Catarina Jeppsson Ragnhild Löfgren. Joakim Samuelsson Björn Segrell lärare, p 1-11 Thomas Östholm, prodekanus lärare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Catarina Jeppsson Ragnhild Löfgren. Joakim Samuelsson Björn Segrell lärare, p 1-11 Thomas Östholm, prodekanus lärare"

Transkript

1 PROTOKOLL OSUp 09/1 1(6) Närvarande ledamöter Karin Mårdsjö Blume, dekanus, ordf. lärare Gunnel Colnerud, prodekanus, ordf p 8k lärare Catarina Jeppsson lärare Ragnhild Löfgren lärare Eva Reimers lärare Joakim Samuelsson lärare Björn Segrell lärare, p 1-11 Thomas Östholm, prodekanus lärare Åsa Ridne allmänintressen Richard Weibull allmänintressen Elin Henriksson studerande Marina Sandgren studerande Övriga närvarande Lars Björklund ersättare Thomas Dahl utredare, p 12 Andreas Fejes ersättare, p 1-11 Margaretha Grahn kanslichef Håkan Johanson fakultetskoordinator, sekreterare Roger Klinth utbildningsledare Lars Kåreklint utbildningsledare Lotta Lindholm ersättare Helena Loborg utbildningsledare Suzanne Parmenius Swärd programansvarig Birgitta Plymoth ersättare Maria Simonsson programansvarig Maria Tideman Nilsson fakultetssamordnare, p 5-7 Ingrid Westlund ersättare Samuel Zethson controller 1. Utseende av justerare Utses Gunnel Colnerud att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 2. Fastställande av föredragningslistan Utsänd föredragningslista fastställes med tillägg av p 8k. 3. Anmälningar och meddelanden Anmäles protokoll, delegationsbeslut och in- och utgående skrivelser enligt bilaga. OSUp 09/1.3 a-c Justerandes signatur

2 4. Rapport från nämnderna PROTOKOLL OSUp 09/1 2(6) Rapporteras om aktuella ärenden i anställningsnämnden, centrala anställningsnämnden, forskarutbildningsnämnden, arbetsgruppen Hållbar utveckling, strategigruppen för Lika villkor och SUS. De studerande redovisar det aktuella arbetet inom studentkåren. 5. Inför en ny mandatperiod Föredragande: Karin Mårdsjö Blume Dekanus berättar om sina tankar och visioner för den nya mandatperioden och de stora frågor som ligger framför oss. 6. OSU ärenden Föredragande: Håkan Johanson Dnr LiU Redovisas och diskuteras en sammanställning enligt diariehandling över ärenden i OSU som ännu inte avslutas eller där förnyat beslut behövs. 7. Information om bokslut och avräkning för budgetåret 2008 Föredragande: Samuel Zethson och Maria Tideman Nilsson Dnr LiU a) b) c) d) e) Informeras om bokslut 2008 samt att slutligt underlag för avräkning 2008 kommit från rektor. Frågan om avräkning 2008 återkommer vid OSU:s sammanträde 4 mars. Organisation inom Utbildningsvetenskap, delegeringar samt inrättande av nämnder och utseende av valberedning Föredragande: Samuel Zethson Beslutas fastställa den organisation inom Utbildningsvetenskap som beslutades av den förra områdesstyrelsen (OSUp 08/8.13) enligt diariehandling. I organisationsbeslutet ingår inrättande av följande nämnder: Anställningsnämnd Internationaliseringsnämnd Forsknings- och forskarutbildningsnämnd Grundutbildningsnämnd IKT-nämnd Studenterna önskar utse minst 2 ledamöter i varje nämnd samt att dessa ej skall vara personliga. En utvärdering av organisationen skall göras om ett år. Som ordförande i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden utses Gunnel Colnerud, IBL. Förklaras beslutet omedelbart justerat. Dnr LiU-2008/02737 Justerandes signatur

3 Som ordförande i grundutbildningsnämnden utses Thomas Östholm, IFM. Förklaras beslutet omedelbart justerat. PROTOKOLL OSUp 09/1 3(6) Beslutas utse en valberedning med uppgift att till OSU:s sammanträde 4 mars föreslå ledamöter i nämnderna a-d. Som ledamöter i valberedningen utses Eva Reimers, ISV (smk), Jonas Hallström, IBL och Ingrid Westlund, IBL. Förklaras beslutet omedelbart justerat. f) g) h) i) j) k) Som ledamöter i IKT-nämnd utses Gunnel Colnerud, IBL och Gunilla Jedeskog, IBL samt uppdras åt valberedningen att föreslå en tredje ledamot som styrelsen medger kan utses genom dekanbeslut. Utseende av ledamot i biblioteksstyrelsen Utses Thomas Östholm, IFM Utseende av ledamot i strategigruppen för Lika villkor Utses Lotta Holme, IBL Utseende av ledamot i styrelsen för Linköping University Electronic Press Utses Gunnel Colnerud, IBL Utseende av ledamöter i referensgrupp för genuslektor Uppdras åt valberedningen att föreslå ledamöter. Utseende av ledamöter i styrelsen för Centrum för Undervisning och lärande (CUL) Utses Margaretha Grahn, KfU samt uppdras åt valberedningen att föreslå ytterligare en ledamot. Ledamot i Ledningsgrupp FoU-avtal mellan Norrköpings kommun och LiU, Lyskraft Norrköping Utses Karin Mårdsjö Blume, IKK Dnr LiU Inrättande av ledningsgrupp Föredragande: Håkan Johanson Dnr LiU-2008/02737 Beslutas inrätta ledningsgrupp enligt diariehandling. Justerandes signatur

4 10. Instruktion för samt arbetsordning och ärendehantering för OSU Föredragande: Håkan Johanson PROTOKOLL OSUp 09/1 4(6) Dnr LiU Beslutas fastställa arbetsordning och ärendehantering enligt diariehandling. 11. Programråd för lärarprogrammet i Linköping till Föredragande: Margaretha Grahn Dnr LiU Beslutas förlänga mandattiden för lärarprogrammet i Linköping till Kursplanehantering from 1 januari 2009 samt besluts- och granskningsordning för utbildningsplaner och kursplaner (program- och fristående) OSU Föredragande: Thomas Dahl Dnr LiU Beslutas fastställa hanteringsordning för kursplaner from 1 januari 2009 samt besluts- och granskningsordning för utbildningsplaner och kursplaner (program- och fristående) OSU enligt diariehandling. 13. Förslag till svar/åtgärder i förhållande till kommentarerna från Högskoleverket Föredragande: Helena Loborg Dnr LiU-2008/02737 Beslutas att slå samman de två lärarprogrammen till ett fr.o.m. 1 juli 2009 samt att inte vidare anta studenter till de tematiska inriktningarna mot grundskolans senare år i Norrköping Summering av forskarutbildningsnämndens arbete under mandattiden Föredragande: Gunnel Colnerud. Dnr LiU En sammanställning enligt diariehandling över arbetet inom forskarutbildningsnämnden redovisas och diskuteras. Den överlämnas till Forsknings- och forskarutbildningsnämnden. 15. Ansökan från Skapande vetande om fortsatt förlusttäckningsbidrag Föredragande: Karin Mårdsjö Blume Dnr LiU Beslutas bevilja förlusttäckningsbidrag för 1 år med samt utse en arbetsgrupp med uppgift att under året se över formerna för den fortsatta publiceringsverksamheten inom Skapande vetande och till OSU föreslå åtgärder. I gruppens arbete ingår att utarbeta plan för publicering och marknadsföring samt överväga olika sätt att publicera. Gruppens arbete skall bedrivas i nära kontakt med avnämarna. Som ledamöter i arbetsgruppen utses Suzanne Parmenius Swärd, Justerandes signatur

5 IKK (smk), Mats Sjöberg, IBL och Maria Simonsson, ISV. PROTOKOLL OSUp 09/1 5(6) 16. Förslag om utvecklat kvalitetsarbete inom lärarutbildningskonventet rörande uppföljning av lärarstuderande efter examen Föredragande: Karin Mårdsjö Blume Dnr LiU a) b) Lärarutbildningskonventet har genom dekanus Björn Åstrand i Umeå framfört ett förslag om utvecklat kvalitetssamarbete inom konventet rörande uppföljning av lärarstuderande efter examen. Varje lärosäte skall meddela om det är berett att delta i kvalitetsarbetet och bidra ekonomiskt med max kronor per år. Beslutas bevilja :- per år under den innevarande mandatperioden för lärarutbildningskonventets kvalitetsarbete. Förklaras beslutet omedelbart justerat. Remiss: En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) och Yrkeskunnande en likvärdig sökväg till lärarutbildning mot yrkesämnen (SOU 2008:112) Remissarbetet inklusive projektorganisation och projektdirektiv Föredragande: Karin Mårdsjö Blume Beslutas dels att arbetet med att förbereda en ny lärarutbildning skall genomföras i projektform, dels fastställa projektorganisation och projektdirektiv enligt diariehandling. Studenternas möjlighet till medverkan i projektledningen skall klargöras genom dialog med studentkåren. Förberedelser för ny lärarutbildning och ansökningar om examensrätt Föredragande: Samuel Zethson Informeras om och diskuteras förestående arbete med att förbereda ny lärarutbildning och ansökningar om examensrätt. Dnr LiU Jämställdhetsmål för lärarrekrytering 2009 Föredragande: Håkan Johanson Dnr LiU Beslutas fastställa jämställdhetsmål enligt diariehandling. 19. Beredning av förslag till hedersdoktor(er) vid vårpromotionen 2009 Föredragande: Karin Mårdsjö Blume Diskuteras formerna för utseende av hedersdoktor inom utbildningsvetenskap. Justerandes signatur

6 PROTOKOLL OSUp 09/1 6(6) Vid protokollet Håkan Johanson Justeras Karin Mårdsjö Blume Gunnel Colnerud Justerandes signatur

7 Anmälningar och meddelanden OSUp 09/1.3a-c a) Föregående protokoll Områdesstyrelsens protokoll OSUp 08/8 b) Delegationsbeslut Protokoll Delegationsbeslut OSUp del 08/20 Protokoll Delegationsbeslut OSUp del 08/21 Protokoll Delegationsbeslut OSUp del 08/22 Protokoll Delegationsbeslut OSUp del 09/1 c) In- och utgående skrivelser Vecka 46 (10 november 14 november) Tisdag 11 november Riksdagsförvaltningen Riksdagstryck Justitieombudsmännens ämbetsberättelse Avgiven vid Riksmötet 2008/09 Skolverket Angående forskning och utbildning kring jämställdhet <http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/108087> Skolverket vill ha en samlad bild av vilka aktiviteter som äger rum vid landets lärosäten inom området jämställdhet s, senast 27 november Stiftelsen för Strategisk Forskning Announcement The Swedish Foundation for Strategic Research (SSF) announces a call for proposals for the <http://www.stratresearch.se> Fredag 14 november LiU ER Utbildningskatalog 2009/2010 ESPIRA Nyhetsbrev nr 6, European Union European Regional Development Fund Inbjudan Anbudsförfrågan Vecka 47 (17 november 21 november) Tisdag 18 november Vetenskapsrådets rapportserie 9:2008 Från lärare till elever, från undervisning till lärande Universitetsförvaltningen Ärende för handläggning Remiss Ds Gemensamma examina Ds 2008:80 Dnr LiU s senast Si Sommarkursstipendium vid Goethe- och andra språkinstitut <http://www.si.se/stipendier> Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap

8 Education Update - India Education Worldwide India Fair-Spring <http://www.eduworldwideindia.com> Stockholms universitet Lediga tjänster <http://www.su.se/nyanst%c3%a4llning> Vecka 48 (24 november 28 november) Torsdag 27 november Betydelsefulla möten - Entreprenörer berättar en riksomfattande kampanj <http://www.betydelsefulla.se> FFK Beslut Förordnande av programansvariga LiU 2008/00115 OSUp 09/1.3a-c Högskoleverket Framflyttning av 2009 års utbildningsutvärderingar Dnr: LiU Utbildningsdepartementet Regeringsbeslut Uppdrag till Högskoleverket att granska intresseanmälningar gällande spetsutbildningar inom entreprenörskap och innovation Utbildningsdepartementet Regeringsbeslut Uppdrag till Högskoleverket gällande kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Tidning från Specialpedagogiska skolmyndigheten Lika Värde 4/2008 Fredag 28 november Högskoleverket Nationell referensram för examina Nationell referensram för examina SULF och SFS Direkt kontraproduktivt säger SULF och SFS i sin kommentar till Långtidsutredningens förslag att införa avgifter för högskolestudier för att förkorta studietiden Torsdag 4 december Rektor Beslut Process för antagning till master- och magisterprogram på annat språk än svenska Dnr: LiU Rektor Beslut Ersättning till Centrum för undervisning och lärande (CUL) från universitetets fakulteter för budgetåret 2009 Dnr: LiU Rektor Beslut Sista anmälningsdag till master- och magisterprogram på annat språk än svenska Dnr: LiU Rektor Beslut Ordningsföreskrifter för studerande vid salsskrivningar Dnr: LiU Universitetsstyrelsen Beslut Budgetram, inklusive utbildningsuppdrag, för grundläggande högskoleutbildning avseende budgetåret 2009 Dnr: LiU Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap

9 OSUp 09/1.3a-c Universitetsstyrelsen Beslut Budgetram för forskning och forskarutbildning m m avseende budgetåret 2009 Dnr: LiU Universitetsstyrelsen Beslut Utseende av två ledamöter jämte personliga suppleanter i områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap för mandatperioden Dnr LiU-2008/02386 Universitetsledningen Beslut Förordnande av vissa prefekter och proprefekter m m Dnr:LiU Stockholms universitet & Södertörns högskola Lediga tjänster <http://www.sh.se/ledigajobb> Stiftelsen för Strategisk Forskning Ingvar Carlsson Award Programmet syftar till att identifiera och stödja unga kvalificerade postdoktorer som ska starta en oberoende, varaktig och kreativ forskarkarriär vid återvändande till Sverige <http://www.stratrearch.se> Uppsala universitet Lediga platser <http://www.personalavd.uu.se/ledigaplatser> Nordiska Afrikainstitutet Resestipendier för forskning i Afrika <http://www.nai.uu.se> ans s 15 jan -09 Landstinget Dalarna söker en upphandlare till landstingets huvudkontor i Falun Fredag 5 december Utbildningsdepartementet Regeringsbeslut Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning Universitetsförvaltningen Ärende för handläggning Remiss Flexibla behörighetskrav för gymnasieskolans yrkesprogram s senast Vecka 50 (8 december 12 december) Måndag 8 december Skolverket Missiv Inbjudan att lämna offert på fortbildning för lärare Dnr: LiU Statens institutions styrelse SiS Forskning inom Ungdoms- och missbrukarvård <http://www.stat-inst.se> Ansökan senast 2 mars Tisdag 9 december 2008 Rektor Beslut Fördelning av kostnader för central antagning av studenter, upphovsrättslig ersättning för kopiering samt stöd till studenter med funktionshinder avseende budgetåret 2008 Dnr: LiU 990/07-21 Universitetsförvaltningen Ärende för handläggning Remissförfrågan angående anmälningstider till utbildningar läsåret 2010/2011 och senare Dnr LiU Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap

10 OSUp 09/1.3a-c Universitetsförvaltningen Ärende för handläggning Remiss Regeringskansliets promemoria om förslag till examensbeskrivning för konstnärlig doktorsexamen m.m Dnr LiU Onsdag 10 december Rektor Beslut Villkor för antagning till master-/magisterutbildningar på annat språk än svenska vid Linköpings universitet Dnr: LiU Gävle konstcentrum Ny bok Konst och pedagogik Universitetsledningen Beslut Förordnande av proprefekt vid matematiska institutionen Dnr-LiU Universitetsledningen Beslut Fastställande av kostnader för ITabonnemanget under 2009 Dnr LiU Statens folkhälsoinstitut Föräldrastöd- en kartläggning av föräldrars erfarenheter och intresse <http://www.fhi.se> Stockholms universitet Lediga tjänster <http://www.su.se/nyanstallning> Torsdag 11 december Rektor Beslut Fastställande av val Dnr LiU-2008/02386 Ludvig Holberg Memorial Fund Nomination Holberg Prize 2009 final deadline 20 January 2009 nomination Nils Klim Prize final deadline 10 February Skolledarutbildningar 2009 En Katalog över utbildningar Fredag 12 december Migrationsverket Uppehållstillstånd för studier vid Universitet/Högskola, även doktorandstudier Vecka 51 (15 december 19 december) Tisdag 16 december International Magazine for Educational sciences and practice 007 Högskoleverket Nyheter och debatt, Nr ProAstri Litteraturprofilerade förskolor i Vårby söker Förskollärare <http://www.proastri.se> Föräldraalliansen Nyhetsbrev Nr <http://www.foraldraalliansen.nu> Universitetsförvaltningen Ärende för handläggning Remiss av förslag om en modell Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap

11 OSUp 09/1.3a-c för bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet s senast Dnr LiU Högskoleverket Högskoleverkets val av fördjupningsmiljöer <http://www.hsv.se> Onsdag 17 december Rektor Beslut Remiss: Förutsättningar för kiropraktor - och naprapatutbildning inom högskolan Dnr: LiU-2008/04277 Högskolan i Halmstad Handlingsplan för Witec-Sweden Fredag 19 december Universitetsledningen Beslut Utseende av ordförande (dekanus) och vice ordförande (prodekanus) i områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap för mandatperioden , m m Dnr LiU Universitetsledningen Beslut Sammansättning av styrelsen för matematiska institutionen för mandatperioden Dnr LiU Universitetsledningen Beslut Fastställande av interna hyror för undervisningslokaler år 2009 Dnr LiU Rektor Beslut Beslut om kursklassificering Dnr LiU-2008/00871 Internationella Programkontoret Grant Agreement for participation in initial teacher training Comenius Student mobility grants gällande projektet Outlines Outdoor Learning in Elementary Schools Dnr LiU 285/06 Vecka 2 (5 januari 9 januari) 2009 Onsdag 7 januari Universitetsledningen Beslut Förordnande av föreståndare för Forum för genusvetenskap och jämställdhet Dnr LiU Universitetsledningen Beslut Utseende av ledamöter i styrelsen för universitetsbiblioteket Dnr LiU Rektor Beslut Remiss: Departementspromemorian Gemensamma examina (Ds 2008:80) Dnr: LiU Universitetsledningen Beslut Förordnande av prefekt och proprefekt Dnr LiU Rektor Beslut Uppdrag som studierektor och studierektor för forskarutbildning LiU-2008/00014 Rektor Beslut Beslut om kursklassificering Dnr: LiU-2008/00871 Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap

12 OSUp 09/1.3a-c Rektor Beslut Uppdrag till fakultetsstyrelserna och Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap att utarbeta kursplaner och utbildningsplaner på svenska för kurser respektive utbildningar som ges på annat språk än svenska Dnr: LiU Universitetsledningen Beslut Styrelse och föreståndare för centrum för undervisning och lärande (CUL) Dnr LiU Högskoleverket Beslut Beslut om fördjupade granskningar av utbildningar inom religionsvetenskap och teologi Dnr: LiU FFK Beslut ? Förordnande av programansvariga Dnr LiU 1504/05-12 FFK Beslut Förordnande av programansvariga Dnr LiU Högskoleverket Följebrev Enkät om universitets och högskolor arbete med bedömning av reell kompetens s senast 13 februari <http://www.hsv.se> SI (Svenska institutet) Information till Mastersamordnare/Masteransvariga angående SI :s stipendier för masterstuderande läsåret 2009/2010 <http://www.si.se> LÄRA Magasin från utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Nr Torsdag 8 januari Universitetsledningen Beslut Fördelning på institution och verksamhetsgren av centrala resp. fakultetsspecifika OH-kostnader för år 2009 Dnr LiU Universitetsledningen Beslut Tillämpning av SUHF- modellen vid LiU under år 2009 Dnr LiU Universitetsledningen Beslut SUHF- modellen vid LiU 2009 en vägledande beskrivning Dnr LiU Marinmusei vänners forskningsstipendium <http://www.marinmuseum.se/marinmuseetsvanner> Fredag 9 januari NSHU NSHU en liten myndighet med ett stort uppdrag, IPD-rapport 2008:06 Vecka 3 (12 januari 16 januari) Måndag 12 januari Högskoleverket Följebrev Enkät om universitets och högskolors arbete med bedömning av reell kompetens <http://www.hsv.se> s senast 13 februari IBL Protokoll Nr Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap

13 CUL Protokoll OSUp 09/1.3a-c Personalavdelningen Beslut IBL Uppdrag som studierektor LiU- 2009/00022 Fredag 16 januari Rektor Beslut Remiss av Regeringskansliets promemoria om förslag till examensbeskrivning för konstnärlig doktorsexamen m.m Dnr. LiU Universitetsledningen Beslut Kartläggning av examinationsformer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Dnr-LiU Universitetsledningen Beslut Bilaga Utbildningsprogram som omfattas av kartläggningen av examinationsformer Dnr-LiU Miljödepartementet Regeringsbeslut Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbetet Dnr: LiU Övrigt Strategi och handlingsplan för lika villkor 2009 Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap

14 Dnr LiU OSU ärenden Förteckningen upptar ärenden som behandlades av OSU under mandatperioden och som skall övergå till den nyvalda styrelsen. Marknadsföringsåtgärder/plan för Skapande vetande (OSUp 06/7.9) En plan för åren fastställdes. En ny plan utarbetas. OSU:s modell för verksamhetsberättelser En modell för verksamhetsberättelser fastställdes (OSUp 07/2.8) Modellen fastställes av den nya områdesstyrelsen. Handlingsplan för forskning och forskarutbildning Planen fastställdes (OSUp 07/2.11) En ny plan för tiden fastställes. Instruktion för verksamhetsberättelser och handlingsplan för forskningsmiljöer Instruktion fastställdes (OSUp 07/3.9) Instruktionen fastställes av den nya områdesstyrelsen. Utredning rörande fakultetens utbud av kurser och program på magister- och masternivå En utredning tillsattes (OSUp.del 07/18.2) Rapportering sker till OSU. Vuxenprofil vid lärarprogrammet i Linköping avrapportering och förslag från FramVux Gruppen fick uppdrag att arbeta vidare med de förslag som redovisats i rapport till OSU och medel beviljades (OSUp 08/1.9) Rapportering till OSU Avtal med Malmö högskola om forskarutbildning i utbildningsvetenskap Avtalsfrågan behandlades av OSU under 2008 Ärendet är ej avslutat. Verksamhetsberättelser för forskningsmiljöerna OSU uppdrog till forskarutbildningsnämnden att inför kommande år återkomma till styrelsen med ett nytt förslag till instruktion av främst innehållet i verksamhetsberättelser och handlingsplaner, baserat både på LiU:s nya kvalitetsutvecklingsprogram samt det pågående arbetet inom OSU med att utveckla verksamhetsmått för forskning och forskarutbildning. (OSUp 08/5.10) Frågan handläggs av den nyinrättade forsknings- och forskarutbildningsnämnden. Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap

15 Dnr LiU Utvärdering av IKT-projektet En lägesrapport redovisades för OSU (OSUp 08/7.6). OSU beslutade att avrapportering senare kommer att ske till den nya områdesstyrelsen. Förslag till svar/åtgärder i förhållande till kommentarerna från Högskoleverket Ärendet behandlades i OSU 2008 och är inte avslutat. Utseende av ledamöter i arbetsgrupp för utveckling av kursdatabasen och direktiv till gruppen Ledamöter i arbetsgrupp utsågs och direktiv fastställdes (OSUp 08/7.12) Redovisning till OSU Lägesrapport från arbetsgruppen för publiceringsmått Ärendet diskuterades i OSU 2008 (OSUp 08/8.7) Rapportering till OSU. Uppdrag att inventera utbildningsvetenskaplig forskning vid LiU Direktiv för inventering fastställdes (OSUp.del 08/21.5) Rapportering till OSU Fråga som diskuterats i OSU:s ledningsgrupp: Principer för ansökan om utvecklingsmedel Denna redovisning av ärenden har lämnats vid OSU:s sammanträde. Närvarande har varit undertecknad dekanus, ordförande samt ledamöterna Gunnel Colnerud, Catarina Jeppsson, Ragnhild Löfgren, Eva Reimers, Joakim Samuelsson, Björn Segrell, Thomas Östholm, Åsa Ridne, Richard Weibull, Elin Henriksson och Marina Sandgren. Därutöver har närvarit ersättarna Lars Björklund, Andreas Fejes, Lotta Lindholm, Birgitta Plymoth och Ingrid Westlund, kanslichef Margaretha Grahn, utbildningsledarna Roger Klinth, Lars Kåreklint och Helena Loborg, programansvariga Suzanne Parmenius Swärd och Maria Simonsson, controller Samuel Zethson och fakultetskoordinator Håkan Johanson, föredragande. Karin Mårdsjö Blume Håkan Johanson Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap

16 BESLUT Dnr LiU Inrättande av ledningsgrupp Beslutas inrätta en ledningsgrupp för området Utbildningsvetenskap. Ledningsgruppen bereder förekommande ärenden generellt inom området och ärenden till områdesstyrelsens sammanträden samt dekanbeslut. Gruppen är enbart beredande och fattar inga beslut. I ledningsgruppen ingår: Dekanus, ordförande Prodekanerna Kanslichef Utbildningsledare Controller Programansvariga för lärarprogrammen (till ) Programansvarig(a) för lärarprogrammet (från ) Fakultetskoordinator för områdesstyrelsen Ledningsgruppen sammanträder på kallelse ordföranden. Vid ledningsgruppens sammanträden förs minnesanteckningar som redovisas och godkännes vid nästföljande sammanträde. Härutöver beslutar ledningsgruppen själv om sina närmare arbetsformer. Beslut i detta ärende har fattats vid OSU:s sammanträde. I beslutet har deltagit undertecknad dekanus, ordförande samt ledamöterna Gunnel Colnerud, Catarina Jeppsson, Ragnhild Löfgren, Eva Reimers, Joakim Samuelsson, Björn Segrell, Thomas Östholm, Åsa Ridne, Richard Weibull, Elin Henriksson och Marina Sandgren. Därutöver har närvarit ersättarna Lars Björklund, Andreas Fejes, Lotta Lindholm, Birgitta Plymoth och Ingrid Westlund, kanslichef Margaretha Grahn, utbildningsledarna Roger Klinth, Lars Kåreklint och Helena Loborg, programansvariga Suzanne Parmenius Swärd och Maria Simonsson, controller Samuel Zethson och fakultetskoordinator Håkan Johanson, föredragande. Karin Mårdsjö Blume Håkan Johanson

17 BESLUT Dnr LiU Arbetsordning och ärendehantering för Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap Grundläggande bestämmelser om Områdesstyrelsen som särskilt organ finns i 2 kap., 5a och 6 i högskolelagen. Därtill finns av universitetet fastställda lokala bestämmelser avseende fakultetsnämnder och om handläggning av ärenden i sådana nämnder samt av universitetsstyrelsen fastställd instruktion för Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap (instruktion för OSU dnr LiU 741/01-10). Sammanträdestider Styrelsen ska senast före utgången av maj och november månad besluta om vilka ordinarie sammanträdestider som ska gälla närmast följande termin. Normalt sammanträder styrelsen fyra gånger per termin. Styrelsen beslutar också om extra sammanträde. I brådskande fall kan beslut om extra sammanträde fattas av ordföranden. Kallelse Kallelse, föredragningslista och handlingar distribueras senast en vecka innan sammanträdet genom lösenordsskyddad publicering på fakultetens hemsida. Ledamot eller tjänstgörande ersättare kan, efter begäran, få papperskopior av samtliga handlingar. Ledamot är skyldig att hålla styrelsens sekreterare skriftligen underrättad om tillfälliga eller permanenta adressändringar Sammanträdesordning Ledamot som inte kan delta vid styrelsens sammanträde skall snarast möjligt meddela detta till styrelsens sekreterare och samtidigt själv kalla sin ersättare. Styrelsen är enligt 3 kap 12 i högskoleförordningen beslutsför när fler än hälften av ledamöterna/tjänstgörande ersättare är närvarande, bland dem ordföranden/ vice ordföranden. Vid sammanträde med styrelsen deltar normalt, utöver ledamöterna och tjänstgörande ersättare, sekreteraren samt den eller de som utsetts av ordförande att vara föredragande. Styrelsens ersättare, programansvariga för de båda stora lärarprogrammen, kanslichef och utbildningsledare samt särskilt adjungerade personer har rätt att närvara och yttra sig. Vid sammanträde utser styrelsen en justerare (bland ledamöterna i turordning) att jämte ordförande justera protokollet. Ärendena i styrelsen avgörs efter föredragning. Föredragning är muntlig om inte styrelsen beslutar annat. Beslut i styrelsen sker genom acklamation, om inte omröstning begärs. Omröstning skall ske öppet i enlighet med 18 förvaltningslagen. Utgången bestäms med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

18 BESLUT Dnr LiU Ledamot som deltagit i styrelsens beslut kan enligt 18 förvaltningslagen reservera sig mot detta beslut genom att låta anteckna avvikande mening till protokollet. Föredraganden och andra tjänstemän som är med om den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet har rätt att få avvikande mening antecknad. Jäv För styrelsen gäller de bestämmelser om jäv som anges i 11 förvaltningslagen. Det ankommer på ledamot och tjänstgörande ersättare att till ordföranden före sammanträdet anmäla förhållande som kan innebära jäv. Ärendehantering, föredragningslista Ordföranden fastställer föredragningslistans slutliga utformning. Kanslichefen ansvarar för att kallelsen jämte övriga ärendeunderlag och förslag till beslut sänds till ledamöter och ersättare i styrelsen inom föreskriven tid. Sekreteraren upprättar kallelse och föredragningslista samt skickar dessa tillsammans med handlingar till nämndens ledamöter, ersättare i styrelsen och kallade tjänstemän. Ärendeberedning, beslut, utskick beslut Ärenden till styrelsens sammanträden bereds av en tjänsteman (eller motsvarande) utsedd av ordföranden, ledningsgruppen eller kanslichefen. Ärendet ska beredas i ledningsgruppen ca två veckor innan sammanträdet. Föredragande ansvarar för att ta fram underlag, vilket innebär att formulera och upprätta handling, samt förse sekreteraren med denna i god tid, dock senast en vecka innan sammanträdet. Då ärendet förts upp på sammanträdets föredragningslista skickas handlingen ut tillsammans med föredragningslista enligt gällande tidsangivelser. Där varje ärende är underlag för beslut i styrelsen skall finnas en handling som visar beslutets innehåll, att beslutet fattats av styrelsen, vilka som varit närvarande och vem som varit föredragande. Föredragande ansvarar för att, i samförstånd med sekreteraren, revidera de eventuella ändringar som styrelsen beslutat om samt förse sekreteraren med färdigställt beslutsunderlag inom en vecka efter sammanträdet. Varje enskilt beslut till styrelsen skall där så behövs vara diariefört senast i samband med att kallelsen och föredragningslistan fastställes. Ordföranden eller den ordföranden utser (normalt den föredragande i ett enskilt ärende) ansvarar för att erforderlig information om styrelsens beslut lämnas till berörda. Efter att styrelsens protokoll justerats, besluten undertecknats av ordförande och föredragande tjänsteman, ansvarar föredragande för att besluten skickas till styrelsens ledamöter och suppleanter, samt till särskilt berörda av beslutet, berörda prefekter och kansliet. Protokoll Sekreteraren för protokoll vid styrelsens sammanträden. Protokoll skall upprättas skyndsamt och undertecknas av sekreteraren, justeras av ordföranden och den justerare som utsetts. Protokollet publiceras på hemsidan och meddelande om att detta är utlagt skickas inom 14 dagar efter sammanträdet till styrelsens ledamöter och ersättare, prefekter, programansvariga, kansliet samt övriga intresserade enligt sändlista.

19 BESLUT Dnr LiU Brådskande avgöranden Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda får ärendet avgöras genom ett beslut per capsulam, vilket innebär meddelande mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutsförhet. Om detta förfarande inte är lämpligt kan ordföranden fatta ett delegationsbeslut om styrelsen givit sådant bemyndigande. Minst en student bör ingå i den krets av ledamöter som deltar i per capsulam. Beslut som fattas enligt ovan skall anmälas vid närmast följande styrelsesammanträde. Ärende av större principiell vikt och/eller övergripande karaktär bör ej avgöras på detta sätt. Information Ordföranden eller den ordföranden utser svarar för att varje ledamot får den information, vägledning och stöd som erfordras för att fullgöra sitt uppdrag. Formerna för mera generell spridning av information om styrelsens beslut och arbete skall fortlöpande utvecklas och vid behov förändras. Beslut i detta ärende har fattats vid OSU:s sammanträde. I beslutet har deltagit undertecknad dekanus, ordförande samt ledamöterna Gunnel Colnerud, Catarina Jeppsson, Ragnhild Löfgren, Eva Reimers, Joakim Samuelsson, Björn Segrell, Thomas Östholm, Åsa Ridne, Richard Weibull, Elin Henriksson och Marina Sandgren. Därutöver har närvarit ersättarna Lars Björklund, Andreas Fejes, Lotta Lindholm, Birgitta Plymoth och Ingrid Westlund, kanslichef Margaretha Grahn, utbildningsledarna Roger Klinth, Lars Kåreklint och Helena Loborg, programansvariga Suzanne Parmenius Swärd och Maria Simonsson, controller Samuel Zethson och fakultetskoordinator Håkan Johanson, föredragande. Dokumentet skall införas i LiU:s lokala regelsamling. Karin Mårdsjö Blume Håkan Johanson

20 BESLUT Dnr LiU Besluts- och granskningsordning för utbildningsplaner och kursplaner (programkurs, fristående kurs och uppdragskurs) OSU Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap har ett övergripande ansvar för kursutbudet som helhet. Styrelsen prövar vilka kurser som ska ingå i det samlade utbudet. För att målen i de olika utbildningsprogrammen ska bli tydliga till sitt innehåll är det nödvändigt att programmens olika kurser påvisar ett inbördes samband. Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap har ett ansvar för att bevaka att så blir fallet. Rektor fattar beslut om klassificering på utbildningsområde efter förslag från områdesstyrelsen. Klassificeringsbeslut fattas samlat per termin. Kursplaner till kurser som skall ges på vårterminen skall därför vara nämndens kansli tillhanda senast 2 oktober och planer till kurser som skall gå på hösten skall vara kansli tillhanda senast 2 april. Studentinflytandet skall garanteras vid framtagande av kursplaner. För utbildningsplan och kursplaner inom program beslutas följande granskningsordning: Programkurser Granskning av programkursplaner sker av tjänstemän vid fakultetskansliet (utbildningsledare/motsv och/eller utredare/motsv) i förhållande till beställning. Beslut om kursplan fattas av Grundutbildningsnämnden eller motsvarande. Delegationsordning för utbildningsplan: Ny utbildningsplan Delegeras ej fastställs av områdesstyrelsen Revidering av utbildningsplan Delegeras till grundutbildningsnämnden eller motsvarande Delegationsordning för kursplaner inom program: Nya kursplaner inom programmen Delegeras till grundutbildningsnämnden eller motsvarande Ändrade och reviderade kursplaner inom programmen Delegeras till grundutbildningsnämnden eller motsvarande Institutionsövergripande (både nya och ändrade planer) Delegeras till grundutbildningsnämnden eller motsvarande

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Rapport 2008:25 R. Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007

Rapport 2008:25 R. Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007 Rapport 2008:25 R Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Tillsynsbesök vid

Läs mer

Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga nämnden

Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga nämnden Utbildningsvetenskapliga nämnden KALLELSE 2009-03-05 Nr 2:2009 Diarienr: MDH 2009/ /33 Fakultetsnämndens ledamöter Fackliga företrädare Övriga för kännedom enligt sändlista Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet 1 (22) Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet Del 1: Grundnivå och avancerad nivå Del 2: Forskarnivå Del 1: Grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 p 18. Kvalitet i grundutbildningen. Studenter övar akutsituation vid KTC, kliniskt träningscenter i vårdvetarhuset. Foto: Malin Grönborg Version 2 -

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Rapport 2008:5 R Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50

Läs mer

Tillsynsbesöket vid Göteborgs universitet 2012

Tillsynsbesöket vid Göteborgs universitet 2012 Rapport 2012:27 R Tillsynsbesöket vid Göteborgs universitet 2012 www.hsv.se Rapport 2012:27 R Tillsynsbesöket vid Göteborgs universitet 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009

Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009 Rapport 2010:3 R Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009 www.hsv.se Rapport 2010:3 R Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563

Läs mer

Lärosätenas klagomålsrutiner

Lärosätenas klagomålsrutiner , www.uk-ambetet.se Rapport 2014:1 Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Rapport 2014:1 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Författarens namn:

Läs mer

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE 2009-02-03 Nr 1:2009 Dnr. Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom enligt

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN

REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Version 2 Beslutad i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden, FFN 2011-09-22 Regler och rutiner för utbildning på

Läs mer

Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport

Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport Gerd Brandell Department of Mathematics and Mathematical Statistics Umeå University Research Report in Mathematics Education,

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 19 februari 2013

Universitetsstyrelsens sammanträde 19 februari 2013 Universitetsstyrelsens sammanträde 19 februari 2013 p 9 Teknisk- naturvetenskapliga fakultetens strategier och framtidsplaner - Lifescienceprogrammet, Tahei Suzuki från Tokyo ska läsa kemi och molekylärbiologi

Läs mer

Forskarskolor i Sverige

Forskarskolor i Sverige Forskarskolor i Sverige en sammanställning Högskoleverkets rapportserie 2001:12 R Forskarskolor i Sverige en sammanställning Högskoleverket 2001 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box 7851, 103 99 Stockholm

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING. för lärare vid Umeå universitet. Fastställd av universitetsstyrelsen 2011-12-13. Reviderad 2012-12-11 Dnr: UmU 300-2349-11

ANSTÄLLNINGSORDNING. för lärare vid Umeå universitet. Fastställd av universitetsstyrelsen 2011-12-13. Reviderad 2012-12-11 Dnr: UmU 300-2349-11 ANSTÄLLNINGSORDNING för lärare vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2011-12-13. Reviderad 2012-12-11 Dnr: UmU 300-2349-11 Typ av dokument: Regel Beslutad av: Universitetsstyrelsen Dnr:

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET. Frånvarande ledamöter Mats Leijon Anders Hagfeldt Lars Tranvik. Nårvarande ej tjdnstgiirande suppleanter

UPPSALA UNIVERSITET. Frånvarande ledamöter Mats Leijon Anders Hagfeldt Lars Tranvik. Nårvarande ej tjdnstgiirande suppleanter PROTOKOLL Nr 1 Sammanträdesdag 1(6) UPPSALA UNIVERSITET Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Tid: Plats: Tisdagen den 11 september 2012 k18.l5 Nya konsistorierummet, universitetshuset Närvarande

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE 2004-01-21 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Tomas Cronholm, professor, ordf Ewa Ehrenborg, docent Lars-Arne Haldosén, lektor Dan Grandér, docent Studentrepresentanter

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:162

Regeringens proposition 2004/05:162 Regeringens proposition 2004/05:162 Ny värld ny högskola Prop. 2004/05:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 juni 2005 Göran Persson Leif Pagrotsky (Utbildnings- och

Läs mer

F o r s k n i n g Beslut fo-medel 2008, befintliga temagrupper 95. P U X Verksamhetsuppdrag 2008 97 Verksamhetsberättelse 2007 101 Samverkansrådet 105

F o r s k n i n g Beslut fo-medel 2008, befintliga temagrupper 95. P U X Verksamhetsuppdrag 2008 97 Verksamhetsberättelse 2007 101 Samverkansrådet 105 Ö v e r g r i p a n d e Kalendarium 3 Examensordning 7 Lärarutbildningsnämndens ledamöter och beredningar 11 Lärarutbildningskansliet och lärarutbildningskansliets 13 arbetsuppgifter Kontaktpersoner campus

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) , www.uka.se Rapport 2014:15 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) Fastställd den 16 december

Läs mer

Disciplinära åtgärder mot studenter

Disciplinära åtgärder mot studenter Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även disciplinärenden vid högskolor och universitet 2010 www.hsv.se Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även

Läs mer

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Kvalitetsarbetet vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Dnr 446/2011-010 Fastställd av rektor INNEHÅLL Inledning 1 Varför extern kvalitetsgranskning?

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Rapport 2006:30 R Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Tillsynsrapport Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Arash Hellysaz Ulrika Norin Hugo Zeberg. Anna Aleman, OFR Biborka Bereczky-Veress, SACO. Michael Fored Ingeborg van der Ploeg Johanna Zilliacus

Arash Hellysaz Ulrika Norin Hugo Zeberg. Anna Aleman, OFR Biborka Bereczky-Veress, SACO. Michael Fored Ingeborg van der Ploeg Johanna Zilliacus Styrelsen för forskarutbildning 1 (10) Protokoll 2012:1 Sammanträde 2012-02-01 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Doktorandrepresentanter (med rösträtt) Fackliga representanter (med närvaro-

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 16 april 2015

Universitetsstyrelsens sammanträde 16 april 2015 Universitetsstyrelsens sammanträde 16 april 2015 p 38 Bostäder och lokaler samt campusutveckling Campusplan huvudcampus Daniel Andersson Planeringsenheten 2015-03-31 Till universitetsstyrelsens ledamöter

Läs mer

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser Uppföljning av 16 nationella forskarskolor samverkan, rekrytering, handledning och kurser Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer