Brukarstyrd brukarrevision

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brukarstyrd brukarrevision"

Transkript

1 1) Födelseår: 2) Kön: Brukarstyrd brukarrevision»jag var tvek sam när jag av Landstinget i Värmlands öppenvårdspsykiatri ) Vilken psykiatrisk öppenvårdsmottagning är du inskriven vid? Arvika Hagfors Karlstad Kristinehamn Säffle/Grums Torsby 4) Hur fungerar följande kontaktvägar med öppenvårdspsykiatrin för dig? Besöka receptionen Brev Mail Mina Vårdkontakter på internet SMS Telefon Annan kontaktväg: kom hit första gån gen men det bemö tan det jag fick, gjorde att öp pen-psykiatrin blev en oas ett vat ten hål där mina pro blem både lyf tes av mina ax lar och för min skades.«mycket bra 1 Ganska bra Ganska dåligt Mycket dåligt På uppdrag av Landstinget i Värmlands Division Psykiatri och i samarbete med FoU Välfärd Värmland Kommentar:... 5) Hur fungerar det för dig att komma i kontakt med öppenvårdspsykiatrin angående: Intyg Recept Vårdbesök Var med och påverka och förbättra psykiatrin! Den här undersökningen syftar till att ta reda på hur patienter upplever kvalitetenpå öppenvårdspsykiatrini Värmland. Undersökningen är en brukarstyrd brukarrevision vilket innebär att vi som utför den har egna erfarenheter av att vara patienter i psykiatrin eller anhöriga till patienter. Landstinget i Värmland har beställt undersökningen. Den samordnas av FoU Välfärd Värmland (FoU står för forskning och utveckling) och utförs av oss som är en grupp på 10 brukarrevisorer. Vi vill ta reda på vad brukare av psykiatrin tycker om verksamheten. Eftersom vi själva är brukare/patienter eller anhöriga har vi mycket erfarenhetsbaserad kunskapatt utgå från när vi formuleratfrågor. Våra erfarenheter kommer också att vara till nytta när vi ska analysera svaren. Valid Kvinna Man Missing System Valid Arvika Hagfors Karlstad Kristinehamn Säffle/Grums Torsby Missing System Det vi hoppas undersökningen kommer bidra till är en ökad kvalitetinom öppenvårdspsykiatrin utifrån era synpunkter. Mycket bra Statistik över bakgrundsvariabler Ålder (113-F1) N Valid Missing Mean Minimum Maximum Percentiles Ganska bra , ,00 40,00 51,00 F2. Kön Frequency Percent Valid Percent ,1 69,6 69, ,2 30,4 100, ,3 100,0 3, ,0 Ganska dåligt»öppenvårds psyki a trin har sto ra brister där det krävs att du är enoerhört frisk per son för att stri da för den vård du har rätt till. Det finns in gen vård pla ne ring och in gen uppföljning.«mycket dåligt Ditt deltagande är frivilligt. Vi är dock tacksammaom alla frågor besvaras då varje svar gör skillnad. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. Det kommer inte att gå att identifiera vem som har fyllt i enkäten då vi valt frågor som inte röjer någons identitet. Resultatet kommerattredovisas som gruppresultat. Frequency Percent Valid Percent 41 9,7 9,8 9, ,0 12,2 22, ,7 42,3 64, ,0 20,3 84,7 33 7,8 7,9 92,6 31 7,3 7,4 100, ,6 100,0 6 1, ,0 Enkätendu har framför dig innehåller29 frågor och alla frågor har olika svarsalternativ. Kryssaidet svar som passar bäst för dig. Efter varje fråga finns tom rad ifall du vill kommentera mer. Frågorna gäller dinkontakt med din öppenpsykiatriskamottagning under de senaste 12 månaderna. Ifylld enkät stoppas i medföljande kuvert och läggs postlådan (porto betalt), eller lämnas in på närmaste öppenpsykiatriska s oktober Kommentar:... Om du även, ellerhellre, vill ge dina svar muntligt finns det möjlighet att bli in telefon. Telefonintervjuerna kommer ta cirka 30 minuter och utgå från de fråg enkäten. Att delta i intervju är helt frivilligt och är ett alternativt eller kompl svara på frågorna. Även vid intervjun garanteras att dina svar behandlas ko resultatet kommerpresenteras som gruppresultat. Intervjuerna kommer äga rum under eftermiddagarna 13 och 14 nove intresserad av att medverka i telefonintervju kontakta projektsamord mail eller telefon för tidsbokning senast 8 november. Du är även välkommen att kontakta oss om du har frågor om u Tel: ost: Rapport.indd :10:33

2 Sida 2 av 88 Brukarrevisorer Andrew Wegeriff Bertil Pettersson Karin Skov Katarina Grim samordnare Mia Carlström Susanne Mellqvist Tova Sjödin Urban Larsson Verona Ericsson Åsa Lundin Rapport.indd :10:33

3 Sida 3 av 88 Innehåll 1. Inledning Syfte Metod Revisionens början Rekrytering och utbildning av revisorer Val av metod Förankringsarbete på mottagningarna Enkätkonstruktion Urval Datainsamling Intervjuer Kvantitativ analys Kvalitativ analys Bortfall Resultat Kvalitativt resultat Kvantitativt resultat Diskussion Resultatdiskussion Metoddiskussion Referenser Bilaga 1. Följebrev Bilaga 2. Enkät Bilaga 3. Korstabeller Rapport.indd :10:33

4 Sida 4 av Inledning Brukarstyrd brukarrevision definieras enligt Riksför bundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) och Schizo fre ni förbun det i Jakobsson Lund & Rosenberg (2007) som»en granskning av en enhet eller en verksamhet som ger vård, stöd eller service till personer med psykiska funktionshinder som utförs av brukare och/eller närstående.«. Begreppet brukare syftar till personer som på något sätt brukar en verksamhet. Verdandi beskriver begreppet som»brukare är inte en egenskap utan en relation/roll till en viss verksamhet/område«(verdandi, 2012). Metoden User Focused Monitoring (UFM), som 1996 utveck la des av en grupp brittiska brukare av psykiatrisk vård och stöd, definierar brukarstyrd brukarrevision enligt följande:»projektet leds och kontrolleras av brukare. De be stäm mer forskningsfråga och gör material insaml ing och analys. Om projektet inte kan ha en samordnare med egen erfarenhet av psykisk ohälsa är det viktigt att samordnaren har en stor förståelse för och engagemang i frågan om brukar inflytande. Den grupp som utför projektet skall ock så ha stort självbestämmande och kunna sköta materialinsamling, analys, och publicering av resultat utan inblandning från andra parter.«(jakobsson Lund & Rosenberg, 2007) I Sverige har det bedrivits brukarstyrda brukar revisio ner inom psykiatrin och socialpsykiatrin sedan slutet av 1990-talet. Men trots att brukarrevisioner alltså har til läm pats runt om i Sverige i flertalet år är det fort faran de ett re lativt okänt arbetssätt. Det finns dock på sena re år en till tagande förståelse för att brukares och an hö ri gas egna er far enheter ger ett perspektiv som är o um bär ligt för kun skaps- och kvalitetsutvecklingen och att det ta perspektiv bör värderas lika högt som den ve Rapport.indd :10:33

5 Sida 5 av 88 ten skap li ga kunskapen och den professionelles kun skap (Socialstyrelsen, 2011). Ett ökat tryck gällande brukarinflytande finns således inom vår den utfärdat av Socialstyrelsen, som menar att bru ka re och anhörigas perspektiv ska involveras. Det ta har bidragit till en ökning av brukarstyrda bru kar re vi sio ner. Så även i Värmland. Beställare av denna brukar re vision är Landstinget i Värmland Division psykiatri. Upp dra get gavs till FoU Välfärd Värmland i februari 2013 och skul le genomföras under hösten samma år. Då bru karstyr da brukarrevisioner är ett tämligen outforskat områ de i Värmland har detta uppdrag formen av en pilotstu die. Att det är en pilotstudie innebär att det är en för sta undersökning som till viss del syftar till att prova ar bets sättet. Uppdraget som gavs till FoU Välfärd Värmland var att ge nom en brukarstyrd brukarrevision genomföra en unders ökning av öppenvårdspsykiatrin för vuxna i Värmland. Undersökningen skulle lyfta brukarnas åsikter om och upplevelser av vården. 1.1 Syfte Syftet med denna brukarrevision av den psykiatriska öp pen vården i Värmland är att verksamheten ska få ta del av brukarnas det vill säga patienternas och de när stå endes erfarenhetsbaserade kunskap och få känne dom om deras synpunkter och önskemål. Re vi sionens syf te är därmed att göra brukare och an höriga del ak tiga i verk sam hets ut veck lin gen, detta ge nom att deras er faren heter synliggör eventuella förbättrings om råden ur ett brukarperspektiv. Rapport.indd :10:33

6 Sida 6 av Metod 2.1 Revisionens början När FoU Välfärd Värmland fick uppdraget att genomföra en brukarstyrd brukarrevision utsågs Katarina Grim och Therese Karlsson, båda vid FoU Välfärd Värmland, till pro jektets samordnare. (Therese Karlssons uppdrag tog dock slut redan i september 2013.) De har båda er far enhet av psykisk ohälsa, vilket bidrog till en stadig grund i det fortsatta arbetet med brukarstyrning av bru kar revi sio nen. Inför uppdraget sattes det även ihop en re ferens grupp bestående av personer med både brukar- och an hörigperspektiv. Denna referensgrupp fungerade som boll plank för samordnarna då de utformade en plan för ge nomförandet av uppdraget. 2.2 Rekrytering och utbildning av revisorer Genom brukar- och intresseorganisationer för per so ner med psykisk ohälsa och anhöriga i Värmland re kry te rades under försommaren 2013 elva medlemmar till re vi sionsgrup pen. Rekryteringsprocessen genomfördes med fokus på gruppens heterogenitet gällande erfarenhet, kön och geografiskt distrikt. Gruppen kom därigenom att bestå av individer med personlig erfarenhet av psykisk ohälsa, individer med er faren het av psykisk ohälsa hos anhöriga samt individer med er farenhet av psykisk ohälsa både personligen och hos an höriga. Åtta gruppmedlemmar kommer från Karlstad och resterande tre från Munkfors, Kristinehamn och Årjäng. Sju av deltagarna är kvinnor och fyra är män. Under hösten valde två av revisorerna att lämna re visionen, var för den slutgiltiga revisionsgruppen består av nio personer. Revisorerna gick gemensamt en utbildning som or gani serades av revisionens samordnare. Utbildningen omfat tade sex halvdagar där revisorerna fick en in blick i for sk nings metodik, föreläsningar om olika för re vi sionen re le van ta lagar samt ta del av Landstingets kvalitets doku ment. Inom ramen för utbildningen påbörjades ock så Rapport.indd :10:33

7 Sida 7 av 88 utformningen av den enkät som sedan delades ut på mottag ningarna. När utbildningen genomförts kon sta terades det att mycket av den kompetens revisionen kräv de fanns representerad i gruppen. 2.3 Val av metod Valet av metod genomfördes inte av revisionsgruppen, utan av samordnarna i samråd med referensgruppen som fan ns till hands i planeringsstadiet. Då undersökningen syf tar till att nå så många personer som möjligt blev valet att huvudsakligen använda en kvantitativ metod. Den valda kvantitativa metoden blev en enkätundersökning, för med en enkät ges en stor datamängd och många frågor kan täckas in. Utöver den enkätundersökning som genomfördes gavs det möjlighet för respondenterna att ställa upp på te lefon intervju. Information gällande intervjuer gavs på följe brevet till den enkät som delades ut och uppmanade re spon den terna att ta kontakt med vår samordnare om de vil le bli intervjuade. Tanken med att erbjuda det ta al terna tiv var att ge de medverkande en chans att kom plettera sina en kätsvar, men också att ge de som inte upplever sig villiga/förmögna att uttrycka sig i skrift en chans att medverka. 2.4 Förankringsarbete på mottagningarna För att förankra revisionen för personalen på de olika mot tag nin garna åkte gruppens samordnare samt några i grup pen, då det fanns möjlighet, ut och presenterade re vi sio nen. Det gavs instruktioner gällande utdelningen av en käten, att den skulle delas ut i receptionen av receptionisterna. 2.5 Enkätkonstruktion Konstruktionen av enkätens frågor och svarsalternativ hade sin utgångspunkt i revisorernas egna erfarenheter. Frå gor na arbetades mestadels fram i mindre grupper där det gavs utrymme för många diskussioner. I dis kus sionerna framkom de olika områden som revisorerna ansåg Rapport.indd :10:33

