Brukarstyrd brukarrevision

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brukarstyrd brukarrevision"

Transkript

1 1) Födelseår: 2) Kön: Brukarstyrd brukarrevision»jag var tvek sam när jag av Landstinget i Värmlands öppenvårdspsykiatri ) Vilken psykiatrisk öppenvårdsmottagning är du inskriven vid? Arvika Hagfors Karlstad Kristinehamn Säffle/Grums Torsby 4) Hur fungerar följande kontaktvägar med öppenvårdspsykiatrin för dig? Besöka receptionen Brev Mail Mina Vårdkontakter på internet SMS Telefon Annan kontaktväg: kom hit första gån gen men det bemö tan det jag fick, gjorde att öp pen-psykiatrin blev en oas ett vat ten hål där mina pro blem både lyf tes av mina ax lar och för min skades.«mycket bra 1 Ganska bra Ganska dåligt Mycket dåligt På uppdrag av Landstinget i Värmlands Division Psykiatri och i samarbete med FoU Välfärd Värmland Kommentar:... 5) Hur fungerar det för dig att komma i kontakt med öppenvårdspsykiatrin angående: Intyg Recept Vårdbesök Var med och påverka och förbättra psykiatrin! Den här undersökningen syftar till att ta reda på hur patienter upplever kvalitetenpå öppenvårdspsykiatrini Värmland. Undersökningen är en brukarstyrd brukarrevision vilket innebär att vi som utför den har egna erfarenheter av att vara patienter i psykiatrin eller anhöriga till patienter. Landstinget i Värmland har beställt undersökningen. Den samordnas av FoU Välfärd Värmland (FoU står för forskning och utveckling) och utförs av oss som är en grupp på 10 brukarrevisorer. Vi vill ta reda på vad brukare av psykiatrin tycker om verksamheten. Eftersom vi själva är brukare/patienter eller anhöriga har vi mycket erfarenhetsbaserad kunskapatt utgå från när vi formuleratfrågor. Våra erfarenheter kommer också att vara till nytta när vi ska analysera svaren. Valid Kvinna Man Missing System Valid Arvika Hagfors Karlstad Kristinehamn Säffle/Grums Torsby Missing System Det vi hoppas undersökningen kommer bidra till är en ökad kvalitetinom öppenvårdspsykiatrin utifrån era synpunkter. Mycket bra Statistik över bakgrundsvariabler Ålder (113-F1) N Valid Missing Mean Minimum Maximum Percentiles Ganska bra , ,00 40,00 51,00 F2. Kön Frequency Percent Valid Percent ,1 69,6 69, ,2 30,4 100, ,3 100,0 3, ,0 Ganska dåligt»öppenvårds psyki a trin har sto ra brister där det krävs att du är enoerhört frisk per son för att stri da för den vård du har rätt till. Det finns in gen vård pla ne ring och in gen uppföljning.«mycket dåligt Ditt deltagande är frivilligt. Vi är dock tacksammaom alla frågor besvaras då varje svar gör skillnad. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. Det kommer inte att gå att identifiera vem som har fyllt i enkäten då vi valt frågor som inte röjer någons identitet. Resultatet kommerattredovisas som gruppresultat. Frequency Percent Valid Percent 41 9,7 9,8 9, ,0 12,2 22, ,7 42,3 64, ,0 20,3 84,7 33 7,8 7,9 92,6 31 7,3 7,4 100, ,6 100,0 6 1, ,0 Enkätendu har framför dig innehåller29 frågor och alla frågor har olika svarsalternativ. Kryssaidet svar som passar bäst för dig. Efter varje fråga finns tom rad ifall du vill kommentera mer. Frågorna gäller dinkontakt med din öppenpsykiatriskamottagning under de senaste 12 månaderna. Ifylld enkät stoppas i medföljande kuvert och läggs postlådan (porto betalt), eller lämnas in på närmaste öppenpsykiatriska s oktober Kommentar:... Om du även, ellerhellre, vill ge dina svar muntligt finns det möjlighet att bli in telefon. Telefonintervjuerna kommer ta cirka 30 minuter och utgå från de fråg enkäten. Att delta i intervju är helt frivilligt och är ett alternativt eller kompl svara på frågorna. Även vid intervjun garanteras att dina svar behandlas ko resultatet kommerpresenteras som gruppresultat. Intervjuerna kommer äga rum under eftermiddagarna 13 och 14 nove intresserad av att medverka i telefonintervju kontakta projektsamord mail eller telefon för tidsbokning senast 8 november. Du är även välkommen att kontakta oss om du har frågor om u Tel: ost: Rapport.indd :10:33

2 Sida 2 av 88 Brukarrevisorer Andrew Wegeriff Bertil Pettersson Karin Skov Katarina Grim samordnare Mia Carlström Susanne Mellqvist Tova Sjödin Urban Larsson Verona Ericsson Åsa Lundin Rapport.indd :10:33

3 Sida 3 av 88 Innehåll 1. Inledning Syfte Metod Revisionens början Rekrytering och utbildning av revisorer Val av metod Förankringsarbete på mottagningarna Enkätkonstruktion Urval Datainsamling Intervjuer Kvantitativ analys Kvalitativ analys Bortfall Resultat Kvalitativt resultat Kvantitativt resultat Diskussion Resultatdiskussion Metoddiskussion Referenser Bilaga 1. Följebrev Bilaga 2. Enkät Bilaga 3. Korstabeller Rapport.indd :10:33

4 Sida 4 av Inledning Brukarstyrd brukarrevision definieras enligt Riksför bundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) och Schizo fre ni förbun det i Jakobsson Lund & Rosenberg (2007) som»en granskning av en enhet eller en verksamhet som ger vård, stöd eller service till personer med psykiska funktionshinder som utförs av brukare och/eller närstående.«. Begreppet brukare syftar till personer som på något sätt brukar en verksamhet. Verdandi beskriver begreppet som»brukare är inte en egenskap utan en relation/roll till en viss verksamhet/område«(verdandi, 2012). Metoden User Focused Monitoring (UFM), som 1996 utveck la des av en grupp brittiska brukare av psykiatrisk vård och stöd, definierar brukarstyrd brukarrevision enligt följande:»projektet leds och kontrolleras av brukare. De be stäm mer forskningsfråga och gör material insaml ing och analys. Om projektet inte kan ha en samordnare med egen erfarenhet av psykisk ohälsa är det viktigt att samordnaren har en stor förståelse för och engagemang i frågan om brukar inflytande. Den grupp som utför projektet skall ock så ha stort självbestämmande och kunna sköta materialinsamling, analys, och publicering av resultat utan inblandning från andra parter.«(jakobsson Lund & Rosenberg, 2007) I Sverige har det bedrivits brukarstyrda brukar revisio ner inom psykiatrin och socialpsykiatrin sedan slutet av 1990-talet. Men trots att brukarrevisioner alltså har til läm pats runt om i Sverige i flertalet år är det fort faran de ett re lativt okänt arbetssätt. Det finns dock på sena re år en till tagande förståelse för att brukares och an hö ri gas egna er far enheter ger ett perspektiv som är o um bär ligt för kun skaps- och kvalitetsutvecklingen och att det ta perspektiv bör värderas lika högt som den ve Rapport.indd :10:33

5 Sida 5 av 88 ten skap li ga kunskapen och den professionelles kun skap (Socialstyrelsen, 2011). Ett ökat tryck gällande brukarinflytande finns således inom vår den utfärdat av Socialstyrelsen, som menar att bru ka re och anhörigas perspektiv ska involveras. Det ta har bidragit till en ökning av brukarstyrda bru kar re vi sio ner. Så även i Värmland. Beställare av denna brukar re vision är Landstinget i Värmland Division psykiatri. Upp dra get gavs till FoU Välfärd Värmland i februari 2013 och skul le genomföras under hösten samma år. Då bru karstyr da brukarrevisioner är ett tämligen outforskat områ de i Värmland har detta uppdrag formen av en pilotstu die. Att det är en pilotstudie innebär att det är en för sta undersökning som till viss del syftar till att prova ar bets sättet. Uppdraget som gavs till FoU Välfärd Värmland var att ge nom en brukarstyrd brukarrevision genomföra en unders ökning av öppenvårdspsykiatrin för vuxna i Värmland. Undersökningen skulle lyfta brukarnas åsikter om och upplevelser av vården. 1.1 Syfte Syftet med denna brukarrevision av den psykiatriska öp pen vården i Värmland är att verksamheten ska få ta del av brukarnas det vill säga patienternas och de när stå endes erfarenhetsbaserade kunskap och få känne dom om deras synpunkter och önskemål. Re vi sionens syf te är därmed att göra brukare och an höriga del ak tiga i verk sam hets ut veck lin gen, detta ge nom att deras er faren heter synliggör eventuella förbättrings om råden ur ett brukarperspektiv. Rapport.indd :10:33

6 Sida 6 av Metod 2.1 Revisionens början När FoU Välfärd Värmland fick uppdraget att genomföra en brukarstyrd brukarrevision utsågs Katarina Grim och Therese Karlsson, båda vid FoU Välfärd Värmland, till pro jektets samordnare. (Therese Karlssons uppdrag tog dock slut redan i september 2013.) De har båda er far enhet av psykisk ohälsa, vilket bidrog till en stadig grund i det fortsatta arbetet med brukarstyrning av bru kar revi sio nen. Inför uppdraget sattes det även ihop en re ferens grupp bestående av personer med både brukar- och an hörigperspektiv. Denna referensgrupp fungerade som boll plank för samordnarna då de utformade en plan för ge nomförandet av uppdraget. 2.2 Rekrytering och utbildning av revisorer Genom brukar- och intresseorganisationer för per so ner med psykisk ohälsa och anhöriga i Värmland re kry te rades under försommaren 2013 elva medlemmar till re vi sionsgrup pen. Rekryteringsprocessen genomfördes med fokus på gruppens heterogenitet gällande erfarenhet, kön och geografiskt distrikt. Gruppen kom därigenom att bestå av individer med personlig erfarenhet av psykisk ohälsa, individer med er faren het av psykisk ohälsa hos anhöriga samt individer med er farenhet av psykisk ohälsa både personligen och hos an höriga. Åtta gruppmedlemmar kommer från Karlstad och resterande tre från Munkfors, Kristinehamn och Årjäng. Sju av deltagarna är kvinnor och fyra är män. Under hösten valde två av revisorerna att lämna re visionen, var för den slutgiltiga revisionsgruppen består av nio personer. Revisorerna gick gemensamt en utbildning som or gani serades av revisionens samordnare. Utbildningen omfat tade sex halvdagar där revisorerna fick en in blick i for sk nings metodik, föreläsningar om olika för re vi sionen re le van ta lagar samt ta del av Landstingets kvalitets doku ment. Inom ramen för utbildningen påbörjades ock så Rapport.indd :10:33

7 Sida 7 av 88 utformningen av den enkät som sedan delades ut på mottag ningarna. När utbildningen genomförts kon sta terades det att mycket av den kompetens revisionen kräv de fanns representerad i gruppen. 2.3 Val av metod Valet av metod genomfördes inte av revisionsgruppen, utan av samordnarna i samråd med referensgruppen som fan ns till hands i planeringsstadiet. Då undersökningen syf tar till att nå så många personer som möjligt blev valet att huvudsakligen använda en kvantitativ metod. Den valda kvantitativa metoden blev en enkätundersökning, för med en enkät ges en stor datamängd och många frågor kan täckas in. Utöver den enkätundersökning som genomfördes gavs det möjlighet för respondenterna att ställa upp på te lefon intervju. Information gällande intervjuer gavs på följe brevet till den enkät som delades ut och uppmanade re spon den terna att ta kontakt med vår samordnare om de vil le bli intervjuade. Tanken med att erbjuda det ta al terna tiv var att ge de medverkande en chans att kom plettera sina en kätsvar, men också att ge de som inte upplever sig villiga/förmögna att uttrycka sig i skrift en chans att medverka. 2.4 Förankringsarbete på mottagningarna För att förankra revisionen för personalen på de olika mot tag nin garna åkte gruppens samordnare samt några i grup pen, då det fanns möjlighet, ut och presenterade re vi sio nen. Det gavs instruktioner gällande utdelningen av en käten, att den skulle delas ut i receptionen av receptionisterna. 2.5 Enkätkonstruktion Konstruktionen av enkätens frågor och svarsalternativ hade sin utgångspunkt i revisorernas egna erfarenheter. Frå gor na arbetades mestadels fram i mindre grupper där det gavs utrymme för många diskussioner. I dis kus sionerna framkom de olika områden som revisorerna ansåg Rapport.indd :10:33

8 Sida 8 av 88 vik ti gast. Dessa lyftes sedan i den stora gruppen med alla re vi sor erna närvarande. Här fortsatte diskussionerna och om rå dena kom att forma de teman som samtliga i gruppen var överens om skulle finnas med i enkäten. Uti från des sa utformades enkätens frågor. De frågor som slutligen utgjorde enkäten var således definierade och formu lerade av samtliga i gruppen och stor vikt lades vid for mu leringar, då dessa är direkt avgörande för huruvida re spon denterna ska kunna förstå och besvara vad vi frågar efter. Även svarsalternativen, vilka som skulle finnas och hur de skulle vara formulerade, diskuterades flitigt. Det beslutades också att det efter varje fråga i enkäten skul le finnas två tomma rader där de medverkande kunde ge sina egna kommentarer. Sist i enkäten lämnades också ett utökat utrymme för kommentarer, där de medverk ande uppmanades att uttrycka sina eventuella synpunk ter, både om enkäten i sig och sammantaget om den ak tu ella mottagningen. Innan tryckningen av den färdiga enkäten testades ett första utkast på en klass sociologistudenter vid Karl stads Universitet. Denna erfarenhet och studenternas syn punkter föranledde sedan vissa omarbetningar. 2.6 Urval Populationen för denna undersökning är alla de personer som vid tiden för undersökningen är inskrivna vid någon av länets öppenvårdspsykiatriska mottagningar. Då det be stäm des att datainsamlingen skulle ske under två på var an dra följande veckor kom vårt urval att vara alla de bru kare som under denna tidsperiod besökte någon av mot tag ningarna. Alla brukare som under dessa två veckor besökte någon av mottagningarna erbjöds således i re cep tionen en enkät. Naturligtvis var deltagande i un dersök nin gen helt frivilligt. Detta poängterades både i vårt för ank ringsarbete på mottagningarna och i följebrevet till enkäten. 2.7 Datainsamling Som nämnts ovan skedde datainsamlingen under två veckors tid och enkäten delades ut i receptionerna på mot Rapport.indd :10:33

9 Sida 9 av 88 tag nin garna av receptionisterna. Samtliga enkäter delades ut tillsammans med ett följebrev (Bilaga 1. Följebrev sidan 52) samt ett frankerat svars kuvert. På varje mottagning där en kä ter delades ut fan ns en svarslåda utställd, för ifyllda en kä ter. Det var allt så möjligt för respondenterna att retur nera sina ifyllda en kä ter antingen via brev eller på sin mottagning. Under undersökningsperioden var två till tre revi so rer un der tre halvdagar närvarande på de olika mot tag ningar na. En tanke med detta var att finnas till hands för att sva ra på eventuella frågor om undersökningen. En an nan tan ke var att med vår närvaro förtydliga att un der sök ningen var brukarstyrd. För att undvika even tu ella etiska di lem man närvarade ingen av revisorerna på den mottagning de själva var inskrivna vid. 2.8 Intervjuer Intervjuerna byggde på enkäten, ingen intervjuguide utform ades då intervjuerna skulle utgå från enkäten. 2.9 Kvantitativ analys En tidsbegränsning sattes för hur länge revisionen skulle in vän ta fler ifyllda enkäter. Denna sattes till knappt tre vec kor efter det att utdelningsperioden upphört. Då den na pe ri od nått sitt slut samlades samtliga enkäter som kommit in, antingen via post eller via de svarslådor som stått ute på mottagningarna, samman. Ett dataset kon stru er a des i SPSS, i vilket samtliga enkätsvar från de allt som allt 424 besvarade enkäterna fördes in. Utifrån det fullständiga datasetet konstruerades enkla fre kvens tabeller, diagram och signifikanstest (chi 2 -test) över frågorna, och dessa studerades och diskuterades se dan inom revisionsgruppen. I dessa diskussioner be sluta de revisionsgruppen gemensamt vilka resultat som var vik ti gast att lyfta, först i den muntliga presentation som framf ör des till Landstingets ledningsgrupp vid de ras möte den 17/ , och sedan i denna rapport. Fo kus la des vid att försöka lyfta fram de resultat som grup pen, då med stöd också i sina egna erfarenheter av Rapport.indd :10:33

10 Sida 10 av 88 öp pen vårds psy ki a trin, såg som viktigast för den sam mantagna upp le vel sen av vårdens funktionalitet och kvalitet. Det be slu ta des också att resultat av samtliga frågor oavkortat skul le bifogas till rapporten som en bilaga (Bilaga 3. Korstabeller sidan 61), för att på så vis undvika att fokus en dast lades på de frågor som presenteras i resultatet. Då Landstinget önskade att få resultaten presenterade på ett sätt som gjorde det möjligt att göra jämförelser mel lan de olika mottagningarna delades resultaten upp på detta sätt. I de samlade data som finns som bilaga till denna rapport är samtliga frågor korstabulerade mot mot tag ning. Med andra ord är resultaten uppdelade efter re spek tive mottagning. I de diagram som presenteras i re sul tat delen i denna rapport redovisas resultat både för varje mottagning och för Landstinget som helhet. För att öka överskådligheten i de diagram som konstruerats har också vissa förenklingar och sammanslagningar av re sul tat gjorts (se Om diagrammen sidan 18 för en beskrivning av dessa) Kvalitativ analys En kvalitativ analys genomfördes, genom en tematisering, av intervjutranskriberingar och de kommentarer responden ter skrivit ned i enkäterna. Sammantaget förekom kom men ta rer i 240 av de totalt 424 besvarade enkäterna. Det kvalitativa materialet analyserades med syfte att lyf ta de aspekter av respondenternas upplevelser kring öp pen vårds psykiatrin som inte framkom i den kvan ti tativa de len av analysen. I 100 av de kommenterade en käter na fungerade kommentarerna endast som förtydligande av enkätsvaren, varför dessa uteslöts från analysen. Den kva li ta ti va analysen fokuserade alltså endast på den del av en käterna där respondenterna nämnt andra aspek ter av öp pen vården än de som behandlades i själva en kätfrå gorna. Tanken med detta är att bidra med både bredd och djup i analysen, eftersom vi på detta sätt inkluderar aspek ter av respondenternas svar som annars hade gått förlorade. Tematiseringen innebar att den insamlade datan genom lästes ett flertal gånger och för varje genom läs ning Rapport.indd :10:33

11 Sida 11 av 88 an tec kna des koder, det vill säga ord som upp kom fler ta let gån ger i enkätkommentarerna/intervju tran skri be ringarna. De koder som framkom bildade sedan proto te man (pre li mi nära teman) som beskrev det koderna stod för. De prototeman som formulerades användes se dan som en utgångspunkt då data lästes igenom än en gång för att säkerställa att de stämde överens med vad re sponden terna skrivit/sagt. Efter denna genom läs ning for mule rades sedan de slutgiltiga teman, vilka pre sen te ras i re sul tat delen i denna rapport. För att stärka dessa slutgil ti ga teman används citat som även de presenteras i resultatdelen Bortfall t delades 966 enkäter ut, och 424 besvarades. Detta ger en mätbar svarsfrekvens på knappt 44 procent. Det är viktigt att notera att detta dock inte utgör 44 pro cent av samtliga besökande vid mottagningarna under den under sökta tvåveckorsperioden. Inte alls alla besök are har mot ta git en enkät. Det har varit möjligt för be sök are vid mot tag nin garna att tacka nej till enkät då de er bju dits en av receptionist, och det är inte heller o tänk bart att re ceptio ni ster ibland missat att erbjuda be sök are en en kät. För att kunna bedöma exakt hur stor del av samt li ga besökare vid mottagningarna som de 424 be svar ade enkä ter na faktiskt utgör krävs siffror på hur många unika besökare de olika mottagningarna haft under ut delnings perioden, och detta har revisionen inte lyckats få av Lands tinget. Uppskattningar baserade på tillgänglig stati stik pekar dock på att det troligtvis rör sig om om kring 2000 besökare, vilket skulle placera den egentliga svarsfre kven sen någonstans mellan 20 och 25 procent. Det finns även ett visst internt bortfall, då några respond enter valt att inte svara på alla frågor i enkäten. I re sul tat delen finns därför angett för varje fråga som presen teras exakt hur många som svarat på just den frågan. Rapport.indd :10:33

12 Sida 12 av Resultat 3.1 Kvalitativt resultat Det kvalitativa resultatet bygger på de kommentarer som framkom i enkäterna samt de intervjuer som genom fördes. Det kvalitativa resultatet kommer här nedan att presenteras utifrån tre teman: läkare, trygghet och löften Läkare Något som har framkommit gällande läkare är den ut talade bristen på läkare som finns idag, vilket leder till en stor andel så kallade hyr-/stafettläkare. Respondenterna upp lever närvaron av dessa som otrygg då det leder till en av saknad av kontinuitet:»jag har blivit runt skickad till olika läkare vilket blir väldigt otryggt för någon som mår psykiskt dåligt. Vore bra om man fick komma till samma under en längre tid.det är aldrig samma läkare, dom kan ha olika åsikter.«det framkommer även bristande förtroende beroende på språksvårigheter, detta dels på grund av att läkare och respondenter kan ha olika bakgrund och kultur, men också då respondenterna upplever ett stort språk från lä karna. Det saknas ett språk där de kan möta läkarna och uppnå en gemytlig förståelse.»vissa läkare borde ta några extra kurser i pedagogik och äta upp sitt prestige-tänk lite.«otryggheten grundar sig även i osäkerhet från responden terna gällande sina mediciner:»ätit mediciner sedan jag var 12 år gammal och den fungerar fortfarande inte, dvs den fungerar dåligt, vilket dom är ovilliga att hjälpa till med!«rapport.indd :10:33

13 Sida 13 av 88 Respondenterna har i stor utsträckning ingen egen läka re som de kan bygga en trygg relation med och upplever då en anonymitet:»dom är inte insatta i min sjukdom & jag tycker inte att jag erbjuds hjälp.«respondenterna tvivlar på hur insatta hyrläkare är i just deras ärende. Det upplevs som svårt att lita på läkarna och då också medicinerna de skriver ut. Upp följning av me di ciner beskrivs som obefintlig:»har aldrig fått uppföljning på 14 år.«detta genererar en omfattande osäkerhet från responden ternas sida, samt en motvillig attityd till medicinerna Trygghet Respondenterna beskriver tryggheten på de olika mottagnin garna utifrån olika aspekter: trygghet i miljön, trygghet i bemötande och trygghet i medicinering. Då det ovan re dan har beskrivits huruvida respondenterna upplever trygg het angående sina mediciner kommer det inte att lyftas här. Det beskrivs i kommentarerna hur miljön på de olika mot tag ningarna upplevs avseende trygghet; det fram kommer att den känns otrygg och utlämnande:»är ofta orolig vid besök.«det som beskrivs som utlämnande handlar om ly hördhet och insyn främst vid reception, men också vid in gången till mottagningarna.»skulle vilja ha insynsskydd i väntrummet samt lite mer avskildhet i väntrummet, ska man sitta länge i väntrummet vill man inte att alla som går utanför ser en.väldigt svårt att vara diskret med vart man ska, när entrén är så väldigt öppen, skulle helst vilja smita in via en bakdörr.«rapport.indd :10:33

14 Sida 14 av 88 En annan aspekt som har tagits upp gällande miljön är en stress kring parkeringar. Det uttrycks en önskan om fler parkeringar:»för lite parkering.parkering ganska dålig.«när det beskrivs huruvida det finns trygghet i bemötande framkommer en stor variation hos respon den terna. En del respondenter beskriver bemötandet som bristande, då de upplever att det saknas empati, genuinitet och medmän sklig het i möten med olika behandlare, läkare samt an nan personal på mottagningarna:»stark brist på empati och djupare förståelse.«medan andra respondenter beskriver bemötandet på ett helt annat sätt, de känner sig väl omhändertagna och upp le ver ett lugn gentemot möten med behandlare, läkare och annan personal:»har aldrig mötts av stressig personal, vilket är väldigt positivt. Åtminstone visar dom inte det gentemot mig. Jag upplever ett skönt lugn och behandlas med respekt och ödmjukhet, kan vara mig själv.«således uttrycker dessa respondenter sin kontakt med öp pen vårdspsykiatrin som helhet med mer positiva ord:»jag var tveksam när jag kom hit första gången men det bemötandet jag fick, gjorde att öppenpsykiatrin blev en oas ett vattenhål där mina problem både lyftes av mina axlar och förminskades.«de upplever ett förtroende och en trygghet för öppenvårds psykiatrin, de beskriver sig själva som hjälpta av och i ett bättre tillstånd än innan de kom i kontakt med den. Re spon denterna uttrycker en tacksamhet för de insatser som erbjuds och det genuina bemötande de omhändertas med: Rapport.indd :10:33

15 Sida 15 av 88»Jag är så jätteglad över all hjälp jag får ifrån er! Jag skulle inte levt idag utan er hjälp.bra personal, mycket fina och underbara andra patienter, lugn och ro. Fina minnen!«3.1.3 Löften Respondenterna upplever att de ges flertalet löften gällande behandlare, behandling, uppföljning, utredning samt tider. Det som här benämns som löften kan vara sådant som remisser de själva upplever att de har fått eller bli vit tillsagda att de ska få, att behandlare ska ta kontakt med brukaren, att de ska få någon specifik behandling, etc. Det lyfts en rådande brist gällande huruvida dessa löf ten uppfylls, det framkommer till exempel väntetider på fler talet år:»extrem lång väntetid för att få tid första gången.«respondenterna uppvisar en förståelse för den brist på resurser som finns idag samtidigt som de trycker på hur viktigt det är för dem att de ska få den hjälp de blivit lovade:»dock har jag vid flera tillfällen glömts bort och inte fått någon läkartid.«det beskrivs en direkt koppling mellan denna väntan och respondenternas mående. Respondenterna upplever det som att de inte är prioriterade då de själva inser vilken skillnad den utlovade hjälpen skulle ha för dem och de ras liv, men att de trots det inte får den:»har man inte rätt att få en uppföljande läkare, då man mår dåligt och äter olika mediciner? Det finns inga, får jag till svar.öppenvårdspsykiatrin har stora brister där det krävs att du är en oerhört frisk person för att strida för den vård du har rätt till. Det finns ingen vårdplanering och ingen uppföljning.«rapport.indd :10:33

16 Sida 16 av 88 Respondenterna uttrycker en längtan efter en vård som möter dem på deras nivå, där de kan känna sig trygga, sedda, prioriterade och framför allt känna sig som människor. Rapport.indd :10:33

17 Sida 17 av Kvantitativt resultat De kvantitativa resultaten bygger på besvarade enkät frågor. Då vår enkät (se Bilaga 2. Enkät sidan 54) bestod av 29 kvan ti ta tiva frågor, varav flera hade många variabler, är de kvanti ta tiva resultaten omfattande. Vi har därför valt att här i diagram och text presentera och diskutera den del av dessa resultat som vi brukarrevisorer anser vara vik ti gast. För den som själv vill studera resultaten närmare i obearbetad form, det vill säga i enkla kors tabeller, fin ns sådana för samtliga delfrågor bifogade i slutet på den na rapport (Bilaga 3. Korstabeller sidan 61) Om respondenterna Resultaten bygger på enkätsvar från sammanlagt 424 respon den ter. Av dessa är 293 (69,1 %) kvinnor, 128 (30,2 %) män, och 3 (0,7 %) har valt att inte svara på frågan om kön. Respondenternas ålder sträcker sig från 18 till 84 år, och deras medelålder är 40,6 år. I tabellen nedan syns den exakta fördelningen av respondenter mellan de sex mottagningarna. 1 Tabell 1. Fördelning av respondenter mellan mottagningarna. Mottagning Antal respondenter Andel av samtliga respondenter (%) Arvika 41 9,7 Hagfors 51 12,0 Karlstad ,7 Kristinehamn 85 20,0 Säffle/Grums 33 7,8 Torsby 31 7,3 Okänd mottagning 6 1,4 t ,0 Den största andelen respondenter är inskrivna vid mottag nin gen i Karlstad, vilket har att göra med att det är den överlägset största mottagningen. Därefter kommer i ord ning efter antal respondenter mottagningarna i Kri stine hamn, Hagfors, Arvika, Säffle/Grums och Torsby. Av ta bel len framgår att 6 personer valt att inte svara på frågan om vilken av mottagningarna de är inskrivna vid. 1 Notera att mottagningarna i Säffle och Grums i både enkät och resultat hanteras som en enhet, trots att det rör sig om två mottagningar. Detta beror på att mottagningen i Grums har så få besökande att vi inte ansåg det meningsfullt att separera de två. Rapport.indd :10:34

18 Sida 18 av Om diagrammen Diagrammen som presenteras i denna rapport har vissa ge men sam ma drag som det inledningsvis kan vara bra att för klara. På grund av det redan noterade interna bortfallet står det noterat för varje separat diagram hur många som sva rat på just den aktuella frågan. Antalet respondenter sym bo li seras av den N-variabel som står över varje diagram. Alla enkätens huvudfrågor har ett svarsalternativ som he ter. Detta alternativ inkluderades därför att re vi so rer na ansåg det viktigt att det skulle finnas ett svars al ter na tiv även för den som inte tyckte att den kunde sva ra på frågan, så att ingen skulle känna sig exkluderad av frå gan. Eftersom de som svarat på en fråga ju svarat att de inte har en åsikt i frågan, har vi i konstruk tio nen av diagrammen räknat bort dessa svar. Den svars fre kvens, det vill säga det N-värde, som pre sen teras för var je diagram är alltså inte antalet respondenter som svarat på den aktuella frågan utan, som vi kallar det, har svarat aktivt på den. Bredvid N-värdet står också ett p-värde. P är här ett mått på statistisk signifikans. Det vill säga ett mått på hur stor risk det finns för att de skillnader i resultat som upp vi sas inom en korstabell (som är det våra dia gram byg ger på) beror på slumpen. Man brukar tala om tre nivåer av statistisk signifikans: 0,05; 0,01 och 0,001. Des sa representerar en chans på 20, 100 och 1000 att upp vi sade resultat beror på slumpen. Ur ett sig ni fi kans per spek tiv är därmed ett p-värde på 0,001 eller mindre det bäs ta, då det representerar den min sta sta tis ti ska osäk er he ten. I andra ändan av skalan, det vill säga vid p-värden över 0,05, är den statistiska osä ker heten stor. Notera dock att den statistiska signifikans som uppges för varje dia gram endast gäller det inbördes förhållandet mellan mot tag nin garna, och inte stapeln längst till höger i varje dia gram, som representerar samtliga respondenter som ak tivt har svarat på frågan. Rapport.indd :10:34

19 Sida 19 av 88 Slutligen har i samtliga frågor med fyra svarsalternativ dessa slagits samman till tre staplar i diagrammen. I enkä ten försökte vi i möjligaste mån att inte erbjuda re sponden terna något neutralt svarsalternativ. Med andra ord er bjöd vi ett jämnt antal aktiva svarsalternativ, i de flesta fall fyra. Det fanns inget varken eller -alternativ, utan i stäl let fick respondenten välja mellan exempelvis Mycket bra, Ganska bra, Ganska dåligt och Mycket dåligt. När man gör på detta vis tenderar det något positivare al ter na tivet av de två mittersta, det vill i det här fallet säga Ganska bra -alternativet, att av respondenterna be han dlas som det neutrala. Det är oftast lättare att svara aningen positivt än aningen negativt. Därför har vi i dia gram men hanterat det positivaste resultatet för sig, det neutrala för sig, och de två negativa tillsammans. På detta vis har vi fått tre separata svarsstaplar, där den mit ter sta sta peln representerar vad som kan kallas för en acceptabel nivå. Detta har också varit funktionellt, efter som svars frekvenserna för de två negativa alternativen, sär skilt det mest negativa av dessa, oftast varit ganska små, vil ket också försvagar den statistiska signifikansen. Som re dan tidigare nämnts finns dock även de exakta och o be ar be tade resultaten av varje fråga som en bilaga till den na rap port, för den som är intresserad av dessa Kontakt med öppenvårdspsykiatrin Det första vi i enkäten frågar om är hur respondenterna an ser att deras kontakt med öppenvårdspsykiatrin fungerar. Nedan presenteras fyra diagram som har med olika aspekter av denna fråga att göra. Diagram 1, som handlar om hur kontakten med receptio nen på de öppenvårdspsykiatriska mottag nin garna fun ge rar, ger ett överlag gott betyg till recep tio nerna. Diagram met visar att en klar majoritet av respon den terna tyc ker att denna kontakt fungerar mycket väl. Svagast, men ändå relativt goda resultat, har mot tag nin garna i Arvika och Säffle/Grums. Diagrammet visar ock så att svars frekvensen på denna fråga är hög, 393 re spon den ter har besvarat den, och att den statistiska sig ni fi kan sen är re la tivt god. Rapport.indd :10:34

20 Sida 20 av 88 Diagram 1. Hur fungerar din kontakt med öppenvårdspsykiatrin när du besöker receptionen? N = 393, p < 0,01 Diagram 2. Hur fungerar din kontakt med öppenvårdspsykiatrin via Mina Vårdkontakter på internet? N = 100, p > 0,05 Diagram 2 visar att kontakten via Mina Vårdkontakter på internet fungerar betydligt sämre än den med receptio nerna. En knapp tredjedel av respondenterna tycker att den fungerar dåligt, en dryg tredjedel att den fungerar ac cep ta belt och en tredjedel att den fungerar mycket bra. Det kanske starkaste resultatet som framkommer av denna fråga är dock inte detta i sig svaga betyg, utan det faktum att så få av respondenterna anser att det är Rapport.indd :10:34

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål

Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål Fallstudie 24 Göteborgs miljövetenskapliga centrum Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål Anna Lock Michael Koucky Anna Carlsson Joel Görsch Kerstin Boström

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Brukarinflytande KARLSTADS UNIVERSITET FOU VÄLFÄRD VÄRMLAND. (Civildepartementet 1991)

Brukarinflytande KARLSTADS UNIVERSITET FOU VÄLFÄRD VÄRMLAND. (Civildepartementet 1991) Brukarinflytande Med brukarinflytande avses således medborgarnas möjligheter att såsom användare av offentlig service påverka tjänsternas utformning och kvalitet. (Civildepartementet 1991) Tre nivåer för

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-01 Dnr: 2015/99-NF-012 Karin Bodlund - aw800 E-post: karin.bodlund@vasteras.se. Brukarrevision SoL-boende

Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-01 Dnr: 2015/99-NF-012 Karin Bodlund - aw800 E-post: karin.bodlund@vasteras.se. Brukarrevision SoL-boende TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-01 Dnr: 2015/99-NF-012 Karin Bodlund - aw800 E-post: karin.bodlund@vasteras.se Kopia till proaros Vård- och omsorg Nämnden för personer med

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12120

CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12120 CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12120 ALL MÄNT OM CEN TRAL 106 Centra lap pa rat 106 är en flex i bel centra lap pa rat av sedd att fjärr sty ras via dörr ter mi nal 106M och tillhållarlås

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter VIKTIGT! Programmet är avsett att användas på fristående pc (ej nätverk). Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2004 Checklista Om du redan har ett ADB-program (t.ex. löne pro gram) som

Läs mer

nationella miljökvalitetsmål

nationella miljökvalitetsmål MILJÖKVALITETSMÅL NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL 1 Frisk luft 2 Grundvatten av god kvalitet 3 Levande sjöar och vattendrag 4 Myllrande våtmarker 5 Hav i balans samt levande kust och skärgård 6 Ingen övergödning

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

Brukarundersökning på HANS. (Haninge Alkohol Narkotika Samverkan) April 2013

Brukarundersökning på HANS. (Haninge Alkohol Narkotika Samverkan) April 2013 Brukarundersökning på HANS (Haninge Alkohol Narkotika Samverkan) April 2013 Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Postgiro Bankgiro 136 81 Haninge Rudsjöterrassen 2 Växel: 08-606 70 00 08-606 81 40

Läs mer

Kompletteringsutbildning på svenska

Kompletteringsutbildning på svenska Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 58 26.05.2015 Kompletteringsutbildning på svenska 368/00/01/02/2015 Soh 58 Svenska sektionen 7.4 2015 42: Svenska sektionen beslöt ta upp till behandling

Läs mer

152 LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR

152 LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR 152 LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR 153 Bi la ga 6.1 En kät och enkätresultat 154 LIVSKRAFT

Läs mer

Vad tycker Du om oss?

Vad tycker Du om oss? Vad tycker Du om oss? Patientenkät 216 Beroendecentrum Stockholm Marlene Stenbacka Innehåll Sid. Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Metod 3 Resultat 4 Figurer: Figur 1a, 1b. Patientenkät för åren 211, 213-216.

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 080008 Vad tycker du om vården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen och vi hoppas

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

Rätten till arbetstagares uppfinningar

Rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om Rätten till arbetstagares uppfinningar Fastigo / Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från den 19960401 9604 Avtal mellan Fas ti go, Fas tig hets bran schens Ar bets gi varor ga ni sa

Läs mer

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET InnovationskontorEtt Författare Gustav Pettersson Projektledare Robert Wenemark & Johan Callenfors 21 mars 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades

Läs mer

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 112 20.10.2015 Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen 191/00.01.02/2012 Soh 112 Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

Vad tycker besökarna om socialkontoret?

Vad tycker besökarna om socialkontoret? 2005-04-28 Socialförvaltningen Individ- och familjeomsorg Vad tycker besökarna om socialkontoret? Hur blev du bemött av personalen? Ganska dåligt 2% (5%) Mycket dåligt 9% (5%) Ganska bra 22% (26%) Mycket

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS Social- och hälsovårdsn. 50 22.04.2015 ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS SOHÄN 22.04.2015 50 Beredning:

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet MEDBORGARPANELEN 2014 Rapport 4 Journal på nätet MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet Enkät nummer fyra är nu slutförd Vilket resultat! Tack alla medborgare för ert engagemang och era

Läs mer

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 Stadsfullmäktige 10 03.02.2014 Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 FGE 10 Stadsstrukturnämnden 167 Beredning: detaljplanearkitekt Elina

Läs mer

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift Svenskt Näringsliv/Privatvården Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift SAMMANFATTNING Denna rapport redovisar resultatet från en undersökning som jämför privat och offentligt drivna

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2009 Varberg Frida Forsberg & Per Albinsson 2009-07-06 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor

Läs mer

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30 Datum 13-6-6 1(14) Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 1-4-1 13-4-3 Bilaga: Frågeformulär Postadress: Tel. 7-6 88 73 Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan 98 39 Vimmerby

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-09-15 Susanne Bäckström, enhetschef Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med boende Genomförande

Läs mer

Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse. Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator

Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse. Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Så här läser du presentationen Rapporten redovisar resultatet för

Läs mer

Vi i Villa Akt 1 Scen 7

Vi i Villa Akt 1 Scen 7 Niklas Rydén Vera Axel Pno. % & ' ( ) * + % ' & & ) + % % & - ( Vi i Villa Akt 1 Scen 7 Marschintro. fjärdelar som driver 5 Ebm Eb Niklas Rydén 6 & & ( 5 & & - % -. DA Hm7b5 F & % & 6 6 F+ 10 16 & %. mdb

Läs mer

Metodavsnitt kvalitativ del

Metodavsnitt kvalitativ del Metodavsnitt kvalitativ del Urval Gäldenärer Undersökningen riktar sig till gäldenärer som någon gång ansökt om skuldsanering på kronofogdemyndigheten. Inför djupintervjuerna gjordes först och främst en

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 27 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 27 Kommunrapport - Inledning Under maj-juni

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

PIF. Nacka öppenvårdsmottagning. - Telefontillgänglighet

PIF. Nacka öppenvårdsmottagning. - Telefontillgänglighet PIF - Telefontillgänglighet Nacka öppenvårdsmottagning Ett arbete gjort av: Jonny Larsson, Marie Haking, Helena Ruokonen-Johansson, Lena Thörner, Karin Wohlmer Tel: 08-718 66 00 Telefontillgänglighet på

Läs mer

Livskraft och hållbar utveckling i Göteborgs södra skärgård

Livskraft och hållbar utveckling i Göteborgs södra skärgård Fallstudie 23 Göteborgs miljövetenskapliga centrum Fallstudie 23 Göteborgs miljövetenskapliga centrum Livskraft och hållbar utveckling i Göteborgs södra skärgård Under våren 23 gjorde studenter och lärare

Läs mer

M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa

M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa Från kulturkrock till minibyråkrati En utvärdering av Ungdomsteamet i Bergsjön Rapport 6:2001 RAPPORT M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa en av ungdomarna som börjat engagera sig som ledare

Läs mer

Familjerådgivning En Klientenkät 2016 av. Torleif Hoas/Marianne Arrias

Familjerådgivning En Klientenkät 2016 av. Torleif Hoas/Marianne Arrias Familjerådgivning En Klientenkät 2016 av Torleif Hoas/Marianne Arrias Domäner som undersökts Tillgänglighet Bemötande Resultat/nöjdhet Kontaktvägar Bakgrund Det är andra gången sedan 2011 som en enkätundersökning

Läs mer

Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka

Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka Läsvärdesundersökning Pejl på Botkyrka November-December 2009 INLEDNING... 4 SYFTE... 4 METOD... 4 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 4 FRÅGEFORMULÄR... 4 DATABEARBETNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING...

Läs mer

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04 Sammanfattande rapport VO Aktiv Fysioterapi Södra Undersökning Sjukgymnastik PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Anne Jansson Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Valideringsrapport. PREM-enkät för standardiserade vårdförlopp

Valideringsrapport. PREM-enkät för standardiserade vårdförlopp Valideringsrapport PREM-enkät för standardiserade vårdförlopp 1 Innehåll Inledning... 3 Resultat deskriptiv statistik... 4 Frågor med likertskala... 4 Flervalsfrågor... 6 Frågorna 6, 7, 8 och 9... 8 Bakgrundsfrågor...11

Läs mer

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mätning

Läs mer

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de.

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de. 1 esper H2 c oco Rec. 081129 Akt 2, Sce 7: Utomhus De örsta örtroededuette 207 ao c c p Vil -ke mid - dag! Vil -ket ö - ver-dåd. Ó Ma ick y - pa sig i ar-me. Trod-de att ma dröm-de. 5 isk - pi -ar och

Läs mer

Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Ekerö, 2013

Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Ekerö, 2013 Sollentuna 2014-01-20 Martin Åberg Henrik Karlsson Katarina Piuva Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Ekerö, 2013 Bearbetning efter Socialstyrelsens inventeringsformulär

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Påsk juts- och bromshjälp. Originalbruksanvisning

Påsk juts- och bromshjälp. Originalbruksanvisning Påsk juts- och bromshjälp Originalbruksanvisning CE-kon for mit ets för kla ring AAT Al ber An triebs tech nik GmbH för kla rar här med att pro duk ter na i driv - nings sys te met v-max+ har ut vec klats

Läs mer

BEFOLKNING. befolkning. Den typiska invånaren i Gnesta kommun. Befolkningsutveckling. Flyttningsöverskott

BEFOLKNING. befolkning. Den typiska invånaren i Gnesta kommun. Befolkningsutveckling. Flyttningsöverskott BEFOLKNING BEFOLKNING Den typiska invånaren i Gnesta kommun Befolkningsutveckling Födelseöverskott Flyttningsöverskott Åldersstruktur Pendling 2000 Förvärvsarbetande Utbildning Befolkningsprognos 2015

Läs mer

In ne hålls för teck ning

In ne hålls för teck ning MKB Tjuv kil 1:7 m.fl. fas tig he ter (Matskär som rå det) In ne hålls för teck ning Inledning 3 Planeringsprocessen 3 KP 2000 3 Pro gram Tjuvkil Rikt lin jer för kom man de detaljplaneläggning 3 Sammanfattning

Läs mer

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2012 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Redovisning av frågor

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning - en enkätundersökning genomförd av NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Inledning Alla har rätt till ett liv utan diskriminering,

Läs mer

Vilken ort? Medlemmar i föreningen

Vilken ort? Medlemmar i föreningen Kursutvärdering Kompetenta Anordnare - omgång 3 De flesta deltagarna kommer från Blekinge och från Värmland. Diagram (n=45) Vilken ort? 2 6 7 6 Blekinge Umeå Vara Värmland Västerås Det är i huvudsak större

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism 2 I n l e d n i n g Våra

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Region Skåne Skånevård KRYH Habilitering & Hjälpmedel Tolkcentralen Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen, Region Skåne genomförde

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Kontaktperson på Karlstads kommun är Sofia Nylander. Undersökningen

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Utvärderare: Jens Sjölander, Malmö högskola E-post: jens.sjolander@mah.se Tel. 040/665 75 38, 073/261 35 49 Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Bakgrund Under 2008 införs

Läs mer

U tvecklingen av olika socialt förebyggande och "mellanvårdande"

U tvecklingen av olika socialt förebyggande och mellanvårdande Visionen om professionen Samverkan kring barn och ungdomar i riskzon i Kungsbacka. En utvärdering av B.U.S. Rapport 7:2001 U tvecklingen av olika socialt förebyggande och "mellanvårdande" insatser riktade

Läs mer

Utvärdering av Tilläggsuppdrag Sjukgymnastik/Fysioterapi inom primärvården Landstinget i Uppsala län

Utvärdering av Tilläggsuppdrag Sjukgymnastik/Fysioterapi inom primärvården Landstinget i Uppsala län Utvärdering av Tilläggsuppdrag Sjukgymnastik/Fysioterapi inom primärvården Landstinget i Uppsala län BAKGRUND Riksdagen fattade 2009 beslut om LOV Lag Om Valfrihetssystem (1). Denna lag ger landsting och

Läs mer

Vad tycker du om akutsjukvården?

Vad tycker du om akutsjukvården? 8 Vad tycker du om akutsjukvården? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den akutmottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen. Dina synpunkter

Läs mer

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL STRIS VISOR rån Lönneberga till de sju haven rrangemang: NN BERENHL Sida Opp och ner (Emil i Lönneberga)... 3 Bom sicka bom (Emil i Lönneberga)... 4 Kattvisan (Rasmus på luffen)... 6 Mors lilla lathund

Läs mer

Min syn på psykiatrisk vård, stöd och omsorg. vägledning till att genomföra brukarundersökning inom psykiatrisk vård och omsorg

Min syn på psykiatrisk vård, stöd och omsorg. vägledning till att genomföra brukarundersökning inom psykiatrisk vård och omsorg Min syn på psykiatrisk vård, stöd och omsorg vägledning till att genomföra brukarundersökning inom psykiatrisk vård och omsorg Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2011 Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Sammanställningen av enkätresultatet visar att förvaltningen totalt sett ligger högt på nöjdhetsskalan i alla frågeområdena. Speciellt glädjande

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 8668 Vad tycker du om vården? Detta formulär innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen och vi hoppas att

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

Psykiatrisk mottagning Arvika. Projekt unga vuxna

Psykiatrisk mottagning Arvika. Projekt unga vuxna Psykiatrisk mottagning Arvika Projekt unga vuxna Presentation framtidsmöte 2014-10-03 Psykisk ohälsa bland unga vuxna Internationellt perspektiv Nationellt perspektiv Värmland Arvika, Eda, Årjäng Projekt

Läs mer

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna?...1 Kontakt med vården...1 Första kontakten...1 Om vi blir förkylda...2 Norrbottningarnas betyg

Läs mer

Rapport avseende brukarrevision genomförd i Staffanstorp kommun avseende verksamheten boendestöd våren 2016

Rapport avseende brukarrevision genomförd i Staffanstorp kommun avseende verksamheten boendestöd våren 2016 Rapport avseende brukarrevision genomförd i Staffanstorp kommun avseende verksamheten boendestöd våren 2016 Erika Wilhelmsson Håkan Andersson Anette Mellström Marie Sjögren Hannah Parnén Rosmari Emanuelsson

Läs mer

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar April 13 Therese Persson Barnrättspraktikant Inledning Utifrån en motion från Henrietta Serrate (S) har Folkhälsoutskottet och Hälso- och sjukvårdsberedningen fått

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer

Enkätundersökning i samarbete med MSN

Enkätundersökning i samarbete med MSN Riksförbundet BRIS Enkätundersökning i samarbete med MSN I samarbete med MSN genomförde BRIS under våren 2007 en webbaserad enkät bland 14-17- åringar. Syftet var att skaffa ett bredare underlag än det

Läs mer

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2014 Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät 2014 visar att förvaltningen totalt sett har en mycket god brukarnöjdhet (kundnöjdhet) i alla de områden som berörs i enkäten.

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

Undersökning av hur hemkomna svenskar som berörts av flodvågskatastrofen i Asien har upplevt samhällets stöd

Undersökning av hur hemkomna svenskar som berörts av flodvågskatastrofen i Asien har upplevt samhällets stöd Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen Rapport 2005-06-03 Annika Sköld 08-440 14 21 Undersökning av hur hemkomna svenskar som berörts av flodvågskatastrofen i Asien har upplevt samhällets

Läs mer

Bättre psykiatrisk verksamhet

Bättre psykiatrisk verksamhet Bättre psykiatrisk verksamhet Brukarrevision - ett första steg på vägen En brukarrevision är en kvalitetsförbättrande granskning av en verksamhet som ger vård, stöd eller service till personer med psykiska

Läs mer