ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM UTLÅTANDE/ETISK FÖRHANDSPRÖVNING INOM HUMANIORA OCH SAM- HÄLLS- OCH BETEENDEVETENSKAPER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM UTLÅTANDE/ETISK FÖRHANDSPRÖVNING INOM HUMANIORA OCH SAM- HÄLLS- OCH BETEENDEVETENSKAPER"

Transkript

1 ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM UTLÅTANDE/ETISK FÖRHANDSPRÖVNING INOM HUMANIORA OCH SAM- HÄLLS- OCH BETEENDEVETENSKAPER Helsingfors universitet har förbundit sig att följa Forskningsetiska delegationens anvisning om etiska principer för humanistisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning. Enligt anvisningarna bör forskningskonstellationer, som på något av följande sätt innefattar växelverkan med de människor som undersöks, prövas på förhand: 1. Forskningen ingriper i forskningspersonens fysiska integritet. Vid planeringen och den etiska prövningen av forskning som ingriper i den fysiska integriteten kan etikanvisningen för medicinsk forskning tillämpas (se Nämnden bedömer de förväntade olägenheterna (risker, skador och deras sannolikhet) i förhållande till det kunskapsvärde som eftersträvas med forskningen. Undersökningarna bör genomföras så att de olägenheter och risker som undersökningen eventuellt orsakar forskningspersonerna minimeras. Prövningen av fysiska olägenheter kräver sakkunskap och bakgrundsinformation som baserar sig på empirisk forskning. Den etiska nämnden kan vid behov begära utlåtande av en utomstående expert, om nämndens egen sakkunskap inte räcker till. 2. Forskningen avviker från principen om informerat samtycke (prövning förutsätts dock inte för forskning i offentliga och publicerade handlingar, register- och dokumentmaterial och arkivmaterial). I fråga om forskning som avviker från principen om informerat samtycke bedömer den etiska nämnden om forskningen är etiskt godtagbar. Forskningen kan anses vara etiskt godtagbar om följande villkor uppfylls: 1) forskningen är underbyggd och den kan inte genomföras så att forskningspersonerna informeras om forskningen och deras samtycke till att delta begärs, 2) materialinsamlingen innebär ingen risk för forskningspersonerna, 3)forskningspersonerna informeras i mån av möjlighet i efterhand om undersökningens innehåll och dess syfte (de enskilda forskningsarrangemangen bedöms), 4) vid insamlingen och bearbetningen av materialet samt rapporteringen fästs tillräcklig uppmärksamhet vid tryggandet av forskningspersonernas integritets- och dataskydd. 3. Forskningen riktar sig mot barn under 15 år och vårdnadshavaren har inte gett sitt särskilda samtycke eller informerats och vårdnadshavaren har därför inte möjlighet att förbjuda barnet att delta i undersökningen. Forskningen bedrivs inte inom ramen för den normala verksamheten vid en enhet för förskolepedagogik eller skola. Forskning som gäller barn under 15 år kan genomföras utan att föräldrarna eller en annan vårdnadshavare ger sitt särskilda samtycke eller informeras när forskningen inte orsakar olägenheter för forskningspersonerna. Ett sådant förfarande måste i forskningsplanen motiveras på basis av en eller flera av följande orsaker: 1) Forskningspersonernas ålder och utvecklingsnivå: De minderåriga som är objekt för undersökningen har förmåga att förstå forskningstemat och vad som konkret förutsätts av dem när de deltar i undersökningen. 2) Forskningens ämne och hur den genomförs:

2 Forskningsämnet är inte känsligt och det är i praktiken svårt att fråga föräldrarna eller en annan vårdnadshavare om tillstånd (t.ex. undersökningar om ungdomsklubbar eller skolelevers klubbverksamhet på fritiden). 3) Den eftersträvade informationen: Undersökningen berör sådant som det inte går att få heltäckande information om ifall föräldrarnas tillstånd alltid förutsätts för att barnen ska få delta i forskningen (t.ex. familjevåld, sociala problem och motsvarande) eller sådant som de undersökta minderåriga inte själva vill att föräldrarna ska få vetskap om (t.ex. användning av rusmedel, sexuell läggning och motsvarande). 4. Forskning där forskningspersonerna utsätts för exceptionellt kraftiga påfrestningar, vars eventuella faror bör prövas av speciell expertis (t.ex. forskning som innehåller våld eller pornografi). 5. Forskning där det finns risk för att forskningspersonerna utsätts för långvarig psykisk påfrestning som går utöver vardagslivets gränser (trauma, depression, sömnlöshet). 6. Forskning som när den genomförs kan innebära en säkerhetsrisk för forskningspersonerna (t.ex. forskning som berör familjevåld). Forskningens eventuella olägenheter och risker ska beskrivas för den etiska nämnden så att den kan bedöma om forskningen är etisk genom att väga de eventuella risker som orsakas forskningspersonerna i förhållande till det kunskapsvärde som eftersträvas med forskningen. Undersökningarna bör genomföras så att de olägenheter och risker som undersökningen eventuellt orsakar forskningspersonerna minimeras. Vid prövningen jämförs det eftersträvade kunskapsvärdet med eventuella olägenheter och de sätt på vilka man försöker mildra eller förhindra (dataskydd) de olägenheter som orsakas forskningspersonerna medan undersökningen pågår eller därefter (fysiska och psykiska olägenheter). Vid prövningen bör man beakta forskningspersonernas fria vilja och självbestämmanderätt. De som undersöks kan också alltid i någon mån själva bedöma riskerna med att delta i forskningen. Vid prövningen av experimentell forskning kan man i kompletterande syfte tillämpa vetenskapsområdets egna etiska anvisningar. Forskarna kan dessutom begära ett utlåtande av en etisk nämnd om forskningsobjektet, finansiären eller en samarbetspartner förutsätter det eller om man planerar att publicera forskningsresultaten i en vetenskaplig tidskrift som förutsätter etikprövning. --- Begäran om utlåtande av Etikprövningsnämnden för humaniora och samhälls- och beteendevetenskaper vid Helsingfors universitet ska skickas till nämndens sekreterare senast två (2) veckor före det möte där den sökande önskar att begäran tas upp till behandling. Begäran om utlåtande med bilagor ska skickas som ett enda PDF-dokument till nämndens sekreterare till adressen Nedan finns närmare anvisningar om de dokument som ska bifogas till begäran om utlåtande. Anvisningarna följer Forskningsetiska delegationens anvisningar.

3 BEGÄRAN OM UTLÅTANDE Nämnden kräver följande dokument som grund för sitt utlåtande: 1. Följebrev (motivering till begäran om utlåtande och kontaktuppgifter till den som ansvarar för undersökningen) 2. Forskningsplan och ett sammandrag av den (om undersökningen görs på engelska ett sammandrag på finska/svenska) 3. Den ansvariga personens etiska bedömning av undersökningen 4. Information till forskningspersonerna Om forskningen avviker från principen om informerat samtycke ska detta motiveras i samband med den etiska bedömningen av undersökningen. 5. En samtyckesblankett som forskningspersonerna ska skriva under Utöver informationen kräver nämnden också en samtyckesblankett, om det forskningsmaterial som analyseras är identifierbart och innehåller känsliga uppgifter. 6. Annat material som ges till forskningspersonerna (intervjuplan, journaler, frågeformulär o.d.) 7. Materialhanteringsplan (plan för hantering, förvaring och arkivering av materialet) 8. Registerbeskrivning på dataombudsmannens blankett

4 Följebrev Följebrevet skickas till Etikprövningsnämnden för humaniora och samhälls- och beteendevetenskaper vid Helsingfors universitet. Den rekommenderade längden för brevet är 0,5 1 sidor. Följebrevet ska innehålla: motivering till begäran om utlåtande kontaktuppgifter till den som ansvarar för undersökningen, datum och underskrift motivering till varför någon av de obligatoriska bilagorna inte skickas för prövning till den etiska nämnden Nämnden iakttar offentlighetsprincipen enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), som föreskriver att myndighetshandlingar är offentliga. Med stöd av lagen och i enlighet med nämndens beslut är alla handlingar, med undantag för forskningsplanen och bilagorna till den, offentliga handlingar. BILAGOR TILL FÖLJEBREVET: 1. Motivering till begäran om utlåtande 2. Forskningsplan och sammandrag av den 3. Den ansvariga personens etiska bedömning av undersökningen 4. Information till forskningspersonerna 5. Blankett för samtycke 6. Annat material som ges till forskningspersonerna (intervjuplan, journaler, frågeformulär o.d.) 7. Materialhanteringsplan (plan för hantering, förvaring och arkivering av materialet) 8. Registerbeskrivning på dataombudsmannens blankett

5 1. Motivering till begäran om utlåtande MOTIVERING TILL BEGÄRAN OM UTLÅTANDE Vetenskapsområde: Kryssa för ett eller flera alternativ. ( ) Vid insamlingen av material ingriper man i forskningspersonernas fysiska integritet. ( ) Materialet samlas in utan forskningspersonernas samtycke. ( ) Identifierbart material behandlas utan forskningspersonernas samtycke. ( ) Forskningen bedrivs inte inom ramen för den normala verksamheten vid en enhet för förskolepedagogik eller skola och forskningen riktar sig mot barn under 15 år och vårdnadshavaren har inte gett sitt särskilda samtycke eller informerats och vårdnadshavaren har därför inte möjlighet att förbjuda barnet att delta i undersökningen. ( ) Forskningspersonerna utsätts för exceptionellt kraftiga påfrestningar, vars eventuella faror bör prövas av speciell expertis. ( ) Insamlingen av material medför en risk för att forskningspersonerna utsätts för långvarig psykisk påfrestning som går utöver vardagslivets gränser. ( ) Forskning som när den genomförs kan innebära hot mot forskningspersonernas säkerhet. ( ) Finansiären eller en samarbetspartner kräver ett utlåtande av etikprövningsnämnden. ( ) Avsikten är att resultaten ska publiceras i en tidskrift som förutsätter ett utlåtande av etikprövningsnämnden. ( ) Forskarna vill ha ett utlåtande av etikprövningsnämnden till stöd för sina överväganden. ( ) Annan orsak, vilken: Forskningen är medicinsk forskning enligt 2 i lagen om medicinsk forskning (488/1999): ( ) Ja ( ) Nej Utdrag ur 2 i lagen om medicinsk forskning: I denna lag avses med: 1) medicinsk forskning sådan forskning som innebär ingrepp i en människas eller ett mänskligt embryos eller fosters integritet och vars syfte är att öka kunskapen om hälsa, sjukdomsorsaker, symtom, diagnostik, vård, prevention av sjukdomar eller sjukdomarnas beskaffenhet i allmänhet, ( /794)

6 2. Forskningsplan och sammandrag av den Forskningsplanen bör vara högst 5 sidor lång Sammandraget bör vara 0,5 1 sidor långt I fråga om undersökningar på engelska ska sammandraget vara på finska eller svenska Forskningsplanernas sammandrag är inte sekretessbelagda handlingar enligt offentlighetslagen och kan publiceras i syfte att främja öppenhet. Sammandraget kan formuleras så allmänt att undersökningens innehåll inte avslöjas onödigt för utomstående. I forskningsplanen ska särskilt de åtgärder som riktas mot forskningspersonerna beskrivas ingående och åtgärdernas ändamålsenlighet med tanke på forskningens mål och genomförande motiveras. Det är önskvärt att storleken på samplet av forskningspersoner framgår av forskningsplanen.

7 3. Den ansvariga forskarens etiska bedömning av undersökningen Den ansvarige forskaren ska i den etiska förhandsprövningen behandla bl.a. planen för insamling av forskningsmaterial, hur undersökningen ska genomföras, hur forskningspersonerna informeras och hur materialet ska bearbetas och förvaras för att undvika risker och skador. Vid prövningen vägs de olägenheter och skador som deltagandet i undersökningen eventuellt orsakar forskningspersonerna i förhållande till det kunskapsvärde som eftersträvas med forskningen. Vid prövningen är utgångspunkten de etiska principerna inom humanvetenskaperna (forskningspersonernas självbestämmanderätt, undvikande av skador samt personlig integritet och datasekretess). Vid behov ska dessutom mera ingående etiska anvisningar inom det egna vetenskapsområdet tillämpas. Om den undersökning som prövas inte hör till de forskningskonstellationer (1 6) som förutsätter förhandsprövning och inte innehåller några risker för psykisk påfrestning som går utöver vardagslivets gränser ska detta omnämnas och motiveras här. Om undersökningen hör till de ovannämnda forskningskonstellationerna (1 6), ska forskaren utöver informationen till forskningspersonerna och de faktorer som gäller personlig integritet och datasekretess också pröva forskningsmetoderna i förhållande till forskningsfrågorna och i förhållande till betydelsen av den nya kunskap som eftersträvas med forskningen.

8 4. Information till forskningspersonerna Forskningspersonerna ska få information om: 1. Den ansvarige forskaren och forskarens kontaktuppgifter. 2. Forskningsorganisation eller forskningsorganisationer och finansiär. 3. Ämne för undersökningen, dess syfte, mål och betydelse. 4. Tillvägagångssätt för att samla in material och genomföra forskningen (vad innebär deltagande i undersökningen i praktiken, hur mycket tid kräver deltagandet, är det fråga om en engångsundersökning/uppföljningsundersökning, vilka metoder används vid materialinsamlingen m.m.). 5. Forskningspersonernas rättigheter: frivilligt deltagande, rätt att be om mer information om undersökningen och rätt att avbryta sin medverkan i undersökningen när som helst utan påföljder och utan att ange orsak. 6. Användningsändamål (i vilket syfte används uppgifterna om forskningspersonerna), grad av identifierbarhet (i vilken form bearbetas forskningsmaterialet, vilka uppgifter om forskningspersonen bevaras i anslutning till forskningsmaterialet), skydd av konfidentiella uppgifter (eventuell anonymisering av uppgifter, tekniska lösningar för skydd av uppgifter) och arkivering av uppgifter för fortsatt forskning. 7. När uppgifter av forskningspersoner sammanförs med myndigheters registeruppgifter ska forskningspersonerna få specificerade uppgifter om de register som används i undersökningen. 8. Information om fortsatt användning av forskningsmaterialet och arkivering Informationen till forskningspersonerna ska anpassas till deras utvecklingsnivå (t.ex. minderåriga) och svårtolkad specialterminologi bör undvikas. Om forskningen ingriper i forskningspersonernas fysiska integritet, ska anvisningarna om medicinsk forskning följas i tillämpliga delar: (http://www.tukija.fi/c/document_library/get_file?folderid=18753&name=dlfe-680.pdf) Vid experimentell forskning måste man ge tillräckligt med information om arrangemangen. De varierar betydligt mellan vetenskapsområdena. Etiska prövningsnämnden bedömer om informationen är tillräcklig från fall till fall. Om forskningen avviker från principen om informerat samtycke ska detta motiveras i samband med den etiska prövningen av undersökningen. Se fraser som kan användas som mall i informationen till forskningspersonerna: Tutkimusaineistojen tiedonhallinnan käsikirja (http://www.fsd.uta.fi/tiedonhallinta/osa3.html )

9 5. Blankett för samtycke Utöver informationen kräver nämnden också en blankett för samtycke, om forskningsmaterialet analyseras med identifieringsuppgifter och innehåller känsliga uppgifter. Den ansvarige forskaren är skyldig att förvara samtyckesblanketterna i original. På forskningspersonens begäran kan forskaren ge en kopia av blanketten med underskrift. Innehållet i blanketten för samtycke bör motsvara informationen till forskningspersonerna. Åtminstone följande uppgifter bör anges: o den undersökning som samtycke begärs till o forskningspersonen har fått tillräcklig information om undersökningen i fråga, materialinsamlingen och undersökningens syfte o det är frivilligt att delta i undersökningen o konfidentialitet, hanteringen av identifierbara och känsliga uppgifter o förvaring och arkivering av uppgifterna och eventuell fortsatt användning av dem o om avsikten är att forskningsmaterialet ska sammanföras med registeruppgifter eller uppgifter i andra källor, ska forskningspersonen informeras och samtycke begäras för användningen av uppgifter från andra källor o forskningspersonen kan när som helst avbryta medverkan i undersökningen utan att ange orsak och utan negativa följder för forskningspersonen o information om hur uppgifter som har samlats in fram till att forskningspersonen har avbrutit medverkan kommer att användas i undersökningen o datum, forskningspersonens underskrift och namnförtydligande Se fraser som kan användas som mall i formuläret om forskningspersonernas samtycke: Tutkimusaineistojen tiedonhallinnan käsikirja (http://www.fsd.uta.fi/tiedonhallinta/ )

10 6. Övrigt material till forskningspersonerna intervjuplan, journaler, frågeformulär m.m. Se God praxis för utformning av formulär (bilaga 1)

11 7. Materialhanteringsplan (plan för hantering, förvaring och arkivering av materialet) Se Tutkimusaineistojen tiedonhallinnan käsikirja (http://www.fsd.uta.fi/tiedonhallinta/ ) I den etiska förhandsprövningen granskas materialhanteringsplanen och säkerställs att tekniska lösningar för dataskyddet har beaktats i planen. Skyddet av identifierbara uppgifter ska planeras noggrant. Forskningspersonernas integritetsskydd får inte äventyras på grund av vårdslös förvaring eller oskyddad överföring i elektronisk form (obs. oskyddad e-post!). Integritetsskyddet tryggas vid behov genom åtgärder för att anonymisera materialet och reglera den fortsatta användningen av det. Avsikten med anonymiseringen är att den som använder materialet i fortsättningen inte direkt kan identifiera enskilda forskningspersoner. Direkt identifierande uppgifter är t.ex. namn, adress, personbeteckning, studentnummer. Indirekt identifierande uppgifter är arbetsplats, skola, boningsort, ålder, yrke osv. I materialhanteringsplanen ska ingå en beskrivning av: o var identifierbara uppgifter i pappersform förvaras o när obehövliga uppgifter utplånas och hur de förvaras och arkiveras för fortsatt forskning (Vetenskapssamfundet bör ha möjlighet att vid behov verifiera forskningsresultaten utgående från det material som har analyserats i undersökningen. Öppenhet är en förutsättning för att kunna testa det vetenskapliga värdet och göra en kritisk bedömning. Öppenhet är också ett villkor för vetenskapliga framsteg.) o hur identifierbart digitalt material skyddas (säkerhetskopior, användarnamn och lösenord, hantering vid behov på datorer som inte är anslutna till ett nätverk) och i vilken utsträckning identifieringsuppgifter utplånas eller förvaras i anslutning till det material som analyseras o grunden för hanteringen av identifierbart material i fråga om alla forskare och övrig forskningspersonal (den ansvarige forskningsledaren eller den ansvarige forskaren är skyldig att se till att endast ett begränsat annat forskningspersonal har tillgång till uppgifterna) o information om eventuella sekretessförbindelser o hur identifierbara uppgifter om forskningspersonerna som sparas för eventuell fortsatt kontakt skyddas och förvaras separat från det material som ska analyseras

12 8. Registerbeskrivning på dataombudsmannens blankett REGISTERBESKRIVNING ÖVER VETENSKAPLIG FORSKNING Personuppgiftslagen (532/1999) 10 och 14 Läs ifyllnadsanvisningarna innan du fyller i registerbeskrivningen. Använd vid behov bilagor. Datim för uppgörande 1a Forskningsregisteransvarig 1b Parter och ansvarsfördelning i samarbetsprojekt 1c Ansvarig ledare eller ansvarig grupp för forskningen Namn Adress Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer under arbetstid, e-postadress) ORMTEXT 1d Forskningen utförs av Alla personer som har rätt att behandla registeruppgifter medan forskningen genomförs 2 Kontaktperson i ärenden som gälller forskningen 3 Forskningsregister 4 Syfte med behandlingen av personuppgifter Namn Adress Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer under arbetstid, e-postadrss)) Registrets namn engångsforskning uppföljande forskning Forskningstid

13 REGISTERBESKRIVNING ÖVER VETENSKAPLIG FORSKNING 2 5 Registrets datainnehåll 6 Regelmässiga uppgiftskällor 7 Regelmässigt utlämnande av uppgifter 8 Överföring av uppgifter utanför EU eller EES 9 Principer för skydd av registret Uppgifterna är sekretessbelagda. Manuellt material: Uppgifter som behandlas med ADB: registrering av användning passerkontroll användarnamn lösenord annan, vad?: Identifieringsuppgifterna avlägsnas i analysskedet. Grund för bevarande av identifierings- Materialet med identifieringsuppgifter analyseras 10 Förstöring eller arkivering av forskningsmaterial Forskninsregistret förstörs. Forskningsregistret arkiveras utan identifieringsuppgifter med identifieringsuppgifter Var:

14 BILAGA 1 God praxis för utformning av formulär Eftersom det finns flera faktorer som kan påverka hur forskningspersonerna förstår och förhåller sig till undersökningen är det bra att ta dessa omständigheter i beaktande vid utformningen av samtyckesblanketter och frågeformulär redan innan man begär etisk förhandsprövning. Nedan behandlas frågor som ofta återkommer i samband med den etiska förhandsprövningen. - Tydlighet och begriplighet: Informationsbrevet och blanketten för samtycke ska utformas på ett språk som är anpassat till målgruppen. Om forskningspersonerna t.ex. är barn är det skäl att tänka på hur man berättar om undersökningen på ett begripligt sätt med beaktande av barnets utvecklingsnivå. Också i informationsbrev och samtyckesblanketter som riktas till lekmän bör man undvika sådan fackterminologi som en utomstående person utanför vetenskapsområdet inte kan förväntas behärska. - Språk: Informationsbreven och samtyckesblanketterna ska skrivas på mottagarens modersmål eller något annat språk som han eller hon förstår väl. Om forskningsresurserna tillåter kan det vara skäl att överväga att översätta frågeformulären till andra språk så att språkliga minoriteter inom målgruppen har möjlighet att delta i undersökningen. Exempelvis rekommenderas det att frågeformulär som används i nationella enkäter som riktas till slumpmässigt utvalda personer ska översättas till svenska. Dessutom bör man se till att formulären är skrivna på ett flytande och korrekt språk. - Familje- och könsneutralt språk: Beroende på forskningsämne och målgrupp kan det vara skäl att fundera på om valen av ord eventuellt lämnar någon svarsgrupp utanför. Det kan finnas skäl för att forskaren beaktar mångfalden av köns- eller familjemodeller genom att utöver man kvinna / far "mor ge svarsalternativet annan / annan vårdnadshavare eller vuxen för enkätfrågor som gäller bakgrundsfaktorerna. - Känsliga frågor: Det är viktigt att fästa uppmärksamhet vid hur följebrevet utformas så att mottagaren är medveten om och förberedd på att forskaren kommer att ställa känsliga frågor. Man bör också fästa vikt vid innehållet och svarsalternativen när det gäller bakgrundsfaktorerna och själva frågeformulären och beakta att svaren ska kunna analyseras tillräckligt noggrant. Är det till exempel nödvändigt med mycket detaljerade uppgifter om något visst känsligt ämne? - Insamling av onödig information: I frågeformulär och samtyckesblanketter ska man inte ställa frågor för säkerhets skull. - Datasekretess: Formulären ska utformas så att de som besvarar dem inte behöver oroa sig över att uppgifterna kan missbrukas. Exempelvis kan färdiga identifieringskoder på formulären lätt väcka misstankar. I fråga om bakgrundsfaktorer kan det t.ex. vara bra att nämna att uppgifterna behövs för den statistiska hanteringen av svaren. - Respektfull ton: När informationsbrev och formulär utarbetas ska man komma ihåg att använda ett artigt och respektfullt språk. Beroende på målgrupp kan niande vara ett sätt att visa respekt för dem som ska svara på enkäten. Flera tips på hur man utformar formulär: Harinen, Päivi Tarkastelussa taustamuuttujat. Yhteiskuntapolitiikka 74:3, MOTV. Kyselylomakkeen laatiminen.

Etiska principer för humanistisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning och förslag om ordnande av etikprövning

Etiska principer för humanistisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning och förslag om ordnande av etikprövning Etiska principer för humanistisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig forskning och förslag om ordnande av etikprövning Forskningsetiska delegationen Helsingfors 2009 2 Forskningsetiska delegationens

Läs mer

INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET

INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET INTEGRITETSSKYDD I ARBETSLIVET Introduktion Arbetsgivaren har i sin verksamhet behov av att samla in arbetstagarnas personuppgifter, medan till skyddet av privatlivet hör

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

Personuppgifter och användningen av internet i kommunernas information

Personuppgifter och användningen av internet i kommunernas information Promemoria Jurist Mervi Kuittinen 29.9.2014 Personuppgifter och användningen av internet i kommunernas information Syftet med denna promemoria är att komplettera Kommunförbundets anvisningar om information

Läs mer

Personuppgiftslagen som guide!

Personuppgiftslagen som guide! DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ Broschyr för registeransvariga Personuppgiftslagen som guide! Bygg upp förtroendet: det lönar sig. INNEHÅLL Vad är personuppgiftslagen? 3 När tillämpas personuppgiftslagen? 3 Är

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Nr 88 Nr 88 LANDSKAPSLAG om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen Föredragen för Republikens President den 29 juni 2007 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

REGISTERBESKRIVNING OCH INFORMERING (DATASKYDDSBESKRIVNING)

REGISTERBESKRIVNING OCH INFORMERING (DATASKYDDSBESKRIVNING) 1 REGISTERBESKRIVNING OCH INFORMERING (DATASKYDDSBESKRIVNING) Denna blankett innehåller både uppgifterna i registerbeskrivningen och den information som skall ges till de registrerade i samband med behandling

Läs mer

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Datainspektionens allmänna råd 1 Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde

Läs mer

DATASKYDDET VID DIREKTMARKNADSFÖRING

DATASKYDDET VID DIREKTMARKNADSFÖRING DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ DATASKYDDET VID DIREKTMARKNADSFÖRING Uppdaterad 16.06.2011 www.tietosuoja.fi 2 Innehåll: 1. Inledning...3 2. Direktmarknadsföring till en privatperson...3 2.1. förmedlad per telefonsamtal

Läs mer

GÖR UPP EN DATASKYDDSBESKRIVNING!

GÖR UPP EN DATASKYDDSBESKRIVNING! DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ GÖR UPP EN DATASKYDDSBESKRIVNING! Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi Enligt personuppgiftslagen skall alla nättjänster som samlar in personuppgifter förses med en tillbörlig

Läs mer

Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning

Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning Forskningsetisk policy och organisation i Sverige F.d. Medicinska forskningsrådets nämnd för forskningsetik ISSN 1401-288X ISBN 91-85547-28-X

Läs mer

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER MED DEN BERÖRDAS SAMTYCKE I personuppgiftslagen (523/1999)

Läs mer

Datainspektionen informerar. Samtycke enligt personuppgiftslagen. (reviderad den 1 oktober 2007)

Datainspektionen informerar. Samtycke enligt personuppgiftslagen. (reviderad den 1 oktober 2007) Datainspektionen informerar 11 Samtycke enligt personuppgiftslagen (reviderad den 1 oktober 2007) Innehåll Kort om personuppgiftslagen... 4 Vad är samtycke enligt PuL?... 6 Olika slag av samtycke... 8

Läs mer

Samtycke enligt personuppgiftslagen

Samtycke enligt personuppgiftslagen Samtycke enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar Reviderad i oktober 2007 FAKTA Personuppgiftslagen Personuppgiftslagen (PuL, 1998:204) trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda

Läs mer

Artikel 29-gruppen för skydd av personuppgifter

Artikel 29-gruppen för skydd av personuppgifter Artikel 29-gruppen för skydd av personuppgifter 00323/07/SV WP 131 Arbetsdokument om behandling av hälsorelaterade personuppgifter i elektroniska patientjournaler (EPJ) Antaget den 15 februari 2007 Artikel

Läs mer

GUIDE FÖR DEN SOM ANVÄNDER INTERNET

GUIDE FÖR DEN SOM ANVÄNDER INTERNET DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ GUIDE FÖR DEN SOM ANVÄNDER INTERNET Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 INNEHÅLL Guide för den som använder Internet Inledning 3 Så här skyddar Du din integritet på Internet

Läs mer

Övervakning i arbetslivet Kontroll av de anställdas Internetoch e-postanvändning m.m. Datainspektionens rapport 2005:3

Övervakning i arbetslivet Kontroll av de anställdas Internetoch e-postanvändning m.m. Datainspektionens rapport 2005:3 Övervakning i arbetslivet Kontroll av de anställdas Internetoch e-postanvändning m.m. Datainspektionens rapport 2005:3 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Sammanfattning...4 3. Personuppgiftslagen

Läs mer

Utredning av yrkeskunskaperna och -färdigheterna hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården

Utredning av yrkeskunskaperna och -färdigheterna hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården Utredning av yrkeskunskaperna och -färdigheterna hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården Instruktion för bedömningen till universitet och övriga läroanstalter Anvisning 3/2014 Anvisning

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-09 14 Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Vallentuna kommun och Microsoft avseende Office 365 (UN 2015.034) Beslut

Läs mer

"GÖR DET SJÄLV" KONTROLL AV DATASKYDDET OCH - SÄKERHETEN

GÖR DET SJÄLV KONTROLL AV DATASKYDDET OCH - SÄKERHETEN DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ "GÖR DET SJÄLV" KONTROLL AV DATASKYDDET OCH - SÄKERHETEN Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi "GÖR DET SJÄLV" KONTROLL AV DATASKYDDET OCH -SÄKERHETEN Personuppgiftslagen leder

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

ÄRENDEHANDBOKEN. Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun. Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128

ÄRENDEHANDBOKEN. Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun. Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128 ÄRENDEHANDBOKEN Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128 Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om brottsbekämpning inom Tullen och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET B 5.2 INFORMATIONSSÄKERHETSGUIDE (14.12.2012) Med informationssäkerhet avses ändamålsenligt skydd av information, system och tjänster. Informationens konfidentialitet, integritet och tillgänglighet skyddas

Läs mer

INFO. Ändringarna i handikappservicelagen. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2011. assistentti

INFO. Ändringarna i handikappservicelagen. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2011. assistentti assistentti INFO Ändringarna i handikappservicelagen Rätten till personlig assistans säkerställs Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2011 INFO serien nr 11 Originalets titel: Uudistuva vammaispalvelulaki

Läs mer

Anvisning 11/2013 2 (14)

Anvisning 11/2013 2 (14) Utredning av yrkesmässig funktionsförmåga och hälsotillstånd hos yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården Instruktion till den som utför undersökningen Anvisning 11/2013 Anvisning 11/2013 2 (14)

Läs mer

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD 2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TRESTEGSMODELLEN... 5 En god skoldag... 6 ALLMÄNT STÖD... 7 INTENSIFIERAT STÖD... 8 Pedagogisk bedömning... 8 Plan för lärande... 8

Läs mer

9.3.2011 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 13 OM INTERNETFÖRBINDELSE- TJÄNSTERNAS INFORMATIONSSÄKERHET MPS 13

9.3.2011 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 13 OM INTERNETFÖRBINDELSE- TJÄNSTERNAS INFORMATIONSSÄKERHET MPS 13 9.3.2011 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 13 OM INTERNETFÖRBINDELSE- TJÄNSTERNAS INFORMATIONSSÄKERHET MPS 13 9.3.2011 INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 1 LAGSTIFTNING... 3 1.1 RÄTTSGRUND... 3 1.2 ANDRA

Läs mer

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service)

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) Skydd av personuppgifter Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) 1. Vad är identitetshanteringstjänsten? EU-kommissionens

Läs mer