Catarina Jeppsson Ragnhild Löfgren. Joakim Samuelsson Björn Segrell lärare, p 1-11 Thomas Östholm, prodekanus lärare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Catarina Jeppsson Ragnhild Löfgren. Joakim Samuelsson Björn Segrell lärare, p 1-11 Thomas Östholm, prodekanus lärare"

Transkript

1 PROTOKOLL OSUp 09/1 1(6) Närvarande ledamöter Karin Mårdsjö Blume, dekanus, ordf. lärare Gunnel Colnerud, prodekanus, ordf p 8k lärare Catarina Jeppsson lärare Ragnhild Löfgren lärare Eva Reimers lärare Joakim Samuelsson lärare Björn Segrell lärare, p 1-11 Thomas Östholm, prodekanus lärare Åsa Ridne allmänintressen Richard Weibull allmänintressen Elin Henriksson studerande Marina Sandgren studerande Övriga närvarande Lars Björklund ersättare Thomas Dahl utredare, p 12 Andreas Fejes ersättare, p 1-11 Margaretha Grahn kanslichef Håkan Johanson fakultetskoordinator, sekreterare Roger Klinth utbildningsledare Lars Kåreklint utbildningsledare Lotta Lindholm ersättare Helena Loborg utbildningsledare Suzanne Parmenius Swärd programansvarig Birgitta Plymoth ersättare Maria Simonsson programansvarig Maria Tideman Nilsson fakultetssamordnare, p 5-7 Ingrid Westlund ersättare Samuel Zethson controller 1. Utseende av justerare Utses Gunnel Colnerud att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 2. Fastställande av föredragningslistan Utsänd föredragningslista fastställes med tillägg av p 8k. 3. Anmälningar och meddelanden Anmäles protokoll, delegationsbeslut och in- och utgående skrivelser enligt bilaga. OSUp 09/1.3 a-c Justerandes signatur

2 4. Rapport från nämnderna PROTOKOLL OSUp 09/1 2(6) Rapporteras om aktuella ärenden i anställningsnämnden, centrala anställningsnämnden, forskarutbildningsnämnden, arbetsgruppen Hållbar utveckling, strategigruppen för Lika villkor och SUS. De studerande redovisar det aktuella arbetet inom studentkåren. 5. Inför en ny mandatperiod Föredragande: Karin Mårdsjö Blume Dekanus berättar om sina tankar och visioner för den nya mandatperioden och de stora frågor som ligger framför oss. 6. OSU ärenden Föredragande: Håkan Johanson Dnr LiU Redovisas och diskuteras en sammanställning enligt diariehandling över ärenden i OSU som ännu inte avslutas eller där förnyat beslut behövs. 7. Information om bokslut och avräkning för budgetåret 2008 Föredragande: Samuel Zethson och Maria Tideman Nilsson Dnr LiU a) b) c) d) e) Informeras om bokslut 2008 samt att slutligt underlag för avräkning 2008 kommit från rektor. Frågan om avräkning 2008 återkommer vid OSU:s sammanträde 4 mars. Organisation inom Utbildningsvetenskap, delegeringar samt inrättande av nämnder och utseende av valberedning Föredragande: Samuel Zethson Beslutas fastställa den organisation inom Utbildningsvetenskap som beslutades av den förra områdesstyrelsen (OSUp 08/8.13) enligt diariehandling. I organisationsbeslutet ingår inrättande av följande nämnder: Anställningsnämnd Internationaliseringsnämnd Forsknings- och forskarutbildningsnämnd Grundutbildningsnämnd IKT-nämnd Studenterna önskar utse minst 2 ledamöter i varje nämnd samt att dessa ej skall vara personliga. En utvärdering av organisationen skall göras om ett år. Som ordförande i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden utses Gunnel Colnerud, IBL. Förklaras beslutet omedelbart justerat. Dnr LiU-2008/02737 Justerandes signatur

3 Som ordförande i grundutbildningsnämnden utses Thomas Östholm, IFM. Förklaras beslutet omedelbart justerat. PROTOKOLL OSUp 09/1 3(6) Beslutas utse en valberedning med uppgift att till OSU:s sammanträde 4 mars föreslå ledamöter i nämnderna a-d. Som ledamöter i valberedningen utses Eva Reimers, ISV (smk), Jonas Hallström, IBL och Ingrid Westlund, IBL. Förklaras beslutet omedelbart justerat. f) g) h) i) j) k) Som ledamöter i IKT-nämnd utses Gunnel Colnerud, IBL och Gunilla Jedeskog, IBL samt uppdras åt valberedningen att föreslå en tredje ledamot som styrelsen medger kan utses genom dekanbeslut. Utseende av ledamot i biblioteksstyrelsen Utses Thomas Östholm, IFM Utseende av ledamot i strategigruppen för Lika villkor Utses Lotta Holme, IBL Utseende av ledamot i styrelsen för Linköping University Electronic Press Utses Gunnel Colnerud, IBL Utseende av ledamöter i referensgrupp för genuslektor Uppdras åt valberedningen att föreslå ledamöter. Utseende av ledamöter i styrelsen för Centrum för Undervisning och lärande (CUL) Utses Margaretha Grahn, KfU samt uppdras åt valberedningen att föreslå ytterligare en ledamot. Ledamot i Ledningsgrupp FoU-avtal mellan Norrköpings kommun och LiU, Lyskraft Norrköping Utses Karin Mårdsjö Blume, IKK Dnr LiU Inrättande av ledningsgrupp Föredragande: Håkan Johanson Dnr LiU-2008/02737 Beslutas inrätta ledningsgrupp enligt diariehandling. Justerandes signatur

4 10. Instruktion för samt arbetsordning och ärendehantering för OSU Föredragande: Håkan Johanson PROTOKOLL OSUp 09/1 4(6) Dnr LiU Beslutas fastställa arbetsordning och ärendehantering enligt diariehandling. 11. Programråd för lärarprogrammet i Linköping till Föredragande: Margaretha Grahn Dnr LiU Beslutas förlänga mandattiden för lärarprogrammet i Linköping till Kursplanehantering from 1 januari 2009 samt besluts- och granskningsordning för utbildningsplaner och kursplaner (program- och fristående) OSU Föredragande: Thomas Dahl Dnr LiU Beslutas fastställa hanteringsordning för kursplaner from 1 januari 2009 samt besluts- och granskningsordning för utbildningsplaner och kursplaner (program- och fristående) OSU enligt diariehandling. 13. Förslag till svar/åtgärder i förhållande till kommentarerna från Högskoleverket Föredragande: Helena Loborg Dnr LiU-2008/02737 Beslutas att slå samman de två lärarprogrammen till ett fr.o.m. 1 juli 2009 samt att inte vidare anta studenter till de tematiska inriktningarna mot grundskolans senare år i Norrköping Summering av forskarutbildningsnämndens arbete under mandattiden Föredragande: Gunnel Colnerud. Dnr LiU En sammanställning enligt diariehandling över arbetet inom forskarutbildningsnämnden redovisas och diskuteras. Den överlämnas till Forsknings- och forskarutbildningsnämnden. 15. Ansökan från Skapande vetande om fortsatt förlusttäckningsbidrag Föredragande: Karin Mårdsjö Blume Dnr LiU Beslutas bevilja förlusttäckningsbidrag för 1 år med samt utse en arbetsgrupp med uppgift att under året se över formerna för den fortsatta publiceringsverksamheten inom Skapande vetande och till OSU föreslå åtgärder. I gruppens arbete ingår att utarbeta plan för publicering och marknadsföring samt överväga olika sätt att publicera. Gruppens arbete skall bedrivas i nära kontakt med avnämarna. Som ledamöter i arbetsgruppen utses Suzanne Parmenius Swärd, Justerandes signatur

5 IKK (smk), Mats Sjöberg, IBL och Maria Simonsson, ISV. PROTOKOLL OSUp 09/1 5(6) 16. Förslag om utvecklat kvalitetsarbete inom lärarutbildningskonventet rörande uppföljning av lärarstuderande efter examen Föredragande: Karin Mårdsjö Blume Dnr LiU a) b) Lärarutbildningskonventet har genom dekanus Björn Åstrand i Umeå framfört ett förslag om utvecklat kvalitetssamarbete inom konventet rörande uppföljning av lärarstuderande efter examen. Varje lärosäte skall meddela om det är berett att delta i kvalitetsarbetet och bidra ekonomiskt med max kronor per år. Beslutas bevilja :- per år under den innevarande mandatperioden för lärarutbildningskonventets kvalitetsarbete. Förklaras beslutet omedelbart justerat. Remiss: En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) och Yrkeskunnande en likvärdig sökväg till lärarutbildning mot yrkesämnen (SOU 2008:112) Remissarbetet inklusive projektorganisation och projektdirektiv Föredragande: Karin Mårdsjö Blume Beslutas dels att arbetet med att förbereda en ny lärarutbildning skall genomföras i projektform, dels fastställa projektorganisation och projektdirektiv enligt diariehandling. Studenternas möjlighet till medverkan i projektledningen skall klargöras genom dialog med studentkåren. Förberedelser för ny lärarutbildning och ansökningar om examensrätt Föredragande: Samuel Zethson Informeras om och diskuteras förestående arbete med att förbereda ny lärarutbildning och ansökningar om examensrätt. Dnr LiU Jämställdhetsmål för lärarrekrytering 2009 Föredragande: Håkan Johanson Dnr LiU Beslutas fastställa jämställdhetsmål enligt diariehandling. 19. Beredning av förslag till hedersdoktor(er) vid vårpromotionen 2009 Föredragande: Karin Mårdsjö Blume Diskuteras formerna för utseende av hedersdoktor inom utbildningsvetenskap. Justerandes signatur

6 PROTOKOLL OSUp 09/1 6(6) Vid protokollet Håkan Johanson Justeras Karin Mårdsjö Blume Gunnel Colnerud Justerandes signatur

7 Anmälningar och meddelanden OSUp 09/1.3a-c a) Föregående protokoll Områdesstyrelsens protokoll OSUp 08/8 b) Delegationsbeslut Protokoll Delegationsbeslut OSUp del 08/20 Protokoll Delegationsbeslut OSUp del 08/21 Protokoll Delegationsbeslut OSUp del 08/22 Protokoll Delegationsbeslut OSUp del 09/1 c) In- och utgående skrivelser Vecka 46 (10 november 14 november) Tisdag 11 november Riksdagsförvaltningen Riksdagstryck Justitieombudsmännens ämbetsberättelse Avgiven vid Riksmötet 2008/09 Skolverket Angående forskning och utbildning kring jämställdhet <http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/108087> Skolverket vill ha en samlad bild av vilka aktiviteter som äger rum vid landets lärosäten inom området jämställdhet s, senast 27 november Stiftelsen för Strategisk Forskning Announcement The Swedish Foundation for Strategic Research (SSF) announces a call for proposals for the <http://www.stratresearch.se> Fredag 14 november LiU ER Utbildningskatalog 2009/2010 ESPIRA Nyhetsbrev nr 6, European Union European Regional Development Fund Inbjudan Anbudsförfrågan Vecka 47 (17 november 21 november) Tisdag 18 november Vetenskapsrådets rapportserie 9:2008 Från lärare till elever, från undervisning till lärande Universitetsförvaltningen Ärende för handläggning Remiss Ds Gemensamma examina Ds 2008:80 Dnr LiU s senast Si Sommarkursstipendium vid Goethe- och andra språkinstitut <http://www.si.se/stipendier> Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap

8 Education Update - India Education Worldwide India Fair-Spring <http://www.eduworldwideindia.com> Stockholms universitet Lediga tjänster <http://www.su.se/nyanst%c3%a4llning> Vecka 48 (24 november 28 november) Torsdag 27 november Betydelsefulla möten - Entreprenörer berättar en riksomfattande kampanj <http://www.betydelsefulla.se> FFK Beslut Förordnande av programansvariga LiU 2008/00115 OSUp 09/1.3a-c Högskoleverket Framflyttning av 2009 års utbildningsutvärderingar Dnr: LiU Utbildningsdepartementet Regeringsbeslut Uppdrag till Högskoleverket att granska intresseanmälningar gällande spetsutbildningar inom entreprenörskap och innovation Utbildningsdepartementet Regeringsbeslut Uppdrag till Högskoleverket gällande kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Tidning från Specialpedagogiska skolmyndigheten Lika Värde 4/2008 Fredag 28 november Högskoleverket Nationell referensram för examina Nationell referensram för examina SULF och SFS Direkt kontraproduktivt säger SULF och SFS i sin kommentar till Långtidsutredningens förslag att införa avgifter för högskolestudier för att förkorta studietiden Torsdag 4 december Rektor Beslut Process för antagning till master- och magisterprogram på annat språk än svenska Dnr: LiU Rektor Beslut Ersättning till Centrum för undervisning och lärande (CUL) från universitetets fakulteter för budgetåret 2009 Dnr: LiU Rektor Beslut Sista anmälningsdag till master- och magisterprogram på annat språk än svenska Dnr: LiU Rektor Beslut Ordningsföreskrifter för studerande vid salsskrivningar Dnr: LiU Universitetsstyrelsen Beslut Budgetram, inklusive utbildningsuppdrag, för grundläggande högskoleutbildning avseende budgetåret 2009 Dnr: LiU Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap

9 OSUp 09/1.3a-c Universitetsstyrelsen Beslut Budgetram för forskning och forskarutbildning m m avseende budgetåret 2009 Dnr: LiU Universitetsstyrelsen Beslut Utseende av två ledamöter jämte personliga suppleanter i områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap för mandatperioden Dnr LiU-2008/02386 Universitetsledningen Beslut Förordnande av vissa prefekter och proprefekter m m Dnr:LiU Stockholms universitet & Södertörns högskola Lediga tjänster <http://www.sh.se/ledigajobb> Stiftelsen för Strategisk Forskning Ingvar Carlsson Award Programmet syftar till att identifiera och stödja unga kvalificerade postdoktorer som ska starta en oberoende, varaktig och kreativ forskarkarriär vid återvändande till Sverige <http://www.stratrearch.se> Uppsala universitet Lediga platser <http://www.personalavd.uu.se/ledigaplatser> Nordiska Afrikainstitutet Resestipendier för forskning i Afrika <http://www.nai.uu.se> ans s 15 jan -09 Landstinget Dalarna söker en upphandlare till landstingets huvudkontor i Falun Fredag 5 december Utbildningsdepartementet Regeringsbeslut Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning Universitetsförvaltningen Ärende för handläggning Remiss Flexibla behörighetskrav för gymnasieskolans yrkesprogram s senast Vecka 50 (8 december 12 december) Måndag 8 december Skolverket Missiv Inbjudan att lämna offert på fortbildning för lärare Dnr: LiU Statens institutions styrelse SiS Forskning inom Ungdoms- och missbrukarvård <http://www.stat-inst.se> Ansökan senast 2 mars Tisdag 9 december 2008 Rektor Beslut Fördelning av kostnader för central antagning av studenter, upphovsrättslig ersättning för kopiering samt stöd till studenter med funktionshinder avseende budgetåret 2008 Dnr: LiU 990/07-21 Universitetsförvaltningen Ärende för handläggning Remissförfrågan angående anmälningstider till utbildningar läsåret 2010/2011 och senare Dnr LiU Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap

10 OSUp 09/1.3a-c Universitetsförvaltningen Ärende för handläggning Remiss Regeringskansliets promemoria om förslag till examensbeskrivning för konstnärlig doktorsexamen m.m Dnr LiU Onsdag 10 december Rektor Beslut Villkor för antagning till master-/magisterutbildningar på annat språk än svenska vid Linköpings universitet Dnr: LiU Gävle konstcentrum Ny bok Konst och pedagogik Universitetsledningen Beslut Förordnande av proprefekt vid matematiska institutionen Dnr-LiU Universitetsledningen Beslut Fastställande av kostnader för ITabonnemanget under 2009 Dnr LiU Statens folkhälsoinstitut Föräldrastöd- en kartläggning av föräldrars erfarenheter och intresse <http://www.fhi.se> Stockholms universitet Lediga tjänster <http://www.su.se/nyanstallning> Torsdag 11 december Rektor Beslut Fastställande av val Dnr LiU-2008/02386 Ludvig Holberg Memorial Fund Nomination Holberg Prize 2009 final deadline 20 January 2009 nomination Nils Klim Prize final deadline 10 February Skolledarutbildningar 2009 En Katalog över utbildningar Fredag 12 december Migrationsverket Uppehållstillstånd för studier vid Universitet/Högskola, även doktorandstudier Vecka 51 (15 december 19 december) Tisdag 16 december International Magazine for Educational sciences and practice 007 Högskoleverket Nyheter och debatt, Nr ProAstri Litteraturprofilerade förskolor i Vårby söker Förskollärare <http://www.proastri.se> Föräldraalliansen Nyhetsbrev Nr <http://www.foraldraalliansen.nu> Universitetsförvaltningen Ärende för handläggning Remiss av förslag om en modell Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap

11 OSUp 09/1.3a-c för bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet s senast Dnr LiU Högskoleverket Högskoleverkets val av fördjupningsmiljöer <http://www.hsv.se> Onsdag 17 december Rektor Beslut Remiss: Förutsättningar för kiropraktor - och naprapatutbildning inom högskolan Dnr: LiU-2008/04277 Högskolan i Halmstad Handlingsplan för Witec-Sweden Fredag 19 december Universitetsledningen Beslut Utseende av ordförande (dekanus) och vice ordförande (prodekanus) i områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap för mandatperioden , m m Dnr LiU Universitetsledningen Beslut Sammansättning av styrelsen för matematiska institutionen för mandatperioden Dnr LiU Universitetsledningen Beslut Fastställande av interna hyror för undervisningslokaler år 2009 Dnr LiU Rektor Beslut Beslut om kursklassificering Dnr LiU-2008/00871 Internationella Programkontoret Grant Agreement for participation in initial teacher training Comenius Student mobility grants gällande projektet Outlines Outdoor Learning in Elementary Schools Dnr LiU 285/06 Vecka 2 (5 januari 9 januari) 2009 Onsdag 7 januari Universitetsledningen Beslut Förordnande av föreståndare för Forum för genusvetenskap och jämställdhet Dnr LiU Universitetsledningen Beslut Utseende av ledamöter i styrelsen för universitetsbiblioteket Dnr LiU Rektor Beslut Remiss: Departementspromemorian Gemensamma examina (Ds 2008:80) Dnr: LiU Universitetsledningen Beslut Förordnande av prefekt och proprefekt Dnr LiU Rektor Beslut Uppdrag som studierektor och studierektor för forskarutbildning LiU-2008/00014 Rektor Beslut Beslut om kursklassificering Dnr: LiU-2008/00871 Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap

12 OSUp 09/1.3a-c Rektor Beslut Uppdrag till fakultetsstyrelserna och Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap att utarbeta kursplaner och utbildningsplaner på svenska för kurser respektive utbildningar som ges på annat språk än svenska Dnr: LiU Universitetsledningen Beslut Styrelse och föreståndare för centrum för undervisning och lärande (CUL) Dnr LiU Högskoleverket Beslut Beslut om fördjupade granskningar av utbildningar inom religionsvetenskap och teologi Dnr: LiU FFK Beslut ? Förordnande av programansvariga Dnr LiU 1504/05-12 FFK Beslut Förordnande av programansvariga Dnr LiU Högskoleverket Följebrev Enkät om universitets och högskolor arbete med bedömning av reell kompetens s senast 13 februari <http://www.hsv.se> SI (Svenska institutet) Information till Mastersamordnare/Masteransvariga angående SI :s stipendier för masterstuderande läsåret 2009/2010 <http://www.si.se> LÄRA Magasin från utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Nr Torsdag 8 januari Universitetsledningen Beslut Fördelning på institution och verksamhetsgren av centrala resp. fakultetsspecifika OH-kostnader för år 2009 Dnr LiU Universitetsledningen Beslut Tillämpning av SUHF- modellen vid LiU under år 2009 Dnr LiU Universitetsledningen Beslut SUHF- modellen vid LiU 2009 en vägledande beskrivning Dnr LiU Marinmusei vänners forskningsstipendium <http://www.marinmuseum.se/marinmuseetsvanner> Fredag 9 januari NSHU NSHU en liten myndighet med ett stort uppdrag, IPD-rapport 2008:06 Vecka 3 (12 januari 16 januari) Måndag 12 januari Högskoleverket Följebrev Enkät om universitets och högskolors arbete med bedömning av reell kompetens <http://www.hsv.se> s senast 13 februari IBL Protokoll Nr Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap

13 CUL Protokoll OSUp 09/1.3a-c Personalavdelningen Beslut IBL Uppdrag som studierektor LiU- 2009/00022 Fredag 16 januari Rektor Beslut Remiss av Regeringskansliets promemoria om förslag till examensbeskrivning för konstnärlig doktorsexamen m.m Dnr. LiU Universitetsledningen Beslut Kartläggning av examinationsformer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Dnr-LiU Universitetsledningen Beslut Bilaga Utbildningsprogram som omfattas av kartläggningen av examinationsformer Dnr-LiU Miljödepartementet Regeringsbeslut Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbetet Dnr: LiU Övrigt Strategi och handlingsplan för lika villkor 2009 Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap

14 Dnr LiU OSU ärenden Förteckningen upptar ärenden som behandlades av OSU under mandatperioden och som skall övergå till den nyvalda styrelsen. Marknadsföringsåtgärder/plan för Skapande vetande (OSUp 06/7.9) En plan för åren fastställdes. En ny plan utarbetas. OSU:s modell för verksamhetsberättelser En modell för verksamhetsberättelser fastställdes (OSUp 07/2.8) Modellen fastställes av den nya områdesstyrelsen. Handlingsplan för forskning och forskarutbildning Planen fastställdes (OSUp 07/2.11) En ny plan för tiden fastställes. Instruktion för verksamhetsberättelser och handlingsplan för forskningsmiljöer Instruktion fastställdes (OSUp 07/3.9) Instruktionen fastställes av den nya områdesstyrelsen. Utredning rörande fakultetens utbud av kurser och program på magister- och masternivå En utredning tillsattes (OSUp.del 07/18.2) Rapportering sker till OSU. Vuxenprofil vid lärarprogrammet i Linköping avrapportering och förslag från FramVux Gruppen fick uppdrag att arbeta vidare med de förslag som redovisats i rapport till OSU och medel beviljades (OSUp 08/1.9) Rapportering till OSU Avtal med Malmö högskola om forskarutbildning i utbildningsvetenskap Avtalsfrågan behandlades av OSU under 2008 Ärendet är ej avslutat. Verksamhetsberättelser för forskningsmiljöerna OSU uppdrog till forskarutbildningsnämnden att inför kommande år återkomma till styrelsen med ett nytt förslag till instruktion av främst innehållet i verksamhetsberättelser och handlingsplaner, baserat både på LiU:s nya kvalitetsutvecklingsprogram samt det pågående arbetet inom OSU med att utveckla verksamhetsmått för forskning och forskarutbildning. (OSUp 08/5.10) Frågan handläggs av den nyinrättade forsknings- och forskarutbildningsnämnden. Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap

15 Dnr LiU Utvärdering av IKT-projektet En lägesrapport redovisades för OSU (OSUp 08/7.6). OSU beslutade att avrapportering senare kommer att ske till den nya områdesstyrelsen. Förslag till svar/åtgärder i förhållande till kommentarerna från Högskoleverket Ärendet behandlades i OSU 2008 och är inte avslutat. Utseende av ledamöter i arbetsgrupp för utveckling av kursdatabasen och direktiv till gruppen Ledamöter i arbetsgrupp utsågs och direktiv fastställdes (OSUp 08/7.12) Redovisning till OSU Lägesrapport från arbetsgruppen för publiceringsmått Ärendet diskuterades i OSU 2008 (OSUp 08/8.7) Rapportering till OSU. Uppdrag att inventera utbildningsvetenskaplig forskning vid LiU Direktiv för inventering fastställdes (OSUp.del 08/21.5) Rapportering till OSU Fråga som diskuterats i OSU:s ledningsgrupp: Principer för ansökan om utvecklingsmedel Denna redovisning av ärenden har lämnats vid OSU:s sammanträde. Närvarande har varit undertecknad dekanus, ordförande samt ledamöterna Gunnel Colnerud, Catarina Jeppsson, Ragnhild Löfgren, Eva Reimers, Joakim Samuelsson, Björn Segrell, Thomas Östholm, Åsa Ridne, Richard Weibull, Elin Henriksson och Marina Sandgren. Därutöver har närvarit ersättarna Lars Björklund, Andreas Fejes, Lotta Lindholm, Birgitta Plymoth och Ingrid Westlund, kanslichef Margaretha Grahn, utbildningsledarna Roger Klinth, Lars Kåreklint och Helena Loborg, programansvariga Suzanne Parmenius Swärd och Maria Simonsson, controller Samuel Zethson och fakultetskoordinator Håkan Johanson, föredragande. Karin Mårdsjö Blume Håkan Johanson Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap

16 BESLUT Dnr LiU Inrättande av ledningsgrupp Beslutas inrätta en ledningsgrupp för området Utbildningsvetenskap. Ledningsgruppen bereder förekommande ärenden generellt inom området och ärenden till områdesstyrelsens sammanträden samt dekanbeslut. Gruppen är enbart beredande och fattar inga beslut. I ledningsgruppen ingår: Dekanus, ordförande Prodekanerna Kanslichef Utbildningsledare Controller Programansvariga för lärarprogrammen (till ) Programansvarig(a) för lärarprogrammet (från ) Fakultetskoordinator för områdesstyrelsen Ledningsgruppen sammanträder på kallelse ordföranden. Vid ledningsgruppens sammanträden förs minnesanteckningar som redovisas och godkännes vid nästföljande sammanträde. Härutöver beslutar ledningsgruppen själv om sina närmare arbetsformer. Beslut i detta ärende har fattats vid OSU:s sammanträde. I beslutet har deltagit undertecknad dekanus, ordförande samt ledamöterna Gunnel Colnerud, Catarina Jeppsson, Ragnhild Löfgren, Eva Reimers, Joakim Samuelsson, Björn Segrell, Thomas Östholm, Åsa Ridne, Richard Weibull, Elin Henriksson och Marina Sandgren. Därutöver har närvarit ersättarna Lars Björklund, Andreas Fejes, Lotta Lindholm, Birgitta Plymoth och Ingrid Westlund, kanslichef Margaretha Grahn, utbildningsledarna Roger Klinth, Lars Kåreklint och Helena Loborg, programansvariga Suzanne Parmenius Swärd och Maria Simonsson, controller Samuel Zethson och fakultetskoordinator Håkan Johanson, föredragande. Karin Mårdsjö Blume Håkan Johanson

17 BESLUT Dnr LiU Arbetsordning och ärendehantering för Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap Grundläggande bestämmelser om Områdesstyrelsen som särskilt organ finns i 2 kap., 5a och 6 i högskolelagen. Därtill finns av universitetet fastställda lokala bestämmelser avseende fakultetsnämnder och om handläggning av ärenden i sådana nämnder samt av universitetsstyrelsen fastställd instruktion för Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap (instruktion för OSU dnr LiU 741/01-10). Sammanträdestider Styrelsen ska senast före utgången av maj och november månad besluta om vilka ordinarie sammanträdestider som ska gälla närmast följande termin. Normalt sammanträder styrelsen fyra gånger per termin. Styrelsen beslutar också om extra sammanträde. I brådskande fall kan beslut om extra sammanträde fattas av ordföranden. Kallelse Kallelse, föredragningslista och handlingar distribueras senast en vecka innan sammanträdet genom lösenordsskyddad publicering på fakultetens hemsida. Ledamot eller tjänstgörande ersättare kan, efter begäran, få papperskopior av samtliga handlingar. Ledamot är skyldig att hålla styrelsens sekreterare skriftligen underrättad om tillfälliga eller permanenta adressändringar Sammanträdesordning Ledamot som inte kan delta vid styrelsens sammanträde skall snarast möjligt meddela detta till styrelsens sekreterare och samtidigt själv kalla sin ersättare. Styrelsen är enligt 3 kap 12 i högskoleförordningen beslutsför när fler än hälften av ledamöterna/tjänstgörande ersättare är närvarande, bland dem ordföranden/ vice ordföranden. Vid sammanträde med styrelsen deltar normalt, utöver ledamöterna och tjänstgörande ersättare, sekreteraren samt den eller de som utsetts av ordförande att vara föredragande. Styrelsens ersättare, programansvariga för de båda stora lärarprogrammen, kanslichef och utbildningsledare samt särskilt adjungerade personer har rätt att närvara och yttra sig. Vid sammanträde utser styrelsen en justerare (bland ledamöterna i turordning) att jämte ordförande justera protokollet. Ärendena i styrelsen avgörs efter föredragning. Föredragning är muntlig om inte styrelsen beslutar annat. Beslut i styrelsen sker genom acklamation, om inte omröstning begärs. Omröstning skall ske öppet i enlighet med 18 förvaltningslagen. Utgången bestäms med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

18 BESLUT Dnr LiU Ledamot som deltagit i styrelsens beslut kan enligt 18 förvaltningslagen reservera sig mot detta beslut genom att låta anteckna avvikande mening till protokollet. Föredraganden och andra tjänstemän som är med om den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet har rätt att få avvikande mening antecknad. Jäv För styrelsen gäller de bestämmelser om jäv som anges i 11 förvaltningslagen. Det ankommer på ledamot och tjänstgörande ersättare att till ordföranden före sammanträdet anmäla förhållande som kan innebära jäv. Ärendehantering, föredragningslista Ordföranden fastställer föredragningslistans slutliga utformning. Kanslichefen ansvarar för att kallelsen jämte övriga ärendeunderlag och förslag till beslut sänds till ledamöter och ersättare i styrelsen inom föreskriven tid. Sekreteraren upprättar kallelse och föredragningslista samt skickar dessa tillsammans med handlingar till nämndens ledamöter, ersättare i styrelsen och kallade tjänstemän. Ärendeberedning, beslut, utskick beslut Ärenden till styrelsens sammanträden bereds av en tjänsteman (eller motsvarande) utsedd av ordföranden, ledningsgruppen eller kanslichefen. Ärendet ska beredas i ledningsgruppen ca två veckor innan sammanträdet. Föredragande ansvarar för att ta fram underlag, vilket innebär att formulera och upprätta handling, samt förse sekreteraren med denna i god tid, dock senast en vecka innan sammanträdet. Då ärendet förts upp på sammanträdets föredragningslista skickas handlingen ut tillsammans med föredragningslista enligt gällande tidsangivelser. Där varje ärende är underlag för beslut i styrelsen skall finnas en handling som visar beslutets innehåll, att beslutet fattats av styrelsen, vilka som varit närvarande och vem som varit föredragande. Föredragande ansvarar för att, i samförstånd med sekreteraren, revidera de eventuella ändringar som styrelsen beslutat om samt förse sekreteraren med färdigställt beslutsunderlag inom en vecka efter sammanträdet. Varje enskilt beslut till styrelsen skall där så behövs vara diariefört senast i samband med att kallelsen och föredragningslistan fastställes. Ordföranden eller den ordföranden utser (normalt den föredragande i ett enskilt ärende) ansvarar för att erforderlig information om styrelsens beslut lämnas till berörda. Efter att styrelsens protokoll justerats, besluten undertecknats av ordförande och föredragande tjänsteman, ansvarar föredragande för att besluten skickas till styrelsens ledamöter och suppleanter, samt till särskilt berörda av beslutet, berörda prefekter och kansliet. Protokoll Sekreteraren för protokoll vid styrelsens sammanträden. Protokoll skall upprättas skyndsamt och undertecknas av sekreteraren, justeras av ordföranden och den justerare som utsetts. Protokollet publiceras på hemsidan och meddelande om att detta är utlagt skickas inom 14 dagar efter sammanträdet till styrelsens ledamöter och ersättare, prefekter, programansvariga, kansliet samt övriga intresserade enligt sändlista.

19 BESLUT Dnr LiU Brådskande avgöranden Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda får ärendet avgöras genom ett beslut per capsulam, vilket innebär meddelande mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutsförhet. Om detta förfarande inte är lämpligt kan ordföranden fatta ett delegationsbeslut om styrelsen givit sådant bemyndigande. Minst en student bör ingå i den krets av ledamöter som deltar i per capsulam. Beslut som fattas enligt ovan skall anmälas vid närmast följande styrelsesammanträde. Ärende av större principiell vikt och/eller övergripande karaktär bör ej avgöras på detta sätt. Information Ordföranden eller den ordföranden utser svarar för att varje ledamot får den information, vägledning och stöd som erfordras för att fullgöra sitt uppdrag. Formerna för mera generell spridning av information om styrelsens beslut och arbete skall fortlöpande utvecklas och vid behov förändras. Beslut i detta ärende har fattats vid OSU:s sammanträde. I beslutet har deltagit undertecknad dekanus, ordförande samt ledamöterna Gunnel Colnerud, Catarina Jeppsson, Ragnhild Löfgren, Eva Reimers, Joakim Samuelsson, Björn Segrell, Thomas Östholm, Åsa Ridne, Richard Weibull, Elin Henriksson och Marina Sandgren. Därutöver har närvarit ersättarna Lars Björklund, Andreas Fejes, Lotta Lindholm, Birgitta Plymoth och Ingrid Westlund, kanslichef Margaretha Grahn, utbildningsledarna Roger Klinth, Lars Kåreklint och Helena Loborg, programansvariga Suzanne Parmenius Swärd och Maria Simonsson, controller Samuel Zethson och fakultetskoordinator Håkan Johanson, föredragande. Dokumentet skall införas i LiU:s lokala regelsamling. Karin Mårdsjö Blume Håkan Johanson

20 BESLUT Dnr LiU Besluts- och granskningsordning för utbildningsplaner och kursplaner (programkurs, fristående kurs och uppdragskurs) OSU Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap har ett övergripande ansvar för kursutbudet som helhet. Styrelsen prövar vilka kurser som ska ingå i det samlade utbudet. För att målen i de olika utbildningsprogrammen ska bli tydliga till sitt innehåll är det nödvändigt att programmens olika kurser påvisar ett inbördes samband. Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap har ett ansvar för att bevaka att så blir fallet. Rektor fattar beslut om klassificering på utbildningsområde efter förslag från områdesstyrelsen. Klassificeringsbeslut fattas samlat per termin. Kursplaner till kurser som skall ges på vårterminen skall därför vara nämndens kansli tillhanda senast 2 oktober och planer till kurser som skall gå på hösten skall vara kansli tillhanda senast 2 april. Studentinflytandet skall garanteras vid framtagande av kursplaner. För utbildningsplan och kursplaner inom program beslutas följande granskningsordning: Programkurser Granskning av programkursplaner sker av tjänstemän vid fakultetskansliet (utbildningsledare/motsv och/eller utredare/motsv) i förhållande till beställning. Beslut om kursplan fattas av Grundutbildningsnämnden eller motsvarande. Delegationsordning för utbildningsplan: Ny utbildningsplan Delegeras ej fastställs av områdesstyrelsen Revidering av utbildningsplan Delegeras till grundutbildningsnämnden eller motsvarande Delegationsordning för kursplaner inom program: Nya kursplaner inom programmen Delegeras till grundutbildningsnämnden eller motsvarande Ändrade och reviderade kursplaner inom programmen Delegeras till grundutbildningsnämnden eller motsvarande Institutionsövergripande (både nya och ändrade planer) Delegeras till grundutbildningsnämnden eller motsvarande

Per-Anders Henmark utbildningsledare p 1-13, del av p 14 Jan Janzén universitetsadjunkt p 7

Per-Anders Henmark utbildningsledare p 1-13, del av p 14 Jan Janzén universitetsadjunkt p 7 PROTOKOLL 1(5) Närvarande Ledamöter Jan Anward, ordf Lena Tibell, v ordf Elisabeth Ahlstrand, v ordf Stellan Boozon p 1-10, p 13 Glenn Hultman p 1-9, del av p10, p 13 Peter Lindström p 1-10, p 13 Tullie

Läs mer

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet Fastställd av styrelsen 2013-12-17, reviderad 2015-12-03. 1. Ansvar och uppgifter Enligt arbetsordningen för Göteborgs universitet, fastställd

Läs mer

Projektplan för projektet En hållbar lärarutbildning Föredragande: Roger Klinth. Beslutas fastställa projektplan enligt diariehandling.

Projektplan för projektet En hållbar lärarutbildning Föredragande: Roger Klinth. Beslutas fastställa projektplan enligt diariehandling. PROTOKOLL OSUp 09/2 5(6) 12. Uppdras åt OSU:s ledningsgrupp att slutligt godkänna och avge OSU: remissvar med utgångspunkt från de riktlinjer som framkommit vid diskussionen. styrelsen uttalar sitt tack

Läs mer

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola Beslutsdatum: 2013-06-25 MDH 1.1.1 220/13 1 (6) Beslutande: Rektor Handläggare: Maria Spennare Dokumentansvarig: Utbildnings- och forskningssektionen Dokumenttyp: Delegationsordning/organisationsbeslut

Läs mer

Hanteringsordning för program och kurser vid Utbildningsvetenskap. Utbildningsordning för utbildning på Grundnivå och Avancerad nivå vid LiU.

Hanteringsordning för program och kurser vid Utbildningsvetenskap. Utbildningsordning för utbildning på Grundnivå och Avancerad nivå vid LiU. I II LINKÖPINGS UNIVERSITET 1(5) Hanteringsordning för program och kurser vid Utbildningsvetenskap Bakgrund Linköpings universitet byter system från nuvarande kursdatabas (KDB) till en ny utbildningsdatabas

Läs mer

Arbetsordning för Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet

Arbetsordning för Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet Arbetsordning för Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet Denna arbetsordning gäller för verksamheten vid Förvaltningshögskolan. Reglerna och har sin grund i de beslut som antagits av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Hantering av kursplan; programkurs, fristående kurs samt uppdragsutbildning.

Hantering av kursplan; programkurs, fristående kurs samt uppdragsutbildning. LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT- BIL A 1(8) Hantering av kursplan; programkurs, fristående kurs samt uppdragsutbildning. Handläggning av ny programkursplan: 2 Handläggning vid revidering av fastställd programkursplan:

Läs mer

Lärarprogrammet inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammet inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2011-12-15 Dnr LiU-2009-00464 Utbildningsplan för Lärarprogrammet inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers Gäller för studenter antagna

Läs mer

Arbetsordning för forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet

Arbetsordning för forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet LEDNINGSKANSLIET 2013-06-05 Dnr C2013/430 Arbetsordning för forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet 1. Inrättande Forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet har inrättats genom beslut

Läs mer

Samverkan forskning, utbildning och skola Projektdirektiv

Samverkan forskning, utbildning och skola Projektdirektiv Dnr LiU-2011-01698 1(5) Projektdirektiv Beslutas fastställa projektdirektiv enligt bilaga. Beslut i detta ärende har fattats vid OSU:s sammanträde. I beslutet har deltagit undertecknad dekanus, ordförande

Läs mer

Uppsala universitet Den sjätte nordiska konferensen om språk och kön, Uppsala den 6 och 7 oktober 2006

Uppsala universitet Den sjätte nordiska konferensen om språk och kön, Uppsala den 6 och 7 oktober 2006 Meddelanden och anmälningar Föregående protokoll Områdesstyrelsens protokoll OSUp 06/1 Beslut Protokoll 2006-02-03 Delegationsbeslut OSUp.del 06/2 UV ANp 06/1 Protokoll 2006-02-07 In- och utgående skrivelser

Läs mer

Lena Tibell, v ordf lärare Elisabeth Ahlstrand, v ordf lärare. Mia Thorell lärare, p. 1-6, 9 Tullie Torstenson-Ed lärare

Lena Tibell, v ordf lärare Elisabeth Ahlstrand, v ordf lärare. Mia Thorell lärare, p. 1-6, 9 Tullie Torstenson-Ed lärare 1(6), sammanträde 2005-05-31 Närvarande Ledamöter Jan Anward, ordf Lena Tibell, v ordf Elisabeth Ahlstrand, v ordf Stellan Boozon Glenn Hultman Mia Thorell, p. 1-6, 9 Tullie Torstenson-Ed Thomas Östholm

Läs mer

Prislapp fo r examensarbeten inom la rarutbildningen

Prislapp fo r examensarbeten inom la rarutbildningen Prislapp fo r examensarbeten inom la rarutbildningen BESLUT 2013-09-10 Dnr LiU-2013-01442 Bakgrund Centrala aspekter i en forskningsbaserad högskoleutbildning är nyfikenhet, självständigt tänkande och

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för genuslektor åren

Uppdragsbeskrivning för genuslektor åren 2015 12 08 Dnr LiU 2015 02108 BESLUT 1(2) Uppdragsbeskrivning för genuslektor åren 2016 2017 På LiU tillsattes år 2005 fyra genuslektorat, en på varje fakultet. Dessa var de första i sitt slag i riket.

Läs mer

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Dnr 841/2012-010 Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Fastställd vid sammanträde 2012-01-30 Innehåll Inledning... 2 Övergripande ansvar

Läs mer

Lärarprogrammet inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammet inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Utbildningsplan för Lärarprogrammet inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers Gäller för studenter antagna fr o m ht 2010 1 Lärarprogrammet

Läs mer

Arbetsgrupp rörande strategisk personalrekrytering

Arbetsgrupp rörande strategisk personalrekrytering SUV 2016-4.6 1(3) Arbetsgrupp rörande strategisk personalrekrytering SUV tillsatte 2014-12-09 en arbetsgrupp rörande Strategisk personalrekrytering (Dnr Liu:2014-02105). I samma beslut fastställdes gruppens

Läs mer

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Dnr SU FV-1.2.1-1557-14 Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-04-19 reviderad 2014-05-23 att gälla fr.o.m. 2014-05-23 1 (14) 1. Inledning...

Läs mer

Utvärdering av beställning av utbildningsuppdrag

Utvärdering av beställning av utbildningsuppdrag 15-05-26 DNR LIU-2015-00247, 2015-00248, 2015-00250 BESLUT 1(2) Utvärdering av beställning av utbildningsuppdrag Den 5 februari 2013 beslutade Styrelsen för utbildningsvetenskap (SUV) om principer för

Läs mer

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor vid Umeå universitet 2015-01-27 Sid 2 (7) Innehåll 1 Namn...3 HandelshögskolanvidUmeåuniversitet(HH)UmeåSchoolofBusinessandEconomics(USBE)

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap 1 (8) BESLUT 2012-06-07 Dnr SU 31-1926-12 Doknr 1 Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap Susanne Thedéen FD, områdeskanslichef Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för

Läs mer

Bestämmelser om val till vissa styrelser samt dekan och prodekan vid Linköpings universitet

Bestämmelser om val till vissa styrelser samt dekan och prodekan vid Linköpings universitet Il e U UNIVERSITET LINKÖPINGS DNR LiU-2017-01009 BESLUT 1(1) Bestämmelser om val till vissa styrelser samt dekan och prodekan vid Linköpings universitet val av Rektor fastställer med detta beslut bestämmelser

Läs mer

Efter Bologna Högskoleförordningen

Efter Bologna Högskoleförordningen Efter Bologna Högskoleförordningen: Utbildningen delas in i 3 nivåer; grund-, avancerad och forskarnivå 1 poäng blir 1 juli 2007 1,5 högskolepoäng, 1 läsår = 60hp Alla kursplaner, utbildningsplaner och

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora

Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2014/45-1.3 Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora Beslutat av Dekanus för konst och humaniora Gäller från 2014-02-03 (reviderad 2016-05-09) Gäller från: 2014-02-03 Reviderad:

Läs mer

Beställning av utbildningsuppdrag inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem vid Linköpings universitet

Beställning av utbildningsuppdrag inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem vid Linköpings universitet Beställning av utbildningsuppdrag inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem vid Linköpings universitet Detta dokument ger en kortfattad beskrivning av centrala utgångspunkter i Grundlärarprogrammet

Läs mer

PROTOKOLL 2009:5 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 2009:5 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum Tid: Onsdag den 25 november kl 09:00-15:00 Plats: 55:311, hus Tor Närvarande ledamöter Elisabeth Björklund, företrädare för lärarna Peter Gill, företrädare för lärarna (till kl 12.00) Göran Fransson, företrädare

Läs mer

Kvalitetssystem Humanistisk fakultet. Humanistisk fakultet.

Kvalitetssystem Humanistisk fakultet. Humanistisk fakultet. Kvalitetssystem 2014-2016 Humanistisk fakultet Humanistisk fakultet www.umu.se/humfak Kvalitetssystem för Humanistiska fakulteten 2014-2016 1. Målsättning med kvalitetsarbete Humanistisk fakultet vill

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Humanistiska fakultetsnämnden

STOCKHOLMS UNIVERSITET Humanistiska fakultetsnämnden STOCKHOLMS UNIVERSITET BESLUT Humanistiska fakultetsnämnden 2011-03-15 RIKTLINJER FÖR DISPUTATIONER VID HUMANISTISKA FAKULTETEN (antagna av Humanistiska fakultetsnämnden 2003-11-11, ändrade 2005-01-25,

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar Utbildningsstrategiska rådet 2012-05-08 Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-976-11 Denna handläggningsordning

Läs mer

Arbetsordning för grundutbildningsnämnd (GUN) och programnämnder (PN)

Arbetsordning för grundutbildningsnämnd (GUN) och programnämnder (PN) Arbetsordning för grundutbildningsnämnd (GUN) och programnämnder (PN) Allmänt Föreliggande arbetsordning för grundutbildningsnämnden och programnämnder är ett utdrag ur den av MFS fastställda arbetsordning

Läs mer

Processbeskrivning av LiU:s modell för kvalitetssäkring av utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Processbeskrivning av LiU:s modell för kvalitetssäkring av utbildning på grundnivå och avancerad nivå DNR LIU-2017-01507 1(5) Processbeskrivning av LiU:s modell för kvalitetssäkring av utbildning på grundnivå och avancerad nivå Samtliga utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå ska kvalitetssäkras

Läs mer

Arbets-, besluts- och delegationsordning

Arbets-, besluts- och delegationsordning Arbets-, besluts- och delegationsordning Styrelsen för utbildning Dnr 1-230/2015 Fastställd av styrelsen 2015-04-15 Ersätter Arbets- och delegationsordning, dnr 2007/11-010 Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Britt-Marie Andersson allmänintressen, p 1-3, 5, 6, 8, 9. Helena Blackert internrevisor, p 5. Jörgen Nissen lärare, ersättare, p 1-3, 5, 6, 8, 9

Britt-Marie Andersson allmänintressen, p 1-3, 5, 6, 8, 9. Helena Blackert internrevisor, p 5. Jörgen Nissen lärare, ersättare, p 1-3, 5, 6, 8, 9 PROTOKOLL OSUp 07/7 1(3) Närvarande ledamöter Jan Anward, dekanus, ordförande lärare Elisabeth Ahlstrand, prodekanus lärare Jonas Hallström lärare, ersätter Thomas Ginner Bengt-Göran Martinsson lärare,

Läs mer

Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet

Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet Dnr STYR 2014/310 1 2014-04-23 Konstnärliga fakulteten i Malmö Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet Fastställd av Konstnärliga fakultetsstyrelsen den 23 april 2014. Detta

Läs mer

BILAGA 4 Dnr Mahr /358

BILAGA 4 Dnr Mahr /358 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Rektors kansli Peter Jönsson Forskningskoordinator 1(9) 2010-12-09 Ändrad 2012-06-07 BILAGA 4 Dnr Mahr 12-2012/358 Högskoleförordning och lokalt regelverk från och

Läs mer

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (6) Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden 2011-10-01--2014-06-30 1 Bakgrund Befintliga fakultetsnämnders mandatperiod 1 är genom beslut av

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser samt för inrättande av huvudområden Utbildningsstrategiska rådet 2013-06-18 Fastställd av rektor 2013-10-08 Dnr:

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle. Fastställd av Högskolestyrelsen 2015-02-13 Dnr HIG-STYR 2011/1731

Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle. Fastställd av Högskolestyrelsen 2015-02-13 Dnr HIG-STYR 2011/1731 Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle Fastställd av Högskolestyrelsen 2015-02-13 Dnr 1 1(6) Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle fr o m 2015-03-01 Högskolestyrelsens sammansättning

Läs mer

Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten (FSM) delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå

Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten (FSM) delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå 1(7) Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten () delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå Rektor har fastställt delegationsordning av beslutanderätten i ärenden om

Läs mer

Arbetsordning för universitetsstyrelsen

Arbetsordning för universitetsstyrelsen BESLUT 1 (6) 2016-02-12 Dnr STYR 2016/153 Universitetsstyrelsen Arbetsordning för universitetsstyrelsen Denna arbetsordning för styrelsens arbete är fastställd av universitetsstyrelsen 2016-02-12 och ersätter

Läs mer

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet Umeå universitet Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2016-12-07 Dnr: FS 1.1-2139-16 Sid 1 (5) Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 12 juni Övriga. Mats Arwidson biträdande universitetsdirektör, p 15

Universitetsstyrelsens sammanträde 12 juni Övriga. Mats Arwidson biträdande universitetsdirektör, p 15 1(5) s sammanträde 12 juni 2007 Närvarande Ledamöter Bengt Westerberg Mille Millnert Trygve Carlsson Ewa Groppfeldt Olle Persson Agneta Westerdahl Kajsa Ellegård Jan Ernerudh Lars Hultman Aaron Axelsson

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU)

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) BESLUT 2006-12-14 UFV 2006/1972 Konsistoriet Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) Med antagningsordning avses enligt 6 kap 3 högskoleförordningen (2006:1053),

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll 1 (5) Lunds universitet. Ali Iranpour doktorand fr o m 26. vice kårordf TLTH t o m 29, delvis

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll 1 (5) Lunds universitet. Ali Iranpour doktorand fr o m 26. vice kårordf TLTH t o m 29, delvis LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Protokoll 1 (5) Närvarande ledamöter: Klas Malmqvist professor, ordförande Jonas Borell doktorand t o m 29, delvis Karin Brundell-Freij univ lektor t o m 29, delvis Paul Håkansson

Läs mer

Dnr: LNU 2012/432. Regeldokument. Organisationsplan. Beslutat av Universitetsstyrelsen. Gäller från Reviderad

Dnr: LNU 2012/432. Regeldokument. Organisationsplan. Beslutat av Universitetsstyrelsen. Gäller från Reviderad Regeldokument Organisationsplan Beslutat av Universitetsstyrelsen Gäller från 2013-01-01 Reviderad 2015-02-19 Organisationsplan Med stöd av 2 kap. 2 8p högskoleförordningen (1993:100) meddelar Linnéuniversitetet

Läs mer

Studentundersökningen Handlingsplan för utbildningsvetenskap

Studentundersökningen Handlingsplan för utbildningsvetenskap 1(6) Studentundersökningen 2015 - Handlingsplan för utbildningsvetenskap Utgångspunkter Med anledning av resultaten i 2015 års studentundersökning har fakulteterna av LiU:s utbildningsråd anmodats att

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs.

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs. ARBETSORDNING FÖR STIFTELSEN RADIOHJÄLPENS STYRELSE Detta dokument innehåller styrelsens arbetsordning och instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren. Denna arbetsordning

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6/2006 Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum Ad Berit Malis Helmersson

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 6/2006 Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Sammanträdesdatum Ad Berit Malis Helmersson Tid: Tisdagen den 29 augusti 2006 kl 10.30-14.00. Plats: Göteborgs universitet, Pedagogen, A1 136. Närvarande: Ledamöter: Företrädare för verksamheten Per-Olof Thång Elisabeth Hesslefors Arktoft Barbro

Läs mer

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2010-06-08 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-06-05 Utbildningsplan för Lärarprogrammen inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2011-12-20 (reviderad 2016-06-21) Sid 2 (9) Innehåll 1 Namn... 3 2 Bakgrund... 3 3 Syfte... 4 3.1 Uppdrag... 4

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) 2014-05-20 BESLUT Dnr LiU-2008/00879 1(7) Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) Fastställd av Områdesstyrelsen för

Läs mer

Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap

Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap 1 (10) BESLUT 2014-03-13 SU FV-1.2.2-0886-14 Doknr 1 Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap Susanne Thedéen FD, områdeskanslichef Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden

Läs mer

Progression och integration i ny lärarutbildning

Progression och integration i ny lärarutbildning Progression och integration i ny lärarutbildning 2010-03-02 1(6) Uppdrag till särskilda arbetsgrupper för didaktisk och vetenskaplig progression samt progression vad gäller internationalisering Att skapa

Läs mer

Riktlinjer för antagning av docent vid Tekniska högskolan

Riktlinjer för antagning av docent vid Tekniska högskolan LINKOPINGS UNIVERSITET DNR L1U-2016-00361 BESLUT 1(1) Riktlinjer för antagning av docent vid Tekniska högskolan Bakgrund Tekniska högskolans fakultetsstyrelse fastställde senast 2011-10-26 tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand

Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand MITTUNIVERSITETET 2008-09-10 Fakulteten för humanvetenskap Rådet för utbildning på forskarnivå Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand

Läs mer

Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten

Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten Sid 1 (6) Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten Bakgrund Universitetsstyrelsen har den 6 oktober 2016 fastställt en revidering av Arbetsordning för Umeå universitet (dnr: FS 1.1.2-20-14).

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla utbildningar som leder till gemensam examen på grundnivå eller avancerad nivå Fastställd av rektor 2012-06-19 Dnr: UmU 100-1444-12

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Organisationsbeskrivning för Temainstitutionen

Organisationsbeskrivning för Temainstitutionen Institutionen för Tema 2006-05-02 Dnr Tema 67/04-20 Beslut IS 2005-04-21 Senast reviderad 2007-01-26 BESLUT Beskrivningar för ledningsfunktioner och organisation vid Tema Temainstitutionen är indelad i

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket Arbetsordning 2016-02-15 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version D-2016-20 Jenny Forkman Styrelsen

Läs mer

Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH

Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH ANVISNING Gäller från och med 2007-07-01 Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH Gäller fr o m 2007-07-01 Fastställd av rektor 2004-09-29 och 2005-03-31 Denna anvisning grundar sig på: Förordning om uppdragsutbildning

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Dnr: FAK 2011/467 Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Fastställda 2011-12-16 av ordförande i Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Fakultetsnämnden

Läs mer

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna (inkl. dekan och prodekan) vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna (inkl. dekan och prodekan) vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (6) Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna (inkl. dekan och prodekan) vid för tiden 2017-07-01--2021-06-30 1 Bakgrund Innevarande mandatperiod för fakultetsnämndernas ledamöter

Läs mer

Arbetsordning Högskolan Dalarna

Arbetsordning Högskolan Dalarna Arbetsordning Högskolan Dalarna Beslut: Högskolestyrelsen 2011-12-15 Reviderad: 2013-12-19, 2014-12-15 Dnr: DUC 2011/2027/10 Gäller fr o m: 2014-12-15 Ersätter: Arbetsordning, DUC 2011/2027/10, 2013-12-19

Läs mer

Nämnden för utbildningsvetenskap

Nämnden för utbildningsvetenskap Protokoll Sammanträdesdatum 2010-01-20 2010-01-21 Nämnden för utbildningsvetenskap Närvarande Ledamöter: Per Gerrevall, ordförande Inger Edfors, vice ordförande Brita Johansson-Cederblad, ledamot Maria

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 14 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 14 1(6) Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 14 1(6) Tid: kl.13.35 16.05 Plats: Sammanträdesrum Storan, Storgatan 43. NÄRVARANDE Ledamöter: Företrädare för lärarna Dahl Eva-Lena Franzén Bengt Kärrqvist Christina Nilsson

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DISPUTATIONER VID HUMANISTISKA FAKULTETEN

RIKTLINJER FÖR DISPUTATIONER VID HUMANISTISKA FAKULTETEN 1 (5) BESLUT 2014-05-06 Humanistiska fakultetsnämnden Dnr SU FV-1.1.2-2802-13 RIKTLINJER FÖR DISPUTATIONER VID HUMANISTISKA FAKULTETEN Fastställda av Humanistiska fakultetsnämnden 2013-12-10 och reviderade

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (7) Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden 2014-07-01--2017-06-30 1 Bakgrund Innevarande mandatperiod för fakultetsnämndernas ledamöter löper

Läs mer

Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning av lärarutbildningarna

Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning av lärarutbildningarna Universitetsledningens stab Magnus Petersson PM 1 / 2 2016-05-25 dnr V 2016/462 Universitetsstyrelsen Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning

Läs mer

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF)

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF) Stadgar SULF:s Professorers Förening (SPF) Innehåll Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 3 2 Organisation 3 3 Regler för beslut och val 3 Ombudsmöte 4 Ombudsmöte 4 5 Ombudsmötets sammansättning 4 6 Närvarorätt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DISPUTATIONER VID HUMANISTISKA FAKULTETEN

RIKTLINJER FÖR DISPUTATIONER VID HUMANISTISKA FAKULTETEN 1 (6) BESLUT 2014-09-02 Humanistiska fakultetsnämnden Dnr SU FV-1.1.2-2802-13 RIKTLINJER FÖR DISPUTATIONER VID HUMANISTISKA FAKULTETEN Fastställda av Humanistiska fakultetsnämnden 2013-12-10, reviderade

Läs mer

Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26.

Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26. Medicinska fakulteten Fakultetsnämnden 2011-12-05 Dnr 100-2758-11 Sid 1 (6) Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26. Fakultetsnämnd Fakultetsnämndens

Läs mer

Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014

Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014 Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014 Råd för utbildning på grund- och avancerad nivå Fakulteten för humanvetenskap Fastställd 2012-05-23 Reviderat 2013-04-08 Dnr MIUN 2012/895 1. Inledning

Läs mer

verksamheten (ersättare för Björn Gerdle)

verksamheten (ersättare för Björn Gerdle) Sida 1 av 5 Närvarande Ledamöter Johan Dabrosin Söderholm Johanna Dahlberg Fredrik Elinder Ulrika Englund Lena Jonasson Karin Kjellgren Oskar Lyding Anita McAllister Nina Nelson Karin Sandström Mikael

Läs mer

Eriksson, Susanne Hanstorp, Dag ( 1-4, 6-7) Madjarova, Jana Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie

Eriksson, Susanne Hanstorp, Dag ( 1-4, 6-7) Madjarova, Jana Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie nr 5 Närvarande Ledamöter: Övriga: Företrädare för verksamheten Ahlberg, Elisabet Wetterberg, Ola Chen, Deliang Eriksson, Susanne Hanstorp, Dag ( 1-4, 6-7) Madjarova, Jana Nyman, Gunnar Olsson, Ann-Sofie

Läs mer

Sametingets arbetsordningar Sametinget Box Kiruna Tfn

Sametingets arbetsordningar Sametinget Box Kiruna Tfn Sametingets arbetsordningar Sametinget Box 90 981 22 Kiruna Tfn 0980-780 30 Arbetsordning 1 för Sametingets styrelse och nämnder beslutad den 23-26 oktober 2012 2 Allmänt 1 Sametingets plenum ska bland

Läs mer

Anställningsformer för doktorander

Anställningsformer för doktorander 2007-04-02 BESLUT LiU 455/07-50 1(1) Anställningsformer för doktorander Med hänvisning till föreliggande skriftligt underlag beslutar universitetsstyrelsen härmed att utbildningsbidrag fr o m 1 juli 2007

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Antaget av direktionen för Lapplands kommunalförbund 2009-06-22, 33 Verksamhetsområde 1 Gymnasienämnden för Lapplands gymnasium fullgör Gällivare, Jokkmokks,

Läs mer

Riktlinjer för antagning av excellent lärare

Riktlinjer för antagning av excellent lärare Dnr 2011/82 Riktlinjer för antagning av excellent lärare vid teologiska fakulteten Avsändare/Fastställd av teologiska fakultetsnämnden 2012-05-31 senast reviderad 2014-03-11 Innehållsförteckning A. Nämnd

Läs mer

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Dnr G 213 4367/07 Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Nedanstående riktlinjer är antagna av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens sammanträde

Läs mer

I. Validering av nya program med examen på grundnivå och/eller avancerad nivå

I. Validering av nya program med examen på grundnivå och/eller avancerad nivå 1 I. Validering av nya program med examen på grundnivå och/eller avancerad nivå Validering av nya program är ett grundläggande element i kvalitetssäkringsarbetet vid Lunds universitet. Förutsättningarna

Läs mer

UNIVERSITETET I LINKÖPING BESLUT Dnr: LiU 877/98-10 Universitetsstyrelsen Rektor

UNIVERSITETET I LINKÖPING BESLUT Dnr: LiU 877/98-10 Universitetsstyrelsen Rektor Sid 1 (6) UNIVERSITETET I LINKÖPING BESLUT Dnr: LiU 877/98-10 Universitetsstyrelsen 1998-06-17 Rektor 1999-01-20 GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEUTBILDNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. Den grundläggande högskoleutbildningen

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-12-19, dnr 4816/07-300 Träder i kraft 2008-01-01 2 Innehåll Tillgodoräknande vid KI...

Läs mer

AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING

AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Dnr 313-15 AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete

Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Protokoll Sammanträdesdatum: 111205 Institutionsstyrelsen- Socialt arbete Ledamöter: Närvarande: Jan Petersson, ordförande Marie Albertsson, lärarrepresentant, Sandra Karlsson, studeranderepresentant Kalmar

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå FÖRESKRIFTER 1 2013-06-15 Dnr LS 2012/719 Styrelsen Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-06-15, XX. Med stöd av 6 kap. 3 högskoleförordningen (1993:100)

Läs mer

Plats: Högskolan i Borås, A 523. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin

Plats: Högskolan i Borås, A 523. Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin 1 (7) Tid: Kl. 9.00-12.30 Plats: Högskolan i Borås, A 523 Närvarande ledamöter: Anita Varga ordförande Anna Hellén Elisabeth Persson Kristina Bartley Maria Ferlin Frånvarande: Studentrepresentant 1 vakant

Läs mer

Högskolan i Gävle Bil 7:1 Ledningskansliet 2010-02-17 H-G Johansson Dnr 17-102/04 Fastställt Högskolestyrelsen 2010-02-19

Högskolan i Gävle Bil 7:1 Ledningskansliet 2010-02-17 H-G Johansson Dnr 17-102/04 Fastställt Högskolestyrelsen 2010-02-19 1(6) Högskolan i Gävle Bil 7:1 Ledningskansliet 2010-02-17 H-G Johansson Dnr 17-102/04 Fastställt Högskolestyrelsen 2010-02-19 Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle Högskolestyrelsens sammansättning

Läs mer