8 Sida 8 av 88 vik ti gast. Dessa lyftes sedan i den stora gruppen med alla re vi sor erna närvarande. Här fortsatte diskussionerna och om rå dena kom att forma de teman som samtliga i gruppen var överens om skulle finnas med i enkäten. Uti från des sa utformades enkätens frågor. De frågor som slutligen utgjorde enkäten var således definierade och formu lerade av samtliga i gruppen och stor vikt lades vid for mu leringar, då dessa är direkt avgörande för huruvida re spon denterna ska kunna förstå och besvara vad vi frågar efter. Även svarsalternativen, vilka som skulle finnas och hur de skulle vara formulerade, diskuterades flitigt. Det beslutades också att det efter varje fråga i enkäten skul le finnas två tomma rader där de medverkande kunde ge sina egna kommentarer. Sist i enkäten lämnades också ett utökat utrymme för kommentarer, där de medverk ande uppmanades att uttrycka sina eventuella synpunk ter, både om enkäten i sig och sammantaget om den ak tu ella mottagningen. Innan tryckningen av den färdiga enkäten testades ett första utkast på en klass sociologistudenter vid Karl stads Universitet. Denna erfarenhet och studenternas syn punkter föranledde sedan vissa omarbetningar. 2.6 Urval Populationen för denna undersökning är alla de personer som vid tiden för undersökningen är inskrivna vid någon av länets öppenvårdspsykiatriska mottagningar. Då det be stäm des att datainsamlingen skulle ske under två på var an dra följande veckor kom vårt urval att vara alla de bru kare som under denna tidsperiod besökte någon av mot tag ningarna. Alla brukare som under dessa två veckor besökte någon av mottagningarna erbjöds således i re cep tionen en enkät. Naturligtvis var deltagande i un dersök nin gen helt frivilligt. Detta poängterades både i vårt för ank ringsarbete på mottagningarna och i följebrevet till enkäten. 2.7 Datainsamling Som nämnts ovan skedde datainsamlingen under två veckors tid och enkäten delades ut i receptionerna på mot Rapport.indd :10:33

9 Sida 9 av 88 tag nin garna av receptionisterna. Samtliga enkäter delades ut tillsammans med ett följebrev (Bilaga 1. Följebrev sidan 52) samt ett frankerat svars kuvert. På varje mottagning där en kä ter delades ut fan ns en svarslåda utställd, för ifyllda en kä ter. Det var allt så möjligt för respondenterna att retur nera sina ifyllda en kä ter antingen via brev eller på sin mottagning. Under undersökningsperioden var två till tre revi so rer un der tre halvdagar närvarande på de olika mot tag ningar na. En tanke med detta var att finnas till hands för att sva ra på eventuella frågor om undersökningen. En an nan tan ke var att med vår närvaro förtydliga att un der sök ningen var brukarstyrd. För att undvika even tu ella etiska di lem man närvarade ingen av revisorerna på den mottagning de själva var inskrivna vid. 2.8 Intervjuer Intervjuerna byggde på enkäten, ingen intervjuguide utform ades då intervjuerna skulle utgå från enkäten. 2.9 Kvantitativ analys En tidsbegränsning sattes för hur länge revisionen skulle in vän ta fler ifyllda enkäter. Denna sattes till knappt tre vec kor efter det att utdelningsperioden upphört. Då den na pe ri od nått sitt slut samlades samtliga enkäter som kommit in, antingen via post eller via de svarslådor som stått ute på mottagningarna, samman. Ett dataset kon stru er a des i SPSS, i vilket samtliga enkätsvar från de allt som allt 424 besvarade enkäterna fördes in. Utifrån det fullständiga datasetet konstruerades enkla fre kvens tabeller, diagram och signifikanstest (chi 2 -test) över frågorna, och dessa studerades och diskuterades se dan inom revisionsgruppen. I dessa diskussioner be sluta de revisionsgruppen gemensamt vilka resultat som var vik ti gast att lyfta, först i den muntliga presentation som framf ör des till Landstingets ledningsgrupp vid de ras möte den 17/ , och sedan i denna rapport. Fo kus la des vid att försöka lyfta fram de resultat som grup pen, då med stöd också i sina egna erfarenheter av Rapport.indd :10:33

10 Sida 10 av 88 öp pen vårds psy ki a trin, såg som viktigast för den sam mantagna upp le vel sen av vårdens funktionalitet och kvalitet. Det be slu ta des också att resultat av samtliga frågor oavkortat skul le bifogas till rapporten som en bilaga (Bilaga 3. Korstabeller sidan 61), för att på så vis undvika att fokus en dast lades på de frågor som presenteras i resultatet. Då Landstinget önskade att få resultaten presenterade på ett sätt som gjorde det möjligt att göra jämförelser mel lan de olika mottagningarna delades resultaten upp på detta sätt. I de samlade data som finns som bilaga till denna rapport är samtliga frågor korstabulerade mot mot tag ning. Med andra ord är resultaten uppdelade efter re spek tive mottagning. I de diagram som presenteras i re sul tat delen i denna rapport redovisas resultat både för varje mottagning och för Landstinget som helhet. För att öka överskådligheten i de diagram som konstruerats har också vissa förenklingar och sammanslagningar av re sul tat gjorts (se Om diagrammen sidan 18 för en beskrivning av dessa) Kvalitativ analys En kvalitativ analys genomfördes, genom en tematisering, av intervjutranskriberingar och de kommentarer responden ter skrivit ned i enkäterna. Sammantaget förekom kom men ta rer i 240 av de totalt 424 besvarade enkäterna. Det kvalitativa materialet analyserades med syfte att lyf ta de aspekter av respondenternas upplevelser kring öp pen vårds psykiatrin som inte framkom i den kvan ti tativa de len av analysen. I 100 av de kommenterade en käter na fungerade kommentarerna endast som förtydligande av enkätsvaren, varför dessa uteslöts från analysen. Den kva li ta ti va analysen fokuserade alltså endast på den del av en käterna där respondenterna nämnt andra aspek ter av öp pen vården än de som behandlades i själva en kätfrå gorna. Tanken med detta är att bidra med både bredd och djup i analysen, eftersom vi på detta sätt inkluderar aspek ter av respondenternas svar som annars hade gått förlorade. Tematiseringen innebar att den insamlade datan genom lästes ett flertal gånger och för varje genom läs ning Rapport.indd :10:33

11 Sida 11 av 88 an tec kna des koder, det vill säga ord som upp kom fler ta let gån ger i enkätkommentarerna/intervju tran skri be ringarna. De koder som framkom bildade sedan proto te man (pre li mi nära teman) som beskrev det koderna stod för. De prototeman som formulerades användes se dan som en utgångspunkt då data lästes igenom än en gång för att säkerställa att de stämde överens med vad re sponden terna skrivit/sagt. Efter denna genom läs ning for mule rades sedan de slutgiltiga teman, vilka pre sen te ras i re sul tat delen i denna rapport. För att stärka dessa slutgil ti ga teman används citat som även de presenteras i resultatdelen Bortfall t delades 966 enkäter ut, och 424 besvarades. Detta ger en mätbar svarsfrekvens på knappt 44 procent. Det är viktigt att notera att detta dock inte utgör 44 pro cent av samtliga besökande vid mottagningarna under den under sökta tvåveckorsperioden. Inte alls alla besök are har mot ta git en enkät. Det har varit möjligt för be sök are vid mot tag nin garna att tacka nej till enkät då de er bju dits en av receptionist, och det är inte heller o tänk bart att re ceptio ni ster ibland missat att erbjuda be sök are en en kät. För att kunna bedöma exakt hur stor del av samt li ga besökare vid mottagningarna som de 424 be svar ade enkä ter na faktiskt utgör krävs siffror på hur många unika besökare de olika mottagningarna haft under ut delnings perioden, och detta har revisionen inte lyckats få av Lands tinget. Uppskattningar baserade på tillgänglig stati stik pekar dock på att det troligtvis rör sig om om kring 2000 besökare, vilket skulle placera den egentliga svarsfre kven sen någonstans mellan 20 och 25 procent. Det finns även ett visst internt bortfall, då några respond enter valt att inte svara på alla frågor i enkäten. I re sul tat delen finns därför angett för varje fråga som presen teras exakt hur många som svarat på just den frågan. Rapport.indd :10:33

12 Sida 12 av Resultat 3.1 Kvalitativt resultat Det kvalitativa resultatet bygger på de kommentarer som framkom i enkäterna samt de intervjuer som genom fördes. Det kvalitativa resultatet kommer här nedan att presenteras utifrån tre teman: läkare, trygghet och löften Läkare Något som har framkommit gällande läkare är den ut talade bristen på läkare som finns idag, vilket leder till en stor andel så kallade hyr-/stafettläkare. Respondenterna upp lever närvaron av dessa som otrygg då det leder till en av saknad av kontinuitet:»jag har blivit runt skickad till olika läkare vilket blir väldigt otryggt för någon som mår psykiskt dåligt. Vore bra om man fick komma till samma under en längre tid.det är aldrig samma läkare, dom kan ha olika åsikter.«det framkommer även bristande förtroende beroende på språksvårigheter, detta dels på grund av att läkare och respondenter kan ha olika bakgrund och kultur, men också då respondenterna upplever ett stort språk från lä karna. Det saknas ett språk där de kan möta läkarna och uppnå en gemytlig förståelse.»vissa läkare borde ta några extra kurser i pedagogik och äta upp sitt prestige-tänk lite.«otryggheten grundar sig även i osäkerhet från responden terna gällande sina mediciner:»ätit mediciner sedan jag var 12 år gammal och den fungerar fortfarande inte, dvs den fungerar dåligt, vilket dom är ovilliga att hjälpa till med!«rapport.indd :10:33

13 Sida 13 av 88 Respondenterna har i stor utsträckning ingen egen läka re som de kan bygga en trygg relation med och upplever då en anonymitet:»dom är inte insatta i min sjukdom & jag tycker inte att jag erbjuds hjälp.«respondenterna tvivlar på hur insatta hyrläkare är i just deras ärende. Det upplevs som svårt att lita på läkarna och då också medicinerna de skriver ut. Upp följning av me di ciner beskrivs som obefintlig:»har aldrig fått uppföljning på 14 år.«detta genererar en omfattande osäkerhet från responden ternas sida, samt en motvillig attityd till medicinerna Trygghet Respondenterna beskriver tryggheten på de olika mottagnin garna utifrån olika aspekter: trygghet i miljön, trygghet i bemötande och trygghet i medicinering. Då det ovan re dan har beskrivits huruvida respondenterna upplever trygg het angående sina mediciner kommer det inte att lyftas här. Det beskrivs i kommentarerna hur miljön på de olika mot tag ningarna upplevs avseende trygghet; det fram kommer att den känns otrygg och utlämnande:»är ofta orolig vid besök.«det som beskrivs som utlämnande handlar om ly hördhet och insyn främst vid reception, men också vid in gången till mottagningarna.»skulle vilja ha insynsskydd i väntrummet samt lite mer avskildhet i väntrummet, ska man sitta länge i väntrummet vill man inte att alla som går utanför ser en.väldigt svårt att vara diskret med vart man ska, när entrén är så väldigt öppen, skulle helst vilja smita in via en bakdörr.«rapport.indd :10:33

14 Sida 14 av 88 En annan aspekt som har tagits upp gällande miljön är en stress kring parkeringar. Det uttrycks en önskan om fler parkeringar:»för lite parkering.parkering ganska dålig.«när det beskrivs huruvida det finns trygghet i bemötande framkommer en stor variation hos respon den terna. En del respondenter beskriver bemötandet som bristande, då de upplever att det saknas empati, genuinitet och medmän sklig het i möten med olika behandlare, läkare samt an nan personal på mottagningarna:»stark brist på empati och djupare förståelse.«medan andra respondenter beskriver bemötandet på ett helt annat sätt, de känner sig väl omhändertagna och upp le ver ett lugn gentemot möten med behandlare, läkare och annan personal:»har aldrig mötts av stressig personal, vilket är väldigt positivt. Åtminstone visar dom inte det gentemot mig. Jag upplever ett skönt lugn och behandlas med respekt och ödmjukhet, kan vara mig själv.«således uttrycker dessa respondenter sin kontakt med öp pen vårdspsykiatrin som helhet med mer positiva ord:»jag var tveksam när jag kom hit första gången men det bemötandet jag fick, gjorde att öppenpsykiatrin blev en oas ett vattenhål där mina problem både lyftes av mina axlar och förminskades.«de upplever ett förtroende och en trygghet för öppenvårds psykiatrin, de beskriver sig själva som hjälpta av och i ett bättre tillstånd än innan de kom i kontakt med den. Re spon denterna uttrycker en tacksamhet för de insatser som erbjuds och det genuina bemötande de omhändertas med: Rapport.indd :10:33

15 Sida 15 av 88»Jag är så jätteglad över all hjälp jag får ifrån er! Jag skulle inte levt idag utan er hjälp.bra personal, mycket fina och underbara andra patienter, lugn och ro. Fina minnen!«3.1.3 Löften Respondenterna upplever att de ges flertalet löften gällande behandlare, behandling, uppföljning, utredning samt tider. Det som här benämns som löften kan vara sådant som remisser de själva upplever att de har fått eller bli vit tillsagda att de ska få, att behandlare ska ta kontakt med brukaren, att de ska få någon specifik behandling, etc. Det lyfts en rådande brist gällande huruvida dessa löf ten uppfylls, det framkommer till exempel väntetider på fler talet år:»extrem lång väntetid för att få tid första gången.«respondenterna uppvisar en förståelse för den brist på resurser som finns idag samtidigt som de trycker på hur viktigt det är för dem att de ska få den hjälp de blivit lovade:»dock har jag vid flera tillfällen glömts bort och inte fått någon läkartid.«det beskrivs en direkt koppling mellan denna väntan och respondenternas mående. Respondenterna upplever det som att de inte är prioriterade då de själva inser vilken skillnad den utlovade hjälpen skulle ha för dem och de ras liv, men att de trots det inte får den:»har man inte rätt att få en uppföljande läkare, då man mår dåligt och äter olika mediciner? Det finns inga, får jag till svar.öppenvårdspsykiatrin har stora brister där det krävs att du är en oerhört frisk person för att strida för den vård du har rätt till. Det finns ingen vårdplanering och ingen uppföljning.«rapport.indd :10:33

16 Sida 16 av 88 Respondenterna uttrycker en längtan efter en vård som möter dem på deras nivå, där de kan känna sig trygga, sedda, prioriterade och framför allt känna sig som människor. Rapport.indd :10:33

17 Sida 17 av Kvantitativt resultat De kvantitativa resultaten bygger på besvarade enkät frågor. Då vår enkät (se Bilaga 2. Enkät sidan 54) bestod av 29 kvan ti ta tiva frågor, varav flera hade många variabler, är de kvanti ta tiva resultaten omfattande. Vi har därför valt att här i diagram och text presentera och diskutera den del av dessa resultat som vi brukarrevisorer anser vara vik ti gast. För den som själv vill studera resultaten närmare i obearbetad form, det vill säga i enkla kors tabeller, fin ns sådana för samtliga delfrågor bifogade i slutet på den na rapport (Bilaga 3. Korstabeller sidan 61) Om respondenterna Resultaten bygger på enkätsvar från sammanlagt 424 respon den ter. Av dessa är 293 (69,1 %) kvinnor, 128 (30,2 %) män, och 3 (0,7 %) har valt att inte svara på frågan om kön. Respondenternas ålder sträcker sig från 18 till 84 år, och deras medelålder är 40,6 år. I tabellen nedan syns den exakta fördelningen av respondenter mellan de sex mottagningarna. 1 Tabell 1. Fördelning av respondenter mellan mottagningarna. Mottagning Antal respondenter Andel av samtliga respondenter (%) Arvika 41 9,7 Hagfors 51 12,0 Karlstad ,7 Kristinehamn 85 20,0 Säffle/Grums 33 7,8 Torsby 31 7,3 Okänd mottagning 6 1,4 t ,0 Den största andelen respondenter är inskrivna vid mottag nin gen i Karlstad, vilket har att göra med att det är den överlägset största mottagningen. Därefter kommer i ord ning efter antal respondenter mottagningarna i Kri stine hamn, Hagfors, Arvika, Säffle/Grums och Torsby. Av ta bel len framgår att 6 personer valt att inte svara på frågan om vilken av mottagningarna de är inskrivna vid. 1 Notera att mottagningarna i Säffle och Grums i både enkät och resultat hanteras som en enhet, trots att det rör sig om två mottagningar. Detta beror på att mottagningen i Grums har så få besökande att vi inte ansåg det meningsfullt att separera de två. Rapport.indd :10:34

18 Sida 18 av Om diagrammen Diagrammen som presenteras i denna rapport har vissa ge men sam ma drag som det inledningsvis kan vara bra att för klara. På grund av det redan noterade interna bortfallet står det noterat för varje separat diagram hur många som sva rat på just den aktuella frågan. Antalet respondenter sym bo li seras av den N-variabel som står över varje diagram. Alla enkätens huvudfrågor har ett svarsalternativ som he ter. Detta alternativ inkluderades därför att re vi so rer na ansåg det viktigt att det skulle finnas ett svars al ter na tiv även för den som inte tyckte att den kunde sva ra på frågan, så att ingen skulle känna sig exkluderad av frå gan. Eftersom de som svarat på en fråga ju svarat att de inte har en åsikt i frågan, har vi i konstruk tio nen av diagrammen räknat bort dessa svar. Den svars fre kvens, det vill säga det N-värde, som pre sen teras för var je diagram är alltså inte antalet respondenter som svarat på den aktuella frågan utan, som vi kallar det, har svarat aktivt på den. Bredvid N-värdet står också ett p-värde. P är här ett mått på statistisk signifikans. Det vill säga ett mått på hur stor risk det finns för att de skillnader i resultat som upp vi sas inom en korstabell (som är det våra dia gram byg ger på) beror på slumpen. Man brukar tala om tre nivåer av statistisk signifikans: 0,05; 0,01 och 0,001. Des sa representerar en chans på 20, 100 och 1000 att upp vi sade resultat beror på slumpen. Ur ett sig ni fi kans per spek tiv är därmed ett p-värde på 0,001 eller mindre det bäs ta, då det representerar den min sta sta tis ti ska osäk er he ten. I andra ändan av skalan, det vill säga vid p-värden över 0,05, är den statistiska osä ker heten stor. Notera dock att den statistiska signifikans som uppges för varje dia gram endast gäller det inbördes förhållandet mellan mot tag nin garna, och inte stapeln längst till höger i varje dia gram, som representerar samtliga respondenter som ak tivt har svarat på frågan. Rapport.indd :10:34

19 Sida 19 av 88 Slutligen har i samtliga frågor med fyra svarsalternativ dessa slagits samman till tre staplar i diagrammen. I enkä ten försökte vi i möjligaste mån att inte erbjuda re sponden terna något neutralt svarsalternativ. Med andra ord er bjöd vi ett jämnt antal aktiva svarsalternativ, i de flesta fall fyra. Det fanns inget varken eller -alternativ, utan i stäl let fick respondenten välja mellan exempelvis Mycket bra, Ganska bra, Ganska dåligt och Mycket dåligt. När man gör på detta vis tenderar det något positivare al ter na tivet av de två mittersta, det vill i det här fallet säga Ganska bra -alternativet, att av respondenterna be han dlas som det neutrala. Det är oftast lättare att svara aningen positivt än aningen negativt. Därför har vi i dia gram men hanterat det positivaste resultatet för sig, det neutrala för sig, och de två negativa tillsammans. På detta vis har vi fått tre separata svarsstaplar, där den mit ter sta sta peln representerar vad som kan kallas för en acceptabel nivå. Detta har också varit funktionellt, efter som svars frekvenserna för de två negativa alternativen, sär skilt det mest negativa av dessa, oftast varit ganska små, vil ket också försvagar den statistiska signifikansen. Som re dan tidigare nämnts finns dock även de exakta och o be ar be tade resultaten av varje fråga som en bilaga till den na rap port, för den som är intresserad av dessa Kontakt med öppenvårdspsykiatrin Det första vi i enkäten frågar om är hur respondenterna an ser att deras kontakt med öppenvårdspsykiatrin fungerar. Nedan presenteras fyra diagram som har med olika aspekter av denna fråga att göra. Diagram 1, som handlar om hur kontakten med receptio nen på de öppenvårdspsykiatriska mottag nin garna fun ge rar, ger ett överlag gott betyg till recep tio nerna. Diagram met visar att en klar majoritet av respon den terna tyc ker att denna kontakt fungerar mycket väl. Svagast, men ändå relativt goda resultat, har mot tag nin garna i Arvika och Säffle/Grums. Diagrammet visar ock så att svars frekvensen på denna fråga är hög, 393 re spon den ter har besvarat den, och att den statistiska sig ni fi kan sen är re la tivt god. Rapport.indd :10:34

20 Sida 20 av 88 Diagram 1. Hur fungerar din kontakt med öppenvårdspsykiatrin när du besöker receptionen? N = 393, p < 0,01 Diagram 2. Hur fungerar din kontakt med öppenvårdspsykiatrin via Mina Vårdkontakter på internet? N = 100, p > 0,05 Diagram 2 visar att kontakten via Mina Vårdkontakter på internet fungerar betydligt sämre än den med receptio nerna. En knapp tredjedel av respondenterna tycker att den fungerar dåligt, en dryg tredjedel att den fungerar ac cep ta belt och en tredjedel att den fungerar mycket bra. Det kanske starkaste resultatet som framkommer av denna fråga är dock inte detta i sig svaga betyg, utan det faktum att så få av respondenterna anser att det är Rapport.indd :10:34

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-01 Dnr: 2015/99-NF-012 Karin Bodlund - aw800 E-post: karin.bodlund@vasteras.se. Brukarrevision SoL-boende

Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-01 Dnr: 2015/99-NF-012 Karin Bodlund - aw800 E-post: karin.bodlund@vasteras.se. Brukarrevision SoL-boende TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-01 Dnr: 2015/99-NF-012 Karin Bodlund - aw800 E-post: karin.bodlund@vasteras.se Kopia till proaros Vård- och omsorg Nämnden för personer med

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Rätten till arbetstagares uppfinningar

Rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om Rätten till arbetstagares uppfinningar Fastigo / Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från den 19960401 9604 Avtal mellan Fas ti go, Fas tig hets bran schens Ar bets gi varor ga ni sa

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Påsk juts- och bromshjälp. Originalbruksanvisning

Påsk juts- och bromshjälp. Originalbruksanvisning Påsk juts- och bromshjälp Originalbruksanvisning CE-kon for mit ets för kla ring AAT Al ber An triebs tech nik GmbH för kla rar här med att pro duk ter na i driv - nings sys te met v-max+ har ut vec klats

Läs mer

M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa

M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa Från kulturkrock till minibyråkrati En utvärdering av Ungdomsteamet i Bergsjön Rapport 6:2001 RAPPORT M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa en av ungdomarna som börjat engagera sig som ledare

Läs mer

Brukarundersökning på HANS. (Haninge Alkohol Narkotika Samverkan) April 2013

Brukarundersökning på HANS. (Haninge Alkohol Narkotika Samverkan) April 2013 Brukarundersökning på HANS (Haninge Alkohol Narkotika Samverkan) April 2013 Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Postgiro Bankgiro 136 81 Haninge Rudsjöterrassen 2 Växel: 08-606 70 00 08-606 81 40

Läs mer

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk Stadsfullmäktige 34 28.04.2014 Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk FGE 34 639/00/01/00/2010 Koncern- och stadsutvecklingssektionen 20 Beredning: stadsjurist Ben Weizmann, finansdirektör

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

In ne hålls för teck ning

In ne hålls för teck ning MKB Tjuv kil 1:7 m.fl. fas tig he ter (Matskär som rå det) In ne hålls för teck ning Inledning 3 Planeringsprocessen 3 KP 2000 3 Pro gram Tjuvkil Rikt lin jer för kom man de detaljplaneläggning 3 Sammanfattning

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04 Sammanfattande rapport VO Aktiv Fysioterapi Södra Undersökning Sjukgymnastik PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Anne Jansson Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har

Läs mer

max-e Ka bel ver si on

max-e Ka bel ver si on El drift för din rull stol Originalhandbok max-e Ka bel ver si on CE-för sä kran om över ens stäm mel se AAT Al ber An triebs tech nik GmbH för kla rar här med att pro duk ter na i driv - nings sys te

Läs mer

Metodavsnitt kvalitativ del

Metodavsnitt kvalitativ del Metodavsnitt kvalitativ del Urval Gäldenärer Undersökningen riktar sig till gäldenärer som någon gång ansökt om skuldsanering på kronofogdemyndigheten. Inför djupintervjuerna gjordes först och främst en

Läs mer

Hur upplever patienterna kvaliteten i vården på Bergsjön Vårdcentral och BVC?

Hur upplever patienterna kvaliteten i vården på Bergsjön Vårdcentral och BVC? Hur upplever patienterna kvaliteten i vården på Bergsjön Vårdcentral och BVC? En intervjustudie där patienten får säga sin mening Jenny Nordlöw September 2010 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3

Läs mer

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013 Markör Marknad & Kommunikation AB Stockholm Omvårdnad Gävle 2013 Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning November 2013 Uppdrag: Kund- och närståendeenkäter

Läs mer

MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN

MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN Social- och hälsovårdsn. 71 18.06.2014 Social- och hälsovårdsn. 34 19.03.2015 MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN SOHÄN 18.06.2014 71 Beredning: Chef för handikappvård

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

PIF. Nacka öppenvårdsmottagning. - Telefontillgänglighet

PIF. Nacka öppenvårdsmottagning. - Telefontillgänglighet PIF - Telefontillgänglighet Nacka öppenvårdsmottagning Ett arbete gjort av: Jonny Larsson, Marie Haking, Helena Ruokonen-Johansson, Lena Thörner, Karin Wohlmer Tel: 08-718 66 00 Telefontillgänglighet på

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism 2 I n l e d n i n g Våra

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser?

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Arbetsrapport 2014:1 En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Agneta Morelli En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Fastställd/upprättad 2010-11-25 Dokumentägare Johan Gammelgård

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Uppföljning av deltagare i projekt SAM

Uppföljning av deltagare i projekt SAM Uppföljning av deltagare i projekt SAM Anna Holmgren Kompetenscentrum för hälsa, Landstinget Västmanland Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Hur gjordes uppföljningen? 4

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2009 Varberg Frida Forsberg & Per Albinsson 2009-07-06 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor

Läs mer

Brukarnas medverkan i kunskapsprocessen genom brukarrevision - fallgropar och möjligheter

Brukarnas medverkan i kunskapsprocessen genom brukarrevision - fallgropar och möjligheter Brukarnas medverkan i kunskapsprocessen genom brukarrevision - fallgropar och möjligheter Gunvi Haggren Verdandi Karin Alexanderson Dalarnas forskningsråd Bakgrund Överenskommelse Verdandi SKL Försöksverksamhet

Läs mer

KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk

KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk KOMMUNIKATIONER KOMMUNIKATIONER Nationella mål Kommunala mål Riksintresse och restriktioner Inledning KollektivtraÞk Strategi/riktlinjer kollektivtraþk BiltraÞk Strategi/riktlinjer biltraþk Gång- och cykelvägar

Läs mer

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet MEDBORGARPANELEN 2014 Rapport 4 Journal på nätet MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet Enkät nummer fyra är nu slutförd Vilket resultat! Tack alla medborgare för ert engagemang och era

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Sjukskrivningskoordinatorns roll

Sjukskrivningskoordinatorns roll Rapport till Landstinget i Kalmar län Sjukskrivningskoordinatorns roll Patientens perspektiv Lisa Ericson ehälsoinstitutet 2014-05-27 Innehåll Innehåll 2 Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Syfte och Mål 4 Metod

Läs mer

FRILUFTLIV OCH TURISM

FRILUFTLIV OCH TURISM FRILUFTLIV OCH TURISM FRILUFTSLIV OCH TURISM Nationella miljömål Kommunala mål Riksintressen Övriga intressanta områden Karta 10 Friluftsliv och turism FRILUFTSLIV friluftsliv och turism FRILUFTSLIV OCH

Läs mer

Räddningsverkets målorganisation

Räddningsverkets målorganisation Räddningsnämnden 18 27.05.2014 Räddningsverkets målorganisation RADD 18 Faktorer som bestämmer det regionala räddningsverkets må lorganisati on Räddningsverkets målorganisation bestäms för sin del av förp

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Ungefär hur många gånger har du haft någon form av kontakt med UM under de senaste 12 månaderna? Räkna även med telefonkontakt, brev, mail?

Ungefär hur många gånger har du haft någon form av kontakt med UM under de senaste 12 månaderna? Räkna även med telefonkontakt, brev, mail? FSUM Sammanställning av enkät för Västernorrland 2011-10-25 Jag är kön Antal Procent Tjej 172 91.5 Kille 16 8.5 Annat 0 0.0 Vet ej 0 0.0 Summa 188 100% 6 observationer saknar värde i variabel kön Hur fick

Läs mer

Psykiatrisk mottagning Arvika. Projekt unga vuxna

Psykiatrisk mottagning Arvika. Projekt unga vuxna Psykiatrisk mottagning Arvika Projekt unga vuxna Presentation framtidsmöte 2014-10-03 Psykisk ohälsa bland unga vuxna Internationellt perspektiv Nationellt perspektiv Värmland Arvika, Eda, Årjäng Projekt

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

Vag nen var en lyck ad kon struk tion,

Vag nen var en lyck ad kon struk tion, Byggbeskrivning ASJ-L standardgodsvagn Visst lik nar den na vagn många and ra av 891-fin kor na. Det som är lite spe ci ellt med den na kon struk tion, 4500 mm hjul - bas och 7500 mm över buf fert bal

Läs mer

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i utveckling Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i ut veck ling Lo ka la ut ma ning ar och regionalt samspel Stu di e häf te Vid e op ro gram met Bygd i ut veck ling vill in spi

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

De förstår alla situationer

De förstår alla situationer De förstår alla situationer Erfarenheter av att utveckla integrerade former för vård vid missbruk/beroende och psykisk ohälsa Med fokus på brukares perspektiv Järntorgsmottagningen Elisabeth Beijer FoU

Läs mer

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar April 13 Therese Persson Barnrättspraktikant Inledning Utifrån en motion från Henrietta Serrate (S) har Folkhälsoutskottet och Hälso- och sjukvårdsberedningen fått

Läs mer

Bibliotekets personalenkät 2012/13

Bibliotekets personalenkät 2012/13 Bibliotekets personalenkät 2012/13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Frågorna... 3 1. Jag är (ange den egenskap i vilken du oftast är i kontakt med biblioteket):... 3 2. Jag har använt

Läs mer

Rapport brukarstyrd brukarrevision

Rapport brukarstyrd brukarrevision Rapport brukarstyrd brukarrevision PIVA Varberg 2012 den 26 november 2012 Skriven av: Jan Nyman och Therese Lind Innehåll SAMMANFATTNING... 2 FÖRBEREDELSE... 3 SYFTET... 4 PROJEKTLEDNING... 4 REVISORER...

Läs mer

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Stjärnmodellen Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav Design 100326 Datainsamling

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer

Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan

Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-03-04 1(5) Projektplan NPS neuropsykiatrisk samverkan Bakgrund Antalet unga vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ökar. Idag är det svårt att

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING 2011

BRUKARUNDERSÖKNING 2011 BRUKARUNDERSÖKNING 2011 SOCIAL OCH ARBETSMARKNAD HANNA LINDE, VERKSAMHETSUTVECKLARE, 2012-03-29 Innehållsförteckning Bakgrund, syfte och metod... 3 Olika former av gruppindelning för jämförelse... 3 Svarsfrekvens

Läs mer

Skidåkning i Tomasboda

Skidåkning i Tomasboda Skidåkning i Tomasboda Sammanställning av räknare vintern 2010-2011 på skidspåren i Kilsbergen Thomas Eriksson Aira natur- och kulturinformation Frösvidal 542 70592 Örebro T 019-611 56 00 F 070-317 52

Läs mer

Projekt Brukarrevision. Den samlade handikapprörelsen i Göteborg tillsammans med Göteborgs Stad

Projekt Brukarrevision. Den samlade handikapprörelsen i Göteborg tillsammans med Göteborgs Stad Projekt Brukarrevision Den samlade handikapprörelsen i Göteborg tillsammans med Göteborgs Stad Brukarrevision Göteborgsmodellen En granskning av en enhet eller verksamhet som ger stöd eller service till

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring Dick Magnusson Linköpings Universitet Enkät om Valdemarsviks kommun och saneringsprojektet Valdemarsviken Under våren 2013 genomfördes en enkätstudie kring medborgarnas uppfattning om saneringen av Valdemarsviken.

Läs mer

Enkätundersökning i samarbete med MSN

Enkätundersökning i samarbete med MSN Riksförbundet BRIS Enkätundersökning i samarbete med MSN I samarbete med MSN genomförde BRIS under våren 2007 en webbaserad enkät bland 14-17- åringar. Syftet var att skaffa ett bredare underlag än det

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning personlig assistent år 29/21 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer inom kommunens omsorg om personer

Läs mer

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun FLYTTNINGAR I FOKUS Siffror om Karlstads kommun Produktion: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, Tillväxtcentrum, 21. Frågor om statistiken besvaras av Mona Stensmar Petersen, 54-29 5 37, mona.petersen@karlstad.se

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport : Rapport Kundvalskontoret 2009-05-18 Elisa-Beth Widman/Gun-Britt Kärrlander 08-590 971 50/972 33 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2009:148 gun-britt.karrlander@upplandsvasby.se Social- och äldrenämnden Tillgängligheten

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Undersökning av hur hemkomna svenskar som berörts av flodvågskatastrofen i Asien har upplevt samhällets stöd

Undersökning av hur hemkomna svenskar som berörts av flodvågskatastrofen i Asien har upplevt samhällets stöd Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen Rapport 2005-06-03 Annika Sköld 08-440 14 21 Undersökning av hur hemkomna svenskar som berörts av flodvågskatastrofen i Asien har upplevt samhällets

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 9068 Vad tycker du om vården? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen.

Läs mer

Kompetensutvecklingsdag för rehabpersonal inom den kommunala äldreomsorgen

Kompetensutvecklingsdag för rehabpersonal inom den kommunala äldreomsorgen Kompetensutvecklingsdag för rehabpersonal inom den kommunala äldreomsorgen Åsa Bergman Bruhn, Högskolan Dalarna 25 november 2014 Dagens upplägg och innehåll 09.00 09.15 Samling med fika utanför FÖ2 (fika

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande

Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande En sammanställning av resultat från,,,,, Kronobergs län,, och. Sammanfattning procent av männen som tränar på gym uppgav

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2007-2008

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2007-2008 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 27-28 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20 RAPPORT ÅTERVINNINGSCENTRALER I UMEÅ OCH LYCKSELE 2006 EN UNDERSÖKNING UTFÖRD I SYFTE ATT - FÖLJA TRENDER - ANPASSA SERVICENIVÅN - FÖRBÄTTRA INFORMATIONEN 2006-11-20 Enkät - Återvinningscentraler 2006

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

BRUKARREVISION 2013 AV BEROENDEMOTTAGNINGEN LÄNSSJUKHUSET RYHOV

BRUKARREVISION 2013 AV BEROENDEMOTTAGNINGEN LÄNSSJUKHUSET RYHOV BRUKARREVISION 2013 AV BEROENDEMOTTAGNINGEN LÄNSSJUKHUSET RYHOV 3 INNEHÅLL INLEDNING... 5 SYFTE... 6 BEROENDEMOTTAGNINGEN PÅ RYHOV... 6 METOD... 7 RESULTAT... 8 TOLKNING... 24 SLUTKOMMENTARER... 24 FÖRSLAG

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad

Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad Enkätundersökning genomförd hösten 2009 Resultatet sammanställt mars 2010 Vård och omsorg Kvalitet och verksamhetsutveckling Helena Bertilsson Lena

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 5 Syfte... 5 Genomförande... 5 Statistikbeskrivning... 5 Bakgrundsvariabler... 6 Resultat... 9 Narkotika

Läs mer

Slippa vara rädd för sjukvården

Slippa vara rädd för sjukvården Slippa vara rädd för sjukvården Enkät med ME/CFS-sjuka i Norrland Gjord av RME Västernorrland, med medlemmar över hela Norrland Mer än åtta av tio saknar kunskap om sjukdomen hos sina läkare. Väntan på

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Se, dagen gryr och mörkret flyr. œ œ. œ j œ œ œ œ œ.

Se, dagen gryr och mörkret flyr. œ œ. œ j œ œ œ œ œ. Jublande q = 88-100 & 3 4? 3 4 1. Se, da - gen gryr och mörk - ret flyr. Si - ons ba - 2. Nu töck - nen, vil - lo - lä - rors hägn, sking-ras för 3. Gud å - ter ta - lat till vår ord: San - ning - en Se,

Läs mer

Föräldrar i missbruks- och beroendevården. Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet

Föräldrar i missbruks- och beroendevården. Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet Föräldrar i missbruks- och beroendevården Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet 1 2 Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inom ramen för utvecklingsarbetet

Läs mer