Fosfaten 12 och 19, del av, Landskrona stad; nu fråga om markanvisning med köpoption

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fosfaten 12 och 19, del av, Landskrona stad; nu fråga om markanvisning med köpoption"

Transkript

1

2 LANDSKRONA STAD KOMMUNSlYRELSEN Ank l 7 Stadsbyggnadsförvaltningen Datum Handläggare Mårten Olsson Er Referens Vår Referens 1(3) Kommunstyrelsen Fosfaten 12 och 19, del av, Landskrona stad; nu fråga om markanvisning med köpoption Ärendebeskrivning Aktiebolaget Hanson & Möhring (HM) utreder möjligheterna att etablera sig i Landskrona och i hamnområdet. En ny företagsetablering i staden är positivt. Staden har ett avtal gällande markköp av del av fastigheterna Fosfaten 12 och 19 av Vara AB. Markköpet har vid tidpunkten för denna tjänsteskrivelse ej slutgiltigt godkänts av fullmäktige. Markanvisningsavtalet med HM ger bolaget en ensamrätt att förhandla med staden om ett köp av den mark som staden avser förvärva av Vara AB. HM behöver en köpoption för att vara säkra på att de kan köpa fastigheten om de utredningar som måste göras faller väl ut och en etablering blir aktuell. Köpoptionen gäller i 6 månader från kommunfullmäktiges beslut att godkänna avtalet. Priset för marken är 350 krlkvrn. Övriga villkor är inte fastställda. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att godkänna Markanvisningsavtal med AB Hanson & Möhring gällande del av Fosfaten 12 och 19 Ärendets beredning AB Hanson & Möhring har letat efter en möjlig ort för en nyetablering. En möjlig fastighet ligger i Landskrona hamn. För att Hanson&Möhring ska kunna utreda möjligheterna för en etablering och vara säkra på att kunna förvärva fastigheten har ett optionsavtal förhandlats fram. Konsekvenser A vtalet ger Hanson & Möhring möjlighet att under 6 månader utreda möjligheterna för en etablering. Om utredningarna och planeringen visar att en etablering är möjlig har de en garanterad möjlighet att köpa. De vet också kostnaden för etableringen. Om en etablering blir möjlig räknar Hanson & Möhring med en anläggning med ca 20 anställda. Landskrona stad Stadshuset Landskron a Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Bankgiro Plu'giro Org.nr

3 2(3) Sammanfattning Aktiebolaget Hanson & Möhring (HM) utreder möjligheterna att etablera sig i Landskrona. Staden har ett avtal gällande markköp av del av fastigheterna Fosfaten 12 och 19 av Yara AB. Markköpet har vid tidpunkten för denna tjänsteskrivelse ej slutgiltigt godkänts av fullmäktige. Markanvisningsavtalet med HM ger bolaget en ensamrätt att förhandla med staden om ett köp av den mark som staden avser förvärva av Yara AB. Optionen gäller i 6 månader från kommunfullmäktiges beslut att godkänna avtalet. Priset för marken är 350 krlkvm. Övriga villkor är inte fastställda. Landskrona Anna Thott Stadsbyggnadschef t årten Olsson Mark-och exploateringschef Bilagor Översiktskarta Markanvisningsavtal

4 Orienteringskarta till markanvisningsavtal med AB Hanson & Möhring 3(3)

5 MARKANVISNINGSA VT AL KÖPOPTION Parter Landskrona stad Landskrona Nedan kallad "Staden" Aktiebolaget Hanson & Möhring Box I 06 Halmstad Nedan kallad "Bolaget" 1 Markanvisning Staden har tecknat avtal med Yara AB om forvärv av del av fastigheterna Landskrona Fosfaten 19 och Fosfaten 12, nedan tillsammans kallade Fastigheten. Fastighetens utbredning redovisas på karta i bilaga l. Exakt utbredning fastställs i ett kommande fastighetsbildningsärende hos lantmäterimyndigheten. Staden anvisar härmed Fastigheten vidare till Bolaget. Denna markanvisning innebär att Bolaget har ensamrätt att förhandla med Staden avseende köp och exploatering av Fastigheten. 2 Optionstid Bolagets ensamrätt att förhandla med Staden gäller i 6 månader från det att villkoret i 5 uppfyllts. Under optionstiden har Bolaget rätt att utfora de undersökningar som behövs for att genomföra exploateringen. Undersökningarna ska stämmas av med Staden och planeras så att störningar minimeras. 3 Bolagets ambition Bolaget vill på Fastigheten starta verksamhet for lagring och forädling av salt samt uppföra byggnader innehållandes kontor, tillverkning och lagerlokaler om ca kvm. Saltprodukterna används inom marknadsområdena väg, agro, konsument & livs, industri och vatten. Staden ställer sig positiv till Bolagets ambition. 4 Förhandlingsförutsättningar Detaljplan - gällande detaljplan medger byggrätt for industriändamål. Detalj planen bedöms fungera för tänkt etablering.

6 Markköp - innan exploatering ska Bolaget förvärva Fastigheten. Köpeskilling - köpeskillingen för ett framtida köp är 350 krlkvm. Kostnader under optionstiden - Bolaget bekostar de utredningar som behövs för att säkerställa och möjliggöra Bolagets etablering. Staden ska vara behjälplig i den mån den kan. Övriga kostnader - Övriga kostnader, såsom anslutningsavgifter, lagfartskostnad och fastighetsbildningskostnader, för att möjliggöra en exploatering belastar Bolaget. Fastighetens skick - Fastigheten kommer att säljas i det skick den har vid detta avtals undertecknande med undantag för den invallning som finns. Invallningen ska tas bort av Staden och på Stadens bekostnad. Bolaget har tagit del av de 2 markundersökningsrapporter som finns tillgängliga för Fastigheten (Översiktlig miljöteknisk markundersökning och Fördjupad riskbedömning ammoniaktanken, båda daterade med revidering ). Bolaget accepterar Fastighetens skick. Angöring av Fastigheten medjärnväg - Bolaget har behov av järnväg för sin verksamhet. Hur detta kan säkerställas över tid ska utredas under optionstiden. Samverkan ska ske med Landskrona hamn i frågan. Staden ska medverka och vara behjälplig i planeringen. Angöring till Fastigheten via gata - Bolaget är medvetet om att gatan fram till Fastigheten är en servitutsväg och inte en kommunal gata. Rätt att överlåta avtal- Bolaget ska ha rätt att låta annat bolag i samma koncern som Bolaget förvärva Fastigheten och ingå övriga avtal i enlighet med detta markanvisningsavtal. Bolaget ska också ha rätt att i ett senare skede överlåta ingångna avtal avseende Fastigheten till annat bolag inom samma koncern som Bolaget. Ledningsrätt - Fastigheten är belastad aven ledningsrätt för elström och transformatorstation. Bolagets exploatering av Fastigheten måste anpassas till detta. Genomförandetid - tidplan för den framtida exploateringens genomförande ska fastställas. Där Staden ska ha en återköpsrätt om ej etableringen påbörjas inom överenskommen tid. 5 Giltighet Detta markanvisningsavtal gäller under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige i Landskrona samt att kommunfullmäktiges beslut om förvärv av Fastigheten från Yara AB vinner laga kraft. Om förutsättningarna enligt denna paragraf inte uppfylls, är markanvisningsavtalet till alla delar förfallet utan rätt till ersättning för någon part.

7 Detta markanvisningsavtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna fått var sitt. Landskrona den 2015 Halmstad den 2015 För Landskrona stad Aktiebolaget Hanson & Möhring Torkild Strandberg NamnfOrtydligande: Mårten Olsson Namn fci rtydligande:

8 Bilaga l, till markanvisningsavtal mellan Aktiebolaget Hanson & Möhring och Landskorna stad, I, I \ \ " \ \, --1\ \, \, i. \ l, /

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2014-08-19 KS 2012/0379 50126 Kommunstyrelsen Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen Förslag till

Läs mer

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-05-29 KS-2011/1019.214 KS-2013/544.313 1 (3) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2012 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Samhällsbyggnadsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare,

Läs mer

Försäljning av mark inom kvarteret Generatorn

Försäljning av mark inom kvarteret Generatorn Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen () Datum 008-0-0 Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Försäljning av mark inom kvarteret Generatorn Kommunfullmäktige godkände tidigare i år återtagande

Läs mer

Avstyckning och försäljning av mark på fastighet Getakärr 6:16, Varberg

Avstyckning och försäljning av mark på fastighet Getakärr 6:16, Varberg 01054 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionservice 2014-09-26 RGS140021 Mathias Svensson, Förvaltare Regionfastigheter 035-17 96 89 Regionstyrelsen Avstyckning och försäljning av mark på fastighet

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DEL AV NACKA STRAND, NORRA BRANTEN DELPLAN 1 I NACKA KOMMUN

EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DEL AV NACKA STRAND, NORRA BRANTEN DELPLAN 1 I NACKA KOMMUN Mellan Nacka kommun, org. nr. 212000-0167 genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ) och Nacka 13:79 AB, org.nr. 556959-1406, c/o Carlyle Group, Kungsgatan 30, 111 35 Stockholm ( Exploatören ), har under de förutsättningar

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16 1 (8) Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och Strabag Projektutveckling AB (org.nr. 556812-8143), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar som anges i 4.3 nedan träffats följande

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-12-11 KS 2014/1036 0480-45 34 11 Kommunfullmäktige Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva

Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 15 Paragraf Diarienummer KS-2014/240.214 Exploateringsavtal för Radien 1 i Kungens Kurva Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf

Tjänsteskrivelse. Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf 2012-10-15 Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) Sammanfattning Albrektsunds fastigheter AB har

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter Stadsledningskontoret 1(12) Daterat 2011-12-22 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter Förfrågningsunderlaget är indelat i 5 avsnitt: 1. Allmän

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 Förslag till detaljplan för del av BARREVIK BARREVIK 1:33 m.fl. Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2014-11-17 av Förvaltningsområde samhällsutveckling, Orust kommun Lantmäterikonsult

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19)

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19) LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19) 88 FORTSATT PROCESS FÖR GAMLA IDROTTSHALLEN I KYRKVIK Dnr: LKS 2014-206-219 Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige

Läs mer

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten KS14.924 Gult = kommunens markinnehav Markpolicy för Lerums kommun 2015-01-09 Mark- och projektenheten Innehåll 1 Bakgrund 4 2 Markreserv 4 3 Strategiska markförvärv 5 4 Exploatering 5 5 Markanvisning

Läs mer

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 7 Paragraf Diarienummer KS-2014/1351.313 Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp Kommunstyrelsens

Läs mer

Del av Kristina 4:14 P L A N - O C H G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G. Detaljplan för

Del av Kristina 4:14 P L A N - O C H G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G. Detaljplan för KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Dnr 2009/284 Samrådshandling 2010-02-10 1(7) Detaljplan för Del av Kristina 4:14 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande P L A N - O C H G E N O M F Ö R A N D

Läs mer

Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva

Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/1269.220 Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende

Läs mer

Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB

Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-11-26 KS 2014/0979 0480-45 01 11 Kommunfullmäktige Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

2014-12-03 1 [9] SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

2014-12-03 1 [9] SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) E S T A B L I S H E D 1 6 6 8 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DNR 2014-810-ABK Tillhandahållande

Läs mer

Mark- och ledningskorsningsavtal (el och opto) - tillkommande järnväg och befintlig ledning

Mark- och ledningskorsningsavtal (el och opto) - tillkommande järnväg och befintlig ledning Mark- och ledningskorsningsavtal (el och opto) - tillkommande järnväg och befintlig ledning 1 Parter Trafikverket org.nr: 202100-6297) 781 89 Borlänge Nedan kallad Trafikverket Ledningshavaren Gata/box

Läs mer

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 10 Paragraf Diarienummer KS-2014/1277.226 Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE FIBERNÄT

SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE FIBERNÄT SAMVERKANSAVTAL AVSEENDE FIBERNÄT 1. PARTER 1.1 Årjängs nät AB, org.nr. 556892-8591 (hädanefter kallat bolaget) Bolaget har friheten att välja att uppfylla sina skyldigheter och åtaganden enligt detta

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde -3, KF 2014-02-13 18:00 Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-02-13 kl 18.00 i PB-hallen, Folkets Hus / OSD Gruppmöten på Folkets hus / OSD från kl 17.00. Lokal meddelas på plats. -2, KF 2014-02-13

Läs mer

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun 1(1) 2013-10-25 LJ 2013/1491 Landstingets kansli Avsändare Landstingsstyrelsen Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun Inledning På fastigheten finns en byggnad med lokaler

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL Mellan Trelleborgs Hamn AB org.nr 556008-2413 (Överlåtaren), och Trelleborgs kommun org.nr 212000-1199 (Förvärvaren), har träffats följande 1 Bakgrund FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL 1.1 Trelleborgs centralstation

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 12mars 2014 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post annika.thorstrom@uddevalla.se

Läs mer