RIKTLINJER GRUNDUTBILDNING VT 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKTLINJER GRUNDUTBILDNING VT 2015"

Transkript

1 RIKTLINJER GRUNDUTBILDNING VT 2015 Självständigt examensarbete inom omvårdnad, 15 hp /HV rev /HV

2 Innehåll Allmänna anvisningar Självständigt examensarbete Handledning av examensarbete Examensarbetets vetenskapliga språk och formalia Inför examinationsseminarium Granskning och examination av examensarbete Plagiatkontroll Innehåll i projektplan/pm Inledning och bakgrund Problemformulering och syfte Metod Etiska aspekter Projektets betydelse Tidsplan Referenser Innehåll i examensarbete Försättsblad Sammanfattning/Abstract Innehållsförteckning Inledning och bakgrund Problemformulering och syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats Klinisk betydelse Förslag på vidare forskning Författarnas insatser Referenser Bilagor Kurslitteratur Bästa examensarbete

3 Allmänna anvisningar Självständigt examensarbete Lärandemålen för examensarbetet finns beskrivna i kursplanen för Självständigt examensarbete, 15 hp. Ämnesvalet sker inom sjuksköterskans huvudområde; omvårdnad, se RKH:s utbildningsplan (2011). Ämnesförslag lämnas inför kursstart i termin 4 av kursansvarig eller från handledare med pågående forskningsprojekt. Examensarbetet i grundutbildningen innebär i första hand en a l l m ä n litteraturbaserad studie. En litteraturbaserad studie kan vara en litteraturstudie som baseras på resultat från publicerade vetenskapliga artiklar av empiriska studier. Examensarbetet kan i andra hand vara en empirisk studie, efter samråd med handledare, vilket innebär att samla in, bearbeta och statistiskt analysera forskningsdata. Det finns två sätt att samla in data till en empirisk studie, antingen genom kvantitativ eller kvalitativ ansats. Examensarbetet är ett självständigt arbete som genomförs av två studenter i grupp och endast i undantagsfall individuellt. Det ska i arbetet tydligt framgå vad var och en av studenterna bidragit med under arbetsprocessen, vilket redovisas både skriftligt under rubriken författarnas insatser i examensarbetet och muntligt i samband med gruppseminarierna samt muntligt och/eller skriftligt i samband med examinationsseminariet. Handledning av examensarbete Examensarbetet är en process där flera personer deltar; student, handledare och examinator. Studenten ansvarar för att examensarbetet genomförs. Det sker genom att ta e g e t initiativ inför/efter handledningsseminarierna samt förse handledaren och eventuellt andra studenter samt vid behov examinator med material. Handledarens främsta roll är att vägleda studenten i utvecklingen av ett vetenskapligt förhållningssätt, genom råd i ämnes- och metodfrågor samt frågor kring examensarbetets utformning. Grupphandledningstillfällen bokas in i god tid för att handledare/student ska kunna förbereda handledningstillfället. Examinatorns främsta roll är att examinera det självständiga examensarbetet samt respondent/opponentskapet utifrån fastställda betygskriterier samt att fungera som ett stöd till handledaren. Examensarbetets vetenskapliga språk och formalia Examensarbetet skrivs på svenska och endast i undantagsfall på engelska (som Minor field studies/mfs). Språket i arbetet ska vara vetenskapligt och korrekt, använd stavningsprogrammet under verktyg. Vardagsspråk och yrkesjargong undviks liksom särskrivning av ord. Skriv fullständiga meningar utan syftningsfel och stavfel. Examensarbetets olika delar skrivs främst i imperfekt (dåtid) och utan att använda personlig form som jag och vi. Examensarbetet skrivs i teckensnitt Times New Roman teckenstorlek 12. Huvudrubriker skrivs med teckenstorlek 14 och underrubriker 12 med fet stil. Ett och ett halvt radavstånd används i arbetet. För titelsidan, se mallen. Tabelltext skrivs ovanför tabell och figurtext skrivs nedanför figur. Bilagor ska bifogas efter referenser och numreras i den ordning de nämns i texten. Eventuella frågeformulär, följebrev och intervjuguider ska bifogas empiriska studier. Mall för examensarbetet finns på programwebben; Praktisk information A-Ö Inför examinationsseminarium Inför seminariet stämmer studenten av med handledaren, att examensarbetet är färdigt att lämnas in till examinationsseminarium. Studenten ansvarar för att lämna in den fullständiga versionen av arbetet via inlämningsuppgift i pingpong till examinatorn samt i mapp under projektgrupper till de studenter som ska opponera på arbetet. Bifoga samtliga bilagor, som enkäter eller intervjuguide. Glöm inte att namnge filen.

4 Granskning och examination av examensarbete Inför examinationsseminariet utses examinatorer och den/de opponenter som ska granska examensarbetet. Examinatorns roll är att granska och betygsätta examensarbetet. Syftet med att delta i ett opponentskap är att det ska fungera som ett inlärningstillfälle, genom att både kritiskt granska ett annat examensarbete samt att bemöta kritik/försvara det egna arbetet. Kritiken ska vara konstruktiv, se Arbetsgång vid examinationsseminariet. Efter examinationsseminariet korrigerar studenten mindre ändringar/formaliafel i g o d k ä n t a r b e t e vilket sker efter examinatorns anvisningar vid examinationstillfället. Underkänt examensarbete revideras enligt anvisningar/kommentarer från examinatorn. Studenterna publicerar själva sina godkända examensarbeten på Röda Korsets högskolas databas DiVA. Se anvisningar under dokument i pingpong om Policy vid publicering av examensarbete i DiVA. Plagiatkontroll Samtliga examensarbeten granskas för plagiatkontroll via Urkund. Lämna endast in en version av examensarbetet med namn via Inlämningsuppgift i pingpong.

5 Innehåll i Projektplan/PM Ett PM innehåller cirka 3-5 vetenskapliga referenser. Omfattningen är ca 3-5 sidor inklusive referenser samt titelsida. Titelsidan har en arbetstitel som kan ändras under arbetet. Gör en första sökning i databaser för att se att det finns vetenskapliga artiklar inom ämnesområdet. Det är viktigt att först göra en bred sökning på de mest centrala sökorden. Genom att läsa titlarna på de artiklar som kommer upp fås en uppfattning om det är rätt sökord. Här kan man behöva pröva sig fram med olika kombinationer av sökorden. Fundera över vilken typ av vetenskapliga studier som bäst ger svar på frågeställningen. Det kan vara bra att tänka på detta redan i planeringsfasen. När sedan den egentliga sökningen av artiklar i databaserna påbörjas prioriteras artiklar med de upplägg som bäst överensstämmer med syftet. Inledning och bakgrund I inledningen motiveras val av problemområde och dess relevans för huvudområdet omvårdnad samt eventuella reflektioner som problemet föregåtts av. R eferen s e r b ehöver i n t e an g es i i n l e d n i n g e n. I bakgrunden ges en översikt över kunskapsläget i aktuellt område som ska visa att studenten tagit del av tidigare forskning genom artikelgranskning. Översikts/reviewartiklar kan användas i bakgrund och diskussion i en litteraturstudie. Litteraturen ska vara vetenskaplig, framför allt i form av originalartiklar publicerade i internationella tidskrifter. Litteraturgenomgången behöver inte vara heltäckande, men bör omfatta de mest centrala referenserna inom ämnet. Centrala begrepp/teoretisk referensram definieras och redovisas. Den litteratur som refereras i bakgrunden i en litteraturstudie ska vara annan litteratur än den som ingår i resultatet. Nyckelord/sökord (3-5) som används i litteratursökningen anges. För att kontrollera att rätt sökord används, se databasens uppslagsverk thesaurus eller MeSH termer. Problemformulering och syfte Bakgrunden avslutas med en problemformulering, där det tydligt ska framgå vad problemet är, varför det är ett problem samt vilken kunskap som avses skapas. Referenserna som angivits i bakgrund ska inte upprepas här. Syftet ska vara väl avgränsat och eventuella frågeställningar ska kunna ge svar på syftet. Metod Metoden för litteraturstudie ska beskrivas noggrant och viktigt är att databassökningarna klart redovisas samt vilka kriterier som använts för valet av artiklar. För litteraturstudie anges urval av databaser, sökord och urvalskriterier. Planerad kvalitetsgranskning redovisas. För empirisk studie presenteras design och datainsamlingsmetod samt urvalet av deltagare, population och tillvägagångssätt. Bifoga frågeformulär samt följebrev, om det är en enkätstudie eller intervjuguide om det är en intervjustudie. Beskriv hur insamlad data kommer att statistiskt analyseras. Ange hur hot mot intern validitet kan undvikas. Etiska aspekter Etiska överväganden görs vid ämnesval, planerad datainsamling och databearbetning samt vid återgivning av resultat. Tänk på att det är den egna studiens etiska aspekter s o m b e s k r i v s v i d litteraturstudie. En projektplan inför empirisk studie bör innehålla en diskussion om hur undersökningen specifikt kommer att ta hänsyn till etiska aspekter. Student och handledare är ansvariga för att en empirisk studie följer högskolans etiska riktlinjer, se under dokument i pingpong. Ange om tillstånd kommer att inhämtats från verksamhetschefen. OBS att tillstånd från verksamhetschef inhämtas först efter att projektplanen är godkänt.

6 Projektets betydelse Beskriv vad studien har för betydelse för omvårdnad samt vad studien har för klinisk relevans och vad som förväntas av resultatet. Referenser Använd vedertaget referenssystem enligt APA (American Psychological Association). Elektroniska referenser anges enligt rekommendationer i Innehåll i Examensarbete En rekommendation är att ett självständigt examensarbete innehåller cirka ord och omfattar cirka vetenskapliga referenser. Vid litteraturstudie tillkommer de 10 vetenskapliga artiklarna som granskas. Titelsida På första sidan formuleras en rubrik eller en huvudrubrik med underrubrik, se mallen för examensarbetet under Praktisk information A-Ö. Observera att RKH-loggan används först när examensarbetet är godkänt. Sammanfattning/Abstract Sammanfattningen, som skrivs både på svenska och engelska, ska vara kortfattad cirka ord och skrivs utan referenser. Sammanfattningen skrivs i imperfekt och beskriver i strukturerad form bakgrund, syfte, metod, resultat, slutsats och klinisk betydelse. Längst ned skrivs nyckelord (3-5) för det egna examensarbetet. För MFS gäller att sammanfattning även skrivs på svenska. Innehåll Anger sidhänvisning till de olika momenten i arbetet. Sidnumreringen ska inte innefatta titelsida och abstract/sammanfattning utan börja med Inledning/ bakgrund på sida 1. Inledning och bakgrund I inledningen motiveras val av problemområde, dess relevans för huvudområdet samt eventuella reflektioner som problemet föregåtts av. I bakgrunden ges en ö v ers ikt ö v er t idi gare fo r skning samt en teoretisk bakgrund till de begrepp/områden som är fokus för arbetet. Tidigare litteraturstudier i ämnet kan ge en bra översikt - om sådana finns bör man se till att ens egen studie inkluderar studier av senare publikationsdatum eller på annat sätt bidrar med ny kunskap. Bakgrunden får inte innehålla studier som besvarar frågeställningen i ens studie. Undvik att presentera en studie i taget, utan försök att sammanfatta tidigare forskning. Varje artikel som hänvisas till ska följas med en referens. Använd primärkällor i så stor utsträckning som möjligt och inte läroböcker. Språket ska vara vetenskapligt och korrekt utan stavfel och ofullständiga meningar. Eventuell teoretisk referensram presenteras. Efter en sammanfattning av den genomgångna vetenskapliga litteraturen ska bakgrunden leda fram till en problemformulering. Problemformulering och syfte Problemformuleringen sammanfattar inledning samt bakgrund och leder läsaren fram till syftet. Syftet ska vara väl avgränsat och eventuella frågeställningar ska kunna ge svar på syftet.

7 Metod Metoddelen i en litteraturstudie ska vara detaljerad och utförligt beskriven. I en empirisk studie ska metoddelen vara så utförligt beskriven att en annan student ska kunna göra om, replikera, studien. Följande delar ingår i metoddelen; Design I detta avsnitt ska det framgå om det är en litteraturbaserad eller empirisk studie. Vid empirisk studie ska det framgå vilken ansats studien har, d.v.s. om studien är kvantitativ eller kvalitativ. Urval Formulera inklusions- och/eller exklusionskriterier. Inklusionskriterier kan vara exempelvis språk (endast engelska) och årtal (t.ex. endast artiklar publicerade under de senaste åren). För att komma fram till urval av artiklar läses först rubriken på artikeln. Om rubriken stämmer med syftet läses abstract. Om innehållet i artikeln fortfarande stämmer med syftet inkluderas artikeln i urvalet. Hela denna sökprocess bör göras individuellt. Kriterier för urval av artiklar anges i löpande text. Vissa urvalskriterier kan anges som begränsningar direkt vid databassökningen (t.ex. publikationsår- och språk). E n l i t t e r a t u r ö v e r s i k t k a n i n n e h å l l a a r t i k l a r m e d b å d e k v a n t i t a t i v a o c h k v a l i t a t i v a s t u d i e r, m e n v i d e t t e x a m e n s a r b e t e b ö r d u a v g r ä n s a d i g t i l l e n t yp a v a r t i k l a r, b e r o e n d e p å f o r s k n i n g s f r å g a n s e k u r s l i t t e r a t u r e n ( H e n r i c s o n s i d ). Beskriv därefter hur valda studiers kvalitet granskats för bedömning av vilka studier som ska ingå i litteraturstudien. Ange vilken kvalitetsgranskningsmall som använts, se kurslitteraturen. För empirisk studie anges de urvalskriterier som använts och varför. Undersökningsgruppen beskrivs utifrån kriterier som antal, ålder, kön. För kvantitativ studie beskrivs om urvalet var slumpmässigt, dvs. randomiserat, eller selekterat och externt bortfall redovisas. För kvalitativ studie beskrivs urval på motsvarande sätt. Datainsamlingsmetod För litteraturstudier används vetenskapliga artiklar (primärkällor), med undantag för litteraturstudier med teoretiskt fokus. Vetenskapliga artiklar söks i databaserna MedLine/PubMed samt CINAHL. Sökorden ska vara vedertagna söktermer i databasers thesaurus. Valda söktermer ska användas på ett systematiskt sätt. Börja med en bred sökning för en term i taget, för att sedan smalna av sökningen genom att kombinera sökningar med så kallade booleanska söktermer (AND, OR, NOT). Skriv redan från början ned hur sökningen går till, dvs. hur många träffar som fås på respektive sökord och hur det slutgiltiga urvalet av artiklar vuxit fram. Databassökningar ska tydligt redovisas med hjälp av en söktabell. För empirisk studie beskrivs vilken metod som använts för att samla in data. Om metoden är enkät eller intervju beskrivs frågorna utifrån antal, innehåll och svarsalternativ. Frågorna ska överensstämma med frågeställningarna. Om det är en validerad enkät som används refereras till originalet. Bifoga frågeformulär samt följebrev som bilaga. Beskriv därefter proceduren, dvs. hur studien har genomförts; vilka grupper som ingår, hur och när de jämförs. Om datainsamlingsmetoden är en enkät beskrivs utskick, eventuell kodning och påminnelse samt svarsfrekvens. Beskriv hur intervjun gick till och hur den genomfördes om studien är kvalitativ.

8 Dataanalys För litteraturstudie beskrivs hur valda studiers resultat analyserats beroende på om metoden för datainsamlingen varit kvantitativ eller kvalitativ. Beskriv likheter och skillnader i resultatet. Observera att när a r t i k l a r m e d kvalitativa studier analyseras görs ingen ny analys av resultatet utan en jämförelse av de likheter och skillnader i resultatet som studierna redovisar. För empirisk studie beskrivs med vilka metoder insamlad data har analyserats, vilket redovisas med deskriptiv statistik. Om studien är kvalitativ beskrivs den kvalitativa analysmetod som använts. Referenser för den valda analysmetoden anges, se kurslitteraturen. Etiska aspekter De etiska överväganden som gjorts inför studien ska beskrivas för samtliga studier. Forskningsetiska överväganden ska göras över ämnesval, datainsamling och databearbetning samt vid återgivning av resultat. Diskutera mot etisk metodlitteratur. Resultat Studiens resultat presenteras tydligt, överskådligt och neutralt. Det är viktigt att i examensarbetet följa syftet med studien, så att resultatet överensstämmer med det syfte och eventuella frågeställningar som beskrivits. Artiklar som ingår i litteraturstudien presenteras översiktligt i en artikelmatris. I matrisen anges; författare, publikationsår, titel, design, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och analysmetod. Artiklarnas resultat redovisas enligt en vald struktur som baseras på analysen av innehållet i materialet. Denna struktur kan bygga på likheter/skillnader i resultat, metodologiska aspekter eller andra aspekter (t.ex. när och i vilka länder studierna genomfördes). Tänk på att citat som används i kvalitativa studiers resultat inte ska presenteras. Resultatet i en empirisk studie beskrivs i löpande text och kan åskådliggöras med tabeller och/eller figurer. När tabeller används sammanfattas det viktigaste resultatet i tabellen i löpande text. Tabellrubrik sätts ovanför tabellen och figurrubrik under figuren. Därefter beskrivs resultatet lämpligast i samma ordning som frågeställningarna, som med fördel kan användas som underrubriker i resultatdelen, men omformuleras så att de inte är frågor. För kvalitativ studie kan kategorierna användas som underrubriker. Diskussion Det självständiga examensarbetet avslutas med ett diskussionsavsnitt, där såväl en metoddiskussion som resultatdiskussion ingår. Inled med metoddiskussionen, som ska innehålla en diskussion av den genomförda litteraturstudiens styrkor och svagheter. Därefter följer resultatdiskussionen med en kort sammanfattning av det viktigaste resultatet. Det kortfattade resultatet skrivs utan referenser och kan även användas som arbetets sammanfattning. Tänk på att även använda nya referenser i resultatdiskussionen. För en empirisk studie förs en diskussion där den metod som använts i studien utvärderas. Styrkor och svagheter i studien anges, exempelvis om antalet deltagare var för lågt. Metodens validitet och reliabilitet samt generaliserbarhet diskuteras i en studie med kvantitativ ansats. Externt och internt bortfall analyseras. Har kvalitativ ansats använts diskuteras metodens trovärdighet, som giltighet, tillförlitlighet samt överförbarhet. Därefter följer resultatdiskussionen som relateras till vetenskapliga artiklar från bakgrunden och eventuell teoretisk referensram samt hur studien resultat överensstämmer eller skiljer sig från tidigare studier. I resultatdiskussionen ska även nya referenser användas. I diskussionen kan författarnas egna synpunkter komma fram men argumentationen ska ha stöd, det vill säga kopplas till andras resultat (tidigare forskning/teori). I resultatdiskussionen diskuteras det som presenteras i examensarbetets resultatdel, dvs. inga nya resultat presenteras.

9 Slutsats Diskussionen avslutas med en slutsats som ska överensstämma med syftet. Här kan egna synpunkter lämnas. Klinisk betydelse Förslag på vilka konsekvenser för omvårdnad, yrkesfunktion och utbildning samt samhälleliga aspekter som studiens resultat kan ge upphov till, så kallad klinisk implikation/betydelse diskuteras. Här kan även egna synpunkter lämnas på hur resultatet i studien kan tillämpas. Förslag på vidare forskning Här kan egna synpunkter lämnas samt förslag på fortsatt forskning inom huvudområdet omvårdnad. Om några kunskapsluckor identifierats kan det anges. Författarnas insatser Det ska i examensarbetet tydligt framgå vad var och en av studenterna bidragit med under arbetsprocessen, vilket redovisas under författarnas insatser lämpligen med författarnas initialer. Referenser En referenslista bifogas som innehåller samtliga artiklar som använts i examensarbetet. Använd vedertaget referenssystem enligt APA. Bilagor Eventuella bilagor, som frågeformulär och följebrev bifogas numrerade sist i examensarbetet. Kurslitteratur I kursen förekommer obligatorisk kurslitteratur som främst är metodinriktad, se kursplanen. Bästa examensarbete Efter terminsslut nominerar examinatorerna väl genomförda examensarbeten till Bästa examensarbete inför avslutningsceremonin i termin 6. Beslut tas av externa granskare. Examensarbetena kommer dessutom att redovisas under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) i termin 6, vilket sker i samråd med kursansvarig.

10

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV Rev. Aug 2006 INLEDNING Följande formalia gäller inlämningsuppgifter och riktar sig till studenter och lärare vid Akademin för

Läs mer

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp 2014-09-12 STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp Kurskod: 1BA111 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-Mail Karolinska Institutet Alfred

Läs mer

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Citat... 1 Enkät... 1 Fotnot... 1 Frågeställning... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet BESLUT 1(7) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-563 087 27 mikael.herjevik@uk-ambetet.se Karolinska institutet Rektor Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete

Läs mer

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Version 2013-08-16 Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och väg Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Detta dokument innehåller det mesta som man behöver veta för att genomföra ett examensarbete

Läs mer

Examensarbete Teknisk logistik

Examensarbete Teknisk logistik Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Teknisk logistik PM Examensarbete Teknisk logistik PM-Exjobb/080205 2 Examensarbete inom ämnet Teknisk logistik, LTH Denna PM är en kortfattad sammanställning

Läs mer

Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp

Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp Fastställd av prefekt 2015-01-26 Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp Innehåll Introduktion till examensarbetet... 1 Huvudområdet omvårdnad... 1 Examensarbetets

Läs mer

Anvisningar för uppsatsarbetet. Version 2.6

Anvisningar för uppsatsarbetet. Version 2.6 Institutionen för individ och samhälle Psykologi Anvisningar för uppsatsarbetet Kvantitativt och kvalitativ inriktning Version 2.6 Senast uppdaterad 2013-04-02 Allmänna instruktioner Här ges anvisningar

Läs mer

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Franska Ht 20 Kursbeskrivning i franska 9AFR71 Franska 91-97,5hp Akademiskt skrivande på avancerad nivå 1 Franska (91-97,5hp), Akademiskt

Läs mer

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Version 2013-01-14 Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och väg Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Detta dokument innehåller det mesta som man behöver veta för att genomföra ett examensarbete

Läs mer

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/ Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Se W:s exjobbssida http://www.w-program.nu/ Ur kursplanen se http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kkod=1tv962 Mål: Syftet med examensarbetet

Läs mer

Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik

Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik Introduktion Examensarbetet är ingenjörsutbildningarnas avslutande kurs (härefter kallad exjobbs-kursen) där du skall tillämpa kunskaper

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

Uppsatsskrivandets ABC

Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING GÄVLE GYMNASIEBIBLIOTEKARIERNA Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Bilder... 1 Citat... 2 Enkät... 2

Läs mer

Rapport för framställande av produkt eller tjänst

Rapport för framställande av produkt eller tjänst Rapport för framställande av produkt eller tjänst PA 1201 Det här är en vägledning för er som arbetat enskilt eller i en projektgrupp för framställande av produkt eller tjänst och ska skriva en projektrapport

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

Diarienr: 11/2014. Fastställd av Pedagogiska kommittén 2014-01-08.

Diarienr: 11/2014. Fastställd av Pedagogiska kommittén 2014-01-08. Riktlinjer för vägledning och överväganden gällande undervisning i etik vid empiriska examensarbeten vid Röda Korsets Högskola på grund och avancerad nivå Diarienr: 11/2014 Fastställd av Pedagogiska kommittén

Läs mer

Examensmål för gymnasieprogrammen http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-ochexamensmal

Examensmål för gymnasieprogrammen http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-ochexamensmal Examensmål för gymnasieprogrammen http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-ochexamensmal Gymnasiearbetet Yrkesprogram: I målen för yrkesprogrammen

Läs mer

Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su.

Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su. 1 IDÉHISTORIA Stockholms universitet Kandidatkursen ht 2015 Uppsats 15 hp Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su.se

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

Forskningspraktik 10 hp, 15 hp och 20 hp Molekylär bioteknik/bioinformatik Anvisningar januari 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning

Forskningspraktik 10 hp, 15 hp och 20 hp Molekylär bioteknik/bioinformatik Anvisningar januari 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning Forskningspraktik 10 hp, 15 hp och 20 hp Molekylär bioteknik/bioinformatik Anvisningar januari 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning Börja så här Läs kursplanen och den allmänna informationen

Läs mer

Riktlinjer för examensarbetare

Riktlinjer för examensarbetare Riktlinjer för examensarbetare Informationen för dig som ska göra examensarbete finns för det mesta på LTH:s hemsida: http://www.student.lth.se/studieinformation/examensarbete/. Studenten förväntas vara

Läs mer

Handledning och handledningsmetodik, 7,5 hp Supervision and Supervision Methodology, 7,5 ECTS Credits

Handledning och handledningsmetodik, 7,5 hp Supervision and Supervision Methodology, 7,5 ECTS Credits Socionomprogrammet Höstterminen 2014 Studiehandledning Handledning och handledningsmetodik, 7,5 hp Supervision and Supervision Methodology, 7,5 ECTS Credits Kurskod : 745A39 Kursansvarig: Martin Wiklander;

Läs mer

RUTINER FÖR UTFÖRANDE AV EXAMENSARBETE CIVILINGENJÖR, MASTER, HÖGSKOLEINGENJÖR

RUTINER FÖR UTFÖRANDE AV EXAMENSARBETE CIVILINGENJÖR, MASTER, HÖGSKOLEINGENJÖR RUTINER FÖR UTFÖRANDE AV EXAMENSARBETE CIVILINGENJÖR, MASTER, HÖGSKOLEINGENJÖR (MED AKADEMISK HEMVIST VID INSTITUTIONEN FÖR TEKNIKVETENSKAP OCH MATEMATIK, TVM) ALLMÄNT För att erhålla en examen fordras

Läs mer

Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP

Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP Examensarbetet är ett ingenjörsarbete som utförs på ett företag Examensarbetet genomförs enskilt eller i par Examensarbetet omfattar 15 hp Examensarbetet genomförs i lp

Läs mer

Tilldelas efter registrering

Tilldelas efter registrering Institutionen för sjöfart och marin teknik Kurs-PM Kursnamn: Kurskod: Omfattning: Kursmoment: Program: Kandidatarbete för sjöfart och logistik SJOX09 15 hp 0109 Nollmoment, 0 hp; 0209 Kandidatarbete, 15

Läs mer

Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå

Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå Inom ramen för SIDA: s program Minor Field Studies (MFS) kan Högskolan Dalarna erbjuda stipendier på 25 000

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

LATHUND! Genomfo rande av examensarbete i veterina rmedicin ht 2015 HEMSIDA MED INSTRUKTIONER, BLANKETTER OCH MALLAR

LATHUND! Genomfo rande av examensarbete i veterina rmedicin ht 2015 HEMSIDA MED INSTRUKTIONER, BLANKETTER OCH MALLAR LATHUND! Genomfo rande av examensarbete i veterina rmedicin ht 2015 RUBRIKER I DET HÄR DOKUMENTET Hemsida med instruktioner, blanketter och mallar sid 1 Datum ht 2015 sid 1 Redovisningsperioder sid 2 Tips

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I 13 NOVEMBER 2012 Idag ska vi titta på: Sökprocessen: förberedelser inför sökning, sökstrategier Databaser: innehåll, struktur Sökteknik:

Läs mer

Anvisningar för examensarbeten inom energiteknik Grundnivå och avancerad nivå

Anvisningar för examensarbeten inom energiteknik Grundnivå och avancerad nivå 0 (8) MDH Anvisningar för examensarbeten inom energiteknik Grundnivå och avancerad nivå Fredrik Starfelt och Elena Tomas Aparicio 2012-01-01 Dessa riktlinjer för examensarbeten har tillkommit för att vara

Läs mer

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie Handledning till examensarbete i form av litteraturstudie Barnmorskeutbildningen Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv och perinatal omvårdnad Karolinska Institutet Retzius

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp (Gäller ht-14) För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende kunskap och förståelse känna till och redogöra för: - grundlinjen

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Lathund för Gymnasiearbetet

Lathund för Gymnasiearbetet ENSKILDA GYMNASIET Lathund för Gymnasiearbetet Hugo Persson HT2013 Bilden ovan används med tillåtelse av Grant Cochrane / FreeDigitalPhotos.net 2 1. Inledning Gymnasiearbetet för de högskoleförberedande

Läs mer

KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3

KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3 KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3 KURSBESKRIVNING Examensarbete 23hp Poängen fördelas på delmoment: Projektbeskrivning 2 hp Tidsplan 2

Läs mer

Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015

Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015 Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015 Kurskoder: 9SAA11, 93SA51, 910G03 Här ges information om examinationsuppgifterna, beskrivning av hur en essä kan utformas, betygskriterier och litteraturlistor.

Läs mer

Konsten att göra ett projektarbete

Konsten att göra ett projektarbete Konsten att göra ett projektarbete Elevinstruktion Projektarbete 100 p Katedralskolan 2011/2012 2 Varför projektarbete? Syftet med projektarbetet (100 p) är att du ska utveckla förmågan att planera, strukturera

Läs mer

Anvisningar för presentation och opponering. En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser

Anvisningar för presentation och opponering. En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser Anvisningar för presentation och opponering En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser Idén med uppsatsskrivande Att öva sig i det vetenskapliga hantverket; dvs.

Läs mer

Dokumentet utvärderas en gång per läsår (vid internatet i juni) och uppdateras vid behov.

Dokumentet utvärderas en gång per läsår (vid internatet i juni) och uppdateras vid behov. Bilaga 1 till Utbildningsplanen Progression i skrivande, muntlig framställning, IKT och statistik i Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald, kommunikation och samhälle 240 hp och Biologprogrammet

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina RIKTLINJER Diarienummer: 40-387/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Revidering: 2015-01-30 Giltighetstid: tillsvidare Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Föreslagna förändringar. Förslag 1 (5) 2014-03-10

1 Bakgrund. 2 Föreslagna förändringar. Förslag 1 (5) 2014-03-10 Förslag 1 (5) 2014-03-10 Projektgruppen för exam ensarbetens kvalitet 1 Bakgrund Under våren 2013 initierades ett projekt med uppdrag att se över rutiner och existerande stöd (dokumentation, beslut, utbildningar,

Läs mer

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Riktlinjer för examens-/självständiga arbeten inom huvudområden på grund- och avancerad nivå vid akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

Råd och anvisningar inför inlämningsuppgifter och uppsatser, opponentskap och försvar. Utbildningar inom Vårdvetenskap och Medicinsk vetenskap

Råd och anvisningar inför inlämningsuppgifter och uppsatser, opponentskap och försvar. Utbildningar inom Vårdvetenskap och Medicinsk vetenskap HÖGSKOLAN Dalarna Råd och anvisningar inför inlämningsuppgifter och uppsatser, opponentskap och försvar. Utbildningar inom Vårdvetenskap och Medicinsk vetenskap Institutionen Hälsa och Samhälle 2005-08-20,

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

Innehåll vid utredande projekt

Innehåll vid utredande projekt Innehåll vid utredande projekt 1.4 Metod 1.4.1 2. Avhandling (Resultat) 2.1 Teoridel 2.1.1 2.2 Resultatdel 3. Analys (Slutdiskussion) 4. Värdering av arbetet 5. Sammanfattning 6. Källor och litteratur

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp.

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Välkommen till kursen Klinisk biomekanik. Med hjälp av den här studiehandledningen vill vi ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig av kursen och hur

Läs mer

Syfte och inriktning. Bidragstyper. www.hogreutbildning.se

Syfte och inriktning. Bidragstyper. www.hogreutbildning.se Syfte och inriktning Högre utbildning är en vetenskaplig e-tidskrift som är fritt tillgänglig enligt open accessprincipen. Tidskriftens övergripande syfte är att stödja framväxten av kunskap om lärande

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

Granskning av examensarbeten magisternivå Omvårdnad. Hälsa och samhälle.

Granskning av examensarbeten magisternivå Omvårdnad. Hälsa och samhälle. Granskning av examensarbeten magisternivå Omvårdnad. Hälsa och samhälle. Finnur Magnússon Docent, socialt arbete Hälsa och samhälle Granskningen har dels avsett kriterier för bedömningen. Dels har jag

Läs mer

UPPSATSER MR-PROGRAMMET

UPPSATSER MR-PROGRAMMET UPPSATSER MR-PROGRAMMET 1. PM om uppsatsskrivning 2. Litteratur 3. Framläggning praktiskt 4. Opponents uppgift 5. Uppsatser i biblioteket 1. PM OM UPPSATSSKRIVNING Formella krav för kandidatexamen För

Läs mer

Skriva uppsats på uppdrag?

Skriva uppsats på uppdrag? 2014-01-07 Sid 1 (6) Skriva uppsats på uppdrag? Information för uppdragsgivare samt för dig som skriver uppsats i företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Umeå universitet 2014-01-07 Sid 2 (6) Skriva uppsats

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXAMENSARBETE PÅ KANDIDATNIVÅ I HUVUDOMRÅDET VÅRD- OCH OMSORGSADMINISTRATION

RIKTLINJER FÖR EXAMENSARBETE PÅ KANDIDATNIVÅ I HUVUDOMRÅDET VÅRD- OCH OMSORGSADMINISTRATION RIKTLINJER FÖR EXAMENSARBETE PÅ KANDIDATNIVÅ I HUVUDOMRÅDET VÅRD- OCH OMSORGSADMINISTRATION Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås, januari 2015 Allmänt Examensarbetet på kandidatnivå

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Bilaga 4. SBU-projektet sjukskrivning, mall för dataextraktion för kvalitetsgranskning av studie

