Catarina Jeppsson Ragnhild Löfgren. Joakim Samuelsson Björn Segrell lärare, p 1-11 Thomas Östholm, prodekanus lärare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Catarina Jeppsson Ragnhild Löfgren. Joakim Samuelsson Björn Segrell lärare, p 1-11 Thomas Östholm, prodekanus lärare"

Transkript

1 PROTOKOLL OSUp 09/1 1(6) Närvarande ledamöter Karin Mårdsjö Blume, dekanus, ordf. lärare Gunnel Colnerud, prodekanus, ordf p 8k lärare Catarina Jeppsson lärare Ragnhild Löfgren lärare Eva Reimers lärare Joakim Samuelsson lärare Björn Segrell lärare, p 1-11 Thomas Östholm, prodekanus lärare Åsa Ridne allmänintressen Richard Weibull allmänintressen Elin Henriksson studerande Marina Sandgren studerande Övriga närvarande Lars Björklund ersättare Thomas Dahl utredare, p 12 Andreas Fejes ersättare, p 1-11 Margaretha Grahn kanslichef Håkan Johanson fakultetskoordinator, sekreterare Roger Klinth utbildningsledare Lars Kåreklint utbildningsledare Lotta Lindholm ersättare Helena Loborg utbildningsledare Suzanne Parmenius Swärd programansvarig Birgitta Plymoth ersättare Maria Simonsson programansvarig Maria Tideman Nilsson fakultetssamordnare, p 5-7 Ingrid Westlund ersättare Samuel Zethson controller 1. Utseende av justerare Utses Gunnel Colnerud att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 2. Fastställande av föredragningslistan Utsänd föredragningslista fastställes med tillägg av p 8k. 3. Anmälningar och meddelanden Anmäles protokoll, delegationsbeslut och in- och utgående skrivelser enligt bilaga. OSUp 09/1.3 a-c Justerandes signatur

2 4. Rapport från nämnderna PROTOKOLL OSUp 09/1 2(6) Rapporteras om aktuella ärenden i anställningsnämnden, centrala anställningsnämnden, forskarutbildningsnämnden, arbetsgruppen Hållbar utveckling, strategigruppen för Lika villkor och SUS. De studerande redovisar det aktuella arbetet inom studentkåren. 5. Inför en ny mandatperiod Föredragande: Karin Mårdsjö Blume Dekanus berättar om sina tankar och visioner för den nya mandatperioden och de stora frågor som ligger framför oss. 6. OSU ärenden Föredragande: Håkan Johanson Dnr LiU Redovisas och diskuteras en sammanställning enligt diariehandling över ärenden i OSU som ännu inte avslutas eller där förnyat beslut behövs. 7. Information om bokslut och avräkning för budgetåret 2008 Föredragande: Samuel Zethson och Maria Tideman Nilsson Dnr LiU a) b) c) d) e) Informeras om bokslut 2008 samt att slutligt underlag för avräkning 2008 kommit från rektor. Frågan om avräkning 2008 återkommer vid OSU:s sammanträde 4 mars. Organisation inom Utbildningsvetenskap, delegeringar samt inrättande av nämnder och utseende av valberedning Föredragande: Samuel Zethson Beslutas fastställa den organisation inom Utbildningsvetenskap som beslutades av den förra områdesstyrelsen (OSUp 08/8.13) enligt diariehandling. I organisationsbeslutet ingår inrättande av följande nämnder: Anställningsnämnd Internationaliseringsnämnd Forsknings- och forskarutbildningsnämnd Grundutbildningsnämnd IKT-nämnd Studenterna önskar utse minst 2 ledamöter i varje nämnd samt att dessa ej skall vara personliga. En utvärdering av organisationen skall göras om ett år. Som ordförande i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden utses Gunnel Colnerud, IBL. Förklaras beslutet omedelbart justerat. Dnr LiU-2008/02737 Justerandes signatur

3 Som ordförande i grundutbildningsnämnden utses Thomas Östholm, IFM. Förklaras beslutet omedelbart justerat. PROTOKOLL OSUp 09/1 3(6) Beslutas utse en valberedning med uppgift att till OSU:s sammanträde 4 mars föreslå ledamöter i nämnderna a-d. Som ledamöter i valberedningen utses Eva Reimers, ISV (smk), Jonas Hallström, IBL och Ingrid Westlund, IBL. Förklaras beslutet omedelbart justerat. f) g) h) i) j) k) Som ledamöter i IKT-nämnd utses Gunnel Colnerud, IBL och Gunilla Jedeskog, IBL samt uppdras åt valberedningen att föreslå en tredje ledamot som styrelsen medger kan utses genom dekanbeslut. Utseende av ledamot i biblioteksstyrelsen Utses Thomas Östholm, IFM Utseende av ledamot i strategigruppen för Lika villkor Utses Lotta Holme, IBL Utseende av ledamot i styrelsen för Linköping University Electronic Press Utses Gunnel Colnerud, IBL Utseende av ledamöter i referensgrupp för genuslektor Uppdras åt valberedningen att föreslå ledamöter. Utseende av ledamöter i styrelsen för Centrum för Undervisning och lärande (CUL) Utses Margaretha Grahn, KfU samt uppdras åt valberedningen att föreslå ytterligare en ledamot. Ledamot i Ledningsgrupp FoU-avtal mellan Norrköpings kommun och LiU, Lyskraft Norrköping Utses Karin Mårdsjö Blume, IKK Dnr LiU Inrättande av ledningsgrupp Föredragande: Håkan Johanson Dnr LiU-2008/02737 Beslutas inrätta ledningsgrupp enligt diariehandling. Justerandes signatur

4 10. Instruktion för samt arbetsordning och ärendehantering för OSU Föredragande: Håkan Johanson PROTOKOLL OSUp 09/1 4(6) Dnr LiU Beslutas fastställa arbetsordning och ärendehantering enligt diariehandling. 11. Programråd för lärarprogrammet i Linköping till Föredragande: Margaretha Grahn Dnr LiU Beslutas förlänga mandattiden för lärarprogrammet i Linköping till Kursplanehantering from 1 januari 2009 samt besluts- och granskningsordning för utbildningsplaner och kursplaner (program- och fristående) OSU Föredragande: Thomas Dahl Dnr LiU Beslutas fastställa hanteringsordning för kursplaner from 1 januari 2009 samt besluts- och granskningsordning för utbildningsplaner och kursplaner (program- och fristående) OSU enligt diariehandling. 13. Förslag till svar/åtgärder i förhållande till kommentarerna från Högskoleverket Föredragande: Helena Loborg Dnr LiU-2008/02737 Beslutas att slå samman de två lärarprogrammen till ett fr.o.m. 1 juli 2009 samt att inte vidare anta studenter till de tematiska inriktningarna mot grundskolans senare år i Norrköping Summering av forskarutbildningsnämndens arbete under mandattiden Föredragande: Gunnel Colnerud. Dnr LiU En sammanställning enligt diariehandling över arbetet inom forskarutbildningsnämnden redovisas och diskuteras. Den överlämnas till Forsknings- och forskarutbildningsnämnden. 15. Ansökan från Skapande vetande om fortsatt förlusttäckningsbidrag Föredragande: Karin Mårdsjö Blume Dnr LiU Beslutas bevilja förlusttäckningsbidrag för 1 år med samt utse en arbetsgrupp med uppgift att under året se över formerna för den fortsatta publiceringsverksamheten inom Skapande vetande och till OSU föreslå åtgärder. I gruppens arbete ingår att utarbeta plan för publicering och marknadsföring samt överväga olika sätt att publicera. Gruppens arbete skall bedrivas i nära kontakt med avnämarna. Som ledamöter i arbetsgruppen utses Suzanne Parmenius Swärd, Justerandes signatur

5 IKK (smk), Mats Sjöberg, IBL och Maria Simonsson, ISV. PROTOKOLL OSUp 09/1 5(6) 16. Förslag om utvecklat kvalitetsarbete inom lärarutbildningskonventet rörande uppföljning av lärarstuderande efter examen Föredragande: Karin Mårdsjö Blume Dnr LiU a) b) Lärarutbildningskonventet har genom dekanus Björn Åstrand i Umeå framfört ett förslag om utvecklat kvalitetssamarbete inom konventet rörande uppföljning av lärarstuderande efter examen. Varje lärosäte skall meddela om det är berett att delta i kvalitetsarbetet och bidra ekonomiskt med max kronor per år. Beslutas bevilja :- per år under den innevarande mandatperioden för lärarutbildningskonventets kvalitetsarbete. Förklaras beslutet omedelbart justerat. Remiss: En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) och Yrkeskunnande en likvärdig sökväg till lärarutbildning mot yrkesämnen (SOU 2008:112) Remissarbetet inklusive projektorganisation och projektdirektiv Föredragande: Karin Mårdsjö Blume Beslutas dels att arbetet med att förbereda en ny lärarutbildning skall genomföras i projektform, dels fastställa projektorganisation och projektdirektiv enligt diariehandling. Studenternas möjlighet till medverkan i projektledningen skall klargöras genom dialog med studentkåren. Förberedelser för ny lärarutbildning och ansökningar om examensrätt Föredragande: Samuel Zethson Informeras om och diskuteras förestående arbete med att förbereda ny lärarutbildning och ansökningar om examensrätt. Dnr LiU Jämställdhetsmål för lärarrekrytering 2009 Föredragande: Håkan Johanson Dnr LiU Beslutas fastställa jämställdhetsmål enligt diariehandling. 19. Beredning av förslag till hedersdoktor(er) vid vårpromotionen 2009 Föredragande: Karin Mårdsjö Blume Diskuteras formerna för utseende av hedersdoktor inom utbildningsvetenskap. Justerandes signatur

6 PROTOKOLL OSUp 09/1 6(6) Vid protokollet Håkan Johanson Justeras Karin Mårdsjö Blume Gunnel Colnerud Justerandes signatur

7 Anmälningar och meddelanden OSUp 09/1.3a-c a) Föregående protokoll Områdesstyrelsens protokoll OSUp 08/8 b) Delegationsbeslut Protokoll Delegationsbeslut OSUp del 08/20 Protokoll Delegationsbeslut OSUp del 08/21 Protokoll Delegationsbeslut OSUp del 08/22 Protokoll Delegationsbeslut OSUp del 09/1 c) In- och utgående skrivelser Vecka 46 (10 november 14 november) Tisdag 11 november Riksdagsförvaltningen Riksdagstryck Justitieombudsmännens ämbetsberättelse Avgiven vid Riksmötet 2008/09 Skolverket Angående forskning och utbildning kring jämställdhet <http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/108087> Skolverket vill ha en samlad bild av vilka aktiviteter som äger rum vid landets lärosäten inom området jämställdhet s, senast 27 november Stiftelsen för Strategisk Forskning Announcement The Swedish Foundation for Strategic Research (SSF) announces a call for proposals for the <http://www.stratresearch.se> Fredag 14 november LiU ER Utbildningskatalog 2009/2010 ESPIRA Nyhetsbrev nr 6, European Union European Regional Development Fund Inbjudan Anbudsförfrågan Vecka 47 (17 november 21 november) Tisdag 18 november Vetenskapsrådets rapportserie 9:2008 Från lärare till elever, från undervisning till lärande Universitetsförvaltningen Ärende för handläggning Remiss Ds Gemensamma examina Ds 2008:80 Dnr LiU s senast Si Sommarkursstipendium vid Goethe- och andra språkinstitut <http://www.si.se/stipendier> Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap

8 Education Update - India Education Worldwide India Fair-Spring <http://www.eduworldwideindia.com> Stockholms universitet Lediga tjänster <http://www.su.se/nyanst%c3%a4llning> Vecka 48 (24 november 28 november) Torsdag 27 november Betydelsefulla möten - Entreprenörer berättar en riksomfattande kampanj <http://www.betydelsefulla.se> FFK Beslut Förordnande av programansvariga LiU 2008/00115 OSUp 09/1.3a-c Högskoleverket Framflyttning av 2009 års utbildningsutvärderingar Dnr: LiU Utbildningsdepartementet Regeringsbeslut Uppdrag till Högskoleverket att granska intresseanmälningar gällande spetsutbildningar inom entreprenörskap och innovation Utbildningsdepartementet Regeringsbeslut Uppdrag till Högskoleverket gällande kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Tidning från Specialpedagogiska skolmyndigheten Lika Värde 4/2008 Fredag 28 november Högskoleverket Nationell referensram för examina Nationell referensram för examina SULF och SFS Direkt kontraproduktivt säger SULF och SFS i sin kommentar till Långtidsutredningens förslag att införa avgifter för högskolestudier för att förkorta studietiden Torsdag 4 december Rektor Beslut Process för antagning till master- och magisterprogram på annat språk än svenska Dnr: LiU Rektor Beslut Ersättning till Centrum för undervisning och lärande (CUL) från universitetets fakulteter för budgetåret 2009 Dnr: LiU Rektor Beslut Sista anmälningsdag till master- och magisterprogram på annat språk än svenska Dnr: LiU Rektor Beslut Ordningsföreskrifter för studerande vid salsskrivningar Dnr: LiU Universitetsstyrelsen Beslut Budgetram, inklusive utbildningsuppdrag, för grundläggande högskoleutbildning avseende budgetåret 2009 Dnr: LiU Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap

9 OSUp 09/1.3a-c Universitetsstyrelsen Beslut Budgetram för forskning och forskarutbildning m m avseende budgetåret 2009 Dnr: LiU Universitetsstyrelsen Beslut Utseende av två ledamöter jämte personliga suppleanter i områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap för mandatperioden Dnr LiU-2008/02386 Universitetsledningen Beslut Förordnande av vissa prefekter och proprefekter m m Dnr:LiU Stockholms universitet & Södertörns högskola Lediga tjänster <http://www.sh.se/ledigajobb> Stiftelsen för Strategisk Forskning Ingvar Carlsson Award Programmet syftar till att identifiera och stödja unga kvalificerade postdoktorer som ska starta en oberoende, varaktig och kreativ forskarkarriär vid återvändande till Sverige <http://www.stratrearch.se> Uppsala universitet Lediga platser <http://www.personalavd.uu.se/ledigaplatser> Nordiska Afrikainstitutet Resestipendier för forskning i Afrika <http://www.nai.uu.se> ans s 15 jan -09 Landstinget Dalarna söker en upphandlare till landstingets huvudkontor i Falun Fredag 5 december Utbildningsdepartementet Regeringsbeslut Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning Universitetsförvaltningen Ärende för handläggning Remiss Flexibla behörighetskrav för gymnasieskolans yrkesprogram s senast Vecka 50 (8 december 12 december) Måndag 8 december Skolverket Missiv Inbjudan att lämna offert på fortbildning för lärare Dnr: LiU Statens institutions styrelse SiS Forskning inom Ungdoms- och missbrukarvård <http://www.stat-inst.se> Ansökan senast 2 mars Tisdag 9 december 2008 Rektor Beslut Fördelning av kostnader för central antagning av studenter, upphovsrättslig ersättning för kopiering samt stöd till studenter med funktionshinder avseende budgetåret 2008 Dnr: LiU 990/07-21 Universitetsförvaltningen Ärende för handläggning Remissförfrågan angående anmälningstider till utbildningar läsåret 2010/2011 och senare Dnr LiU Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap

10 OSUp 09/1.3a-c Universitetsförvaltningen Ärende för handläggning Remiss Regeringskansliets promemoria om förslag till examensbeskrivning för konstnärlig doktorsexamen m.m Dnr LiU Onsdag 10 december Rektor Beslut Villkor för antagning till master-/magisterutbildningar på annat språk än svenska vid Linköpings universitet Dnr: LiU Gävle konstcentrum Ny bok Konst och pedagogik Universitetsledningen Beslut Förordnande av proprefekt vid matematiska institutionen Dnr-LiU Universitetsledningen Beslut Fastställande av kostnader för ITabonnemanget under 2009 Dnr LiU Statens folkhälsoinstitut Föräldrastöd- en kartläggning av föräldrars erfarenheter och intresse <http://www.fhi.se> Stockholms universitet Lediga tjänster <http://www.su.se/nyanstallning> Torsdag 11 december Rektor Beslut Fastställande av val Dnr LiU-2008/02386 Ludvig Holberg Memorial Fund Nomination Holberg Prize 2009 final deadline 20 January 2009 nomination Nils Klim Prize final deadline 10 February Skolledarutbildningar 2009 En Katalog över utbildningar Fredag 12 december Migrationsverket Uppehållstillstånd för studier vid Universitet/Högskola, även doktorandstudier Vecka 51 (15 december 19 december) Tisdag 16 december International Magazine for Educational sciences and practice 007 Högskoleverket Nyheter och debatt, Nr ProAstri Litteraturprofilerade förskolor i Vårby söker Förskollärare <http://www.proastri.se> Föräldraalliansen Nyhetsbrev Nr <http://www.foraldraalliansen.nu> Universitetsförvaltningen Ärende för handläggning Remiss av förslag om en modell Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap

11 OSUp 09/1.3a-c för bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet s senast Dnr LiU Högskoleverket Högskoleverkets val av fördjupningsmiljöer <http://www.hsv.se> Onsdag 17 december Rektor Beslut Remiss: Förutsättningar för kiropraktor - och naprapatutbildning inom högskolan Dnr: LiU-2008/04277 Högskolan i Halmstad Handlingsplan för Witec-Sweden Fredag 19 december Universitetsledningen Beslut Utseende av ordförande (dekanus) och vice ordförande (prodekanus) i områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap för mandatperioden , m m Dnr LiU Universitetsledningen Beslut Sammansättning av styrelsen för matematiska institutionen för mandatperioden Dnr LiU Universitetsledningen Beslut Fastställande av interna hyror för undervisningslokaler år 2009 Dnr LiU Rektor Beslut Beslut om kursklassificering Dnr LiU-2008/00871 Internationella Programkontoret Grant Agreement for participation in initial teacher training Comenius Student mobility grants gällande projektet Outlines Outdoor Learning in Elementary Schools Dnr LiU 285/06 Vecka 2 (5 januari 9 januari) 2009 Onsdag 7 januari Universitetsledningen Beslut Förordnande av föreståndare för Forum för genusvetenskap och jämställdhet Dnr LiU Universitetsledningen Beslut Utseende av ledamöter i styrelsen för universitetsbiblioteket Dnr LiU Rektor Beslut Remiss: Departementspromemorian Gemensamma examina (Ds 2008:80) Dnr: LiU Universitetsledningen Beslut Förordnande av prefekt och proprefekt Dnr LiU Rektor Beslut Uppdrag som studierektor och studierektor för forskarutbildning LiU-2008/00014 Rektor Beslut Beslut om kursklassificering Dnr: LiU-2008/00871 Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap

12 OSUp 09/1.3a-c Rektor Beslut Uppdrag till fakultetsstyrelserna och Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap att utarbeta kursplaner och utbildningsplaner på svenska för kurser respektive utbildningar som ges på annat språk än svenska Dnr: LiU Universitetsledningen Beslut Styrelse och föreståndare för centrum för undervisning och lärande (CUL) Dnr LiU Högskoleverket Beslut Beslut om fördjupade granskningar av utbildningar inom religionsvetenskap och teologi Dnr: LiU FFK Beslut ? Förordnande av programansvariga Dnr LiU 1504/05-12 FFK Beslut Förordnande av programansvariga Dnr LiU Högskoleverket Följebrev Enkät om universitets och högskolor arbete med bedömning av reell kompetens s senast 13 februari <http://www.hsv.se> SI (Svenska institutet) Information till Mastersamordnare/Masteransvariga angående SI :s stipendier för masterstuderande läsåret 2009/2010 <http://www.si.se> LÄRA Magasin från utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Nr Torsdag 8 januari Universitetsledningen Beslut Fördelning på institution och verksamhetsgren av centrala resp. fakultetsspecifika OH-kostnader för år 2009 Dnr LiU Universitetsledningen Beslut Tillämpning av SUHF- modellen vid LiU under år 2009 Dnr LiU Universitetsledningen Beslut SUHF- modellen vid LiU 2009 en vägledande beskrivning Dnr LiU Marinmusei vänners forskningsstipendium <http://www.marinmuseum.se/marinmuseetsvanner> Fredag 9 januari NSHU NSHU en liten myndighet med ett stort uppdrag, IPD-rapport 2008:06 Vecka 3 (12 januari 16 januari) Måndag 12 januari Högskoleverket Följebrev Enkät om universitets och högskolors arbete med bedömning av reell kompetens <http://www.hsv.se> s senast 13 februari IBL Protokoll Nr Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap

13 CUL Protokoll OSUp 09/1.3a-c Personalavdelningen Beslut IBL Uppdrag som studierektor LiU- 2009/00022 Fredag 16 januari Rektor Beslut Remiss av Regeringskansliets promemoria om förslag till examensbeskrivning för konstnärlig doktorsexamen m.m Dnr. LiU Universitetsledningen Beslut Kartläggning av examinationsformer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Dnr-LiU Universitetsledningen Beslut Bilaga Utbildningsprogram som omfattas av kartläggningen av examinationsformer Dnr-LiU Miljödepartementet Regeringsbeslut Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbetet Dnr: LiU Övrigt Strategi och handlingsplan för lika villkor 2009 Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap

14 Dnr LiU OSU ärenden Förteckningen upptar ärenden som behandlades av OSU under mandatperioden och som skall övergå till den nyvalda styrelsen. Marknadsföringsåtgärder/plan för Skapande vetande (OSUp 06/7.9) En plan för åren fastställdes. En ny plan utarbetas. OSU:s modell för verksamhetsberättelser En modell för verksamhetsberättelser fastställdes (OSUp 07/2.8) Modellen fastställes av den nya områdesstyrelsen. Handlingsplan för forskning och forskarutbildning Planen fastställdes (OSUp 07/2.11) En ny plan för tiden fastställes. Instruktion för verksamhetsberättelser och handlingsplan för forskningsmiljöer Instruktion fastställdes (OSUp 07/3.9) Instruktionen fastställes av den nya områdesstyrelsen. Utredning rörande fakultetens utbud av kurser och program på magister- och masternivå En utredning tillsattes (OSUp.del 07/18.2) Rapportering sker till OSU. Vuxenprofil vid lärarprogrammet i Linköping avrapportering och förslag från FramVux Gruppen fick uppdrag att arbeta vidare med de förslag som redovisats i rapport till OSU och medel beviljades (OSUp 08/1.9) Rapportering till OSU Avtal med Malmö högskola om forskarutbildning i utbildningsvetenskap Avtalsfrågan behandlades av OSU under 2008 Ärendet är ej avslutat. Verksamhetsberättelser för forskningsmiljöerna OSU uppdrog till forskarutbildningsnämnden att inför kommande år återkomma till styrelsen med ett nytt förslag till instruktion av främst innehållet i verksamhetsberättelser och handlingsplaner, baserat både på LiU:s nya kvalitetsutvecklingsprogram samt det pågående arbetet inom OSU med att utveckla verksamhetsmått för forskning och forskarutbildning. (OSUp 08/5.10) Frågan handläggs av den nyinrättade forsknings- och forskarutbildningsnämnden. Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap

15 Dnr LiU Utvärdering av IKT-projektet En lägesrapport redovisades för OSU (OSUp 08/7.6). OSU beslutade att avrapportering senare kommer att ske till den nya områdesstyrelsen. Förslag till svar/åtgärder i förhållande till kommentarerna från Högskoleverket Ärendet behandlades i OSU 2008 och är inte avslutat. Utseende av ledamöter i arbetsgrupp för utveckling av kursdatabasen och direktiv till gruppen Ledamöter i arbetsgrupp utsågs och direktiv fastställdes (OSUp 08/7.12) Redovisning till OSU Lägesrapport från arbetsgruppen för publiceringsmått Ärendet diskuterades i OSU 2008 (OSUp 08/8.7) Rapportering till OSU. Uppdrag att inventera utbildningsvetenskaplig forskning vid LiU Direktiv för inventering fastställdes (OSUp.del 08/21.5) Rapportering till OSU Fråga som diskuterats i OSU:s ledningsgrupp: Principer för ansökan om utvecklingsmedel Denna redovisning av ärenden har lämnats vid OSU:s sammanträde. Närvarande har varit undertecknad dekanus, ordförande samt ledamöterna Gunnel Colnerud, Catarina Jeppsson, Ragnhild Löfgren, Eva Reimers, Joakim Samuelsson, Björn Segrell, Thomas Östholm, Åsa Ridne, Richard Weibull, Elin Henriksson och Marina Sandgren. Därutöver har närvarit ersättarna Lars Björklund, Andreas Fejes, Lotta Lindholm, Birgitta Plymoth och Ingrid Westlund, kanslichef Margaretha Grahn, utbildningsledarna Roger Klinth, Lars Kåreklint och Helena Loborg, programansvariga Suzanne Parmenius Swärd och Maria Simonsson, controller Samuel Zethson och fakultetskoordinator Håkan Johanson, föredragande. Karin Mårdsjö Blume Håkan Johanson Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap

16 BESLUT Dnr LiU Inrättande av ledningsgrupp Beslutas inrätta en ledningsgrupp för området Utbildningsvetenskap. Ledningsgruppen bereder förekommande ärenden generellt inom området och ärenden till områdesstyrelsens sammanträden samt dekanbeslut. Gruppen är enbart beredande och fattar inga beslut. I ledningsgruppen ingår: Dekanus, ordförande Prodekanerna Kanslichef Utbildningsledare Controller Programansvariga för lärarprogrammen (till ) Programansvarig(a) för lärarprogrammet (från ) Fakultetskoordinator för områdesstyrelsen Ledningsgruppen sammanträder på kallelse ordföranden. Vid ledningsgruppens sammanträden förs minnesanteckningar som redovisas och godkännes vid nästföljande sammanträde. Härutöver beslutar ledningsgruppen själv om sina närmare arbetsformer. Beslut i detta ärende har fattats vid OSU:s sammanträde. I beslutet har deltagit undertecknad dekanus, ordförande samt ledamöterna Gunnel Colnerud, Catarina Jeppsson, Ragnhild Löfgren, Eva Reimers, Joakim Samuelsson, Björn Segrell, Thomas Östholm, Åsa Ridne, Richard Weibull, Elin Henriksson och Marina Sandgren. Därutöver har närvarit ersättarna Lars Björklund, Andreas Fejes, Lotta Lindholm, Birgitta Plymoth och Ingrid Westlund, kanslichef Margaretha Grahn, utbildningsledarna Roger Klinth, Lars Kåreklint och Helena Loborg, programansvariga Suzanne Parmenius Swärd och Maria Simonsson, controller Samuel Zethson och fakultetskoordinator Håkan Johanson, föredragande. Karin Mårdsjö Blume Håkan Johanson

17 BESLUT Dnr LiU Arbetsordning och ärendehantering för Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap Grundläggande bestämmelser om Områdesstyrelsen som särskilt organ finns i 2 kap., 5a och 6 i högskolelagen. Därtill finns av universitetet fastställda lokala bestämmelser avseende fakultetsnämnder och om handläggning av ärenden i sådana nämnder samt av universitetsstyrelsen fastställd instruktion för Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap (instruktion för OSU dnr LiU 741/01-10). Sammanträdestider Styrelsen ska senast före utgången av maj och november månad besluta om vilka ordinarie sammanträdestider som ska gälla närmast följande termin. Normalt sammanträder styrelsen fyra gånger per termin. Styrelsen beslutar också om extra sammanträde. I brådskande fall kan beslut om extra sammanträde fattas av ordföranden. Kallelse Kallelse, föredragningslista och handlingar distribueras senast en vecka innan sammanträdet genom lösenordsskyddad publicering på fakultetens hemsida. Ledamot eller tjänstgörande ersättare kan, efter begäran, få papperskopior av samtliga handlingar. Ledamot är skyldig att hålla styrelsens sekreterare skriftligen underrättad om tillfälliga eller permanenta adressändringar Sammanträdesordning Ledamot som inte kan delta vid styrelsens sammanträde skall snarast möjligt meddela detta till styrelsens sekreterare och samtidigt själv kalla sin ersättare. Styrelsen är enligt 3 kap 12 i högskoleförordningen beslutsför när fler än hälften av ledamöterna/tjänstgörande ersättare är närvarande, bland dem ordföranden/ vice ordföranden. Vid sammanträde med styrelsen deltar normalt, utöver ledamöterna och tjänstgörande ersättare, sekreteraren samt den eller de som utsetts av ordförande att vara föredragande. Styrelsens ersättare, programansvariga för de båda stora lärarprogrammen, kanslichef och utbildningsledare samt särskilt adjungerade personer har rätt att närvara och yttra sig. Vid sammanträde utser styrelsen en justerare (bland ledamöterna i turordning) att jämte ordförande justera protokollet. Ärendena i styrelsen avgörs efter föredragning. Föredragning är muntlig om inte styrelsen beslutar annat. Beslut i styrelsen sker genom acklamation, om inte omröstning begärs. Omröstning skall ske öppet i enlighet med 18 förvaltningslagen. Utgången bestäms med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

18 BESLUT Dnr LiU Ledamot som deltagit i styrelsens beslut kan enligt 18 förvaltningslagen reservera sig mot detta beslut genom att låta anteckna avvikande mening till protokollet. Föredraganden och andra tjänstemän som är med om den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet har rätt att få avvikande mening antecknad. Jäv För styrelsen gäller de bestämmelser om jäv som anges i 11 förvaltningslagen. Det ankommer på ledamot och tjänstgörande ersättare att till ordföranden före sammanträdet anmäla förhållande som kan innebära jäv. Ärendehantering, föredragningslista Ordföranden fastställer föredragningslistans slutliga utformning. Kanslichefen ansvarar för att kallelsen jämte övriga ärendeunderlag och förslag till beslut sänds till ledamöter och ersättare i styrelsen inom föreskriven tid. Sekreteraren upprättar kallelse och föredragningslista samt skickar dessa tillsammans med handlingar till nämndens ledamöter, ersättare i styrelsen och kallade tjänstemän. Ärendeberedning, beslut, utskick beslut Ärenden till styrelsens sammanträden bereds av en tjänsteman (eller motsvarande) utsedd av ordföranden, ledningsgruppen eller kanslichefen. Ärendet ska beredas i ledningsgruppen ca två veckor innan sammanträdet. Föredragande ansvarar för att ta fram underlag, vilket innebär att formulera och upprätta handling, samt förse sekreteraren med denna i god tid, dock senast en vecka innan sammanträdet. Då ärendet förts upp på sammanträdets föredragningslista skickas handlingen ut tillsammans med föredragningslista enligt gällande tidsangivelser. Där varje ärende är underlag för beslut i styrelsen skall finnas en handling som visar beslutets innehåll, att beslutet fattats av styrelsen, vilka som varit närvarande och vem som varit föredragande. Föredragande ansvarar för att, i samförstånd med sekreteraren, revidera de eventuella ändringar som styrelsen beslutat om samt förse sekreteraren med färdigställt beslutsunderlag inom en vecka efter sammanträdet. Varje enskilt beslut till styrelsen skall där så behövs vara diariefört senast i samband med att kallelsen och föredragningslistan fastställes. Ordföranden eller den ordföranden utser (normalt den föredragande i ett enskilt ärende) ansvarar för att erforderlig information om styrelsens beslut lämnas till berörda. Efter att styrelsens protokoll justerats, besluten undertecknats av ordförande och föredragande tjänsteman, ansvarar föredragande för att besluten skickas till styrelsens ledamöter och suppleanter, samt till särskilt berörda av beslutet, berörda prefekter och kansliet. Protokoll Sekreteraren för protokoll vid styrelsens sammanträden. Protokoll skall upprättas skyndsamt och undertecknas av sekreteraren, justeras av ordföranden och den justerare som utsetts. Protokollet publiceras på hemsidan och meddelande om att detta är utlagt skickas inom 14 dagar efter sammanträdet till styrelsens ledamöter och ersättare, prefekter, programansvariga, kansliet samt övriga intresserade enligt sändlista.

19 BESLUT Dnr LiU Brådskande avgöranden Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda får ärendet avgöras genom ett beslut per capsulam, vilket innebär meddelande mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutsförhet. Om detta förfarande inte är lämpligt kan ordföranden fatta ett delegationsbeslut om styrelsen givit sådant bemyndigande. Minst en student bör ingå i den krets av ledamöter som deltar i per capsulam. Beslut som fattas enligt ovan skall anmälas vid närmast följande styrelsesammanträde. Ärende av större principiell vikt och/eller övergripande karaktär bör ej avgöras på detta sätt. Information Ordföranden eller den ordföranden utser svarar för att varje ledamot får den information, vägledning och stöd som erfordras för att fullgöra sitt uppdrag. Formerna för mera generell spridning av information om styrelsens beslut och arbete skall fortlöpande utvecklas och vid behov förändras. Beslut i detta ärende har fattats vid OSU:s sammanträde. I beslutet har deltagit undertecknad dekanus, ordförande samt ledamöterna Gunnel Colnerud, Catarina Jeppsson, Ragnhild Löfgren, Eva Reimers, Joakim Samuelsson, Björn Segrell, Thomas Östholm, Åsa Ridne, Richard Weibull, Elin Henriksson och Marina Sandgren. Därutöver har närvarit ersättarna Lars Björklund, Andreas Fejes, Lotta Lindholm, Birgitta Plymoth och Ingrid Westlund, kanslichef Margaretha Grahn, utbildningsledarna Roger Klinth, Lars Kåreklint och Helena Loborg, programansvariga Suzanne Parmenius Swärd och Maria Simonsson, controller Samuel Zethson och fakultetskoordinator Håkan Johanson, föredragande. Dokumentet skall införas i LiU:s lokala regelsamling. Karin Mårdsjö Blume Håkan Johanson

20 BESLUT Dnr LiU Besluts- och granskningsordning för utbildningsplaner och kursplaner (programkurs, fristående kurs och uppdragskurs) OSU Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap har ett övergripande ansvar för kursutbudet som helhet. Styrelsen prövar vilka kurser som ska ingå i det samlade utbudet. För att målen i de olika utbildningsprogrammen ska bli tydliga till sitt innehåll är det nödvändigt att programmens olika kurser påvisar ett inbördes samband. Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap har ett ansvar för att bevaka att så blir fallet. Rektor fattar beslut om klassificering på utbildningsområde efter förslag från områdesstyrelsen. Klassificeringsbeslut fattas samlat per termin. Kursplaner till kurser som skall ges på vårterminen skall därför vara nämndens kansli tillhanda senast 2 oktober och planer till kurser som skall gå på hösten skall vara kansli tillhanda senast 2 april. Studentinflytandet skall garanteras vid framtagande av kursplaner. För utbildningsplan och kursplaner inom program beslutas följande granskningsordning: Programkurser Granskning av programkursplaner sker av tjänstemän vid fakultetskansliet (utbildningsledare/motsv och/eller utredare/motsv) i förhållande till beställning. Beslut om kursplan fattas av Grundutbildningsnämnden eller motsvarande. Delegationsordning för utbildningsplan: Ny utbildningsplan Delegeras ej fastställs av områdesstyrelsen Revidering av utbildningsplan Delegeras till grundutbildningsnämnden eller motsvarande Delegationsordning för kursplaner inom program: Nya kursplaner inom programmen Delegeras till grundutbildningsnämnden eller motsvarande Ändrade och reviderade kursplaner inom programmen Delegeras till grundutbildningsnämnden eller motsvarande Institutionsövergripande (både nya och ändrade planer) Delegeras till grundutbildningsnämnden eller motsvarande

Britt-Marie Andersson allmänintressen, p 1-3, 5, 6, 8, 9. Helena Blackert internrevisor, p 5. Jörgen Nissen lärare, ersättare, p 1-3, 5, 6, 8, 9

Britt-Marie Andersson allmänintressen, p 1-3, 5, 6, 8, 9. Helena Blackert internrevisor, p 5. Jörgen Nissen lärare, ersättare, p 1-3, 5, 6, 8, 9 PROTOKOLL OSUp 07/7 1(3) Närvarande ledamöter Jan Anward, dekanus, ordförande lärare Elisabeth Ahlstrand, prodekanus lärare Jonas Hallström lärare, ersätter Thomas Ginner Bengt-Göran Martinsson lärare,

Läs mer

Utvärdering av beställning av utbildningsuppdrag

Utvärdering av beställning av utbildningsuppdrag 15-05-26 DNR LIU-2015-00247, 2015-00248, 2015-00250 BESLUT 1(2) Utvärdering av beställning av utbildningsuppdrag Den 5 februari 2013 beslutade Styrelsen för utbildningsvetenskap (SUV) om principer för

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) 2014-05-20 BESLUT Dnr LiU-2008/00879 1(7) Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) Fastställd av Områdesstyrelsen för

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Utbildningsstrategiska rådet 2012-05-08 Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-976-11 Denna handläggningsordning

Läs mer

Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26.

Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26. Medicinska fakulteten Fakultetsnämnden 2011-12-05 Dnr 100-2758-11 Sid 1 (6) Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26. Fakultetsnämnd Fakultetsnämndens

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

Anställningsformer för doktorander

Anställningsformer för doktorander 2007-04-02 BESLUT LiU 455/07-50 1(1) Anställningsformer för doktorander Med hänvisning till föreliggande skriftligt underlag beslutar universitetsstyrelsen härmed att utbildningsbidrag fr o m 1 juli 2007

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Protokoll Sammanträdesdatum: 111205 Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Ledamöter: Närvarande: Jan Petersson, ordförande Marie Albertsson, lärarrepresentant, Sandra Karlsson, studeranderepresentant Kalmar

Läs mer

PROTOKOLL 2009:2 Utbildnings- och forskningsnämnden för naturvetenskap och teknik, NT-nämnden Sammanträdesrum Oden plan 4 2009-05-07

PROTOKOLL 2009:2 Utbildnings- och forskningsnämnden för naturvetenskap och teknik, NT-nämnden Sammanträdesrum Oden plan 4 2009-05-07 PROTOKOLL 2009:2 Utbildnings- och forskningsnämnden för naturvetenskap och teknik, NT-nämnden Sammanträdesrum Oden plan 4 2009-05-07 Närvarande: Ledamöter: Bahram Moshfegh, ordförande, företrädare för

Läs mer

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde PM 1(4) 2015-08-27 Universitetsledningens kansli Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde Detta dokument, mallar för rektorsbeslut, tider för rektorssammanträden

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Senast reviderad 2015-07-01 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100), med senare ändringar,

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Verksamhetsplan 2012 Styrelsen för forskarutbildning Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Styrelsen för forskarutbildning - Verksamhetsplan 2012 2 (5) Verksamhetsplan 2012 - Styrelsen för forskarutbildning

Läs mer

Lärarutbildningskonventet Sammanträdesdatum 2009-09-13 Wallenbergsalen, Göteborg

Lärarutbildningskonventet Sammanträdesdatum 2009-09-13 Wallenbergsalen, Göteborg Lärarutbildningskonventet PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-09-13 Wallenbergsalen, Göteborg Närvarande: Caroline Liberg, ordf, Uppsala universitet Björn Åstrand, Umeå universitet, v.ordf. (ej 7) Jane Meckbach,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Sid 1 (8) Regler vid doktorandanställning vid Högskolan i Borås Fastställd av rektor 2012-12-18, dnr 796-12-10 Innehållsförteckning 1 Värdegrund... 2 2 Inledning... 2 3 Antagning

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration 16.8.2013 Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration Helsingfors universitets styrelse beslutade 24.4.2013 att universitetet i sin doktorsutbildning övergår till en struktur

Läs mer

Linnéuniversitetets kvalitetsråd den 2 april 2014

Linnéuniversitetets kvalitetsråd den 2 april 2014 Minnesanteckningar Mötesdatum: 2014-04-02 Linnéuniversitetets kvalitetsråd den 2 april 2014 Ledamöter: Närvarande: Lena Fritzen, prorektor, ordförande ärende 13-18 Bo Bergbäck, prorektor, ordförande, ärende

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Tid: Kl 08.30-11.00, 13.00-16.00. Plats: Högskolan i Borås, C 728

Tid: Kl 08.30-11.00, 13.00-16.00. Plats: Högskolan i Borås, C 728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Lisbeth Sandblom PROTOKOLL 1(7) Tid: Kl 08.30-11.00, 13.00-16.00 Plats: Högskolan i Borås, C 728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Jonas

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Förslag till process för rekrytering av rektor

Förslag till process för rekrytering av rektor Sid 1 (7) Förslag till process för rekrytering av rektor Föredragande Ordförande Lennart Evrell Bakgrund Föreliggande dokument utgör handläggningsordning och tidsplan för processen att rekrytera rektor

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, A 523. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin

Plats: Högskolan i Borås, A 523. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin 1 (7) Tid: Kl. 9.00-12.30 Plats: Högskolan i Borås, A 523 Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin Frånvarande: Studentrepresentant 1 vakant

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 2. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 2. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Tid 09.15 12.20 Plats Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Närvarande Carl Reinhold Bråkenhielm professor, dekanus, ordförande ledamöter: Ruth Franzén professor Eberhard Herrmann professor Stig

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

lärare, tjänstgörande ersättare Cecilia Lindgren lärare, p.5, 7-18 Joakim Samuelsson studerande (doktorand), tjänstgörande ersättare

lärare, tjänstgörande ersättare Cecilia Lindgren lärare, p.5, 7-18 Joakim Samuelsson studerande (doktorand), tjänstgörande ersättare 2013-03-04 PROTOKOLL SUVp 13/2 Sida 1 av 5 Närvarande ledamöter Karin Mårdsjö Blume lärare, dekan, ordförande p.1-14, 16-18 Thomas Östholm lärare, prodekan, ordförande p.15 Lars Björklund lärare, tjänstgörande

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr

Ledamot, ordförande Ledamot, vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant. Ärende Beslut/Åtgärd Föredragande/Dnr Sid 1 (6) Närvarande Anders Bergh Patrik Danielsson Kristina Lejon Lars Nyberg William Hansson Monia Letaief Diana Berggren Övriga Marianne Hultmark Hans Fällman Boa Drammeh, ordförande, vice ordförande

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

lärare, ersätter Bengt-Göran Martinsson Eva Reimers, prodekanus Gunilla Söderberg allmänintressen, ersätter Britt-Marie Andersson

lärare, ersätter Bengt-Göran Martinsson Eva Reimers, prodekanus Gunilla Söderberg allmänintressen, ersätter Britt-Marie Andersson PROTOKOLL OSUp 07/4 1(4) Närvarande ledamöter Jan Anward, dekanus, ordförande Elisabeth Ahlstrand, prodekanus Thomas Ginner Ingrid Andersson Eva Reimers, prodekanus Gunilla Söderberg Mia Thorell Richard

Läs mer

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19 STADGAR FÖR Sveriges Apoteksförening Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19 Innehållsförteckning 1. UPPGIFTER 2. MEDLEMSKAP 3. INTRÄDE 4. UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP 5. AVGIFTER 6. ÅRSMÖTE 7. RÖSTRÄTT 8. KALLELSE

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua.fe.2010.3.0-3888 Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sveriges lantbruksuniversitet Antagningsordningen gäller från och med utbildningar som startar

Läs mer

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23 STADGAR FÖR Sveriges Apoteksförening Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23 Innehållsförteckning 1. UPPGIFTER 2. MEDLEMSKAP 3. INTRÄDE 4. UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP 5. AVGIFTER 6. ÅRSMÖTE 7. RÖSTRÄTT 8. KALLELSE

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

ARBETSORDNING. för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg; reviderad och beslutad den 1 december 2014

ARBETSORDNING. för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg; reviderad och beslutad den 1 december 2014 ARBETSORDNING för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg; reviderad och beslutad den 1 december 2014 1 Nämndens uppgifter 1. Grundläggande bestämmelser om de regionala etikprövningsnämndernas verksamhet

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Malmö högskola Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Anmälan N N har anmält Malmö högskola till Högskoleverket eftersom

Läs mer

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin Datum: 2015-03-11 Tid: kl 13:05 15:30 Jörgen Lehman, Academicum

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin Datum: 2015-03-11 Tid: kl 13:05 15:30 Jörgen Lehman, Academicum Protokoll 2015-03-11 SAHLGRENSKA AKADEMIN Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin Datum: 2015-03-11 Tid: kl 13:05 15:30 Plats: Jörgen Lehman, Academicum Närvarande ledamöter:, ordförande

Läs mer

Uppsala universitet Rektor Box 256 751 05 Uppsala

Uppsala universitet Rektor Box 256 751 05 Uppsala Uppsala universitet Rektor Box 256 751 05 Uppsala Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Caroline Cruz caroline.cruz@hsv.se

Läs mer

Tid: 2012-04-26, kl. 13.00-17.05 2012-04-27, kl. 09.00-11.35. First Hotel Grand

Tid: 2012-04-26, kl. 13.00-17.05 2012-04-27, kl. 09.00-11.35. First Hotel Grand HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 1(6) Tid: 2012-04-26, kl. 13.00-17.05 2012-04-27, kl. 09.00-11.35 Plats: First Hotel Grand Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult

Deltagare. Ordförande Jörgen Tholin. Eva Wiberg. Bo-Anders. Jönsson. Lotta Bergman. Malmö Högskola HKR - - Hanna Sepp. Ewa Axelsson Åsa Hult Protokoll för NÄLU 11 november 2011 Deltagare Ordförande Jörgen Tholin Lärarrepresentanter LU Eva Wiberg Gunnar Andersson Bo-Anders Jönsson HT S-fak N-fak Studentrepresentanter LU Hanna Gunnarsson Karolina

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Manual för utbildningsplaner

Manual för utbildningsplaner Manual för utbildningsplaner Beslut: UFN 2011-12-21 Revidering: UFN 2015-02-05 Dnr: DUC 2011/2094/10 Gäller fr o m: 2011-12-21 Ersätter: Manual för utbildningsplaner i dokumentet Anvisningar för utbildningsprogram,

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå.

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Sida 1 Ursprungligen fastställda: 1994-09-16 Senast reviderade: 2005-10-18 Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Styrelsen för den ideella föreningen Studenthälsan i Umeå har beslutat att

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 1 (10) Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (dnr 12/522) Fastställd av högskolestyrelsen den 6 november 2012 (7, protokoll

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Riktlinjer för studentinflytande vid Chalmers tekniska högskola AB

Riktlinjer för studentinflytande vid Chalmers tekniska högskola AB Beslut av: Rektor Datum för beslut: 2015-06-15 Typ av styrdokument: Riktlinjer Handläggare: Malin Blomqvist, processledare Diarienummer: C 2015-0923 Process: 1.4, Leda utbildning Dokumentet gäller från

Läs mer

Lärarutbildningskonventet

Lärarutbildningskonventet Lärarutbildningskonventet Protokoll Protokoll för: Plats: Lärarutbildningskonventet Park Inn Stockolm Arlanda, Kastrup Datum: 2006-11-29 Närvarande: Karlstads universitet: Anders Arnqvist, ordf Mariana

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola

Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola FÖRESKRIFTER 2015-04-07 1(4) Diarienummer: STYR 2015/321 Ersätter LTH 2012/1671 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Sid 1 (7) Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Föredragande Universitetsdirektör Lars Lustig, akademisekreterare Daniel Andersson Bakgrund Kårobligatoriet

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI)

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) 1 Föreningens firma Föreningens namn är Branschorganisationen för Teknikinformation (BOTI) 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

PROTOKOLL 2008:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2008-09-29

PROTOKOLL 2008:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2008-09-29 Tid: Måndagen den 29 september kl 09:15-12:00 Plats: Sal 21:410 Närvarande ledamöter Carin Röjdalen, företrädare för lärarna Bengt Nilsson, företrädare för lärarna Åsa Morberg, företrädare för lärarna

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Regionstyrelsens organisation och övergripande uppgifter

Läs mer

Protokoll fört vid doktorandnämndens sammanträde 7 maj 2009. Petra Hansson, doktorandnämndens ordförande, förklarade sammanträdet öppnat.

Protokoll fört vid doktorandnämndens sammanträde 7 maj 2009. Petra Hansson, doktorandnämndens ordförande, förklarade sammanträdet öppnat. Doktorandnämnden Protokoll Uppsala studentkår 2009-05-07 Närvarande: Noel Dew FDR, My Svensson HDR, Johan Alsiö MDR, Johan Olerud MDR, Marco Bianchi VDNO, Petra Hansson DNO, Rebecca Fransson VDNO Protokoll

Läs mer