RIKTLINJER GRUNDUTBILDNING VT 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKTLINJER GRUNDUTBILDNING VT 2015"

Transkript

1 RIKTLINJER GRUNDUTBILDNING VT 2015 Självständigt examensarbete inom omvårdnad, 15 hp /HV rev /HV

2 Innehåll Allmänna anvisningar Självständigt examensarbete Handledning av examensarbete Examensarbetets vetenskapliga språk och formalia Inför examinationsseminarium Granskning och examination av examensarbete Plagiatkontroll Innehåll i projektplan/pm Inledning och bakgrund Problemformulering och syfte Metod Etiska aspekter Projektets betydelse Tidsplan Referenser Innehåll i examensarbete Försättsblad Sammanfattning/Abstract Innehållsförteckning Inledning och bakgrund Problemformulering och syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats Klinisk betydelse Förslag på vidare forskning Författarnas insatser Referenser Bilagor Kurslitteratur Bästa examensarbete

3 Allmänna anvisningar Självständigt examensarbete Lärandemålen för examensarbetet finns beskrivna i kursplanen för Självständigt examensarbete, 15 hp. Ämnesvalet sker inom sjuksköterskans huvudområde; omvårdnad, se RKH:s utbildningsplan (2011). Ämnesförslag lämnas inför kursstart i termin 4 av kursansvarig eller från handledare med pågående forskningsprojekt. Examensarbetet i grundutbildningen innebär i första hand en a l l m ä n litteraturbaserad studie. En litteraturbaserad studie kan vara en litteraturstudie som baseras på resultat från publicerade vetenskapliga artiklar av empiriska studier. Examensarbetet kan i andra hand vara en empirisk studie, efter samråd med handledare, vilket innebär att samla in, bearbeta och statistiskt analysera forskningsdata. Det finns två sätt att samla in data till en empirisk studie, antingen genom kvantitativ eller kvalitativ ansats. Examensarbetet är ett självständigt arbete som genomförs av två studenter i grupp och endast i undantagsfall individuellt. Det ska i arbetet tydligt framgå vad var och en av studenterna bidragit med under arbetsprocessen, vilket redovisas både skriftligt under rubriken författarnas insatser i examensarbetet och muntligt i samband med gruppseminarierna samt muntligt och/eller skriftligt i samband med examinationsseminariet. Handledning av examensarbete Examensarbetet är en process där flera personer deltar; student, handledare och examinator. Studenten ansvarar för att examensarbetet genomförs. Det sker genom att ta e g e t initiativ inför/efter handledningsseminarierna samt förse handledaren och eventuellt andra studenter samt vid behov examinator med material. Handledarens främsta roll är att vägleda studenten i utvecklingen av ett vetenskapligt förhållningssätt, genom råd i ämnes- och metodfrågor samt frågor kring examensarbetets utformning. Grupphandledningstillfällen bokas in i god tid för att handledare/student ska kunna förbereda handledningstillfället. Examinatorns främsta roll är att examinera det självständiga examensarbetet samt respondent/opponentskapet utifrån fastställda betygskriterier samt att fungera som ett stöd till handledaren. Examensarbetets vetenskapliga språk och formalia Examensarbetet skrivs på svenska och endast i undantagsfall på engelska (som Minor field studies/mfs). Språket i arbetet ska vara vetenskapligt och korrekt, använd stavningsprogrammet under verktyg. Vardagsspråk och yrkesjargong undviks liksom särskrivning av ord. Skriv fullständiga meningar utan syftningsfel och stavfel. Examensarbetets olika delar skrivs främst i imperfekt (dåtid) och utan att använda personlig form som jag och vi. Examensarbetet skrivs i teckensnitt Times New Roman teckenstorlek 12. Huvudrubriker skrivs med teckenstorlek 14 och underrubriker 12 med fet stil. Ett och ett halvt radavstånd används i arbetet. För titelsidan, se mallen. Tabelltext skrivs ovanför tabell och figurtext skrivs nedanför figur. Bilagor ska bifogas efter referenser och numreras i den ordning de nämns i texten. Eventuella frågeformulär, följebrev och intervjuguider ska bifogas empiriska studier. Mall för examensarbetet finns på programwebben; Praktisk information A-Ö Inför examinationsseminarium Inför seminariet stämmer studenten av med handledaren, att examensarbetet är färdigt att lämnas in till examinationsseminarium. Studenten ansvarar för att lämna in den fullständiga versionen av arbetet via inlämningsuppgift i pingpong till examinatorn samt i mapp under projektgrupper till de studenter som ska opponera på arbetet. Bifoga samtliga bilagor, som enkäter eller intervjuguide. Glöm inte att namnge filen.

4 Granskning och examination av examensarbete Inför examinationsseminariet utses examinatorer och den/de opponenter som ska granska examensarbetet. Examinatorns roll är att granska och betygsätta examensarbetet. Syftet med att delta i ett opponentskap är att det ska fungera som ett inlärningstillfälle, genom att både kritiskt granska ett annat examensarbete samt att bemöta kritik/försvara det egna arbetet. Kritiken ska vara konstruktiv, se Arbetsgång vid examinationsseminariet. Efter examinationsseminariet korrigerar studenten mindre ändringar/formaliafel i g o d k ä n t a r b e t e vilket sker efter examinatorns anvisningar vid examinationstillfället. Underkänt examensarbete revideras enligt anvisningar/kommentarer från examinatorn. Studenterna publicerar själva sina godkända examensarbeten på Röda Korsets högskolas databas DiVA. Se anvisningar under dokument i pingpong om Policy vid publicering av examensarbete i DiVA. Plagiatkontroll Samtliga examensarbeten granskas för plagiatkontroll via Urkund. Lämna endast in en version av examensarbetet med namn via Inlämningsuppgift i pingpong.

5 Innehåll i Projektplan/PM Ett PM innehåller cirka 3-5 vetenskapliga referenser. Omfattningen är ca 3-5 sidor inklusive referenser samt titelsida. Titelsidan har en arbetstitel som kan ändras under arbetet. Gör en första sökning i databaser för att se att det finns vetenskapliga artiklar inom ämnesområdet. Det är viktigt att först göra en bred sökning på de mest centrala sökorden. Genom att läsa titlarna på de artiklar som kommer upp fås en uppfattning om det är rätt sökord. Här kan man behöva pröva sig fram med olika kombinationer av sökorden. Fundera över vilken typ av vetenskapliga studier som bäst ger svar på frågeställningen. Det kan vara bra att tänka på detta redan i planeringsfasen. När sedan den egentliga sökningen av artiklar i databaserna påbörjas prioriteras artiklar med de upplägg som bäst överensstämmer med syftet. Inledning och bakgrund I inledningen motiveras val av problemområde och dess relevans för huvudområdet omvårdnad samt eventuella reflektioner som problemet föregåtts av. R eferen s e r b ehöver i n t e an g es i i n l e d n i n g e n. I bakgrunden ges en översikt över kunskapsläget i aktuellt område som ska visa att studenten tagit del av tidigare forskning genom artikelgranskning. Översikts/reviewartiklar kan användas i bakgrund och diskussion i en litteraturstudie. Litteraturen ska vara vetenskaplig, framför allt i form av originalartiklar publicerade i internationella tidskrifter. Litteraturgenomgången behöver inte vara heltäckande, men bör omfatta de mest centrala referenserna inom ämnet. Centrala begrepp/teoretisk referensram definieras och redovisas. Den litteratur som refereras i bakgrunden i en litteraturstudie ska vara annan litteratur än den som ingår i resultatet. Nyckelord/sökord (3-5) som används i litteratursökningen anges. För att kontrollera att rätt sökord används, se databasens uppslagsverk thesaurus eller MeSH termer. Problemformulering och syfte Bakgrunden avslutas med en problemformulering, där det tydligt ska framgå vad problemet är, varför det är ett problem samt vilken kunskap som avses skapas. Referenserna som angivits i bakgrund ska inte upprepas här. Syftet ska vara väl avgränsat och eventuella frågeställningar ska kunna ge svar på syftet. Metod Metoden för litteraturstudie ska beskrivas noggrant och viktigt är att databassökningarna klart redovisas samt vilka kriterier som använts för valet av artiklar. För litteraturstudie anges urval av databaser, sökord och urvalskriterier. Planerad kvalitetsgranskning redovisas. För empirisk studie presenteras design och datainsamlingsmetod samt urvalet av deltagare, population och tillvägagångssätt. Bifoga frågeformulär samt följebrev, om det är en enkätstudie eller intervjuguide om det är en intervjustudie. Beskriv hur insamlad data kommer att statistiskt analyseras. Ange hur hot mot intern validitet kan undvikas. Etiska aspekter Etiska överväganden görs vid ämnesval, planerad datainsamling och databearbetning samt vid återgivning av resultat. Tänk på att det är den egna studiens etiska aspekter s o m b e s k r i v s v i d litteraturstudie. En projektplan inför empirisk studie bör innehålla en diskussion om hur undersökningen specifikt kommer att ta hänsyn till etiska aspekter. Student och handledare är ansvariga för att en empirisk studie följer högskolans etiska riktlinjer, se under dokument i pingpong. Ange om tillstånd kommer att inhämtats från verksamhetschefen. OBS att tillstånd från verksamhetschef inhämtas först efter att projektplanen är godkänt.

6 Projektets betydelse Beskriv vad studien har för betydelse för omvårdnad samt vad studien har för klinisk relevans och vad som förväntas av resultatet. Referenser Använd vedertaget referenssystem enligt APA (American Psychological Association). Elektroniska referenser anges enligt rekommendationer i Innehåll i Examensarbete En rekommendation är att ett självständigt examensarbete innehåller cirka ord och omfattar cirka vetenskapliga referenser. Vid litteraturstudie tillkommer de 10 vetenskapliga artiklarna som granskas. Titelsida På första sidan formuleras en rubrik eller en huvudrubrik med underrubrik, se mallen för examensarbetet under Praktisk information A-Ö. Observera att RKH-loggan används först när examensarbetet är godkänt. Sammanfattning/Abstract Sammanfattningen, som skrivs både på svenska och engelska, ska vara kortfattad cirka ord och skrivs utan referenser. Sammanfattningen skrivs i imperfekt och beskriver i strukturerad form bakgrund, syfte, metod, resultat, slutsats och klinisk betydelse. Längst ned skrivs nyckelord (3-5) för det egna examensarbetet. För MFS gäller att sammanfattning även skrivs på svenska. Innehåll Anger sidhänvisning till de olika momenten i arbetet. Sidnumreringen ska inte innefatta titelsida och abstract/sammanfattning utan börja med Inledning/ bakgrund på sida 1. Inledning och bakgrund I inledningen motiveras val av problemområde, dess relevans för huvudområdet samt eventuella reflektioner som problemet föregåtts av. I bakgrunden ges en ö v ers ikt ö v er t idi gare fo r skning samt en teoretisk bakgrund till de begrepp/områden som är fokus för arbetet. Tidigare litteraturstudier i ämnet kan ge en bra översikt - om sådana finns bör man se till att ens egen studie inkluderar studier av senare publikationsdatum eller på annat sätt bidrar med ny kunskap. Bakgrunden får inte innehålla studier som besvarar frågeställningen i ens studie. Undvik att presentera en studie i taget, utan försök att sammanfatta tidigare forskning. Varje artikel som hänvisas till ska följas med en referens. Använd primärkällor i så stor utsträckning som möjligt och inte läroböcker. Språket ska vara vetenskapligt och korrekt utan stavfel och ofullständiga meningar. Eventuell teoretisk referensram presenteras. Efter en sammanfattning av den genomgångna vetenskapliga litteraturen ska bakgrunden leda fram till en problemformulering. Problemformulering och syfte Problemformuleringen sammanfattar inledning samt bakgrund och leder läsaren fram till syftet. Syftet ska vara väl avgränsat och eventuella frågeställningar ska kunna ge svar på syftet.

7 Metod Metoddelen i en litteraturstudie ska vara detaljerad och utförligt beskriven. I en empirisk studie ska metoddelen vara så utförligt beskriven att en annan student ska kunna göra om, replikera, studien. Följande delar ingår i metoddelen; Design I detta avsnitt ska det framgå om det är en litteraturbaserad eller empirisk studie. Vid empirisk studie ska det framgå vilken ansats studien har, d.v.s. om studien är kvantitativ eller kvalitativ. Urval Formulera inklusions- och/eller exklusionskriterier. Inklusionskriterier kan vara exempelvis språk (endast engelska) och årtal (t.ex. endast artiklar publicerade under de senaste åren). För att komma fram till urval av artiklar läses först rubriken på artikeln. Om rubriken stämmer med syftet läses abstract. Om innehållet i artikeln fortfarande stämmer med syftet inkluderas artikeln i urvalet. Hela denna sökprocess bör göras individuellt. Kriterier för urval av artiklar anges i löpande text. Vissa urvalskriterier kan anges som begränsningar direkt vid databassökningen (t.ex. publikationsår- och språk). E n l i t t e r a t u r ö v e r s i k t k a n i n n e h å l l a a r t i k l a r m e d b å d e k v a n t i t a t i v a o c h k v a l i t a t i v a s t u d i e r, m e n v i d e t t e x a m e n s a r b e t e b ö r d u a v g r ä n s a d i g t i l l e n t yp a v a r t i k l a r, b e r o e n d e p å f o r s k n i n g s f r å g a n s e k u r s l i t t e r a t u r e n ( H e n r i c s o n s i d ). Beskriv därefter hur valda studiers kvalitet granskats för bedömning av vilka studier som ska ingå i litteraturstudien. Ange vilken kvalitetsgranskningsmall som använts, se kurslitteraturen. För empirisk studie anges de urvalskriterier som använts och varför. Undersökningsgruppen beskrivs utifrån kriterier som antal, ålder, kön. För kvantitativ studie beskrivs om urvalet var slumpmässigt, dvs. randomiserat, eller selekterat och externt bortfall redovisas. För kvalitativ studie beskrivs urval på motsvarande sätt. Datainsamlingsmetod För litteraturstudier används vetenskapliga artiklar (primärkällor), med undantag för litteraturstudier med teoretiskt fokus. Vetenskapliga artiklar söks i databaserna MedLine/PubMed samt CINAHL. Sökorden ska vara vedertagna söktermer i databasers thesaurus. Valda söktermer ska användas på ett systematiskt sätt. Börja med en bred sökning för en term i taget, för att sedan smalna av sökningen genom att kombinera sökningar med så kallade booleanska söktermer (AND, OR, NOT). Skriv redan från början ned hur sökningen går till, dvs. hur många träffar som fås på respektive sökord och hur det slutgiltiga urvalet av artiklar vuxit fram. Databassökningar ska tydligt redovisas med hjälp av en söktabell. För empirisk studie beskrivs vilken metod som använts för att samla in data. Om metoden är enkät eller intervju beskrivs frågorna utifrån antal, innehåll och svarsalternativ. Frågorna ska överensstämma med frågeställningarna. Om det är en validerad enkät som används refereras till originalet. Bifoga frågeformulär samt följebrev som bilaga. Beskriv därefter proceduren, dvs. hur studien har genomförts; vilka grupper som ingår, hur och när de jämförs. Om datainsamlingsmetoden är en enkät beskrivs utskick, eventuell kodning och påminnelse samt svarsfrekvens. Beskriv hur intervjun gick till och hur den genomfördes om studien är kvalitativ.

8 Dataanalys För litteraturstudie beskrivs hur valda studiers resultat analyserats beroende på om metoden för datainsamlingen varit kvantitativ eller kvalitativ. Beskriv likheter och skillnader i resultatet. Observera att när a r t i k l a r m e d kvalitativa studier analyseras görs ingen ny analys av resultatet utan en jämförelse av de likheter och skillnader i resultatet som studierna redovisar. För empirisk studie beskrivs med vilka metoder insamlad data har analyserats, vilket redovisas med deskriptiv statistik. Om studien är kvalitativ beskrivs den kvalitativa analysmetod som använts. Referenser för den valda analysmetoden anges, se kurslitteraturen. Etiska aspekter De etiska överväganden som gjorts inför studien ska beskrivas för samtliga studier. Forskningsetiska överväganden ska göras över ämnesval, datainsamling och databearbetning samt vid återgivning av resultat. Diskutera mot etisk metodlitteratur. Resultat Studiens resultat presenteras tydligt, överskådligt och neutralt. Det är viktigt att i examensarbetet följa syftet med studien, så att resultatet överensstämmer med det syfte och eventuella frågeställningar som beskrivits. Artiklar som ingår i litteraturstudien presenteras översiktligt i en artikelmatris. I matrisen anges; författare, publikationsår, titel, design, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och analysmetod. Artiklarnas resultat redovisas enligt en vald struktur som baseras på analysen av innehållet i materialet. Denna struktur kan bygga på likheter/skillnader i resultat, metodologiska aspekter eller andra aspekter (t.ex. när och i vilka länder studierna genomfördes). Tänk på att citat som används i kvalitativa studiers resultat inte ska presenteras. Resultatet i en empirisk studie beskrivs i löpande text och kan åskådliggöras med tabeller och/eller figurer. När tabeller används sammanfattas det viktigaste resultatet i tabellen i löpande text. Tabellrubrik sätts ovanför tabellen och figurrubrik under figuren. Därefter beskrivs resultatet lämpligast i samma ordning som frågeställningarna, som med fördel kan användas som underrubriker i resultatdelen, men omformuleras så att de inte är frågor. För kvalitativ studie kan kategorierna användas som underrubriker. Diskussion Det självständiga examensarbetet avslutas med ett diskussionsavsnitt, där såväl en metoddiskussion som resultatdiskussion ingår. Inled med metoddiskussionen, som ska innehålla en diskussion av den genomförda litteraturstudiens styrkor och svagheter. Därefter följer resultatdiskussionen med en kort sammanfattning av det viktigaste resultatet. Det kortfattade resultatet skrivs utan referenser och kan även användas som arbetets sammanfattning. Tänk på att även använda nya referenser i resultatdiskussionen. För en empirisk studie förs en diskussion där den metod som använts i studien utvärderas. Styrkor och svagheter i studien anges, exempelvis om antalet deltagare var för lågt. Metodens validitet och reliabilitet samt generaliserbarhet diskuteras i en studie med kvantitativ ansats. Externt och internt bortfall analyseras. Har kvalitativ ansats använts diskuteras metodens trovärdighet, som giltighet, tillförlitlighet samt överförbarhet. Därefter följer resultatdiskussionen som relateras till vetenskapliga artiklar från bakgrunden och eventuell teoretisk referensram samt hur studien resultat överensstämmer eller skiljer sig från tidigare studier. I resultatdiskussionen ska även nya referenser användas. I diskussionen kan författarnas egna synpunkter komma fram men argumentationen ska ha stöd, det vill säga kopplas till andras resultat (tidigare forskning/teori). I resultatdiskussionen diskuteras det som presenteras i examensarbetets resultatdel, dvs. inga nya resultat presenteras.

9 Slutsats Diskussionen avslutas med en slutsats som ska överensstämma med syftet. Här kan egna synpunkter lämnas. Klinisk betydelse Förslag på vilka konsekvenser för omvårdnad, yrkesfunktion och utbildning samt samhälleliga aspekter som studiens resultat kan ge upphov till, så kallad klinisk implikation/betydelse diskuteras. Här kan även egna synpunkter lämnas på hur resultatet i studien kan tillämpas. Förslag på vidare forskning Här kan egna synpunkter lämnas samt förslag på fortsatt forskning inom huvudområdet omvårdnad. Om några kunskapsluckor identifierats kan det anges. Författarnas insatser Det ska i examensarbetet tydligt framgå vad var och en av studenterna bidragit med under arbetsprocessen, vilket redovisas under författarnas insatser lämpligen med författarnas initialer. Referenser En referenslista bifogas som innehåller samtliga artiklar som använts i examensarbetet. Använd vedertaget referenssystem enligt APA. Bilagor Eventuella bilagor, som frågeformulär och följebrev bifogas numrerade sist i examensarbetet. Kurslitteratur I kursen förekommer obligatorisk kurslitteratur som främst är metodinriktad, se kursplanen. Bästa examensarbete Efter terminsslut nominerar examinatorerna väl genomförda examensarbeten till Bästa examensarbete inför avslutningsceremonin i termin 6. Beslut tas av externa granskare. Examensarbetena kommer dessutom att redovisas under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) i termin 6, vilket sker i samråd med kursansvarig.

10

STUDIEHANDLEDNING VT 2015

STUDIEHANDLEDNING VT 2015 STUDIEHANDLEDNING VT 2015 Självständigt examensarbete inom omvårdnad, 15 hp 120820/HV rev. 141124/HV Innehåll Allmänna anvisningar Grupphandledning Plagiatkontroll Inför examinationsseminarium Examinationsseminarium

Läs mer

Specialistutbildning för sjuksköterskor

Specialistutbildning för sjuksköterskor Instutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Sektionen för omvårdnad RIKTLINJER FÖR INDIVIDUELL PROJEKTPLAN AVANCERAD NIVÅ Specialistutbildning för sjuksköterskor Claudia Lampic, Zarina Kabir,

Läs mer

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad Umeå Universitet Institutionen för omvårdnad Riktlinjer 2012-10-23 Rev 2012-11-16 Sid 1 (6) Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator version 2014-09-10 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator version 2017-08-21 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande lärare Uppsatsens titel

Läs mer

Riktlinjer för examensarbete i huvudområdet omvårdnad på grund- och avancerad nivå

Riktlinjer för examensarbete i huvudområdet omvårdnad på grund- och avancerad nivå Akademin för hälsa och arbetsliv Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap Riktlinjer för examensarbete i huvudområdet omvårdnad på grund- och avancerad nivå Fastställda 1999-01-01 Reviderade 2013-10 Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Litteraturstudie i kursen diabetesvård 15hp

Litteraturstudie i kursen diabetesvård 15hp Institutionen för forskning och utbildning, Karolinska Institutet, Södersjukhuset Litteraturstudie i kursen diabetesvård 15hp Anvisning, tips och exempel Författare: Examinator: Kursnamn, poäng, år 1 Inlämningsuppgift

Läs mer

Litteraturstudie i kursen Mångkulturella aspekter vid diabetes

Litteraturstudie i kursen Mångkulturella aspekter vid diabetes Institutionen för medicinska vetenskaper Enheten för Diabetesforskning Litteraturstudie i kursen Mångkulturella aspekter vid diabetes Anvisning, tips och exempel Författare: Examinator: Mångkulturella

Läs mer

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg Betygskriterier Examensuppsats 30 hp. Betygskriterier Tregradig betygsskala används med betygen icke godkänd (IG), godkänd (G) och väl godkänd (VG). VG - Lärandemål har uppfyllts i mycket hög utsträckning

Läs mer

Termin 5 1: Informationsmöte och genomgång hur ett PM skrivs. Ges HT 2010 av kursgivare.

Termin 5 1: Informationsmöte och genomgång hur ett PM skrivs. Ges HT 2010 av kursgivare. Riktlinjer för PM Det är nu dags att påbörja ert examensarbete som ska ha anknytning till ämnet odontologisk profylaktik. Examensarbetet skall skrivas enligt Kis riktlinjer som gäller från och med VT11.

Läs mer

Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen

Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen Kursen Hälsa, Etik och Lärande 1-8p, T1, Vt 2006 Hälsouniversitetet i Linköping 0 Fältstudien om hälsans villkor i ett avgränsat

Läs mer

Att göra examensarbete

Att göra examensarbete Att göra examensarbete För att ta ut en masterexamen måste du ha genomfört ett examensarbete. Under examensarbetet förväntas du bland annat visa fördjupade teoretiska kunskaper inom någon del av det biologiska

Läs mer

Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten

Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten 1 Inledning Vid den farmaceutiska fakulteten har det sedan 2005 funnits kriterier för bedömning av examensarbete (medfarm 2005/913).

Läs mer

Riktlinjer för självständiga arbeten inom fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet

Riktlinjer för självständiga arbeten inom fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet Styrelsebeslut 2014-06-13 Dnr: ST 2014/231-1.1 Fakulteten för teknik Riktlinjer för självständiga arbeten inom fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet Syftet med riktlinjerna är att få en enhetlig

Läs mer

INSTRUKTIONER OCH TIPS Fördjupningsarbete Receptarier (15 hp) och Apotekare (30 hp)

INSTRUKTIONER OCH TIPS Fördjupningsarbete Receptarier (15 hp) och Apotekare (30 hp) 1 INSTRUKTIONER OCH TIPS Fördjupningsarbete Receptarier (15 hp) och Apotekare (30 hp) 1. Försöksplan Syftet med försöksplanen är att du ska få projektets (begränsade) målsättning helt klar för dig innan

Läs mer

Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination

Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination 1-2 Vetenskapsteori och vetenskaplig metod: 1-forskningsprocessen och informationssökning 2-deskriptiv statistik 3-epidemiologisk forskning 4 -mätmetoder

Läs mer

Aristi Fernandes Examensarbete T6, Biomedicinska analytiker programmet

Aristi Fernandes Examensarbete T6, Biomedicinska analytiker programmet Kursens mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna planera, genomföra, sammanställa och försvara ett eget projekt samt kunna granska och opponera på annan students projekt. Studenten ska även kunna

Läs mer

Utformning av PM. Hälsa och livskvalitet Vårdkvalitet och säkerhet Vårdmiljö och resurser

Utformning av PM. Hälsa och livskvalitet Vårdkvalitet och säkerhet Vårdmiljö och resurser Bilaga 1 Utformning av PM Utformning av PM ingår som ett led i uppsatsarbetet. Syftet är att Du som studerande noggrant skall tänka igenom och formulera de viktigaste delarna i uppsatsarbetet, för att

Läs mer

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Studenten ska tillämpa kunskaper och färdigheter förvärvade inom utbildningsprogrammet genom att på ett självständigt och vetenskapligt sätt

Läs mer

Utformning av PM. Hälsa och livskvalitet Vårdkvalitet och säkerhet Vårdmiljö och resurser

Utformning av PM. Hälsa och livskvalitet Vårdkvalitet och säkerhet Vårdmiljö och resurser Utformning av PM Bilaga 1 Utformning av PM ingår som ett led i uppsatsarbetet. Syftet är att Du som studerande noggrant skall tänka igenom och formulera de viktigaste delarna i uppsatsarbetet, för att

Läs mer

Examinator Henrika Jormfeldt

Examinator Henrika Jormfeldt Högskolan Halmstad Akademin för Hälsa och välfärd SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEUTBILDNING MED INRIKTNING MOT PSYKIATRI STUDIEHANDLEDNING Examensarbete inom omvårdnad-inriktning mot psykiatrisk vård, 15 hp Kvartsfart

Läs mer

Vetenskapligt arbete Skriva Presentera Opponera

Vetenskapligt arbete Skriva Presentera Opponera Vetenskapligt arbete Skriva Presentera Opponera Kandidatarbete ISEX T5 Elisabet Holst Projektarbetet Kritisk litteraturgranskning Kritisk litteraturgranskning kombinerad med egna experiment eller undersökningar

Läs mer

Studiehandledning SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE (EXAMENSARBETE) I ARBETSTERAPI ARB029

Studiehandledning SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE (EXAMENSARBETE) I ARBETSTERAPI ARB029 Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Arbetsterapi Studiehandledning SJÄLVSTÄNDIT ARBETE (EXAMENSARBETE) I ARBETSTERAPI ARB029 rundnivå (C), 15 hp Kursansvariga: Susanne ustafsson och unilla Forsberg-Wärleby

Läs mer

Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp

Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp Electrical Engineering BA (C), Thesis Project, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå

Läs mer

BEDÖMNING AV UPPSATSER PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

BEDÖMNING AV UPPSATSER PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ SAMMANFATTNING BEDÖMNING AV UPPSATSER PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Uppsatsens titel Namn student 1 Namn student 2 Datum för seminariet UPPSATSEN UPPSATSARBETET HAR GENOMFÖRTS I ENLIGHET MED DE FORSKNINGSETISKA

Läs mer

Examensarbeten, litteraturstudier och teoretisk geoekologi / geografi. Gemensamma riktlinjer för hela institutionen

Examensarbeten, litteraturstudier och teoretisk geoekologi / geografi. Gemensamma riktlinjer för hela institutionen Examensarbeten, litteraturstudier och teoretisk geoekologi / geografi Gemensamma riktlinjer för hela institutionen Innehåll för examensarbeten Under kursen utför och redovisar studenterna en vetenskaplig

Läs mer

EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen

EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen Examensarbetet ska anknyta till montessoripedagogiken och omfatta en enkel vetenskaplig undersökning (ex litteraturstudie, intervju, observation eller enkät),

Läs mer

Självständiga arbeten i lärarutbildningen exempel från ÖU

Självständiga arbeten i lärarutbildningen exempel från ÖU Självständiga arbeten i lärarutbildningen exempel från ÖU Malin Knutsson 2015-09-24 15-10-02 1 Lärarutbildning för skolår f-6 vid ÖU - i korthet Studiegångar: HT 1 VT 1 HT 2 VT 2 HT 3 VT 3 HT 4 VT 4 år

Läs mer

Björn Åstrand

Björn Åstrand HÖGSKOLAN I HALMSTAD Examensarbete Instruktioner Halvtidseminarium 2014 HT Björn Åstrand 2014-10-08 Björn Åstrand 2014 1 Halvtidsseminarium Vid halvtidsseminariet presenteras hittills uppnådda resultat

Läs mer

Riktlinjer och mallar för betygskriterier inom grundutbildningen i biologi (beslutat av BIG: s styrelse den 13 juni 2007)

Riktlinjer och mallar för betygskriterier inom grundutbildningen i biologi (beslutat av BIG: s styrelse den 13 juni 2007) Riktlinjer och mallar för betygskriterier inom grundutbildningen i biologi (beslutat av BIG: s styrelse den 13 juni 2007) Rektors och fakultetens riktlinjer Rektor utfärdade i juni 2006 riktlinjer för

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Checklista för systematiska litteraturstudier 3

Checklista för systematiska litteraturstudier 3 Bilaga 1 Checklista för systematiska litteraturstudier 3 A. Syftet med studien? B. Litteraturval I vilka databaser har sökningen genomförts? Vilka sökord har använts? Har författaren gjort en heltäckande

Läs mer

Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp)

Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp) Psykologiska institutionen (1 av 6) Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp) VT 2013 Ansvarig lärare: Stefan Wiens, Ph.D., professor Rum 215, Frescati Hagväg 9 sws@psychology.su.se 08-163933 (nås

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXAMENSARBETE Grundnivå Avancerad nivå

RIKTLINJER FÖR EXAMENSARBETE Grundnivå Avancerad nivå CLINTEC Sektionen för radiografi RIKTLINJER FÖR EXAMENSARBETE Grundnivå Avancerad nivå Fastställd av Programnämnden för röntgensjuksköterskeprogrammet Rev 2005-02-01 1 INLEDNING /BAKGRUND I enlighet med

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXAMENSARBETE PÅ MAGISTERNIVÅ I HUVUDOMRÅDET SEXUELL OCH REPRODUKTIV HÄLSA

RIKTLINJER FÖR EXAMENSARBETE PÅ MAGISTERNIVÅ I HUVUDOMRÅDET SEXUELL OCH REPRODUKTIV HÄLSA RIKTLINJER FÖR EXAMENSARBETE PÅ MAGISTERNIVÅ I HUVUDOMRÅDET SEXUELL OCH REPRODUKTIV HÄLSA Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås, juni 2015 Allmänt Examensarbetet på avancerad nivå

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXAMENSARBETE PÅ MASTERNIVÅ I HUVUDOMRÅDET VÅRDVETENSKAP

RIKTLINJER FÖR EXAMENSARBETE PÅ MASTERNIVÅ I HUVUDOMRÅDET VÅRDVETENSKAP RIKTLINJER FÖR EXAMENSARBETE PÅ MASTERNIVÅ I HUVUDOMRÅDET VÅRDVETENSKAP Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås, augusti, 2016 Allmänt Examensarbetet på avancerad nivå är ett självständigt

Läs mer

Litteraturstudie som projektarbete i ST

Litteraturstudie som projektarbete i ST Litteraturstudie som projektarbete i ST En litteraturstudie är en genomgång av vetenskapliga orginalartiklar, publicerade i internationella tidskrifter inom ett visst område. Enligt SBU ska en professionell

Läs mer

Instruktion/råd för rapportskrivning

Instruktion/råd för rapportskrivning Läkarprogrammet, självständigt arbete Instruktion/råd för rapportskrivning JK/PN 140211 Bästa/bäste läkarstudent! Nedan följer en kort beskrivning av de punkter en vetenskaplig rapport vanligen innehåller

Läs mer

Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp)

Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp) Psykologiska institutionen (1 av 6) Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp) Ansvarig lärare: Marco Tullio Liuzza, Ph.D., post doc Rum 218, Frescati Hagväg 9A Marco.Tullio.Liuzza@psychology.su.se

Läs mer

Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa / Allmänmedicin vid institutionen för Medicin

Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa / Allmänmedicin vid institutionen för Medicin Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa / Allmänmedicin vid institutionen för Medicin Forskningsmetodik- en introduktion 8 hp (kurskod MFM330) Projektledare

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Gymnasiearbetet. Daniel Nordström

Gymnasiearbetet. Daniel Nordström Gymnasiearbetet Daniel Nordström Presentationens innehåll Film gymnasiearbetet Gymnasiearbetet i korthet Gymnasiearbetet mot högskoleförberedelse Planering-genomförande och utvärdering Planeringen för

Läs mer

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Maria Björklund (Bibliotek & IKT) & Fredrik von Wowern (Kursansvariga termin 10), reviderad 2014-06-30 Introduktion till

Läs mer

Studiehandledning Pedagogisk forskning III

Studiehandledning Pedagogisk forskning III Stockholms universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning Pedagogisk forskning III Vårterminen 2014 Inledning Vetenskapsteori kan definieras som ett ämne inom filosofin: läran om

Läs mer

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Maria Björklund (Bibliotek & IKT) & Fredrik von Wowern (Kursansvariga termin 10), reviderad 2014-06-30, 2015-01-26 Introduktion

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

Självständigt arbete i nutrition, 15 hp. Vt-2016. Studiehandledning

Självständigt arbete i nutrition, 15 hp. Vt-2016. Studiehandledning Självständigt arbete i nutrition, 15 hp Vt-2016 Studiehandledning Kursledare: Marie Löf (marie.lof@ki.se) Magdalena Rosell (magdalena.rosell@ki.se) 1 Introduktion Det självständiga arbetet syftar till

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING FÖR KURSEN: Vetenskaplig metod 7,5 hp. Kurskod OM3270

STUDIEHANDLEDNING FÖR KURSEN: Vetenskaplig metod 7,5 hp. Kurskod OM3270 STUDIEHANDLEDNING FÖR KURSEN: Vetenskaplig metod 7,5 hp Kurskod OM3270 Kursen ges som en obligatorisk fortsättningskurs i Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp (Termin 4) Kursansvarig Kursadministratör Examinator

Läs mer

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV Rev. Aug 2006 INLEDNING Följande formalia gäller inlämningsuppgifter och riktar sig till studenter och lärare vid Akademin för

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

Examensarbete i psykologi 30 hp ht 2012-

Examensarbete i psykologi 30 hp ht 2012- KAROLINSKA INSTITUTET Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Sektionen för Psykologi Psykologprogrammet Examensarbete i psykologi; 30 hp Examensarbete i psykologi 30 hp ht 2012- vt 2013 Schema Uppdaterat

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin & årtal Handledare: namn Abstract/Sammanfattning Du skall skriva

Läs mer

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp 2014-09-12 STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp Kurskod: 1BA111 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-Mail Karolinska Institutet Alfred

Läs mer

Instruktioner för externa examensarbeten vid Receptarieprogrammet, Umeå universitet

Instruktioner för externa examensarbeten vid Receptarieprogrammet, Umeå universitet Instruktioner för externa examensarbeten vid Receptarieprogrammet, Umeå universitet Extern handledare = handledare på exempelvis apotek eller industri Extern handledare ansvarar för att arbetet får en

Läs mer

Anvisningar för examensarbete på magisternivå inom energiteknik 15 hp Högskolan i Halmstad

Anvisningar för examensarbete på magisternivå inom energiteknik 15 hp Högskolan i Halmstad Anvisningar för examensarbete på magisternivå inom energiteknik 15 hp Högskolan i Halmstad 1. Information Denna handledning gäller för studerande som planerar att genomföra examensarbete inom utbildningen

Läs mer

Idrottsvetenskap AV, Magisterkurs i idrottsvetenskap, 30 hp

Idrottsvetenskap AV, Magisterkurs i idrottsvetenskap, 30 hp 1 (5) Kursplan för: Idrottsvetenskap AV, Magisterkurs i idrottsvetenskap, 30 hp Sports Sciences MA, Master Degree Project, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn)

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1231 Danska, fortsättningskurs 2, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course 2, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

Kvalitetskriterier för bedömning av självständigt arbete (examensarbete) vid arbetsterapeutprogrammen i Sverige

Kvalitetskriterier för bedömning av självständigt arbete (examensarbete) vid arbetsterapeutprogrammen i Sverige Kvalitetskriterier för bedömning av självständigt arbete (examensarbete) vid arbetsterapeutprogrammen i Sverige Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter i samarbete med Arbetsterapeutprogrammen i Sverige Nacka

Läs mer

Betygskriterier för självständigt arbete på masternivå

Betygskriterier för självständigt arbete på masternivå Betygskriterier för självständigt arbete på masternivå Gäller för självständigt arbete i biologi, miljövetenskap, markvetenskap, livsmedelsvetenskap, lantbruksvetenskap, kemi och teknologi. För att bli

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETE PROJEKT 15 hp VT 2016 Journalistik kandidatkurs vid IMS/JMK

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETE PROJEKT 15 hp VT 2016 Journalistik kandidatkurs vid IMS/JMK ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETE PROJEKT 15 hp VT 2016 Journalistik kandidatkurs vid IMS/JMK Examensarbete, 15hp Delkursbeskrivning Examensarbetets syfte Examensarbetet omfattar 15 hp och kan antingen utformas

Läs mer

Examensarbete i språkteknologi

Examensarbete i språkteknologi Examensarbete i språkteknologi Beáta Bandmann Megyesi Institutionen för lingvistik och filologi Uppsala universitet Översikt Examensarbetets innehåll Regler och principer Lärare och handledare Lärandemål

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET. Vid LiU. Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341 31-60 hp

LÄRARPROGRAMMET. Vid LiU. Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341 31-60 hp Institutionen för kultur och kommunikation Augusti 2011 Ann-Kari Sundberg ann-kari.sundberg@liu.se LÄRARPROGRAMMET Vid LiU Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341

Läs mer

Sotenäs Kompetenscentrum Titel på arbetet (Mall för vetenskaplig rapport)

Sotenäs Kompetenscentrum Titel på arbetet (Mall för vetenskaplig rapport) Titel på arbetet (Mall för vetenskaplig rapport) Försättsblad Försättsbladet ska motsvara framsidan på en vetenskaplig uppsats eller ett bokomslag. Många gånger har de olika lärosätena (högskolan och universitet)

Läs mer

Riktlinjer för examensarbete för filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad

Riktlinjer för examensarbete för filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad Fastställd av prefekt 2008-09-11 Reviderad 2011-03-24 Reviderad 2013-11-01 Riktlinjer för examensarbete för filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad Innehåll Allmänt 1 Vårdvetenskap 1 Huvudområdet

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVK04, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies: Bachelor Thesis Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Rehabiliteringsvetenskap AV, Forskningsmetodik, 7,5 hp

Rehabiliteringsvetenskap AV, Forskningsmetodik, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Rehabiliteringsvetenskap AV, Forskningsmetodik, 7,5 hp Rehabilitation Science Adv, Research Methods 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn)

Läs mer

MÄNNISKANS FYSIOLOGI HT högskolepoäng. Tidsplan: Fundera över ämnesförslag, bilda grupper om 3-5 personer samt ta kontakt med handledare.

MÄNNISKANS FYSIOLOGI HT högskolepoäng. Tidsplan: Fundera över ämnesförslag, bilda grupper om 3-5 personer samt ta kontakt med handledare. MÄNNISKANS FYSIOLOGI HT 2016 30 högskolepoäng Inst för Fysiologi och Farmakologi Fysiologiundervisningen Kursansvarig: Carl Johan Sundberg ELEKTIV Elektivet omfattar 3hp "Fördjupningsstudie inom utvalt

Läs mer

Studieguide till Matematik för F 3, kurs 4 Vt 2016

Studieguide till Matematik för F 3, kurs 4 Vt 2016 Umeå Universitet NMD Naturvetenskapernas och matematikens Didaktik Studieguide till Matematik för F 3, kurs 4 Vt 2016 6MN025 Kursnamn: Matematik för åk F 3, kurs 4, 7,5 hp Termin: V 16 Kurskod: 6MN025

Läs mer

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Citat... 1 Enkät... 1 Fotnot... 1 Frågeställning... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Institutionen för kulturvård KURSGUIDE. KGM 511 Kulturvårdens hantverk fördjupning, litteraturkurs 7,5 hp. Höstterminen 2016.

Institutionen för kulturvård KURSGUIDE. KGM 511 Kulturvårdens hantverk fördjupning, litteraturkurs 7,5 hp. Höstterminen 2016. 1 (5) Institutionen för kulturvård KURSGUIDE KGM 511 Kulturvårdens hantverk fördjupning, litteraturkurs 7,5 hp Höstterminen 2016 Grundnivå Reviderad 2016-12-01 Välkommen till en hel kurs för att öva vetenskapligt

Läs mer

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/ Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Se W:s exjobbssida http://www.w-program.nu/ Ur kursplanen se http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kkod=1tv962 Mål: Syftet med examensarbetet

Läs mer

Att skriva magister- och masteruppsats på CTR LUNDS UNIVERSITET CENTRUM FÖR TEOLOGI OCH RELIGIONSVETENSKAP (CTR)

Att skriva magister- och masteruppsats på CTR LUNDS UNIVERSITET CENTRUM FÖR TEOLOGI OCH RELIGIONSVETENSKAP (CTR) Att skriva magister- och masteruppsats på CTR LUNDS UNIVERSITET CENTRUM FÖR TEOLOGI OCH RELIGIONSVETENSKAP (CTR) 2 ATT SKRIVA MAGISTER- OCH MASTERUPPSATS PÅ CTR Att skriva magister- och masteruppsats på

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Franska Ht 20 Kursbeskrivning i franska 9AFR71 Franska 91-97,5hp Akademiskt skrivande på avancerad nivå 1 Franska (91-97,5hp), Akademiskt

Läs mer

Akademin för hälsa och arbetsliv Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

Akademin för hälsa och arbetsliv Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap Akademin för hälsa och arbetsliv Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap Riktlinjer för examensarbete i huvudområdet omvårdnad på grund- och avancerad nivå Reviderad 2016-05-11 Innehåll 1. Allmänt...

Läs mer

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis Kurskod: 1OP302 Gäller från: VT 2016 Fastställd: Denna kursplan

Läs mer

Riktlinjer för uppsatsarbete vid ämnesavdelningen för vårdvetenskap

Riktlinjer för uppsatsarbete vid ämnesavdelningen för vårdvetenskap Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Riktlinjer för uppsatsarbete vid ämnesavdelningen för vårdvetenskap Gäller fr o m VK-06 Fastställda 1999-01-01 Reviderad 2002-08-01 Reviderad 2006-08-30 Innehållsförteckning

Läs mer

Presentation i itslearning

Presentation i itslearning Institutionen för hälsovetenskaper Omvårdnad Nedan följer information angående de uppgifter du har att arbeta med inför kursstart samt under de första 3 hp, som ingår i kursen Intensivvårdssjuksköterskans

Läs mer

Design Beskriv val av design och motivet till detta val.

Design Beskriv val av design och motivet till detta val. Genomförande av inlämningsuppgift Översikt omvårdnadsforskning - Litteraturstudie som metod (fördjupning) med tillhörande seminarium, i kursen Vetenskaplig metodik, 4,5 hp VT11 Detta examinationsmoment

Läs mer

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Version 2013-08-16 Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och väg Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Detta dokument innehåller det mesta som man behöver veta för att genomföra ett examensarbete

Läs mer

Handledare har handledarmöten så att det gemensamma ansvaret för kvaliteteten i genomförandet av studenternas projekt säkras.

Handledare har handledarmöten så att det gemensamma ansvaret för kvaliteteten i genomförandet av studenternas projekt säkras. KANDIDATEXAMENSPROJEKT INREDNINGSARKITEKTUR o MÖBELDESIGN RIKTLINJER 2015 Examensarbetet Examensarbete, 18 hp Under examensarbete får studenten möjlighet att visa att hen tillgodogjort sig utbildningen

Läs mer

Studiehandledning Pedagogisk forskning III, 7.5 hp Ingår som delkurs i VPG11F Vårdpedagogik III, 30 hp VPG10F Hälsopedagogik III, 30 hp

Studiehandledning Pedagogisk forskning III, 7.5 hp Ingår som delkurs i VPG11F Vårdpedagogik III, 30 hp VPG10F Hälsopedagogik III, 30 hp Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning Pedagogisk forskning III, 7.5 hp Ingår som delkurs i VPG11F Vårdpedagogik III, 30 hp VPG10F Hälsopedagogik III, 30 hp Höstterminen 2014 Inledning

Läs mer

Statsvetenskap GR (C), 30 hp

Statsvetenskap GR (C), 30 hp 1 (5) Kursplan för: Statsvetenskap GR (C), 30 hp Political Science Ba (C), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression SK026G Statsvetenskap Grundnivå (C) Inriktning (namn)

Läs mer

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Examensarbetet bedöms i områdena: Process, Ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll samt Presentation.

Läs mer

Kemiska institutionen Receptarieprogrammet 180 hp Examensarbete i farmaci, 15 hp. 2011/2012 Page 1 (10) Examensarbete i farmaci 15 hp

Kemiska institutionen Receptarieprogrammet 180 hp Examensarbete i farmaci, 15 hp. 2011/2012 Page 1 (10) Examensarbete i farmaci 15 hp 2011/2012 Page 1 (10) Examensarbete i farmaci 15 hp Handledning för examensarbeten inom Receptarieprogrammet läsåret 2011/2012 2011/2012 Page 2 (10) Allmän information om examensarbetet Mål Kursens mål

Läs mer

SGEK03, Samhällsgeografi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Human Geography: Bachelor Thesis, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SGEK03, Samhällsgeografi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Human Geography: Bachelor Thesis, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SGEK03, Samhällsgeografi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Human Geography: Bachelor Thesis, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av

Läs mer

Betygskriterier för examensarbete/självständigt arbete

Betygskriterier för examensarbete/självständigt arbete Fastställt av BIG: s institutionsstyrelse 2008-10-22 Betygskriterier för examensarbete/självständigt arbete 1. Bedömningsgrunder och innehåll Ett examensarbete eller självständigt arbete ska bedömas inom

Läs mer

Examensarbetet på Lärarprogrammet LAU370 en procedurlista för ansvariga institutioner, studenter, handledare och examinatorer

Examensarbetet på Lärarprogrammet LAU370 en procedurlista för ansvariga institutioner, studenter, handledare och examinatorer Examensarbetet på Lärarprogrammet LAU370 en procedurlista för ansvariga institutioner, studenter, handledare och examinatorer Denna procedurlista kompletteras av den utförligare Att genomföra examensarbete

Läs mer

Kriminologi GR (C), Forskningsmetodik II, 15 hp

Kriminologi GR (C), Forskningsmetodik II, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Kriminologi GR (C), Forskningsmetodik II, 15 hp Criminology BA (C), Research methods II, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn)

Läs mer

Examensarbeten inom matematik Gemensamma riktlinjer för hantering

Examensarbeten inom matematik Gemensamma riktlinjer för hantering Examensarbeten inom matematik Gemensamma riktlinjer för hantering Författare: Börje Nilsson Termin: from HT 2013 För kurserna: 2MA11E, 4MA11E, 5MA12E och 5MA11E 1 (9) Innehåll Inledning 3 Disposition 3

Läs mer

Rapport för framställande av produkt eller tjänst

Rapport för framställande av produkt eller tjänst Rapport för framställande av produkt eller tjänst PA 1201 Det här är en vägledning för er som arbetat enskilt eller i en projektgrupp för framställande av produkt eller tjänst och ska skriva en projektrapport

Läs mer

Fastställd av prefekt Anvisningar för examensarbete på magisternivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp

Fastställd av prefekt Anvisningar för examensarbete på magisternivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp Fastställd av prefekt 2016-07-04 Anvisningar för examensarbete på magisternivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp 1 Innehåll Introduktion till examensarbetet... 3 Huvudområdet omvårdnad... 3 Specialistsjuksköterskans

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK Akademin för ekonomi, samhälle och teknik ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK Grundnivå och avancerad nivå ELENA APARICIO BOZENA GUZIANA Kontakt: Bygg: bozena.guziana@mdh.se

Läs mer

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Version 2013-01-14 Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och väg Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Detta dokument innehåller det mesta som man behöver veta för att genomföra ett examensarbete

Läs mer

Vetenskapsmetod och teori. Kursintroduktion

Vetenskapsmetod och teori. Kursintroduktion Vetenskapsmetod och teori Kursintroduktion Creswell Exempel Vetenskapsideal Worldview Positivism Konstruktivism/Tolkningslära Kritiskt (Samhällskritiskt/ Deltagande) Pragmatism (problemorienterat) Ansats

Läs mer

DETALJPLAN EXAMENSARBETEN

DETALJPLAN EXAMENSARBETEN DETALJPLAN EXAMENSARBETEN 2015 02 02 Detaljplanering för kurserna TIELA HE110X Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå 15,0 hp TIDAA HI110X Examensarbete inom datateknik, grundnivå 15,0 hp Kursansvarig

Läs mer