RIKTLINJER GRUNDUTBILDNING VT 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKTLINJER GRUNDUTBILDNING VT 2015"

Transkript

1 RIKTLINJER GRUNDUTBILDNING VT 2015 Självständigt examensarbete inom omvårdnad, 15 hp /HV rev /HV

2 Innehåll Allmänna anvisningar Självständigt examensarbete Handledning av examensarbete Examensarbetets vetenskapliga språk och formalia Inför examinationsseminarium Granskning och examination av examensarbete Plagiatkontroll Innehåll i projektplan/pm Inledning och bakgrund Problemformulering och syfte Metod Etiska aspekter Projektets betydelse Tidsplan Referenser Innehåll i examensarbete Försättsblad Sammanfattning/Abstract Innehållsförteckning Inledning och bakgrund Problemformulering och syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats Klinisk betydelse Förslag på vidare forskning Författarnas insatser Referenser Bilagor Kurslitteratur Bästa examensarbete

3 Allmänna anvisningar Självständigt examensarbete Lärandemålen för examensarbetet finns beskrivna i kursplanen för Självständigt examensarbete, 15 hp. Ämnesvalet sker inom sjuksköterskans huvudområde; omvårdnad, se RKH:s utbildningsplan (2011). Ämnesförslag lämnas inför kursstart i termin 4 av kursansvarig eller från handledare med pågående forskningsprojekt. Examensarbetet i grundutbildningen innebär i första hand en a l l m ä n litteraturbaserad studie. En litteraturbaserad studie kan vara en litteraturstudie som baseras på resultat från publicerade vetenskapliga artiklar av empiriska studier. Examensarbetet kan i andra hand vara en empirisk studie, efter samråd med handledare, vilket innebär att samla in, bearbeta och statistiskt analysera forskningsdata. Det finns två sätt att samla in data till en empirisk studie, antingen genom kvantitativ eller kvalitativ ansats. Examensarbetet är ett självständigt arbete som genomförs av två studenter i grupp och endast i undantagsfall individuellt. Det ska i arbetet tydligt framgå vad var och en av studenterna bidragit med under arbetsprocessen, vilket redovisas både skriftligt under rubriken författarnas insatser i examensarbetet och muntligt i samband med gruppseminarierna samt muntligt och/eller skriftligt i samband med examinationsseminariet. Handledning av examensarbete Examensarbetet är en process där flera personer deltar; student, handledare och examinator. Studenten ansvarar för att examensarbetet genomförs. Det sker genom att ta e g e t initiativ inför/efter handledningsseminarierna samt förse handledaren och eventuellt andra studenter samt vid behov examinator med material. Handledarens främsta roll är att vägleda studenten i utvecklingen av ett vetenskapligt förhållningssätt, genom råd i ämnes- och metodfrågor samt frågor kring examensarbetets utformning. Grupphandledningstillfällen bokas in i god tid för att handledare/student ska kunna förbereda handledningstillfället. Examinatorns främsta roll är att examinera det självständiga examensarbetet samt respondent/opponentskapet utifrån fastställda betygskriterier samt att fungera som ett stöd till handledaren. Examensarbetets vetenskapliga språk och formalia Examensarbetet skrivs på svenska och endast i undantagsfall på engelska (som Minor field studies/mfs). Språket i arbetet ska vara vetenskapligt och korrekt, använd stavningsprogrammet under verktyg. Vardagsspråk och yrkesjargong undviks liksom särskrivning av ord. Skriv fullständiga meningar utan syftningsfel och stavfel. Examensarbetets olika delar skrivs främst i imperfekt (dåtid) och utan att använda personlig form som jag och vi. Examensarbetet skrivs i teckensnitt Times New Roman teckenstorlek 12. Huvudrubriker skrivs med teckenstorlek 14 och underrubriker 12 med fet stil. Ett och ett halvt radavstånd används i arbetet. För titelsidan, se mallen. Tabelltext skrivs ovanför tabell och figurtext skrivs nedanför figur. Bilagor ska bifogas efter referenser och numreras i den ordning de nämns i texten. Eventuella frågeformulär, följebrev och intervjuguider ska bifogas empiriska studier. Mall för examensarbetet finns på programwebben; Praktisk information A-Ö Inför examinationsseminarium Inför seminariet stämmer studenten av med handledaren, att examensarbetet är färdigt att lämnas in till examinationsseminarium. Studenten ansvarar för att lämna in den fullständiga versionen av arbetet via inlämningsuppgift i pingpong till examinatorn samt i mapp under projektgrupper till de studenter som ska opponera på arbetet. Bifoga samtliga bilagor, som enkäter eller intervjuguide. Glöm inte att namnge filen.

4 Granskning och examination av examensarbete Inför examinationsseminariet utses examinatorer och den/de opponenter som ska granska examensarbetet. Examinatorns roll är att granska och betygsätta examensarbetet. Syftet med att delta i ett opponentskap är att det ska fungera som ett inlärningstillfälle, genom att både kritiskt granska ett annat examensarbete samt att bemöta kritik/försvara det egna arbetet. Kritiken ska vara konstruktiv, se Arbetsgång vid examinationsseminariet. Efter examinationsseminariet korrigerar studenten mindre ändringar/formaliafel i g o d k ä n t a r b e t e vilket sker efter examinatorns anvisningar vid examinationstillfället. Underkänt examensarbete revideras enligt anvisningar/kommentarer från examinatorn. Studenterna publicerar själva sina godkända examensarbeten på Röda Korsets högskolas databas DiVA. Se anvisningar under dokument i pingpong om Policy vid publicering av examensarbete i DiVA. Plagiatkontroll Samtliga examensarbeten granskas för plagiatkontroll via Urkund. Lämna endast in en version av examensarbetet med namn via Inlämningsuppgift i pingpong.

5 Innehåll i Projektplan/PM Ett PM innehåller cirka 3-5 vetenskapliga referenser. Omfattningen är ca 3-5 sidor inklusive referenser samt titelsida. Titelsidan har en arbetstitel som kan ändras under arbetet. Gör en första sökning i databaser för att se att det finns vetenskapliga artiklar inom ämnesområdet. Det är viktigt att först göra en bred sökning på de mest centrala sökorden. Genom att läsa titlarna på de artiklar som kommer upp fås en uppfattning om det är rätt sökord. Här kan man behöva pröva sig fram med olika kombinationer av sökorden. Fundera över vilken typ av vetenskapliga studier som bäst ger svar på frågeställningen. Det kan vara bra att tänka på detta redan i planeringsfasen. När sedan den egentliga sökningen av artiklar i databaserna påbörjas prioriteras artiklar med de upplägg som bäst överensstämmer med syftet. Inledning och bakgrund I inledningen motiveras val av problemområde och dess relevans för huvudområdet omvårdnad samt eventuella reflektioner som problemet föregåtts av. R eferen s e r b ehöver i n t e an g es i i n l e d n i n g e n. I bakgrunden ges en översikt över kunskapsläget i aktuellt område som ska visa att studenten tagit del av tidigare forskning genom artikelgranskning. Översikts/reviewartiklar kan användas i bakgrund och diskussion i en litteraturstudie. Litteraturen ska vara vetenskaplig, framför allt i form av originalartiklar publicerade i internationella tidskrifter. Litteraturgenomgången behöver inte vara heltäckande, men bör omfatta de mest centrala referenserna inom ämnet. Centrala begrepp/teoretisk referensram definieras och redovisas. Den litteratur som refereras i bakgrunden i en litteraturstudie ska vara annan litteratur än den som ingår i resultatet. Nyckelord/sökord (3-5) som används i litteratursökningen anges. För att kontrollera att rätt sökord används, se databasens uppslagsverk thesaurus eller MeSH termer. Problemformulering och syfte Bakgrunden avslutas med en problemformulering, där det tydligt ska framgå vad problemet är, varför det är ett problem samt vilken kunskap som avses skapas. Referenserna som angivits i bakgrund ska inte upprepas här. Syftet ska vara väl avgränsat och eventuella frågeställningar ska kunna ge svar på syftet. Metod Metoden för litteraturstudie ska beskrivas noggrant och viktigt är att databassökningarna klart redovisas samt vilka kriterier som använts för valet av artiklar. För litteraturstudie anges urval av databaser, sökord och urvalskriterier. Planerad kvalitetsgranskning redovisas. För empirisk studie presenteras design och datainsamlingsmetod samt urvalet av deltagare, population och tillvägagångssätt. Bifoga frågeformulär samt följebrev, om det är en enkätstudie eller intervjuguide om det är en intervjustudie. Beskriv hur insamlad data kommer att statistiskt analyseras. Ange hur hot mot intern validitet kan undvikas. Etiska aspekter Etiska överväganden görs vid ämnesval, planerad datainsamling och databearbetning samt vid återgivning av resultat. Tänk på att det är den egna studiens etiska aspekter s o m b e s k r i v s v i d litteraturstudie. En projektplan inför empirisk studie bör innehålla en diskussion om hur undersökningen specifikt kommer att ta hänsyn till etiska aspekter. Student och handledare är ansvariga för att en empirisk studie följer högskolans etiska riktlinjer, se under dokument i pingpong. Ange om tillstånd kommer att inhämtats från verksamhetschefen. OBS att tillstånd från verksamhetschef inhämtas först efter att projektplanen är godkänt.

6 Projektets betydelse Beskriv vad studien har för betydelse för omvårdnad samt vad studien har för klinisk relevans och vad som förväntas av resultatet. Referenser Använd vedertaget referenssystem enligt APA (American Psychological Association). Elektroniska referenser anges enligt rekommendationer i Innehåll i Examensarbete En rekommendation är att ett självständigt examensarbete innehåller cirka ord och omfattar cirka vetenskapliga referenser. Vid litteraturstudie tillkommer de 10 vetenskapliga artiklarna som granskas. Titelsida På första sidan formuleras en rubrik eller en huvudrubrik med underrubrik, se mallen för examensarbetet under Praktisk information A-Ö. Observera att RKH-loggan används först när examensarbetet är godkänt. Sammanfattning/Abstract Sammanfattningen, som skrivs både på svenska och engelska, ska vara kortfattad cirka ord och skrivs utan referenser. Sammanfattningen skrivs i imperfekt och beskriver i strukturerad form bakgrund, syfte, metod, resultat, slutsats och klinisk betydelse. Längst ned skrivs nyckelord (3-5) för det egna examensarbetet. För MFS gäller att sammanfattning även skrivs på svenska. Innehåll Anger sidhänvisning till de olika momenten i arbetet. Sidnumreringen ska inte innefatta titelsida och abstract/sammanfattning utan börja med Inledning/ bakgrund på sida 1. Inledning och bakgrund I inledningen motiveras val av problemområde, dess relevans för huvudområdet samt eventuella reflektioner som problemet föregåtts av. I bakgrunden ges en ö v ers ikt ö v er t idi gare fo r skning samt en teoretisk bakgrund till de begrepp/områden som är fokus för arbetet. Tidigare litteraturstudier i ämnet kan ge en bra översikt - om sådana finns bör man se till att ens egen studie inkluderar studier av senare publikationsdatum eller på annat sätt bidrar med ny kunskap. Bakgrunden får inte innehålla studier som besvarar frågeställningen i ens studie. Undvik att presentera en studie i taget, utan försök att sammanfatta tidigare forskning. Varje artikel som hänvisas till ska följas med en referens. Använd primärkällor i så stor utsträckning som möjligt och inte läroböcker. Språket ska vara vetenskapligt och korrekt utan stavfel och ofullständiga meningar. Eventuell teoretisk referensram presenteras. Efter en sammanfattning av den genomgångna vetenskapliga litteraturen ska bakgrunden leda fram till en problemformulering. Problemformulering och syfte Problemformuleringen sammanfattar inledning samt bakgrund och leder läsaren fram till syftet. Syftet ska vara väl avgränsat och eventuella frågeställningar ska kunna ge svar på syftet.

7 Metod Metoddelen i en litteraturstudie ska vara detaljerad och utförligt beskriven. I en empirisk studie ska metoddelen vara så utförligt beskriven att en annan student ska kunna göra om, replikera, studien. Följande delar ingår i metoddelen; Design I detta avsnitt ska det framgå om det är en litteraturbaserad eller empirisk studie. Vid empirisk studie ska det framgå vilken ansats studien har, d.v.s. om studien är kvantitativ eller kvalitativ. Urval Formulera inklusions- och/eller exklusionskriterier. Inklusionskriterier kan vara exempelvis språk (endast engelska) och årtal (t.ex. endast artiklar publicerade under de senaste åren). För att komma fram till urval av artiklar läses först rubriken på artikeln. Om rubriken stämmer med syftet läses abstract. Om innehållet i artikeln fortfarande stämmer med syftet inkluderas artikeln i urvalet. Hela denna sökprocess bör göras individuellt. Kriterier för urval av artiklar anges i löpande text. Vissa urvalskriterier kan anges som begränsningar direkt vid databassökningen (t.ex. publikationsår- och språk). E n l i t t e r a t u r ö v e r s i k t k a n i n n e h å l l a a r t i k l a r m e d b å d e k v a n t i t a t i v a o c h k v a l i t a t i v a s t u d i e r, m e n v i d e t t e x a m e n s a r b e t e b ö r d u a v g r ä n s a d i g t i l l e n t yp a v a r t i k l a r, b e r o e n d e p å f o r s k n i n g s f r å g a n s e k u r s l i t t e r a t u r e n ( H e n r i c s o n s i d ). Beskriv därefter hur valda studiers kvalitet granskats för bedömning av vilka studier som ska ingå i litteraturstudien. Ange vilken kvalitetsgranskningsmall som använts, se kurslitteraturen. För empirisk studie anges de urvalskriterier som använts och varför. Undersökningsgruppen beskrivs utifrån kriterier som antal, ålder, kön. För kvantitativ studie beskrivs om urvalet var slumpmässigt, dvs. randomiserat, eller selekterat och externt bortfall redovisas. För kvalitativ studie beskrivs urval på motsvarande sätt. Datainsamlingsmetod För litteraturstudier används vetenskapliga artiklar (primärkällor), med undantag för litteraturstudier med teoretiskt fokus. Vetenskapliga artiklar söks i databaserna MedLine/PubMed samt CINAHL. Sökorden ska vara vedertagna söktermer i databasers thesaurus. Valda söktermer ska användas på ett systematiskt sätt. Börja med en bred sökning för en term i taget, för att sedan smalna av sökningen genom att kombinera sökningar med så kallade booleanska söktermer (AND, OR, NOT). Skriv redan från början ned hur sökningen går till, dvs. hur många träffar som fås på respektive sökord och hur det slutgiltiga urvalet av artiklar vuxit fram. Databassökningar ska tydligt redovisas med hjälp av en söktabell. För empirisk studie beskrivs vilken metod som använts för att samla in data. Om metoden är enkät eller intervju beskrivs frågorna utifrån antal, innehåll och svarsalternativ. Frågorna ska överensstämma med frågeställningarna. Om det är en validerad enkät som används refereras till originalet. Bifoga frågeformulär samt följebrev som bilaga. Beskriv därefter proceduren, dvs. hur studien har genomförts; vilka grupper som ingår, hur och när de jämförs. Om datainsamlingsmetoden är en enkät beskrivs utskick, eventuell kodning och påminnelse samt svarsfrekvens. Beskriv hur intervjun gick till och hur den genomfördes om studien är kvalitativ.

8 Dataanalys För litteraturstudie beskrivs hur valda studiers resultat analyserats beroende på om metoden för datainsamlingen varit kvantitativ eller kvalitativ. Beskriv likheter och skillnader i resultatet. Observera att när a r t i k l a r m e d kvalitativa studier analyseras görs ingen ny analys av resultatet utan en jämförelse av de likheter och skillnader i resultatet som studierna redovisar. För empirisk studie beskrivs med vilka metoder insamlad data har analyserats, vilket redovisas med deskriptiv statistik. Om studien är kvalitativ beskrivs den kvalitativa analysmetod som använts. Referenser för den valda analysmetoden anges, se kurslitteraturen. Etiska aspekter De etiska överväganden som gjorts inför studien ska beskrivas för samtliga studier. Forskningsetiska överväganden ska göras över ämnesval, datainsamling och databearbetning samt vid återgivning av resultat. Diskutera mot etisk metodlitteratur. Resultat Studiens resultat presenteras tydligt, överskådligt och neutralt. Det är viktigt att i examensarbetet följa syftet med studien, så att resultatet överensstämmer med det syfte och eventuella frågeställningar som beskrivits. Artiklar som ingår i litteraturstudien presenteras översiktligt i en artikelmatris. I matrisen anges; författare, publikationsår, titel, design, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och analysmetod. Artiklarnas resultat redovisas enligt en vald struktur som baseras på analysen av innehållet i materialet. Denna struktur kan bygga på likheter/skillnader i resultat, metodologiska aspekter eller andra aspekter (t.ex. när och i vilka länder studierna genomfördes). Tänk på att citat som används i kvalitativa studiers resultat inte ska presenteras. Resultatet i en empirisk studie beskrivs i löpande text och kan åskådliggöras med tabeller och/eller figurer. När tabeller används sammanfattas det viktigaste resultatet i tabellen i löpande text. Tabellrubrik sätts ovanför tabellen och figurrubrik under figuren. Därefter beskrivs resultatet lämpligast i samma ordning som frågeställningarna, som med fördel kan användas som underrubriker i resultatdelen, men omformuleras så att de inte är frågor. För kvalitativ studie kan kategorierna användas som underrubriker. Diskussion Det självständiga examensarbetet avslutas med ett diskussionsavsnitt, där såväl en metoddiskussion som resultatdiskussion ingår. Inled med metoddiskussionen, som ska innehålla en diskussion av den genomförda litteraturstudiens styrkor och svagheter. Därefter följer resultatdiskussionen med en kort sammanfattning av det viktigaste resultatet. Det kortfattade resultatet skrivs utan referenser och kan även användas som arbetets sammanfattning. Tänk på att även använda nya referenser i resultatdiskussionen. För en empirisk studie förs en diskussion där den metod som använts i studien utvärderas. Styrkor och svagheter i studien anges, exempelvis om antalet deltagare var för lågt. Metodens validitet och reliabilitet samt generaliserbarhet diskuteras i en studie med kvantitativ ansats. Externt och internt bortfall analyseras. Har kvalitativ ansats använts diskuteras metodens trovärdighet, som giltighet, tillförlitlighet samt överförbarhet. Därefter följer resultatdiskussionen som relateras till vetenskapliga artiklar från bakgrunden och eventuell teoretisk referensram samt hur studien resultat överensstämmer eller skiljer sig från tidigare studier. I resultatdiskussionen ska även nya referenser användas. I diskussionen kan författarnas egna synpunkter komma fram men argumentationen ska ha stöd, det vill säga kopplas till andras resultat (tidigare forskning/teori). I resultatdiskussionen diskuteras det som presenteras i examensarbetets resultatdel, dvs. inga nya resultat presenteras.

9 Slutsats Diskussionen avslutas med en slutsats som ska överensstämma med syftet. Här kan egna synpunkter lämnas. Klinisk betydelse Förslag på vilka konsekvenser för omvårdnad, yrkesfunktion och utbildning samt samhälleliga aspekter som studiens resultat kan ge upphov till, så kallad klinisk implikation/betydelse diskuteras. Här kan även egna synpunkter lämnas på hur resultatet i studien kan tillämpas. Förslag på vidare forskning Här kan egna synpunkter lämnas samt förslag på fortsatt forskning inom huvudområdet omvårdnad. Om några kunskapsluckor identifierats kan det anges. Författarnas insatser Det ska i examensarbetet tydligt framgå vad var och en av studenterna bidragit med under arbetsprocessen, vilket redovisas under författarnas insatser lämpligen med författarnas initialer. Referenser En referenslista bifogas som innehåller samtliga artiklar som använts i examensarbetet. Använd vedertaget referenssystem enligt APA. Bilagor Eventuella bilagor, som frågeformulär och följebrev bifogas numrerade sist i examensarbetet. Kurslitteratur I kursen förekommer obligatorisk kurslitteratur som främst är metodinriktad, se kursplanen. Bästa examensarbete Efter terminsslut nominerar examinatorerna väl genomförda examensarbeten till Bästa examensarbete inför avslutningsceremonin i termin 6. Beslut tas av externa granskare. Examensarbetena kommer dessutom att redovisas under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) i termin 6, vilket sker i samråd med kursansvarig.

10

Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp

Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp Fastställd av prefekt 2015-01-26 Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp Innehåll Introduktion till examensarbetet... 1 Huvudområdet omvårdnad... 1 Examensarbetets

Läs mer

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Riktlinjer för examens-/självständiga arbeten inom huvudområden på grund- och avancerad nivå vid akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Läs mer

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie Handledning till examensarbete i form av litteraturstudie Barnmorskeutbildningen Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv och perinatal omvårdnad Karolinska Institutet Retzius

Läs mer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer LINKÖPINGS UNIVERSITET Tredje versionen, uppdaterad 060112 Institutionen för beteendevetenskap Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi praktiska anvisningar och rekommendationer I redaktionen:

Läs mer

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola EXAMENSARBETET... 4 EXAMINA OMFATTNING OCH PLACERING... 5 Tandhygienistutbildningen... 5 Grundnivå - Tandhygienistprogrammet... 5 Grundnivå

Läs mer

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU Instruktion för Examensarbete på avancerad nivå 30 hp inom jägmästarprogrammet eller magisterexamen Fakulteten för skogsvetenskap SLU Version 10 2009-07-01 Instruktion för Examensarbete Anders Alanärä

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Vetenskapsmetodik Statistik och vetenskapsmetodik Gustaf Öqvist Seimyr

Vetenskapsmetodik Statistik och vetenskapsmetodik Gustaf Öqvist Seimyr Vetenskapsmetodik Statistik och vetenskapsmetodik Gustaf Öqvist Seimyr Hur forskar man? Forskning är ett systematiskt sökande efter kunskap om eller förståelse för hur något är uppbyggt eller fungerar

Läs mer

Skapa Vetande. Vetenskapa. Skapa. Vetande. Skapa Vetande. Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten

Skapa Vetande. Vetenskapa. Skapa. Vetande. Skapa Vetande. Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten Skapa Undervisningsserien från Pedagogiska Institutionen, Umeå Universitet Nr 17 1999 Vetande Skapa Vetande Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten Vetenskapa Skapa Vetande Britt-Marie

Läs mer

Att skriva en god rapport

Att skriva en god rapport Institutionen för Teknik och samhälle Att skriva en god rapport Hjälp och stöd för examensarbeten, rapporter och inlämningsuppgifter 2011 Version 2 April 2011 Teknik och samhälle Framtagen av Koglin, Adell

Läs mer

Välkommen till kursen Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp Ht 2014

Välkommen till kursen Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp Ht 2014 1 Umeå universitet Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap Svante Åberg (kursansvarig) 2014-09-22 Välkommen till kursen Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp Ht 2014 KURSINNEHÅLL...

Läs mer

HANDLEDNING OCH RIKTLINJER FÖR UPPSATSSKRIVNING 1

HANDLEDNING OCH RIKTLINJER FÖR UPPSATSSKRIVNING 1 HANDLEDNING OCH RIKTLINJER FÖR UPPSATSSKRIVNING 1 Råd och anvisningar för masterexamensarbeten och C-uppsatser vid Institutionen för arkeologi och antik historia. Avdelningen för arkeologi Det finns tre

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

Lathund för Gymnasiearbetet

Lathund för Gymnasiearbetet ENSKILDA GYMNASIET Lathund för Gymnasiearbetet Hugo Persson HT2013 Bilden ovan används med tillåtelse av Grant Cochrane / FreeDigitalPhotos.net 2 1. Inledning Gymnasiearbetet för de högskoleförberedande

Läs mer

Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15. Välkommen till programhandboken för SKA! 2014-09-10

Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15. Välkommen till programhandboken för SKA! 2014-09-10 2014-09-10 Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15 Välkommen till programhandboken för SKA! Denna handbok är en lokal handbok för SKA. Den behandlar både praktiska saker och mer teoretiska

Läs mer

Att skriva en teknisk rapport

Att skriva en teknisk rapport Att skriva en teknisk rapport Riktlinjer för tekniska rapporter på Ingenjörshögskolan vid Högskolan i Borås Victoria Johansson vix@ling.gu.se Ett kompendium avsett för rapporter på institutionen Ingenjörshögskolans

Läs mer

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1 Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1 Sven Åke Hörte 2010 Innehåll Introduktion... 2 I. Allmänna tips och regler... 5 Skriv för läsaren och inte för dig själv... 5 Håll hårt i den "röda tråden"!...

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

Att skriva en rapport

Att skriva en rapport HAGAGYMNASIET PROJEKTRAPPORT Vårterminen 2007 Att skriva en rapport Namn Klass Handledare 2 SAMMANDRAG Större arbeten, till exempel projektarbeten, inleds med ett kort sammandrag. Det är en självständig

Läs mer

Relationen mellan sjuksköterska och patient när sjuksköterskan är stressad

Relationen mellan sjuksköterska och patient när sjuksköterskan är stressad Relationen mellan sjuksköterska och patient när sjuksköterskan är stressad - En litteraturstudie Författare: Sara Erikson Emelie Persson Program: Ämne: Kurskod: Sjuksköterskeprogrammet 180 hp Omvårdnad,

Läs mer

Att skriva en rapport

Att skriva en rapport Version 2.9, maj -03 Att skriva en rapport Sammanställd av Maria Björklund och Ulf Paulsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND TILL DENNA SKRIFT...1 2 EN AKADEMISK RAPPORT...2 2.1 KRAV PÅ ETT AKADEMISKT ARBETE...

Läs mer

Manual för masteruppsatsskrivare

Manual för masteruppsatsskrivare Manual för masteruppsatsskrivare Råd och anvisningar vid uppsatsarbete inom masterprogrammet i ABM Kerstin Rydbeck Institutionen för ABM Version 4:1, elektroniskt publicerad hösten 2012. Handledningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNINGEN SOM BESLUTSUNDERLAG VID KÖP AV BOSTADSRÄTT EN UNDERSÖKNING I HSB- BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR. Kandidatuppsats i Företagsekonomi

ÅRSREDOVISNINGEN SOM BESLUTSUNDERLAG VID KÖP AV BOSTADSRÄTT EN UNDERSÖKNING I HSB- BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR. Kandidatuppsats i Företagsekonomi ÅRSREDOVISNINGEN SOM BESLUTSUNDERLAG VID KÖP AV BOSTADSRÄTT EN UNDERSÖKNING I HSB- BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR Kandidatuppsats i Företagsekonomi Josefine Backlund Linda Hallberg VT 2008:KF19 Svensk titel: Årsredovisningen

Läs mer

Studie av chefers kompetensutveckling vid ett universitet

Studie av chefers kompetensutveckling vid ett universitet Rapport 2013vt00546 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv C, 15 hp Studie av chefers kompetensutveckling vid ett

Läs mer

Problem med kravhantering som kan uppkomma i praktiken

Problem med kravhantering som kan uppkomma i praktiken Örebro Universitet Handelshögskolan Informatik C, C-uppsats (15p) Handledare: Kai Wistrand Examinator: Annika Anderson HT13/2014-01-07 Problem med kravhantering som kan uppkomma i praktiken Författare:

Läs mer

Det traditionella dokumentet och hypertextdokumentet.

Det traditionella dokumentet och hypertextdokumentet. Linköpings universitet Institutionen för Datavetenskap Informations- och medievetenskap 4 Fredrik Andersson Vårtermin 1999 Det traditionella dokumentet och hypertextdokumentet. Analys av egenskaper hos

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården en handbok sbu:s metod hta systematisk utvärdering sbu statens beredning för medicinsk utvärdering Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården en handbok

Läs mer

God användbarhet med Scrum

God användbarhet med Scrum En studie av ISO 9241-anpassad systemutveckling Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Juni, 2009 Författare: Handledare: Claus Persson Examinator: Eric Wallin Lars Fernebro Titel:

Läs mer