Strategisk plan och budget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategisk plan och budget 2014-2016"

Transkript

1 sid 1 (12) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsnämnden Strategisk plan och budget Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN Dpl 10 Omvärldsförändringar Kulturen ökar stadens attraktionskraft Studien Kulturen och staden, som presenterats av fastighetsägarna i Göteborg förra året, visar att morgondagens tillväxt i stor utsträckning formas av människors åsikter och attityder. Det är nämligen dessa som avgör var man i framtiden väljer att bo och arbeta, var man kommer att tjäna sina pengar, konsumera sina varor och betala sin skatt. Det är även i stor utsträckning dessa åsikter som i förlängningen påverkar andra människors syn på vad staden har att erbjuda och hur attraktivt det är att flytta dit. Kultur har därför blivit hårdvaluta i städernas kamp om de skarpaste hjärnorna. I november 2012 besökte den australiensiske ekonomiprofessorn David Throsby Sverige och menar att konst spelar en avgörande roll för tillväxten. Han ser risker att konst och kultur tar stryk av krig, recessioner och andra typer av katastrofer där effekten oftast blir att de tar död på kulturen. Han pekar på Grekland där risken är stor att en hel generation konstnärer riskerar att slås ut i takt med offentliga åtstramningar och kapitalflykt. Han menar vidare att det kan ta en hel generation att bygga upp den igen. Små teatersällskap, gallerier, och så vidare är ju konstens själva blodflöde. Och när blodet slutar flöda är det svårt att få liv i patienten igen säger Throsby. För att skapa en livskraftig kärna av konstnärer, författare, musiker, och andra kulturutövare krävs ett stabilt offentligt stöd. Från kärnan hämtar resten av ekonomin idéer, ny kunskap och talangfulla människor. Idrotts- och kulturturism, en framtidsbransch Turismen i Karlstad är idag mycket framgångsrika vid en jämförelse med motsvarande städer i landet. Det utbud som skapar reseanledningar för turister skapar även förutsättningar för ökad livskvalité för alla Karlstadsbor. Vi har bra förutsättningar med många fina arenor och verksamheter som Löfbergs Lila Arena, Karlstad CCC, Nöjesfabriken, Karlstad teater med Wermland opera, Värmlands

2 sid 2 (12) museum, Mariebergsskogen, Alsters herrgård, nya Sundsta Badhus ja listan kan göras lång. Nu gäller det att fokusera på att få ut maximal effekt av dessa satsningar att locka Karlstadsborna och turister att aktivt besöka vårt breda utbud av evenemang. Idrottsevenemang har oftast en positiv effekt på samhället och det är alltid intressant att se den turistekonomiska omsättningen och dess utveckling. En trend i riket bland flera evenemang är att antalet åskådare minskade ifjol. Karlstad har en bra utveckling av turism och evenemang med många VM, EM och SM tävlingar där grunden för dessa evenemang är idrottens kärna, dvs alla våra idrottsföreningar med sina eldsjälar som lägger många ideella timmar på sin förening. Det är viktigt att värna om kärnan inom både kultur- och idrottsområdet som är grunden för att ta steget mot spetsverksamhet dvs framgångspyramiden är viktig att värna, en bred bas och en spetsig topp! För Karlstad är det viktigt att fortsätta sträva mot ett rikt kultur- fritids- och idrottsutbud både för bredd och spets. Organisationen för besöksnäringsfrågor och även evenemang behöver renodlas och förtydligas då värvnings- och genomförandeorganisationen upplevs som splittrad. Samverkan Samverkan skall öka mellan olika verksamheter för att gemensamt bli tydligare och starkare aktörer. Ex under Curling EM lanserades ett Kulturstråk med aktörer från Värmlands museum, Lerinmuseet, Bibliotekshuset, Karlstad CCC, Domkyrkan, UNO, Sverige Amerika Centret, Wermland Opera och efter invigning även Brigadmuseet. Här är ambitionen att genom ökad samverkan skapa en tydlighet av utbud och locka nya besökare, såväl Karlstadsbor som turister till verksamheterna. Värmlands kulturplan är en bra plattform för utökad samverkan mellan kommunerna i Värmland. De regioner som tidigare gick in i kultursamverkansmodellen vittnar om att den största effekten är just ökad samverkan mellan kommuner. Exempel på en samverkan som ger en vinna-vinna situation är kontaktcenters samverkan med turistbyrån som kompletterar varandra avseende besökare över året. På Kronoparken ser vi ett framtida kultur- och fritidscenter där sporthall, bibliotek, fritidsgård samlokaliseras och samverkar mot målet att med samma resurser kunna öka tillgängligheten för Karlstadsborna som kan öka med extern samverkan med ex studieförbund, Karlstads universitet m fl. Orrholmen förnyas och utvecklas i samverkan med KBAB, och med ny teknik ökar vi tillgängligheten för våra besökare till våra anläggningar som bibliotek, gymnastiksalar, motionscentralen på Skutberget. En robotgräsklippare sköter nu en av våra fotbollsplaner nattetid.

3 sid 3 (12) Vi kan glädjas åt att det nu börjar komma nya konstgallerier i Karlstad vilket ger oss goda förutsättningar att gemensamt skapa en marknadsföringsplattform för ett Konststråk i Karlstad och därigenom tydliggöra och förstärka konst- och konsthantverksverksamheten. Föreningslivet inom idrottssektorn behöver på motsvarande sätt finna en gemensam plattform för att mötas och samverka. Utmaningar En utmaning vi står inför är att människor upplever sig ha allt mindre tid vilket vi ser som ett framtida problem för föreningslivet, både inom kultur och idrott, som bygger på att människor engagerar sig ideellt. Vi ser nu att kommersiella aktörer tar den plats som föreningslivet kanske borde ta där man mot en hög terminsavgift kan köpa sig fri dvs en fritidsverksamhetens all inclusive. Karlstad har i princip s k nolltaxa för föreningslivet men nu ställs frågor hur vi hanterar de nya kommersiella aktörerna som tidvis jobbar nära de s k stödberättigade föreningarna för att komma åt låga avgifter och taxor för hallar och anläggningar. Även konkurrenslagstiftningen berör våra verksamheter i allt högre grad där tidigare kommunal kultur- och fritidsverksamhet nu kommer allt närmare en kommersiell verksamhet. Alternativa driftsformer har både fördelar och nackdelar. Vi kan se att de fungerar med skiftande resultat och Fröding Arena och Racketcenter är tyvärr exempel där kommunen tvingats ta tillbaka driften av anläggningar. En framtidsfråga är hur mycket driftsansvar en förening klarar av och ser vi på Färjestads ridklubb som nu är en kommunal anläggning med nolltaxa så fungerar verksamheten d v s ridskolan utmärkt nu när föreningen slipper alla fastighetsfrågor. Bad i förändring Baden har gått från att vara renlighetsanläggningar till att bli motionsanläggningar och nu till att bli upplevelseanläggningar. Sundsta badhus håller på att färdigställas till den tredje generationens bad. Det medför ökade krav på säkerhet och större kontroll från olika myndigheter. Detta medför också att personalens kompetensnivå måste öka på flera områden. De ökade kraven kommer att driva upp kostnaderna för bemanningen av badet men samtidigt kommer möjligheterna till betydande intäkter att öka. Läsfrämjande arbete Utifrån ett nationellt perspektiv, där biblioteken räknas som en resurs för landet som helhet, kommer de två viktigaste frågorna att handla om hur vi får fler delaktiga i samhället. Det gäller i första hand områdena läsfrämjande arbete och digital delaktighet. Den ökade mångfalden ställer större krav på vilka tjänster vi erbjuder och hur vi väljer att arbeta med att fler kan använda vårt utbud. I dagsläget sjunker läsförmågan bland Sveriges unga och många vuxna, ca 1,5 miljoner invånare i Sverige, kan inte använda de e-tjänster som samhället i stort erbjuder. Vi ser det som två mycket viktiga verksamhetsfrågor att arbeta med den kommande planperioden.

4 sid 4 (12) Arenautredningen Arenasituationen i Karlstad är nu i ett avgörande läge utifrån ambitionsnivån att vara en av Sveriges fyra främsta evenemangsstäder. Vi har inte längre möjligheten att få SM i friidrott eller U21-landskamp i fotboll p g a att Tingvalla IP inte håller för dagens arenakrav. I strategisk plan för under rubriken Attraktiv stad gavs i uppdrag till Kultur- och fritidsnämnden, teknik- och fastighetsnämnden och stadsbyggnadsnämnden att Genomföra och presentera en samlad utredning av arenabehovet i Karlstad utifrån idrottsrörelsens önskemål, kommunens bedömda resurser och möjlighet till extern finansiering. Kultur- och fritidsnämnden har huvudansvaret för uppdraget. Uppdraget syftar till att utifrån en helhetssyn lägga fast en långsiktig inriktning, prioritering och ambitionsnivå för arenor utifrån idrottsrörelsens önskemål och behov. En avvägning mellan kommunens resurser och idrottsrörelsens önskemål ska göras som underlag till beslut. Lösningen ska utgå från ett basbehov som är utvecklingsbart för framtida ökade behov. Utredningen ska vara en presentation av ett samlat arenabehov med alternativa inriktningsförslag för idrotter som bedriver verksamhet på Tingvalla IP och Tingvalla Isstadion. Indirekt berörs även andra idrottsplatser som föreningar på Tingvalla IP och Tingvalla Isstadion använder. Uppdraget ska slutredovisas till berörda förvaltningsdirektörer senast 15 maj 2013 och till respektive nämnd vid junisammanträdena I det fall kommunledningen beslutar att en projektspecifikation ska tas fram för projektet, eller någon deletapp i projektet, kan en sådan redovisas tidigast till budget Ett beslut i arenafrågan är avgörande utifrån god ekonomisk hushållning då dagens arenor i närtid är i behov av upprustning på en basnivå. Risken om beslutet dröjer är att vi tvingas till sk förgävesinvesteringar. Skutberget 2006 sålde kommunen campingen till First Camp och för skötsel av friluftsområdet tecknades ett avtal mellan kommunen och First Camp. First Camp har under åren investerat ca 22 miljoner i campinganläggningen och pga att detaljplan saknats har inte de stora investeringarna kunnat påbörjas som ex poolanläggning, äventyrsgolf mm. Skutbergsgården som innehåller café och restaurang är i stort behov av renovering. F n är signalerna att First Camp inte har för avsikt att förvärva byggnaden och svara för investeringar i byggnaden vilket leder till att kommunen måste ta ställning i frågan om Skutbergsgårdens framtid. Renovera, riva eller riva och bygga nytt.

5 sid 5 (12) Nya EU-krav kräver utbyte av elljus i motionsspåren Den 1 januari 2015 skärper EU kraven i enlighet med det sk Ekodesigndirektivet vilket i korthet innebär att dagens kvicksilverljuskällor som bl a används i kommunens elljusspår inte längre får tillverkas. I praktiken innebär EU:s direktiv att alla belysningar i våra elljusspår behöver bytas ut successivt. Även belysningsstolparna behöver bytas ut då de till övervägande del är i dåligt skick. Ett utbyte av belysning och stolpar innebär mycket stora investeringar de kommande åren. Kultur- och fritidsförvaltningen utreder fn tidsaspekterna och kostnaderna men kan i nuläget ändå uppskatta investeringskostnaderna till mnkr för utbyte på alla elljusspåren. Till detta kommer att utreda hur mycket energiförbrukningen kan minska med den nya typen av LED- ljuskällor samt övriga detaljer. Kultur- och fritidsnämnden avser att redovisa situationen för kommunfullmäktige när alla detaljer är utredda. Ekonomiska och verksamhetsmässiga prioriteringar Anpassningar av nämndens egna ambitioner Konsekvenser av tilldelad budgetram Utgångsläget är bättre än föregående år. Uppräkningen med 2 % innebär att nämnden inte i nuläget behöver genomföra drastiska besparingsåtgärder. Förra årets åtgärder med bl a nedläggning av medborgarkontoren bidrar dessutom till att budgetprocessen för blir enklare att hantera. De underskott som uppkommer hos nämndens verksamheter pga löneökningar som inte täcks in av den 2 %-iga uppräkningen klaras i de flesta fall genom att inte kompensera andra anslag inom budgeten för inflationsuppräkning samt i något fall av smärre personalneddragningar. Öppen fritidsverksamhet fokuserar på barnfattigdom Inom den öppna fritidsverksamheten kommer barnfattigdomens konsekvenser få ett utökat fokus. Barnkonventionens perspektiv är vägledande. Det gäller för verksamheten att skapa möjligheter för alla barn- och ungdomar att upptäcka och delta i det varierade utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter som arrangeras av fritidsgårdar och parklekar. Fler gratis-verksamheter under sommaren och lovperioderna ska genomföras. Det uppsökande fältarbetet är en viktig del i arbetet att nå de barn och ungdomar som vi idag inte ser i våra ordinarie verksamheter. Antal feriearbeten utökas ytterligare. Tidigare inriktning med barnteater och musik på gator och torg fortsätter. Ändrade statliga regler för stöd till studieförbunden När de statliga reglerna till studieförbunden ändrades såg vi en risk att det skulle påverka kulturutbudet negativt i Karlstad. Hittills är det huvudsakligen Sensus, som har stor barnverksamhet, som drabbats. Vi är dock medvetna om att det kan ta längre tid innan vi fullt ut kan se effekten av förändringen och vi bör framförallt bevaka hur det påverkar studieförbundens möjligheter att utveckla nya verksamheter. Inför 2014 justerar Karlstads kommun sina regler för stöd till studieförbunden för att bättre harmonisera med de statliga bidragen. Inom reglerna finns möjlighet att göra särskilda satsningar.

6 sid 6 (12) Regional kulturplan för Värmland ger ökat kommunalt inflytande Samverkansmodellen är nu införd i Värmland, från och med 2013 fördelar Region Värmland det statliga stödet till kultur utifrån den regionala kulturplan som ligger till grund för ansökan till Statens Kulturråd. Det totala stödet till Värmland har inte förändrats i den första omgången och sannolikt kommer en omfördelning mellan regioner och län inte heller att ske under de närmaste åren. På sikt är det dock möjligt att så sker och de kriterier som Kulturrådet då grundar omfördelning på blir då mycket viktiga att förhålla sig till. I konkurrensen mellan regioner och län om kulturpengarna kommer Karlstads kommun att ha en viktig roll som drivande kraft för utvecklingen. Spontan idrott och kultur Sedan flera år tillbaka verkar kultur- och fritid för att skapa fler forum för idrott och kultur. Utgångspunkten är att de organiserade verksamheterna av olika skäl inte passar för alla. Spontan- och drop-inidrott har provats i olika former i såväl Karlstad som flera andra kommuner, forskning på området visar dock att verksamheten till allra största delen lockar pojkar. Det är också många gånger barn och unga som redan är föreningsaktiva som deltar och på så sätt blir än mer aktiva. För att nå nya grupper krävs andra åtgärder än de vi idag arbetar med. Kultur- och fritidsförvaltningen har ett åtagande att arbeta med spontan- och dropinidrott/kultur med fokus på tjejer för perioden Som ett led i detta arbete, och för att nå även andra som vi inte når idag krävs kunskap om vilka det är som inte deltar och varför de inte gör det samt prova att erbjuda andra aktiviteter, i andra former än vi gör idag. Ur ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att alla kan hitta sin form för fysisk aktivitet. Drift och underhåll av idrottsanläggningar Föreningsdrift av anläggningar har visat sig vara en sårbar lösning då föreningar över tid har skiftande kraft att klara ett driftsansvar. Sedan 2013 driver kommunen själva Karlstad Racketcenter med målet att verksamheten åter hittar en annan driftform inför Ska driften skötas av föreningar är det ytterst angeläget att avtal och villkor utformas så att det är realistiskt att föreningen kan klara uppdraget på sikt. Många efterlyser mer samverkan med föreningslivet men frågan är hur mycket en förening orkar bära av ansvar och uppgifter. Barn- och ungdomsidrottens utveckling Utvecklingen visar att fler idrotter går från tydlig säsongsaktivitet till mer aktiveter året runt. Det innebär dels ökat tryck på befintliga lokaler, dels minskade möjligheter för barn och unga att utöva flera olika idrotter parallellt. Tidig specialisering ligger inte i linje med vare sig kommunens intentioner med stödet till föreningarna eller idrottens egna styrdokument. Idrottens efterfrågan på stöd till verksamhet för barn och unga utanför säsong bör bemötas utifrån kunskap och grundläggande värderingar om barns behov och villkor. Skaparverkstaden Vid möten med kulturlivet under hösten 2011 framkom en stor efterfrågan på mötesplatser och lokaler för kulturen. Anledningen är dels att det ibland rent faktiskt saknas lokaler, dels att mötesplatser ger inspiration och utveckling. Detta

7 sid 7 (12) har lett till att kultur- och fritidsförvaltningen fått i uppdrag att stärka Bibliotekshuset som mötesplats samt att utveckla möjligheter till spontankultur. Ett viktigt första steg i detta är att få fram en ny fast plats för Skaparverkstaden och att utforma denna så att den ger möjlighet för många olika aktiviteter och kan vara tillgänglig för olika aktörer. P-platser Tingvalla sportcenter Den nyligen asfalterade parkeringsytan på Tingvalla sportcenter finner vi inte lämpligt att avgiftsbelägga då närheten till Willysparkeringen kan skapa problem och därigenom ökar risken för olyckor vid passage över järnvägen till Tingvalla sportcenter. PARKAB har dessutom meddelat att beläggningen inte är av den omfattningen att det går att finansiera investeringen med parkeringsavgifter. Kultur- och fritidsnämnden har tidigare fått avslag på ramhöjning och kommer nu att arbeta in kapitaltjänstkostnaden på ca 700 tkr i den ordinarie budgeten. Övriga aktuella utvecklingsfrågor Samlokalisering prioriteras inom förvaltningen. Goda exempel på detta är Väse och Molkom där idrottshall, bibliotek och fritidsgård finns i anslutning till varandra. De områden som vi ser över nu är stadsdelarna Kronoparken och Våxnäs i Karlstad. Utveckling av IT-tekniken i anläggningar/lokaler prioriteras. För närvarande pågår ett projekt för SMS-öppning av idrottshallar. Vidare utreds liknande lösningar för kommunens biblioteksfilialer. Även internetuppkoppling på kommunens evenemangsarenor utreds för så kallad streaming av matcher. Förslag på åtaganden som förändras i genomförandetid samt ev. ansvar Nämndens och förvaltningens planering innebär i nuläget inga förändringar när det gäller de befintliga åtagandena i den strategiska planen. Eventuella behov av nya åtagande Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ta upp två nya åtaganden i den strategiska planen under målområdet Attraktiv stad och under målet Karlstadsborna trivs och är stolta över sin stad. Förslag till nya åtaganden: 1. Samverka med Region Värmland i arbetet att genomföra uppdragen som rör Karlstads kommun i den Regionala kulturplanen. Åtagandet är en konsekvens av den regionala kulturplanen där Karlstads kommun är en viktig aktör. Åtagandet ska omfatta perioden

8 sid 8 (12) 2. I samverkan med Karlstads universitet ta fram en plan för hur Kultur hela vägen kan implementeras i kommunens arbete att nå visionen Livskvalitet Karlstad Kultur hela vägen- för livskvalitet, mångfald, kreativitet och tillväxt. Kultur- och fritidsnämnden initierar ett samverkansarbete tillsammans med gymnasienämnden, barn- och ungdomsnämnden, Mariebergsskogen och Karlstads universitet. Aktörerna -som tillsammans utgör grunden för den kulturella infrastrukturen i Karlstad - ska tillsammans strategiskt och strukturerat verka för att stärka Karlstads kulturprofil. Kultur- och fritidsnämnden är huvudansvarig för åtagandet med gymnasienämnden och barn- och ungdomsnämnden som medansvariga. Åtagandet ska omfatta perioden Eventuella äskanden inom driftbudget Kultur- och fritidsnämnden är fullt medveten om de ekonomiska förutsättningarna inför budget Nämnden vill ändå redovisa några angelägna frågor som kommunfullmäktige bör ta ställning till. Effekter av tidigare beslut Sundstabadet I samband med att kommunen beslutade att Sundstabadet skulle byggas om och byggas ut med upplevelsebad och relaxavdelning baserades finansieringen av hela investeringen på att någon eller några av kranskommunerna eller annan intressent skulle medfinansiera de ökade driftkostnaderna för det nya badhuset med upp till 3 mnkr. Kultur- och fritidsförvaltningen uppdrogs att eftersöka möjligheterna till extern finansiering men kunde efter genomgående undersökningar konstatera att varken någon kranskommun eller annan extern part var intresserad av ett ekonomiskt samarbete. För kultur- och fritidsnämndens del kvarstår budgetmässigt en brist på 3 mnkr för Sundstabadet. Nämnden begär därför en uppräkning av budgetramen med 3 mnkr fr o m Råtorps IP - omklädningsrum I teknik- och fastighetsförvaltningens budget finns 3 mnkr avsatta för investering i omklädningsrum mm på Råtorps IP år För kultur- och fritidsnämndens del kommer investeringen att generera ökade kostnader för internhyra. Inför års budget bör kommunfullmäktige kompensera kultur- och fritidsnämnden med ökad budgetram. Enligt TFF kommer hyran att uppgå till c:a 300 tkr. Prioritering av förslag till investeringar inom kultur- och fritidsnämndens område (upptagna i teknik- och fastighetsnämndens budgetyttrande) Allmänt Enligt den budgetordning som ligger till grund för äskanden/begäran av nya investeringsmedel är det teknik- och fastighetsnämnden som hos kommunfullmäktige begär medel för investeringar av större format i befintliga och

9 sid 9 (12) nya lokaler och anläggningar. Inför finns ett antal sådana förslag till investeringsobjekt som berör kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. Nämndens rangordning av dessa framgår enligt nedan. Orrleken Orrleken byggdes 1968 i samband med att Karlstad blev Årets stad och Orrholmens bostadsområde växte fram, parkleken var då Sveriges modernaste. Idag är parklekens byggnad hårt nedsliten, energimässigt ineffektiv och tillgängligheten uppfyller inte kommunens krav. I de senaste två årens budgetarbete har frågan om renovering eller nybyggnation belysts. Ärendet har återremitterats till de berörda nämnderna med uppdrag att ta fram nytt förslag med lägre investerings- och driftkostnader än vad som redovisats tidigare. I det nya utredningsförslag som teknik- och fastighetsförvaltningen tagit fram i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen och KBAB fokuseras på att etablera Orrlekens verksamhetsytor i ett av KBAB planerat bostadshus intill nuvarande Orrleken. I utredningen ingår även ny utformning av omgivande lek-och parkområde. Enligt beräkningar som TFF gjort uppgår investeringskostnaden för rivning av befitliga byggnader och nybyggnad lek- och parkområdet till 10,9 mnkr och lokalhyran i det nya planerade bostadshuset beräknas till c:a 1 mnkr tkr per år. Hyran för verksamhetslokalerna i det planerade bostadshuset avses bli finansierad inom kultur- och fritidsförvaltningens ordinarie driftbudget medan den interna hyran för utemiljön ( 1 mnkr) behöver finansieras genom höjd ram för kultur- och fritidsnämnden. Ny vägkorsning till Bryngfjorden Säsongen 12/13 var backen öppen 106 dagar och antalet besökanden på allmänhetens åkning var personer. Nuvarande parkering kan ta emot 40 bilar och det är inte ovanligt med uppemot 100 bilar vilket gör att vägar i området nyttjas som parkering. Intresset för Bryngfjorden överstiger i dag den kapacitet som anläggningen svarar upp mot vad gäller parkeringar, toaletter, värmestuga, liftkapacitet m m kort sagt anläggningen är generellt för liten för att klara den stora efterfrågan från Karlstadsborna. Ett samnyttjande med golfens infrastruktur skulle lösa problemen med toaletter, värmestuga, parkeringsplatser men kräver nyinvesteringar. Idag finns flera problem med trafiklösningen vid Bryngfjorden som innebär att besökare till Bryngfjordsbacken och området vid Bryngfjordens golfklubb nyttjar samma tillfart, en mindre grusväg som går tätt förbi Bryngfjordsbacken med dess aktivitet och besökare. Situationen innebär stora säkerhetsrisker i trafikmiljön för besökarna till skidbacken. Temporär lösning har genomförts för att förhindra olyckor inom området i form av tillfällig reglering av trafiken med ljussignaler. Lösningen har visat sig fungera mindre bra då bilister inte respekterar den trafikreglering som hyrts in till en kostnad av ca 40 tkr. Situationen måste få en långsiktig lösning då risken är överhängande att Bryngfjordsbacken får stängas till

10 sid 10 (12) dess att en godtagbar tillfarts- och parkeringslösning skapats. Teknik- och fastighetsförvaltningen har tagit förslag till trafiklösning som innebär att en ny vägkorsning byggs utreder trafikfrågan samt möjlighet att anlägga fler p- platser inom området. Trafikverket har för avsikt att förlänga mötesspåret med start 2014 vilket får konsekvenser för verksamhetens nuvarande väg och parkering. En tänkbar lösning är att trafikverket avstår från föreslagna åtgärder inom kommunens verksamhetsområde och omfördelar sina kostnader till nya infarten från Skogaholmsvägen och över järnvägen. Detta bör beaktas i kommunens förhandlingar med trafikverket. Kalkylen på kapitaltjänstkostnad från TFF bygger på 10-årig avskrivning men tillämpas normal avskrivningstid för vägar (40 år) blir kapitaltjänstkostnaden c:a 70 tkr. Investeringen uppgår till c:a tkr och för kultur- och fritidsnämndens del genererar investeringen ökade drift- och kapitalkostnader på c:a 150 tkr, alt. 70 tkr vid 40-årig avskrivning på vägen för vilka nämnden begär ökad. Samlokalisering Kronoparken, enligt strategisk plan När Fröding Arena projekterades och byggdes gavs förutsättningar för att docka till fritidsgård och bibliotek. Som ett åtagande i den strategiska planen 2012 genomfördes en förstudie kring förutsättningar att skapa en naturlig mötesplats där idrott, fritidsverksamhet och biblioteksverksamhet verkar tillsammans på ett ställe. Här kan generationer och kulturer mötas, spontanverksamheter utvecklas, föreningslivet ges möjligheter till möteslokaler, den öppna verksamheten för barn och ungdomar ges de förutsättningar man behöver för en kreativ och framtidssyftande fritidsarena. I den utredning som nu presenteras från TFF beskrivs möjlighet till framtida lösning. Enligt förslaget ska en ny byggnad uppföras i anslutning till Fröding Arena med en ny gemensam entré och ett stort entrétorg som kan skapa en naturlig mötesplats för de boende på Kronoparken och för biblioteks-, kultur- och fritidsverksamheten. Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag innebär att investeringen delas upp på två år 2014 och 2015 med en total investeringsram på 31, 5 mnkr. För kultur- och fritidsnämndens del är den nya hyran beräknad till 2,4 mnkr/år. När det gäller hyran och beräkning av vad som kan finansieras av kultur- och fritidsnämnden och vad som skulle krävas i ramförstärkning finns en viss osäkerhet. Nuvarande biblioteket på Kronoparken har sina lokaler i Kronoparkskyrkan och etablerades samtidigt som kyrkan byggdes. Uppgörelsen mellan kommunen och dåvarande hyresvärden (Missionsförsamlingen) innebar att kommunen påtog sig att hyra bibliotekslokalerna under lång tid. Om kommunen frånträder lokalerna och flyttar till den föreslagna lokaliseringen kan frågan om kompensation till hyresvärden bli aktuell. Om man bortser från denna problematik behöver kultur- och fritidsnämndens budgetram ökas med c:a 1 mnkr fördelat på åren 2014 och 2015 för att täcka den ökade hyreskostnaden

11 sid 11 (12) Färjestads Ridklubb Arbetet med upprustning av Färjestads Ridklubbs ridhus och lokaler pågår. Under hösten har ridhusbotten bytts ut och sargen reparerats. Ny bro mot de bakre hagarna är också planerad. Det återstår dock ett antal större reparationer i lokaler inomhus samt att lösa problemen med dränering av hagar och fosforutsläpp i dagvattnet mm. För närvarande finns ingen beräkning av investerings- eller driftkostnaderna för åtgärderna. Kultur- och fritidsnämnden avser att återkomma i frågan Nya löparbanor på Tingvalla IP De nuvarande banorna på Tingvalla IP las om 2003 inför SM 2004 och löparbanor av denna höga kvalitet ska läggas om med 10 års intervall. Nya banor är också en förutsättning för att IF Göta ska kunna fortsätta sin satsning på högkvalitativa galor och tävlingar. Enligt teknik- och fastighetsförvaltningen uppgår investeringen till 1,5 mnkr och genererar en ökad årshyra för kultur- och fritidsnämnden med 195 tkr vilket nämnden bör kompenseras. Övriga aktuella frågor Konstgräs Örsholmens IP Det finns ett ökande behov av tillgång till träningsmöjligheter på konstgräs året om, både för fotboll och för andra sporter. Kommunfullmäktige har uttalat att Örsholmen IP är nästa idrottsplats som ska förses med konstgräs. Kultur- och fritidförvaltningen har tillsammans med teknik- och fastighetsförvaltningen utrett frågan som även innehöll ett uppdrag att se över möjligheterna att samarbeta med Karlstads energi för att anlägga en uppvärmd plan. I det senare fallet har Karlstads energi lämnat besked att möjlighet att nyttja energiverkets spill- och returvärme inte är genomförbart. Dock kan planen uppvärmas med vanlig fjärrvärme. Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag bygger nu på att anlägga en konstgräsplan som är förberedd för uppvärmning. Investeringskostnaderna uppgår till 9 mnkr och internhyran kommer troligen att uppgå till c.a tkr. Fröding Arena Kultur- och fritidsnämndens avtal med KFUM basket ang driftansvar för Fröding Arena upphörde i och med att föreningen gick i konkurs. Kultur- och fritidsförvaltningen tvingades då att överta driftansvaret för hela anläggningen intill dess ny aktör kan hittas som kan överta driftansvaret. Beträffande driftkostnaderna för Fröding Arena är situationen i nuläget något osäker. Samtal förs med ev intressenter om ett samarbete kring driften av arenan. Det finns dock fortsättningsvis en risk att en sådan överenskommelse inte kommer till stånd. Kultur- och fritidsnämnden kommer i det läget att utreda ytterligare förutsättningar för hur en långsiktig lösning kan utformas ev helt i kommunal regi. Kulturinstitutionerna Den ekonomiska situationen för de två institutionerna i Karlstad - Wermland Opera och Värmlands museum - blir allt svårare. Grundproblemet är att den statliga delen av stödet inte räknas upp i takt med kostnadsökningarna. Skulle kommunen och Region Värmland kompensera bristen som uppstår innebär det en uppräkning av

12 sid 12 (12) stödet med ca 6 procent varje år från båda bidragsgivarna. Institutionerna har vidtagit åtgärder för att effektivisera och anpassa verksamheten till ekonomin. På sikt är det dock högst sannolikt att det finns en gräns där kvaliteten påverkas eller där verksamheternas omfattning måste minska. En påtaglig konsekvens redan 2013 är att Wermland Opera inte producerar någon opera utan endast en musikal. Värmlands museum begär i sin ansökan om en uppräkning av årsanslaget med 4 % samt kr för förväntad hyreshöjning i museilokalerna (förhandlingar pågår). Utöver årsanslaget begär museet, sammantaget från regionen och kommunen, 2,5 mkr till förnyelse av Karlstad-utställningen och 4,5 mkr till förnyelse av TeknikLusten samt 1 mkr till ny belysningsanläggning i Cyrillushuset och Nyrénhuset. Wermland Opera ansöker om en uppräkning av verksamhetsbidraget med 4 %. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att verksamhetsbidragen till de båda institutionerna upppräknas med 2 % När det gäller föreslår förvaltningen i nuläget att bidragen uppräknas med den generella uppräkning som ges i budgetramarna i dagsläget + 2 % bägge åren. Muséets investeringsbehov för förnyelse av utställningar, belysning mm ligger på en sådan nivå att kultur- och fritidsförvaltningen inte har möjlighet att helt eller ens delvis finansiera dessa inom tilldelade ramar. Denna fråga bör hanteras på central kommun- och regionnivå där även frågan om ytterligare höjningar av verksamhetsbidragen får avgöras. Konstgräs Klasmossen Kommunens första konstgräsplan anlades på Klasmossen för sju år sedan. Nu börjar konstgräsytan att bli utsliten och behöver bytas ut. Ett nytt konstgräs beräknas i dagsläget kosta c:a 3 mnkr. Kultur- och fritidsförvaltningen behöver nu med stöd av teknik- och fastighetsförvaltningen ta fram en plan för konstgräsbyte för Klasmossen och de övriga konstgräsplanerna i kommunen. Investeringsbudget Kultur- och fritidsnämnden ser i nuläget inget behov utöver grundramen när det gäller investeringsbudgeten. De förslag till investeringar som fn berör nämndens ansvarsområde beskrivs ingående i teknik- och fastighetsnämndens budgetyttrande

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare Fritidsnämndens arbetsutskott 16 april 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 16 april 2007, kl. 08.00-10.00 Marge Aab Svensson

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden 2014-09-25 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2014/140-041 KFKS 2014/240-041 Fritidsnämnden Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall Kommunfullmäktige 2009-10-26 161 380 Kommunstyrelsen 2009-10-12 190 507 Arbets- och personalutskottet 2009-09-14 185 398 Dnr 09.543-825 oktkf11 Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Yttrande över strategisk plan och budget 2014-2016

Yttrande över strategisk plan och budget 2014-2016 sid 24 (31) STADSBYGGNADSNÄMNDEN Protokoll 2013-04-17 12 Yttrande över strategisk plan och budget 2014-2016 Dnr SBN-2013-46 Dpl 10 Stadsbyggnadsnämndens beslut 1. Strategisk plan och budget 2014-2016 för

Läs mer

Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge

Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge 2012-09-11 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/102 Fritidsnämnden Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan från Compass

Läs mer

Minnesanteckningar Idrottsforum

Minnesanteckningar Idrottsforum Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-31 1 (6) Kultur- och fritidsförvaltningen Kommunikation och administration Åsa Karlsson, 016-710 18 27 Minnesanteckningar Idrottsforum Tid: Måndag 31 mars 2014, kl. 18.00-20.00

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och driftkonsekvenser för hyra av idrottslokaler i Skjulsta

Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och driftkonsekvenser för hyra av idrottslokaler i Skjulsta Kommunledningskontoret 2015-02-25 1 (5) Ekonomi och kvalitet Benny Larsson 016-710 87 26 KSKF2015:135 Kommunstyrelsen Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer

Specifikation verksamhetsfo ra ndringar 2016-2018 per programomra de

Specifikation verksamhetsfo ra ndringar 2016-2018 per programomra de Specifikation verksamhetsfo ra ndringar 2016-2018 per programomra de Allmänt Koalitionens överenskommelse för mandatperioden visar på en ambition om ökat bostadsbyggande. Detta ställer krav på fortsatt

Läs mer

Ny modell för matchavgifter och planhyror

Ny modell för matchavgifter och planhyror Dnr KFN-2013-429 Dpl 01 sid 1 (5) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Ekonomistab Tjänsteyttrande 2013-09-30 Pär Nyberg, 054-5402356 par.nyberg@karlstad.se Ny modell för matchavgifter och planhyror Dnr KFN-2013-429

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteken (ej Södermöre), Ung i Kalmar bestående av ungdomshus och fritidsgårdar (ej

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Projektplan. Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun. IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF

Projektplan. Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun. IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF Projektplan Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF Inledning 1. Projektnamn Konstgräsanläggning Stallaholmsområdet

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 Dnr KS-2012-372 Dpl62 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-12 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Ersättningslokaler vid

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning Tjänsteskrivelse 2015-02-18 KFN 2015.0033 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Remissyttrande - Investeringspolicy Sammanfattning Kultur- och föreningenämnden har beretts tillfälle att

Läs mer

Förstudierapport - samlokalisering av bibliotek och fritidsgård på Kronoparken

Förstudierapport - samlokalisering av bibliotek och fritidsgård på Kronoparken TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2012-10-31 Ida Svensson, 054-540 67 88 ida.svensson@karlstad.se Förstudierapport - samlokalisering av bibliotek och fritidsgård på Kronoparken Dnr TFN-2012-1830

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Sammanfattning av rapporter från Open Space-forum i Fröding Arena den 10 september

Sammanfattning av rapporter från Open Space-forum i Fröding Arena den 10 september Sammanfattning av rapporter från Open Space-forum i Fröding Arena den 10 september Den 10 september 2013 hölls ett Open Space-forum om hur vi kan göra Karlstad till en idrottskommun för alla på Fröding

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Behov av ökad kapacitet av anläggningar och ytor för fritid, idrott och rekreation

Behov av ökad kapacitet av anläggningar och ytor för fritid, idrott och rekreation 2015-09-14 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2015/100-820 Fritidsnämnden Behov av ökad kapacitet av anläggningar och ytor för fritid, idrott och rekreation Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att föreslå

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 17 september 2013 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Kommunen kom överens med föreningarna inom Arenastaden att dessa skulle bli ägare av sina respektive arenor.

Kommunen kom överens med föreningarna inom Arenastaden att dessa skulle bli ägare av sina respektive arenor. Vision Arenastaden Arenastaden i Växjö är ett centrum för idrott, utbildning, ledarskap och evenemang och skapar möten mellan människor. Med så många arenor i nära anslutning till varandra, där 15 olika

Läs mer

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 Statusrapport Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 R Wallin Telefon 011-23 05 34 roger.wallin@se.ey.com Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2 Revisionsfrågor...

Läs mer

Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut avseende investeringar och planerat underhåll till kommunplan 2016

Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut avseende investeringar och planerat underhåll till kommunplan 2016 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2015-01-21 DNR FN 2014.095 INGELA JANSSON SID 1/ 5 ENHETSCHEF IDROTT OCH FRILUFT INGELA.JANSSON@VALLENTUNA.SE FNAU Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut

Läs mer

POLITISK VISION FÖR JORDBRO

POLITISK VISION FÖR JORDBRO POLITISK VISION FÖR JORDBRO Beslutad av kommunfullmäktige 2011-06-13 Tämä tiedote on saatavana suomen kielellä Niniejsza informacja dostępna jest w języku polskim Bu bilgiler Türkçe dillerinde mevcuttur

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

SKÅ IDROTTSKLUBB. och Bygdegård

SKÅ IDROTTSKLUBB. och Bygdegård SKÅ IDROTTSKLUBB och Bygdegård FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2012 Inledning Under 2011 har stor kraft ägnats åt att ta ett samlat grepp om klubbens ekonomi. Detta arbete har nu slutförts och samtliga sektioners

Läs mer

Aktiv Fritid Vallentuna

Aktiv Fritid Vallentuna Aktiv Fritid Vallentuna Föreningsmöte 14 april 2015 Fritidsnämnden Aktiv Fritid 14/4 2015 Kvällens hållpunkter 19.00 Fritidsnämnden ny mandatperiod Nämndens uppgift och planer för perioden 19.20 Kultur-

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-05-05 RIKSDAGENS MÅL Riksdagen har i budgetpropositionen för 2008

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Utredning taxor för vuxna i föreningslivet

Utredning taxor för vuxna i föreningslivet Utredning taxor för vuxna i föreningslivet Bakgrund och uppdrag I Huddinge kommun har all föreningsverksamhet inklusive studieförbunden oavsett ålder på deltagarna, 0-taxa för träning, seriespel, interna

Läs mer

Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling

Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Administrativa avdelningen Ärende nr: 6 Datum: 2012-04-10 Ärende: Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling Sammanfattning: Konkurrensverket

Läs mer

Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling

Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling 2010-09-13 Ft 223/2009 Jan Alinski Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling Till berörda remissinstanser 1. Inledning Fotbollen

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson

Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson Förord Forskningsenheten vid idrotts- och kulturförvaltningarna genomför kontinuerligt

Läs mer

12. Aktivitetshall vid Ostkustens Företagscenter i Västervik hyresavtal Dnr 2014/67-282

12. Aktivitetshall vid Ostkustens Företagscenter i Västervik hyresavtal Dnr 2014/67-282 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 16 (30) 2014-02-10 Ks 12. Aktivitetshall vid Ostkustens Företagscenter i Västervik hyresavtal Dnr 2014/67-282 Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 31 januari

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

Riktlinjer för fritidsklubbar

Riktlinjer för fritidsklubbar Utlåtande 2006: RIV (Dnr 324-572/2006) Riktlinjer för fritidsklubbar Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Riktlinjer för fritidsklubbar för elever i skolår 4-6 i Stockholm fastställs

Läs mer

Fördelningsprinciper

Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper för idrottsanläggningar Det är en stor efterfrågan på kommunens lokaler och anläggningar för idrottsverksamhet. Därför har kultur- och fritidsnämnden tagit fram

Läs mer

Upprop Val av justerande: I tur att justera står Anders Brännström. Ärende Beteckning Sidnr

Upprop Val av justerande: I tur att justera står Anders Brännström. Ärende Beteckning Sidnr Kultur och fritidsnämnden 2012-04-03 Plats: Skärfläckan Tid: 2012-04-10 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Hans-Åke Mårtensson Ordförande Agneta Jakobsson

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Taxor och avgifter. vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar. Gäller från och med 2013-05-01

Taxor och avgifter. vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar. Gäller från och med 2013-05-01 Taxor och avgifter vid nyttjande av kommunala idrotts- fritids- och kulturanläggningar, skollokaler, fritidsgårdar Gäller från och med 2013-05-01 Fastställda av Kultur- och fritidsnämnden 1 INFORMATION

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 7 Återredovisning av möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 1(11) Kultur- och fritidsnämnden Tid Torsdagen den 21 november 2013 kl. 13:00 Plats Kultur- och fritidsförvaltningen, bibliotekets samlingssal Gruppmöte Majoriteten torsdag 21 november kl. 10.00 12.00,

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 april 2014 kl. 8:30-9:35 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 52-55 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-11-06 FALKENBERG 238 Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-01-28 KSAU 13 Förslag till Evenemangspolicy för Karlsborgs kommun Dnr28.2015 Arbetsutskottets beslut

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Astrid Nilsson (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Stig-Åke Grönvall (S) Jeanette Petersen

Läs mer

Fritidsanläggningar i Sverige. Uppgifter från åren 1990, 2000 och 2006

Fritidsanläggningar i Sverige. Uppgifter från åren 1990, 2000 och 2006 Fritidsanläggningar i Sverige Uppgifter från åren 1990, 2000 och 2006 Uppgifter om fritidsanläggningar Svenska Kommunförbundet har från 1983 återkommande samlat in uppgifter om fritidsanläggningar i Sverige.

Läs mer

Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014

Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014 2013-07-31 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/106 Fritidsnämnden Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014 Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden fastställer avgifter för besök i simhallar från och

Läs mer

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park

Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park Färdplan Gräfsnäs slottsruin & park 2009-2011 Bakgrund I Gräfsnäsparken finns ett pågående arbete att utveckla parkens attraktionskraft. Det organiseras i den så kallade Gräfsnäsgruppen som består av representanter

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening

Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening 1(5) Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening Ärendet SDE Hockeyförening bildades i maj 2010 genom sammanslagning av de tre hockeysektionerna i Danderyds kommun, Stocksunds IF, Danderyds

Läs mer

Bidrag till föreningar för preparering av skidspår

Bidrag till föreningar för preparering av skidspår 2015-05-28 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2014/173 Fritidsnämnden Bidrag till föreningar för preparering av skidspår Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar att i fast bidrag bevilja Järla Orientering

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 10-21. Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, 15-21 Johan Åsberg 14

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 10-21. Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, 15-21 Johan Åsberg 14 2013-05-23 1(14) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet Beslutande Per-Anders Olsson (s) Dan-Olof Andersson (s) Johan Åsberg (fp) Annelie Bjurén (s) Janne Norén (c) Per-Uno Bergner (c)

Läs mer

Ortsutvecklingsmöte i Alafors

Ortsutvecklingsmöte i Alafors MINNESANTECKNINGAR 1(7) Datum och tid, 19:00-21:00 Plats Presidium Sekreterare Inbjudna Medborgarhuset, Alafors Dan Björk, ordförande Thor Eliasson, 1:e vice ordförande Åke Niklasson, 2:e vice ordförande

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Idrotten. en resurs för kommunen

Idrotten. en resurs för kommunen Idrotten en resurs för kommunen AVSIKTSFÖRKLARING 2010 1 Idrottsrörelsen tar starkt avstånd från användandet av droger, våld och dopning. Idrotten står för rent spel. Idrotten och dess ledare är i många

Läs mer

LIDINGÖIDROTTEN VILL

LIDINGÖIDROTTEN VILL LIDINGÖIDROTTEN VILL Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte 30 november 2011 Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte

Läs mer

Tjänsteskrivelse. VM i ishockey för damer 2015

Tjänsteskrivelse. VM i ishockey för damer 2015 SIGNERAD 2014-08-15 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-08-13 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se VM i ishockey för damer 2015 STK-2014-833 Sammanfattning

Läs mer

Budget 2013. Kommunstyrelsens verksamheter. Miljö och Byggnadsnämnden

Budget 2013. Kommunstyrelsens verksamheter. Miljö och Byggnadsnämnden Budget 2013 Budget 2013 Kommunstyrelsens verksamheter Miljö och Byggnadsnämnden 0001-0006 Politisk org 0100 Kommunchef 0101 Adm/Kval chef 0130 Arbetsmarknadsenheten 0140,0102,0103 Näringlivsenh Näringsliv,

Läs mer

Karlstad är sol, värme och gästvänlighet. Vi gillar helt enkelt att ha gäster. Det är ett arv från den glada servitrisen Sola i Karlstad, som verkade

Karlstad är sol, värme och gästvänlighet. Vi gillar helt enkelt att ha gäster. Det är ett arv från den glada servitrisen Sola i Karlstad, som verkade Varmt välkommen Karlstad är sol, värme och gästvänlighet. Vi gillar helt enkelt att ha gäster. Det är ett arv från den glada servitrisen Sola i Karlstad, som verkade här på 1700-talet. Karlstad är en expansiv

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

Remiss: West Swedens framtida inriktning och organisation. Dnr KS2012-80

Remiss: West Swedens framtida inriktning och organisation. Dnr KS2012-80 Beslutsförslag 2012-03-26 FALKENBERG Kommunledningskontoret Kanslienheten Henrik Lundahl Remiss: West Swedens framtida inriktning och organisation. Dnr KS2012-80 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Jämställdhetsplan för Arvika kommun

Jämställdhetsplan för Arvika kommun Protokoll Kommunstyrelsen 11 april 2005 Ks 42 Dnr KS05/112 026 Jämställdhetsplan för Arvika kommun Administrativa kontoret har utarbetat ett förslag till jämställdhetsplan 2005-2006 för Arvika kommun.

Läs mer