Metoder för datainsamling. Metoder för datainsamling. Kvalitativa intervjuer, urval. FoU-utbildning för närsjukvårdens medarbetare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Metoder för datainsamling. Metoder för datainsamling. Kvalitativa intervjuer, urval. FoU-utbildning för närsjukvårdens medarbetare 2013-05-15"

Transkript

1 Metoder för datainsamling FoU-utbildning för närsjukvårdens medarbetare Tommy Holmberg Metoder för datainsamling Kvantitativ forskning Datainsamling Kvalitativ forskning Självrapporterad data Hög grad av struktur Intervjuer Låg grad av struktur Enkäter Berättelser/dagböcker Observationer Olika mätvärden (labprover..) Journaluppgifter, Vårddatalager, Nationella kvalitets- och hälsoregister, enkäter.. Redan insamlad data Kvalitativa intervjuer, urval Få men omfattande intervjuer Personer som jag tror har något att säga om det jag vill undersöka och som har förmågan att förmedla sina uppfattningar Inget slumpmässigt urvalsförfarande, ej heller generaliserbara resultat (trovärdighet) Ej bestämma antal intervjuer på förhand. Jag gör nya intervjuer så länge det framkommer ny kunskap (mättnad) 1

2 Intervjumanual/frågeguide Innehåller de områden som jag vill att intervjun ska omfatta fastställa ramarna. Inte vara för detaljerad Första frågan ska vara mycket bred Ordningen på frågorna i frågemanualen behöver inte följas och du kan under intervjun utveckla nya frågor. Kan Du berätta för mig om Dina upplevelser då Din make/maka inte längre kunde bo kvar hemma? (flytta till ett demensboende) -svårt beslut att fatta? Dina känslor Plats för intervjun I respondentens hem. + trygg miljö, kan vara störande. Make/maka som hör, gör att respondenten kanske inte säger allt. Barn som stör. Någon som ringer på dörren eller att telefonen ringer Någon neutral plats gärna utanför vårdmiljön På sjukhuset/vårdcentralen Informera på förhand hur lång tid intervjun beräknas ta. Ta till i överkant så att respondenten inte måste avbryta mitt i intervjun. Ljudupptagning Spela in intervjuerna. Kräver respondentens medgivande. Var noga med att du behärskar utrustningen Respondenten glömmer snabbt bort inspelningsapparaturen Lyssna på inspelningen så snart som möjligt efter intervjun Skriv ut hela intervjun med kommentarer om respondenten blir arg, upprörd eller börjar gråta. Ett mödosamt arbete. Läs utskriften flera gånger 2

3 Intervjuns genomförande Etablera en förtroendefull kontakt Viktigt att respondenten får associera fritt utan styrning av intervjuaren Intervjuaren måste akta sig noga för att ta över, att bli för aktiv. Uppmuntra respondenten att berätta; kan du berätta mer om, hur menar du, har jag uppfattat dig rätt Var inte rädd för pauser, tid för eftertanke Lyssna aktivt! Var koncentrerad på vad respondenten säger och följ upp med följdfrågor. Viktigt att intervjuaren förstår Man bör själv göra intervjuerna. Datainsamlingen och analysen är en gemensam process Engångsintervjuer på 1½ 2 timmar är vanligast men upprepade intervjuer förekommer. Fokusgruppintervjuer Bra metod för att följa upp erfarenheter och synpunkter på vården. Mycket information på kort tid 6 8 deltagare per grupp. En samtalsledare och en observatör (sekreterare). Betona att det som framkommer vid intervjun inte sprids vidare av deltagarna Samtalsledaren mer aktiv än vid individuella intervjuer. Fördelar ordet, ser till att alla kommer till tals. Ansvarar för att samtalen hålls inom ramarna för syftet med intervjun. 1 2 timmars intervju. Ljudupptagning. Utskrift. Lämpligt att börja intervjun med kaffe och att deltagarna presenterar sig. Viktigt att skapa en avspänd stämning i gruppen Ljudupptagningen och de utskrivna texterna analyseras. Analys av data Läs texterna upprepade gånger. Kräver koncentration Utgå från syfte och frågeställningar Identifiera meningsbärande enheter, exkludera övrig text Koda Kategorisera Exemplifiera med citat (sparsamt) 3

4 Enkätkonstruktion Använd etablerade mätinstrument Vid all datainsamling sträva efter att använda etablerade mätinstrument Validitets- och reliabilitetstestade Ni kan jämföra resultaten med andra studier Sparar arbete, ger bättre resultat Viktigt att vara påläst så att man vet vilka instrument som bör väljas Litteratur: Ann Bowling, Measuring Health a review of quality of life measurement scales. Third edition, Open University Press, Ann Bowling, Measuring Disease. Second edition, Open University Press, Distributionsformer för enkäter Postenkät e-postenkät (LEO) Gruppenkät Väntrumsenkät Litteratur: Göran Ejlertsson, Enkäten i praktiken en handbok i enkätmetodik Mick P Couper, Designing Effective Web Surveys Några praktiska tips Enkelhet i språket, alla måste förstå Ej ledande frågor, objektivitet är a och o Undvik negationer En fråga åt gången Att komma ihåg, fråga inte alltför långt tillbaks i tiden Svarsalternativen ska vara ömsesidigt uteslutande Symmetri i svarsalternativen Udda eller jämnt antal svarsalternativ? Bakgrundsfrågor, alltför detaljerade bakgrundsfrågor kan göra att respondenten känner sig identifierad 4

5 Enkelhet i språket Har Du någon gång under de senaste sex månaderna utnyttjat slutenvården? ja nej Har Du någon gång under de senaste sex månaderna varit inlagd på sjukhus? ja nej Ej ledande frågor Anser du att bemötandet som du fick av läkaren vid ditt senaste besök på vårdcentralen var bra? mycket bra ganska bra varken bra eller dåligt ganska dåligt mycket dåligt Anser du att bemötandet som du fick av läkaren vid ditt senaste besök på vårdcentralen var bra eller dåligt? Undvik negationer Anser du det vara acceptabelt att vårdcentralen inte har öppet på lördagar? ja tveksam nej Anser du att vårdcentralen bör ha öppet på lördagar? 5

6 En fråga åt gången Anser du att personalen på vårdcentralen är vänlig och kunnig? Ja, mycket Ja, ganska Varken eller Nej, inte speciellt Nej, inte alls uppträder vänligt eller ovänligt är kunnig eller okunnig Att komma ihåg Hur långt man kan gå tillbaks i tiden beror på hur unik frågeställningen är. Alldagliga händelser glömmer vi snabbt. Bättre att fråga Hur många gånger har du besökt vårdcentralen under de tre senaste månaderna än under de 12 senaste. Hur många hyvlade skivor ost åt du då du var i 20-årsåldern?.. hyvlade skivor/dag Svarsalternativen ömsesidigt uteslutande Låter självklart men är ett vanligt fel Hur gammal är du? år år år år år år Oftast bättre att fråga efter faktisk ålder Hur gammal är du?. år alternativt Vilket år är du född?.. Jag är fri att göra vilka åldersindelningar som helst, jämföra med andra studier. 6

7 Symmetri i svarsalternativen Hur uppfattar du allmänt personalens bemötande? Mycket bra Bra Ganska bra Ganska dåligt Mycket dåligt Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Mycket dåligt Udda eller jämnt antal svarsalternativ? Jämnt antal tvingar till ställningstagande, ökar det interna bortfallet Udda antal, mittalternativet drar till sig svar från de som inte vill ta ställning Låt svarsalternativen komma i samma ordning, exempelvis Mycket bra, Bra, Dåligt, Mycket dåligt Bakgrundsfrågor Exempel på bakgrundsfrågor: Kön Ålder Civilstånd Utbildning Yrke Med ett begränsat urval och detaljerade bakgrundsfrågor kan respondenten känna sig identifierad. Kommer att avspegla sig i svarsfrekvens och hur sanningsenliga svaren blir. 7

8 Öppna frågor Ett exempel från Östgötens psykiska hälsa (4516 svar av 8467) De flesta människor upplever någon gång psykiska besvär av någon grad. Det behöver inte vara något som Du har sökt vård för, men något som ändå bekymrar Dig eller påverkar Din vardag. a)tänk efter hur Du känner Dig när Du har sådana besvär och försök beskriva dem b) Hur påverkar dessa besvär Din vardag? c) Vad tror Du är orsaken till besvären? d) Hur brukar Du göra för att hantera dessa besvär eller för att må bättre? Följebrev, innehåll: Syftet med undersökningen Positiva effekter av studien. Motivera respondenten att svara Urvalet. Varför har respondenten blivit utvald Betona frivilligheten Anonymt/konfidentiellt? Återsända enkäten i bifogat, frankerat kuvert (ibland kan FoUenheten vara ett mer neutralt alternativ) Ansvarig för studien. Vem respondenten kan vända sig till för mer information Avsluta inte med Tack på förhand! Accepteras inte av Regionala etikprövningsnämnden Eventuellt skrivas under av exempelvis klinikchef i syfte att ge undersökningen ökad legitimitet Bortfall Externt bortfall Internt bortfall Allt bortfall ska redovisas mycket noga Ju fler personer som är involverade i datainsamlingen desto större risk för bortfall Ett tilltagande problem är sjunkande svarsfrekvenser, större bortfall bland yngre än bland äldre Bortfallsanalys 8

9 Förbered datorbearbetning av datan Vi använder oss ofta av Excel för att registrera data. Datan exporteras sedan till SPSS (eller annat statistikprogram). Enkäten måste ha en unik identifikation (id-nr). Kunna gå tillbaks till enkäten och kontrollera uppgifterna i datafilen. Personregister kräver anmälan enligt PUL. Är det möjligt att identifiera enskilda individer = personregister. Personnummer är ibland nödvändigt, exv. om enkäten ska kompletteras med uppgifter från journalen eller andra register. Datan kan registreras manuellt eller skannas. Manuell registrering ger alltid viss felregistrering. Kräver noggrann kontroll. Observationer Observationer används främst för att studera beteenden På samma sätt som vid självrapporterad data så kan datainsamling via observationer ha hög eller låg struktur Vid hög struktur används ett detaljerat observationsschema Observationer med låg struktur liknar i mycket de kvalitativa intervjuerna. Jag har ramarna fastställda för observationen men inom ramen har observatören stor frihet En resurskrävande metod som kan ge mer sanningsenlig information än vid självrapporterad datainsamling. Alltid viss risk för bias (snedvridning), p.g.a. observatörens brister; ser det hon vill se. Utbildning/träning. Känd/ej känd observatör. SKL:s uppföljning av följsamhet till Socialstyrelsens hygienriktlinjer Bygger på observationer Observerad Yrkes Korrekt hand Korrekt hand Korrekt an Korrekt arbets Fri från ringar, Kort eller person kategori desinfektion desinfektion vändning av dräkt klockor, och uppsatt före efter handskar armband hår 1 Ssk Usk Läk Stud Vårdb =ja 2=nej 3=ej relevant 9

10 Olika dataregister Till sist! Ingen undersökning är perfekt. Alltid kompromisser. Bristerna måste diskuteras. Dina slutsatser får aldrig tillåtas gå längre än vad kvaliteten på datan tillåter. 10

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

Publicerad av 1000 Möjligheter och Novahuset, november 2013. Materialet är finansierat med medel från Länsstyrelsen i Stockholm.

Publicerad av 1000 Möjligheter och Novahuset, november 2013. Materialet är finansierat med medel från Länsstyrelsen i Stockholm. samtalsmetod 1 Innehåll Förord....3 Våra förutsättningar....3 Samtalsmetoden....4 Samtal 1 - Trygghet, förtroende, erbjudande... 4 Samtal 2 - En bild av utsattheten.... 5 Samtal 3 - Livssituation och nätverk....

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

Tandvårdspersonals syn på hur de stödjer föräldrar till en god tandhälsa hos små barn i Halland

Tandvårdspersonals syn på hur de stödjer föräldrar till en god tandhälsa hos små barn i Halland Diarienr: RH09258 Tandvårdspersonals syn på hur de stödjer föräldrar till en god tandhälsa hos små barn i Halland Pernilla Isaksson Sep 2010 Innehållsförteckning INLEDNING... 1 BAKGRUND... 1 SYFTE... 2

Läs mer

Har brukarna förtroende för hemtjänsten?

Har brukarna förtroende för hemtjänsten? Rapportserie Har brukarna förtroende för hemtjänsten? En brukarundersökning i Sundsvalls kommun våren 2006 Författare: Rolf Dalin och Eva Rönnbäck Rapport nr: 2006:7 ISSN: 1653-2414 ISBN: 91-99975930-6-0

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska AB 2002 Upplaga:

Läs mer

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende Utbildningsprogram för sjuksköterskor Kurs VO453C VT 2009 Examensarbete, 15 hp JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

Brukarstyrd brukarrevision av boendet Aniara i Östra Göteborg

Brukarstyrd brukarrevision av boendet Aniara i Östra Göteborg Brukarstyrd brukarrevision av boendet Aniara i Östra Göteborg Granskning av attityderna till och erfarenheten av boendet Aniara i stadsdelen Östra Göteborg, Göteborgs Stad Elin Björsell, NSPHiG Andrea

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

METODHANDBOK för BRUKARREVISION

METODHANDBOK för BRUKARREVISION METODHANDBOK för BRUKARREVISION Så här gör du - steg för steg NSPHiG- Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg 1 Innehåll Förord 3 Brukarrevision Vad är det? 4 Några grundprinciper 4 Tillvägagångssätt,

Läs mer

Arbetsterapeuters erfarenhet av ett klientcentrerat arbetsätt med personer som har afasi: en kvalitativ intervjustudie

Arbetsterapeuters erfarenhet av ett klientcentrerat arbetsätt med personer som har afasi: en kvalitativ intervjustudie Örebro Universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Arbetsterapi C, Examensarbete 15 hp Höstterminen 2013 Arbetsterapeuters erfarenhet av ett klientcentrerat arbetsätt med personer som har

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Äldres upplevelser av att ta emot hemtjänst

Äldres upplevelser av att ta emot hemtjänst STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Uppsats 10 p. VT 2005 Äldres upplevelser av att ta emot hemtjänst En kvalitativ studie av hur hemtjänsten inverkar på äldres självbestämmande, inflytande

Läs mer

Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept

Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept Erika Forsberg & Johanna Hjerpe 2011 Vetenskaplig uppsats, 30 hp Pedagogik Pedagogik C

Läs mer

Ålderism bland SPF:s medlemmar

Ålderism bland SPF:s medlemmar Ålderism bland SPF:s medlemmar Detta hade aldrig hänt mig om jag varit yngre Rapport från medlemsenkät 2012 J. Lars G. Nilsson Ansvarig för ålderismprogrammet inom SPF lars.nilsson@spf.se 2 Sammanfattning

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg?

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Mirnesa Beganovic Arbetsrapport 17:2014 FoU Centrum för Vård, Omsorg och Socialt arbete Kommunerna i Linköping, Kinda, Mjölby, Motala, Ydre och Åtvidaberg

Läs mer

Utvärdera rådgivningen

Utvärdera rådgivningen Utvärdera rådgivningen Handbok för energi- och klimatrådgivare och energikontor Energimyndigheten 1 (38) Omslagets insida: Projekt: Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor

Läs mer

ENKÄTUNDERSÖKNINGAR I TEORI OCH PRAKTIK med inriktning på folkbibliotek

ENKÄTUNDERSÖKNINGAR I TEORI OCH PRAKTIK med inriktning på folkbibliotek ENKÄTUNDERSÖKNINGAR I TEORI OCH PRAKTIK med inriktning på folkbibliotek Christina Jansdotter Anneli Svensson Examensarbete (20 poäng) för magisterexamen i Biblioteks- och Informationsvetenskap vid Lunds

Läs mer

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna

Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna Ett litet steg för bokföringen, men ett större för småföretagarna - En studie om e-bokföring i småföretag Författare: Annelie Nordén Karin Wahlström Carlander Ekonomprogrammet Handledare: Petter Boye Examinator:

Läs mer

Jag brukar jämföra källor med varandra.

Jag brukar jämföra källor med varandra. Estetisk-filosofiska fakulteten Annika Johansson Jag brukar jämföra källor med varandra. En studie i gymnasieelevers kritiska tänkande I usually compare sources with each other. A study in high school

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer