NJA I sid 1967:313 (Nummer i NJA 1967:63)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NJA I sid 1967:313 (Nummer i NJA 1967:63) 67-06-20"

Transkript

1 Page 1 of 7 NJA I sid 1967:313 (Nummer i NJA 1967:63) Rättspraxis i litteraturen Aktiebolag, vars verksamhet enligt bolagsordningen har till föremål att driva kvarnrörelse, har på bolagsstämma beslutat överlåta den fastighet, vari rörelsen bedrives, och viss annan rörelseegendom samt förbinda sig att under viss längre tid icke bedriva handelsförmalning. Fråga, i mål om klander av stämmans beslut, om detta strider mot aktiebolagslagen och bolagsordningen. (Jfr 1924 s. 186.) Överkontrollören Nils C:s hustru Maj C, Elin W och Wera P är systrar och jämte fil. mag. Inga-Britt A-S döttrar till kvarnägaren J. E. A, vilken 1939 förvärvade samtliga aktier i Augerums kvarnaktiebolag, Torskors. Dettas aktiekapital utgjorde kr., fördelat på 210 aktier nominellt kr. Av aktierna ägde Nils C 1, Maj C 79, Elin W 59 och Wera P 71. Enligt gällande bolagsordning hade bolagets verksamhet till föremål att driva kvarnrörelse och annan därmed förenlig rörelse. Denna hade sedan många år tillbaka bedrivits å de av bolaget ägda fastigheterna Augerums kvarn 11 och Mölletorp 14 i Augerums socken, Lyckeby kommun, och hade sedan ungefär 10 år skötts av makarna C, av vilka Maj C varit verkställande direktör. Åtminstone sedan d. 12 aug utgjordes styrelsen av Elin W, Wera P och Nils C med Maj C, Inga-Britt A-S och Wera P:s man som suppleanter. Sedan styrelsen d. 10 april 1965 uppsagt Maj C från hennes tjänst som verkställande direktör och beslutat att omedelbart skilja henne från befattningens utövande, valdes vid ordinarie bolagsstämma d. 26 april 1965 Elin W, Wera P och advokaten K. Srumpel till ordinarie styrelseledamöter samt Elin W:s och Wera P:s män till suppleanter. Beslutet registrerades d. 19 maj Vid extra bolagsstämma d. 5 maj 1965, då makarna C icke var närvarande, beslöts enhälligt att till direktören Sven J, Lindesberg, försälja bolagets nämnda två fastigheter med tillhörande vattenfall, bolagets samtliga fasta och lösa inventarier med undantag för lastbilar, samt bolagets förmalning, varumärken och goodwill för en köpeskilling av kr., varav kr. för fastigheterna, att av J tillträdas d. 1 juli Vidare beslöts att upprättat kontraktsförslag samtidigt skulle undertecknas av bolaget. I köpeavtalet förekommer en så lydande konkurrensklausul: "Bolaget förbinder sig att under tiden fr. o. m. d. 1 juli 1965 t. o. m. utgången av år 1985 icke -- vare sig direkt eller indirekt -- utan J:s eller dennes rättsinnehavares skriftliga medgivande bedriva handelsförmalning samt ej heller i något avseende stödja eller främja verksamhet, som hittills bedrivits av bolaget. Förbudet gäller även de aktieägare i bolaget, vilka enligt påskrift å avtalet skall påtaga sig denna förpliktelse. Därest brott mot denna bestämmelse förekommer, skall bolaget respektive aktieägaren för varje gång så sker till J erlägga ett vite av kr. Visar J större skada svarar bolaget respektive aktieägaren jämväl för denna." -- Elin W och Wera P förband sig genom påskrift å köpeavtalet att respektera konkurrens förbudet. Sedan makarna C d. 18 maj 1965 till Östra och Medelsta domsagas HR inkommit med ansökan om stämning å bolaget, yrkade de att HR:n med stöd av 138 aktiebolagslagen

2 Page 2 of 7 måtte upphäva bolagsstämmobeslutet d. 5 maj 1965, enär detsamma stred mot bestämmelserna i aktiebolagslagen och mot den i bolagsordningen gjorda preciseringen av föremålet för bolagets verksamhet. Bolaget bestred makarna C:s talan under påstående i första hand, att bolaget varit berättigat att sälja anläggningstillgångarna och med hänsyn till föreliggande förhållanden även varit skyldigt att göra detta för att ej ådraga aktieägarna förluster. I andra hand åberopade bolaget att bolagsstämmobeslutet numera saknade relevans, eftersom ett i behörig ordning tillkommet avtal mellan bolaget och J förelåg. HR:n (ordf. tingsdomaren N) yttrade i dom d. 14 mars 1966 under rubriken domskäl: I målet har icke gjorts gällande, att klandrade bolagsstämmobeslutet ej skulle ha tillkommit i formellt behörig ordning. Enligt 76 aktiebolagslagen får bolagsstämma ej besluta om användande av bolagets tillgångar eller om åtagande av förpliktelser för ändamål, som uppenbarligen är främmande för föremålet för bolagets verksamhet. Detta angives i bolagsordningen vara bedrivande av kvarnrörelse och annan därmed förenlig rörelse. Enligt HR:ns mening kan försäljningen av bolagets fastigheter och andra anläggningstillgångar i och för sig icke anses strida mot bolagsordningen, då bolaget kan förvärva eller arrendera annan fastighet och därpå bedriva kvarnrörelse. Detta omöjliggöres däremot av den i köpeavtalet intagna konkurrensklausulen. Bolagsstämmans beslut att i samband med försäljning av bolagets tillgångar ikläda bolaget en förpliktelse att ej driva kvarnrörelse måste alltså, då bolagsordningen ej senast samtidigt ändrats, anses stå i strid mot bolagsordningen och ovannämnda bestämmelse i aktiebolagslagen. Av de grunder, som bolaget åberopat till stöd för sitt bestridande av käromålet, anser HR:n den i andra hand åberopade sakna betydelse vid målets avgörande. Frågan om giltigheten av köpeavtalet d. 5 maj 1965 och om den inverkan ett bifall till käromålet kan ha på detta avtal kan nämligen icke beaktas i nu förevarande mål, som avser rent aktiebolagsrättsliga förhållanden. Till stöd för sitt påstående att bolaget varit både berättigat och skyldigt att sälja tillgångarna har bolaget åberopat åtskillig utredning, varmed avsetts att visa dels att en avveckling av rörelsen varit nödvändig ur företagsekonomiska synpunkter, dels ock att även makarna C varit intresserade av en försäljning. Även om försäljningen varit berättigad ur ekonomisk synpunkt, kan detta förhållande enligt HR:ns mening ej giva bolagsstämman rätt att fatta mot bolagsordningen stridande beslut. Däremot synes beslutet trots dess bristande överensstämmelse med bolagsordningen, måhända ej skola ogiltigförklaras, därest makarna C, vilka icke närvoro vid bolagsstämman d. 5 maj, före denna uppträtt på sådant sätt, att de f anses ha godkänt en försäljning av tillgångarna på förekomna villkor. Bolaget har anfört: Frågan om försäljning av rörelsen har varit aktuell under många år. Makarna C ha också, ej minst under senare år, varit verksamma för att få en försäljning till stånd, men de ha ej kunnat anskaffa någon allvarlig spekulant. I början av 1965 kom Elin W i kontakt med J, vilken förklarade sig vara intresserad av att köpa rörelsen. Vid styrelsesammanträde d. 14 mars 1965, då samtliga aktieägare närvoro, beslöt styrelsen att i princip godtaga ett anbud av J att köpa kvarnfastigheterna för kr. Styrelsen uttalade dock det önskemålet att försäljningen skulle avse bolagets aktier. Den 18 mars ägde ett sammanträde rum i Karlskrona, vid vilket Maj C, Strumpel, Elin W, Wera P, J och ett juridiskt biträde åt denne närvoro. J förklarade därvid till en början, att han ej under några omständigheter var intresserad av att förvärva bolagets aktier. Förhandlingarna inriktades sedan på att åstadkomma ett avtal om försäljning av bolagets fastigheter och andra tillgångar. Maj C deltog mycket aktivt i förhandlingarna och var upprepade gånger i telefonkontakt med sin make. Slutligen kom man fram till en avtalstext, som i allt väsentligt

3 Page 3 of 7 överensstämmer med det avtal som sedan träffades d. 5 maj. Då avtalet skulle undertecknas, vägrade emellertid Maj C till allmän förvåning att göra detta, ehuru alla de närvarande fått den uppfattningen att hon var in förstådd med försäljningen. Makarna C ha genmält: Även de ha ansett önskvärt att rörelsen försåldes men de ha ej velat göra detta på vilka villkor som helst. De ha sålunda ansett det vara fördelaktigast bl. a. ur beskattningssynpunkt att samtliga aktieägare gemensamt försålde sina aktier. Makarna C ha vidare ej velat godtaga någon konkurrensklausul, då en sådan i förevarande fall ensidigt riktar sig mot dem. De äro de enda bland aktieägarna som ha branschkännedom och möjlighet att sköta en kvarnrörelse. De ha också vid de tidigare förhandlingar som förekommit begärt särskilda förmåner för att godtaga en konkurrensklausul. Maj C har tillagt: Hon deltog visserligen i förhandlingarna d. 18 mars även efter det att J sagt sig ej vilja köpa aktierna. Detta skedde för den händelse att sådana förbättringar i olika hänseenden skulle kunna uppnås, att avtalet blev godtagbart för henne. Detta lyckades emellertid ej, varför hon icke ansåg sig kunna underteckna avtalet. I målet är ostridigt att en försäljning av bolagets aktier för sammanlagt kr. är för aktieägarna avsevärt förmånligare än den försäljning, som skett genom avtalet d. 5 maj. I protokollet från styrelsesammanträdet d. 14 mars 1965 heter det: "Föredrog Elin W skrivelse från J, som erbjöd sig att köpa kvarnfastigheterna m. m. till ett pris av kr. Förslaget diskuterades och enighet förelåg om att acceptera budet i princip. Dock skulle följande särskilt krävas: Försäljningen skulle till angivet pris avse aktierna. Tillgångar och skulder skulle före den definitiva överlåtelsen regleras." HR:n kan icke finna att genom vad sålunda och i övrigt förekommit blivit ådagalagt, att makarna C kunna anses ha före d. 5 maj 1965 förklarat sig beredda att godkänna en försäljning av bolagets tillgångar för ett pris av kr. och med förbehåll om konkurrensbegränsning. HR:n finner således vad bolaget andragit icke kunna medföra att klandrade bolagsstämmobeslutet ej skall undanröjas fastän det strider mot bolagsordningen och aktiebolagslagen. I sitt domslut upphävde HR:n klandrade bolagsstämmobeslutet. Bolaget fullföljde talan. HovR:n över Skåne och Blekinge (hrr E, referent, R, O och F) fastställde i dom d. 20 okt HR:ns dom. Bolaget sökte revision och anförde bl. a.: Redan kort tid efter det att J. E. A förvärvat kvarnanläggningen skedde stora ansträngningar för att överlåta anläggningstillgångarna. Det visade sig nämligen att kvarnrörelsen icke var lönsam. Av åtskilliga handlingar och uppgifter som åberopats i målet framgår med full tydlighet att även makarna C insett att rörelsen borde överlåtas. Ehuru makarna C hade uppdrag att anskaffa spekulanter och efter sin förmåga arbetade med projektet under en längre tid, lyckades de icke anskaffa någon spekulant. Först när ställningen blev prekär i bolaget erhöll Elin W uppdraget att arbeta med försäljningen. Hennes ansträngningar gav snart nog resultat och föranledde de båda kontrakten som träffats med J d. 18 mars resp. d. 5 maj Varken J eller någon annan köpare hade varit beredd att övertaga rörelsen utan att kontraktet försågs med en sådan konkurrensbestämmelse som framgår av texten i kontraktet. Detta förhållande var uppenbart för makarna C. -- Såväl makarna C som Elin W och Wera P önskade sälja sina aktier. Emellertid fanns ingen köpare av just aktierna. Detta

4 Page 4 of 7 förhållande medförde givetvis att aktiebolaget i stället fick sälja sina anläggningstillgångar. En upprustning av inventarierna och rörelsens byggnader skulle ställa sig alldeles för dyrbar. Det ansågs helt oförsvarligt -- med hänsyn till den pågående strukturrationaliseringen, vilken medför att åtskilliga kvarnar i landet nedlägges -- att göra större investeringar för att bibehålla bolagets rörelse. Då härtill kom betydande svårigheter på personalsidan och det uppstod brist på likvida medel för bolaget, var det helt nödvändigt att bolagets rörelse nedlades. Styrelsen var förvisso berättigad att utan bolagsstämmans hörande nedlägga rörelsen såsom sådan. -- Hade rörelsen nedlagts utan att bolaget samtidigt därmed försålt anläggningstillgångarna, hade bolaget drabbats av synnerligen omfattande förluster. Bolaget skulle nämligen då g förlustigt värdet av bolagets förmalningsrätt samtidigt som bolagets maskin park praktiskt taget skulle nedgå i värde att motsvara endast själva skrotvärdet. Dessa fakta stod helt klara för makarna C. Dessa var kallade till bolagsstämman d. 5 maj 1965 och helt informerade om vad bolagsstämman skulle komma att behandla. Trots detta uteblev makarna C från stämman, som enhälligt beslöt att försälja anläggningstillgångarna enligt det samma dag upprättade kontraktet. -- Skulle HovR:ns dom bli bestående, skulle detta innebära att kontraktet med J åter gick. Bolaget skulle därvid riskera att få betala J skadestånd till okänt belopp. Vidare skulle vid en senare avveckling av bolagets anläggningstillgångar köpeskillingen därför väsentligt komma att understiga den köpeskilling som erhållits av J. Resultatet skulle sålunda bli att aktierna i bolaget blev praktiskt taget värdelösa. Makarna C är införstådda med detta förhållande. -- Det föreligger inga som helst förutsättningar för att bolaget skall komma att bedriva kvarnrörelse i fortsättningen, även om avtalet med J skulle återgå. Det har sålunda icke varit någon uppoffring från bolagets eller bolagsmännens sida att lämna sådan utfästelse som konkurrensklausulen innehåller. -- Makarna C har efter HovR:ns dom tillfrågats, om de önskade förvärva anläggningstillgångarna, för den händelse att kontraktet med J skulle bringas att återgå. Makarna C har icke förklarat sig villiga att förvärva egendomen utan som tidigare givit tillkänna att de önskar en försäljning av aktierna. Till dessa finns emellertid ingen köpare. -- Vid ordinarie stämma d. 27 maj 1966 diskuterades frågan om likvidation av bolaget. Emellertid framfördes därvid icke något yrkande om att likvidation nu skulle företa gas. Det synes emellertid uppenbart att en tvångslikvidation kan bli aktuell för den händelse att bolagsstämmobeslutet av d. 5 maj 1965 skulle förklaras ogiltigt. Därvid skulle aktiernas värde ned gå till en obetydlighet och förlusten för aktieägarna bli katastrofal. -- Det måste anses åvila en styrelse i ett aktiebolag och bolagsstämman att på allt sätt verka för att tillvarata värdet av bolagets tillgångar även om rent formellt därvid måste göras utfästelser av det slag som skett i förevarande kontrakt. Makarna C genmälde: Bolagets ekonomiska ställning var vid den i målet aktuella tidpunkten ingalunda så dålig som bolaget nu söker göra gällande. Under den 10-års period med början d. 1 jan. 1955, varunder makarna C omhänderhade förvaltningen av bolagets angelägenheter, hade ställningen stadigt förbättrats. Bolagets aktier hade våren 1965 ett värde som översteg det nominella beloppet, kr. per aktie, varom de mellan aktieägarna då förda förhandlingarna om eventuell aktieöverlåtelse i den ena eller andra riktningen ger klart besked. Även de för bolaget upprättade boksluten utvisar att aktiekapitalet icke varit ens till någon del förbrukat. I rättegången har från bolagets sida icke ens påståtts att så skulle vara fallet. -- Från makarna C:s sida har hela tiden hävdats att en överlåtelse av rörelsen borde ske genom att aktieägarna sålde sina aktier. Det är mellan parterna ostridigt att för aktieägarnas del, bl. a. ur skattesynpunkt, en överlåtelse i sådan form skulle vara väsentligt fördelaktigare än en bolagets försäljning av sina anläggningstillgångar. När bolaget nu påstår att det ej fanns någon köpare till aktierna, är detta oriktigt. Makarna C var bevisligen beredda att överta övriga aktieägares samtliga aktier till ett pris som låg över pari och som klart överstiger det värde som aktierna nu efter den klandrade försäljningen av anläggningstillgångarna till J kan beräknas ha. -- Lika oriktigt är påståendet att icke någon köpare varit beredd att överta rörelsen utan att kontraktet försågs med en konkurrensklausul, ägnad att omöjliggöra för bolaget och dess