Bilaga 4. SBU-projektet sjukskrivning, mall för dataextraktion för kvalitetsgranskning av studie Bilaga 4. SBU-projektet sjukskrivning, mall för dataextraktion för kvalitetsgranskning av studie Datum granskningen gjordes: 200............. Granskare:....................... Studien behandlar: " Orsaker

Läs mer

Skrivguide. Tillhör:

Skrivguide. Tillhör: Skrivguide Tillhör: Inledning Den här skrivguiden är till för att vägleda dig när du gör skriftliga arbeten här på Sven Eriksonsgymnasiet. Vilket ämne du än skriver om är alltid målet att du ska utöka

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Frågor och svar om tekniska rapporter

Frågor och svar om tekniska rapporter Frågor och svar om tekniska rapporter Frågorna är ordnade efter rapportens struktur Titelsidan Hur ska titelsidan se ut? Universitet, program, kurs, termin, datum och år. Författarnamn och e-postadresser,

Läs mer

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10 Första hjälpen år 7 Innehåller regler och mallar för: Muntligt framförande s. 2 Intervju s. 3 Datorskrivna arbeten s. 4 Bokrecension s. 5 Fördjupningsarbeten s. 6 Labbrapporter s. 7 Källor s. 8 Nyhetsrapportering

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Att hjälpa både för studenter och för handledare/examinatorer med avsikten att inga betydelsefulla punkter ska bli fördröjda eller utelämnas.

Att hjälpa både för studenter och för handledare/examinatorer med avsikten att inga betydelsefulla punkter ska bli fördröjda eller utelämnas. Ägare Biträdande prefekt Användare Examinatorer/Handledare/ Studenter Utförande av examensarbete Syfte: Att hjälpa både för studenter och för handledare/examinatorer med avsikten att inga betydelsefulla

Läs mer

Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet

Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet Gymnasiearbetet ska förbereda eleven för högskolestudier. Det innebär att gymnasiearbetet utförs och redovisas med arbetssätt och redovisningsformer som liknar

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet. Riktlinjer för examensarbete i företagsekonomi på civilekonomprogrammet (30hp)

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet. Riktlinjer för examensarbete i företagsekonomi på civilekonomprogrammet (30hp) Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Dnr: Riktlinjer för examensarbete i företagsekonomi på civilekonomprogrammet (30hp) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Rapporter och seminarier... 3 2.1 Upptaktsmöte...

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Riktlinjer för VFU5 15 03 26 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Camilla Kristén Camilla.Kristen@hh.se

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Postgraduate Program in Specialist Nursing Psychiatric Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Nivå: Avancerad Programkod: VAPSY

Läs mer

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete

Projektarbete. Anvisningar, tips och mallar. Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Projektarbete Anvisningar, tips och mallar Sammanställt lå 05/06 av lärgruppen - Projektarbete Henrik Andersson, Martina Johansson, Göran Johannesson, Björn Bergfeldt, Per-Erik Eriksson, Franz Kreutzkopf,

Läs mer

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden Engelsk benämning: Basic course in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL046 (fristående kurs), 1FK020

Läs mer

Plats avhandlingens titel på en rad, två rader eller tre rader

Plats avhandlingens titel på en rad, två rader eller tre rader Plats avhandlingens titel på en rad, två rader eller tre rader Plats för underrubrik som sträcker sig över en rad eller två rader (Titeln skall vara både på svenska och engelska under varandra) NAMN FÖRFATTARE

Läs mer

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE 1 KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE Söka kursplan i KIWAS Sök efter skapade kursplaner genom att klicka på Lista kursplaner i menyn under fliken Kurser. Listan som visas är begränsad till de kursplaner som

Läs mer

Anvisningar för rapportskrivning och muntlig redovisning

Anvisningar för rapportskrivning och muntlig redovisning MDH Anvisningar för rapportskrivning och muntlig redovisning Fredrik Starfelt och Elena Tomas Aparicio 2013-05-20 1 Rapporten Använd rapportmallen som kan hämtas på: http://www.mdh.se/student/minastudier/examensarbete/omraden/energiteknikrapportskrivning-och-examensarbeten

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi (Doctoral studies in Psychology) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi,

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Mathematics för Teachers, 61-90 credits, 30 credits Kurskod: LMGN12 Fastställd av: Utbildningsledare 2012-06-15 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP Träff 1 Lördagen den 22 september, klockan 1015 1600 Sal Homeros fm. Wägner och Moberg på em. Vecka 36 38, 3 september 22

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet

Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet BESLUT 1(2) 2015-03-17 411-00056-14 Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Utdrag ur Allmän studieplan för forskarutbildningen i området Människan i välfärdssamhället

Utdrag ur Allmän studieplan för forskarutbildningen i området Människan i välfärdssamhället 1 (7) Utdrag ur Allmän studieplan för forskarutbildningen i området Människan i välfärdssamhället 1 Områdesbeskrivning Området Människan i välfärdssamhället ramar in ett kunskapsfält, där såväl den enskilda

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer