Utvärdering av verksamheten våren Rapport utförd av Katarina Karlsson på uppdrag av Trappan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av verksamheten våren Rapport utförd av Katarina Karlsson på uppdrag av Trappan"

Transkript

1 Utvärdering av verksamheten våren 2006 Rapport utförd av Katarina Karlsson på uppdrag av Trappan Oktober 2007

2 2

3 FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 KURSENKÄTEN 10 Totala intrycket av kursen 10 Ökade möjligheter på arbetsmarknaden 12 Nya nätverk 14 PERSPEKTIVENKÄTEN 16 Fördelning kvinnor/män 17 Åldersfördelning 18 Yrkeskategorier och arbetsplatser 19 Nya nätverk 21 Nya tekniker 23 Nya jobbmöjligheter 25 Övriga resultat 31 Antal kurser 32 Genus och jämställdhet 33 Övriga kommentarer 37 REFLEKTIONER INFÖR FRAMTIDEN 38 Kulturens och Trappans betydelse 38 Kulturarbetsmarknaden 39 Framtida finansiering 39 Röster 40 BILAGA 1 ÖVERSIKT AV KURSER VÅREN BILAGA 2 KURSENKÄT 44 BILAGA 3 PERSPEKTIVENKÄT 47 BILAGA 4 TRAPPANS VERKSAMHET OCH ORGANISATION 50 Verksamhet 50 Organisation 51 Finansiering 52 BILAGA 5 KOMMANDE KURSER HÖSTEN BILAGA 6 TRAPPANS VISION OCH MÅL 55 Vad vill Trappan uppnå? 55 Syfte och mål 56 3

4 4

5 FÖRORD Trappans verksamhet går nu in på sin sjunde termin. Fortfarande upplevs verksamheten lika positivt av både kursdeltagare, pedagoger och inte minst bland oss själva som arbetar med Trappan. Fortsatt ser vi konkreta bevis för att verksamheten ger resultat, inte bara i tillfredställelse utan också i faktiska jobb, nyvunna kontakter och större möjligheter på arbetsmarknaden. Genom kontinuerliga utvärderingar får vi detta bekräftat gång på gång. Den undersökning som framläggs i denna rapport avser verksamheten våren Det som skiljer den från de tidigare undersökningarna är den kraftigt ökade svarsfrekvensen. 71 % av kursdeltagarna har svarat på vår enkät den här gången. Det innebär att vi har ett tillförlitligt material. Den rapport som vi presenterar här visar många utsagor från nöjda deltagare. Det gör att vi vet att det är mödan värt. Förutom detta hör vi röster från dem som samverkar i Trappans ledningsgrupp som visar att Trappan spelar stor roll för även arbetsgivare och andra aktörer i kultursektorn. Återigen en Trappankurs med häpnadsväckande kvalitet. Härlig blandning av människor och en superb ledare. Detta är ett exempel på kurser, som verkligen inte är förvaring av arbetslösa, som tyvärr ofta tidigare sagts om AMS åtgärder. Detta är kompetensutveckling, mötesplats och inspiration, när den är som bäst. Viva Trappan! Kvinnlig deltagare i Stå upp-komik med Babben Larsson Samarbetet inom Projekt Trappan och det breda nätverk som vi får tillgång till genom Trappans ledningsgrupp ger oss möjlighet att planera arbetsmarknadsutbildning i nära samklang med arbetsmarknadens behov. Det kommer våra arbetssökande till del genom att de deltar i utbildningar som på olika sätt ökar chanserna till arbete. Ewa-Lena Eriksson, biträdande chef Arbetsförmedlingen Kultur, Västra regionen. Mer utsagor från aktörer i branschen finns att läsa under rubriken Röster. 5

6 Det finns otroligt mycket arbete nedlagt i Projekt Trappan. Det är viktigt att allt detta arbete och alla dessa erfarenheter tas till vara, inte bara i regionen utan även i resten av landet. Just nu arbetar branschen i hela Sverige för att få till ett landsomfattande projekt. Om detta kan man läsa mer under rubriken Reflektioner inför framtiden. Vi hoppas att Trappan ska få fortsätta att verka i regionen och att det på sikt också skapas fler liknande verksamheter i övriga landet. Ulla Berg Svedin Ordförande 6

7 SAMMANFATTNING Denna rapport har som syfte att utvärdera Trappans verksamhet under våren Under denna tid har Trappan genomfört 14 kurser och total har 133 personer deltagit. Kurserna utvärderas dels genom en kursenkät som fylls i kursens sista dag dels genom perspektivenkäten som skickas ut minst sex månader efter avslutad kurs. Kursenkäten fylldes i av 120 personer. Den visar att 67 % av kursdeltagarna tyckte att det totala intrycket av kursen var mycket bra och 33 % att det var bra. Ingen har svarat att intrycket var dåligt. 46 % ansåg att kursen bidrog mycket och 16 % att den bidrog väldigt mycket till ökade möjligheter på arbetsmarknaden. 45 % svarade mycket på att kursen hade bidragit till nya nätverk eller samverkansformer, 11 % svarade väldigt mycket. Perspektivenkäten skickades ut i januari 2007 och fick en svarsfrekvens på 71 %. 75 % av de inkomna svaren var från kvinnor, 24 % från män. Detta motsvarar ungefär den totala könsfördelningen på kurserna våren Respondenternas ålder ligger mellan 23 och 61 år. Medelåldern är 26 år. 55 % av respondenterna har svarat att de är frilans och 36 % har svarat att de är helt eller delvis arbetslösa. Många har angivit båda dessa svar. 22 % har svarat att de arbetar på institutionsteater. Detta är en väsentlig ökning från förra året då ca 9 % var anställda på institutionsteater. 71 % av respondenterna säger att kursen lett till nya nätverk eller samverkansformer. Den övervägande delen av de kursdeltagare som svarat ja på frågan säger att det är oerhört värdefullt att träffa kollegor och diskutera hur det fungerar i branschen. Detta gäller särskilt för frilansare. I procent är det 69 % av svarande kvinnor och 87 % av svarande män, som angett att kursen lett till nya nätverk eller samverkansformer. Män har alltså i högre grad skapat sig kontakter genom kursen. 80 % av kursdeltagarna svarade att de lärt sig nya tekniker på kursen. 79 % av de svarande kvinnorna och 83 % av de svarande männen anser detta. Alltså ser man här ingen större skillnad mellan könen. Av dem som svar- 7

8 ade nej angav flera anledningen att tekniken inte var ny, men att man ändå lärde sig viktiga saker på kursen. 35 % svarar att kursen lett till nya jobbmöjligheter. En stor grupp av dem som svarat nej på frågan gör det av anledningar som ligger helt utanför kursen, t. ex. att man har arbete eller varit sjuk eller föräldraledig. Sammanlagt har alltså 24 % av de personer som svarat nej på frågan inte sökt efter nya jobbmöjligheter. Detta motsvarar 16 % av alla respondenter. När det gäller konkreta jobb svarar 22 personer som gått kurser under vårterminen 2006 att de har fått större eller mindre engagemang. Detta motsvarar 23 % av respondenterna. I förra årets undersökning hade sammanlagt 37 personer fått jobb under tre terminer. Det har alltså skett en markant ökning av erhållna arbeten efter kurserna. De kurser som gett flest jobb är de som är riktade till skådespelare. 85 % av respondenterna har svarat att de tror att kursen kommer att leda till nya jobbmöjligheter på sikt. En övervägande del av kursdeltagarna, 42 personer, har bara gått en kurs i Trappans regi. Detta visar att Trappan har en stor genomströmning av deltagare och att det inte är samma personer som ständigt går nya utbildningar. Projekt Trappan är ett jämställdhetsprojekt inom Växtkraft mål 3, Europeiska socialfonden. Därför integreras detta perspektiv i kurserna. 98 % av respondenterna anser att jämställdhet är av vital betydelse för scenkonst-, filmoch tv- och tonområdet. 96 % av respondenterna anser att genusfrågorna är av vital betydelse. 52 % av kursdeltagarna har svarat att de genom Trappans kurser fått kunskaper om genus och jämställdhet, som påverkat deras arbete och liv. Fram till den 30 juni 2007 har Projekt Trappan varit ett Växtkraft Mål 3-projekt i den Europeiska Socialfonden. Under andra halvåret 2007 bedrivs Trappans verksamhet med stöd från Västra Götalandsregionen, Trygghetsrådet trs, fem regionala scenkonstinstitutioner samt genom samarbeten med Danskontoret, Konst- & Kulturutveckling, Dansalliansen och Yrkesträningen för sångare. Vi har goda förhoppningar om fortsatt verksamhet 2008 med stöd från ESF och regionen. 8

9 INLEDNING Projekt Trappan är ett kompetensutvecklingsprojekt med jämställdhetsinriktning inom EU, Växtkraft Mål 3, Europeiska Socialfonden. Verksamheten erbjuder föreläsningar, seminarier, men framför allt kurser för yrkesverksamma inom scen-, ton-, film- och tv-området i Västra Götaland. Det är ett samarbete samt ett nätverk mellan skola och yrkesliv, arbetstagare, arbetsgivare, arbetsförmedling, branschorganisationer, centrumbildningar och myndigheter inom scenkonst, film och tv. 1 Huvudman för projektet är TeaterAlliansen 2. Denna rapport har som syfte att utvärdera Trappans verksamhet under våren Verksamheten utvärderas kontinuerligt och de föregående terminerna har tidigare utvärderats i en rapport från juni Tyvärr har vi funnit en del felaktigheter i den tidigare rapporten. I de fall vi gör jämförelser bakåt i tiden har vi gjort nya beräkningar och här anges de korrekta siffrorna. Den här aktuella utvärderingen sker dels genom en kursenkät, som delas ut kursens sista dag samt genom den så kallade perspektivenkäten som skickas ut minst sex månader efter avslutad kurs. En påminnelse på perspektivenkäten skickades ut till dem som inte svarat ungefär tre veckor senare. Under våren 2006 har Trappan genomfört 14 kurser, vilka beskrivs i Bilaga 1. Totalt har 133 personer deltagit och vi har fått mycket hög svarsfrekvens vilket gör svaren mer tillförlitliga än i tidigare rapport. Vi kan se att kurserna upplevs mycket positivt av deltagarna och att de leder till utveckling, arbete och kontakter. Detta kommer vi att visa i den kommande texten. 1 Läs mer om Trappans verksamhet och organisation i Bilaga Projekt Trappan Verksamheten fr.o.m. hösten 2004 t.o.m. våren Rapport utförd av Mia Bergdahl på uppdrag av Trappan, juni

10 KURSENKÄTEN Kursenkäterna fylls i av kursdeltagarna under kursens sista dag. 4 Därefter sammanställs de och skickas till ledningsgrupp och kursledare. På detta sätt kan man få en totalbild av hur kurserna har mottagits och om förändringar eventuellt behöver göras beträffande upplägg, innehåll, val av lokaler, information etcetera. Kursenkäterna utgör också ett viktigt underlag för vilka kurser man beslutar att erbjuda, om fortsättningskurser är aktuellt eller om kurser behöver vara längre respektive kortare. Deltagarna ges i enkäterna också möjlighet att lämna förslag på kurser och kursledare. Under våren 2006 arrangerade Trappan 14 kurser med sammanlagt 133 deltagare. Totalt antal ifyllda kursenkäter är 120 stycken. I denna rapport har vi valt ut de tre frågor vi anser vara viktigast för den totala bedömningen av verksamheten. Nedan återfinns de i sex diagram som visar vad kursdeltagarna tycker och tror om kurserna. Totala intrycket av kursen Kursdeltagaren fick svara på frågan vilket det totala intrycket av kursen var. Det fanns fem bundna svarsalternativ som återfinns i Diagram 1 nedan. Som man kan utläsa av diagrammet ansåg 67 % att det totala intrycket av kursen var mycket bra och 33 % att det var bra. Ingen har svarat att intrycket var dåligt. 4 Se Bilaga 2 10

11 Diagram 1 - Totalt intryck av kursen 70% 60% 50% Procent 40% 30% 20% 10% 0% Mycket dåligt Dåligt Medel Bra Mycket bra Om man gör en jämförelse bakåt i tiden ser man att antalet respondenter som svarar mycket bra är något färre än föregående år. Däremot är de som svarat att intrycket är bra, fler än tidigare. Se jämförelsen i Diagram 2. Diagram 2 - Jämförelse totalt intryck 90% 80% 70% medel bra mycket bra 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ht 04 vt 05 ht 05 vt 06 Självfallet kan kurserna skifta i kvalitet, men vi ser att kursdeltagare som deltagit i flera kurser tenderar att få höga förväntningar på kurserna. Dessutom 11

12 har Trappan fått rykte om sig att ha bra kurser. Eftersom våren 2006 är den fjärde terminen vi har verksamhet har många deltagare skapat sig förväntningar och är vana vid nivån, vilket kan vara en av förklaringarna till att många tycker att kurserna är bra, men något färre att de är mycket bra. Ökade möjligheter på arbetsmarknaden En annan fråga som ställdes var om man anser att kurserna bidragit till ökade möjligheter på arbetsmarknaden. Även här fanns fem bundna svarsalternativ från inte alls till väldigt mycket. I Diagram 3 kan man utläsa att 46 % ansåg att kursen bidrog mycket till ökade möjligheter på arbetsmarknaden, 16 % att det bidrog väldigt mycket och 35 % svarade medel på frågan om de tyckte att kursen bidrog till ökade möjligheter på arbetsmarknaden. Diagram 3 - Ökade möjligheter på arbetsmarknaden Procent 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Inte alls Lite Medel Mycket Väldigt mycket 12

13 Vid en jämförelse bakåt i tiden ser man att något färre svarat att kursen leder väldigt mycket till ökade arbetsmöjligheter vårterminen 2006 än tidigare terminer. Däremot är det fler som svarat att kursen leder till mycket ökade jobbmöjligheter. Detta visas i Diagram 4 nedan. Diagram 4 - Jämförelse ökade arbetsmöjligheter 50% 45% 40% inte alls lite medel mycket väldigt mycket 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% ht 04 vt 05 ht 05 vt 06 Det kan finnas flera orsaker till detta. Kursernas beskaffenhet kan vara en anledning. En kurs som till exempel Pilates för dansare har inte som direkt syfte att ge deltagaren nya jobb utan snarare att stärka kroppen. Språkträning för sångare riktade sig till anställda på GöteborgsOperan, som redan har jobb. 13

14 Nya nätverk Den tredje frågan vi valt ut från kursenkäten är om kursen bidragit till nya nätverk/samverkansformer. 45 % svarade mycket på frågan om kursen bidragit till nya nätverk eller samverkansformer, 11 % svarade väldigt mycket. 34 % svarade medel på frågan om kursen bidragit till nya nätverk/samverkansformer. Detta visas i Diagram 5 nedan. Diagram 5 - Nya nätverk/samverkansformer Procent 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Inte alls Lite Medel Mycket Väldigt mycket 14

15 Jämförelsen bakåt i tiden i Diagram 6, visar att det är något färre som anser att kursen bidrar väldigt mycket till nya nätverk medan det är fler som anser att den bidrar mycket än tidigare. Diagram 6 - Jämförelse nya nätverk 50% 45% 40% inte alls lite medel mycket väldigt mycket 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% ht 04 vt 05 ht 05 vt 06 15

16 PERSPEKTIVENKÄTEN Totalt hade Trappan 133 kursdeltagare i 14 kurser under våren Till samtliga dessa kursdeltagare skickades den så kallade perspektivenkäten ut i januari Perspektivenkäten har tagits fram i samarbete med Arbetsförmedlingen Kultur och syftar till att ta reda på om verksamheten har haft effekter på lång sikt för deltagarna såsom ökade möjligheter att få arbete, ökade kontaktnät, om man förvärvat nya kunskaper samt om man upplever sig ha fått ökad medvetenhet om genus- och jämställdhetsfrågor. Enkäten skickas ut minst sex månader efter avslutat kurs. Efter ca tre veckor skickades en påminnelse till dem som inte svarat. Vi fick 95 svar vilket ger en svarsfrekvens på 71 %. Motsvarande siffra i den undersökning som gjordes för ett år sedan var 45 %. 6 Det kan finnas flera anledningar till att svarsfrekvensen stigit så mycket. Dels att vi på alla kurser varit väldigt noga med att betona hur viktigt det är för Trappan att få svar på sina enkäter för att kunna utvärdera verksamheten. En starkt bidragande orsak kan också ha varit att vi lottat ut två presentkort på friskvård bland de inkomna svaren. Enkäterna hade kodats för detta ändamål, men har i övrigt behandlats anonymt. 5 Se Bilaga 3 6 Korrigerad siffra 16

17 Fördelning kvinnor/män 75 % av de inkomna svaren var från kvinnor, 24 % från män. En person hade inte angivit kön. Fördelningen syns i Diagram 7. I förra årets undersökning var motsvarande siffror att 74 % av svaren kom från kvinnor och 26 % från män. 7 Diagram 7 - Fördelning kvinnor/män Män 24% Inget svar 1% Kvinnor 75% Detta motsvarar ungefär den totala könsfördelningen på kurserna våren Totalt deltog 94 kvinnor och 39 män i kurserna, det vill säga 71 % kvinnor och 29 % män. Man kan alltså se att män och kvinnor är ungefär lika benägna att svara på enkäten. 7 Korrigerade siffror 17

18 Åldersfördelning Respondenternas ålder ligger mellan 23 och 61 år. Medelåldern är 26 år. 25 personer har inte angivit sin ålder. Övervägande delen av dessa är kvinnor, vilket visas i Diagram 8. Även i förra årets rapport fanns det en stor del som inte angav sin ålder, också då till övervägande delen kvinnor. Diagram 8 - Åldersfördelning Antal personer Kvinnor Män år år år år > 60 år Inget svar 18

19 Yrkeskategorier och arbetsplatser Den vanligaste yrkeskategorin bland respondenterna är skådespelare, nämligen 33 %. Även förra året var detta den vanligaste yrkeskategorin. 21 % är musikalartister, men även sångare, dansare och teatermusiker är vanliga yrken bland respondenterna. I Diagram 9 visas hur många personer som tillhör respektive yrkeskategori. 22 % av respondenterna har svarat att de har ett annat yrke. Bland dem återfinns bland annat 5 tekniker, 6 regissörer och 4 producenter. Ytterligare ett antal yrkeskategorier finns representerade av enstaka personer, till exempel scenograf och koreograf. En person kunde ange flera svar varför summan av procentsatserna blir mer än 100. Diagram 9 - Fördelning av yrken Antal personer Sångare Dansare Skådespelare Teatermusiker Musikalartist Annat 19

20 I Diagram 10 ser man hur många av respondenterna som arbetar på institution, frigrupp eller är arbetslösa. 55 % av respondenterna har svarat att de är frilans och 36 % har svarat att de är helt eller delvis arbetslösa. Många har angivit båda dessa svar. Det här är på ungefär samma nivå som i förra årets rapport. Att man är frilans innebär i de allra flesta fall att man är visstidsanställd. Endast ett fåtal har egen firma. 22 % har svarat att de arbetar på institutionsteater. Detta är en väsentlig ökning från förra året då ca 9 % var anställda på institutionsteater. Detta kan bland annat ha att göra med kursen Språkträning för sångare, som gjordes i samarbete med GöteborgsOperan, där samtliga deltagare var anställda. Men också att Trappan successivt skaffat sig ett rykte om att hålla hög kvalitet. Från början fanns en misstänksamhet från institutionsanställda om att de som gick kurser var de okvalificerade. Detta har ändrats efter hand. Diagram 10 - Arbetsplats Antal personer Inst.teater Fri grupp Frilans Helt eller delvis arbetslös Annat Av dem som svarat att de har en annan arbetsplats (20 %) är 9 personer verksamma som lärare inom något ämne som ligger nära deras yrke. 20

21 Nya nätverk 71 % av respondenterna säger att kursen lett till nya nätverk eller samverkansformer, vilket visas i Diagram 11. Till exempel säger flera kursdeltagare som gått kursen Mod, kommunikation och presentation för castaren Imor Hermann att de kommit på olika provfilmningar genom honom. Samma sak gäller för kursen En doft av filmskådespeleri där rollbesättningsbyrån Rolands hörna medverkar. En person som gått kursen Gestaltande arbete för musiker säger att han startat ett samarbete med några av de andra kursdeltagarna. En kvinna från kursen Den unika rösten säger att hon där fått kontakt med en pianist för ett framtida samarbete. Dessa exempel är alla konkreta indikationer på att kurserna kan ge nya jobb på sikt. Diagram 11 - Nya kontakter/nätverk Nej 29% Ja 71% Något som är viktigt utöver ovanstående exempel är att den övervägande delen av de kursdeltagare som svarat ja på frågan säger att det är oerhört värdefullt att träffa kollegor och diskutera hur det fungerar i branschen. Detta gäller särskilt för frilansande artister och kulturarbetare som inte har något fast sammanhang att diskutera sin arbetssituation i. Nedan finns två röster från deltagare med denna åsikt. 21

22 Alla inblandade under kursen tillhör det nya nätverket. Att ta del av samtligas erfarenheter berikar och synliggör nya möjligheter. Man får tips av kurskamrater om olika sökvägar för arbeten. Kvinnlig deltagare i Mod, kommunikation & presentation med Imor Hermann Det är fantastiskt att träffa likasinnade i produktiva sammanhang, speciellt när man är arbetslös. Jag har genom era kurser fått kontakt med arbetsgivare och med kollegor som jag ämnar driva framtida projekt med. Kvinnlig kursdeltagare i Fördjupat skådespelararbete med Sam Rumbelow 49 kvinnor och 20 män svarade att de fått nya kontakter? I procent är det 69 % av svarande kvinnor och 87 % av svarande män. Män har alltså i högre grad skapat sig kontakter genom kursen, vilket syns i Diagram 12. Förra året var motsvarande siffror 65 % av svarande kvinnor och 68 % av svarande män. 8 Diagram 12 - Nya kontakter fördelat på kvinnor och män Antal personer Kvinnor Män Ja Nej 8 Korrigerade siffror 22

23 Nya tekniker 80 % av kursdeltagarna svarade att de lärt sig nya tekniker på kursen, vilket visas i Diagram 13. Diagram 13 - Nya tekniker Nej 20% Ja 80% 56 kvinnor och 19 män svarade att de lärt sig nya tekniker. I procent är det 79 % av de svarande kvinnorna och 83 % av de svarande männen. Alltså ser man här ingen större skillnad mellan könen. Detta är åskådliggjort i Diagram 14 nedan. 23

24 Diagram 14 - Nya tekniker fördelat på kön 90% 80% 70% Antal personer Kvinnor Män 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ja Nej Av dem som svarade nej angav flera anledningen att tekniken inte var ny, men att man ändå lärde sig viktiga saker på kursen. Till exempel uttryckte en kursdeltagare det så här: Teknikerna i sig var inte nya men övningarna ledde ändå till att prestationerna förfinades och fördjupades. Manlig kursdeltagare Traditionell musikalrepertoar med Vernon Mound 24

25 Nya jobbmöjligheter 35 % svarar att kursen lett till nya jobbmöjligheter, vilket visas i Diagram 15 nedan. Vi tror dock att de vara något fler än 35 %. Frågan har medvetet formulerats öppet med syfte att inte enbart avse konkreta jobb utan även ökade möjligheter på arbetsmarknaden i allmänhet. När man läser respondenternas motiveringar till sina svar blir det tydligt att tolkningen av ordet jobbmöjlighet skiljer sig mycket från respondent till respondent. En del respondenter svarar nej på frågan, men skriver också att de kommit på fler provfilmningar, auditions och liknande genom kursen. Dessa menar alltså att jobbmöjligheter innebär konkreta jobb. Andra svarar ja på frågan eftersom de kommit på fler provfilmningar och auditions och har alltså en annan tolkning av ordet jobbmöjligheter. Detta gör att det är svårt att veta hur mycket jobbmöjligheter som verkligen har uppstått. Hur många konkreta jobb som uppstått redan nu visas i Tabell 1. Frågan är i dagsläget för otydlig och kommer därför att formuleras om i nästa undersökning. Diagram 15 - Nya jobbmöjligheter Ja 35% Nej 65% En stor grupp av dem som svarat nej på frågan gör det av anledningar som ligger helt utanför kursen. Tio personer har svarat nej eftersom de redan har ett arbete, 25

26 som de fortsatt med. Tre personer har svarat nej för att de antingen varit föräldralediga eller sjuka sedan kursen. Två personer säger att de inte sökt jobb. Sammanlagt har alltså 15 personer som svarat nej på frågan inte sökt efter nya jobbmöjligheter. Det är alltså hela 24 % av dem som svarat nej eller 16 % av alla respondenter. 26 kvinnor och sju män har svarat att kursen lett till nya jobbmöjligheter, vilket visas i Diagram 16. I procent blir det 37 % av de svarande kvinnorna och 30 % av de svarande männen som säger att de fått nya jobbmöjligheter genom kursen. Diagram 16 - Ny jobbmöjligheter fördelat på män och kvinnor Antal personer Kvinnor Män Ja Nej I Tabell 1 nedan visas vilka konkreta jobb som kurserna lett till. Totalt har 22 personer som gått kurser under vårterminen 2006 fått större eller mindre engagemang. Det motsvarar 23 % av respondenterna I den undersökning som gjordes förra året hade sammanlagt 37 personer fått jobb under tre terminer. Det har alltså skett en markant ökning av erhållna arbeten efter kurserna. De kurser som gett flest jobb är de som är riktade till skådespelare, nämligen Mod, kommunikation och presentation, En doft av filmskådespeleri och Fördjupat skådespelararbete. 26

27 Tabell 1 Nya arbetstillfällen Vilka kurser har gett ökade arbetstillfällen och vilka nya arbetstillfällen har kursdeltagarna fått? Kurser Antal jobb Exempel på nya jobbmöjligheter/kön Mod, kommunikation och presentation 4 Större roll i novellfilm samt film- och tvdagar (tre kvinnor och en man) Traditionell musikalrepertoar 1 Sålt fler föreställningar (en kvinna) Pilates för dansare 1 Kortare anställning i frigrupp (en kvinna) Gestaltande arbete för musiker 2 Några extra spelningar (2 män) En doft av filmskådespeleri 4 Filmdagar, medverkan i novellfilm, småroller för tv (två kvinnor och två män) Ljudboksinläsning 1 Provläsning på studio (en kvinna) Den unika rösten 2 Huvudroll i musikal, sångjobb på bröllop, dop, begravning etc. ( en kvinna och en man) Att arbeta i en komplicerad verklighet 1 Scenograf på långfilm (en kvinna) Fördjupat skådespelararbete 3 Stor roll i tv-serie, medhjälpare på kurs, mer improvisationsarbete (tre kvinnor) Att vara arbetsgivare 1 Projekt 4 månader som koreograf (en kvinna) Att marknadsföra sig och sitt projekt 2 Långt jobb som danslärare, kortare jobb som dansare (två kvinnor) Totalt 22 sexton kvinnor och sex män 27

28 Diagram 17 nedan visar att de flesta jobbmöjligheter uppstått i Västra Götalandsregionen, vilket är väntat. Det händer att personer utanför Västra Götalandsregionen ansöker om att få delta i en kurs. De har också möjlighet att delta, men vi liksom Arbetsförmedlingen Kultur, som köpt cirka hälften av platserna, prioriterar behöriga sökanden från regionen. Diagram 17 - Var har det uppstått jobbmöjligheter? Antal personer I VG-regionen Övriga Sverige Utomlands 28

29 En viktig fråga är vad i kursen, som lett till ökade jobbmöjligheter? De flesta anger att det är den nya kunskapen, som gjort det, men även det utökade kontaktnätet är viktigt. Detta visas i Diagram 18 nedan. På denna fråga kan respondenten ange flera svar. Diagram 18 - Vad har lett till nya jobbmöjligheter? Antal personer Kontakter Ny kunskap Nya tekniker Annat 29

30 85 % av respondenterna har svarat att de tror att kursen kommer att leda till nya jobbmöjligheter på sikt, vilket syns i Diagram 19 nedan. Diagram 19 - Tror du att kursen kommer att leda till nya jobbmöjligheter på sikt? Nej 19% Ja 81% Dessa tal kan jämföras med resultatet kursenkäten för vårterminen 2006, som delades ut kursens sista dag. Där ställdes frågan om kursen bidrar till ökade möjligheter på arbetsmarknaden. 35 % svarade då medel, 46 % mycket och 16 % att kursen väldigt mycket bidrog till ökade möjligheter på arbetsmarknaden. Se Diagram 3 under rubriken Kursenkäten. Frågorna är olika formulerade i kursenkäten och perspektivenkäten varför det inte går att göra en direkt jämförelse. Om man slår ihop resultatet av svaren medel, mycket och väldigt mycket i kursenkäten utgör de 97 % av respondenterna. 97 % trodde alltså direkt efter kursen att denna skulle bidra till ökade möjligheter på arbetsmarknaden. Något färre tror nu, mer än 6 månader senare enligt perspektivenkäten, att kursen skall leda till nya jobbmöjligheter på sikt, nämligen 81 %. Detta är en utveckling man kan förvänta sig, eftersom tiden har gått och kursen inte ligger lika färskt i minnet. Men fortfarande tror alltså mer än 80 % av respondenterna att kursen ska leda till mer jobb på sikt. 30

31 Övriga resultat Kurserna kan förutom kontaktnät, kunskap och jobbmöjligheter leda till mycket mer. Diagram 20 nedan visar att ökat självförtroende är det viktigaste. Men även delaktighet och initiativförmåga får höga värden. På denna fråga kan respondenten ange flera svar. Diagram 20 - Vad har kursen mer lett till? Antal personer Självförtroende Delaktighet Initiativförmåga Något annat Inget mer Respondenterna har fått motivera sina svar på frågan. Här följer några motiveringar från kursdeltagare, som tycker att kurserna är värdefulla för dem. Framför allt ger kursen ett sätt att tackla den dåliga självkänsla som oftast infinner sig i arbetslöshet. Oftast lyser denna självkänsla igenom vid intervjusituationer. Kvinnlig deltagare Mod, kommunikation & presentation med Imor Hermann Styrka i kropp ger automatiskt stärkt självförtroende för mig som dansare. Med god självkänsla i din yrkesroll tar du också en större plats på arbetsmarknaden. Deltagare Pilates för dansare 31

32 En Kick! Jag gick kursen när jag befann mig i ett läge av stagnation och jag fick en nystart i och med kursen. Kvinnlig kursdeltagare i Den unika rösten med Marie Bergman Antal kurser En övervägande del av kursdeltagarna, 42 personer har bara gått en kurs i Trappans regi. 19 personer har gått två kurser och 16 personer har gått tre kurser. Detta visar att Trappan har en stor genomströmning av kursdeltagare och att det inte är samma personer som ständigt går nya arbetsmarknadsutbildningar. Frilansare använder perioder av arbetslöshet till kompetensutveckling. Resultatet syns i Diagram 21. Diagram 21 - Antal kurser Antal personer

33 Genus och jämställdhet Projekt Trappan är ett jämställdhetsprojekt inom Växtkraft mål 3, Europeiska socialfonden. Därför ombeds alla kurslärare att integrera detta tänkande i kurserna. Dels får de en handledning framtagen av genusvetaren Lisa Lindén, dels får de frågor avseende genus och jämställdhet både före och efter kursen. Alla kursdeltagare får också ett pm om genus och jämställdhet utskickat med kallelsen. En överväldigande majoritet av kursdeltagarna anser att genus- och jämställdhetsfrågorna är av vital betydelse för scenkonst-, film/tv- och tonområdet. I den första delfrågan skall kursdeltagaren svara på om man anser att jämställdhet är av vital betydelse. Med jämställdhet menar man lika möjligheter för män och kvinnor till arbete och utveckling. I Diagram 22 visas att 98 % av respondenterna anser att jämställdhet är av vital betydelse för scenkonst-, film/tv- och tonområdet. Två personer har svarat nej, en man och en kvinna. Diagram 22 - Anser du att jämställdhetsfrågorna är av vital betydelse? 120% 100% 80% Procent 60% 40% 20% 0% Ja Nej 33

34 I den andra delfrågan ska kursdeltagaren svara på om man anser att genusfrågor är av vital betydelse för scenkonst-, film/tv- och tonområdet. Med genus menar man konstnärliga val, till exempel hur man väljer att gestalta kvinnor och män. 96 % av respondenterna anser att genusfrågorna är av vital betydelse, vilket visas i Diagram 23 nedan. Av de fyra respondenter som svarat nej på frågan är tre män och en kvinna. Diagram 23 - Anser du att genusfrågorna är av vital betydelse? 120% 100% 80% Procent 60% 40% 20% 0% Ja Nej 34

35 Fråga 12 lyder: Har du känt att lärdomar kring genus du fått med dig från Trappans kurser tillfört något i ditt arbete och liv? 52 % av kursdeltagarna har svarat att de genom Trappans kurser fått kunskaper om genus och jämställdhet, som påverkat deras arbete och liv, vilket åskådliggörs i Diagram 24. Diagram 24 - Har lärdomar kring jämställdhet/genus hos Trappan tillfört något i ditt arbete och liv? Nej 48% Ja 52% Man kan förvänta sig att färre anser att jämställdhet/genusfrågor påverkat deras liv, än de som tycker att frågorna är viktiga. Av dem som svarat nej på frågan menar 17 personer (18 % av respondenterna) att frågorna inte diskuterades i någon större utsträckning på kursen. Hur mycket frågorna diskuteras varierar givetvis mellan kurserna. I kurser som Pilates för dansare, som är en rent fysisk kurs och Språkträning för sångare är det svårare att integrera jämställdhets- och genusfrågorna. Vi vet också av erfarenhet att det finns kursdeltagare som inte anser att frågorna diskuterats fastän vi vet att det har de. Vi tror att detta kan bero på att det krävs en viss medvetenhet för att man ska kunna ta till sig frågeställningarna. Slutsatsen är att vi måste fortsätta att oförtrutet diskutera dem. 9 personer (9 % av respondenterna) anser att de redan hade ett jämställt synsätt och var insatta i frågorna sedan tidigare. Därför har kursen inte påverkat deras liv i detta avseende. 35

36 Här visar det sig också att skillnaden mellan könen är markant. 59 % av de svarande kvinnorna säger att jämställdhets/genusdiskussionerna under kurser påverkat dem medan endast 35 % av de svarande männen anser det. Hur många personer det rör sig om syns i Diagram 25 nedan. Diagram 25 - Har lärdomar om jämställdhet/genus tillför något i ditt arbete och liv? 70% 60% 50% Antal personer Kvinnor Män 40% 30% 20% 10% 0% Ja Nej Siffrorna visar att Trappans ambition att ge frilansare en möjlighet att delta i dessa för branschen viktiga diskussioner infriats. All Trappans verksamhet genomsyras av ett jämställdhets- och ett genusperspektiv. Tidigare enkäter och samtal visar också tydligt att kursdeltagare känner sig lika behandlade oavsett kön, något som inte är självklart enligt många kommentarer. 36

37 Övriga kommentarer På fråga 13 Övrigt har vi fått totalt 41 svar. Av dessa är 34 stycken mycket positiva och av karaktären Tack för att trappan finns och Tack för att jag fått gå denna kurs. Det kan till exempel se ut som i de två nedanstående citaten. Trappans kurser har hjälpt till att utveckla mig som människa och konstnär och brutit det utanförskap en frilansarbetare ständigt riskerar att hamna i. Deltagare i Mod, kommunikation & presentation med Imor Hermann Jag är väldigt tacksam för alla bra kurser jag haft möjlighet att gå i Trappans regi. Kursdeltagare Den unika rösten med Marie Bergman Endast två svar är negativa, varav en på grund av att hon inte blivit antagen till en viss kurs, som hon anmält sig till. Bland de 11 övriga svaren utgör den större delen önskemål kring kursutbudet. 37

38 REFLEKTIONER INFÖR FRAMTIDEN Kulturens och Trappans betydelse Projekt Trappans verksamhet har nu pågått sedan höstterminen Den har uppstått ur ett behov av kompetensutveckling hos de yrkesverksamma inom scen-, ton-, film- och tv-området. Den har också sitt ursprung i Västra Götalandsregionens arbetsgivares behov av att säkra en god kompetensförsörjning och öka regionens arbetskraftsutbud i branschen. Genom att ta tillvara och utveckla de inom området yrkesverksamma och deras kompetens bevarar man och stärker kulturlivet i Västra Götalandsregionen. Utvärderingen som presenterats i denna rapport visar att Trappans kurser är viktiga för de yrkesverksamma i regionen och att de ger goda resultat. 23 % har fått konkreta jobb, 35 % säger sig ha fått ökade jobbmöjligheter och 81 % tror att kursen leder till ökade jobbmöjligheter på sikt. 80 % säger att de lärt sig nya tekniker och 71 % anser att kursen utvidgat deras nätverk. Från början riktade sig Trappans verksamhet endast till artistgrupperna men har efter hand utökats till att omfatta alla yrkesverksamma inom scen-, ton-, film- och tv-området. Nya grupper som gått kurser i Trappans regi är till exempel producenter, filmarbetare, tekniker, maskörer, kostymörer och arbetsledare. Vi kommer att fortsätta utöka vårt kursutbud, så att ännu fler yrkesgrupper inom området kan ta del av dem. Kulturen har stor betydelse för regionens tillväxt och sysselsättning och i regionens vision Det Goda Livet är ett rikt kulturliv en av de punkter som har särskild tyngd i en hållbar utveckling. Ett levande och utvecklat kulturliv är en viktig del av hur attraktiv regionen anses vara att bo och arbeta i. Projekt Trappans ledningsgrupp består av företrädare från hela branschen i regionen och utgör ett enormt nätverk för samverkan och innovativt arbete där man lär av varandra. Projekt Trappan bedriver också ett strategiskt påverkansarbete genom att ha jämställdhetsperspektivet integrerat i kärnverksamheten. Verksamheten leder till att både kursledare och kursdeltagare såväl 38

39 som anställda och ledningsgrupp reflekterar över jämställdhets-, genus-, klass-, mångfalds- och åldersperspektiven. Kulturarbetsmarknaden Kulturarbetsmarknaden utmärks av tillfälliga anställningar och återkommande perioder av arbetslöshet. Anställningarna kan vara allt ifrån ett 3-minuters-jobb till ett långtidskontrakt på flera år. Det är alltså ett ständigt flöde där människor går in i och ur korta anställningar. 20 % av Teaterförbundets medlemmar är tillsvidareanställda, 10 % är egenföretagare och resten, 70 % är visstidsanställda. I artistgruppen är som mest 10 % tillsvidareanställda och resterande är visstidsanställda. Branschens arbetsgivare har ett behov av att kulturarbetsmarknaden ser ut så som den gör. Det är viktigt för dem att ha en mängd professionella utövare att tillgå och välja mellan vid tillsättningen av projektanställningarna. Trappans målgrupp riskerar ständigt att hamna i arbetslöshet och gör det i perioder. Trappans verksamhet bidrar till att kompetensutveckla branschens yrkesverksamma så att de kan utvecklas i takt med arbetslivets krav. Framtida finansiering Den 26 februari 2007 anordnade Projekt Trappan tillsammans med Trygghetsrådet Trs och Projekt Scenkraft ett seminarium vars syfte var att inventera behoven av kompetensutveckling samt undersöka intresset för att ta ett samlat grepp om frågan inför framtiden. Seminariet som hade 80 deltagare från branschen i hela Sverige resulterade i ett uppdrag till de tre arrangörerna att arbeta fram ett förslag till en landsomfattande ansökan om medel inom ramen för den nya programperioden för den Europeiska socialfonden (ESF). Denna programperiod löper från 2007 till 2013 och en första utlysning av medel kommer att ske först i november regionala strukturfondspartnerskap har bildats och dessa arbetar i skrivande stund med att ta fram regionala planer. Utifrån dessa planer kommer strukturfondspartnerskapen att prioritera mellan projektansökningar som kommer in till ESF-rådet. Projekt 39

40 Trappan, Projekt Scenkraft och Trygghetsrådet arbetar tillsammans med Teaterförbundet och Svensk Scenkonst för att Kulturen och kompetensutvecklingen av projektens målgrupp ska finnas med i de regionala skrivningarna. Fram till den 30 juni 2007 har Projekt Trappan varit ett Växtkraft Mål 3-projekt i den Europeiska Socialfonden. Under andra halvåret 2007 bedrivs Trappans verksamhet med stöd från Västra Götalandsregionen, Trygghetsrådet Trs, fem regionala scenkonstinstitutioner samt genom samarbeten med Dansalliansen, Danskontoret, Konst- & Kulturutveckling, och Yrkesträningen för sångare. Vi har goda förhoppningar om fortsatt verksamhet 2008 med stöd från ESF och regionen. Röster Nedan redovisas utsagor om kompetensutveckling från några olika aktörer i kultursektorn. För verksamheter där beroendet av frilansande artister och medarbetare är stor tar Trappan, dess finansiärer och ledningsgrupp ett stort ansvar för dessa gruppers kompetensutveckling. Tack samarbetet i Trappans ledningsgrupp har utvecklingen av kursverksamheten och breddningen till att gälla allt fler yrkesområden kunnat ske. Trappans betydelse som en aktör för att säkra hög kompetens och relevant bredd, och därmed öka möjligheterna till arbete, för frilansande skådespelare och filmarbetare inom film och TV Drama, har blivit allt större i regionen. Vi ser att behovet av en bred samverkan inom områdena scen, film, tv och ton ökat i takt med att den frilansande skaran inom dessa områden blivit allt större i hela landet. Idag saknas en nationell satsning som samlar dessa grupper och arbetar gränsöverskridande. Trappan kan vara starten på en sådan satsning. Louise Martin, produktions- och utbildningskonsulent Film i Väst 40

41 Samarbetet inom Projekt Trappan och det breda nätverk som vi får tillgång till genom Trappans ledningsgrupp ger oss möjlighet att planera arbetsmarknadsutbildning i nära samklang med arbetsmarknadens behov. Det kommer våra arbetssökande till del genom att de deltar i utbildningar som på olika sätt ökar chanserna till arbete. Att tillägna sig ny kunskap är en del av utbildningen men man får också tillfälle att skapa nya kontakter, något som är väl så viktigt inom de här yrkesområdena. För den som är arbetslös har det också visat sig vara värdefullt att befinna sig i ett sammanhang där jag i första hand ses som yrkesutövande och i andra hand som arbetslös. Därför värdesätter vi att Trappans kurser vänder sig till såväl anställda, frilansande och arbetslösa inom scen, ton, film och tv. Ewa-Lena Eriksson, biträdande chef Arbetsförmedlingen Kultur, Västra regionen. Den ekonomiska press som våra medlemmar lever under, medför att fortbildning oftast sätts på undantag. Därför har samarbetet i Trappan varit så viktigt för oss. Visserligen arrangerade Teatercentrum egna kurser för medlemmarna i regionen innan Trappan fanns, men den bredd och den kvalitet som Trappans utbildningar uppvisat hade vi här i regionen bara kunnat drömma om. Johan Franzon, regional verksamhetsledare västra regionen, Teatercentrum För små och medelstora institutioner som länsteatrarna är samverkan med andra nödvändig för att tillsvidareanställda och visstidsanställda ska få goda möjligheter till kompetensutveckling. Fler regionala centra för kompetensutveckling som knyts ihop i en nationell satsning ger möjlighet att skapa en stor bredd i kompetensutvecklingen för olika yrkesgrupper och gynnar utveckling också utanför storstäderna. Länsteatrarna i Sverige har därför tillsatt en arbetsgrupp för att driva frågan om en nationell satsning på kompetensutveckling inom scenkonstområdet. Gruppens långsiktiga mål är att kompetensutvecklingen ska samverka med övriga mål för länsteatrarnas verksamhet, t.ex. att nå nya publikgrupper, öka dialogen med publiken, utveckla arrangörer med mera. Lotta Brilioth Biörnstad, Samordnare Länsteatrarna i Sverige 41

42 BILAGA 1 ÖVERSIKT AV KURSER VÅREN 2006 Språkträning för sångare med Jürgen Hering Kursen var bestod av undervisning i tillämpning av det tyska språket i relation till sångares arbete med en roll. Kursen var en serie som genomfördes under 12 måndagar mellan den 23/1 och 10/ Kursen hade 10 deltagare Mod, kommunikation och presentation med Imor Hermann Kursen hade som syfte att förbereda en skådespelare eller artist för vad arbetsgivaren vill se eller höra i en casting- eller auditionsituation. Kursen genomfördes denna gång den 27/2-3/ och hade 12 deltagare. Uta Hagen-teknik med Elisabeth Sevholt Uta Hagen-teknik är en skådespelarteknik inom amerikansk så kallade Method Acting. Kursen riktade sig sångare, dansare, musikalartister och teatermusiker, dock ej till skådespelare. Kursen hölls den 13-17/ och hade 8 deltagare. Traditionell musikalrepertoar med Vernon Mound och pianisten Dan Lindén I masterclass-form fick deltagarna arbeta med scenisk gestaltning och sång. Kursen, som var en helgkurs, genomfördes den 5-6/ och hade 8 deltagare. Pilates för dansare med Jasmin Salhi och Linda Erlandsson Pilates är en metod som kompletterar vanlig dansträning och som förbättrar teknik och förebygger skador. Kursen var en serie med två gemensamma träffar och fem enskilda besök. Den pågick från 16/2 till 19/ med 10 deltagare. Gestaltande arbete för musiker som vill arbeta med teater med Lars-Eric Brossner och Henric Holmberg Kursen syftade till att musikern praktiskt skulle lära sig ett förhållningssätt till berättelse, medspelare och publik. Kursen hölls 20-24/ med 10 deltagare. En doft av filmskådespeleri med Andrea Östlund och Gorki Glaser-Müller En kurs i att erövra trygghet i inspelningssituationen och att finna lusten i att spela inför kamera. Kursen hölls 27/3-7/ och hade 10 deltagare. 42

43 Ljudboksinläsning med Tomas Bolme Högläsning är en speciell konstart, ett specifikt kunnande i betoning, hastighet, tolkning, persongestaltning och amplitud. Kursen har givits flera gånger. Kursen genomfördes i ljudstudio med ljudtekniker den april och hade 10 deltagare. Den unika rösten, rösten som livsredskap med Marie Bergman Kursen syftade till att sångaren skulle erövra sin egen, fulla röst, som är mer uttrycksfull och mer förankrad i det inre. Kursen gavs den 8-12/ och hade 10 deltagare. Att arbeta i en komplicerad verklighet med PeO Sander och Jan Arenhill En kurs för tekniker i scenkonstens organisation, planering och ekonomi. Kursen genomfördes den 15-19/ och hade 12 deltagare. Fördjupat skådespelararbete med Sam Rumbelow Kursen innebar gestaltande arbete utifrån Lee Strassberg och Doreen Cannons metoder. Kursen hölls den 5/6 och 12-16/ och hade 10 deltagare Att vara arbetsgivare med Björn Karlsson, Helene Bergstedt, Jan Andersson Kurs för producenter i vad det innebär att ha arbetsgivaransvar och personalansvar. Kursen gavs den 29/5-2/ och hade 9 deltagare Genus och mångfaldsseminarium för upphovsmän med Karin Enberg m.fl. Regissörer, dramatiker, scenografer m.fl. gavs tillfälle att diskutera hur ett medvetet arbete med genus-, jämställdhets- och mångfaldsfrågor kan påverka konstnärliga beslut och resultat. Seminariet hölls den 14-15/ med 6 deltagare. Att marknadsföra sig och sitt projekt för dansare och koreografer med bland andra Christina Molander och Lis Hellström Sveningson Utbildningens mål var att stärka den enskilde dansaren/koreografen att marknadsföra sig själv gentemot arbetsgivare för att öka sina möjligheter att få arbete eller uppdrag. Kursen gavs 15/5-4/ och hade 10 deltagare. 43

44 BILAGA 2 KURSENKÄT Kursutvärdering våren 2006 Kursledare: Kurs: Kursnr: Datum: OBS! Fyll i med ett kryss på varje fråga och TEXTA! Skriv inte utanför raderna, tack! Var god fyll i: Kvinna Man Ålder Vilket är ditt totala intryck av kursen? Mycket dåligt Dåligt Medel Bra Mycket bra 2. Hur upplever du kursens tidslängd? Alldeles för kort För kort Medel Bra Mycket bra 3 a. Hur upplever du kursens upplägg och innehåll? Mycket dåligt Dåligt Medel Bra Mycket bra 3 b. Om du tycker att något bör förbättras vad gäller kursens upplägg och innehåll, vilka förbättringar föreslår du? Hur har kursledaren/kursledarna levt upp till dina förväntningar? Mycket dåligt Dåligt Medel Bra Mycket bra 5. Hur har lokalen fungerat i förhållande till kursens behov? Mycket dåligt Dåligt Medel Bra Mycket bra 6. Bidrar kursen till ökade möjligheter på arbetsmarknaden? 44

45 Inte alls Lite Medel Mycket Väldigt Mycket 7. Bidrar kursen till nya nätverk/samverkansformer? Inte alls Lite Medel Mycket Väldigt Mycket 8. Hur tycker du att informationen a) innan resp. b) under kursen har fungerat? a) Mycket dåligt Dåligt Medel Bra Mycket bra b) forts. fråga 8 Mycket dåligt Dåligt Medel Bra Mycket bra Motivera ditt svar: a) b) Har kursen i sin helhet levt upp till dina förväntningar? Inte alls Lite Medel Mycket Väldigt Mycket Motivera ditt svar: 10. Vad är det viktigaste du fått ut av kursen? 11. Hur planerar du att tillämpa dina nyvunna kunskaper/erfarenheter? 45

46 12. Förslag på innehåll i TRAPPANS kursprogram/förslag på kursledare: 13. Egna kommentarer Frågor om genus och jämställdhet på Trappans kurser 14. Trappans kurser ska genomsyras av ett genus- och jämställdhetsperspektiv? a) Vilka förväntningar hade du utifrån det? b) Ge exempel på hur genus- och jämställdhetsperspektivet har integrerats i kursen? Anser du att kursen har höjt din medvetenhet/kunskap kring genus- och jämställdhetsfrågor? Inte alls Lite Medel Mycket Väldigt Mycket Motivera ditt svar: STORT TACK för din medverkan! 46

47 BILAGA 3 PERSPEKTIVENKÄT Utvärdering, kursdeltagare Projekt Trappan, efter avslutad kurs Kurs: Kursid: Datum: OBS! Fyll i med ett kryss på varje fråga och TEXTA! Skriv inte utanför raderna, tack! 1. Markera med ett kryss om du är: Kvinna Man Skriv din ålder 2. Markera med ett kryss vilken artistgrupp du tillhör: Sångare Dansare Skådespelare Teatermusiker Musikalartist Annat vad? 3. Markera med ett kryss din arbetsplats eller/och om du är helt eller delvis arbetslös: Inst. teater Fri grupp Frilans Helt eller delvis arbetslös Annan arbetsplats vilken? 4. Har kursen lett till nya kontakter/nätverk? Ja Nej Om ja, beskriv vilka kontakter/nätverk Om nej, beskriv varför kursen inte har lett till nya kontakter 5. Har du lärt dig nya tekniker på kursen? Ja Nej Om ja, beskriv vilka nya tekniker du har lärt dig Om nej, beskriv varför du inte har lärt dig några nya tekniker 6a. Har kursen lett till nya jobbmöjligheter för dig? Ja Nej Om ja, vilken omfattning? Antal timmar Antal dagar Antal månader Antal år Om ja, var? I Västra Götalandsregionen Övriga Sverige Utomlands Om ja, beskriv vilka nya jobbmöjligheter du har fått genom kursen. Om nej, beskriv varför kursen inte har lett till nya jobbmöjligheter för dig 47

48 6b. Om ja, på vilket sätt har kursen gett dig nya jobbmöjligheter? Genom nya kontakter Genom ny kunskap Genom nya tekniker Genom något annat Motivera ditt svar: 7. Tror du att kursen leder till nya jobbmöjligheter på lång sikt för dig? Ja Nej Om ja, beskriv vilka jobbmöjligheter du tror du kan få i framtiden Om nej, beskriv varför kursen inte kommer att leda till nya jobbmöjligheter för dig 8. Vad mer har kursen lett till för dig? Självförtroende Delaktighet Initiativförmåga Något annat Inget mer Motivera ditt svar: 9. Hur många kurser har du deltagit i hos Projekt Trappan? 10. Vilka kurser har du deltagit i hos Projekt Trappan? Trappan är ett jämställdhetsprojekt inom EU Mål 3. Anser du att jämställdhets-/genusfrågorna är av vital betydelse för scenkonst- film/tv och tonområdet? a) Jämställdhet (lika möjligheter för män och kvinnor till arbete och utveckling) Ja Nej b) Genus (Konstnärliga val, t.ex. repertoar och hur man väljer att gestalta kvinnor och män, förhållningssätt) Ja Nej Motivera ditt svar: a) b) 48

49 12. Har du, under tiden som förflutit efter du har avslutat den senaste kursen, känt att de diskussioner eller lärdomar kring jämställdhet/genus du fått med dig från Trappans kurs/kurser tillfört något i ditt arbete och liv? Ja Nej Beskriv med egna ord: 13. Övrigt Tack för din medverkan! Var vänlig skicka enkäten i bifogat kuvert inom 14 dagar! Enkäten har tagits fram i samarbete med Arbetsförmedlingen Kultur, Västra regionen. 49

Utvärdering av verksamheten hösten Rapport utförd av Katarina Karlsson på uppdrag av Trappan

Utvärdering av verksamheten hösten Rapport utförd av Katarina Karlsson på uppdrag av Trappan Utvärdering av verksamheten hösten 2006 Rapport utförd av Katarina Karlsson på uppdrag av Trappan Maj 2008 FÖRORD Trappan visar, som ni kan läsa i nedanstående rapport, fortsatt mycket goda resultat. Enkäten

Läs mer

Projektbeskrivning av Projekt Trappan

Projektbeskrivning av Projekt Trappan Bilaga till Ansökan till Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. Diarienummer: KUN-9856 Ansökan avser tiden 070701-071231. Projektbeskrivning av Projekt Trappan Bakgrund Under 2003 genomfördes en förstudie

Läs mer

Projektbeskrivning av Projekt Trappan

Projektbeskrivning av Projekt Trappan Bilaga till Ansökan till Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. Diarienummer: KUN-7914 Ansökan avser tiden 070101-070630. Projektbeskrivning av Projekt Trappan Bakgrund Under 2003 genomfördes en förstudie

Läs mer

Utvärdering av TRAPPAN med sysselsättningen i fokus

Utvärdering av TRAPPAN med sysselsättningen i fokus Utvärdering av TRAPPAN 2004-2007 med sysselsättningen i fokus Mari Nilsson Västra Götalandsregionens kultursekretariat November 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 4 1. INLEDNING... 6 1.1 RAPPORTENS

Läs mer

Trappan ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv

Trappan ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv Trappan ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv Utvärderingsrapport nr III juni 2006 av: Lisa Lindén på uppdrag av Trappan Förord Trappanprojektet har under fyra terminer erbjudit en möjlighet för alla

Läs mer

Kompetensutveckling för scenartister. Utvärdering av projekt TRAPPAN hösten 2004 - våren 2005

Kompetensutveckling för scenartister. Utvärdering av projekt TRAPPAN hösten 2004 - våren 2005 Kompetensutveckling för scenartister Utvärdering av projekt TRAPPAN hösten 2004 - våren 2005 Utförd på uppdrag av projekt Trappan och sammanställd av Mia Bergdahl oktober 2005 Innehållsförteckning Förord

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i Teater, inriktning skådespeleri, Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SCE

Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i Teater, inriktning skådespeleri, Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SCE Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i Teater, inriktning skådespeleri, Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SCE Curriculum Bachelor of Fine Arts in Theatre with Specialization in Acting,

Läs mer

Ett branschgemensamt samarbetsprojekt för kompetensutveckling inom scen, ton, film och TV

Ett branschgemensamt samarbetsprojekt för kompetensutveckling inom scen, ton, film och TV Ett branschgemensamt samarbetsprojekt för kompetensutveckling inom scen, ton, film och TV 1 Förord Kompetensutvecklingsfrågorna för de yrkesverksamma inom scen, ton, film och TV var temat för ett seminarium

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT. gör det jämt!

Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT. gör det jämt! Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT gör det jämt! GöteborgsOperan 2 Innehållsförteckning Allmänt 3 Bakgrund 3 Målsättning Problemanalys Processen 4 Förankring Genomförande

Läs mer

THM Alumn våren 13 KGSKÅ. Genom utbildningen har jag fått kunskap och förståelse för skådespelarkonstens praktiska och teoretiska grunder

THM Alumn våren 13 KGSKÅ. Genom utbildningen har jag fått kunskap och förståelse för skådespelarkonstens praktiska och teoretiska grunder THM Alumn våren 13 KGSKÅ respondenter: 34 : Svarsfrekvens: 55,88 % Jag avslutade kandidatutbildningen år: Jag avslutade kandidatutbildningen år: 2010 3 (15,8%) 2011 8 (42,1%) 2012 8 (42,1%) Medelvärde

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

Medarbetarenkät 2013

Medarbetarenkät 2013 Medarbetarenkät 2013 Medarbetarundersökning 2013 Resultatet från den medarbetarenkät som skickades ut under förra året är nu sammanställt och klart. Här kan ni se resultatet för hela kommunen. Medarbetarenkäten

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

TEATER. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teater ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

TEATER. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teater ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: TEATER Ämnet teater behandlar skapande och gestaltande arbete samt hur olika sceniska uttrycksmedel kan kombineras för att kommunicera med en publik. Ämnet handlar om teater som konstform samt om att gestalta

Läs mer

SPIRA Integration från deltagarnas perspektiv

SPIRA Integration från deltagarnas perspektiv sida 1 av 8 SPIRA Integration från deltagarnas perspektiv Analys/återkoppling från fokusgrupper och deltagarenkät Joel Hedlund, European Minds sida 2 av 8 Deltagarnas syn på projektet SPIRA Integration

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

ungdomar i feriejobb/feriepraktik 1 sommaren 2014

ungdomar i feriejobb/feriepraktik 1 sommaren 2014 78 000 ungdomar i feriejobb/feriepraktik 1 sommaren 2014 Sommaren 2014 har landets kommuner och landsting ordnat feriejobb/feriepraktik åt 78 000 ungdomar. I en enkät som har besvarats av 229 kommuner

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Provundersökning om dansstatistik

Provundersökning om dansstatistik Provundersökning om dansstatistik Kontaktuppgifter Institutionens/Gruppens/Koreografens namn Postadress Postnummer och ort Kontaktperson Telefonnummer E-postadress Produktion och repertoar 1. Produktioner

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten Uppföljning Inspirationsträff den 24 september 14, kl 9. 15. Medborgarhuset, Lycksele Målgrupp: civila samhället med representanter för pensionärsföreningar,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet 2 Vi ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet genom att ge stöd till omställning och kompetensutveckling, både till

Läs mer

Målgruppsutvärdering

Målgruppsutvärdering Målgruppsutvärdering Colour of Love 2011 Inledning Under sommaren 2011 genomfördes en andra målgruppsutvärdering av Colour of Love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of

Läs mer

Mång falds check. underlag för ett normkreativt arbete

Mång falds check. underlag för ett normkreativt arbete Mång falds check underlag för ett normkreativt arbete Inledning Vi förhåller oss alla dagligen (o)medvetet till normer. Eftersom normer oftast är outtalade är de svåra att se. De är ännu svårare att se

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

TEATERCENTRUMS INSPEL TILL VÄSTRA GÖTALANDS REGIONALA KULTURPLAN

TEATERCENTRUMS INSPEL TILL VÄSTRA GÖTALANDS REGIONALA KULTURPLAN TEATERCENTRUMS INSPEL TILL VÄSTRA GÖTALANDS REGIONALA KULTURPLAN 2016-2018 VERKSAMHETSANSLAG Nya former för finansiering bör prövas i framtiden. 1 Teatercentrum har under de senaste åren väckt frågan om

Läs mer

Att göra ett bra jobb

Att göra ett bra jobb Att göra ett bra jobb kort sammanfattning Kartläggningsstöd för att ta fram kompetensutvecklingsbehovet inför ENTRIS 2.0 Att göra ett bra jobb kort sammanfattning bygger på häftet Att göra ett bra jobb

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Jämställdhetscheck för anställda vid svenska teatrar Framtagen av Teaterförbundet och Svensk Scenkonst

Jämställdhetscheck för anställda vid svenska teatrar Framtagen av Teaterförbundet och Svensk Scenkonst Jämställdhetscheck för anställda vid svenska teatrar Framtagen av Teaterförbundet och Svensk Scenkonst Inledning Teaterförbundet och Svensk Scenkonst samarbetar sedan flera år tillbaka i frågor som rör

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel www.kulturplankronoberg.se Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 Projektets

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(5) Beslut 2008-09-15 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensförsörjning

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Nyckeln till ett tryggare arbetsliv

Nyckeln till ett tryggare arbetsliv Nyckeln till ett tryggare arbetsliv 2 För ett tryggare arbetsliv Trygghetsrådet TRS ger stöd på vägen till ett nytt arbete för uppsagda och tidsbegränsat anställda. TRS erbjuder också ett förebyggande

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Tio punkter för en lärande arbetsplats

Tio punkter för en lärande arbetsplats Tio punkter för en lärande arbetsplats Arbetsplatslärande är ett begrepp som får allt större utrymme i samhällsdebatten. Ordet används bland annat inom gymnasieskolan, på yrkesutbildningar, vid internutbildningar,

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

Målgruppsundersökning Tekniksprånget 2016

Målgruppsundersökning Tekniksprånget 2016 8 juni 2016 Målgruppsundersökning Tekniksprånget 2016 Sammanfattning I samband med ansökningsprocessen för höstens praktikperiod 2016 har IVA-Tekniksprånget genomfört en målgruppsundersökning hos de personer

Läs mer

RESULTAT AV ALUMNENKÄT

RESULTAT AV ALUMNENKÄT RESULTAT AV ALUMNENKÄT Göteborgsprogrammen 2015 Linda Fröberg Institutionen för Kulturvård Göteborgs universitet 2016-03-18 Alumnenkät 2015 Denna undersökning syftar till att få kännedom om var studenter

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2007-2008

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2007-2008 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 27-28 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %.

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %. Emma Nilsson 0413-622 61 2014-01-13 Medarbetarenkät Vård och Omsorg 2013 Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen

Läs mer

Upprop för den fria scenkonsten

Upprop för den fria scenkonsten Upprop för den fria scenkonsten inbjudan till dialog Fördubbla anslagen Den fria professionella scenkonsten är idag en självklar del av det svenska kulturlivet som bidrar till en dynamisk, högklassig och

Läs mer

NÖJESPARKEN PROJEKTBESKRIVNING FÖR ÄLDREOMSORG. Martin Ellborg Anna Lahmer. Peder Nabo

NÖJESPARKEN PROJEKTBESKRIVNING FÖR ÄLDREOMSORG. Martin Ellborg Anna Lahmer. Peder Nabo NÖJESPARKEN PROJEKTBESKRIVNING FÖR ÄLDREOMSORG Martin Ellborg Anna Lahmer Peder Nabo BAKGRUND Med utgångspunkt i en modell som sedan 2007 med stor framgång spelats runt om i Skåne, presenterar Byteatern

Läs mer

Provundersökning om dansstatistik

Provundersökning om dansstatistik Provundersökning om dansstatistik Under 2006/2007 har ett arbete inletts med syfte att utveckla en nationell dansstatistik. Mer information om bakgrunden för initiativet finns i bifogad broschyr. För att

Läs mer

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004 Genus och programmering av Kristina von Hausswolff Inledning Under läsåret 3/ var jag med i ett projekt om Genus och datavetenskap lett av Carin Dackman och Christina Björkman. Under samma tid, våren,

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Skolprogram från West Pride HT 2017 VT 2018

Skolprogram från West Pride HT 2017 VT 2018 Skolprogram från West Pride HT 2017 VT 2018 West Pride Göteborgs HBTQ-festival har glädjen att erbjuda er aktiviteter för att stärka och stödja ert mångfaldsarbete genom fokus på hbtq-frågorna. Skolan

Läs mer

KLYS synpunkter på remissen Nya regionala stödformer och främjandeinsatser inom kulturområdet för Stockholms läns landsting (Dnr KN 2015/760)

KLYS synpunkter på remissen Nya regionala stödformer och främjandeinsatser inom kulturområdet för Stockholms läns landsting (Dnr KN 2015/760) Sveriges Författarförbund - Sveriges Dramatikerförbund - Svenska Journalistförbundet - Sveriges Läromedelsförfattares Förbund - Konstnärernas Riksorganisation - Föreningen Svenska Tecknare - Föreningen

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-17 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv Madeleine Sparre, Oxford Research AB 1 De regionala strukturfondsprogrammen EU:s sammanhållningspolitik ska bidra till

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Till Västra Götalandsregionens kulturnämnd Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Syfte Ansökan

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Regionalt dansnätverk

Regionalt dansnätverk Projektbeskrivning Regionalt dansnätverk Projektstart respektive projektslut: 2015.07.01 2016.12.31 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och mål 4. Genomförande 5. Tidsplan 6. Målgrupper 7. Projektets

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 10 maj 2012 Evaluation North Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Läs mer

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Bakgrund: Förskolan spelar en viktig roll för våra flerspråkiga barn och deras språkutveckling eftersom den mest intensiva språkinlärningen

Läs mer

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning Steg för steg-guide för Medarbetarundersökning En av de viktigaste resurserna i en organisation är medarbetarna. Hur dina medarbetare samarbetar kommer att i hög utsträckning påverka resultatet för din

Läs mer

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning Utvärdering av Blivande Ledare 2 En sammanfattning Utvärdering av Blivande ledare 2 Utvärderingen bygger på 22 enkätsvar. Nedan redovisas en sammanfattning av deltagarnas svar. Anser du att programmet

Läs mer

UPPROP FÖR DEN FRIA SCENKONSTEN

UPPROP FÖR DEN FRIA SCENKONSTEN UPPROP FÖR DEN FRIA SCENKONSTEN DEN FRIA SCENKONSTEN ÄR HOTAD Det svenska samhället står idag inför stora utmaningar. Konsten och kulturen erbjuder en arena för dialog och fördjupade samtal som kan bidra

Läs mer

Skådespelare, regissörer, koreografer, scenografer, kostymdesigner, dramaturger m fl

Skådespelare, regissörer, koreografer, scenografer, kostymdesigner, dramaturger m fl Nytt pensionsavtal och omställningsavtalet TRS Det här innebär avtalen för Skådespelare, regissörer, koreografer, scenografer, kostymdesigner, dramaturger m fl DET HÄR INNEBÄR DE NYA AVTALEN FÖR SKÅDESPELARE,

Läs mer

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Slutrapport genomförande Sammanfattning Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01 2012-08-31 genomfört ett genomförandeprojekt Öka andelen långtidsfriska. Det

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Upprop för den fria scenkonsten

Upprop för den fria scenkonsten Upprop för den fria scenkonsten inbjudan till dialog Den fria professionella scenkonsten är idag en självklar del av det svenska kulturlivet som bidrar till en dynamisk, högklassig och varierande scenkonst.

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(6) Beslut 2009-02-05 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensutveckling

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet 2 Vi ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS bidrar till att öka tryggheten i arbetslivet för anställda i företag och organisationer som är anslutna

Läs mer

Mätningen är gjord 10 april 30 september Av 9 utskickade enkäter har 9 svar inkommit vilket ger en svarsfrekvens med 100 %.

Mätningen är gjord 10 april 30 september Av 9 utskickade enkäter har 9 svar inkommit vilket ger en svarsfrekvens med 100 %. ABDCE Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning -1-5 LÄRLINGSSYSTEM VÅRD, OMSORG, SKOLA OCH FÖRSKOLA ANN MARONT, PROJEKTLEDARE TFN 5 53 Resultat; Lärling Rekrytering svar från handledarna Rekryteringens

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011

Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008-2011 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning - 11-07 Musikalliansens utvecklingsverksamhet 2008- - Utbildningar, kurser, workshops, handledning RUS och RUD

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2011-12-19 2011 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Technology Management Lunds Universitet

Technology Management Lunds Universitet Technology Management Lunds Universitet Arbetslivsundersökning 2013 1 TM arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning år 2013. Årets undersökning är den andra i raden som kartlägger

Läs mer