5 Page 5 of 7 styrelseledamöter att i fortsättningen vara verksamma inom kvarnbranschen. Vid ett övertagande av övriga aktieägares aktier skulle makarna C för sin del icke ha uppställt något sådant krav. Enligt bolaget innebar konkurrensklausulen ej "någon uppoffring från bolagets eller bolagsmännens sida". Detta kan vara riktigt beträffande Elin W och Wera P, som varken äger fackkännedom eller andra förutsättningar att på ett fram gångs rikt sätt bedriva kvarnrörelse. För makarna C:s del däremot är förhållandet ett helt annat; de har genom ett mångårigt arbete i bolagets tjänst samt genom studier och deltagande i konferenser m. m. förskaffat sig både ingående branschkännedom och värdefulla personliga kontakter inom den svenska kvarnnäringen. -- Makarna C bestrider att det var nödvändigt att nedlägga bolagets rörelse på grund av brist på likvida medel eller till följd av personalsvårigheter. Bolaget hade under åtskilliga år icke lidit någon brist på likvida medel och hade såväl tjänstemän som arbetare som länge varit anställda i bolagets tjänst och var väl kvalificerade för sina arbetsuppgifter. Så snart bolagets nuvarande styrelse blivit utsedd, avskedades emellertid hela personalen och omöjliggjordes genom avtalet med J att bolaget fortsatte sin verksamhet. Avtalet med J är så mycket mera klandervärt som den med honom överenskomna köpeskillingen för bolagets praktiskt taget samtliga anläggningstillgångar högst väsentligt understiger dessas verkliga värde. Enbart den bolaget tillkommande förmalningsrätten representerade ett avsevärt högre värde än den för fastigheterna avtalade köpeskillingen. Prövningstillstånd meddelades. Målet avgjordes efter huvudförhandling (ombud för bolaget advokaten K. Strumpel och för makarna C advokaten Å. W) d. 6 juni i HD, vars flesta ledamöter (JustR:n B, B, G, referent, och H) förenade sig om följande dom: Makarna C har gjort gällande att bolaget med det klandrade stämmobeslutet åsyftat en fullständig och slutgiltig avveckling av bolagets verksamhet sådan denna angivits i bolagsordningen, och bolaget har icke bestritt att den beslutade åtgärden skulle få denna följd. Med hänsyn härtill måste beslutet anses strida mot bolagsordningen och även mot det i 76 aktiebolagslagen stadgade förbudet mot användning av bolagstillgångarna för ändamål, som uppenbarligen är främmande för föremålet för bolagets verksamhet. Annan slutsats föranledes ej av att en avveckling kan, såsom bolaget hävdat, ha varit påkallad av företagsekonomiska skäl. Även om så varit fallet har, vid det förhållandet att aktieägarna icke var eniga, för åtgärden krävts antingen ändring av bolagsordningen eller beslut om likvidation. Något sådant avgörande har icke kommit till stånd, och ett godtagande av stämmobeslutet skulle innebära, att aktiebolagslagens bestämmelser med syfte att bereda en minoritet bland aktieägarna visst medinflytande i ärenden om ändring av bolagsordningen samt om likvidation och förvaltningen därunder åsidosattes. Makarna C har ej i något sammanhang medgivit en försäljning av bolagstillgångarna på de villkor som upptagits i det av bolagsstämman godkända köpeavtalet. Att de ådagalagt visst intresse för en försäljning och ej under alla förhållanden velat motsätta sig en sådan inverkar icke på bedömningen av den föreliggande frågan om ogiltigförklaring av stämmobeslutet. Den omständigheten att ett mellan J och behörig företrädare för bolaget in gån get avtal i enlighet med stämmobeslutet föreligger saknar betydelse för avgörande av den mellan makarna C och bolaget tvistiga frågan. På grund av det anförda prövar KM rättvist fastställa det slut HovR:ns dom innehåller. JustR H var av skiljaktig mening och anförde: Makarna C har vid huvudförhandling inför HD anfört bl. a.: Alla aktieägarna hade varit inställda på att av yttra rörelsen förr eller senare, men makarna ville avvakta ett lämpligare tillfälle för att f ut vad de ansåg vara rörelsens verkliga värde. Enligt deras mening borde bolaget, vid det förhållandet att

6 Page 6 of 7 försäljning av aktierna icke kommit till stånd, ha krävt ett högre pris. Då en överlåtelse av här avsett slag beslutas, är det nödvändigt att samtidigt besluta om likvidation eller om ändring i bolagsordningen. Bolagsstämman har icke rätt att med enkel majoritet framtvinga en sådan åtgärd genom att ställa det så, att för bolaget intet annat återstår att göra. Bolaget har vid samma tillfälle anfört bl. a.: Konkurrensklausulen saknar betydelse, enär det efter försäljningen likväl är omöjligt för detta lilla bolag att köpa eller påbörja kvarn rörelse på annat håll. Maj C har för övrigt i målet medgivit, att då det första gången förhandlades med J om en försäljning och hon vägrade att biträda avtalet, konkurrensklausulen hade betydelse för hennes ställningstagande endast i vad den hindrade henne själv från att vara verksam i branschen I målet aktualiseras den viktiga frågan om minoritetsskyddet inom aktiebolag och i synnerhet den för rörelsedrivande bolag väsentliga frågan var gränsen går för bolagsstämmans befogenhet att utan kvalificerad majoritet besluta om avyttring av rörelseegendomen. I doktrinen har förekommit uttalanden av innebörd att om all rörelseegendom säljes i avsikt att bolagets rörelse skall upphöra eller inriktas på annat ändamål än det i bolagsordningen angivna, dylik försäljning icke kan beslutas av bolagsstämman utan att beslut samtidigt fattas om likvidation eller erforderlig ändring av bolagsordningen. Något uttryckligt stöd i lag har detta uttalande ej, och även i övrigt kan vägande invändningar göras däremot. Kännetecknande för nutida näringsliv är dess ständiga förändringar: företag nybildas och expanderar, andra minskas, nedlägges eller uppgår i större enheter. Särskilt de senare årens starka tryck på omkostnadssidan har i flera branscher framtvingat omfattande strukturförändringar. Det kan icke råda något tvivel om att det är bolagsstämman, som har att med enkel majoritet taga ställning till frågan huruvida ekonomiska skäl nödvändiggör en minskning, nedläggning eller försäljning av rörelsen. Innebörden av ett minoritetsskydd måste i huvudsak vara dämpande eller kontrollerande, exempelvis att hindra en utvidgning av verksamheten utöver vad bolagsordningen anger, men att en minoritet skulle kunna tvinga majoriteten att fortsätta en rörelse, som flertalet finner vara olönsam eller rentav förlustbringande, är orimligt och, om något, stridande mot vad som i regel är ett bolags väsentliga ändamål: att driva en lönsam rörelse. Att ett bolags ändamål enligt bolagsordningen är att driva exempelvis kvarnrörelse betyder icke att bolaget under alla omständigheter och till varje pris skall driva Det är vidare uppenbart, att en laglighetsprövning av stämmans beslut icke kan grundas på frågan om majoriteten haft fog för sin ekonomiska bedömning; vid meningsskiljaktighet härom måste majoritetens åsikt bli avgörande. Att i den nyss berörda frågan göra skillnad mellan nedläggande av rörelsen och dess försäljande eller mellan partiell och total överlåtelse saknar fog; ett bibehållande, för formens skull, av en till ett minimum reducerad rörelse har, såvitt angår minoritetsskyddet, ingen mening. I vad makarna C:s talan må innehålla ett påstående att försäljningen i och för sig, bortsett från konkurrensklausulen, varit stridande mot lag finnes därför, såsom ock domstolarna funnit, icke fog för densamma. Vad särskilt angår konkurrensklausulen, talar mycket för riktigheten av bolagets åsikt, att densamma saknar reell betydelse, enär det i allt fall, med hänsyn till konkurrens förhållandena i branschen, är omöjligt för bolaget att börja kvarnrörelse på annat håll. Av makarna C:s argumentering i målet framgår även, att klausulen av dem åberopats mera av formella skäl, medan deras missnöje med beslutet huvudsakligen beror på att de anser försäljningen ekonomiskt oförmånlig. Även konkurrensklausulen måste emellertid bedömas som ett led i sådana strukturförändringar, varom förut talats. De möjligheter som erbjuder sig, då ett aktiebolags rörelse ej kan fortsättas, är i huvudsak nedläggning av rörelsen, försäljning av

7 Page 7 of 7 aktierna eller försäljning av rörelsen, med eller utan konkurrensklausul. Det ekonomiska resultatet kan vara i hög grad beroende på vilken av dessa vägar som väljes. Konkurrensklausulen kan således vara -- och har i förevarande fall uppenbarligen varit -- ett villkor för att möjliggöra försäljning eller för att därvid uppnå godtagbart pris, och samma skäl som förut anförts för att bolagsstämma bör äga att med enkel majoritet besluta om försäljning av rörelsen talar för att stämman, som ett led i sina överväganden av olika möjligheter att rädda bolagets förmögenhet, bör kunna besluta en försäljning förenad med konkurrensåtagande. Såsom förut framhållits, kan det icke anses stridande mot bolagsordningen att bolaget beslutar upphöra med sin däri angivna verksamhet, och det finns ingen grund för att bedöma beslutets laglighet olika efter vad som kan förutses om möjligheten till ett återupptagande, ej heller beroende på om upphörandet får den formen att rörelsen nedlägges eller bolaget i stället överlåter rörelseegendomen, i senare fallet med eller utan konkurrensåtagande. Om beslutet innebär att bolaget faktiskt avhänder sig möjligheten att fortsätta sin verksamhet eller det formligen åta ger sig att icke vidare bedriva denna kan rimligtvis icke äga betydelse ur den synpunkt varom här är fråga. Det är icke riktigt, då makarna C beskriver det klandrade beslutet så, att majoriteten därmed "framtvingat" likvidation eller ändring av bolagsordningen. Det står dem fritt att motsätta sig beslut härom, och om ingen sådan åtgärd företages -- exempelvis för att tiden icke är mogen för ett avgörande -- fortlever bolaget utan att driva rörelse, och dess lösgjorda rörelsemedel placeras, en åtgärd som alltid är förenlig med bolagets ändamål. Framförallt bör emellertid invändas, att den ömtåliga avvägning mellan majoritetens och minoritetens intressen, som lagen företagit, icke bör rubbas exempelvis genom att en bestämmelse om kvalificerad majoritet i visst fall indirekt får betydelse utöver sitt tillämpningsområde, så att ett beslut av helt annat innehåll, fattat med enkel majoritet, förklaras olagligt jämlikt bestämmelsens grunder. På här anförda skäl prövar jag rättvist att med upphävande av domstolarnas domar ogilla makarna C:s talan. KM:s dom meddelades d. 20 juni 1967.

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 februari 2004 T 823-00 KLAGANDE Handelsbanken Finans Aktiebolag Ombud: bolagsjuristen IB MOTPART SkandiaBanken Aktiebolag Ombud: jur.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2010 T 2314-09 KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg Ombud: Advokat G W MOTPART Revisionsbyrån

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 september 2006 Ö 808-04 KLAGANDE J D Stenqvist Aktiebolag, 556029-7862 Box 31 260 60 Kvidinge Ombud: Advokat TJ MOTPART RNC Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 maj 2006 Ö 1420-03 KLAGANDE International Hotel Consultant B.V. Paulus Potterstraat 6 NL-1071 C 7 Amsterdam Nederländerna Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 februari 2009 T 4474-07 KLAGANDE AA Ombud: Advokat NH MOTPART AKJ Ombud: Advokat BK SAKEN Fordran ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 mars 2005 Ö 3891-03 KLAGANDE Carina Ahlström Förvaltning AB i konkurs Ställföreträdare: TA MOTPART FöreningsSparbanken AB Ombud: bankjuristen

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 november 2003 T 402-02 KLAGANDE Tylömarks Förvaltning Aktiebolag, 556477-5178, Box 14048, 167 14 BROMMA Ombud: jur. kand. G-BG MOTPART

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOLAGSORDNING FÖR VÄSTERVIK BIOGAS AB Fastställd av kommunfullmäktige 2008-02-28, 13 1 Bolagets firma Bolagets firma är Västervik Biogas AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 december 2013 T 2938-12 KLAGANDE Dickson & Co. AB, 556612-9234 Fiskmyrevägen 12 134 63 Ingarö Ombud: Advokat TD och jur.kand. ER MOTPARTER

Läs mer

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636 Mellan Regionförbundet Östsam, Regionförbundet Sörmland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Trosa kommun, Mjölby kommun och Botkyrka kommun (nedan kallade Parterna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 maj 2012 Ö 1803-10 PARTER 1. Bandteknik i Jönköping Aktiebolags i likvidation konkursbo, 556283-9463 c/o advokat C G H Ombud: Jur.kand.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 december 2003 T 1581-02 KLAGANDE OH Ombud: advokaten BM MOTPART LB Ombud: advokaten ME SAKEN Klander av bodelning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

Styrelsens för LC-Tec Holding AB (publ) (nedan LC-Tec ) förslag till årsstämman

Styrelsens för LC-Tec Holding AB (publ) (nedan LC-Tec ) förslag till årsstämman Styrelsens för LC-Tec Holding AB (publ) (nedan LC-Tec ) förslag till årsstämman Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 27 april 2005 Ö 4803-03 KLAGANDE 1. GW Ombud: advokaten SE 2. IW MOTPART SW Ombud: advokaten AS SAKEN Rättegångshinder ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 31/11 Mål nr B 97/10

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 31/11 Mål nr B 97/10 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 31/11 Mål nr B 97/10 Sammanfattning Fråga om skiljeavtal gällde i anställningsförhållandet mellan en arbetstagare och det aktiebolag där han även var aktieägare och styrelseledamot.

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum]

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum] AKTIEÄGARAVTAL avseende aktierna i [Bolaget] [Datum] Aktieägaravtal 1 (6) Aktieägaravtal 1 Bakgrund 1. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr [ ], [adress], [postadress]; 2. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

Programmet ses av kommunen som en viljeyttring för Innerstadsbolagets långsiktiga inriktning.

Programmet ses av kommunen som en viljeyttring för Innerstadsbolagets långsiktiga inriktning. Sida 1/6 Aktieägaravtal för Kungsbacka Innerstads AB Mellan Kungsbacka kommun, Fastighetsägarna Göteborg Första regionen ek för och Kungsbacka köpmannaförening har träffats följande avtal angående ägarförhållandena

Läs mer

NJA I sid 1995:654 (Nummer i NJA 1995:101) HD:s dom meddelades d 30 nov 1995 (nr DT 205).

NJA I sid 1995:654 (Nummer i NJA 1995:101) HD:s dom meddelades d 30 nov 1995 (nr DT 205). Page 1 of 6 NJA I sid 1995:654 (Nummer i NJA 1995:101) HD:s dom meddelades d 30 nov 1995 (nr DT 205). Rättspraxis i litteraturen A, som var registrerad som bolagsman i ett handelsbolag, utträdde ur bolaget.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 november 2003 Ö 472-03 SÖKANDE J Z Ombud: advokaten O N MOTPARTER 1. Dödsboet efter I S Ställföreträdare: P-O S 2. S S Ombud: affärsjuristen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 januari 2003 Ö 2486-02 SÖKANDE R. J. Ombud: advokaten C. A. MOTPART M. G. SAKEN Resning Hovrätten för Västra Sverige meddelade den

Läs mer

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 Stadgar för Laholmsortens företagshälsovårdscentral LFS 5.8 1 Föreningens firma är Laholmsortens företagshälsovårdscentral. Föreningens firma tecknas förutom av

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2014 Ö 4853-13 ANMÄLARE Stockholms tingsrätt, avd 4 Box 8307 104 20 Stockholm PARTER Kärande vid tingsrätten Ekonomigruppen

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2012 s. 328 (NJA 2012:32)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2012 s. 328 (NJA 2012:32) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2012 s. 328 (NJA 2012:32) Målnummer: B1803-10 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2012-05-14 Rubrik: En av ett aktiebolags styrelse utfärdad fullmakt att företräda

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 januari 2004 T 4320-02 KLAGANDE 1. Hemiur Aktiebolag, 556480-2980, Rostvändaregatan 4, 791 72 FALUN 2. Rotunda Konsult Aktiebolag, 556315-1090,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2012 T 1829-10 KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Lyran 6, 716416-4431 Styrmansgatan 51 114 60 Stockholm Ombud: HW MOTPARTER 1. JYO

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 april 2008 Ö 2942-07 KLAGANDE IH Ombud: MHM MOTPART Skatteverket 171 94 Solna SAKEN Utmätning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 juli 2015 Ö 5099-13 KLAGANDE Hallskär Stockholm AB, 556764-3589 Ombud: Advokat L B MOTPARTER 1. Stockholms Ridhus AB, 556753-1636 Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 april 2012 Ö 5553-09 KLAGANDE Concorp Scandinavia AB, 556588-6990 Ombud: Advokat SB MOTPART Karelkamen Confectionary AB (tidigare Xcaret

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2014:539 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2015-04-14 809 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Digibiz AB (org/pers nr 556913-6095) Box 5339 102 47 Stockholm Ombud: Advokatfirman Cederquist Att: Jens Tillqvist och

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060210 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr F 9297-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-09-23 i mål nr F 2100-13, se bilaga A KLAGANDE R L

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juli 2015 T 3935-14 KLAGANDE Nordic Gas Cleaning AB:s konkursbo, 556758-1664 Ombud: Jur.kand. TL MOTPART JH Ombud: Jur.kand. CB SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 mars 2013 Ö 3334-11 KLAGANDE TL Ombud: Advokat PA MOTPART JA Ombud: Advokat NL SAKEN Förordnande av bodelningsförrättare ÖVERKLAGAT

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.8 Godkända av kommunstyrelsen 61/08 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Staffanstorps

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 februari 2014 Ö 1936-12 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPART BG SAKEN Disciplinärende ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sveriges

Läs mer

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. Bolagsordning NOVOTEK Aktiebolag 1. FIRMA Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2. SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. 3. VERKSAMHET Bolaget skall självt

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06 Sammanfattning En central arbetstagarorganisation och en av dess avdelningar har väckt talan i Arbetsdomstolen för medlemmar rörande tvist om ett lokalt kollaktivavtal

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 mars 2012 Ö 298-12 KLAGANDE Duveholms Rehab Center AB, 556646-6297 c/o HT och GT Konkursförvaltare: Advokat JA Ställföreträdare:

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713

KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713 KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713 Aktieägarna i Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713, kallas härmed till årlig bolagsstämma, tillika första kontrollstämma, den

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 december 2014 T 2133-14 KLAGANDE 1. MH Ombud: Advokat P-O N 2. JL Ombud: Advokaterna AN och MS MOTPART Deloitte AB, 556271-5309 Ombud:

Läs mer

HFD 2014 ref 61. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

HFD 2014 ref 61. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring HFD 2014 ref 61 Fråga om en person bedrivit näringsverksamhet och haft väsentligt inflytande i verksamheten i den mening som avses i 34 lagen om arbetslöshetsförsäkring. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113 41 Stockholm. Ombud: Advokat ÅL och advokat MW

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113 41 Stockholm. Ombud: Advokat ÅL och advokat MW Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 februari 2010 T 4783-08 KLAGANDE 1. Naturvårdsverket 106 48 Stockholm 2. Naturskyddsföreningen i Stockholms län Norrbackagatan 80 113

Läs mer

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag Given i Helsingfors den 22 december 2009 1 Ikraftträdande av lagen om bostadsaktiebolag Lagen om bostadsaktiebolag

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 18 juni 2014 T 2878-12 KLAGANDE Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Ombud: Advokat SA MOTPART SL Ombud: Advokat GÅ SAKEN Skadestånd

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bolaget avser Spiltan Fonder AB, org nr 556614-2906; teckningsoptionsinnehavare

Läs mer

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Stockholm Mål nr Sid 1 (7) PARTER KÄRANDE Aktiebolaget Zelda, 556057-3056 Box 2084 182 02 Danderyd Ombud: advokaten Michael Nordstrand, jur. kand. Konstantin Sabo Advokatfirman

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385); SFS 2000:32 Utkom från trycket den 22 februari 2000 utfärdad den 10 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 mars 2006 T 4088-03 KLAGANDE CR Ombud: Advokat PA MOTPART EM-Plan Aktiebolags konkursbo, 556304-5185 c/o konkursförvaltaren advokat LN

Läs mer

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 VAD ÄR ETT BOLAG? En (i) sammanslutning av fysiska personer med ett (ii) gemensamt syfte Det gemensamma syftet bestäms i avtal Bolaget kan vara juridisk person med

Läs mer

DOM 2011-02-28 Stockholm

DOM 2011-02-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0110 DOM Stockholm Mål nr T 3073-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2010-03-16 i mål nr T 1419-09, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm

Läs mer

Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC

Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC Styrdokument Aktieägaravtal Katrineholms Tekniska College AB - KTC Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.18) Godkänd av kommunfullmäktige, 184 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige,

Läs mer

NJA I sid 1992:163 (Nummer i NJA 1992:27) HD:s dom meddelades d 25 mars 1992 (nr DT 176).

NJA I sid 1992:163 (Nummer i NJA 1992:27) HD:s dom meddelades d 25 mars 1992 (nr DT 176). Page 1 of 5 NJA I sid 1992:163 (Nummer i NJA 1992:27) HD:s dom meddelades d 25 mars 1992 (nr DT 176). Rättspraxis i litteraturen Fråga huruvida viss egendom en fritidsbåt som anskaffats under ett samboförhållande

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol?

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? nyheter arbetsrätt juni 2012. När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? Erfarenheten visar att förr eller senare uppstår det en allvarlig situation med en medarbetare och där företaget

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 juni 2015 Ö 4842-14 KLAGANDE HK med uppgiven firma ATB Tjänst Ombud: Advokat E-LK MOTPART Finants Collect OÜ Pallasti 28 Ok 1224 10001

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 maj 2009 Ö 120-09 ANMÄLARE Umeå tingsrätt Box 138 901 04 Umeå PARTER 1. RM Ombud: Advokat GB 2. West Air Sweden Aktiebolag, 556062-4420

Läs mer

2. Anslutning fler kommuner eller kommunägda bolag

2. Anslutning fler kommuner eller kommunägda bolag Aktieägaravtal Sörmland Vatten och Avfall AB, org.nr. 556742-9302- Fastställd av Vingåkers kommunfullmäktige 33, 2015-04-20 Mellan 1. Katrineholms kommun och Katrineholm Vatten och Avfall AB, 2. Flens

Läs mer

o o o 1 O cs::b 1~A LS ~fl A

o o o 1 O cs::b 1~A LS ~fl A o o o 1 O cs::b 1~A LS ~fl A AKTIEÄGARA VT A L AB DALAFLYGET InnehållsfOrteckning Sid 1. Bolaget 1 2. Styrelse mm 1 3. Beslutsordning 2. Finansiering 2 5. Hembud och inlösen 3 6. Värdering 7. Ny delägare

Läs mer

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagsordning för Poolia AB (publ), org nr 556447-9912 antagen vid årsstämman den 28 april 2009 1. FIRMA Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt

Läs mer

Bolagsordning Logistikposition

Bolagsordning Logistikposition Styrdokument Bolagsordning Logistikposition Katrineholm AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.14) Godkänd av kommunfullmäktige, 115 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-03-17,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, 556016-9095 115 77 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, 556016-9095 115 77 Stockholm Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juni 2010 T 156-09 KLAGANDE Korsnäs Aktiebolag, 556023-8338 801 81 Gävle Ombud: Advokaterna O N och O H MOTPART AB Fortum Värme samägt

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 85/09 Mål nr A 222/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 85/09 Mål nr A 222/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 85/09 Mål nr A 222/08 Sammanfattning Förhandling enligt 10 medbestämmandelagen har inte kommit till stånd trots vissa kontakter mellan den arbetstagarorganisation som begärt förhandling

Läs mer

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande 1 BESLUT 2003-09-12 Ärendenr. 22 Sökande MasterCard International Incorporated 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577-2509 Förenta Staterna Ombud: Groth & Co KB, Johan S Motpart Peter V Saken Alternativt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP. Ombud: Advokaterna PB och EN

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP. Ombud: Advokaterna PB och EN Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP Ombud: Advokaterna PB och EN MOTPARTER 1. Laholms Sparbank, 549201-6059 Box 77 312 22 Laholm Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 mars 2013 Ö 371-11 KLAGANDE If Skadeförsäkring AB (publ) Ombud: Advokaterna EA och FF MOTPARTER 1. Sandvik Aktiebolag 2. Sandvik Inc

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Anderstorps Bostads Aktiebolag, 556454-3485 Box 191 334 24 Anderstorp

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Anderstorps Bostads Aktiebolag, 556454-3485 Box 191 334 24 Anderstorp Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 april 2010 Ö 1754-08 KLAGANDE Anderstorps Bostads Aktiebolag, 556454-3485 Box 191 334 24 Anderstorp Ställföreträdare: IS SAKEN Lagfart

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-06. Några aktiebolagsrättsliga frågor. 2. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551).

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-06. Några aktiebolagsrättsliga frågor. 2. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551). 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-06 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. Några aktiebolagsrättsliga frågor

Läs mer

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL).

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). OEM International Aktiebolag Org. nr 556184-6691 BOLAGSORDNING 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Tranås kommun, F. 3 Verksamhet

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

KONSORTIALAVTAL, SYDVÄSTRA SKÅNES AVFALLS AB

KONSORTIALAVTAL, SYDVÄSTRA SKÅNES AVFALLS AB 1 KONSORTIALAVTAL, SYDVÄSTRA SKÅNES AVFALLS AB Godkänt av kommunfullmäktige den 17 februari 2000, 40. 1 Avtalsslutande parter Sydvästra Skånes avfallsaktiebolag, SYSAV, ägs av kommunerna Burlöv, Kävlinge,

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 En arbetsgivare har ansökt om betalningsföreläggande mot en tidigare anställd som är medlem i en arbetstagarorganisation. Arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE 5163964-v1 AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE NORTH SWEDEN DATACENTER LOCATIONS AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND 2 2 BOLAGET 3 3 BOLAGSORDNING 3 4 STYRELSE M.M. 3 5 ÖVERLÅTELSE AV AKTIER 3 6 SEKRETESS 4 7 AVTALSBROTT

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Nyhetsbrev. Ny aktiebolagslag krävs förändringar i bolagsordningen?

GWA ARTIKELSERIE. Nyhetsbrev. Ny aktiebolagslag krävs förändringar i bolagsordningen? GWA ARTIKELSERIE Titel: Ny aktiebolagslag krävs förändringar i bolagsordningen? Rättområde: Bolags- och börsrätt Författare: Bolags- och börsrättsgruppen Emelie Terlinder Datum: 2005-12-19 Nyhetsbrev Ny

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

S e t t e r w a l l s

S e t t e r w a l l s S e t t e r w a l l s FÖRSTUDIE AVSEENDE ASSOCIATIONSFORM FÖR UNGA KLARA 2 1. Bakgrund och frågeställning 1.1 Unga Klara är för närvarande en verksamhetsgren inom Stockholms Stadsteater AB (Stadsteatern).

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 december 2008 T 399-07 KLAGANDE NFC Siljanhus AB:s konkursbo, 556446-2298 Adress hos konkursförvaltaren Konkursförvaltare: Advokat G.B.

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2013 T 2437-12 KLAGANDE Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), 502017-3083 106 55 Stockholm Ombud: Försäkringsjurist B-GJ MOTPART

Läs mer

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Firma Bolagets firma är Elmia AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer