Strategisk plan och budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategisk plan och budget 2014-2016"

Transkript

1 sid 1 (12) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsnämnden Strategisk plan och budget Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN Dpl 10 Omvärldsförändringar Kulturen ökar stadens attraktionskraft Studien Kulturen och staden, som presenterats av fastighetsägarna i Göteborg förra året, visar att morgondagens tillväxt i stor utsträckning formas av människors åsikter och attityder. Det är nämligen dessa som avgör var man i framtiden väljer att bo och arbeta, var man kommer att tjäna sina pengar, konsumera sina varor och betala sin skatt. Det är även i stor utsträckning dessa åsikter som i förlängningen påverkar andra människors syn på vad staden har att erbjuda och hur attraktivt det är att flytta dit. Kultur har därför blivit hårdvaluta i städernas kamp om de skarpaste hjärnorna. I november 2012 besökte den australiensiske ekonomiprofessorn David Throsby Sverige och menar att konst spelar en avgörande roll för tillväxten. Han ser risker att konst och kultur tar stryk av krig, recessioner och andra typer av katastrofer där effekten oftast blir att de tar död på kulturen. Han pekar på Grekland där risken är stor att en hel generation konstnärer riskerar att slås ut i takt med offentliga åtstramningar och kapitalflykt. Han menar vidare att det kan ta en hel generation att bygga upp den igen. Små teatersällskap, gallerier, och så vidare är ju konstens själva blodflöde. Och när blodet slutar flöda är det svårt att få liv i patienten igen säger Throsby. För att skapa en livskraftig kärna av konstnärer, författare, musiker, och andra kulturutövare krävs ett stabilt offentligt stöd. Från kärnan hämtar resten av ekonomin idéer, ny kunskap och talangfulla människor. Idrotts- och kulturturism, en framtidsbransch Turismen i Karlstad är idag mycket framgångsrika vid en jämförelse med motsvarande städer i landet. Det utbud som skapar reseanledningar för turister skapar även förutsättningar för ökad livskvalité för alla Karlstadsbor. Vi har bra förutsättningar med många fina arenor och verksamheter som Löfbergs Lila Arena, Karlstad CCC, Nöjesfabriken, Karlstad teater med Wermland opera, Värmlands

2 sid 2 (12) museum, Mariebergsskogen, Alsters herrgård, nya Sundsta Badhus ja listan kan göras lång. Nu gäller det att fokusera på att få ut maximal effekt av dessa satsningar att locka Karlstadsborna och turister att aktivt besöka vårt breda utbud av evenemang. Idrottsevenemang har oftast en positiv effekt på samhället och det är alltid intressant att se den turistekonomiska omsättningen och dess utveckling. En trend i riket bland flera evenemang är att antalet åskådare minskade ifjol. Karlstad har en bra utveckling av turism och evenemang med många VM, EM och SM tävlingar där grunden för dessa evenemang är idrottens kärna, dvs alla våra idrottsföreningar med sina eldsjälar som lägger många ideella timmar på sin förening. Det är viktigt att värna om kärnan inom både kultur- och idrottsområdet som är grunden för att ta steget mot spetsverksamhet dvs framgångspyramiden är viktig att värna, en bred bas och en spetsig topp! För Karlstad är det viktigt att fortsätta sträva mot ett rikt kultur- fritids- och idrottsutbud både för bredd och spets. Organisationen för besöksnäringsfrågor och även evenemang behöver renodlas och förtydligas då värvnings- och genomförandeorganisationen upplevs som splittrad. Samverkan Samverkan skall öka mellan olika verksamheter för att gemensamt bli tydligare och starkare aktörer. Ex under Curling EM lanserades ett Kulturstråk med aktörer från Värmlands museum, Lerinmuseet, Bibliotekshuset, Karlstad CCC, Domkyrkan, UNO, Sverige Amerika Centret, Wermland Opera och efter invigning även Brigadmuseet. Här är ambitionen att genom ökad samverkan skapa en tydlighet av utbud och locka nya besökare, såväl Karlstadsbor som turister till verksamheterna. Värmlands kulturplan är en bra plattform för utökad samverkan mellan kommunerna i Värmland. De regioner som tidigare gick in i kultursamverkansmodellen vittnar om att den största effekten är just ökad samverkan mellan kommuner. Exempel på en samverkan som ger en vinna-vinna situation är kontaktcenters samverkan med turistbyrån som kompletterar varandra avseende besökare över året. På Kronoparken ser vi ett framtida kultur- och fritidscenter där sporthall, bibliotek, fritidsgård samlokaliseras och samverkar mot målet att med samma resurser kunna öka tillgängligheten för Karlstadsborna som kan öka med extern samverkan med ex studieförbund, Karlstads universitet m fl. Orrholmen förnyas och utvecklas i samverkan med KBAB, och med ny teknik ökar vi tillgängligheten för våra besökare till våra anläggningar som bibliotek, gymnastiksalar, motionscentralen på Skutberget. En robotgräsklippare sköter nu en av våra fotbollsplaner nattetid.

3 sid 3 (12) Vi kan glädjas åt att det nu börjar komma nya konstgallerier i Karlstad vilket ger oss goda förutsättningar att gemensamt skapa en marknadsföringsplattform för ett Konststråk i Karlstad och därigenom tydliggöra och förstärka konst- och konsthantverksverksamheten. Föreningslivet inom idrottssektorn behöver på motsvarande sätt finna en gemensam plattform för att mötas och samverka. Utmaningar En utmaning vi står inför är att människor upplever sig ha allt mindre tid vilket vi ser som ett framtida problem för föreningslivet, både inom kultur och idrott, som bygger på att människor engagerar sig ideellt. Vi ser nu att kommersiella aktörer tar den plats som föreningslivet kanske borde ta där man mot en hög terminsavgift kan köpa sig fri dvs en fritidsverksamhetens all inclusive. Karlstad har i princip s k nolltaxa för föreningslivet men nu ställs frågor hur vi hanterar de nya kommersiella aktörerna som tidvis jobbar nära de s k stödberättigade föreningarna för att komma åt låga avgifter och taxor för hallar och anläggningar. Även konkurrenslagstiftningen berör våra verksamheter i allt högre grad där tidigare kommunal kultur- och fritidsverksamhet nu kommer allt närmare en kommersiell verksamhet. Alternativa driftsformer har både fördelar och nackdelar. Vi kan se att de fungerar med skiftande resultat och Fröding Arena och Racketcenter är tyvärr exempel där kommunen tvingats ta tillbaka driften av anläggningar. En framtidsfråga är hur mycket driftsansvar en förening klarar av och ser vi på Färjestads ridklubb som nu är en kommunal anläggning med nolltaxa så fungerar verksamheten d v s ridskolan utmärkt nu när föreningen slipper alla fastighetsfrågor. Bad i förändring Baden har gått från att vara renlighetsanläggningar till att bli motionsanläggningar och nu till att bli upplevelseanläggningar. Sundsta badhus håller på att färdigställas till den tredje generationens bad. Det medför ökade krav på säkerhet och större kontroll från olika myndigheter. Detta medför också att personalens kompetensnivå måste öka på flera områden. De ökade kraven kommer att driva upp kostnaderna för bemanningen av badet men samtidigt kommer möjligheterna till betydande intäkter att öka. Läsfrämjande arbete Utifrån ett nationellt perspektiv, där biblioteken räknas som en resurs för landet som helhet, kommer de två viktigaste frågorna att handla om hur vi får fler delaktiga i samhället. Det gäller i första hand områdena läsfrämjande arbete och digital delaktighet. Den ökade mångfalden ställer större krav på vilka tjänster vi erbjuder och hur vi väljer att arbeta med att fler kan använda vårt utbud. I dagsläget sjunker läsförmågan bland Sveriges unga och många vuxna, ca 1,5 miljoner invånare i Sverige, kan inte använda de e-tjänster som samhället i stort erbjuder. Vi ser det som två mycket viktiga verksamhetsfrågor att arbeta med den kommande planperioden.

4 sid 4 (12) Arenautredningen Arenasituationen i Karlstad är nu i ett avgörande läge utifrån ambitionsnivån att vara en av Sveriges fyra främsta evenemangsstäder. Vi har inte längre möjligheten att få SM i friidrott eller U21-landskamp i fotboll p g a att Tingvalla IP inte håller för dagens arenakrav. I strategisk plan för under rubriken Attraktiv stad gavs i uppdrag till Kultur- och fritidsnämnden, teknik- och fastighetsnämnden och stadsbyggnadsnämnden att Genomföra och presentera en samlad utredning av arenabehovet i Karlstad utifrån idrottsrörelsens önskemål, kommunens bedömda resurser och möjlighet till extern finansiering. Kultur- och fritidsnämnden har huvudansvaret för uppdraget. Uppdraget syftar till att utifrån en helhetssyn lägga fast en långsiktig inriktning, prioritering och ambitionsnivå för arenor utifrån idrottsrörelsens önskemål och behov. En avvägning mellan kommunens resurser och idrottsrörelsens önskemål ska göras som underlag till beslut. Lösningen ska utgå från ett basbehov som är utvecklingsbart för framtida ökade behov. Utredningen ska vara en presentation av ett samlat arenabehov med alternativa inriktningsförslag för idrotter som bedriver verksamhet på Tingvalla IP och Tingvalla Isstadion. Indirekt berörs även andra idrottsplatser som föreningar på Tingvalla IP och Tingvalla Isstadion använder. Uppdraget ska slutredovisas till berörda förvaltningsdirektörer senast 15 maj 2013 och till respektive nämnd vid junisammanträdena I det fall kommunledningen beslutar att en projektspecifikation ska tas fram för projektet, eller någon deletapp i projektet, kan en sådan redovisas tidigast till budget Ett beslut i arenafrågan är avgörande utifrån god ekonomisk hushållning då dagens arenor i närtid är i behov av upprustning på en basnivå. Risken om beslutet dröjer är att vi tvingas till sk förgävesinvesteringar. Skutberget 2006 sålde kommunen campingen till First Camp och för skötsel av friluftsområdet tecknades ett avtal mellan kommunen och First Camp. First Camp har under åren investerat ca 22 miljoner i campinganläggningen och pga att detaljplan saknats har inte de stora investeringarna kunnat påbörjas som ex poolanläggning, äventyrsgolf mm. Skutbergsgården som innehåller café och restaurang är i stort behov av renovering. F n är signalerna att First Camp inte har för avsikt att förvärva byggnaden och svara för investeringar i byggnaden vilket leder till att kommunen måste ta ställning i frågan om Skutbergsgårdens framtid. Renovera, riva eller riva och bygga nytt.

5 sid 5 (12) Nya EU-krav kräver utbyte av elljus i motionsspåren Den 1 januari 2015 skärper EU kraven i enlighet med det sk Ekodesigndirektivet vilket i korthet innebär att dagens kvicksilverljuskällor som bl a används i kommunens elljusspår inte längre får tillverkas. I praktiken innebär EU:s direktiv att alla belysningar i våra elljusspår behöver bytas ut successivt. Även belysningsstolparna behöver bytas ut då de till övervägande del är i dåligt skick. Ett utbyte av belysning och stolpar innebär mycket stora investeringar de kommande åren. Kultur- och fritidsförvaltningen utreder fn tidsaspekterna och kostnaderna men kan i nuläget ändå uppskatta investeringskostnaderna till mnkr för utbyte på alla elljusspåren. Till detta kommer att utreda hur mycket energiförbrukningen kan minska med den nya typen av LED- ljuskällor samt övriga detaljer. Kultur- och fritidsnämnden avser att redovisa situationen för kommunfullmäktige när alla detaljer är utredda. Ekonomiska och verksamhetsmässiga prioriteringar Anpassningar av nämndens egna ambitioner Konsekvenser av tilldelad budgetram Utgångsläget är bättre än föregående år. Uppräkningen med 2 % innebär att nämnden inte i nuläget behöver genomföra drastiska besparingsåtgärder. Förra årets åtgärder med bl a nedläggning av medborgarkontoren bidrar dessutom till att budgetprocessen för blir enklare att hantera. De underskott som uppkommer hos nämndens verksamheter pga löneökningar som inte täcks in av den 2 %-iga uppräkningen klaras i de flesta fall genom att inte kompensera andra anslag inom budgeten för inflationsuppräkning samt i något fall av smärre personalneddragningar. Öppen fritidsverksamhet fokuserar på barnfattigdom Inom den öppna fritidsverksamheten kommer barnfattigdomens konsekvenser få ett utökat fokus. Barnkonventionens perspektiv är vägledande. Det gäller för verksamheten att skapa möjligheter för alla barn- och ungdomar att upptäcka och delta i det varierade utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter som arrangeras av fritidsgårdar och parklekar. Fler gratis-verksamheter under sommaren och lovperioderna ska genomföras. Det uppsökande fältarbetet är en viktig del i arbetet att nå de barn och ungdomar som vi idag inte ser i våra ordinarie verksamheter. Antal feriearbeten utökas ytterligare. Tidigare inriktning med barnteater och musik på gator och torg fortsätter. Ändrade statliga regler för stöd till studieförbunden När de statliga reglerna till studieförbunden ändrades såg vi en risk att det skulle påverka kulturutbudet negativt i Karlstad. Hittills är det huvudsakligen Sensus, som har stor barnverksamhet, som drabbats. Vi är dock medvetna om att det kan ta längre tid innan vi fullt ut kan se effekten av förändringen och vi bör framförallt bevaka hur det påverkar studieförbundens möjligheter att utveckla nya verksamheter. Inför 2014 justerar Karlstads kommun sina regler för stöd till studieförbunden för att bättre harmonisera med de statliga bidragen. Inom reglerna finns möjlighet att göra särskilda satsningar.

6 sid 6 (12) Regional kulturplan för Värmland ger ökat kommunalt inflytande Samverkansmodellen är nu införd i Värmland, från och med 2013 fördelar Region Värmland det statliga stödet till kultur utifrån den regionala kulturplan som ligger till grund för ansökan till Statens Kulturråd. Det totala stödet till Värmland har inte förändrats i den första omgången och sannolikt kommer en omfördelning mellan regioner och län inte heller att ske under de närmaste åren. På sikt är det dock möjligt att så sker och de kriterier som Kulturrådet då grundar omfördelning på blir då mycket viktiga att förhålla sig till. I konkurrensen mellan regioner och län om kulturpengarna kommer Karlstads kommun att ha en viktig roll som drivande kraft för utvecklingen. Spontan idrott och kultur Sedan flera år tillbaka verkar kultur- och fritid för att skapa fler forum för idrott och kultur. Utgångspunkten är att de organiserade verksamheterna av olika skäl inte passar för alla. Spontan- och drop-inidrott har provats i olika former i såväl Karlstad som flera andra kommuner, forskning på området visar dock att verksamheten till allra största delen lockar pojkar. Det är också många gånger barn och unga som redan är föreningsaktiva som deltar och på så sätt blir än mer aktiva. För att nå nya grupper krävs andra åtgärder än de vi idag arbetar med. Kultur- och fritidsförvaltningen har ett åtagande att arbeta med spontan- och dropinidrott/kultur med fokus på tjejer för perioden Som ett led i detta arbete, och för att nå även andra som vi inte når idag krävs kunskap om vilka det är som inte deltar och varför de inte gör det samt prova att erbjuda andra aktiviteter, i andra former än vi gör idag. Ur ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att alla kan hitta sin form för fysisk aktivitet. Drift och underhåll av idrottsanläggningar Föreningsdrift av anläggningar har visat sig vara en sårbar lösning då föreningar över tid har skiftande kraft att klara ett driftsansvar. Sedan 2013 driver kommunen själva Karlstad Racketcenter med målet att verksamheten åter hittar en annan driftform inför Ska driften skötas av föreningar är det ytterst angeläget att avtal och villkor utformas så att det är realistiskt att föreningen kan klara uppdraget på sikt. Många efterlyser mer samverkan med föreningslivet men frågan är hur mycket en förening orkar bära av ansvar och uppgifter. Barn- och ungdomsidrottens utveckling Utvecklingen visar att fler idrotter går från tydlig säsongsaktivitet till mer aktiveter året runt. Det innebär dels ökat tryck på befintliga lokaler, dels minskade möjligheter för barn och unga att utöva flera olika idrotter parallellt. Tidig specialisering ligger inte i linje med vare sig kommunens intentioner med stödet till föreningarna eller idrottens egna styrdokument. Idrottens efterfrågan på stöd till verksamhet för barn och unga utanför säsong bör bemötas utifrån kunskap och grundläggande värderingar om barns behov och villkor. Skaparverkstaden Vid möten med kulturlivet under hösten 2011 framkom en stor efterfrågan på mötesplatser och lokaler för kulturen. Anledningen är dels att det ibland rent faktiskt saknas lokaler, dels att mötesplatser ger inspiration och utveckling. Detta

7 sid 7 (12) har lett till att kultur- och fritidsförvaltningen fått i uppdrag att stärka Bibliotekshuset som mötesplats samt att utveckla möjligheter till spontankultur. Ett viktigt första steg i detta är att få fram en ny fast plats för Skaparverkstaden och att utforma denna så att den ger möjlighet för många olika aktiviteter och kan vara tillgänglig för olika aktörer. P-platser Tingvalla sportcenter Den nyligen asfalterade parkeringsytan på Tingvalla sportcenter finner vi inte lämpligt att avgiftsbelägga då närheten till Willysparkeringen kan skapa problem och därigenom ökar risken för olyckor vid passage över järnvägen till Tingvalla sportcenter. PARKAB har dessutom meddelat att beläggningen inte är av den omfattningen att det går att finansiera investeringen med parkeringsavgifter. Kultur- och fritidsnämnden har tidigare fått avslag på ramhöjning och kommer nu att arbeta in kapitaltjänstkostnaden på ca 700 tkr i den ordinarie budgeten. Övriga aktuella utvecklingsfrågor Samlokalisering prioriteras inom förvaltningen. Goda exempel på detta är Väse och Molkom där idrottshall, bibliotek och fritidsgård finns i anslutning till varandra. De områden som vi ser över nu är stadsdelarna Kronoparken och Våxnäs i Karlstad. Utveckling av IT-tekniken i anläggningar/lokaler prioriteras. För närvarande pågår ett projekt för SMS-öppning av idrottshallar. Vidare utreds liknande lösningar för kommunens biblioteksfilialer. Även internetuppkoppling på kommunens evenemangsarenor utreds för så kallad streaming av matcher. Förslag på åtaganden som förändras i genomförandetid samt ev. ansvar Nämndens och förvaltningens planering innebär i nuläget inga förändringar när det gäller de befintliga åtagandena i den strategiska planen. Eventuella behov av nya åtagande Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ta upp två nya åtaganden i den strategiska planen under målområdet Attraktiv stad och under målet Karlstadsborna trivs och är stolta över sin stad. Förslag till nya åtaganden: 1. Samverka med Region Värmland i arbetet att genomföra uppdragen som rör Karlstads kommun i den Regionala kulturplanen. Åtagandet är en konsekvens av den regionala kulturplanen där Karlstads kommun är en viktig aktör. Åtagandet ska omfatta perioden

8 sid 8 (12) 2. I samverkan med Karlstads universitet ta fram en plan för hur Kultur hela vägen kan implementeras i kommunens arbete att nå visionen Livskvalitet Karlstad Kultur hela vägen- för livskvalitet, mångfald, kreativitet och tillväxt. Kultur- och fritidsnämnden initierar ett samverkansarbete tillsammans med gymnasienämnden, barn- och ungdomsnämnden, Mariebergsskogen och Karlstads universitet. Aktörerna -som tillsammans utgör grunden för den kulturella infrastrukturen i Karlstad - ska tillsammans strategiskt och strukturerat verka för att stärka Karlstads kulturprofil. Kultur- och fritidsnämnden är huvudansvarig för åtagandet med gymnasienämnden och barn- och ungdomsnämnden som medansvariga. Åtagandet ska omfatta perioden Eventuella äskanden inom driftbudget Kultur- och fritidsnämnden är fullt medveten om de ekonomiska förutsättningarna inför budget Nämnden vill ändå redovisa några angelägna frågor som kommunfullmäktige bör ta ställning till. Effekter av tidigare beslut Sundstabadet I samband med att kommunen beslutade att Sundstabadet skulle byggas om och byggas ut med upplevelsebad och relaxavdelning baserades finansieringen av hela investeringen på att någon eller några av kranskommunerna eller annan intressent skulle medfinansiera de ökade driftkostnaderna för det nya badhuset med upp till 3 mnkr. Kultur- och fritidsförvaltningen uppdrogs att eftersöka möjligheterna till extern finansiering men kunde efter genomgående undersökningar konstatera att varken någon kranskommun eller annan extern part var intresserad av ett ekonomiskt samarbete. För kultur- och fritidsnämndens del kvarstår budgetmässigt en brist på 3 mnkr för Sundstabadet. Nämnden begär därför en uppräkning av budgetramen med 3 mnkr fr o m Råtorps IP - omklädningsrum I teknik- och fastighetsförvaltningens budget finns 3 mnkr avsatta för investering i omklädningsrum mm på Råtorps IP år För kultur- och fritidsnämndens del kommer investeringen att generera ökade kostnader för internhyra. Inför års budget bör kommunfullmäktige kompensera kultur- och fritidsnämnden med ökad budgetram. Enligt TFF kommer hyran att uppgå till c:a 300 tkr. Prioritering av förslag till investeringar inom kultur- och fritidsnämndens område (upptagna i teknik- och fastighetsnämndens budgetyttrande) Allmänt Enligt den budgetordning som ligger till grund för äskanden/begäran av nya investeringsmedel är det teknik- och fastighetsnämnden som hos kommunfullmäktige begär medel för investeringar av större format i befintliga och

9 sid 9 (12) nya lokaler och anläggningar. Inför finns ett antal sådana förslag till investeringsobjekt som berör kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. Nämndens rangordning av dessa framgår enligt nedan. Orrleken Orrleken byggdes 1968 i samband med att Karlstad blev Årets stad och Orrholmens bostadsområde växte fram, parkleken var då Sveriges modernaste. Idag är parklekens byggnad hårt nedsliten, energimässigt ineffektiv och tillgängligheten uppfyller inte kommunens krav. I de senaste två årens budgetarbete har frågan om renovering eller nybyggnation belysts. Ärendet har återremitterats till de berörda nämnderna med uppdrag att ta fram nytt förslag med lägre investerings- och driftkostnader än vad som redovisats tidigare. I det nya utredningsförslag som teknik- och fastighetsförvaltningen tagit fram i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen och KBAB fokuseras på att etablera Orrlekens verksamhetsytor i ett av KBAB planerat bostadshus intill nuvarande Orrleken. I utredningen ingår även ny utformning av omgivande lek-och parkområde. Enligt beräkningar som TFF gjort uppgår investeringskostnaden för rivning av befitliga byggnader och nybyggnad lek- och parkområdet till 10,9 mnkr och lokalhyran i det nya planerade bostadshuset beräknas till c:a 1 mnkr tkr per år. Hyran för verksamhetslokalerna i det planerade bostadshuset avses bli finansierad inom kultur- och fritidsförvaltningens ordinarie driftbudget medan den interna hyran för utemiljön ( 1 mnkr) behöver finansieras genom höjd ram för kultur- och fritidsnämnden. Ny vägkorsning till Bryngfjorden Säsongen 12/13 var backen öppen 106 dagar och antalet besökanden på allmänhetens åkning var personer. Nuvarande parkering kan ta emot 40 bilar och det är inte ovanligt med uppemot 100 bilar vilket gör att vägar i området nyttjas som parkering. Intresset för Bryngfjorden överstiger i dag den kapacitet som anläggningen svarar upp mot vad gäller parkeringar, toaletter, värmestuga, liftkapacitet m m kort sagt anläggningen är generellt för liten för att klara den stora efterfrågan från Karlstadsborna. Ett samnyttjande med golfens infrastruktur skulle lösa problemen med toaletter, värmestuga, parkeringsplatser men kräver nyinvesteringar. Idag finns flera problem med trafiklösningen vid Bryngfjorden som innebär att besökare till Bryngfjordsbacken och området vid Bryngfjordens golfklubb nyttjar samma tillfart, en mindre grusväg som går tätt förbi Bryngfjordsbacken med dess aktivitet och besökare. Situationen innebär stora säkerhetsrisker i trafikmiljön för besökarna till skidbacken. Temporär lösning har genomförts för att förhindra olyckor inom området i form av tillfällig reglering av trafiken med ljussignaler. Lösningen har visat sig fungera mindre bra då bilister inte respekterar den trafikreglering som hyrts in till en kostnad av ca 40 tkr. Situationen måste få en långsiktig lösning då risken är överhängande att Bryngfjordsbacken får stängas till

10 sid 10 (12) dess att en godtagbar tillfarts- och parkeringslösning skapats. Teknik- och fastighetsförvaltningen har tagit förslag till trafiklösning som innebär att en ny vägkorsning byggs utreder trafikfrågan samt möjlighet att anlägga fler p- platser inom området. Trafikverket har för avsikt att förlänga mötesspåret med start 2014 vilket får konsekvenser för verksamhetens nuvarande väg och parkering. En tänkbar lösning är att trafikverket avstår från föreslagna åtgärder inom kommunens verksamhetsområde och omfördelar sina kostnader till nya infarten från Skogaholmsvägen och över järnvägen. Detta bör beaktas i kommunens förhandlingar med trafikverket. Kalkylen på kapitaltjänstkostnad från TFF bygger på 10-årig avskrivning men tillämpas normal avskrivningstid för vägar (40 år) blir kapitaltjänstkostnaden c:a 70 tkr. Investeringen uppgår till c:a tkr och för kultur- och fritidsnämndens del genererar investeringen ökade drift- och kapitalkostnader på c:a 150 tkr, alt. 70 tkr vid 40-årig avskrivning på vägen för vilka nämnden begär ökad. Samlokalisering Kronoparken, enligt strategisk plan När Fröding Arena projekterades och byggdes gavs förutsättningar för att docka till fritidsgård och bibliotek. Som ett åtagande i den strategiska planen 2012 genomfördes en förstudie kring förutsättningar att skapa en naturlig mötesplats där idrott, fritidsverksamhet och biblioteksverksamhet verkar tillsammans på ett ställe. Här kan generationer och kulturer mötas, spontanverksamheter utvecklas, föreningslivet ges möjligheter till möteslokaler, den öppna verksamheten för barn och ungdomar ges de förutsättningar man behöver för en kreativ och framtidssyftande fritidsarena. I den utredning som nu presenteras från TFF beskrivs möjlighet till framtida lösning. Enligt förslaget ska en ny byggnad uppföras i anslutning till Fröding Arena med en ny gemensam entré och ett stort entrétorg som kan skapa en naturlig mötesplats för de boende på Kronoparken och för biblioteks-, kultur- och fritidsverksamheten. Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag innebär att investeringen delas upp på två år 2014 och 2015 med en total investeringsram på 31, 5 mnkr. För kultur- och fritidsnämndens del är den nya hyran beräknad till 2,4 mnkr/år. När det gäller hyran och beräkning av vad som kan finansieras av kultur- och fritidsnämnden och vad som skulle krävas i ramförstärkning finns en viss osäkerhet. Nuvarande biblioteket på Kronoparken har sina lokaler i Kronoparkskyrkan och etablerades samtidigt som kyrkan byggdes. Uppgörelsen mellan kommunen och dåvarande hyresvärden (Missionsförsamlingen) innebar att kommunen påtog sig att hyra bibliotekslokalerna under lång tid. Om kommunen frånträder lokalerna och flyttar till den föreslagna lokaliseringen kan frågan om kompensation till hyresvärden bli aktuell. Om man bortser från denna problematik behöver kultur- och fritidsnämndens budgetram ökas med c:a 1 mnkr fördelat på åren 2014 och 2015 för att täcka den ökade hyreskostnaden

11 sid 11 (12) Färjestads Ridklubb Arbetet med upprustning av Färjestads Ridklubbs ridhus och lokaler pågår. Under hösten har ridhusbotten bytts ut och sargen reparerats. Ny bro mot de bakre hagarna är också planerad. Det återstår dock ett antal större reparationer i lokaler inomhus samt att lösa problemen med dränering av hagar och fosforutsläpp i dagvattnet mm. För närvarande finns ingen beräkning av investerings- eller driftkostnaderna för åtgärderna. Kultur- och fritidsnämnden avser att återkomma i frågan Nya löparbanor på Tingvalla IP De nuvarande banorna på Tingvalla IP las om 2003 inför SM 2004 och löparbanor av denna höga kvalitet ska läggas om med 10 års intervall. Nya banor är också en förutsättning för att IF Göta ska kunna fortsätta sin satsning på högkvalitativa galor och tävlingar. Enligt teknik- och fastighetsförvaltningen uppgår investeringen till 1,5 mnkr och genererar en ökad årshyra för kultur- och fritidsnämnden med 195 tkr vilket nämnden bör kompenseras. Övriga aktuella frågor Konstgräs Örsholmens IP Det finns ett ökande behov av tillgång till träningsmöjligheter på konstgräs året om, både för fotboll och för andra sporter. Kommunfullmäktige har uttalat att Örsholmen IP är nästa idrottsplats som ska förses med konstgräs. Kultur- och fritidförvaltningen har tillsammans med teknik- och fastighetsförvaltningen utrett frågan som även innehöll ett uppdrag att se över möjligheterna att samarbeta med Karlstads energi för att anlägga en uppvärmd plan. I det senare fallet har Karlstads energi lämnat besked att möjlighet att nyttja energiverkets spill- och returvärme inte är genomförbart. Dock kan planen uppvärmas med vanlig fjärrvärme. Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag bygger nu på att anlägga en konstgräsplan som är förberedd för uppvärmning. Investeringskostnaderna uppgår till 9 mnkr och internhyran kommer troligen att uppgå till c.a tkr. Fröding Arena Kultur- och fritidsnämndens avtal med KFUM basket ang driftansvar för Fröding Arena upphörde i och med att föreningen gick i konkurs. Kultur- och fritidsförvaltningen tvingades då att överta driftansvaret för hela anläggningen intill dess ny aktör kan hittas som kan överta driftansvaret. Beträffande driftkostnaderna för Fröding Arena är situationen i nuläget något osäker. Samtal förs med ev intressenter om ett samarbete kring driften av arenan. Det finns dock fortsättningsvis en risk att en sådan överenskommelse inte kommer till stånd. Kultur- och fritidsnämnden kommer i det läget att utreda ytterligare förutsättningar för hur en långsiktig lösning kan utformas ev helt i kommunal regi. Kulturinstitutionerna Den ekonomiska situationen för de två institutionerna i Karlstad - Wermland Opera och Värmlands museum - blir allt svårare. Grundproblemet är att den statliga delen av stödet inte räknas upp i takt med kostnadsökningarna. Skulle kommunen och Region Värmland kompensera bristen som uppstår innebär det en uppräkning av

12 sid 12 (12) stödet med ca 6 procent varje år från båda bidragsgivarna. Institutionerna har vidtagit åtgärder för att effektivisera och anpassa verksamheten till ekonomin. På sikt är det dock högst sannolikt att det finns en gräns där kvaliteten påverkas eller där verksamheternas omfattning måste minska. En påtaglig konsekvens redan 2013 är att Wermland Opera inte producerar någon opera utan endast en musikal. Värmlands museum begär i sin ansökan om en uppräkning av årsanslaget med 4 % samt kr för förväntad hyreshöjning i museilokalerna (förhandlingar pågår). Utöver årsanslaget begär museet, sammantaget från regionen och kommunen, 2,5 mkr till förnyelse av Karlstad-utställningen och 4,5 mkr till förnyelse av TeknikLusten samt 1 mkr till ny belysningsanläggning i Cyrillushuset och Nyrénhuset. Wermland Opera ansöker om en uppräkning av verksamhetsbidraget med 4 %. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att verksamhetsbidragen till de båda institutionerna upppräknas med 2 % När det gäller föreslår förvaltningen i nuläget att bidragen uppräknas med den generella uppräkning som ges i budgetramarna i dagsläget + 2 % bägge åren. Muséets investeringsbehov för förnyelse av utställningar, belysning mm ligger på en sådan nivå att kultur- och fritidsförvaltningen inte har möjlighet att helt eller ens delvis finansiera dessa inom tilldelade ramar. Denna fråga bör hanteras på central kommun- och regionnivå där även frågan om ytterligare höjningar av verksamhetsbidragen får avgöras. Konstgräs Klasmossen Kommunens första konstgräsplan anlades på Klasmossen för sju år sedan. Nu börjar konstgräsytan att bli utsliten och behöver bytas ut. Ett nytt konstgräs beräknas i dagsläget kosta c:a 3 mnkr. Kultur- och fritidsförvaltningen behöver nu med stöd av teknik- och fastighetsförvaltningen ta fram en plan för konstgräsbyte för Klasmossen och de övriga konstgräsplanerna i kommunen. Investeringsbudget Kultur- och fritidsnämnden ser i nuläget inget behov utöver grundramen när det gäller investeringsbudgeten. De förslag till investeringar som fn berör nämndens ansvarsområde beskrivs ingående i teknik- och fastighetsnämndens budgetyttrande

Kultur- och fritidsförvaltningens prioriteringar avseende investeringar och reinvesteringar i verksamheten 2013-2015

Kultur- och fritidsförvaltningens prioriteringar avseende investeringar och reinvesteringar i verksamheten 2013-2015 Dnr KFN-2012-597 Dpl 10 sid 1 (5) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Strategisk Stab Tjänsteskrivelse 2012-11-20 Anders Holmquist, 054 540 2520 anders.holmquist@karlstad.se Kultur- och fritidsnämnden Kultur-

Läs mer

Utredning om behovet av idrottsarenor i Karlstad. KFN Dpl 45 TFN Dpl 45 SBN Dpl 45

Utredning om behovet av idrottsarenor i Karlstad. KFN Dpl 45 TFN Dpl 45 SBN Dpl 45 Utredning om behovet av idrottsarenor i Karlstad KFN 2012-589 Dpl 45 TFN 2012-2291 Dpl 45 SBN 2012-173 Dpl 45 sid 2 (5) Uppdrag: Utredning om behovet av idrottsarenor i Karlstad Uppdragsbeställare: Mats

Läs mer

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare Fritidsnämndens arbetsutskott 16 april 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 16 april 2007, kl. 08.00-10.00 Marge Aab Svensson

Läs mer

Tranås kommuns revisorer. Uppföljning av tidigare granskning avseende Bredstorpsområdet. Revisionsrapport

Tranås kommuns revisorer. Uppföljning av tidigare granskning avseende Bredstorpsområdet. Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning avseende sområdet Revisionsrapport KPMG Offentlig Sydost Kristian Gunnarsson 2013 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative.

Läs mer

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden 2014-09-25 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2014/140-041 KFKS 2014/240-041 Fritidsnämnden Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Förändrade markeringsavgifter och föreningsbidrag

Förändrade markeringsavgifter och föreningsbidrag uppolfie STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Sten Larsson 2016-09-06 IFN-2016-0113 Idrott- och fritidsnämnden Förändrade markeringsavgifter och föreningsbidrag Förslag till beslut

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall Kommunfullmäktige 2009-10-26 161 380 Kommunstyrelsen 2009-10-12 190 507 Arbets- och personalutskottet 2009-09-14 185 398 Dnr 09.543-825 oktkf11 Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby

Läs mer

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall Kommunstyrelsen 2009-10-12 190 507 Arbets- och personalutskottet 2009-09-14 185 398 Dnr 09.543-825 oktkf11 Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall Bilaga: Kalkyl färdigställande

Läs mer

Investeringar

Investeringar 1 (5) Datum 2016-06-01 Diarienummer KFN 2016-71 Handläggare Johan Persson Direkttelefon 0380-51 81 84 E-postadress johan.persson@nassjo.se Kultur- och fritidsnämnden Investeringar 2017-2021 Sammanfattning

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Foto: Angarnssjöängen, Fritidsförvaltningen 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Fritidsnämndens uppgift... 1 Förutsättningar för fritidsnämndens verksamhet

Läs mer

Uppföljning av åtagande inom strategisk plan 2012

Uppföljning av åtagande inom strategisk plan 2012 Uppföljning av åtagande inom strategisk plan 2012 Tillväxt Karlstads kommun ska ha god planberedskap för bostäder och verksamhetsmark samt skapa attraktiva boendemiljöer med blandad bebyggelse. Kommunens

Läs mer

Kurvorna pekar nedåt!

Kurvorna pekar nedåt! Kurvorna pekar nedåt! 2 ½ år av mandatperioden har gått och vi socialdemokrater ser med oro på utvecklingen för Karlstad. Vi har under mandatperioden lagt en rad förslag som skulle påverkat utvecklingen

Läs mer

Ökade hyreskostnader för Kattegatthallen. KS

Ökade hyreskostnader för Kattegatthallen. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-03-18 74 Ökade hyreskostnader för Kattegatthallen. KS 2014-57 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge

Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge 2012-09-11 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/102 Fritidsnämnden Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan från Compass

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor Möjligheternas Karlstad jobb istället för ökade klyftor Karlstad ska vara möjligheternas kommun Det ska vara lockande att flytta hit och attraktivt att bo här. Fler som bor, arbetar och driver företag

Läs mer

Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och driftkonsekvenser för hyra av idrottslokaler i Skjulsta

Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och driftkonsekvenser för hyra av idrottslokaler i Skjulsta Kommunledningskontoret 2015-02-25 1 (5) Ekonomi och kvalitet Benny Larsson 016-710 87 26 KSKF2015:135 Kommunstyrelsen Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och

Läs mer

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2013-10-07 1 (7) Kultur- och fritidsförvaltningen Eskilstuna konstmuseum Kenneth Åström 016-710 17 11 Josefine Bolander 016-710 71 66 Diariebeteckning KFN/2013:281 Kultur- och

Läs mer

Taxa för ridanläggningen Erstavik 25:1, Stall Compass

Taxa för ridanläggningen Erstavik 25:1, Stall Compass 2013-06-12 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/102 Fritidsnämnden Taxa för ridanläggningen Erstavik 25:1, Stall Compass Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar att hyra anläggningen Erstavik 25:1 för

Läs mer

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad Fritids- 2009-2013 plan Landskrona stad Plan för idrott och friluftsliv i Landskrons stad 2009-2013 BAKGRUND Idrotten i samhället Statens stöd till idrotten Målet med den nationella idrottspolitiken är:

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteken (ej Södermöre), Ung i Kalmar bestående av ungdomshus och fritidsgårdar (ej

Läs mer

Norrbottensgården på Hertsön/Kalvholmen

Norrbottensgården på Hertsön/Kalvholmen Fritidsnämnden 2012-04-18 36 76 Norrbg./Hertsön.p04 Dnr 12.89-81 Norrbottensgården på Hertsön/Kalvholmen Ärendebeskrivning Ridföreningarna verksamma på Hertsön/Kalvholmen; Luleå Ridklubb, Luleå Ryttarförening

Läs mer

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus 1(6) Fastighetsnämnden Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus Ärendet återredovisar härmed uppdraget Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus i enlighet med kommunstyrelsens

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag för anordnande av kvällsfotboll år 2017, Sundbybergs IK

Ansökan om verksamhetsbidrag för anordnande av kvällsfotboll år 2017, Sundbybergs IK 2016-11-16 1 (5) Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om verksamhetsbidrag för anordnande av kvällsfotboll år 2017, Sundbybergs IK Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 16 november

Läs mer

4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN

4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN sid 1 (6) 4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN Viktigare händelser 2012 Många stora projekt har genomförts under året, exempel är badhuset etapp 1, Lerinmuséet, Mariebergsskolan, Infanteribrigadmuséet, energieffektiviseringsprojektet

Läs mer

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag DRIFTBUDGET Ramförändringar

Läs mer

Yttrande över strategisk plan och budget 2014-2016

Yttrande över strategisk plan och budget 2014-2016 sid 24 (31) STADSBYGGNADSNÄMNDEN Protokoll 2013-04-17 12 Yttrande över strategisk plan och budget 2014-2016 Dnr SBN-2013-46 Dpl 10 Stadsbyggnadsnämndens beslut 1. Strategisk plan och budget 2014-2016 för

Läs mer

Hållbar idrott Idrottspolitiskt program. Handlingsplan

Hållbar idrott Idrottspolitiskt program. Handlingsplan Hållbar idrott Idrottspolitiskt program Handlingsplan 2014 2016 Innehåll Hållbar Idrott Gävle...4 Idrottens roll i Gävle...5 Stöd till föreningar...6 Idrotten ska vara tillgänglig för alla...6 Organiserad

Läs mer

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning Tjänsteskrivelse 2015-02-18 KFN 2015.0033 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Remissyttrande - Investeringspolicy Sammanfattning Kultur- och föreningenämnden har beretts tillfälle att

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2 Ärende 2 sid 4 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 2 Ersättningslokaler vid renovering av skolor, inhyrning av Skepparen 15 Dnr KS-2012-372 Dpl 62 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Svar på motion om att införa ett mobilt sportotek

Svar på motion om att införa ett mobilt sportotek Kommunstyrelsen 2016-07-07 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:604 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på motion om att införa ett mobilt sportotek Förslag till beslut

Läs mer

IDROTTSANLÄGGNING LASSALYCKAN

IDROTTSANLÄGGNING LASSALYCKAN Antagandehandling Dnr 2007.0163 Detaljplan för IDROTTSANLÄGGNING LASSALYCKAN Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 2007-10-19 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB / Mark och exploatering Ref: 384 072

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Tyresö kommun Utvecklingsförvaltningen 1 (6) Karin Sundström Utredare /KFN

Tyresö kommun Utvecklingsförvaltningen 1 (6) Karin Sundström Utredare /KFN TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-02-09 Utvecklingsförvaltningen 1 (6) Karin Sundström Utredare 08-5782 95 09 karin.sundstrom@tyreso.se 2015/KFN 0110 71 Kultur- och fritidsnämnden Profilfritids Förslag

Läs mer

Bandy- och skridskohall i Stockholm Kompletterande utredningsbeslut

Bandy- och skridskohall i Stockholm Kompletterande utredningsbeslut IDROTTSFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSAVDELNING EN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 411-870-11 SID 1 (5) 2013-03-05 IDN 2013-03-19 Handläggare: Hans Eriksson Telefon: 08-508 26 754 Till idrottsnämnden Bandy- och skridskohall

Läs mer

Konsekvenser för friluftslivet vid bildande av naturreservat på Skutberget

Konsekvenser för friluftslivet vid bildande av naturreservat på Skutberget sid 1 (5) Konsekvenser för friluftslivet vid bildande av naturreservat på Skutberget 2013-03-01 Postadress: Kultur- och fritidsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Västra Torggatan 26 karlstad.se

Läs mer

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse och kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-05-22 Tekniska nämnden Dnr Ten 2014/337 Mål och budget 2015- samhällsuppdraget Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 Dnr KS-2012-372 Dpl62 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-12 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Ersättningslokaler vid

Läs mer

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att påbörja en planprocess i syfte att möjliggöra en ny simhall med placering Gånstabacken.

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att påbörja en planprocess i syfte att möjliggöra en ny simhall med placering Gånstabacken. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-29 1 (5) KS2012/70 Kommunstyrelsen Kungsgatan 42 745 80 Enköping Magnus Åsman Anneli Fällman e-post magnus.asman@enkoping.se e-post anneli.fallman@enkoping.se Kommunstyrelsen Beslut

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Minnesanteckningar Idrottsforum

Minnesanteckningar Idrottsforum Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-31 1 (6) Kultur- och fritidsförvaltningen Kommunikation och administration Åsa Karlsson, 016-710 18 27 Minnesanteckningar Idrottsforum Tid: Måndag 31 mars 2014, kl. 18.00-20.00

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

godkänna delårsrapport 3 och översända densamma till kommunstyrelsen omedelbart justera paragrafen

godkänna delårsrapport 3 och översända densamma till kommunstyrelsen omedelbart justera paragrafen Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-10-15 Vår referens Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse Delårsrapport 3 FRI-2013-2480 Sammanfattning Nämndens nettokostnad för perioden januari september

Läs mer

Förslag till taxor och avgifter inom idrotts-och fritidsnämndens område

Förslag till taxor och avgifter inom idrotts-och fritidsnämndens område KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Jo Linder Roger Nilsson Bjervner Åsa Datum 2016-11-18 Diarienummer KSN-2016-2405 Kommunstyrelsen Förslag till taxor och avgifter inom idrotts-och fritidsnämndens område

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Specifikation verksamhetsfo ra ndringar 2016-2018 per programomra de

Specifikation verksamhetsfo ra ndringar 2016-2018 per programomra de Specifikation verksamhetsfo ra ndringar 2016-2018 per programomra de Allmänt Koalitionens överenskommelse för mandatperioden visar på en ambition om ökat bostadsbyggande. Detta ställer krav på fortsatt

Läs mer

Ny arena för idrottsverksamhet KIFAB Arena

Ny arena för idrottsverksamhet KIFAB Arena TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lolita Persson 2016-05-09 KFN 2016/0115 förvaltningschef Kultur- och fritidsnämnden Ny arena för idrottsverksamhet KIFAB Arena Förslag till beslut Kultur-

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Inhyrning av idrottshall på Skansbrogatan 5B, Folksamhuset

Inhyrning av idrottshall på Skansbrogatan 5B, Folksamhuset Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-09-04 IDN 2014-09-23 Handläggare Jan Sågström Telefon: 508 26 238 Till Idrottsnämnden Inhyrning av idrottshall på Skansbrogatan 5B, Folksamhuset Genomförandebeslut

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

Aktiv Fritid Vallentuna

Aktiv Fritid Vallentuna Aktiv Fritid Vallentuna Föreningsmöte 14 april 2015 Fritidsnämnden Aktiv Fritid 14/4 2015 Kvällens hållpunkter 19.00 Fritidsnämnden ny mandatperiod Nämndens uppgift och planer för perioden 19.20 Kultur-

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Tjänsteskrivelse Avtal för mobil idrottsanläggning, IP Skogen

Tjänsteskrivelse Avtal för mobil idrottsanläggning, IP Skogen VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2014-11-18 DNR FN 2014.082 INGELA JANSSON SID 1/2 ENHETSCHEF IDROTT OCH FRILUFT INGELA.JANSSON@VALLENTUNA.SE FN Tjänsteskrivelse Avtal för mobil idrottsanläggning,

Läs mer

Projektplan. Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun. IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF

Projektplan. Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun. IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF Projektplan Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF Inledning 1. Projektnamn Konstgräsanläggning Stallaholmsområdet

Läs mer

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag.

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag. 1 Behandlade ärenden 28 Budgetuppföljning per 2011-07-31. 29 Vandrarhemmet Hässleholmsgården. 30 Sösdala simhall justering avtal. 31 Elitbidrag. 32 Taxor konstgräsplaner. 33 Ansökan från OK Torfinn om

Läs mer

E-förslag - Näridrottsplats i Hofterup/Ålstorp vid Skönadalsskolan Ärende 24 KS 2016/291

E-förslag - Näridrottsplats i Hofterup/Ålstorp vid Skönadalsskolan Ärende 24 KS 2016/291 E-förslag - Näridrottsplats i Hofterup/Ålstorp vid Skönadalsskolan Ärende 24 KS 2016/291 Sida 364 av 430 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-07-26 Dnr: KS 2016/291 Kommunstyrelsen E-förslag - Näridrottsplats i

Läs mer

Budget 2005. Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik. Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning

Budget 2005. Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik. Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning Budget 2005 Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning Vi lever i en föränderlig värld och det påverkar dagligen förutsättningarna för den kommunala

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Uppförande av skridsko- och bandyhall Förslag till inriktningsbeslut

Uppförande av skridsko- och bandyhall Förslag till inriktningsbeslut Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-03-11 Handläggare Hans Eriksson Telefon: 508 26 754 Till Idrottsnämnden Uppförande av skridsko- och bandyhall Förslag till inriktningsbeslut Idrottsförvaltningens

Läs mer

Digitala Trygghetslarm

Digitala Trygghetslarm ÄLDREFÖRVALTNINGEN Stockholms Trygghetsjour Tjänsteutlåtande DNR 330-170/2014 Sida 1 (6) 2014-05-02 Handläggare Annelie Svensson: 08-508 36 277/ Patrik Simonsson: 08-508 36 250 Till Äldrenämnden 2014-05-20

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kultur- och fritidsnämnden Malin Björgum Birgitta Ringshagen

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kultur- och fritidsnämnden Malin Björgum Birgitta Ringshagen Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid Koordinaten Stora mötet kl 14.00-16.45 Beslutande Inge Ståhlgren (s) Jan Widegren (m) Malin Björgum (s) Birgitta Ringshagen (s) Eva Thor (m) Charlotte Salomonsson

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8 Halmstad 2017-06-o7 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8 Riksteatern

Läs mer

Fördelningsprinciper med öppethållande 2015 tillägg gymnastiken

Fördelningsprinciper med öppethållande 2015 tillägg gymnastiken SIGNERAD 2015-03-23 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2015-03-20 Vår referens Amir Nuhanovic Föreningssekreterare amir.nuhanovic@malmo.se Tjänsteskrivelse Fördelningsprinciper med öppethållande

Läs mer

Ärende 12. Äskande från Kultur- och föreningsnämnden för konstgräsplan vid Sahara

Ärende 12. Äskande från Kultur- och föreningsnämnden för konstgräsplan vid Sahara Ärende 12 Äskande från Kultur- och föreningsnämnden för konstgräsplan vid Sahara Tjänsteskrivelse 1 (2) 2016-03-24 KS 2015.0412 Handläggare Christian Westas Svar till KFN angående ansökan om medel till

Läs mer

Idrotten. en resurs för kommunen

Idrotten. en resurs för kommunen Idrotten en resurs för kommunen AVSIKTSFÖRKLARING 2010 1 Idrottsrörelsen tar starkt avstånd från användandet av droger, våld och dopning. Idrotten står för rent spel. Idrotten och dess ledare är i många

Läs mer

PRO Mjölkudden Notviken och SPF Mjölkudden med ansökan om upplåtelse av Radiomastens förskola. Ärendebeskrivning

PRO Mjölkudden Notviken och SPF Mjölkudden med ansökan om upplåtelse av Radiomastens förskola. Ärendebeskrivning 426 2009 03 26 45 153 Tekniska nämndens arbetsutskott 2009 03 12 72 192 Dnr 2008/825.297 PRO Mjölkudden Notviken och SPF Mjölkudden med ansökan om upplåtelse av Radiomastens förskola Bilaga: Återremiss

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Budget 2013 Kultur och fritid

Budget 2013 Kultur och fritid 2012-11-14 Budget 2013 Kultur och fritid Bilaga 1 Karin Mannström, Controller Dnr: KUN 2012/218 November 2012 2012-11-14 1 (7) Innehåll 1. KULTUR OCH FRITID... 2 1.1. Driftbudget... 2 1.2. Investeringsbudget...

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

12. Aktivitetshall vid Ostkustens Företagscenter i Västervik hyresavtal Dnr 2014/67-282

12. Aktivitetshall vid Ostkustens Företagscenter i Västervik hyresavtal Dnr 2014/67-282 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 16 (30) 2014-02-10 Ks 12. Aktivitetshall vid Ostkustens Företagscenter i Västervik hyresavtal Dnr 2014/67-282 Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 31 januari

Läs mer

Medborgarundersökning våren 2016

Medborgarundersökning våren 2016 -08-18 Dnr: KFN /0070 1(5) Kultur- och fritidsnämnden, -09-08 Medborgarundersökning våren Ärendet Rapporten redovisar resultatet i SCB:s medborgarundersökning våren avseende kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

SKÅ IDROTTSKLUBB. och Bygdegård

SKÅ IDROTTSKLUBB. och Bygdegård SKÅ IDROTTSKLUBB och Bygdegård FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2012 Inledning Under 2011 har stor kraft ägnats åt att ta ett samlat grepp om klubbens ekonomi. Detta arbete har nu slutförts och samtliga sektioners

Läs mer

Behov av kultur- och fritidsverksamhet i Rosendal

Behov av kultur- och fritidsverksamhet i Rosendal KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Hansson Johanna 2017-03-07 KTN-2017-0057 Sjöblom Gunilla Sörås Staflin Pia Kulturnämnden Behov av kultur- och fritidsverksamhet i Rosendal Förslag till

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Upprustning av Hammarby IP Inriktningsbeslut

Upprustning av Hammarby IP Inriktningsbeslut Sida 1 (6) 2015-02-26 Handläggare fastighetskontoret Stefan Hagdahl Telefon: 08-508 26 938 stefan.hagdahl@stockholm.se Handläggare idrottsförvaltningen Hans Eriksson Telefon: 08-508 26 754 hans.eriksson@stockholm.se

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2013 2015 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2 Bakgrund I april 2012 antog kommunfullmäktige ett idrottspolitiskt program för Lund kommun. Det idrottspolitiska programmet har en bred ansats till idrottsbegreppet

Läs mer

Utlåtande 2004:105 RII (Dnr 119-2213/2004) Förvärv av Mälarhöjdens ishall (Wallenstamhallen)

Utlåtande 2004:105 RII (Dnr 119-2213/2004) Förvärv av Mälarhöjdens ishall (Wallenstamhallen) Utlåtande 2004:105 RII (Dnr 119-2213/2004) Förvärv av Mälarhöjdens ishall (Wallenstamhallen) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Avtal med Djurgårdens Hockey AB, Djurgårdens

Läs mer

Ny modell för matchavgifter och planhyror

Ny modell för matchavgifter och planhyror Dnr KFN-2013-429 Dpl 01 sid 1 (5) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Ekonomistab Tjänsteyttrande 2013-09-30 Pär Nyberg, 054-5402356 par.nyberg@karlstad.se Ny modell för matchavgifter och planhyror Dnr KFN-2013-429

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

instämma i och bekräfta motionärens beskrivning av Valhallabadets aktuella status och poängtera anläggningens omfattande renoveringsbehov

instämma i och bekräfta motionärens beskrivning av Valhallabadets aktuella status och poängtera anläggningens omfattande renoveringsbehov Sammanträdesdatum Ärende nr. 2016-08-22 6.8 Handläggare Lars Erik Gustafson 031-368 43 16 Styrelsen Got Event AB Yttrande till kommunstyrelsen över motion från David Lega (KD) om uppdrag till Liseberg

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer