Strategisk plan och budget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategisk plan och budget 2014-2016"

Transkript

1 sid 1 (12) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsnämnden Strategisk plan och budget Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN Dpl 10 Omvärldsförändringar Kulturen ökar stadens attraktionskraft Studien Kulturen och staden, som presenterats av fastighetsägarna i Göteborg förra året, visar att morgondagens tillväxt i stor utsträckning formas av människors åsikter och attityder. Det är nämligen dessa som avgör var man i framtiden väljer att bo och arbeta, var man kommer att tjäna sina pengar, konsumera sina varor och betala sin skatt. Det är även i stor utsträckning dessa åsikter som i förlängningen påverkar andra människors syn på vad staden har att erbjuda och hur attraktivt det är att flytta dit. Kultur har därför blivit hårdvaluta i städernas kamp om de skarpaste hjärnorna. I november 2012 besökte den australiensiske ekonomiprofessorn David Throsby Sverige och menar att konst spelar en avgörande roll för tillväxten. Han ser risker att konst och kultur tar stryk av krig, recessioner och andra typer av katastrofer där effekten oftast blir att de tar död på kulturen. Han pekar på Grekland där risken är stor att en hel generation konstnärer riskerar att slås ut i takt med offentliga åtstramningar och kapitalflykt. Han menar vidare att det kan ta en hel generation att bygga upp den igen. Små teatersällskap, gallerier, och så vidare är ju konstens själva blodflöde. Och när blodet slutar flöda är det svårt att få liv i patienten igen säger Throsby. För att skapa en livskraftig kärna av konstnärer, författare, musiker, och andra kulturutövare krävs ett stabilt offentligt stöd. Från kärnan hämtar resten av ekonomin idéer, ny kunskap och talangfulla människor. Idrotts- och kulturturism, en framtidsbransch Turismen i Karlstad är idag mycket framgångsrika vid en jämförelse med motsvarande städer i landet. Det utbud som skapar reseanledningar för turister skapar även förutsättningar för ökad livskvalité för alla Karlstadsbor. Vi har bra förutsättningar med många fina arenor och verksamheter som Löfbergs Lila Arena, Karlstad CCC, Nöjesfabriken, Karlstad teater med Wermland opera, Värmlands

2 sid 2 (12) museum, Mariebergsskogen, Alsters herrgård, nya Sundsta Badhus ja listan kan göras lång. Nu gäller det att fokusera på att få ut maximal effekt av dessa satsningar att locka Karlstadsborna och turister att aktivt besöka vårt breda utbud av evenemang. Idrottsevenemang har oftast en positiv effekt på samhället och det är alltid intressant att se den turistekonomiska omsättningen och dess utveckling. En trend i riket bland flera evenemang är att antalet åskådare minskade ifjol. Karlstad har en bra utveckling av turism och evenemang med många VM, EM och SM tävlingar där grunden för dessa evenemang är idrottens kärna, dvs alla våra idrottsföreningar med sina eldsjälar som lägger många ideella timmar på sin förening. Det är viktigt att värna om kärnan inom både kultur- och idrottsområdet som är grunden för att ta steget mot spetsverksamhet dvs framgångspyramiden är viktig att värna, en bred bas och en spetsig topp! För Karlstad är det viktigt att fortsätta sträva mot ett rikt kultur- fritids- och idrottsutbud både för bredd och spets. Organisationen för besöksnäringsfrågor och även evenemang behöver renodlas och förtydligas då värvnings- och genomförandeorganisationen upplevs som splittrad. Samverkan Samverkan skall öka mellan olika verksamheter för att gemensamt bli tydligare och starkare aktörer. Ex under Curling EM lanserades ett Kulturstråk med aktörer från Värmlands museum, Lerinmuseet, Bibliotekshuset, Karlstad CCC, Domkyrkan, UNO, Sverige Amerika Centret, Wermland Opera och efter invigning även Brigadmuseet. Här är ambitionen att genom ökad samverkan skapa en tydlighet av utbud och locka nya besökare, såväl Karlstadsbor som turister till verksamheterna. Värmlands kulturplan är en bra plattform för utökad samverkan mellan kommunerna i Värmland. De regioner som tidigare gick in i kultursamverkansmodellen vittnar om att den största effekten är just ökad samverkan mellan kommuner. Exempel på en samverkan som ger en vinna-vinna situation är kontaktcenters samverkan med turistbyrån som kompletterar varandra avseende besökare över året. På Kronoparken ser vi ett framtida kultur- och fritidscenter där sporthall, bibliotek, fritidsgård samlokaliseras och samverkar mot målet att med samma resurser kunna öka tillgängligheten för Karlstadsborna som kan öka med extern samverkan med ex studieförbund, Karlstads universitet m fl. Orrholmen förnyas och utvecklas i samverkan med KBAB, och med ny teknik ökar vi tillgängligheten för våra besökare till våra anläggningar som bibliotek, gymnastiksalar, motionscentralen på Skutberget. En robotgräsklippare sköter nu en av våra fotbollsplaner nattetid.

3 sid 3 (12) Vi kan glädjas åt att det nu börjar komma nya konstgallerier i Karlstad vilket ger oss goda förutsättningar att gemensamt skapa en marknadsföringsplattform för ett Konststråk i Karlstad och därigenom tydliggöra och förstärka konst- och konsthantverksverksamheten. Föreningslivet inom idrottssektorn behöver på motsvarande sätt finna en gemensam plattform för att mötas och samverka. Utmaningar En utmaning vi står inför är att människor upplever sig ha allt mindre tid vilket vi ser som ett framtida problem för föreningslivet, både inom kultur och idrott, som bygger på att människor engagerar sig ideellt. Vi ser nu att kommersiella aktörer tar den plats som föreningslivet kanske borde ta där man mot en hög terminsavgift kan köpa sig fri dvs en fritidsverksamhetens all inclusive. Karlstad har i princip s k nolltaxa för föreningslivet men nu ställs frågor hur vi hanterar de nya kommersiella aktörerna som tidvis jobbar nära de s k stödberättigade föreningarna för att komma åt låga avgifter och taxor för hallar och anläggningar. Även konkurrenslagstiftningen berör våra verksamheter i allt högre grad där tidigare kommunal kultur- och fritidsverksamhet nu kommer allt närmare en kommersiell verksamhet. Alternativa driftsformer har både fördelar och nackdelar. Vi kan se att de fungerar med skiftande resultat och Fröding Arena och Racketcenter är tyvärr exempel där kommunen tvingats ta tillbaka driften av anläggningar. En framtidsfråga är hur mycket driftsansvar en förening klarar av och ser vi på Färjestads ridklubb som nu är en kommunal anläggning med nolltaxa så fungerar verksamheten d v s ridskolan utmärkt nu när föreningen slipper alla fastighetsfrågor. Bad i förändring Baden har gått från att vara renlighetsanläggningar till att bli motionsanläggningar och nu till att bli upplevelseanläggningar. Sundsta badhus håller på att färdigställas till den tredje generationens bad. Det medför ökade krav på säkerhet och större kontroll från olika myndigheter. Detta medför också att personalens kompetensnivå måste öka på flera områden. De ökade kraven kommer att driva upp kostnaderna för bemanningen av badet men samtidigt kommer möjligheterna till betydande intäkter att öka. Läsfrämjande arbete Utifrån ett nationellt perspektiv, där biblioteken räknas som en resurs för landet som helhet, kommer de två viktigaste frågorna att handla om hur vi får fler delaktiga i samhället. Det gäller i första hand områdena läsfrämjande arbete och digital delaktighet. Den ökade mångfalden ställer större krav på vilka tjänster vi erbjuder och hur vi väljer att arbeta med att fler kan använda vårt utbud. I dagsläget sjunker läsförmågan bland Sveriges unga och många vuxna, ca 1,5 miljoner invånare i Sverige, kan inte använda de e-tjänster som samhället i stort erbjuder. Vi ser det som två mycket viktiga verksamhetsfrågor att arbeta med den kommande planperioden.

4 sid 4 (12) Arenautredningen Arenasituationen i Karlstad är nu i ett avgörande läge utifrån ambitionsnivån att vara en av Sveriges fyra främsta evenemangsstäder. Vi har inte längre möjligheten att få SM i friidrott eller U21-landskamp i fotboll p g a att Tingvalla IP inte håller för dagens arenakrav. I strategisk plan för under rubriken Attraktiv stad gavs i uppdrag till Kultur- och fritidsnämnden, teknik- och fastighetsnämnden och stadsbyggnadsnämnden att Genomföra och presentera en samlad utredning av arenabehovet i Karlstad utifrån idrottsrörelsens önskemål, kommunens bedömda resurser och möjlighet till extern finansiering. Kultur- och fritidsnämnden har huvudansvaret för uppdraget. Uppdraget syftar till att utifrån en helhetssyn lägga fast en långsiktig inriktning, prioritering och ambitionsnivå för arenor utifrån idrottsrörelsens önskemål och behov. En avvägning mellan kommunens resurser och idrottsrörelsens önskemål ska göras som underlag till beslut. Lösningen ska utgå från ett basbehov som är utvecklingsbart för framtida ökade behov. Utredningen ska vara en presentation av ett samlat arenabehov med alternativa inriktningsförslag för idrotter som bedriver verksamhet på Tingvalla IP och Tingvalla Isstadion. Indirekt berörs även andra idrottsplatser som föreningar på Tingvalla IP och Tingvalla Isstadion använder. Uppdraget ska slutredovisas till berörda förvaltningsdirektörer senast 15 maj 2013 och till respektive nämnd vid junisammanträdena I det fall kommunledningen beslutar att en projektspecifikation ska tas fram för projektet, eller någon deletapp i projektet, kan en sådan redovisas tidigast till budget Ett beslut i arenafrågan är avgörande utifrån god ekonomisk hushållning då dagens arenor i närtid är i behov av upprustning på en basnivå. Risken om beslutet dröjer är att vi tvingas till sk förgävesinvesteringar. Skutberget 2006 sålde kommunen campingen till First Camp och för skötsel av friluftsområdet tecknades ett avtal mellan kommunen och First Camp. First Camp har under åren investerat ca 22 miljoner i campinganläggningen och pga att detaljplan saknats har inte de stora investeringarna kunnat påbörjas som ex poolanläggning, äventyrsgolf mm. Skutbergsgården som innehåller café och restaurang är i stort behov av renovering. F n är signalerna att First Camp inte har för avsikt att förvärva byggnaden och svara för investeringar i byggnaden vilket leder till att kommunen måste ta ställning i frågan om Skutbergsgårdens framtid. Renovera, riva eller riva och bygga nytt.

5 sid 5 (12) Nya EU-krav kräver utbyte av elljus i motionsspåren Den 1 januari 2015 skärper EU kraven i enlighet med det sk Ekodesigndirektivet vilket i korthet innebär att dagens kvicksilverljuskällor som bl a används i kommunens elljusspår inte längre får tillverkas. I praktiken innebär EU:s direktiv att alla belysningar i våra elljusspår behöver bytas ut successivt. Även belysningsstolparna behöver bytas ut då de till övervägande del är i dåligt skick. Ett utbyte av belysning och stolpar innebär mycket stora investeringar de kommande åren. Kultur- och fritidsförvaltningen utreder fn tidsaspekterna och kostnaderna men kan i nuläget ändå uppskatta investeringskostnaderna till mnkr för utbyte på alla elljusspåren. Till detta kommer att utreda hur mycket energiförbrukningen kan minska med den nya typen av LED- ljuskällor samt övriga detaljer. Kultur- och fritidsnämnden avser att redovisa situationen för kommunfullmäktige när alla detaljer är utredda. Ekonomiska och verksamhetsmässiga prioriteringar Anpassningar av nämndens egna ambitioner Konsekvenser av tilldelad budgetram Utgångsläget är bättre än föregående år. Uppräkningen med 2 % innebär att nämnden inte i nuläget behöver genomföra drastiska besparingsåtgärder. Förra årets åtgärder med bl a nedläggning av medborgarkontoren bidrar dessutom till att budgetprocessen för blir enklare att hantera. De underskott som uppkommer hos nämndens verksamheter pga löneökningar som inte täcks in av den 2 %-iga uppräkningen klaras i de flesta fall genom att inte kompensera andra anslag inom budgeten för inflationsuppräkning samt i något fall av smärre personalneddragningar. Öppen fritidsverksamhet fokuserar på barnfattigdom Inom den öppna fritidsverksamheten kommer barnfattigdomens konsekvenser få ett utökat fokus. Barnkonventionens perspektiv är vägledande. Det gäller för verksamheten att skapa möjligheter för alla barn- och ungdomar att upptäcka och delta i det varierade utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter som arrangeras av fritidsgårdar och parklekar. Fler gratis-verksamheter under sommaren och lovperioderna ska genomföras. Det uppsökande fältarbetet är en viktig del i arbetet att nå de barn och ungdomar som vi idag inte ser i våra ordinarie verksamheter. Antal feriearbeten utökas ytterligare. Tidigare inriktning med barnteater och musik på gator och torg fortsätter. Ändrade statliga regler för stöd till studieförbunden När de statliga reglerna till studieförbunden ändrades såg vi en risk att det skulle påverka kulturutbudet negativt i Karlstad. Hittills är det huvudsakligen Sensus, som har stor barnverksamhet, som drabbats. Vi är dock medvetna om att det kan ta längre tid innan vi fullt ut kan se effekten av förändringen och vi bör framförallt bevaka hur det påverkar studieförbundens möjligheter att utveckla nya verksamheter. Inför 2014 justerar Karlstads kommun sina regler för stöd till studieförbunden för att bättre harmonisera med de statliga bidragen. Inom reglerna finns möjlighet att göra särskilda satsningar.

6 sid 6 (12) Regional kulturplan för Värmland ger ökat kommunalt inflytande Samverkansmodellen är nu införd i Värmland, från och med 2013 fördelar Region Värmland det statliga stödet till kultur utifrån den regionala kulturplan som ligger till grund för ansökan till Statens Kulturråd. Det totala stödet till Värmland har inte förändrats i den första omgången och sannolikt kommer en omfördelning mellan regioner och län inte heller att ske under de närmaste åren. På sikt är det dock möjligt att så sker och de kriterier som Kulturrådet då grundar omfördelning på blir då mycket viktiga att förhålla sig till. I konkurrensen mellan regioner och län om kulturpengarna kommer Karlstads kommun att ha en viktig roll som drivande kraft för utvecklingen. Spontan idrott och kultur Sedan flera år tillbaka verkar kultur- och fritid för att skapa fler forum för idrott och kultur. Utgångspunkten är att de organiserade verksamheterna av olika skäl inte passar för alla. Spontan- och drop-inidrott har provats i olika former i såväl Karlstad som flera andra kommuner, forskning på området visar dock att verksamheten till allra största delen lockar pojkar. Det är också många gånger barn och unga som redan är föreningsaktiva som deltar och på så sätt blir än mer aktiva. För att nå nya grupper krävs andra åtgärder än de vi idag arbetar med. Kultur- och fritidsförvaltningen har ett åtagande att arbeta med spontan- och dropinidrott/kultur med fokus på tjejer för perioden Som ett led i detta arbete, och för att nå även andra som vi inte når idag krävs kunskap om vilka det är som inte deltar och varför de inte gör det samt prova att erbjuda andra aktiviteter, i andra former än vi gör idag. Ur ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att alla kan hitta sin form för fysisk aktivitet. Drift och underhåll av idrottsanläggningar Föreningsdrift av anläggningar har visat sig vara en sårbar lösning då föreningar över tid har skiftande kraft att klara ett driftsansvar. Sedan 2013 driver kommunen själva Karlstad Racketcenter med målet att verksamheten åter hittar en annan driftform inför Ska driften skötas av föreningar är det ytterst angeläget att avtal och villkor utformas så att det är realistiskt att föreningen kan klara uppdraget på sikt. Många efterlyser mer samverkan med föreningslivet men frågan är hur mycket en förening orkar bära av ansvar och uppgifter. Barn- och ungdomsidrottens utveckling Utvecklingen visar att fler idrotter går från tydlig säsongsaktivitet till mer aktiveter året runt. Det innebär dels ökat tryck på befintliga lokaler, dels minskade möjligheter för barn och unga att utöva flera olika idrotter parallellt. Tidig specialisering ligger inte i linje med vare sig kommunens intentioner med stödet till föreningarna eller idrottens egna styrdokument. Idrottens efterfrågan på stöd till verksamhet för barn och unga utanför säsong bör bemötas utifrån kunskap och grundläggande värderingar om barns behov och villkor. Skaparverkstaden Vid möten med kulturlivet under hösten 2011 framkom en stor efterfrågan på mötesplatser och lokaler för kulturen. Anledningen är dels att det ibland rent faktiskt saknas lokaler, dels att mötesplatser ger inspiration och utveckling. Detta

7 sid 7 (12) har lett till att kultur- och fritidsförvaltningen fått i uppdrag att stärka Bibliotekshuset som mötesplats samt att utveckla möjligheter till spontankultur. Ett viktigt första steg i detta är att få fram en ny fast plats för Skaparverkstaden och att utforma denna så att den ger möjlighet för många olika aktiviteter och kan vara tillgänglig för olika aktörer. P-platser Tingvalla sportcenter Den nyligen asfalterade parkeringsytan på Tingvalla sportcenter finner vi inte lämpligt att avgiftsbelägga då närheten till Willysparkeringen kan skapa problem och därigenom ökar risken för olyckor vid passage över järnvägen till Tingvalla sportcenter. PARKAB har dessutom meddelat att beläggningen inte är av den omfattningen att det går att finansiera investeringen med parkeringsavgifter. Kultur- och fritidsnämnden har tidigare fått avslag på ramhöjning och kommer nu att arbeta in kapitaltjänstkostnaden på ca 700 tkr i den ordinarie budgeten. Övriga aktuella utvecklingsfrågor Samlokalisering prioriteras inom förvaltningen. Goda exempel på detta är Väse och Molkom där idrottshall, bibliotek och fritidsgård finns i anslutning till varandra. De områden som vi ser över nu är stadsdelarna Kronoparken och Våxnäs i Karlstad. Utveckling av IT-tekniken i anläggningar/lokaler prioriteras. För närvarande pågår ett projekt för SMS-öppning av idrottshallar. Vidare utreds liknande lösningar för kommunens biblioteksfilialer. Även internetuppkoppling på kommunens evenemangsarenor utreds för så kallad streaming av matcher. Förslag på åtaganden som förändras i genomförandetid samt ev. ansvar Nämndens och förvaltningens planering innebär i nuläget inga förändringar när det gäller de befintliga åtagandena i den strategiska planen. Eventuella behov av nya åtagande Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ta upp två nya åtaganden i den strategiska planen under målområdet Attraktiv stad och under målet Karlstadsborna trivs och är stolta över sin stad. Förslag till nya åtaganden: 1. Samverka med Region Värmland i arbetet att genomföra uppdragen som rör Karlstads kommun i den Regionala kulturplanen. Åtagandet är en konsekvens av den regionala kulturplanen där Karlstads kommun är en viktig aktör. Åtagandet ska omfatta perioden

8 sid 8 (12) 2. I samverkan med Karlstads universitet ta fram en plan för hur Kultur hela vägen kan implementeras i kommunens arbete att nå visionen Livskvalitet Karlstad Kultur hela vägen- för livskvalitet, mångfald, kreativitet och tillväxt. Kultur- och fritidsnämnden initierar ett samverkansarbete tillsammans med gymnasienämnden, barn- och ungdomsnämnden, Mariebergsskogen och Karlstads universitet. Aktörerna -som tillsammans utgör grunden för den kulturella infrastrukturen i Karlstad - ska tillsammans strategiskt och strukturerat verka för att stärka Karlstads kulturprofil. Kultur- och fritidsnämnden är huvudansvarig för åtagandet med gymnasienämnden och barn- och ungdomsnämnden som medansvariga. Åtagandet ska omfatta perioden Eventuella äskanden inom driftbudget Kultur- och fritidsnämnden är fullt medveten om de ekonomiska förutsättningarna inför budget Nämnden vill ändå redovisa några angelägna frågor som kommunfullmäktige bör ta ställning till. Effekter av tidigare beslut Sundstabadet I samband med att kommunen beslutade att Sundstabadet skulle byggas om och byggas ut med upplevelsebad och relaxavdelning baserades finansieringen av hela investeringen på att någon eller några av kranskommunerna eller annan intressent skulle medfinansiera de ökade driftkostnaderna för det nya badhuset med upp till 3 mnkr. Kultur- och fritidsförvaltningen uppdrogs att eftersöka möjligheterna till extern finansiering men kunde efter genomgående undersökningar konstatera att varken någon kranskommun eller annan extern part var intresserad av ett ekonomiskt samarbete. För kultur- och fritidsnämndens del kvarstår budgetmässigt en brist på 3 mnkr för Sundstabadet. Nämnden begär därför en uppräkning av budgetramen med 3 mnkr fr o m Råtorps IP - omklädningsrum I teknik- och fastighetsförvaltningens budget finns 3 mnkr avsatta för investering i omklädningsrum mm på Råtorps IP år För kultur- och fritidsnämndens del kommer investeringen att generera ökade kostnader för internhyra. Inför års budget bör kommunfullmäktige kompensera kultur- och fritidsnämnden med ökad budgetram. Enligt TFF kommer hyran att uppgå till c:a 300 tkr. Prioritering av förslag till investeringar inom kultur- och fritidsnämndens område (upptagna i teknik- och fastighetsnämndens budgetyttrande) Allmänt Enligt den budgetordning som ligger till grund för äskanden/begäran av nya investeringsmedel är det teknik- och fastighetsnämnden som hos kommunfullmäktige begär medel för investeringar av större format i befintliga och

9 sid 9 (12) nya lokaler och anläggningar. Inför finns ett antal sådana förslag till investeringsobjekt som berör kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. Nämndens rangordning av dessa framgår enligt nedan. Orrleken Orrleken byggdes 1968 i samband med att Karlstad blev Årets stad och Orrholmens bostadsområde växte fram, parkleken var då Sveriges modernaste. Idag är parklekens byggnad hårt nedsliten, energimässigt ineffektiv och tillgängligheten uppfyller inte kommunens krav. I de senaste två årens budgetarbete har frågan om renovering eller nybyggnation belysts. Ärendet har återremitterats till de berörda nämnderna med uppdrag att ta fram nytt förslag med lägre investerings- och driftkostnader än vad som redovisats tidigare. I det nya utredningsförslag som teknik- och fastighetsförvaltningen tagit fram i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen och KBAB fokuseras på att etablera Orrlekens verksamhetsytor i ett av KBAB planerat bostadshus intill nuvarande Orrleken. I utredningen ingår även ny utformning av omgivande lek-och parkområde. Enligt beräkningar som TFF gjort uppgår investeringskostnaden för rivning av befitliga byggnader och nybyggnad lek- och parkområdet till 10,9 mnkr och lokalhyran i det nya planerade bostadshuset beräknas till c:a 1 mnkr tkr per år. Hyran för verksamhetslokalerna i det planerade bostadshuset avses bli finansierad inom kultur- och fritidsförvaltningens ordinarie driftbudget medan den interna hyran för utemiljön ( 1 mnkr) behöver finansieras genom höjd ram för kultur- och fritidsnämnden. Ny vägkorsning till Bryngfjorden Säsongen 12/13 var backen öppen 106 dagar och antalet besökanden på allmänhetens åkning var personer. Nuvarande parkering kan ta emot 40 bilar och det är inte ovanligt med uppemot 100 bilar vilket gör att vägar i området nyttjas som parkering. Intresset för Bryngfjorden överstiger i dag den kapacitet som anläggningen svarar upp mot vad gäller parkeringar, toaletter, värmestuga, liftkapacitet m m kort sagt anläggningen är generellt för liten för att klara den stora efterfrågan från Karlstadsborna. Ett samnyttjande med golfens infrastruktur skulle lösa problemen med toaletter, värmestuga, parkeringsplatser men kräver nyinvesteringar. Idag finns flera problem med trafiklösningen vid Bryngfjorden som innebär att besökare till Bryngfjordsbacken och området vid Bryngfjordens golfklubb nyttjar samma tillfart, en mindre grusväg som går tätt förbi Bryngfjordsbacken med dess aktivitet och besökare. Situationen innebär stora säkerhetsrisker i trafikmiljön för besökarna till skidbacken. Temporär lösning har genomförts för att förhindra olyckor inom området i form av tillfällig reglering av trafiken med ljussignaler. Lösningen har visat sig fungera mindre bra då bilister inte respekterar den trafikreglering som hyrts in till en kostnad av ca 40 tkr. Situationen måste få en långsiktig lösning då risken är överhängande att Bryngfjordsbacken får stängas till

10 sid 10 (12) dess att en godtagbar tillfarts- och parkeringslösning skapats. Teknik- och fastighetsförvaltningen har tagit förslag till trafiklösning som innebär att en ny vägkorsning byggs utreder trafikfrågan samt möjlighet att anlägga fler p- platser inom området. Trafikverket har för avsikt att förlänga mötesspåret med start 2014 vilket får konsekvenser för verksamhetens nuvarande väg och parkering. En tänkbar lösning är att trafikverket avstår från föreslagna åtgärder inom kommunens verksamhetsområde och omfördelar sina kostnader till nya infarten från Skogaholmsvägen och över järnvägen. Detta bör beaktas i kommunens förhandlingar med trafikverket. Kalkylen på kapitaltjänstkostnad från TFF bygger på 10-årig avskrivning men tillämpas normal avskrivningstid för vägar (40 år) blir kapitaltjänstkostnaden c:a 70 tkr. Investeringen uppgår till c:a tkr och för kultur- och fritidsnämndens del genererar investeringen ökade drift- och kapitalkostnader på c:a 150 tkr, alt. 70 tkr vid 40-årig avskrivning på vägen för vilka nämnden begär ökad. Samlokalisering Kronoparken, enligt strategisk plan När Fröding Arena projekterades och byggdes gavs förutsättningar för att docka till fritidsgård och bibliotek. Som ett åtagande i den strategiska planen 2012 genomfördes en förstudie kring förutsättningar att skapa en naturlig mötesplats där idrott, fritidsverksamhet och biblioteksverksamhet verkar tillsammans på ett ställe. Här kan generationer och kulturer mötas, spontanverksamheter utvecklas, föreningslivet ges möjligheter till möteslokaler, den öppna verksamheten för barn och ungdomar ges de förutsättningar man behöver för en kreativ och framtidssyftande fritidsarena. I den utredning som nu presenteras från TFF beskrivs möjlighet till framtida lösning. Enligt förslaget ska en ny byggnad uppföras i anslutning till Fröding Arena med en ny gemensam entré och ett stort entrétorg som kan skapa en naturlig mötesplats för de boende på Kronoparken och för biblioteks-, kultur- och fritidsverksamheten. Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag innebär att investeringen delas upp på två år 2014 och 2015 med en total investeringsram på 31, 5 mnkr. För kultur- och fritidsnämndens del är den nya hyran beräknad till 2,4 mnkr/år. När det gäller hyran och beräkning av vad som kan finansieras av kultur- och fritidsnämnden och vad som skulle krävas i ramförstärkning finns en viss osäkerhet. Nuvarande biblioteket på Kronoparken har sina lokaler i Kronoparkskyrkan och etablerades samtidigt som kyrkan byggdes. Uppgörelsen mellan kommunen och dåvarande hyresvärden (Missionsförsamlingen) innebar att kommunen påtog sig att hyra bibliotekslokalerna under lång tid. Om kommunen frånträder lokalerna och flyttar till den föreslagna lokaliseringen kan frågan om kompensation till hyresvärden bli aktuell. Om man bortser från denna problematik behöver kultur- och fritidsnämndens budgetram ökas med c:a 1 mnkr fördelat på åren 2014 och 2015 för att täcka den ökade hyreskostnaden

11 sid 11 (12) Färjestads Ridklubb Arbetet med upprustning av Färjestads Ridklubbs ridhus och lokaler pågår. Under hösten har ridhusbotten bytts ut och sargen reparerats. Ny bro mot de bakre hagarna är också planerad. Det återstår dock ett antal större reparationer i lokaler inomhus samt att lösa problemen med dränering av hagar och fosforutsläpp i dagvattnet mm. För närvarande finns ingen beräkning av investerings- eller driftkostnaderna för åtgärderna. Kultur- och fritidsnämnden avser att återkomma i frågan Nya löparbanor på Tingvalla IP De nuvarande banorna på Tingvalla IP las om 2003 inför SM 2004 och löparbanor av denna höga kvalitet ska läggas om med 10 års intervall. Nya banor är också en förutsättning för att IF Göta ska kunna fortsätta sin satsning på högkvalitativa galor och tävlingar. Enligt teknik- och fastighetsförvaltningen uppgår investeringen till 1,5 mnkr och genererar en ökad årshyra för kultur- och fritidsnämnden med 195 tkr vilket nämnden bör kompenseras. Övriga aktuella frågor Konstgräs Örsholmens IP Det finns ett ökande behov av tillgång till träningsmöjligheter på konstgräs året om, både för fotboll och för andra sporter. Kommunfullmäktige har uttalat att Örsholmen IP är nästa idrottsplats som ska förses med konstgräs. Kultur- och fritidförvaltningen har tillsammans med teknik- och fastighetsförvaltningen utrett frågan som även innehöll ett uppdrag att se över möjligheterna att samarbeta med Karlstads energi för att anlägga en uppvärmd plan. I det senare fallet har Karlstads energi lämnat besked att möjlighet att nyttja energiverkets spill- och returvärme inte är genomförbart. Dock kan planen uppvärmas med vanlig fjärrvärme. Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag bygger nu på att anlägga en konstgräsplan som är förberedd för uppvärmning. Investeringskostnaderna uppgår till 9 mnkr och internhyran kommer troligen att uppgå till c.a tkr. Fröding Arena Kultur- och fritidsnämndens avtal med KFUM basket ang driftansvar för Fröding Arena upphörde i och med att föreningen gick i konkurs. Kultur- och fritidsförvaltningen tvingades då att överta driftansvaret för hela anläggningen intill dess ny aktör kan hittas som kan överta driftansvaret. Beträffande driftkostnaderna för Fröding Arena är situationen i nuläget något osäker. Samtal förs med ev intressenter om ett samarbete kring driften av arenan. Det finns dock fortsättningsvis en risk att en sådan överenskommelse inte kommer till stånd. Kultur- och fritidsnämnden kommer i det läget att utreda ytterligare förutsättningar för hur en långsiktig lösning kan utformas ev helt i kommunal regi. Kulturinstitutionerna Den ekonomiska situationen för de två institutionerna i Karlstad - Wermland Opera och Värmlands museum - blir allt svårare. Grundproblemet är att den statliga delen av stödet inte räknas upp i takt med kostnadsökningarna. Skulle kommunen och Region Värmland kompensera bristen som uppstår innebär det en uppräkning av

12 sid 12 (12) stödet med ca 6 procent varje år från båda bidragsgivarna. Institutionerna har vidtagit åtgärder för att effektivisera och anpassa verksamheten till ekonomin. På sikt är det dock högst sannolikt att det finns en gräns där kvaliteten påverkas eller där verksamheternas omfattning måste minska. En påtaglig konsekvens redan 2013 är att Wermland Opera inte producerar någon opera utan endast en musikal. Värmlands museum begär i sin ansökan om en uppräkning av årsanslaget med 4 % samt kr för förväntad hyreshöjning i museilokalerna (förhandlingar pågår). Utöver årsanslaget begär museet, sammantaget från regionen och kommunen, 2,5 mkr till förnyelse av Karlstad-utställningen och 4,5 mkr till förnyelse av TeknikLusten samt 1 mkr till ny belysningsanläggning i Cyrillushuset och Nyrénhuset. Wermland Opera ansöker om en uppräkning av verksamhetsbidraget med 4 %. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att verksamhetsbidragen till de båda institutionerna upppräknas med 2 % När det gäller föreslår förvaltningen i nuläget att bidragen uppräknas med den generella uppräkning som ges i budgetramarna i dagsläget + 2 % bägge åren. Muséets investeringsbehov för förnyelse av utställningar, belysning mm ligger på en sådan nivå att kultur- och fritidsförvaltningen inte har möjlighet att helt eller ens delvis finansiera dessa inom tilldelade ramar. Denna fråga bör hanteras på central kommun- och regionnivå där även frågan om ytterligare höjningar av verksamhetsbidragen får avgöras. Konstgräs Klasmossen Kommunens första konstgräsplan anlades på Klasmossen för sju år sedan. Nu börjar konstgräsytan att bli utsliten och behöver bytas ut. Ett nytt konstgräs beräknas i dagsläget kosta c:a 3 mnkr. Kultur- och fritidsförvaltningen behöver nu med stöd av teknik- och fastighetsförvaltningen ta fram en plan för konstgräsbyte för Klasmossen och de övriga konstgräsplanerna i kommunen. Investeringsbudget Kultur- och fritidsnämnden ser i nuläget inget behov utöver grundramen när det gäller investeringsbudgeten. De förslag till investeringar som fn berör nämndens ansvarsområde beskrivs ingående i teknik- och fastighetsnämndens budgetyttrande

ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN, KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2015 Omslag: Bild från Kronoparkens parklek Fotograf: Claes Thimar KULTUR- OCH FRITIDSDIREKTÖREN

Läs mer

Mål och budget 2016-2017

Mål och budget 2016-2017 Mål och budget 2016-2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/94 2015-05-08 2015-05-08 1 (59) Innehåll INLEDNING... 5 Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet och kopplingen till demokratin...

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx. Kultur- och fritidsnämnden

STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx. Kultur- och fritidsnämnden STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx Kultur- och fritidsnämnden Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2014-12-09 Innehållsförteckning för kultur- och fritidsnämndens STRATEGI

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Sammanfattning. Alliansens planeringsdirektiv med budget 2010-2012

Sammanfattning. Alliansens planeringsdirektiv med budget 2010-2012 Planeringsdirektiv med budget 2010 2012 Sammanfattning Alliansen tror på Halmstad. Vi tror på att Halmstads redan goda livsmiljö kan förbättras. Vi är säkra på att Halmstad även i fortsättningen kommer

Läs mer

(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR

(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR En levande grön stad (S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR 2014 Innehåll Solna stad har fyra målområden som ligger till grund för stadens verksamhetplan och budget. Vi socialdemokrater tycker dessa målområden

Läs mer

Budget 2012. Ekonomisk planering 2013-2014 Vision, prioriteringar och resurser

Budget 2012. Ekonomisk planering 2013-2014 Vision, prioriteringar och resurser Budget 2012 Ekonomisk planering 2013-2014 Vision, prioriteringar och resurser Kommunfullmäktige 20 juni 2011 Fotograf är Jan Magnusson om inget annan anges. 2 Budget 2012 och ekonomisk planering 2013-2014

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

Kommunalhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba

Kommunalhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden 2013-02-04 Tid Måndag 11 februari 2013, kl 19:00 Plats Kommunalhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba Ärenden Justering Förvaltningschefen

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Sollentuna kan bli bättre för alla!

Sollentuna kan bli bättre för alla! Sollentuna kan bli bättre för alla! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2007 Politisk inriktning för 2007 Inledning Sollentuna är en bra kommun att leva och bo i, men det finns också mycket som kan

Läs mer

Borås Stad budget 2010

Borås Stad budget 2010 Borås Stad budget 2010 Budget Borås Stad 2010 Produktion: Kommunledningskansliet, Borås Stad Tryck: Borås Stads Kommuntryckeri Barnen är vår framtid. För deras skull tar vi ansvar i en turbulent tid. Genom

Läs mer

Offentligt privata partnerskap. Erfarenheter från samverkan i fyra kommuner

Offentligt privata partnerskap. Erfarenheter från samverkan i fyra kommuner Offentligt privata partnerskap Erfarenheter från samverkan i fyra kommuner Offentligt privata partnerskap Erfarenheter från samverkan i fyra kommuner Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2014. med inriktning för 2015-2016. Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25

Solna stads verksamhetsplan och budget 2014. med inriktning för 2015-2016. Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25 Solna stads verksamhetsplan och budget 2014 med inriktning för 2015-2016 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25 Solna stads organisation 2 Förord Solna stads budgetprocess innebär att kommunstyrelsen

Läs mer

Budget 2014. och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29

Budget 2014. och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 Budget 2014 och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 Innehållsförteckning Budget 2014 politikens förord 3 Budgetdokumentets funktion 5 Kalmar 2020

Läs mer

Teknik- och fritidsnämnden 2014-03-19. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: teknik.fritidsnamnden@halmstad.se.

Teknik- och fritidsnämnden 2014-03-19. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: teknik.fritidsnamnden@halmstad.se. Teknik- och fritidsnämndens handlingar 27 mars 2014 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Teknik- och fritidsnämnden 2014-03-19 Sida Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: teknik.fritidsnamnden@halmstad.se

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2013-2015

Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Politisk organisation 1 Förvaltningsorganisation 2 Innehåll Organisation 1 Innehåll 3 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 4 Kommunstyrelsens ordförande har

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2014-2016

Strategisk plan. med budget 2014-2016 Strategisk plan med budget 2014-2016 2 Strategisk plan med budget 2014-2016 Vision Skövde 2025 Innehållsförteckning Läsanvisning: Kommunfullmäktige beslutar om Strategisk plan med budget som övergripande

Läs mer

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Socialdemokraternas förslag till Budget 2008 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Pådrivande och offensiva Den samlade oppositionens

Läs mer

Verksamhetsplan 2010-12. Trelleborgs kommun

Verksamhetsplan 2010-12. Trelleborgs kommun Verksamhetsplan 2010-12 Trelleborgs kommun Innehållsförteckning Läsanvisningar 2 Resultatplan 3 Kommunstyrelsen 4 Revision 16 Överförmyndarnämnden 19 Valnämnden 23 Fritidsnämnden 25 Kulturnämnden 34 Miljönämnden

Läs mer

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Sida 1 av 33 Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Mål och Budget 2013, Moderaterna och Kristdemokraterna i Nynäshamn Vår utgångspunkt finner vi i en tro på människan, friheten, ansvarstagandet, marknadsekonomin

Läs mer

Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter

Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter Nulägesbeskrivning av stöd och bidrag till föreningar och andra intressenter Kultur- och fritidsförvaltningen Lund 2014 03 10 1 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Organisation för översynen... 4 2. Stödformer

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

Statens kulturråd 2014

Statens kulturråd 2014 HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE DELRAPPORT MAJ 2014 Statens kulturråd 2014 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagsbild. Lerum strävar efter att ha en skola i toppklass. Det innebär bland annat att alla elever ska nå godkänt, ämnesbehöriga lärare och ett

Läs mer

FÖRSLAG. 40 Kulturplan Sörmland, 2012-2014. Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

FÖRSLAG. 40 Kulturplan Sörmland, 2012-2014. Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut. Paragrafen förklaras omedelbart justerad Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2011-10-04 KN-KUS11-271 40 Kulturplan Sörmland, 2012-2014 Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet

Läs mer