i grundaren Reid Hoffmans vardagsrum 2002 och webbplatsen lanserades officiellt den 5 maj Efter den första månaden hade LinkedIn totalt medlemmar i nätverket. Den 31 december 2011 registrerades fler än två nya yrkespersoner per sekund. Bolaget är börsnoterat och har en diversifierad affärsmodell med intäkter som kommer från anställnings- och marknadsföringslösningar samt från premiumabonnenter. Huvudkontoret ligger i Mountain View i Kalifornien i USA, men företaget har även kontor i andra amerikanska städer som Chicago, Los Angeles, New York, Omaha och San Francisco. LinkedIns ledningsgrupp består av erfarna chefer från välkända teknikföretag som Yahoo, Google, Microsoft, Tivo, PayPal och Electronic Arts. Bolaget har för närvarande heltidsanställda runt om i världen. Förutsättningarna när Bain investerade i LinkedIn var att det var det snabbast växande professionella nätverket i världen och hade en förutsägbar intäktsbas med flera möjligheter till diversifiering. Det speciella med det här företaget är att de har lyckats differentiera sig jämfört med andra sociala nätverk genom att det är anpassat utifrån informationsbehovet i olika yrkesmiljöer runt om i världen, bland annat med fokus på rekrytering och karriärutveckling. Nätverkets professionella och demografiska sammansättning gör det attraktivt för annonsörer och andra företag som vill identifiera och få tillgång till specialiserade yrkespersoner. Bain beräknar att värdet av möjligheten att rekrytera inom olika yrken globalt uppgår till totalt 5 miljarder dollar. Detta har också bekräftats genom due diligence, då personer som arbetar med HR (Human Resources) letar efter nya sätt att rekrytera. LinkedIn gör det möjligt för rekryterare att målinriktat rekrytera rätt kandidat på ett effektivt och kostnadsbesparande sätt jämfört med alternativa lösningar. LinkedIn börsnoterades på New York Stock Exchange under kortnamnet LNK den 19 maj 2011 och blev därmed en av årets mest framgångsrika börsnoteringar, då bolagets aktier stigit med 40 procent vid årsskiftet. Bain sålde 15 procent av sitt aktieinnehav vid börsnoteringen och det återstående innehavet vid en andrahandstransaktion under fjärde kvartalet samma år, vilket gav en bruttovinst på nästan 147 miljoner dollar. Detta motsvarar en multipel på 5,7x investerat kapital. 12 Årsrapport 2011, Global Private Equity 1 AB

13 Dunkin Brands - I drygt 50 år har Dunkin Brands gått i täten inom livsmedelsindustrins quick quality -segment Exponering genom: Auda Global Partners (Bain VIII via Auda Capital IV) Investeringstyp: Vidareutveckling Investeringstillfälle: Mars 2006 Försäljningsmöjlighet: Strategisk försäljning I mars 2006 investerade private equity-fonden Bain VIII ( Bain ) i det amerikanska bolaget Dunkin Brands Group Inc ( Dunkin ). Med mer än distributionsställen i 56 länder runt om i världen är Dunkin världens ledande franchisegivare av quick service -restauranger som serverar kaffe och bakverk samt glass. I slutet av 2010 omfattade kedjan Dunkin Donuts-restauranger och Baskin-Robbins-restauranger och den globala omsättningen var cirka 7,7 miljarder dollar. Huvudkontoret ligger i Canton, Massachusetts, i USA. Dunkin Brands-koncernen inkluderar två av världens mest kända varumärken: Dunkin Donuts, som är den största kaffe- och bakverksrestaurangkedjan i världen med närvaro i 31 länder, och Baskin-Robbins, som är världens största kedja av specialbutiker för glass och andra desserter. Bains investeringshypotes när de köpte Dunkin, och framför allt vad gäller Dunkin Donuts, var en mycket stark varumärkes-/marknadsposition i nordöstra USA och förväntningar på snabb butikstillväxt mot bakgrund av en stark efterfrågan från franchisetagare. När det gäller Baskin-Robbins var förväntningarna på utvecklingspotentialen något mer neutrala, men här såg man möjlighet till internationell tillväxt. De strategiska åtgärder som vidtogs för att uppnå de mål Bain hade satt upp var bland annat att öka kundtrafiken genom ökad marknadsföring, kampanjer, alternativa menyer, fokus på franchisetagarnas lönsamhet genom minskade varukostnader och minskade investeringar, förbättrad butiksdrift genom standardisering och objektiva mätningar med fokus på produktoch kaffekvalitet, ordernoggrannhet och servicehastighet, skapa en lönsam butikstillväxt genom satsningar på specifika marknader och utveckla källor till finansiering samt identifiera en strategi för en framgångsrik expansion till den kinesiska marknaden. Den 26 juli 2011 börsnoterades Dunkin Brands på Nasdaq under kortnamnet DNKN, priset per aktie fastställdes till 19 dollar och handeln inleddes följande dag. Bolaget värderades vid den här tidpunkten till cirka 486 miljoner dollar. Bain valde att inte sälja sina aktier i primäranbudet, men tog ändå in 15 miljoner dollar genom övertilldelningen. Den 16 november 2011 värderades Dunkin-priset vid ett sekundäranbud till 25,62 dollar per aktie, vilket motsvarar en uppgång på 35 procent jämfört med börsnoteringen på 19 dollar per aktie. Detta ledde till att Bain valde att sälja aktier för 136 miljoner dollar och tillsammans med tidigare försäljningar och utdelning på 165 miljoner dollar plus resterande aktier värderade till 447 miljoner dollar utgör detta ett totalt värde på omkring 748 miljoner dollar eller 2,8x självkostnadspriset för Bain på 268 miljoner dollar. Aktien handlas idag till cirka 32 dollar på Nasdaq. Årsrapport 2011, Global Private Equity 1 AB 13

14 Framas - Världsledande utvecklare och tillverkare av högteknologiska komponenter till den globala sportskoindustrin Exponering genom: Heidelberg Capital Investeringstyp: Vidareutveckling Investeringstillfälle: Januari 2006 Försäljningsmöjlighet: Strategisk försäljning I januari 2008 köpte private equity-fonden Heidelberg Capital ( HC ) 23,34 procent av det tyska bolaget Framas Kunststofftechnik GmbH ( Framas ). Framas-koncernen grundades i Tyskland 1948 och har i dag totalt sju produktionsanläggningar globalt som sysselsätter mer än personer. Med en årlig omsättning på cirka 130 miljoner dollar är företaget nummer ett i världen inom formsprutning med specialisering på sportskobranschen. Framas tjänster och produkter omfattar bland annat utveckling, leverans av material, produktion av prov/ prototyper, produktanalyser och drift av olika produktionsanläggningar. Produktportföljen består av komponenter som utgör de viktigaste funktionella delarna i avancerade sportskor. I kundportföljen ingår de stora globala sportvarumärkena och kända varumärken som Adidas, Reebok, Nike och Puma samt varumärken med verksamhet inom andra skosegment, t.ex. Ecco. Baserat på sin långa tradition har företaget utvecklat ett gott rykte inom sitt marknadssegment och har nu stor glädje av sina befintliga kundrelationer. Det europeiska huvudkontoret har produktionsanläggningar och forsknings- och utvecklingsanläggningar (FoU). Dessutom har koncernen kontor i stora näringskluster i Kina, Sydkorea, Vietnam, Asien och USA. FoU-anläggningarna är uteslutande till för de stora kunderna. Heidelberg Capital har som minoritetsaktieägare i Framas haft en aktiv roll i bolaget när det gäller att skapa insyn för aktieägarna genom mer detaljerade ekonomiska rapporter, likviditetsstyrning, ägarstyrning och bolagsledning och delaktighet i alla strategiska diskussioner. Inte minst bidrog HC med sin kunskap till att finanskrisen endast fick en begränsad effekt för bolaget. Mot bakgrund av att Framas gick stärkt ur finanskrisen inledde HC exit-processen i början av Tillsammans med övriga aktieägare i bolaget kom man fram till att det inte fanns en majoritet för försäljning av verksamheten och HC fokuserade då istället på att sälja sin minoritetsandel. Ur HC:s perspektiv var den logiska köparen familjebolaget som grundade bolaget samt ledningen, eftersom de av flera skäl hade uttryckt ett önskemål om att återfå full kontroll över bolaget. Även om de här parterna inte deltog i budprocessen från början genomförde HC en fullskalig exit-process, där bland annat PricewaterhouseCoopers engagerades för att genomföra en marknadsstudie i syfte att öka konkurrensen bland intressenterna och därmed pressa dem att fatta beslut om återköp av ägarandelen. Familjebolaget gav till slut efter och erbjöd sig under processen att köpa hela ägarandelen, ovetande om att priset inkluderade en premie på 15 procent jämfört med det högsta budet från tredje part. Försäljningsmultipeln för Heidelberg Capital slutade på 1,85x, vilket innebär att kapitalet nästan hade fördubblats. 14 Årsrapport 2011, Global Private Equity 1 AB

15 Venture Capital Growth Equity Buyouts Tidigt skede Tidig tillväxt Stabil tillväxt Mogen cykel Produktrisk Marknadsrisk Personal- & finansiell risk Finansiell risk 5. Vad är private equity? Kilde: Auda Advisory Partners Private equity kan beskrivas som aktivt ägarkapital ägarna i ett private equity-bolag engagerar sig direkt i ett företags verksamhet. Private equity-förvaltarna styr verksamheten tillsammans med företagsledningen. Investeringen är långsiktig, i regel på 3-6 år eller mer. Under de senaste åren har placeringsmöjligheten private equity vuxit sig starkare som ett alternativ till aktier (börsnoterade eller onoterade) och räntebärande papper (obligationer och banklån). Private equity-investeringar kan delas in i olika kategorier utifrån vilken typ av investering det handlar om. 1. Såddkapital är investeringar i de första faserna av ett företags livstid under perioden då företaget är nyetablerat. 2. Expansionskapital handlar om företag som har uppnått positiv vinst och viss storlek på omsättningen och som behöver genomföra investeringar för att få ytterligare tillväxt och ökad lönsamhet. 3. Omstruktureringskapital används ofta för att finansiera förvärv, fusioner, förbättringsprocesser i företagets verksamhet eller försäljning av divisioner eller dotterbolag. De viktigaste aktiviteterna i en private equity-fond kan delas upp i tre faser. Punkterna som följer bygger på diagrammet ovan. 1. Val av objekt/investering Private equity-förvaltarna söker först efter intressanta företag att gå in i. Avgörande här kan vara förvaltarens kompetens och kapacitet, marknadsprognoser inom olika branscher och var i konjunkturcykeln man befinner sig. 2. Utveckling/ägarskap När investeringen är genomförd brukar förvaltaren vidta åtgärder som ökar värdet på det förvärvade bolaget. Några exempel på sådana åtgärder; Ökad omsättning genom tillväxt inom den befintliga verksamheten eller genom uppköp och internationalisering Förbättrade marginaler genom effektivare produktion Fokusering på de produkter och tjänster som förväntas ha starkast tillväxt i framtiden Ändrad kapitalstruktur/finansiering 3. Försäljning Efter att förvaltaren i private equity-företaget har genomfört åtgärder och sett att de ger resultat kommer det i de flesta fall att vara mest aktuellt med försäljning. Ofta sker försäljningen till konkurrenter eller industriella aktörer, genom börsnotering, eller till andra investerare eller private equity-fonder som är intresserade. En investering i private equity är långsiktig. Tiden mellan investeringstillfället och utdelning från investeringen kan vara flera år, och i normalfallet rör det sig om 3-7 år. Under den perioden genomgår oftast det underliggande företaget en betydande värdeökning. Årsrapport 2011, Global Private Equity 1 AB 15

Årsrapport 2012. Nordic Secondary AB

Årsrapport 2012. Nordic Secondary AB Årsrapport 2012 Nordic Secondary AB Aktieägarbrev Nordic Secondary AB Till aktieägarna i Nordic Secondary AB, Nordic Secondary AB ( NS AB eller Bolaget ) inbjuder härmed till ordinarie bolagsstämma den

Läs mer

Årsrapport 2012. Global Infrastruktur 1 AB

Årsrapport 2012. Global Infrastruktur 1 AB Årsrapport 2012 Global Infrastruktur 1 AB Aktieägarbrev Global Infrastruktur 1 AB Till aktieägarna i Global Infrastruktur 1 AB, Global Infrastruktur 1 AB ( GI 1 AB eller Bolaget ) inbjuder härmed till

Läs mer

Design och produktion: Lupo Design.

Design och produktion: Lupo Design. AB Novestra Årsredovisning 2011 Sedan flera år tillbaka har Novestra av kostnads- och miljöskäl valt att endast trycka en begränsad upplaga av årsredovisningen som sänds till de som särskilt begärt en

Läs mer

Innehåll Verksamheten. Portföljbolag. Årsredovisning

Innehåll Verksamheten. Portföljbolag. Årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2003 Innehåll Verksamheten 2 Året i korthet 4 VD-ord 6 Aktien 8 Omvärld 9 Skanditeks verksamhet 11 Risk 11 Skatt 12 Ägarstyrning 13 Femårsöversikt 14 Kvartalsdata Portföljbolag 16 Portföljanalys

Läs mer

Global Private Equity I AB

Global Private Equity I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Global Private Equity I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 5

Läs mer

Global Private Equity 1 AB

Global Private Equity 1 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity 1 AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

AB Novestra Årsredovisning

AB Novestra Årsredovisning AB Novestra Årsredovisning Sedan flera år tillbaka har Novestra av kostnads- och miljöskäl valt att endast trycka en begränsad upplaga av årsredovisningen som sänds till de som särskilt begärt en tryckt

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2014

East Capital Explorer Årsredovisning 2014 East Capital Explorer Årsredovisning 2014 East Capital Explorer East Capital Explorer är ett svenskt investeringsbolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Bolaget etablerades 2007 med det specifika syftet

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2011

East Capital Explorer Årsredovisning 2011 East Capital Explorer Årsredovisning 2011 Kontakt Investor relations- och mediakontakt: Charlotte Åsberg Investor Relations Manager +46 8 505 885 94 charlotte.asberg@eastcapitalexplorer.com Besöksadress:

Läs mer

Inbjudan till deltagande i riktad emission av lägst 2 000 000 aktier och högst 20 000 000 aktier

Inbjudan till deltagande i riktad emission av lägst 2 000 000 aktier och högst 20 000 000 aktier PROSPEKT Erbjudande om förvärv av aktier i Nordic Secondary 2 AB (publ) Inbjudan till deltagande i riktad emission av lägst 2 000 000 aktier och högst 20 000 000 aktier Teckningskurs: SEK 10,00 per aktie,

Läs mer

innehåll Året i korthet 2 Historik 4 Aktieägarservice 6 Investors ordförande 10 VD har ordet 11 Koncernöversikt 13 Affärsverksamheten 18

innehåll Året i korthet 2 Historik 4 Aktieägarservice 6 Investors ordförande 10 VD har ordet 11 Koncernöversikt 13 Affärsverksamheten 18 Investor årsredovisning 1999 innehåll Året i korthet 2 Historik 4 Aktieägarservice 6 Investors ordförande 10 VD har ordet 11 Koncernöversikt 13 Affärsverksamheten 18 Risker och riskkontroll 21 Investoraktien

Läs mer

Investor i korthet 2009

Investor i korthet 2009 Årsredovisning 2009 Investor i korthet 2009 Investeringar Investeringsstrategi Mål Kärninvesteringar Väletablerade globala bolag. Ägande via betydande minoritet för strategiskt inflytande. Noterade bolag.

Läs mer

Välkommen till Investor

Välkommen till Investor Årsredovisning 2010 INNEHÅLL Ordförandeord.... 2 Vd har ordet... 4 Vision, affärsidé och mål... 6 Aktivt ägande... 8 Kärninvesteringar.... 10 Operativa investeringar... 16 Private Equity-investeringar...

Läs mer

9 Årsredo 8 visning 3

9 Årsredo 8 visning 3 Årsredovisning 98 3 BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hålles onsdagen den 24 mars 1999 kl 17.30 i Berwaldhallen, Strandvägen 69, Stockholm. ANMÄLAN Aktieägare som vill delta i stämman måste den 12 mars

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Svenska riskkapitalfonder. avkastning än börsen sid 22

ÅRSRAPPORT. Svenska riskkapitalfonder. avkastning än börsen sid 22 2011 ÅRSRAPPORT Svenska riskkapitalfonder skapar högre avkastning än börsen sid 22 SVCA verkar för bättre förutsättningar för privata investerare och entreprenörer sid 3 Innehållsförteckning 3 SVCA verkar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2000 Innehållsförteckning Bure år 2000 1 VD:s kommentar 2 Affärsidé, mål och strategi 4 Bures evolution 5 Bures affärsmodell 6 Bures positionering 8 Exemplet Capio 10 Femårsöversikt 11 Bureaktien

Läs mer

Innehåll. Hakon Invests innehav 20 ICA AB 29 Finansiell översikt ICA AB 30 Forma Publishing Group AB 33 Finansiell översikt Forma

Innehåll. Hakon Invests innehav 20 ICA AB 29 Finansiell översikt ICA AB 30 Forma Publishing Group AB 33 Finansiell översikt Forma Innehåll 4 2005 i sammandrag 5 Historien bakom Hakon Invest 6 Kommentar från VD 8 Affärsidé, mål och strategi 9 Verksamhet 13 Marknad 16 Aktien och ägare 18 Finansiell översikt Hakon Invest och definitioner

Läs mer

Årsredovisning. Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare.

Årsredovisning. Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare. 2012 Årsredovisning Den långsiktiga inriktningen på vårt uppdrag gör det naturligt för oss att vara en engagerad ägare. Första AP-fonden 2012 Innehåll kort om 1 Om Första AP-fonden 13 Förvaltningsberättelse

Läs mer

2013 i sammandrag. Totalavkastning. Resultat och utdelning

2013 i sammandrag. Totalavkastning. Resultat och utdelning Årsredovisning 2013 2013 i sammandrag Viktiga händelser under året Successiv förbättring i innehaven Förvärv av Aibel, HENT och Nebula, sammanslagning av SF Bio och Finnkino och tilläggsinvestering i Jøtul

Läs mer

2013 i sammandrag. Totalavkastning. Resultat och utdelning

2013 i sammandrag. Totalavkastning. Resultat och utdelning Årsredovisning 2013 2013 i sammandrag Viktiga händelser under året Successiv förbättring i innehaven Förvärv av Aibel, HENT och Nebula, sammanslagning av SF Bio och Finnkino och tilläggsinvestering i Jøtul

Läs mer

Det här är Creades. Mål. Portföljen Creades portfölj består av cirka 75 procent noterade tillgångar och cirka 25 procent onoterade tillgångar.

Det här är Creades. Mål. Portföljen Creades portfölj består av cirka 75 procent noterade tillgångar och cirka 25 procent onoterade tillgångar. Årsredovisning 2014 Det här är Creades Creades är ett investeringsbolag som är långsiktig engagerad ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag. Namnet Creades kommer från uttrycket Creative

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2013

East Capital Explorer Årsredovisning 2013 Great Dividing Range East Capital Explorer Årsredovisning 2013 Great Sandy Desert AUSTRALIA Great Victoria Lake Eyre Desert Lake Gairdner Det här är East Capital Explorer East Capital Explorer är ett svenskt

Läs mer

NeoNet en marknadsplats för global aktiehandel

NeoNet en marknadsplats för global aktiehandel NEONET ÅRSREDOVISNING 2000 NeoNet en marknadsplats för global aktiehandel Vårt mål är att våra kunder år 2003 ska kunna handla åttio procent av det globala börsvärdet i NeoNets handelsnätverk. Den nivån

Läs mer

Finansiell partner för Europa

Finansiell partner för Europa Årsredovisning 2000 00 Finansiell partner för Europa Genom förvärv och framgångsrik utveckling av nya tjänster och distributionsvägar har SEB vuxit till en europeisk finansiell partner, till framförallt

Läs mer

2012 i sammandrag. Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet

2012 i sammandrag. Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet Årsredovisning 2012 2012 i sammandrag Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet Anticimex avyttrat IRR 24% Kvarvarande innehav

Läs mer

koncernen Danmark Schweiz läsanvisningar Storbritannien norge Sverige usa FinlanD webbhänvisning luxemburg

koncernen Danmark Schweiz läsanvisningar Storbritannien norge Sverige usa FinlanD webbhänvisning luxemburg Årsredovisning 2007 Koncernöversikt Viktiga händelser 1 VD har ordet 2 Carnegies roll i samhällsekonomin 4 Affärsmodell 6 Värdeskapande 8 Strategiska mål 11 Aktien 12 Förvaltningsberättelse Koncernöversikt

Läs mer

Årsrapport 2012 Hyresfastigheter Holding II AB

Årsrapport 2012 Hyresfastigheter Holding II AB Årsrapport 2012 Hyresfastigheter Holding II AB Innehåll Viktiga händelser 2012... 5 Översikt över Hyresfastigheter Holding II AB... 6 Marknadsuppdatering... 8 Fakta om de olika fastighetsprojekten: Södertälje...

Läs mer

Årsredovisning 2013. och verksamhetsöversikt

Årsredovisning 2013. och verksamhetsöversikt Årsredovisning 2013 och verksamhetsöversikt Det här är Creades Creades är ett investeringsbolag som är långsiktiga engagerade ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag. Affärsidé Creades

Läs mer

Årsredovisning 1998. Industrivärdens börsportfölj. Handelsbanken

Årsredovisning 1998. Industrivärdens börsportfölj. Handelsbanken Årsredovisning 1998 Industrivärdens börsportfölj Handelsbanken Innehåll 1 Året i sammandrag 2 VD har ordet 4 Detta är Industrivärden 8 Börsportföljen 13 Kärninnehaven i börsportföljen 28 Industrivärden

Läs mer